sortida Sortida.

massot

Dins d'aquest llibret hi ha una part que parla de Castelldasens.

 

OBRES FETES EN SCALA DEI


Per fra Agustí Massot en los sinc anys fou allí Prior, desde lo Capitol General de 1721, fins al de 1726.

Arribi á scala Dei cerca lo dia de St. Jaume Apostol, trobi que lo tabernacle de la capella del sacrari solament tenia possats los adornos de pedra marbre, y de jaspi, fins a la ( caixa ) está damunt la mesa del Altar, y que tenia molta pedra de jaspi, y las columnas de jaspi de Tortosa á punt, pero faltava encara molt mes, y la pedra de Sarreal ( Sarral? ) molta y per treballar, y al pedestal del Altar major faltaven los dos bastaxos, que ja estaven fets, y així los ficaran á cercar, y costá sen part – 40 ᵾ, Doni de albricies ( obsequi ) per lo retaulo Major fet per espinol, qui tambe avien fet dits bastaixos, y demes adornos del pedestal del Altar major, li doni. 50 ᵾ.

Per al sacrari se portá de Tortosa una columna, y sinc pedres amples de jaspi, que serviren per aras, y sens los ports costaren 47 ᵾ 12 ɋ.

Per al presbiteri se fan portar fins á Garcia devuit pedres per als balustres de jaspi del presbiteri á ras de 7 ɋ per pala de pedra an inpurtat 54 rels de dos, que son 28 ᵾ 4 ɋ pero perquant si ague de dolentes sem feu portar quatre mes que ab los ports costaren 6 ᵾ 8 ɋ bera conelobres lo que faltave pera dit sacrari de pedra jaspi, treballaren los dos Antigos Pare, y Fill molt temps, los dos pedra piques, y per conclourer lo paviment del presbiteri, y la balustrada molt mes temps, y per a illustrar lo que faltave de illustrar fadiens ordinaris, y lo Germa Bartomeu Ferrer, á qui despues de aver posat lo tabernagle del sacrari se li resindi lo contracte á la instancia per lo Rt. Pº General á ma instancia se posá lo presbiteri, y balustrada de ell, y se possá allargantlo fins a les puntes se entre al chor dels Pares, trahentre dos cadirs, y avie á cada part.

Pera canclourer los adornos de pedra blanca peral tabernagle, o, sacrari; treballá anys lo Germa, y despues frare Baly Ximenes fins se possa, y un fadri escultor, y altre molt temps, y anys, y encara posat faltva á conclourer algo.

En lo any 1722 se consertá lo fer les peses de bronse, o, arar pera dorar avian de servir per lo sacrari, ço es 12 boses y chapietells, les ampostes, y arquets, y guarnitions dels vidres, y 40 balustres, los dis 40 de mans de dorarlos, sentse ells lo gasto, y donat nosaltres lo or, y demes per dorar á rao de 12 ɋ balustre valen = 24 ᵾ ɋ. La plata ha entrat en los 12 florons dels archs, en les flos dels chapitells, y contorns, y en la quey ha als 40 balustres refinada son 58 onses á 2 ᵾ 5 ɋ onsa val 201 ᵾ 10 ɋ per soldar val la quey ha entrat 74 ᵾ 20 ɋ, es junt lo valor de dita plata.- 176 ᵾ ɋ, per dorar lo demes se concertá de dorar ab los mateixos pactes per quaranta dobles son 224 ᵾ ɋ se li doná de estrenes quatre dobles, son 22 ᵾ 8 ɋ es junt, tot -- 446 ᵾ 8 ɋ.

Per fer dita obra vingue via Argenter, de Barcelona, y dos fadrins lo un fadri Francisco Martorell, ( qui mort via acabá la obra, y feu les portes de Scaladei sacrari) y lo altre Joseph Romeu, sels feia lo gasto com á Argenters, menjaren pa, vi, del convent bevian fret, y tenian un criat que los servia, pera la obra, que cosa lo pagave, y servia á ells. Guañave lo via 150 ᵾ ɋ per cada any. Lo fadri, Francisco Martorell, 8 ᵾ 8 ɋ mes, y lo Joseph Romeu 5 ᵾ 17 ɋ mes. An treballat junts 16 mesos: lo Joseph ha guanyat 89 ᵾ 12 ɋ y lo Francisco 134 ᵾ 8 ɋ son junt -- 224ᵾ ɋ. Lo Sr via isque de Barcelona per treballar á escala Dei á 3 de Maig de 1722, y mori á 9 de Gener de 1724, es enterrat en Scala Dei, hay estat 20 mesos, y dias 2 importe -- 204 ᵾ 16 ɋ mes lo fadri que los servia guañave cada any, 14 ᵾ ɋ dos anys son 28 ᵾ ɋ.

lo gastat fins aqui per la part dels bastaxos, y estrenes.................... .........................................................................90 ᵾ ɋ.

per les pedras portades de Tortosa dec ..................................................................................................................... 72 ᵾ 4 ɋ.

per lo demes de Argenters, plata dec dit ................................................................................................................1349 ᵾ ɋ.

mes treballá en dita obra mort via dit Francisco Martorell pera acabarla, y perficionarla 15 mesos menos dias á rao de dos dobles mes, que son 11 ᵾ 4 ɋ. 162 ᵾ ɋ 6.

mes dit Joseph á 7 ᵾ ɋ lo mes treballa 9 mesos menos dies....................................................................................... 60 ᵾ 4 ɋ.

mes altre fadri argenter á 5 ᵾ 12 ɋ mes, vuit mesos 10 dues, y altre fadri sinc dies................................................... 47 ᵾ ɋ.

mes Rovira argenter, y altre fadri sinc dies, y per sense ells la vida sels dona............................................................. 6 ᵾ ɋ.

mes lo or á entrat per dorar les peses de dit tabernagle de anar son 3 ᵾ y mitja Purificat val.................................... 55 ᵾ 29 ɋ 2.

mes per lo fadri los acisti un any per servirlos..............................................................................................................14 ᵾ ɋ.

mes per lo gasto del fadri servi als argenters tres ants á 50 ᵾ ɋ any ............................................................................150 ᵾ ɋ.

mes per 84 mesos entre tots los fadrins, y via que an treballat que son set anys á rao de 100 ᵾ any lo menos val..... 700 ᵾ ɋ.

mes per plancha de Aran, y un pach de barra á diferens preus ni ha entrat 602 ᵾ 6 onses, pero de retalls sen torná 104 ᵾ que sen avia comprat 706 ᵾ 6 onses. Val........................... 3984 ᵾ 12 ɋ 2.

mes per 33 ᵾ argent viu per dorar á 2 ᵾ 2 ɋ onsa...................................................................69 ᵾ 6 ɋ.

mes per 43 ᵾ 6 onses aiguafort per purificar lo or, y dorar....................................................53 ᵾ 19 ɋ.

mes per un quintá 6 # bronse á 6 ɋ 6 lliura y dos arrobes á 6 ɋ.............................................46 ᵾ 3 ɋ 6.

mes per tres quintás, y una roba de plom.............................................................................. 20 ᵾ ɋ.

mes per 13 ᵾ 4 onses llautó, y altre fil de llautó ................................................................... 6 ᵾ 10 ɋ 4.

mes per tres ᵾ 6 onses borraig per soldat.............................................................................. 6 ᵾ 9 ɋ 6.

mes per 25 ᵾ 5 onsses fil ferro.............................................................................................. 6 ᵾ 3 ɋ 6.

mes per sinc caixes de gresols negres....................................................................................1 ᵾ 2 ɋ 3.

mes per diferents gresols per fondrer.................................................................................... 2 ᵾ 2 ɋ 3.

mes per 25 gresols de olanda petits.......................................................................................... ᵾ 14 ɋ.

mes per 4 gresols medians negres á 7 ɋ gresol....................................................................... 2 ᵾ 8 ɋ.

mes per 3 gresols grans negres á 12 ɋ gresol.......................................................................... 1 ᵾ 2 ɋ.

mes per la caixa de conduir dits gresols.................................................................................... ᵾ 6 ɋ.

mes per un martell fet de cornudella........................................................................................ ᵾ 16 ɋ.

mes per llimes que feren venir de Tarrega, y Falset per los Argentes................................... 9 ᵾ 10 ɋ.

mes per una rodancha de ferro per fundir la plata de pes 13 ᵾ á 4 ɋ lliura........................... 2 ᵾ 12 ɋ.

mes per 6 onses llapis vermell.................................................................................................. ᵾ 14 ɋ.

mes per 26 ᵾ xisco ................................................................................................................... ᵾ 13 ɋ.

mes per 8 gratibuxos per limpiar las pesas de dorar á 7 ɋ y 6 a 6 ɋ....................................... 4 ᵾ 12 ɋ.

----------------------------------- final de pàgina ------------------------------------------------------ 4219 ᵾ 17 ɋ 3

mes per tres gansalles de fill de Alquímia, y quatre onses...................................................... 2 ᵾ 2 ɋ.

mes per unas bainestas ............................................................................................................. ᵾ 16 ɋ.

mes per pel per fer sedas .......................................................................................................... ᵾ 10 ɋ.

mes per diferents nolits ......................................................................................................... 1 ᵾ 17 ɋ.

mes per sinc dotsenes, y quatre llimes .................................................................................. 8 ᵾ 5 ɋ.

mes per sinc llimas novas medianas ........................................................................................ ᵾ 10 ɋ.

mes per una estenalla ............................................................................................................ 1 ᵾ 8 ɋ.

mes per una filera per estirar fil ............................................................................................ 3 ᵾ 10 ɋ.

per unes alicates del morro pla ................................................................................................ ᵾ 14 ɋ.

mes per una filereta de fer tornillos ......................................................................................... ᵾ 18 ɋ.

mes per un martell de allisar planchas .................................................................................... 1 ᵾ ɋ.

mes per 500 tachas gavarrots .................................................................................................... ᵾ 3 ɋ 6.

mes per la terra de atonatlla ( atonyar ), y de blanca .................................................................. 1ᵾ 2 ɋ.

mes per unas estisoras grans ................................................................................................... 1 ᵾ 5 ɋ.

mes per un tros de motlle per una serreta de rellotge ................................................................ ᵾ 1 ɋ 6.

mes per un ferro dit arquet per foradar ................................................................................... 1ᵾ 7 ɋ.

mes per corda de vida per lo arquet .......................................................................................... ᵾ 3 ɋ.

mes per las tres bolas de boix per dit arquet ............................................................................. ᵾ 2 ɋ 6.

mes per un sarrio per portar la ferramenta ................................................................................ ᵾ 5 ɋ.

mes per los bastaixos de portaro al mar .................................................................................... ᵾ 9 ɋ.

mes per los vidres cristallins de venecia fets venir á nostre perill ........................................ 84 ᵾ ɋ.

-----------------------final de pàgina ------------------------------------------------------------------- 4330 ᵾ 5 ɋ 9.

mes per fierents ferros, lo serraller ha treballat, carbo, y fuster ........................................ 116 ᵾ ɋ.

es junt lo que se ha gastat per los adornos del sacrari ........................................................ 4446 ᵾ 5 ɋ 9.

mes per les sis portes de dit sacrari de plata y claraboiades les quatre dels costats, y la de davant y detras ab sa mostra, la plata, y ha entrat ... 1300 ᵾ ɋ.

les mans del Argenter fentse ell la vida, aventse agut de curar de tot, y del modelo, y les feu dit Francisco Martorell, Argenter .........................(6)50 ᵾ ɋ.

que quant men ani, ya casi estave del tot satisfet.

 

 

Dit any 1722 ( concertá ) ab lo Rt. Dr. Pons de Valls, lo pintar á la paret de la isglesia los vuit quadros, y avia de (ll...) á la part del P. Prior devall la coronisa, y retocar los del sacrari del Pintor Juli, y tres de espatllats ni avia a la volta, per vuitanta sinc dobles, fentli la vida de Monjo á ell, y un fadri pintor, y possanthi ell los colos y tot lo que convingues, y per quant desares renová los quadros de la Nativitat del Señor, de la Assumpcio, y Coronacio de Nostra Señora, se li ajustá onse dobles, y quatre que sen doná al fadri, fan jusntes cent ᵾ mes y estigue poch ms de un any, se acaba á nostre P. Sant Bruno de 1723, veritat es que estigue alguns mesos fora son .................................................................................................. 560 ᵾ ɋ.

mes per lo gasto dels dos .................................................................................. 160 ᵾ ɋ.

Despues se concertá ab lo fadri Pintor de dit Señor Prevere Dr. Sans, lo retocar los quadros restaven de la part del antic cor dels frares y de davall la cornissa, de pintar Sants y adoran devall lo arc del Presbiteri, y lo refetó; y los brios faltaven ab llens, y se posaren al Refetó, se lí dave al dit jove: dos dobles al mes, y les pintures, y feia la vida de monjo, quant yo acoli lo brinat estaven retocats tots los quadros de la Iglesia, los de desota lo arch del presbiteri, los brios possats, y acabats al refeto y lo nostre Rafetó, y la paret media entre lo refetó dels Monjos, y frares tambe, que sels faltave posar cosa de perficionar los, colos, y demes, y mesades val...... ( 300 ᵾ ɋ ).

En lo any 1723; se concertá lo daurar 6 retaules major, y pilastres de tota la Iglesia que son devall la cornisa de la Iglesia, y sense ell lo gasto, y aventhi de posar tots los recaptes de or, y demes que sols se li doná lleña, y carbó, ab tres mil lliures dic -- 3000 ᵾ ɋ despres si afegi lo dorar lo arch, eo guarnicio del presbiteri y les sis portes del sacrari, y algo mas, per lo qual se li doná dossentes lliures, dic --------------- 200 ᵾ ɋ.

 

LO QUE COSTE LA CAPELLA y sacrari de Scala Dei, segons, an judicat, mestres de cases, escultors, doradors, fustes, y pintors.

Primo lo que valen les parets, fonamens de dita capella, pedra picada, de defora, coronisa, cubrir dita capella, llumetes, fonaments del sacrari, y demes. es ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4000 ᵾ ɋ

la pedra de jaspis del tabernagle ------------------------------------------ 11000 ᵾ ɋ

lo pedrestal, paviment, y portalada de dita capella --------------------- 13000 ᵾ ɋ

la pedra blanca de adorno del sacrari dins, y tort ----------------------- 22000 ᵾ ɋ

la pintura de la dita capella -------------------------------------------------- 2240 ᵾ ɋ

lo dorat, y estusat de dita capella ------------------------------------------- 4000 ᵾ ɋ

les columnes de fusta, coronisa, y faixes ---------------------------------- 3500 ᵾ ɋ

lo embillement de dit sacrari tocant i á argentant, y vidres cristalins -- 4446 ᵾ 5 ɋ

-----------------------final de pàgina --------------------------------------------- 64186 ᵾ 5 ɋ

les portes de dit sacrari de mans ---------------------------------------------- 650 ᵾ ɋ

la plata, y ha entrat en dites portes ----------------------------------------- 1300 ᵾ ɋ

contat lo dit entre lo gasto de tot, es junt ================= 66136 ᵾ 5 ɋ

lo pedrestral del rataulo major de jaspi ---------------------------------- 2500 ᵾ ɋ

la pedra blanca de dit pedrestral ----------------------------------------- 1120 ᵾ ɋ

lo paviment de jaspi del presbiteri, balustres --------------------------- 2500 ᵾ ɋ

contant en tot lo dit tot gasto --------------------------------------------- 6120 ᵾ ɋ

tot lo dit se acaba en mon temps, menos poca cosa

 

Vidrieres dels claustró, y sacrari. La caixa de vidres se feu portr de 600 vidres pera fer les vidrieres seguents de cosa ------ 40ᵾ ɋ

lo venir á posar los vidres al sacrari, y gasto del cami, y tornada, y lo que val lo plom, estany y mans de les vidrieres de la Prioria, esglesia de la nova conrreria, sala del P. ( conrreador ), capitol dels frares, Archiu, ventanal del corredor dels dormidor dels frares de sobre lo refeto, y altres cosilles avent sobrat encara 80 vidres, y plom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44 ᵾ 16 ɋ

=================================================================================== 84 ᵾ 16 ɋ

Segueixe les del claustró, que lo official y possar los vidres, y les del llanternó del sacrari, com se dira

Les 16 vidrieres del claustró aont, y ha 1440 palans en quadro de vidriera, feta á mostra ab los daus de color, y la guarnició, sens lo gasto del cami de venirlas á posar, y lo retorn, si be volian á 4 ɋ lo palan. 288 ᵾ pero les feu per ----------------------------------------------------- 240 ᵾ ɋ

les quatre vidrieres del llanternó del sacrari de mostra, y colors diferents ----------------------------------------------- 60 ᵾ ɋ

los filats de llautó de dites vidrieres del llanterno ab lo ferro dels bastiments de dita filats, y les barres, y barretes de dites vidrieres y del claustró, ab les caixes per portarles, y portar á mans, costaren ------------------------------------------------------------------------------------------- 192 ᵾ 6 ɋ

los nolits de portar ditas vidrieras y serrament de Barcelona á Tarragona ------------------------------------------------ 7 ᵾ 12 ɋ

los jornals de nou cavalcaduras de portarlos de Tarragona ----------------------------------------------------------------- 12 ᵾ ɋ

lo gasto de tornada, y venguda de Barcelona y del temps an estat allí ---------------------------------------------------- 20 ᵾ ɋ

============================================================================= 231 ᵾ 18 ɋ

 

----------------------------------------------- OBRAS EN LA CONRRERIA NOVA---------------------------------------------------

La conrreria nova la trobá que estaven pujadas les parets de la fustera de defora totas, y de dins al primer sostre y la sostreria lo que diu los aposentos, perque la saleta, y terrat, se ha fet despres, y estave cubert fins als aposentos de la fusteria, y lo pila será tret de la botiga de la fusteria, estaria a mitg lloch, y aixi se es agut de mudar molta cosa, que lo que se ha agut de mudar, ve a importar tant com tot lo que estave fet, y se ha fet tot lo de dintre.

La casa de fora estave feta, pero no rebosada, la qual lo puesto per possar la lleña que aixi mes que no lo recte de la paret del bosch, se derroca, y se posá al recte, y se trague la portalada de pedra picada gran, y avie per aixir fora per detras, y se tapa, y se feu una segreta, y establert perque al detras de la dita casa si feu la farreria, que se deixá per feta, y la habitaven los mestres de casa, sols faltave fer lo fogó, y al costat de dita farreria se feu lo quarto que prenia fins al cantó de la casa del forna de la part del hort, y allo está la porta de pedra picada per eix quarto, que fins al sostre y escala estave fet, sols faltave enpavimentarlo y fer lo fugó per la caldera, y safaretg per aigua, y posari les coses pera rentar, que pera rentador se avia fet si be despres se ha empleat per altra cosa, y al cantó te lo fonament quaranta sinc palms, y la portada dita gran de detras del forn, y les portes, se posaren devant dita casa del forn pera eixir al hort, ( fent ) lo carrer de la conrreria, y de dita porta a la botiga de la fusteria si feu un aposento ab chemenea peral hortolá, que crec ara lo fan servir per altra cosa, y lo portal de dit aposento tambe es de pedra picada, al fin tots los portals aun de les establies, se feren de pedra picada, y aun de la botiga dels fustes a la rebotiga, y de la rebotiga als aposentos de davall la sastreria tambe son de pedra.

La casa del P. conrrer no estave comensada sols estave fet a la cara de terra lo fonament de la Iglesia, que mire a la sastreria, y aixi tot lo demes se es fet de la Iglesia, y la deixi per feta fins a les vidrieres, campará, la casa del P. conrrer aixi mateix del tot per feta fins a les vidrieres, y finestres, que no faltave sino mudarsi, y dende la casa del P. conrrer á la pared del claustro del ( arquebisber ), y fin una paret, y al cap. La segreta, y davall una claveguera esvelta, y enrejolada, que y podia passar un home, pera la aygua venia de la part de les celdes del claustro del Rey de la part de la Prioria, apotecaria ( caixa ), y celdes de la part de la cuñya pogues eixir be, pera are an possat alli la porteria de la Mongia. La sastreria, y fusteria se deixaren del tot per fetes, que ya se abitaven per los Religiosos sols a la sastreria, y estigueren los ( dende ), y encara no y avien pujat la sastreria, que sols faltave enblanquinarla, y la casa gran delfora se ha rebosat al davant fins a les finestres, y al costat del hort, y cami. Se ha possat la gran portalada, y porta al costat de la farreria, y si ha fet un gran porcho pera tenir la fusta, y al cap un aposento per los cerrados, y dende dita portalada fins a la creu de Bonfort se ha deixat per feta, y rebosada, y ab merlets la muralla. Se ha deixat los set aposentos de la majoralia dende davant la casa del fora per amunt, aont al principi te devuit palms de fonament, avent deixada posada la bastida ultima, pera lo rafec de la teulada, y fusta perals aposentos, y teulada apunt, y lo puesto per lo demes de la majoralia, y aposentos dels porters, y fins a la creu, y avia dende la porta nova de la conrreria nova fins a la portania vella de la mongia casi rebrixat del tot, mes que es lo pla de la Iglesia, y per fer lo que restave no se avie de fer fonamens pues ere terrenó ben fort.

Quant arribi en Scala Dei á 22 de Juriol de 1722, la terra de davant la fuseria arribava a molt aprop, yfins á la casa del P. conrrer, y aun. aont esta la csa del P. conrrer, y davant sa porta san agut de traurer molta terra, y se adverteix que dende la creu de Bª Fort, fins tot lo pati nou de casa, que ha de ser dende lo cantó de las celdas del porter fins a la porteria y la major part es licorea, y ni ha de molt forta, y alguna veta com si fos piñonada de pedres menudes, que coste mes que tot.

Tot lo que diu, dende la creu de P. Bª Fort, comensant pasat lo mes de agost de 1722, los treballadors de casa ne tragueren unes 50 tueses ( Al sud de Franca, a l'Edat Mitjana s'utilitzen la cana d'amidar (de 1,66 m.), la braga i la tuesa, aquesta darrera de sis peus carolíngis ), es que son sinc sents palans y despres á uns de les Borges Blanques de Urgell se doná á preu fet dende dita creu fins a una figuereta, que lo aviam de possar al pla de dita creu, que es molt mes baix que lo pla de la Iglesia, y aun mes, que lo pla de la casa del forn, y tenia lo cami de llarch 30 tueses que son 300 palans, á rao de vuit rels cubics, y fentlos la vida, y donantlos tots instruments, y cabasos, y carretons pera llansarla al hort al devan de aont la treien y cada tuesa cubica, es, deu palans en quadro, y aixi mil palans en quadro segurats, ni ha agut 95 tueses, an valgut 76 ᵾ ɋ y la tragueren ab ( 3151 ) jornals, contant al miño tenian mitg jornal per dia, y aixi los á vengut a tocar mes de 4 ɋ 10 diners per dia.

Dende dita figuereta fins al cantó de la casa del forn, de detras, y fer la excavació del fonament de la farreria, ab cuia excavacio, y ha 21 tuesa cubica, y en la cami ni ha 245 tuesas, se doná á preu fet á ull, donantlos com als antecedents, y fentlos lo gasto, aun los dias de festa, y de destorb, si be en los dies de destorb, deven treballar, sens pagarlos, devall cubert a 90 ᵾ, y si á dita cantitat nols reseixia lo jornal á 2 ɋ 6 dines per dia, sels daria, 10 ᵾ mes, y si obreixes 10 ᵾ nols vingues lo jornal á eixir á 2 ɋ per, dia, sels ajustara fins á que vinga á 2 ɋ per dia, an posat 720 jornals son á 2 ɋ 6 -- 90 ᵾ, la polvora se ha gastat per lo seguent preu fet, val: 29 ᵾ 3 ɋ.

Dende dit cantó fins al cantó de davant dita casa y ha 2894 tueses, se dará á preu fet per 125 ᵾ. 26 ᵾ 16 ɋ de estrenes, y com sels asegurave lo jornal á 2 ɋ per dia, si dita cantitat no y arribave, y possaren 1546 jornals que á 2 ɋ valian 154 ᵾ 12 ɋ, pero á estos ademes dels que se donave als altres, sels doná carros, y carretes, pera traurerla, perque era massa lluny pera poderla ells ab carretons traurerla.

Dende lo dit cantó de davant fins al pati nou se ha tret terra per 1140 tuesos per treballados de casa, fins á dit cantó dende la creu ni ha agut 695, son juntes 1835 tueses cubiques.

En la conrreria vella se ha posat la premsa de lliura ( una premsa de lliura és una màquina pensada per a treballar en un celler amb la finalitat d'extreure el most tot premsant la brisa del raïm ) feta de quatre albers ajustats, ha costat lo posarla 33 ᵾ ɋ. Se ha fet lo quarto, y demes aont está, y entre ferro, albers, y demes importava tot, portes, y finestres, y recaptes dossentas lliuras 200 ᵾ ɋ. Mes dos botes grans se feu per lo seller nou, y la que se desfeu, que era de 100 cargues se torna á fer, y sera de 80 cargues costaren les mans, 164 ᵾ lo gasto 60 ᵾ.

-------------------------------------------------------------------- Barcelona Procura -------------------------------------------------------------------------

En la casa de la Procura de Barcelona se aparia tot, menos la sala de part del hort, en lo any 1721, y costa cent quaranta quatre lliures devuit sous y deu dines ---------- 144 ᵾ 18 ɋ 10.

----------------------------------------------------------------------------- Tarregona --------------------------------------------------------------------------------

En la casa de la Procura de Tarregona se feu alsar la paret del hort mira al carrer pera que per alli no fos vist: se li doná quaranta lliuras ..... 40 ᵾ 12.

----------------------------------------------------------------------------- Castelldasens -----------------------------------------------------------------------------

En Castelldasens en lo any 1721 se feu lo pou del glas costá en tot .................................................................... 250 ᵾ ɋ.

Mes se feu la cisterna, pera lo qual ja y avia molta preparacio de pedra picada, y argamasa, lo clot se feu tot, costant tot 900 ᵾ, lo del meu temps 550 ᵾ ɋ se acabá del tot en 1725 ....................................................................................................................................................... 550 ᵾ ɋ.

Mes en los anys 1724, y 1725 se feren los corrals del bestiar de Triquells costen ................................................ 400 ᵾ ɋ.

---------------------------------------------------------------------------- Sagristia ---------------------------------------------------------------------------------------

Las sagristias se enreijolaren de ( renalo ) de Valencia, que ja las avie comprades mon Antecesor, les que, y faltaren importaren ................. 36 ᵾ 8 ɋ.

Mes les pedres jaspi se tragueren del presbiteri de la Iglesia, y las que se avian tret del sacrari vell, se apariaren pera empavimentar de ellas lo claustró de capitol, lo que gastasen, y despres fer les demes.

Mes per comprar domas per fer casulles, y altres coses per la sagristia, com conste en la llibre de la sagristia fins tot 1723 .... 313 ᵾ 18 ɋ 1.

Mes se determiná per la comunitat, per los censals esta se avie apropriat de la sagristia, aventse mirat be, pagas la casa la cera, que, es carregaren a la apotequeria, si be despres crec se ho mudat aixo, perque li fan donar al apotecari los fruits, y que lo conrrer, y procurador de Castelldasens donasse enter dos cent lliures an diner cada any a la sagristia.

Mes se determiná per la comunitat, no se fesen en casa los melindros, ni confituras, per malalts y purgats, sino que se portasen de Reus.

Mes, aventse deixat per mes de cent anys de continuar lo llibre de la historia de casa, se feu continuar, y se encarrega al P. B. Juan Aricidet, y P. B. Isidro Esmendia, que, o, conglogueren molt be, y sels dona excepcio de moltes matines, y altres sequeles de chor, pera que mes prest, y ab descans, o, executasen.

 

Morts y recepcions de Monjos frares y hermanos de Scala Dei en dit temps.

Dr. Josephus Palau prof. de 53 anys y Dr. Joseph hugo Mascarella, D. Franciscus Jordá que son tres, y ne rebi, y professi sinc, que son Dr. Juan Brufal, Dr. Miguel Vilar, D. Pere Estevill, D. Baltesar Gil, y D. Miquel Clua y tots estos los rebi tambe.

Frares moriren fra Jacinto Moragues, fra Joseph Hernandes, fra Grabriel Vila, fra Pere Puijol, y lo Hermano Mateu Buira, son 5.

Passi á frares lo Hermano Dominjo Vuy fra Hugo, lo Germa Ramon Llobera frare, lo Germa Blay Chimenes, vuy fra blay.

Rebi per hermanos y prengui la donacio, lo Germa Magi Pujol, y lo Germa Joseph Cedó, y altres que se desgraciaren, y á sa histancia fou despedit o, expellit lo Germa Bortomeu Ferrer.

Los dines se an gastat efectius en dites obres.

Primo per la part dels bastaixos del Presbiteri; y estrenes del retaulo á ( Esain ) el escultor ---------------------------- 90 ᵾ ɋ

Mes per les pedres portades de Tortosa ----------------------------------------------------------------------------------------- 72 ᵾ ɋ

Mes per lo salari de via Argenter, salari dels fadrins argenters, del criat los servia, y tot lo que ha entrat, de or, plata, Aram, Bronse, ferro, plom, serra, y demes, com ab total individuacio está dit atras, per lo que han costat de dorar los balustres, y demes del tabernagle, com també está atras dit, tres mil sinccents noranta sis lliures sinc sous, y sinc dines --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3596 ᵾ ɋ 6

Per la plata á entrat a les sis portes del sacrari mil trescentes lliures ---------------------------------------------------------- 1300 ᵾ ɋ

Mes per les mans de dites portes ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 650 ᵾ ɋ

Mes per lo pintá lo Rt. Dr. Pons de Valls cent dobles ----------------------------------------------------------------------------- 560 ᵾ ɋ

Mes per lo que pintá lo seu fadri ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300 ᵾ ɋ

Mes per tot lo dorat per lo Sr. Oliva dorador que es retaulo, pilastres, y arc es .----------------------------------------------- 3200 ᵾ ɋ

Mes per les vidrieres de casa, conreria nova, sacrari en lo llanternó, y del claustró calen ------------------------------------- 606 ᵾ 16 ɋ

Mes per los tres preu fets de abaixar lo cami dende la creu dels perdons fins al cantó de davant la casa gran del forn ----- 320 ᵾ 12 ɋ

Mes per la povora se gastá en tirar barrinades per lo ultim preu fet ------------------------------------------------------------------ 29 ᵾ 3 ɋ

Mes per possar la prensa de lliura a la conrreria ---------------------------------------------------------------------------------------- 33

Mes per fer dos botes noves, y desferne una de vella de 200 cargues, y tornarla á fer per lo seller de dita conrreria vella --164 ᵾ ɋ

Mes en la casa de la Procura de Barcelona de Scala Dei, per tornarla menos la sala de detrass casa se gastá ----------------- 144ᵾ 28ɋ 10

Mes en la casa de la procura de Tarragona per alsar la paret del ort ------------------------------------------------------------------ 40 ᵾ ɋ

Mes en Castelldasens, per lo pou de glas, cisterna, corrals de triquells --------------------------------------------------------------- 120 ᵾ ɋ

Mes les rejoles faltaren de Valencia per enrejolar las sagristias valgueren ------------------------------------------------------------ 36 ᵾ ɋ

Mes per comprar domas, y altres coses per la sagristia sse gastaren ------------------------------------------------------------------- 323 ᵾ 28 ɋ 2

es junt tot lo dit ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11546 ᵾ 13 ɋ 5

Los seguents se an pagat ab dines, pero per no averse tengut la curiositat, de ( trameso ) en particular, se ha de possar lo raonable corresponent, si be crec primer se possava menos que mes, y va per los 5 anys.

Primo, los escultors per conclourer lo del sacrari, que un may falta algunes vegades, dos, y tres, per los sinc anys contare no mes que ------------ 300 ᵾ ɋ

Mes los fadrins fustes que foren dos, y tres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 300 ᵾ ɋ

Mes los serradors, y serrar tanta fusta de pots, llates, bigues, quadrats, jasenes ( jàssera ) --------------------------------------------------------------------- 500 ᵾ ɋ

Mes los fadrins de cases, y pedra piques, que los dos anys un temps ab altre sols conto quatre, y per ells 15 ᵾ ɋ cada mes, son cent y vuitanta lliures los dos anys, y dos anys 360 ᵾ ɋ y los altres tres anys, que, y fou lo mestre Manuel de Barcelona que guañave deu lliures, y sempre, y hague dos pedra piques, y quatre paletes un temps ab altre, no conto sino 30 ᵾ per mes, son cada any 360 ᵾ y los tres 1080 ᵾ, y los dos partits junts fan ------------------------------------------- 1440 ᵾ ɋ

Los dos anys, y ague carrater per un carro, y per una carreta la soldada dels dos 40 ᵾ lo any fan los dos anys, 80 ᵾ ɋ Los altres tres anys foren dos carros, y dos carretes, es cada any la soldada, 80 ᵾ ɋ los tres anys fan 240 ᵾ y 80 los altres dos anys son 320 ᵾ ɋ ----------------------------------------------------- 320 ᵾ ɋ

Mes per los manobres dels sinc ánys, y dic manobres no sols als que servian als mestres de casa, sino tambe los que arrencaven pedra, grava, guix, y los que desfeian la montaña, y carregaven los carros, y carretas, y al fin tots los que treballaven per respecte del obra, quant eran quoranta, quant trenta, quant 25 yquant 20, pero no conto sino un temps ab altre á 30 ᵾ per mes, que es molt curt, pues lo salari ordinari era un ral de vuit á cada un, pero contant 30 ᵾ per mes, importen los sinc anys ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1800 ᵾ ɋ

Mes per lo ferro per mantenir les eines per tota la obra, fer reixes, fer panys, golfos, y golfets, frontises, lo dels carros, y carretes, y los claus gastá la fusteria per clavar les llates de la teulada, portes, y instruments per dita fusteria, y per tot lo demes, y lo soldado del farrer, y fadri la part tocas a la obra ----- 1000 ᵾ ɋ

Mes les fornades de cals, de rejola, tanta que foren les que se pot pensar, y ells fins a la lleña se portaven, y tallaven, y se enfornaven la pedra, y les rejoles tambe y no sels feia lo gasto de res ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 750 ᵾ ɋ

Mes per sogues de espart, y canem cabasos y demes cosas que no se poden individuar y sols, qui, o, toque, o, sap, y se compraren algunas malas. se conte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 600 ᵾ ɋ

es junt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6710 ᵾ ɋ

Ara consideres lo que valdra lo gasto del menjar, la fusta, y demes con que ab los altres dines individuals que son 11546 ᵾ 13 ɋ 5 son juntes 17256 ᵾ 13 ɋ 5.

Trobi en la arca poch mes de quatre mil lliures, y per nadal, sens los que, y entri, se gastaren, que sols avie als comptes se daven en lo Principi de 1722, poch mes de dos mil lliures, yo, y deixi quant men ani, ben cerca de dos mil lliures a la arca, y no tingui sino una cullita, o, dos bones en lo que se ha escrit se es fet en los dits sinc anys en Scala Dei, se pot inferir, lo que pot fer, si se volen esforsar, en dorar.

sortida Sortida.