tornartornar

Manual de tots los que es moriran en la Villa de Casteldans comensant a 20 de Abril any 1611

Los albats paguen un sou al Vicari per lo enterro de dret

Primo Mori en Joan Carbonell pedrapiquer a 22 de febrer de 1611 feu testament i rebre tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia fonch enterrat per Mº Villanova Vicari que ere de aqui.

A 17 de Agost 1610 fonch morta de malaltia natural na Caterina Examena donsella rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia i feu testament fonch enterrada per mi Mº Vilanova Vicari Olim.

A 2 de giner 1611 mori na Joana Cabestanya muller den T. Cabestany i rebe tots les Sagraments de Santa Mare Iglesia i feu testament fonch enterrada per Mº Joan Josepf Villanova Vicari que fonch desta Iglesia .

A 5 de giner 1611 mori na Fransesca Peirona muller que fonch de Pere Peiro i rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia no feu testament fonch enterrada per Mº Joan Josepf Villanova Vicari que fonch.

16 de desembre 1611 mori na Andreua Sansa viuda desta villa rebe tots les Sagraments de Santa Mare Iglesia i feu testament per mi Miquel Massot Vicari.

A 16 febrer 1612 mori un minyo de Alcogul confesa i no va rebre los demes Sagraments per no tenir edat.

A 23 de febrer 1612 mori asi en Cantelldans un fadri de la villa de Malda y rebe tots la tots les Sagraments de Santa Mare Iglesia i no feu testament per quant mori cuitat i no va aber temps.

A 20 de mars de 1612 mori en Gabriel Flix casat en segones nubties rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament pres per mi Miquele Massot Vicari de Castelldans.

A 29 de Abril 1612 mori Joan Masot menor de dies de Castelldans fadri i rebe tots los Sagraments de la lgesia i feu testament.

Al primer de setembre 1612 mori na Joana Padellasa viuda rebe tots los Sagraments de ·S· Mare la Iglesia i feu testament.

A 29 de juliol any 1613 mori na Isabet Camarasa i Peirona rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia, feu testament.

A 8 agost 1613 Mori Mateu Armengol va rebre los Sagraments i no feu testament perque stave daval domini de son pare Joan Armengol

A 28 febrer 1614 mori na Joana Oluia i rebe tots los Sagraments i feu testament.

A 23 de Juny 1614 mori en Francesch Eximeno rebe tots los Sagraments i feu testament pres per mi Miquel Massot.

A 22 febre 1615 mori na Speransa Peirona viuda dexada del quondam en Pere Peiro feu testament no rebe los Sagraments sino la Stremuncio perque non agueren sentiment los de casa feu testament.

A lo mateix dia 22 de febre 1615 mori na Magdalena Mirona muller den Miquel Miro rebe los Sagraments salvo la Stremuncio per fonch cuytada feu testament.

A 23 febre 1615 mori na Margarida Masota rebe tots les Sagraments i feu testament.

A 30 abril 1615 mori en Pere Pedellas de Castelldans rebe tots los Sagraments i feu testament en poder de mi Miquel Masot Vicari.

A 8 mars 1615 mori en Antoni Reg fuster i rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia i feu testament.

A 16 de maig 1615 mori na Hisabet Queralta muller den Salvador Queralt pages obtingue tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament

A 12 mag 1615 mori na Isabet Masota muller den Bertomeu Masot feu testament i rebe tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia.

A 8 juny 1615 mori Bartomeu Masot rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament .

A 7 Juliol de 1615 mori Visent Carbonell de un foch del sel sens poder confesar perque lo trobaren mort.

Mori Steve Mau un pasto de bestia del lloc de Sauvaterra regne de Fransa de un foch del sel sens poder confesar ni sols parla perque lo trobaren mort a 7 de juliol 1615.

Mori Llorens Argilles fadri a 21 de mars 1616 no afet testament perque mori de repente.

Bartomeu Serler ferrer mori a 6 de juliol any 1616 a rebut tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia no feu testament per star sub domini de son pare.

A 11 Juliol mori Llorens Alsamora fadri 1616 a rebut tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

A 11 Juliol de 1616 les dos a un punt mori Caterina Berenguera y ( Joan Bestanya ) a rebut tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder.

A 15 de setembre 1616 mori na Speransa Gisperta muller den Pere Gispert va rebre tots los Sagraments i feu testament en mon poder.

A 15 de giner 1617 mori Gaspar Eximeno teixidor de lli i llana rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder. Jo Miquel Masot

A 16 de giner 16 17 mori Joan Armengol pages rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder. Jo Miquel Masot Vicari.

A 25 de mars 1617 mori Jaume Armengol pages de dita villa de Casteldans rebe tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia i feu testament en mon poder. Jo Miquel Masot Vicari.

A 20 de juny 1617 mori na Geronima Masota viuda dexada den Miquel Masot rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament. Jo Miquel Masot Vicari de Casteldasens.

A 13 de desembre 1617 mori Joan Argilles major de dies rebe los Sacraments salvo la stremuntio perque fonch sententiat per la justicia.

A 6 de juliol 1618 mori Angela Peirona muller de Pere Peiro rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

A 30 de setembre 1618 mori na Quiteria Mirona viuda rebe tots los Sacraments de la Iglesia feu testament.

A 2 de octubre 1618 mori Barbera Gisperta muller de Jaume Gispert feu testament y rebe tots los Sacraments.

7 de desembre 1618 mori Margarida Mirona muller de Miquel Miro rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

A 13 de desembre 1618 mori Pau Pamies moso del Castell rebe tots los Sacraments i feu testament.

A 2 de giner 1619 mori Jaume Peiro rebe los Sacraments i feu testament.

A 22 de mars 1619 mori Monserada Peirona muller den Jaume Peiro de Castelldasens rebe tots los Sacraments i feu testament en mon poder. Miquel Masot.

A 22 de Juny 1619 mori na Mariagna Queralta i Argillesa muller den Pere Queralt rebe tots los Sacraments feu testament en mon poder. Miquel Masot Vicari de Castelldans.

A 8 de Agost 1619 mori en Salvador Queralt pages desta villa de Castelldasens en la villa de Juneda i fonch enterrat en lo fosar de Castelldasens i feu testament en dita villa de Casteldans.

A 15 de Agost 1619 mori Barbera Olluia donsella filla llegitima i natural den Salvador Olluai va rebre los Sacraments de la Iglesia no feu testament per estar deval protectio de son pare. Jo Miquel Masot Vicari de Casteldasens.

Jaume Peiro menor de dies mori en Castelldasens 3 de Agost de 1619 rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

Mori Caterina Morca a 13 de setembre 1619 feu testament rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia.

2 octubre 1619 mori Andreu Castellnou rebe los Sacraments de Santa Mare la Iglesia no feu testament perque estave deval domini de son pare. A la novena 7 capellans.

A 5 de octubre 1619 mori Pere Gispert fadri no va rebre los Sacraments perque mori pronte. 5 capellans a la novena.

A 23 de desembre 1619 mori Mateu Fransoy de la Juncosa fadri rebe los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

A 15 de mars 1620 mori Joan Carbonell fill de Joan Carbonell rebe tots los Sacraments no feu testament perque stava deval domini de son pare.

A 19 de mars 1620 mori Margarida Masota donsella filla de Bartomeu Masot i de Isabet Masota.

A 2 de abril 1620 mori Miquel Masot fill de Joan Masot pages no feu testament per quant no re de testar o dot rebe tots los Sacraments.

30 de Abril 1620 mori Caterina Carbonella muller den Monserrat Carbonell feu testament i rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia. Jo Miquel Masot Vicari.

A 31 de juliol 1620 mori Monserrat Carbonell menor de dies rebe los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament

A 3 de setembre 1620 mori Joan March fill de Joan Andreu March fadri sense Sacraments de Santa Mare la Iglesia perque mori de un llamp del sell mori soptadament vui dia y any ut supra.

A 15 de juny 1621 mori Joan Serler ferrer de la villa de Castelldasens rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament.

A 20 de juliol de 1621 mori Macia Peiro fill llegitim de Jaume Peiro pages de Casteldasens no rebe los Sacraments de la Eucaristia perque no ere de hedat here de edat de nou anys .

A 26 de setembre 1621 mori Ferdinando ( Crauyret ) loci de Bagur de la diosesis de Girona ni confesa ni combrega perque mori sobtadament de una scopetada que li tiraren here pobre que no li trobaren re ninguna cosa. Jo Miquel Masot.

A 2 de octubre 1621 mori Andreua Eximena viuda dexa del quondam en Gaspar Eximeno texidor de lli de Casteldasens rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament.

A 16 de giner 1622 mori Jaume Peiro lo fraret olim fadri fill de Joan Peiro rebe tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia i feu testament en mon poder de mi Miquel Masot Vicari.

A 17 de febrer 1622 mori Pere Sans pages de la villa de Castelldasens rebe los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder de mi Miquel Masot.

A 25 de febrer 1622 mori Barbera Serlera donsella no feu testament perque digueren los parens que no tenia res tot ere mals rebe tots los Sacraments de la Iglesia.

A 2 de mars 1622 a les nou ores del dia mori Salvador Castellnou maior i rebe tots los Sacraments de la Iglesia feu testament en mon poder de mi Miquel Masot Vicari.

A 16 de mars de 1622 mori Joana Peirona muller de Pere Peiro rebe los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament en mon poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens.

A 29 de abril mori Caterina Boteta donsella filla den Joan Botet rebe tots los Sacraments de la Iglesia no feu testament perque estave deval tutela de sa mare. 1622.

A 23 de agost 1622 mori Joan Carbonell maior de dies rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder de mi Miquel Masot Vicari de dita villa de Castelldasens.

A 15 de setembre 1622 mori Caterina Carbonella muller den Joan Carbonell menor de dies feu testament en mon poder rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia.

A 28 de obtubre 1618 Mori Jaumet Armengol fill den Jaume Armengol i de na Margarida Armengolla viuda pagesos de Castelldasens no rebe los Sacraments per esser de hedat poca non digueren ninguna cosa a mi Miquel Masot Vicari

Mori a 6 de juny 1622 na Caterina Cases muller den Cases pages de Castelldasens rebe tots los Sacraments de la Iglesia i feu testament.

A 28 de febrer 1623 mori na Caterina Carbonella muller den Joan Carbonell pedra piquer rebe tots los Sagraments i feu testament.

A 27 de Juliol 1623 mori Joan Cases rebe tots los Sacraments i feu testament.

A 24 de agost 1623 mori Joan Salles fill den Jaume Salles no va rebre los Sacraments de la Iglesia perque lo mata un llamp del sell subitament mori.

A 6 de mag 1624 mori Domingo Bosch rebe los Sacraments de la Iglesia i feu testament en mon poder. Vui dia i any ut supra.

A 28 de Setenbre 1624 mori Bernat Ferrer pages de Castelldasens rebe tots los Sagraments i feu testament. Vui als ut supra.

A 12 de octubre 1624 mori na Jeronima Cabestanya viuda dexada den Malchio Cabestany rebe tots los Sacraments de la Iglesia i feu testament. sa feta novena.

A 28 de octubre 1624 mori Isabet Reja viuda dexada del quondam en Antoni Reg fuster rebe los Sacraments de la Iglesia i feu testament.

A 26 de desembre 1624 mori na Speransa Ribes muller den (en blanc) Ribes pastor de la villa de Castelldasens rebe los Sacraments no feu testament.

A 15 de giner 1625 mori Caterina Sansa muller den Serlera muller den Joan Serler pages de Castelldasens mori sense los Sacraments de Santa Mare la Iglesia mori sobtadament ni feu testament.

Los drets que paguen per enterrar un albat al Vicari es un sou dich ..........1 sou

Fins asi nia de enterrats de casas .........................79 casas

A 21 de maig 1625 mori Magdalena Castellnova muller den Salvador Castellnou rebe tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia y feu testament.

A 6 de juliol 1625 mori na Hisabet Roserra muller den Joan Roser pages de Castelldasens va rebre tots los Sacraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament. Jo Miquel Masot.

A 24 de agost 1625 mori Montserrat Carbonell major de dies va rebre tots los Sacraments de la Iglesia y feu testament.

A 3 de octubre 1625 mori Caterina Febrera viuda asi en dita villa de Castelldasens i ella ere casada en alla mori sens los Sacraments ni feu testament no se si a fet testament en Lleida.

A 12 de febre 1625 mori Toni ( Colon ) rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament.

A 10 de mag 1626 mori Andreu March Ripol pages de Castelldasens rebe tots los Sagraments de la Iglesia i feu testament.

A 12 de novembre 1626 mori Pere sent clergues del lloc de Ferus bisbat de Urgell rebe tots los Sagraments de Santa Mare la Iglesia i feu testament. Jo Miquel Masot Vicari.

A 15 de febrer 1627 mori Salvador Olluia pages de Castelldasens rebe tots los Sacraments de la Iglesia y feu testament. Jo Miquel Masot Vicari.

A 3 de Juliol de 1627 mori na Caterina Argilesa viuda dexada del quondam en Joan Argilles rebe los Sacraments y feu testamenet. Io Miquel Masot Vicari

A 5 de juliol de 1627 mori Ramon Argilles fil den Jaume Argilles i de na Caterina sa muller i Queralt no here de edad per a rebre los Sacraments.

A 14 de Juliol mori Matiana Vallesa viuda dexada den Thomas Valles quondam mori sense confesa perque mori coitada fonch estremuntiada feu testament en Alguayre.

A 14 de octubre 1627 mori Pere Peiro del carrer nou rebe tots los Sagraments de la Iglesia y feu testament.

Comense lo mamorial dels que se moriran en Castelldans sent Vicari jo Pere Fores Prevere en lo any 1628

Primo. Die 3 January 1628 obyt Speransia Barrera Recepit ac devote petyt Sacramantus Sancte Matris Ecclesie non fecit testamentus. Fuit facta novena asisterunt tres sacerdotes

Albat Carbonell. Die 25 fabruary obit Isabel Joana etatis nove annos filia Francisi Carbonell duti loci.

Albat Angles. Die 28 preditors obyt Joannes Baptista Angles etatis gumos mentius filig que Joannis Angles decti loci.

Albat Miro. Die 8 July 1628 obyt Joannes Hisidro Miro etatis duos annorus para plus vel ning filis Michaelis Miro et Catharine uxoris ville Castriassinos.

Albat Corco. Die 11 Augusti 1628 obyt Agueda Maria filia Josephi Corco et Katerine ejus uxoris.

Albat Carbonell. Die 15 Augusti 1628 obyt Magdalena Carbonella filia Natalis et Sperantie Carbonell conjugum.

Albat Valles. Die 25 Augusti 1628 obÿt Joana filia Joannis et Sperantie Vallesos conjugum.

Albat Flix. Die 28 Augusti 1628 obyt quondam filius Nicholas Flix et Elisabeth conjugum.

Albat Sancho. Die 14 octobris 1628 obÿt Bartholomey Xanxo filis Bartolomei et Sperantie Xanxos conjugum.

Albat Boquera. Die 5 novembris 1628 obit (en blanc) filia Laurenty Boquera vile de Juneda in domo Joannis Alsamora Castriassinos.

Albat Carbonell. Die 28 novembris 1628 obÿt Pere Cabonell etatis duos annos para plus filis Petri et Magdalene conjugus.

Albat Carbonell. Die 29 novembris 1628 obit Jacoby Joannes Carbonell filis Petri et Magdalena conjugum etatis dessim et septi dies.

Costa. A 21 de Abril 1629 mori Francisca Costa filla de Fransech Costa pages de Castelldans demana y rebe ab devotio tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia no feu testament.

Oferta de cos present 3 sous fuit facta novena assiterunt duo sasserdores quibis dederunt octo solidos unruiros pro offerta novene 1 sou 26.

Valles. A 12 de Maig de 1629 mori Agueda Valles donsella filla de Joan Valles major de Castelldans demana y rebe ab devotio tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia no feu testament.

Oferta de cos present 3 sous fuit tacta novena et caput anni assiterunt duo sasserdotes dederunt unicuris octo solidos pro quolibet actu et Vicario sex desim profferta novene 3 sous.

Masot. A 25 de Maig 1629 mori Sebastia Massot pajes de Castelldans rebe y demana los Sacraments de Santa Mare Iglesia ab devotio feu testament en mon poder dia 11 de maig 1629. Per la oferta de cos present 3 sous 6 fuit facta novena et caput anni asisterunt duo sacerdotes et Vicarium quibus dederus sex desim solidos et Vicarius triginta duos pro offerta novene 2 sous.

Sanfaliu. A 14 de juny 1629 mori Hiyabet Sanfaliua de Juneda muller del Senyor de Sanfaliu vuy mestre de minyons de la present villa y per estar desvarrada de una desmasia de burer tan solament rebe los Sacraments de la penitensia i extremauntio no feu testament.

Fuit facta novena et caput ani assiterunt tres sacerdotes et Vicarius quibus singulis dederunt sex desim solidos et Vicario 32 solidos pro dictis actibus Jacoby Sanfaliu maritus joluris.

Queralt. A 26 de juny de 1629 mori Hisabet Queralta muller den Pere Queralt demana y rebe ab devotio los Sacraments de Santa Mare Iglesia no feu testament.

Fuit facta novene et caput anny assisterunt sex saserdotes et Vacari et fuit factus testamentus, Vicarius general et disposiuit de omnibus bonis fuit pro anima sua, soluerunt jura omnia lo testament esta en lo meu Manual en lo encant y numeri @ 6 de agost 1629

Queralt. Die 11 July obyt Joannes Queralt petyt ac devote recepit omnia Sacramenta Ste Matris Ecclesie et suus condidit testamentis sub die 4 julis 1629

Pro offerta in die depositionis 3 sous fuit facta novena assisterunt 3 sacedotes quibus singulis dederunt octo solidos et Vicario sex desim solidos pro oferta novene 2 sous.

Queralt A 19 de juliol 1629 mori Chatarina Queralta viuda deixada de Joan Queralt quondam rebe y demana ab devotio los Sacraments de Santa Mare la Iglesia feu testament en mon poder al 5 dies del mes de Juny 1629

Per la oferta cos present 3 sous fuit facta novena assisterunt tres sacerdotes et Vicarius quibus singulis dederunt octo solidos et Vicario sex desim pro offerta novene 2 solidos

Albat Angles A 20 de juliol de mori Joan fill de Joan Angles y de Hisabet de aquell muller

Sancho. A 28 de juliol mori Barthomeu Xanxo jurat rebe y demana ab devotio los Sacraments de Santa Mare Iglesia no feu testament en dit any 1629 diu averne fet en poder del Reverent Mº Miquel Massot olim Vicari et eo non presens.

Oferta de cos present 3 sous fuit facta novena assisterunt duo saserdotes et Vicarius dederunt octo solidos unriujos et Vicarim sex dessim pro offerda novene 4 sous.

Argiles. A 10 de Agost de1629 mori Margarida Argilesa muller de ( Joan ) Argiles pajes de Castelldans demana y rebe ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia no feu testamant.

Per la oferta de cos present 3 sous fuit facta novena assisterunt Joannes Cullfany. Vicarius de Puigvert et Vicarius de Castelldans

Masot Albat die 4 setembris 1629 obyt Mateus Joannes Massot parvulus filis Sabastians Massot quondam et Margarite vixonis.

Preixens Die nona Setembris 1629 obÿt Philipa Preixens mulier Jacobi Preixens recepit et devote petyt Santa Sacramente Matris Ecclesie Santa condedit testamentus in posse mei infri eodrerllus die quinta setembris 1629

Pro oferta mode sepulture fuit facta novena assisterunt uno desim sacerdotes quibus singulis dederunt octo solidos et Vicario sex dessim oferta m die novene 4 solidos fuit fasctus caput any et asisterunt Vicarius duo casenis.

Valles Die 15 setembris 1629 obyt Raÿmundus Valles filius Thome Valles et Joanna uxoris. Recepit ac devote petyt Santa Sacramentus Matris Ecclesie Sancta

Pro oferta in die sepulture 1 sou 6 fuit facta novena et caput anni assisterunt Vicarius de Puigvert et Vicarium de Castelldans pro oferta novene 2 sous

Uguet. Die 7 octobris 1629 obyt Isabel Uguet vidua Recepit ac devote petÿt Sante Sacramente Matris Ecclesie non condidit testamentus quia nil habebat.

Pro offerta in die sepulture 3 sous fuit facta novena assisterunt duo sacerdotes eus Vicario quiby dederunt Vicario sexdesim soldios et. Alio sacerdoti octo pro oferta novene 2 sous.

Albat. March A 10 de novembre mori un fill de Vissent March de edat de 6 anys

Albat. March. A 22 mori altre fill de dit March de edad de 4 anys

Carbonell. Die 4 January 1630 obyt Cecilia Carbonella domsella Resepit ac devote petyt Sancta Sacramente Matris Ecclesie ei posibilia non condidit testamentus quia non habebat ad quid

Pro offerta sepulture 3 solios fuit facta novena et caput anni assisterunt duo sacerdotes videlunt vicario unus sacerdote et dederunt Vicario sex desim solidos et Sacerdoti octo pro caritate cuquilibes actu pro oferta novene 4 sous 6 diners.

Albat Boneu. die 10 January 1630 mori un fill dit Hysidro fill de Joan Boneu y Philipa muller.

Albat Corco Dia 29 Januari mori una filla dita Fransisca Maria filla de Joseph Corco i de Chatarina llur muller.

Albat Barrera. A 21 de febrer mori t. Ramona de Cogull filla de Hisabet Barrera de Castelldans.

Albat. Roser. A 4 de mars de 1630 mori Hizabel Joanna Rosser filla de Pere Rosser i de Philipa lur muller.

Albat. Roser. A 8 de mars de 1630 mori una filla dita Magdalena dels dits conjuges Rossers.

Albat Miro. A 15 de mars 1630 mori Hiasinto Miro fill de Miquel Miro y Chatarina llur muller.

Albat. Miro. A 20 de mars de 1630 mori Margarida filla de Miquel Miro y de Margarida Prexens del Soleras lur muller.

Albat Rosser. A 22 de mars 1630 mori Jaume Rosser fill llegitim de Pere y Philipa Rosers conjuges.

Capdevila. A 9 de Abril de 1630 mori Chatarina Capdevila viuda dexada del quondam Fransech Capdevila habitant en la vila de Castelldans rebe tots los Sacraments y feu testament en poder de mi Pere Fores Prevere als set dies de Abril de 1630 dexa per sa anima un trentanari y feu hereua aquella de tots son bens.

Die 17 Apprilis dicti ani fuit facta novena et caput anni assisterunt octo sasserdores et Vicarius quibus singulis dederunt sex dessim solio et Vicario 32 solio.

Albat Peiro. A 4 de maig de 1630 mori Speransa Peyro filla llegitima de Joan Peyro y de Violant llur muller de edat de quatre anys.

Soriguera pauper. Die 26 de Maig obÿt Joannes Soriguera Regni Francie in Castro de Castelldans. Recepit et devote petyt omnia Sacramenta Sancte Matris Ecclesie non condidit testamentus quia pauperring erat.

Albat Preixens. Die 14 Augusti 1630 obÿt Jacobus Preixens etatis quinque annos para plus vel minis filis Jacobi Preixens et Philipe Preixens quondam eis uxoris.

Albat Ribe. Die 24 setembris obyt Elisabet Anna Riber filia Petri Riber et Elisabetis Riber eis uxor etatis septi annos para plus.

Albat Ribe. Die 3 octobris obÿt Mateus Riber filis Petris et Elisabetis Riber conjugus.

Queralt. A 3 de novembre de 1630 mori Pere Queralt demana y devotament rebe los Sacraments de Santa Mare Iglesia feu testament en mon poder a 29 de Agost de 1630 dexa per sepultura novena y cap d’any 5 sous. Item anual de pa y candela y sinch misses semel tantum en los altars de dita Iglesia.

Albat Peiro A 30 de desembre de 1630 mori Josseph Peyro de edat de sis mesos fill de Joan Peyro Major i de Elisabeth muller.

Albat Peiro. A 12 de Janer de 1631 mori Margarida filla dels dits conjuges Peyrons de edad de dos anys y mig poch mes.

Armengol. A 19 de Janer 1631 mori Margarida Armengola viuda dexada de Jº Armengol quondam confessa y no rebe los altres Sacraments per avissar tart y noi ague lloch feu testament en poder del Reverent Miquel Massot Prevere olim Vicari deixas per sa anima per sepultura novena y cap dany 50 sous anual de pa y candela un trentenari y dotse misses perpetues. Dret de oferta 3 sous

Carbonell. A 6 de mars de 1631 mori Magdalena Carbonella feu orde de Christiana confessa y combrega y rebe la extremaunctio ab devotio feu testament en mon poder deixas un trentanari de Sant Amador y annual de pa y candela y que se li fes be y onestament novena y cap dany. Dret de oferta 3 sous .

Fuit facta novena assisterunt quatro sacerdotes et Vicarius dederunt octo solidos unriujos et 16 solidos pro oferta novene 4 solidos 8.

Bosch. A 14 de Abril de 1631 mori Hizabel Bosch donsella rebe y demana ab devotio los Sacraments de Santa Mare Iglesia no feu testament per ser pobre.

Per dret de oferta 3 sous. Fonch feta novena y capdany

Albat Carbonell. A 26 de Abril de 1631 mori Fransesca filla de Nadal Carbonell y Speransa llur muller de edat de 26 mesos.

Albat Pau. A 8 de maig de 1631 mori Paula Paua filla de Joseph Pau y de Paula de aquell muller de edat de tres anus poc mes o menys.

Marco pobre. A 12 de maig de 1631 mori en lo spital Peyrona de Dabat del lloch de Barr.. muller de Pere Marco del lloch de Marsa teixidor de lli del Regne de Fransa Diosesi de Tarba. Recepit devote omnia Sacramenta Sancte Matris Ecclesie non condidit testamentu.

Marco. A 15 de Maig de 1631 mori en lo spital un fill dels sobredits conjuges Marcons etatis desse annos.

Pobre. A 20 de maig mori un pobre al ospital confessa ab senyals de contrictio per no poder parlar y rebe la extremaunctio ere estranjer deyes Andreu y denotes que nomenat per mi dit Vicari moltes vegades ab difarents noms en dir Andreu se girave y pareixie volie respondre lo que no feye als altres noms no se li toba paper algu.

Vidal. A 26 de maig de 1631 mori Ramon Vidal fadri fill de Jn Vidal y de Speransa llur muller Rebe ab devotio los Sacraments de Santa Mare Iglessia no feu testament per no tenir res. per la oferta de cos present 3 sous.

Albat Andreu. Item A 30 de maig mori Pere Hissidro fill de Mestre Pere Joan Andreu y de Margarida llur muller de edat de 17 mesos.

Vidal. A 8 de maig de 1631 mori Joan Vidal. Rebe los Sacraments no feu testament per no tenir res. Rebe los Sacramens tots y ab devotio, oferta de cos 3 sous.

Andreu. A 10 de juny de 1631 mori de punyalades Margarida Andreu muller de M Pere Joan Andreu sastre. No rebe los Sacraments per trobarla morta dins cassa, oferta de cos 3 sous.

Andreu. A 15 de juny mori Jn Andreu fill de la quondam Margarida Andreu y de Pere Joan Andreu de edat de tres mesos

March A 2 de Agost de 1631 mori Speransa March muler del quondam Andreu March. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament en mon poder als 21 de juny 1631, per la offerta del enterro 3 sous fonch feta novena y cap dany.

Albat Masot. A u de octubre mori Barthomeu Massot fill de Barthomeu de edat de 4 anys.

Carbonell A 13 de octubre de 1631 mori Margarida Carbonella muller de Fransech Carbonell. Rebe y demana los Sacraments de Sta. Mare Iglesia feu testament en mon poder a 10 de setembre 1631, fonch feta novena y capdany.

Albat Barrera. A 25 de octubre del predit any mori Joan Barrera fill de Domingo Barrera y sa muller de edat 2 anys.

Albat Costa. A 26 de octubre del predit any mori Pere Costa fill de Joan Costa de les Besses de edat de 5 anys.

March A 12 de novembre 1631 mori Gaspar March fill del Andreu March y de Speransa muller quondam confessa y rebe lo Sacrament de extremaunctio no feu testament, fonch feta novena y cap dany

Albat Colom. A 19 de novembre mori Barbera Coloma filla de Chatarina Coloma casada de edat 8 anys.

Albat Cabestany. A 29 mori Joseph Silvestre fill de Mateu Cabestany de edat de 10 mesos

Albat Miro. A 25 de novembre mori Miquel fill de Miquel Miro y Chatarina muller de edat de 10 anys.

Armengol. A 23 de desembre de 1631 mori Joanna Armengola viuda. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia no feu testament per no tenir res, fonch feta novena y capdany.

Albat Bosch. A 16 mori Chatarina filla de Joan y Margarida Bosch de edat 17 mesos.

Albat Carbonell Albat. A 16 mori Francescha filla de Fransech Carbonell y de Magdalena muller de edat de 5 anys.

Albat Boneu. A 21 mori Joseph fill de Joan Boneu y Pilipha muller de edat de 6 mesos.

Flix. A 26 de mars de 1632 mori Hizabel Flix donsella filla de Nicholau y Hizabel muller. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia, feta novena y cap dany

Graño Pobre A 9 de abril de 1632 mori Franch Granyo fadri estranger del lloch de ( en blanc ) en lo castell. Rebe los sacraments

A sinch de maig de 1632 mori Joan del Octal fadri del lloch de la Bastida bisbat del Escan diocesi de Fransa en lo castell. Rebe y demana ab devotio los sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament feu hereua sa anima, fonch feta novena y cap dany

Albat Foneda. A 25 de agost de 1632 mori Joan Foneda fill de .t. Foneda de Vilanoveta de LLeyda en cassa de la viuda de Sabastia Massot de edat de 4 mesos.

March. A 16 de setembre de 1632 mori Agustina March muller de Andreu March pages de Castelldans. Rebe los Sacraments y los demana ab molta devotio feu testament en mon poder als 25 de Agost del predit any deixa un trentanari de Sant Amador hont voldran los marmesors offerta de novena 3 sous .

Albat Peiro. A 6 de octubre 1632 mori una filla de Joan Peiro menor y Violant llur muller fonch batjada per Joan Massot pages.

Albat Peiro. Als 9 de octubre de 1632 mori Pere Joan Peyro Joan fill de P Peyro de dita villa.

Valles. Als 20 de janer de 1633 mori Joan Valles menor confessa y rebe ab devotio lo Sacrament de la extremaunctio per ser empedit de la gola no ha fet testament.

Corco. A 7 de mars de 1633 mori Chatarina Corco muller de Joseph Corco. Rebe y demana ab devotio tots los Sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament en mon poder deixas per sa anima un trentanari, fuit facta novena et cap. anni pro oferta novene 5 sous.

Peiro. A 2 de abril de 1633 mori March Antoni Peyro pages de la vila de Castelldans diocesi de Lleyda. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament en mon poder a 23 de Janer de dit any dexas per sa anima deu aniversaris perpetuos y vint misses en la Iglesia de Castelldans semel quantum un trentanari de Sant Amador, fuit facta novena et cap anni.

Peiro. A quinse de Juny de 1633 mori Hizabel Peyro muller de Joan Peyro major de la vila de Castelldans. Rebe y demana los Sacraments ab devotio acceptat la Eucharestia que no pogue per star empedida feu testament en mon poder dexas un trentanari de St Amador y vint y set misses per los altars de Castelldans semel tambe y ha codes it fuit facta novena et caput anni pro oferta 5 sous 10 diners

Albat Carbonell. A 3 de juliol 1633 mori Maria Angela Carbonell filla de Joan Carbonell y Catarina llur muller de Castelldans de edat de vuyt mesos.

Albat Guiu. A 13 de juliol de 1633 mori Batiste Barthomeu fill de Joan Guiu y Catharina llur muller de la vila de Aspa.

Carbonell. A 28 de Agost de 1633 mori Margarida Carbonell muller de Marti Carbonell. Rebe y demana ab devotio tots los Sacraments de Sta Mare Iglesia no feu testament.

Ballera. A 10 de desembre de 1633 mori Guillem Ballera. Rebe ab devotio los Sacrament de la penitentia y Euquarestia la extrema unctio no la rebe per no seri a temps feu testament dit dia en mon poder

Carbonell. A 26 de mars de 1634 mori Isabel Carbonell viuda. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Santa Mare Iglesia feu testament en mon poder a 10 de octubre de 1631 vull dir codisili lo testament en poder de Miquel Massot a 23 de octubre de 1627 ( virant ). Per la oferta de enterro 3 sous

Queralt. A 19 de mars de 1634 mori Chatarina Queralt donsella filla dels quondams Joan y CHatarina Queralts conjuges no feu testament per no tenir. Rebe y demana ab devotio tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia. Per oferta de enterro 3 sous fuit facta novena et cap any pro offerta novene 4 sous 1 sou.

Peiro. A 20 de abril de 1634 mori Clara Peyro donzella filla de Joan Peiro major. Rebe y demana ab devotio tots los Sacraments de Sta. Mare Iglesia, fuit facta novena et caput any.

Botet. A 29 de maig de 1634 mori Esperansa Boteta viuda deixada del quondam Joan Botet de Castelldans. Rebe y demana ab devotio tots los Sacraments de Sta. Mare Iglesia feu testament en poder de Mº Miquel Massot Prevere y Vicari de dita vila. A 5 de setembre de 16.. dexas en sufragi de sa anima un trentanari de St Amador y tres misses una al altar Major altra al Roser altra al nom de Jesus, fuit facta novena et caput any.

Peiro y Panes. A 14 de agost de 1634 se offega en la bassa bona trahent aigua Brigida Peyro y Panes muller de Joan Panes no rebe Sacrament algu per traurela morta no se trobe aver fet testament. Fonch feta la novena assestint deu sacerdots ab lo Vicari y al cap any dos y lo Vicari. Offerta de novena y cap dany 6 sous.

Fores. A 13 del mes de setembre mori en la badia de Castelldans Chiteria Fores viuda dexada del quondam Pere Fores boter de la Vila de Vimbodi Archebisbat de Tarragona. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament en poder de Mº Joan Bullfarmer Prevere y Vicari de Puigvert com conste en lo manual meu tenit lloch y territori meu de mi Pere Fores Prevere y Vicari de Castelldans fill de dita quondam Chiteria Fores fonch enterrada en lo fossar de Vimbodi en lo vas dels seus conforme dispongue en son testament y fonch feta alli la novena y cap dany.

Albat Fores. A 24 del mes de Janer de 1635 mori Magdalena Chiteria Fores naboda de mi Pere Fores Prevere y Vicari de la present Iglesia filla dels quondams Mateu Fores y Magdalena conjuges de la vila de Vimbodi Archebisbat de Tarragona. Esta depossitada lo cos en lo fossar de la present Iglesia davall lo vas de Barthomeu Massot testimonis Joan Rosser y Joan Panyo (?) en dit lloch ere de edat de nou anys.

Albat Flix. A 26 de dit mes mori Gabriel fill de Nicholau Flix y Hysabet llur muller de edat de nou messos

Albat Cabestany. A vint y set de dit mori Blassi fill de Matheu Cabestany de dita vila de edat de un any.

Queralt y Ribe. A 2 de Maig de 1635 mori Margarida Queralt y Riber muller de Miquel Queralt sens combregar ni confessar per mala cura de avissar al Vicari tampoch feu testament. Testa per ella Reverent Ilustre Señor Barthomeu Gavas Canonje y Vicari General y mana se li fos fet annual de pa y candela y la novena conforme lo stat de sa cassa y li fos selebrat un trentanari de Sant Amador. A set de Maig de dit any. Fores Prebere et Vicari. Fuit facta novena et caput ani asisterunt tres sacerdotes et Vicarius quibus singulis dederut sex desim solidos et Vicario triginta duos

Barrera. A viu de Juliol de 1635 mori Domingo Barrera estranjer habitant en Castelldans confessa ab devotio y no rebe los demes Sacraments per morir de mort subitanea te fet testament en poder de Mº Miquel Massot olim Vicari de Castelldans. Fonch feta novena y cap dany lo testament esta en una previa de testaments volants de Mossen Miquel Massot

Albat Argiles. A 6 de Agost de 1635 mori Isabel Anna Martra filla de Ge. Argiles y Marianna llur muller.

Albat Peiro. A 4 de agost mori Maria filla de Joan Peiro menor y Violant llur muller de edat de quatre anys.

Carbonell. Als 20 de Agost de 1635 mori en lo Castell lo Venerable fra Pere Carbonell frare Llech del Monestir de la Cartoixa de Escaladey del Archebisbat de Tarragona Obedientiari de Castelldans y Puigvert la qual obedientia Regi y Governa Prudentment y ab molta Caritat y Exemple vint y sis anys continuos.

Albat Spero. A 30 de agost de 1635 mori en Castelldans Isabel filla del quoandam Joan Spero de Vilanoveta del orta de Lleyda y de Hizabel Spero y Sans llur muller de edat de dos anys poch mes o, menys

Palliser. A 8 de Setembre de 1635 mori Monsarrada Palliser muller de Domingo Palliser natural de la vila de Mora Diocesi de Tortossa vuy mestre de minyons de la present vila de Castelldans. Rebe ab devotio y demana los Sacraments de Sta. Mare Iglesia no feu testament.

Costa. A 8 de setembre de 1635 mori Magdalena Costa muller de Francesch Costa pages de Castelldassens. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare la Iglesia i no feu testament, fonch feta novena y capdany

Masot. A 10 de Setembre 1635 Mori Barthomeu Massot pages de Castelldasens. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta Mare Iglesia feu testament en mon poder dit dia mes y any, fonch feta novena y cap dany.

Albat Castello. A 13 de setembre de 1635 mori Gabriel Castello fill de Miquel Castello y Elisabet llur muller del lloch de la Sisquella etati uni mensi.

Miro. A 19 de maig de dit mes y any mori Joan Miro aduler del lloch de Ciurana del Archebisbat de Tarragona. No feu testament. Rebe los Sacraments de Sta. Mare Iglesia ab devotio.

Albat Valles. A 20 de octubre de 1635 mori Pere fill de Joan Valles menor y de Fransesca llur muller de edat sis messos.

Albat Masot. A 21 de dit mori Margarida Massot filla de Bartomeu Massot y Margarida llur muller de edat de sinch anys poc mes o manco.

Albat Barrera. A 18 de dit mes mori Marianna Barrera filla del quondam Domingo Barrera y Mariana llur muller.

Albat Miro. Als 25 de dit mori Ramon Miro fill de Miquel y Chatarina Mirons de edat de sis anys.

Albat Costa. Als 10 de desembre 1635 mori Pere Fill de Joan y t Costa de edat de tres anys.

Albat Peiro. Als 19 de fabrer de 1636 mori Agna Maria filla de Joan Peyro major y de Hizabel llur muller quondam de edat de quatre anys poc mes o manco.

Albat Carbonell. Lo primer de Ganer mori Pere Joan fill de Joan Carbonell y de Chatarina llur muller de 1636.

Valles. A 2 de fabrer 1636 mori Eulalia Valles muller de Joan Valles de la present. Rebe y demana ab devotio los Sacraments de Sta. Mare Iglesia feu testament en mon poder als ... de Janer de 1636, fuit facta novena eo caput anni.

Albat Padellas. Als 28 de fabrer mori Cesilia filla de Pere Padellas y de Antiga llur muller de edat de dos anys.

Albat Carbonell. A 20 de Abril mori Polonia filla de Andreu Carbonell y Speransa llur muller de edat 4 mesos

Albat Carbonell. A 22 de abril mori Margarida filla de Marti Carbonell y de Chatarina llur muller.

tornartornar