SIGNATURES

Signatures de disgust per la mort de Francisco Franco.
signajunt  Signatura7  signat1  signatura3 
signatura2  signatura10  signatura4  signatura10a 
Signatura6  Signatura9  Signatura5  signatura8