tornar TORNAR

TESTAMENTS

Los albats paguen un sou del enterro

Manual de mi Miquel Massot Presbitero y Vicari Notari de la Iglesia parroquial de mon Senyora de Castelldans vuy a 10 de abril de 1611.

 

BERTOMEU MIRO

 

Die 23 anno 1611.

Com ningun en cos posat pot escapar lo perill de la mort y les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant yo Bertomeu Miro pages del lloch de Alcogul estant detingut de malaltia corporal en la villa de Castelldans empero stant en mon bon seny y bona memoria i bona paraula fai y ordeno mon darer testament i ultima i darera voluntat mia, e, ab lo qual la mia anima al altisim creador qui denores aquella a creda a commare ets.

Item. Vul y mano que sempre y quant se separa la mia anima sie enterrada en lo fossa de la yglesia Paroquial de Castelldans en lo fossar dels meus.

Item. Vull y mano me dexo pera novena y cap dany me dexo sinquanta sous y lo demes ques aura menester ho dexo a conexensa de mos marmesos semel tantum.

Item. Me dexo anual de pa y candela tot lany del dol conforma es us y pratija de dita villa de Castelldans semel tantum

Item. Me dexo lo trentenari de St Amador que sie dit en Castelldans dintre any y aso semel tantum.

Item. Me dexo cada any dotse misses so es una missa cada mes ab la caritat acostumada y vul que pera la selebratio de les dotse misses sien plantades a conexensa de mos marmesos en loch segur y ( tu to ) y que es sien dites en lo altar del Roser dich dotse lliures

Item Me dexo que al cap del any me sie celebrat una regonexensa per la mia anima y dels meus semel tantum.

Item Dexo al altar del Roser dita Iglesia de al Cogul trenta sous semel tantum.

Item Dexo al altar maior de la Iglesia de Alcogul quinse sous semel tamtum.

Item. Dexo a ma muller Speransa amada mia per los bons serveis que de ella he agut dotse lliures dich 12 ᵾ.

Item. Dexo a ma neboda Margarida Ginera de Artesa una caxa de albe ab dos llansols.

Item. Me dexo curados i marmesos de la mia anima i executados a mon germa Miquel Miro del lloch de Castelldans i al mon cunyat Joan Massot major de dita villa de Castelldans al qual ala un en absentia del altre don ple poder i facultat en complir tot lo damunt dit.

Item. Dexo al altar major de la Iglesia de Castelldans vint sous dich 20 dich 1 .

Item. Vull i mane que si ninguna cosa se mostrara be i berament que jo dega a ningun que tot sie pagat de mos bens.

Item. Fas ereu universal a mon germa Miquel Miro del present lloch de Castelldans i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia lo qual vul que valega per via de testament, o, codisill del modo que millor puga de dret voler i tenir.

Signe de mi Bartomeu Miro testador lo qual lloho i firmo lo present testament.

Foren testimonis coneguts i ennomenats per lo dit testador Josepf Corco de dit lloch y Joan Centandreu del lloch de Malda.


ISABETH CARBONELLA

 

Die 30 mensis augusti 1611

Com ningun en carn posat no pot escusar lo peril de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories i se deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Isabet Carbonella muller den Monserrat Carbonell major de dies de la villa de Castelldans bisbat de Lleida estant detinguda de malaltia corporal en mon llit de la qual tinc por de morir empero estant ab molt bon seny y sana memoria i lo quella fas i ordeno mon darer i ultim testament i ultima voluntat mia en lo qual la mia anima encomanan al Altisimum Creador qui de no res aquella a creada; eleges marmesos de la mia anima al honorable en Gabriel Bisco Mateu Cabestany Fransech Carbonell als quals tres, o, a la un en absentia del altre dono plen poder i libera facultat de complir aquest meu darer testament segons esta escrit i ordenat

Item. Preng de mos bens pera la mia anima pera la sepultura novena i cap de any sinquanta sous i si mes sera meneste ho dexo a conexensa de mos marmesos.

Item. Vul i mane que sempre i quant Nostre Señor sera servit que la mia anima sera separada del meu cos que sie enterra en lo fosar de la Iglesia parroquial de Nostra Señora de Castelldans en lo vas a hon i an i estan enterrats los antipasat de mon marit Monserrat Carbonell.

Item. Vull que totes les mies injuries sien perdonades perque Nostre Señor me perdone mos pecats i que tots mos deutes i obligations que be i berament se mostraran sien pagats de mos deutes.

Item. Vul i mane que sien selebrades tres misses en lo altar major de Castelldans i tres en lo altar de Nostra Señora del Roser i una en lo altar del Sant Crusifisi de Castelldans semel tamtum.

Item. Vul i mane dexo a Joan Marti fill meu deu lliures dich 10 .

Item. Dexo a ma filla Joanna deu lliures, unes faldetes morades ja aldanes que io tinch i un sayent de contrany servides ab la manega ampla i un mantell de contrany tambe ja servides i aso en cartes de nubsies tant ab uns fills com ab altres.

Item. Dexo a ma filla Joanna un llansol randat nou de bri i unes estovalles de pinte ample altrades i unes altres de bri llistades i un davant llit de tiller i un drap de paret i una tovallola larga i sis torcaboques que estan ab una pesa. Una gonella de burell i unes faldetes de frayrech totes aldanes.

Item. Dexo a ma filla Isabet una gonella vermella aldana unes faldetes de cordellats i cos i manegues de contrany.

Item. Vul i mane sempre i quant la dita almoina de Vinaxa de mon or que se aura cobrat me dexo de dita almoina deu lliures a mon fill Joan Marti en cartes de nubsies i altres deu lliures a ma filla Joana tambe ab cartes de nubsies i lo demes de dita almoina ho dexo a mon ereu daval scrit i vul i mane que mon marit Monserrat Carbonell major sie lo curador major i que tingue abligatio de aber dita almoina i cobrarla i quen pugue fer a son plaer de sa vida i denpres que sie pera mos fils conforma sta ordenant i si acas mon marit morie antes no fos cobrada dita almoina. Vul i mane que mon ereu tingue obligatio de cobrar la dita almoina.

Item. Vul i mane que si a cas mon ereu morie i no fos pera testar vul que bingue a mon fill Joan Marti i denpres de la una al altra sucsesivament so es de Isabet a Joana.

Item Vul i mane que dels demes bens meus eleges ereu universal a mon fill Nadal en que pugue fer a ses propies voluntats i aquet es mon darer i ultim testament i extra voluntat mia la qual vul que valga per via de testament, o, codisil, de modo y millor de dret puga valer i fenir anulant qualsevol testament que ans aguest fet.

Signe de mi na Isabet Carbonella testadora predita qui lo present testament lloo i firmo. Foren testes coneguts i cridats i ennomenats per la dita testadora Pere Camarasa i Joan Roser pagesos de dit lloch de Castelldans.


ANDREUA SANCHA

 

Die 16 mensis Desembris 1611


Con ningun en carn posat no pot escusar lo perill de la mort y les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant Joana Andreua Sancha viuda dexa del quondam Miquel Sancho pages tots del present lloch de Castelldans stant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir empero stant en mon bon seny i sana i ferma loquella i bona memoria fas i ordeno mon darer i ultim testament.

Item. Primerament mane i vull que lo meu cos sie enterrat en lo simintiri i fosar de Castelldans a hon jauen los meus antipasats.

Item. Elegesch pera la mia anima soes pera novena i cap dany sinquanta sous i lo demes a conexensa de mon ereu i marmesos de la mia anima i vul que a la novena i aje sermo.

Item. Me dexo annual de pa i candela tot lo any del dol segons es us i pratiga de Castelldans.

Item. Me dexo una misa resada al altar Major i una altra al altar del Roser i una altra al altar del Nom de Jesus i una altra al altar de Santa LLusia i una altra al altar de Sant Antoni en la Iglesia de Castelldans i aso semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador que sie dit dintre lany semel tantum.

Item Me dexo un neversari pera cada any que sem sie celebrat per la mia anima i dels meus i dexo pera la caritat de dit neversari sinch sous cadany i dexo dita caritat dels sinch sous per lo neversari sobre tots mos bens de dit ereu aguts i pera ver on se vulle que sien i si a cas mon ereu lo volie quitar li dono facultat ab tal que lo dit ereu lo esmerse en lloc segur i tuto pera que nos perde dit neversari.

Item. Dexo pera la mia anima una regonexensa ab cap delany ab capellans a conexensa de mon ereu i marmesos.

Item. Dexo a mon fill Joan sent escuts pagats en tres pagues la primera les trenta i quatre li aje de donar a Santa Magdalena del any 1612 la segona soes les trenta i tres lliures a Sta Magdalena del any 1613 i les trenta i tres altres que resten aje de donarles dit ereu a Sta Magdalena del any 1614.

Item. Li dexo per los dines que a gastat en casa per lo commu de dita casa a mon fill Joan trenta lliures i les aje a donar mon ereu a Sta. Magdalena de lany 1615.

Item. Vull i mane que la sort de terra que comprat den Bernat Ferrer i los olluiers que a comprat i totes les que ell a comprat i te enpenyorades i dines que se li deguen per la villa i te en son poder i blat que deus de son cabal no se li puguen demanar ninguna cosa quant es per les sent i trenta lliures li dexe en los capitols pasats.

Item. Li dexo vuit camises una gonella morada que ja sta en casa tal qual sera i dos llansols de estopa i dos de bri i les camises tambe an de ser de bri i tot loli que se a gastat en casa dels dits oluies de mon fill Joan que non pugue demanar ninguna cosa a mon fill Bartomenu ereu meu.

Item Dexo a mon fill Miquel quinse lliures en cartes de nubsies i no altrament i que sie alimentat en casa sa i malalt fins a hedat de devuit anys asi en calsar i vestir.

Item De tots los altres bens mobles he inmobles aguts i pera ver meus dexo ereu universal a mon fill Bertomeu Sancho.

Item. Vul i mano que si a cas mon fill Bertomeu morie sens fill ni filles de llegitim matrimoni en tal cas vul que sie ereu mon fill Miquel Sancho i si mon fill Miquel Sancho morie sens fill ni filles de llegitim matrimoni vul que vingue mos bens a mon fill Joan Alsamora.

Item. Vul i mano que tots mos mals sien pagats que be i berament se mostrara deure per via de actes, o albarans o persones dignes de fe.

Item. Dexo faedos i curadors de la mia anima marmesos al onrat Bertomeu Massot i en Bernat Ferrer cosins meus pagesos de la villa de Castelldans los quals los prego acepten lo dit carech ils dono plen poder pera complir mon ultim i darrer testament i ultima voluntat los dos presens, o, la un en absentia del altre i tot ho dexo a sa conexensa i sta es ma ultima voluntat i darer testament, lo qual vul que valgue per via de testament, o, codisil y anullant tots los altres testaments fets fins al dia present.

Son testimonis cridats per la dita testadora Joan Serler ferrer i Bertomeu Alsamora tots de Castelldans.


 

SPERANSA PEIRONA

 

Die 12 mensis februori anno 1612

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Speransa Peirona viuda dexada del quondam en Pere Peiro tots del present lloch de Castelldans vul i mano i ordeno mon ultim i darer testament i ultima voluntat. Elegesc sepultura al meu cos faedora en lo fosar i sementiri de la Iglesia paroquial de Castelldans o hon i auen los meus.

Item. Vul que totes les mies injuries sien perdonades.

Item vul i mano que sem sie fet anual de pa i candela tot lany del meu dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Vul i mano im dexo pera la mia novena i cap dany sinquanta sous i lo demes que sera meneste ho dexo a conexensa de mos curados daval scrit .

Item.Me dexo un trentanari de Sant Amador i una misa al altar maior i una al altar del Roser i una al altar del nom de Jesus resades en la Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Vul me prenguen una bulla lany del dol de difuns.

Item. Dexo una misa a nostra Señora de Monserrat semel tamtum.

Item. Vul i mano que les stovalles grans de bodes les dexo pera suari i que servesquen per al servisi de dita Iglesia.

Item. Dexo a mon fillastre Pere Peiro per los bon serveis que de ell tinch rebuts sinc lliures dic 5 .

Item. Dexo a mon fillastre Pere Peiro un llansol de bri dels quatre que he portats i los tres que sien de mon ereu.

Item. Dexo a mon fill Pere Peiro una camissa de quatre que ne portat.

Item. Dexo a ma fillastra Isabet un cos de contrany i una gonella de contrany que jo he portat tal qual sera i li dexo lo meu mantell tant qual sera i morint ma fillastra Isabet torne tot lo que lie dexat a mon fill Joan Peiro.

Item. Dexo ereu universal a mon fill Joan Peiro de tots los altres bens meus on se vulle sien i es tropien.

Item. Vul i mano que si mon fill Joan morie sens fills o filles

Item. Dos torcaboques que he donat a Nostra Senyora de Monserrat vull nols puguen demana a mon ereu Joan Peiro.

Item. Me dexo sis capellans per a la novena.

De legitim matrimoni aje de tornar lo que he dat a mon ereu a mon fillastre Pere Peiro la mitat i laltra mitat a casa de mon germa de Torregrosa.

Item. Dexo curados de la mia anima i faedos a mon cosi Jaume Serra i a Fransech Granell de Torregrosa i mon fillastre Pere Peiro los quals los don plem poder i facultat axi als uns en absentia dels altres de complir aquest testament i mia voluntat lo qual vul que valgue per via de testament, o , codisil del modo i millor valer puga.

Signe de mi Isabet Peirona testadora, testimonis cridats i ennomenat per la propia testadora son Salvador Queralt i Fransech Costa los dos pagesos de Castelldans.

ja esta conplit totes les mises per fr Pere Marti


GABRIEL FLIX

 

Die 10 mensis marsi anno 1612

En nom de Nostre Señor Deu i de la umil Verge Maria mare sua i Señora Nostra sie amen.

Com ningun en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Gabriel Flix pages de la villa de Castelldans stant detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir; pero stant en mon bon bon seny y sana memoria i bona loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia, e , ab lo qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Vul i mano que sempre i quant la mia anima sie separada del meu cos sie enterrada en lo simentiri i fosar de la Iglesia parroquial de Castelldans en lo vas de ha on i auen los meus antipasats.

Item. Vul i mano y es ma voluntat que sien perdonades totes les mies injuries.

Item. Vul i mano que sem sie fet annual de pa i candella tot lo any del meu dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Dexo pera la novena i per al cap dany sinquanta sous i lo demes ho dexo a conexensa de mos curados i tutos de la mia anima i bens daval enomenats.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador que sie celebrat en la Iglesia parroquial de Castelldans semel tantum.

Item. Me dexo i vul me sien celebrades les misses de Pare S. Agusti semel tantum en dita Iglesia de Castelldans.

Item. Vul i mano que sem sie celebrat en la Iglesia parroquial de Castelldans un aniversari cada any pera perpetua lo Vicari y un capella foraster i dexo de caritat pera celebrar dit aniversari deu sous soes sinch sous per al Vicari y dos reals per al capella foraster i un sou pera la llumenaria del Santissim Sacrament i ajen de dir una missa cada prevere . Obligat dit aniversari tots mons ben aguts i pera ver.

Item. Vul i mano sem sien celebrades dues misses resades en lo altar del Roser de dita Iglesia semel tantun.

Item. Dexo als basins dels sinch altas de dita Iglesia deu reals dich 1 semel tantum.

Item. Dexo a ma muller na Joanna Flixa lo manteniment en ma casa tots los dies de sa vida alimentada de mos bens sana i malalta calsada i bestida mantenint mon nom trebalant en casa per lo profit de la dita casa i no de altra manera i li dexo sinch lliures dich 5 a ses propies voluntats.

Item Vul i mano que si ma muller na Joana roman prenyada i parie fill, o, filla lo fas ereu i si morien que no que no fosen de edad de testar fas ereu universal de tots mos bens aguts i pera ver a mon germa Nicolau Flix i si ella tambe no ere prenyada tambe fas ereu al dit mon germa Nicolau del qual pugue fer de mos bens a son plaer soes desta manera que vull que mon pare sie senyor maior i regidor de mos bens mirant per lo profit i aument dells fins atant que sie casat mon germa Nicolau soes en cartes de nubties i no altrament i tambe dexo a mon pare i ma mare la vida en casa abitant i treballant en ella sans i malalts calsats i vestits en ma casa.

Item. Vul i mano que si mon germa morie ans de esser casat vul que mon pare sie ereu de tots mos bens.

Item. Dexo curados i marmesos a mon pare Joan Flix i a mon germa Miquel lo senyor Rector de Alfes i mon germa en Joan Flix tots del Cogul los quals los don plen poder i facultat axi a la un en absentia del altre en conplir aquest meu ultim testament i ultima i darera boluntat mia lo qual vull que valega per via de testament, o , codisil, del modo i manera que deurie valer pugue anullant qualsebol testamant que fins al present dia agues fet en poder de qualsebol Notari sie.

Signe de mi Gabriel Flix testador lo qual lo ho firmo

Testimonis coneguts i cridats i anomenats per lo dit testador Joan Carbonell maior pages de Castelldans i Joan Molins sastre abitant en al Cogul.

Item. Vul que si ninguna cosa dega mostrant ho ab actes, o, alberans, o, per homens dignes de fe vul que sien pagats.

Vui a 6 de abril de 1612 asi en Castelldans sea pres lo present inventari del bens i casa del quondam Gabriel Flix en presentia del senyor Balle de dita villa de Castelldans y del Señor miser Jeronim Salla doctor en drets; i en presentia de altres parens a instantia del pubill Nicolau Flix i de la dita viuda muller Joanna Flixa que ere de Gabriel Flix vuy dia y any ut supra.

Primo. Una casa situada en la villa de Castelldans ab coral badival.

Item. Una eritat al Coll del Penal de tinguda vuit jornals poch mes o manco ab plantada de olluies.

Item. Una vinya plantada de tinguda de quatre jornals.

Item. Un tros junt a la vinya de tinguda de vuit jornals.

Item. Un olluia en la partida de la Comma na Franca de tinguda de un jornal de terra.

Item. Un tros a la partida de la Torre Joanna de un jornal de terra campa i olluies.

Item. Un tros a la pedrera de tinguda de dos jornals ab plantada de olluies.

Item. Als Comellas un bancal de olluies terra campa de tinguda de mig jornal.

Item. Un fareginal a les costes terra campa de mig jornal.

Item. A la basa den Agullo un tros de terra campa de tinguda de dos jornals

Item. A Timorell una eretat de terra campa ab olluies de tinguda de sis jornals

Item. Una era de daval la villa.

Item. Un tros a la partida de les eres de baix terra campa de tinguda de tres jornals

Item. Lo tros den Torres de tinguda de nou jornals de terra campa.

Item. Una eretat del Marog de daval la eretat den Alsamora terra campa de tinguda de quatre jornals.

Item. Un altre tros en lo Marog entre lo pobill Jispert i Joan Valles de tinguda de dos jornals.

Item. Un tros de ( Joan Valles ) que afronte a la basa del Marog de tinguda de tres jornals.

Item. Un tros que afronte en la matexa basa del Marog de tinguda de un jornal.

Item. Un tros damunt la eretat de Jaume Salles de tinguda de dos jornals.

Item. Als corals una eretat juntament lo coral de tinguda de un jornal.

Item. A la Melroja una eretat de tinguda de quatre jornals.

Item. Un tros a la partida de Sant Jaume de tinguda de quatre jornals.

Item. Una era ab un coral davant la creu qui ba a la basa.

Item. Un parell de mulles la una grisa i la altra castanya una euga grisa quatre someres.

Item. Dos aladres ab dues relles, dues erades scorbelleres, dos exo bridas, una destral.

Item. Tres olles de coure una olla de aram ab sa cobertora una conca de aram i dues calderes dos caldes dues caixes dotse plats de stany, una dotsena i mija de palts de terra dos dotses de scudelles de terra, dos asts un gran i un mijanse, una sbromadora de aram, una llosa de aram, quatre olles de terra.

Item. Dues pasteres de pastar una farinera un tinell de olli buit i un vixell ja en dit portador i quatre tenalles buides en dit seller i tres bixells un vixell ple de vi de sent i trenta cantis un tinell de pedra mig de olli una tenalla buida.

Item. En la entrada dos tinells buits, una taula abs banchs.

Item. Al foch dos seti banchs un cosi bufador de pedra, uns cremals del foch, un caval del foch.

Te dita casa vint i tres arnes ab abelles.

Item. Una taula en la salla ab sos banch.

Item. Un cofre en la salla i eny dins de dit cofre, un vestich de burell alda, un era lo bermel, un bancal de taula.

Item Setse llansols de stopa i set de bri, sis coxineres entre bones i dolentes, tres draps de pasta, deu stovalles llistades de coto blau i dues de pintades

Item. Vuit peses de bri i deu peses de estopa de canem una roba de fill de canem ab bri i estopa i esta tot ab un mig cofre.

Item. Un cofre i una caxa buits en la cambra fosca.

Item. Quatre llits ab quatre matalasos so es un en cada llit ab una flasada en cada llit i marfega.

Item. Tres sobrellits i una flassada.

Item. Un vestit de raxa guarnit de pasama negra i un altre vestit de coloreta de pebret .

Item. Un vestit de rexa encarnada ab gonella de rexa negra ab un cos de domas negre.

Item. Un vestit faldiles de rexa verda gonella de rexa morada ab un cos de la matexa color manegues de tellila plateada i les altres de telilla de seda vermella.

Item. Vuit pesas de drap blanc part de stopa i part de bri.

Item. Te dita casa tres sitges les dues buydes i la una te cantitat de deu corteres de blat poch mes, o, manco, lo qual inventari se encommane a dit Joan Flix com a llegitim administrador dels bens de Nicolau Flix llegitim i universal ereu de Gabriel Flix a fi i efecte tingue la custodia de les sobredites coses contingudes i mensionades en lo sobredit inventari i dels quals tingue dit Flix obligatio de dar bon conte lo que promet i jure de tenir i observar i complir dit inventari.

Testimonis de les predites coses son lo Senyor Balle dels Alamus qui es Bernat Florejacs i Pere Gispert pages de Castelldans vuy dia any ut supra.

Memorial de la roba que na Joanna Flixa a portat en casa de son marit Gabriel.

Primo. Dos flasades una blanca i una vermella

Item. Quatre sotanes de coxins

Item. Quatre coxineres dues en ret i dues en fusells

Item. Deu llansols los quatre de randa i los altres llisos.

Item. Deu camises una de tella i les altres de bri.

Item. Un davant llit de tella en bores de ret.

Item. Un dabantal del forn

Item. Un drapillo de tella desfilat en fusells.

Item. Dues tovalloles redones de tella i ret.

Item. Sinc tovalloles llargues de bri en ret i fusells.

Item. Una tovallola redona de bri en flocadura.

Item. Una dotsena i mija de torcaboques de bri.

Item. Vuit tovalles quatre de pinte ample i quatre de pinte stret.

Item. Nou collets de tella

Item. Quatre capellines blanques.

Item. Dues sandanyes de seda

Item. Dues betilles de seda una ab un torsa banch de plata i laltre de coto ab una guarnesio de sayeta.

Item. Un manto de stam.

Item. Un sayet de contrany guarnit de belut en manega ampla.

Item. Dues caxes de noguer llistades.

Item. Unes manegues de xamellot juntes vert i naranjat.

Item. Una gonella de contrany

Item. Unes fladetes de vert clar.

Item. Un sayet de ull de perdiu en manegues amples

Item. Manegues de tellilla vermella ( juntes ).

Item. Unes faldilles blaues.

Item. Una gonella de ull de perdiu

Item. Una gonella de pebret negre en brancas de moraqui en manegues picades de bri de lli.

Item. Faldilles de tornasol.

Item . Tres faldetes de mija llana

Jo na Joana Flixa muller den Gabriel Flix quondam tinch tot la sobredita roba conforme sta continuat en lo sobredit memorial i confeso tenir o en mon poder en la qual confesio he tocada en mon poder: Jo Miquel Massot Notari i Vicari de Castelldans fet a 6 de abril de 1612

Jo Miquel Masot

 


 

JOAN MASSOT

Die 28 mensis aprillis anno 1612

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umill Verge Maria sie amen com ningun en carn posat no pot scapar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu preocurar la vida perdurable per tant jo Joan Massot fadri pages de la present villa de Castelldans stant en lo llit detingut de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i ferma loquella fas i ordeno mon derer i ultim testament i ultima voluntat, e, ab lo qual la mia anima al Altisim Creador qui aquella a criada de no res a commam.

Item Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar i samintiri de la Iglesia Paroquial de Castelldans ha on los meus antipasats stan enterrats.

Item. Vul me prench per a novena i cap dany sinquanta sous i lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia daval scrits.

Item. Me dexo annual de pa i candela tot lany del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo al altar de Sant Sacrament un missa semel tantum.

Item. Me dexo al altar de nostra Senyora del Roser una missa semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador que sie dit en la Iglesia de Castelldans semel tanutum.

Item. Me dexo marmesos de la mia anima a mon oncles Bartomeu Masot de Castelldans i a Joan Masot major i a mon cunyat Mateu Cabestany lo qual don plen poder axi al un en absentia del altre de complir tot lo que esta continuat en mon testament.

Item Dels demes bens quen pertanyen en la casa i bens de mon pare fas ereva universal a ma mare Margarida Masota ab los pactes seguens so es mantenint mon nom de mon pare stant en casa i no altrament i si cas se casava fas ereu universal a mon germa Sebastia Massot i aso es mon darer i ultim testament i ultima voluntat lo qual vull que valega per via de testament, o, codisil del modo que millor valer puga de juxe anullant qualsebol altre testament fet en poder de qualsebol Notari.

Signe de mi Joan Masot menor de dies testador lo qual lloho i firmo.

Testimonis coneguts cridats per boca de dit testador Joan Queralt i Fransech Costa pagesos de Castelldans.


 

SALVADOR QUERALT

 

A 21 de juliol 1612

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo Salvador Queralt pages de la Villa de Castelldans stant detingut en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir, empero, stant en mon bon seny bona memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament y ultima voluntat mia, e , ab lo qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acommane.

Elegesc marmesos de la mia anima a mon germa Joan Queralt y mon gendre Pere Pons i a Pere Padellas tots de la villa de Castelldans els quals tres, o , al hun en absentia del altre don plen poder i libera facultat de complir aquest mon testament segons daval sta scrit i ordenat. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de Castelldans en lo vas dels meus .

Item. Prench pera novena i cap dany de mos bens 3 lo mes abant a conexensa de mos marmesos.

Item. Vul me sien dites tres misses per la mia anima al altar major i dues al altar del Roser i dues al altar de S. Antoni i dues al altar del Nom de Jesus i dues al altar de Santa Barbera del present lloch de Castelldans per lo Vicari que vuy es i per temps sera semel tantum.

Item. Vul me sien dites sinch misses en lo altar privilegiat de Nostra Senyora de la Seu de Lleida semel tantum.

Item. Me dexo i es ma voluntat que sem sie dit en lo altar del Santisim Nom de Jesus un aniversari contant ab dos capellans i lo Vi Pàg 5487 cari que vuy es i per temps sera que seran tres i dexo dos reals de caritat per cada capella i tinguen obligatio cada prevere de dir una missa resada salvo lo qui dexa la misa cantada, o, aniversari i que me sie celebrat dit aniversari a 25 de Juliol cada any pera sempre i dexo un sou pera les candeles a la llumenaria de la segrestia pera dit aniversari que tot junt es tretse sous obligant pera dit aniversari pera la caritat tots mos bens aguts i pera aver mobles, e, inmobles i en special agen ab tota la eretat i tros del Maset cami de la Coma de Ribelles afrontant a sol ixent lo pla dela coma de Ribelles a sol ponent en terres de Joan Vidal i de Pere Camarasa a tramuntana mig ab terres de Joan Peiro.

Item. Vul me sie fet annual de pa i candela tot lo any del meu dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Dexo a ma filla Violant muller que ere de Pere Joan Carbonell un sayet de dol de devuite.

Item. Dexo a ma muller Isabet Senyora i majora i que sie mantinguda de mos bens i alimentada de tot lo menester tot lo temps de sa vida i que no li sie demanat de ninguna cosa i si nos podie abindre ab ma ereua daval scrita, o , ab son marit quels pugue llansar de casa donantli atretant dot i com jo he donat a ma filla Maria i morta que sie dita ma muller que ma ereua torne en casa a poseir mos bens.

Jo confeso aber rebut tot lo dot de ma muller quem prometeren en cartes de nubties i aso dexo a ma muller mantenint mon nom.

Item. Vul i mano que si ninguna cosa dec ha ningun que be i llealment se mostre que tot sie pagat de mos bens.

Item. Fas ereua universal de tots los altres bens meus aguts i per aver a ma filla Joana i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia lo qual vul que valega par via de testament, o , codisil del modo que de dret puga valer i tenir anulant ab aquest tots los altres testaments i codisils per mi fets fins asi.

Signe de mi Salvador Queralt testador predit qui lo present testament lloo i firmo.

Foren testimonis coneguts i anomenats per lo dit testador Montserrat Carbonell major de dies i Joan Serler farrer de Castelldans.

Item. Dexo a ma neboda Speransa Ferran filla de Joan Ferran un sayet de morada en mon abit i que no se li pugue demanar ninguna cosa per la despesa ni per qualsevol cosa per tot lo temps que stada en ma casa ni al un germa ni al altre.


 

JOANNA PEDELLASA

 

A 29 de novembre 1612

En nom de Nostre Senyor i de la umil Verge Maria sia Amen. Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories is deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Joanna Padellasa viuda de la vila de Castelldans stant detinguda en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir, e, pero, stant en mon bon seny bona loquella i ferma memoria fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat mia, e , ab lo qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acommane.

Item Vul i es mano voluntat que sempre i quant Nostre Senyor sie servit de portarme al seu Sant Regne que lo meu cos sie enterrat en lo samentiri i fosar de Castelldans a hon los meus antipasat stan enterrats

Item. Vul i mano que totes les mies injuries sien perdonades per amor de Deu.

Item Vul i es ma voluntat que dexo per novena i pera cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos curados i marmesos de la mia anima.

Item. Vul i mano me dexo annual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo al altar del Roser com altar privilegiat que es una missa la caritat es dos reals semel tantum.

Item. Me dexo una misa al altar Major la caritat un real.

Item. Dexo una misa al altar del Santa Margarida un real per la caritat.

Item. Dexo al altar de St. Antoni una misa la caritat un real.

Item. Una misa al altar de Santa Barbera la caritat es un real.

Item. Una missa al altar del Nom de Jesus la caritat es un real i de les sobredites misses semel tamtum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Dexo de tres gonelles que tinch la una a ma nora de casa i la altra a ma nora de Mollerusa i laltra a ma neboda la fadrina que sta en casa filla de Joan Cabestany i ma nora de casa que trie de les tres que li donara engrest.

Item. Dexo a ma neboda Caterina Cabestanya filla de Joan Cabestany un llansol de bri i un altre llansol de estopa i unes stovalles de stopa llistades de coto blau noves i unes altres stovalles aldanes.

Item. Li dexo a la sobredita Catarina neboda mia filla de Joan Cabestany tres camisses ja usades i dues de noves.

item. Li dexo a la sobredita Caterina filla de Joan Cabestany unes manegues de bri noves que ja stan fetes i li dexo los collets que te ja servidisos dos de tella i dos de llens i li dexo drap de llens pera dos collets i tot aso li dexo per los bons serveis que de ella he aguts en casa i li dexo lo sobredit en cartes de nubties i los quatre collets los i dexo ara per son us i los nous en cartes de nubties.

Item. Dexo a mon fill Joan sinch sous.

Item. Vull i mano que si ninguna cosa debie lo qual se omostrara per via de actes albarans i persones dignes de fe vul sie pagat.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon fill Pere Padellas i a mon fill Joan Padellas als quals dos don plen poder, o, al un en ausentia del altre en complir aquest mon testament i ultima voluntat segons sta scrit i ordenat.

Item. Fas ereu universal de tots mos bens aguts i per aver on se vulle que sien a mon fill Pere Padellas de dita villa de Castelldans als quals pugue gastar i distribuir a hon ben vist li sera.

Item. Es mon darer testament i ultima voluntat mia la qual vull que valegue per via de testament, o, codisill del modo que de dret puga valer i tenir anullant ab aquest tots los altres testaments i codisils fets en poder de qualsevol notari per mi fets fins asi.

Signe de mi Joanna Padellasa testadora predita qui lo present testament lloe i firme.

Foren testimonis coneguts i anomenats per la dita testadora Bertomeu Alsamora pages de Castelldans i Joan Arrufat pages de Mullerusa .


 

PERE MORA

 

Die 28 mensis junÿ 1613

En nom de Nostre Senyor deu jesucrist i de la umill Verge Maria mare sua sie amen. Com ningun en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable pertant jo Pere Mora del lloch de Clarach bisbat de Tarbes majoral de les egues dels pares i convent de Scaladei orde de Cartoxa stant sa i bo i no gens malalt ab molt bon seny i sana memoria fas i ordeno mon ultim i darer testament i ultima voluntat mia e ab lo qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada. encoman.

Item. Vul i mano que si a cas moria una llegua entor de Castelldans, o, ab la matexa villa, o, en lo terme vol esser enterrat en lo fosar de Castelldans.

Item. Vul i mano que totes les mies injuries sien perdonades.

Item. Vul i mano im prench pera la novena sinquanta sous i pera la regonexensa al cap del any ab tres saserdots i lo demes o dexo a conexensa de mos marmesos.

Item. Me dexo anual de pa i candela so es ques conserte ab lo Vicari per quant lo fara lo annual tot lo any del obit.

Item. Me dexo que sem sie celebrat en la Iglesia de Castelldans setanta misses trenta i sinch en lo altar del Roser i trenta i sinch en lo altar major de dita Iglesia de Castelldans tant solament una vegada.

Item. Vull i mano que sempre i quant sia mort dexo sent lliures a la Iglesia de Castelldans i de aques sent lliures se men diguen cada any dos neversaris i cada neversari sie de vint i sinch reals i vul que i aje en cada neversari deu capellans ab lo Vicari juntament i sie donat a cada capella dos reals i sie tingut a dir una missa cada capella i al Vicari se li done doble so es quatre reals que seran vint i quatre reals cada neversari i los dos reals que romanen sien pera la llumenaria de la Segrestia per les candeles i sera ques cremara en los dos neversaris la qual renda sta fundada en la Val de Aran sobre una muntanya ques diu Selent dita muntanya i esta obligada i la muntanya es de la Villa de Villach dels quals mentan deu lliures de pentio cada any.

Item. Dexo ereu a mon Pare T. Mora de la villa de ( en blanc ) del que i romandra si a cas ere viu quant jo morire i si ere mort que sie ereu mon germa Ramon Mora.

Item. Dexo marmesos de la mia anima al pare Dom prior de Cartoxa que vuy es i per temps sera i al pare fr Pe. Carbonell als quals dos, o, a la un en absensia del altre pugue complir aques mon ultim i darer testament lo qual vul que valga per via de testament, o, codisil de modo i manera que millor valer puga anulant ab aquest los altres testament i codisils fet fins al present dia per qualsebol Notari per mi fets.

Signe de mi Pere Mora testador predit qui lo present testament lloho i firmo.

Item. Foren testimonis cridats per lo dit testador Gaspar Eximeno texidor de lli i Toni Reg fuster tots del present lloch de Castelldans.


 

ISABET CAMARASA

 

Die 29 mensis july 1613

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umill Verge Maria sia Amen. Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Joanna Camarasa i Peirona del lloch de Castelldans bisbat de Lleida stant malalta en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant ab molt bon seny i sana memoria i ferma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament i ultima voluntat mia, e , ab la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada. acomman.

Item. Vul i es ma voluntat que sempre i quant jo sia morta que sia enterrada en lo fosar i samintiri de la Iglesia de Castelldans en lo vas dels meus antipasats jauen.

Item. Vul i mano que totes les mies injuries sien perdonades.

Item. Me prench pera novena i per a la regonexensa que sem te de fer al cap del any sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo annual de pa i candella tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo pera la mia anima que sem digue un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo que sem sien celebrades tres misses en lo altar del Roser de Castelldans semel tantum.

Item. Me dexo que sem sien celebrades sis mises en lo altar major i en lo altar del Nom de Jesus de Castelldans semel tantum.

Item. Dexo a Nostra Senyora del Roser una llejasa, o, vel nou i ab la guarnesio de alquimia a Nostra Senyora de Castelldans.

Item. Me dexo marmesos de la mia anima a mon germa Pere Peiro, i mon marit Pere Camarasa i mon cosi Visent March als quals tres, o, als dos en absensia del altre don plen poder pera complir tot lo contingut en lo present testament.

Item. De tots los altres bens meus mobles, e , immobles onsevulla que sien fas ereu universal a mon fill Joan Camarasa del qual pugue destribuir de mos bens a son plaer i gastar.

Item. Si a cas mon fill Joan morie en que no fos de edat de testar vul que mos bens vinguen i tornen a mon germa Pere Peiro, o, son ereu.

Item. Dexo a mon marit Pere Camarasa deu lliures per los bon serveis que de ell he agut.

Item. I aquest es mon darer testament i ultima voluntat lo qual vul que valegue per via de testament, o , codisil anullant qualsebol testament que agues fet en poder de qualsevol Notari.

Signe de mi Isabet Camarasa testadora qui lo present testament loho i firmo.

Testes Joan Serler ferrer I Pere Queralt pages tots de Castelldans.

 

SPERANSA BOTETA

 

A 5 de setembre 1513

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Speransa Boteta viuda dexa del quondam en Joan Botet difunt del present lloch de Castelldans stant detinguda en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de mori pero stant ab molt bon seny i sana memoria i firma lloquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia, e , a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Deu sie servit que jo sia morta que sie enterrada en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en lo vas de mon marit.

Item. Vul que totes les mies injuries sien perdonades.

Item. Me prench per la mia anima sinquanta sous pera novena i cap dany lo demes o dexo a conexensa de mos curados i marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any, conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Me dexo al altar major i al altar del Roser i al altar del Nom de Jesus una missa a cada altar.

Item. Dexo a ma filla Margarida vuit lliures i a la filla Caterina vuit lliures i a ma neta Margarida coranta sous i si a cas no sie ma filla Margarida vingue a Caterina i fas ereua a ma filla Isabet de tots mos bens aguts i peraver.

Item. Dexo marmesos a mo germa en Serler i a Bertomenu Masot. Vuy a 5 del mes de setembre de 1613.

Signe de mi Speransa Boteta testadora lo qual lloho i firmo.

Testes son en Joan Vidal i en Mateu Cabestany pagesos de dit lloch.

 

 

ANDREU EXIMENA

Aquest testament està tatxat.

A 28 de setembre de 1613

En nom de Nostre Senyor Sie amen, alabat sie lo Santisim Sacrament.

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Andreua Eximena muller de Gaspar Eximeno stant en mon llit de malaltia corporal de la qual tinc por de morir pero stant ab molt bon seny i sana memoria i firma lloquella fas i ordeno mon darer i ultim testament i voluntat mia, e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Deu sie servit que jo sia morta que sia enterrada en lo fosar de Castelldans, a hon los meu antipasats stan enterrats en dita sepultura .

Item. Vul que totes les mies injuries sien perdonades.

Item. Me prench pera la mia anima pera la novena sinquanta sous dich 50 sous lo demes dexo a conexensa de mos tutors de la mia anima.

Item. Me dexo annual de pa i candella tot lany del dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en dita Iglesia de Castelldans.

Item. Dexo a mon fill Fransech 5 sous.

Item. Dexo a mon fill Gaspar a i mon fill Llorens i a mon fill Miquel Joan vuit lliures a cada un i a mon marit Gaspar Eximeno dexo deu lliures dich 10 U.

Item. Los demes bens meus dexo ereu universal a mon fill Gaspar Eximeno que pugue fer dels a son plaer i si a cas mon ereu morie sens fills ni filles de llegitim matrimoni procreats en tal cas que vingue a Llorens i de Llorens a Miquel Joan i de Miquel Joan a Fransesch.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon marit Gaspar Eximeno i a mon germa Joan Serler para que puguen complir aquest mon ultim testament lo qual vull que valega per via de testament, o, codisil del modo i milors valer puga. Signe de mi Andreua Eximena testadora lo qual lloo i firmo i juro.

Testes Salvador Castellnou i Pere Masot tots de Castelldans.


QUITERIA MIRONA

 

Alabat sie lo Santisim Sacrament

A 14 de giner 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i com les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Quiteria Mirona viuda stant detinguda en mon llit de la malalta corporal de la qua tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon ultim testament i ultima voluntat, e , ab la qual la mia anima al Altisim Creador que la creada de no res aquella acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Nostre Senyor sera servit que muira vul que lo meu cos sie enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en lo vas ha on mon pare i marit i tots los meus antipasat stan enterrats.

Item. Es ma voluntat que totes les mies injuries sien perdonades.

Item. Me prench pera novena i una regonexensa al cap del any tot junt sinquanta sous dich 2 10 ʠ i lo demes a coneguda de mos marmesos.

Item. Me dexo annual de pa i candella conforma es us i pratiga en Castelldans tot lo any del dol.

Item. Me dexo un aniversari en la Iglesia de Castelldans ques digue perpetuament pera sempre i dexo pera la caritat de dit aniversari sinch sous dich 5 ʠ obligant ne tots mos bens aguts i pera aver i que celebre cada any lo disapte segon de quaresma.

Item. Dexo als sis altas de dita Iglesia sis dines a cada altar tant solament una vegada.

Item. Dexo un cos de molada pera ma nora Magdalena Mirona.

item. Dexo a mon fill Bertomeu Miro una capa i sotana de molada semel tantum.

Item Dexo a ma nora Speransa Mirona muller de Bertomeu Miro un cos i manegues de molada semel tantum.

Item. Dexo a filla Caterina un cos i manegues de molada semel tantum.

Item. Dexo a Margarida Armengolla muller de Jaume Armengol un cos i manegues de molada semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Bertomeu Miro sinch lliures dich 5 semel tantum.

Item. Dexo a ma neboda pobilla Ginera un cos i manegues de molada i un llansol de estopa semel tantum.

Item. De tots los altres bens meus aguts i pera ver mobles, e , inmobles fas ereu universal a mon fill Miquel Miro ha on pugue distribuir a son gust.

item. Si ninguna cosa se amostrave en que jo degues vull sie pagat de mos bens.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon fill Bertomeu Miro i a mon gendre Joan Masot als quals don plen poder en complir aquest mon ultim testament axi a la un en absensia del altre .

Signat de mi Quiteria Mirona testadora al qual lloo firmo.

Testes son cridats i anomenats per ella propia son Pere Granell sastre abitan en Castelldans i en Miquel Torent fadri de Juneda pages.


JOANNA OLLUIA

 

Alabat sie lo Santissim Sacrament.

A 25 de febrer de 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i com les coses de aquest mon sien caduques i transitories is deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Joanna Olluia stant detinguda en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i ferma lloquella fas i ordeno mon darer i ultima voluntat, e, ab la qual la mi anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant sie morta vul esser enterrada en lo fosar de Castelldans en lo fosar del meus.

Item. Prench per la mia anima i cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos tudos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol confor se es pratiga en Castelldans semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Barbera sinch lliures en cartes de nubties semel tantum i no abans.

item. Dexo a mon marit Olluia sinch lliures semel tantum.

Item. De tots los altres bens meus dexo i fas ereu universal a mon fill Joan Salvador Olluia mobles, e, inmobles on se vulle que sien.

Item. Dexo a ma filla la major dues canes de mija llana collorada i unes faldetes de mija llana collorades i dues camises noves.

Item. Dexo tudos de la mia anima a mon pare Gaspar Eximeno i a mon oncle Joan Serles ferrer ills dono plen poder pera complir aquest testament lo qual vull que valega per bia de testament, o , codisil de modo i manera que millor valer puga anulant qualsevol altre.

Signe de mi Joanna Olluia testadora lo qual lloho, i firmo.

Testes Fransech Eximeno i Pere Joan Masot tots de Castelldans.


 

FRANCESCH EXIMENO

 

A 3 de desembre de 1613

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i com les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansa la vida perdurable per tant jo en Fransech Eximeno pages de la villa de Castelldans stant sa i bo de mon bon enteniment i bona paraula fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat, e, ab la qual la mia anima al Altisim creador qui de no res aquella a creada acommanam .

Item. Vul i mano que sia lo meu cos enterrat en lo fosar de Castelldans en lo vas dels meus.

Item. Me prench per la mia anima pera novena i pera cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima .

Item. Me dexo annual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldans que sie celebrat per lo Vicari semel tamtum.

Item. Me dexo curados de la mia anima en March Peiro balle de Castelldans i en Joan Carbonell major de dies pages de dita villa i al vicari que regira la dita Vicaria.

Item. Confes aver rebut de la dita muller mia Caterina tot allo que trobaran scrit en los capitols matrimonials en rebuda asentat; o per persona digna de fes que no sie posionat que fora fe que jo aja rebut.

Item. Me an donat una ( bui ja ) per lo dot que me avien promes en capitols matrimonials i la mian llevada per mals que stave obligada per mon sogre ans no lan donaren per quant an benut tots los bens de mon sogre per mals juntament la ( bui ja ) i asi me an enganyat en dita donatio que man fet fer en capitols matrimonials i jo ho remet a mon Senyor lo Bisbe de Lleida la declaratio de dit engany, o, a son lloctinent, i tambe conte se lian donat una poca de roba i no sab quanta es sino per confesio de la muller, un llansol una flasada una marfega un traveser un davant llit tres camises bones i tres aldanes unes faldetes de burel i dues de mija llana una gonella blaua cos de contrany i cos blau i un de mesala de tres capells i tots en dita casa.

Item. Fas ereua la mia anima universal i aquests es lo meu ultim testament i ultima voluntat lo qual vul que valega per bia de testament, o, codisil de modo que de dret baler puga.

Signe de mi Fransech Eximeno testador.

Testimonis cridats per dit testador Gaspar Eximeno i Gaspar Eximeno fill de dit Gaspar los dos texidos.

Item. Lo dit Fransech Eximeno torne a rehedificar la dita donatio estant en lo llit malalt ab tal empero que lo dit testament sie valedor i no sie nullo per causa de la dita donatio que a feta a dita sa muller, vuy a 26 de mag de 1622.

Testimonis son Domingo Balrera i Domingo Casanova abitants de Castelldasens axi ho a jurat dita Eximena Caterina. Jo Miquel Masot Vicari.


 

HISABET REJA

 

A 7 de mag de 1614

Com ningun en car posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduqes i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Hisabet Reja muller den Toni Reg fuster del lloch de Castelldans stant en mon llit detinguda de malatia corporal de la qual tinc por de morir per stant en mon seny i bona paraula fas i ordeno mon testament i darrera voluntat en lo qual la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada de nores acomman.

Ellegesch marmesos de la mia anima a mos fills i filles, mon marit Toni Reg i son pare Jaume Voltes de la villa de Cornudella als quals dos, o, a la un en absentia del altre don ple poder de conplir lo meu testament.

Item. Ellegesch sepultura en lo fosar de la villa de Castelldans en lo vas dels antipasats de mon marit.

Item. Me prench pera novena i cap del any de la regonexensa 30 ʠ.

Item . Me dexo una misa a Nostra Senyora del Roser per ma devocio semel tantum.

Item. Me dexo tres misses per la Santa Trinitat semel tantum.

Item. Dexo a mon marit Toni Reg fuster totes les millores que em tocave a ma part, o, deu lliures i sino lo dret del spolit destes tres coses trie lo que vulle.

Item. Dexo a mon fill Toni lo que son pare li voldra tocar de mos bens i aso en cartes de nubties i no abans.

Item. Dexo a mon fill Gaspar Reg sis lliures en cartes de nubties.

Item. Vul que si ninguna cosa dec que sie pagat de mos bens.

Item. De tots los altres bens meus aguts i per aver fas ereues mes filles Margarida i Caterina i Hisabet que es partesquen per iguals parts de tot lo ques romandra i si qualsebol de elles morien sens fills, o, filles de llegitim matrimoni vul que vinguen de unes a altres i si totes morien sens fills ni filles vul que mos bens vingue al ereu que fora mon marit en Antoni Reg i si per cas morien totes les filles i fills sens tenir criansa de llegitim matrimoni vul que mos bens sien per la mia anima i la fas ereua universal i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia de la qual vul que valega per via de testament, o, codisill del modo i manera que millor puga valer de dret i tenir anulant qualsebol testament, o, codisil que aja fet en poder de qualsevol Notari.

Signe de mi Hisabet Reja testadora predita que lo present testament lloho firmo.

Foren testes cridat i ennomenat per la dita testadora en Joan Queralt i Bernat Ferrer pagesos de la dita villa de Castelldans.


 

GERONIMA MASOTA

 

A 5 de octubre de 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Geronima Masota viuda dexada del quondam Miquell Masot pages de dita villa de Castelldans stant sana i no gens malalta i estant en mon bon seny i sana memoria fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat i darera voluntat en la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item Ellegesch tudos de la mia anima a mon fill Joan Massot i mon gendre en Pernafeta de les Borges i en Bertomeu Masot de Castelldans als quals tres don plen poder de complir aquest mon darer testament conforma trobaran scrit en lo present testament.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de la Iglesia parroquial de Nostra Senyora de Castelldans en lo fosar dels meus.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldasens.

Item. Me dexo pera novena i per a la regonexensa al cap dany sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mos tudos de la mia anima.

Item: Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo una misa al altar Major i una al altar del Roser i una al altar del Nom de Jesus semel tamtum.

Item. ( aquesta està tatxada ) Me dexo un trentenari aniversari per la mia anima i dols meus quen sem digue cada any pera perpetuo en la Iglesia de Castelldans per lo Vicari que vuy es e per temps sera en lo mes de obtubre la caritat de dit aniversari i dexo sinc sous dic 5 sous i ne obligo pera segurar la dita caritat de dit aniversari les fexes de daval la Iglesia que afronten de un cap ab lo cami qui va a Juenda i a sol ixent ab les costes de Rafell qui son de Marc Peiro i de un costat ab fexes de Marc Peiro i ab altre costat ab fexes den Salvador Castellnou.

Item Dexo un sayet de molada a ma nora Caterina Mirona.

Tot lo borrat no val res per que muda de parer la dita testadora. Jo Miquel Masot Vicari i Notari

Item. Dexo un altre sayet de molada a ma filla Isabet Pernafeta de les Borges i un altre sayent de molada a ma filla Barbera i asi semel tantum de dits sayets.

Item. Vul i mano que si ninguna cosa dec que be i verament se amostrara en que jo dega vul sie pagat.

Item. De tots los altres bens meus mobles he inmobles aguts i per aver fas ereu universal a mon fill Jenot Masot al qual don plen poder puga gastar distribuir a son plaer et est es lo meu darer testament i ultima voluntat al qual vul que balega per via de testament, o, codisil del modo que millor puga de juxe valer anulant qualsebol altre testament que aja fet en poder de qualsebol Notari.

Signe de mi Geronima Masota testadora al qual lloho i firmo i abono, 5 de obtubre 1614.

Testes son nomenats per la dita testadora Miquel Masot i Pere Joan Masot pajesos de dita Villa de Castelldans


 

MARGARITA MASOTA

 

A 10 de novembre 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories per tant jo na Margarida Masota viuda dexada del quondam en Joan Masot difunt stant malalta en lo llit de la qual tinc por de morir pero stant en mon bon seny pero enpedita algun tant de la paraula no podent ben declarar be la paraula fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat en la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a criada acomman.

Item. Elejesch curados i tudos dell a fill i filla i tudos de mia anima en Joan Valles de Torregrosa nebot meu i a mon gendre en Mateu Cabestany de Castelldans als quals dos, o, a la un en absentia del altre pugue per i conplir aquest mon darer testament conforma sta ordenat.

Item Elegesc sepultura al meu cos faedora en lo fosar de Castelldans en lo vas dels meus.

Item. Me dexo anual de la pa i candella tot lo any de dol conforma pratija en Castelldans.

Item. Me dexo pera la novena i pera una regonexensa al cap del any ab dos capellans forasters i lo Vicari sinquanta sous lo demes a conexensa de mos tudos del anima.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador i tot semel tantum.

Item Dexo a ma filla Margarida i Cabestanya sinch closa sous que loi donen dins dos anys.

Item. Dexo a ma filla Gironima sinch lliures dic 5 ᵾ en cartes de nubties semel tantum ab les demes dexo los demes bens meus fas ereu universal a fill Sebastia que pugue fer dels ason gust i esta es ma darrera i ultima voluntat de la qual vul que valegue per via de testament, o, codisil del modo que millor sie anullant qualsebol testament, o, codisil que aje fet en qualsevols Notari. Signe de mi Margarida Masota lo qual lloho firmo abono.

Testes son en Bertomeu Masot i en Marc Peiro balle de Castelldans et pagesos.


 

PERE CAMARASA

 

23 de setembre 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la bida perdurable per tant jo en Pere Camarasa pages de Castelldans stant en lo llit malalt de malaltia corporal de la qual tinc por de morir pero stant sa i bo de paraula i ferma loquella i en mon bon seny fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat, e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada encomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldans.

Item. Me prench per la mia anima pera novena i cap dany i regonexensa sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos curados i marmesos.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tamtum.

Item. Me dexo sis mises resades en lo altar Major semel tantum.

Item. Dexo cuarados i marmesos de la mia anima an Visent March i an Joan Valles major de dita villa.

Item. De tots los altre bens meus aguts i per aver mobles, e, inmobles fas ereu universal a mon fill Joan Camarasa ab aquest pacte i condicio que si morie mon fill Joan sens fills, o, filles, un, o, molts de llegitim matrimoni procreats vull que mos bens sien benuts al encant publich i de tot lo que sen traura ho dexo a la Iglesia de Castelldans i que se men fase dir be mises, o neversaris i si mon cunyat, o, son ereu volie cobrar lo dot de sa germana en tal cas vul totes les terres sien judicades i les millores quei aura de tot sen fase be per la mia anima i de mon fill i dexo excutor per les ores lo Vicari que vuy es i per temps sera.

Item. Vul que tots los deutes se trobaran que verament en actes, o, albarans se amostrara, o, homens dignes de fe afirmaran se degue vul sie pagat tot de mos bens i aquest en mon darer i ultim testament i ultima voluntat lo qual vul que valga per via de testameant, o, codisil del modo que millor valer puga de juxe. Signe de mi Pere Camarasa testador qui lo predit lloho i firmo.

Testes son Andreu March i Joan Corco nomenats per lo dit testador tots de Castelldans.


 

MAGDALENA MIRONA

 

A 8 de febrer de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon son caduques i transitories is deu procurar per la vida perdurable per tant jo na Magdalena Mirona i Alsamora muller den Miquel Miro pages de la villa de Castelldans stant en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir per stan ab sana paraula i ferma loquella i en mon bon seny fas i ordeno mon testament i ultima voluntat, e, a la qual la mia anima al Altisim Credor qui de no res aquella acomman.

Item. Vul i mano morta que sia esser enterrada en lo fosar i sementiri de la Iglesia Parroquial de la plebania de Castelldans en lo vas de mon marit.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol meu.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo una regonexensa al cap del any semel tantum

Item. Me dexo al altar Major de Castelldans tres misses.

Item. Me dexo al altar del Roser set mises

Item. Al de Santa Margarida tres mises.

Item. Al de Sant Antoni una misa.

Item. Al de Santa Barbera una misa.

Item. Al del Nom de Jesus sinch misses

Item. Sem sien celebrades set mises del glorios Sant Pere Martir en lo altar del Roser de Castelldans.

Item Un neverasari sien celebrat a mig any del meu obit en dita Iglesia ab tres capellans i dexo para dita celebratio dos reals a cada capella i al Vicari sinch sous tot es 13 sous i axis mises com neversaris sien celebrades semel tantum.

Item. Dexo a mon marit Miquel Miro sis lliures.

Item. A ma sogra vint sous.

Item. Dexo al altar del Roser unes stovalles de bri que tenen dues canes de llarch.

Item. Dexo a ma germana Phelipa un sayet negre i cos manegues de molada i una capellina vermella.

Item. Dexo a la pobilla Ginera neboda mia una capellina de tellilla.

Item. Dexo tudos de la mi anima a mon marit Miquell Miro i a mon oncle Granell de Torregrosa als quals dos dono plen poder pera conplir aquest meu testament darera i ultima voluntat lo qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que de juxe baler puga i tenir renunciant qualsebol altre testament fet en poder de qualsevol altre Notari aja fet.

Item. Dels altres meus bens fas ereu universal a mon germa LLorens Alsamora del qual pugue fer a son plaer. Segne de mi Magdalena Alsamora testadora predita qui lo present testament lloho i firmo.

Foren testimonis coneguts i cridats per la dita testadora Jaume Armengol i Pere Joan Masot pagesos de Castelldans.


 

ISABET QUERALTA

 

A 23 de febrer 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu preocurar la vida perdurable per tant jo na Isabet Queralta muller den Salvador Queralt pages de la villa de Castelldans stant malalta en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en molt bon seny i fina i ferma loquella i memoria fas i ordeno mon darer i ultim testament i ultima voluntat, e, ab la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada Acoman

Item. Vul i mano que sempre i quan sia morta vul esser enterrada en lo fossar del Iglesia de Castelldans en lo vas dels meus.

Item. Me prench per la mia anima pera novena i pera cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Dexo a totes tres mes filles Maria Torrent i Violant Carbonella i Joanna Sans un sayet manegues de dol semel tantum molada.

Item. Dexo a ma filla Violant la gonella de burell i les faldetes de mija llana semel tantum.

Item. Dexo a ma neta de Alcaras lo mantell que ja ere de sa mare.

Item. Fas maresos de la mi anima a mon marit Salvador Queralt i mon gendre Pere Sans en que miren per la mia anima.

Item. Fas ereu universal de tots lo demes deso del meu a mon marit Salvador Queralt i aquest en mon darer testament i ultima voluntat lo qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que de juxe valer puga anullant qualsevol testament en poder de qualsevol Notari. Signe de Isabet Queralta testadora predita qui lo present testament lloho firmo i juro.

Foren testimonis cridat per la dita testadora Fransech Costa i Fransech Carbonell pagesos de Castelldans. Jo Miquel Masot Vicari i Notari

 

 

MARGARIDA BELLERA

 

A 26 de febrer de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories is deu procurar la vida eterna per tant jo na Margarida Bellera i Sallas stant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de mori pero stant en mon bon seny i sana memoria i ferma loquella fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat.

Item. Vul esser enterrada en lo fosar de Castelldans en lo bas de mos antipasat.

Item. Me prench per la mia anima pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo en la Iglesia de Castelldans un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Dexo a mon fill la sort cami de Junede.

Item. Dexo a mon fill Francesch la mitat del farreginal.

Item. Fas ereua del meus bens la casa i lo demes a ma filla Phelipa Bellera que fase a son plaer.

Item. Dexo a mon marit senyor i major tots los dies de sa vida que tengase i no pugue vendre res mantenint mon nom aquest mon darer testament i ultima voluntat lo qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret puga valer anulant qualsevol altre fet en poder de qualsevol Notari. Signe dita testadora.

Testimonis cridats per la dita testadora Bertomeu Masot i Domingo Casanova tots de Castelldans abitans .


 

GUILLEM BELLERA

 

A 6 de mars de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida eterna per tant jo en Guillem Bellera pages de Castelldans stant en lo llit malalt de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i fina i firma memoria ordeno mon darrer testament i ultima voluntat

Item. Vul i mano sempre i quant jo sere mort vul esser enterrat en lo fosar de Castelldans en lo vas de mos antipasat jauen de mon sogre.

Item. Me prench pera novena i cap del any sinch lliures

Item. Vul que sem diguen coranta misses en un monestir que sen diguen plegades.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol semel tantum.

Item. Me dexo un neversari al cap del any semel tantum.

Item. Dexo curados i marmesos de la mi anima al fr. pe. Pere Carbonell fr. de Cartoxa

Item. Fas ereua universal a ma muller Margarida i quan morira quen repartesque a mos fills.

Item. Aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que milor valer puga. Signe de mi Guillem Bellera testador qui lo present testament loho i firmo.

Testimonis son cridat i conegut per lo dit testador en Joan Roser pages i Miquel Joan Eximeno texidor los dos de Castelldans.


 

JOAN VALLES

 

A 24 de mars 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon son caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Joan Valles menor de dies pages de Castelldans stant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinc por de morir pero stant en mon bon seny i bona i ferma paraula fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

I primerament encomman la mia anima al Creador qui de no res aquella a creada.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en la fosa i sepultura dels parents de ma muller.

Item. Me prench pera novena i cap dany sinquanta sous i lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo Annual de pa i candella tot lo any del dol conforma pratiga de Castelldans.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador .

Item. De tots los altres bens meus fas ereua la mia anima en que sem diguen mises i neversaris.

Dexo marmesos de la mia anima al Vicari que vuy es i a mon cosi Domingo Bosch pages de Castelldans i aquest es mon darer i ultim testament i ultima voluntat del qual vul que balega per via de testament, o, codisil del modo que milor de juxe valer puga. Signe de mi Joan Valles menor de dies qui lo present testament lloho i firmo anullant qualsevol testament fets en poder de qualsevol notari.

Testimonis son cridats per lo dit testador Joan Serler ferrer i Pere Granell sastre tot abitants en Castelldans. A 24 de mars 1615.


 

JOAN PERE PADELLAS

 

A 30 de abril de 1615

En nom de Nostre Senyor Deu jesucrist y de la umill Verge Maria sie Amen.

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses daquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo Pere Padellas pages de la villa de Castelldans stant detingut en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir, e, pero stant en mon bon seny i ferma loquella i bona memoria fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat mia, e, ab la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada Acoman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Deu sie servit de aportarmen al Seu Sant Regne que lo meu cos sie enterrat en lo fosar de la Iglesia parroquial de Castelldans en lo semintiri hon stan enterrats los meus antipasats.

Item. Me dexo pera novena per la mia anima sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo una regonexensa al cap del any a coneguda de mos marmesos.

Item. Me dexo Anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Vul sem digue lo trentenari de Sant Amador en dita Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Es ma voluntat que sem digue cada any perpetuament un aniversari per la mia anima i dexo la caritat de sensal 5 sous cada any sobre tots mos bens i que es digue lo dimecres primer despres de Nostra Senyora del Roser perpetuament.

Item. Dexo un aniversari pera anima de mon germa Joan Padellas i sie dit en dita Iglesia de Castelldans en lo altar del Roser i dexo de caritat per a dit aniversari 5 ʠ dich sinch sous i sie celebrat dit aniversari lo darer dia de mag cada any perpetuament obligantne per la caritat de dit aniversari tots mos bens axi la un neverasari com lo altre any mobles com immobles i en spesial lo ( ? ) que tinch al mas de les Penes tras la corba de les Forques i les Penes.

Item. Me dexo una missa al altar Major altra en lo altar de Santa Margarida altra en lo altar de Sant Antoni altra en lo altar del Nom de Jesus dos reals cada misa semel tantum i altra en Santa Llusia semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Joan Mateu Padellas per tots los dret que pouie alcansar en mos bens paternals sinquanta lliures en cartes de nubties i no altrament.

Item. Dexo a ma muller Andreua Padellasa per los bons serveis que de ella he aguts Senyora i majora usifructuari vivint casta i sens marit guardant mon nom.

Item. Li dexo de mos bens vint lliures sempre i quant ella les voldra li sien donades.

Item. Fas ereu universal de tots mos bens aguts i per aver hon se vulle que sien i los bens que me an pertangut de mon germa Joan Padellas de tots lo fas ereu a mon fill Pere Padellas i quen pugue fer a son plaer i si acas lo dit mon fill Pere morie sens fills, o, filles un, o, molts de llegitim matrimoni procreats vul que sie ereu mon fill Joan Mateu Padellas de tots mos bens.

Item. Ma voluntat que si mon fill Pere Padellas i mon fill Joan Mateu Padellas los dos gemans morien sens fills, o, filles un o molts de llegitim matrimoni procreats vul i man i es ma voluntat que de tots mos bens axi mobles com immobles sen funde un benefici en lo altar del Nom de Jesus en la Iglesia de Castelldans i vul que lo beneficiat quel obtindra sie obligat a dirme cada any en dit altar vint i sinch mises cada any perpetuament per la mia anima y dels meus.

Item. Dexo patro de dit benefici pera presentar lo prior de monestir de Cartoxa Arquebisbat de Tarragona que vuy es i per temps sera.

Item. Es ma voluntat que lo primer beneficiat sie mon cunyat mº Pere Vidal de Torregrosa fill de Joan Vidal .

Item. Vul que mort que sie lo dit mº Vidal aje de esser beneficiats fill de dita villa de Castelldasens procreat en dita villa perpetuament i no de fora la villa.

Item. Elegesch marmesos de mos bens i fills i curados a mon cunyat Pere Vidal de Torregrosa stodiant i a mon cosi Mateu Cabestany als qual dos don plen poder de complir aquest meu testament i voluntat i vullen mirar per la mia anima i per mos bens i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia lo qual vul que valegue per via de testament, i, codisill del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol altre testament.

Signe de mi Pere Padellas testador qui lo present lloho firmo i abono de Castelldasens.

Testimonis cridats i anomenats per dit testador son Joan Queralt pages Joan Serler ferrer tot de dita villa de Castelldasens


Inventari dels bens i casa mobles, e, inmobles del pobill Padellas essent curados lo senyor mosen Pere Vidal de Torregrosa i Mateu Cabestany de Castelldans, 15 de mag de 1615.

Primo. Una casa en lo carrer corrible ab portes i sa tancadura i clau afronte als costat en casa de Bertomeu Alsamora i de altre en lo carero de casa den Corco i in va a les eres de dalt i detras en lo fareginal den Alsamora.

Item. Una pica de tenir olli que sta en la entrada ab pany i clau

Item. Una tauleta pera menjar i dinar i uns cremals del foch.

Item. Dos bancs pera la taula.

Item. Un pages pera la taula.

Item. Una conca de aram.

Item. Una barraleta de aram

Item. Un scant de la cunya.

Entran al seller

Item. Tres vixells de tinguda de sent cates poch mes.

Item. Una bota i un carretell.

Item. Una tragella en sa cadena.

Item. Un ambut de aram gran.

Item. Una podadora.

Item. Dues tenalles un crestador i una fumera.

Item. Un martell i una destral.

Item. Un dresador.

Item. Tres ormelles de alladre i mordases i un martellet de ficar claus.

Item. Una exada i un exolet dolent.

Item. Una exada scarpillera.

Item. Dos relles ab dos aladres ab sos areus.

Item. Dos canelles de vixell.

Item. Dos llumeners, un casolet de aram.

Item. Quatre cubertores de aram.

Item. Una llosa i una coladoreta.

Item. Un ral i giradora de ferro.

Item. Un ast, una paelleta.

Item. Una copeta de ferro i gaveta.

Item. Sis portadores

A lestablia de dita casa

Item. Dos mulles de edat la una de deu dose anys i laltra de sis, o, set ab sos areus.

Item. Una egua de nou, o, deu anys ab una muleta de un any.

Item. Tres someres de tres, o, quatre anys.

Item. Un carro forrat tot nou ab jou i feltres.

Item. Un jou dolent.

Item. Sis pots de albe ab dos cairats de pi.

Item. Dos rascles ab una forca pallera

Item. Dos grapes unes bones .

Item. Una serra, una steva dolenta, un exobridor ab un picapalla.

Item. Un patro de fer aladres.

Item. Un eixobrido bo i dos dolens

Item. Una palla de raure la era de ferro

Item. Tres costes de albe.

Item. Un ex dolent.

Item. Dos enteres sense foradar.

Item. Una albarda dolenta.

Item. Tres sachs i tres borrases.

Item. Dos sricades un spadado.

Item. Tres barrines dues conalleres una torella dolenta

Item. Un corral badivol.

Item. Un bosh de tulteja.

Item. Un cosi de pedra.

Item. Una rajadora de pedra

Item. Una batedora de pedra

Item. Una caldera.

Item. Una basina.

Item. Una casa.

Item. Un cayrat i una roda dolenta sense ferros.

Item. Dues stenes, un banch de llit

Item. Tres banchs de collir olluies.

Item. Dues mases de masar canem.

Item. Un sercol de carro trencat.

Item. Honse pots de albe i un colte i dos cayrats un reualto de fer trevol.

Item. Dos olles de coure i buit plats de stany.

Item. Un bufet ab un bancal de dita taula bo.

Item. Dos banchs pera dita taula.

Item. Un mig cofre de albe.

Item. Un debantal de bocaram negre.

Item. Un abrigal blanch de blanquet

Item. Dos falders vermells.

Item. Una coteta

Item. Manto dolent uns calsons de vintidose.

Item. Una gonella de molada.

Item. Una gonella de molada ab un mantell de stamenya.

Item. Un mantell de contray dolent.

Item. Un cos llaonat.

Item. Unes manegues de chamellot.

Item. Un tros de debantal.

Item. Unes sabates negres de molto.

Item. Una camisa de home.

Item. Una figura del Nom de Jesus.

Item. Una creu de fusta.

Item. Un bosh un llit dos banchs i quatre pots ab marfega

Item. Una caxa ab pany sense clau de albe.

Item. Unes faldetes de pinyonet blanques.

Item. Un cos de grana guarnit.

Item. Un cos de hosteda.

Item. Un cos de molada.

Item. Una cata de minyo ab beta morada.

Item. Unes faldetes de monaqui ab entrenpeus morats.

Item. Mija cana de mija llana vermella.

Item. Unes manegues verdes de vintidose.

Item. Un davant llit de red.

Item. Unes faldetes de dauradillo ab entrenpeus vermells.

Item. Un faldar dolent.

Item. Un spelmador.

Item. Unes stovalles que tiren una cana.

Al pastador:

Item. Una pastera de pastar

Item. Unes sernedores

Item. Una arera i dos sedasos .

Item. Un drap de pastar bo i un dolent

Item. Unes stovalles tiren dos canes de pinte ample

Item. Quatre torcaboques.

Item. Stovalles de sis pals.

La cambra del pastador veyna:

Item. Sinch flasades i un sobrellit.

Item. Un pasejado de minyons.

Item. Una flasco dos ronpolls. (rampogoll ?)

Item. Un pinte gros de pentinar canem.

Item. Una palla de trespolar blat.

Item. Dos parels de sabates dolentes.

Item. Un pane i un barret.

Laltra cambra

Item. Un cante meler.

Item. Una caxa de pi amb pany i clau.

Item. Una ropilla de vintidose ab pasamans, colses i manegues forrat de vayeta morada ab pasamans vert.

Item. Una capa del matex drap.

Item. Unes calses ab un gipo de burell servidises.

Item. Un panyet de canella de vinxels.

Item. Vuit peses de stopa tiren de quatre canes de llarch.

Item. Dos llansols dos de stopa i un trabuquet, dues canes de randa.

Item. Un cabas brodat de seda vermella.

Item. Un compas una tenalleta de olluies.

Item. Una pollera de pasejar minyons.

Item. Una tenalla trencada.

Item. Un cofre gran de noguer.

Item. Set camises de home.

Item. Sinch de dona.

Item. Tres de minyons.

Item. Una camisolla destopa.

Item. Quatre stovalles de una cana i una de sis pals de estopa .

Item. Nou llansols destopa

Item. Unes stovalles de estopa de una cana, vuit cabsals.

Item. Dues coxineres de bri i un capotet de estopa.

Item. Un cabas de tella dolent

Item. Unes faldetes de franrech dolentes ab entrenpeus verts i unes de bones.

Item. Dos camises de bri de home.

Item. Una camisa del pobill i dos exugamans i una tovallola

La cambra al entran a ma squerra

Item. En cada cambra ja pany i son sinch portes

Item. Un llit ab boch i pots ab tres matalasos i un tresponti.

Item. Un cofre ab tancadura ab pany i clau

Item. Quatre peses de estopa tiren quatre canes.

Item. Dos peses de stovalles de stopa de tirada dues canes de llarch.

Item. Dos peses de torcaboques de tres canes i mija de llarch cada pesa.

Item. Vint peses de bri dich 20 peses de tern de llarch cada pesa sinch canes de llarc

Item. Un davant llit de ret.

Item. 5 llansols de bri.

Item. 6 coxineres de bri ab randes de fusells.

Item. Dos tovalloles rudones de bri ab randes de red y dos de llargues ab randes de red.

Item. 4 tovalloles de bri llistades de coto tiren de llarch dos canes.

Item. Una cana de torcaboquesques de bri.

Item. 4 quatre drap de lo bri capones, trenta tres de stopa i un de bri.

Item. Dues sotanes de coxins de estopa.

Item. Una camisa sense faldar de tella brodada ala morisca de tella.

Item. Dos capellines de tella brodades de seda verda.

Item. Una gonella de mescla i unes manegues de contray aldanes.

Item. Una caxa ab pany i clau de fusta de noguer.

Item. Dos llansols de bri ab randes.

Item. Tres camises de bri noves de dona ab falda de stopa.

Item. Una camisa de dona de tella ab faldor destopa

Item. Tres canes de torcaboques de pinyonet.

Item. Un collet de tella ab fusells.

Item. Un collet brescat ab fusells.

Item. Dues tovalloles largues de bri ab randes.

Item. Una tovallola redona de bri ab randes.

Item. Dos coxineres de tella ab fusells.

Item. Un drapillo ab fusells de tella.

Item. Dos vells de seda raradillo.

Item. Dos parels de manegues de seda verda i les altres de seda negra.

Item. Unes manegues de tellila.

Item. Unes manegues de tella sayent llaonades.

Item. Unes de raxa negra guarnides de vellut negre.

Item. Tres cosos guarnits dos de raxa i un de contray.

Item. Una gonella de raxa ab entrepeus de bocaram.

Item. Una gonella de contray ab entrenpeus de bocaram.

Item. Unes faldetes morades ab entrenpeus verts i totes noves son en lloch de nou.

Item. Unes faldetes de scarlati flanges vermelles i blanques

Item. Unes faldete de vert cla ab entrenpeus vermels.

Item. Un abrigal vert nou.

Item. Una capa de burel de vintidose en lloch de nova.

Item. Un gipo de chamellot.

Item. Unes manegues vermelles.

Item. Un drapillo de red.

Item. Unes stovalles de bri de una cana.

Item. Un mantelll de burat.

Item. Una caxa de albe

Item. Una pesa de estopa de quatre canes

Item. Un davant llit.

Item. Un gipo de estopa.

Item. Uns calces de stopa dolentes.

Item. Una robeta i calses de vintidose en lloc de noves.

Item. Una sotana de dol.

Item. Una capa de vitidose burel.

Item. Un gipo dollent de bri.

Item. Unes calses de estopa.

Item. Un gipo de chamellot.

Item. Un cos de molada de dona.

Item. Unes faldetes de cordellat dolentes.

Item. Unes calses de burell dolentes.

Item. Unes faldetes de molada de dol.

Item. Una gonella llaonada forrada de bocaram negre.

Item. Un tribe una ora dos scarpres.

Item. Un ferro de planeta un tornet del carro ab ormelles.

Item. Una robeta de contrany forrada de vert.

Item. Tres trineses ( jegua ) i sis forques de dos pollegoles

Item. 3 falses dolentes.

Item. Un tria palla Un cors de llit

Item. 5 cases de abelles poblades

Les terres

Item. Una eretat al mas plantada de olliues afronte a sol ixent ab terres den Flix del Albages a sol ponent ab la serra del mas a migdia ab terra de Joan Alsamora a tremuntana ab la matexa serra.

Item. Una eretat al Tosal Redo afronte a sol ixent ab lo matex Tosal a sol ponent ab en Serler a migdia en terra erma a tremuntana de na Monserrada Orgillesa sembrat de sivada.

Item. Altre tros en dita partida afronta a sol ixent ab Jaume Peiro a sol ponent ab Marc Peiro a migdia deves lo Tosal den ( Conado ).

Item. Altra eretat una vinya al Col del Penal a migdia ab la serra de la Coma de Melons a sol ixent ab vinya de Llorens Alsamora a tremuntana ab Malscio Cabestany a sol ponent ab Joan Serler.

Item. Altra vinya en dita partida a sol ixent ab Joan Valles a ponent ab Joan Bellera a migdia ab la serra de Melons a tremuntana ab en Valles.

Item. Altre tros en Timorel ab oliues afronte a sol ixent ab terres de Bertomeu Alsamora a ponent ab terres de Gaspar Eximeno a mig dia en lo cami del Albi i esta sembrat la mitat.

Item. Altra eretat en la matexa partida que afronte a sol ixen ab terres de Fransech Costa a ponent ab en Flix del Albages a mig dia ab lo cami del Maset a tremuntana ab la serra de la Comma de Ribelles.

Item. Altre en la matexa partida afronte a sol ixent ab terres den Flix del Albages a sol ponent ab terres de Joan Argilles a migdia en lo cami del Maset a tremuntana en la serra de la Comma de Ribelles

Item. Altra en la partida dels Villas a sol ixent ab lo ( Coll de ral ) del balle Peiro a sol ponent ab terres del Senyor a migdia ab un ers.

Item. Altre a la basa del Marog afronte a tremuntana ab en Joan Babot a migdia ab ers.

Item. Altre tros en lo Masrog a sol ixent ab terres de Pere Riber a sol ponent en Jaume Salles a migdia en lo cami qui va del Albi a Pugvert a tremuntana ab la serra de la dita.

Item. Una eretat al Grau afronte a sol ixent ab lo cami qui va als corals a ponet ab Andreu Marc a migdia eb terra de Bertomeu Sancho a tremuntana en Joan Peiro.

Item. Altre tros a la era ab una sort qui va a la era a sol ponet a sol ixent ab Jame Armengol a tremuntana ab Joan Valles.

Item. En la partida de la basa nova a sol ixent ab terres del Senyor a sol ponent ab les roques del tancat a migdia ab en Andreu March a tremuntana ab Joan Orgilles.

Item. Altra al cami de Lleyda a sol ixent ab lo cami de Pugvert a sol ponent ab Sebastia Massot i Serler a migdia cami de Lleyda.

Item. Altra un farreginal a la Iglesia.

Item. Altre farreginal cami de Lleyda.

Item. Altra eretat a la serra de Gomes a sol ixent ab terres ermes a tremuntana ab lo cami qui fan los de Pugvert a la gariga a migdia ab Pere Ribe.

Item. Altre al pla de les Moles a sol ixent afronte ab terres ermes a sol ponent ab lo Tosalet a migdia ab lo pina de la Font a tremuntana ab lo cami qui va a la font.

Item. 4 siges al sol del sitja.

Item. Fa un sensal de deset sous fa Guillem Bellera a dit pobill.............................17 ʠ.

Item. Fa un sensal 9 ʠ en Vidal Joan de dita villa los actes stan en la Iglesia de Castelldans.

Item. Deu na Margos de Pugvert quatre lliures dich 4 ʠ any albara.

Item. Deu Pere Joan Carbonell a dits pobills tres lliures i aya albara................................. 3 ᵾ.

Item. Deu Joan Argiles de Servia una lliura i quinse sous any albara.................... 1 15 ʠ.

Item. Fa de sensal en Joan Queralt sinquanta i quatre sous cada any y aja acte en la Iglesia......2 ᵾ. i 4 ʠ.

Item. Deu Mateu Cabestany ab un albara dotse lliures per resta de un dot ..........................12 ᵾ.

Item. Deu Mateu Cabestany per resta de major cantitat set lliures per una mulla.......... dic 7 ᵾ.

Deu la viuda Ginera de Arbeca ab acte que ja la suma es...

Deu Mirot de Artesa ab acte la suma es...

Deu los de Molerusa conforma esta ab acte....


Vuy a 15 de mag de 1615 lo Senyor Balle en March Peiro i lo Senyor Vidal Pere i Mateu Cabestany com a curados del bens i casa dels pobils an pres inventari de tots los mobles y inmobles de dita casa i bens lo qual inventari an encommanat en poder de na Andreua Padellasa dexa del quondam en Pere Padellas pages de dita villa la qual dita Andreua asegure lo dit inventari sobre tots sos bens aguts i per aver mobles, e, inmobles jurant a Deu i als quatre Sants Evangelis de no contradir a dita tutella si no donarne bon conte sempre i quant ne sera requerida aver de donar conte de dit inventari a donant a mi Miquel Masot. Signat i firmat.

Testimonis son en Joan Andreu March i Joan Serles pagesos de dita villa de Castelldans.


 

ANTONI REG

 

A 8 de mag de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo Joan Antoni Reg fuste de la villa de Castelldans stant detingut malalt en mon llit de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny y bona memoria i paraula fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat mia, e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Nostre Senyor sera servit de portarme vul lo meu cos sie enterrat en lo fosa de Castelldans en lo sementiri haon son enterrats los meus antipasats.

Item. Me prench pera novena i cap dany vint i sinc sous lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos.

Item. Curados a Miquell Miro i Jaume Peiro que fasen a son plaer .

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo quinse misses resades en dita Iglesia semel tantum.

Item. Me dexo un Aniversari i don per la caritat sinch sous dich 5 ʠ semel tantum.

Item Dexo a cada una de mes filles vint i sinch lliures dich 25 ab diners clos i la roba que la casa pora suportar en cartes de nubties i no altrament.

Item. Dexo a mon fill Gaspar quinse lliures 15 en cartes de nubties.

Item. Dexo a muller Senyora i majora guardant mon mom casta i sens marit.

Item. De tots los altres bens meus aguts i per aver fas ereu universal a mon fill Toni en que fase sa son plaer mantenint mos bens.

Aquest es mon ultim i darer testament i ultima voluntat de la qual vul que vallega per via de testament, o, codisil de modo i manera que de juxe valer puga lloant et firmant. Signe de Toni Reg qui lo present testament lloho i firmo.

Testimonis son momenats per lo dit testador en Fransech Borrell i Miquel Masot pagesos de Castelldans.


 

JOAN ROSER

 

A 26 de mars 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo en Joan Roser pages de Castelldans stant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat mia, e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creat acomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de Castelldans .

Item. Me prench pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes a conexensa de mos marmesos .

Item. Dexo anual de pa i candella tot lo any del dol a conexensa conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo tres aniversaris ab tres capellans ab lo Vicari donat a cada capella.Pàg 5504 dos reals i al Vicari doble semel tantum.

Item. Me dexo una ragonexensa al cap del any ab los capellans que aparexera a mos marmesos.

Item. Vuy ereu universal a mon germa Pierris mon germa.

Item. Dexo al Roser de dita Iglesia deu sous.

Item. Dexo al Nom de Jesus deu sous i tot semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Isabet Rosera la vinya que tinch quen fase a son plaer.

Item. Dexo marmesos i curados de mos bens i per la mia anima an Pere Gispert i a mon germa Pierra i aquest en mon darer testament i ultima voluntat lo qual vull que valega per via de testament i ultima voluntat mia, o, codisil. Signe de mi Joan Roser qui lo present testament lloho i firmo.

Testes son Antoni Collom i Miquell Joan Ximeno qui tots de Castelldans.


 

ANTONI COLOM

 

A 22 de abril 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Antoni Colom pages de Castelldans stant en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i bona memoria i firma loquella fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat, e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada encomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de Castelldans en lo simintiri dels meus antipasats de ma muller.

Item. Prench per la novena mia anima pera novena i cap dany sien cridats vuit capellans i ab lo Vicari siran nou his done la caritat acostumada de 4 diners.

Item. Vul que lo dia del meu obit me enterre lo Vicari i sia cas si trobara algun altre sacerdot en dita villa vull i sie tambe en lo enterro tan solament un ab lo Vicari i li sie donada la caritat de dos reals.

Item. Me dexo annual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo un aniversari cada any en dita Iglesia en lo mes de mars i que para ell sien cridats dos capellans i lo Vicari seran tres dexo de caritat a cada capella dos reals i al Vicary sinch sous i que se diguen sis mises perpetues la caritat sis reals per dites 6 mises i per la caritat del neversari i de les mises vul que venguen un hort que tinch en la villa i terme de Torres de Segre i un bancallet que es meu tambe que ans ere de Sancho i del que sen traura del hort i bancallet vull prenguen vint i sinch lliures i que les plantes asensal i dexar vint i sinch sous de pentio se digue lo neversari i les mises i diguen les dites mises una en cada altar.

Item. Ellegesch marmesos de la mi anima an Fransech Costa pages de la villa de Castelldans i en Pere Padellas y si ningun dexos no voldra aceptar vul sie en Salvador Queralt als quals los don plen poder a la un en absentia del altre de complir aquest mon testament .

Item. Fas erua universal a ma filla Catarina Colloma dexant empero Senyora i majora a ma muller Caterina Colloma i usifructuaria la qual crie a ma filla i si acas volie casarse sis lliures dic 6 U per los bons serveis que de ella he rebuts.

Item. Vul que dits marmesos meus als quals fas curados de ma filla tinguen conte en aplegar lo fruit o molt quey aura yn guarden pera ma filla i si a cas ma filla morira sens fills, o, filles un, o, molts, o sense fer testament, o, no essent de hedat pera testar vul que tots mos bens sien de ma muller Caterina Colloma a la qual en dit cas fas ereua universal en qualsebol stat se trobe.

Item. Vul que mos deutes sien pagats sempre que trobaran albarans, o, testimonis de que jo dega alguna cosa que jo no sapia i aquest en mon darer testament i ultima voluntat de la qual vull que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera que millor de juxe pugue valer i tenir, fets en Castelldans a 22 de abril any 1615. Signe Antoni Colom qui lo present testament lloho i firmo. Testes son nomenats i cridats per lo dit testador en Gaspar Eximeno, Joan Roser, Joan Cases pagesos de dita villa.

 

 

BARTOMEU MASOT

 

Die 4 mensis juny anno 1615

Quoniam nully in carne positus periculum mortis cuadere potest id sir jo Bartomeu Maçot major pages de la vila de Castelldasens en ma casa i en mon llit detengut de malaltia corporal de la qual tem morir pero estant en mon bon seny sana memoria i ferma loquela fas i ordeno mon darer testament com ma darrera i ultima voluntat .

Primerament encomane la mia anima a mon Criador ell que de no res la criada la vulle colocar en la seua Santa Gloria. Amen.

Item. Vull i mano que seguida la mia mort lo meu cos seie enterrat en lo vas de mos antipasats .

Item. Me deixe 50 ʠ dels quals vull me sie feta novena y cap de any lo demes qui faltara deixo a coneixensa de mos marmesos davall escrits.

Item. Vull i mano sem sie dit un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldasens per lo Vicari que vuy es, o, per temps sera.

Item. Tres mises resades en lo altar de dita Iglesia una volta tant solament

Item. Tres en lo altar del Roser resades semel tantum.

Item. Una en lo altar de Santa Magarita resada semel tantum.

Item. Una en lo altar de Sant Antoni resades semel tantum.

Item. Sinch en lo altar del Nom de Jesus semel tantum.

Item. Vul me sien dites matines cantades en Iglesia de Castelldasen la vigilia de la Copsepsio de Nostra Senyora altar i dexo de caritat al Vicari 2 ʠ 6 diners i als cantors que si trobaran ( repartit 6 diner son mes entre tots los cantos que si trobaran a les matines i cantaran dites matines ) 1 ʠ 4 diners i 4 diners pera candeles i aso perpetuo.

Item. Un aniversari en dita Iglesia resat ab sinch responsos perpetuo de caritat 4 ʠ la vigila de la Copsepsio.

Item. Deixe a mon fill Miquel 50 en cartes de nubsies 25 lo dia de la boda lo restant al cap del any i si per cas casave en la vila vull li sie donat un canto de vinya al un cap, o, al altre lo que mos marmesos faran.

Item. A mon fill Pere Joan 25 en cartes de nubsies.

Item. A mon fill Joan 20 .

Item. A mon fill Mateu 20 .

Item. Vull i mano que si a cas mon fill Joan, o lo Mateu volien estudiar que mon ereu los age de mantenir per los estudis calsat i vestit sa i malalt fins a edat de 25 anys i laltre quel posen a un offisi si voldra i que li agen de donar lo que solen donar a un aprent fins aje acabat de apendre lo ofici de manert que mos curados, o, agen de coneixer.

Item. A ma filla Isabet 80 a coneixensa de mos marmesos.

Item. A ma filla Margarita 80 tot en cartes de nubsies.

Item. A mon germa mosen Miquel Masot si a cas Nostre Senyor sie servit de donarli algun accident de que no pogues dir misa li dexo la eretat de la creu de la carretera en ( avall ) i quatre jornals de terra a la Coma de Sant Jaume alla ont el mateix voldra.

Item. Li deixo al dit mosen Miquel germa meu li dexo tres canadors de vinya alla a ont ell voldra.

Item. Li deixo un aposento en casa lo que ell mateix voldra al dit Miquel germa meu.

Item. Deixo marmesor de la mia anima i curados de mos fills al venerable mosen Miquel Masot germa meu i a Joan Masot cosi meu.

Item. De tots altres bens meus mobles i inmobles drets vers acsions mies deixo i fas ereu universal a mon fill Bartomeu i esta es la mia darrera i ultima voluntat la qual vul que valega de aquel modo i manera que de dret puga valer i si morie lo dit Bertomeu sens fills, o, filles de llegitim matrimoni sie ereu Miquel Masot mon fill i de uns altres stigue lo vincle.

Testes cridats per dit testador Nicolau Flix i Domingo Casanova.

A 8 de mag de 1615 en Bertomeu Masot pages, fa un codisill pera testar i deixa a son fill Miquel 7 arnes poblades de les que dit son pare i poseex i pera rebreles lo dia sta a conexensa de mi Miquel Masot i de Joan Carbonell oncles seus

Testimonis cridat per lo dit testador en Joan Carbonell pages de Castelldans.


 

ISABET MASOTA

 

A 22 de mag de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Hisabet Masota muller den Bertomeu Masot stant en mon llit malalta de la qual tinch por de morir pero stant ab ferma paraula i loquella i mon seny fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat, e, al qual la mia anima qui de no res a creada a Deu la acomman.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de la villa de Castelldans en lo vas del antipasats de mon marit.

Item. Prench pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mon marit i marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo lo trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo una misa a cada altar de la Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Lo demes de mon dot ho dexo en ma de mon marit Bertomeu Masot pera que ell ho done a mos fills conforma cada un merexera i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia la qual vul que vallega per via de testament, o, codisil.

Signe de mi Isabet Masot lo qual lloho i firmo.

Testes son cridats per la dita testadora lo doctor Pillise abitant en les Borges i Gaspar Eximeno texidor de lli.


 

MARIAGNA ALSAMORA

 

A 21 de Juny 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon com sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tan jo na Mariagna Alsamora i Boquera muller den Joan Alsamora de la villa de Castelldans stant malalta en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas mon darer testament i ultima voluntat al qual encomman la mia anina al Creador qui de no res aquella ha creada.

Item. Vul esser enterrada en lo fossar de Castelldans en lo vas de mon marit.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me prench pera novena dotse lliures dic 12 que sien esmersades en dita novena i sino hi son esmersades sem fase del que restara sacrificis per la mia anima a conexensa de mos marmesos.

Item. Me dexo lo trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo una misa en cada altar de dita Iglesia la caritat per cada misa dexo 3 ʠ.

Item. Dexo deu misses resades al altar privilegiat de la seu de Lleyda dos sous per misa semel tamtum totes les mises sobredites a real.

Item. Dexo al monestir de Jesus de Lleida vint mises resades a real per la caritat de cada misa semel tantum.

Item. Me dexo una regonesxensa al cap del any ab los capellans que voldran mes tudos de la anima.

Item. Dexo a Nostre Senyora del Roser un llansol de lli prim bo i nou i uns agnus de plata blanca que son meus ab un tafata vermell queya.

Item. Dit llansol que sen fase un cami pera dir misa.

Item. Dexo al altar major una tovallola brodada de red als caps.

Item. Dexo a la Caterina filla de Joan Carbonell de bri nou en cartes de nubties.

Item. Dexo a Esperansa filla de Bernat Ferrer una camisa cos de bri i faldor de estopa.

Item. Dexo a na Andruea Examena unes faldetes de mija llanna blanca rivets de contrany en lloch de noves.

Item. Dexo a mon marit Joan Alsamora sis lliures ab dines clos i una caxa de pi i si mon marit morie sens fills, o, filles vul que la caxa sie del Roser.

Item. Fas ereu universal a mon germa Fransech Boquer de la billa de Juneda de tot lo del meu.

Item. Fas marmasos de la mia anima a mon marit Joan Alsamora i a mon oncle Joan Serler als quals dos don plen poder i facultat de complir mon testament conforma sta continuat i miren per la mia anima i aquest es mon darer testament i ultima voluntat al qual vul que valega per testament o codisil anulant qualsebol altre aje fet en poder de qualsevol notari .

Signe de mi Mariagna Alsamora al qual lloho firmo i juro.

Testimonis cridat per la dita testadora Joan Carbonell major i Joan Carbonell menor de dies pagesos de Castelldans


 

JOANA CARBONELLA

 

A 28 de Juny 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Joana Carbonella muller de Joan Carbonell stant malalta en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat, e la qual la mia anima al Altisim qui de no res aquella acomman.

Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de Castelldans en lo vas dels antipasats de mon marit.

Item. Me prench per la mia anima sinquanta sous pera novena i per cap dany lo demes a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo annual de pa i candela tot lo any del dol.

Item. Me dexo 3 mises per la Santa Trinitat 5 per les sinch plagues y set per lo set goigs i una misa al nom de Jesus i aso tant una begada.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum i lo demes de mon dot ho dexo a mon marit queu repartexe ames fills i filles.

Item. Dexo, marmesos de la anima a mon marit Joan i a mon pare nescut de Granyena.

Item. I aquest es mon darer testament i ultima voluntat de la qual vul que valegue per via de testament, o, codisil del modo que de dret valer pugue anullant qualsebol altre.

Signe de mi Joana Corbonella testadora qui totes les sobredites coses lloho firmo i juro.

Testes cridat per dita testadora son en Joan Queralt i Fransech Carbonell pagesos de Castelldans.


 

PERE ANTON OLLER

 

A 16 de setembre de 1615

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tan jo mosen Pere Anton Oller Rector de Artesa stant malalt en lo llit de malatia corporal de la qual tinch por de morir pero stant sa i bo de ma paraula i bona memoria i ferma loquella fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat en la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Es ma voluntat de esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Artesa de dins i per fer dita sepultura en la Iglesia dexo tres lliures a dita Iglesia.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mosen Pere Gispert i a Miquel Masot Vicari de Castelldans i a mon nebot Rafell als quals don plen poder en complir dit testament conforma sta continuat.

Item. Me dexo a la mia novena dotse capellans i la caritat a cada capella sie donat quatre reals dic 8 ʠ i dexo a ma neboda Joana xixanta lliures.

Item. Dexo a la tia, o, casera que vuy tinch en mon servisi de la badia per tot lo temps me a servit li dexo la casa i loliva que tinch ab los carech que tenen dita casa i olluia.

Item. A Toni lo fill den Biosca li dexo la sort den Miro i la sort den Bertomeu Ribes i loluia den Triquel i si volien cobrar dites sorts que lo diner sie seu.

Item. Dexo a mon Senyor lo bisbe de Lleyda aquel dret que de dret li pertany de la mas modia.

Item. Fas ereu de la mitat que es trobara que aura restat pagats tot lo que es te de pagar conforma se trobara ab un memorial i laltra mitat ne fas ereua la mia anima quen sen diguen mises en lo altar privilegiat en LLeyda i aquest en mon darer i ultim testament del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que sie millor de juxe lloant et firmant. Signe de mi mosen Pere Anton Oller qui lloho i firmo.

Testes cridats per lo dit testador Montserrat Peiro i Jaume Biosca pagesos de Artesa.


 

JOAN DE LA SALLA

 

A 3 de Obtubre de 1615

Com ningu en carn posat etc per tant jo Joan de la Salla del Regne de Fransa stanta malalt en lo llit de malaltia corporal etc es ma voluntat de ser enterrat en lo fosar de Castelldans.

Item. Vol que tot lo que es trobara esser seu lin fasen be per la sua anima i axi fa ereva la sua anima en dita Iglesia de Castelldans.

Dexe tudos de la sua anima i bens al Vicari que vuy es i per temps sera i a Joan Peiro de Castelldans als dos done plen poder distribuy per la sua anima.

Roman deutor pensio adit Joan Salla pastor 29 ᵾ.

Item. Li te en lo ramat deu cabres amiges.

Item. Dos primals i un segal. Signe de mi testador lo qual lloo i firmo.

Testes son cridats i anomenats per dit testador Joan Orgilles de Castelldans i Pere Guajicora sabater de Torres de Segre


 

GASPAR EXIMENO

Gaspar Eximeno

A 15 de setembre 1616. ( tatxada )

Com ningu en carn posat no port scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo Gaspar Eximeno texido de lli i llana stant de mala gana pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament.

Primerament dexo la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada encomman.

Item. Es ma voluntat sempre i quant sere mort esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en lo fosar de mos antipasats.

Item. Vul me sie fet anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me prench de mos bens pera la novena i per lo cap dany sinquanta sous lo demes a conexensa de mos todos i curados de mos bens i anima.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador.

Item. Me dexo en lo any que morire una misa en lo altar del Roser semel tantum de Castelldans la caritat acostumada 2 ʠ.

Item. Al cap del any una regonexensa per la mi anima ab 4 capellans.

Item. Dexo senyora i majora ma muller Andreua Eximena i Serlera sie mantinguda de mos bens mantenint mon nom casta i sens marit.

Item. Fas ereu universal a mon fill Gaspar Eximeno i si mon fill morie sens fills, o, filles un, o molts dexo ereu universal a mon fill Llorens i si lo dit Gaspar moris que tingues fils, o, filles de llegitim matrimoni dexo a mon fill LLorens tots los teles i aynes de la botiga de texidor ques trobaran en casa i la mitat del corral pera ferse botiga.

Item. Si morie Llorens essent ereu sens fills ni filles un, o, molts de llegitim matrimoni dexo ereu a mon fill Miquel Joan.

Item. Dexo marmesos i curados de la mi anima i bens a Joan Serler i Joan Queralt tots de Castelldans. I aquest es mon darrer testament i ultima voluntat mia de la qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret valer puga. Signe de mi Gaspar Eximeno texidor de lli testador de lo qual testament lloho firmo i juro .

Testes son cridats per lo dit testador Salvador Olluia i Gillem Bellera pagesos de Castelldans.


 

LLORENS ALSAMORA

 

19 de abril de 1616

Com ningú en cap posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo Llorens Alsamora fadri pages de la villa de Castelldans stant malat en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant sa i bo de paraula i bona memoria fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

Primerament encomman la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Deu sera servit que sia mort vull esser enterrat en lo fosa de la Iglesia de Castelldans en lo vas de mon pare i parens antipasats.

Item. Es ma voluntat me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo para novena i cap dany sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos i curados de la mia anima.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en dita Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Me dexo un cap dany a conexensa de mos marmesos de la mia anima semel tantum.

Item. Dexo en lo altar del Roser de dita Iglesia de Castelldans 6 mises cada any pera temps de dotse anys comensant lo dia del obit.

Item. Vul sie donat deu reals pera ques diguen deu mises en la altar de Nostra Senyora de Montserrat per la anima de ma germana Magdalena semel tantum.

Item. Me dexo 6 mises en dita Iglesia de Castelldans semel tantum.

Item. Dexo al spital de Barselona un llansol de bri semel tantum.

Item. De tots los altres bens meus aguts i per aver fas ereua universal ma mare Magdalena Alsamora tant solament lo temps de sa vida mantenint lo nom de mon pare Alsamora i no altrament i abte de sa fi fas ereva universal a ma germana Phelipa Alsamora.

Item. Vul i mano que sia cas ma germana Phelipa Alsamora morie sens fills, o, filles un, o, molts de llegitim matrimoni procreats vul que tots mos bens sien venuts al Encant publicament axi mobles com immobles aguts i per aver i de tot lo que sen traura vul que sen funde un benefici en dita Iglesia de Castelldans ab invocatio del Sant o Santa que los meus curados los apareixera i si son mors que puguen pendre la invocatio los patrons de dit benefici aval ennomenats trobaran.

Item. Vul i mano que dit benefici aje de obtenir lo mes propinch de mon llinatge ab tal que aje de esser fil de villa resident en dita villa i del mes propinch lo mes abte en lletres.

Item. Vul i mano que si no i aura ningun propinch pera obtenir dit benefici vul sie presentat il obtingue fil de villa resident en dita villa sie presentat al mes abte, declaran del residir en dita villa so es que encara que alguna dona forastera paris en dita villa no per so vul que pugue pendre (apodo) que es fil de vila sino que tingue casa i abite en ella en dita villa.

Item. Es ma voluntat que si a cas ma germana Phelipa morie ans que ma mare vul que tota sa vida ma mare poseexe los bens i abte sa fi que es funde lo dit benefici conforma esta ordenat.

Item. Es ma voluntat i vul que sien patrons pera presentar dit benefici los tres jurat de dita villa de Castelldans los que faran sempre i quant vagaran lo dit benefici i presenten conforma sta ja ordenat i es ma voluntat de tal manera que puguen presentar absolutament sens aver a menester decret de consel ni de ningu de dita villa perque no i agues en qui tots depares de consell.

Item. Vul que la dita mare pugue testar de mos bens pera la sua anima conforma jo he testat pera la mia be i onestament.

(Tatxat) Item. Lo dit Llorens Alsamora es sa voluntat que sempre i quant la dita Phelipa Alsamora germana mia morira ses fills, o, filles de legitim matrimoni procreats vul que tots mos bens sien venuts i sen funde un benefici ill aje de obtenir dit benefici fills de villa presbitero sie cura, o, evangeli, o, epistola. gradatim fusals graus.

Item. Dexo curados i marmesos de mos bens i de la mia anima a mon oncle Llorens Granel de Torregrosa i a mon cosi Pere Queralt de dita villa de Castelldans i vullen mirar pera mia anima en complir aquest meu testament i ultima voluntat mia axi a la un en absentia del altre del qual vul que valega per via de testament, o, codisil de modo i manera que de dret pugue valer.

Signe de mi Llorens Alsamora testador predit qui lo present testament lloho i firmo.

Testimonis de dit testament son cridats i ennomenats per lo dit testador Domingo Casanova stranger abitant en dita villa de Castelldans i Joan Carbonel menor de dies de dita villa de Castelldans los dos pagesos.

Miquel Masot Vicari de Castelldans et Notari.

 


 

GASPAR EXIMENO

 

A 15 de giner de 1617

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest nom sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Gaspar Eximeno texido de lli stant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant ab ferma paraula i bon seny fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

Elegesch sepultura en lo fosa de Castelldans en lo vas dels meus antipasats.

Item. Pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candella conforma ja esta prersipiat a 3 de novembre 1616 tot lo any.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo una misa en lo altar del Roser la caritat acostumada 2 sous.

Item. Me dexo una ragonexensa al cap dany ab quatre capellans ab lo Vicari tot junt.

Item. Dexo senyora i majora de tots mes bens a ma muller Andreua Eximena calsada i vestida sana i malalta en ma casa mantenint non nom casta i sens marit.

Item. Dexo ereu universal a mon fil Gaspar Eximeno de tots mos bens i si morie sens fil o filla un, o, molts de llegitm matrimoni procreats fas ereu a mon fil Llorens Eximeno i si nom fil Eximeno Llorens morie sens fil o filla un, o, molts fas ereu universal a mon fil Miquel Joan.

Item. Dexo a mon fil Frasech Eximeno la robeta i calsonts i los calsonts que me fet ara darerament.

Item. Dexo a ma muller Andreua la capa negra pera que sen fase una gonella.

Item. Dexo a mon fill Llores sinch lliures dich 5 ᵾ.

Item. Dexo a mon fill Miquel Joan sinch lliures i aso al un i laltre dexo en cartes de nubties i no altrament.

Item. Dexo tudos i curados de mos bens i fils i de la mia anima a Joan Serler i Joan Queralt tots de Casteldasens i aquest es mon darer testament i ultima voluntat lo qual vul que vallega per via de testament, o, codisil del modo i manera de juxe valer puga anullant qualsebol altre testament aja fet en qualsevol poder de Notari.

Signe de mi Gaspar Eximeno texidor de lli i de llana testador lo qual lloho firmo.

Testimonis son cridat per lo dit testador i coneguts Salvador Olluia i Guillem Bellera pagesos de dita Villa.


 

JOAN MASOT

 

1 de mag 1616

Vuy al primer de Mag 1616 com ningu en car posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Joan Masot pages de la villa de Castelldans stant malat en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant bo de ma memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima volunt mia a la qual al Altisim Creador encomman la mia anima que de no res aquella ha creada.

Primerament es ma voluntat que sempre i quant Deu sera servit a portarme al seu Sant Regne vul esser enterrat lo meu cos en la sepultura de mos antipasats en lo simintiri de la Iglesia de Castelldans.

Item. Me prench pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos tudos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Vul sem sie fet un trentenari de St. Amador en dita Iglesia semel tantum.

Item. Me dexo un neversari cada any parpetuament per la mia anima la caritat dexo 5 ʠ en dita Iglesia de Castelldans obligantne per dita caritat tots mos bens i en special lo tros de la creueta de Juneda que sta entre lo cami qui va Juneda i qui va a les Borges laltre cami. et fiat largo modo.

Item. Me dexo una misa en dita Iglesia una en cada alta semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Caterina Masota deu lliures stant empero en ma casa mantenint mon nom i la dexo Senyora majora usifructuaria

Item Dexo a ma fiila Isabet pera son matrimoni i no en altra manera trenta lliures ab diners i trenta en roba i lo demes si faltave pera colocarla dexo als curados a sa conexensa.

Item. Dexo a ma mare que se li sie feta novena tant complidament com a mi matex salvo les mises i neversaris quen dexat.

Item. Fas ereu universal de tots los altres bens meus aguts i per aver unsebulle sien a mon fill Miquel

Item. I si a cas mon fill Miquel morie sens fills o, filles de llegitim matrimoni procreats vul sie fas ereva a ma filla Isabet i si ma filla Isabet morie sens fills ni filles de llegitim matrimoni fas ereu universal a mon nebot Joan Pernafeta fill de mestre Jaume Pernafeta i de na Isabet Pernafeta i Masota i si morie lo dit Joan Pernafeta sens fills ni filles de llegitim matrimoni dexo ereu a Toni Ester fil .t. Ster i de Barbera Stera i Masota.

Item. Me dexo una ragonexensa al cap de lany a conexensa de mos tudos de la mia anima i si a cas ma muller ere prenyada si parie dona la doto conforma ma filla Isabet i si parie fill lo doto de trenta lliures i aso en cartes de nubties i aquest es mon darer testament del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo qua de juxe valer puga.

Signe de mi Joan Masot testador lo qual lloho firmo i provo. Testimonis cridats per lo dit testador son Joan Queralt i Visent March.


 

CATERINA BERINGUERA

 

A 3 de juny 1616

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Beringuera muller den Gaspar Beringuer de la villa de Castelldans stant malalta en son llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana a memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat i primeramant la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada acomman.

Item. Me prench pera novena i cap dany i regonexensa al cap del any sinquanta sous i lo demes que i aura meneste ho dexo a conexensa se mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldans.

Item. Me dexo pera la mia anima un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo un neverasari perpetuo pera sempre la caritat de dit neversari i dexo sinch sous cada any i consigno sobre mon dot i en special asigno lo coral quem dona mon germa en dot per part i paga de aquel i dit coral sta situat en dita villa de Castelldans afronte a davant en lo carer corible i detras en lo coral den Camarasa i Reg del costat ab casa i corral de mon germa Mateu Cabestany i laltre costat ab casa de Jaume Peiro i ab lo coral de dit Peiro i sie dit cada any lo dijous primer despres de Nostra Senyora del Roser del mes de mag.

Item. Me dexo una misa que sem digue cada any lo primer dimecres de Juny pera temps de vint anys dich 20 anys comensant lany del obit i nomes en lo altar del Nom de Jesus.

Item. Dexo a mon marit Gaspar Beringuer per los bons serveis que de ell tinch rebuts deu lliures dic 10 ᵾ.

Item. Dexo a ma fillastra Jeronima Beringuera un cos de grana que jo tinch en ma caxa tal qual sera i unes manegues de scarlati que tinch en dita caxa.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon marit Gaspar Beringue i Mateu Cabestany germa meu tots de Castelldans.

Item. Los altres bens meus que tinch de mon dot fas ereu, o, erua al fill o, filla que jo parire un, o, molts universals, i si a cas morien que no fosen de edat pera testar fas ereu a mon germa Mateu Cabestany de dita vila de Castelldans i aquest es mon darer testament i ultima voluntrat de la qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que juxe pugue valer anullant qualsevol testament, o, codisil que aje fet en poder de qualsevol Notari, firmant i lloant dit testament. Signe de mi Caterina Beringuera i Cabestanya lo qual lloho i firmo.

Foren testimonis cridats per la dita testadora Salvador Queralt i Joan Masot.


 

JOANA SPERANSA GISPERTA

 

A 27 de Agost de 1616

Com ningu en carn posat no pot scusar lo peril de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Speransa Gisperta muller den Pere Gispert stant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

Primerament la mia anima al Creador qui aquella a creada de no res acomman.

Item. Prench pera la mia anima pera novena i cap del any sinquanta sous i lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Vul esser enterrada en lo fosar de la Iglesia de Casteldans en la sepultura dels antipasats de mon marit.

Item. Dexo a mon marit Pere Gispert vuit lliures.

Item. Dexo a mon fil Tomas Gispert de mon dot vint lliures i un lansol de bri i un altre de estopa i una caxa de pi guarnida.

Item. Dexo a Nostra Senyora del Roser una tovallola larga

Item. Dexo marmesos del anima a mon marit Pere Gispert i Miquel Mor mon pare del Soleras.

Item. Del restant de mon dot fas ereu universal a mon fill Pere Gispert i los sobredits llansols de mons fils los dexo en cartes de nubties i no altrament i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia lo qual vol que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de juxe valer puga anulant qualsevol altre testament fets en poder de qualsevol Notari, o scriptor. Signe de mi Speransa Gisperta lo qual loho firmo.

Testimonis foren coneguts i ennomenats per la dita testadora Nicolau Flix i Tomas Valles pagesos de Casteldans.


 

JOAN ARMENGOL

Joan Armengol

15 de giner 1617

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Joan Armengol pages de la villa de Casteldans stant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant sa de paraula i firma lloquella y en mon bon seny fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

Primerament la mia anima al Altisim creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Casteldans en lo vas de mos antipasats.

Item. Me prench de mos bens pera novena i cap dany sinquanta sous de demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Dexo a ma muller Joana Armengolla senyora i majora de mos bens que no sie hoida ni demanada ninguns contes.

Item. Dexe per son dot a ma filla Angela la mitat de la vinya en cartes de nubties.

Item. Fas ereva universal a ma filla Barbera Armengola de tots mos bens que romandran.

Item. Dexo a ma filla Isabet muller den Morull 5 ʠ 1 diner i quest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que valege par via de testament, o, codisil del modo que de juxe valer puga anulant qualsevol testament fet en qualsebol Notari.

Signe de mi Joan Armengol testador predit lo qual lloho firmo i juro. Foren testimonis cridats i ennomenats per lo dit testador Jaume Armengol i Joan Alsamora pagesos de dita villa de Castelldans.

Item. Me dexo tudos i curados dela mia anima an Jaume Armengol i Joan Babot los quals dos los don plen poder en complir mon testament conforma es ma voluntat. Testes ut supra.


 

JAUME ARMEGOL

 

A 15 mesis Marsis anno 1617.

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Jaume Armengol pages de Castelldans estant malalt en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat.

Primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de la lglesia de Casteldasens en lo vas dels meus antipasats.

Item. Me prench pera la mia anima i dels meus pera novena i cap dany sinquanta sous lo demes dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima

Item. Me dexo un cap dany.

Item. Me dexo anual de pa i candela conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Me dexo un neversari perpetuo en la Iglesia de Castelldans pera cada any per la mia anima i dels meus i la caridat pera dit aniversari dexo setse sous dic 16 sous. Sis te de selebrar ab quatre capellans ab lo Vicari juntament i de aso ne obligo tots mos bens aguts i pera ver, i en special ne obligo lo bancal que tinch a la Comma de na Franca junt lo bancal de Joan Babot i a laltre costat de ma muler.

Item. Me sien dites 2 mises al Nom de Jesus semel tantum i Sant Antoni una i a Santa Barbera altra i a Santa Margarita un altra semel tantum.

Item. Dexo un ducat a la Confraria del Roser semel tantum.

Item. Dexo al basi dels animes deu reals semel tantum.

Item. Dexo al basi de la llumenaria un ducat semel tantum.

Item. Dexo a ma muller molt amada mia Margarida Armengolla Senyora i majora sana i malalta stant en ma casa regint i governat mon fill Joan mantenint mon nom i que ningu no la pugue traure de ma casa si no que fase a son plaer.

Item. Vul i mano que si mon fil Joan morie sens fils ni filles un, o, molts que no fos pera testar se entere les ores vul que ma muller ne trague tot lo que mi pertany de dret en los bens vinclats i tot lo meu dot conforma conste ab un scrit en la notaria de la Iglesia en lo manual de mosen Torres i la apoca sta en lo manual de Mosen Pere Antichs i de tots sen fase be pera la mia anima i del meus i sia cas ma muller se casave i lo minyo morie vul que los curados a fasen o triaren los drets de casa com ja sta dit i men fasen be i no guardant mon nom no vul quey tingue ma ni peu.

Item. Dexo curados de la mia anima i marmesos an Miquel Miro i an Joan Babot i Bertomeu Miro als quals don plen poder en complir aquest mon testament i ultima voluntat.

Item. Dels altres bens meus aguts i pera ver on se vulle que sien mobles, e, inmobles fas ereu universal a mon fill Jaume Armengol, aquest es mon testament i ultima voluntat del qual vul que vallega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret valer puga anulant qualsevol altre testament i codisil que puga aber fets en poder de qualsevol notari, o, scritor.

Signe de mi Jaume Armengol testador lo qual lloho firmo.

Testimonis son cridats per lo dit testador Joan Queralt i Joan Massot pagesos de Castelldans.

 

Vui a 22 de novembre 1618 fonch pres Inventari dels bens den Jaume Armengol a instantia de Miquel Miro i Joan Babot com a curados marmesos de dit Jaume Armengol en presentia de Senyor balle March Peiro balle de dita villa de Castelldasens i testimonis de dit inventari Joan Masot Nicolau Flix tots de Castelldasens pres per mi i en mon poder Miquel Masot Vicari i Notari de Castelldasens i es lo seguent.

Primo. Una casa ab portes i clau situada en lo carrer corible.

En la entrada de la casa - un aladre jou i feltres - lo aladre stave guarnit de tot lo menester.

Item. Un jou de carro.

Item. Un albardo – una cassa.

Item. 5 Cantes de terra

Item. Un fillat de carro alda.

Item. Un porgado de junc.

Item. Dos josanes de finestras de pedra picada.

Item. Una sarria dolenta.

Item. Un cabas gran alda.

Item. Dos sacs aldans.

Lo seller

Item. Dos vexells - vuit portadores la mitat de pi i la altra mitat de ginebre.

Item. Un banch de fusta.

Item. Dos tenalles – una pica de pedra.

Item. 6 forques de ventar.

Item Un espadador – un exobridor

Item. En lo cub deset carregues de verema.

Item. Dos mulles de hedat la una te catorse anys i laltra vint i quatre anys.

Item. Un aladre desbastit.

Item. Un carro ferrat vell – una scala de garbejar i una petita scala.

Item. Una somera vella ab polli.

Item. Tres borrasses dos de dues telles i laltra de tres telles aldanes.

La salla

Item. Un cofre buit - un altre cofre i a dins avie tres llansols de estopa de tres terses.

Item. Un llansol de bri.

Item. Dos coxineres de bri – un davant llit de red ab bancs de tella.

Item. Tres tovalles de bri i una de estopa llistades de coto blau.

Item. Un drap de paret de red i benes de bri.

Item. Dos coxinets de galta de bri aldans ab fill rovellat.

Item.Dos tovallons de cante de bri.

Item. Quatre camises de bri pera home servidises.

Item. Dos manegues de tafeta morad.

Item Un matalas que aporta en son dot dit Armengol.

Item. Dos flasades de la forma mijana mitges flasades.

Item. Una flasada aldana que aporta en son dot

Item. La pastera - una cadira de costelles dos bancs de dita pastera un pages un sedas de seda.

Item. Una dotsena i mija de scudelles – una dotsena de plats mijanses - un plat de pisa - dos ampolles una gran i una mijansera - dos copetes i un taso - una pebrera.

Item. Una capa de vitidose.

Item. Una capa del dol aldana.

Item. Una marfega ab pots bancs

Item. Tres corteres de ordi.

Item. Un raxat de ferro.

Item. Un sobre llit - dos coxins i tresponti.

Item. Tres astes una tenalla gran.

Item. Dos spases rovellades.

En la cambra.

Item. Una faneca de blat.

Item. Una panistra de amelles.

Item. Una taula llarga ab banquets.

Item. Unes scaletes.

En la cunya

Un setibanch ab taula dos banchs la un gran i laltre petit - uns cremales del foch de ferro - un ast - una paella - una lloseta una - coladora - una giradora - tres llumeres.

Item. Una caldera sense ansa.

Item. Una paelleta.

Item. An sembrat del dit Jaume Armengol deu faneques de blat.

Testimonis son de dit inventari Joan Masot i Micolau Flix tots de Castelldasens.

Item. A pagat Jaume Armengol per una costeta per roba que li tenie en casa sis lliures dich 6U.


 

JOAN CASES

 

A 26 de giner 1617

Com ningu en carn posat etc jo na Cases viuda dexada del quondam Joan Cases abitant en Lleida i ella abitant en Pugvert stant malalta etc.

Item. Primerament vull esser enterrada en Pugvert.

Item. Dexo pera mia anima pera novena i cap dany sinquanta sous i lo demes a conexensa de mos todos de la anima.

Item. Dexo tudos de la mia anima al Rv mº Villanova Vicari de Pugvert i a Bertomeu Flor de Pugvert.

Item. Me diguen tres mises en lo altar del Roser de Pugvert.

Item. Dexo ereua anima mia de que tinch en que se men fase mises, o, neversaris en la villa de Pugvert.

Item. Dexo a mosen Villanova un ferros del foch i lo que es agi en casa a la badia de Pugvert que es meu.

Item. Tots los altres bens meus on se vulle que sien fas ereua la mia anima de tots los altres bens meus. Signe de mi Margarida Casas testadora lo qual vul sie valedor i anullo qualsevol altre testament o codisil fets fins al present dia i any ut supra. Testimonis cridats i anomenats per la dita testadora Matia Masot de Pugvert i Joan Vidal abitant en Pugvert.

Los descarechs de Margarida Cases abitant en Puigvert .

Primo dexo vuit reals pera la novena de mon marit................................................................2 ᵾ.

Item. Tinch en Lleida en ma casa quatre cofres les dues en pany i les dues en roba dins.

Item. Una pastera ab servedores dos llits de posts i banchs.

Item. Un caretell un porgado dos paelles dos cunes sinch o sis pots.


 

JOAN ARGILLES

 

A 30 de novembre 1618

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perirll de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Joan Argiles pages de la villa de Castelldasens stant sa i bo fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

E la qual la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquel la acreada acoman.

Ellegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de la Iglesia de Casteldasens en la sepultura dels meus antipasats.

Item. Me prench pera la mia anima sinquanta sous lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de la mia anima de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en la villa de Casteldasens.

Item. Me prench quen sem sien dites dos mises en lo altar del Nom de Jesus i dos en lo altar del Roser de la Iglesia de Casteldasens.

Item. Vul que se li sie fet be per la anima de ma muller sempre que sie morta conforma se a fet pera mi.

Item. Dexo a mon fill Joan sinch lliures en cartes de nubties.

Ite. Dexo a mes filles sinch ʠ a cada una .

Item. Dexo a ma muller senyora i majora calsada i vestida sana i malalta tots los dies de sa vida mantenint mon nom casta i sens marit, i si mon ereu no hi vol fer la vida que los marmesos i curados meus ( lin dexen ) a sa conexensa.

Item. Dexo a mes filles un cos i manegues de dol.

Item Los altres bens meus fas ereu universal a mon fill Jaume Argilles.

Item. Si dech ninguna cosa que be i veramant sea mostrara que tot sie pagat i aquest es mon darer testament i ultima voluntat la qual vul que valege per via de testament, o codisil del modo que de juxe valer pugue.

Signe de mi Joan Argiles lo qual lloho i firmo.

Testimonis son cridats per lo dit testador Pere Gispert i Joan Costa pagesos de Casteldasens.


 

ANGELA ANGLES

 

A 4 de juliol de 1617

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Angela Peirona i Anglesa muller den Pere Peiro pages de la villa de Casteldasens stant malalta en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament.

Primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res Aquella ha creada acomman.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels antipasats de mon marit.

Item. Me prenc pera novena i cap dany 50 lo demes a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforme es us i pratiga en Casteldasens.

Item. Me dexo una misa al altar del del Roser i dues mises resades al altar del Nom de Jesus i tot lo sobre tant solament una vegada.

Item. Dexo a mon marit Pere Peiro nou lliures semel tantum.

Item. De tot lo meu dot fas erua universal a ma filla Mariagna Peirona i si a cas morie que no fos pera testar fas ereu universal a mon marit Pere Peiro de dita villa de Casteldasens.

Dexo marmesos de la mia anima a mon cosi mosen Pere Angles rector de Zinfaro i a mon marit Pere Peiro als quals dos dono plen poder pera complir aquest meu testament i ultima voluntat lo qual vul que vallega per via de testament o codisil del modo i manera que de dret pugue valler anulant qualsebol testament, o, codisil aja fet en poder de qualsebol notari, o, scriptor lloant et firmant.

Signe de mi Angela Peirona testadora lo qual lloho firmo. testimonis foren enomenats per la dita testadora son Guillem Bellera i Fransech Costa pagesos de Castelldanses.


 

BARBERA GISPERTA

Barbera Gisperta

A 2 de octubre de 1618

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Barbera Gisperta muller den Jaume Gispert de Casteldasens stant malalta en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat. I primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada acomman.

Item. Vul esser enterrada en lo fosa de la Iglesia de Casteldasens en lo simintiri ha on sta enterrat mon marit.

Item. Me prench per la mia anima aquelles dotse lliures quem dota mon marit en Jaume Gispert en los capitols matrimonials quant nos casaren .

Item. Me dexo dotse mises al altar del Roser en la Iglesia de Casteldasens semel tantum.

Item. Me dexo dotse mises al altar del Nom de Jesus semel tantum i lo demes de les dotse lliures vul se men sien dits aniversaris ab lo Vicari de dita villa i capellans forasters.

Vul que les sis lliures quem dexa ma neboda Flixa muller que ere den Nicolau Flix en son testament vul que se men digue un trentenari de Sant Amador semel tantum i lo que romandra que se men sie dit tambe mises cantades conforma los altres neversaris tot per la mia anima i dels meus.

Dexo a ma neboda Isabet Flixa unes faldetes de pebret que tinch ja portades.

Item. Dexo a mon nebot Nicolau Flix 3 semel tantum

Item. Dexo a ma germana na Morella de Aspa unes faldetes de burelet de cada dia les portava.

Item. Dexo a la dita ma germana Morella de Aspa unes faldetes de burel servidises i un cos de contray lo que duya als diumenges.

Item. Dexo al Sant Sacrament un sou.

Dexo al Roser de Casteldasems una tovallola llarga nova.

Item. Los demes bens meus on se vulle sien fas ereu universal a mon fill Tomas Abella de Alcogul.

Aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que vallega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret puga valer anulant qualsevol altre testament, o codisil que aje fet en poder de qualsevol notari, o, scriptor.

Signe de mi Barbera Gisperta testadora lo qual lloho firmo i juro.

Item. Me prench tudos de la mia anima a mon cunyat Pere Masot i en Gabriel Flix i a mon fil Tomas Abella lo que los dono plen poder pera complir aquest mon darer testament.

Testimonis cridat per la dita testadora Joan Carbonell i Joan Peiro tots de Castelldasens.


 

CATERINA MARCH

 

A 13 febrer de 1618

Com ningu en carn posat no pot scusar lo peril de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Marca muller del quondam en March Ripoll stant malalta en mon llit de malaltia corporal del qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darrer testament i ultima voluntat.

I primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada acomman.

Item. Vull i mano que sempre i quan Deu sera servit que sia morta vul quem sie feta la sepultura en lo fosar de la Iglesia de Casteldasens en lo vas de mon marit.

Item. Vul i mano que pera novena i cap dany me dexo sinquanta sous i lo demes a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Me sie dit en dita Iglesia un trentenari de Sant Amador i so semel tantum.

Item. Me dexo un aniversari perpetuo sobre mon dot la caritat pera dit aniversari i consigno sinch sous de pentio.

Item. Me dexo 3 mises al S. Sacrament.

Item. Al Roser 7 mises.

Item. Al nom de Jesus 5 mises i aso de totes les mises semel tantum salvo lo neversari.

Item. Dexo a mon nebot lo spolit que sem pertany.

Item. Del demes de mon dot fas erua universal la mia anima.

Item. Dexo marmesos a mon nebot Miquel Masot Vicari de Casteldasens i a Joan Masot i a mon nebot Visent March als quals tots junts, o, als dos en particular los dono plen poder en complir aquest meu testament conforma esta ordenat i aquest en mon testament i darera voluntat del qual vul que vallega per via de testament, o, codisil del modo que dejure pugue valler anullant qualsevol altre testament, o, codisil fets en qualsevol altre Notari, o, scriptor.

Signe de mi Caterina Marca viuda testadora lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis cridats i ennomenats per la dita testadora son Miquel Joan Eximeno i Salvador Queralt tots pagesos de Casteldasens.


 

 

PAU PAMIES

A 2 de desembre de 1618

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Pau Pamies fill llegitim de Pau Pamies i de na Eulalia Pamies de davant la Iglesia de la villa de la Selva Arquebisbat de Tarragona estant malalt en lo llit en lo Castell de Casteldasens de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada acomman.

Item. Me prench pera novena i cap dany 2 10 ʠ.

Item. Vull i mane sie fet anual de pa i candela tot lo any del dol.

Item. Vull esser enterrat en lo fosar de la villa, o, lloch a hon morire.

Item. Me dexo una missa pera mon pare i una pera ma mare i una pera mi mateix Pau Pamies i que sien dites en la Cartoxa i dites mises les dexe perpetuament sobre tots sos bens aguts i pera ver.

Item. Vull que sem diguen sinch mises lo dia del enterro semel tantum.

Item. Dexo a mon oncle Andreu Pedrol de la Selba lo avellana del rech adoberet.

Item. Un altre avellana dexo a Toni Pedrol de la matexa villa en la partida dels galtes partida de les forques.

Item. Vul i es ma voluntat de tots los altres bens meus mobles e inmobles aguts i pera ver fas ereu universal a mon oncle Andreu Pedrol de la Selva al qual pugue fer a son plaer ab los carechs que aporten dites eretats casa i bens exceptat empero, que lavellana que he dexat a mon oncles que aje a pagar lo dit mon oncle Toni tots los carechs que porte lo dit testament .

Item. Dexo curados marmesos de la mia anima an Andreu Castella oller de mes de dies i en Fransech Castella son cosi als quals dos don plen poder de complir aquest meu testament i ultima voluntat conforma esta ordenat en dit testament.

Item. Es ma voluntat que la roba i vestits que son meus dexo als fills de mon oncle Andreu Pedrol i una capa que tinch.

Item. Vint i set reals me te en Pere Brescanet vul que se men diguen mises en lo monestir de Cartoxa i aquest es lo darer i ultim testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que de dret puga valer anulant qualsevol testament agues fet en poder de qualsevol notari, o, scriptor.

Signe de mi Pau Pamies testador del qual lloho firmo i abono.

Testimonis son cridats Jaume Aimor franses i tal Blasi tots mosos del Castell de Casteldasens.


 

JOAN CAPDEVILA

 

Anno Domini 1614

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Joan Capdevilla fadri fill legitim i natural den Toni Cabdevilla i de na Joana Cabdevilla del regne de Fransa stant sa i bo i no malalt fas i ordeno mon testament per causa de aber de anar a Valentia.

Primerament encomman la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada.

Item. Si moria en lo districte de la rectoria de Casteldasens, o, a dos llegues prop Casteldasens vull esser enterrat en lo fosa de dita villa de Casteldasens.

Item. Me dexo per novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol.

Item. Tot lo demes que tindre en Casteldasens i fora de ell a tres llegues a la rededor axi deutes deguts com encomanats i de qualsevol manera fas ereua la mia anima i en continent sapien sia mort que se men fasen be per la mia anima

Item. Dexo tudos de la mia anima a Bertomeu Masot i a Joan Argilles de la Costa tots pagesos de Casteldasens.

Signe de mi Joan Cabdevilla pages stranger abitant en Casteldasens dia y any ut supra.

Fonch fet en la dita badia de Casteldasens testimonis son Bertomeu Masot menor de dies i Miquel Masot los dos germans de dita villa de Casteldasens.


 

MARGARIDA MIRO

 

A 5 de setembre 1618

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Margarida Mirona muller den Miquel Miro pages de la villa de Casteldasens estant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada acomman.

Item. Es ma voluntat que sempre i quant Deu sera servit que sia morta vull esser enterrada en lo fosar de la Iglesia de Casteldasens en lo vas dels antipasats de mon marit.

Item. Me prench pera novena i capdany 50 ʠ.

Item. Me dexo pera la mia anima anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Casteldasens.

Item. Me dexo una misa en cada altar de dita Iglesia.

Item. Dexo al altar del Roser que sem diguen tres mise resades semel tantum.

Item. Dexo a cada altar de dita Iglesia de Casteldasens un sou de caritat semel tantum.

Item. Dexo a mon marit Miquel Miro 5 semel tantum.

Item. Vul i mano que tot lo demes de mon dot dexo ereua universal a ma filla Margarida Mirona i si a cas morie que no fos pera testar vul que del dot sen fase tres parts de la una part que sen fase be per la mia anima la segona part del dot torne a casa de mon pare, o, a son ereu i laltra part ho dono a mon marit Miquel Miro.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon marit Miquel Miro i a mon germa Miquel Joan Perexens de lloch del Soleras als quals dos dono plen poder i facultat en complir aquest mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera qe de juxe valer puga anulant qualsevol testament que aje fet en poder de qualsevol notari, o, scriptor.

Signe de mi Margarida Mirona testadora lo qual lloho i firmo.

Testimonis son de dit testament cridat i ennomenats Joan Queralt i Ramon Sunyer pagesos de dita villa de Castelldases.


 

JAUME PEIRO

 

A 18 de giner de 1619

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Jaume Peiro pages de la villa de Castelldasens stant malalt en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat, e, ab lo qual la mia anima qui de no res aquella ha creada encomman.

Item. Vul i mano que sempre i quant jo sire mort vul esser enterrat en lo fosa, o, simentiri de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus entipasats.

Item. Me dexo para novena i pera cap dany tres lliures semel tantum.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es costum i pratiga en Casteldasens.

Item.Vul sem digue lo trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo dues mises cada mes del any perpetuament ques diguen en dita Iglesia de Castelldasens i un real per les candeles ques cremaran que tot junt sera 50 ʠ obligantne 50 lliures dich 50 quem fa la villa de Casteldasens de sensal cada any.

Item. Es ma voluntat dexo a la capella de S. Armengol a la font ha on la dita villa te determinat de fer dita capella deu lliures dich 10 semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Montserrada Peirona que sie mantenguda en ma casa de tot lo manteniment que ameneste tots los dies de sa vida calsada i vestida sana i malalta i tot lo sustento en menjar i beure que haura ameneste i haso stant en ma casa regint i governant mos fills i bens mantenint mon nom.

Item. Vul i mano que sempre i quant quitasen lo dit sensal de les dues mises cada mes vul que lo frare que regira la obedientia de Casteldasens i lo Vicari que les ores sera i lo balle que sera de dita villa lo esmersen en loch segur i tuto so es les sinquanta lliures.

Item. Dexo a ma filla Margarida Peirona en cartes de nubties dosentes lliures pera son matrimoni

Item. Dexo a ma filla Paula Peirona dosentes lliures pera son matrimoni i aso en cartes de nubties i no altrament i axi a la dita Margarita com a Paula filles mies vul se li done la roba per als dits matrimonis ho dexo a conexensa de mos marmesos los voldran donar be i onestament.

Item. Vul i mano que les quatre sentes lliures que dexo a les dites filles mies pera son matrimoni los consigno lo sensal quem fa la villa, o, lloch de Vinyols en lo camp de Tarragona.

Item. Vul i mano que mon fill Matia estodie i que mon ereu lo mantinugue als studis calsat i bestit i tot lo manteniment que aje amenester pera dits studis. I tot lo manteniment que se li te de donar vul queu aje a conexe lo pare Don Prior de Scala Dei que les ores sera i un curador i un parent lo mes propinch i que lo aje amantenir fins ha edat vint i vuit anys i no mes sino li voldra ajudar.

Item. I si a cas no volie studiar li dexo pera son matrimoni sent i sinquanta lliures i aso en cartes de nubties i no altrament.

Item. Dexo a ma filla Caterina Masota cos manegues i gonella de molada semel tantum.

Item. Dexo a mon net Miquel Mora de Termens una cota de molada semel tantum.

Item. Dexo a ma germana Caterina Castellnova cos i manegues de molada semel tantum.

Item. Dexo curados i marmesos de mos bens i fills i de la mia anima a mon germa Joan Peiro balle de Pugvert i a mon cunyat Lluis Pollina pages de Villanova de Vellpuig i a Joan Peiro pages de la villa de Casteldasens als quals tres, o, als dos en absentia del altre don poder i facultat pera complir aquest meu testament i ultima voluntat conforma sta ordenat en dit testament hils prego molt encaridament vullen mirar per la mia anima.

Item. Vull i mano que les deu lliures que dexo de caritat pera ajuda de la obra de la capella de Sant Armengol vul que sino fan la hobra de dita capella dins lany comensant lo dia del meu obit en un any que no li deixo res sino que giro la caritat al Sacrari de dita Iglesia major de Castelldasens pera pintarlo.

Item. Vul i mano i es ma voluntat dexo ereu universal de tots mos bens aguts i pera ver on se vulle que sien a mon fill Jaume Peiro de dita villa de Castelldasens dels quals pugue fer a son plaer i a sa voluntat i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vull que vallega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret puga valer i tenir.

Signe de mi Jaume Peiro testador lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son cridat i ennomenats per lo dit testador Joan Masot i Andreu March pagesos de Castelldasens.


 

MONTSERRADA PEIRO

10 de febrer de 1619

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar per alcansar la vida perdurable per tant jo na Monserrada Peirona dexa de Jaume Peiro de la villa de Castelldasens stant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat .

Primerament encoman la mia anima al Altisim Creador qui de no res a creada.

Item. Es ma voluntat de esser enterrada sempre i quant sia morta en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas mon marit.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga.

Item. Me dexo pera novena i cap dany tres lliures semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de St. Amador en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Me dexo un neversari perpetuo que sie dit en la Iglesia de Castelldasens i sie celebrat lo primer divendres de coresma cada any ab dos capellans lo Vicari i un altre capella i sie donat a cada capella sinch sous de caritat dich 5 ʠ tot junt es 10 sous cada any i sie pagat de mon dot .

Item. Me dexo set mises a Nostra Senyora del Roser semel tantum.

Item. Me dexo sinch mises al nom de Jesus semel tantum.

Item. Dexo a Nostra Senyora de les Sogues 5 mises semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Magarida i ma filla Paula sinch lliures a cada una en cartes de nubties.

Item. Dexo a ma filla Caterina Masota de Pugvert 5 semel tantum.

Item. Li dexo a ma fila Caterina Masota unes faldetes morades.

Item. Dexo a na Marca de Andreu March una gonella de burell aldana unes faldetes frairechs aldanes un cos de contrany i manegues tot alda.

Item. Lo demes de mon dot fas ereu universal a mon fill Jaume Peiro del qual pugue fer a son plaer.

Item. Dexo a mon fill Matia 5 lliures dic 5 . en cartes de nubties i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vull que vallega per via de testament, o, codisil, del modo i manera que de juxe valer pugue. Signe de mi Monserrada Peirona testadora lo qual lloho firmo.

Testimonis cridats i ennomenats per la dita testadora Joan Gasul pages de Tarrega i Miquell Queralt pages de la villa de Casteldasens.

Item Dexo tudos de la mia anima a mon cunyat Joan Peiro balle de Pugvert i a mon germa T. Pollina de Villanova de Vellpuig et hoc it es verum.


 

TECLA REG

 

A 25 de setembre 1616

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories et per tant jo na Tecla Reja muller del quondam Gaspar Reg estant malata en mon llit fas mon darer testament i ultima voluntat.

Item. Vul esser enterrada en lo fosar de Casteldasens .

Item. Me prench pera novena i cap dany quatre lliures dich 4 ᵾ.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador que sie celebrat en la Iglesia de Casteldasens semel tantum.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol semel tantum.

Item. Dexo a mon nebot Toni Reg deu lliures semel tantum

Item. Lo demes de mon dot i tots los drets que sem pertany en casa de mon marit, o, en qualsevol part fas ereu a mon fill Gaspart Reg.

Item. De marmesos de la mia anima Jaume Peiro i an Miquel Miro.

Signe de mi Tecla Reja testadora lo qual lloho firmo

Testimonis son Joan Valles i Pere Ferrer tots de Castelldasens.


 

MARIAGNA QUERALTA

 

A 17 de mag de 1619

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la humil Verge Maria mare sua sie Amen.

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Mariagna Queralta muller den Pere Queralt pages de la villa de Casteldasens stant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat .

E primerament encomman la mia anima al Creador que de no res aquella a creada.

Item. Vul esser enterrada en lo fosar de Casteldasens en la sepultura dels antipasatas de mon marit.

Item. Me prench pera la mia anima i pera la novena i pera cap dany sinquanta sous.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Casteldasens.

Item. Se dexe una misa al altar del del Roser i una al Nom de Jesus semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Margarida Queralta vint lliures en cartes de nubties .

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon marit Pere Queralt i a mon germa Jaume Argilles als quals dos dono plen poder pera complir aquest meu testament i ultima voluntat

Item. Del demes de mon dot fas ereu universal a mon marit Pere Queralt i aquest es lo meu darer testament i ultima voluntat lo qual vul que valega per via de testament, o , codisil del modo que dejure puga valer. Signe de mi Mariagna Queralta testadora lo qual lloho firmo i abono.

Testimonis cridats i anomenats per la dita testadora son Visent Marc de Casteldasens i Miquel Castello de Sisquella.


 

MIQUEL PUJALS

2 de mars 1619

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umill Verge Maria sie Amen.

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Miquel Pujals stranger pages de Fransa estant malalt en casa de Joan Masot de la villa de Casteldans pero stant en mon bon seny i sana memoria firma loquella fas i ordeno mon testament.

Item. Encomman la mia anima al Altisim Creador que la creada de no res.

Item. Prench per la mia anima pera novena i pera cap dany 5 .

Item. Vull esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Casteldans .

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo trenta tres reals de mises de St. Amador.

Item. En la Iglesia de Casteldans me dexo un aniversari cada any la caritat 5 sous pera dit aniversari pera dit aniversari i sien esmersades 5 pera dit aniversari en lloch segur.

Item. Vull que prenguen 7 i les enbien Ager i fasen novena pera mon pare i pera ma avia.

Item. Dexo a ma neboda Sabina filla de ma germana dotse lliures en cartes de nubties

Item. Dexo a ma neboda Mariagna dotse lliures en cartes de nubties i si a cas morien antes de casarse dites mes nebodes ho dexo a ma germana i tot lo demes que faltara pera novena ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Dexo al spital de Castelldasens trenta reals pera que es fase obres pera star los pobres.

Item. Dexo marmesos de la mia anima al pare fransisca Pere Carbonell i Joan Carbonell i a mon cunyat Sebastia Gotarda i a mon nebot lo ereu Sebastia Gotarda.

Item. Lo demes de ma asienda fas ereva universal a ma germana Maria Gotarda de la Villa de Ager la qual pugue fer a son plaer de ma asienda.

Signe de mi Miquel Pujol pages testador lo qual testament lloho firmo . Astuent five in loco Castriasinorum per me Micaele Masot Vicarium et Notarium dicti loci die 2 mensis marsi anno Anuntiata te 1619.

Testimonis son cridats per lo dit testador i anomenats Jaume Cornador i Gabriel Cornador de Alforje pagesos.

 

Descarrech de Miquel Pujals testador.

Primo te sembrat a son de cap lo Comellar de les forques de Macharre.

Item. Lo tros den ( Camara ) fa de les roques llargues a la catorsena me a deixat fra Pere per 3 anys.

Item. Lo tros de Alsamora cami de Juneda de deu una.

Item. Lo tros de Gomes tinch sembrat ab en Carbonell Joan a miges de dotse una den Ratera loy a deixat los curados pera sinch anys i los ( resoxies ) ho dexo a mon compare Joan Carbonell.


 

JAUME PEIRO

 

A 29 de Agost de 1619

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Jaume Peiro fadri pages fill den Jaume Peiro de la villa de Castelldasens stant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

Primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada acomman.

Es ma voluntat de esser enterat en lo fosar de la Iglesia de Casteldasens en lo vas del mos antipasats i de mon pare.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldasens.

Item. Me dexo para novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me dexo que sem digue lo trentenari de St. Amador en lo altar privilegiat del Roser de predicadors en Lleida semel tantum.

Item. Vul i mano que sem digue dos neversaris cada any parpetuament ab quatre capellans i sie donada la caritat a cada capella sis sous que tot junt sera cada neversari vint i quatre sous i lo sou pera compliment de vint i sinc sous lo dexo pera la llumenaria de la Iglesia de Castelldasens que tot junt son los dos neversaris 50 ʠ los quals ne obligo lo sensal quem fa la villa de Casteldans que ia esta obligat tambe altres sinquanta sous a les misses que mon pare en gloria sie sea dexades dues cada mes com conste en son ultim testament i sien celebrats dits aniversaris la un neversari de mars i laltra neversari en lo mes de Juny perpetuament.

Item. Me dexo una missa perpetua 3 ʠ.

Item. Dexo a ma germana Margarita vint i sinch lliures en cartes de nubties semel tamtum.

Item. Dexo a ma germana Paula vint i sinch lliures en en cartes de nubties semel tamtum.

Dexo a ma germana Caterina Masota de Pugvert vint i sinch lliures semel tantum.

Item. De tots los altres bens meus aguts i per aver mobles, e, inmobles dexo i atorgo a mon germa Matia Peiro fill de Jaume Peiro i aquel ereu meu instituesch universal i si lo dit Matia hereu meu morira sens fills ni filles hu, o, molts de llegitim matrimoni, o, ab tal que ningu dels vinga a edat de testar en tal cas vul sie ma voluntat que tots mos bens sien repartis entre mes germanes que a les hores se trobaran vives.

Item. I si a cas totes mes germanes seran mortes i no ni avie ninguna de viva vul que sie repartit per iguals parts per los mes propinchs meus.

Item. Prench per curados de mos bens i tudos de la mia anima los honrads en Joan Peiro balle de Pugvert oncle meu germa de mon pare en gloria sie i a mon oncle Luis Pollina de Villanova de Vellpuig a mon oncle Joan Peiro de Castelldasens als quals don plen poder que los bens i a mon ereu i germanes governen i regesquen donantlos poder tal qual a tudos i curados testamentaris es acostumat donar i aquesta es la darrera i extrema voluntat mia la qual vull que valega per testament, o codisil, o per altra qualsevol ultima voluntat i millor puga de dret valer i tenir actum est en loco Castriasinorum die 29 mensis agusti ano 1619.

Signe de mi Jacobis Peiro testatoris predicti qui predicta confeso laudo et firmo.

Testes vocati et rogatione propio disti testatoris sunt Petrus Riber et Petri Ros de Vinfero.


Memorial del Inventari dels bens de Jaume Peiro fadri fill llegitim i natural den Jaume Peiro a 25 de Setembre 1619

Primo una casa en lo carrer corible ab portes i tancadura.

Item. Una llosa de cantes.

Item. Sis cantes.

Item. Una conta de aram molt bona ab 13 peus.

Item. Dos ambuts de aram un gran i un petit.

Item. Una llosa vella de cantes.

Item. Una bocatje de sigja.

Item. Un fillat de portapalla dolent.

Item. Una soga garrotera del carro mija soga.

Item. Una pica de pedra de tenguda de trenta cantes.

Item. Unes grapes.

Lo seller cambra de la mell.

Item. Dos exobridos.

Item. Una erada streta.

Item. Una destral dolenta i una sense manec.

Item. Tres piques de pedra la una stave de mija de mel.

Item. La premedora de mel.

Item. Una scala de collir ollives.

Item. Un tribo teneler.

Item. Un alladre bastit.

Item. Un parpal de ferro.

Item. 3 Portadores.

Item. 3 Forques palleres.

Item. 4 Congrenyes.

Item. 3 Pots de pi tenen x pals de llarch.

Item. Un rascle de pi.

Item. Jou de llaurar.

Item. Jou de curro.

Item. 2 Rellas mijanseras.

Item. Una tenella.

Item. Una palla de raure la era.

Item. Una porta de seller.

Item. Una transella.

Item. Un sello bast.

Item. Un spadado de canem.

Item. 2 Sercols de vixell trencat i tribo petit


Lo seller del vi

Item. 3 Vixells grans.

Item. Un ambut de aram de trescolar.

Item. Una tina de trescolar.

Item. Un jou de carro.

Item. Fusta de vixell desfet de ginebro.

Item. Una pica de olli de la tersera port de olli.

Item. Una gafa de adobar portadores.

Item. Una scala de collir ollives.

Item. 12 Stenes

Item. 6 Portadores de ginebre.

Item. 5 Caretells castanyer.

Item. 2 Pots de pi 2 costes de pi.

Item. Una sella dolenta ab sos streps.

Item. 4 miges borrases.

Item. Tres cortans de mesurar blat.

Item. Una rexa.

Item. Una cap ab ses pots.


Lestablia

Item. 3 Covens.

Item. Lo porgador.

Item. Una stirosa.

Item. Dos bachs de llit.

Item. 2 Postisos del corro.

Item. Tres trosos de sercols de ferro.

Item. Un cosi bugader.

Item. Una porta dolenta del corral.

Item. 2 Mulles de edat de 13 anys.

Item. 2 Egues ab un rosinet les egües de sis anys.

Item. Una somera vella una pollina de mig any i la altra de un any.

Item. Dos caxes de noguer buydes.

Item. Una sotana de dol.

Item. Un matalas.

Item. Un tresponti.

Item. Una farinera de pi.

Item. Una pastera de noguer.

Item. Una portadora.

Item. Una tenalla mija desala.

Item. 2 Sedasos de seda i un de llinyes.

Item. Una romana grosa ab una perna trencada.

Item. Una caxa de pi aldana sense tancadura.

Item. Un seti bosch en sa taula.

Item. Uns mols del foch.

Item. (Uns corals de una cana.)

Item. Una palla del foch.

Item. Una paella gran una mijansera i una petita.

Item. Les llares del foch.

Item. Los cremalles.

Item. 3 Llumenes.

Item. 2 Copetes de ferro.

Item. Una sallera de fusta.

Item. Una arera desport.

Item. Un morte de coure y ab ma de cou.

Item. Una olla de coure.

Item. Un ast i un de petit.

Item. Una casa mija casa.

Item. Un calde mijanser servidis.

Item. Una basina de aram servidisa.

Item. Una caldera de tinguda 6 cantes servidisat.

Item. Un casol de aram.

La salla

Item. Una taula llarga ab dos banchs.

Item. Un bufet de pi.

Item. Un pages de fusta.

Item. Un banch de bufet.

Item. Una puliella de aram.

Item. Un plat gran de melica.

Item. 16 Tases de bidre.

Item. Una chacona de vidre.

Item. 2 Apolles petites.

Item. 2 Carabasses de vidre.

Item. Una caxa de noguer ab sa tancadura i de dins de la dita caxa i a un llansol de estopa ala redor 2 peses de lli prim.

Item. 7 Peses de bri de canem de 5 canes de tinguda cada pesa.

Item. Una pesa destovalles de bri de canem de tinguda 5 canes llistades de cotoblau

Item. Una pesa destovalles de bri llistades de coto blau, 4 canes.

Item. 2 Peses de bri de tinguda cada pesa 5 canes.

Item. 4 Peses destopa prima de tinguda cada pesa 4 canes.

Item. Unes stovalles de pinte ample de pinyonet de una cana de tinguda.

Item. Estovalles de scasejades de tinguda dos canes.

Item. 3 Tres tovalloles llises ab fusells al cap.

Item. Unes stovalles de pinte ample de pinyonet de tinguda de 4 canes de bri.

Item. Unes de pinyonet de tinguda de 4 canes.

Item. Unes stovalles de pinyonet de 4 canes.

Item. Unes tovalles de la mostra nova de tinguda de 4 canes.

Item. Unes stovalles de la mostra nova de tinguda de 4 canes.

Item. Una pesa de torcaboques de tinguda 4 canes.

Item. 4 Coxinets de galta ab randa.

Item. 2 Davant llit de red la un nou i laltre servidis.

Item. Un llansol de bri nou.

Item. Un llansol de bri

Item. 5 Llansols de bri los dos randat i los tres llisos de lli.

Item. 5 Camises de bri sense faldo.

Item. 3 Camises de bri ab sos faldos acabades.

Item. Una camisa de tella sense faldar.

Item. Quatre tovalloles llargues de bri de lli ab fusells al cap.

Item. 3 Coxineres de tella ab fusells ala rededor.

Item. Una pesa de torcaboques streta molt de tres canes de llarch.

Item. Un drap de pastereta i un davantal del forn.

Item. Dos paraments de tovalloles redones.

Item. Dos davantals de llana negra llistat.

Item. Una tovallola redona entretallada de bri.

Item. Una tenalla plena de mell.

Item. Una queria ora roba.

Item. Una tenalleta 2 robes de mel poch mes o manco.

Item. 2 Cantes meles vuits de mell poch mes o manco.

Item. Una tenalla queia gixes.

Item. 2 Pots de pi.

Item. Un llibrel gran.

Item. Una scopeta vella de 5 pals de llarch.

Item. Una sistella de vimench de verema.

Item. Una scopeta de quatre pals.

Item. 6 Corteres de amelles poch mes o manco.

Item. Una portadora sense canalera.

Item. Un boch.

Item. Una mija soga nova.

Item. Un sistella de vimens de veremar.

Item. Un sercol de ferro.

Item. Un sombrero vell.

Item. 3 pells de molto.

Item. 24 ramans de estopa.

Item. Una pell de cabra.

Item. 3 Sportins de spart nous.

Item. Una caxa de pi sense tancadura.

Item. Una caseta de aram.

Item. Una caxeta de pi sense coberto.

Item. Una caxa de pi ab sa tancadura.

Item. Un cofre mig.

Item. Un cofre sense tancadura.

Item. Un altre cofre ab tancadura.

Item. Un altre cofre ab tancadura.

Item. Un sclapo, 2 squelles.

Item. Un sercol de ferro.

Item. 2 barrines mijanseres.

Item. Un tasco de ferro.

Item. Una gerra de ollives.

Item. 2 cantes ollies.

Item. 2 gerres un olliera i laltra queia sal.

Item. Un pinte de prim de canem.

Item. Un cante nou.

Item. Una olla gran de tinguda de un cante.

Item. 33 topins.

Item. 12 olles mijanseres.

Item. Un culler.

Item. 5 Ballons aldans.

Item. Quatre robetes i un gipo.

Item. Una capa vella.

Item. Un gipo de chamellot aldar.

Item. Un bancal de taula llistat.

Item. Nou madexes de estopa i 4 de bri madexes.

Item. Unes faldetes de pinyonet aldanes.

Item. Unes faldetes de bri aldanes.

Item. 3 coxineres de bri servidises.

Item. Un drap de paret.

Item. 5 tovallons aldans.

Item. 2 stovalles aldanes

Item. Un davant llit dolent.

Item. 3 Manilles de estopa llistat de llana negra.

Item. 23 Camises de dona dolentes.

Item. 3 Cosos de bri.

Item. Un gipo de bri.

Item. Unes stovalles de pinyonet.

Item. Coxinet de galta.

Item. Unes stovalles de mostra aldanes.

Item. 5 Llansols destopa servidisos 3 de bri servidisos.

Item. Una camisola de bri.

Item. Un llansol dolent.

Item. Una capa de dol.

Item. Una capa de vintidose de burell.

Item. Faldetes de grana ab trensilles.

Item. Unes faldetes de la mostra nova.

Item. Unes manegues de grana.

Item. Faldiles de dauradillo.

Item. Faldetes grogues.

Item. Faldetes verdes.

Item. Cos i gonella i sayet de dauradillo.

Item. Un cos de raxa ab franges de vellut.

Item. Un cos de raxa i manegues de raxa amples.

Item. Un cos de rexa aldar.

Item. Unes faldetes de la mostra nova de la color vermella.

Item. Un tros de pesa de la mostra nova de la matexa color.

Item. 2 Cosos de grana ab manegues de grana i gonella gingolada.

Item. Unes faldetes de la mostra nova i gonella de mescla.

Item. Un cos blanch sinto de la mostra nova.

Item. Manegues de pebret i dos parels de manegues de tellilla ab vieisades.

Item. Un cos blau.

Item. Manegues de seda negra prensades.

Item. Una guarnesio de dona.

Item. Una capsa dins tres culles de plata una cadena i sinto de plata daurada.

Item. Un llansol de bri alda.

Item. Dos llansols de estopa.

Item. Una flasada

Item. Un davant llit.

Item. Un sobrellit

Item. Un travesser del llit.

Item. tres matalassos, un tresponti.

Item. 2 llansols aldans un de bri i laltre de estopa.

Item. 5 flasades aldanes de la forma major.

Item. Una borrasa aldana.

Item. Un llansol de estopa dollena.

Item. Una capa de burell aldana.

Item. 4 marfegues 2 bones i les dues dolentes.

Item. 3 traveses aldans

Item. 4 calderes dues grans i dues de petites, mijes calderes.

Item. Un crestador.

Item. Una tragella.

Item. Una serra de serrados vella.

Item. Una fumera de arnes

Item. 50 arnes buides.

Item. 2 pots de pi de tinguda de vuit pals

Item. 3 dotsenes de plat petits y deu lots de foch.

Item. 7 plat pintats de melica.

Item. Un llit de camp.

Item. vuit scudelles

En lo corral de la casa

Item. 25 bigues.

Item. 3 banchs de collir olluies.

Item. Una scala de collir olluies.

Item. Una llumera.

Item. Quatresentes teules.

Item. 29 arnes buydes noves.

Item. Una basina de pedra.

Item. Dos curros bastits servidisos.

Item. Una carretada de canem.

Item. Una sitja de blat esta la dita sitja al costat de les sitges de la villa i de Fransech Carbonell sta plena.

Item. Una sitja plena de ordi al costat de la paret del forn.

Item. Una sitja plena de blat sta al costat de la sitja de Sebatia Masot i del frare al endret del campana de la Iglesia.

Item. Una sitja plena de blat al costat de la sitja de Jenot Valles i de la sitja de la villa tambe al endret del campana.

Item. Una sitja plena de ordi al costat de arimada a la roqueta prop de la sitja del frare.

Item. Una sitja de buyda al costat de les sitges del frare al endret de la torreta del cup del Castell al costat del ribas de la roca arimada.

Item. Un coral al cap de la villa ab un farriginal.

Item. Un tros de terra al cap de la villa ab olliues i una era ab dos palles i mig.

Item. Un rodet de la era

Item. Un tros dels Gramenals cami del Cugul.

Item. La masada en la matexa partida.

Item. Una vinya al Coll del Penal de tinguda de un jornal.

Item. Al tosal Redon una sort de tinguda dos jornals de terra ab un rech de olliues.

Item. Un tros a la pedrera ab olliues de tinguda dos jormals poch mes.

Item. Un farreginal ales eres de dalt de un jornal de tera.

Item. Als Comellas un farreginal entre lo pubill Peiro i Llatse Gispert.

Item. A les murades de la vila un ort i dos ferreginal daval lo ort.

Item. Dos fexes de terra entre March Peiro i Salvador Castelnou.

Item. Als Plans un jornal de terra campa.

Item. Cami de Vinferre una sort.

Item. A Sant Jaume les cometes entre Nicolau Flix i Bertomeu Masot.

Item. A Jovals un tros de terra campa de tinguda de vint i sinch jornals de terra.

Item. Tres corrals a la serreta de Gomes.

Item. A Jovals una sort de terra campa afronte en lo terme de Casteldasens i en la viuda Argillesa.

Item. Un tros de terra daval lo vedat de March Peiro.

Item. Un tros de terra a les vinyases afronte ab Salvador Castelnou i ab Bertomeu Alsamora.

Item. Una sort de terra cami de Juneda afronte ab en Alsamora al altre costat en Bellera

Item. 3 sorts daval la era afronte en lo cami de Juneda i ab en Bellera i al sol en lo cami qui va als corals.

Item. Una era ab sinch palles grosos i un petit

Item. Una era a laltra part del borrach ab tres bancals de terra.

Item. Als Vilas cami de Juneda un tros de terra afronte ab en Curco i ab los frares.

Item. Cami les Borges una eretat plantada de olives afronte ab lo cami de les Borges i ab en Miro i ab na Llusana.

Item. Un tros de guixa terra campa afronte ab una part en Jenot Peiro i ab los comuns de la Villa.

Item. Una sort de terra ab afronte ab en Cabestany i Miquel Miro.

Item. Lo mas de Niorn un tros ab olives i amelles i figueres afronte ab en Joan Peiro i Mateu Cabestany.

Item. Un tros de terra cami del Albi ab un olliva i amelles afronte ab en March Peiro i ab en Mateu Cabestany i lo corral i un plans fins a la basa del mas de Niorn.

Item. Un tros al sol de la Comma de denanglola afronte ab en Miro i March Peiro.

Item. Una vinya al mig de la Comma denanglola afronte ab lo frare i en Sans.

Item. Una vinya al cap del de la comma denanglola afronte ab March Peiro i lo pas de la villa.

Item. Al tosal den Conalda un tros de terra de garriga afronte ab lo dit tosal i ab la sua vinya.

Item. Lacte del sensal de la villa de Vinyols de 400 de pentio ................................................................. 20 ᵾ.

Item. Un acte de sensal que fa la villa an Jaume Peiro de pentio ........................................... 5 3 ʠ 6 diners.

Item. Un acte Joan Babot i Joan Valles Mateu Cabestany en favor den Jaume Peiro 32 17 ʠ pentio 1 9 ʠ.

Item. Un sensal del Omellons de ..................................................................................................................... 15 ᵾ.

Item. Acte de Phelib de Ramon Pomer ……...................................................................................... 52 ʠ pentio.

Item. Dos actes de Stales de Monblach pentio de ......................................................................................... 5 ᵾ.

Item. De Texido dels Homellons de na Gaya pentio ................................................................................... 15 ᵾ.

Item. 3 Actes de terres

Item. Un llibre de terres i sensals.

Item. Den Visent March en albara…………………...................................................................…………. 15 ᵾ.

tem. De Raphael Abella de Querol.…………..........................................................................……....... 2 8 ʠ.

tem. Pere Gispet ab albara………………….......................................................................…….………… 20 ᵾ.


Vuy a 29 de setembre de 1619 fonch pres Inbentari de la casa i bens de Jaume Peiro pages.

Vuy a 29 del mes de setembre 1619.

Item. Joan Serler ferrer ab albara ..........................................................................................................................4 ᵾ.

Item. Deu dit Ximeno………………………………………..................................................................…………1 ᵾ.

Item. Tomas Seures de Maials .........................................................................................................................8 8 ʠ.

Item. Cosme Lledo del Albi deu ab albara ..........................................................................................................6 ᵾ.

Item. Deu Gaspar Eximeno ............................................................................................................................1 1 ʠ.

Item. Deu Pere Ros de Alfes trenta vuit lliures vuit sous..........................................................................38 8 ʠ.

Item. Deu Gaspar Vina de la Spluga sis corteres de blat

Item. Miquel Gran de Riudons deu set lliures deset sous dich ................................................................7 17 ʠ.

Item. Deu Caterina Granyena i Pere Granyo del Albi..................................................................................... 22 ᵾ.

Item. I de altra part cartorse lliures devuit sous, lo dit Pere Granyo…………………………………….14 28 ʠ.

Item. Deu Tomas Dolset de Arbolli ....................................................................................................................... 2 ᵾ.

Item. Deu Montserrat menor una faneca de ordi…...................................................................................…… 1 fa.

Item. Deu Joan Simo de les Beses ........................................................................................................................11 ᵾ.

Item. Pere Claret de Prexana deu ..........................................................................................................................3 ᵾ.


Los sensals

Sta en lo manual de mosen Tores les actes

Item. Bernat Ferrer. ................................... 28 ᵾ. ........................................................................pensio 28 ʠ.

Item. Joan Serler. .............................................................................. 17 ᵾ. ............................... pensio 17 ʠ.

Item. Fransech Costa. ............................................................................... 2 ᵾ. 6 d ……… pensio 2 ʠ 3 d.

Item. Deu Arnau Plasa de Llardacans ......................................................................................... 4 ᵾ. 14 ʠ.

Item. Gabrie Jornet de Llardacans........................................................................................................... 3 ᵾ.

Item. Joan Chela abitant Llardacans es de Fransa…............................................................................ 7 ᵾ.

Item. Miquel Reg deu vintidues faneques de blat, deu coranta una fanequa de ordi ……………. 41 fa.

Item. Sis cortans de olli. ........................................................................................................................6 cor.

Item. Per una somera sinch lliures .......................................................................................................... 5 ᵾ.

Item. Deu un home de les Borges per uns bous.....................................................................................28 ᵾ.

iay acte en la Iglesia.

Item. Deu Miquel Reg del Albi vuitanta sis lliures…….......................................................................... 86 ᵾ.

Item. Deu Jaume Marti de la Pobla de Servols ……............................................................................…26 ᵾ.

Vui a 29 del mes de setembre 1619 fonch pres inventari a instantia pare fr Pere Carbonell com com a Senyor de dit lloch i mana se prengues inventari dels bens i casa del pobill Jaume Peiro lo qual inventari se prengue ab presentia del Senyor balle March Peiro com a balle i en presentia dels curados testamentaris Joan Peiro balle de Pugvert i Lluis Pollina de Vilanova de Vellpuig i de Joan Peiro de la villa de Castelldasens i ab presentia del dos promens en Monserrat Carbonell i Joan Babot fent asistentia al dit inventari lo qual inventari fonch encommanat.

Item. Deu Joan Alsamora 6 per la mulla axi ho a confesat lo dit Joan Alsamora davant los testimonis de dit inventari.

Item. Deu Joan Alsamora 3 faneques de blat axi ho a confesat lo dit Joan Alsamora davant los testimonis de dit inventari.

Item. Deu lo dit Joan Alsamora un real que el propi a confesat dabant los testimonis del inventari.......2 ʠ.

Item. I deu part de la palla que compraren per nou lliures que se va vendre la dita palla axi ho a confesat lo dit Alsamora ........................deu devuit sous ..........18 ʠ.

Item. Jaume Perexens confese deure vint i un sou deu diners axi ho a confesat lo dit Perexens ab pesentia del dits testimonis del inventari.

Item. Joan Masot confese deure al pobill Peiro confesant ho ell propi 2 ᵾ dich dues lliures i confesa davant los testimonis de dit inventari .................................2 .

Item. Joan Valles confesa deure al pobill de Jaume Peiro sinch lliures dich 5 ᵾ axi ho confesa lo dit Valles en presentia dels testimonis del inventari...............5 ᵾ.

Item. Deu lo pobill Peiro com conste en albara trenta dues lliures i quatre sous..............................32 4 ʠ.

Item. En la primera cambra del paset hi a quinse corteres de blat poch mes o manco no esta mesurat....15 q (corteres).

Item. Una romaneta petita.

Item. A la botigueta hia blat setanta corteres de blat poc mes o manco................................70 q.(corteres)

Tot lo blat de la botigueta i cambra ja esta suman entra port.

Item. Un jou del carro.

Item. Dues rodes de carro ab sos ferros velles.

Item. 3 Pochs de pi

Item. Un bistiment de porta.

Item. Un exobrido calsat bo.

Item. 50 Arnes forellades.

Item. 40 arnes sense forell.

Item. 2 Tenelles.

Item. Trobaren xixanta nou arnes poblades.

Item. Fonch judicades dites arnes a setse per arna i tenen vint Joan Peiro balle de Pugvert ..........................XX.

Item. Joan Peiro de Casteldans coranta nou arnes......49.

Item. Tenen encommanat lo blat quei avie en les sitges tresentes i setanta vuit i mija............... 378’50.

Item. En la botiga de dita casa i avie sent i quatre corteres .......................................................104 co.

Item. I sea venut lo blat de dita botiga a trenta sis sous cortera .............................................................36 ʠ.

Item. Tenen encommanat ordi tresentes i sinch corteres sis corns...................................305 corteres 6 corns.

Item. Sinada coranta una cortera a 12 sous cortera.

 

Vuy a 27 de setembre de 1619 sea pres Inventari de la casa i bens i heretats del pobill Matia Peiro de la villa de Castelldasens i dit inventari ses pres per manament del Senyor asistant en dit inventari lo Senyor balle March Peiro de Casteldasens i a presensia dels curados en Joan Peiro balle de Pugvert Lluis Pollina pages de la villa de Vilanova de Vellpug Joan Peiro pages de Casteldasens curados testamentaris ab dos testimonis qui son Monserrat Carbonell menor i Joan Babot pages de Casteldasens i asistint lo nunci mestre Joan Botut nunci de dita villa lo qual inventari sea encommanat als dits curados dalt ennomenats i confesen dit inventari tenirlo rebut i prometen fer lo dit inventari i darne conte del jurant a Deu i quatre Sans Evangelis de tenir i guardit dit inventari vuy dia i any.

Testimonis son Monserrat Carbonell i Joan Babot.


Memorial de la casa bens i posesions del pobill Matia Peiro que an arrendat los curados en Joan Peiro balle de Pugvert Lluis Pollina de Villa nova de Vellpug i Joan Peiro de la villa de Casteldasens ab asistentia del Senyor balle Marc Peiro de la villa de Castelldasens feren dits arendaments a 27 de setembre 1619. I arendaren dites terres i casa pera vuit anys.

Primo. Arendaren a Joan Alsamora los farreginals de davall lort per.............................................................................. 1 2 ʠ 6 d.

Item. Arrendaren lo farreginal dels Comellas a Joan Cabdevilla fuste per vuit sous dic............................................................ 8 ʠ.

Item. Lo bancal de les Forques an arrendat a Joan Carbonell menor per una lliura catorse sous sis diners.............. 1 14 ʠ 6 d.

Item. Lo ferreginal de detras lo corral de la casa a March Peiro per quatre sous........................................................................ 4 ʠ.

Item. Lo bancal dels plans ses arrendat a Monserrat menor per vint i sis sous..................................................................... 1 6 ʠ.

Item. Les fexes de la costa den Raphel que antes eren den Mosot arrendat Jaume Argilles per sinquanta un sous dit 2 11 ʠ.

Item. Pere Riber arenda les fexes de la era i la era ab la cabana tot junt per deu reals........................................................... 1 ʠ.

Item. Les tres sorts de la era nova arenda Joan Peiro per tres lliures i quinse sous .............................. .............................3 15 ʠ.

Item. La sort cami de Juneda que ere den Sans arrenda Pere Queralt per denou sous ......................................................... 19 ʠ.

total .............................................................................................................................................................22 2 ʠ 16 d


Item. Lo tros dels Villas arenda Montserrat menor per vint i sinch sous.............................................................................. 1 5 ʠ.

Item. Lo tros de la era vella arrendat en Toni Colom per deu sous .......................................................................................... 10 ʠ.

Item. Lo tros de les basases o vinsases arrenda Bertomeu Alsamora per sinch lliures vuit sous....................................... 5 8 ʠ.

Item. Jaume Castellnou compra lo fem del corral de la basa del cap de la villa sols lo fem que si trobe ara de present per preu de quatre lliures sinch sous dich.................................................................................................................................................................. 4 5 ʠ.

Item. La villa arendat lo corral del cap de la villa i lo fem que en ell se fara tot junt pera vuit anys per preu de vint i un real un diner dich ......................................................................................................................................................................................................... 2 2 ʠ.

Item. Jaume Castellnou arenda lo tros i ollives i la era del cap de la villa per quatre lliures vuit sous dich .......................4 8 ʠ.

Item. Sebastia Masot arrenda lo tros de la pedrera per preu de ............................................................................................ 2 7 ʠ.

total ................................................................................................................................................................... 20 5 d

Item. La verema de dit any de 1619 tant solament arenda lo balle de Pugvert per preu de setse sous la carrega de la verema ia de pesa dita carrega catorse arrobes dich .....

any agut en dit any de verema que valen dites carregues totes juntes ..................................................................................... 24 .

Item. La masada arendat Salvador Castellnou per preu de 6 lliures sinch sous .................................................................. 6 5 ʠ.

Item. Castellnou un manil.................................................................................................................................................................. 9 ʠ.

Item. En Barrera un manil.................................................................................................................................................................. 8 ʠ.

Item. Fransesch Cabuso en llansol randat...................................................................................................................................... 19 ʠ.

Item. Domingo Barrera un llansol alda .......................................................................................................................................... 16 ʠ.


Item. Vuy al primer de desembre de 1619 fonch encommanat a Lluis Pollina de la villa de Villanova de Vellpug tots los sensals de la tutella del pobill Peiro Matia salvo lo sensal que fa la villa de Casteldasens que lan girat a la dita Iglesia de Castelldans per les mises i neversaris de dita casa.

Dit dia i any an encommanat a Joan Peiro de Casteldasens com a curador del pobill Peiro Matia lo memorial dels deutes dels albarans i un acte de les Borges per los bons vuy dia al primer de desembre 1619.

Item. Vui al primer de desembre de 1619 encomanaren lo memorial dels arendaments dels bens del pobill Peiro Matia tots junts los dits curados a Joan Peiro balle de Pugvert confesen tenir dits memorials i donarne conte de totes les cantitat de dits memorials i ferne bo ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver los quals memorials jo dit Miquel Masot los he donat per mes propies mans i axi vuy dia i any ut supra.

Item. A 26 de giner 1620

Item. Joan Pinyana de la villa de les Borges arenda la vinya al Coll del Penal al costat den Sales per tretse sous i mig arendes pera quatre anys.............13 ʠ 6 d.

Item. Joan Pinyana 1620 arenda la vinya de la Comma de Nanglora la de mes amunt pera temps de quatre anys per preu de sinch lliures quinse sous.............................................................5 15 ʠ.

Paga a la collita de la verma cada any

Item. Joan Pinyana 26 de giner 1620 arenda la vinya de la Comma Nanglola la pesa avall pera temps de quatre anys per preu de sinquanta un sou dich ....................................................2 11 ʠ. 5

A pagar a la collita del vi cada any.

Item. Pere Peiro arendat una sort de terra al Tosal Redo ab olluies pera vuit anys per preu de sis sous cada any 1620..............................................................6 ʠ.

Item. Vuy a 6 de febrer 1620 arendarem la casa a Bertomeu Alsamora pages i lort del portal per preu de set lliures dich pera temps de 7 anys..........................7 .

Item. Ses consertat que los vixells lo darrer any no li puguen fer buydar lo vi fins per tot lo mes de agost.

Item. Tenen los curados Joan Peiro balle de Pugvert Pollina de Villanova de Vellpuig Joan Peiro de Casteldasens tenen rebut per la verema del any 1619 del pare fransisca Pere Carbonell vint i quatre lliures dich .........................................................24 .

Item. Toni Colom arenda lo tros de la basa den Aguilo ab los oliues per temps conforma los altres arendaments vint reals dich .................................2 .

Item. An venut lo parell de les mulles a Simo Serra de Torres de Segre per setanta dues lliures ................ 72 ᵾ.

total ..........................................................................................................18 5 ʠ 6 d


A 13 de octubre de 1619 fonch fet encant de les coses daval scrites i continuades per los dits curados testamantaris Jaume Peiro pare i fill de Casteldasens es lo seguent.

Item. Joan Abella uns ballons de burell deu reals................................................................................ 1 .

Item. Jaume Castellnou uns ballons negres................................................................................ 19 ʠ 11 d.

Item. Jenot Queralt un capot de burell............................................................................................ 7 ʠ 6 d.

Item. Jenot Queralt uns ballons de burell.............................................................................................. 1 .

Item. Pere Queralt una robeta aldana................................................................................................... 9 ʠ.

Item. Jenot Queralt per un balons dolens............................................................................................. 9 ʠ.

Item. En Costa un gipo de cotonina negre.................................................................................... 10 ʠ 6 d.

Item. Miquel Joan Eximeno un gipo de chamellot....................................................................... 15 ʠ 6 d.

Item. Monserrat Carbonell menor una robeta de stamenya burella............................................18 ʠ 9d.

Item. La viuda Padellasa lo vestit stamenya calses i ropilla................................................................19 ʠ.

Item. Joan Serler menor una capa dolenta per............................................................................... 5 ʠ 7 d.

Item. Pere Cabonell una capa ................................................................................................................ 6 .

Item. Pau Andreu una sotana de dol vell......................................................................................... 5 ʠ 7d.

Item. Salvador Castellnou un manil...................................................................................................... 18 ʠ.

Item. Miquel Masot una flasada aldana.......................................................................................... 1 5 ʠ.

Item. Miquel Masot Vicari una flasada aldana............................................................................... 1 6 ʠ.

Item. Joan Peiro balle de Pugvert una borrasa............................................................................... 1 4 ʠ.

Item. Lluis Pollina de Villanova de Velpug una borrasa................................................................... 15 ʠ.

Item. Joan Valles major per una borrasa............................................................................................. 16 ʠ.

Item. Joan Valles major una borrasa............................................................................................. 18 ʠ 2 d.

Item. Bertomeu Alsamora per una borrasa.................................................................................. 17 ʠ 4 d.

Item. Pere Uguet del Albages una ( sacha ) ........................................................................................ 5 ʠ.

19 2 ʠ.


Item. En Pere Peiro una saca............................................................................................................... 5 ʠ.

Item. Joan Carbonell menor per una saca................................................................................... 5 ʠ 9 d.

Item. Bertomeu Alsamora per un ( sach ) dolent....................................................................... 7 ʠ 4 d.

Item. Joan Alsamora per un bot......................................................................................................... 5 ʠ.

Item. Francesch Costa per una pell de molto.................................................................................. 4 ʠ.

Item. Fransesch Masot de Pugvert per una pell........................................................................ 1 ʠ 5 d.

Item. Fransech Masot de Pugvert una pell................................................................................ 3 ʠ 2 d.

Item. Mestre Pinyana de les Borges per un bot........................................................................ 5 ʠ 1 d.

Item. En Barrera una flasada..................................................................................................... 1 12 ʠ.

Item. Joan Peiro dos copetes de ferro per tres reals....................................................................... 6 ʠ.

Item. En Roser una marfega ............................................................................................................. 6 ʠ.

Item. En Costa una flasada............................................................................................................... 4 ᵾ.

Item. Mestre Joan una capa de burell...................................................................................... 1 12 ʠ.

Item. En Joan Cabdevilla una palleta de ferro................................................................................. 3 ʠ.

Item. Monserrat Almaselles del Albages un tallador del forn................................................. 2 ʠ 8 d.

Item. En Llorens Granell de Juneda unes grapes de ferro........................................................7 ʠ 2 d.

Item. Joan Valles major una destral gran................................................................................... 7 ʠ 6 d.

Item. Miquel Miro un ferro.......................................................................................................... 3 ʠ 2 d.

Item. Domingo Bosch una podadora......................................................................................... 3 ʠ 6 d.

Item. Joan Masot una paelleta petita......................................................................................... 2 ʠ 2 d.

Item. Joan Cabdevila una erada scarpellera.................................................................................. 10 ʠ.

Item. Joan Carbonell menor un carretellet................................................................................ 8 ʠ 1 d.

Item. Pere Quadrat del Albages un canal de ferro................................................................... 8 ʠ 6 d.

Item. Pere Quadrat del Albages un astet.................................................................................. 3 ʠ 1 d.

Item. Joan Peiro de Castelldans un astet......................................................................................... 2 ʠ.

Item. Na Padellasa un pinte ..................................................................................................... 10 ʠ 3 d.

Item. Lo Farre una tenella.................................................................................................................. 4 d.

Item. Joan Valles major lo tribo......................................................................................................... 3 ʠ.

Item. Sabastia Masot una ormella de alladre............................................................................. 1 ʠ 1 d.

Item. Bertomeu Alsamora un tribo i una tenella....................................................................... 2 ʠ 4 d.

Item. Llorens Granell de Juneda un exobrido................................................................................ 11ʠ.

14 1 ʠ 6 d.

Item. Bertomeu Alsamora una podadora......................................................................................... 4 ʠ.

Item. En Colom feros del foch................................................................................................... 3 ʠ 11 d.

Item. Joan Peiro una rella............................................................................................................. 9 ʠ 6 d.

Item. Bertomeu Alsamora una rella................................................................................................ 10 ʠ.

Item. March Peiro una rella....................................................................................................... 14 ʠ 6 d.

Item. Lo ferrer dos cames de ferro ................................................................................................... 2 ʠ.

Item. Bertomeu Alsamora una destral........................................................................................ 3 ʠ 6 d.

Item. Lo ferrer un punyal dolent....................................................................................................... 3 d.

Item. En Roser un flasquet de stany........................................................................................... 1 ʠ 2 d.

Item. Pera la Iglesia una soga grosa.................................................................................................. 7 ʠ.

Item. Salvador Castellnou un fillat dolent................................................................................ 10 ʠ 6 d.

Item. En Ribe palla de la era de ferro......................................................................................... 2 ʠ 2 d.

Item. En Ribe un exobrido.................................................................................................................. 8 ʠ.

Item. En Olluia una paella gran................................................................................................... 6 ʠ 1 d.

Item. Miquel Masot Vicari una palla del foch.................................................................................. 3 ʠ.

Item. Joan Valles major una destraleta........................................................................................ 3 ʠ 7d.

Item. Joan Peiro de Pugvert una palla de ferro de la era.......................................................... 2 ʠ 6 d.

Item. Joan Peiro un punyalet............................................................................................................. 3 d.

Item. Bertomeu Sancho un pic.......................................................................................................... 2 ʠ.

Item. En Salles unes llunes del foc.............................................................................................. 2 ʠ 6 d.

Item. Bertomeu Ros de Vimfero.................................................................................................. 3 ʠ 6 d.

Item. Pere Gispert una podadora................................................................................................ 3 ʠ 2 d.

Item. Joan Boneu ferrer per sis sercols de ferro............................................................................. 12 ʠ.

Item. Joan Carbonell major dos cantes....................................................................................... 2 ʠ 1 d.

Item. Monserrat Carbonell menor per 2 cantes...................................................................... 1 ʠ 10 d.

Item. Joan Carbonell major per una botija binagrera...................................................................... 9 d.

Item. Joan Peiro un sobransat............................................................................................................ 8 d.

Item. Joan Peiro un pichell................................................................................................................. 1 d.

total ................................................................................................................................................ 6 2 ʠ.

Item. En Salles per una flasada aldana....................................................................................... 1 4 ʠ.

Item. Pere Peiro dos topins grans..................................................................................................... 8 d.

Item. Pere Peiro una olleta................................................................................................................. 5 d.

Item. Noluia dos topins grans............................................................................................................ 7 d.

Item. Bartomeu Alsamora la copeta............................................................................................ 1 ʠ 4 d.

Item. Monserrat Carbonell menor un topi gran.............................................................................. 3 d.

Item. Na Cabestanya una olla............................................................................................................ 6 d.

Item. Bertomeu Masot una olla.........................................................................................,......... 1 ʠ 1 d.

Item. Na Castellnova un casol de aram...................................................................................... 5 ʠ 1 d.

Item. Nadal Carbonell dos topins grans .......................................................................................... 7 d.

Item. Pere Peiro dos topins grans..................................................................................................... 7 d.

Item. Joan Valles major dos topins grans......................................................................................... 7 d.

Item. Bertomeu Masot dos topins..................................................................................................... 7 d.

Item. Joan Carbonell dos topins........................................................................................................ 6 d.

Item. Joan Valles dos topins.............................................................................................................. 6 d.

Item. Na Sancha una olla i topi......................................................................................................... 8 d.

Item. Gaspar Eximeno dos topins .................................................................................................... 3 d.

Item. Joan Masot un topi.................................................................................................................... 3 d.

Item. Noluia un topi............................................................................................................................ 3 d.

Item. Bertomeu Alsamora un topi..................................................................................................... 3 d.

Item. En Beringuer dos olles........................................................................................................ 1 ʠ 4 d.

Item. Joan Masot un topi gran........................................................................................................... 2 d.

Item. Joan Peiro per olles............................................................................................................. 1 ʠ 8 d.

Item. En Salles una panistra............................................................................................................... 2 ʠ.

Item. Joan Peiro 8 topins grans 2 de petis........................................................................................ 2 ʠ.

Item. Bertomeu Alsamora un porgado............................................................................................. 4 ʠ.

Item. Sebastia Masot dos topins petits............................................................................................. 2 d.

Item. Andreu Marc un pichellet........................................................................................................ 4 d.

Item. En Ribe una panistra .......................................................................................................... 1 ʠ 8 d.

Item. Na Sancha una panistra........................................................................................................... 2 ʠ.

2 24 ʠ 4 d


Item. Magdalena Alsamora per una olla.............................................................................. 4 d.

Item. Pere Peiro uns olla........................................................................................................ 5 d.

Item. Magdalena Alsamora una panistreta....................................................................... 11 d.

Item. Joan Alsamora una panistreta.................................................................................... 8 d.

Item. Bertomeu Alsamora un paneret ................................................................................ 7 d.

Item. En Ribe un albardo............................................................................................ 12 ʠ 11 d.

Item. Sebastiana Masot dos olletes..................................................................................... 3 d.

Item. En Nadal Carbonell casola........................................................................................ 7 d.

Item. Sebastia Masot un solnansat.................................................................................... 5 d.

Item. Na Curcona un culler................................................................................................ 6 d.

Item. Bertomeu Alsamora 3 plats grans de mellica.................................................... 2 ʠ 6 d.

Item. La Vallesa quatre plats de melica........................................................................ 3 ʠ 1 d.

Item. Joan Peiro un plat de Melica................................................................................ 1 ʠ 2 d.

Item. Na Costa tres plats de melica..................................................................................... 8 d.

Item. Joan Peiro 12 plats de melica .................................................................................... 3 ʠ.

Item. En Melons un embut de stany ............................................................................ 1 ʠ 1 d.

Item. Na Cabdevilla dos plat de foch ........................................................................... 1 ʠ 1 d.

Item. Joan Peiro 5 plats de foch..................................................................................... 2 ʠ 4 d.

Item. Joan Peiro 12 plats de melica................................................................................ 1 ʠ 9 d.

Item. Mestre Joan ( Mentiy ) un tallador de la taula......................................................... 7 d.

Item. Montserrat Carbonell major 11 escudelles......................................................... 1 ʠ 6 d.

Item. En Barera quatre cubertores...................................................................................... 7 d.

Item. Joan Peiro 3 plats de foch..................................................................................... 1 ʠ 3 d.

Item. Joan Vidal una panistreta......................................................................................... 10 d.

Item. Mestre Joan una panistra aldana.............................................................................. 9 d.

Item. En Pollina un saller..................................................................................................... 9 d.

Item. Lluis Pollina de Villanova per abadejo............................................................... 5 ʠ 8 d.

Item. Montserrat Carbonell menor...................................................................................... 1ʠ.

total ......... 2 20 ʠ 6 d

 

Item. Joan Peiro la forca pallera...................................................................................... 3 ʠ 7d.

Item. En Colom una forca pallera ....................................................................................... 2 ʠ.

Item. Miquel Masot una forca pallera................................................................................. 1 ʠ.

Item. En Queralt dos forquetes..................................................................................... 1 ʠ 4 d.

Item. Pere Gispert un rascle........................................................................................... 1 ʠ 2 d.

Item. Joan Alsamora una corba...................................................................................... 1 ʠ 1 d.

Item. Montserrat un spadado de canem....................................................................... 1 ʠ 1 d.

Item. Bertomeu Alsamora un aladre................................................................................... 4 ʠ.

Item. Lo spital unes pots.................................................................................................... 16 ʠ.

Item. Bertomeu Alsamora uns coxins.......................................................................... 2 ʠ 6 d.

Item. Pere Peiro un martell................................................................................................ 14 ʠ.

Item. Na Vallesa dos cortans i mig de amelles............................................................ 6 ʠ 3 d.

Item. Na Sancha un corta de amelles........................................................................... 2 ʠ 6 d.

Item. Montserrat Carbonell major una scopeta.......................................................... 1 4 ʠ.

Item. Salvador Castellnou un manil............................................................................. 9 ʠ 7 d.

Item. Miquel Masot Vicari drap de pasta....................................................................... 10 ʠ.

Item. Domingo Barrera un manill...................................................................................... 8 ʠ.

Item. Fransech Cabuso un llansol randat....................................................................... 19 ʠ.

Item. Domingo Barrera un llansol alda.......................................................................... 16 ʠ.

Item. Joan Serler menor un drap de pasta alda........................................................ 3 ʠ 6 d.

Item. Joan Bonet ferrer una terna de llansol.............................................................. 3 ʠ 7d.

Item. Na Perexensa un exugamans............................................................................ 1 ʠ 4 d.

Item. En Gispert un exugamans................................................................................. 1 ʠ 6 d.

Item. Pere Peiro dos exugamans................................................................................ 3 ʠ 3 d.

Item. Na Perexensa un exugamans.......................................................................... 1 ʠ 5 d.

Item. Joan Peiro un tovallo........................................................................................ 2 ʠ 2 d.

Item. Lo fadri den Costa dos exugamans................................................................ 1 ʠ 6 d.

Item. En Riber 3 torcaboques ................................................................................... 2 ʠ 1 d.

Item. Nalmaselles del Albages.................................................................................. 4 ʠ 3 d.

total .......... 8 7 ʠ 8 d


Item. Na Vallesa un coset blanch.................................................................................. 2 ʠ.

Item. Na Almaselles un saquet .................................................................................... 9 d.

Item. Na Cabdevilla una tovalla petita aldana...................................................... 1 ʠ 2 d.

Item. Joan Gaspa unes stovalles de stopa........................................................... 7 ʠ 10 d.

Item. Al farrer una camisa....................................................................................... 3 ʠ 6 d.

Item. En Joan lo mulate per una camisa....................................................................... 1 ᵾ.

Item. Pere Peiro una camisa.......................................................................................... 6 ʠ.

Item. Mestre Joan lo spitaler una camisa..................................................................... 3 ʠ.

Item. A Melons una camisa de dona............................................................................ 5 ʠ.

Item. Perexensa una camisa dolenta...................................................................... 3 ʠ 3 d.

Item. Mestre Joan del spital una camisa................................................................ 2 ʠ 6 d.

Item. Joan Peiro un manil.............................................................................................. 7 ʠ.

Item. Mestre Joan spital.......................................................................................... 1 ʠ 6 d.

Item. Na Carbonella de Joan Carbonell menor.................................................... 1 ʠ 8 d.

Item. Mestre Joan sabater unes stovalletes.......................................................... 2 ʠ 9 d.

Item. Na Almaselles un cobre cantes ......................................................................... 1 ʠ.

Item. Na Salles un tovallo dolent .............................................................................. 11 d.

Item. Na Almaselles un tovallo.................................................................................... 1 ʠ.

Item. Item. Joan Peiro una camisa......................................................................... 3 ʠ 2 d.

Item. Na Cabdevilla un davant llit dolent............................................................ 3 ʠ 1 d.

Item. En Riber un drap de paret petit................................................................ 1 ʠ 10 d.

Item. Na Cabdevilla uns draps dolens................................................................. 1 ʠ 1 d.

Item. En Colom un tovallo .................................................................................... 1 ʠ 3 d.

Item. Joan Carbonell major una coteta................................................................ 1 ʠ 6 d.

Item. Unes calsetes per dos sous................................................................................ 2 ʠ.

Item. Riber tovallola vuit diners.................................................................................. 8 d.

Item. Visent March unes manegues banques............................................................ 1 ʠ.

Item. Na Perexens un cos negre.................................................................................. 3 ʠ.

Item. En Colom un cos negre de contrany......................................................... 4 ʠ 11 d.

total ...... 4 24 ʠ 5 d

Item. En Capdevilla un cos de contrany...................................................................... 3 ʠ.

Item. En Bellera un cos de contrany............................................................................. 5 ʠ.

Item. En Masilles dos giponets blancs.......................................................................... 9 ʠ.

Item. En Bosch una camisola de llens........................................................................... 3 ʠ.

Item. Bertomeu Ros de Vinfaro unes stovalles............................................................ 9 ʠ.

Item. Joan Bellera dos cotetes........................................................................................ 1 ʠ.

Item. Andreu March un cos dolent.............................................................................. 1 ʠ.

Item. Joan Bellera unes maneguetes............................................................................ 1 ʠ.

Item. Margarida Alsamora una camisola......................................................................

Item. En Corco un sobrellit dolent............................................................................. 17 ʠ.

Item. Lo balle de Pugvert una palla............................................................................. 4 ʠ.

Item. En Pinyana Fransech uns calsons...................................................................... 4 ʠ.

Item. En Bosc uns balonets de llens............................................................................. 5 ʠ.

Item. Bertomeu Masot una soga.................................................................................. 3 ʠ.

Item. March Peiro una squella .................................................................................... 4 ʠ.

Item. Joan Costa una marfega................................................................................ 1 6 ʠ.

Item. La villa un selapo del bestia................................................................................ 2 ʠ.

Item. Sea venut les dues mulles a Simo Serra de la villa de Torres de Segre per preu de setanta dos lliures dich................................................................................................................................. 72 ᵾ.

Item. Joan Peiro compra una hega per preu de sinquanta lliures dich................. 50 .

Item. Lluis Pollina de Villanova de Velpug compra una hegua per preu de trenta vuit lliures... 38 .

Item. Compra en Roser una somera ab la pollina per preu de vuit lliures................8 .

Item. Bertomeu Alsamora una marfega per dotse sous ............................................. 12 ʠ.

total ...........................................................................................................................172 22 ʠ

Ja esta pasat tot lo inventari fins asi i no val res sino lo que sean pres ara a 25 de febrer de 1622


Memorial de la roba que lo balle de Pugvert te en sa casa propia de Pugvert a 25 de febrer 1622

Item. Dos llansols de bri

Item. Dos llansols de estopa

Item. Dos peses de stopa prima.

Item. Dos peses de stopa grosa.

Item. Una pesa de bri de canem.

Item. Unes faldetes grogues.

Item. Una gonella de contray.

Item. Unes faldetes blaues.

Item. Unes faldetes de la mostra nova de mija llana.

Item. 2 Coxineres.

Item. Una coxinera.

Item. Unes tovalloles llargues.

Item. Un drap de pasta.

Item. Una pessa de torcaboques

Item. Una tovallola redona mes una tovallola redona.

Item. Dues pese de estopa.

Item. Una cana de lli.

Item. Un manill de mostra a la morisma.

Item. Tot lo sobredit inventari de lo senyor balle de Pugvert en Joan Peiro (dos línies sense poder llegir)

Inventari dels bens mobles, e, inmobles que a tocat a Paula Peirona filla de Jaume Peiro quant a sa part de tota la repartisio de la sua isienda fet vui a 25 de febrer 1622

La roba que esta en lo castell de Casteldasens.

Primo. Dues peses de llens prim.

Item. 8 Peses de bri de canem.

Item. Tres peses de stovalles de pinte ample de pinyonet.

Item. Una pesa de estovalles de bri de canem llistades de coto blau.

Item. 2 Davant llits de red.

Item. Quatre stovalles de pinte ample aldanes.

Item. 3 Stovalles destopa dolentes.

Item. Una tovallola redona i una larga de bri de canem.

Item. 3 Coxineres aldanes i red pera una tovallola redona.

Item. Un llansol de bri de canem.

Item. 2 Llansols de estopa aldans.


Lo que esta en casa a 25 de febrer 1622

Primo. 7 Caxes sense clau, 3 calderes grans i dues mijanseres.

Item. Un calder gran i un petit.

Item. Una casa gran i una petita.

Item. Una pichella de aram.

Item. Una basina de aram i una conca.

Item. Un anbut de trescolar de aram.

Item. Un ambut petit de aram.

Item. Un parpal de ferro gros.

Item. Una romana grosa ab lo pillo.

Item. Los trescortans de mesurar blat.

Item. Los mols del foch una serra grosa de serrados una sella i tragella.

Item. Una orera de orerar blat i un llibrell gran.

Item. Una olla de coure, quatre tenalles, un cante meler, una mija tenalleta, 2 cantes ollies.

Item. 2 Sistelles de veremar.

Item. Una paella i una giradora de ferro.

Item. Un llardado, 7 pots grans, una scala un tresponter ab llana.

Item. Una taula llarga.

Item. Un bufet.

Item. Una cadira de fusta.

Item. Un banc encoxat.

Item. Una farinera.

Item. Un setibanc del foch ab taula.

Item. Testimonis son de dit inventari Joan Boneu ferrer i mestre Casany pedra piquer de Pugvert.

Ses encommanat dit inventari an Joan Peiro balle de Pugvert i promet fer bo tot lo sobredit ab abligatio de tots so bens.

 

Die 30 mensis octobris anno 1623

Sit actum notum. En Joan Peiro pages de la villa de Pugvert sen com a curador testamentari dels bens de Jaume Peiro difunt de la villa a donat contes de dita cura que tenie encomanat per la Paula Peirona i a restituit tot lo que en lo present inventari sota scrit en dita fulla de paper a la dita sa neboda Paula i a son marit Jaume Pau del lloch de Pugvert ab presentia del balle Joan Peiro balle de Castelldasens i ab presentia de Pere Pau pare del dit Jaume de Puybgros tots presents i li a donat bons contes vuy al dia i any ut supra.

I aso sols per memoria perque no prengueren testimonis sino que posats simplement.

Jo Miquel Masot Vicari de Castelldans.

 

Vuy a 6 de febrer 1620

Memorial del ques encommane a Bertomeu Alsamora dels Pobills den Jaume Peiro lo qual lo ajan encommanat los curados Joan Peiro balle de Pugvert i Joan Peiro de Castelldanses es lo seguent.

Primo. 3 Vixells de tinguda de sent setanta cantes cada un poch mes o manco.

Item. Una tina de tinguda de sis cargues de verema.

Item. Una pica pera tenir olli.

Item. Quatre piques pera tenir olli, i, mell.

Item. Un caretell de tinguda vint cantes poch mes o manco.

Item. Un bufe t de pi ab un banch de pots

Item. Una cadira de costelles.

Item. Una taula llarga es de albe ab dos banchs llargant.

Item. Un banch de scor i taula del foch.

Item. Uns cremals de la exemenia.

Item. Un llumener.

Item. Una pastera i la farinera.

Item. Un llit de camp.

Item. Dos llits a manera de calsa ab pots de dits llits.

Item. 5 Cambres ab ses portes i quatre claus a la redor del foch ab pots clavades a modo de banchs i un parges de fer llum.

Tot lo sobredit lajan encommant.


 

GISPERT

 

Al primer de agost de 1619

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant Jo Gisperta muller den Pere Gispert de Castelldasens stant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament.

E primerament encomman la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada.

Item. Prench pera la mia anima pera novena i cap dany sinquanta sous dich 50 ʠ.

Item. Me dexo annual de pa i candella tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldasens.

 

 

 

MATEU FRANSOY

 

A 22 de desembre any 1619

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Mateu Fransoy fadri natural de Juncosa bisbat de Lleida estant malalt en la villa de Castelldasens en casa de Visent March pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas mon darer testament i ultima voluntat.

E primeramant encommano la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada.

Item. Prench pera novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol en la Iglesia de Castelldasens conforma es pratiga en dita Iglesia.

Item. Sempre i quant sere mort vull esser enterat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens.

Item. Dexo una pesa de drat de les que te a Nostra Senyora de Monserrat.

Item. Una altra pesa de drat al Sant Crusifisi.

Item. Una pesa de drap al spital de Barselona semel tantum.

Item. De tot lo demes que sie meu que en tinga en qualsevol villa i lloch i de tot lo dot quem pertany de ma mare per esser meu i tot lo que se me pertany de dret en la casa de mon pare axi a la de present ho per temps sdevenidor me pora pertanyer axi per vincle, o, per sucsesio de bens i tot lo que constara en un memorial scrip de ma del notari que ha signat dit testament de tot fas ereua la mia anima feta la novena i cap dany lo demes se me diguen mises cantades en dita Iglesia de Castelldasens per lo curat que vuy es o, per temps sera.

Item. Vul que los dits marmesos meus de la mia anima que esmersen vint i quatre lliures en lloc segur i tuto a sensal sou per lliura i que sen digue un aniversari cantat ab dos capellans forastes i lo Vicari de dit lloch que seran 3 donant als capellans forastes 6 ʠ a cada un i al Vicari dalle ques 12 ʠ.

Item. Vul que porten una faneca de farina i la donen pera mor de Deu lo pa quen exira.

Item. Dexo a la capella de St. Armengol pera fer dita obra tres lliures dic 3 .

Item. Dexo marmesos de la mia anima a Miquel Miro i an Gaspar Beringuer pagesos de la villa de Castelldasens als quals dono plen poder pera complir ma voluntat conforma consta en dit testament i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament o codisill del modo i manera que de juxe valer pugue anulant i a escansellant qualsevol altre testament, o, codisils fet en poder de qualsevol Notari, o, scriptor on se vulle que sie.

Signe de mi Mateu Fransoy fadri testador lo qual lloho abono i firmo.

Testimonis cridat i anomenat pera lo dit testador son Mateu Cabestany i Bertomeu Sancho pagesos de la villa de Castelldasens


 

CATERINA CARBONELL

 

A 29 de abril de 1620

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Carbonella muller den Montserrat Carbonell de la villa de Castelldasens bisbat de Lleida estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i bon enteniment i firma loquella i sana memoria fas i ordeno aquest ultim testament i ultima voluntat he en la qual dexo la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada encomman.

Item. Prench pera novena i pera cap dany sinquanta sous.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldasens.

Item. Vull esser enterrada sempre i quant la mia anima sie separada del meu cos en lo vas de mos parents antipasats de mon marit.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Me dexo dos mises al Nom de Jesus semel tantum.

Item. Me dexo tres mises al Roser semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Pere 5 .

Item. Dexo a ma filla Isabet 5 ʠ semel tantum.

Dexo a ma filla Caterina Beringuera lo meu mantell que aportava semel tantum.

Item. Lo demes de mon dot tot lo que se me pertany en casa de mon marit Monserrat Carbonell fas ereu universal a mon marit Monserrat Carbonell del qual ne pugue fer a son plaer.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a mon marit Monserrat Carbonell i a mon gendre Gaspar Beringuer i a Fransech Carbonell als quals los dono plen poder en complir aquest meu testament i darera voluntat del qual vul que valega per via de testament o codisil del modo i manera que de dret valer puga anulant qualsevol testament o codisil fet per qualsevol notari ho scriptor.

Signe de mi Caterina Carbonella del qual lloho firmo et juro.

Foren testimonis cridats per la dita testadora Pere Sans i Joan Valles tots de Castelldasens


 

MONTSERRAT CARBONELL

 

A 30 de Juliol de 1620

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Monserrat Carbonell menor de dies estant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat.

E primerament la mia anima la Altisim creador qui aquella ha creada acomman.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i cap dany 60 ʠ.

Item. Me prench i es ma voluntat que sem fase anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens semel tantum.

Item. Me dexo que sem sien celebrades 6 mises en los altars de la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Isabet Carbonella pera son matrimoni vint i sinch lliures dich 25 i lo demes dexo a conexensa de mos curados i aso en cartes de matrimoni i no altrament semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Caterina 4 .

Item. Fas i ellegesch curados de mos fills i marmesos de la mia anima a mon gendre Gaspar Beringuer i Fransech Carbonel nebot meu als quals dos don plen poder pera complir aquest meu testament.

Item. Dels demes bens meus fas ereu universal a mon fill Pere Carbonell del qual pogue fer a son plaer i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vull que valegue per via de testa ment o codisill del modo i manera que dejure valer pugue anulant qualsevol altre testament, o, codisill haja fet en poder de qualsevol notari o scriptor.

Signe de mi Monserrat Carbonel menor lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son cridats i enomenats per lo dit testador Joan Serler ferrer de dita vila de Catelldasens i Damia Jaberres stanger.

Jo Miquel Masot Vicari de Casteldasens


Memorial dels carechs que a fet en Monserrat Carbonell

Item. Deu a Miquel Masot Vicari de Castelldasens......................................................................... 1 1ʠ.

Item. Deu a la cofraria dels fadrins i a la de Sant Miquel .................................................................... 6 ʠ.

Item. Deu an Beringuer tres faneques de blat...................................................................................... 3 fa.

Item. A Marquet de Ibars......................................................................................................................... 8 .

Item. A Fransech Carbonell................................................................................................................... 18 ʠ.

Item. Al pobill Peiro, quatre o 6 ........................................................................................................... 6 ᵾ. 

TONI REG

 

4 de setembre 1620

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Toni Reg fuste de la villa de Castelldasens stant sa i bo pero per aver de star en garlera fas aquest testament i ultima voluntat.

Primo la mia anima al Creador qui aquella a creada acomman.

Item. Prench per la mia anima pera novena i cap dany 50 ʠ sempre i quant sapien que sia mort vul que sie executat mon testament.

Item. Me dexo 3 mises al altar del Roser semel tantum.

Item. Una misa al altar del nom de Jesus semel tantum.

Item. Fas ereu universal a mon germa Gaspar Reg.

Item. Dexo a ma germana Caterina i a ma germana Isabet a cada una 5 en cartes de nubties i 5 a ma mare Rega.

Item. Dexo curados i marmesos de la mia anima a mon oncle en Matia Corco i a mon oncle Nicolau Reg als quals dos dono plen poder en conplir aquest mon testament i ultima voluntat lo qual vul que vallega per via de testament, o, codisil de manera que de juxe puga valler anulant altre testament, o, codisil fet en poder de qualsevol Notari.

Signe de mi Toni Reg fuste lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis cridats per lo dit testador Pere Carbonell major i Pere Carbonell menor de dies tots de Castelldasens, 

JOAN SERLER

 

A 14 de juny any 1621

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Joan Serler farrer de la villa de Castelldasens estant malalt en mon llit de malaltia corporal pero stant en mon bon seny i sana memoria fas mon ultim testament i ultima voluntat mia a la qual la mia anima al Redemtor qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Prench pera novena i cap dany sinquanta sous.

Item. Vul que sem fase anual de pa i candela conforme es us i pratiga en la Iglesia de Casteldasens tot lo any del dol.

Item. Vull i es ma voluntat que sempre i quant Deu sie servit que sia mort vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antichs posat.

Item. Me sie dita una misa resada en lo altar privilegiat de la Seu de Lleida semel tantum.

Item. Vul i mano dexo a ma muller per los bons seveis que de ella he agut fen senyora i majora usufructuaria en ma casa i bens tots los dies de sa vida mantenint mon nom i confeso aver tingut i rebut i tot lo dot que me avien promes en los capitols matrimonials a ma muller confeso tenir ho en mon poder.

Item. De tots los altres bens meus aguts i per aver fas ereua universal a ma filla Barbera Serlera i aquest es mon ultim testament i voluntat lo qual vul que valegue per via de testament, o, codisil del modo que de juxe pugue valer anullant qualsevol altre aja fet en poder de qualsevol Notari o sriptor. Signe de mi Joan Serler ferrer lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis cridats i ennomenats per lo dit testador qui son Pere Andreu sastre i Visent Marc pages tots de Castelldasens

Item. Elegesch curados i marmesos de la mia anima a mon cosi Joan Carbonell major i mon germa Monserrat Serler i a Fransech Carbonell als quals dono plen poder de complir aquest mon testament i ultima voluntat i axi com trobaran ordenat en dit testament.


 

ANDREUA EXIMENO

 

A 30 de Setembre de 1621

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Andreua Eximena viuda dexada del quondam Gaspar Eximeno texidor de lli estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stan en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas mon darrer testament i ultima voluntat .

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creda acomman.

Item. Vull esser enterrada en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en la sepultura de mon marit en Gaspar Eximeno.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i cap dany sinquanta sous.

Item. Vul i man que sem sie fet anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Casteldasens.

Item. Me dexo i sem sie selebrat en dita Iglesia de Castelldasens lo trentenari de St. Amador semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Fransech 5 ʠ semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Llorens 5 ʠ semel tantum.

Item. Lo demes de mon dot ho dexo i fas ereu universal a mon fill Gaspar i a mon fill Miquel Joan als dos junts que so partexquen i los dos junt me fasen lo be per la mia anima conforma esta ordenat en dit testament.

Item. Dexo marmesos de la mia anima a Joan Carbonell major de dies i a Monserrat Carbonell major de dies ills dono plen poder pera complir aquest meu testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament o codisill de modo i manera que de dret puga valer .

Signe de mi Andreua Eximena viuda lo qual lloho firmo i abono.

Testimonis cridat per la dita testadora son Joan Serler menor i Llorens March tots de Casteldasens.


 

JAUME PEIRO

Jaume Peiro

A 21 de juliol de 1620

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Jaume Peiro fadri fill llegitim i natural den Joan Peiro estant malalt de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Vul i es ma voluntat quant que Deu sie servit que sie mort vull esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en la sepultura de mon pare i mare.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i cap any sinquanta ʠ.

Item. Vul me sie fet anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Vul me sie celebrat en dita Iglesia de Castelldasens un trentenari de Sant Amador semel tantum.

Item. Me dexo tudos de la mia anima a mon germa Joan Peiro i a mon oncle Joan Peiro balle de Pugvert ils prego en que vullen mirar per la mia anima.

Item. Del demes que poria tenir impertanye aixis en los bens de mon pare i mare i de onsevulle que de dret fos meu fas ereu universal a mon germa Joan Peiro de Castelldasens i aquest es mon darer i ultim testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret pugue valer anullant qualsevol altre testament, o codisil aquest fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor.

Signe de mi Jaume Peiro testador del qual lloho i firmo.

Testimonis son cridat i ennomenats per lo dit testador Domingo Serda mestre de minyons abitant en Castelldasens i mestre Bernat Denmer texidor de lli regne de Fransa abitant en Casteldasens.


 

PERE SANS

 

12 de febrer de 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Pere Sans pages de la villa de Castelldasens estant malalt de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

E primerament encomman la mia anima al Altisim Creador qui de no res aquella a creada acomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo fosar dels meus pasats.

Item. Me prench per la mia anima pera novena deu capellans pera la novena, sinc capellans per al cap dany.

Item. Me sia fet anual de pa i candella tot lo any del meu dol.

Item. Me sien dites 2 misses al Altar major 2 misses al Altar del Roser 2 al altar del Nom de Jesus semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Joana Sansa per los bons serveis que de ella e rebut 25 .

Item. Dexo a mon fill Joan 25 i ma filla Caterina i ma filla Isabet 25 cada una de elles i aso en cartes de matrimoni i no en altra manera.

Item. Dexo curados o marmesos de la mia anima a mon germa Mateu Sans de les Borges i a mon cunyat Pere Joan Torrent de Juneda als quals dos don plen poder i facultat de complir aquest meu testament lo qual testament vul que valega per via de testament o codisill del modo que de dret valer puga anulant qualsevol testament o codisil fet en poder de qualsevol notari o escriptor.

Signe de mi Pere Sans testador lo qual lloho firmo i juro. Testimonis son cridat per lo dit testador Fransech Costa i Joan Llorbrerch abitant en Castelldasens.


 

SALVADOR CASTELLNOU

 

A 26 de febrer de 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Salvador Castellnou major pages de la villa de Castelldasens estant malalt de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i bona paraula fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

E primeramant la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada acomman.

Item. Vull esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Casteldasens en lo vas dels meus pasats.

Item. Prench de mos bens pera novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me ne dexo que sem digue en lo altar major de Casteldasens 2 misses.

Item. 2 misses al altar del Roser.

Item. 2 misses al altar del Nom de Jesus semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Pau Castellnou 7 en cartes de nubties.

Item. Dexo a mon fill Jaume Castellnou 3 .

Item. Dexo amon fill Joan 3 en cartes de nubtes.

Item. Dexo a ma muller Caterina Castellnova senyora i majora en ma casa i sie tractada com a persona propia calsada i vestida sana i malalta mantenint mon nom tots los dies de sa vida.

Item. Dexo a ma nora Magdalena Castellnova cos i manegues de dol semel tantum.

Item. Dexo curados i marmesos de la mia anima a mon cunyat Joan Peiro balle de Pugvert i a mon fill Salvador Castellnou i a Joan Valles major de dies als quals dono plen poder de complir aquest meu testament i ultima voluntat lo qual vul que balega per via de testament, o, codisill de modo i manera que de dret puga valer i tenir.

Item. Fas ereu universal de tot lo demes de ma asienda a mon fill Salvador Castellnou en que pugue fer a son plaer.

Signe de mi Salvador Castellnou major testador lo qual lloho firmo i juro i testimonis son cridats per lo dit testador Joan Carbonell major i Joan Munilos del regne de Fransa.

Item. Vul que lo dit Salvador i Pere Castellnou los dos germans que se abinguen lo estat allo que lo dit Pere Castellnou fill meu aje aportat en ma casa i aje pagat per mi vul que se li done i si a cas no sen podien abindre vul que los curados meus ho ajen de conexe i igualar los.

Item. Dexo a mon fill Pere una capa de burell de les que jo portava.

Miquel Masot Vicari de Castelldasens. 

JOANA PEIRONA

 

16 de mars 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Joana Peirona muller den Pere Peiro pages de la villa de Castelldasens estant malalta en mon llit de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma lloquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

Item. Vul esser enterrada en lo vas de mos antichs pasat de mon marit en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens.

Item. Me dexo pera novena i cap dany 50 ʠ

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo curados i marmesos de la mia anima a mon marit Pere Peiro i a mon cunyat de Artesa als quals done plen poder de complir aquest meu testament.

Item. Fas ereus universals als dos mos fills Josepf Pujol i a Joan Peiro i aquest en mon darer testament i ultima voluntat de la qual vul que valegue per via de testament ho codisil del modo i manera que de dret puga valer anulant qualsevol altre testament, o, codisil fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor lloant et firmant. Signe de mi Joana Peirona testadora lo qual lloho i firmo.

Testimonis son ennomenats per la dita testadora Gaspar Beringuer i Tono Colom pagesos de Castelldasens.Memorial de la Roba que Pere Peiro pages de Castelldasens a rebut de na Joana Peirona muller sua i en primeres nubties muller que ere den T. Pujol de les Beses. Vuy a 3 de mars 1622 los capitols estan en lo matex llibre lo any 1619 a 19 de febrer.

Primo. A portat unes faldetes de color noves.

Item. Unes faldetes de mija llana aldanes.

Item. Gonella de burell ab cos i manegues nous.

Item. Dues camises aldanes.

Item. Unes miges estovalles.

Item. Una caldera vella.

Item. A portat trenta sinch reals dic 3 ᵾ i 10 ʠ.

Item. Tinch per lo oliverat de les Beses sinch lliures dich 5 ʠ. 

CATERINA CASES

 

A 6 de juny 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Cases muller den Joan Cases pages de dita villa de Castelldasens estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero stant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada acomman.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antichs pasats.

Item. Me prench pera novena i cap dany 50 ʠ

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol en dita Iglesia de Castelldasens conforma es pratiga en dita villa

Item. Dexo a mon marit Joan Cases 6 ᵾ semel tantum.

Item. De tots los altres bens meus fas ereu universal a mon fill Joan Cases.

Item. I si lo dit mon fill morie que no fos de hedat de testar vul i es ma voluntat fas ereua ma anima i que sem fase be de tot.

Item. Fas curados i marmesos de la mia anima a mon cosi Mateu Cabestany i mon marit Cases i a Fransech Costa i aquest es mon darer testament meu i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament o codisil del modo que de dret puga valer.

Signe de mi Caterina Cases testadora lo qual lloho firmo.

Testimonis cridats i ennomenats per la dita testadora Joan Carbonell i Joan Queralt de Casteldasens. 

JOAN CARBONELL

 

A 10 de agost de 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Joan Carbonell major de dies stant malalt de malaltia corporal pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada acomman

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antichs pasats.

Item. Me prench pera novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me prench que sem sie fet anual de pa i candela tot lo any del dol.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador semel tantum en la Iglesia de Castelldasens

Item. Vul sem diguen tres mises en la Iglesia de Castelldasens a honor de la Santa Trinitat semel tantum.

Item. Me dexo sinch mises per les 5 plagues de Crist.

Item. Me dexo 7 mises per los set goichs de la Mare de Deu i aso totes les mises semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Joana Carbonella senyora i majora en ma casa que sie alimentada sana i malalta calsada i vestida mantenint mon mom treballant i estant en ma casa i casantse no li dexo res.

Item. Dexo a ma filla Caterina Carbonella pera son matrimoni vint lliures en diners clos i la roba conforma la posibilitat de la casa i aso en cartes de nubties.

Item. Dexo a ma filla Sesilia vint lliures en dines i la roba que tindra posibilidat la casa en cartes de nubtes.

Item. Dexo a ma filla Joana Carbonella vint lliures en dines i la roba lo que pora soportar la casa en cartes de nubties.

Item. Dexo a ma filla Polonia Carbonella vint lliures en dines i la roba que pora soportar la casa en cartes de nubties

Item. Dexo a ma filla Mariagna Carbonella vint lliures en dines clos i la roba que pora soportar la casa en cartes de nubties i no altrament de ningun...

Item. Dexo curados i marmesos de mos bens i fills i de la mia anima a mon nebot Bertomeu Masot i Fransech Carbonell de Castelldasens i a mon nebot Pere Quadrat pages del Albages als quals tres o, als dos en absentia del altre dono plen poder i facultat pera complir tot, lo que esta ordenat en mon testament i en lo demes de governar i regir mos bens i fills.

Item. Es ma voluntat que si ha cas romanie prenyada ma muller i parie filla la doto conforma les altres i si es fill li dexo deu lliures pera son matrimoni.

Item. I dels demes bens meus aguts i pera ver fas ereu universal a mon fill Nicolau Carbonell dels quals ne pugue fer a son plaer.

Item. Vul i mano que si mon fill Nicolau morie i no ere de hedat de testar i ma filla Caterina no ere casada vul que sie ereua la dita Caterina i si ere casada fas ereua a ma filla Sesilia i si la dita Sesilia ere casada fas ereua a la dita ma filla Joana i si la dita Joana sera casada fas ereua la dita Polonia i si la dita Polonia sera casada, o, morta fas ereua la dita ma filla Mariagna i esta es ma voluntat.

Item. Confeso aver rebut tot lo dot de ma muller conforma me an promes en los capitols matrimonials.

Item. Confeso aver rebut dels bens de mon cunyat Jaume Exut entre roba dines e blat la cantitat de 40 ᵾ dich coranta lliures i aquest es mon darer testament i ultima voluntat lo qual vul que valega per via de testament o codisill del modo que de dret pugue valer anulant qualsevol testament, o, codisil que haja fet en poder de qualsevol notari ho escriptor.

Signe de mi Joan Carbonell lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son cridats per lo dit testador Bertomeu Masot pages de Castelldasens i Fransech Biosca sastre de Villanoveta. 

CATERINA CARBONELLA

 

14 de setembre de 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Carbonella muller den Joan Carbonell de la villa de Castelldasens estant malalta de malaltia corporal pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia a la qual la mia anima la Altisim Creador qui aquella a creada acomman.

Item. Vul que sempre i quant sia morta vull esser enterrada en lo fosar de la Iglesia parroquial de la villa de Castelldasens en lo vas dels antipasats de mon marit Joan Carbonell.

Item. Me dexo pera novena i pera cap dany sinquanta sous semel tantum.

Item. Me dexo me sie fet anual de pa i candella tot lo any del dol conforma es us i pratiga en Castelldasens.

Item. Me sie dit un trentenari de St. Amador en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Me sie celebrat tres mises resades al altar del Roser de la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Dexo a mon marit Joan Carbonell per los bons serveys que de ell tinch rebuts 5 ᵾ dit sinch lliures semel tantum.

Item. Vul i mano que lo demes de mon dot fas ereua universal a ma filla Magdalena Carbonella

Item. Dexo tudos i curados de la mia anima a mon marit Joan Carbonell i a mon germa Josepf Corco als quals dos dono plen poder tal qual a tudors testamentaris es acostumat donar i aquesta es la darrera i extrema voluntat mia la qual vul que vallega per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat que millor puga de dret voler i tenir.

Actum est in loco Castriasinorum die 14 mensis septembris anno Domini 1622.

Signum Caterine Carbonella testatoris predicte qui predicta consedo laudo et firmo.

Testes rogatis et vocatiore propio dicte testatis sunt Petrus Roser et Andreus Carbonell laboratores loci Castriasinorum. 

JOANA CATERINA CARBONELLA

 

A 28 de febrer 1623

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Carbonella viuda muller del quondam Joan Carbonell mestre de cases estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat mia a la qual la mia anima al Altisim Creador qui de nores aquella a creada acoman.

Item. Vul i mano sempre i quant sia morta vul esser enterrada en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antichs pasats.

Item. Me dexo para novena i cap dany 50 ʠ semel tantum.

Item. Me dexo per la mia anima anual de pa i candela tot lo any del meu dol conforma es pratica en Castelldasens semel tantum.

Item. Me dexo im sie dit un trentenari de St. Amador en lo altar privilegiat de la Seu de LLeida la caritat de un real per misa semel tantum.

Item. Es ma voluntat que sem digue un neversari per lo temps de tres anys en la coresma la caritat dexo 5 ʠ per cada neversari.

Item. Dexo a mon fill Pere 3 ᵾ en cartes de nubties semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Andreu en cartes de nubties 3 ᵾ semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Caterina Corcona unes faldetes de monaqui i manegues de chamellot que tinch en ma casa tal quales seran.

Item. Dexo curados i marmesos de la mia anima a mon fill Baltasar Carbonell i a mon gendre Josepf Corco als quals dos dono plen poder i facultat de complir aquest meu testament i ultima voluntat mia als quals los prego vullen mirar per la mia anima com de ells confio de tots les altres bens meus mobles e, immobles aguts i pera ver fas ereu universal a mon fill Joan Carbonell dels quals pugue fer a son plaer i aquest es mon darer testament i ultima voluntat al qual vull que vallega per via de testament o codisill del modo i manera que de dret puga valer anulant qualsevol testament o codisil que hages fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor

Actum est in loco Castriasinorum die et anno ut supra .

Signum Caterine Carbonella testatoris predicte que predicta consedo laudo e firmo.

Testes rogati et vocatiore propio dicte testatoris sunt Josephus Corco et Petrus Joanes Masot laboraatores loci Castriasinorum. 

JOAN CASES

A 15 de juliol de 1623

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Joan Cases pages del regne de Biscaia ara abitant en Castelldasens estant malalt de malatia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas mon darer i ultima voluntat mia.

E a la qual la mia anima dexo al creador qui aquella a creada acoman.

Item. Es ma voluntat sempre que sie mort vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos parents.

Item. Me dexo para novena i cap dany 50 ʠ.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Me dexo 6 mises resades en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Dexo curados de mon fill i bens i marmesos de la anima a mon cosi Mateu Cabestany i a mon cunyat Domingo Barrera als quals dos dono plen poder de complir aquest mon testament conforma trobaran escrit i dels bens meus fas ereu universal a mon fill Joan Cases i si lo dit mon fill morie que no fos de edat de testar fas ereua a ma cunyada Speransa Barrera muller de Domingo Barrera i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vul que valega per via de testament, o, codisill del modo de dret puga valler anulant qualsevol testament fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor.

Signe de mi Joan Cases pages testador lo qual lloho firmo i abono.

Testimonis cridat i anomenats per lo dit testador Nadal Carbonell de Castelldasens i Betran Forga de Fransa.

Lo que li deuen al dit Cases.

Primo en Flix 2 ᵾ.

En Ribe 3 ʠ.

March Peiro 3 ʠ.

Joan Alsamora 3 ʠ.

Joan Carbonell 3 ʠ.

Mestre Marti teule de Lleida 14 ʠ.

Bertran teule de Juneda 1 ᵾ 8 ʠ.


Memorial dels encans den Cases als 13 de Agost 1623.

Primo Fransech Cabuso un cos de drap nou val................................................................. 9 ʠ.

Andreu Marc un esolet val.............................................................................................. 3 ʠ 2 d.

Gaspar Beringer un tos de ( unijeta )........................................................................... 10 ʠ 6 d.

Joan Peiro una camisa dolenta............................................................................................. 2 ʠ.

Na Rega una camisa dolenta.......................................................................................... 2 ʠ 1 d.

Joan Boneu una camisa dolenta..................................................................................... 2 ʠ 1 d.

Pere Castilo un estirador de pala................................................................................. 1 ʠ 11 d.

Gaspar Exameno una camisa dolenta......................................................................... 1 ʠ 11 d.

Pere Peiro una camisa dolenta....................................................................................... 3 ʠ 6 d.

Gaspar Exemeno un giponet de estopa........................................................................ 3 ʠ 9 d.

Pere Queralt una camisa dolenta................................................................................... 3 ʠ 9 d.

Jaume Fuste una camisa de estopa................................................................................ 9 ʠ 6 d.

Franses Cabuso un drap de pasta.................................................................................. 4 ʠ 1 d.

En Rosera un giponet dolent................................................................................................ 6 d.

Jaume Vales un lansol de estopa................................................................................. 10 ʠ 1 d.

Jaume Vales un lansol de estopa........................................................................................ 13 ʠ.

Jaume Vales una flasada ............................................................................................... 1 ᵾ 4 ʠ.

Franses Cabuso unes tovaletes ..................................................................................... 6 ʠ 5 d.

Franses Cabuso una caxa de pi........................................................................................... 13 ʠ.

6 ᵾ 14 ʠ 3 d

 

A na Gisperta unes faldetes de cos............................................................................... 1 ᵾ 4 ʠ.

Joan Belera unes fladetes de moniqui........................................................................... 1 ᵾ 4 ʠ.

En Barera uns balons de estopa dolents....................................................................... 7 ʠ 6 d.

Marti Carbonel la robeta blaua................................................................................ 1 ᵾ 2 ʠ 2 d.

Joan Castelnou uns calsons dolents............................................................................... 1 ʠ 8 d.

Lo Masot del balle una goreta........................................................................................ 2 ʠ 3 d.

Toni Colom unes sabates dolentes................................................................................. 4 ʠ 1 d.

Pau Queralt un sedas de linores.................................................................................... 3 ʠ 1 d.

Lo balle una fals............................................................................................................... 2 ʠ 8 d.

Lo balle tres fals de la manila.......................................................................................... 4 ʠ 4 d.

Pere Castilo una paeleta ................................................................................................. 2 ʠ 6 d.

Mateu Cabistan lo cabas de la sal.................................................................................. 2 ʠ 6 d.

Franses Cabuso un ast..................................................................................................... 2 ʠ 5 d.

Domingo Barera una esada .................................................................................................. 5 ʠ.

Franses Cabuso un panistra.................................................................................................. 6 d.

Pau Castilo un talador........................................................................................................... 1 d.

Pere Ceralt un cove de femega....................................................................................... 1 ʠ 8 d.

Toni Colom un cove bugade......................................................................................... 1 ʠ 11 d.

Toni Colom una copeta i un cantarel................................................................................. 11 d.

Pere Queralt un pigelet......................................................................................................... 8 d.

6 ᵾ 7 ʠ 8 d.

Pere Castilo un cule............................................................................................................... 3 ʠ.

Sebastia Masot un morte....................................................................................................... 5 d.

Pere Roser una camiseta y un capelet................................................................................. 1 ʠ.

Sebastia Masot un plat blanch.............................................................................................. 3 d.

Mateu Cabistan una panistra y dos sisteles i tota la obra de teia..................................... 2 ʠ.

Miquel Masot una caisa................................................................................................... 7 ʠ 6 d.

Pau Castilo un sacet de los siurons................................................................................ 1 ʠ 8 d.

Bertomeu Sancho un paela.................................................................................................... 1 ʠ.

Joan de lostal una pebrera de bana...................................................................................... 9 d.

Franses Costa un banquet.......................................................................................... 1 ʠ s 11 d.

Pere Queralt un gipo dolent............................................................................................ 1 ʠ 8 d.

Una tovalola an donat a Nostra Senora del Roser que los defuns lai avien desada

Gaspa Exameno dos cantes................................................................................................ 10 d.

Toni Colom un cos negre de maneges morades............................................................... 10 ʠ.

Joan Peiro una pastera de escaletes............................................................................... 3 ʠ 4 d.

Na Gisperta una taula redona.............................................................................................. 3 ʠ.

2 ᵾ 5 d 10 sMemorial del encant den Cases fet a 25 de guilol an 1624.

Domingo Barera un calde per preu........................................................................................................ 2 ᵾ.

Domingo Barera unes fladetes blaues per preu de ...................................................................... 2 ᵾ 10 ʠ.

Domingo Barera un gonella morada per preu .................................................................................... 11 ʠ.

Domingo Barera un gonella negra per preu ................................................................................. 19 ʠ 6 d.

Domingo Barera un cos y maneges vermeles per preu de................................................................. 12 ʠ.

Domingo Barera per tres panes te en pal que valen............................................................................. 2 ʠ.

Sume 6 ᵾ 14 ʠ 6 d.

 

Inventari de la casa bens mobles he immobles en Joan Cases pages de dita villa de Castelldasens ab asistentia del Senyor balle Joan Peiro de dita villa i en presentia del curador en Domingo Bosch de dita villa i de Andreu March i de mestre Jaume Blasco sastre tots habitants en dich lloch de Castelldasens. Pres per mi Miquel Masot Vicari i Notari de Castelldasens vuy a 28 de julol de 1623.

Primo. Una casa en lo carrer corible del forn ab porta i pany clau.

Item. Una pastera ab un sedas i escaletes de pastar.

Item. Dos llansols aldanas de estopa.

Item. Una flasada aldana dels mijanes.

Item. Una casaca blaua - balons de estopa.

Item. Uns calsons de burell dolents - baretina aragonesa.

Item. Un capot flocat alda - un gipo de estopa dolent.

Item. Una robeta de fraiec dolenta.

Item. Dos cistelles dolentes - un cove bo de bimens.

Item. Un cove de fer bugada mijanse.

Item. 2 Panistretes mijanseres - una paella petita.

Item. Dos cantes de tenir aigua - un sobrensat.

Item. Un pichellet una olla un canterel de vidre.

Item. Un tallador de tallar carn un culler 2 casoletes.

Item. Una llibrella una escudella - una caxa sense clau - un cabaset de sal - 2 falses, un banquet de pots - un bordo.

Item. Altra caxa am pany i clau i es de pi un cos de pana guarnit.

Item. Un cos de contrany ab manegues morades un abit manegues de pana gonella de contrany.

Item. 5 pams de vaieta blaua.

Item. Unes faldetes blaues.

Item. Unes faldetes de frairet.

Item. Un saquet de siurons.

Item. 3 panes de palla, una baueta de portar sal.

Item. Un plat de candella.

Item. Un tovallo dolent.

Item. 7 Camises dolentes.

Item. Un gipo un giponet dolent, una camiseta de minyonet ab un capellet.

Item. Una caxa ab pany i clau - te ab dines denou reals 1 ᵾ 18 ʠ 8 d.

Item. Les terres no estan partides.

Item. Unes faldetes de monaqui.

Item. Una gonella morada.

Item. Un calder.

Tot lo sobredit inventari lo dit Senyor balle lo ha encaregat al dit curador Domingo Barrera lo qual o promet dit Barrera de ferlo bo i tenir i restituir aquel sempre i quant lo y requiraran lo Senyor balle, o, son llochtinent vuy dia y any ut supra ab los dits testimonis.Die 15 mensis novembris anno 1623.

està tatxada

Notum sit luntis io los jurat March Peiro Pere Gispert Tomas Valles de Juneda en lo dit any present ab consentiment de la villa venen la lenya de daval la villa so es del cami de amunt per tot lo que los de Pugvert fan llenya i no mes al jurat de la villa de Torregrosa per al us de tota aquella villa Jaume Rog jurat, la qual venda li fa pera temps de un any comensant dia que ses fet dit acte per preu de quinse lliures dich 15 ᵾ i dita villa de Torragrosa i poblats de ella no poden fer savines ni salades ni pins ni ningun arbre donsell sino tant solament llenya fornivol i si a cas afegien llenya als de Pugvert en dita partida es contenta dita villa de Castelldasens en que ni fasen los de Torregrosa i en aso ne obligue dit jurat tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles, renunciant alou propi fort, sonc dese a despeses deu i drets si no paguen en dia dit. fiat latus, jurant et firmant et lloant et testimonis son Bartomeu Masot i Domigo Bosc tots de Castelldasens.

 

DOMINGO BOSCH

A 22 de mag de 1624

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories se deu procurar la vida perdurable per tant jo en Domingo Bosch pages de Castelldasens estant malalt de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon testament i ultima voluntat.

E primeramant la mia anima al Altisim Creador que aquella ha creada acomman.

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar del Iglesia de Castelldasens.

Item. Me prench pera novena i cap dany sinquanta sous i aso de mos bens dic 2 ᵾ 10 ʠ.

Item. Vul me sie fet anual de pa i candella tot lo any del meu dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Vul que sem diguen deu mises resades semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Speransa Bosca par los bons serveys que de ella he rebuts senyora i majora en ma casa i bens stant en ma casa treballant i governant mos fills tots los dies de sa vida i morta que sie li sie fet lo be conforma jo me he dexat pera li sie fet afietant pera ella de mos bens.

Item. Dexo ama filla Isabet Joana pera son matrimoni 5 ᵾ.

Item. A ma filla Caterina Francisca 5 ᵾ pera son matrimoni.

Item. Pera ma filla Speransa 5 ᵾ.

Item. Pera mon fill Bernat 2 ᵾ.

Item. De tots los altres bens meus mobles he immobles fas ereu universal a mon fill Joan Bosch y de ell ne pugue fer a son plaer.

Item. I si acas ma muller Speransa estave prenyada i parie home li dexo 2 ᵾ i parie dona li dexo 5 ᵾ pera son matrimoni.

item. Dexo curados de mos fills i marmesos de la mia anima a mon cusi Joan Valles menor i a Domingo Barrera als quals los dexo lo poder de complir aquest meu testament acuradors testamentaris los pertant de dret.

Signe de mi Domingo Bosch testador lo qual ho firmo i juro anullant qualsevol altre testament, o , codisil aja fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor.

Testimonis cridats per lo dit testador qui son Cosme Falco mestre de minyons de la villa de Castelldasens natural de les Borges i Joan Roser pages de Castelldasens 

BERNAT FERRER

A 29 de Agost de 1624

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Bernat Ferrer pages de la villa de Castelldasens estant malalt de malaltia corporal pero estant en mon bon seny i sana paraula i memoria fas aquest meu ultim testament i ultima voluntat mia he la mia anima al creador que aquella ha creada acoman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de Castelldasens en lo vas de mos antichs pasats.

Item. Me dexo pera novena i pera al cap dany de mos bens 50 sous.

Item. Me dexo anual de pa i candella tot lo any del dol.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldasens.

Item. Dexo a ma filla Mariagna en que sie casada i li donen conforme la posibilitat de la casa li pora donar.

Item. Dexo marmesos a Bertomeu Masot i Pere Riber i a mon gendre Visent March.

Item. Fas ereu universal a mon fill Jaume Ferrer Item. Vul que tot lo que dec que sie pagat que be i llealment se a mostrara o per escrit, o per persones dicnes de fe i aquest es mon darer testament i ultima voluntat del qual vull que valegue per via de testament del modo que de dret pugue valer anulant qualsevol altre aja fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor.

Signe de mi Bernat Ferrer testador lo qual lloho firmo et testes Joan Boneu i Miquel Vales tots de Castelldasens. 

JERONIMA CABESTANY

Al primer de juliol de 1622

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Ieronima Cabestanya dexa del quondam en Malchior Cabestany pages de Castelldasens estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant bona en mon enteniment i firma loquella fas i ordeno mon darer testament.

E primerament la mia anima al Altisim Creador que aquella a creada acoman.

Item. Prench pera la mia anima de mon dot 50 ʠ.

Item. Pera novena i pera cab dany.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol.

Item. Vul esser enterrada en lo fosar del Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antipasats.

Item. Me dexo que sem diguen una misa al altar del Roser i una al altar del Nom de Jesus semel tantum.

Item. Lo demes de mon dot i qualsevol altres coses que sien mies axi presents com esdevenidores fas ereus universals i fills y filles quen puguen fer a son plaer.

Item. Dexo curados i marmesos de la mia anima a mon fill Ieronim i a mon gendre Domingo Barrera i aquest es mon ultim testament i ultima voluntat del qual vul que valegue per via de testament o codisil del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol testament que hora fet en poder de qualsevol notari, o, scriptor.

Signe de mi Ieronima Cabestanya viuda lo qual lloho i signo y firmo. Testimonis son Andreu March i Jaume Ferrer pagesos de Castelldasens. 

ISABEL REIG

A 25 de octubre 1624

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Isabet Reja viuda dexada del condam Antoni Reg fuster estant malalta en lo llit de malaltia corporal pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

He la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada acomman primerament sempre i quant sia morta vul y elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de Castelldasens ha on los meus antipasats estan enterrats.

Item. Prench pera la mia anima pera novena i pera cap dany 50 sous.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens.

Item. Me dexo vint mises resades en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Margarida Reja deu reals semel tantum.

Item. Dexo a mon fill Gaspar Reg deu reals semel tantum.

Item. Dexo a ma filla Caterina Olliuera deu reals semel tantum.

Item. Dexo a ma filla isabeta Reja deu reals semel tantum.

Item. Dexo curados de la mia anima a mon fill Toni Reg i a Miquel Masot Vicari de Castelldasens als quals dos puguen fer en complir tot lo contengut en mon testament.

Item. Lo demes de mon dot i drets que se me pertant fas ereu universal a mon fill Toni Reg i de aquels pugue fer a son plaer i aquest es mon darer testament i ultima voluntat mia lo qual vull que valegue per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol altre testament, o, codisil que aja fet en poder de qualsevol notari, o, scriptor.

Signe de mi Isabet Reja testadora lo qual lloho i firmo. Testimonis son cridats per la dita testadora Joan Vales menor i Pere Carbonell pagesos de Castelldasens.

Jo Miquel Masot Vicari i Notari de Castelldasens.

Hi ha una nota adjunta.

Falta saver si la difunta tene hijos o que parientes tiene porque si los tiene y son propisquos los habremos de nombrar herederos y si no ya se dispondra de otra suerte.

Aora de presente hagasele entierro novena y cabo de año con anual de pan y candela de la suerte que se acostumbra y un trentenario de San Amador y asi semel tantum de lo dicho para que de lo demas disponga y den orden que se le digan misas conforme viere que es menester y sea el avisarme con brevedad. Lerida y 23 de febrero de 1629.

Sea en lo dicho el gapo con la mayor moderacion que se pudiere. Señor Doctor Jacinto Nimvarse.Demanament del Senyor ofisial Jasinto Minuardo de Monsenyor bisbe de Lleida ha hordenat per quant na Caterina Sancha muller de Joan Serler de dita villa ses morta sense fer testament lo dit offisial ha manat se li fes anual de pa i candella tot lo any del dol y se li fes un trentenari de Sant Amador mes que se li digua una novena ab quatre capellans i una remembransa al cap del any per tant jo Miquel Masot Vicari de Castelldasens he hasentat dit testament de pietat vuy als 6 de mars 1624. 

MADALENA CASTELLNOVA

 

Die 21 mesis mayj anno Dei 1625

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Magdalena Castellnova muller den Salvador Castellnou pages de la villa de Castelldasens estant malalta de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny y sana memoria firma loquella fas i ordeno mon darrer y ultim testament y ultima voluntat mia. e, la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada acoman.

Item. Primerament sempre i quant Deu sia servit que sia morta vul esser enterada en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels antipasats de mon marit Salvador Castellnou.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i un cap dany y per lo anual de pa i candela tot junt 3 .

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens pera la mia anima.

Item. Me dexo dos trentenaris de Sant Amador en dita Iglesia de Castelldasens per la mia anima semel tantum.

Item. Vul i man que sem diguen en lo altar major de la Iglesia de Castelldasens vint mises.

Item. Al Roser de dita iglesia altres vint mises y al altar del Nom de Jesus altres vint mises en dita Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Dexo amon marit Salvador Castellnou per lo bon amor que li tinch com a marit i bons seveis que de ell tinch rebuts vint i quatre lliures dic 24 semel tantum.

Item. Dexo a ma mare Isabet amada vuit lliures dich 8 semel tantum.

Item. Dexo al altar major de la iglesia de Castelldasens i al altar del Roser de dita Iglesia unes stovalles de pinte ample que sien partides la mitat pera cada altar que son de la mostra nova tenen sinch canes poc mes, o, manco.

Item. Dexo al altar major una tovallola redona abrada de fill rovellat blau pera que servesque per al paner del pan beneyt.

Item. Dexo al dit altar una tovallola llarga als caps desfillats per exugar les mans del saserdot quant diu misa.

Item. Dexo marmesos de la mia anima i filla a mon marit Salvador Castellnou i a mon oncle Joan Peiro balle de Pugvert i a ma mare Isabet amada als quals tres don plen poder pera complir aquest meu testament i ultima voluntat.mia.

Item. De tot lo demes dot meu i qualsevol altres drets meus que ara tinc de present i per temps esdevenidor me pertanyesen fas ereua universal a ma filla Paula Castellnova axi mobles com immobles et si a cas la dita ma filla lo que Deu no vulle moris ans de esser de hedat de testar aleshores fas ereua a ma mare Isabet amada del lloc de...... y aquest es lo meu ultim testament del qual vull que vallegue per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol testament haje fet en poder de qualsevol notari, o, escriptor.

Signe de mi Magdalena Castellnova testadora lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son cridats i ennomenats per la dita testadora Miquel Queralt fadri i Pere Roser pagesos y habitants en dita villa de Castelldasens.

 

 

ISABET ROSER

 

Vuy a 2 de juliol any 1625

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Hisabet Roser muller den Joan Roser pages de la villa de Castelldasens bisbat de LLeyda estant malalta de malaltia natural i corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer i ultim testament i ultima voluntat mia.

E primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella de no res a creada acomman.

Item. Morta que sia vull esser enterrada en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas del meu pare i mare.

Item. Me prench pera la mia anima i per al cap dany y pera la novena sinch capellans.

Item. Me sie fet anual de pa i candela tot lo any del meu dol conforme es pratiga en Castelldasens tot lo any del dol.

Item. Vul me sie fet un trentenari de Sant Amador semel tantum en la Iglesia de Castelldasens.

Item. Dexo la mia casa a mon marit Joan Roser per los bons serveis que de el he rebut y per lo bon amor que sempre en tingut, tots los dies de sa vida mentre ell viura ab tal empero que la aje de mantenir la dita casa conforme ara esta o ses coses i gastos i mort que sie dit mon marit en Joan Roser vul que sie venuda la dita casa al encant public al mes donant i de tot lo que sen traura que en funden renda i sensal i del dit sensal sen funde neversaris ab lo modo i manera que mos curados i marmesos los aparexera perpetuament per la mia anima i de mon pare i ma mare i de mon germa i de mon marit en Joan Roser i lo dit mon marit si asepte la dexa de la casa conforma (mostre) dalt vul quem fase fer la novena i cap dany i trentenari i tot lo que esta en dit testament i pagar los drets al Vicari y si no u vol fer no li dexo la casa en ninguna manera conforma esta dalt.

Item. Dexo curados dela mia anima i marmesos a mon marit Joan Roser i a March Peiro y Jaume Pau tots de Castelldasens als quals tres don poder y facultat de complir aquest meu testament conforma trobaran escrit y ordenat.

Item. Dexo a Nostra Senyora del Roser tres lliures dich 3 semel tantum.

Item. Dita ma asienda fas ereua la mia anima axi mobles com immobles aguts i pera ver i aquest es lo meu testament i ultima voluntat mia del qual vul que vallegue per via de testament, o, ultima voluntat anulant qualsevol testament que aja fet en poder de qualsevol Notari, o, scriptor.

Signe de mi Hisabet Rosera testadora lo qual lloho firmo i abono.

Testimonis son cridats i ennomenats per la dita testadora Guillem Bellera i Pere Costa pagesos de Castelldasens.

Inventari de la casa y asienda de na Hisabet Rosera 1625

7 juliol pres per mi Miquel Masot Vicari

Primo. Una casa situada en lo carrer nou ab portes clau i balda.

Item. Una caxa de pi en pany i clau.

Una pastera vella.

Una destral gran i una petita.

Uns ganxos de ferro pera posar lolla.

3 Cantes.

Un rucardo de edat de sinch anys.

Una caxa ab pany i clau.

Un banquet i una banqueta.

Deu bigues de pi.

Uns argadells.

Un sedas de llinies.

Una panistra ab escudelles y plats.

Una panistreta petita.

2 Cabasos petits.

Una albarda.

Una caxeta de pi ab clau i pany i dins la roba seguent:

Unes faldetes de blanquet.

Item. Gonella lleonada cos i manegues vermelles.

Item. Manegues de telilla colorades

Item. Un cos alda tintat manegues blaues - faldetes de frayrechs – unes calses de dona un baix de collet un cos blau- manegues blanques de estopa gonella de burel unes stovalles de pinyonet dos collets de tella tres camises de estopa uns astes de la casa una panistra gran un llansol de estopa una rajadora de pedra y dit inventari ses pres per manament del Senyor balle Joan Peiro balle de Castelldasens a instantia dels curadors i marmesos qui son March Peiro i Jaume Pau ab los testimonis presens qui son Pere Gispert i de Castelldasens i mestre Toni Rosell pedrapiquer del regne de Fransa i lan encomanat i encarregat al dit Joan Roser de dita villa i promet a que sempre i quant li sera demanat de retituirlo al dits curados sos obligatio de tots sos bens aguts i pera ber.

Jurat et firmat. Jo Miquel Masot Vicari de Castelldasens. 

MONTSERRAT CARBONELL

 

A 10 de juny 1625

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Monserrat Carbonell major de dies estant malalt en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia.

E la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada acomman.

Item. Vull eser enterrat en lo fosa del sementiri de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antics pasats.

Item. Prench pera novena i cap dany ab voluntat i consentiment de ma muller Isabet Carbonella i de mon fill Nadal Carbonell com areu sinquanta sous dich 2 ᵾ 10 ʠ pera novena i peral cap dany i anual de pa i candela.

Item. Me dexo que sem diguen una misa al altar del Roser i una al altar del Nom de Jesus semel tantum.

Item. Se dexe marmesos de la sua anima an Fransec Carbonell i a Mateu Cabestany.

Item. Per quant jo no tinch res perque tot es de ma muller y de mon fill Nadal i als demes fills nols pug dexar res perque no tinch.

Item. Me dexo anual de pa i candela tot lo any del dol conforma es pratiga en Castelldasens i aquest es mon darer testament i ultima volunta mia anulant als altres testaments fet en poder de qualsevol Notari, o, scriptor.

Signe de mi Monserrat Carbonell lo qual lloho y firmo et testimonis son Andreu March i Miquel Valles tots de Castelldasens.

Descarechs de Monserrat Carbonell

He donat amon gendre en Menguet de Torregrosa per part del dot de ma filla per les deu lliures que li han girat dels bens abandonats 30 arnes totes noves y buydes.

Uns postisos de carro fusta de pi.

Una sarria nova val 8 ʠ.

Un cabas gran 2 ʠ.

Un cove de vimens 2 ʠ.

Dos cabasets petits 2 ʠ.

Una bota de fusta pera vi valie 2 corteres de blat.

Una carretada de cols 2 ᵾ.

Una cortera de blat pera sembrar.

Unes fumeres i crestador nou valen xi ʠ.

 

TONI COLOM

 

Die 3 mensis desembris anno 1625

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo en Toni Colom pages de Castelldasens estant malalt en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas mon darer testament y ultima voluntat.

E la mia anima al Creador que aquella ha creada ancomman

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos parents antipasat de ma muller.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena y peral cap dany quatre capellans i lo demes ho dexo a conexensa de mos marmesos de la mia anima.

Item. Me dexo quatre mises al altar del Roser de Castelldasens

Item. Me dexo anual de pa y candela tot lo any del dol.

Item. Me dexo 4 mises al altar del Nom de Jesus dic quatre mises.

Item. Dexo al altar major quatre mises.

Item. Al altar de Monserrat quatre mises.

Item. Dexo curados de mos fills y asienda i marmesos de la mia anima an Fransech Costa y an Mateu Cabestany tots de Castelldasens los don plen poder pera complir aquest meu testament conforma esta ordenat.

Item. Dexo a ma filla Barbera Coloma vint lliures en cartes de nubties pera son matrimoni.

Item. Dexo a mon fill Domingo Colom vint lliures en cartes de nubties i no en altra manera.

Item. De tota la altra asienda mia fas ereu universal a mo fill Ramon Colom.

Item. Si lo Ramon morie sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreats fas ereu a mon fill Domingo i si lo dit Domingo morie sense fills, o, filles un, o, molts fas ereua a ma filla Barbera Colloma i si a cas ma muller romanie prenyada y parie fill o filla li dexo pera son matrimoni 20 ᵾ.

Item. Dexo a ma muller Caterina Coloma Senyora i majora en ma casa i sie mantenguda en ma asienda sana i malata regint mos fills y que no sie ahoida de contes y aquest es mon darer testament y ultima voluntat lo qual vull que vallegue per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol altre testamant aja fet en poder de Notari, o, scriptor.

Signe de mi Antoni Colom lo qual lloho firmo y juro.

Testimonis cridat y ennomenats per lo dit testador son Gillermus Bellera et Pere Peiro tots de Castelldasens. 

ANDREU MARCH RIPOLL

A 11 de desembre 1621

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Andreu March Ripol pages de la villa de Castelldasens estant sa y bo y a mon seny i sana memoria y firma loquella fas mon darer testament y ultima voluntat.

E la qual la mia anima al Altisim Creador que aquella ha creada acomman.

Item. Vul esser enterrat en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antics pasats.

Item. Me prench pera la mia anima pera novena i cab dany 50 ʠ i lo demes a conexensa de mos marmesos de la mi anima.

Item. Me dexo que sem sie celebrat per la mia anima un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item. Dexo ama muller Speransa Marca per los bons serveis que de ella he rebuts 5.

Item. Dexo a mon fill Llorens March 5.

Item. Dexo a ma filla Violant Peirona muller den Joan Peiro 2 .

Item. Dexo a mon fill Gaspar Marc 5 en cartes de nubties y no altrament.

Item. Dexo curados y marmesos de la mi anima a mon nebot Joan Carbonell y a Visent March y a mon gendre Joan Peiro tots de Castelldasens als qual los dono plen poder com a curadors testamantaris se expecte en complir aquest meu testament y ultima voluntat.

Item. De tots los altres bens meu aguts i pera ver fas ereu universal a mon fill Andreu March en que pugue der a ses propies voluntats.

Item. Si deves ninguna cosa que verament se mostre que jo dega vul sie satisfet tot de mos bens y aquest es mon darer y ultim testament lo qual vul que balegue per via de testament o codisil del modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol testament o codisil aja fets en poder de qualsevol Notari, o, escriptor.

Signe de mi Andreu March Ripol testador lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis cridats per lo dit testador son Gaspar Eximeno i Miquel Joan Eximenos los dos germans texidos de dita villa. 

PERE SENGUIXGO

 

Die 24 mensis obtobris anno 1626.

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo Pere Senguixgo pages fadri de la villa de ( Sercig ) bisbat de Urgell estant malat en lo castell de la villa de Castelldasens bisbat de LLeyda de malaltia corporal del qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny y sana memoria y firma loquella fas y ordeno mon darer testament y ultima voluntat mia a la qual la mia anima al Altisim Creador qui aquella a criada acomman.

Item. Vull esser enterrat en lo fosar y samentiri de la Iglesia de Castelldasens.

Item. Me Prench per la mia anima y dels meus antichs pasats pera novena y pera cab dany 50 ʠ.

Item. Me dexo anual de pa y candela en Castelldasens pera tot lo any del dol conforma es us y pratiga en Castelldasens.

Item. Vull i mano i es ma voluntat que tot lo que tinch pera si axis dines com roba y grans y lo demes que sie meu vul que sem fase be per la mia anima y dels meus antichs pasats en dita Yglesia de Castelldasens per lo Vicari que vuy es, o, per temps sera ab los capellans que mos curados i tudos los aparexera y fas ereua la mia anima.

Item. La asienda que jo tinch im pertany tot a la mia terra y villa vul que sen men fase be per la mia anima im fas ereua la mia anima de tot quant me pertany axis mobles com immobles aguts y pera ver on se vulle que sien en ma terra se entent tant solament.

Item. Dexo a Nostre Senyora del Roser de Castelldasens deu reals semel tantum.

Item. Dexo a ma neboda Sivilla filla de Bernadi Caip deu lliures dich 10 .

Item. Dexo marmeso de la asienda que tinch an ma terra al Reverent Mosen Bernat Carrera capella que pagats tots mos deutes que veura jo deure de tot men fase be per la mi anima i li dono plen poder en complir dit testament.

Item. De la asienda que tinch pera si en Castelldans fas curados i marmesos de la mia anima y asienda al pare Fr Pere Carbonell religios del monestir del Cartoxa i a Ramon lo euguaser majoral de les egues de Escala Dei.

Item. Ills dono plen poder pera complir aquest meu testament y ultima voluntat mia lo qual vul que valegue per via de testament, o, codisil del modo i manera que de juxe puge valer anulant y escanselant qualsevol testament, o, codisil aja fet en poder de qualsevol Notari, o, escriptor.

Signe de mi Pere Sentguirgo pages testador lo qual lloho firmo y aprobo y juro.

Testimonis cridats i anomenats per lo dit testador son mestre Joan Pinyana pedrapiquer de la villa de les Borges Blanques de Urgel y Joan Peiro pages de la villa de Castelldasens.

Jo Miquel Masot Presbiter Vicari y Notari. 

GABRIEL PREIXENS

L'inici d'aquest testamente no hi és.

Soleras de contat sinch lliures ab dines clos dich 5 semel tantum.

Item. Dexo al altar Major de al Soleras vint reals dich 2 semel tantum.

Item. Dexo a Nostra Señora de Monserrat deu sous dich 10 ʠ semel tantum.

Item. Dexo a Nostra Senyora del Pilla de Saragosa deu sous dich 10 ʠ.

Item. Es ma voluntat que per quant mon germa Miquel Joan Prexens pages de Alsoleras men a fet un patrimoni de trenta lliures cada any pera ordenarme y no ne heretat del dit patrimoni ninguna cosa may vul y es ma voluntat que la dita Caterina Guiua neboda mia y muller del dit Guiu abitant en lo Soleras sen gose tots los dies de sa vida natural y morta que sie ne fas ereua universal del dit partimoni y pentions caygudes in fase a son plaer a ma neboda Mariagna Perexensa filla de Miquel Joan Perexens del Soleras y si la dita Mariagna Perexensa morie antes que no morira la dita Caterina prima neboda mia fas ereu a mon germa Jaume Perexens abitant en Castelldasens del dit patrimoni que me an dexat.

Dexo a mon Senyor Bisbe de Lleyda per lo dret que li toque 5 ʠ.

De tots los altres bens meus mobles com immobles aguts y pera ver fas ereua universal la mia anima en que me fasen be pera mi per los meus antics pasats uy aquesta es la mia darera y extrema voluntat lo qual vul que valega per testament o codisill, o, per altra qualsevol ultima voluntat anulant y escanselant qualsevol testament, o, codisil pres per qualsevol Notati, o, escriptor.

Actum est hoc in loco Castriasinorum per me Micaelem Masot Presbiterus Vicarium et Notarium dicti lloci 30 mensis Aprillis anno 1627

Testes vocati et rogati ase propio dicti testatoris sunt Petrus Carbonel loci Castriasinorum et Dionisis Guitart de LLardacans.Vuy als 31 de mag de 1627

Memorial del inventari dels mobles de Mosen Gabriel Perexens Prebere de la villa del Soleras a instantia feren los curadors i marmesos de la anima de Mosen Perexens qui son Pere Mora Rector de Juncosa i Mosen Josepf Compays Rector de Granyena i lo Soleras.

Primo. Dos lumeneres de cremar olli - ab lo spabialdor.

Item. Un bufet de noguer - Dos cadires de repos guarnides.

Item. Tres llansols de bri - 3 camises de bri - 2 stovalles escaquejades - 6 torcaboques - un davant llit de red.

Item. 2 coxineres – 2 banchs de respal- cullera de plata.

Item. Un manteu de llanilla - dos matalas de bri.

Item. 2 llansols de bri servits – un llit de corda la fusta sola. – sinch sortigues de or – manil pintat.

Item. 3 canes de contrany nou.

Item. Una melleta i coxinet – una cabsa de Flandes.

Item. 2 flasades de la forma major servides- un ast de ferro – palla del foch – caxetra de pi ab tancadura.

Los llibres

Un llibre intitulat Ansenalls – no li va de saserdots - manual de (Pisqueta) – 2 llibres blancs.

Item. Declaratio de las siete palabres de la Virgen.

Item. Instructio del Sacrament de la Penitentia.

Item. Un llibre confesional - llibre de aresmetica - un llibre de regles de contes.

Testimonis son de dit Inventari Marti Carbonell de Castelldasens y Fransech Granell de Vals.Memorial del Encant de Mosen Perexens fet per Mosen Pere Mora Rector de Juncosa y Mosen Josepf Companys Rector de Granyena

31 de may 1627

Item. Pere Carbonell una camisa...........................5 ʠ.

Item. Joan Bosch una camisa..............................3 ʠ 5 d.

Item. Jaume Perexens una camisa..................16 ʠ 6 d.

Item. Joan Valles menor un davant llit...................6 ʠ.

Item. En Joan Alsamora dos coxineres .............4 ʠ 7 d.

Item. En Pau les stovalles esquaquejades.......10 ʠ 1 d.

Item. Joan Serler un llansol de bri........................16 ʠ.

Item. En Pau un llansol de estopa.......................10 ʠ.

Item. Joan Boneu un llansol de estopa..................7 ʠ.

Item. Na Salles un tovallo......................................1 ʠ.

Item. En Jaume Perexens dos torcaboques...........5 ʠ.

Item. Joan Bellera dos torcaboques..................4 ʠ 4 d.

Item. En Jaume Perexens dos torcaboques......5 ʠ 6 d.

Item. En Jaume Perexens la palla del foch..........4 ʠ 6 d.

Item. Lo rector de Granyena la llumenera...........18 ʠ.

Item. Jaume Perexens la llumenera................10 ʠ 6 d.

Item.Jaume Perexens un bufet.........................3 9 ʠ.

Item. Miquel Masot Vicari la cullera....................18 s.

Item. Jaume Perexens un matalaf..................2 18 ʠ.

Item. Jaume Perexens un matalaf....................2 8 ʠ.

Item. En Perexens les dos flasades..................5 2 ʠ.

Item. Jaume Perexens un llansol de stopa...........1 .

Item. En Perexens un llansol de bri..................1 4 ʠ.

Item. An Pau un manill.....................................8 ʠ 8 d.

Item. En Jaume Perexens una caxeta..............10 ʠ 6 d.

Item. An Perexens dos bancs de respalle.......1 18 ʠ.

Item. Miquel Masot Vicari una cadira ...........1 18 ʠ.

Item. En Perexens una cadira...........................2 1 ʠ.

Item. Als sindics de la carneseria dos libres blanchs...................................................................10 ʠ.

 

CATERINA ARGILLESA

Die 16 mesis junÿ 1627

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umill Vege Maria mare sua i Senyora Nostre sie Amen. Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Caterina Argillesa viuda dexa del quondam en Joan Argilles de la villa de Castelldasens estant malalta en lo llit de malaltia corporal de lo qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny y sana memoria y firma loquella fas mon darer testament y ultima voluntat e, a la qual la mia anima al Altisim Creador qui aquella a creada acomman.

Ellegesch sepultura a meu cos faedora en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus antichs pasats.

Item. Me Prench pera novena y cab dany sinquanta sous semel tantum.

Item. Me dexo anual de pa y candela en tot lo any del meu dol.

Item. Me dexo curados i marmesos de la mia anima a mon fill Jaume Argilles i a mon gendre Pere Queralt his dono plen poder en complir aquest meu testament i ultima voluntat.

Item. Dexo a mon fill Joan Argilles quatre lliures semel tantum.

Item. Del demes del meu dots i dret que tingua on se vulle que sie axi presents com esdevenidors fas ereu universal a mon fill Jaume Argilles de la villa de Castelldasens y aquest es mon darer testament y ultima voluntat lo qual vul que vallegue per via de testament o, codisill del modo i manera que de dret sie anulant y escansellant qualsevol testament que aja fet en poder de qualsevol notari o, escriptor.

Signe de mi Caterina Argillesa lo qual lloho firmo i juro.

Foren testimonis cridats i ennomenats per la dita testadora Fransech Cabdevilla fuster i Pere Andreu sastre tots de dita villa de Castelldasens.

Jo Miquel Masot Vicari de Castelldasens. 

TONI I BERNAT ROSELL

A 20 de juny 1627

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la Umill Verge Maria mare sua i Senyora Nostre sie Amen. Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories his deu procurar la vida perdurable per tant nosaltres Toni Rosell y Bernat Rosell los dos germans mestres de cases del villatge de Masaluar parroquia de Marque bisbat de Tulla del regne de Fransa estant presents en Castelldasens treballant en dita vila estant ab salut i bona paraula y ferma loquella fan y ordenen son ultim testament y sa ultima voluntat e, a la qual la nostra anima qui aquella a creada al Altisim Creador acomman.

Item Volen esser enterrats en lo fosar ha hon moriren villa, o lloc, o ciutat y nos dexam pera fernos be per nostra anima pera novena y cab dany deu lliures pera cada un i lo demes ho dexam a conexensa del que romadra viu la un, o, lo altre y si en dos morim plegats que la un ni lo altre no poguem fer testament volem que tot sie esmersat per fer be per nostres animes y dexam per marmesos la un per lo altre y si moriem sens fer altre testament per que morisem los dos junts dexan marmeso al Rector, o, Vicari del lloch villa a hon morirem y de tot lo de demes que tindrem fet lo be per la anima nos ne fem ereus la un per lo altre lo que romandra sie ereu del que es morira i si moriem los dos junts com esta dit sie tot de nostres animes i aquest es nostre testament y ultima voluntat lo qual volem que vallegue per via de testament o codisill de modo i manera que de dret pugue valer anulant qualsevol testament aja pugut fer en poder de qualsevol Notari, o, escriptor.

Signe nostre Toni Rosell y Bernat Rosell testadors lo qual lloam firmam, y abonam dit testament - fet dit testament y pres en mon poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens. Testimonis cridat i ennomenats per dits testadors son Fransech Cabdevilla fuster i Pere Roser pages abitants en Castelldasens.


PERE PEIRO


Die 13 mensis obtobris 1627

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort y les coses de aquest mon sien caduques y transitories is deu procurar la vida perdurable per tant jo Pere Peiro pages de la villa de Castelldasens estant malalt en ma casa y llit de la qual malaltia tinch por de mori pero estant en mon seny i sana memoria i firma loquella fas y ordeno mon darer testament y ultima voluntat, e, primerament la mia anima al Altisim Creador qui aquella ha creada acomman

Item. Elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosa y sementiri de la Iglesia de Castelldasens en lo vas dels meus.

Item. Prench per la mia anima pera novena y cab dany y per als meus sinquanta sous y per tots los dret del curat.

Item. Me dexo anual de pa y candela tot lo any del dol.

Item. Dexo una misa al altar del Roser y una al altar de Santa Margarida de dita Iglesia semel tantum.

Item. Dexo a ma muller Caterina Peirona que pugue estar en ma casa 8 anys.

Item. Li dexo unes manegues verdes forrades de estopa y una gonella de contrany i cos de contrany li dexo a la dita ma muller.

Item. Dexo curados y marmesos de mia anima bens y fill an Gaspar Beringuer y a mon germa Joan Peiro tots de Castelldasens y los don plen poder pera regir i governar tot lo contengut en dit testament y de tots los altres bens meus mobles e immobles et fas ereu universal a mon fill Pere Joan Peiro dels quals pugue fer a son propi voler.

Item. Si a cas ma muller na Caterina romania prenyada li dexo al fill, o, filla que parira 5U dich sinch lliures y aquest es mon darrer testament y ultima voluntat mia lo qual vull que valegue per via de testament, o, codisil del modo i manera que de dret pugue valer.

Testimonis cridats y ennomenats per lo dit testador Pere Riber y Pere Costa tots de Castelldasens. 

HISABET CARBONELL

Està mig tatxada i sense acabar.

Die 23 obtobris 1627

Com ningu en carn posat no pot escusar lo perill de la mort y les coses de aquest mon sien caduques y transitories his deu procurar la vida perdurable per tant jo na Hisabet Carbonella viuda dexada del condam en Monserrat Carbonell major de la villa de Castelldasens estant malalta en mon llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir pero estant en mon bon seny i sana memoria i firma loquella fas y ordeno mon darer testament y ultima voluntat mia a la qual la mia anima al Altisim Creador acomman

Item. Elegesch sepultua al meu cos faedora en lo fosar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antichs pasats.

Item. Prench per la mia anima y dels meus novena y cab dany sis capellans a la novena y dos capellans al cap dany .

Item. Me sie fet anual de pa y candella tot lo any del meu dol semel tantum.

Item. Que sem digue en lo altar del Roser de Castelldasens una misa y una altra al altar de Santa Margarita semel tantum.

Item. Me dexo un trentenari de Sant Amador....

 Taula dels testaments del present llibre.

Los que tenen creu an donat conte al auditor de animes

Primo Bertomeu Miro..............................3.

Item Na Isabet Carbonella......................3.

Item + Na Andreu Sancha........................4.

Item + Na Speransa Peirona....................6.

Item + Gabriel Flix...................................6.

Item + Joan Masot fadri..........................10.

Item Salvador Queralt............................11.

Item + Na Joanna Padellasa....................12.

Item Pere Mora heguaser......................13.

Item + Isabet Cabmarasa........................14.

Item Speransa Boteta ...........................14.

Item Andreua Eximena..........................15.

1618

Item + Quiteria Mirona.........................16.

Item + Joana Olluia...............................16.

Item + Fransec Eximeno.......................17.

Item Isabet Reja..................................17.

Item + Jeronima Masota........................18.

Item + Margarida Masota......................19.

Item + Pere Camarasa...........................19.

Item + Magdalena Mirona....................20.

Item + Isabet Queralta..........................21.

Item Margarida Bellera........................21.

Item Guillem Bellera............................21.

Item Joan Valles menor.......................22.

Item + Pere Padellas.............................23.

Item + Toni Reg....................................28.

Item Joan Roser...................................28.

Item Toni Colom..................................29.

Item + Bertomeu Masot.......................29.

Item + Isabet Masota...........................30.

Item Margarida Alsamora i Boquera....30.

Item Na Joana Carbonella....................31.

Item Pere Anton Oller Rector de Artesa..32.

Item Joan de la Sala .............................33.

Item + Llorens Alsamora........................33.

Item + Gaspar Eximeno.........................34.

Item Joan Masot...................................35.

Item + Catarina Beringuera...................36.

Item + Speransa Gisperta.....................37.

Item + Joan Armengol ..........................37.

Item + Jaume Armangol.......................38.

Item + Na Cases viuda de Lleida..........38.

Item + Joan Argilles..............................39.

Item Angela Peirona...........................39.

Item + Barbera Gisperta......................40.

Item Caterina Marca i Ripollt..............41.

Item + Pau Pamies i Pedrol..................42.

Item Mariagna Queralta....................46.

Item + Margarida Mirona...................42.

Item Jaume Peiro..............................44.

Item Monserrada Peirona.................45.

Item + Mariagna Queralta.................46.

Item + Na Tecla Reja..........................46.

Item Joan Cabdevilla.......................42.

Item Miquel Pujol...........................46.

Item Na Gisperta...............

tornar TORNAR