CONFIRMACIONS

 

Los que confirma lo Illustrissim Don Bernardo Cavallero de Pare del Bisbe de Leyda quant visitá la Iglesia de Castelldans, la qual visita als 13 de Mars del añy 1639; Y mana sa Illustrissima que noy agues mes de un Padri perals homens y una padrina pera les dones lo qual Padri fonch Pere Gispert Balle de dita Villa de Castelldans y na Margarida Gispert muller del sobredit Pere Gispert fonch la Padrina y confirma los seguents. Die et Anno ut supra.

Homens Pere Gisper lo Padri de tots.

Pº Joan Berenguer fill de Gaspar Berenguer y de na Catharina de aquell muller.

Phelip Massot fill de Jaume Massot de Juneda y de Magdalena sa muller.

Pere Riber fill de Pere Riber y de Isabel de aquell muller.

Matheu Cabestany fill de Matheu Cabestany, y de Margarida de aquell muller.

Gaspar Berenguer fill de Gaspar Berenguer y de Catharina de aquell muller.

Joan Massot fill de Barthomeu Massot y de Margarida de aquell muller.

Isidro Costa fill de Joan Costa y de Isabel Joana de aquell muller.

Joan Gaspar Castellnou de Puigvert fill de Pere Castellnou y de Maria Anna de aquell muller.

Jaume Massot de juneda fill de Jaume Massot y de Magdalena sa muller.

Antoni Joan Simo fill de Joan Simo de Juneda y de Margarida sa muller.

Matheu Carbonell fill de Marti Carbonell y de Catharina muller de aquell.

Ramon Ferrer fill de Jaume Ferrer y de Ursola de aquell muller.

Joseph Ferrer fill de Jaume Ferrer y de Ursola de aquell muller.

Domingo Barrera dill de Domingo Barrera y de Isabel Joana de aquell muller.

Gaspar Eximeno del Cogul fill de Gaspar Eixmeno y de Catarina sa muller.

Ramon Queralt fill de Miquel Queralt y de Isabel de aquell muller.

Joseph Castellnou de Puigvert fill de Pere Castellnou y de Maria Anna de aquell muller.

Joan Costa fill de Pere Costa y de Anna de aquell muller.

Cosme Miro fill de Miquel Miro y de Catharina de aquell muller.

Joseph Corco fill de Joseph Corco y de Catharina sas muller.

Jaume Pau fill de Jaume Pau y de Paula de aquell muller.

Joan Carbonell fill de Joan Carbonell y de Catharina de aquell muller.

Joseph Carbonell fill de Joan carbonell y de Catharina de aquell muller.

Jaume Berenguer fill de Gaspar Berenguer y de Catharina de aquell muller.

Pere Miro fill de Pere Miro de Vinayxa Arquebista de Tarragona, y de Magdalena sa muller.

Pere Francesch Carbonell fill de Francesch Carbonell y de Magdalena de aquell muller.

Ramon Angles fill de Joan Angles y de Isabel de aquell muller.

Luch Roser fill de Pere Roser y de Phillipa sa muller.

Pere Carbonell fill de Pere Carbonell y de Magdalena sa muller.

Antoni Pons de Juneda fill de Joan Pons y de Angela sa muller.

Jaume Flix fill de Nicolau Flix y de Isabel sa muller.

Vicent Carbonell fill de Pere Carbonell menor y de Margarida sa muller.


 

Dones. Padrina Margarida Gispert de totes.

Maria Pau filla de Jaume Pau y de Paula de aquell muller.

Margarida Flix filla de Nicolau Flix y de Isabel de aquell muller.

Maria Anna Roser filla de Pere Roser y de Philipa de aquell muller.

Maria Anna Marca filla de Vicent March y de Catharina sa muller.

Magdalena Berenguer filla de Gaspar Berenguer y de Catarina sa muller.

Magdalena Pau filla de Jaume Pay y de Paula de aquell muller.

Maria Anna Serler filla de Joan Serler y de Hieronima sa muller.

Maria anna Peiro filla de Joan Peiro y de Violant sa muller.

Magdalena Valles filla de Joan Valles y de Hieronima sa muller.

Margarida Carbonell filla de Francesch Carbonell y de Margarida sa muller.

Maria Padellas filla de Pere Padellas y de Antiga de aquell muller.

Maria Anna Carbonell filla de Pere Carbonell y de Magdalena sa muller.

Margarida Angles filla de Joan Angles y de Isabel sa muller.

Magdalena carbonell filla de Pere Carbonell y de Magdalena sa muller.

Maria Anna Chifrer de Fulleda filla e Jaume Chifrer y de Joana sa muller.

Catharina Miro filla de Miquel Miro y de Catharina sa muller.

Anna Maria Carbonell filla de Martí Carbonell y de Catharina sa muller.

Esperança Peiro filla de Joan Peiro y de Violant sa muller.

Anna Massot filla de Barthomeu Massot y de Margarida sa muller.

Catharina Carbonell filla de Joan Carbonell y de Catharina sa muller.

Ursola Roser filla de Pere Roser y de Philipa sa muller.

Paula Barrera filla de Domingo Barrera y de Isabel Joana sa muller.

Isabel Marca muller de Andreu March.

Francisca Carbonell filla de Andreu Carbonell y de Esperança sa muller.

Hieronima Serler filla de Joan Serler y de Hieronima sa muller.

Catharina Angles filla de Joan Angles y de Isabel sa muller.

Isabel Joana Valles filla de Joan Valles y de Hieronima sa muller.

Paula Castellnou filla de Salvador Castellnou y de Francisca sa muller.

Isabel Anna Boneu filla de Joan Boneu y de Philipa sa muller.

Isabel Castellnou de Puigvert filla de Pere Castellnou y de Maria Anna sa muller.

Esperança Massot filla de Sebastia Massot y de Margarida sa muller.

Maria Magdalena Valles filla de Joan Valles y de Francisca sa muller.

Maria March filla de Andreu March y de Magdalena sa muller.Die 8 Juny añy 1658 – Visitant la iglesia de Castell dasens lo Illustrissim y Rnt. Sr. Miquel de Escartin bisbe de Lleyda confirma los davall escrits, lo padri dels homens fou Joan Angles de edat de 61 Anÿs.

Pm Matheu Fores fill de Pere Fores del Bellusell.

Francesch Rubio fill de Ramon Rubio y Catharina.

March Salto fill de Juan y Llucia Salto de Fulleda.

Andreu Carbonell fill de Andreu Carbonell.

Isidro de Dios fill de Juan y Borthomeua de (Enaron).

Joseph Riber fill de Pere Riber y Maria Riber.

Joseph Sans fill de Joan y Maria Sansa.

Josep Flix Flix fill de Juan Flix y Maria Paua.

Batista Sans fill de Juan Sans y Maria sa muller.

Jaume Massot Coixo fill de Francesch y Agna Maria Massota.

Miquel Riber fill de Miquel Riber y Magdalena Pau.

La Padrina de les dones fou Paula Pau viuda.


Pm, Agueda Flix filla de Juan Y Maria Flix.

Isabel Joana Corquona muller de Joseph Curquo y filla de Pere Padellas y Antiga.

Maria Mirona filla de Cosme Miro y Madalena.

Maria Reiga filla de Pere Reig de (Torms).

Maria Rosa Peyrona filla de Andreu Peyro y Llucia muller de aquell.

Isabel Sansa filla de Juan Sans y Maria sa muller.

Petrus Roda Vicaryus.


Die 13 mes de Maig 1678 Sª Illustrissima R, Jaime de Capons Bisbe de Lleida visitant la Iglesia de Castelldases confirma los seguents:

Pº Francesch Pau fill de Jaume Pau, fonch Padri Joan Flix tots de Castell Dases.

Domingo Pau fill de dit Jaume Pau y de Catarina muller sua fonch padri Joan Flix Ribelles de dit lloch de Castelldases.

Joseph Angles fill de Ramon Angles y de Agnes muller sua, fonch Padri Jaume Queralt de dit lloch de Castelldases.

Maria Roig del lloch de Puigvert Diocesi Ilerden filla de (...) fonch Padrina Maria Flix del lloch de Castelldases.

Pere Ribes fill de Pere Ribes, y de Magdalena muller sua habitant en Castelldases, fonch Padri Pere Ginau del lloch de Tarroja diocesi tarraconense.

Miquel Joan Mora fill de Bruno Mora y de Margalida muller sua fonch Padri Pere Ribé Pages del present lloch de Castelldases.

Joseph Mora fill de Bruno Mora y de Margalida Mora muller sua fonch Padri Joseph Curquo Pages de dit lloch de Castelldases.

Miquel Corquo fill de Joseph Corquo y de Isabel muller sua fonch Padri Joseph Corquo Pages de dit lloch de Castelldases.

Salvado Saltó fill de March Salto y de Lluisa muller sua fonch Padri Miquel Joan Salto de Castelldases.

Jaume Valles fill de Jaume Valles y Esperansa muller sua fonch Padri Josep Curquo menor de Castelldases.

Maria Fontance filla de Joseph Fortance y de Agueda muller sua Padri fonch Gemedis Granio del lloch de Tarroija Diocesi Tarraconense.

Paloma Sans Filla del quondam y de catarina muller sua habitant en dit lloch de Castelldases, fonch Padrina Magdalena Ribe habitant en dit lloch de Castelldases.

Maria Sans Filla de Batiste Sans, y de Paloma muller sua, fonch Padrina Isabel Nogues de Castelldases.

Maria Matheu filla de Gabriel Matheu y de Risa muller sua, fonch Padrina Agna Maria (Queralt) de Castelldases.

Teresa Saltó filla de March Saltó y de Lluisa muller sua, fonch Padrina Geronima Massot habitant en Castelldases.

Joan Ribelles fill de Ramon Ribelles y de Maria muller sua, fonch Padri Ramon Ribe tots de Castelldases.

Francesch Vernaus fill de Pau Vernaus y de Maria Angela muller sua, fonch Padri Mateu vernaus pages habitant en dit lloc de Castelldases.

Francischa Costafreda filla de Macia Costafreda y de Magdalena muller sua, fonch Padrina Agueda Fontance de Castelldases,.

Casilda Costafreda filla de Macia Costafreda y de Magdalena muller sua, fonch Padrina Angela Ribe de Castelldases.

Josepa Ribelles filla de Ramon Ribelles, y de Maria muller sua fonch Padrina Maria Ribe de Castell Dases.

Cecilia Valles filla de Jaume Valles y de Esperança muller sua, fonch Padrina Lluisa Saltó de Castell Dases.

Magdalena Ribé filla de Miquel Ribe, y de Angela muller sua tots de Castell Dases, fonch Padrina Maria Maniach.

Esperansa vernaus filla de Pau Vernaus y de Maria Angela Vernaus muller sua, fonch Padrina Francisca Vernaus de Castell Dases.

Agna Vernaus filla de Mateu Vernaus y de Mª Angela Vernaus, fonch Padrina Antonia Vernaus de CastellDases.

Maria Vernaus filla de Mateu Vernaus y de Mª Anª muller sua, fonch Padrina Maria Vernaus de Castell Dases.

Cecilia Farre filla de Joseph Farre de Castell dases fonch Padrina Maria Agna Miro de dit lloch de Castell Dases.

Joseph Farre fill de Joseph Farre de Castell Dases fonch Padri (Anton Maniach) de Castell Dases.

Maria Angela filla de Jaume Queralt y de Maria Angela muller sua, fonch Padrina Rosa Mateu, tots del present lloch de Castell Dases.

Vora dels confirmats lo Illustrissim Sr. D. Miquel de Liria Prevere de Lleyda 25 de Novembre de 1689 se ha de notar que de tots los homens presents fou Padri Joseph Corquo, menos dels dos ultims de Aspa, tots del poble de Castelldases.


Cebestia Valles, jaume Joan Valles y Domingo tots germans fills de Jaume Valles y de Esperansa Valles.

Joseph Vernaus fill llegitim y natural de Joseph Vernaus y Maria Vernaus.

Andreu Queralt de P. Queralt y de Agna Maria Conjuges.

Gabriel Mateu, y Joseph Mateu fills de Gabriel Mateu y Rosa conjuges.

Jaume Queralt fill de Jaume Queralt y de Maria Anª conjuges.

Ramon Queralt fill de Jaume Queralt y de Maria Anª conjuges.

Pere Joan Mora fill de Bruno Mora y Margarida conjuges.

Pere Joan Sans fill de Antoni Sans y de Teresa, conjuges.

Joseph Maniach, fill de Antoni Maniach, y de Maria conjuges.

Miquel Ribelles fill de Ramon Ribelles y de Teresa conjuges.

Ramon Ribelles fill de Ramon Ribelles y de Maria conjuges.

Joseph Ribelles fill de dit Ribelles y de Teresa conjuges.

Joan Batiste Zans fill de Batiste Zans y de Palomija conjuges.

Pere Ribe, Joseph Ribe y Ramon Ribe, fills de Pau Ribe y de Mariagna conjuges.

Joseph Angles fill de Joseph Angles y de Agna Mª, conjuges.

Joseph Salto fill de March Salto y de Lluisa conjuges.

Francisco Salto fill de Miquel Joan Salto y de Maria conjuges.

Joseph Salto fill de dits Pares.

Joan Ganjo fill del quondam Joan Ganjo y de Geltrudis, conjuges.

Joseph Pie fill de Josep Pie y de Geltrudis, conjuges.

Josep Bernaus fill de Miquel Bernaus y de Mariangela conjuges.

Mateu Vernaus, y Miquel Joan Vernaus fills de Mateu Vernaus y de Mariangela, conjuges.

Pau Ribe fill de Miquel Ribe y de Agna Mª conjuges.

Ramon Fontanet, Joan Batiste Fontanet, Pere Fontanet, Rafel fontanet tots fills de Joseph Fontanet y de Agueda conjuges.

Joan Batiste Ribes y Joseph Ribes fills de Pere Ribes y de Magdalena Ribes conjuges.

Pau Ribe, Andreu Ribe, y Agusti Ribe, fills de Joseph Ribe y de Magdalena conjuges.

Pere Corquo fill de Joseph Corquo y de Agueda conjuges, fonch Padri Cosme Miro de dit poble de Castelldases.

Pau Mora fill de Bruno Mora y de Margarida conjuges fonch padri dit Cosme Miro.

Dones fonch Padrina de les segents minjones Maria Ribe del poble de Castelldases. Die et año ut supra.

Teresa Ribelles filla de Ramon Ribelles y de Teresa, conjuges.

Susana Salto filla de Margarida Salto y de Maria Salto conjuges.

Maria Salto filla de Miquel Joseph Salto y Maria Salto, conjuges.

Esperansa Ribe filla de Joseph Ribe y de Magdalena conjuges.

Mariangela y Maria Ribe filles de Miquel Ribe y de Agna Maria conjuges.

Mariangela Maniach filla de Antoni Maniach y de Marianª, conjuges.

Mari Vernaus filla de Pau Vernaus y de Marianª conjuges.

Maria Zans filla de Batista Zans y de Polonia, conjuges.

Agnes Angles filla de Joseph Angles y de Hysabel Ana, conjuges.

Mariagna Angles filla de Josep y de Hysabel, conjuges.

Cecilia Vernaus filla de Mateu Vernaus y de Mariangela, conjuges.

Mariagna Queralt filla de Jaume Queralt y de Mariangela, conjuges.

Hysabel Mateu filla de Grabiel Mateu y de Rosa conjuges.

Margarida Mateu filla dels sobre dits pares.

Maria y hysabel Mora germanes filles de Bruno Mora y de Margarida conjuges.

Maria Vernaus filla de Miquel Vernaus y de Mariangela, conjuges.

Hysabel Fontanet filla de Joseph Fontanet y de Agueda conjuges.

Marina Bernaus filla de Joseph Bernaus y de Maria, conjuges.

Maria Nogues filla de Jaume Dionis Nogues y de Hysabel, conjuges.

Nota: tots estos confirmats son fills de la present Parroquia de Castelldases sen tambe los Padrins.

Rosa Cornador de la vila de Poboleda Diocesi Tarraconense filla llegitima y natural de Joseph Cornador y de Tecla muller sua tots de dita vila de Poboleda: fonch Padri Hysabel Joana Cornador de dita vila.


Nota dels confirmats per lo Illustrissim Sr. D. Francisco Solis Bisbe de Lleyda en (2) de desembre de 1704 en Castelldasens, foren Padrins Jaume Queralt y Agueda Corcó.

 1. Ramon Riber fill de Joseph Riber y de Madalena muller sua.

 2. Isabelagna Ribelles filla de Joan Ribelles y de Agnes muller sua.

 3. Francisco Vernaus fill de Joseph Vernaus y de Maria muller sua.

 4. Ramon Matheu fill de Gabriel Matheu y de Rosa muller sua.

 5. Theresa Saltó filla de Miquel Juan Saltó y de Maria muller sua.

 6. Elena Ribe filla de Miquel Ribe y de Anna Maria muller sua.

 7. Batiste Angles fill de Joseph Angles y de Isabelanna muller sua.

 8. Miquel Ribe fill de Miquel Ribe y de Anna Mnª muller sua.

 9. Columbo Saltó fill de Miquel Juan Saltó y de Maria muller sua.

 10. Elena Costafreda filla de Antoni Costafreda y de Francisca muller sua.

 11. Rosa Ribe filla de Miquel Ribe y de Agna Mª muller sua.

 12. Anton Corcó fill de Joseph Corcó y de Agueda muller sua.

 13. Theresa Queralt filla de Jaume Queralt y de Cathalina muller sua.

 14. Agueda Queralt filla de Jaume Queralt y de Cathalina muller sua.

Maria Costafreda filla de Ramon Costafreda y de Maria muller sua.

Jacinto Bodet fill de Pere Bodet y de Marina muller sua.

Maria Ribelles filla de Pere Ribelles y de Francisca Muller sua.

Maria Pie filla de Joseph Pie y de Geltrudis muller sua.

Agnes Ribelles filla de Juan Ribelles y de Agnes muller sua.

Madalena Ribe filla de Joseph Ribe y de Madalena muller sua.

Maria Queralt filla de Mariano Queralt y de Maria muller sua.

Maria Sans filla de Miquel y de Theresa muller sua.

Francisco Ribelles fill de Pere Ribelles y de Francisca muller sua.

Marina Queralt filla de Jaume Queralt y de Mariangela muller sua.

Magdalena Queralt filla de Jaume Queralt y Mariangela muller sua.

Francisco Riber fill de Miquel Riber y de Anna Maria muller sua.

Mariagna Ribe filla de Pau Ribe y de Maria muller sua.

Cecilia Ribe filla de Pau Ribe y de Maria muller sua.

Miquel Corcó fill de Joseph Corcó y de Agueda muller sua.

Joseph Corcó fill de Joseph Corcó y de Agueda muller sua.

Rosa Ribe filla de Miquel Ribe y de Agna Mª muller sua.

Agna Maria Saltó filla de Miquel Juan Salto y de Mª sa muller.

Maria Pau filla de Jacinto Pau y de Maciana sa muller.

Juan Matheu fill de Gabriel Matheu y de Rossa sa muller.

Joseph Valles fill de Jaume Valles y de Jusepa sa muller.

Agna Mª Pau filla de Jacinto Pau y de Maciana muller sua.

Francisco Flix fill de francesch Flix y de Maciana sa muller.

Francisca Pau filla de Jacinto Pau y de Maciana sa muller.

Ramon Angles fill de Joseph Angles y de Isabel Agna sa muller.

Joseph Sans fill de Miquel Sans y de Teresa sa muller.

Cathalina Pau filla de Jacinto Pau y de Maciana sa muller.

Maciana Pau muller de Jacinto Pau.

Joan Sans fill de Miquel Sans y de Theresa sa muller.

Mariagna Miro filla de Joseph Miro y de Isabel sa muller.

Joseph Flix fill de Francisco Flix y de Maciana muller sua.

Francisco Vernaus fill de Miquel Vernaus y de Mariangela sa muller.

Mariangela Vernaus filla de Joseph Vernaus y de Mª muller sua.

Pere Jaume Matheu fill de Gabriel Matheu y de Rosa sa muller

Theresa Sans filla de Miquel Sans y de Theresa sa muller.

Susagna Salto filla de Miquel Juan Salto y de Mª sa muller.

Francisco Corco fill de Jusep Corco y de agueda sa muller.

Juan Flix fill de Francesch Flix y de Maciana muller sua.

Mariangela Queralt filla de Mariano Queralt y de Maria muller sua.

Joseph Queralt fill de Francesch Queralt y de Agna Mª sa muller.

Los altres que falten son morts -Vicari de la vila era Roca Mora.


Nota dels confirmats per lo Illustrissim Sr. D. Fr Francisco Olasso Ypenja Bisbe de Lleyda als 27 de Mars añy 1716.


 1. Josep Ribe fill de Pau Riber y de Catharina muller sua.

 2. Josepa Valles muller de Jaume Valles.

 3. Maria Theresa Valles filla de Jaume Valles y de Jusepa sa muller.

 4. Theresa Huget filla de Joan Huget y de Teresa sa muller.

 5. Maria march filla de Jaume March y de Marina muller sua.

 6. Joseph Angles fill de Jusep Angles y de Maria sa muller.

 7. Ursola Vives filla de Pere Juan Vives y de Maria muller sua.

 8. Madalena Grañyo filla de Juan Grañyo y de Madalena sa muller.

 9. Theresa Costafreda filla de Antoni Costafreda y de Francisca sa muller.

 10. Jusep antoni de Vallclara.

 11. Francisco Sans fill de Miquel Sans y de Theresa sa muller.

 12. Francisca Costafreda filla de Ramon Costafreda y de Maria muller sua.

 13. Antonia Costafreda filla de Ramon Costafreda y de Maria muller sua.

 14. Madalena Nogué filla de Miquel Nogue y de Madalena sa muller.

 15. Joseph Ribes fill de Joseph Ribes y de Esperansa sa muller.

 16. Maria Corcó filla de Joseph Corco y de Agueda sa muller.

 17. Francisco Queralt filla de Macia Queralt y de Geltrudis sa muller.

 18. Francisco Miro fill de Joseph Miro y de Isabel sa muller.

 19. Francisco Bonet fill de Francisco Bonet y de Mariangela sa muller.

 20. Jacinto Valles fill de Jaume Valles y de Jusepa sa muller.

 21. Rosa Madalena Font filla de Batiste Font y de Maria sa muller.

 22. Ramon Bonet fill de francisco Bonet y de Mariangela sa muller.

 23. Pere Ramon Costafreda fill de Ramon Costafreda y de Mª sa muller.

 24. Juan Pau Vernaus fill de Francisco Vernaus y de Madalena muller sua.

 25. Isidro Borras fill de Isidro Borras y de Mariangela sa muller.

 26. Juan Borras fill de Isidro Borras y de Mariangela muller sua.

 27. Rosa Costafreda filla de Ramon Costafreda y de Mª sa muller.

 28. Pere Valles fill de Jaume Valles y de Josepa sa muller.

 29. Francisca Ribells filla de Pere Ribelles y de Francisca muller sua.

 30. Madalena Ribelles filla de Pere Ribelles y de francisca sa muller.

 31. Elena Ribelles filla de Pere Ribelles y de francisca muller sua.

 32. Juan Pau Valles fill de Jaume Valles y de Jusepa sa muller.

 33. Joan Ribelles fill de Joan Ribelles y de Agnes sa muller.

 34. Theresa Ribelles filla de Joan Ribelles y de Agnes sa muller.

 35. Maria Llucia Miro filla de Joseph Miro y de Isabel sa muller.

 36. Jusepa Font filla de Batiste Font y de Maria sa muller.

 37. Maria Queralt filla de Macia Queralt y de Geltrudis sa muller.

 38. Maria Solanes filla del Duler y de Leocadia sa muller.

 39. Madalena Solanes filla del Duler y de Leocadia sa muller.

 40. Theresa Solanes filla del Duler y de Leocadia sa muller.

 41. Miquel Nogue fill de Miquel Nogue y de Madalena sa muller.

 42. Benet Oliveros fill de Manuel Oliveros y de Madalena muller sua.

 43. Pere Pau Oliveros fill de Manuel Oliveros y de Madalena sa muller.

 44. Batiste Font fill de Batiste Font y de Maria sa muller.

 45. Jaume Mora fill de Josep Mora y de Theresa sa muller.

 46. March Nogue fill de Miquel Nogue y de Madalena sa muller.

 47. Maria Noguer filla de Miquel Noguer y de Madalena sa muller.

 48. Antonia Nadal de Vallclara.

 49. Antoni Miro fill de Joseph Miro y de Isabel sa muller.

 50. Macia Matheu fill de Gabriel Matheu y de Esperansa sa muller.

 51. Blay Vernaus fill de Francesch Vernaus y de Madalena sa muller.

 52. Joseph Belvey fill de Miquel Belvey y de Agna sa muller.

 53. Thomas Queralt fill de Jaume Queralt y de Cathalina sa muller.

Aquí acabá de ser Vicari fr Llorens Bosch de Rohe Religios del Real y militar orde de Nostra Sra de la Merce.