tornarTORNAR

OBITS 1636

Als sis de setembre any mil sis sens y trenta y sis morí en lo castell en Pere Ardevol Bramedari del monestir de Scaladei, Rebe tots los sacraments ab molta devosio y fonch portat son cos a enterrar en dit monastir.

Matheu Massot Sebastia: Als set de setembre del sobredit any mori Matheu Massot del (?) fadri rebe ab devosio lo sacrament de la confessio y cuarestia feu testament en poder de mi Jaume Comes als 4 de setembre del sobre dit any y als 6 del mes de octubre se li feu novena asistiren vuit sacerdots als quals sels dona la caritat acostumada.

Isabel Mireta: Als vint y dos de setembre any 1636 mori Isabel Mireta ab devosio rebe tots els sacraments feu testament en poder de Mº Fores Olim vicari de Castelldans y codicil en poder de mi Jaume Comes vicari de dit lloch y als dos de octubre se li feu novena y Cap de any asistiren 6 capellans y sels dona la caritat acostumada.

1637

Juan Massot: Als vint y sonch de Jener del any mil siscens trenta y set mori Juan Massot rebe tant solament lo sacrament de la confessio feu testament se li feu la novena y cap de any als sinch de febrer a la qual asistiren set capellans als cuals donaren la caritat acostumada.

Juan Boneu: Als denou de febrer any 1637 mori Juan Boneu Farrer sens rebre ningun sacrament ni feu testament. Als devuit de mars de 1637 se li feu novena y cap de anys per la anima de
Juan Boneu tant solament lo predicador y lo vicari y donaren al Pare predicador 16 &.

Juan Alsamora: Als vint y sich de febrer any mil sissens y trenta y set mori Juan Alsamora de Castelldans rebe lo sacrament de la confessio y extrema uncio tan solament. Als vint de mars de mil sis sens y trenta y set se feu novena per la anima de Juan Alsamora, y assistiren sinch Capellans als quals se dona la caritat acostumada.

Juan Peiro: Als set del mes de Abril any mil sis sens trenta y set morí juan Peiro major de Castelldasens demana y rebe los sacraments ab devosio de la Santa Iglesia feu testament en poder de mi Jaume Comes regint la Iglesia de Castelldasens als denou de mars any mil sis sents trenta y set. Als vint y dos de Abril any 1637 fonch feta novena y cap de any de Juan Peiro a la qual asistiren sis capellans ab lo vicari y sels dona la caritat acostumada, oferta de les dos misses, y de prendrer y publicar lo testament.

Margarita Babota: (llatí) Als set del mes d 'Abril any mil sis sens trenta i set morí Margarita Babota de Castelldasens demana i rebé los sagraments amb devoció de la Santa Església feu testament en poder de mi Jaume Comes regint la Església de Castelldasens als onze de Juliol any 1636. (català) Als vint y dos de Abril de mil sis sens y trenta y set se feu la novena y cap de any de Margarita Babota asistiren en ella sinch sacerdots y lo vicari als quals sels dona la caritat acostumada que son vuit sous de cada anyal y al vicari setse que suma tot 6 & 8.

Juan Valles: Als vint y hu de maig any mil sis sens y trenta set mori Juan Valles de Castelldasens major demana y rebe tots los sacraments de la Santa Isglesia ab molta devosio feu testament en poder de mi Jaume Comes als quinse de dit mes y any. Als 28 de Maig any mil sis sens y trenta y set se feu novena y cap de any per la anima de Juan Valles major a la qual digueren per la vila y al castell que jo lo vicari volia que y hagues sino sis capellans y maldat que nos veda tal asistiren sis sacerdots capellans sens lo vicari y dos frares y a cada qual dels capellans sels dona setse sous.

Miguel Sanxo: Als vint y set de Agost añy mil sis cens t trenta, y set mori miquel Sancho fadri rebe lo Sagrament de la confessio y estrema Unció sens poder fer testament de trentures.

Albat: Icar Isidro Roser: Als vuit de setembre any mil sis sens y trenta y set mori Icar Isidro Roser Albat fill de Pere Roser y Filuxa sa muller era de edat de vuit mesos.

Albat: Juan Costa: Als onse de setembre de any mil sis sens y trenta set mori Juan Cosat Albat fill de Juan Costa y Juana Isabel tots de Castelldasens de edat de sinch mesos.

1638

Albat: Jaume Josep Carbonell: Als 2 de Jener del any mil sis sens, y trenta y vuit mori Jaume Josep Carbonell

Albat: Esperansa Ratera: Als 26 de Jener 1638 mori Esperansa Ratera filla de Joan Ratera Albat.

Margarida Senterer: Als vintiu de febrer mil sis cens y trenta vuit mori Margarida Senterer, rebe lo sacrament de la confessio y extrema uncio no feu testament.

Albat: Joan Senterer: Als vint y tres de febrer mil sis sens y trenta y vuit mori Joan Senterer fill de Sebastià Senterer Albat.

Novena de Joan Alsamora: A onze de Mars 1638 se fe lo capdany per la anima de Joan Alsamora assistiren un capella y lo vicari y se li dona la caritat acostumada.

Novena de Margarida Senterer: A 26 de mars 1638 se fe la novena y Cap de any de Margarida Senterer assistiren lo vicari y un capella ab la caritat acostumada.

Majerrada Argelesa: A 4 de Abril 1638 mori Majerrada Argelesa viuda deixada del quondam Jaume Argeles de Castelldasens rebe tots los Sacraments y feu testament a 3 del mateix
mes sem conte en lo manual en la vacant que regi la Cura fray Thomas Rojales del orde de Predicador. Y se li feu novena y Cap de añy ab assistencia del vicari y un capella, dona la caritat acostumada.

Juana Serlera: A 5 del mateix mes mori Juana Serlera viuda deixada de Joan Serler de Castelldasens rebe tots los sacraments y feu testament. Fense la Novena y Cap de any de Joana Serlera a 14 de Abril 1638. Assistiren a ella dos capellans y lo vicari y sels dona la caritat acostumada y lo ofisi de les misses puga & 4.

Esperansa Corcona: A 16 de Abril 1638 mori Esperansa Corcona muller de Joan Corco de Castelldasens y rebe tots los Sagramens. Feu testament en poder de mi Thomas Rojales regent de la Cura per la novena y cap de any assistiren tres sacerdots y el vicari.

Jaume Sales: A 2 de maig del añy 1638 mori Jaume Sales Pages del lloch de Castelldasens rebe tots los sacraments de la Santa Iglesia ab molta devocio Administrats per mi Pere garcia Prevere y Vicari de Castelldasens, no feu testament per esser pobre. Que la seva anima descansi en pau. Se li fa novena y cap de any ab la assistencia de un sacerdot i el vicari.

Albat: Maria Anna Sentener: A 8 de Juny del añy 1638 mori Maria Anna filla de Sebastia Sentener pages y de Margarida muller sua de la vila de Castelldasens tenie de edat tres mesos y mitg.

Esperança Gispert: A 19 de juny del añy 1638 mori Esperança Gispert muller de Pere Gispert pages de la vila de Castelldasens demana ab molta devocio los sacraments de la Santa Igelsia, los quals rebe per mans de mi Pere garcia Prevere y Vicari de dita vila feu testament en mon poder con conste en mon Manual ya feta la novena y cap de añy asistiren a dita novena y cap de añy sis sacerdots y lo Vicari als quals sels dona de caritat setze sous a cada hu. La seva anima descansi en pau.

Albat: Carbonell: A 27 de Juliol de 1638 mori Bernat Joseph fill de Pere Carbonell y de Magdalena Corco y Carbonell conjuges de edat de vuyt , o, nou dies.

Albat: Flix: A 16 de agost de 1638 mori Miquel fill de Nicolau Flix y de na Elisabet Flix y Peiro conjuges de edat de setze mesos y onze dies.

Francesch Costa: A 9 de setembre de 1638 mori Francesch Costa Pages, demana ab molta devocio los sacraments los quals li foren administrats per mi Pere Garcia vicari feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau. A la novena y cap de any asistiren dos sacerdots y el vicari donan la caritat acostumada.

Catherina Castellnou viuda: Als 5 de desembre del añy 1638 mori na Catharina Castellnou viuda deixada del quondam Salvador Castellnou de la vila de Castelldans demana y rebe
Los sacraments de la Santa Iglesia feu testament en poder de mi Pere Garcia vicari de dita vila als 2 de desembre de dit añy 1638. Se li feu novena y cap de añy.

1639

Esperança Sales: Lo primer de Jener de 1639 mori Esperança Sales viuda deixada del qundam jaume Sales Pages de la vila de Castelldans la qual no rebe sino lo sacrament de la Penitencia fenseli novena y cap de añy als 4 de Jener de dit añy ab asistencia de un capella. La seva anima descansi en pau.

Nadal Queralt: Dit dia mori Nadal Queralt fill de Ramon Queralt y de Magdalena Carbonell llur muller de edat de vuyt dies.

Batiste Febrer: A 15 de Jener del añy 1639 mori Baptista Febrer fadri natural de la ciutat de Leyda lo qual demana ab molta devocio los sacraments de la Santa Iglesia los quals li foren administrats per mi Pere Garcia Prevere y Vicari de Castelldans feu testament en mon poder als deu de Jener de dit añy 1639. se li feu novena y cap de añy el 16 de febrer.

Joana Peiro viuda: Als 4 de Juliol de 1639 mori la honesta Joana Peiro viuda deixada del quondam Joan Peiro Pages de la vila de Castelldans la qual demana ab molta devocio los sacraments de la santa Iglesia los quals li foren administrats per mi Pere Garcia Prevere y Vicari de dita villa de Castelldans feu testament en mon poder als 2 de Juliol de dit añy 1639 la qual se deixa per la sua Anima lo següent. Per entero novena y cap de añy, quinze lliures dich 15 &; se deixá per sa Anima un trentenari dich 33 misses; en lo altgar de nostra Sra de Vinganya ço es en lo altar Privilegiat sinquanta y tres misses dich 53 reals; en la Iglesia de Castelldabs quatre misses dich 4 misses. Que la seva anima descansi en pau. La novena y el cap de añy es feren el primer dia desembre del añy 1639 ab asistencia de sis clergues y el vicari.

Catharina Peiro: Als 7 de Juliol del añy 1639 Mori la Honesta Catharina Peiro muller de Joan Baptiste Peiro Pages de la villa de Castelldans la qual demana ab molta devocio los sacraments de la Santa Iglesia los quals li foren administrats per mi Pere Garcia Prevere y Vicari de dita villa de Castelldans feu testament en mon poder als 3 de Juliol del añy 1639 fonch enterrada en lo foçar de dita Iglesia en lo vas de son marit la qual se deixa pera la sua Anima lo següent; Pera enterro novena y cap de añy vint lliures dich 20 &; en lo Altar Privilegiat de Nostra Sra de Vinganya trenta misses dich 3 &; Un trentenari que son trenta y tres misses dich 3 & 6; Vint misses a la Iglesia de Castelldans dich 2 &; Vint y sinch misses al Altar de Nostra Sra del Roser del Monestir de Predicadors de leyda dich 2 & 10; Al Altar de Nostra Sra de Gracia del Monestir de Sant Agusti de Leyda deu misses dich 1 &. La seva anima descansi en pau. Se li feu novena y cap de añy el primer de desembre de 1639 ab la asistencia de sis sacerdots y la presencia del vicari.

Joseph Castellnou: Als 19 de novembre del añy 1639 mori Joseph Castellnou de Puigvert fill de Pere Castellnou y de Maria Anna de aquell muller de edat de nou anys fonch enterrat en lo foçar de Castelldans en lo vas de son Avi.Albat: Maria Rosa: Als 21 de desembre de 1639 mori Maria Rosa filla de Pere Padelas y de Antiga conjuges de la present vila de Castelldasens.

1640 mº Jaume Sabater Vicari

Vicent Marc: Als 28 de mars de 1640 mori vicent Marc de la vila de Casteldasens lo qual demana ab molta devocio los sagraments de la mare Iglesia los quals li fonch lliurats per mans mes propres lo qual se ha deyxat pera novena y cap dany dos lliures y miga conste ab testament pres per mi jaume Sabater als 10 de mars de 1640 al qual he jorada la Eclesiastica sepultura en lo fosar de la
vila de Casteldasens aont estan enterrats los seus dia ja sobre dit Jaume Sabater Vicari de Casteldasens. Seha deixat tres misses en lo altar privilegiat de nostra Sra de Vingaya. Altres tres misses en lo altar de Nostra Sra del Roser. Dotse sous al altar de Sant Antoni y també al altar de Santa Barbara.

Pere Gispert: Als 3 de Abril de 1640 mori Pere Gispert lo qual ha demanat los Sagramens de la mare iglesia de la propia boca y li son estats lliurats per mi Jaume Sabater prevere y vicari de Casteldasens , lo qual Pere Gispert payges de la vila de Casteldasens ha fet testament en poder del vicari de Poboleda lo qual es estat portat per lo sobre dit Gispert en les escriptures de la present notaria y també ha fet codocil en mon poder de mi Jaume Sabater prevere y Vicari de la present iglesia lo qual lo ha deyxades les coses seguens: primer vint lliures dich 20 & pera novena y enterro en lo monestir de Escala Dey; item sinch lliures pera misa del cos y novena y capdany en la iglesia de Casteldasens; item vuitcentes mises per les quals quatro sentes tres sous; item set misses per cos (setgages), item mises ha vingaya; item sinch mises al ospital de Barcelona; item una misa cada mes perpetua, item deu rals altar confraria del nom de Jesus; item deu rals altar confraria de nostra Sra del Roser; Item un anual de pa y candela; item altars tres misses ha (Montserat) ha tres sous. He fet enterro y novena.

Vicent Marc: Als 27 de Abril mori Vicent Marc payges de la vila de Casteldasens lo qual ha rebut los sagraments de la mare iglesia y ha deixat pera lanima primer pera novena y cap dany sinquanta sous mes tres misses en lo altar privilegiat de Vingayá també tres al altar de la Nostra Sra del Roser; tres al nom de Jesus; tres al altar de la Barbara; altres tres al altar maigor de vingayá; altres als altars de Casteldasens.

Joan Quorquo: Als 7 de Juny de 1640 mori Joan Quorquo de la vila de Casteldasens lo qual demana ab molta devocio los sagramens de la mare iglesia los quals li foren administrats per mi Jaume Sabater prevere y vicari de la parroquial de Casteldasens lo qual ha deyxat pera lanima sinquanta sous moneda barcelonesa soes pera novena y cap dany y se ha deyxades tres mises al altar de nostra Sra del Roser de la vila de Casteldasens.

Albat: Als deu de Juny de mil sisens y quoranta mori Catarina Marc filla de Andreu Marc y de sa muller Isabel.

Albat; als set de maig mil sisens y quoranta mori joan Joseph Angles fill de joan Angles albat.

Bortomeu Miro: Als 16 de juny de 1640 mori Bertomeu Miro payges de la present vila de Casteldasens ha rebut lo sagrament de la penitencia y lo santisim de la euquarestia tant solament ha fet testament en ma y poder de Mº Pere Font Olim vicari de la present iglesia y se ha deyxat un aniversari perpetuo anual de pa y candela lo demes novena y cap dany ha (contesta) de son germa Miquel Miro. La sevas anima descansi en pau.

Joan Roser: Als deu de juliol de mil sisens y quoranta mori Joan Rose de la vila de Casteldasens sens ningun sagrament per quel trobaren mort. Feu testament als 26 de mars del any 1623 en poder de Mº Miquel Massot prevere y vicari de la parroquial de Casteldasens. Se deyxa pera novena y cap dany sinquanta sous y se deyxa anual de pa y candela, mes se deixa tres aniversaris ab tres capellans y lo vicari donant ha cada capella dos rals y una reconeixensa al cap del any ga coneysensa de mos marmessors. La seva anima descansi en pau.

Bernat Gauge: Als 31 de octubre 1640 mori Bernat Gauge del regne de Fransa habitant en la vila de Casteldasens rebe lo sagrament de la penitencia y lo sagrament de la euquaristia y ha fet testament en mon poder als 22 de febrer de 1640.

1641
Mateu Padelas: Al primer de Abril de mil sisens quoranta y hu mori Mateu Padellas della vila de Casteldasens fadri rebe lo sagrament della penitencia y della extrema Uncio, he fet novena enterro y cap dany. La seva anima descansi en pau.

Frances Belera: Als vintiu del mes de maig de mil sisens quoranta un mori francès Belera della vila de Casteldasens rebe tots los sagraments de Santa mare Iglesia y ha fet testament en poder de mi Jaume Sabater prevere y vicari y se ha deyxat per lanima vint sinc liures. La seva anima descansi en pau.

Joan Babot: Als vinti dos de maig de mil sisens quoranta un mori joan Babot della vila de Casteldasens feu testament en poder de mosen Pere Garcia als cotorze de maig de mil sisens trenta nou la anima no rebe ningun sagrament perquè lo trobaren mort. La seva anima descansi en pau. Mº Jaume Sabater vicari.

Mariagna Castello: Als davuit del mes de juliol de mil sisens quoranta u mori Mariagna Castello muller del quondam Castello de la villa (?), feu testament en ma y poder de mi Jaume Sabater prevere y vicari della vila de Casteldasens ha rebut tots los sagraments de Santa mare iglesia, se ha deixat pera lanima dotse liures. Descansi en pau.

Albat: Magdalena Vabs: als vinti tres del mes de juliol de mil sisens quoranta u moria Magdalena Vabs filla leygitima y natural de joan Vabs y de Fransiqua muller de edat de dos anys y mesos.

Pere Joan Cabestany: als vuit de agost de mil sisens y quorantau mori Pere Joan Cabestany estudiant della vila de Casteldasens fill leygitim y natural del onorable Mateu Cabestany y de la muller Margarida rebe lo Sant Sagrament de la penitencia y della extrema uncio que per estar endesposicio no se li pogue administrar lo (?) y no feu testament per no tenir erencia ni cosa propia. La seva anima descansi en pau.

Albat: Pere Josep Carbonell: Als quinse del mes de agost de mil sisens y quoranta u mori Pere Josep Carbonell fill leygitim y natural de Pere Carbonell y de Margarida sa muller tots de la vila de Casteldasens de eda de nou mesos.

1642

Jeronima Valesa: Als 19 del mes de febrer de 1642 mori Jeronima Valesa de la vila de Casteldasens sens fer testament fou enterrada y rebe tots los sagramens per lo pare fra Mateu Vilent per quant jo estava patint per una greu malaltia. La seva anima descansi en pau.

Isabel Joana Barera: Als cinc de maig de mil sisens quoranta dos mori Isabel Joana Barera de la vilade Casteldasens viuda rebe tots los sagramens de Santa mare iglesia feu testament en mon poder deyxa per la sua anima dotse lliures. Descansi en pau la seva anima.

Anna Peyro: Als nou de Abril de mil sisens quoranta dos mori Anna Peyro viuda della vila de Casteldasens rebe tots los sagraments de Santa Mare iglesia feu testament en mon poder deyxa pera la novena y enterro cap dany dotse liures; un trentenari de sant amasdeu y les mises de Sant gregori la caritat sinc liures a Sant Agusti, quinse mises a nostra Sra del Carme, quince al convent de Jesus, quinse al Sant cristo trobat, tres en la iglesia parroquial della vila de Casteldasens, tres al Sant Cristo de Balaguer, tres aniversaris per espay de trenta y tres anys a sinc sous completes la vigilia de Santa Ana per espay de quinse anys. La seva anima descansi en pau.Ramon Puye:

Als 20 de Mars de 1642 mori Ramon Puye de la villa de Casteldasens sols rebe lo sant Sagrament de la extrema Uncio; se ha deyxat en sufragi de sa anima (vuit) lliures deu mises ha nostra Sra del Roser del convent de leyda, anual de pa y candela com en son ultim testament pres per lo reverent mº Pere Fortane als 10 de setembre de 1635. la seva anima descansi en pau.

Ursola Miro: Als dos de juny á mil sisens quoranta dos mori Ursola Miro viuda della vila de Casteldasens rebe tots los sagramens de Santa Mare iglesia feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau.

Margarida Masota: Als deset dell mes de juny de mil sisens quoranta dos mori Margarida Masot della villa de Casteldasens rebe tots los sagramens de santa mare iglesia ab molta devosio feu testament en mon poder y dota la seua anima en sis lliures moneda barcelonesa. La seva anima descansi en pau.

Llucia Carbonel: Als deset dell mes de juny de mil sissens quoranta dos mori Llucia Carbonel filla de Joan Carbonel de lla vila de Casteldasens rebe tots los sagramens de santa mare iglesia ab mola devocio fen testament en mon poder dota la seua anima en sinquanta sous. La seva anima descansi en pau.

Margarida Cabestany: Als nou de juliol de mil sisens quoranta dos mori Margarida Cabestany della villa de Casteldasens muller de Mateu Cabestany rebe tots llos sagramens de Santa mare iglesia ab molta devosio feu testament en mon poder y dota la sua anima en vuit lliures. La seva anima descansi en pau.

Magdalena Alsamora: als deu de juliol de mil sisens quoranta dos mori Magdalena Alsamora viuda della present vila de Casteldasens rebe tots los Sagramens de la mare iglesia ab molta devosio feu testament en poder de mº Pere Garcia prevere y vicari alles ores della present iglesia alls 20 de Agost de 1638, de deixe sinquanta sous anual de pa y candella un trentenari, sis mises en llo altar de nostra Senyora dell Roser. La seva anima descansi en pau.

Albat: Catarina Peyro: Als 20 de juliol de mil sisens quoranta dos mori Catarina Peyro filla de Batiste Peyro y de Isabel Peyro.

Juan Carbonell: Als vintiu de juliol de 1642 mori Joan Carbonel della vila de Casteldasens rebe tots los sagramens de Santa Mare iglesia feu testament en mon poder dota lla sua anima en sinquanta sous pera novena y cap dany se adeyxat un trentenari en llo altar privilygiat della seu de Leyda. La seva anima descansi en pau.

Carbonell: Als quatre de Agost de mil sisens quoranta dos mori Pere Carbonell della vila de Casteldasens rebe tots los sagramens de Santa mare iglesia ab molta devosio feu testament en mon poder dota la sua anima en sinquanta sous. La seva anima descansi en pau.


Albat: als vinti dos de Agost de mil sisens quoranta dos mori Clara Maria.....

Thomas Valles: Als 20 de setembre 1642 mori y fonch enterrat Thomas Valles pages de la villa de Casteldeasens rebe los Sagraments de santa mare Iglesia y feu testament en poder de mi Francesch Stadella prevere de la ciutat de Lleida vicari de Puigvert y regint la cura de Casteldeasens. La seva anima descansi en pau.

Albat; Als 20 de setembre 1642 mori y fonch enterrat Ramon Carbonel fill de Joan Carbonel y de Catarina conjuges per mi Francesch Stadella prevere de la ciutat de Lleyda vicari de Puigvert y regint la cura de Casteldeasens.

Albat: als 28 de setembre 1642 mori y fonch enterrat per mi Francesch Stadella prevere de la ciutat de Lleyda vicari de Puigvert y regint la cura de Casteldeasens a Francesch Bellera fill de Francesch Bellera.

Albat: als 10 de Octubre de 1642 fonch enterrat per mi stadella prevere y vicari Angela Febrer filla de (?) Febrer de Juneda per mi Francesch Stadella prevere de la ciutat de leyda y vicari de Puigvert y regint la cura de les Animes de la villa de Casteldasens.

Isabel Ferreras donsella: Als 31 de octubre 1642 mori y fonch enterrada Isabel Farrera donsella filla de Pere Joan Farre y Isabel conjuges de la villa de Torrebeses rebe lo sagrament de la Penitencia y extremuncio lo Viatic no se li pugue lliurar per tenir mal a la golla. La seva anima descansi en pau per mi Pere March prevere y regint la cura de Casteldasens.

Albat: dit dia mori y fonch enterrada Francisca Ros filla de Francesch Ros y Francisca conjuges de la villa de alfes per mi Pere March prevere regint la cura de Casteldasens.

Albat: als 3 de novembre 1642 mori y fonch enterrat Pere Joan Corco fill de Josep Corco y de Isabel conjuges per mi Pere March prevere regint la cura de Casteldasens.

Albat: Als 13 de novembre 1642 mori y fonch enterrat Isabel Soriguera filla de Damia Soriguera y balle de Puigvert y de Margarida conjuges per mi Francesch Stadella prevere vicari de Puigvert y regint la cura de Casteldasens.

Albat: Als denou de novembre 1642 mori y fonch enterrada agna Maria Carbonel filla de Marti carbonel de la villa de Casteldasens y de sa muller, per mi francesch Stadella prevere y vicari de Puigvert y regint la cura de les animes de Casteldasens.

Salvador Solanes: Alls denou de novembre 1642 mori yfonch enterrat salvador Solanes de la villa de Artesa rebe los Sacraments de Santa mare Iglesia ab molta devosio y feu testament en poder de mi infrascrit vicari y deixa al enterro dos capellans y a la novena quatre y al cap dany dos per mi Francesch Stadella prevere y vicari de Puigvert y regint la cura de Casteldasens. La seva anima descansi en pau amen.

Pere Padellas: Als 10 de desembre 1642 mori Pere Padellas feu testament en poder de mi Joan (Bullfarines) y rebe tots los Sagraments de santa mare iglesia y dota la sua anima ab sinquanta sous y dese la sua asienda si per cas mou sa filla sense arribar a edat de poder testar a la iglesia de Castelldasens per aniversaris de la sua anima y dels seus. Descansi en pau.

Miquel Ribera: Als 13 de desembre 1642 mori Miquel Ribera de la vila de Juneda habitant en lo present lloch de Castelldasens feu testament en poder de mi Joseph Alsamora vicari y rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia. Descansi en pau.

Jaume Angles sa fet enterro, novena y cap de any: Als 21 de desembre del any 1642 mori Jaume Argeles de la vila de Castelldasens mori ab lo Sacrament de la penitencia y eucharistia feu testament en poder de mi Joseph Alçamora Vicari de Castelldasens. Descansi en pau.

1643

Francesc Carbonell sa fet enterro, novena y cap de any:

Als 14 de Jener del any 1643 mori Francesch Carbonell pages de la present vila de Castelldasens mori ab tots los Sagraments de Santa Mare Isglesia fonch soterrat per mi Joseph Alçamora Vicari de la present vila feu testament en poder de Jaume Comas vicari lo any 1637. Descansi en pau.

Albat: Als 17 de febre del any 1643 mori Pere Juan Costa fill de Pere Costa y de Anna Costa conjuges y fonch enterrat per mi Josep Alçamora de Castello de Farfanya Vicari de Castelldasens.

Esperansa Tarragona: Als 18 de febre del any 1643 mori la honesta Esperansa Tarragona muller de Ramon Tarragona de la vila de Puigvert rebe ab molta devocio tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia, feu testament en poder del Benavent Mº Francesch Estadella vicari de Puigvert y fonch enterrada per mi Joseph Alçamora Prevere de Castello de Farfanya Vicari de Castelldasens. Descansi en pau.

Joana Bellera viuda: Als 9 de Abril del any 1643 mori Juana Bellera viuda, la qual trobaren morta en la preso de la present vila, vuit dies antes de sa mort confesa, no feu testament ý ningu de los parents la volgue morta que fonch sino que la portaren al hospital de la present vila ý fonch enterrada per mi Joseph Alçamora Prevere Vicari de Castelldasens, Que la seva anima descansi en pau, amen.

Esperansa Valles: Als quinse de Abril del any 1643 mori Esperansa Valles viuda la qual rebe ab molta devocio tots los Sacramentes de Nostra Mare la Iglesia feu testament en poder de mi Joseph Alçamora Prevere Vicari de Castelldasens ý dota la sua anima en sinquanta sous ý fonch enterrada dita Esperança Valles viuda per mi Joseph Alçamora vicari de Castelldasens.

Pau Barcelo: Als 3 de Maig del any 1643 mori mº Pau Barcelo (Siluja) natual de la ciutat de lleyda habitant en la present vila, lo qual rebe ab molta devocio tots los Sacraments de la Santa Mare Iglesia, fonch enterrat per mi Josep Alçamora Prevere Vicari de Castelldasens, feu testament en poder de mi Joseph Alçamora Vicari ý dota la sua anima en deu lliures 10 &. que la seva anima descansi en pau, Amen.

Albat: Als 26 de Maig del any 1643 mori Juan Carbonell de hedat de vuit anýs fill de Juan Carbonell ÿ de Catharina Carbonell conyuges, lo qual fonch enterrat per mi Joseph Alçamora Prevere y Vicari de la present parroquial de la vila de Castelldasens.

Albat: Als nou de Juny del aný 1643 mori Jaume Joseph Peyro de hedat de quatre anýs fill de Juan Peyro ý de Violant muller sua, lo qual fonch enterrat per mi Joseph Alçamora Prevere ý Vicari de la present parrochial de la vila de Castelldasens.

Viuda Matiana: Als 15 de Juný del any 1643 mori Isabel Matiano viuda del lloch de Alfes ý fonch enterrada per mi Joseph Alçamora Prevere ý Vicari de la present Parrochial de la vila de Castelldasens.

Cosme Andreu: Als 16 de Juliol 1643 mori Cosme Andreu Peyro pages de la vila de Castellde Avans rebre los sagraments de la Confesio y Eucharistia.

Lluc Sales: Als 28 de Juliol de 1643 mori Lluc Sales fadri pages de la vila de Castelldeases rebe los Sagraments de la Confessio y Eucharistia. No feu testament fou enterrat per mi Francesch Dies.

Antoni Canalda: Als 29 de Juliol 1643 mori Antoni Canalda moço dels frares del castell de Castell de Asans rebe tots los Sagraments de la Iglesia, no feu testament fou soterrat en lo fossar de la parrochia de la dita vila per mi Francesch Diez. Descansi en pau.

Josep Flix: Als 27 de Juliol 1643 mori en Lerida Joseph Flix fill de Nicolau Flix pages de CastelldeAsans.

Mª Maçota: als 30 de juliol 1643 mori Mª Maçota donzella rebe tots los Sagraments de la Iglesia fou soterrada per mi Francesch Diez en lo fossar de la Iglesia de la present vila.

Albat: Als 8 de Agost 1643 mori Catarina Angles filla de Ramon Angles y de (?) Angles conjuges fonc soterrada per mi Francesch Diez Religios del Pe St francesch.

Albat: Angles: Als 23 de Agost 1643 (?)

Jaume Pau: Als 17 de agost 1643 mori Jaume Pau de la vila de Castell de Asans ab tots los sagraments de la Santa Iglesia feu testament, fonc soterrat per mi Francesch Diez en lo fossar de la Iglesia de dita vila. La seva anima descansi en pau.

Albat: Als 24 de Agost 1643 mori Vicent Carbonell fill de Pere Carbonell y de Margarida muller sua lo qual fou enterrat per mi Francesch Diez.

Margarida Bellera: Als 30 de Agost 1643 mori Margarida Bellera viuda no rebe ningun Sacrament perquè la trobaren morta. La seva anima descansi en pau.

Isabel Flixxa: alls 31 de Agost 1643 mori Margarida flixa muller de Nicolau Flix rebe tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia y feu testament. La seva anima descansi en pau.

Albat: Als 20 de setembre del any 1643 mori Isabet Vallesa filla de Jaume Valles y Sicilia Valls muller sua tots de la vila de castell de Asens de la edat 1 any dich un añy.

Margarida Gysperta viuda: als 29 de juny 1643 mori Margarida Gysperta viuda deixada del quondam Pere Gyspert natural de la vila del Albi rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia feu testament en poder del Rnt mº Josep Alsamora vicari de dita Parroquia y fonch enterrat per lo damunt dit, de Castello de Farfanya natural. Descansi en pau.

Isabel Queralta casada: Als nou de octubre de 1643 mori Isabel Queralta muller de Miquel Queralt habitant en Castell Dasens á rebut tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia feu testament en poder del Rnt Mº Pere roda Rector de Artesa a les hores regint la Cura de animes de castelldasens, peral enterro dos capellans a la novena quatre al cap dany dos, pagats per los bens que aia. Descansi en pau.

Pere Costa: Als 24 de octubre 1643 mori Pere Costa de la vila de Castelldasens ha rebut tots los Sacraments de Santa Mare Iglesia, un capella al enterro, a novena y cap dany quatre. Descansi en pau.

Joana Carbonell: Als 26 del mes de octubre 1643 mori Joana Carbonell viuda de Castelldasens rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia al enterro lo vicari.

Añÿ 1644

Elena Torner: Als 10 de janer 1644 mori Elena Torner muller de Ramon Torner de present habitant en la vila de Castelldans fonc soterrada en lo sementiri de la Iglesia de Castelldans havent rebut los Sacraments de la Santa Mare Iglesia excepto lo de la Santa Eucharistia per no tenir los sentits.

Miquel Miro: Als 25 de febrer 1644 mori Miquel Miro pages de la vila de Castell dans natural á rebut los Sagraments de Santa Mare Iglesia excepte lo sacrament del extrema Uncio, feu testament en poder de Mº Jaume Sabater olim vicari de dita iglesia finc enterrat en lo Vas de sos antepasats en lo cementiri de Castell dans per mi Masia lliçana Vicari en la present dia mes y any damunt dits. La seva anima descansi en pau.

Pere Marti: A 23 de febrer 1644 mori Pere Marti Castellnou fill de Salvador Castellnou y de Mariagna Castellnou de edat de deset dies fonc enterrat en lo vas de sos pares per mi Macia Lliçana vicari de present en dita Iglesia dia mes i any damunt dit.

Elisabet Fustera: A 10 de Mars 1644 mori Elisabet Fustera muller de Fuster a rebut los Sacraments de la Santa Iglesia exceptat lo de la Eucharistia perr flagues del subjecte esta enterrada en lo sementiri de Castelldasns en lo vas dels seus. Descansi la seva anima en pau Amen per mi Masia Lliçana regint la cura en lo prensent any.

Flo: Als deu de maig 1644 mori en vila Dans Flo de Puigvert rebe tots los Sacraments de la santa Mare Iglesia esta enterrat en lo sementiri de dita vila de edat de setanta anys. Descansi en pau la seva anima. Amen.

Pere Borda: Als 30 de maig 1644 mori Pere Borda en vila dans habitant en Puig vert sens rebre los Sacraments de la Santa Iglesia perquè lo trobaren mort de mati home de bona vida. Descansi en pau, Amen.

Mariagna Castellnou: A 16 de Mars 1644 mori Mariagna Castellnou rebe los Sacraments de la Santa Iglesia. Descansi en pau.

Paula Blosch: 3 de Agost 1644 mori Paula Blosch viuda del quondam Bartombeu Blosch de Vilanoveta diocesi de lleyda fonc soterrada en lo sementiri de Castellde Ans y ha rebut totys los sacraments de la santa Iglesia. Descansi en pau. Amen.

Albat: Paula Mateua: Als 4 de Agost 1644 mori Paula Mateua Queralt de edat de un any filla de Miquel Queralt y de Isabel Queralt esta enterrada en lo Vas de sos antepasats per mi Masia Lliçana vicari de Castell de Ans.

Albat: Joan Ramon Costa: Als 6 de Agost 1644 mori Joan Ramon Costa de edat de vuit mesos fill llegitim de Pere Costa y de Anna Costa.

< tot el test tatxat> Albat: Pere Marti Castellnou: A 6 de Agost 1644 mori Pere Marti Castellnou de edat set mesos fill llegitim de Salvador Castellnou y Margarita Castellnou.

Albat: Paula Agnes: Als 2 de setembre 1644 mori Paula Agnes filla de Miquel y de Agnes muller de aquell de Vilanova del (Puat) foren Padrins Joan Valles balle de Castell dans y Paula Solera padrina.

Albat: Pere Jaume Bellera: Als 11 de setembre 1644 mori Pere Jaume Bellera fill de Francesch Bellera y de Isabel Bellera de Castelldans.

Maria Bosca: Als 24 setembre 1644 mori Maria Bosca viuda sens fer testament a rebut los Sacraments de Santa Mare Iglesia de edat sinquanta vuit anys descansi en pau.

Guillem Ribert: Als 25 Octubre any del Senyor de 1644 mori Guillem Ribert Pastor de Castell Dans del lloc de Anchy Bisbat de Urgell ha obtingut tots los Sacraments de la Santa Mare Iglesia y ha fet testament en lo qual sinquant sous y quatre mises per la sua anima. Descansi en pau.

Albat: Als 4 de octubre 1644 mori Josep Francesch Agusti fill de Francesch Berenguer y de anna muller sua tots de la vila de Castell Dans per mi Masia lliçana Regint la cura.

Albat: Als 6 de novembre 1644 mori Joan jover de edat de Set anys fill de Joan Jover ÿ de Catharina Jover tots defunts de la vila de Alfes fonc enterrat en lo sementiri de Castelldasens per mi Pere Garcia Prevere de licencia de mi Macia Lliçana absent regint dita vicaria.

Albat: 12 de novembre 1644 mori Domingo Barrera de edat de onze anys fill de Castelldans y fonc enterrat en lo sementiri de dita iglesia per mi Masia lliçana regint dita vicaria.

Pere Ribes: Als 17 de novembre 1644 mori Pere Riber del lloch de Castell Dans no rebe los sacraments perquè mori sens averne sentiment los de casa feia poc avia rebut lo sacrament de la penitencia y de la Eucharista, la sua anima descansi en pau de edat de sinquanta vuit anys. Se li han fet enterro novena y cap dany 6 capellans.

Albat: Catharina Florejachs: Als 28 de novembre 1644 mori Catharina Florejachs filla de Magdalena Florejachs y Ignasi Florejachs del lloc de la Coletgeta de edat de deu anys fonc enterrada per mi Masia Lliçana Regint la cura de Castell de Ans.

1645

Joana Flix: Als 29 de Janer 1645 mori Joana Flix muller de joan Flix pages de la vila de Castelldasens donc enterrada en lo vas de son marit deixe per la sua anima deu sous pagant lo dret a mon Señor un auditor de causes pres: Al enterro tres capellans (lo mestre) al vicari setse sous y vuit a cada capella, detrentures trenta sous, de besama de enterro dos sous, a la novena deu capellans y al cap dany altres deu setse reals al vicari per los dos actes y als demes vuit sous cada acte pùge vuit lliures setse sous, dos reals del besama de la novena, dos del besama del cap dany, portat pa a la novena y capdany y pagat també, lo dret amon señor, los llegats, 33 mises caritat 3 sous per misa deixant la mateixa caritat a les demes mises en lo menestir de Vinganyna u en alla primer, vuit 8 mises en lo altar del Roser, en lo monestir de Jesus de Lleyda 9 mises, a Montserrat set mises, a la parroquial de Sant Jaume de Vinfaro set mises.

Mariagna Castellnou: 8 mars 1645 mori Mariagna Castellnou muller de Salvador Castellnou de mort repentina descansi en pau.

Cecilia Valles: 12 de abril 1645 mori muller de Jaume Valles sens fer testament rebent tots los sacraments de la Santa Mare Iglesia.

Catharina Masota: 16 de Abril 1645 mori Catharina Masota viuda de edat de noranta anys rebent los Sacraments de Santa Mare Iglesia. Descansi en pau. Amen.

Mateu Cabestany: 27 de Abril 1645 mori Mateu Cabestany viuda sens fer testament de edat cinquanta nou anys rebe los sacraments de Santa Mare Iglesia. La seva anima decansi en pau. Amen.

Joanna Jovera: 23 Agost 1645 de edat 36 anys mori Joanna Jovera de Artesa habitant en Castelldans y ha rebut tots los sacraments de Santa Mare Iglesia. Descansi en pau. Al enterro un capella ab lo vicari quatre sous. A la novena y cap dany 4 capellans ab lo vicari quatre sous, trentures trenta sous, blat mitja cortera, cera quatre lliures.

Paula Sans: 20 de octubre 1645 edat 25 anys mori Paula Sans de Castelldans y ha rebut tots los sacraments de la sancta Iglesia muller de Joan Sans. La seva anima descansi en pau. Amen. Enterro, ofertori de enterro, testament, de la novena y cap dany dos capellans y lo vicari, del ofertori de la novena y cap dany.

1646

Albat: Jaume Ramon Robio: Als 3 de janer 1646 mori Jaume Ramon Robio fill de Ramon Robio, y de Catharina Robio conjuges.

Juana Valles: Als 6 de Janer 1645 mori Joanna Valles viuda deixada del quondam Thomas Valls. Descansi en pau. Als 30 de Agost 1645 mori Joana Jovera muller de Pascual Jover.

Miquel Masot: als 15 de Janer 1646 mori lo Rnt Mº Miquel Massot prevere de Castelldaens edat vuitanta anys. Tenie fet testament lo any 1643 en mans del vicari Alçamora de la present notaria de castri asinorum.

Pere Veia: Als 6 Juriol 1646 mori Pere Veia de la vila de Montoliu habitant en Castelldasens. Descansi en pau. Amen. Drets expecten al vicari i & 10, novena y cap dany vuit comprenent lo vicari 3 &, anyall de pa y candela 3 &. hereu mon fill jaume Veia de Montoliu.

Als 7 de juriol mori Lucia Ribera viuda: trentures, oferta de enterro, anyal, novena dos capellans, offertori i cap dany.

Blasi Oro: 11 de juriol 1646 mori Blasi Oro pages del lloc de Artesa habitant en Castelldasens deixe al enterro dos capellanns ab lo vicari, a la novena y cap dany 3 ab lo vicari a cada un acte. Y deixo 2 mises. Hereu de la Ysenda y de (?) marmesor a Francesch Oro fill meu maior de dies y faltant dit Francesch conforme cante lo testament.

Joan Labaixa francès: Als 28 de juriol 1646 mori Juan Labaixa vinie del loch de Chansenat Regne de frança bisbat de chansenat, rebe lo Sacrament de la penitencia y lo de la extremuncio y feu testament en poder de mi Francesch Stadella prevere y vicari de Puigvert y regint la cura de Castelldasens y dota la sua anima en deu sous y mes si se aurie de menester . Descansi en pau. Amen.

Joan Ribe: als 2 de Agost 1646 mori Joan Ribe fadri rebe los Sacraments de Santa mare Iglesia per mans de mi Francesch stadella Vicari sobredit y no feu testament. Descansi en pau la seva anima, amen y se li ha fet novena y capdany ab un capella y lo Vicari.

PETRUS RODA VICARIUS CASTRI ASINORUM

Joana Argilesa. Als 14 de juriol 1646 mori Joana Argilesa viuda de Puigvert feu testament en poder de mº Francesch Stadella vicari de Puiogvert a la qual se li a fet novena y cap dany casi proper com se dei demana y rebe tots los Sagraments de Santa mare Iglesia de ma de dit Vicari. Descansi en pau, amen.

Andreu reig: Als 15 de agost 1646 mori Andreu Reig fadri natural de les Borges al qual doni jo Pere Roda Reverent de Artesa y ara Vicari de Castell dassens la absolusio en virtud de la relacio feren los de Cassa de Geringues que avia demanat confessio perquè quant jo arribi a sa cassa ja no parlave y lo vaix extremauncia y aquí mateix mori. Descansi en pau la seva anima, amen.

Jaume Fuster: Als 29 de Agost 1646 mori y fou enterrat Jaume Fuster pages habitant en Castlldasens. Rebe tots los sagraments de Santa mare iglesisia per mi Pere Roda reverent y vicari de Castelldassens; no feu testament. Descansi en pau.

Vilavert: dia 17 Abril 1646 mori (en blanc) de Vallbert prop de Montblanc diocesi de Tarragona venint de portar vi a la armada lo feriren en lo cap los francessos y a molts altres; y robaren a la femossa de Artessa ; rebe lo sagrament de la extremaunsio, descansio en pau la sua anima, amen.

Albat: Dia 21 abril 1646 fou enterrada Paula Clara Valles filla de Joan Valles y de Francisca muller sua de edat 7 messos per mi Pere Roda Vicari.

Albat: Dia 21 Abril any 1646 fou enterrada per mi sobre dit vicari,Mariangela Corretga filla de Bernat Corretga y de Paula llur muller de la ciutat de Lleyda habitant en Castelldasens.Antigua Flix: Lo anÿ de 1646 mori y fou enterrada Antigua Flix muller de Nicolau Flix y en primeres nupcies fou muller de Pere Padellas, feu testament en poder de mº Estadella als ultims de agost 1649 y deixa per la sua anima 10 &. Descansi en pau. Y si mor una filla que se deixe sos bens a la iglesia de Castelldasens pera sufragis.

1652

Batiste Peiro: Ha 18 de jener 1652 mori Batiste Peiro á rebuts los sacraments.

Josep Giner: Als 16 de desembre 1652 mori en Castelldasens mº Joseph Giner vicary de dit lloch Rebe lo sagrament de la penitencia y extrema unchio los quals li administra lo Prior del Carme del convent de les Borges Vicari fr Pau Canyelles, feu testament ab lo qual dote la sua anima ab sinquanta lliures en poder del Governador de dit castell per falta de (no..).

Jaume Valles: Als quatre de Abril de 1653 mori y fou enterrat Jaume Valles alyas dit lo squerre Rebe tots los sagraments de Santa Mare Iglesia feu testament en poder de Pere Roda vicari, y deixa per la sua anima deu lliures dich 10. La sua anima descansi en pau.

Los qui son morts en Lleyda de contagi en lo estiu de 1652 son los seguents:

Andreu March sa muller Isabel Marqua y sa filla Magdalena albat. Mariagna Peyorna viuda. Margarida Corredora Carbonella. Joan Costa. Joseph Argiles. Ysabel Juana Vallesa doncella. Joan Valles.

Francisca Carbonella: Dia de Sant Jaume fou enterrada francisca Carbonella doncella filla de Andreu Carbonella. Rebe lo sacraments de la penitencia y extrema uncsio nomes per tenir vomits, de edat de alguns 17 anys. Amen.

(llati) MANUAL DE JOSEP GINER PREVERE I VICARI DEL LLOC DE CASTELLDANS I PUIGVERD. PARA EL Rº PRIOR DON JOSEP YLLA DE ESCALADEI. SETÈ DIA DE MAIG DE L’ANY 1652.

Morio (Francisco) Rodrigues soldat, dit st de vasalos de sobre nombre, en este castillo de Casteldans, y era de mas abaxo de st Ander y no le es sabido el lugar, norio à veintitrés de Abril de 1652. Confeso solament, y noi fueron a tiempo los demas sacramentos. Le he dicho de limosna una missa descanse en paz.

Morio Juan Alonso soldat del mismo castillo de Casteldans, era de (gusto) Benavente tampoco no le se lo propiolugar, confeso, y tomo el sacramento de la extrama unción y morio à veinte siente de julio 1652 tambien le he dicho una missa de limosna; a uno ni à otro seles à dicho otro bien que se sepa. Descanse en paz.


Morí Juan Aparicio soldat deste castel a vintisinc de Agost de 1652, confesa y se li digue de caritat com als demes una missa resada, es castela y no se de aont risidi aquet soldat. O à sabut.

Albat: A 13 de juriol 1652 mori Juan de Carseres, fill del gobernador y governadora stave al Castell.

Sr. D. Miquel Torres Vicari General y Visitador del Bibat de Leyda; visita lo present libre y ma de posar ab lo stil degut ja que per ocasio de les guerres se ha continual ab mal stil.

Nicolau flix: Any 1654 als set de Abril fou enterrat en lo fosat de Sant Miquel de la Iglesia de Castelldasens Nicholau Flix pages de Castelldasens. Rebe tots los sagraments de Santa Mare Iglesia de ma de mi Pere Roda Vicary feu testament y dota la sua anima ab 10 & dich deu lliures lo demes ja coneixensa de sos marmesors. Se deixa un trentenari celebrador en la iglesia ahont los aparrª a sos marmesors anual de pa y candela com es costum, y en Nostra Sra de les Sogues 7 misses, la seva anima descansi en pau Amen. A 8 de abril de 1654 se li feu offici de enterro novena y capdany ab asistencia de 5 sacerdots donaren a dinar y once Reals a cada hu.

Ramon Rubio: Als 4 de octubre mory Ramon Rubio pages de Castelldasens y fou enterrat lo dia seguent Rebe tots los sacraments de Santa mare iglesia feu testament.

Albat: Magda Sans: Als vint y vuit de octubre any 1654 fou enterrada Lucia Magdalena Sans de edat de deu mesos filla de Juan Sans y Mari asa muller, per mi Pere Roda vicari.

Catherina Rubiona: Als sis de noviembre any 1654 fou enterrada Catherina Rubiona viuda de Ramon Rubio Avie confessat y combregat lo dia de tots sants y no Rebe lo sacrament de la extrema Uncio perque noy foren a temps a demanar me ami Pere Roda Vicary, no feu testament, la seva anima descansi en pau.

1655

Isabel Anglesa: Disapte als dotse de junu año 1655 fou enterrada Isabel Anglesa muller de Juan Angles del portal de la baça Rebe tots los sacraments de Santa mare Iglesia feu testament en lo qual se deixa 9 misses a 3 sous y offici de enterro y novena y capdany y anual de pa y candela. La sua anima descansi en pau amen.

1659

Albat: Ramon Macot: Als 10 de juriol 1659 mori Ramon Macot Coixo de la casa del Perge tenie alguns 7 anys ere fill de Francesch Macot del perge y de sa muller Geronima. Pere Roda vicari.

Pobres: Als 3 de agost a la tarde lo sobre dit vicary e enterrat a tres soldats que trovaren morts en lo terme del mas Roig de la jurisdiccio de Scala Dey. La sua anima descansi en pau.

Any de 1660.

Albat: Francisca Curquo: A vint y dos de Janer jo Pere Roda vicary e enterrat a Francisca Thomasa albat filla de Joseph Curquo y de Agna Maria llur muller tenia algunes 3 semanes.

Albat: Juan Isidro: Any 1660. Als 21 de abril jo Pere Roda vicay enterri un albat fill de Juan Mora y de Mariagna llur muller tenie alguns 2 messos y per nom Juan Isidro. Descansi en pau.

Albat: Als tretze de Juny 1661 jo Pere Roda Vicary enterri un albat filla de Joan Mora la qual nasque peus present y mori antes de traure lo cap del ventre de sa mare na Mariagna Mora. Descansi en pau. La madrina la bateya.

Albat: en setembre als 9 de 1662 jo Pere Roda vicary e enterrat a Jaume Lluch Flix albat de deu mesos fill de Juan Flix Valle y de Maria Paua de Castelldasens.

Isabel Curquona: Als vint y tres de setembre 1662 jo Pere Roda vicary e enterrat a Isabel Curquona viuda de Joseph Curquo. Rebe tots los sacraments de Santa Mare Iglesia no fen testament. la sua anima descansi en pau.

1663

Maria Sans: Als vint y dos de febrer de 1663 mori y fou enterrada Maria Sans muller de Juan sans. Rebe tots los sacraments de Santa Mare Iglesia y feu testament en poder de mi Pere Roda vicary, vol se diguen 3 misses vol sien cridarts a la novena y cap dany dos capellans forasters, se deixe anyal de pa y candela. La sua anima descansi en pau.

Pere Carbonell: A 21 de mars fou enterrat Pere Carbonell Rebe tots los sagraments de Santa Mare Iglesia feu testament y se deixa per la sua anima 6 misses ressades una vegada només. Un aniversari perpetuo charitat vuyt &, enterro ab un capella foraster, novena y cap dany 3 sacerdots charitat 8 & per cada un offici. Se deixe anual de pa y candela. Descansi en pau. De novena y Cap dany ab 4 sacerdots forasters donaren de charitat 16 & per los dos actes.

Francisca Vallesa: Als 11 de maig de 1663 fonch enterrada Francisca Vallessa viuda de Janot Valles rebe tots els sacraments de la Santa Mare Iglesia y feu testament en lo qual se deixe per la seua anima offici de enterro, novena y Cap dany. A voluntat dels marmessors 4 misses una vegada nomes. Descansi la seva anima en pau. a gastat entre tot 15 &.

Isidro Valles: Als 6 de Juny de mil sisens seixxanta tres fou enterrat per mi Pere Roda vicari Isidro Valles. Rebe tots los sagraments de Santa Mare Iglesia feu testament en mon poder en lo qual se deixe sinch misses y offici de enterro y novena y cap dany a voluntat dels marmesos. La sua anima descansi en pau. Amen. Suma lo gastat 15 &.

Albat: Als 17 de Agost de 1663 mº Jaume Sabater enterra un albat de un dia nata filla de March Salto y de Lluissa Massota de la casa dels perxe llur muller “erat vomi baptisata et fich adhuc mon erat et impositum nomen”.

Elisabet Carbonell: A vinti dos de novembre de mil sisens seyxanta tres mori Elisabet Carbonell viuda no rebe ningun sagrament que la trobant morta feu testament en poder de mº Pere
Roca, fou enterrada en Castelldeasens en lo vas de son marit el enterro y la novena ab un sacerdot y lo Vicari per mi Jaume Sabater prevere y Vicari. Dia aý sobredit.

Miquel Aibe: Als 29 del mes de desembre de 1663 mori Miquel Aibe payges de Casteldasens rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia fou enterrat en lo sementiri de Casteldasens asesteixen al enterro dos Sacersdots se li feu novena y cap daý ab 4 Sacerdots donat de caritat deu sous per acte, feu testament en poder de mº Pere Roda Vicari de Puigver. Descansi en pau.

1664

Albat: Als 10 de Mars 1664 Josesc Roda vicari e enterrat a Ramon Cosme Mirop fill de Cosme Miro y de Magna muller sua, albat de un mes y mitg.

Albat: Als quince de (?) 1664 Jo Pere Roda Vicari de Castelldasens e enterrat a Maria Magda Carbonella filla de Pere Carbonell y de Maria muller sua, albat de tres mesos y mitg.

Albat: A quatre de Abril de 1664 jo sobre dit Vicari he enterrat un albat de 13 mesos filla de Isidro Valles y Geronima Llopis llur muller tenie nom Margarida Francisca.

Juan Angles: A onse de maig de 1664 fou enterrat per mi Pere Roda Vicari Juan Angles de edat de 10 anys. Rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia y feu testament en lo qual se deixe offici de enterro ab un capella y novena y cap dany ab 4 Sacerdots y lo Vicari. Se deixe 6 misses en diferents altars charitat 4 &, vol li sie fundat un aniversari perpetuo ab la charitat de sinch & y se deixe un annual de pa y candela . Descansi la sua anima en pau amen. Sume lo gasto 20 &.

Als 25 de maig 1664 fou enterrat un mestre de cases nomenat mestre Juan Murat francès digueren sos companys ere natural de un lloch ques diu Murat de la Parroquial de Sant Marti

Juan Murat: Del Diver y provincia del llemozi Regne Françie muri subitament de una basqua li prengue en haver sopat de manera que no pugue parlar y no obstant aixo per que vigueren molts hamie demanant confesio, lo alejos que sub condisione lo (perdon) vilanova municipi cartuixa noy fou a temps la estrema uncio, sos companys vigueren li tenien una dobla y la roba li veneren
en vint y set reals dels quals diners an pagat la mortalla y la cera del enterro —2 & 4, se li va fer ofici de enterro novena y Cap dany y sa gastat 6 & entre tot. La seva anima descansi en pau amen.

Lucia Peiro: Als deset de jener 1669 mori Llucia Peyrona muller de Antoni Peyro rebe lo Sacrament de la Penitencia no feu testament, anima esen sepultada per Jaume Sabater vicary feu lo
enterro nobena cap de Any y Añal.

Albat: Mariagna Curco: Als 24 de octubre 1669 jo Antony Sabater prever y vicari de castelldasens he enterrat una filla de Joseph Corcó y de Elisabet sa muller la qual se difue Mariagna Pasqual edat de 2 messos.

Pau Paula: A 30 de setembre 1668 mori Paula Pau viuda avent rebut lo sagrament de la penitencia eucaristia un cop solament es estada enterrada en lo sementiri de la parroquial ÿglesia de Castelldases conforme ella se deixe en son testament pres per mº Pere Roda un cop Vicvari de Puigvert Castelldases asi los llegats en ell contenguts son anotats: Per lo enterro novena cap dani sse deixe deu lliures; se deixe en lo monestir de Minjania un trentenari de caritat per missa pugue sis lliures; en lo altar de Nostra Sra. del Roser de Castelldases sonch mises resades cariat per missa quatre sous; en Puigvert en la parroquial vol se li sien dites mises per tres lliures que sa germana li deixa en son testament; entre los drets paroquials ÿ mes gastos on pugen 6 &; se deixe un aniversari perpetuo de caritat 10 & propietat deu lliures. Macia Puig Vicari.

Maria Peiro: A 20 de Agost 1669 mori Maria Peiro muller de Andreu Peiro avent rebut tots los sagraments de nostre mare la iglesia es estada enterrada en lo sementiri de la present ÿglesia de Casteldases en lo vas de sos antepasats, avent fet testament en poder de mi Masia Puig Vicari deixanse per sufragi de sa anima per enterro novena cap dani sinch lliures.Juan Ane: 9 de jener 1670 mori Juan Ane Flix (costeu) pastor de la eyuageria del monestir de la cartoixa de scaladei del lloch de Senten en la fransa del Bisbat de Cosetan, havent rebut los Sagraments de Nostra Mare la Iglesia esent enterrat en lo sementiri de la parroquial de Castelldases, avent fet testament en poder de Mn Matia Puig vicari deixant los llegats en ell contenguts del que podes fer, ferse ÿo y axia (esquivir)que sea gastat trenta lliures per sufragi de sa anima....30 &.

Isabel Curcó: A 29 de setembre 1670 mori Ysabel Agna Corquo muller de Joseph Corquo havent rebut tots los sagraments de nostra Mare la Iglesia, estant enterrat en lo sementiri de la parroquia de Castelldases en lo vas de sos antipasats, havent fet testamemt en poder de Matia Puig vicari deixanse per enterro novena capdani 10 & dich--- 10.

Ramon Angles: Al 1 de setembre 1671 mori Ramon Angles del present lloch de Castelldases havent rebut tots los sagraments de nostra mare la Yglesia esent enterrat en lo sementiri de la parroquial de Castelldases avent fet testament en poder fe mi Matia Puig vicari deixanse per sufragi de sa Anima per enterro novena capdani – 25 &, deixe en les confreries del nom de Jesus ÿ
de Nº Sª del Roser de Castelldases deu rals a cada una que ÿmputen dos lliures, les mises se a deixades 3 en Nª Sª del Roser 3 en lo Altar del nom de ÿesus ÿmporten de caritat 2 &. En Nª Sª del Carme del monestir de les Borrgies 3 mises caritat per misa 4 & ÿmporten 12 &. Un Aniversari perpetuo de caritat 10 &. Matias Puig vicari.

Albat: Esperansa Salto: A 22 de Juni mori Esperansa Llusia Saltó albat fon enterrada per mi Joan Minguell prevere ÿ vicari de Castelldasens dia 23 de Junÿ1672.

Albat: Joana Bernaus: A 21 de maig de 1673 mori Joanna Bernaus en lo punt de la naixensa a la qual bateja Geronima Masota per no averi persona mes ydonea y fou enterrada per mi zenon
Alentorn Vicari de Castell de Ases a 22 los pares son Mateu Bernaus y sa muller Francisca.

Josef Sans: A 12 de juliol de lany 1673 mataren a Josep Sans lo qual fonc enterrat en lo sementiri de Castell de Ases per mi Zenon Alentorn vicari de dita parroquia sens administracio de Sagramens perquant lo trobaren mort y son Pare Joan sans mogut de pietat se gasta per enterro y novena y cap de Any 5 & sens altres que gasta en la parroquial de Artesa per sufragi de la anima del fill defunt y ab dos sacerdots que asistiren a la novena y cap de Any.

Albat: Secicilia Salto: A 19 de octubre mori Cecilia Salto Albat y fou enterrada per mi Zenon Alentorn prevere y vicari als 20 de 1673.

Albat: A 28 de desembre 1674 mori Gabriel Costafreda y fou enterrat per miZenon alentorn vicari de Castell de Ases.

Albat: A 12 de Mars de 1676 mori Catharina Miro fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldans filla de Cosme Miro y de Mariagna muller sua de edat de onse anys y
mesos.

Albat: A 29 de Agost 1676 mori Gabriel Mora albat fill de Bruno Mora y de Margarida muller sua de edat de quatre mesos y dies fonch enterrat per lo Rt. Macia Puig prevere ab facultat de mi Rafel Cornador vicari de Castelldans.

Catharina Roig: Al 8 de octubre 1676 mori Catharina Roig muller de (Tomas) Roig habitant en Castelldans rebe los Sagraments de Nª Sª Mare Iglesia fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldans en lo fosa de la Paroquial de dita vila y fesu testament en mon poder y deixa hereua la sua anima .

Albat: A 29 de setembre 1677 Joseph Tanat y fonch enterrat per mi Rafel Cornador vicari de Castelldans.

Jayme Pau: A 20 de Maig 1678 mori Jaume Pau pages de Castlldans rebe tots los Sagraments de Sª Mª Esglesia fonch enterrat en lo fosa de la present Parroqui de Castell Dases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita Parroquia dota la sua anima an 10 & y feu testament en poder de mi Rafel Cornador vicari de dita Parroquia.

Ramon Queralt: Al 6 de juriol 1678 mori Ramon Queralt pages de Castelldases, rebe tots los Sagraments de la Penitencia Eucaristia, y extrema unsio y fou enterrat en lo sementiri de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de la Parrochial de dita vila de Castelldases y feu testament en mon poder y deixa lo dia del enterro tres sacerdots y lo dia de la novena quatre.

Albat: Maria Fontanet: Als 31 de Agost 1679 mori Maria Fontanet albat filla de Joseph Fontanet habitant en Castelldases, y de Agueda muller sua, fonch enterrada en lo fosa de la present Parroquia de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita Parroquia.

Maria Ribelles: Als 15 de desembre 1679 mori Maria Ribelles muller de Ramon Ribelles del present lloch de Castelldases diocesi Illerden, rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia y mori ab molta devocio com ha bona cristiana; fonch enterrada en la fosa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldases, y feu testament en mon poder als 27 de novembre 1679.

Als 20 dies del mes de Juliol de 1680 havent visitat la Iglesia Parroquial de Puigvert, havent visitat lo present llibre nomenat quinquy llibris del lloch de Castelldans y trobam se aporte ab bon orde y estil per tant manam se continue de la mateixa manera y confirmam tots los decrets de nostres antepassat en pena de excomunio maior dat en acte de visita als 20 dies de juliol de 1680 y confirmam la licencia al dit vicari de Castelldans peraque pugue (fer) dos mises los dies de festa.

Gabriel Reig: A desembre de 1680 mori Gabriel Reig de la vila de (Tarreg) diocesi Urgelens rebe los sagraments de la Sª Mare Iglesia ab molta devocio y Fonch enterrat per mi Rafel Cornador de Castelldases en lo fossa de la present vila.1681

Guillem Anglada: Als 2 de 1681 mori Guillem Anglada fadri de la villa de Santen Bisbat de Comenga del Regne de Fransa y rebe los Sagraments de la confesio,y de la extremuncio ab molta devocio, y mori com ha bon cristia no pogue rebre lo Sagrament de la Eucaristia per no avisarme que mori sens poderli administrar perquè mori promtament, fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldases en lo fosa de dita vila diocesi illerdens. Descansi en pau.

Margarida Farre: Als 6 de Gener mori Margarida Farre del pressent lloch de Castelldases diocesi Illerdens muller de Joseph Farre; rebe lo Sagrament de la Penitencia ab molta devocio y no pogue rebre los demes Sagraments per quant nom donarem noticia fins que fonch morta. Fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y vicari de la Parroquial de dita vila de Castell en lo fossa de dita parrochia a 6 de gener 1681 y no feu testament.

Joan Mora: A 19 de Gener 1681 mori Joan Mora de la present vila de Castelldases diocesi Illerdens rebe los sagraments de Santa Mare iglesia y mori com ha bon christia, y fonch enterrat en
lo fossa de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila y no feu feu testament.

Speranssa Costafreda: Als 7 de Mars 1681 mori Esperansa Costafreda viuda deixada del quondam Joseph Costafreda tots de la vila de Osso Bisbat de la Seu de Urgell mori en la present vila
de Castelldases y fonch enterrada en lo fossa de la Parroquia de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila dota la sua anima ab 5 & y feu testament en mon poder a 5 del present mes y any. Rebe tots los Sagraments sos es de la Eucaristia, Penitencia y extrema uncio ab molta devocio.

Albat: Miguel Riber: A 16 de maig 1681 mori Miquel Ribe fill de Miquel Ribe de la present vila albat fonch enterrat en lo fosa de la Iglesia de Castelldases pr mi Rafel Cornador prevere y vicari.

Albat: Maria Angela Valles: Als 20 de Juni de 1681 en Castelldases mori Maria Angela Valles albat filla de Jaume Valles de dita vila fonch enterrada per mi Rafael Cornador Prevere yVicari en la fosa de dita vila.

Albat: Miguel Vernaus: Als 8 de juriol 1681 en Castelldases mori Miquel Vernaus albat fill de Miguel Vernaus fonch enterrat en lo fosa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari.

Albat Pedro Pablo Ribe: Als 20 de Juriol 1681 mori Pere Pau Ribe albat y fonch enterat en lo fossa de Castelldeases per mi Rafel Cornador prevere y vicari.

Albat: Pedro Saltó: Als 14 de Agost 1681 en Castelldasses mori Pere, Francesch Saltó albat fill de Marg Saltó fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari en lo fosa de Castelldasses.

Albat: Maria Ribe: Als 15 de Agost 1681 mori Maria Ribe albat filla de Joseph Ribe fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldases en lo fosa de dita vila.

Albat: Lucia Matheu: Als 15 de Agost 1681 mori Llusia Mateu, filla de Gabriel Mateu de Castelldases albat fonch enterrada en lo fosa de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Ramon Miro: Als 31 de Agost mori Ramon Miro y rebe los sagraments de la penitencia y extrema uncio perque no pogue rebre lo de la Comunio fonch enterrat per mi Rafel Cornador del
prevere y vicari en lo fosso de Castelldases.

Mateu Dirigoi: Als 8 de setembre en Castelldases mori Mateu Dirigi Biscai fonch enterrat en lo fosa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldases rebe los sagraments de Sª Mare Iglesia y mori com ha bon cristia.

Albat: Sebastian Soldevila: Als 12 de setembre de 1681 mori Sebastia Soldevila albat fonch enterrat en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldases.

Joan Flix: Als 22 de setembre 1681 Joan Flix de Castelldases y fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila en lo fossa de la Iglesia de Caselldases rebe los Sagraments de sa mare Iglesia ab molta devocio y mori com a bon cristia, feu testament en mon poder a 19 de Abril 1677.

Joan Sans: Als 23 de setembre de 1681 mori Joan Sans de Castelldases en dita vila y fonch enterrat en lo fossa de Castelldases per mi Rafel cornador Prevere y Vicari de dita vila rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia y feu testament en mon poder a 13 de setembre 1681.

Pere Barcelo: Als 25 de setembre mori Pere Barcelo frances del llog de Santur Bisbat de Cossuans fonch enterrat per mi Rafel Cornador Prever y Vicari de Castelldases en la fossa de dita vila.

Isabel Manuel: Als 30 de setembre 1681 en Castelldases mori Isabel Manuel donsella habitant en Castelldases diocesis Illerden fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila en lo fossa de dita vila; no rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia perque mori de una basqua sin poder ser hi hatems y poderli administrarli ningun Sacrament.

Albat: Joseph Sans: Als 3 de Octubre en Castelldases diocesis Illerden mori Joseph Sans albat y fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila en lo fossa de la Iglesia de Castelldases.

Francisca Farre: Als 5 de Octubre 1681 mori Francisca Farré donsella de la present vila de Castelldans diocesis Illerden y fonch enterrada en lo fossa de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldases mori de una bascha y no pugue rebe ningun Sagrament perque la hallaren morta.

Francesch Peiro: Als 6 de octubre 1681 mori Francesch Peiro fadri fonch enterrat en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Prevere fra Marti de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldasses no feu testament per ser minyo rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia.

Geronima Masota: Als 7 de Octubre 1681 mori Geronima Masota habitant en Castelldasses fonch enterrada en lo fossa de Castelldasses y lo Rt Prevere fra. Marti de Peremeja ab facultat
de mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila, feu testament en mon poder, rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia y mori ab molta devocio.

Albat: Miguel Gasull: Als 8 de Octubre de 1681 mori Miquel Joan Gassull albat fill de Miquel Gasull fonch enterrat en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Pe. Fra. Marti de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Albat: Mariano Flix: Als 8 de octubre de 1681 mori Mariano Flix albat fill de Joan Flix y Maria Flix fonch enterrat en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Pe. Fra. Martin de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila.

Valero Tarrago: Als 14 de Octubre 1681 mori Valero Tarrago fadri de la vila de Roda Regne de Arago diocesis Illerden Fonch enterrat en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Pe. Fra. Martin de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses, feu testament en mon poder als 2 de octubre de 1681.

Albat: Francisca Gasull: Als 15 de octubre 1681 mori Francischa Gassull albat filla de Miquel Gasull habitant en Castelldasses fonch enterrada per lo Rt Pe. Fra. Martin de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Albat: Mersie: Als 17 de Octubre 1681 mori una filla de Juan Mersie albat fonch enterrada en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Pe. Fra. Martin de Peremeja Religios capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Albat: N. Farre: Als 18 de Octubre 1681 mori un fill de Joseph Farre de Castelldasses albat y fonch enterrat per lo Rt. Pe. Fra Marti de Peemeja Religios Capuchi ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Pere Bonie: Als 19 de octubre 1681 mori Pere Bonie fadri de la vila se Santen Regne de Fransa fonch enterrat per lo Rt. Pe. Fra Marti de Peremeja Religios Capuchi ab licencia mia en lo fossa de la parochia de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses y rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia.

Albat: Maria Manach: Als 22 de octubre 1681 mori Maria Maniag filla de Mª Antonia Maniag albat fonch enterrada en lo fossa de la parrochia de Castelldasses per lo Rt. Pe. Fra. Marti de Peremeja ab licencia mia.

Maria Maniag: Als 24 de octubre 1681 mori Maria Maniag de Castelldasses rebe los Sagraments de Sª Mare Iglesia y fonch enterrada en lo fossa de la parrochia de Castelldasses per lo Rf. Pe. Fra. Mari de Peremeja Religios Capochi ab licencia de mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila y no feu testament.

Pedro Anes: Als 28 de octubre de 1681 en Castelldasses diocesi Illerdensis mori Pere Annes de la via de Santen Regne de fransa rebe tots los Sts. De Sª Mare Iglesia y fonch enterrat en lo fossa de la parrochia de Castelldasses per lo Rf. Pe. Fra. Gregori de Sant Sadurni Religios Capochi ab licencia de mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila.

Albat: Costafreda Casilda: Als 29 de octubre de 1681 mori Casilda Costafreda filla de Macia Costafreda de Castelldasses fonch enterrada en lo fossa de dita vila per lo Pe fra Gregori de Sant Sadurni ab licencia de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Albat: Gasull M. : Als 29 de octubre de 1681 mori un fill de Miquel Gasull habitant en Castelldasses fonch enterrat per lo Rt Pe fra Feroni de Sant Sadurni en lo fossa de Castelldasses ab licencia de mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldasses.

Albat: Joseph Pau: Als 9 de novembre 1681 en Castelldasses Diocesis Illerden mori Joseph Pau fadri y fonch enterrat en lo fossa de Castelldasses per lo Rt Pe fra Geroni de Sant Sadurni ab facultat de mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses y rebe los sagraments de Santa Mare Iglesia.

Albat: Als 1 de desembre 1681 mori una filla del Duler de Castelldasses fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses en lo fossa de dita vila.

Albat: Mora Miquel Joan: Al 6 de desembre 1681 mori Miquel Joan albat de Castelldasses fill de Bruno Mora y fonch enterrar en lo fossa de Castelldasses per mi Rafel Cornador prevere y vicari.

Albat: Mora N.: Als 16 de desembre 1681 en Castelldasses mori una filla de Bruno Mora fonch enterrada en lo fossa de Castelldasses per mi Rafel Cornador de Castelldasses.

1682

Albat, Ribelles Josef: Als 8 de febre 1682 mori Joseph Ribelles fill de Ramon Ribelles del present lloch de Castelldasses Diocesi Illerdensis y fonch enterrat en lo fossa de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasses.

Granjo: Als 16 de juliol de 1684 en Castelldases mori Joan Granjo frances habitant en dita vila fonch enterrat en lo foss de dita vila per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila; rebe los sagraments de la penitencia y extremauncio ab molta devocio ab lo de la Eurcaristia nol pugue rebre per tenir vomits feu testament en mon poder al 13 de Maig del present any.

Albat. Ribes Juana: Als 13 de Octubre 1684 Castelldases, mori Joana Ribes filla de Pere Ribes de dita vila, fonch enterrada en lo sementiri de dita vila de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila.

1685

Albat: Queralt Agna Maria: Als 7 de Juny 1685 en Castelldases Diocesi Illerdensis, mori Agna Maria Queralt de edat de 8 anys, mori ofegada en la bassa de la vila fonch enterrada per mi Rafel Cornador precere y vicari de dita vila, enterrada en la fossa de dita vila.

Albat: Ribe Josef: Als 8 de Juliol 1685 en Castelldases Diocesis Illerdensis Jo Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila he enterrat ha Joseph Ribe de edat de 2 annis en lo fossa de dita vila.

Albat: Vernaus Ramon: Als 21 de juliol 1685 en Castelldases Diocesis Illerdensis jo Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila he henterrat ha Ramon Vernaus fill de Joseph Vernaus, y de Maria muller sua en lo fossa de dita vila, albat.

Vallverdu Joan Pere: Als 29 de setembre 1685 en Castelldases Diocesis Illerdensis jo Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila he enterrat en lo fossa de dita vila a Pere y Joan Vallverdu albat de la vila de Anglesola fill de Carme Vallverdu y de Tecla muller sua de edat de un anni.

Albat: Vernaus Cecilia: Als primer de octubre de 1685 en Castelldases Diocesis Illerdensis, Cecilia Vernaus albat fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari de dita vila.

Albat: Mateu Antonio: Als 11 de novembre 1685 mori Antoni Mateu fill de Grabiel Mateu de Castelldases fonch enterrat an lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador prevere y vicari.

1686

Vernaus Esperansa: Als 20 de febre 1686 mori Esperansa Vernaus donsella rebe los Sagraments de la penitencia, y extremauncio ab molta devocio y no pugue rebre lo de la Eucaristia per tenir vomits, y mori ab molta devocio; y fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila.

Albat. Vernaus Teresa: Als 2 de Mars 1686 en Castelldases, Diocesis Illerdensis, mori Teresa Vernaus albat, fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila.

Albat: Vernaus Maria: Als 14 de Mars 1686 en Castelldases, Diocesis Illerdensis, mori Maria Vernaus filla de Mateu Vernaus, y fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari.

Albat: Sans Miguel Juan: Als 4 de juliol 1686 en Castelldases Diocesis Illerdensis, mori Miquel Joan Sans albat y fonch enterrat en lo fossa de dita vila per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila.

Cornador Tecla: Als 29 de Juliol 1686 en Castelldases diocesis Illerdensis mori Tecla Cornador de la vila de Poboleda diocesis tarraconense rebe los sagraments de la Santa Mare Iglesia, y mori ab molta devosio: fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per lo Rt Cepria Comenje Vicari de Puigvert. No feu testament.

Albat: Valles Agna Maria: Als 23 de Agost 1686 mori Agna Maria Valles albat fonch enterrada en lo fosa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases.

Darnu Lorenzo: Als 15 de novembre 1686 en Castelldases diocesi Illerdensis mori Llorens Darnu de la vila de Junten Rº de Carnans Regene de Fransa rebe los Sagraments de la Penetencia, Eucaristia, y extremauncio mori ab molta devocio com ha bon cristia, feu testament en mon poder dia y any sobre dit, fonch enterrat en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y
Vicari de Castelldases.

1687

Albat: Mateu Maria: Als 17 de gener 1687 mori Maria Mateu, albat filla de Ventura Mateu habitant en Castelldases; fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases.

Albat: Pie Catarina: Als 10 de febre 1687 mori Catarina Pie de edad de 2 mesos fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila.

Albat: Salto N.: Als 28 de Abril 1687 mori un fill de Marg Saltó albat fonch enterrar en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases.

Bonastra Margaª: Als 11 de juny 1687 en Castelldases mori Margarida Bonastra habitant en dita vila rebe los Sagraments de la penitencia y extremauncio ab molta devosio y no pugue rebre lo de la eucaristia; fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de dita vila, no feu testament.

Albat: Bonastra Isabel Agna: Als 19 de Juny 1687 en Castelldases mori Isabel Agna Bonastra de edat de un any filla del (daler); fonch enterrada en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari.

Albat: Ribes N.: Als 24 de agost 1687 mori un fill de Pere Ribes de Castelldases de eda de 10 mesos; fonch enterrat en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari.

Pobre: Als 19 de setembre 1687 en Castelldases mori hu home de montanya anomenat Pere y sobrenom (franet) de la Pobleta no ha pogut cercar altres noticies, mori sens rebre los
sagraments y quant mori de una basqua, rebe los sagraments de la extremauncio, y fonch enterrat per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases en lo fossa de dit poble de Castelldases.

1688

Farre Jayme: Als 8 de febre de 1688 en Castelldases Diocesis Illerdensis morir Jaume Farre fadri de la vila de la (Penella) diocesis Urgelen: rebe los Sagraments de la Penitencia, y Eucaristia ab molta devocio lo de la extremauncio noy fonch ha temps perque mori sins adonarsen los quel asistien: feu testament en mon poder y fonch enterrat en lo fossa de Castelldases per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de la present Parroquia de Castelldases.

Als (12) de Mars 1688 de Castelldases diocesi Illerden mori Pere Curquo estudiant, rebe los Sagraments de la Penitencia, y extremauncio, y mori ab molta devocio; fonch enterrat per mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases, en lo fossa de la Parroquia de Castelldases.

Queralt Maria: Als 15 de abril 1688, en Castelldases Diocesis Illerden mori Maria Queralt viuda relicta del cundam Ramon Queralt de la parroquia de Castelldases: rebe los sagraments de la penitencia, Eucaristia, y extremauncio ab molta devosio; feu testament en mon poder el 4 de gener 1687 fonch enterrada per mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldases en lo sementiri de dita parroquia.

Albat: Vernaus N.: Als 19 de juliol 1688 en Castelldases Diocesi Illerdensis mori un minyo de Pau Vernaus de dita vila de edad de un any, y fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasens en lo fossa de dita vila.

Albat: Ribe N.: Als 6 de Agost 1688 en Castelldases Diocesi Illerdensis he enterrat un fill de Josep Ribe de Castell de edat de 3 mesos en lo dossa de Castelldases jo Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasens de dita vila.

Albat: Sans Catalina: Als 21 de Agost 1688 en Castelldases Diocesi Illerdensis mori Catarina Sans albat, y fonch enterrat per mi Rafel Cornador prevere y vicari de Castelldasens en lo fossa de dita vila.

Betiu Jaume: Als 20 de febre de 1689 mori Jaume Beriu fadri del lloch de Harco diocesis Urgellen fent testamenten poder de mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldases a 18 del corrent, y fonc enterrar per mi Rafel Cornador Prevere y vicari de Castelldases, en lo fossa de la parroquia de dita vial: rebe los sagraments de la Penitencia, eucaristia y extremauncio y mori ab molta devocio, amen.

Nogues Isabel: Als 15 de Abril 1689 mori Hysabel Nogues del present poble de Castelldases Bisbat Illerdensis rebe los Sagraments de la Santa Mare Iglesia ab molta devocio y feu testament en mon poder als ......
Als 25 de agost 1692 en castelldases Diocesi Illerdensis jo Rafel Cornador prever y vicari he enterrada una filla de Joan Gilabert mestre de minjos habitant en lo lloch de Porrera diocesi tarraconensis mori de edat de un any.

1693

Pauper: Als 17 de Janer 1693 mori un minjo nomenat francisco de la vila de Cabases Diocesi (?) rebe lo sacrament de la extrema unsio per lo Reverent Pare don Pere Pasqual monge ÿ procurador del real convent de escala deÿ; no feu testament per no tenir bens per a testar, fou enterrat en lo fossar de Castelldases per lo present Pere Compte Vicarÿ de Puigvert.

Albat:Als 3 de Abril 1693 eb Castelldases diocesi Illerdensis jo Juseph Rocamora prevere y vicari de dit lloch he enterrat una filla de Juseph Vernaus ÿ de Maria Vernaus mori de edat de set mesos es enterrada en lo fossar de Castelldases.

Albat: Als 8 de setembre 1693 en Castelldases diocesis Illerdensis Jo Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch he enterrat una filla de Jasinto Pau ÿ Masciana Pau de edad de dos añÿs es enterrat en lo fossar de Castelldases.

Albat: Al primer de novembre 1693 en Castelldases diocesis Illerdensis Jo Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch he enterrat una filla mestre Antoni Manjach ÿ de Mariangela Manjach mori de edat de añý ÿ migt es enterada en lo fossar de Castelldases.


1694

Jeronima Ferrer: Als 20 de maig 1694 en Castelldases diocesis Illerdensis mori Jeronima Ferrer de Castelldases Rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia, ÿ de la extrema Unsio ab molta devocio ÿ mori con la bona christiana ÿ fou enterrada en lo fossa de la parrochia de dit lloch per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder als 13 de maig del present annÿ ÿ se deixa per la sua anima 3 capellans lo dia del enterro ÿ 6 lo dia de novena ÿ cap de añÿ ÿ aia misas per la sua anima la caritat acostumada ha cada sacerdot.

Paula Aloin: Als 24 de agost 1694 en Castelldasens diocesis Illerdens morÿ Paula Aloin de Arboli diocesi Tarraconensis. Rebe lo sacrament de la penitencia, eucaristia, ÿ extema Unsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bona christiana ÿ fou enterrada en lo fossar de la parroquia de dit lloch per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en poder del Rnt. Rafel Cornador ÿ se deixa per repos de la sua anina 4 capellans lo dia del enterro ÿ quatre lo dia de novena ÿ cap de añÿ la charitat acostumada ha cada sacerdot.

Francisca Vernaus: Als 1 de setiembre 1694 en Castelldases diocesis Illerdens morÿ Francisca Vernaus de Castelldases. Rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia, ÿ extrema Unsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bona christiana ÿ fou enterrada en lo fossar de la parroquia de dit lloch per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ se deixa per repos de la sua anima 3 capellans lo dia del enterro ÿ sis lo dia de novena ÿ cap de añy, donant la charitat ha custumada ha cada sacerdot un cop només.

Albat: Al primer de Octubre 1694 eb Castelldases diosis illerdens jo Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch de enterrat un fill de Jaume Dionis Noguer ÿ de Chatarina muller sua en lo fossar de Castlldases mori de edat de dos añÿs ÿ migt poch mes ho menos.

Pauper: Als dos de desembre 1694 en Castell dases diosis Illerdens mori Guillem Marco de Capranes diocesis Tertusens mori sense confessar ni rebrer ningun sacrament de Santa Mare la Iglesia per que morÿ de una bascha ÿl trobaren mort ÿ fou enterrat en lo fossar de la parroquia de dit lloch per mi Jusep Rocamora prevere ÿ vicarÿ se li digue misa de cos present.

1695

Pere Juseph Samso: Als 2 de mars 1695 en Castell dases Diocesis Illerdens morÿ Pere Juseph Samso de la vila de Queralps diocesis Urgellens. Rebe lo sagrament de la penitensia, eucaristia ÿ extremuncio am molta devocio ÿ morÿ com ha bon christia ÿ fou enterrat en lo fossar de dit lloch per mi jusep Rocamora prevere ÿ vicarÿ no feu testament per no tenir bens que testar al enterro asistiren dos sacerdots ab lo parrocho se dona de charitat 8 & una vegada ÿ dit Pere Juseph samso fadrÿ de edat de 15 ho 16 añÿs.

Elena Camo: als 10 de juny 1695 en Casell dases diosis Illerdens fou enterrada Elena Camo en lo fossar de la present parroquia per lo Rvt. Pere Compte vicarÿ de Puivert ab llisensia expresa de mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch de Castelldases morÿ en Albesa diosis Urgellensis asistiren al enterro dos sacerdots donaren de charitat 10 & una vegada solament. A la novena ÿ cap de añÿ asistiren quatre sacerdots sels dona de charitat deu reals.

Juseph Corco Major: Als 2 de juliol 1695 en Castelldases diosis illerdens morÿ Juseph Corco Batlle de dit lloch. Rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia, ÿ extremauncio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo seu vas de la present iglesia de dit lloch per mi Jusep Rocamora prever ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ de deixa per repos de la sua anima dotze sacerdots per los tres acte enterro novena ÿ cap de añy se feu tots los tres actes junts ab un dia se dona de charitat ha cada sacerdot 8 & una vegada.

Bernat Billart francès: als 11 de octubre mori bernat Billart nasio fransesa en Castelldases diosis illerdens. Rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia, ÿ extrema unsio ab molta devosio y morÿ con ha bon christia fou enterrat en lo fossar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ab asistensia de dos sacerdots ÿ feu testament per lo Rvrt. Pere Compte vicarÿ de Puigvert regint la cura de animes de castell dases. Als 20 de febrer se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistencia de quatre sacerdots els dona de charitat 1 & ÿ dinar ha cada un una vegada solament.

Albat: Als 27 de octubre de 1695 en Castelldases diosis illerdens lo Rvt Pere Compte vicari de Puigvert enterra un fill de Jaume Argilaga ÿ de Isabel muller sua en lo fossar de la present parroquia de castelldases de edat de un dia.

Isabel Argilaga: als 9 de setembre de 1695 en Castelldases diosis illerdens morÿ Isabel Argilaga de Puigvert. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia, ÿ extrema unsio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bona christiana fou enterrada en lo fosa de la present parroquia de Castelldases per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ se deixa per repos de la sua anima tres sacerdots lo dia del enterro ÿ quatre lo dia de la novena ÿ cap de añÿ charitat acostumada un cop solament. Se li feu la novena als 26 de setembre de 1695 se dona de charitat 1 & ÿ dinar a cada sacerdot.

Pauper: als 8 de desembre de 1695 en Castelldases diosis illerdens mori Esteve Dones del lloch de Bonach diosis Coserans en Fransa. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extrema unsio ab molta devosio ÿ morÿ com a bon christia fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ viarÿ de dit lloch no feu testament per no tenir bens que testar se li digue missa de cos present.

1696

Albat:Als 18 de febrer del añÿ 1696 en Castelldases diosis illerdens jo Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch he enterrat un fill de Antoni Costafreda ÿ de Francisca Costafreda muller sua en lo fossa de la present parroquia mori de edat de dos dies.

Joan Fort franses: Als 29 de mars del añÿ 1696 en Castelldases diosis illerdens morÿ Joan Font franses del lloch de Bayerya diosis comenge. Rebe lo sacrament de la penitensia ab molta devosio ÿ lo de la exterma uncio que lo de la eucaristia no pogue per tenir bomits ÿ morÿ com ha bon christia foue enterrat en lo fossar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ se deixa per repos de la sua anima dos sacerdots lo dia del enterro ÿ quatre lo dia de la novena ÿ cap de añÿ ab la charitat acostumada. Aps 23 de maig de li feu novena ab asistensia de quatre sacerdots sels dona de charitat 15 &.

Pere Ribes: Als 12 de maig 1696 en Castelldases diosis illerdens mori Pere Ribes paiges de dita vila. Rebe la sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extrema uncio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo fossar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ deixa per repos de la sua anima quatre sacerdots lo dia del enterro ÿ sis lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos la christat acostumada ÿ dinar una vegada solament. Als 7 de juny se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de sis sacerdots sels dona de charitat 16 & ÿ dinar a cada un.

Andreu Peiro: Als 28 del mes de juliol 1696en Castelldases diosis illerden morÿ Andreu Peÿro paiges de dita vila. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extema uncio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en poder del Ret. Rafael cornador ÿ se deixa pr repos de la sua anima tres sacerdots lo dia del enterro donant la charitat acostumada per cada sacerdot ÿ lo dia de la novena ÿ cap de añÿ quatre. Als 12 de setembre 1696 se le feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de sinch sacerdots sels dona de charitat 18 & ÿ dinar a cada un una vegada només.

Ramon Corco: als 26 del mes de agost 1696 en Castelldases diosis illerden morÿ Ramon Corco paiges de dita vila. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extrema unsio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo vas dels seus en la present iglesia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ se deixa per repos de la sua anima 8 sacerdots lo dia del enterro deixant 16 sous ÿ dinar ha cada sacerdot una vegada ÿ lo dia de la novena ÿ cap de añÿ 20 sacerdots donantlos 1 & 4 sous ÿ dinar de charitat ha cada sacerdot una vegada només. Als 12 de setembre se li feu la novena ÿ cap de añÿ per la anima de Ramon Curcó ab asistensia de 23 sacerdots sels dona de charitat 1 & 4 sous ÿ dinar a cada sacerdot.

Albat: Als 28 de agost 1696 en Castelldases diosis illerdens morÿ un fill de Miquel Ses ÿ Teresa sa muller sou enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch mori de la edat de 8 mesos se enterra en lo fosar de la present parroquia.

Albat: Als 28 de setembre de 1696 en Castelldases diocesis Illerdens morÿ una filla de Dionis Nogues ÿ Chatarina muller sua fou enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en lo fosa de la present parroquia, morÿ de edat de quatre mesos poch mes ho (mancho).

Jaume Ferrer: Als 30 de desembre de 1696 en Castelldases diosis illerdens morÿ Jaume Ferrer paiges de dita vila. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extema unsio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo fosar de castelldases per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ feu testament en mon poder ÿ se deixa per repos de la sua anima 4 sacerdots lo dia del enterro ÿ 8 sacerdots lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos la charitat acostumada una vegada solament a cada sacerdot. Se deixa dos mises per la sua anima en la present Iglesia de Castelldases una al altar de Nostra Sra ÿ altra al altar del nom de Jesus ab la charitat acostumada. Dia 21 del mes de mars se li fa novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de 8 sacerdots sels dona la charitat acostumada ÿ dinar.

1697

Agueda Fontanet: Als 18 de janer de 1697 en Castelldasesn diosis illerdens morÿ Agueda Fontanet viuda de dita vila. Rebe lo sacrament de la penitensia ÿ eucaristia amb molta devocio no Rebe lo de la extremauncio per morir de repentaque noy fou a temps ÿ morÿ com a bona christiana fou enterrada en lo fosar de castelldases per mi Juseph Rocamora p`revere ÿ vicarÿ de dit lloch lo dia 19 de dit mes ab asistencia de quatre sacerdots que no ni puger venir mes per lo temps que plovie se feren los tres actes junts enterro novena ÿ cap de añÿ de donà de charitat ha cada sacerdot dels tres actes 1 & 10 un cop ÿ al Vicarÿ 3 & un cop solament, feu codesil en mon poder que ja aviefet testament en poder del Rnt Rafel Cornador ÿ en el enterro ÿ novena se deixa 8 sacerdots del la charitat dels 4 que ÿ mancant sem dona la charitat sens an celebrat, 12 mises resades y se deixa 12 misses ha la present Iglesia charitat 6 & un cop solament.


Miquel Gasull pobre: Als 4 de febrer de 1697 en Castelldases diosis Illerdens morÿ Miquel Gasull abitant en Lleÿda Rebe lo sacrament de la peniotensia ÿ eucaristia ab molta devocio no rebe la de la extremauncio perque lo trobaren mort ÿ no mori com ha vbon cgristia fou enterrat en lo fosa de Castlldases per mi Jusep Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch, lo dia 6 del present mes se li digue misa de cos present feu testament en mon poder se deixa dos sacerdots per lo enterro ÿ tres per la novena donant los la charitat acustumada una vegada solament; als 28 de febre se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de tres sacerdots sels dona la charitat acostumada ÿ dinar.

Jaume Valles: Als 6 de mars de 1697 en Castelldases diosis Illerdens mori Jaume Valles de dit lloch rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia, ÿ extremauncio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo fosar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch als 7 de mars se li digue misa de cos present, feu testament en mon poder se deixa 6 sacerdots lo dia del enterro ÿ lo dia de la novena ÿ cap de añÿ 8, lo dia del enterro la charitat acustumada lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos a cada sacerdot 1 & de charitat ÿ dinar una vegada només. Als 20 de abriol de 1697 sse li feu la novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de 8 sacerdots els dona 1 & de charitat a cada sacerdot.

Albat: als 23 de Abril de 1697 en Castelldases mori una filla de Jaume Valles, difunt ÿ de Chatarina muller de aquell de la mateixa villa diosis Illerdens, fou enterrada en lo fosar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ý vicarÿ de dit lloch morÿ de edat de un mes ÿ mig poch mes ho mancho.

Mariangela Queralt pobre: Als 5 del mes de junÿ del añÿ 1697 en Castell dases diosis Illerden morÿ Mariangela Queralt de dit lloch no pogue rebre lo sacrament de la penitensia ni lo de la eucaristia per que le agafa gota ÿ perde la paraula ÿ los sentits. Rebe lo sacrament de la extrema uncio ÿ mori com ha bona christiana als 6 del present mes fou enterrada per mi Juseph Rocamora en lo fosa de la present parroquia se li sigue misa de cos present, feu testament en poder del Rnt Rafel Cornador se deixa 3 sacerdots lodia del enterro ÿ quatre lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos la charitat acustumada. Als 21 de agost de 1697 se feu la novena ÿ cap de añÿ ab asisensia de quatre sacerdots.

Albat: Als 13 de juliol de mil sissents norant ÿ set en castelldases morÿ un fill de Jaume Valles difunt ÿ de Chatarina muller de aquell mori de edat de quatre añÿs poch mes ho menos fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch.

Joan Batiste Ses: Als 231 de juliol de mil sisents noranta ÿ set morÿ un fill de Batiste Ses ÿ de Apolonia muller sua del present lloch lo qual se deihe Joan Batiste Ses Rebe lo sacrament de la penitensia ÿ extremauncio ab molta devocio no rebe lo de la eucaristia per tenir vomits ÿ morÿ com ha bon christia no feu testament per no tenir lo temps nÿ tenir de que testar morÿ de edat de entere nou ho deu añÿs ÿ fou li dita misa de cos ÿ enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ en lo fosa del present lloch.

Albat: Teresa Pau: Als 22 de juliol de 1697 en Castell dases morÿ una filla de jacinto Pau ÿ de Maciana muller sua del present lloch morÿ de edat de un añÿ poch mes ho menos fou enterrada en lo fosar de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch.

Albat: Jaume Mañÿach: als 29 de juliol del añÿ mil sis sents noranta ÿ set en Castelldases morÿ un fill de mestre Antonÿ manÿach ÿ de Mariangela muller sua del present lloch diosis Illerdens fou
enterrada per mi Juseph Rocamora prever ÿ viarÿ de dit lloch morÿ de edat de un añÿ poch mes ho menos.

Albat: Secilia Queralt: als 31 de juliol del añÿ mil sis sents noranta ÿ set en Castelldases diosis Illerdens, morÿ Secilia Queralt filla de Marian Queralt ÿ de Maria muller sua del present lloch fou enterrada per mi Juseph Rocamora prever ÿ vicarÿ en lo fosar de la present parroquia morÿ de edat de sinch añys mes ho menos.

Albat: Llusia Salto: als 6 de agost de mil sis sents noranta ÿ set en castelldases diocesis Illerdens, morÿ Llusia Salto filla de Miquel Joan Salto ÿ de maria muller sua del present lloch, fou enterrada per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en lo fosa de la present parroquia morÿ de edat de dos añÿs poch mes o menos.

Albat: Rafel Vernaus: Als 15 de agost de mil sis sents noranta ÿ set morÿ Rafel vernaus fill llegitim ÿ natural de Juseph Vernaus ÿ de Maria muller sua del present lloch fou enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ morÿ de edat de set añÿs poch mes poch menos.

Maria Mor pobre: Als 16 de agost del añÿ mil sis sents norant ÿ set en Castelldases diosis illerdens morÿ Maria Mor viuda de Juncosa Rebe lo sacrament de la penitensia no pogue rebre lo de la eucaristia perquè ferÿ de gota per la llengua rebe lo de la estremauncio, feu testment en mon poder morÿ com ha bona christiana fou enterrada en la fosa de la parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch se deixa per repos de la sua anima dos sacerdots lo dia del enterro ÿ quatre lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos la charitat acustumada ÿ dinar a cada sacerdot un cop solament ÿ se deixa vuit mises per la sua anima so es quatre al altar del Roser de la parroquia de Juncosa ÿ quatre a la capella de Sant Joan charitat 4 & un cop només. Als 22 del demunt dit se feu la novena ÿ cap de anÿ de Maria Mor an asistensia de quatre capellans sels dona dinar ÿ 18 & de caritat a cada sacerdot una vegada.

Albat: Francisco Queralt: als 30 de agost del añÿ 1697 en castelldases diosis illerdens mori Francisco Queralt fill llegitim ÿ natural de Francisco Queralt pages de Castell dases ÿ de Agna Maria muller sua del present lloch, orÿ de edat de quatre añÿs poch mes ho menos.

Albat: Pau Mora: pobre: Als 2 de setembre del añÿ 1697 en Castelldases diosis illerden morÿ Pau Mora fill llegitim ÿ natural de Bruno mora paiges ÿ de Margarida muller sua tots de Castelldases; fou enterrat per mi juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ en la fosa de la present parroquia, morÿ de edat de 7 añÿs poch mes ho menos.

Albat: Anton Ventura Mateu: Als 4 de setembre del añÿ 1697 en castelldases diosis illerdens morÿ Anton Ventura Mateu fill llegitim ÿ natural de Ventura Mateu ÿ Mariagna muller sua de Castelldases. Fou enterrada per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en la fosa de la present parroquia, morÿ de edat de tres mesos poch mes ho menos.

Albat: Gabriel Queralt: Als 5 de setembre del añÿ 1697 en Castelldases diosis Illerden morÿ Gabriel Queralt fill llegirim ÿ natural de Francisco Queralt ÿ de Agna Marÿa muller sua tots del present lloch, fou enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en lo fosar de la present parroquia morÿ de edat de vuit mesos poch mes poch menos.

Albat: Magdalena Ribelles: Als 12 de setembre del añÿ 1697 en Castelldases diosis Illerdens morÿ Magdalena Ribelles filla llegitima ÿ natural de Pere Ribelles ÿ de Francisca muller sua tots del present lloch fou enterrada per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en lo fosar de la present parroquia morÿ de edat de un añÿ poch mes poch menos.

Mariagna Miro: Als 13 de setembre del añÿ 1697 en Castelldases diosis Illerdens morÿ Mariagna Miro de dit lloch Rebe lo sacrament de la penitensia ÿ eucaristia ab molta devosio ÿ morÿ com ha bona christiana no rebe lo sacrament de la extrema unsio per no serÿ a temps que prenent una presa de cal dimonÿ, fou enterrada en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere y vicarÿ de dit poble, ÿ se li digue misa de cos present feu testament en mon poder se deixa per lo dia del enterro 3 sacerdots donantlos la charitat acustumada ÿ lo dia de la novena ÿ cap de añÿ vol asestesquen 5 sacerdots amb lo parroco donantlos la charitat acustumada una vegada solament ÿ dinar ÿ se deixa dos mises a la Iglesia de la present parroquia. Als 22 de abril se feu la novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de sinch sacerdots sels dona de charitat 18 & ÿ dinar ha cada sacerdot.

Masgdalena Ribes: Als 23 de Setembre del añÿ 1697 en Castell dases diosis Illerden morÿ Magdalena Ribes dit poble Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extemaunsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bona christiana, fou enterrada en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ÿ se li digue misa de cos present, feu testament en mon poder se deixa quatre sacerdots lo dia del enterro ÿ sis lo dia de la novena ÿ cap de añÿ donantlos la charitat hacustumada una vegda, se deixa per repos de la sua anima 38 mises. Als 27 del dit se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de sis sacerdots sels dona de charitat a cada sacerdot 1 &.

Albat: Joseph Riber: Als 12 de desembre de 1697 en Castell dases diosis de Lleÿda morÿ Juseph Riber fill llegitim ÿ natural de Juseph Riber ÿ Magdalena muller sua tots de castelldases fou enterrat per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch en sa sepultura morÿ de edat de tres añÿs poch mes o menos.

Anÿ 1698

Albat: Agueda Ribelles: als 17 de febre de 1698 en Castell dases diosis de Lleÿda morÿ Agueda Ribelles filla llegitima ÿ natural de Pere Ribelles ÿ Francisca muller sua tots de Castell dases fou enterrada en lo fosa de dit lloch per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch morÿ de edat de dotse dies poch mes ho menos.

Pere Riber: als 23 de junÿ del añÿ 1698 en Castelldaes diosis Illerden morÿ Pere Ribes pages de dita vila Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extrema unsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bon christia, fou enterrat en la Iglesia de dit poble en sa sepultura per mi Juseph Rocamora Prevere ÿ Vicarÿ de dit lloch dit dia se li digue misa de cos present, feu testament en mon poder se deixa lo dia del enterro deu sacerdots ÿ lo dia de la novena dotse ÿ cap de añÿ dotse per lo dia del enterro se deixa de charitat per cada sacerdot 14 & una vegada lo dia de la novena ÿ cap de añÿ se deixa de charitat 1 & 8 ÿ dinar a cada sacerdot una vegada solament, se deixa per repos de la sua anima 18 mises. Als 8 de juliol se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de dotze sacerdots sels dona de charitat 1 & 8 a cada sacerdot ÿ dinar.

Maria Flix: als 29 de juny del añÿ 1698 en Castell dases diosis Illerdens morÿ Maria Flix viuda de dita vila. Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extremaunsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bona christiana. Dia 30 fou enterrada per mi Juseph Rocamora Prevere ÿ Vicarÿ en lo fosar de la present parroquia ÿ dit dia se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de 12 sacerdots los tres actes se dona de charitat 1 & 12 a cada sacerdot, feu testament en mon poder se deixa per repos de la sua anima 30 mises ÿ sis aniversaris una vegada tant solament.

Albat: Agna Maria Riber: Als 4 de (desembre) 1699 en Castell dases diosis de Lleÿda morÿ Agna Maria Riber filla llegitima ÿ natural de Miquel Riber ÿ Agna Maria muller sua mori de edat de un añÿ poch mes ho menos fou enterrada per mi Juseph Rocamora Prevere ÿ Vicarÿ del present lloch en lo fosa de dita parroquia.

Albat: Maria Paula Queralt: Als 6 de desembre 1699 en Castell dases diosis de lleÿda morÿ Agna Maria Queralt filla llegitima ÿ natural de Jaume Queralt ÿ Chatarina muller sua, morÿ de edat de un añÿ poch mes ho menos fou enterrada en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora Prever ÿ Vicarÿ de la present parroquia.

Joan Rocamora: pauper: als 20 de desembre del añÿ 1699 en castelldases diosis de Lleÿda morÿ Joan Rocamora de la Vilella diosis de Tarragona Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extrema unsio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bon christia fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora Prevere ÿ Vicarÿ de dit lloch se li digue misa de cos present.

1700

Ramon Tresera: Als 31 de agost de 1700 en Castell dases diosis de Lleÿda morÿ Ramon Tresera de la villa de Coriu diosis Rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ab molta devosio no rebe lo sacrament de la extremunsio per no serÿ a temps no feu testament per no tenir que testar morÿ com ha bon christia fou enterrat al fosar de la present parroquia ÿ se li digue missa de cos present per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch.

Añÿ 1701

Pere Destan: pauper: Als 12 de janer de 1701 en Castelldases diosis Illerdens mori Pere Destan ataconador de nasio francesa del lloch de Drasach diosis de Tula provincia de Llimosÿ mori sens sacraments de Nostra Mare Santa Iglesia perque morÿ de una basca que noÿ foren a temps ningun sacrament fou enterrat en lo fosa de Castell dases per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch se li digue misa de cos present.

Gabriel Mateu: Als 23 de abril de 1701 en Castell dases diosis Illerdens mori Gabriel Mateu pages de dit lloch mori com ha bon christia rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ lo de la extremauncio ab molta devocio fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch se li digue misa de cos present ab asistensia de tres capellans sels dona de charitat 10 & ÿ dinar una vegada solament, feu testament en mon poder. Als 16 de maig del present añÿ se li feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de sis sacerdots sels dona de charitat 18 & ÿ dinar.

Magdalena Costafreda: Als 9 de maig de 1701 en Castell dases diosis Illerdens mori Magdalena Costafreda de dit lloch mori com ha bona christiana rebe lo sacrament de la penitensia eucharistia ÿ extremuncio ab molta devosio fou enterrada en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch seli sigue misa de cos present novena ÿ cap de añÿ lo dia 10 de dit mes ab asistensia de 8 sacerdots sels dona de charitat a cada sacerdot 1 & 8 una vegada solament, feu testament en mon poder.

Albat: Francisco Mateu: Als 28 de Junÿ de 1701 en Castell dases diosis Illerdens morÿ francisco Ramon Mateu de edat de un mes fill llegitim ÿ natural del quondam Gabriel Mateu ÿ Rosa muller sua fou lÿ selebrat oficÿ de angelus ÿ fou enterrat en lo fosa de la present parroquia per mi Juseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch.

1702

Maria Riber: Vuÿ als sinch de febre del añÿ mil set sents ÿ dos en Castelldases diosis de Lleÿda morÿ Maria Riber viuda del mateix lloch. Rebe lo sacrament de la penitensia eucharistia ÿ extremuncio ab molta devocio ÿ morÿ com ha bona christiana, als sis del dit fou enterrada a la sua tomba de la present Iglesia ÿ se li feren tots los tres actes funerals ab un mateix dia ab asistensia de tretze sacerdots sels dona de charitat una lliura devuit sous a cada sacerdot una vegada solament, se deixa per sugragi de la sua anima dotze mises resades cada añÿ en lo altar de Nostra Sra
del Roser charitat sinch sous ÿ tres cada misa, feu testament en mon poder.

Agusti Riber: Vuÿ als dos de abril del añÿ mil set sents ÿ dos en Castelldases diosis de Lleÿda morÿ Agustÿ Riber fadrÿ fill de Joseph Riber ÿ Magdalena muller sua. Rebe lo sacrament de la
extremuncio no pogue rebre lo de la penitencia ni aucharistia per averse ferit ÿ no poder parlar, fou enterrat en la present Iglesia á la tomba de son pare acistiren al enterro novena ÿ cap de añÿ ques feu tot junt set sacerdots sels dona de charitat una lliura vuit sous una vegada només, no feu testament per no tenir que testar.

Francisco Queralt: Vuÿ als onse de juriol de mil setsents ÿ dos en castelldases diosis de Leÿda morÿ Francisco Queralt de dit lloch rebe lo sacrament de la penitensia eucaristia ÿ extremauncio ab molta devosio ÿ morÿ com ha bon christiá als dotze fou enterrat en lo fosar de la present parroquia per mi Joseph Rocamora prevere ÿ vicarÿ de dit lloch ab asistencia de quatre sacerdots donantlos la charitat acustumada tant solament, se deixa per sugragÿ de la sua anima una misa a cada altar de la present parroquia resada ab la charitat acustumada ÿ una vegada tant solament. Feu testament en mon poder. Als onse de setembre de mil set sents ÿ dos se li feu ab asistensia de sis sacerdots sels dona de charitat una lliura buit sous à cada sacerdot una vegada solament.

Esperansa Queralt: Vuÿ als dotse de novembre de mil set sents ÿ dos en castelldases diosis de Lleÿda morÿ Esperansa Queralt abitant en dit lloch rebe sacarament de la penitensia eucaristia ÿ extremauncio ab molta devocio ÿ morÿ com a bona christiana fou enterrada despues de la misa de cos al fosa de la present parroquia per mi Joseph Rocamora ab asistensia de tres sacerdots donatlos la charitat acustumada una vegada solament, se deixa per sufragÿ de la sua anima una misa resada a cada altar de la present parroquia una vegada tant solament ÿ tots a Nostra Sra de Vinganÿa ÿ una à Nostrta Sra de Gorga. Feu testament en mon poder. Als nou de mars de mil set sents ÿ tres se lÿ feu novena ÿ cap de añÿ ab asistensia de vuit sacerdots sels dona de charitat setse sous ÿ dinar à cada sacerdot.

Albat: Secylia Angera: Vuÿ als setze de desembre de mil set cents ÿ dos mori Secilia Anguera a la edat de dos mesos poch mes ho menos de Castelldases per mÿ Joseph Rocamora prevere ÿ Vicari de dit lloch.

Jaume Perelsa. Vuÿ las vint ÿ nou del mes de desembre del añÿ mil set cents ÿ dos en Castelldases Bisbat de Lleÿda mory Jaume Perelsa Jenoues Rebe lo Sacrament e la penitencia eucaristia ÿ extremunsio ab molta devocio com ha bon christia no feu testament per no tenir bens en que testar, se enterra en lo fosar de la present parroquia per mi Joseph Rocamora prevere ÿ Vicari ÿ se li digue misa de cos present, dit sia.

Añÿ mil set sents ÿ tres.

Albat: Vuÿ als catorse de janer de mil set sents ÿ tres en castell dases diosis illerdens, morÿ Maria Angera de edat de tres añÿs poch mes ho menos fou enterrada en lo present fosa de castell dases per lo Rnt Simon Ponst vicari de dit lloch.

Albat: Theresa Costafreda: Vuÿ als setze de janer de mil set sents ÿ tres en castell dases diosis Illerdens, morÿ Teresa costafreda de edat de dos añÿs poch mes ho menos, fou enterrada en lo fosa de Castelldases per lo prevere Simon Ponts Vicarÿ de Puigvert ab llisensia de mi Josep Rocamora Vicarÿ de dit lloch, se li digue missa de angels.

Cacharina Nogues: Vuÿ als tres de mars de mil set sents ÿ tres en Castelldases diosis de lleyda morÿ Cacharina Nogues rebe lo sacrament de la penitensia, eucaristia ÿ extremaunsio ab molta devocio ý mori com à bona cristina, fou enterrada en lo fosa de la presente parroquia, se i digue misa de cos present, feu testament en mon poder se deixa dos sacerdots al enterro ÿ tres a la novena. Al vint ÿ dos de maig del mateix añÿ se lÿ feu novena ÿ cap de añÿ ab assistencia de tres sacerdots sels dona de caritat devuit sous ÿ dinar a cada sacerdot.

Albat: Pere Riber: Vuÿ als deu de junÿ de mil set cents ÿ tres en castelldases diosis Illerdens morÿ Pere Riber fill llegitim ÿ natural de Marian Riber ÿ Maria muller sua tots de Castelldases, fou enterrat en la tomba dels seus en la present iglesia, se li digue misa de angels de edat de un dia.

Albat: Teresa Costafreda: Vuÿ als vint ÿ set de agost de mil set cents ÿ tres en Castelldases diocis Illerdens morÿ Teresa Costafreda filla llegitima ÿ natural de Anton Costafreda ÿ Francisca muller sua tots de castelldases, fou enterrada en lo present fosa de la present parroquia per mi Joseph Rocamora Prevere ÿ Vicarÿ, se li digue misa de angels, morÿ de edat de vuit mesos.

Anÿ mil set sents ÿ quatre

Albat: Joseph gaietano Quadrat: Vuÿ als trenta de mars de mil set sents ÿ quatre en Castelldases diosis Illerdens, morÿ Joseph Gaietano Quadrat fill llegitim ÿ natural de Pau Quadrat ÿ Mariangela muller sua tots de Castelldases, fou enterrat en lo present fosa de la parroquia de dit lloch per mi Joseph Rocamora prevere ÿ Vicarÿ, seli digue misa de angels, morÿ de edat de quinse dies.

Albat: Theresa Ribe: Vuÿ als setze de octubre de mil set cents ÿ quatre en Castelldases diosis Ilerdensis, morÿ Theresa Riber filla llegitima ÿ natural de Marian Ribe ÿ de Maria muller sua tots de Castelldases, foue enterrada en la tomba dels seus en la present parroquia per mi Joseph Rocamora prever ÿ vicarÿ de dit lloch, se lÿ á dit misa de angels, mori de edat de un mes ÿ mig.

Als vint ÿ dos de novembre del anÿ de mil setsens ÿ vuit 1708 mori Rosa Gabriel Matheu donsella rebe los sacramens que mane Santa Mare la Iglesia menos lo de la extemauncio per no donar lloc la malaltia. Descansi en pau.

Albat: Joan Miquel Vernaus: A los veinte y seis de Março de mil siete cientos y cinco en Castelldases obispado de Lerida murió Juan Miguel Bernaus de edat de ocho dias, se le dixo missa de Angeles fuwe enterrado en el sementerio de la presente Parroquia por mi abaxo firmado (regiendo) la Cura de dicho lugar. Fr Francisco Barrientos.

Albat. Miquel Cuadrat: Als sis dies de Agost de mil set cens y cinc en Castelldasens bisbat de Lleyda mori Miquel Pau Quadrat de edat de tres mesos fou enterrat en lo foça de la present parroquia per mi Joseph badia prevere y notari de dit lloc. Y se li ha dit missa de Angels.

Esperanca Mateu: Vuy als catorze de Setembre de mil set cents y cinch en Castelldasens diocesi illerdens mori Esperança Matheu de dit lloc; Rebe tots los sacraments ab molta devocio Y morí com a abona christiana fou enterrada en lo fossa de la present Parroquia Y se li digue missa de cos present, feu testament en mon poder Y se deixá quatre sacerdots al enterro, y sis a la novena y cap de any donantlos la caritat de deu sous per cadaun acte; se deixa tres misses a Vingaña y tres a la present parroquia per mi Josep Badia prevere y Vicari de dit lloc.

Albat: Miquel Costafreda: als decet dies de novembre de mil setcens y cinch en Castelldasens bisbat de lleyda mori Miquel Costafreda, fill de Ramon y de Maria Costafreda conjuges de edat de dos anys poc mes o manco fou enterrat en la foça de la present Parroquia per mi Joseph Badia prevere y vicari de dit lloc y se li digue missa de Angels.

Any 1709

En 10 de octubre 1709 jo fr Llorens Bosch Religios mercenari, y Vicari de la Parroquial Iglesia de Casteldeans: comensi a regir la Cura de animes de dit lloch: esent Prior del Real Convent de ScaladeiD. Fernando Rodrigo Rº y Plebano de dita parroquial Iglesia.

Jaume Dionis Nogué: Als 14 de octubre 1709 en Casteldeans Bisbat de lleyda mori Jaume Dionis Nogué mori sens rebre ningun sacrament per no aver donat lloch la malaltia. Fonch enterrat en lo fossa de la present Parroquia y se li digue misa de cos present per mi fra Llorens Bosch Religios Mercenari y Vicari del present lloch de Casteldeans. Descansi en pau.

Pau Vernaus: Als 17 de octubre 1709 en Casteldeans Bisbat de Lleyda mori pau Vernaus de dit lloch rebe tots los Sacraments ab molta devocio y mori com à bon christia, fou enterrat en lo fossá de la present parroquia y se li digue misa de cos present fou testament en poder de Mª Simo Pons: y se deixa un Sacerdot y el Vicari al enterro y tres ab lo Vicari a la novena ÿ cap de añÿ: donant de caritat 12 & al enterro y 18 & al cap de añÿ y novena: se deixá una missa al altar de Nostra Sra del Roser, y fonch enterrat per mi fr Llorens Bosch Religios Mercenari y Vicari del present lloch de Casteldeans. Descansi en pau.

1710

Albat: Joan Ramon Batiste Ribelles: als 16 de febrer 1710 en Casteldeans Bisbat de Lleyda mori Juan Ramon Batiste Ribelles de edad de dos anys poch menos fill de Joan Ribelles y de Agnes Ribelles muller sua; fonch enterrat per mi fr Llorens Bosch Religios Mercenari, en lo fossa de la present Parroquia; y se li digue misa de angels resada.

Miquel Balvéy: Als 28 de juñy de mil setcents, y deu: en castelldeans Bisbat de Lleyda mori miquel Balvéy ferre de ofisi, rebé sols lo Sacrament de la extrema uncsio per no aver donat lloch la malaltia, mori sens fer testament, y fou enterrat en lo fossá de la present prroquia, aventse li dit misa de cos present per mi fr Llorens Bosch religios Mercenari y Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeans. La seva anima descansi en pau. Amen. Se li feu novena y cap de añÿ ab asistencia del Vicari tan solament, quia pau per.

Pere Riber fadrí: Lo dia primer de setembre del añÿ mil setcents y deu: En Castelldeans Bisbat de Lleyda: Mori Pere Riber fadrí: fill de Pau Ribe de la plaza del Mal Cuynat, rebe tots los Sacraments ab molta devocio com a Catholich y bon Christia fonch enterrat en lo vas de sos Pares, avent se li dit misa de cos present: per mi fr Llorens Bosch religios mercenari y vicari de la Parroquial iglesia de Castelldases. La seva anima descansi en pau. Amen. Se li feu novena y cap de añÿ ab asistencia de tres sacerdots y lo vicari.

Antoni Pie fadri: lo dia 3 de novembre del any mil setcents y deu: En Castelldeans Bisbat de lleyda mori Antoni Pie fadrí; fill de Josep Pie y de Gertrudis Pie de la plaza del Mal Cuynat rebe tots los Sacraments ab molta devocio com á Catholich y bon Christia fonch enterat en lo fosar de dita iglesia avent se li dit missa de cos present per mi fr Llorens Bosch Religios Mercenari y Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeans. La sua anima descansi en pau. Se li ha fet novena y cap de Añÿ ab un sacerdot y lo Vicari.

Albat: Pere Ribelles: lo dia 3 de desembre del añÿ Mil setcents y deu en Castelldeans Bisbat de Lleyda mori Pere Miquel Ribelles fill de Pere Ribelles y de francisca Costafreda y de Ribelles era de edad de 7 añÿs se li va dir misa de Angels y fonch enterrat per mi fr Llorens Bosch Religios Mercenari, y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldeans.

Ramon Ribelles: Lo dia 20 de desembre de mil setcents y deu en Castelldases Bisbat de Lleyda Mori Ramon Ribelles de edat de 70 añÿs. Rebe tots los sacraments ab molta devocio; feu testament y fonch enterrat en son propi vas de dita iglesia avent se li dit misa de cos present per mi fr Llorens Bosch religos mercenari y vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeans. La seva anima descansi en pau Amen. Se li feu novena y cap de anÿ ab asistencia de 7 capellans y lo vicari, y se li han celebrat sis mises, deixa en son testament.

1711

Albat: Maria Magdalena Ribe: dia 14 de febrer de mil setcents y onse mori en Castelldeans Bisbat de Lleyda Maria Magdalena Ribe: filla llegitima y natural de Pau Ribe dit lo hereu y de Cathalina muller sua era de edad de 9 mesos y dies, se li digue misa de Angels y fonch enterrada en lo vas de sos Pares per mi fr Llorens Bosch religios mercenari y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldeans.
Añy 1712

Francesch Flix: En 3 de mars de 1712 Vingue la noticia certa de la mort de Francesc Flix de aquesta vila de Castelldases el qual mori en Barcelonasens fer testament, la qual noticia se tingue per lo Magnifich Dr. Manuel Flix cosi germa del difunt, el qual escrigue avia mort en la Parroquia del Pi y en ella enterrat. Descansi en pau.

Bruno Mora: En 10 de Mars se tingue noticia de aver mor Bruno mora de la present vila de Castelldases, en un hospital miserablement sens aver rebut Sacraments ni fer testament, per averlo trobat mort; y dita noticia fins lo dia de vui no a pogut ser autentica per no averlo vist ningú que el conegues, si sols per les señes de la roba y que dit Bruno Mora avia dit ser de una vila del Urgell; si be se creu esser mort per no avere tingut la menor noticia.

Gertudris Pie: Dia 6 de desembre de 1712. mori en Castlldases Bisbat de Lleyda Geltrudis Pie de edad de 50 añÿs rebe la extrema uncsio y no pugue rebrer lo Viatich per no aver donat lloch la malatia. Tenia fet testament en poder de Rnt Mn Joseph Rocamora Vicari que fonch de Castelldases, y fonch enterrada en lo fosar de dita iglesia avent se li cantat misa de cos present, per mi
fr Llorens Bosch religios mercenari, y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldases.

Thomas Font. Pauper: en 12 de desembre de 1712 mori en castelldases bisbat de Lleÿda Thomas Font fadrí dels Alamus, rebe tots los sacraments ab molta devocio, y no feu testament perque no tenia de que, fonch enterrat en lo fossar de dita iglesia aventse li cantat misa de cos present per mi fr Llorens Bosch Religios Mercenari y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldases.

Any 1713

Joan Fontanet fadrí: En Castelldases bisbat de Lleyda, lo dia 24 de Febrer de 1713 mori Joan Batiste Fontanet de edat de 23 añÿs Fadrí, rebe tots los Sacraments ab molta devocio, y si be no podia fer testament, per consol seu y per coses que importen pera salvacio de la sua anima; feu testament nuncupatiu pera que pugues lo confessor dirloy a son Germa y suplicarli que cumplis lo per ell disposat a fer ocasio de trobarse ausent, fonch enterrat en lo fosar de Castelldases avent se li cantat misa de cos present per mi fr llorens Bosch Religios mercenari y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldases. Se li feu novena y cap de añÿ ab 8 sacerdots y lo Vicari, y estan dites les mises deixa a esta iglesia.

Cathalina Queralt: En Castelldases Bisbat de lleyda. Lo dia 16 de Maig de 1713 mori Catharina Queralt muller que era de Jaume Queralt, de edat de 49 añÿs: feu testament y rebe tots los sacraments ab molta devocio y edificasia dels circunstants. Y fonch enterrada en lo fosar de Castelldases aventseli cantat un nocturno y misa de cos present, per mi fr Llorens Bosch Religios mercenari, y Vicari de la Parroquial iglesia de Castelldases.

Albat: Cathalina Francisca Flix: En Castelldases Bisbat de Lleyda lo dia 6 de juriol de 1713. mori Cathalina Francisca Flix: filla del quondam Francesch Flix, y de Maria muller, era de edat de dos añÿs, se li cantá misa de Angels y fonch enterrada per mi fr Llorens Bosch religios mercenari y Vicari de Castelldases.

Lluisa Saltó: En castelldases Bisbat de Lleyda als 29 de setembre del añÿ 1713. Morí Lluisa Saltó viuda deixada del quondam March Saltó rebe tots los Sacraments ab molta devocio com a bona christiana, fen testament en poder meu. Y es deixa dos sacerdots y lo Vicari al enterro, y 3 Capellans y lo Vicari a la novena y Cap de añý donant de Caritat al enterro 20 & y a la novena y cap de aný 18 & se deixa en aniversari fundat caritat per dit aniversari cada añý 10 &. Mes se deixá una misa a cada altar de la Parroquial iglesia de Castelldases caritat per misa 5 & 3. Mes se deixa un trentenari al convent de Scala Dei, caritat 6 &. mes se deixá una misa al altar de Sant Antoni pera el dia 27 de janer, y altra misa al altar de Santa margarita pera el dia de Sant Domingo caritat de cada misa 5 & y dits llegats sels deixa per una vegada tan solament. Fonch enterrada aventse li cantat un nocturno y misa de cos present. Fr llorens Bosch Vicari de Castelldases.

Maria Salto: En Castelldases Bisbat de lleyda. Als 4 de Novembre de 1713 Mori Maria Saltó Rebe tots los sacraments com a bona, y verdadera catholica ab molta devocio, y edificassio de tots. Feu testament en mon poder, en lo qual se deixá una missa a cada altar, 6. cantat 5 & 3 per misa, mes se deixá un aniversari perpetuo caritat 10 & cada añy. Mes 8 mises fundades per les Vigilies de les festivitats de Nª Srª so es: Candelera de Mars, de Maig, de Agost, de Setembre, de Octubre, Patrocini, y Concepció, caritat 4 sous per misa tots los añys, fonch enterrada en lo vas de son marit, aventseli cantat en nocturno y misa de cos present. Se deixá en son testament al enterro, 3 capellans y lo vicari caritat 10 & una vegada solament, y a la novena y cap de añy 5 sacerdots y lo Vicari caritat 18 & a cada un una vegada. Descansi en pau. Llorens Bosch vicari.

Rosa Matheu: Als 18 de Agost de 1714. En Castelldases bisbat de lleyda mori Rossa Matheu viuda deixada del quondam Gabriel Matheu feu testament en mon poder, es deixa una misa a cada altar, caritat per misa 5 & y 3, rebe tots los Sacraments com a bona christiana ab molta devocio ý fonch enterrada en lo fossar de dita yglesia avent li cantat un nocturno y misa de cos present per mi fr Llorens Bosch Vicari. Se li ha fet novena y cap de añy ab asistencia de 3 sacerdots y lo vicari donant de caritat deu rals acada sacerdot.

Miquel Sans: Als 25 de octubre en Castelldases Bisbat de Lleyda mori Miquel Sants: feu testament en mon poder rebe tots los sacraments ab molta devocio. Y es deixa en son testament una misa a cada altar caritat 5 & 3 per misa, fonch enterrat en lo fosar de Castelldasses aventseli cantat un nocturno y misa de cos present. Fr Llorens Bosch de Rohe Vicari de Castelldasses.

Francesch Vernaus: Als 24 de febrer de 1714 en Castelldasses Bisbat de Lleyda mori Francesch Vernaus de dita vila: feu testament en poder meu y es deixa una misa a cada altar, rebe tots los Sacrfaments ab molta devocio, y despres de averseli cantat en nocturno y missa de cos present fonch enterrat en lo fosar de Castelldasses. Fr Llorens Bosch Vicari de Castelldasses. Se l ha fet novena y cap de añy ab la asistencia de 8 capellans y el Vicari: caritat 1 & a cada sacerdot.

Miquel Ribe: Als 4 de setembre de 1715. en Castelldases Bisbat de Lleyda. Mori Miquel Ribe de dita vila: feu testament en poder meu, ý es deixá un aniversari perpetuo fundat de propietat: 10 & y una misa en cada altar. Rebe tots los Sacraments ab molta devocio, ý despres de averseli cantat un nocturno ý misa de cos present, fonch enterrat en lo fosar de dita parroquial iglesia, ab asistencia de tres sacerdots, y lo vicari. Se li ha fet novena y cap de añy ab asistencia de 7 sacerdots y lo Vicari, caritat 1 & a cada sacerdot. Fr Llorens Bosch Vicari de Castelldases.

Anna Maria Ribe: als 22 de Novembre de 1715. En Castelldases Bisbat de Lleyda mori Anna maria Ribe muller de Andreu Ribe de dita vila. Abintestat. Rebe tots los Sacraments ab molta devocio, ý despres de averli cantat un nocturno, y misa de cos present fonch enterrada en lo vas de son marit dins la iglessia ab asistencia de deu sacerdots ý lo Vicari, caritat a cada sacerdot 1 & 10. se li ha fet novena ý cap de añy ab asistencia de 12 Capellans ab lo Vicari caritat a cada sacerdot 1 & y dinar. Fr Bosch Vicari.

Mariano Queralt: als 29 de Janer 1716. En Castelldasses Bisbat de Lleyda mori Mariano Queralt miñyo de edat de 8 añys y tres mesos, se li va dir missa de difunts de cos present y fonch enterrat per mi fr Llorens Bosch Vicari en lo fosar de dita iglesia. Fr Bosch Vicari.

Ain 1717

Albat: Maria Anna llucia Queralt: Als 19 de frebrer de aiñ 1717 en Castelldeasens bisbat de Lleida mori Maria Anna Llucia Queralt filla de Jaume Queralt y Maria Viñes alias Flixa de edat de deu dias, y fou sepultada en lo fossar de dita vila; y se li digue missa de Angelis per mi Joan Batista Segria prevere y vicari de dita vila.

Albat: Ramon Rubió de Serviá: als 7 de Mars del aiñ 1717 mori Ramon Rubio de Serviá Archebisbat de Tarragona de edat de nou ains poc mes o menos y rebe lo Sant Sagrament de la Extrema Uncsió y fou sepultat en lo fossar de Castelldeasens y se li feu enterro sens assistencia de altre Sacerdot que lo Vicari de dita Parroquia de Castelldeases; y se li digue nocturno de difunts per mi Joan Baptista Segriá vicari, y se digue missa de cos present,y no feu testament per no tenir sinch ains.

Albat: Maria Theresa Huguet: Als 9 de Abril del Ain 1717. en castelldeasens Bisbat de Lleida fou sepultat en lo fossar de dita Parrochial un Albat de edat de un ain fill del quondam Joan Huguet, y Theresa Huguet y Sans de dita vila de Castelldeasens y se li digue missa cantada de Angelis per mi Joan Batiste Segria prevere y vicari de dita Parroquia.

Albat de Joseph Miró: Als 28 de Abril del Ain 1717 mori Maria Llucia Miró de edat de 2 ains filla de Joseph, y Isabel Miro de la present vila de Castelldasens, y foo sepultada en lo fossar de la Parrochial, y se li digué missa resada de Angelis per mi Joan Batista Segria prevere y vicari de dita Parroquia. Als 29 de abril de 1717.

Albat: Maria Paula filla de Jaume March: Dia 22 del mes de maig del aiñ 1717 mori Maria Paula filla de Jaume March, y Marina March y Queralt de edat de un aiñ y 4 mesos y fou sepultada en lo fossar de la Parrochial de Castlldeasens, y se oli digué missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segrià vicari de la dita Parroquia u aiñ sobredit.

Albat: Pere Joan Huguet: Als 14 de juin frl siñ 1717 mori Pere, y Joan Huguet Albat de edat de un mes y mitg fill llegitim, y natural del quondam Joan Huguet y de Theresa Huguet, y Sans llur muller, y fou enterrat eb lo fossar de la present parroquia de Castelldeasens, y se le digue missa cantada de Angelis per mi Batiste Segriá prevere y vicari de dita Parrochial.

Albat: Maria Cecilia Noguer: Als 4 de octubre de 1717 mori Maria Cecilia Noguer, Albat de edat de un mes y mitg fill llegitim, y natural de Miquel, y Magdalena Noguer, y fou enterrada en lo fossar de Castelldeasens, y se li digue missa resada votiva de Angelis per mi Joan Baptista Segriá prevere regint la Cura de Animas de la Parrochial de Castelldeasens.

1718

Albat; Anna Maria Polonia Queralt: Dia 21 del mes de Mars de 1718 mori Anna, Maria, Polonia Queralt de edat de un aiñ filla de Jaume Queralt, y de Maria Queralt, y Vives de la vila de Castelldeasens, y se li digué missa de Angelis cantada per mi Joan Baptista Segriá prevere Regint la Cura de Animas de dita Parroquial de Castelldeasens.

Albat: Sperança Cecilia Catherina Riber: Dia 29 de Mars de 1718. mori un Albat filla de Pau Riber menor, y de Catharina Riber, y Tarrago de edat de nou mesos y fou enterrat en la sepultura dels seus en la Eglesia de Castelldeasens, y se li digué missa cantada de Angelis per mi Joan Batista Segriá prevere regint la Cura de Animas de dita Parrochial, dia y aiñ dit.

Albat: Joseph Arnau: Dia 26+ de Abril de 1718 mori un Albat de edat de tres mesos fill de Nofre, y Maria Anna Arnau Duler habitant en Castelldeasens, y se sepultá en lo fossar de la present Parrochia y se li digué missa resada de Angelis per mi Joan Baptista Segria Vicari.

Ain 1719
Francisca Ribelles: dia 19 del mes de Abril any mil setcents dinou en el lloch de Castriasinorum diocesi Illerdensis mori francisca Ribelles muller de Pere Ribelles de dita vila; tant solament rebe lo sacrament de la Penitencia, y extrema uncio; y no fet testament; y fou sepultada en la sepultura de son marit, y seus en Iglesia de dita vila; y se li digue missa de cos present ab assistencia de tres sacerdots donant de caritat deu sous a cadaun de dits Sacerdots, y deu reals al vicari; y se li a fet las missas de novena, y cap de aiñ ab assistencia de sinch Scerdots, y lo vicari donantlos de caritat 7 & 2 a cadaun, y al vicari doble, y se li an celebrat 6 missas una en cada altar caritat 5 & 3 per missa, y se li fa lo aiñal doble com es costum en dita Parrochia.

Joan Caubet: Dia 7 mes de Maig any de N. Sr. Mil setcents dinou en el lloch de Castriassinorum Diocesi Illerden, mori Joan Caubet ferrer de edat de trenta vui aiñs poc mes o menos fill de la vila de la Seva Archebisbat de Tarrgona, habitant empero en dita vila de Castelldeasens; rebe tots los Sacraments de Nostra Santa Mare Iglesia, y feu testament en poder de mi lo Infrascrit; y se deixá pera be y repos de la sua anima vint y sinch lliures barceloneses a voluntat dels Marmessor; dels quals se li a fet enterro y novena, y cap de aiñ ab assistenica de dos Sacerdots forasters; y lo vicari donantlos a quiscun de caritat una lliura, y deu sous, y fou sepultat en lo fossar de dita vila de Castelldeasens, y deixá 25 & perá be de la sua anima, de las quals se an donat las caritats en las tres funcions sobreditas, y tots drets Parochials; sera, y Pa de la novena, y 4 missas testamentarias, y es ver aver gastat lo hereu totas las 25 &, y aver cumplert be y llealment an lo legat de la anima de dit difunt. Joan Batista Segria vicari.

Albat: Salto: dia 15 de Juny de 1719 mori Agueda Ventura Saltó de edat un dia filla de Salvador Salto, y Elena Salto, y Riber conjuges se li digue missa cantada de Angelis per mi Joan Batiste Segria vicari.

Albat: Valles: Dia 17 de Juliol de 1719 mori Sebestiá Vallés de eda de tres mesos fill de Jaume y Josepa Valles conjuges; y fou sepultat en lo fossa de la present parochial, y se li sigué missa cantada de Angelis per mi Joan Batista Segriá vicari.

Pere Batri, frances: Dia 4 Juin de 1719 mori, o se ofegá en lo riu del Albages Pere Batri francés mosso de la Casa dels Pares de edat de 17 aiñs lo qual ere pobre, y fou sepultat en lo fossar de Castelldeasens. Batista Segria prevere.

Albat: Andreu Queralt: Dia 30 de Agost 1719 mori Andreu Queralt albat de edat de 7 mesos fill de Andreu, y Maria Queralt Conjuges de Castelldeasens; y fou sepultat en lo Sementiri de dita Parrochia y se li digue Missa cantada de Angelis per mi lo infrascrit. Segria prevere.

Matheu Vernaus: Dia 30 de setembre de 1719, mori Matheu Vernaus albat de edat de nou dias, u fou sepultat en lo fossar de la present parroquial lo infrascrit; y se li digue missa cantada de Angelis. Segria prevere.

Maciá Costafreda: dia 8 de novembre de 1919. mori Maciá Costafreda viudo pages de la present vila de Castelldeasens de eda de cent, y dos aiñs, rebé los Sagraments de la Penitencia, y Eucaristia, y feu testament en mon poder, y mané li ses dada sepultura en lo fossar de la present Parrochial; y que al enterro y assisteran quatre sacerdots, y a la novena, y cap de aiñ 6, y lega per la sua anima 6 missas resadas en la present Parrochial, y funde perpetuament un Aniversari, y se deixe lo aiñ de dol ofrenda de un pa y candela. Que la seva anima descansi en pau. Vicari Segria Presbiter.

Albat: Agna Maria Josepa Ribe: Dia 26 del mes de novembre aiñ mil setcents dinou: mori un Albat de Joan, y Agnes Ribelles de edat de tres aiñs; y fou sepultat en lo fossar de la present Parrochial, y se li digué missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segriá prevere y vicari de Castelldeasens.

Theresa Ribelles viuda: Dia 31 de Desembre de 1719 Mori Theresa Ribelles viuda deixada del quondam Ramon Ribelles de Castelldeasens de edad de 71 aiñs y feu testament en mon poder, y se deixá per la sua anima uns actes funeraris 2 misses a cadaun dels altars de dita Parrochial; y dotze lliures pera Celebracio de cartorse aniversaris, catorse misses, y lo demes misses a voluntat del vicari, y altres 15 misses en la present Iglesia, y 15 misses enn la de les Borges de Urgell en lo convent de la Mare de Deu del Carme, 6 missas en St Cosme de la vila del Albi, y un trentanari en la Iglesia Parrochial de la vila de Margalef Bisbat de Tortosa. La qual rebé tots los Sagraments menos lo de la extrema Unció. Que la seva anima descansi en pau Amen. Segriá vicari. An complert los funerals lo llegat de 10 lliures, les 15 misses, y 6 ab altars de la Iglesia de Castelldasens.

Ain 1720

Albat: Sans: Dia 16 mes de febrer ain 1720 mori Pere, Jaume, Miquel Sans albat de edat de quinse mesos, fill de Pere Sans, y de Maria Anna Sans conjuges de Castelldeasens, y fou sepultat
en lo fossar de Castelldeasens, y se li digué missa resada de Angelis per mi Joan Baptista Segriá Presbitero regint la Cura de Castelldeasens.

Albat: Riber: Dia 15 de Agost de 17320 mori Miquel Joan Riber, y Tarrago Albat de edat 14 mesos, fill de Pau Riber menor, y de Catharina Riber, y Tarragó conjuges de la present vila, y fou sepultat a la sepultura dels seus dins la Iglesia, y se li digue missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segria Prevere regint la Cura de Animas de Castelldeasens.

Margarida Mora: Als 27 de Agost de 1720 mori Margarida Mora de edat de 70 aiñs poch mes omenos, viuda deixada del quondam Bruno Mora pages de Castelldeasens. Rebé tots los Sagraments de Nosta Santa Mare Iglesia y feu testament en mon poder, y se deixe per la seva anima, que en lo enterro y assestesca una Sacerdot, y lo Parracho, y a la Novena, y Cap de aiñ dos Sacerdots y lo Parrocho, se deixe aiñal de Pa, y Candela tot lo aiñ de dol a voluntat dels seus, y se deixe 4 misses resades en la present Iglesia . La seva anima descansi en pau, amen. An complert en tot lo damunt dit. Vicari Joan Baptista Segriá.

Francisco Angles: Dia 3 de Setembre de 1720. Mori Francisco Angles pages de Castelldeasens de edat de 26 aiñs poc mes o menos, fill llegitim y natural de Jaume Angles vivint, y de Catherina Angles vui difunta conjuges pagesos del mas del terme de Albarca Archebisbat de Tarragona. Rebe tots los sacraments de Nostra Santa Mare Esglesia y feu testament en mon poder y fou enterrat en lo fossar de la present Esglesia; y dote la sua anima ab 60 & dels quals vol li sian fets los actes funerals de enterro novena, y cap de aiñ com es costum en la present Esglesia ab assistensia de 7 Sacerdots a cada acte; caritat 10 & per quiscun acte. Se deixe aiñal de pa, y candela doble, mes se deixe 18 misses a la present Esglesia, mes se deixe un Aniversari sencill. Mes se deixe 3 misses resades als altars de la Parrochial de Albarca. Mes se deixe 33 misses resades al Monastir del Carme de las Borges. Mes 30 misses resades al monastir de Servitas de Marçá. Mes 3 misses resades en lo altar privilegiat de Nostra Sra de Montserrat; Que la seva anima descansi en pau, amen. Joan Baptista Segriá Prevere.

Ain 1721

Albat: Ribes: Dia 22 de Gener de 1721. mori Maria, Theresa, y Juliana Ribes Albat de edat 15 dias filla de Joseph, y Esperansa Ribes, conjuges de Castelldeasens, fou sepultada en lo fossar de la present Iglesia, y se li digue missa cantada de Angelisper mi Joan Batista Segria vicari.

Anton Ferrer: Dia 28 de Juin de 1721. Mori Anton Ferrer pages dita present vila de Castelldeasens de edat de 90 aiñs, y rebe tots los Sagraments de Santa Mare Iglesia ab molta devocio, y feu testament en mon poder, y se deixa sepultura en lo fossar de la present Iglesia, y que se li fessen los actes funerals de enterro, novena, y cap de aiñ, ab assistencia de 4 Sacerdots a la novena y cap de aiñ, y llegue sis missas resadas als altars de la Present Iglesia, y aiñal sensillo. La seva anima descansi en pau. Complert en tot lo sobredit. Joan Baptista Segriá.

Anno 1722

Maria Angela Vernaus: Dia 7 de Mars del ain 1722. Mori Maria Angela Vernaus donzella a la edat de 27 aiñs, filla llegitima, y natural de Joseph Vernaus, y de Maria Vernaus, y Macip pagesos del present lloc de Castelldeasens. Rebé tots los Sacraments de Nostra Santa Mare Iglesia, y mori com a bona, y devocio Christiana, ÿ fou sepultada en lo fossar de la Iglesia de dit lloch; y seli feu lo enterro com es costum, y assisti un Sacerdot foraster. Descansi en pau.

Maria Costafreda y Arbones: Dia 25 del mes de Mars de 1722. Mori Maria Costafreda, de edat 43 aiñs muller de Ramon Costafreda de la present vila de Castelldeasens rebé los Sacraments de la Penitencia, y extrema Uncio, y no pogué rebrer lo Sacrament de la Eucaristia per no estat ab perfectes sentits, ni pogue fer testament, y fou Sepultada en lo fossar de la present vila, y se li feu lo Enterro com es costum en la present vila ab sola assistencia del Parracho. Nota: ya lo tenia fet en poder de mi Mº Badia vicari de Castelldeasens a 26 de setembre del añy 1705. Segriá vicari.

Maria Matheu y Riber: Dia 27 de Mars de 1722, Mori Maria Matheu y Ribes, mulleer de Gabriel Matheu pages de Castelldasens, la qual rebé tots els Sagraments de la Nostra Santa Mare Iglesia com a devota cristiana. Y feu testament en mon poder; en lo qual mane li sian fets los actes funerals de enterro, novena, y cap de aiñ com es costum en la present Iglesia a disposicio de los Marmessors; y vol li sia fet annual de pa, y candela sensillo durant lo aiñ de son dol, y que se li sian celebrades tres missas resadas una vegada nomes en los Altars del Sant Cristo, Nostra Seiñora del Roser, y Santa Margarida de la present Parrochial una a cada altar. Y li fou fet lo enterro an assistencia de un Sacerdot foraster. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Costafreda: dia 31 de Mars de 1722. Mori Francisca, Paula, y Maria Costafreda Albat de edat 6 dias filla llegitima, y natural de Ramon Costafreda vui vivint, y de Maria Costafreda vui difunta del present lloch de Castelldeasens, y fou sepultada en lo fossar del mateus lloch. Vicari Segriá.

Albat: Mateu: dia 28 de Juin de (diu 1721) 1722. Mori Ramon Matheu de edat de set mesos fill de Gabriel Matheu, y de Maria Matheu conjuges de la present vila de Castelldasens, fou
sepultat en lo fossar de la presente Igleisa, y se li sigue missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segriá prevere y vicari.

Albat: Bonet: dia 29 de juin de 1722. Mori Pere Bonet de edat 6 mesos fill de Francisco Bonet, y de Maria Angela Bonet de Castelldeasens fou sepultat en lo fossar de la present Iglesia, y se li sigue missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segria prevere.

Anton Costafreda Batlle: Dia 24 de juliol de 1722. Mori Anton Costafreda Batlle, y pages de la present vila de Castelldeasens de edat 53 aiñs poc mes omenos rebé tots los Sagraments de Nostra Santa Mare Iglesia ab molta devocio, y mori com a bon Cristia; lo qual feu testament en mon poder, y se deixe sepultura Eca. en lo fossar de la present Iglesia, y mane se li sian fets los actes de enterro novena, y Cap de ain com es costum en la present parrochia, y que al enterro assestescan 2 Sacerdots forasters, y a la novena y Cap de aiñ sis Sacerdots forasters, y aixi mateix mane li sian celebrades en los altars de la present parroquial Iglesia 36 missas resadas caritat 5 & 3 una vegada nomes en lo Altar del Sant Chisto de Balaguer, 6 missas caritat 4 & una cop nomes. En lo altar de Sant Miquel de la Parrochial de la vila del Coletge sis missas resadas una vegada solament caritat 4 &. En la capella de la Mare de Deu del Guarga 2 missas resadas una vegada nomes caritat 4 &. Finalment mane que li sia fundat perpetuament un Aniversari carita 10 & en la present Iglesia de Castelldeasens. La seva anima descansi en pau. Amen.

Pere Riber: Dia 26 de juliol de 1722. Mori Pere Riber pages de la present vila de Castelldeasens de edat 38 aiñs poch mes o menos rebé tots los Sagraments de Nostra Santa Mare Iglesia ab molta devocio, y mori com a bon christia, y feu testament en mon poder y mane se li sian fets los actes funerals de enterro novena, y cap de aiñ com es costum en la present Parrochia ab assistencia de quatre sacerdots forasters al enterro, y a la novena, y Cap de aiñ sis ab 10 & de caritat per quiscun acte, y se deixe aiñal Sencillo, y 6 missas resadas en los altars de la present Iglesia. La seva anima descansi en pau.

Maria Queralt y Costafreda: Dia 31 de juliol del aiñ 1722. Mori Maria Queralt y Costafreda muller de Francesch Queralt, y la qual rebé tots los Sagraments de Nostra Santa Mare la Iglesia, y mori com a verdadera Cristiana, la qual feu testament en mon poder, y mane li sian fets los actes funerals a voluntat de sos Marmessors, se deixe lo aiñal sensillo, y dos missas resadas en la present Iglesia. La seva anima descansi en pau. Amen, Segriá prevere.

Albat: Queralt Josef: Dia 6 de Agost de 1722 Mori Joseph Queralt de edat de 2 ains pochs mes o menos fill de Massiá Queralt, y de Geltrudis Queralt conjuges pagesos de la present vila de Castelldeasens, fou sepultat en lo fossar de la present Iglesia, y se li digué missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segria Prevere, y vicari.

Albat: Sans Maria: dia 29 de octubre de 1722. Mori Maria Sans filla de Pere Sans y de Maria pagesos del present lloch, fou sepultada en lo fossar de Castelldeasens y se li digue missa de angelis per mi lo infrascrit Joan Batista Segriá vicari.

Vicent Salvador pauper del lloch de Montanarlo en la Montaiña: Dia 15 de Novembre de 1722 Mori Salvador Vicent dit lo trenta aiñs de 38 aiñs poch mes o menos rebé tots los Sagraments de Nostra Santa Mare Iglesia ab molta devoció, y mori com a bon Cristia, y se li fou donada sepultura eclesiastica en lo fossar de la present Iglesia, y se li digue de caritat missa de cos present per mi reverent Joan Batiste Segriá prevere.

Elena Saltó y Riber: Dia 29 de Agost de 1722 Mori Elena Saltó, y Riber muller de Salvador Saltó pages de la present vila, filla de Miquel Riber, y de Anna Maria Riber conjuges pagesos de la mateixa vila rebé tots los Sants Sagraments de Nostra Santa Mare Iglesia y mori com ha devota Cristiana, y feu testament en mon poder, y deixe se li sia fet enterro an assistencia de dos sacerdots forasters, y la novena y Cap de aiñ an 3 Sacerdots forasters com es costum en la present Parrochia; y se deixe sis missas en los altarss de la present Iglesia. La seva anima descansi en pau; Amen. Joan Baptista Segriá.

Albat: Carlos March: Dia 24 de Novembre de 1722 mori Carlos March de edat un aiñ fill de Jaume March Parlos, y de Maria March y Queralt conjuges de la present vila, fou sepultat al fossar de la present Parrochia, y se li digé missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segriá.

AIÑ 1723

Marina March: Dia 31 de Mars del aiñ 1723. Mori Marina March y Queralt muller de Jaume March de edat 32 aiñs rebe tots los Sagraments de Nostra Santa Mare Iglesia ab molta devoció, y mori com a devota Cristiana, y feu Testament en mon poder y se deixe sepultura en lo fossar de la present Iglesia; dote la sua anima ab 10 & Barceloneses, se deixe aiñal de pa y Candela sensillo, se deixe 6 missas resadas en los altars de la present Iglesia una vegada solament caritat 5 & 3 per missa. La seva anima descansi en pau. Joan Baptista Segria prevere.

Albat: Teresa Maria Ribelles: Dia 26 de Julio de 1723 murió Teresa maria Rivelles Hija de Juan Rivelles, y de Ines Rivelles, y Angles labradores de la presente villa de Casteldasens, fue sepultada en el fosal de dicha Iglesia per mi fr. Joseph Giner Regente de la cura.

Mitg cos: Michael Noguer: Dia 21 de Agost de 1723. Mori Michael Noguer de edat de deu aiñs, fill de Michael Noguer, y de Magdalena Noguer Conjuges pages de Castelldeasens, y se li feu lo enterro, y recordansa a mitg dret parrochial. La seva anima descansi en pau. Amen.

Maria Angela Bonet: Dia 12 de Novembre del aiñ 1723. Mori Maria Angela Bonet y Riber muller de Francisco Bonet pages de la present vila de Castelldeasens. Rebé tots los Sagraments de Nostra Mare la Iglesia ab molta devoció, y mori com a Catolica y bona cristiana, feu testament en mon poder, y manar ser sepultada en lo sementiri de la present Iglesia; y tambe mane li sia fet lo enterro ab assistencia de dos Sacerdots forasters, y a la novena y cap de aiñ tres sacerdots forasters donantlos de caritat deu sous una vegada nomes per quuiscun acte, y iuntament li sia fet aiñal sensillo de pa y candela tot lo aiñ de son dol, y ses li sia celebrada una missa resada en lo altar de Sant Joan de Cornudella caritat & una vegada nomes; y finalment, que en la Parrochial Iglesia de Castelldeasens. Li sian celebradas 12 missas resadas repartidas en los altars de dita Iglesia una vegada nomes, caritat 5 & 3 per quiscuna missa. La seva anima descansi en pau. Amen. Vicari Segriá.

AIN 1724

Albat: Anna Maria March: Dia 4 de Gener de 1724. Mori Maria March albat de edat 4 ains filla de Juame Marchs, y de Marina March y Queral de la present vila de Castelldeasens; y fou sepultada en lo Sementiri de dita vila y se li digue missa cantada de Angelis per mi Joan Baptista Segria Prevere.

Albat: Joseph Queralt: Dia 11 de febrer de 1724. Mori un Albat enomenat Joseph Emanuel Queralt fill de Jaume Queralt, y Esperansa Queralt y Triquell pagesos de la present vila de Castelldeasens., fou sepultat en lo sementirir de dita Iglesia; y se li digue missa cantada de Angelis per mi Joan Batista Segriá prevere y vicari.

Albat: Juan Gener: Dia quatro de Agosto de el año mil sietecientos y veinte y quatro murio Juan Gener parbulo hijo legitimo y natural de Joseph Gener abitante en las Borgas y de Susana Gener y Saltó fue enterrado en la Iglesia de Castelldasens en la sepultura de Miquel Juan Salto su aguelo por el Pe fr. Joseph Giner Regente de la Cura y se le cantó missa de Angeles.

Albat Maria Antonia Queralt: dia diez y siete de Agosto de el año mil sietecientos y veinte y quatro murio Maria Antonia Queralt, hija legitima, y natural de Andres Queralt, y Maria Queralt y Monner conjuges y abitantes en la villa de Casteldasens, fue enterrada en el Cementerio de la dicha parroquia por el Il. Joseph Escrivá viario de Puigvert, y se le dixo missa de Angeles.

Pedro Sans: Dia diez y nuebe de Agosto de el año mil sietecientos veinte y quatro murio Pedro Sans, a la edat de 35 años, labrador de la presente villa de Casteldasens obispado de Lerida; recivió todos los Santos Sacramentos de Nuestra Señora Madre Iglesia con gran devocion, hiçó testamento en mi poder, y ordenó ser sepultado en el Cementerio de la presente Iglesia y tambien asistiera a su entierro un Capellan forastero, y a la novena dos, y tambien se le hiciera añal sencillo de pan y candela y no otra cosa; fue enterrado en el cementerio por mi. fr. Joseph Giner vicario.

Parvulo: Jaime Joseph Vernaus: Dia treinta de Agosto de el año mil sietecientos veinte y quatro murio Jaime Joseph Bernaus hijo legitimo y natural de Joseph Bernaus, y de Maria Ana Bernaus, y Queralt, conjuges; fue enterrado en el Cementerio de esta Iglesia de Casteldasens por mi fr Joseph Giner Vicario de dicha villa, y se le dixó missa de Angeles: fr Joseph Giner vicario.

Esperanza Dorotea Rivelles parvula: Dia primero de setiembre de el año mil sietecientos veinte y quatro murio Esperanza, Dorothea Rivelles hija legitimay natural de Miquel Rivelles, y de Elena Rivelles, y Costafreda, fue enterrada en la Yglesia de esta parroquia, o villa de Casteldasens en la sepultura de sus parientes, y se le cantó missa de Angeles. fr. Joseph Giner Vicario.

Albat: Juan Pablo Sans: dia ocho de Setiembre de el año mil setecientos y veinte y quatro murio Juan Pablo Sans parvulo de edat de seis messes hijo legitimo y natural de Pedro Sans, y Maria Ana Sans, y Vidal conjuges fue enterrado en el fosal de esta Iglesia de Casteldasens por el licenciado Padre Matias Veiya religioso de Nuestra Sra de el Carmen, y por la verdad lo firmo. Se dixo Missa de Angeles. fr. Joseph Giner vicario.

Andres River: Dia 12 de octubre 1724 mori Andreu Riber labrador de la presente vila de Castelldasens de edad de quarenta años, recivió todos los santos Sacramentos de Nuestra Madre la Iglesia; hicó testamento en poder de mi el padre fr Joseph Giner Vicario de dicha villa, fue enterrado en la Iglesia de Castelldasens y en su testament dispuso se hiciera por su alma entierro, nobena, cabo de año y añal sencilla de pan i candela, y quatro missas reçadas en cada altar de esta parrochia, una vez solamente, treinta missas reçadas en el conbento de las Vorxas de Nª Sra de el Carmen, y otras treinta missas reçadas en el convento de Vingaña, caridad quatro sueldos una vez solament. Descanse en paz su alma. Amen. Joseph Giner Vicario.

Albat: francisco Vernaus: dia nuebe de Nobiembre de el año mil sietecientos veinte y quatro murio Francisco Bernaus de edad de tres años, hijo legitimo, y natural de Joseph Bernaus, y de Maria Ana Bernaus, y Queralt conjuges; fue enterrado en el fosal de esta Iglesia Parrochial de Casteldasens per el pe. Joseph Giner Vicario de dicha parrochia, y se cantó missa de Angeles. fr. Joseph Giner vicario.

Maria Rivelles y Borras: dia diez y nuebe de Nobiembre de el año mil setecientos veinte y quatro murio en la villa de Villanoba de Alpicat Maria Rivelles, y Borrás muger de Pedro Rovelles, ordenó en su testamento ser enterrada en la Iglesia de Castelldasens en la sepultura de su marido, y se executo de esa suerte. Se dexó entierro, nobena, y cabo de año, y añal sencillo: mandó se fundaran dos aniversarios perpetuos, el uno en esta Iglesia, y el otro en la de Cornudella, se dexó nuebe missas reçadas una vez solamente caridad seis sueldos cada missa, las tres en Cornudella, y las seis restantes en esta Iglesia, el testamento esta en poder de el Sr. Rector de Villanova de Alpicat Pedro Sesé. Su alama descanse en paz. Recivió todos los Sacramentos. fr. Joseph Giner vicario.

Año 1725

Ysabel Estregués: Dia veinte y tres de Enero de el año mil sietecientos veinte y cinco murió en esta villa de Castelldasenss Ysabel Estregés viuda dexada de Joseph Estregués, y domiciliada y abitante en la villa de Villallonga arzobispado de Tarragona, no se li pudo administrar sino el Sacramento de la extrema uncion, ni pudo hacer testament por aver sido casi muerta repentinamente, se ha echo entierro en esta parrochia y esta enterrada en el fosal de esta Iglesia; aunque pudiera aver echo testamento no tenia de que testar, por ser pobre. fr. Joseph Giner Vicario.

Albat Sicilia Maria Valles: Dia siete de el Mes de octubre de el año mil sietecientos veinte y cinco murio Sicilia Maria Vallés parvula de edad de quatro meses hija legitima y natural de Joseph Valles y de Madalena Valles y River, fue enterrada en el fosal de esta Parrochia de Castelldasens y se le dixó missa de Angeles por mi fr. Joseph Giner vicario.

Albat: Rives: Dia trece de el Mes de Octubre de el año mil setecientos veinte y cinco murio un hijo de Joseph Rives, y de Esperanza Rives, y River conjuges abitantes en esta villa de Castelldasens; fue enterrado en el fosal de esta Parrochia, y se le dixó missa de Angeles por mi: Fr. Joseph Giner Vicario.

Maria Corcó: Dia veinte y siete de octubre de el año mil siete cientos veinte y cinco murió en esta villa de Castelldasens obispado de Lerida Maria Corcó de edat de cinco años poco mas o menos, doncella, fue enterrada en la Iglesia en el vasso, o Carners de sus padres hiçó testamento en mi poder, y ordenó se le hiciera entierro, nobena y cabo de año con asistencia de los Sacerdotes que
fuera gusto de sus padres, se dexó se le hiciera tambien todo un año añoañ sencillo, y recibio todos los Santos Sacramentos de NuestraSanta Madre Iglesia. Fr. Joseph Giner Vicario.

Bautista Font: Dia diez y seis de Diciembre de el año mil siete cientos veinte y cinco murió en esta Villa de Castelldasens Bautista Font de edad de cinquenta y cinco años poco mas o menos, fue enterrado en el fosal de esta Iglesia, no pudo recivir sacramento alguno ni tampoco no acer testamento por aver muerto repentinamente de desgracia; se le ha echo entierro con asistencia de solo el parrocho. Su alma descanse en paz. Fr. Joseph Giner Vicario.

Año 1726.

Pedro Bodet: Dia diez y nuebe de Julio de el año mil sietecientos veinte y seis murió en esta Villa de Castelldasens Pedro Bodet Maestro de Cassas de edad de cinquenta años poco mas ó menos, fue enterrado en el fossal de esta Iglesia, hiçó testamento, y recibió todas los Sacramentos de Nuestra Madre Iglesia; Mandó en su testamento se le hiciera entierro, nobena, y cabo de año con asistencia de dos sacerdotes forasteros, y a la nobena tres; mandó se le celebraran en esta Iglesia 6 missas rezadas, caridad cinco sueldos tres dineros y que se le hiciera todo el año añal sencillo como es costumbre ; dispuso se le fundara una missa rezada perpetuamente celebradora en el altar de el Rosario en dia 19 de Julio en el qual dia murio, su alma descanse en paz. Pe. Fr. Joseph Giner Vicario.

Juan Antonio Queralt: Parvulo: Dia veinte y nuebe de Julio de el año mil sietecientos veinte y seis, murió Juan Antonio Gregorio Queralt Parbulo, hijo de Jaime Queralt menor, y de Esperanza Queralt y Triquell conjuges, fue enterrado en el fosal de esta Iglesia de Castelldasens por el P. Fr. Joseph Giner Vicario de esta Iglesia y se le dixó missa de Angeles.

Isidro Franquet : Dia vint, y sinch de setembre any mil setsents vint, y sis havent rebut los Sagraments de Penitencia, Eucaristia, y Extrema Unció mori Isidro Franquet de la Morera, habitant peró en Castelldeans en la Casa dels P.P. de la Real Cortoixa y lo dia vint y sis fonch soterrat en lo fossar de dita Parroquial Iglesia ab assitencia de dos Sacerdots per mi Ramon Manonelles prevere y vicari donant la charitat acostumada; feu testament. Descansio en pa la seva anima Amen.

Maria Queralt y Argilaga: Dia dos de Octubre Mil set cens y vint y sis mori en Suñer Maria Queralt y Argilaga viuda de Mariano Queralt y lo dia tres fonch soterrada en lo fosar de dita Parroquial Iglesia per lo Rt. P. Macia Vayá Religios de nostra Sra del Carme de les Borges Blanques de Urgell, y ab asistencia de un sacerdot, mori ab los Sants Sacraments de la Penitencia, Eucaristia, y Extremauncio no feu testament. La seva anima descansi en pau Amen.

Albat: Jaume Andreu Casanoves: dia sinch del mes de Octubre mil set cens y vint y sis mori Jaume Andreu Casanoves de edad un añy y set mesos fill llegitim y natural de Gabriel Casanoves de ofici ferrer, y de Theresa Casanoves y Surige habitant en Castelldasens fou soterrat a lo fossar de dita Parroquial Iglesia lo dia sis de Octubre y se li digue Missa de Angels.

Theresa Cofet: Dia 9 de Octubre de mil set cens y vint y sis morí Theresa Cofet del Pujol de Vallferrrera Bisbat de Solsona muller de Gili Cofet que lo dia deu fou sepultada en lo fosar de esta Iglesia Parroquial de Castelldasens per lo Rt. P. Mariá Veyá Religios de Nostra Señora del Carme de les Borges Blanques de Urgell. Morí ab los Sants Sacraments de la Penitencia Eucharistia y Extemauncio feu testament. Descansi en pau. Amen.

Albat: Jaume Matheu y Argilaga: dia denou de Octubre mil set cents y vint u sis morí Jaume Matheu de edat de un any y onze mesos, fill llegitim y natural de Joan Matheu y de Catharina Matheu y argilaga fonch enterrat en lo fossar de la Iglesia Parroquial de Castelldasens dia vint de dit mes y se li digue missa de Angels.

Miquel Joan Mañach: Dia vint y tres de Octubre mil set cens y vint y sis Morí Miquel Joan Mañach, Rebe lo St. Sacrament de la Penitencia pero no lo de la Eucharistia y Extrema Uncio ni tampoch feu testament fou enterrat lo dia cint y quatre del mateix mes en lo fosar de la Parroquial de Castelldasens; per lo Rt. P. Mariá Veyá Religios de Nostra Señora del Carme de les Borges Blanques de Urgell. Descansi la seva anima en pau. Amen.

Albat: Maria Saltó: dia onze de Novembre mil set cens y sis morí Maria Saltó de edad un any mes o menos fila llegitima y natural de Joseph Saltó y de Isabelanna Saltó y Ribelles habitant en Castelldasens fou enterrat en lo fosar de la present Parrochia y se li digue missa de Angels.


Maria Mañach y Sans: Dia setze de Novembre mil set cens vint y sis morí Maria Mañach y Sans viuda y lo dia deset fou soterrada en lo fosar de la present Parrochia. Morí ab tots los Sants Sacramens ab molta devocio, feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Maria Manyach: dia tres del mes de desembre yo Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelldeans doní Euclesiastica Sepultura en lo fossar de la Santa iglesia a Maria Manyach parvula de dos anys y li digui missa de Angelis.

Albat: Antonia Roca: Dia sinch de Desembre any mil set sents vint y sis yo Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelldans doní Eclesiastica sepultura en lo fossar de la Santa Iglesia á Antonia Roca de edat de dos anys. Se digue Missa de Angelis.

Albat: Anna Maria Riber: dia dinou de Desembre any mil set cents vint y sis yo Ramon Manonelles Prevere y Vicari doní Eclesiastica Sepultura en lo fossar de la Parrochial Iglesia de Castelldeans a Anna Maria Riber de edat de tres anys y mitg li digui missa de Angelis.

Any 1727.

Albat: Maria Teresa Ribelles: dia vint y vuit de janer any mil set cents vint y set yo Ramon Manonelles Prevere y Vicari he donat Eclesiastica sepultura en la Iglesia Parrochial de Castelldeans a Maria Teresa Ribelles, y Riber de edat de dos anys por lo mes o menos filla de Joseph Ribelles y de Maria Ribelles y Riber y li digui Missa de Angelis.

Mariangela Vernaus: En vint y quatre de Mars any mil set cents vint y set en Castelldeans morí Maria Angela Vernaus viuda deixada del quondam Pau Vernaus havent rebut los Sagraments de Penitencia y Eucharistia, lo de la Extema Uncio no y fora a temps, y lo dia vint y sis doní Eclesiastica Sepultura a son cadaver en lo fossar de la Parroquial Eglesia yo Ramon Rocamora prevere y vicari, feu testament en poder del Rt. Joan Baptista Segria. La seva anima descansi en pau. Amen.

Maria Magdalena Franquet y Queralt: Dia vint y un de juny de mil set sents vint y set en Castelldasens mori Maria Magdalena Franquet y Queralt viuda deixada del quondam Isidro Franquet, havent rebut los Sants Sagraments, de Penitencia, Eucaristia, e Extrema Unció, y lo dia vint y dos li doni Eclesiastica sepultura a son cadaver en lo fossar de dita Parroquial Iglesia Jo, Ramon Manonelles Prevere y Vicari ab assistencia de altre Sacerdot; fou testament en mon poder. La seva anima descansi en pau.

Joana (Pederruña) Begordá: Dia desset de Juliol any mil set cents vint y set Morí Joana Pederruña Begordá del regne de fransa Rabada ent el Monestir dels P.P. Escala Dei havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, y Eucharisia y lo dia divuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia, se li digue Missa Cantada. Descansi en pau. Amen.

Salvador Saltó: dia vint y sinch de juliol mil set cents vint y set morí Salvador Saltó havent rebut los sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia y Extrema Uncio, y lo dia vint y sis fonch sepultat en la sepultura de los pares en la Parroquial Iglesia ab assistencia de tres Sacerdots feu testament en poder de mi Ramon Manonelles Prevere y vciari. La seva anima descansi en pau. Amen.

Gili Cofet: Dia vint y set de juliol mil set cents vint y set morí Gili Cofet Pastor de los Pares de Escala Dei havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio y lo dia vint y vuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia ab dos sacerdots, feu testament en poder de mi dalt mencionat. La seva anima desansi en pau. Amen.

Miquel Joan Saltó: Dia quatre de Agost mil set sents vint y set mori Miquel Joan saltó havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio, y lo dia sis fonch sepultat, o, per millor dit depositat en la Iglesia de Castelldeasens por no haverse pogut obrir las sepulturas suas per justa causa assistiren tres Sacerdots feu testament en poder de mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari. Descansi en pau. Amen.

Jaume Queralt menor: Dia sinch de Agost mil set cents vint y set morí Jaume Queralt menor havent rebut los Sants sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio, y lo dia sis fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia assistencia de tres Sacerdots feu testament en poder de mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari. Descansi en pau. Amen.

Teresa Vernaus: dia vint y nou de Agost mil set sents vint y set morí Teresa Vernaus muller de Andreu Vernaus havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio, y lo dia trenta fou sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari, a fet testament. Descansi en pau. Amen.

Albat: Jaume Bonet: Dia trenta y un de Agost mil set cent sents vint y set morí Jaume Bonet parvulo de sinch mesos y dia primer de Setembre fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari se li digue missa de Angelis.

Gabriel Matheu: Dia primer de setembre any mil set sents vint y set morí Gabriel Matheu havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio, y lo dia dos fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari; y feu testament en mon poder. Descansi en pau. Amen.

Ramon Costafreda: Dia set de Setembre any mil set sents vint y set Morí Ramon Costafreda havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Uncio, y lo dia vuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles Prevere Vicari; no feu testament. Descansi en pau. Amen,

Marina Bodet: Dia catorse de Setembre del any mil set sents vint y set mori Marina Bodet viuda havent rebut los Sants Sagraments de Eucaristia, Penitencia, y Extrema Unció y lo dia quince fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no feu testament. Amen

Albat: Marina Ribes: Dia deu de octubre any mil set sents vint y set morí Maria Ribes de edat de una dia y lo dia onze fou sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, de digue missa de Angelis.

Joan Baptista Sans: dia dotze de octubre any mil set cents vint y set morí Joan Baptista Sans havent rebut solament lo Sagrament de la Penitencia, y lo dia tretse fonch enterrat en lo fossar de la Parroquial Iglesia ab tres Sacerdots, no feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Macia Matheu: Dia dinou de octubre mil set sents vint y set morí Macia matheu de edat de onze mesos, y lo dia vint fou sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari; se li digue Missa de Angelis.

Anna Maria Riber: Dia vint y tres de octubre any mil ser sents vint y set morí Anna Maria Riber viuda, havent rebut los Sants Sagraments de la Santa Mare Iglesia de Penitencia, Eucaristia, y Extrema Unció; y lo dia vint y quatre fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari ab assistencia de dos Sacerdots; feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Francisco Ribelles: Dia divuit de Novembre any mil setsents vint y set morí Francisco Ribelles de edat de dos anys y fou sepultat en la sepultura de sos Pares en la Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. Se li digue missa de Angelis.


Armengol Joan Roig: Dia vint de novembre any mil setcents vint y set morí Armengol Joan Roig dels Castell del Bisbat de Urgell en Casa dels Pares de Escala Dei havent rebut los Sagraments de Santa Mare Iglesia, de Penitencia, Eucaristia, y Extrema Unció y lo dia vint y un fou sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no feu testament, la seva anima descansi en pau. Amen.

Teresa Mora: Dia vint y dos de Novembre any mil set sents vint y set morí Teresa Mora y Caldró de Castelldasens havent rebut los S. Sagraments de la Penitencia y Extrema Unció y lo dia vint y tres fou sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari ab assistencia de altre Sacerdot, no feu testament, la seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Raymunda Riber: Dia vint y quatre de Novembre any mil set sents vint y set morí Raymunda Riber de edat de dos anys y el dia vint y sinch fonch sepultada en lo fossar en lo vas de ses antepassats, se li digue missa de Angelis.

Pere Rosteu: Dia vint y nou de Novembre any mil set sents vint y set morí Pere Rosteu de nació frances de la vila de Bonach en Casa dels Pares de la Carthoxa havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia y Extrema Unció y lo dia trenta fou sepultat ab assistencia de altre Sacerdot en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Francisco Ramonet: Dia tres de Desembre any mil set sents vint y set morí Francisco Ramonet fill de Castellbo del Bisbat de Urgell en Casa dels P.P. Cartuixos de Escala Dei en Castelldasens havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció, y lo dia quatre fonch sepultat per mi Ramon Manonelles prevere y vicari ab assistencia de altre Sacerdot en el fossar de la Parroquial Iglesia, no feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Maria Antonia Saltó: Dia denou de Desembre any mil setsents vint y set morí Maria Antonia Saltó de edat de un any, y lo dia cint fonch sepultada en la Iglesia de Castelldeans en la sepultura de sos pares per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se li digue missa de Angelis.

Maria Angela Ribelles y Rojals: Dia vint y sinch de Desembre any mil setsents vint y quatre morí Maria Angela Ribelles y Rojals havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció y lo dia vint y set fonch sepultada en la sepultura dels seus en la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, feu testamente en mon poder. La seva anima descansi en pau. Amen,

Any 1728

Maria Ferrer: Dia sinch de janer any mil setsents vint y vuit morí Maria Ferrer viuda havent rebut los S. Sacraments de Penitencia, y Extrema Unció y el de la Eucharistia feta la prova no pogue, y lo sis fonch sepultada en lo Fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament fet. Descansi en pau la seva anima. Amen.

Anna Belbeny Vernaus: Dia vint y sinch de Mars any mil set sents vint y vuit havent rebut los Sants Sagraments de Penitencia, eucharistia, y Extrema Unció mori Anna Belveny, y Vernaus viuda, lo dia vint y sis fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Maria Ribelles: Dia setse de Abril mil setcents vint y vuit haven rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Maria Ribelles y Riber y lo deset fonch Sepultada en la Sepultura de son Marit en la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari ab assistencia de dos Sacerdots; feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau. Amen.

Pau Serra: Dia vint y set de Abril mil setsents vint y vuit morí Pau Serra havent confessat, que no pogue combregar per vomit, y lo Sant Sagrament de la Extrema Unció no y fou a temps, y lo dia vint y vuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. No se tinga testament fet. Descansi en pau la seva anima. Amen.

Albat: Jaume Queralt: Dia nou de maig any mil setcents vint y vuit morí Jaume Queralt de edat de dos anys y fonch sepultat en lo fossar en lo vas de sos pares. Se li digue Missa de Angelis.

Apolonia Sans: Dia quinse de Maig any Mil set sents vint y vuit havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia y Extrema Unció morí Apolonia Sans viuda deixada de Joan Baptista Sans y lo dia setse fonch sepultada en los fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldans per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, feu testament en poder del Rt Joan Baptista Segria. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Francisco Botella: Dia vuit de Agost any mil setsents vint y vuit morí Francisco Botella de edat de dos anys y lo dia nove fonch sepultat enn lo fossar fills de Antoni Botella y de Petronilla Dulers de Castelldasens. Se li digue missa de Angelis.

Francisco Ribelles: dia Trenta y un de Agost any mil setsents vint y vuit morí Francisco Ribelles, sens rebre Sagraments, y dia primer de setembre fonch sepultat en la Sepultura de sos pares en la Iglesia ab assistencia de altre Sacerdot, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Andreu Riber: Dia dos de Septembre any mil setsents vint y vuit morí Andreu Riber parvulo y dia tres fonch sepultat en la Sepultura de sos pares en la Iglesia, se li digue missa de Angelis.

Maria Riber Aixut: Dia nou de Septembre any mil set sents cint y vuit havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Maria Riber Aixut, y lo dia deu fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia ab assistencia de altre Sacerdot, feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.


Joseph Corcó: Dia vint y vuit de (desembre) any mil setcents vint y vuit havent rebut los Sagraments de Penitencia, Extrema Unció, lo de la Eucharistia per un continuo vomit no pogue, mori Joseph Corcó, y lo dia vint y nou fonch sepultat en la Sepultura sua en la Iglesia de Castelldasens ab assistencia de dos Sacerdots per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. La seva anima descansi en pau. Amen. Feu testament.

Any 1729

Joseph Vernaus: dia vint y set de Janer any mil set sents vint y nou havent rebut los Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Joseph Vernaus, y el dia vint y nou fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Maria Anna Vernaus: Dia tretse de Abril de Mil set sents vint y nou havent rebut los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Maria Anna Vernaus, y el dia catorse fonch sepultada en lo fossar Parroquial de la Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. Que en pau descansi la seva anima. Ament.

Pau Riber major: Dia dos de Maig any mil set sents vint y nou havent rebut los Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Pau Riber major, y el dia quatre fonch sepultat en la Sepultura de sos Pares dins la Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari ab assistencia de dos Sacerdots, fou testament en mon poder. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Catherina Casanoves: dia sis de Novembre any mil set sents vint y nou morí Catharina casanoves, parvula de divuit messos, y el dia tres fonch sepultada en lo Sementiri de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se li digue missa de Angelis.

Jaume Queralt: Dia 7 de Novembre any mil set sents vint y nou havent rebut los S. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Jaume Queralt menor de dies, y el dia vuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, ab assistencia de altre Sacerdot. No se tinga testament. Descansi en pau la seva anima. Ament.

Albat: Petronilla Bonet: Dia setse de Novembre any mil set sents vint y nou morí Petronilla Bonet, parvula de onze messos, y el dia disset fonch sepultada en lo Sementiri de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se li digue missa de Angelis.

Any 1730.

Albat: Maria Magdalena Anutller: Dia primer de Jener any mil set sents trenta morí Maria Magdalena (Anutller) del lloch de Espahen sofregamia de Castellás Bisbat de Urgell, de edat de dos anys y fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles. Prevere i vicari.

Joseph Miró: Dia primer de Febrer any mil setsents trenta havent rebut los Sts. Sagraments de la Penitencia, Eucharistia y Extrema Unció morí Joseph Miró, y dia dos fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Mn Ramon Manonelles. Prevere y vicari, feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Maria Pau: dia divuit de Mars any mil setsens trenta havent rebut los Sagraments de Penitencia, (subcondicione), y lo de la Extrema Unció ab (Appoglux, á universali absorta) morí Maria Pau, y dia denou fou sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens, per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Petronilla Botella: Dia tretse de juny any mil setsens trenta, havent rebut los Sagraments de la Penitencia, y Extrema Unció morí Petronilla Botella, y Soler del Morell tarraconense dich lloch habitant en Castelldasens, y dia catorse fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial esglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, no se tinga testament. Descansi en pau la seva anima.

Francisco Senteny: Dia denou de Septembre any mil set sents trenta havent rebut los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Francisco Senteny de Benach Regne de França, Bisbat de Cosserans habitant en Castelldasens, y dia vint fonch sepultat en lo fossar de la Parroquia Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, feu testament. Descansi la seva anima en pau. Amen.

Maria magdalena Riber: Dia vuit de Octubre any mil set cents trenta havent rebut los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Maria Magdalena Ribe, y Serra viuda, y dia deu fonch sepultada en la Iglesia Parroquial de Castelldasens, en la Sepultura de sos Majors, y antipassats per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari ab assistencia de sinch Sacerdots, feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Teresa Torrens: dia catorse de Octubre any mil set sens y trenta morí Teresa Torrens y Ribelles, y dia quinse fonch sepultada per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. Se li digue missa de Angelis.

Albat; Joan Vernaus dia niu de Novembre any mil setcents trenta morí Joan Vernaus parvulo y dia deu fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, se li digue Missa de Angelis.

Albat: Teresa Riber Aran: dia 18 de Novembre any mil setcents trenta morí Teresa Riber y Aran parvula y dia denou fonch sepultada en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, se li digue Missa cantada de record.

Albat: Francisco Barbera y Rives: Dia vint y quatre Desembre any mil setcents trenta morí francisco Barbera y Rives parvulo y dia vint y sinch fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles. Prevere y vicari, se li digue Missa de record.

1731

Albat: Francisca Casanoves: Dia primer de Agost any mil setcents trenta un morí Francesca Casanoves de edat de deset mesos y lo dia dos fonch sepultada en el fossar de la parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. Se li digué missa del reso cantada.

Albat: Jaume Ferrer:Dia catorse del mes de Agost any mil setcents trenta un morí Jaume Ferrer parvulode edat de quatre mesos y lo dia quinse fonch sepultada en el fossar de la parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prever y vicari. Se li digué missa cantada del Reso.

Albat: Joseph Bodet: Dia dinove de Agost any mil setcents trenta en Castelldasens un morí Joseph Bodet parvulo de edat de quatre mesos y lo dia vint fonch sepultat per mi Ramon Manonelles prevere y vicari en lo fos. Se li dsar de la Parroquia Iglesia, y se digué missa del cantada del Reso.

Jaume Valles: Dia deset de septembre any mil set sents trenta un havent rebut los S. Sacraments de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Jaume Valles, y dia devuit fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Maria Rosa Ferrer: dia 20 de septembre any mil setcents trenta un en Castelldasens mori Maria Rosa Ferrer parvula de quatre a, sinch anys y dia vint y un fonch sepultada per mi Ramon Manonelles prevere y vicari en el Fossar de la Parroquial Iglesia y se digué Missa Cantada del Reso.

Joan Nadal: Dia vint de Octubre any mil set sents trenta un havent rebut los SS. Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Exgtrema Unció mori Joan Nadal y dia vint y un fonch sepultat en la Fossara de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per mi Ramon Manonelles prevere y vicari: feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Alabat: Joseph Matheu: Dia sis de Novembre any mil set cents trenta y un en Castelldasens mori Joseph Matheu parvulo de edat de un any y dia set fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y Vicari y se li digué missa de Angelis.

Albat: Francesc Mora: Dia vint y quatre de Novembre any mil set cents trenta y un morí Francesch Mora parvulo de edat de quatre o sinch mesos, y lo vint y sinch fou sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari y se li sigué Missa del Reso cantada.

1732

Albat: Miquel Corcó: Dia vint y sis de Abril mil set sents trenta dos morí Miquel Corcó parvulo de tres mesos, y dia vint i set fonch sepultat en la sepultura de sa Casa dins la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, y se digué missa de Reso.

Albat: Cecilia Mora: Dia tres de Juny mil set sents trenta dos mori Cecilia Mora parvula de edat tres anys, y dia quatre fonch sepultada en lo fossar en la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se digué Missa del Reso.

1733

Albat: Sebastia Valles: Dia trenta de Mars Mil set sents trenta y tres morí Sebastia Vallés de Aspa parvulo de tres meses, y dia trenta un fonch sepultat en lo fossar en lo vas dels seus pares per mi Rramon Manonelles prever y vicari, se li digué Missa de Reso.

Agnes Ribelles: Dia vint y dos de Abril any mil set sents trenta y tres havent rebut los Sagraments de Penitencia, y Eucharistia; morí Agnes Ribelles y Angles y dia vint y tres fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Macia Queralt: Dia vint y vuit de Abril any mil set sents trenta tres havent rebut los Sagraments de Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció morí Macia Queralt pages de Castelldasens, y dia trenta fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari ab assistencia de quatre Sacerdots, feu testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Pere Ribelles: Dia vuit de Maig any mil set sents trenta tres havent rebut los Sagraments de Penitencia, y extrema Unció morí Pere Ribelles pages de Castelldases y dia nou fonch sepultat en la sepultura dins la Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Maria Saltó: Dia onse de Juliol mil set sents trenta tres morí Maria Saltó parvula de edat un any, y dia dotse fonch sepultada en la Sepultura de sos pares per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, y se digué missa del reso.

Albat: Pau Bonet: Dia dotse de Septembre any mil set sents trenta tres morí Pau Bonet parvulo de edat nou mesos, y dia tretse fonch sepultat en la sepultura de sos pares en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, y se digué Missa del Reso.

Albat: Maria Rosa Matheu: dia primer de Juliol mil set sents trenta quatre mori maria, Rosa Matheu parvula de divuit mesos y dia dos fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se digue Missa.

1734

Teresa Prats: Dia vint y un de Abril any mil set sents trenta y quatre morí Teresa Prats habitant en Castelldases sens ningun Sagrament, Sinó lo de Penitencia, Sero conditione, y los dia vint y dos fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. Descansi en pau la seva anima. Amen.

Albat: Maria Rosa Matheu: di aprimer de juliol mil set cents trentq quatre morí Maria, Rosa Matheu parvula de divuit mesos y dia dos fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari, se digué Missa.

Albat: Maria Bonet: Dia sis Juliol any mil set sents trenta quatre morí Maria Bodet parvula de devuit messos, y dia set fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se digué missa.

Pere Joan Vives: Dia vint y sinch de Juliol any mil set sents trenta quatre havent rebut los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, y Extrema Unció, morí Pere Joan Vives, y dia vint y sis fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, ab assistencia de tres Sacerdots, feu testament. La seva anima descansi en pau.

Albat: Pere Corcó: Dia vint y sis de Juliol any mil set sents trenta quatre mori Pere Corcó parvulo de quatre mesos y dida vint y set fonch sepultat en la Sepultura de sos pares dins la Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari. Se digué missa.

Albat: Anton Corcó: Dia sis de septembre any mil set sents trenta quatre morí Anton Corcó parvulo de dos anys, y dia set fonch sepultat en la Sepultura de sos pares dins la Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, se digué missa.

Joan Queralt: Dia sis de Novembre any mil set sents trenta quatre havent rebut los Sagraments de Penitencia y Extrema Unció, morí Joan Queralt y dia set fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament. La seva anima descansi en pau. Amen.

Any 1735

Anna Maria Queralt: Dia dos de juny any mil set sents trenta y sinch mori Anna Maria Queralt havent rebut los Sagraments de Penitencia y Extrema Unció, y dia tres fonch sepultada en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament, se li digué Misa Cantada. La seva anima descansi en pau. Amen.

Thomas Queralt: Dia deset de Juliol any mil set sents trenta sinch morí Thomas Queralt (Casnaliter) sens rebre Sagrament algun, y dia devuit fonch sepultat en lo fossar per mi Ramon Manonelles prevere y vicari, no se tinga testament, se li digue Missa cantada. La seva anima descansi en pau. Amen.

Albat: Maria Magdalena Riber: dia devuit de Juliol mil set sents trenta sinch morí Maria Magdalena Riber parvula de vuit dies y dia dinou fonch sepultada en la sepultura de sos pares dins la Iglesia, se digué misa.

1736

Joseph (Aier) dia setse de Janer any mil setsens trenta sis havent rebut los Sagraments de Penitencia, Eucharistia y Extrema Unció morí Joseph Purg el dia desset fonch sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia per mi Ramon Manonelles prevere vicari, feu testament en mon poder. La seva anima descansi en pau.

Albat: Joan Vernaus: dia dos de Mars mil set cents trenta y sis mnorí Joan Vernaus parvulo y dia tres fonch enterrrat en lo fossar per mi Ramon Manonellas prevere y vicari se digué missa de Resort.

Albat: Rosa Farran: dia 27 de Juliol de mil set-cents trenta sis; mor Rosa Farran parvula el dia 28 fonch sepultada en lo fossar per mi Joan Fortane Prevere vicari de la Parroquial Iglesia de la Asumcio en Castelldases y se li digue missa de Angels.

Albat: Paula Vernaus: Dia 28 de Juliol de mil set cents trenta sis morí Paula Vernaus Parvula y dia 29 de dit mes fonch Sepultada en lo fossar de la Parroquial de Castelldeasens per mi Joan Fortane Prevere vicari de dita Parroquia.

Albat: Miquel Segura: dia 3 de Agost de mil set cents trenta sis mori Miquel Segura fill de Miquel Segura; y de Maria Segura conjuges abitants en Torreveses, y dia quatre de dit mes fou sepultat en lo fossa de Castelldasens per mi Joan Fortane Prevere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de la Asumpcio de Castelldasens, ÿ se li digue missa del (resot).

Albat: Francisco Matheu: Dia vuit de Agost de mil set cens trenta sis mori Francisco Matheu y dia nou de dit mes fou sepultat en lo fossá de Castelldeasens per mi Joan Fortane prevere y vicari de la Parroquial Iglesia de la Asumpció en dita vila y se li digue missa de Angel.

tornarTORNAR