Al crear la confraria del Roser tenien un llibre d’actes on anotaven les despeses i els ingressos, també els canvis de majordoms o majorals. Com era normal en aquells anys el Bisbat enviava un visitador per controlar tot el que es feia. Alguns anys estan mal ordenats, tot i això ho he deixat tal com està escrit i ordenat en el llibre.

 

CONFRARIA DEL ROSER

CASTELLDANS (1590 – 1724)

Vuy diumenge que contam a XXII de setembre 1590 funda la cofraria de Nostra Sra. del Roser en la Yglesia del lloch de Castelldasens dedicant altar de esta confraria lo altar vuy dit de St Joan Degollasi lo sant pare fra Joan Baptiste Romeu del orde de predicadors ab virtut de les llicencies que ya funda este del molt Rnt pare fray March de Valladars Vicari general de dit orde y del molt Rnt pare fra Juan Llohazes principal de la provincia de Arago del mateix orde foren testimonis de esta fundacio los honorables en Joan Peyro Joan Cabestany y Bertomeu Massot jurats del present lloch de Castelldasens fet y escrit per Francesch Torres prevere Vicari y notari del sobredit lloch de Castelldasens. mes y any sobredits.

Foren elegits majorsdoms de dita confraria Joan Peyro y Joan Cabestany pagesos del present lloch.


Jo Frances Torres

Vicari

Confrares del roser esent vicari

Fray Baptista Zenon

Joan Peyro

Catarina Encas

Magdalena Alsamora

Joan Cabestany

Joan Encas

Bernat Farrer

Bertomeu Nebot

Mestre Joan Carbonell

Catarina Ginera viuda

March Zipol

Catarina Carbonella

Beneta Ferrera

Montserrat Carbonell

Jaume Ferler

Juan Peyro defunt

Salvador queralt

Miscilana Ferlera

Juana Peyrona viuda

Joan Such

Geronima Massota

Bertomeu Peyro defunt

Llorens Alcamora

Joan Massot

Frances Agna Peyrona viuda

Isabel Queralt

Geronima Massota

Catarina peyrona

Jaume Gispert

Isabel Massota

Agna Peyrona

Margarida Gisperta

Catarina Massota

Catarina Solanes viuda

Joan Massot major

Barbera Massota

Catarina Ximena

Joan Argiles menor

Catarina Marca

Pere peyro

Margarida Massota

Salvador Castellnou menor

Esperansa Peyrona

Toni Juan Valles

Catarina Castellnoua

Ysabel Peyrona

Tomas Valles

La viuda Mirona

Perot Peyro

Matiana Vallesa

Quiteria Mirona

Pere Carbonell

Joan Valles

Catarina Mirona

Jaume Carbonell

Tomas Valles

Margarida Ansana

Monserrat Carbonell menor

Joan Botet

Miquel Miro

Violant Queralta

Esperansa Boteta

Bertomeu Miro

Joana Queralta

Margarida (Zega)

Juan Ferler

Maria Queralta

Margarida (Zega)

Andreua Ferlera

Pere Massot

Margarida Peyrona viuda

Joana Ferlera

Bertona Massota

Catarina Peyrona

Monsarrat Ferler

Francesch Massot

Perot Peyro, Ysabel Peyrona

Miquel Torrent

Margarita Queralt viuda

Catarina Peyrona

Andreu Ximent

Joana Queralt

March Viens

Gaspar Ximeno

Mateu Queralt

Ysabelmaria Viens

Juana Ximena

Bertomeu Queralt

Joan Argiles major

Juana Falco

Pere Queralt

Catarina Argilesa

Margarida falcó

Salvador Queralt difunt

Mariagna Argilesa

Jaume Sales

Margarida Queralt difunta

Jaume Mateu

Ursula Carbonell

Margarida Massota difunta

Monserrat Mateua

Francesch Carbonell

Ysabel Massota viuda

Maria Lluncas

Barbera Carbonella

Ysabel Massota

Babot

Salvador Carbonell

Miquel Massot

Jaume Peyro

Pere Carbonell

Bertomeu Massot defunt

Montserrada Peyrona

Andreua Sancha

Jaume Massot defunt

Bertomeu Alsamora

Miquel Sancho

Mateu Massot defunt

Margarida Alsamora

Catarina Sancha

Felipa Armengola

Barbera Queralta

Joan Alsamora

Juana Armengola viuda

Jaume Alsamora

Ysabel Alsamora viuda

Catarina Babota viuda

Joan Argiles menor

Jaume Argiles

Gabriel Armengol

Jaume Armengol

Salvador Castellnou major

Hysabet Castellnoua

Bertomeu Peyro difunt

Andreua Peyrona difunta

Margarida Peyrona defunta

Mº Pere Peyro difunt prevere

Andreu March

Ursula Marca

Pere Capdevila

Francesch Corco

Joan Corquo

Speransa Corquona

Joan Bepere donat de Scala Dei.

Bertran Sevat frances

Joan Armengol

Joana Armengol

Speransa Forneta viuda


Tots los sobre scrits confrares son portats al Rnt. Sr. del monestir de predicadors de Lleyda ha 19 de octubre de 1592.


Los de 1593: Gaspar Beringuer de Alfes, Francesch March, Francesch Costa.

Tots presentats al predicador de St. Domingo de Lleyda: Mateu Fores major moliner de Cugul, Magdalena Vilagrassa viuda de les Besses, Magdalena Vilagrassa donzella sa filla de les Besses, Pere Vilagrassa son fill de les Besses, Speransa Marca, Montserrat Carbonell menor, Catarina Carbonella sa muller, Vicent March, Jaume Olivart de Juneda, Mateu Corquo, Joan Teixido gascó, J. Peyro, Margarida Peyrona, Jaume Peyro, Hysabet Argilesa, Joan Amad, Catarina Amada, Jaume Cabestany, Magdalena Cabestanya, Jaume Cabestany menor, Catarina Cabestanya, Margarida Massota, Joan Massot menor, Sebastia Massot, Jaume Valles, Miquel Valles, Bertomeu Sancho, Joan Carbonell, Catarina Carbonella viuda, Florentina Carbonell, Josep Capdevila, Josep March, Magdalena Marca viuda, Speransa Marca donzella, Joana Padellassa viuda, Perot Padellas, Joan Padellas, Melcior Cabestany, Maria Cabestanya, Catarina Cabestanya donzella, joan Carbonell defunt, Beretomeu Serler defunt, Pere Carbonell defunt, Toni Reg fuster, Tecla Rega viuda, Hysabet Rega, Mariagna Rega donzella, Gaspar reg minyó, Margarida Rega donzella, Juana Cabestanya viuda, Sperança Cabestanya donzella, Mateu Cabestany minyó, Joan Font de vila del lloc de Castarner, Salvador Oliva, en Gabriel Serler + dona de cartoyxa, Pere Sans, Pere Cerda de Alfes.


Memorial dels confrares de nostra Senyora del Roser assentats en dita confraria any 1661: March Salto, Lluisa Saltona muller, Geronima masota viuda, Franca Vallesa viuda, Isidro Valles fill, Joseph Farrer, Margarida muller; Joan Mora, sa muller Mariagna, Bruno fill; Pere Carbonell, sa muller Maria; Joan Flix, Maria Flix muller, Geroni Gari mosso, Geronima Llopis mosa; Miquel Riber, Magdalena muller; Isabet Carbonella viuda, Magdalena Carbonella; Paula Pau viuda, Jaume Pau fadrí, Joseph moso, Matheu Fores; Andreu Peyro, Llucia muller, Bernaus adular, Eularia muller; Ramon Queralt, sa muller, Jaume fill; Juan Sans, Maria muller, Elisabet Sans filla; la viuda Simona; Cosme Miro, Mariagna muller, Francesch Rubio; Joan Angles, Ramon Angles, Agnes muller, Pere Riber, Maria muller, Maria filla; Jaume Valles fadrí; Joseph Curquo, Isabet Joana muller, Isabete Curquona viuda. Catarina Roiga, Rafel Cornador prevere, Ageda Cornador, Antoni Maniach ab tota la família, Maria Anna Cornador, Pere Guinau, Jaume Dionisc Nogue ab tota la família, Valero Tarrago, Caterina Manrresa, Geltrudis Pie, Joseph Pie, Agna Maria Ribe, Teresa Ribelles, Maria Queralt, Maria Salto, Hysabel Cornador, cecilia Monsoces, Isabel Agna angles, Mariagna Ribe, Jaume Massot defunt, Joseph Salto, Maria Angela Queralt, Andreu Perearnau, Agna Perearnau, Mateu Pibernat, Yacinto Pau, Maciana Pau, Francesc Pau.


Asi se mostre lo que en Joan Peyro y Joan Cabestany majorals de la Sña confraria del roser del lloc de Castelldasens han plegat comensant a XXIII de setembre del any 1590.

Pº. Han agut de quatre faneges de blat que han venut y sis almuts a raho de nou y mig faneca coranta quatre sous y quatre diners.

Item Han rebut que lo bestiar den Gasol de la Pobla.......

Item Han plegat un cafis de blat les deu fanegues han venut ha devuyt sous y les dos a vint sous valen onze lliures....

Item Han rebut del llegat den Joan Peyro quòndam vint y quatre lliures.

Item Del que ha plegat la majoralesa Peyrona.......

Item Han rebut de dines del empriu............................

Item Han plegat en lo basi y llevant de taula sis lliures 8 sous dia.

Item Dos stovalles de bri llistades de coto blau una tovalla redona ab vert y la tovalla es de llens ben prim una tovalla llarga ab los caps desfilats una llista de seda negra ab los caps de perles.


Asi se mostre lo que en Joan Botet y Jaume Peyro majorals de la confraria de nostra senyora del roser del lloch de Castelldasens han plegat lany 1594 comensant lo segon diumenge de mag de dit any es lo seguent:

Item Han plegat una quartera y tres quartans de blat han lo venut a coranta sous la quartera munte dos lliures y miga.

Item Han rebut de na Marca majoralesa set lliures y nou sous.

Item Han rebut de na Alsamora majoralesa.

Item Han plegat en lo bassi coranta dos sous 6 diners.


Asi se mostre lo que en Joan Massot y Joan Peyro majorals de la confraria del Roser del lloch de Castelldasens han plegat comensant en mag de 1595.

Pº. Han plegat en blat sinc quarteres y quatre quartans ha lo venut a trenta sous la quartera rebentne vuyt lliures 5 sous 6 dines.

Item Han rebut que la pensio del censal quey ha deyxat Bertomeu Peyro quòndam renta sis sous....

Item Avent rebut de los ous y una sogueta que haven venuda tota....

Item Avent rebut de la plega del pa de na Peyrona nou lliures sinc sous y dos diners....

Item Se ha plegat en lo bassi.....


A 26 de mag de 1596 dona comtes Joan Massot majoral de la confraria de Nostra Senyora del roser en presencia dels confrares an Juan Peyro majoral lany present los quals ha donats bons y llestos que entre dades y rebudes roman en son poder 22 lliures 13 sous 3 diners per tant lin han fet la present apocha de definició de camises, mes te encomanat quatre estovalles pal altar beneytes, una tovallola redona de bri ben prim ab vert, una tovallola llarga ab los caps desfilats, una llista de seda negra ab los caps de perles, uns agnus de plata grans ab una veta de or tirat estan en una capseta pintada, un crestall redon ab un cordonet, un agnus petitó dargent ab una veta verda mes uns altres agnus petits ab veta blaua a los quals te Nostra Senyora al coll dos sens Juniperos, dos candelobres de llautó, un plat de stany para plegar; han li donat per companyo a Bertomeu Alsamora: han ellegit per majoralesa la muller den March Ripoll pera vendre lo pa y rebre los dines, han li donat per companyona pera plegar lo pa a la muller de Pere Joan Carbonell, mes uns altres agnus mig anses ab veta verda, mes sinc cintes pintades de seda vermella, dos tovalloles llargues de bri ab los caps sobreposats.


A 23 de mag de 1591 dona comtes Juan Peyro majoral de la confraria de nostra senyora del roser em presencia dels confrares en Bertomeu Alsamora majoral lany present los quals ha donats bons y llestos que entre dades y rebudes romanen en paper per Alsamora 12 lliures 17 sous 2 diners per tant lin han fet la present apocha de difinicio de comtes mes te encomanat los joyells damunt dits en lo comte den Juan Peyro mes prop scrit: han li donat per companyo a Bertomeu Massot també han elegit per majoralesa la muller den Castellnou majoral en plegar lo pa y rebre los dines han li donat per companyona pera plegar lo pa la muller den Gabriel Armengol balle.


A 14 de Juny de 1598 dona comtes Bertomeu Alsamora majoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia dels confrares an Bertomeu Massot majoral del any present los quals ha donats bons y llestos que entre dades y rebudes roman en poder den Bertomeu massot vint lliures dotze sous y set dines dic 22 lliures 12 sous ÿ 7 dines per tant li han fet la present apocha de difinicio de comtes te encomanat los yoyells damunt escrit en lo comte den Peyro mes dos tovalloles llargues de bri ab lo caps de bet: han li donat companyo a Juan Peyro, han ellegit per majoralesa a la muller de Jaume Gisper para vendre lo pa y rebre los dines han li donat per companyona pera plegar lo pa la muller de Jaume Armengol.


A 16 del mes maig del any 1599 dona comtes Bertomeu Massot majoral de la confraria de nostra senyora en presencia dels confrares an Joan Peyro del any present majoral los quals dona bons y llestos que entre dades y preses roman en poder den Joan Peyro trenta una lliura dotse sous dich 31 lliures 12 sous per tant lin han fet la present apocha de difinitio de comtes te encomanat los joyells damunt scrits y mes 10 sous de diner dolents y quatre dines; han li donat per companyo a Llorens Alsamora; han elegit per majoralesa a la viuda Mirona pera vendre lo pa y rebre los dines, han li donat per companyona la muller de Francesch March pera plegar lo pa. Un pa de sera pese quatre lliures poch mes ho manco, te per quant lo dit Juan Peyro majoral es mort y en lloc seu posaren a Majoral an Jaume Peyro han encomanat dites trenta una lliura y dotze sous al dit Jaume Peyro y ell les confesse aver rebudes y los deu sous de dines dolents y quatre dines y tots los joyells sobre dits.


A 22 del mes de maig de 1600 dona comtes Jaume Peyro majoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia dels confrares han Llorens Alsamora majoral del any present los quals los ha donats bons y llests que entre dades y rebudes roman en poder den Llorens Alsamora coranta set lliures deset sous dic 47 lliures 17 sous que pertant lin fin han feta la present apocha de difinissio de comtes, te encomanats los joyells damunt escrits y mes sis sous y deu dines de dines dolents; han li donat per companyo ha Pere Padellas, han elegit per majoralesa pera vendre lo pa la muller de Salvador Queralt y rebre los dines han li donat, per companyona la muller de Miquel Miro pera plegar lo pa.


A 3 del mes de junt de 1601 dona comtes Jaume Gispert majoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia dels confrares, han Pere Padellas majoral del any present los quals ha donats bons y llests que entre dades y rebudes roman en poder den Pere Padellas coranta set sous 6 dines dic 47 sous 6 dines roman en poder de la vila coranta sinch lliures y deset sous do 47 lliures 17 sous que los quals ha de cobrar de la vila lo dit Pere Padellas majoral, mes roman en poder den Padellas 6 sous 10 dines de dines dolents que per tant lin han feta la present apocha de difiniçio de comtes: te encomanats los yoyells damunt escrits y una mortalla petita, han li donat per companyo a March Peyro, han ellegit per majoralesa a la viuda Marca de Vicent pera vendre lo pa y rebre los dines han li donat per companyona la muller de Juan Massot menor para plegar lo pa.


A 19 del mes de maig de 1602 dona comtes Pere Padellas majoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia dels confrares, han March Peyro majoral del any present los quals ha donats bons y llests que entre dades y rebudes roman en poder den March Peyro sis lliures y nou sous dic 6 lliures 9 sous y set corteres de blat sis sous y den dines per dines dolents, roman en poder de la vila trenta tres lliures deset sous dic 33 lliures 17 sous los quals ha de cobrar de la vila lo dit March Peyro majoral per tant lin han feta la present apocha de definició de comtes, te encomanat los joyells damunt scrits y una tovallola llarga de bri ab los caps desfilats, han li donat per companyo Jaume Armengol; han elegit per majoralesa la viuda Vallesa pera vendre lo pa y rebre los dines han li donat per companyona la muller de Pere Queralt per a plegar lo pa.


A 18 del me de maig de 1603 dona comtes March Peyro majoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia dels confrares a Jaume Armengol majoral del any present los qual ha donats bons y llests que entre dades y rebudes roman en poder den Armengol quatre lliures onze sous set dines dic 4 lliures 11 sous 7; roman en poder de la vila quinze lliures dic 15 lliures les quals ha de cobrar dit Jaume Armengol majoral per tant lin han feta la present apocha de difinicio de comtes; te encomanats los joyells damunt scrits, Juan Valles li han donat per companyo; han elegit per majoralesa a la viuda Peyrona del cap de la vila per a vendre lo pa y rebre los dines han li donat per companyona na Padellassa la jove per a plegar lo pa; te March Peyro dos cantes de oli de la confraria.


Vuy als 23 de maig 1604 en lo lloch de Castelldasens dona comptes Jaume Armengol majoral de la cofraria de nostra S. del roser en presencia del Sr. Vicari batlle y confrares y han hellegit Mayoral ha Miquel Miro del any present de 1604 lo qual ha donats bons y lleals comptes y entre dades y pretestos rebudes roman en poder den Joan Valles la suma y cantitat dos lliures y nou sous 2 lliures 9 sous per tant los confrares li han feta la present Appocha de difinicio de comptes; te per encomanats los johells damunt dits hames un collet ab fulleteria de or fals; nomenen majorals a Joan Valles y Miquel Miro, han helegit per majoraleses la muller de Jaume Peiro y la muller de Gabriel Flix, la venedora la muller de Jaume Peiro, la plegadora la muller de Gabriel Flix; roman en poder Joan Valles Sinch quartans de oli de la confraria. Item romanen altre partit en poder de Joan Valles tres cantes de oli de Nª. Sr del Roser.


Que sigui notori que jo Francesc Ferrer pintor natural de la vila de Sarroca ab lo present instruït atesto haver rebut dels majorals y confrares de nostra Sr. del roser la suma y cantitat de trenta y dos lliures dich 32 lliures bona moneda corrent de Lleyda les quals davall de mayor cantitat ço es dita suma de trenta y vuyt lliures dich 38 lliures que me donava de pintar y daurar lo tabernacle de Ntra Sra del Roser; per haver que he rebut dites 32 lliures los ne firmo la present Apocha de rebuda llarga y bastant, y roman deutura dita confraria per a compliment de les 38 lliures les quals 6 lliures prometen los mayorals retro escrits de pagar al dit mestre Francesch Ferrer dels bens de la confraria per al dia de Nra. Sª de Agost primer de 1604. Ab que lo dit mestre Francesch Fererer pintor ha de donar pintat la cortina que esta davant lo sanct sacrament. Ab un exhort ha satisfet del que dits y retro escrits mayorals. Aixi es en aquest lloc, dia 23 maig any 1604. On estaven per testimonis Pere Peiro y Roc Simo aleshores homes habitants al poble de castell de Assens.


Notori sie a tots com vuy que contam a 19 dies del mes de matg de lany 1605 en presencia del honorable Francesch Carbonell balle de Castelldases y en presencia dels honrrats en Joan Massot y den Joan Queralt y den Pere Padelas jurats de Castelldasses que en presencia de tots los altres per mes conforme en dit lloch tenen costum los homrrats en Janot Valles y en Miquel Miro los dos Majorals de la Confraria de Nostra Señora del Roser com tenen costum quiscun any de traure Can Majoral de dita Confraria y ayan ab consentiment de tots los damunt dits an tret an Janot Valles y an deixat an Miquel Miro del que de tots allo que en dita Confraria avien donat a compte al dit Janot Valles lo dit Valles a donat compte al dit Miquel Miro y esta vist restar de compte de la confraria honse liures y tres sous dic 11 lliures 3 sous les quals encomanen al dit Miquel Miro y de aquestes a de donar compte y ayxi ab consentiment de tots los damunt dits donen de companyo y Majoral al dit Miquel Miro al honrrat en Joan Botet per donar horde y servey de majoral de Nostra Senyora del Roser y los dits majorals acsepten dit carech y mes avant conforme horde del lloch tots los damunt dits posen per venedora del pa ques plegue per la villa per a Nostra Senyora del Roser a la muller de March Peyro y a plegadora de dit pa de Nostra senyora del roser a la muller de Joseph March; y per tenintse per contents y satisfets de dits comptes aver los donats bons y leals lin fan al dit Janot Valles aquesta bona y bastant apocha de difinicio de comptes volent tingue totes aquelles forses que difinicio de comptes de (jura) tenir pugue presa y lo quanta dita difinicio per ma de mi Baltesar Berenguer escriva de dita villa escrit en Mº de Mº Antoni Masana vicari de dit lloch en presencia dels testimonis daval escrits.

Testimonis de la present cura son en Joan Serler ferrer de Castelldasses y en Bartomeu Alsamora pages de Castelldasses y mes los encomanen als dits majorals tots los joiels conforme esta escrit per ma de Mº Torres Continuat lo escrit de 26 de Matg de 1606.


Item volen los dits confrares que los majorals de Nostra senyora del Roser cobren la pensio que fa la vila de Lalbi a dita confraria del Roser de la iglesia parroquial de Castelldasses que la pensio es quiscun any y la pensio cau en octubre y de dita pensio ajen de donar compte los dits Majorals lo dia que donaran comptes de la confraria.

Item an encomanat an Miro per compte de la Confraria per aylluminar aquella dos cantis y mitg de holi y mes avan li donen sobre den March Peyro sinch quartans de holi los quals te a cobrar lo dit Miro.

Item te rebut ab altre partit lo dit Miquel Miro trenta y dos sous y de aquestos a de donar compte lo dia que donara comptes de la confraria dic....... 32 sous.


Nos Francesch Boldo en S. Y. y en drets Dr. visitador General en la ciutat y diocesis de Lleyda per quant havem visitats y examinats los comptes de la Confraria de Nostra Señora del Roser de la Iglesia de Castelldasens havem trobat tenir Miquel Miro un dels majorals que per hara son en son poder de una part onse lliures, y tres sous, y de altra part vint y quatre sous, y mes sinch quartans de oli, pertant ab tenor del present ordenam y manam que lo dit Miquel Miro dins un mes despres de finit lo temps de son offici done comptes ab pago axi de dites dotse lliures y set sous y de dits sinch quartans de oli com tambe mateix de tot lo que ha cobrat y durant lo temps de son offici cobrara y pertoc de hagen de tenir y observar de assi al davant en lo donar los comptes de dita confraria los quals se hagen de donar en presencia y assistència del present Vicari, o, Regent la Cura de les animes de dit Iglesia de Castelldasens y en presencia de los jurats de dit vila y los majorals que dins lo temps de sobre assignat no donaren los comptes en lo modo, y forma sobredita no sen admesos en el diví manant al present Vicari que es, y per temps serà no admetre los qui contrafaran el diví. Datat en Castelldasens a 8 de febrer MDCVI.

Nota al marge: manam que los maiorals qui son y per temps seran tinguin lo present llibre y en ell continuen les dades y rebudes de dita confraria fet dia y any damunt dits. Aixi es, Matheus Calesat notari.


Vuy als 21 de mayg de 1606 en casa de Miquel Miro majoral del roser avent pasat comtes de dit roser en presencia del Sr. balle Fransech Carbonell Salvador Castellnou y Joan Carbonell menor y Monsarrat Carbonell jurats y ab prohomens de dita vila, y eren majorals dit any de 1606 Miquel Miro ÿ donaren li per companyho a Juan Botet y yx dit Miro y deixa per companyho de Juan Botet y juntament ab lo prior a March Peyro y donats tals comptes i difinicio de apoca dit Miro en dines dona vintidues lliures y tretze sous y quatre dines dic 22 lliures 13 sous 4 dines y dits dines encomanan a Juan Botet com a majoral y de aquells a de compte lo dit Batet lo dia que donara comptes sots obligació de tots sos bens y mes li encomanen quatre cantes de oli u sinc quartans y de aquella a de donar comptes, mes li dona en comte dos pans de serà de sol del perol, y per esser ayxi la veritat i per difinicio de tots compres li fem la present apoca de rebuda en presencia dels damunt nomenats y tot fet per mi Pere Antist , Vicari y prior de dita confraria vuÿ anÿ y dia sobre dit.

Dit aný y dia an donat comptes les majoraleses Agna Peyrona ý Juana Vallesa ý an posades per majoraleses de dit any la viuda Padellasa venedora y la muller de Miquel Miro plegadora del pa.

 

Vuý als 3 de juny de 1607 en casa de Marc Peyro majoral del roser avem passat comtes de dit roser en presencia del sosballe Berthomeu Massot y jurats Monsarrat Carbonell major y Juan Valles ý los demes promens de dita vila, ere majoral Juan Botet ý Marc Peyro son companyho ý ha donat contes Juan Bote del descàrrec damunt ý ha vingut tot be; ý an encomanat a dit Marc en dines clars trenta vuit lliures de deu sous dic 38 lliures 10 sous y de aquells a de donar contes sots obligació de tots sos bens, y fan apoca de definició al dit Botet; a donat per companyho a Marc Peyro y Jaume Armengol y majoraleses venedora del pa Caterina Marca de Visent

y aplegadora Maryagna Cabestanya. Jurant y fet per mi Jaume Pinos Vicari y notari.

 

Vuy que contam als 13 de juliol del any de 1608 en casa de March Peyro en presencia de mi Jaume Pinos vicari de dita villa y en presencia de Joan Valles balle de la sobre dita villa y en presencia de Andreu March y Toni Reg jurats en lo present any de 1608 an donat compte del que an pagat y gastat y del que an rebut de la basi lumeraria y confraria de nostra senyora del roser y entre dates, preses y rebudes avem comptat y se han trobat venir justament lo compte que March Peyro maioral de dita cofraria an gastat y rebut en tot lo any de sa servitut y ayxi lo dit March Peyro done per companyo de Jaume Armengol en Pere Gispert de la sobre dita vila de Castell dasens ý pasats tots comptes ý finats en presencia dels sobre dits se an trobat an restades vint ý nou lliures dich 29 & ý totes an posades en los calaxos de la Iglesia de la sobre dita villa de Castell dasens. Vuý dia ý aný sobredit.


Vuy dia ý aný sobre dit la honesta na Catarina Marcha y Margarida Cabestanya majoroleses en lo present any de 1608 posen ý elegesen per majoroleses a la honesta na Chistena Mirona benedora del pa y a Margarida Babota per a plegadora del pa. Dia ý aný sobre dit.

Albi: Reste a cobrar de la comunitat y villa del Albi es asaber deu lliures dich X & per dos pensions sinch liures per cada pensio an de cobrar los majorals dita cantitat.


Vuý que contam als 20 de setembre del aný 1609 en casa de Jaume Armengoll jurat en lo present aný de 1609 en presencia de mi Jaume Pinos vicari de dita villa de castell dasens y en presencia del venerable en Joan Velles balle de la sobre dita villa y en presencia de Barthomeu Masot sots balle ý de Salvador Queralt ý de Joan Massot Salvador Castellnou y de Pere Padellas y de altres an donat compte Jaume Armengoll majoral de dita confraria y del que an pagat y gastat ý del que rebut del basi ý llumenaria de nostra senyora del roser y entre dates, y presses ý rebudes avem comptat ý se an trobat venir justament lo compte que Jaume Armengoll majorall de dita confraria a gastat ý rebut en tot lo aný de 1609 ý ayxi lo dit Jaume Armigoll done an Pere Gisbert per companio an Thomas Velles de dita villa ý pagats tots comptes y finats en presencia dels damunt dits y nomenats se an trobat an rutades deset lliures nou sous dich 17 & 9 ∂ y estes te encomanades Pere Gispert maioral de dita confraria dia ý any sobre dit.

Item Dit Pere Gispert a de cobrar de Miquel Miro quatre lliures dos sous dich----- 4 & 2 ∂.

Item lo sobre dit Pere Gispert te de cobrar de Jaume armengoll vint reals dich .. 2 lliures.

Item dit Pere Gispert a de cobrar del sobre dit Jaume Armingoll es asaber tres pensions de sinch lliures per cada pensió que es suma de quinse lliures dich .. 15 lliures.


Vuý dia ý aný sobre dit la honesta Quiteria Mirona ý Margarida babota elegexen per majoraleses a la honesta na Montserrada Peyrona de mitga villa ý a la honesta na Chatarina Marcha muller de Visent Marc y dita Chatarina a de ser aplegadora del pa ÿ la dita Peyrona venedora dia y any dalt dit.


Vuý als 28 de agost de 1610 en casa de Pere Gispert majoral de la confraria del roser en presencia de mi Joseph Vilanova vicari y en presencia de Juan Valles balle y Salvador Castellnou Pere Padellas y Gaspar Ximeno jurats y Bertomeu Masot sots balle y Jaume Armengol y Salvador Queralt, March Peyro dona comptes Pere Gispert aven trobat que adonat bons comptes sens restar a deurer ninguna cosa a la confraria, dit dia y any Tomas Valles companyo de Pere Gispert encomanda de dita confraria trenta nou lliures y sinch sous dich .. 39 lliures 5 sous.

Item dit Valles a de cobrar del dit Pere Gispert quatre faneques i tres cortans de blat.


Vuý als 28 de agost 1610 lo prior i majorals dit any an anomenat per companyo de Tomas Valles a Miquel Miro. Dit dia i any an anomenat per majoraleses Elisabet Ribera per aplegar lo pa de dita confraria i per aver de dona pa Armengola de la plasa.


A 27 de abril 1611 visitando el Muy Illustre y Rmo. Sr. don Francisco Virgilio por la Gracia de Dios Obispo de Lerida el lugar de Casteldeases visito el Vicendo Gaspar Augustin visitador general de todo el obispado por su Sria. Dma. visito el presente libro de la cofradia de nuestra Sª del Rosario de la qual son mayorales Miquel Miro y Thomas Valles y pasadas todas las cuentas se hallo que dichos mayorales tienen en su poder el presente dia de oy treynta y nueve escudos cinco sueldos y dos quarteres tres quartanes de trigo, no se ha podido tomar cuenta del gasto per no estar en dicho lugar el otro Mayoral compañero suyo.

Mandase a los mayorales de dicha cofradia que dentro de quinze dias pidan a los pedres Dominicos de Lerida el privilegio y concession de dicha cofradia y que ordenen estatutos y capitulaciones para el buen govierno y requirimiento de dicha cofradia segon les parecera que conviene y hechos de los estatutos los hagan decretar por los Sres. Pma., o, Vicario General, lo qual todo hecho asi como lo mandamos lo asienten en el libro de dicha cofradia.

Gaspar Agost vint i set

Manª. Valerio Gallinat notario Visitador.


Jesus i Maria

Aunque por la fe y acto que en la primera pagina de este libro haze el Rdo. mossen Francisco Ferrer quondam Vicario de la villa de Castelldeasens y como tal notario Aptico, consta que la confraria de nuestra señora del Rosario esta legitimamente fundada en la iglesia parrochial de esta villa, con todo para quitar escrupulos y para cumplir con el mandato de visita, han echo peticion los mayorales que ahora son de parte de dicho Vicario y Jurados al Padre Prior del convento de Predicadores de Lerida para que su Pº, o, otro religioso con autoridad suya confirmase dicha confradia y assi yo Fray Juan Mur de la orden Doctor y catedratico de teologia en la universidad de Lerida con particular commision y autoridad que tengo del muy Rdº Padre maestro fray Dalmacio Amat Prior del sobredicho convento, confirmo y si es menester de nuevo fundo la confadria de nuestra señora del Rosario en la iglesia parrochial de nuestra señora de la villa de Castelldeasens, señalando por altar de dicha confadria el que es de la Degollacion de San Juan con todos los privilegios y gracias de que gozan los demas confadrias.

Con la misma autoridad y commission hize las presentes ordenaciones y constituciones para el buen govierno de la confadria, las quales en parte son las que generalmente se guardan y ordenan en esta confadria, y otras hize segun que halle que convindria a esta villa.

1) Pte. Se ordena que aya un libro en el qual se escriban los nombres i sobrenombres de todos aquellos que quisieren ser confadres de la santa confadria y entrar en ella y que ninguno este obligado a dar por la entrada cosa alguna.

2) Item Se ordena que si en esta villa, o, a dos millas cerca della se fundara algun convento, o, casa de la sagrada orden de Predicadores luego se pase esta santa confadria, al dicho convento, con todos los bienes y hazienda que hubiere.

3) Item Se ordena que todos los primeros Domingos de cada mes, y todos los dias que la iglesia celebra fiesta de algun misterio del Rosario se aga una procession por el lugar llevando la imagen de nuestra señora.

4) Item Se ordena que el segundo Domingo del mes de mayo en todos los años se aga fiesta votiva muy solemne de nuestra señora del Rosario, con solemne oficio, procession y sermon para el augmento spiritual y temporal de la confadria. Y en caso que esta fiesta votiva por algun impedimento no se pudiere celebrar el dicho Domingo, podran el Prior y Mayorales de la confadria mudar el dia y trasladar la fiesta para otro Domingo segun vieren que mas conviniere, con tal que esta mudanca no se aga sin grave y urgente causa.

5) Item Se ordena que el primer Domingo de octubre se aga tanbien solemne fiesta de nuestra señora del Rosario y procession general, pues el papa Gregorio 13 manda que en tal dia se reze de nuestra señora del Rosario “sub mayoir suplici”, y se ordena que si la confadria tuviere possibilidad, aya de hacer sermon en tal dia y la possibilidad la ayan de urgar el Prior y mayorales.

6) Item Se ordena que en la capilla de nuestra señora del Rosario se digan, cada año, seis aniversarios por los confrades difuntos, el primero de los quales se ha de celebrar el primer dia de trabajo despues de la fiesta de la purificacion de nuestra señora el 2º despues de la Annunciacion, el 3ª despues de la fiesta votiva que se haze en el mes de mayo, el 4º despues de la assumpcion, el 5º despues de la Natividad de nuestra señora y el 6º despues del primer domingo de octubre. A los quales aniversarios han de asistir todos los confadres sino estubiesen legitimamente ocupados, ordenando que de los bienes y hazienda de la confadria se paguen la limosna y ritribuciones que se hubieren de dar al presbitero, ministros y a los clerigos que cantaren el aniversario y se ordena tambien que en el aniversario que se celebrare despues de la fiesta de Mayo aya de haver sermon de almas.

7) Item se ordena que en esta confadria aya siempre luminaria que sea bastante para la gente de la villa, en la qual aya achas y suelas de zera para que los confrares las lleven encendidas en las processiones de nuestra señora y en las missas de los aniversarios y fiestas solemnes de la confadria encargando mucho a los Mayorales que compren la cera necessaria para la luminiraria en el tiempo que se vende con precio mas barato, y en caso que ellos se descuidasen, se encarga mucho al Prior de la confadria que solicite la compra de la cera en el tiempo mas conveniente.

8)Item Se ordena que la santa confadria tenga un Prior que sea como principal presidente de dicha confadria y este Prior tendra autoridad de escrivir los confrares y bendecir rosarios y candelas, Presidira en todos los Capitulos y consejos que se tubieren en la confadria y sera el notario della, y escribira todos los recibos y gastos que tiene la confadria, y yo fray Juan Mur por la autoridad que tengo del P. Prior de Lerida nombro, señalo por Prior perpetuo al Rdo. Vicario que ahora es y por tiempo fuere de esta villa, y assi como tal lo sera ahora el Rdo. Miquel Massot Vicario de la villa.

9) Item Se ordena que para el govierno temporal y administracion de la hazienda desta confadria aya dos mayordomos; o, mayorales en este orden que el Domingo segundo de octubre de cada año se aya de elegir y nombrar un Mayoral, y esse dia acabara su officio el mas antigo mayoral de los dos que lo fueron el año passado y el otro quedara mayoral mayor el año siguiente, y el que entrara de nuevo sera mayoral segundo, o, menor y la eleccion y nombramiento del Mayordomo, o Mayoral pertenecera siempre al Prior de la confadria, a los tres Jurados de la villa, al mayoral que sale y acaba su officio y al que queda, y en caso que se dividieren en meros iguales aquel sera mayoral que fuere nombrado por el Prior de la confadria, y en caso este faltase a la eleccion, el que fuere elegido por el jurado mayor de los que alli asistieren sera Mayoral, y el que de nuevo entrare sera Mayoral los dos años siguientes, el primer año serà Mayoral menor, y el siguiente año sera mayoral mayor.

10) item Se ordena que para que el trabajo y govierno temporal de la confadria este repartido entre los Mayorales, que el mayoral mayor aga el gasto de las dos fiestas solemnes de la confadria, proveera predicador para ellas y sera universalmente el administrador de la hazienda de la confadria en augmento y beneficio della, con tal que no pueda gastar de diez reales arriba sin consentimiento y voluntad del Prior y del otro Mayoral su compañero. Y en caso que los gastare no se lo tomen en cuenta, y el Mayoral segundo sera como sagristan de la confadria y tendra a su cargo el guardar la luminaria, aderecar y limpiar y ornar, la capilla, altar y retablos de nuestra señora siempre que conviniere y se hiziese alguna fiesta, y ha de ayudar a su compañero en todo lo que el otro le dixere y encargare, admitiendo de buena gana todo este trabajo pues es en servicio de la Madre de Dios, declarando acerca de lo dicho que si alguno de los Mayorales hiziese ausencia, o estubiese impedido, no pueda encomendar su afficio a quien el gustase sino que lo ha de hazer el otro Mayoral que queda haziendo el officio de los dos.

11) Item se ordena que aya una arca de la confadria, que sea fuerte y este cerrada con dos llaves en la qual se ponga todo el dinero y joyas que tubiere la confadria, y este tambien este libro. La una llave tendra el Prior dela confadria y la otra tendra el Mayoral mayor para que los dos a soltar siempre que se hubiese de sacar dinero para algun gasto de la confadria. Declarando que si el Vicario ordinario de la villa faltare o estubiese impedido para no poder asistir quando se hubiere de sacar dinero, aya de encomendar su llave al jurado mayor de los que se hallasen en la villa, y si el Mayoral Mayor hubiese impedido aya de encomendar su llave al Mayoral segundo.

12) Item Se ordena que el tercero domingo de octubre ayan de dar cuentas los Mayorales de la confadria de todos los recibos y gastos que han tenido en el año, y han de asistir a esta cuentas el Prior los tres jurados y el Mayoral que entra de nuevo y el Mayoral viejo que el año proximo passado acabo por que esse sabra la hazienda que se entrego a los dos mayorales para dar cuentas, y el Prior de la confradia no ha de dar cuenta de ningun gasto ni recibo por que ni ha de gastar ni recibir bienes de la confadria, asistiendo quando ponen dinero en el arca, y quando lo sacan.

13) Item se ordena que aya un libro particular para que en el se escrivan solamente todos los recibos que han tenido los mayorales en su año y todos los gestos que han echo porque assi se passaran todas las cuentas en grande facilidad

14) Item se ordena que los majorales que no estubiesen legitimamente impedidos, no dieren cuentas de sus recibos y gastos el tercero Domingo de octubre queden excluidos y inhabiles para ser Mayorales para siempre, y si no depositaren y dieren todo aquello que en las cuentas hallaran que les quedava de la confadria, como son dineros, trigo y qualquiera otra cosa, en poder de los Mayorales que quedan han de ser tambien excluidos para siempre y inhabiles para toda su vida para ser mayorales de la confraria, y se les señala de tiempo y plazo para dar y depositar lo que se quedare de la hazienda de la confraria en poder de los Mayorales que quedan, desde el tercero Domingo de Octubre que dan cuentas asta el segundo Domingo del mes de Noviembre.

Estas ordinaciones hize y escriví de mi mano y las firme en la dicha villa de Castell deasens en el propio dia que con la autoridad dicha confirme la confadria de Nra. Señora del Rosario que fue a 16 de Agosto del año 1611.

FRATER JOANNES MUR

Fa la villa del Albi a dita confraria de sensal cada any com consta ab acte de compres i dit acte esta en la casa de la confraria, dich.... 5 lliures.

Lo qual sensal a dexat en Bertomeu Peiro major de dita villa com conste en son testament de dit Joan Peiro i com dit sensal en lo mes de octubre cada añy i dit acte esta en la notaria.

Berthomeu Peyro feu testament en lo any de 1588 y deixa a la confraria de Nª Sª del Roser un censal de cent lliures de propietat y pensió. Cau en octubre pague la universitat y vila del Albi diòcesis de Tarragona, dit testament es scrit de ma propria de dit testador y fou firmat y jurat en poder de mº Torres Vicari de Castell desens.


Vuy al primer de noembre 1611 en Tomas Valles com a majoral del roser a donat comtes de dita confraria en presencia de mi Miquel Massot vicari i prior de dita confraria i en presencia de Joan Valles balle i en presencia dels jurats en Bertomeu Massot, Monserrat Carbonell major i Joan Corco i en presencia de dit majoral Miquel Miro i de altres confrares de dita confraria i a donat bons i lleals comtes en deure ninguna cosa a dita confraria i te dita confraria en ( línies en blanc ) an donat pera majoral segon a Joan Peiro a dit Miquel Miro.

Item te dita confraria de demes pallots i estan en los calaxos tres lliures onse sous i deu dines, dich 3 lliures 11 sous 10 dines.

Item te dita confraria en los calaxos quatre lliures devuit sous, dich 4 lliures 18 sous.

 

Vuy a 7 de obtubre 1612 asi en Miquell Miro pages de dita villa a donat comtes de la confraria en presencia de mi Miquel Massot Vicari de Castelldasens i en presencia de Joan Valles balle i en presencia dels jurats en Jaume Peiro i Joan Queralt i Pere Gispert i en presencia dels demes confrares i dits majorals, i reste majoral en Joan Peiro i li han donat per companyo en Bertomeu Masot y an donat bons i lleals comtes; reste a dit confraria sinch lliures y quinze sous dits diners stan en dits calaxos donen li de temps a dit Miro pera cobrar los rosers de dita confraria quinse dies.

Vuy a 16 de obtubre 1613 en Joan Peiro pages de Castelldeasens a majoral de dita confraria de Castelldasens a donat comptes en presencia de mi miquel Masot Vicari de Castelldasens i del Sr. balle en March Peiro i de Salvador Queralt i Joan Serler jurats i del majoral an Bertomeu Massot i dels demes confrares i ha donat comptes de les dates i resibos i an ellegit companyo del majoral a Bertomeu Masot majoral major i Nicolau flix majoral menor i an posat en los calaxos set lliures, dich 7 lliures.


Vuy a 12 del mes de obtubre 1614 a donat contes en Bertomeu Massot com a majoral major del tots los resibos i gastos que a fech en lo any en presencia de mi Miquel Massot vicari de Castelldasens en presencia del señor balle en March Peiro i lo majoral en Nicolau Flix i dels jurats en Joan Masot i Joan Carbonell i del majoral que a acabat en Pere Padellas i de altres majorals i promens i majoral major en Nicolau Flix i li han donat per companyo en Pere Padellas, i roman deutor lo dit Bertomeu Masot dos lliures i catorse sous dich 2 lliures 14 sous. An posat majoralesa pera vendre na Mirona la vella i per aplegar per les cases na Gironima Vallesa.

Roman los dines que pasen en los calaxos vint i dos sous en plata i nou dines tot en plat, dich .. 1 lliura 2 sous 9 dines. Mes a de pagar a majoralesa per no ser hi na Castellnoua tres lliures, dich .. 3 lliures.

 

Vuy a 5 de obtubre 1615 dona comtes en Nicolau Flix de la confraria i a donat bons comtes en presencia de mi Miquel Massot vicari de Castelldeasens i en presencia de en Salvador Castellnou i en Joan Valles i Miquel Miro jurats i de Salvador Queralt confrare, roman a dita confraria 3 sous 8 dines dos faneques i mija i un quart.

An donat per companyo de dit Cabestany a Joan Peiro i majoraleses na Peirona del canto y na Alsamora muller de Joan Alsamora para plegar lo pa. Roman per la confraria vuit i sis sous den Tomas Valles que deu mº Villanova.


Vuy a 18 de obtubre de 1616 dona comtes en Mateu Cabestany com a majoral major de fet lo resibo de la confraria del roser i a donat bons contes en presencia de Miquel Masot vicari i en presencia dels jurats i dels confrares vuy dia i any dalt dit. Posaren a majoral menor ajudant an Joan Peiro an Visent March de dita villa. An posat majoraleses del roser na Padellasa venedora i la muller den Beringue plegadora. Te de conbrar dit Joan Peiro del dit Mateu Cabestany una lliura dos sous quatre dines dich....1 lliura 2 sous 4 dines. Te de cobrar den Mateu Cabestany tres faneques de blat. Dich ... 3 faneques de blat.


Vuy a 8 de obtubre 1617 en Joan Peiro majoral major a donat contes de son offisi de majoral i donat bons contes de son ofici, a de cobrar dit Peiro den Mateus Cabestany 1 lliura 2 sous 4 dines i també te de cobrar a dit Cabestany 3 faneques de blat i dits contes san donat en presencia de mi Miquel Masot i dels sobredit jurats Joan Argilles Monserrat Carbonell menor Mateu Cabestany; avent posat en lo calaix set lliures i sis sous. Dich ....7 lliures 6 sous.

Avent posat majoral segon per companyo an Joan Valles major de dies i majoralesa pera vendre a Agna Peirona i companyona na Mirona la jove. Visent March a de cobrar la pensió del Albi de 1617.


Vuy a 7 de obtubre 1618 Visent March majoral major a donat comtes de la confraria del roser i a donat bons comtes i dits comtes a donat en presencia de mi Miquel Masot vicari en presencia del Sr. balle March Peiro i dels jurats Joan Masot i Joan Carbonell i Nicolau Flix, a de cobrar dit Visent March den Peiro 1 lliura 2 sous 4 dines i tres faneques de blat que deu en Cabestany vuy dia i an posat en los calaxos 8 lliures. An posat per companyo de Juan Valles majoral major an Bartomeu Masot. An posat majoralesa para vendre no Speransa Corcona i plegadora na Magdalena Queralt.

item Lo aniversari de octubre ja la rebut 1618 i no son los dines que avien en los calaxos.

Item Te de cobrar la dita confraria de Visent March quatre corteres de blat i son en dita confraria.

Item aven posat en los calaxos del roser set lliures i tres sous i dits dines son per onse faneques de blat que devien a la confraria a raho de vint i sis sous cortera, tot junt sume 7 lliures 3 sous i lo dit blat quen venut es per lo blat den Cabestany i Visent March.


A 13 de obtubre 1619 dona comtes en Joan Valles major i no romanguen adeure res a la confraria i los an donats los comtes en presencia de mi Miquel Masot i March Peiro balle i Joan Serler i Francesch Carbonell jurats i majorals an posat en los calaxos catorse lliures quatre sous tres dines.. 14 lliures 4 sous 3 dines i an posat majoral menor per companyo de Bertomeu Masot an Miquel Miro i majoraleses pera vendre Magdalena Alsamora i per plega Ursula Mirona, te blat dita confraria vuit faneques dich 8 faneques, an pagat lo aniversari de Bartomeu Peiro i no lan pasat del color sinó del basi; i es del mes de octubre.


A 8 de novembre 1620 dona comptes en Bertomeu Masot com majoral del roser en presencia de mi Miquel Masot vicari de Castelldasens i del señor balle March Peiro i del jurat Bernat Ferrer i de majoral en Miquel Miro majoral i aven posat en los calaixos catorse lliures i sis sous dich 14 lliures 6 sous, i posaren a majoral del Roser a Bertomeu Sancho majoral menor i Miquel Miro Major, majoraleses na Castellnoua pera vendre pa i pera plega na Sancha. Te de donar Bertomeu Masot a la confraria 3 lliures de les tres lliures na pagat quinse reals.


Vuy a 18 de Obtubre 1621 dona comtes Miquel Miro com a majoral de nostra señora del Roser i a donat bons comtes i no romas a deure res a la confraria, an donat dits comtes en presencia de mi Miquel Masot vicari i den Bertomeu Sancho dels jurats vuy dia i any. Te dita confraria en los calaxos vuit lliures set sous dich 8 lliures 7 sous. Posaren a majoral pera companyo den Bertomeu Sancho a Salvador Castellnou menos de dies. Te dita confraria tres corteres i tres cortans de blat dich 3 corteres 3 cortans. Aven posat majoraleses na Barbera Carbonella per vendre i na Sunyera pera plegar, vuy dia i any dalt dit.

Item Te dels dines de les dones quatre lliures sinch sous dos dines dich 4 lliures 5 sous 2 dines.

Item deu na Sancha a dita confraria set sous dich 7 sous.

Item deu na Castellnoua a dita confraria 1 lliura.


Vuy a 9 de obtubre 1622 Bertomeu Sancho com a majoral del Roser a donat comtes de la anyada en presencia de mi Miquel Masot Vicari i del Senyor sot balle Pere Gispert i dels jurats en Joan Masot i Joan Alsamora i dels majorals de dita confraria vuy dia i any dalt dit. Aven posat a los calaxos del Roser nou lliures nou sous dich 9 lliures 9 sous.

Item deu Salvador Castellnou a dita confraria 2 lliures.

Item deu na Carbonella de Fransesch per rochs 1 lliura 1 sou.

Item aven posat en lo calax del Roser per les tres corteres de blat i tres cortans 4 lliures 12 sous 6 dines.


Vuy a 8 de obtubre 1623 en Salvador Castellnou majoral a donat comtes de la anyada i a donat bons comtes en presencia de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens i del señor balle Joan Peiro i de March Peiro Pere Gispert Tomas Valles jurat, de dit, vuy dia i any dalt escrit. Aven posat en lo calax de dita confraria deset lliures setse dos i tres dines dich 17 lliures 16 sous 3 dines. Aven tret majoral pera companyo den Miro an Joan Alsamora vuy dia i any dalt dit. Item per los hous del dit y del aros es una. 1624.


Vuy a 13 de obtubre 1624 en Miquel Miro com a majoral de la confraria a donat contes de dita confraria i a donat contes de sa anyada i dona bons contes en presencia de mi Miquel Masot vicari de dita villa i en presencia del jurat en Jenot Valles i de altres majorals, vuy dia i any dalt dit.

Avent posat en los calaxos onse lliures set sous i quatre dines dich 11 lliures 7 sous 4 dines.

Item deu na Costa per que no a acabat de cobrar del pa que avie fiat setse sous dich 16 sous.

Item tenen les moses en dit calaix dues lliures set sous dich 2 lliures 7 sous.

Item avem posat companyo de Joan Alsamora en Bertomeu Masit, majoraleses na Padellasa pera vendre i na Soiera pera plegar.


Vuy als 5 de obtubre any 1625 a donat contes en Joan Alsamora com a majoral per Joan Jado y a donat contes bons avent posat en la calaix vint lliures catorse sous sis dines dich 8 lliures 14 sous 6 dines.

Item a de donar na Padellasa per rosechs de la dita confraria per lo pa de la anyada 1 lliura 10 sous 9 dines,

Item deu Joan Alsamora a la confraria dues lliures dotse sous dich 2 lliures 12 sous.

Per los sermons del sant Sacrament del any 1626 ha de pagar los majorals de Sant Miquel perquè los del Roser ja lan pagat lo any de 1625. Agosto.

Avem tret majoral pera companyo de Bertomeu Masot majoral major an Salvador Castellnou i majoralesa pera plegar na Armengola viuda u pra plegar na Magdalena Corcona muller den Pere Carbonell del carrer nou.


Vuy a 26 de obtubre 1626 a donat contes Bertomeu Masot com a majoral per la anyada i a donat bons y llests conte avent posat a los calaxos sinch lliures dich 5 lliures.

Item a de cobrar la confraria de na Padellasa tretse sous i nou dines, 13 sous 9 dines.

Item a de donar na Armengola deset sous i dos dines, 17 sous 2 dines.

Item un albara se a de cobrar sinch lliures, 5 lliures.

Item aven posat en lo graner onse fanegues, 11 fanegues.

Item aven posat majoral per companyo de Salvador Castellnou an Nicolau Flix.

Item aven posat majoraleses pera vendre a Caterina Catellnoua i Catarina Corcona plegadora.

Item a 9 de mars 1627 aven posat en lo calaxi del roser deu reals quels ha dexat Pere Sentguirgo moso del Castell en son testament dich 1 lliura.


Vuy als denou de desembre del any 1627 a donats comptes en Salvador Castellnou de la anyada y administratio de la confraria de nostra señora del Rosser y ha donat per companyo den Nicholau Flix a Joan Pau y Mayoraleses per a vendrer lo pa a Magdalena Babota y pera plegar a Barbera Sujera y tot en presentia de mi Pere Josep prevere y vicari de iglesia de Castelldans y ha donat bons comptes y reste adeurer dit Salvador Castellnou conforme debaix se veura a possat y se trobe diners bons en la caixa o, calaix de dita confraria onze lliures tretze sous dich---11 lliures 13 sous.

Deu y reste adeurer dit Castellnou ab diners dos lliures y setze sous y tres, blat te venut dich........ 2 lliures 16 sous 3 diners.

Deu Pere Queralt Jm Queralt Thomas Valles y Jaume Argiles tots de dita villa de Castelldans sinch lliures les quals deuen ab virtut de un albara dich.........5 lliures.

Asistiren als predits comptes Jm Queralt y Jm Alsamora jurats en lo presente any.


A 18 de mayo de 1628 visitando la Iglesia parrochial del lugar de Casteldasens Illmo. Pmo. Don Pedro Antonio Serra por la gracia de Dios y de la Santa sede Apostolica obispo de Lerida del Consejo del Consejo de su Magestad el Dor. Bartolome Canas Canonge Vicari General y visitador, visito el presente libro de la cofadria del Rosario y se ha hallado que los sobredichos deven 20 libras de las partidas arriba contenidas, A los quales y a cada uno dellos se manda que desde aqui al dia de San Miquel de Setiembre unicamente paguen lo que deven de dicha cofadria so pena que passado dicho termino mandamos al Vicario ni los admita en los diurnos officios. Data dalt dita.


Vuy als 15 del mes de setembre del any del Señor 1628 ha donat comptes lo mayoral Nicholau Flix procurador de Nostra Señora del Roser de sa anyada y ha donats bons comptes, en presencia de mi Pere Fores prevere y vicari de la Iglesia de Castelldans y dels señors Juan Valles jurat que sen los altres absents a soles y den Pau majoral y ha donat per companyo al Sr. Angles qui tambe es estat present a dits comptes.

Reste deutor dos lliures y quatorse sous dich...........2 lliures 14 sous. contat lo censal del Albi juntament.

Restem diners bons en lo calaix contant tres lliures deset sous y posen del que pleguen les fadrines once lliures sinch sous y quatre dic....11 lliures 5 sous 4 diners.

Reste Bartholomeu Massot de sos compte del any 1620 ......................... 1 lliura 10 sous 7 diners.

Reste deutor Salvador Castellnou de son any 1622................................ 2 lliures

Reste deutor Jm Alsamora per sous any 1625 ..................................... 2 lliures 12 sous.

Item te de donar lo pobill Francesch Peyro deu lliures deixà Jn Batiste Peyro son pare a dit confraria dic... 10 lliures.

Item te de donar Bartholomeu Massot per un basi de trencar una aiguera de la bassa den Aguilo lo qual ha donat a dita confraria Salvador Castellnou vint y sinch sous dic............................. 1 lliura 5 sous.

Resten a deurer ab albarans Pere Queralt, Juan Queralt, Thomas Valles, Joan Argiles tots de dita vila sinch lliures dic...... 5 lliures.

De totes les quals restes se fa carga al dit Nicholau Flix en presencia mia y dels dalt dits i enomenats.

Donen per Majoralesses per plegar y vendrer so es Hisabet Peyrona muller del sots balle y Margarida Massota per plegar.


Vuy als 28 de octubre de 1631 en presencia dels Peyro balle de Castelldans y de March Peyro, Tomas Carbonell y de mi Pere Fores present prevere vicari de Castelldans, Francesch Carbonell majordom de la confradia del Rosser an assitit a dits comptes tambe Joan Valles Majordom ab sa companya los quals son del tenor seguent:

Primer mostre aver gastar ab sera blancha ab atxes y siris set lliures onze sous y sis diners..... 7 lliures 11 sous 6 diners.

Mostre aver gastat per lo salari del pare predicador.......................................................... 1 lliura 4 sou.

Per la llansa de la bandera............................................................................................. 1 lliura 4 sous.

Per lo menjar del Pare predicador per tres menjars........................................................... 16 sous.

Te rebut dit Carbonell dos pensions de la vila del Albi que son deu lliures se li han de fer bons 15 lliures. se li han donat en contant.

Possaren per Majordom en companya de Joan Valles Salvador Castellnou.

Mostre aver gastat per lo que ha donat al vicari de dita vila per lo anterior de Barthomeu Peyro y per tres aniversaris de confrares.. 2 lliures 1 sou.

Per lo anterior de dit Peyro y per mes aniversaris de confrares......................... 2 lliures 6 sous.

Ha posat na Corcona en lo calaix per lo que ha aplegat del pa...........................4 lliures 2 sous diners

Reste a donar sis sous de pa que ha de plegar.

Foren passats dits comptes dia y any present dits y foren donats bons comptes. Posaren a Majoralesses per a plegadora na Sunyera venedora na Babota.

Lo canonge Tarros visitador


Vuy als 12 de octubre de 1632 dona comptes Joan Valles majoral de son any de Majoral del Roser; en presencia de Pere Riber altres dels jurats de la vila de Castelldans y de Salvador Castellnou altre majoral y de mi Pere Fores present vicari de dita vila y dona bons comptes y mostra aver gastat lo seguent.

Pº mostre aver gastat ab dos lliures una onsa de serà blancha al preu de 10 sous lliura..1 lliura 3 diners.

Item mostre aver gastat per dos atxes de serà blancha pesan onse lliures per onses a preu de 10 sous lliura valen.. 6 lliures 7 sous 6 diners.

Item mostre aver pagat al Pare Predicador del Roser de maig... 1 lliura 4 sous.

Item per una mesura de ordi per la fanal cada una.....1 sou.

Item per cera mostre aver comprat per al dia de Nostra Sra. de agost.. 1 lliura 5 diners.

Item mes per quatre menjars al Predicador y als majorals en tot... 1 lliura 4 sous.

Item am posat en lo calaxi dels diners ha plegat Margarida Babota sis lliures un sou y sis diners....6 lliures 1 sous 6 diners.

Item mostre aver pagat al vicari de dita vila per lo anterior de Barthomeu Peiro y per los aniversaris dels confrares....2 lliures 6 sous, a compliment del que se li deu.

Item se ha donat an Valles per lo que gasta mes del que li avien donat del calaix deset sous y sis.

Posant per majoral ab companyo de Salvador Castellnou a Pere Riber y majoraleses a Andreua Padellassa per venedora y a Margarida Carbonella per plegadora.

Reste na Babota de pa no ha cobrat .. 9 sous 11 diners.

La pensió del Albi esta al calaix.

Tarros visitador.


A 9 de maig 1633 en presentia de Joan Valles Francesch .. y Pere Borbor tragueren del calaix nou lliures 6 sous dic 9 lliures 6 sous mes dit dia quatre sous dic 4 sous entot.

Pere Fores.


Vuy als 27 de novembre de 1633 dona comptes Salvador Castellnou de son any de administracio de la confraria del Rosser los quals ha donats en presencia de mi Pere Fores prevere y vicari de dita y la de Pere Gispert balle y de Joan Peiro major y de Joan Carbonell jurats en los present any de dita vila.

Pº mostre aver gastat ab les axes de cera blanca pesant nou lliures que valen a preu de 10 sous lliura. ... 4 lliures 10 sous.

Item dos lliures de cera blancha ab ciris al dit preu.... 1 lliura.

Item per quatre ciris blanchs per al Rosser pesant dos lliures. ......1 lliura.

Item per la caritat del Predicador del Roser ..... 1 lliura 4 sous.

Item per lo gasto del predicador y la mula. ...... 16 sous.

Item per una clau per la caixa .....4 sous.

Resta deutor setze sous los quals done an diners contents en presencia de dits dadors.

Item done en part de la pensió vint y sinch reals.

Reste adeurer dos lliures deu sous dic 2 lliures 10 sous.

Mostre aver pagat al vicari per los aniversaris de Bartholomeu Peyro vint y sis reals mes per los aniversaris de la confraria trenta y sinch sous.

Dona na Padellassa del pa ha venut quatre lliures onse sous y un diner. ....4 lliures 11 sous 1 diner.

Item na Carbonella per lo que aplegat en la tassa una lliura y tres sous dic....1 lliura 3 sous.

Possaren a majoral en companyo de Pere Riber a Jaume Pau de dita vila per majoralessa per a plegar Brigida Peyro y Panes y a Margarida Massot del porxe per a vendrer.


Vuy a 21 de octubre 1633 en presencia de Joan Peyro major y Joan Carbonell jurats y de mi Pere Fores prevere tragué Joan Pau del calaix tretze sous dic.. 13 sous.


Vuy lo Primer de Janer tragueren del calaix de Nostra Sª en presencia de Jn. Peyro Salvador Castellnou y Joan Carbonell jurats de Jn. Pau majoral y de mi Pere Fores prevere sinch lliures pera pagar lo Predicador del nom de Jesus y gasto foren donades a Joseph Corcho altres dels majorals del nom de Jesus faran atornar en dit calaix en aver cobrat 5 lliures.

Foren tornats dites sinch lliures en dit calaix en presencia de Jn. Peyro Salvador Castellnou y de Jn. Carbonell jurats y de mi Pere Fores Vicari als 29 de Abril 1634.


Vuy als 17 de desembre 1634 fona comptes Pere Riber de son any de Majoral de la confraria de Nostra Srª del Rosser en presencia de mi Pere Fores prevere y vicari de dita Iglesia de Jn. Valles lloch tinent de balle de Miquel Miro y de Barthomeu Massot jurats y de Je. Pau Majoral y ha donats bons comptes.

Mostre aver gastat ab un menjar al Pare predicador y ha un Majoral.....5 sous.

Per la caritat del sermó. ..... 4 sous.

Item per 4 aniversaris de confrares y per los aniversaris de Bartholomeu Peyor quatre lliures y dotze sous dic 4 lliures 12 sous.

Em possat en lo calaix per lo que ha plegat Margarida massota.........5 lliures 15 sous 4 diners.

Per los diners de la tassa.

An possat a Majoral en companyo de Jaume Pau Pere Padellas y Majoraleses per a vendrer a Catarina Miro y per aplegar a ( Margarida Queralt mori ) Elisabet March muller de Andreu.

A tret Je. Pau per gasto de la confraria a 17 de febrer quinse sous y quatre dic. ... 15 sous 4 diners.

Nota: se encarregue a Je. Pau cobrar la pensió del Albi per dit herba.


Vuy als 7 de juny 1635 Je. Pau majoral de Nostra Srª del Rosser ha posat en lo calaix per set canes y mitja de drap de les mortalles se han venut a preu de 8 sous per cana tres lliures dich 3 lliures.

Item han posat en dit calaix sinch lliures per la pensió del any 1633 de la villa del Albi y assi en presencia de mi Pere Fores prevere y vicari y de Miquel Miro y Batholomeu Massot jurats. Dit dia en presencia dels dalt dits ha pres y tret del calaxi per a comprar cera y per lo gasto del predicador del Roser de maig 9 lliures 17 sous. Esta lo gastat en un memorial al calaix. ..9 lliures 17 sous.

Item a tret per pagar al Sr. Vicari los tres aniversaris de Nª Sª Candeler de la anunciació y aniversaris del maig quinze sous y vint y sis sous per lo any de Bartholomeu Peyro y esta pagat dit Vicari fins al maig ynclusive, vuy dia y any dalt dit. ..... 2 lliures 1 sous.


Vuy als 30 de novembre 1635 dona comptes Je. Pau Mayoral de Nostra Sª del Rosser en presencia dels honorables Pere Gispert balle Thomas Valles jurat y de Pere Padellas jurat y altre majordom juntament al dit Pau i de mi Pere Fores prevere y vicari de la Iglesia de Castelldans y a donats los comptes següents.

Pº. Mostre aver gastat per dos sermons al Predicador del Rosser de Maig. ....2 lliures 8 sous.

Item per tres menjars del predicador y hu dels majorals. ...... 17 sous.

Item per dos atxes blanques y quatre ciris pesant 14 lliures 9 sous a raho de 9 sous lliura. .... 6 lliures 12 sous.

Item mostre aver pagat al Vicari per los aniversaris de Barthomeu Peyro vinti y sis sous y per los aniversaris dels confrares per tres aniversaris a sinch sous caritat 15 sous en tot son dos lliures un sou, dic..... 2 lliures 1 sou.

Possaren per Majoral en companyo de Pere Padellas a Joan Valles Major y Majoraleses per a vendrer a Speransa Vidala viuda y plegadora a na Teresa Costa muller de Joan Costa.

Reste Elizabet March per lo que ha plegat en la tassa nou reals dic ........ 18 sous.

Ha plegat na Mirona del pa trenta vuyt reals y un diner. ...... 3 lliures 16 sous 1 diner.

Reste deutor Je. Pau sinc lliures per no aver cobrat la pensió de son any fa la vila del Albi dic ... 5 lliures.

A tret Pere Padellas del calaix per comprar cera nou reals dic ....... 18 sous.

Los altre comptes estan mes enllà nota assi lo que deu Padellas que son 18 sous.

Roser tres lliures y setze sous dich 3 lliures 16 sous dels quals se ha pagat al Vicari ço es dos lliures 12 sous per los aniversaris den Berthomeu Peiro los quals se celebren la hu en Abril y lo altre en octubre del any 1638, y dotze reals per la caritat del sermó de la festa de Nostra Srª del mes de octubre que tot junt fa dita suma de tres lliures y setze sous dich 3 lliures 16 sous.

Copia del testamente de Berthomeu Peyro. (es amb llatí l’he traduïda amb google translate com he pogut)

A tots i cadacun llegireu les cartes que se us presenten tan si teniu por com no, jo Pere Roda Vicari de Castriasinorum diòcesi ilerdense per l’Il·lustre i Reverend mestre fr. D. Geroni Spert Prior de Scale dei plebà i Rector d’aquest lloc. Que entre les escriptures del Reverend Francesc Torres que va ser Vicari de dita vila, trobo el testament de Bartolomé Peiro pagès de dita vila de Castri asinorum seguidament a sota escrita.

Dia 14 abril any 1588. En nom de deu nostre Senyor Jesuchrist y de la humil Verge Maria mare sua y senyora nostra amen. Com ningú en carn humana posat no pugua evitar la mort corporal y per ço jo Berthomeu Peyro del lloch de Castelldasens estant sa y bo y de cos y de pensa y ab mon plen seny y memòria fas y ordeno mon darrer testament y mas ultima voluntat scrit de ma mia propria lo qual vull valgue per testament i darrera disposició so per quodicil o per aquella manera que millor valer pugua.

Primerament coman la mia anima a mon Senyor deu Jesuchrist qui de no res la ha criada la vulle acullir a la sua Santa gloria de paradís amen. Es mes elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo vas de mos antipassats.

Es mes elegesch en marmessors de la mia anima e tudors y curadors de mos bens y fills y del present testament y ultima voluntat executòria al honorable en Juan Peyro y al venerable mº Francesch Tudela y an Juan Tudela los dos cunyats meus de la vila de Vellpuig y an Juan Villa Franqua de les Borges cosin germa meu y an Toni Reig marit de ma neboda del lloch de Granyena als quals dono plen poder y facultat de cumplir y executar tot lo que per mi trobaran ordenat en lo present testament.

Mes vull que totes mes injuries sien perdonades e remeses y que tots mos deutes sien pagar aquells que per altres u testimonis u albarans dignes de fe se mostrara que jo deure.

E mes prench per la mia anima pera misses de cos present nobena y cap dany sinquanta sous y si mes ni aura menester sie a coneixensa de mos marmesors y vull quem sie fet añyal de pa y candela per temps de un any aixi com se pratique en lo lloch de Castell.Dasens.

E mes vull me sie celebrat un trentenari de Sant Amador.

E mes vull me sien celebrats dos aniversaris cada any. Ço es un en lo mes de abril, y laltre en lo mes de octubre, y en cada Aniversari hayen a entrar o per millor dir se hayen de cantar per set capellans, y lo vicary que seran vuyt, y a cada Capella hayen de donar de charitat tres sous dich 3 sous y pera pagar la sobredita cantitat que puyara per cada Aniversari vint y quatre sous que entre tot pren suma de coranta vuyt sous dich 2 lliures 8 sous. Consigne y lleixo y llego coranta y vuyt lliures dich 48 lliures de propietat y de pencio 2 lliures 8 sous de aquell censal mort que jo tinch sobre la vila del Albi de cent lliures de propietat y sinch lliures quiscun any de pensio.

E mes del sobre dit censal consigno y lleixo dotse sous a la lluminaria de la iglesia de Castelldasens cada any y per estos 12 sous sien tenguts y obligats los sacristants a donar lo que sie menester en dits aniversaris de cera al temps de la celebracio sobredita quiscuns anys y dits aniversaris al temps que se auran de celebrar, vull que sien manats lo Diumenge abans de la celebracio per lo Vicary que vuy es y per temps sera al peu del altar y sie tengut y obligat dit Vicary de fer toquar les campanes de part de vespre y per sos treballs que lo Reverent Vicary tindra de fer venir los Capellans y manar, y fer toquar, vull li sien donats del restant del censal sobre dit dos reals dich 2 sous entre los dos aniversaris de manera que noy restara en dit censal sino trenta y sis sous y aquestos vull sien de mon hereu empero si aquas la vila de Castelldasens voldra fer altar en quei haye Confraria de nostra Senyora del Roser los y deixo a llumenarya de dita Santa Confrarya del Roser los dits trenta sis sous dich 36 sous.

E mes pera affectuar y administrar los sobre dits de mos Aniversaris Constituesch y deixo patrons al Rnt Rector de la present vila de Castelldasens y a son Vicary que vuy es y per temps sera y als Honorables Majorals de la Confraria de Nª Sra. del Roser de dita iglesia que sera, a tots los sobre dits dono plens poder y facultat que apres de mon obit reben la pencio sobre dita de les sinch lliures y aquella hara per llesores los consigno pera les sobre dites coses per mi ordenades, y vull y ordeno que los dines de dita pencio vinguen en mans dels majorals de Nra. Sra. del Roser, y sien tinguts y obligats a pagar dits llegats y aixecutar dita pencio y aço en obligacio de aquells trenta sis sous que jo deixo a la llumenaria de la confraria del Roser, y en los dits 36 sous vull que per los treballs de dits majorals los sie donats un Real per home.

E mes vull que aquesta pencio de les sinch lliures que jo llego para pagar los sobre dits aniversaris y lluminaries de la iglesia y confraria vull tingue en ma y poder de mon hereu universal y aquest pague lo que damunt esta legat fins a tant y haje confraria de Nª Sra del Roser, y de aqui en avant se passen los llegats del testament conforme per mi ordenat esta.

E mes vull que en cas de lluicio del sobre dit censal de les cent lliures vull que la propietat ço es les cent lliures sien depositades en lo sacrari de la seu de lleyda y que de alli no puguen eixir sino per a esmersar sobre de lloch segur y no particulars. E per quant mon honcle Joan Peyro germa de mon pare y tindrie la mitat en dit censal de les cent lliures vull y mano que mon hereu davall escrit sin haje a la mitat so es 1 lliura a pagar.

Item Deixo a ma amada muller Francisca Peyrona y Tudela la vida sobre tots mos bens mantenint mon nom y si aquas se vol casar li deixo trenta lliures y de aquelles casant o no casant vull ne pugue fer a ses propries voluntats.

Item Vull que la dita ma muller mantenint mon nom pugue estar en la casa de mon hereu sana y malalta y la hajen a vestir y calsar y sino voldra estar en casa estigue alla ahont bon vist li sie y mantenint mon nom vull que mon hereu sie obligar a donarli tots anys divuyt fanegues de forment y 25 cantes de vi bo y rebedor y tres cantes de oli dich 3 cantes de oli, y mes vull li en sie donat quiscun any sinch lliures en dines para son servei quada any mantenint mon nom y no de altra manera.

Mes deixo a Maria Juana Peyrona muller de mon honcle en Juan Peyro XX lliures y de aquestes pugue fer a ses voluntats.

Mes deixo a ma germana Catharina Solanes XV lliures dich 15 lliures y de aquestes pugue fer a ses propries voluntats.

Mes deixo y llego a mes filles ço es Catherina y Agna y Ysabet a cada una de aquestes CCXXXX lliures en diners y vull los sie donat a quada una roba de llana y de bri conforme la dot y aso en cartes de nupcies com apparª a mos marmesos.

Mes deixo y llego a mon fill Juan Baptiste la casa y la fort que tenim en sa plasa y vila de les Borges Blanques y la fort en lo terme de Castellot, per quant mon honcle en Juan Peyro y te la mitat vull que mon hereu dovall escrit lin pague la mitat.

Mes lleixo y lego al dit Baptista fill meu sinquanta lliures de Renta y propietat mil lliures ab altres censalistes. M lliures.

Item Mes vull que li sie donat roba de llana y de bri com a qualsevol de mes filles y aso no li sie donat ninguna cosa de les sobre dites coses sino en cartes de nupcies. Mes vull que si lo dit Baptiste morie sens filles legitimes, un o molts que en tal cas no pugue testar sino de CC lliures y lo restant sie tornat a mon Hereu davall escrit.

Tots los altres bens meus sitis mobles aguts y per aver ahont se vulle que sien deixo a mon fill Juan y si aquest murie sense fills u filles, un o molts llegitims que en tal cas no pugue testar sino de CCCC lliures y lo restant sie de mon fill Baptista y si acas ell murie sens fills ni filles legítims un o molts vull que en tal cas sie de mes filles sobre dites y si ninguna ni aura de mes filles que no tinguen fills ni filles un o molts vull que de mos bens no lin hajen a donar sinó CC lliures y lo restant so partequen les que fruit de Benedictio tindran y si aquas aquestes mes filles morien així unes com altres sense fills o filles un o molts en tal cas vull que sos bens quei seran sien de ma germana Catherina Reya y Margarida Solanes y si apres estes moren sense fills u filles vull vinguen a mos cosins germans o fills de cosins germans aquestos que so partesquen per iguals parts ab una que dels fills que seran de la casa den Pere Vila Franqua de les Borges los sien donat per magoria 1X lliura lo llegat de la Marga que raone de ma germana y ses filles vull sien primer que no les demes cosines.

Item vull y mano que tots mons bens en ma y poder de mon honcle en Juan Peyro sien venguts tot lo temps de sa vida pugue fer a ses pròpies voluntats de tot lo del meu y que ningú de mos tudors y curadors y ningú de mos fills no filles no li puguen demanar denguna cosa.

Item vull y mano que tota hora y quant que ma muller sen volera anar de ma casa sen pugue anar liberalment sie en mon honcle u ahont voldrà viure li hagen de donar tot lo sobre dit contingut en lo present testament, sig+ne de mi Berthomeu Peyro qui lo present testament lloho aprovo firmo y jur+o en ma y poder de mº Francesch Torres Vicari de Castelldasens. Testimonis coneguts y nomenats per lo dit testador foren Berthomeu Cabestany pages y mestre Juan Carbonell pedrapiquer los dos habitants en Castell Dasens.

Als catorse dies de abril mil sinch cents vuytanta vuyt lo predit Batholomeu Peyro testador me dona a mi Francesch Torres prevere y vicari de dit lloch de Castelldasens diòcesis ilerdense en la sua darrera malaltia estant en lo llit en sa pròpia casa malalt lo present testament y me digue que aquell era son darrer testament y ultima y darrera voluntat tot lo qual ell avie fet y ordenat y scrit de sa ma pròpia lo qual vol que valague per testament o quodicil o per qualsevol altra ultima voluntat que millor de dret puga valer y tenir cassant y anullant qualsevol altre testament y quodicil per ell fet fins al present dia y així fonch clos lo present testament y firmat y jurat en poder de mi Francesch Torres vicari.


Els testimonis dalt anomenats i el dia i any dalt dits. Perquè totes les coses que s’han dit més amunt gaudeixin de fermes, i per a donar a tothom plena fe jo el més amunt dit Pere Roda vicari tots los anomenats al principi els he extret del seu veritable original paraula per paraula. La meva signatura que utilitzo com a notari públic.

sig

 


Nos don Bernardo Cavallero de Paredes por la gracia de Dios y de la santa sede Apostolica obispo de Lerida del consejo de su Magestad haviendo visitado la yglesia Parrochial de la villa de Casteldases visitamos el presente libro de la cofadria de nuestra señora del Rosario la qual tiene de renta cinco libras y passadas cuentas hallamos tiene la cofadria en su abono tres libras y cinco sueldos de los quales hay depositados en el arca de nuestra Señora dos libras y ocho sueldos y de lo de demas es deudor Francisco Carbonell a quien mandamos page con efecto en todo el tiempo que ha dado la cofadria y si en este tiempo no paga mandamos al Vicario en pena de excomunion maior lo evite de los divinos oficiós todo lo qual y lo que en adelante se sacare mandamos se gaste en probendas y utilidad de dicha cofadria datado en dicha vila de Casteldases a 15 de Março de 1639.

El obispo de Lerida.


Vuy que contam als 21 de Mars de 1640 Jaume Pau payges de la vila de Casteldasens com ha majoral de la confraria de Nostra senyora del Roser ha passat comte de tot lo que tenie encomanat y encarregat del altre maioral qui ere Fransech Carbonell los quals comtes se son pasats en presencia de Mateu Capcetay Pere Ribe Joan Valles jurats de la sobre dita vila de Casteldasens y en presencia de Ramon Queralt y de mi Jaume Sabater prevere, tots comtes passats y finals lo dit Jaume Pau ha donat sinc lliures nou sous pera remato de altres comtes que dit Jaume Pau ere torna seua per lo que tenie encarregat y dites sinc lliures nou sous ha rebudes en presencia dels sobre dits maiorals de dita confraria Ramon Queralt dia y any sobre dit. Incloenli en los dits comtes les pensions del Albi de 1638 y 1639 que dit Pau ha bestret i pagar i per ser ayxi fas la present memòria dia y any sobre dit.

Jaume Sabater prevere.


Fet y ay sobre dit donant comte les maioraleses del Roser del qui avien a plegat y venut y se trobe aver venut de pa una lliura sien vuit lliures sis rep y sis dines qui eren Catarina Berenguer y Isabet Fuster les quals vuit lliures ha donades als senyors jurats en presencia dels maiorals del Roser qui eren Ramon Queralt y Jaume Pau y de mi Jaume Sabater prevere y vicari de Castelldasens les quals vuit lliures serviran per als coldrats y lo demes se an donat al majoral del Roser que erer Ramon Queralt.

Lo mateix dia que feia comtes lo sobre dit Jaume Pau posaren per maioral en lloc de dit Jaume Pau ab voluntat de tots los sobre dits jurats y majorals han elegit ha Pere Padellas per companyo de Ramon Queralt dia y any sobre dit de 1640.

Tambe lo mateix dia se son elegides per maioraleses ço es venedora y plegadora per les maioraleses velles les seguens pera venedora Joana Savit y la plegadora Isabet Curquona que se li encomane a la plegadora una tala de plata y lo tambo ab voluntat dels sobre dits.


En lo present dia y any sobre escrit 11 de mars de 1640 se encarregue lo inventari de la roba que per al dia present se trobe asentada en lo inventari retro escrit el te per rebut lo sobre dit Ramon Queralt maioral de dita confraria de nostra Senyora del Roser.

Item dit dia y any se son contats los dines ques troben de dita confraria que entre tot se trobe averi sinc lliures nou sous dic 5 lliures 9 sous les quals han posat en los calayxos.

Y també los sobre dits dotse sous se son posats en los calayxos que sobraven dels vuit lliures que los sobre dits jurats haurien pres per als coldrats de les majoraleses dalt nomenades.


Als 21 de Maig de 1640 los jurats de la present vila qui son Mateu Capcetay Pere Ribe joan Valles han tornades aquelles vuit lliures que averen preses dels dines de Nostra Senyora les quals te rebudes Ramon Queralt en companyia de son companyo Pere Padellas les quals se encarrega y promet donar comtes y estes ha preses com ha majoral de Nostra Senyora.


Als 21 de octubre de 1640 dona comtes Ramon Queralt maijoral de la confraria de nostra senyora del roser en presencia de Nicolau Flix y de Tomas Valles y Batiste Peyro jurats al present y de mi Jaume Sabater prevere y vicari y computats lo gastat an lo distribuït suma igualment y los tenen per ben pasats y le donaren per companyo ha Gaspar Berenguer per companyo de Pere Padellas y mes se encarregue lo porvenir de la roba Pere Padellas conforme lo tenie ab lo sobre dit Ramon Queralt.

Als 4 de novembre de 1640 Isabel Flix de la vila de Castelldasens ha donat comte coma maioralesa de nostra Senyora del Roser del present any y Elisabet Corquona coma maioralesa també de dita confraria y la sobre dita Isabel Flix se trobe aver plegat tres lliures y divuit sous dich 3 lliures 18 sous los quals se son posats en lo calaix y la sobre dita Isabet Quorquona ha plegat dos lliures manquo sis dines dich 1 lliures 19 sous 6 diners y també se son posats en la calaix y posen per plegadora Isabet Peyro y Mariagna Castellnoua pera venedora.


Als sis del mes de octubre dell any mil sisens quoranta u donaren comtes los maiorals del roser so es Pere Padellas ha Gaspar Berenguer en presencia de Joan Valles y dels jurats Gaspar Berenguer y lo sobre dit Pere Padellas com ha jurats y Andreu Marc y en presencia de mi Jaume Sabater prevere y vicari y pasats tots los comtes se trobe que sume tant llo gasto com llo recibo y tots los presents los tenim per bons y passats i dit dia y any lo sobre dit Gaspar Berenguer se encarregue llo inventari della roba de dita confraria de drap sol llo tafata que ja esta notat en llo sobre dit inventari y donen per companyo dell sobre dit Gaspar Berenguer ha Pere Ribe de lla mateixa villa.ç

Item dia dia y any se trobe aver plegat na Castellnoua com a maioralesa de dita confraria y ha dont comte de sinc lliures catorse sous y vuit dines y se ha posat en los callayxos una lliures deset sous y vuit dines que llo demes ha distribuït llo sobre dit Pere Padellas per a gestos de dita confraria y dit sia y any han mudades maijorales Paulla Pau per venedora y Joana Flix per plegadora de dita confraria de nostra senyora dell roser.

Item se ha posat en lo calayx de nostra senyora dells dines de les moses sinc liures denou sous y quatre.


Als 20 dell mes de juliol de 1642 a cobrat Gaspar Berenguer per los gestos que feu en lla festa del roser de maig 2 lliures 14 sous.

Item dit dia y any se a posat en los calayxos lo restan delles dotser luires que avien deyxat allà dita que son nou liures divuyt sous dic 9 lliures 18 sous.


Als 30 de novembre del any 1638 en presencia de Joan Valles sotsballe Miquel Miro, Jaume Pau, Miquel Queralt, Jurats y de mi Pere Garcia Vicari de la Iglesia de Castelldans y de Francesch Carbonell majoral de la confraria de nostra Srª del Roser fundada en dita Iglesia a donat comptes Violant Peiro muller de Joan Peiro per lo pa que dita Violant Peiro a venut lo qual pa se ha plegat per la vila y se ha trobat que lo dit pa que dita Violant Peiro a venut sume sinch lliures setze sous dich 5 lliures 16 sous los quals se ha possat en la calaix de Nostra Srª del Roser vuy dia y any sobre dit.

An posat per venedora a Catharina Berenguer y ha Isabel Fuster per plegadora.


Vuy dia y any sobre dit en presencia de Joan Valles sots balle Miquel Miro Jaume Pau Miquel Queralt y de mi Pere Garcia Vicari de Castelldans a donat compte Francesch Carbonell majoral de dita confraria del Roser dels anys 1636 y 1637 y se trobe omputat lo rebut ab lo gastat esser tornador dit Francesch Carbonell a dita Confraria deu lliures dich 10 lliures.

Ab altre partit e tornador dit Francesch Carbonell deset sous a dita Confraria dich 17 sous.

Sumer lo que reste a deure Francesch Carbonell a dita Confraria del Roser 10 lliures 17 sous.

Les quals deu lliures y deset sous lo dit Francesch Carbonella de donat an Jaume Pau majoral de dita Confraria en los anys 1638 y 1639. Donen per companyo al dit Jaume Pau ha Ramon Queralt. El dit Jaume Pau se encarregue lo retroscrit Inventari juntament ab Ramon Queralt com ha majorals de dita Confraria vuy als 30 de novembre de 1638.


Vuy a 30 de novembre de 1638 en presencia de Joan Valles sots balle Miquel Miro Miquel Queralt jurats y de mi Pere Garcia vicari de Castelldans se ha tres del calaix de Nostra Srª del Roser (no segueix)

Inventari de la roba y joyels de dita confraria de nostra Srª del Roser lo qual de encarrega a Francesch Carbonell als 10 de maig del any 1638 en Presencia de Pere Gispert Batlle Salvador Castellnou y Joseph Corco jurats y de mi Pere Garcia de Castelldasens, y dit inventari y les coses que se ha trobat son les següents.

Pº tretze agnus de plata blanchs y dit Francesch Carbonells ha de dar uns agnus. ...13.

Item Agnus de plata dorats tres ........................................ 3.

Item dos crestalls lo hu redo y lo altre pla. ...................... 2.

Item tres anells de plat..................................................... 3

Item un rastre de corals...................................................1

Item un rastre de crestalls grochs....................................1

Item un safata blau de una can de llarch y quarts ample....1

Item un manto de domas vermell.................................. 1

Item altre domas blanch............................................... 1

Item altre de domas vert. ............................................. 1

Item dos mantos de catalufa mostrejada. ... 1 Teixit fi de seda o de llana atapeït i felpat, del qual es fan catifes i tapissos

Item altra de catalufa verda......................................... 1

Item dos stovalles unes de pinte ample y altre de pinte stret.... 2

Item sinch tovalloles stretes y una redona. ............................ 6

Item cinc mortalles curtes y dues llargues............................... 7

Item quatre candeleros. ...................................................... 4

Item un plata de estany. .................................................... 1

Item un Agnus grans ab un trensilla de or. ......................... 1

Item tres patenetes. ........................................................... 3

Item tres venes a la morisca. .............................................. 3

Item un manto lleonat dolentet y una bola per portar la bandera.

Fou encomanat lo sobre dit inventari al sobre dit Francesch Carbonell en presencia dels sobre dits.

Vuy dit dia ab los sobre dits presents contat lo lo gastat reste a deure Francesch Carbonell a dita Confraria deset sous dich 17 sous y reste ha cobrar les dos pencions del Albi ço es lo any 1636 y 1637 y donenli per companyo a Jaume Pau.


Nos el Dr. Francisco Vola Dean y Canonigo de la Srª. Iglesia cathedral en lo Spiritual y temporal Vº General Oficial y visitador del obispado de Lerida por el Illmo. P. D. Miguel de Escartin obispo de Lerida del Consejo de su Magestad, aviendo visitado el presente libro de la cofradia de Nª Sª del Rosario del lugar de Castel de ans avemos hallado que no an continuado las cuentas, dicen por aver perdido este libro, y paraque se puedan escrivir en adelante mandamos al Mayoral de dicha cofradia que haga hacer un libro y que se escrivan en el las cuentas, y se den cada un año de presente se hallo que admitido el gasto que avia hecho hasta el dia y año abajo calendado quedara en poder de Juan Sans Mayoral 113 sueldos mas en trigo en el Albi 21 y mas tres pensiones atrasadas en el Albi de cinco libras cada uno lo que manddamos sse cobren, y distribuyan como hasta aquí se a acostumbrado. Datado en visita en Casteldans a 8 de junio de 1658.

El Dor. Francisco Llera Vola Vª General y oficial visitador.

Por mandamiento de el V. General Mi Mathes de Ralla pro decreto.


1659

Joan Sans Majoral.

Pº e aplegat blat en lo estiu pasat quatre quarteres y nou cortans e venut a rao 22 sous la un ab altre perquè ni havie de gastat val tot junt sinch lliures dich... 5 lliures.

Item e cobrat o tret del baci en tot est any coranta reals dich 4 lliures.

Item he rebut de na Curvona quatre lliures de cera les quals e possades en ses axes.


Any 1659

Juan Sans majoral he gastat lo seguent:

Pmº per dues aches blanques sinquanta reals dich ...5 lliures.

Item per unes lliures de cera blanqua unça de 16 sous val. .........1 lliura 16 sous.

Item per dues lliures de cera groga disset sous y quatre dines dich .. 17 sous quatre dines.

Item altres dos lliures y mitja de cera groga. ......1 lliura 2 sous.

Item al Sr. Vicari per 4 aniversaris. . .............. 1 lliura 12 sous.

Item per mitg pam de domas 2 sous.................. 12 sous.

Item mitga ma de paper ques lo present. ........2 sous 6 diners.

Item es anat lo majoral dos veguades al Albi per cobrar la pencio de 5 lliures fan a la Iglesia y no es cobrat res,. Jornal 6 sous....12 sous.

Gastat suma. 12 lliures 4 sous 4 diners.

Lo sobre dit majoral a donat comptes davant el Sr. balle y jurats de son any i vist lo rebut y gastat es cobrador 3 lliures 4 sous 4 diners, an li donat 12 sous per los jornals y lo restant u done gratis a nostra Senyora y lin fan difinicio de ma de mi Pere Roda vicari a 29 de octubre any 1659.


Pere Riber majoral entra lo any 1661.

Pmº. A rebut de una quartera de blat .. 3 lliures 10 sous.

Item a rebut del basi en tot lo any ... 5 lliures.

A donat comptes davant lo Sr. Balle y jurats an que mostre haver gastat entre cera y los aniversaris y altres coses sinch lliures y a donat de contant tres lliures deu sous al majoral que reste qui es Joan Sans per tant li fan present difinicio de ma de mi Pere Roda vicari y prevere de dita confraria.


Any 1661 es majoral Juan Sans entra a Pasqua granada y a rebut lo seguent:

Pmº. A rebut dels comptes del majoral vell qui es Pere Riber. ......3 lliures 10 sous.

Item a rebut de Maria Flix y Mariagna Mirona majoraleses del Roser tot lo que an aplegat al pandero y a la panistreta des del Roser 1660 fins a nostra senyora de octubre 1661 sis liures dich. ........ 6 lliures.

Item a aplegat al baci de pasqua fins a tots Sants quinse Reals ....... 1 lliures 10 sous.

Item a rebut de la majoralesa Anglesa dues lliures deu sous. ......... 2 lliures 10 sous.

Item e rebut de Sr. balle Flix ..... 1 lliura 10 sous.

Sume lo rebut 15 lliures.


Item e rebut de una quartera de blat de mi mateix... 3 lliures 8 sous.

Suma 18 lliures 8 sous.


Als 10 de desembre 1662 se son pasats los comptes de Juan Sans davant lo Sr. balle y jurats lo rebut sume 18 lliures 8 sous y lo gastat sume 13 lliures 16 sous reste a pagar quatre lliures les quals ha donat de contant al majoral nou qui es Andreu Peyro y per tant de voluntat tots se li fan la present difinicio vuy dia y any sobre dit. Pere roda vicari.


Any 1661 a gastat Joan Sans majoral del Roser:

Pmº. Una lliura de cera blanqua ........... 13 sous.

Item per dos aniversaris dels confrares. ......16 sous.

Item beta un sou ...................................... 1 sou.

Item e gastat per dos aches blanques de cera pesen 10 lliures a raho de 14 sous lliura valen, 7 lliures.

Item per Nadal dos lliures de beles. .................1 lliura 8 sous.

Item per Nostra Senyora de la Candelera una lliura de beles blanques. ..... 14 sous.

Item pera Pasqua de Resurreccio 1662 mitja lliura de beles blanques. 7 sous.

Item per Nostra Senyora del Roser en maig. .... 15 sous.

Item una llantia. ................5 sous.

Item 4 aniversaris. ........... 1 lliura 12 sous.

Item me feu anar lo pare prior al Albi per a cobrar les pensions de la Confraria del Roser Jornals sis sous dich... 6 sous.

Suma 13 lliures 12 sous

Item de dos jornals de anar al Albi.......... 12 sous


Andreu Peyro majoral de la Confraria de Nostra Senyora del Roser entra dia de Pasqua Granada 1662.

Pmº. A rebut de Juan Sans majoral vell ...... 4 lliures

Item a rebut de na Anglesa y Lluisa Salto majoraleses lo que aj aplegat a la panistreta y cantant. ... 4 lliures 16 sous 8 diners.

Item tinch rebut de la vila del Albi per mans del sindich qui ere mº Jaume Eymerich = barber, o, cirurgia de dita vila set lliures y mitga. 7 lliures 10 sous.

Mes de la majoralesa del Roser ..... 1 lliura.

Item del baci es tret........................1 lliura.

Suma lo rebut ............................. 18 lliures 6 sous 8 diners.


Vuy als 24 de maig 1663 a passat comptes Andreu Peyro del rebut y sume 18 lliures 6 sous 8 diners y lo gastat sume 18 lliures 6 sous reste pagador vuy 7 dines los quals ha donat de contant y per tant li fan la present difinicio an voluntat del Sr. balle y jurats qui son J. Flix balle y Andreu Peyro y Ramon Angles. Pere Roda vicari de Castelldasens.


1662

Andreu Peyor majoral del Roser a gastat lo seguent.

Pmº. E comprat dues lliures de velles blanques a raho 14 sous. ................... 2 lliures 8 sous.

Mes mitga lliura de veles ........................................................ 7 sous.

Item un metgen pera la llantia. ................................................ 1 sou.

Item de 4 aniversaris. ....................................................1 lliura 8 sous.

Item quatre sous ....................................................................... 4 sous.

Item 3 aniversaris. ......................................................... 1 lliura 4 sous.

Item pera Nadal 2 aches blanques pesaren 9 lliures de cera a 14 sous 6 valen. ....6 lliures 10 sous 6 diners.

Item pera nostra Senyora del Roser 2 aches. .................. 6 lliures.

Item una lliura y mitga de cera blanqua. ........................ 1 lliura 2 sous 6 diners.

Sume lo gastat 18 lliures 6 sous


Dia 24 may 1663 es elegit en majoral nou a Pere Riber lo qual acceptant dit carrech a jurat en poder del Sr. balle J. Flix que be y lleialment administrara dich ofici y mirara per lo util y profit de dita sant Confraria.

Ha 24 de maig 1663 es entrat a majoral de Nostra Senyora del Roser Pere Riber y a rebut lo seguent.

Pmº. A rebut de mans del majoral vell blat dues quarteres y tres cortans, venut a raho de 3 sous. ..........2 quarteres 3 quartans.

Item a trobat al basi deu reals. ....... 1 lliura.

Sume lo rebut 4 lliures 7 sous 6 diners.

Item a rebut dit Pere Riber de mans de les majoraleses del Roser.................. 6 lliures 3 sous.

Item tinch rebut del basi de nostra senyora en tot lo any de almoynes. .......... 3 lliures 15 sous

Item e rebut de la majoralesa. ........................................................................ 11 lliures..

Sume 25 lliures 5 sous 6 diners.


En Castelldasens 31 de Mayo de 1663 visitamos el presente libro de la cofadria de nuestra Señora del Rosario y hallamos se pasaron cuentas en 24 de dicho mes y se halla tienen bueno la cofadria dos quarteres y tres quartans de trigo y en dinero 11 sueldos, y esta en poder de Pere Riber Mayoral al qual mandamos que al cabo del año ajuste las cuentas y gaste en provecho de la cofadria lo que fuese necessario con cuenta y rozon. Arriba datado.

El D. Pedro Mallada Vicario General oficial y visitador.

Memorial del que a gastat Pere Riber lo Any de 1663.

Pmº. A comprat tres lliures de cera. ........................2 lliures 5 sous.

Item e pagat a Cartoixa vint reals devie el majoral vell. ......2 lliures 6 diners.

Item he pagat 6 sous a la visita. ............................ 6 sous.

Item per 3 aniversaris al Sr. vicari. ....................24 sous.

Item per a Nadal una lliura de cera. ................. 14 sous.

Item per nostra senyora Candelera altra lliura de cera catorse sous.. .............. 14 sous.

Item per a Pasqua dos lliures de cera. .............. 1 lliura 5 sous.

Item un aniversari. ........................................... 8 sous.

Item per a la festa del Roser compri quatre atxes de cera. .........13 lliures.

Item al predicador del Roser. ......................... 2 lliures 6 sous.

Item e pagat de mitga lliura de cera blanqua. ..... 7 sous 6 diners.

Sume tot lo gastat 23 lliures 10 sous ( a mi m’ensurt 24 lliures 10 sous.)


En presencia del Sr. Flix balle y dels jurats a pasats comptes Pere Riber y es tornador a la confraria del Roser dos lliures sinch sous y mitg y de voluntat de tots se li fa la present difinicio de comptes de ma de mi Pere Roda Vicari als 12 de Agost 1664.


En la vila de Castelldasens als dotze dies del mes de desembre del Any 1664, despres de haver visitat la Iglesia de dita vila havem visitat lo present llibre de la confraria de N.S. del Roser y havem trobat se porte ab bon orde y així encarregam als majorals de dita confraria se continue en la mateixa conformitat. Data dalt ficada.

Pere Mallada Visitador General


Lo testament de Bartomeu Peyro que dexa sinch lliures a la confraria del Roser de Castell desens esta cosit en lo Manual de mº Miquel Masot vicari de Castell desens lo any 1611 cosit per mi Antony Sabater prevere y vicari any 1665 als 26 de Maig de dia Any y lo horiginal del Acte esta en lo notari de Vallus en les escriptures de mº Fores Vicari lo Any de mil sinch sens vuytanta als sis del mes de noembre de la nativitat del Señor.

Aqui comense lo rebut per Juan Sans majoral de la confraria de nostra senyora del Roser.

Pmº. A rebut del majoral vell dues lliures sinch sous 6 ere tornador.....2 lliures 5 sous 6 diners.

Item he rebut blat tres fanegues y un corta .... 3 fanegues 1 corta.

Item ordis tres quartans valen sis sous. ........... 6 sous.

Item he venut lo blat a raho cint rals quartera que val tres lliures y dos reals dich....... 3 lliures 4 sous.

Item lo Valles vint y un reals dich....2 lliures 1 sou.

Item A rebut del bacis vuit reals..... 16 sous.

Item tinch rebut dels jurats ab on conste... 1 lliura.

Item tinch rebut de na Masota Mayoralesa......9 lliures 11 sous.

Item tinch del plat.......2 lliures 6 sous.


Als 27 de setembre 1665 Joan Sans Majoral de Nostra Senyora del Roser a donat comptes a Pere Riber Mayoral nou davant lo Senyor Joan Flix balle y davant Joseph Corco y Jaume Pau los dos Jurats de Castelldasens y de my Antoni Sabater prevere y vicari y trobat que lo gasto y lo rebut es vingut igualment i sels fa definició de comptes vuy dia y Any suscrits y lo susdit Pere Ribe se encarregue tretze reals dich ...1 lliura 6 sous los quals dines a donat la majoralesa Heronima Masota.


Havent visitat la Iglesia Parrochial del lloch de Castelldans havent visitat lo present llibre de la confraria de Nostra Senyora del Roser y havem trobats se gaste ab molt bon orde y vistos los comptes quede en poder de Gerona Malesa majoral de dita confraria una lliura sis sous manant li que dita cantitat y lo demes plegarà lo gaste be en ulilitat de dita confraria, y que dins termini de un mes en pena de Excomunio y a lley done comptes de dita confraria. Datat en visita en Castelldans a 19 de octubre de 1666 = lo ldo. Joseph Andreu Visitador General.


A 20 de desembre 1666 jo en Pere Riber majoral de confraria de nostra Sª del Roser a donat comtes a en March Salto majoral nou en presencia de mi Macia Puig Vicari de Castelldases ÿ de en Joan Flix Balle de dita vila y de en Jaume Pau trobant que lo gastat y lo rebut es estan ÿgual y se li fa difinicio de dits comtes dia ÿ any sobredit.


A 10 de maig 1661 jo en March Salto majoral de nostra senyora del Roser he donat comtes a en Joan Sans majoral en lo present així en presencia de mi Macia Puig Vicari de la present vila de Castelldases ÿ de en Joan Flix Balle de dita vila ÿ de Andreu Peiro jurat vell ÿ en Jaume Pau ÿ pasats tots comtes reste a deurer dos lliures dos sous ÿ sis dich 2 lliures 2 sous 6 diners los quals done de contant ÿ sel encarregue en Joan Sans ÿ per so se li fa la present difinicio dia i any dit.


A 31 de maig 1668 en Joan Sans majoral de la confraria de Nostra Senyora del Roser ha donat contes a en Cosme Miro majoral en lo present any en presencia de mi Macia Puig Vicari de Castelldases ÿ de en Joan Flix balle de Castelldases ÿ de Joseph Corco majoral en lo present Any ÿ de en Pere Riber jurat vell donan de carrega dit Sans quatre lliures tretse sous ÿ dos. Restant cobrador onse sous ÿ dos però quede de descarrega sinch lliures quatre sous ÿ sis, dich 5 lliures 4 sous 6 diners los quals se li ha donat de present y lo damunt dit en Cosme Miro majoral en lo present Any se encarrege a donar conte de vuit lliures quatre sous dich 8 lliures 4 sous ÿ per so se fa la present difinicio al dit Joan Sans dia y any dalt dit.


Vull a 20 de mai 1669 lo honorable en Cosme Miro magioral de la comfraria de nostra senyora del Roser done conte del que te rebut en lo present Any.

Pº. te de carrega les vuit lliures quatre sous dich 8 lliures 4 sous.

Item tinch tret del Baci catorse sous dich...... 14 sous.

Item tinch tret del Baci quatra rals................ 8 sous.

Item tinc tret del Baci setse sous. ................ 16 sous.

Item tinch tret del Baci catorse reals dich ..... 1 lliura 14 sous.

Descarrega:

Pº. tinch comprades dues atgies blanques........ 7 lliures.

Item dues lliures de cera blanqua......1 lliura 8 sous.

Item una lliura cera blanqua................... 14 sous.

Item per una llantia per dita confraria..... 6 sous.

Item al Sr. Vicari per quatre Aniversaris te celebrats en la Altar del Roser per los confrares...1 lliura 12 sous.

Item Una lliura de cera Blanqua.................... 19 sous.

Item sis sous de cera grogua de candeles. ...... 6 sous.


Vull dia ÿ any sobre dit en presencia de mi Macia Puig Vicari ÿ de en Pere Riber magioral nou per aver lo dit Cosme Miro aver pasats los comtes de dita confraria portant de rebuda 11 lliures 16 sous y de gastat 12 lliures del qual es estat cobrador 4 sous los quals adevia dit a la dita confraria de caritat sse lin fa la present difinicio dia y any dalt dit.

 

Vull a 8 de Juny 1670 en Pere Riber magioral de dita confraria del Roser done conte del que te rebut de son Any.

Po. Tinch rebut de mans de les plegadores de Nª Sª set lliures ÿ miga dich.. 7 lliures 10 sous.

Item Tinch tres de Baci vuit sous........ 8 sous.

Item Tinch tret del Baci catorse sous. ..... 14 sous.

Item Tinch tres del Baci catorce sous....... 14 sous.

Item Tinch tret del Baci setse sous......... 16 sous.

Item Tinch tret del Baci vuit sous. ......... 8 sous.

Item Tinch gastat en cera grogua .......... 10 sous.

Lo gastat de en Pere Riber:

Po. Tinch gastat an unes atgies set lliures ÿ miga... 7 lliures 10 sous.

Item tinch donat al Sr Vicari per la celebració de una Aniversaria vuit sous...... 8 sous.

Item tinch gastat per una lliura de cera blanqua. ......................................... 14 sous.

Item tinch gastat per una lliura de cera blanqua. ......................................... 14 sous.

Item tinch donat al Sr Vicari per la celebració de dos Aniversaris setse sous dich .... 16 sous.

Item tinch donat al Sr Vicari per la celebració de un aniversari vuit sous................ 8 sous.

Item tinch gastat en cera grogua deu sous.......................................................... 10 sous.


Vull dia y any sobre dit lo damunt en Pere Riber done conte de dita confraria davant de mi Macia Puig Vicari ÿ de Ramon Angles magioral nou donan bon conte de carregua ÿ descarregua que tal es ÿgual ÿ per so se lin fa la present definició, dia y any dalt dit.

Lo rebut de en Ramon Angles magioral de la confraria de Nª Sª del Roser de 1671.

Pº. Tinch rebut del Baci catorse sous dich .......... 14 sous.

Item Tinch rebut del Baci catorse sous dich ........ 14 sous.

Item tinch rebut de mans de la magioralesa .... 2 lliures.

Ite tinch tret del Baci setse sous dich.............. 16 sous.

Item tinch tret del Baci setse sous................. 16 sous.

Lo gastat de Ramon Angles:

Pº tinch comprada cera blanqua una lliura ............ 14 sous.

Item cera blanca una lliura dich catorse sous......... 14 sous.

Item una lliura cera grogua................................. 12 sous.

Item dos lliures de serà blanqua.................. 2 lliures 8 sous.

Item tinch donats al Sr Vicari setse sous per a celebració de dos aniversaris... 16 sous.

Item per la celebració de dos Aniversaris ................................................... 16 sous.


Vull dia y any sobre dit dit Ramon Angles done conte de dita confraria tant del gastat com del rebut de també aver rebut 29 reals que no a gastat los a satisfet a dita confraria per so se len fa la present difinicio ÿo Macia Puig vicari, entran per magioral Joan Sans.


Nos el Dn. Miguel Carlos la Res Canonigo y Vicario de la Insigne Callegial de Tamarite de Littera en los Espiritual y temporal Visitador General y assi per el Illmo. Señor D. Joseph Ninot Obispo de Lerida del Consejo de Magª y Assistente de su Santidad. Habiendo visitado la Iglesia Parroquial de la Villa de Castell de Asses, visitamos el presente libro de la cofadria de Nuestra Sra del Rossario, y hallamos se han passados las cuentas asta el año de setenta en debida forma pues el deffinimiento dessas en cuenta con pago mandamos a los majorales prosigan en la forma que asta aora encargandoles siempre el augmento de la cofadria. Datada en visita a 18 de nobiembre de 1671.

El Gor. Miguel Carlos la Re. Visitador General y oficial.


Havent visitat la Iglesia Parroquial de Castelldans havent visitat lo Llibre de la Confraria de Nª Sª Roser, y troban no haverse passat comptes del añy 1671 a aquesta part, per tant manam als maiorals de dita confraria passen comptes dins de un mes en pena de excomunicio, y si aquells passats no cumplen manam al Vicari, o Regent la Cura de Animes del present lloch los evite a diminis fins a tant hauran donat sastisfaccio. Datat en visita en Castelldans a 10 de novembre de 1673.

Pere Mallada Visitador General.


Havent visitat la Iglesia parroquial de Puigvert havem visitat lo present llibre de la confraria de Nª Sª del Roser de Castelldans y trobam se aporte ab bon orde y estil per tant manam se continue de la mateixa manera dat en acte de visita als 20 dies del mes de Juliol de 1680.

Roca Vicari y Visitador


Dig ÿo fr Pere Martir Bagà Religios de la Sagrada Orde de predicados del Convent de Lleÿda que aven vingut a predicar a la Vila de Castells de Asens als 14 de Maig del any 1673 sent vicari de dita vila lo R. Mosen Zenon Alentorn y priors o maýorals de la confraria del Santisim Roser Andreu Peiro me demanaren en dita vila renovas la dita confraria del Santisim Roser la qual ja estave fundada en dita villa y asi ÿo lo sobre dit per especial comissió que per això tinc del mol R. P. nostre fr Francisco de Safas y del R. P. fr Thomas Garrofer rector de Theologya, y prior del convent de predicadors de Lleyda dig que renovo dita confraria ab totes les gracies y privilegis que dita confraria te donant facultat al R. Sr. Vicari que avui es o serà de dita vila pera que pugue atestat confrares, y juntament ab los priors o majorals que vull son o seran de dita confraria fr auran altres y definir y posar comtes y així o firmo en dita vila de Castells de Assen en sobre dit mes y any.

Fr Pere Martir Bagà qui firma.


Comense lo llibre Aont se asenten los confrares de la confraria de nostra Señora del Roser.

Po. Lo Sr. Vicari mossèn Zenon Alentorn.

Marg Morreres, Macia Morreres y tota la família.

Miquel Gasull y la família.

Cepriano Salto.

Teresa Sans.

Confrares que se han assentat en la confraria de Nª Sª del Roser a 26 de Agost 1690.

Rafael Cornador Prevere, Domingo cornador, Joseph Cornador, Madrona Cornador, Hysabel Cornador, Rossa Cornador, Maria Cornador, Agueda Cornador, Roc Borras, Pere Barrufet, Mariangela Barrufet, Francesch Barrufet, Francesch Barrufet, Joseph Barrufet, Marc Salto, Miquel Joan Salto, Salvador Salto, Teresa Salto, Lluisa Salto, Maria Salto, Ramon Ribelles, Pere Ribelles, Joan Ribelles, Ramon Ribelles, Josepha Ribelles, Teresa Ribelles, Miquel Ribelles, Miquel Sans, Teresa Sans, Pere Sans, Jaume Dionis Nogues, Joseph Nogues, Rafel Corbador, Joseph Pie, Geltrudis Pie, Catarina Pie, Pau Ribe, Pere Ribe, Ramon Ribe, Maria Ana Ribe, Pere Ribe, Joseph Ribe, Mariano Ribe, Pere Ribe, Pau Ribe, Andreu Ribe, Agusti Ribe, Maria Ribe, Madalena Ribe, Esperansa Ribe, Macia Costafreda, Anton Costafreda, Madalena Costafreda, Alena Costafreda, Francisca Costafreda, Miquel Ribe, Agna Maria Ribe, Madalena Ribe, Pere Ribe, Andreu Carbonell, Joan Sanpau, Maria Ana Sanpau, Juan Flix Balle ab tota sa casta, Maria Flix muller, Joseph Fontanet gendre, Agueda Fontanet casada filla, Jaume Valles, Esperansa Valles, Domingo Valles, Cecilia Valles, Celestia Valles, Jaume Valles, Antoni Mariach, Maria Mariach, Andreu Peiro, Pau Vernaus, Maria Anª Vernaus, Francesch Vernaus, Francesch Queralt, Pere Ribes, Madalena Ribes, Maria Vernaus, Batista Sns, Maria Sans, Joan Sans, Batista Ribes, Joseph Ribes, Joseph Castells, Joseph Angles, Heysabel Ana Angles, Agnes Angles, Magdalena Angles, Mariagna Angles, Joseph Angles, Mateu Vernaus, Francisca Vernaus, Agna Vernaus, Cecilia Vernaus, Miquel Joan Vernaus, Andreu Vernaus, Joseph Farre, Jaume Farre, Maria Flix, Francesch Flix, Cepriana Flix, Jacinto Pau, Maciana Pau, Francisco Pau, Jaume Queralt, Mariano Queralt, Mariangela Queralt, Maria Queralt, Jaume Queralt, Jaume Queralt, Francesch Queralt, Ramon Queralt, Mariagna Queralt, Gabriel Mateu, Rosa Mateu, Grabiel Mateu, Josep Mateu, Maria Mateu, Margarida Mateu, Hysabel Mateu, Cosme Miro, Joseph Miro, Mariagna Miro, Bruno Mora, Margarida Mora, Joseph Mora, Mariagna Mora, Maria Mora, Hysabel Mora, Pau Mora, Pere Joan Mora, Francisco, Joseph Corquo, Joseph Corquo, Ramon Corquo, Miquel Corquo, Pere Corquo, Hysabel Corquo, Agueda Corquo, Miquel Vernaus, Mariangela Vernaus, Joseph Vernaus, Maria Vernaus, Joseph Fontanet, Pere Riber ab tota sa cassa, Maria Riber muller, Ramon Ribelles gendre, Antonia Ribelles casada filla, Joseph Riber fill, Pau Riber fill, Agueda Fontanet, Pere Fontanet, Joan Batiste Fontanet, Ramon Fontanet, Rafel Fontanet, Hysabel Fontanet, Joseph Vernaus, Maria Vernaus, Marina Vernaus, Joseph Vernaus, Rafel Vernaus, Joan Granyo, lo Rt. Pare Don Pere Pasqual Religios cartuixo, lo Rt. P. dr. Mateu Cuadrado Religios cartuixo, Joseph Ribelles, Miquel Ribelles, lo Rt. Joseph Rocamora, Joan Rocamora.

Los escritos, y asentados en estas siete columnes parece der los admitidos por el P. Predicador General Fr. Joseph Berzabat Pº de el Consejo de Predicacion de Lerida. Y por que acerca de los seis ultimos puede haver alguna deuda, ya el infraescripto, como Promotor de el Smo. Rtº. los admito a las gracias, e indulgencias concedides a los cofrades de el Smo. del Rosario. Y para que assi conste lo firme en esta vila de Castelldases en 18 de Marzo de 1705.

Sr. Francisco Barrientos Promotos de el Smo. Rosario.

 

Andreu Peiro ab tota sa Cassa. Grabiel Mateu gendre, Maria rossa Masot casada y filla, Agna Maria Peiro.

 

Fr. Joseph Domingo Barzabal Predicador General y Prior de el Contº de S. Domingo de la Ciudad de Lerida, constando que la cofradia del SSº Rosario de a Virgen esta legitimamente fundada e instituïda en la presente villa de Casteldans, por tanto por la autoridad de mi oficio, admito a dicha cofradia a todos los arriba escritos en el presente libro y para que puedan ganar y ganar, y puedan ganar y ganar de todas las gracias indultos, e privilegios, que los sumos Pontifices an concedido a las cofradias del SSº Rosario, y asimismo constando la devocion que tiene a esta Santa Cofradia el Reverendo Rafael Cornador Vicario de dicha villa, le nombro en Prior de dicha cofradia y le doy licencia para que pueda escrivir cofadres, vendicion Aniversarios y Resos, encargando le en el fervor procure con todas uñas el mayor tratamiento de dicha cofradia y servicio de la Virgen en el nombre del Padre, del hijo y del espiritu Santo amen, y por la verdad lo firmo en Casteldans a 26 de agost.

Fr. Joseph Domingo Barzabal Pdor. General y Prior.


Yo Fr. Francisco Barrientos Morador de el Contº de Predicadores de Lerida, y Promotor de el Smº Rosº hallandome en esta villa Predicador de la quaresma, y Sustituto de Vicario, admiti y escriví por Cofrades de el Smo. Rosario a los contenidos en las ojas siguientes.

Lorenzo Viñas, Ysabel Ana Anglesa, Salvador Salto, Pº Juª Vives, Mª Vives, Agueda Corco, Isabel Mirona, Teressa Mora, Maria Salto, Pedro Corcó, Francisco Queralt, Francisco Salto, Ana Ribelles, Isabel Ana Anglesa, Maria Vernaus, Magdalena Ribera, Teressa Saltó, Ysabel Corcó, Miquel Corcó, Mª Ana Anglesa, Mathias Queralt.


Jaume Pau ab tota sa cassa, Catarina Pau muller. Admito a los dos aquí escritos.

Maria Saltó, Catharina Saltó, Susana Salto, Juan Baptista Angles, Joseph Angles, Miquel Rive, Joseph Rives, Pere Jaume Matheu, Francisco Flix, Joseph Saltó, Miquel Nogues, Catharina Rives, Magdalena Rives, Ana Maria Rives, Pablo Quadrado, Miquel Vernaus, Magdalena Noguera, Maciana Pau, Juan Queralt, Miquel Rivelles, Josepha Valles, Elena Rius, Francisco Monach, Francisco Bernaus, Joseph Saltó, Teressa Sans, Luisa Salto, Joseph Pies, Ramon Gabriel, Joan Matheo, Maria Queralt, Joseph Farres, Pª Juan Mora, Ramon River, Joseph Manac, Mª Angela Vernaus, Pablo Rive, Pedro Ribelles, Joseph Rive menor, Anton Costafreda, Ana Maria Queralt, Jacinto Pablo, Francisca Costafreda, Maria Piera, Theressa Sans, Juº Pablo Martin, Maria Pau, Maria Sans, Joseph Pierre, Juº Baptista Rives, Sebastia Valles, Gabriel Matheu, Joseph Mora, Ramon Queralt, Juº Graño, Pedro Sans, Jaume Queralt, Pedro Rive, Francisco Pau, Francisco Vernaus, Jaume Queralt, Mª Angela Quadrada, Ramon Costafreda, Juan Ribelles, Pablo Vernaus, Joseph Rives, Francisca Ribelles, Jayme Planes, Gertrudes Piera, Maria Queralt, Andres Queralt, Isabel Matheu, Miguel Juº Mañach.

Ramon Queralt ab tota sa cassa, Maria Queralt muller, Jaume Queralt casat y fill, Maria Angela casada nora, Francesc Queralt fill fadrí, Mariano Queralt fill; Admito los seis aquí asentados.

Jayme Campa, Jayme Nogué, Maria Costafreda, Maria Bernaus, Maria Rive, maria Ferrera, Joseph Nogue, Macia Costafreda, Maria Queralt, Francisco Rives, Cecilia Bernaus, Ramon Jorrena, Ramon Ribe, Francisca Apilar, Cathalina Mastra, Bruno Mora, Theresa Costafreda, Martina Queralt, Maria Queralt, Magdalena Queralt, Joseph miró, Miquel Rive, Maria Costafreda, Rosa Matheo, Maria Riva, Magdalena Bernaus, Magdalena Costafreda, Mariana Riva, Esperança Ribera, Joseph Ribelles, Pablo Ribe, Ramon Ribelles, Rosa Matheo, Maria Martra, Magdalena Martra, Margarida Mora, Juan Macià, Maria Vernaus, Mª Angela Vernaus, Miguel Juan Salto, Joseph Vernaus, Ana Maria Pablo, Rosa Amargosa, Margarita Matheo, Isabel Juana Bosch, Cipriana Flix, Jayme Valles, Cathalina Queralt, Mariano Riberas, Juº Baptista Fontanet, Pedro Ribe, Ramon Bernaus, Esperança Matheo, Magdalena Pau, Anton Mañac, Joseph Corco, Mariana Queralt, Mª Angela Queralt, Isidro Ribelles.

Cosme Miro Ab tota sa cassa, Maria Agna Miro muller, Maria Angela fill. Admito los tres supraescritos.

Advierto, que todos los que por mi estan asentados en las columnes antecedentes, no tienen necessidad se los admita el P. Pº. de Lerida. Los que en adelante se assentaren si = porque es constitucion de la Cofadria. Nombro, y declaro por capellan de la cofradia de Nª Sª de el Rosario a el Rdo. Mossen Joseph Badia Vicario de la Parrochial de esta Villa de Castelldasses. El qual tiene autoridad para escrivir cofrades, y bendecir Rosarios y Candelas por la hora de la muerte, por por comission de los Rmº. Pe. General de el orden de Predicadores con condicion, que si escriviere algunos haga, que a el fin de el año llevare este libro a Lerida,para que el P. Pº los admita. Y encarge mucho a el dicho S. Vicario ponga todo su cuidado, en que se guarden las constituciones de dicha Cofafria; y que haga notorias a los dichos cofrades las indulgencias, que ganan en el discurso de el año. Como se contienen en el Sumario pues lo ordena assi el Ritual de Tarragona.

Fecha en Castelldasses en 21 de Abril de 1705.

Fr. Francisco Barrientos.

Promotor de el Smo. Rosario


Juan Mora ab tota la cassa, Bruno Mora fill y casat, Margarida Mora nora. Admito estos tres.


Añy 1764

Pau Fontanet. Rnt. Anton Serret Vicari de la Parroquial.

Nota: dels confrares de la confraria del Roser de la Parroquial Iglesia de Castelldasens y añy 1763.

Pm. Juan Saguelas de dita Parroquia.

Jacinto Valles fadrí en Castelldasens.

Joseph Corco ab tot sa cassa, Isabel Corco muller, Joseph Corco fadrí fill. Admito los tres.

Falip Matheu cofrare del Roser.


March Salto ab tota sa cassa, Lluisa Salto muller, Geronima Maçot viuda. Admito los tres.


Miguel Vernaus ab tota sa cassa, Adeladia Vernaus muller, Mateu Vernaus fill casat, Francisa Vernaus nora, Miquel Vernaus fill fadrí, Joseph Vernaus fill fadrí, Hysabel Perals.

Macia Costafreda ab tota sa cassa, Magdalena Costafreda muller,Miguel Ribe fadr´, Jaume Ribe fadrí.

Andreu Carbonell ab tota sa cassa fadrí.

Jaume Valles ab tota sa cassa. Esperança Valles muller.

Pau Vernaus ab tota sa cassa. Maria Angela Vernaus muller.

Pere Ribes ab tota sa cassa. Magdalena Ribes muller.

Ygnes Anglesa viuda ab tota sa cassa, Joseph Angles fill fadrí, Isabel Agna Anglesa.

Juan Sans ab tota sa cassa, Ysabet Simona viuda y germana, Joseph Sans fill fadrí, Batiste Sans fadrí fill, Miquel Sans fadrí fill, Ysabet Sans filla donsella.

Joseph Ferrer ab tota sa cassa, Margarida Ferrer muller, Isidro Palau y Magdalena muller sua ab tota sa família.


Vuy a 30 de Octubre 1678 ha donat comptes Ramon Ribelles maioral de Nª Sª del Roser en presencia del Sr. Balle, Jurats y de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases y se trobe que pasats tots comptes entregue al maioral que es March Salto una lliura y dotse sous dich 1 lliura 12 sous.


Vuy al primer de Giner 1680 ha donat compte March Salto majoral de Nª Sª del Roser en presencia del Sr. Balle y Jurats y de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de castelldases, y se trobe que pasats tots comptes entregue al majoral que es Ramon Ribelles dos lliures y devuit sous dich 2 lliures 18 sous.


Als 22 de setembre 1680 ha donat compte Ramon Ribelles Majoral de Nº Sª del Roser en presencia de Sr. Balle Jurats y de mi Rafel Cornador Vicari y se trobe que ha donat compte de y ab la deguda forma y pasats tots comptes entregue a Cosme Miro Majoral de Nª Sª en lo present any 3 lliures 6 diners.


Als 24 de agost de 1681 ha donat comptes Cosme Miro Maioral de Nª Sª del Roser be i degudament en presencia del Sr. Balle y Jurats y de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases y pasats tots comptes entregue a Marc Salto Maioral del present any una lliura y onse sous dich 1 lliura 11 sous 4 diners.


Despres de haver visitat la Iglesia Parroquial de Castell de Ans visitarem lo present llibre de la confraria del Rosere y vem que los comptes nos aportan partit y partit ab la claredat ques requereix sinó sols la definició de aquells; Per lo tant manam se passen ab tota claredad dita departit per partit en pena de 3 lliures y de excomunió mayor. Datat en Castell de Ans als 9 de Mars del 1682.

Dr. Joan Ant. Durbas y Habina visitador general.

Per manament del Sr. Visitador general Felix Nadal Pre. y Secretari.


Als 7 de octubre de 1683 en Castelldases ha donat comte Pau Ribe Majoral de Nª Sª ab la deguda forma y en presencia dels Sr. Jurats y de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases y entregue ha Joseph Ribe Majoral de Nª Sª del Roser del Anny 1685 en dines vint lliures dich 20 lliures. Item se ha entregat ha dit Majoral blat 6 faneques.


Als 6 de octubre 1686 Joseph Ribe Majoral de Nª Sª del Roser done compte en presencia dels Srs Balle y jurats, y de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari de Castelldases, y pasats tots comptes ha entregat a Andreu Peiro Majoral de Nª Sª del Roser presenta en dines nou lliures y quatre dines dig 9 lliures 4 dines, els ha entregat dit Majoral dit Andreu blat 11 faneques.


Als 5 de octubre de 1687 en Castelldases a donat compte Andreu Peiro Majoral de Nª Sª y pasats tots comptes ha entregat ha Macia Costafreda majoral del present any en dines 5 lliures 13 sous 4 dines dich 5 lliures 13 sous 4 dines y en blat 8 faneques y ha pasats comptes en presencia de els Srs jurats y de mi Rafel Cornador prevere y Vicari de Castelldases.


Als 3 de octubre 1688 en Castelldases ha donat comte Masia Costafreda Majoral de Nª Sª del Roser del present any pasats tots comptes ha entregat ha Ramon Ribelles de Castelldases Majoral de Nª Sª en dines 14 lliures 17 sous. Item li ha entregat blat 10 faneques 2 quartans y ha donat comptes ab la deguda forma en presencia de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari y del Sr. Balle y Jurats.


Als 5 de octubre 1689 en Castelldases ha donat comptes Ramon Ribelles Majoral de Nª Sª del Roser de present any y ha donat compte be y degudament en presencia del Sr Jurats y de mi Rafel Cornador prevere y Vicari y pasats tots comptes ha entregat a March Salto Majoral del present any y li entregue blat 10 faneques 2 quartans. Item li entregue en dines 10 lliures 10 sous. Item li ha entregat en altre partit 3 lliures 2 sous.


Haviemos visitado la Parroquial de Casteldases havemos visto el libro de la Cofadria del Nª Sª del Rosario y en la autoridad de nuestra obligacion mandamos que en adelante se pasen las cuentas escribiendo en el mismo libro partido por partido, y assi mismo el alcanze pues assi conviene para el momento de dicha Cofadria, y en casso que el Vicario no llebe en adelante el dicho estilo precederemos contra el a la execucion de veinte libras no escriviendo otras penas a nuestro arbitrio. Datado en acto de visita en dicha villa a 25 de Noviembre 1689.

Miguel obispo de Lerida

De mandamiento del S. Ilmo. Sr. obispo de Lerida.


Memorial de que te rebut March salto Majoral de Nª Sª del Roser any 1689.

Po. Li ha entregat lo Majoral pasat ...................................... 8 lliures 2 sous.

Item tinch rebut per 3 corteres y dos cortans y cortera val....10 lliures 17 sous.

Utem rebi de una pencio de censal fa la vila del Albi 5 lliures dich 5 lliures.

Item rebi de la Majoralesa..................................... 5 lliures.

Item rebi de les cantes .......................................... 14 sous.

Item rebi del pane novembre .................................. 8 sous.

Item en desembre rebi de les cartes........... 1 lliura.

Item rebi del panudi la Iglesia .................... 1 lliura.

Item en Gener rebi de cartes ..................... 6 sous.

Item del pane de la Iglesia ....................... 7 sous.

Item en lo mes de febrer del pane ............ 7 sous.

Item de cartes y pilotes ........................... 12 sous.

Item en Mars del pane ............................ 8 sous 8 diners.

Item en dit mes cartes y pilotes ............... 10 sous 3 diners.

Item tinch rebut en Abril de pane ............ 10 sous.

Item en dit mes de cartes cartes ............... 16 sous 8 diners

Item per 5 corteres y dos cortans de blat he venut que me entregua lo Majoral pasat a rahó de 2 lliures s sous cortera.. 10 lliures 17 sous.

Item rebi en Maig del pane ...................... 14 sous.

Item en dit mes de cartes y pilotes ............. 7 sous.

Item en juny de pane ................................. 6 sous 8 diners.

Item de cartes y pilotes .............................. 8 sous 10 diners.

Item en juliol del plat .................................. 6 sous 6 diners.

Item de cartes y pilotes ........................... 10 sous.

Item en lo mes de Agost del plat .......... 11 sous 6 diners.

Item en lo mes de setembre de cartes y pilotes.......16 sous.

Item en dit mes me dona la Majoralesa ................. 8 lliures.

Item rebi de la pencio de censal la villa del Albi..... 5 lliures.

Total ..................... 26 lliures 5 sous 13 diners.


Nota del que ha gastat dit Majoral en lo present any de 1689.

Pº. en lo mes de Novembre 1 lliura de cera....... 12 sous.

Item doni per definició de comptes al Señor Vicari General ...... 6 sous.

Item per la caritat de un aniversari ........................................ 8 sous.

Total : 1 lliura 6 sous.

Item en desembre per 1 lliura de cerà ................................. 12 sous.

Item un ioch de cartes ........................................................ 3 sous.

Item en desembre per 1 lliura de cerà................................... 12 sous.

Item un ioch de cartes......................................................... 3 sous.

Item per la caritat de un Aniversari ........................................8 sous.

Item en lo mes de Gener 6 iochs de cartes .......................... 18 sous.

Item 2 lliures de cera.................................................. 1 lliura 4 sous.

Item en lo mes de febre 1 lliura de cera. ...........................12 sous.

Item per un Aniversari........................................................... 8 sous.

Item en lo mes de Mars 1 lliura de cera.................................. 8 sous.

Item en lo mes de Abril una lliura de cera.......................... 8 sous.

Item en Maig per dos aches y cera............................. 10 lliures 3 sous.

Item doni al Predicador .............................................. 4 lliures 12 sous.

Item per la caritat de un Aniversari............................. 8 sous.

Iten en juny 6 jochs de cartes................................... 18 sous.

Item 1 lliura de cera.............................................. 12 sous.

Item en Juliol 1 lliura de cera.................................. 12 sous.

Item en Agost cera 2 lliures ................................... 1 lliura 4 sous.

Item per un Aniversari .......................................... 8 sous.

Item en Setembre un Aniversari ............................ 8 sous.

Item doni al Sr. Vicari per la caritat de 5 Aniversaris li esputen de la pencio fa la vila del Albi. 2 lliures 2 sous.

Item de dita pencio doni al sagrista....................................... 12 sous.

Item per fer lo gasto al Predicador lo dia de Nª Sª del Roser.....1 lliura 8 sous.

Item doni al Sr. Vicari de confessar...................................... 1 lliura 8 sous.

Item per comprar 2 aches y veles per la festa de les santes Reliquies.... 7 lliures 10 sous i diner.

Tot suma: 37 lliures 16 sous 1 diner.


Als primer de Octubre 1690 una definició de comptes Marc Saltó Majoral de Nª Sª del Roser any de 1689 en presencia del Sr. Balle Jurats, y pasats tots comptes ha entrega ha Jaume Queralt Majoral del present any de 1690 en dines deset lliures y quatorse sous dich...17 lliures 14 sous.

Item li he entregat 9 faneques de blat.


Al primer de Octubre de 1690 Pasats tots comptes se a entregat a Jaume Queralt Majoral de Nª Srª del Roser en dines deset lliures catorze sous dich 17 lliures 14 sou.

Item se a entregat a dit Mayoral 9 fanegues de blat.

Item he rebut del paner de Nª Srª y cartes en lo mes de octubre....... 16 sous 6 diners.

Item en Novembre del paner y cartes............................................. 1 lliura 9 diners.

Item en Desembre de dit paner y cartes ...................................... 18 sous.

Item de pilotes en dit mes .......................................................... 1 lliura.

Item en Gener he rebut del pane y cartes ......................................... 14 sous.

Item de pilotes ............................................................................... 7 sous.

Item en Febrer he rebut de pilotes y cartes ...................... 1 lliura 13 sous 8 diners.

Item en lo mes de Mars rebi del pane ......................................... 14 sous 10 dines.

Item en lo Abril de pilotes y cartes .................................. 1 lliura 17 sous 7 diners.

Item en lo mes de Maitx de pilotes y cartes .................................. 14 sous 3 diners.

Item del pane de la Iglesia ........................................................ 13 sous 7 diners.

Item en Juiñ del plat de la Iglesia ............................................. 10 sous 3 diners.

Item rebí de les cartes ........................................................... 13 sous 5 diners.

Item en Juliol del paner pilotes y cartes .................................. 16 sous 1 diner.

Item en agost rebí del paner pilotes y cartes ............................... 2 lliures 8 sous

Item en Setembre del paner pilotes y cartes ............................ 1 lliura 1 sou.

Total suma 24 lliures ........ (?).

 

Memorial del que a gastat Jaume Queralt Majoral de Nª Sª del Roser en lo any 1690.

Pº. per la celebració de un Anniversari .................................. 8 sous.

Item per la festa de la Concepcio altre aniversari ................. 8 sous.

Item als 6 de Desembre per una lliura de cera a rahó de 12 sous quatre plecs de cartes 1 lliura 4 sous.

Item als 2 de Genere una lliura de cera y dos yocs de cartes........... 18 sous.

Item per pilotes......................................................................... 4 sous.

Item als 2 de febrer per una lliura de cera. ................................ 12 sous.

Item a 14 de abril per dos lliures de cera. ............................. 1 lliura 2 sous.

Item per quatre pales de jugar a pilota. ............................. 1 lliura 2 sous.

Item per tres jocs de cartes. ................................................... 8 sous.

Item per la Caritat de un aniversari. ....................................... 8 sous.

Item per dos aches. ..................................................... 6 lliures 2 sous.

Item per una lliura y mitya de cera. ....................................... 18 sous.

Item per la festa del Roser doni al Predicador. ...................... 3 lliures.

Item per la Caritat de una aniversari. ................................... 8 sous.

Item per lo gasto del Predicador. ................................. 2 lliures 8 sous.

Item per lo mes de Juin y juriol de quatre jocs de cartes. 12 sous.

Item als 6 de Agost per un devant de altar feu fer doni..... 7 lliures 10 sous.

Item dit dia dos lliures de cera. ..................................... 1 lliura 4 sous.

Item per sis plecs de cartes. ....................................... 18 sous.

Item per la Caritat de una aniversari. .............................. 8 sous.

Item als 9 de setembre per un aniversari. ....................... 8 sous.

Item als 4 de Octubre per cera. ................................... 2 sous 6 diners.

Suma total................................................................... 31 lliures 19 sous 6 diners.

Item a 7 de Octubre doní al Vicari per a Confessar missa aniversari. .. 1 lliura 16 sous.


Al 1 de Octubre 1690, en Castelldases ha donat comptes Jaume Queralt Majoral de Nª Srª del Roser, en presencia de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari y dels Sr. Balle y Jurats y pasats tots los comptes ha entregat a Joseph Corquo Majoral del present anny en dines dotse lliures nou sous, y tres dich 12 lliures 9 sous 3 diners.

Compte del que ha rebut Joseph Corquo Maioral de Nª Srª del Roser en lo any 1692.

Pº. en lo mes de setembre y octubre rebi del paner cartes y pilotes.........17 sous.

Item en novembre del paner y cartes rebi..............................................10 sous 4 diners.

Item en desembre ordi del paner. ..................................................... 10 sous 6 diners.

Item en lo mes de janer rebi del paner. ............................................ 9 sous 8 diners.

Item en lo mes de febrer rebi del paner. .......................................... 8 sous.

Item en dit mes rebe de cartes. ....................................................... 18 sous 8 diners.

Item en lo mes de Mars rebi de cartes y pilotes y lo paner. ....... 2 lliures 17 sous 4 diners.

Item en dit mes rebi per lo preu de 9 faneques 3 cortans de blat me ha entregat lo Majoral posat a rahó de 2 lliunres 10 sous cortera. 11 lliures 17 sous 6 diners.

Item rebi en lo mes de Abril del paner. ................................................ 5 sous.

Item en lo mes de Mag rebi del paner cartes, y pilotes. 1 lliures 18 sous.

Item en lo mes de Juny rebi del paner, cartes, y pilotes. 18 sous.

Item en lo mes de Juliol cartes, pilotes y per lo paner. 2 lliures 19 sous.

Item rebi per una pencio de censal fan lo jurat de la vila del Albi de 5 lliures dich... 5 lliures.

Item rebi de Macia Costafreda per resta devie a la retranya 3 lliures dich.............................. 3 lliures.

Item me entrega lo Majoral pasat. ..................................... 12 lliures 18 sous 3 diners.

Suma total. ..................................................................... 43 lliures 18 sous 3 diner.

Compte delque te gastat Joseph corquo en lo present any de 1691.

Pº. en lo mes de octubre per 4 iochs de cartes compri......................... 12 sous.

Item per la caritat de 2 Anniversaris doni al Vicari .................. 16 sous.

Item a 11 de desembre per 2 lliures 6 onses de cera. .............. 1 lliura 12 sous 5 diners.

Item en lo Febrer per la caritat de un Anniversari..................... 8 sous.

Item a 26 de Mars 3 lliures 6 de cera. .................................... 2 lliures 4 sous 6 diners.

Item per dos jocs de cartes. .................................................. 6 sous.

Item a 10 de Maig 2 achas que pesaren 11 lliures a raho de 12 sous 6 per lliura valen.... 6 lliures 7 sous 6 diners.

Item doni a Pare Predicador.................................................. 3 lliures.

Item me donaren per fer lo gasto a dit Predicador. 1 lliura 8 sous.

Item doni per la caritat de un Anniversari. ............................ 8 sous.

Item als 2 de Agost per dos aches compri............................. 7 lliures 7 sous.

Item per pilotes, y cartes compri valen.. ............................. 7 sous.

Item doni la parte especte al Vicari del¡ les 5 lliures cobri del censal de la Vila del Albi....... 2 lliures 12 sous.

Item dini al Vicari per 3 anniversaris. ................................... 12 sous.

Item doni a dit Vicari de confesar lo dia del Roser. 1 lliura 8 sous.

Total suma ...................................................... 28 lliures 15 sous 6 diners.


Als 5 de Octubre 1692 ha donat comptes Joseph Corquo Majoral de Nª Sª del Roser en presencia de mi Rafel Cornador Prevere y Vicari t del Sr. Balle, y Jurats y pasats tots comptes ha entregat a Joseph Ribe Marioral de Nª Srª del Roser trenta lliures un sou y dos diners, se ha de notar que en aso si acierte lo que li ha donat lo dia dels comptes la Maioralesa de Nª Sª del Roser del paner se ha plegar per la vila.. 30 lliures 1 sous 2 diners.

Item li ha entregat lo Majoral pasat blat 7 faneques 3 cortans.


Havent visitat la Parroquia de Castell de Ans y en ella la present Confraria vem que a molts anys que no se han passat comptes y que de dit Confraria e ha pres diners y aplicats molt fora de les obres de pietat en que gaste dita Confraria sos emoluments. Per lo que Manam en pena de excomunió Mayor ques restitueix a dita Confraria quants redit se ha pres de ella dins lo termini de un Mes contador des de la publicació del present, datat en acte de visita de la Parroquia sobredita en 27 de Setembre de 1713.

Per manament del Sr. Visitador

Dr. Amon Pons Presbiter


Havent visitat la Parroquial Iglesia de Castell de Ans y en ella lo present llibre de la confraria del N. S. del Roser y havent vist y trobat que los comptes van mal ordenats que molts particulars de dita Parroquial deuen alguns partits a dita confraria y per havet estat manat en la visita passada se ajustasen dits comptes, y no haberse executat manam als majorals deutors dintre dos messes contadors des del dia de la publicació del present mandato donen comptes del anys passats y soliciten les cobranses de aquells que deuen a la confraria y no obehint al present nostre mandato dins lo termini de dos meses al Vicari de la present Parroquia evite dels divinos oficis així als majorals, com a omisos en son ofici, com als debitors per comtumaces, entenentse dels deutors cobrables. Datat en acte de visita en 18 Juliol de 1714.

Matheu Visitador.

Per Manament del Sr. Visitador General.

Dr. Ramon Gort Presbitero Secretario.Havent pasat contes Pere Ribelles Majoral de Nostra Srª del Rosser en presencia del Batlle y Jutrats y de mi fr. Llorens Bosch ses trobat aver en favor de dita confraria 31 lliures 6 sous de lo qual sen encarrega lo majoral nou Pau Ribe y confessa averlos rebut a favor de dita confraria.

Així es fr. Llorens Bosch Vicari.


Vuy als 17 de Janer de 1715 avent pasat contes Pau Ribe Majoral vell de Nª Srª del Roser en presencia del Batlle Jurats y de mi fr. Llorens Bosch Vicari se a entregat a Anton Costafreda 61 lliures 12 sous en diners y una quartera y tres quartans de blat; les quals confessa aver rebut dit Anton Costafreda a favor de dita Confraria. Mes dit sia se li á entregat a dit majoral 14 lliures a favor de dita confraria.

Així es fr. Llorens Bosch Vicari.


Vuy dia 28 de desembre 1715 avent pasat contes Anton Costafreda Majoral vell de Nª Srª del Roser en presencia del Sr. Batlle y Jurats y de mi fr Llorens Bosch vicari. Fet computo de gasto y recibo y dels diners de la Bosera san trobat en diners 47 lliures 7 sous les quals entrega a Pau Ribe Major Majoral nou y dit Pau Ribe se encarrega de dit diner a favor de dita confraria, y així mateix de cobrar los diners que se deuen a la confraria. De dita cantitat deu Anton Costafreda 2 lliures 7 sous.

Així es fr. Llorens Bosch Vicari.Nos Dn Fr. Francisco de Olasso Hipenza por la gracia de Dios, y de la Sta. Sede Apostolica Obispo de Lerida del Consejo de su Magestad y Theologo en su Real Junta de La Purissima Concepcion.

Visitando la Iglesia Parroquial de la Villa de Casteldases reconocimos y visitamos el presente Libro de la Cofradia de Nª Sª del Rosario fundada en esta Iglesia, y por quanto emos visto los mandatos de las visitas antecedentes para que los Mayorales de la Cofradia efectibamente cobraran las cantidadades que diferentes particulares estaban debiendo, y no hallamos que los aian cumplido siendo en tan grave daño de sus Almas, y menoscabo de dicha Cofadria, mandamos a los Mayorales actuales en pena de excomunion mayor, sentencio que dentro del termino de tres meses cobren efectivamente todos los efectos que constan deven a dicha Cofadria, alias passado dicho termino pasaremos a la declaracions de dicha censura, y hacer que dichos Maiorales de sus propios bienes paguen lo que por su omision no se huviere cobrado.

Item les mandamos que compongan nuevo libro porque el presente se halla del todo desquadernado sin concierto. Datado en una visita general de Casteldasens a veinte siete de Marzo año de mil setecientos y diez.

Francisco Obispo de LeridaPer ocasió de averser de anar lo Pe. fr. Llorens Bosch vicari de Castelldases confesa dit Pe fr Llorens Bosch aver rebut de Pau Ribe Majoral de Nª Srª la caritat de una aniversari celebrat lo dia despres de la Concepcio del any 1715. ..... 10 sous.

Item a pagar dit Pau Ribe per lo dret de visita. .............................. 6 sous.

Tinch rebut de la confraria del Roser la caritat de 4 Aniversaris que fan la suma de 2 lliures en lo any 1716. Aixi es Joannes Baptista Segria vicari.


Vull dia 16 de Novembre del aiñ 1716 a vingut lo honorable Pau Riber major Majoral de la Confraria del Roser, y vist lo rebut y lo gastat y també los dines de la Srª Majoralessa qui es Maria Corco; quede en cap de la Confraria tretse lliures quinse sous dich 13 lliures 15 sous les quals se han de entregar al Majoral nou que es Pere Riber ab dines contents. Y també se entrega dit Maioral nou de nou cortans de blat no molt bo; y també dit Majoral le entrega de dues corteras de ordi de preu de deu reals cortera que sumen dos lliures; las quals devia Miquel Riber son para a la Confraria; Y totes las ditas quantitas fan la suma de ..... 15 lliuras 15 sous.

Y nou cortans de blat tal qual: dic ...... 9 cortans.

Y per ser lo ver se fa la present definició de contes en presencia del Sr. Batlle Joseph Corco, Batiste Sans Jurat major, y de mi vicari infrascrit.

Aixi es Joannes Baptista Segriá prevere i vicari.


Vull que contam als 21 de Novembre de 1717 ha passat contes Pere Riber majoral de la confraria de Nª Srª del Roser en presencia de mi lo infraescrit vicari, lo Sr. Batlle Joseph Corcó, y los Srs jurats Batiste Sans, y Gabriel Matheu, y conste aver rebut en lo temps que ha estat Majoral 46 lliures 18 sous 10 diners, y aver gastat y entregat ab diners contants las ditas 46 lliuras 18 sous 10 diners, axis consta clarament ser la descarrega, igual ab la carrega, y no deures res a dita Confraria, per lo que se li fa la present definició de contes Per aver administrat be y lleialment dita confraria, y així o firmo vui als 21 de noembre de 1717.

Firmo Joan Batiste Segriá regint la vicaria de Castelldeases


Dia 21 de Novembre de 1717 fou elegit Procurador de la Confraria del Roser Pere Ribelles, y se fa carrega aver rebut els bens de la Confraria, las coses següents.

Pº. se fa carrega de 15 lliures devia a la Confraria lo mateix Pere Ribelles de contes atrassats.......... 15 lliiures.

Item se fa carrega de 21 lliures 13 sous li ha entregat son antecessor Procurador. .......................... 21 lliures 13 sous.

Item se fa carrega de 5 lliures 16 sous ha rebut de Thomasa Riber Procurador de la Confraria dia 8 de Maig...5 lliures 16 sous.

Item se fa carrega de 1 lliures a rebut del plat de la Iglesia. ........................................................... 1 lliura.

Item se fa carrega de 1 sou a rebut de un pollastre corregué a extracció. ........................................ 1 sou.

Item se fa carrega de 9 lliures 9 sous 1 diner a rebut de Thomasa Riber Procuradora....................... 9 lliures 9 sous 1 diner.

Total summa............................................................................................................................... 53 lliures 5 sous 1 diner.

Eixidas de Pere Rebelles.

Pº fa eixida de 8 lliures 8 sous a pagar per una Palis, o devant altar per la Iglesia.......................... 6 lliures 8 sous. 6295.jpg final

Item fa eixida de 1 lliura 3 sous a gastat ab dos lliuras de veles per las festa de Nadal. ................. 1 lliura 3 sous.

Item fa eixida de 2 lliures 6 sous ha gastat ab quatre lliuras de velas preu 11 sous 6. lliura fins al dia del Roser de Maig..... 2 lliures 6 sous.

Item fa eixida de 5 lliures 12 sous a pagat de dos achas per la Confraria del Nom de Jesus com es costum tots aiñs.... 5 lliures 12 sous.

Item fa eixida de 7 lliures ha donat al Predicador de la festa, y per son gasto. ............................... 7 lliures.

Item fa eixida de 4 lliures 7 sous ha pagar per sis lliuras y mitja de veles fins lo dia 2 de Novembre de 1718..... 4 lliures 7 sous.

Item fa eixida de 1 lliura 6 sous ha gastat ab dos cortans de oli per la llantia de la Capella en son aiñ. ...... 1 lliura 6 sous.

Item fa eixida de 3 lliures ha donat al Sr. Vicari per los sis Aniversaris se celebran tots los aiñs per los confrares..... 3 lliures.

Eixidas................. 33 lliures 2 sous

Entradas........................... 53 lliures 5 sous 1 diner.

Reste devent................... 20 liures 3 sous 1 diner.


Dia 8 de Novembre de 1718 lo honorable Pere Ribelles Procurador de la Confraria de Nª Sª del Roser ha donat contes de la administració dels bens de la Confraria, y conste que ab diferents partits de rebudas 53 lliures 5 sous i diner; y també conste que ha gastat ab diferents cosas convenients a la Confraria 33 lliures 2 sous; y computades las entradas ab las eixidas quede devent dit Procurador 20 lliures 3 sous 1 diner las quals entrega de present al Procurador novament elegit, qui es Joseph Ribes; ab que conste aver administrat be, y lleialment los bens de dita Confraria. Y per aso se li fa la present definició de contes en presencia del Magnifich Joseph Corcó Batlle, Joan Batiste Sans, y Gabriel Matheu Jurats, y de mi Joan Batista Segriá Vicari. Dia, y aiñ sobredit.

En lo mateix dia 8 de Novembre de 1718 fou nomenat Procurador de la Confraria del Roser Joseph Ribes, y se fa carrega de las cosas següents.

Pº. se fa carrega de 20 lliures 3 sous 1 diner que ha rebut de son antecessor Pere Ribelles....... 20 lliures 3 sous 1 diner.

Item se fa carrega de 1 lliura 14 sous 9 diners que ha rebut de Thomasa Riber Procuradora antecessora, de la resta de la administració.. 1 lliura 14 sous 9 diners.

Item se fa carrega de 2 quarteras 6 cortans de blat de aplegas se an fet ab dos aiñs; lo qual blat a venut preu ..1 lliura 17 sous quartera, que junt val.. 4 lliures 12 sous.

Item se fa carrega de 7 lliures 14 sous ha rebut de Maria Ribelles y Riber Procuradora en son aiñ de la confraria.......... 7 lliures 14 sous.

Item fa entrada de 1 lliura 9 sous 2 diners ha rebut del plat de la Iglesia fins lo dia 9 de setembre de 1720..... 1 lliura 9 sous 2 diners.

Summa 35 lliures 13 sous.


Eixidas

Pº. fa exida de 1 lliura 7 sous per dos lliuras de velas dia 16 de Desembre. ..............1 lliura 7 sous.

Item fa exida de 6 sous 6 diners ha gastat ab mitg cortá de oli ............................... 6 sous 6 diners.

Item fa exida de 13 sous ha gastat ab una lliura de velas lo dia 20 de Gener de 1719...... 13 sous.

Item fa exida de 13 sous 9 diners ha gastat ab una lliura de vela lo dia 2 de febrer. ..... 13 sous 6 diners.

Item fa eixida de 16 sous ha gastat ab una caixeta per la Confraria............................. 16 sous.

Summa ( i segueix) 3 lliures 15 sous 12 diners.

Item fa exida de 13 sous a pagat per una lliura de velas dia 25 de Mars..................... 13 sous.

Item fa exida de 1 lliura 5 sous ha pagar per dos lliuras de veles en lo dia del Diumenge de Rams.... 1 lliura 5 sous.

Item fa exida de 6 lliures 8 sous ha gastat ab dos achas, y una lliura de cera per la festivitat del Roser de Maig..... 6 lliures 18 sous.

Item fa exida de 6 sous per Mitja lliura de veles.......................................................... 6 sous.

Item fa exida de 19 sous 6 diners ha gastat ab una lliura, y mitja de velas lo dia 28 de Juiñ........... 19 sous 6 diners.

Item fa exida de 13 sous per una lliura de cera dia 13 de Agost.................................................. 13 sous.

Item fa exida de 10 sous per mitg corta de oli lo dia 13 de Agost................................................. 10 sous.

Item fa exida de 1 lliura 12 sous 6 diners ha gastat ab dos lliuras y mitja de cera a 13 sous lliura fins lo dia 30 de Setembre... 1 lliura 12 sous 6 diners.

Item fa eixida de 7 lliures a gastat ab la caritat del Predicador de Octubre, y son gasto................... 7 lliures.

Item fan eixida de 3 lliures an pagat al Sr. Vicari per 6 Aniversaris del confrares com es costum......... 3 lliures.

Item fa exida de 13 sous ha pagat de una lliura velas lo dia 2 de Octubre...................................... 13 sous.

Item fa exida de 6 sous 6 diners ha gastat ab mitja lliura de velas dia 2 de desembre..................... 6 sous 6 diners.

Item fa exida de 13 sous per una lliura de velas lo dia 23 de Desembre......................................... 13 sous.

Item fa exida de 14 sous per mitg corta de oli per la llantia......................................................... 14 sous.

Item fa exida de 18 sous 8 dines per una lliura y quatre onses de cera a 14 sous lliura lo primer dia de Quaresma..... 18 sous 8 diners.

Item eixida de 14 sous per una lliura de velas dia 25 de Mars........................................................... 14 sous.

Summa ( i segueix ) 26 lliures 16 sous 2 diners.

Item fa eixida de 12 sous per mitg corta de oli dia 29 de Mars.......................................................... 12 sous.

Item fa eixida de 14 sous per una lliura cera dia 7 de Maig................................................................ 14 sous.

Item fa eixida de 10 sous 5 diners per quatre velas de dos onsas........................................................ 10 sous 5 diners.

Item fa eixida de 2 lliures 2 sous per tres lliuras velas fins a 28 de Novembre..................................... 2 lliures 2 sous.

Item fa eixida de 14 sous per una lliura y velas dia 25 de Desembre.................................................. 14 sous.

Item fa eixida de 6 sous per mitja lliura velas dia 26 de Maig que se descuidà de acentar. ................ 6 sous.

Eixidas................... 35 lliures 10 sous 1 diner.

Entradas............................ 35 lliures 13 sous

Resta.................................. 2 sous 11 diners.


Dia primer de Gener de 1721 lo honorable Joseph Ribes Majoral de la Confraria de Nostra Sra. del Roser ha donat contes; y conste dit majoral a rebut ab diferents partits de bens de dita Confraria 35 lliures 13 sous; y així mateis conste que per diferents cosas convenients a la Confraria ha gastat 35 lliures 10 sous 1 diner; y computadas las entradas ab las eixidas quede devent dit Ribes a la Confraria 2 sous 11 diners; per lo qual se li fa la present difinicio de contes de aver be, y llealmente administrats los bens de dita Confraria dia y aiñ sobredit. En presencia de Anton Costafreda Batlle, Pau Riber menos, y Miquel Joan Salto Jurats, y de Joan Baptista Sans Majoral novament elegit

Així es. Joan Baptista Segria Prevere.


Dia primer de Gener de 1721 fou nomenat Majoral de la Confraria del Roser Joan Batiste Sans, y se fa carrega de las cosas seguents.

Pº. se fa caarrega de 2 sous 11 diners a rebut de son antecessor Ribes....................... 2 sous 11 diners.

Item se fa carrega de 1 lliura 8 sous a de cobrar de Riber menor................................ 1 lliura 8 sous.

Item se fa carrega de 16 sous 8 diners ha de cobrar de Pere Riber.............................. 16 sous 8 diners.

Item se fa carrega de 1 lliura 9 sous 3 diners ha de cobrar de Riber major................... 1 lliura 9 sous 3 diners.

Item fa entrada de 12 sous ha de cobrar de Massiá Queralt........................................ 12 sous.

Item fa entrada de 5 lliures 12 sous ha de cobrar de Joseph Ribelles........................... 5 lliures 12 sous.

Item fa entrada de 10 lliures 4 sous ha de cobrar del dit Joseph Ribelles a compliment de 15 lliures 16 sous deu a la Confraria per aver estat bossera sa muller en lo aiñ passat, y aplegà la dita quatitat.................................................................... 10 lliures 4 sous.

Nota que lo Majoral qui es Batista Sans se fa carrega que ha rebut de las dites quantitats los partits següents.

Pª fa entrada de 7 sous ha rebut de Pere Riber a bon conte dels 16 sous 8 diners devia a la confraria.... 7 sous.

Item fa entrada de 14 sous ha rebut de Pau Riber menor a bon conte de 1 lliura 8 sous devia a la confraria....14 sous.

Item fa entrada de 2 lliures 2 sous ha rebut de Joseph Ribelles a bon conte de las 15 lliures 16 sous devia a la confraria....2 lliures 2 sous.

Item fa entrada de 16 lliures 7 sous 5 diners ha rebut de Josepha Valles Majoralessa, y Bossera de la Confraria; de las limosnas han aplegat las Sras. Donsellas en son aiñ.............................................................................................................................. 16 lliures 7 sous 5 diners.

Item fa entrada de 1 lliura 1 sou ha aplegat de almoina en lo plat de la Iglesia dic........... 1 lliura 1 sous.

Total 20 lliures 11 sous 5 diners.


Eixidas de Batista Sans.

Pº. fa eixida de 14 sous ha gastat ab una lliura de velas lo dia primer de Gener: dic......... 14 sous.

Item fa eixida de 7 sous ha gastat ab mitja lliura de velas lo dia 18 de Gener: dic............ 7 sous.

Item fa eixida de 14 sous per una lliura de velas lo dia 2 de febrer................................. 14 sous.

Item fa eixida de 7 sous per 2 velas lo dia 4 de Mars: dic............................................. 7 sous.

Item fa eixida de 1 lliura 8 sous ha gastat ab dos lliuras de velas lo dia del Diumenge de Rams....... 1 lliura 8 sous.

Item fa eixida de 3 lliures 14 sous se ha donat als Majorals de la Confraria del Santissim Nom de Jesus per ajuda de costa de fer unas achas per la Confraria com es costum....................................................................................................................... 3 lliures 14 sous.

Item fa eixida de 14 sous per una lliura de velas ha comprat dia 7 de Maig: dic............... 14 sous.

Item fa eixida de 14 sous ha gastat ab una lliura de velas lo dia dels Sants Martirs.......... 14 sous.

Item fa eixida de 7 sous ha gastat ab mitja lliura de velas lo dia 2 de Octubre................ 7 sous.

Item fa eixida de 2 lliures ha pagat per tres lliuras de velas las dos a 14 sous lliura, y laltra a 12 sous que junt valen.... 2 lliures.

Item fa eixida de 2 lliures ha donat al Sr. Vicari per los sis Aniversaris se celebran entre aiñ per los confrares difunts, y ne perdone en favor de la Confraria deus reals de son beneplacit................................................................................................................... 2 lliures.

Item fa eixida de 4 lliures 4 sous ha donat a Josepha Valles Bossera sobredita per fer unas estovallas per la Confraria, que ha de esser de tela bona, y puntes........................................................................................................................ 4 lliures 2 sous.


Eixidas ......... 17 lliures 3 sous

Entradas ....20 lliures 11 sous 5 diners.

Resta.......... 3 lliures 8 sous 5 diners.

Dia primer de Gener de 1722 lo honorable Joan Batista Sans Majoral de la Confraria de Nª Srª del Roser ha donat contes de la administració de la Confraria; y conste que ha rebut de bens de la dita Confraria: 20 lliures 11 sous 5 diners; y així mateix conste que ha gastat ab cera y altres cosas convenients a la administració de dita Confraria 17 lliures 3 sous, y computadas las entradas ab las eixidas quede devent dit Sans a la administració de la dita Confraria la cantitat de 3 lliures 8 sous 5 diners y de aver administrat be y llealment los bens de dita Confraria se li fa la present definició de contes per Anton Costafreda Batlle, Pau Ribes menor, y Miquel Joan Salto Jurats; y confirman Majoral al dit Joan Batiste Sans.

Així es. Joan Baptiste Segria Prevere.


Dia primer de Gener de 1722 Joan Batiste Sans Majoral de la Confraria del Roser se fa carrega de las cosas següents.

Pº. se fa carrega de 9 sous 8 diners a de cobrar de Pere Riber.............................. 9 sous 8 diners.

Item se fa carrega de 14 sous ha de cobrar de Pau Riber menor......................... 14 sous.

Item se fa carrega de 1 lliura 9 sous 3 diners ha de cobrar de Pau Riber major...... 1 lliura 9 sous 3 diners.

Item se fa carrega de 13 lliures 14 sous ha de cobrar de Joseph Ribelles............... 13 lliures 14 sous.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item se fa carrega de 3 lliures 8 sous 5 diners que dit Sans quedà a deurer a la administració de dita Confraria.... 3 lliures 8 sous 5 diners.

Item se fa entrada de 2 lliures 10 sous ha gastat del sensal correspon la Universitat del Albi a la Confraria, y es per mitja pensió..2 lliures 10 sous.

Item se fa carrega de 9 lliures 1 sou li ha entregat la Bossera de la Confrariaqui es Magdalena Riber: dich......... 9 lliures 1 sou.

Item se fa carrega de 15 sous del plat de la Iglesia ................................................ 15 sous.

Suma total: 15 lliures 14 sous 5 diners.


Eixidas de Joan Batiste sans lo aiñ 1722

Pº. fa eixida de 3 lliures 10 sous gasta ab sinch lliuras velas lo dia 20 de Mars.......... 3 lliures 10 sous.

Item fa eixida de 2 lliures 5 sous gasta ab cera lo dia de la festa de Octubre: dich....... 2 lliures 5 sous.

Item fa exida de 18 sous gastà ab sis velas pera les festes de Nadal: dic..................... 18 sous.

Item fa eixida de 2 lliures 10 sous ha pagat al Sr. Vicari per los sis aniverssaris; condonant la Caritat de la un aniverssari a la Confraria: dic ..2 lliures 10 sous.

Item fa eixida de 4 lliures 16 sous 6 diners per 8 lliures 2 onces de cera; la qual deixe en la Caixa de la Confraria lo dia dels contes......4 lliures 16 sous 6 diners.

Eixidas....... 13 lliures 19 sous 6 diners.

Entradas........15 lliures 14 sous 5 diners.

Resta per la Confraria....... 1 lliura 14 sous 11 diners.Dia 2 de Gener de 1723 lo honorable Joan Batiste Sans Majoral de la Confraria de Nostra Señora del Roser ha donat contes de la administració de la Confraria, y conste que ab diferents partits 15 lliures 14 sous 5 diners; y així mateix conste que ha gastat ab diferents cosas convenients a a Confraria 13 lliures 19 sous y queda computadas las entradas ab las eixidas en favor de la Confraria 1 lliura 14 sous 11 diners y per aver administrat be, y llealment los bens de dita Confraria se li fa la present difinicio de contes en presencia de Jacinto Pau Batlle, y regidor, y de Jaume Valles regidor, y de Gabriel Matheu Majoral nou, y de mi Joan Batista Segriá Prevere.4


Dia 2 de Gener fou elegit Majoral de la Confraria de Nª Srª del Roser lo honorable Gabriel Matheu; lo qual fa carrega de las cosas seguents.

Pº fa entrada de 1 lliura 14 sous 11 diners á rebut de Joan Batiste Sans son antecessor de la resta quedà a deuren sos contes, dic.. 1 lliura 14 sous 11 diners.

Item lfa entrada que ha rebut de Maria Matheu Bossera de la Confraria en son aiñ la suma de ......... 14 lliures 10 sous 4 diners.

Item fa entrada de 14 sous 2 dines ha plegat en la Iglesia fins al dia present que contam als 7 de Mars de 1724...14 sous 2 diners.

Item fa entrada de 5 lliures 2 sous ha rebut de Maria Matheu Bossera a compliment de fet lo que en son aiñ ha alcanssat de almoines. 5 lliures 2 sous.

Suma..........22 lliures 1 sous 5 diners.


Eixidas de Gabriel Matheu.

Pº fa exida de 1 lliura 9 sous gasta ab velas lo dia 1 de Octubre: dic.............................................. 1 lliura 9 sous.

Item fa eixida de 3 lliures ha pagat al Sr. Vicari per los sis Aniverssaris pague la Confraria............... 3 lliures.

Item fa eixida 6 lliures 16 sous gastà an dotze lliures de veles a 11 sous 4 diners lliura las quals deixe de present a la caixa de la Confraria. Dich. 6 lliures 16 sous.

Suma...............................................11 lliures 5 sous.


Sumen les Entrades..................22 lliures 1 sous 5 diners.

Les Eixides.................. 11 lliures 5 sous.

Reste pagador a la Confraria.......10 lliures 16 sous 5 diners.


Dia 7 de Mars del aiñ 1724 se feu elecció de Majoral eo administrador de la Confraria de Nª Srª del Roser per mi Vicari avall escrit, y per Gabriel Matheu Majoral com es costum, y fou nomenat Majoral Joseph Angles, y Majoralessas Maria Queralt; y Monner; y Maria Sans donzella, y en la mateixa ora dona contes Gabriel Matheu de la administració dels bens de la Confraria en presencia de Jacinto Pau Batlle, y de Pere Corcó Regidor, y conste que ha rebut de diners de la Confraria 22 lliures 1 sous 5 diners, y així mateix conste aver gastat per la Confraria 11 lliures 5 sous; y computadas las entradas ab las eixidas quede per la Confraria 10 lliures 16 sous 5 diners; las quals entregue ab contents al Majoral successor seu; y així mateix denuncie dit Gabriel Matheu aver aplegat per la vila ab blat per la Confraria 3 fanecas las quals ha venut a 2 lliures la quartera valen 3 lliures las que dit Gabriel Matheu quede a deurer a la Confraria; y per aver administrat be y llealment los bens de dita confraria se li fa la present difinicio de contes en presencia y per los sobredit, y per mi lo Rt. Joan Batista Segria vicari dia 7 de Mars de 1724.

Joan Batista Segrià Regent.


Dia 7 de Mars de 1724 Joseph Angles Majoral de la Confraria del Roser se fa carrega de las cosas seguents.

Pº. fa entrada de 9 sous 8 diners ha de cobrar de Anna Maria Riber.......................... 9 sous.

Item fa entrada de 14 sous ha de cobrar de Pau Riber trenor................................... 14 sous.

Item fa entrada de 1 lliura 9 sous tres diners ha de cobrar de Pau Riber major........... 1 lliura 9 sous 3 diners.

Item fa entrada de 13 lliures 14 sous ha de cobrar de Joseph Ribelles...................... 13 lliures 14 sous.

Item fa entrada de 3 lliures ha de cobrar de Gabriel Matheu..................................... 3 lliures.

Suma......................... 19 lliures 6 sous 3 diners.


Item se fa entrada de 10 lliures 16 sous 5 diners ha rebut en contents de son actecessor Gabriel Matheu per lo que restà a deurer en sos contes: dich.........................................................................................................................10 lliures 16 sous 5 diners.

Item se fa entrada de 2 lliures 10 sous ha rebudes de la vila del Ali per mitja pensió cobrá per mans de Mn. Batiste Segria vicari de aquell censal de 5 lliures pensió fa a la confraria del Roser dita universitat; y destretes tretse reals se detingué dit Sr. Vicari per los aniversaris de Berthomeu Peiró queden per la Confraria...14 sous.


Nos el Dr. Gaspar Matheo Melez presbitero Rector de la Parroquial Iglesia de Sn Juan Baptista del lugar de Zaidin por el Illmo. Sr. Dn. Francisco de Olasso Hÿpenza, por la gracia de Dios ÿ de la Sta. Sede Apostolica Obispo de Lerida del Consejo de su Magestad, Visitador General de este Obispado visitando la Parroquial Yglesia de Castelldasens, visitamos, ÿ reconocimos este Libro de la Cofradia de la Virgen del Rosario, ÿ visto van algo atrassadas las quentas, deseando exercitar la devocion de los fieles, para el maior aumento de dicha cofadria; conformandonos con las ordinaciones, ÿ estatutos de semejantes cofadrias mui devotes, para la maior Seguridad de los emolumentos de dicha cofadria mandamos que dentro de un mes mande el Vicario, a los Maiorales de dicha Cofadria pongan en la Sacristia, una Arca con dos llaves, la una de las quales aia de tenir el Vicario, o Tegente la Cura desta Parroquial, ÿ la otra el maioral que fuere, en la qual se pondran los interesses de la Cofadria. Assimismo mandamos a los maiorales de dicha cofadria compren un libro blanco, en el qual se notaran las entradas, ÿ salidas de los interesses de dicha cofadria. Datado en acto de la visita general desta Yglesia de Castelldasens, a los 22 de Marzo de 1724.

Melez Visitador.

Por mandado del Sr. Visitador General Joseph Fullola presbitero Secretario.


Eixidas de Joseph Angles.

Pº. fa eixida de 6 sous paga al Sr. Visitador del decret de la visita del present llibre. Dic................................ 6 sous.

Item fa eixida de 10 sous pagà al Sr. Vicari del Aniversari del dia de la Mare de Deu de Mars......................... 10 sous.


Las cuentas de Joseph Angles Majoral en el año 1725 se encontrarán en el otro libro de la confraria juntamente con las de los otros Majorales que se riguirán en adelante por no aver ya lugar en este libro.


Pere Joan Vives. Joseph Miró ab tota la família. Jaume Queralt ab tota la família. Maria Batiste Font amb tota la família, Anton Costafreda ab tota la família. Ramon Costafreda ab tota la família. Ramon Costafreda ab tota la família. Maria Muller y Maria filla. Ramon Riber viudo. Joseph Saltó, Pere Sans, y Maria Sans. Francisco Vernaus. Joseph Pie, y Teresa Pie. Joan Huguet, y Teresa Huguet. Miquel Juan Salto ab tota la família.

Jacinto Pau, y Feliph Gomes ab tota família. Juan Nadal, y Antonia Nadal. Batiste Sans, Polonia Maria Vives. Joseph Angles, Isabel, Maria. Agna Maria Batiste, Ramon.

Jaume March, Marina March. Joseph Mora, Teresa, Margarida. Teresa Vernaus, Andreu. Jaume Queralt, Maria, Maria, Maria Angela, Anton Queralt. Gabriel Matheu, Maria, Joan Matheu. Joseph Ribes, Batiste Ribes, Speransa. Miquel Nogues, Magdalena. Agna Balvei. Miquel Joan Vernaus. Magdalena Vernaus. Maria Angela. Maria Angela Vernaus. Joseph Vernaus. Isabel Anna Angles. Anna Maria Riber. Pere Riber. Francisco, Miquel. Elena, Thomasa. Rosa. Joseph Corcó ab total la família. Juan Ribelles. Agnes Ribelles. Maria Ferrer. Joseph Ferrer.


sortirSORTIR