tornarTORNAR

JUAN CASTELLNOU CATHERINA RIBELLES

Die 3 februarÿ anno 1658

De y sobre lo matrimoni Deu volent faedor mitjansant la gratia de Sperit Sant per interventio de algunes notables y honrades persones tractat y concordat que sia fet matrimoni per y entre lo honrat Juan Castellnou viudo en primeres nupties deixat de la quondam Margarida Anglesa de Castelldasens fill empro legitim y natural dels honrads en Pere Castellnou y Mariagna Castellnou y de la casa de la sisterna del lloch de Puigvert tots los dos deffunts part una ab la honesta Catherina Ribelles donsella filla llegitima y natural dels honrads Miquel Ribelles payes de Torrebesses quondam y Magdalena Ribelles llur muller vuy vivint en dit lloch de Torrebesses diocesi de Lleyda sobre lo qual matrimoni son estat tractats pactats units y concordats los capitols del thenor seguent.

E primerament lo sobre dit Juan Castellnou fent estes cosses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de son sogre Juan Angles de Castelldasens y de sos cossins Juan Flix balle y de Jaume Pau de Castelldasens y de Jaume Silvestre de Puigvert tambe cosi seu y de altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra per lleal sposa y muller sua a la sobredita Catherina Ribelles donsella fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse impediment segons Santa Mare Iglesia, o, te ordenat, e viceversa la sobredita Catherina Ribelles donsella fent estes cosses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de sa mare Magdalena Ribelles y de son germa Ramon Ribelles fadri y de Joan Arbones de Torrebesses oncle seu y de Miquel Joan Almaselles del lloch de Grañena oncle seu y de altres parent y benvolents promet, en bona fe que pendra al sobredit Joan Castellnou per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les monitions que mane lo Sant Concili de Trento y no trobantse impediment segons Santa Mare Iglesia, o, te ordenat.

item la sobredita Magdalena Ribelles viuda y Ramon Ribelles fill seu per lo amor tenen a la dita Catherina filla y germana dels sobredits respective li prometen donar per dot y en nom de dot pera que puguen millor suportar los carrechs del matrimoni xixanta lliures barceloneses en esta forma - trenta en robes pagadores dins est any y altres trenta en diners en esta forma deu lo dia de les bodes y les restants dins 10 anys de les quals promet dit Joan Castellnou rebut que haje dit dot ferlin apocha llarga y bastant y los asegurara sobre tots sos bens.

Item ab altre capitol promet lo sobredit Joan Castellnou que fills per fills y filles per filles fara hereus als del primer matrimoni pero si estos que te morien fara hereus als del segon matrimoni que de present contracte ab la dita Catherina Ribelles antes que altres matrimonis sdevenidors

Item esta tractat de la roba que en cas de restitutio haje de ser rejudicada y satisfer lo menyscap.

Item en cas moris la dita Catherina sens fills ni filles esta tractat no pugue testar sino de la mitat del dot.

Item lo sobredit Juan Castellnou fa de spolit a la sobredita Catherina spossa y muller sua sdevenidora per sa lloable vieginitat quinse lliures pacte pactat.

Finalment prometen dites parts que no trobanse impediment consumaran dit matrimoni Bendictio ecclesiatica rebent en fas de Santa Mare Iglesia y en lo interim no faran ni diran entendran en altre matrimoni dins spay y temps de un mes lo qual temps se pugue acursar y allargar de voluntat de les parts y en res no contravindran sots les penes per lo dret impossades et fiat large.

Testimonis de les firmes de Joan Castellnou Ramon Ribelles y de Joan Arbones foren Jaume Pau fadri de Castelldasens y Pere Joan Arbones fadri de Torrebesses. Los testimonis de la firma de dita Catherina Ribelles y de Magdalena sa mare les quals juraren despres en poder de mi Jaume Gomar rector de Torrebesses com a substitut meu foren los mateixos testimonis dalt nomenats personalment trobats en la vila, o, lloch de Torrebesses diocesi de Lleyda y Juan Monico sastre; fuerunt firmata et jurata supra dicta capitula matrimonyalia in posse mei Petro Roda vicarÿ Castriasinorum et loci de Puigvert in Castro termini de Melons die tercia februarÿ anno 1658 testes ut supra.

MARCH SALTO LLUISA MACOT

Die 13 february anno 1661

Capitols matrimonials mingesant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tracat fahedor per i entre March Salto fadri pages fill legitim y natural de Juan Salto pages de Fulleda archipestrat de Tarragona y Llucia llur muller los 2 deffunts part una. Ab la Honesta Lluisa Macota donsella filla legitima ÿ natural de Francesch Macot dit del Perxe de la vila de Castelldasens Illerdens diocesi ja diffunt y de Geronima Masota y Borras llur muller vuÿ vivint sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo dit March Salto fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de sos germans Jaume y Baptista Salto y de son cosin germa Juan Flix balle de Castelldasens y de altres parents y ben volents promet de bona fe que pendra a la dita Lluisa Masota per leal esposa sua y muller de la manera que Santa Mare Iglesia y Nostre Señor mane fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento in decreto de matrimonyo no trobantse impediment e viceversa la sobredita Lluisa Masota fent estes coses ab expres consentiment de sa mare Geronima Masota y de son oncle Juan Angles de Castelldasens y de mestre Gabriel sastre de Aspa y de Andreu Borras germa de sa mare y Rafel Miro de Artesa y de altres parents y benvolents promet en bona fe de pendre al sobredit March Salto per lleal marit seu fetes empero que sien els tres monitions que mane lo S. C. T no trobanse impediment.

Item esta tractat entre dites parts que lo dit March Salto entre a compres y millores faran en dita casa durant dit matrimoni a la mitat per cada un.

Item esta tractat haje de pendre inventary del que te dita pubilla casa robes y hasienda.

Item esta tractat que los dits contrahents March Salto y Lluisa hajen de alimentar y mantenir a la dita Geronima mare sana y malalta calsada y vestida be y honestament tots los dies de sa vida treballant lo que pugue conforme son marit tambe, o, deixa en son ultim testament.

Item esta tractat entre dites parts que la dita pobilla Lluisa y sa mare hajen de firmar apocha de tot lo que aportara en sa casa lo dit March Salto y asegurar lo y sobre tots sos bens y en cas de restitutio tinguen les mateixes diades.

Item esta tractat que fills per fills y filles per filles hajen de ser hereus los del present matrimoni antes que de ningun altre.

Item lo dit March Salto fa de screix a la dita Lluisa Masota, o, spolit vint lliures pacte pactat.

Item volen que si eixie alguna difficultat en los presents capitols, o puguen allanar o, adobar un home de cada part.

Finalment volen y prometen dites parts que fetes sien les 3 monitions consumaran dit matrimoni dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts ohint missa de bendictio y volen que los presents capitols sien allargats y stirats a conexenca de un notari regi u expert y practich firmant y jurant tot lo sobredit en poder de mosen Pere Roda Vicari de Castelldasens als tretze de febrer de 1661.

Testimonis foren Ramon Gayá de la Espluga Calva y Geronim Gari fadri de la Seu de Urgell habitant en Castelldasens.

JOSEPH FARRER MARGARIDA VALLES

Die duodesima juny anno 1671

Capitols matrimonials mingensant la gratia de Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor per i entre lo honrad Joseph Farrer fadri pages natural de Torrebesses Illerdens diocesis fill legitim y natural dels honrads Juan Farrer y Elisabeth llur muller ambo deffunti de Torrebesses ex un parte, ab la honesta Margarida Vallesa donsella filla legitima y natural del quondam Juan Valles pages ja deffunt y de Francisca Vallessa vuy vivint de la dita de Castelldasens Illerdens diocesi part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmants y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo sobredit Joseph Farrer fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son germa Juan Farrer de Torrebesses y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra a la honesta Margarida Vallesa per lleal spossa y muller sua de la manera que Santa Mare Iglesia o te ordenat fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobanse impediment viceversa la sobredita Margarida Vallesa fent estes coses ab expres consentiment de sa mare Francisca Vallesa y de son germa Isidro Valles y de mosen Francesc Valles sots vicari de Lleyda oncle seu y de Joseph Curquo y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra al sobredit Joseph Farrer per lleal spos y marit seu conforme Santa Iglesia ordene fetes empero les 3 monitions ut supra.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Francisca Vallesa y Isidro Valles mare y germa de dita Margarida respective per lo amor li tenen li prometen donar per dot y en nom de dot cent lliures dich 100 moneda barcelonesa o lo valor de elles ut infra ço es la mitat en heretats y laltra mitat en robes estimadores per dos persones una de quada part y lo dit Joseph Farrer juntament ab la honesta Margarida Vallessa spossa sua sdevenidora prometen ab jurament que rebuda la dita dot firmaran apocha de rebuda ab deffinitio y renuntia de bens paternals y maternals legitima y suplement de aquella exceptat vincle de intensitat y llegats si lin voldran fer.

Item esta tractat que lo sobredit Josep Farrer fa de spolit a la sobredita Margarida Vallesa sposa sua sdevenidora conforme la lloable constitutio de Catalunya.

Item esta tractat que lo un spos acull al altre a compres y millores la mitat pera cada un.

Item esta tractat que lo marit no pugue legitimar en los bens de la muller mes que ella en los bens del marit.

Item esta tractat que sia cas dita Margarida morie sens fills ni filles un o molts molt pugue testar sino de la mitat del dot.

Finalment esta tractat entre dites parts que si eixie alguna difficultat en dits capitols, o, puguen adobar dos persones una de cada part al sentir dels quals hayen de estar les 2 parts.

Item prometen y esta tracat entre dites parts que fetes les 3 monitons que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment ahiran missa de bendictio y se sposaran in facie Sancte Matris Ecclesie dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts sots les penes per lo dret Canonich inpossades fiat large firmant jurant en poder de mosen Pere Roda vicari primo lo dit Joseph Farrer y Margarida Vallesa sposat Juan Farrer + Francisca Vallesa + Isidro Valles + mosen Francesch Valles susveguer + et Joseph Curquo

Els testimonis foren Francisco Baro fadri de Ager y Ramon Ribelles fadri de Torrebesses

Ohiren missa de bendictio a 3 de juliol 1661. Testes Juan Flix balle y Joan Angles et aly

Memorial dels terres que Francisca Valles y Isidro Valles donen a Margarida Vallessa filla y germana sua respective.

Primo un tros de terra cami de Juneda que son tres banquals tenguda dos o 3 jornals.

Item un tros ab alguns olivers als Comellars tinguda de un jornal poch mes o, menos.

Item una sort de terra campa a les Vinyases de tenguda de tant quatre jornals poch mes o menos.

La roba es la seguent

Primo li prometen un vestit nou de estamenya judicat en dich......................... lliures sous

Un gipo de estamenya .....................................................................................lliures sous

Unes faldetes de Raixa ....................................................................................lliures sous

Un davantal nou de cotonina ..........................................................................lliures sous

Sis camisses nobes cos de bri y faldes de stopa .............................................lliures sous

Una camisa noba de tela ...................................................................................lliures sous

Item sinch camises servides.

Y la roba dels quada dies nos judique y es la seguent un gipo de stamenya en lloch de nou unes faldetes de vuyte un davantal de cataluffa y dos faldetes de mitga llana calses y sabates, carotetes bones y valones y moquados no nya mes dels cada dies.

Item dos llancols de bri judicats ......................................................................lliures sous

Item tres llancols de stopa ...............................................................................lliures sous

Item quatre canes de stovalles de bri judicades ..............................................lliures sous

Item quatre canes de stovalles de estopa judicades .........................................lliures sous

Item dos coxineres de tela ............................................................................... lliures sous

Item 2 coixineres servides ............................................................................... lliures sous

Item un drapillo de tela .................................................................................... lliures sous

Item un davant llit nou ..................................................................................... lliures sous

Item un mataff judicat ...................................................................................... lliures sous

Item una flasada forma mitjana ........................................................................ lliures sous

Item un davantal de forn .................................................................................. lliures sous

Item quatre torcaboques ................................................................................... lliures sous

Item una caixa judicada .................................................................................... lliures sous

Item prometen deixarlos estar dos (anys?) en casa gratis

 

ISIDRO VALLES GERONIMA LLOPIS

Capitols matrimonials de Isidro Valles ab Geronima Llopis de Artesa firmat al 18 octubre 1661

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tactat fahedor per i entre Isidro Valles fadri pages fill llegitim y natural del quondam Joan Valles y de Francisca Valles y Curquo vuy vivint tots de Castelldasens part una ab la honesta Geronima Llopis donsella filla llegitima y natural del quondam Pere Llopis y de Teresa Llopis llur muller tots dos deffunts de la vila de Artesa diocesis Illerdens part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primerament lo sobre dit Isidro Valles fent estes coses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de sa mare Francisca Vallesa viuda y de mosen Francisco Prats rector de Juneda y de Joseph Curquo cosi seu ÿ de altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Geronima LLopis per lleal sposa y muller sua de la manera que Deu Nostre Señor mane y Santa Mare Iglesia o, te ordenat fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment e viveversa la sobredita Geronima Llopis fent estes coses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de Reverend mosen Jaume Sant Feliu de Juneda y de Pere Angles de Puigvert tudor curador seu testamentari nomenat per sa mare y de Sebastia Massot honcle seu y curador seu nomenat per misser Valles assessor del señor prior de Cataluña Señor de Artessa y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Isidro Valles per lleal spos y marit seu de la manera que Santa Mare Iglesia o, mane fetes empero que sien les 3 acostumades monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento e no trobantse empediment ut supra

Perque los carrechs del matrimony millor soportar se puguen los dits curadors de dita Geronima Llopis qui son Pere Angles y Sebastia Masot li senyalen y consignen en dot per dot y en nom de dot en primer lloch tot aquell censal de sinquanta sous de pentio que tots anys fa y preste a dits pobills en lo mes de mars Francesch Barrufet de Vilanoveta de Horta vuy habitant en Artesa y en cas de lluitio la proprietat que son sinquanta lliures.

Item li consignen pentio a dita contrahent tres pensions que dit Barruffet deu atracades.

Item li prometen en dot per dot y en nom de dot tot allo que de dret se li spectara en los bens de sa mare Teresa Llopis segons lo testament feu en poder de mosen Francisco Estadella vicari de Puigvert a judici y parer de un miser de recta y temerosa consientia.

Item ab altre capitol esta tractat que lo dit Isidro Valles rebuda que se haye lo dot lin firmara apocha de rebuda llarga y bastant y obligara sos bens.

Item lo reverent mosen Jaume Sanfeliu de Juneda li promet donar pera ajuda de costa a la dita donsella contrahent sinch lliures semel tantum y estes per tot setembre primer vinent.

Item lo sobredit contrahent Isidro Valles li fa de spolit vint lliures pacte pactat.

Item esta tractat entre dites parts que no pugue legitimar mes lo marit en los bens de la muller que ella en los bens del marit e mes esta tractat entre dites parts que dita Geronima Llopis pugue testar de tot lo dot a ses llibres voluntats.

Item esta tractat que si eixie alguna difficultat en los presents capitols u puguen allanar dos homens un de cada part.

Finalment prometen ohir missa de Benedictio dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y abreviar de voluntat de les parts fetes empero que sien les monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment y en lo interim prometen ab jurament no faran ni diran cosa per la qual se pugue enpedir lo present matrimoni y se posen pena de cent lliures de moneda barcelonesa aplicadores la mitat a la part obedient y laltra mitat al jutge fara la causa fiat large y aixi o firman y juran en poder de mi Pere Roda vicari en primer lloch lo reverent mosen Jaume Sant Feliu supra pectis suun Pere Angles curador testamentari y Sebastia Massot de Artesa honcle y curador posat per lo sr. y lo sobredit coantrahent Isidro Valles y la sobredita Geronima Llopis donsella contrahent tots del diocesi de Lleyda.

Testimonis foren Juan Flix Balle de Castelldasens y Geronim Gari fadri mosso de casa natural de la ciutat de la Seu de Urgell

Nota any 1662 als 10 de janer Pere Roda vicari vaig entimar a Francesch Barrufet de Vilanoveta personalment trobat en badia de Puigvert Illerdensis diocesi que respongue y pague de si al davant lo cens feie de 50 sous de pensio a Teresa Llopis de Artesa y la propietat en cas de lluitio y les pentions deu atrasades a Geronima Llopis muller de Isidro Valles de Castelldasens per quant los curadors lo y an consignat en dot en capitols matrimonials lo acte digue dit Barruffet esta en la notaria de mosen Joseph Sanou Illerdens diocesi.

Testes foren Masia Salla y Jaume Meloy fadrins y respongue que tant se estime pagar a ella com a altri.

Lo acte se trobara en la Notaria de Puigvert com li fou entimat a dit Barruffet pagas los 50 ʠ de pentio fa per la heretat de Vilanoveta de Horta a la filla de Teresa Llopis la qual esta casada ab Isidro Valles de Castelldassens.

 

PAU BERNAUS MARIANGELA VALLES

Die 25 marty anno 1664

Capitols matrimonials de Pau Bernaus fadri de Anso ab Mariangela Vallesa donsella de Cast dasens

Minjensant al gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat per y entre lo honrat Pau Bernaus fadri pages fill llegitim y natural de Miquel Bernaus vuy vivint y de Sperança llur muller deffutna del lloch de Anso Urgeliensis diocesi part una ab la honesta Mariangela Vallesa donsella filla llegitima y natural dels quondams Jaume Valles pages de Cast. dasens y de Margarita llur muller deffunts tots del diocesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

En primer lloch lo sobredit Pau Bernaus fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son pare Miquel Bernaus y de son germa major Magi Bernaus y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Maria Angela Vallesa donsella per lleal sposa sua conforme Santa Mare Iglesia, o, te ordenat fetes empero que sien les tres monitions que manne fer lo Sagrat Concili de Trento no trobantse inpediemnt, e, vice versa la sobredita donsella Mariangela Valles fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de mº Francesch Valles cirurgia habitant en Lleyda y de son germa Jaume Valles y de son cosi Francisco Valles promet en bona fe que pendra al sobredit Pau Bernaus per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les tres monititons que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment ut supra dictum est.

Item pera que los carrechs del present matrimoni millor soportar se puguen en primer lloch los srs. jurats de Castelldasens qui son Andreu Peyro y Ramon Angles ab voluntat del consell fan franqua y perdonen a dita donsella Mariangela Vallesa totes les pentions deu sa casa y hasienda atrasades y caygudes y cessades a pagar fins al dia de vuy y tots los talls y (peches) li podrien demanar per lo temps passat de guerra y totes y qualsevol altres coses li porie demanar la vila de Caste dasens fins vuy y a mes de aixo prometen dits jurats que de vuy en avant lo pasaran per la mitat de la pentio fa la hisenda de dita Mariangela a la vila y aixi, o, juran y ab jurament, o, corroboren.

Item promet a dita donsella mº Fransech Valles donarli les coses següents.

Primo dues camises dos llansols una flacada usada y una marfega y un vestit de stamenya ço es gipo y faldilla del color voldra y tot aixo li done gratis sens obligatio de restitutio y la dita donsella accepte dita donatio ab molts vesamans y agrahiments lin fa a dit son honcle.

Item al altre capitol son germa Jaume Valles li done per dot y en nom de dot dret de legitima y suplement de aquella tota la part toquant a ell - de unes - baques tenie a mitges ab son cosi Isidro Valles y vol renuntie als bens paternals y ella o promet ab jurament exceptat vincle e intestat.

Item promet Magi Bernaus pagar en tenir posibilitat y donar a son germa Pau sinquanta lliures de moneda barcelonesa per lo que li porie demanar y atoquar per lo dot porta sa mare la qual mori intestada y lo dit Pau Bernaus se te per content de dita cantitat y promet que en haverla rebuda lin firmara apocha de rebuda y renuntia a bens paternals y maternals exeptat vincle, e, intestat.

Item esta tractat entre dites parts que tot lo que aportara lo dit Pau Bernaus en casa de dita Maria Angela lin fara apocha de rebuda y asegurara sobre tots sos bens

Item esta tractat que lo sobredit Pau Bernaus fa de screix, a, la sobredita Maria Angela per dret de noçes per sa lloable virginitat quinse lliures pacte pactat.

Item esta tractat entre dites parts que fills per fills y filles per filles los del present matrimoni hajen de ser hereus.

Item volen que si exie alguna difficultat en los presents capitols o, puguen allanar dos homens ço es un home de cada part.

Finalment prometen ohir missa de bendictio dins termini y spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts y aixi o firman y juren en poder de mi mosen Pere Roda vicari de Cast. dasens als 21 de mars 1664. Testimonis foren Baltesar Altariba estudiant natural de Verga y Joseph Porta fadri de Anso ambo reperti in loco Castri asinorum ad supra dicta vocati

 

RAMON RIBELLES MARIA REIG

Die 25 aprillis 1664

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor per i entre lo honrad Ramon Ribelles fadri pages de Torrebesses Ilerdens diocesi fill legitim y natural de Miquel Ribelles y de Magdalena Ribelles llur muller de dita vila ambo deffunts part una ab la honesta Maria Reig donsella filla legitima y natural de Pere Reig defunt pages del lloch dels Torms Ilerdens diocesi y de Maria Reig y Marqua llur muller vuy vivint en la vila de Cast dasens part altra sobre lo qual matrimoni se son tractats pactats y firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo dit sobre Ramon Ribells fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son honcle Juan Arbones e de sos cunyats Joseph Mobis y Juan Castellnou y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra a la dita Maria Reig per lleal muller y sposa sua conforme Nostre Señor o te ordenat y Santa Mare Iglesia o, mane fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment e vice versa la dita Maria Reig fent estes coses ab voluntat e consentiment de son padrastre Pere Riber y de sa mare Maria Ribera y del señor balle dels Torms Pere Juan Macip que represente la persona del Sr y de Andreu Reig curador posat per lo sr en los bens de dita pobilla y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Ramon Ribelles per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les 3 monitions que mane fer lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment conforma Santa Mare Iglesia, o, mane.

Item e perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Maria Reig promet aportar en dot y per nom de dot al sobredit Ramon Ribelles tota aquella casa y heretats te en lo lloch y terme dels Torms la qual ere de son pare Pere Reig y se li specte a, ella per ser unica filla sua.

Item promet aportar la roba seguent

Primo unes faldetes verdes de drap ja usades altres faldetes grogues y un gipo de estamenya y quatre camises y la roba de cada dia tot lo qual li dona sa mare.

Item li promet son padrastre Pere Riber un vestit de estamenya co es gipo y faldilla tot lo qual volen les dites parts sie judicat per dos homens un de cada part y en cas de restitucio que la dita Maria mori sens fills, o, filles lo que Nostre Sr no vulle volen sie rejudicat y satisfet lo menys cap a dits donadors, o, a sos hereus.

Item esta tractat que no pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que ell en los bens de la muller y que fills per fills y filles per filles hajen de ser hereus los del present matrimoni.

Item esta tractat que Ramon Ribelles fa de spolit a la dita Maria Reig per dret de noces per sa lloable virginitat vint ÿ set lliures de moneda barcelonesa dich 27 lliures.

Item esta tractat que lo dit Ramon Ribelles haje de pendre inventari de los mobles se trobaran en la casa de dita pubilla y de aquest tingue obligatio donarme compte en cas tingues lloch restitucio.

Item esta tractat entre dites parts que la dita pobilla sei obligada a donar de sos bens sinquanta lliures a son padrastre y mare Maria Ribera per tots los drets li porien demanar tant de restititio de dot com de spolit legitima per haverla criada y alimentada calsada y vestida y tinguda sana y malalta quinse anys a ses costes y lo dit Pere Riber y sa muller Maria son contents y prometen no li faran pagar la dita cantitat de 50 lliures de tota sa vida natural dels dos sino que volen que morts ells la dita pubilla tingue de pagar a sos fills, o, a qui ells senyalaran per hereus.

Se retenen los dits conjuges Pere Riber y sa muller Maria que en cas que dita Maria Reig moris sens fills, o,filles de manera que sa hasienda vingue a heretar altra persona en tal cas puguen demanar tots los drets se li poden spectar en dits bens no obstant lo sobre dit consert de les 50lliures.

Item prometen y esta tractat entre dites parts que no puguen demanar a dits conjuges Ribers ninguna cosa del inventari tenie encomanat la dita Maria Riber quant mori son primer marit Pere Reig ni tampoc res haje cobrat Pere Riber per la dita pobilla fins vuÿ.

Item esta tractat que si eixie alguna difficultat en los presents capitols o puguen allanar dos homens un de cada part.

Finalment prometen ohir missa de benedictio dins spai de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts en cas convingue y de no contravenir ni fer ni dir cosa sie en contari per la qual lo present matrimoni no haje de tenir son degut efecte sots les penes imposades per lo dret canonich y aixi, o, firma y jura en ma y poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens vuy dia de Sant March evangelista a 23 de abril 1664.

Testimonis foren Pau Bernaus de Anso habitant y casat en Castelldasens y Andreuet Carbonell fadri natural tambe de Cast dasens

Los qui an jurat los presents capitols son en primer lloch los contrahents y per la part de la dona a jurat lo curador de dita pobilla habitant en lo lloch dels Torms y son padrastre Pere Riber y sa mare Maria Ribera y per la part del nubio pº ipse y Juan Arbones honcle de Torrebesses.

GERONI GARI MARGARIDA VALLES

Die 29 may anno 1664

Mediant la gratia de Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor entre lo honrat Geroni Gari fadri pages natural del Seu de Urgell fill de Juan Gari de dita ciutat y de Joana llur muller los dos defunts part una ab la honesta Geronima Vallesa viuda filla legitima y natural de Pere Llopis pages de Artesa y de Teresa Masota llur muller tots de la diosesi de Lleyda part alta.

Primo lo dit Geroni Gari fent estes coses de sa mera voluntat promet en bona fe que pendra per lleal sposa y muller sua a la dita Geronima Vallesa fetes empero que sien les tres acostumades monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment e vice versa la sobredita Geronima Vallesa fent estes coses de sa mera volutat y ab expres consentiment de son honcle Sebastia Masot de Artesa y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Geroni Gari per lleal spos y marit seu conforme Santa Mare Iglesia o te ordenat fetes empero que sien les 3 monitons que mene lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen la dita Geronima Vallesa promet portar en dot i per nom de dot tota la roba te y lo drets se li specten en la casa y bens de Isidro Valles quondam primer marit seu y mes un censal li fa Fransech Barrufet de Vilanobeta de Lleyda de propietat sinquanta lliures y pentio sinquanta sous anuals pagadors dit dia.

Item ab est capitol esta tractat que en haver rebut la dot a portat dell lo dit Geroni lin fara y firmara apocha y obligara tots sos bens aguts y per haver.

Finalment prometen les dos parts que en estar fetes les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no haventy empediment se sposaran in facie Sante Matris Ecclesie in tempo dins 8 dies et fiat large ut dessit sie firmat et jurat in pose mei Petri Roda vicari de Cast dasens y Puigvert die et anno ut supra.

Testes fuerunt Juan Flix balle de Cast dasens y Jaume Baltus del lloch de Visquarre Urgelensis diosesi.

 

JUAN FALQUO MARIAGNA MARCH

Capitols matrimonials de Juan Falquo ab Mariagna Marqua als 11 de maig del any 1643

De y sobre lo matrimoni Deu volent fahedor mediant la grasia del Esperit Sant pactat y concordat que sie fet per ý entre lo honorable Juan Falco fadri teixidor fill llegitm y natural dels honorables Cosme Falco fuster ý de Juana Falco muller sua de la vila de les Borges bisbat de Lleyda de part una ý entre la honesta Marianna March donsella filla llegitima y natural de Vicent March pages ý de Catharina March muller sua de la present vila de Castelldasens de part altra y per medi de algunes notables persones son estats pactats y concordats los capitols del tenor seguent.

Lo sobredit Cosme Falco pare de dit Joan Falco per contemplasio del present matrimoni done a dit son fill en dot ý en nom de dot ý com a ben mereixent ý per lo amor paternal dos telles ab deu pintes una flasada de la forma major servidisa, dos llansols de estopa, tres torcaboques quatre camises unes estovalles noves de pinte ample que tiren dos canes de obra nova, una caixa nova de pi. Item una capa gascona usada. Item un vestit de vintidoese capot ý balons en lloch de nou, un gipo de bri usat. Item prometen los dits pare ý mare de dit Juan Falco al dit Juan Falco deu lliures dic 10 lliures sous apres enpero de sos obits ý no altrament so es seguida la mort de dit pare y mare ý no altrament ý jure lo dit pare que la present donatio haura per ferma ý agradable ý aquella no revocara per raho de ingratitud inopia o, ofensa o altra qualsevol causa renunciant per en aso a la lley que promet que la donatio entre vius se puga revocar per dites ingratituts y dit Juan Falco accepte totes les sobredites coses donades ab les conditions sobredites ab besament de mans y repartiment de moltes gracies quels ne fa.

Item han pactat y concordat les sobredites parts que les deu lliures dic 10 lliures que prometen dit pare y mare del dit Joan Falco apres de sos obits con esta notat en lo capitol sobredit ab pacte y conditio que renunicio dit Juan Falco a tots los drets li porien tocar tan paternals com maternals y vincles .

Item han pactat les sobredites parts que ha dit Juan Falco espos esdevenidor de la dita Marianna que li agen de fer y de donar de soldada los dos primers anys tres lliures dic 3 lliures sous y que totes les sobredites coses que portara lo dit Juan Falco se agen de judicar y se tinguen de fer bones, les tres lliures de la soldada es pera temps y espay de dos anys tres lliures cada dits dos anys.

Item ab altre capitol la dita Cathalina Marca mare de la dita Marianna donsella per contemplasio del present matrimoni, la qual la dita donsella filla sua ab expres consentiment y voluntat deu fer y contractar ab lo dit Juan Falco y per lo amor maternal, done y per titol concedeix de donasio pura simple e irrebocable que es diu entre vius otorgue a la dita Marianna sa filla com a ben mereixent tots sos bens mobles immobles veus drets actions aguts y per haver onsevulle que sien, y la dita donatio fa y enten fer dita Catharina donadora a la dita Marianna filla sua ab los pactes y conditions seguens y no altrament apres empero de son obit de dita donadora Catharina March y no abans que la dita Catharina March donadora se rete ys reserve señora majora usufructuaria tots los dies de la sua vida tant quant viura apres de son obit dit usufruit sie extinguit y a la propietat aplicat.

Item la dita sobredita donadora se reserve vint lliures dic 20 y de estes ne pugue fer ases propies voluntats y jure la dita donadora y promet que la present donasio no revocara y tindra per ferma y agradable y dita donasio no revocara per qualsevol causa ni raho de ingratitud inopia o offensa renunciant a la lley que permet que la donatio entre vius se puga revocar per causa de ingratitud inopia o ofensa y la dita Marianna accepta tot lo sobredit ab los pactes y conditions sobredites ab besament de mans y repartiment de moltes gracies quels ne fa.

Item la dita donsella Marianna esposa esdevenidora del dit Joan Falco ab expres consentiment y voluntat de sa mare y altres l parents y benvolents seus per esguart y contemplasio de dit matrimoni y lo dit Juan Falco espos esdevenidor millor puga soportar los carrechs del present matrimoni porta y constitueix en dot per dot y en nom de dot al dit Juan Falco espos esdevenidor seu totes les coses si son estades donades en les coses y modo que de sobre es dit en lo capitol de la donatio a ella per dita sa mare.

Item ab altre capitol lo predit Juan Falco espos esdevenidor de la dita Marianna fa y firma carta dotal y de esponsalici a la dita Marianna esdevenidora esposa fa per pacte expres deu lliures dic 10 lliures sous de espolit y escreix, o donasio per noces a la dita Mariana esposa esdevenidora.

Item ses pactat entre els sobredites parts que la dita Marianna esposa esdevenidora puga testar de vint y sinch lliures dic 25 lliures sous a ses lliberes voluntats.

Item se ha pactat entres dites parts que en cas que lo dit Juan Falco moris ab fills o filles que a coneixensa de dos homens hu de cada part segons la possibilitat de la casa los agen de dotar tant de la asienda de la part del pare com de la mare.

Item prometen lo dit Juan Falco de una part y la dita Marianna de altra esposa esdevenidora del dit Juan Falco vivin que contrauran y faran y celebraran matrimoni entre ells per paraules de present aptes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de un mes primer vinent y apres aquell consumaran en fas de Santa Mare Iglesia bendictio eclesiatica rebent justa les divines canoniques constitutions en pena de tres lliures la mitat pera la cort eclesiatica y laltra pera la part obedient.

Finalment volen les dites parts que los presents capitols sien allargats y estirats per lo notari dels estipoladors a la coneguda substantia del fet en no res mudada y que de cada capitol puga estar fet acte publich ad pacto y aquell lluint a qui tocara interes.

La presència matrimonial del capitoli va ser confirmada i jurada en poder del prevere i notari Josep Alsamora present a la vila d'Asinorum Castri el dia disset del setè mes de maig de l'any del Senyor mil seixanta-tres per Juan Falco, la futura promesa i Marianna March, la futura expositora del dit Juan Falco i per Cosma Falco el pare del dit Juan Falco i per mitjà de Catharina March, la mare de la dita Marianne March, i van prometre que les parts es posarien d'acord i no revocar totes les dades contingudes en els esmentats capítols matrimonials, sota l'obligació dels seus béns, per fer-se constar amb clàusules necessàries i convenients per a l'ús del perit.

Els testimonis d'aquesta escriptura són Miquel Barcelo, cirurgià resident de Castriasinorum, i Joan Payro, pagès, de l'esmentat lloc de Castriasinorum.

 

GUILLEM SPILL ANNA COSTA

Capitols matrimonials de Guillem Spill ab Anna Costa viuda.

En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la humil Verge Maria mare sua y dels gloriosos apostols Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants de la cort celestial de paradis Amen.

Acerca del present matrimoni mediant la divina gratia del Sperit Sant se ha tractat mediant algunes honrades persones per y entre lo honest Guillem Spills fadri fill llegitm y natural de Guillem Spills pages y de Maria Navarro muller sua diffunts del lloc de Torrent part una, y la honesta Anna Costa reluta del quondam Pere Costa de la vila de Castelldans part altra tots diosesis de Lleyda son estats pactats, tractats y concordats los presents capitols del tenor y forma seguent.

Primerament y ab consentiment del qui de present goberna la obedientia de Castelldans que es fra Batiste Pujals religios del Scala Dei. La dita Anna Costa esposa esdevenidora de Guillem Espills fent estes coses ab voluntat y consentiment de son cuinat Juan Costa y oncle de dits minyons y Nicolau Flix, Mateu Cabestany, y Francesch Valles cuinat de la damunt dita per contemplacio del present matrimoni y pera millor poder suportar los carrechs de aquell los donan als dits contrahents los curadors de dits minyons que son Nicolau Flix y Juan Costa y los parents damunt nomenats ne son de parer les coses seguents.

Primo dos calderes de tres cantes cada una la una bona y laltra dolenta

Item un matalaph alda.

Item dos llansols de estopa dolens, la u dels dos de dos terces.

Item una marfega dolenta.

Item dos camises de bri aldanes

Item una tovallola redona ab ret

Item dos coixineres aldanes.

Item tres caixes de pi una bona ab tancadura y les dos dolentes.

Item unes faldetes verdes servidises.

Item unes altres de grogues servideses tambe.

Item les arnes se troben avui que son sinquanta sis.

Item los dexen la casa per espai de vuit anys ab pacte que essent complits los vuit anys an de tornar als pobills deu arnes.

Item Guillem Espills espos esdevenidor y Anna Costa esposa esdevenidora mare dels dits pobills se obligant de mutuo concentiment a sustentar dits pobills calsats vestits sans y malalts.

Item en altre capitol dit Guillem Espills espos esdevenidor y Anna Costa esposa esdevenidora de altra part sosts les penes devall scrites convenen y prometen la una part y laltra vici an que faran y contractaran y celebraran matrimoni entre ells per paraules de present aptes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de quatre mesos primers vinents y apres aquell consumaran en fas de Sancta Mare Iglesia benedictio eclesiatica rebent juxta les divines constitutions y sanxions de assi a quatre mesos primers vinents lo qual temps a coneguda dels amichs de les parts se puga acursar, o, allargar y que en lo entre tant no consentiran en altre matrimoni ni res faran, o, diran perque lo present se destorbe, o, differesque o, altrament no resulte son degut efecte y per asso se imposa pena de deu lliures aplicadores la tercera part a la cort o, jutge que fara la exequsio y les dues a la part obedient.

Item volen les dites parts que los presents capitols sien allargats y estirats per lo notari dells estipulador a coneguda de expert notari la substantia en no res mudada, y que de cada capitol puga ser fet acte public a part y aquell lliurat a qui tocara interes.

Item que si alguna cosa faltara en los presens capitols que fasse affegir o, llevar puguen les dos parts de al dia de les esponsalles y sino se poran avenir que ho aje de coneixer un home de cada part.

Item son de acort y grasiosament convenen la una part y latra en que no pugue llegitimar mes la muller en los bens del marit que lo marit en los de la muller

Die 31 mensis january anno à Nativitate Domini 1644 fuerunt firmata et jurata predicta capitula matrimonialia uin posse mei Mathie Luçana presbiteri et vicari et notari publici eclesie parroquialis Beate Maria Castri Asinorum Ilerdens diocesi ex un parte per Guillermun Espills esponsu, et ex alia parte per honestam Annam Costa relutam Petri Costa esponsam futuram dicti Guillelmi Espills ien dicta vila comorantis presentibus pro testibus Nicolao Flix et Matheo Cabestany omnes ejusdem vile Castri Asinorum quod firman vero Anna Costa esposam qui jurarunt juntis eodem die mense et anno nuper numeratis. 

NICOLAU FLIX ANTIGA PADELLAS

Die 11 mensis desembris 1644

Capitols matrimonials Nicolau Flix y Antiga Padellasa

En nom de Deu y de la humil Verge Maria y dels benaventuras apostols Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants amen.

Sobre lo matrimoni Deu volent faedor, mitjansant la Divina Gratia del sperit Sant per i entre lo honorable Nicolau Flix viudo del lloch de Castelldasens part una bisbat de Lleyda, y la honesta Antiga Padellasa viuda reluta del quondam Padellas de la vila de Castelldasens part altra per medi de algunes honestes persones son estats tractats, pactats, units y concordats les capitols y pactes del tenor seguent

Primerament lo que li promet lo dit Nicolau Flix y Juan Flix hereu o maior a dita Antiga Padellasa muller sua esdevenidora es que quant Deu fos servit de citarlo a laltra vida que sie mantinguda en casa sana y malalta y calsada y vestida tots los dies de sa vida mantenint son nom, y quant no visques en quietud ab lo hereu que de present esta casat en casa que li agen de donar a Antiga damunt dita sis corteres de blat, un cante de oli, sis llliures en dines y sis cantes de vi y que puga viure aont li donara gust sempre empero mantenint son nom.

Lo que aporte Antiga Padellas esposa esdevenidora de Nicolau Flix en dot y en nom de dot en dines robes de lli y llana caixes y altres adherents.

Primo porte en dines cent sinquanta lliures en dines clos les quals son del dot que lin avia fet son pare Bertomeu Corretger de Torregrossa y tambe tots aquells drets que li expectaren a dita Antiga Padellasa en cas del quondan marit seu Pere Padellas com tambe en qualsevol altra part y del dit dot y demes coses promet en avero rebut Nicolau Flix marit seu esdevenidor ferlin apoca de rebuda.

Lo que porte en robes de lli

Item eu llansols vuit de bri i dos de estopa.

Item deu camises

Item quatre tovalloles llargues, y dues de cantes.

Item quatre coixineres.

Item una pesada de tovalles de pinte ample.

Item dues pesades de llistades cada una tire sinc canes de bri.

Item una tovallola redona.

Item un drapillo

Item un davantal del forn blanc.

Item un davant llit.

Roba de llana

Primo un bancal de taula

Item una saja de raixa en encanyelada ab manegues y gipo de tafata.

Item unes faldetes verdes.

Item altres faldetes blaues.

Item unes faldetes de raixa.

Item unes laonades.

Item unes de vintidose de coloreta.

Item una adsarena destamenya burrella.

Item un gipo y manegues de xamellot blau.

Item un devantal de rajoleta.

Item quatre sotanes.

Item dues flasades una de blaua y altra de blanca totes de la forma majo.

Item un matalaph.

Item unes faldetes blanques

Item dos parells de manigues unes de grana y altres de xamellot.

Item unes betilles dues de coto y una de seda

En fusta.

Primo dos caixes de nogue ab pany i clau ab sos peuets.

I la dita Antiga Padella esdevenidora esposa de Nicolau Flix ab voluntat de Joan Bosch (curador seu) mener de la vila de Torregrossa y de sa sogra Padellasa

Item lo dit Nicolau Flix de part una y la dita Antiga Padellasa part altra esposa esdevenidora sots les penes davall scrites convenen y prometen la una part y laltra (vuy vivint) que faran y contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present aptes pera contractar matrimoni dins termini de un mes y apres de aquell consumaran en fas de Sancta Mare Iglesia benedictio eclesiatica rebent juxta les divines institutions y canoniques sanctions de assi a quatre mesos primer vinents lo qual temps a coneguda dels amichs de les parts puga ser escursat o allargat e que entre tant no consentiran en altre matrimoni ni resoldran o faran o que lo present matrimoni se destorbe o distrega o altrament no sortes en son degut effecte e per asso se imposen pena de cent lliures moneda barcelonesa aplicadores la part tercera a la cort, o, jutge que fara la exequtio y les dues parts restants a la part obedient y per la dita pena e per fer passat lo dit matrimoni obliguen la una part y laltra (vicycim) tots y sengles bens seus mobles e immobles haguts y per aver hont se vulle que sien renuntiant a la lley que diu que promet pagant lo interes sia deslliurat de la promesa y al capitol que comensa gemma titulo desponsalibus, y a la lley que comensa titia titulo de obligationibus, y altres leis o, drets canonichs y civils prohibents, que no sea posada pena en los matrimonis e generalment a tot altre dret y ley ab jurament o corroboren e finalment volen les dites parts que los presents capitols sien allargats i y estirats per lo notary dells stipulador a sa coneguda la substansia del fet en res no mudada, y que de cada capitol puga esser publich ad pactem y aquell lliurar a qui tocara interes

Die 11 desembris 1644 huius modi capitola et omnia et singula acta exeudem resultantia fuerunt firmata et jurata, et servari promissa per dictos Nicolaum Flix Joannem Flix ex una parte et dictam Antiga Padellas viduam et Joannem Bosch menorem dictum altera ex partibus promittentes tenere et servare pena predicta jura actun

Testes huius sunt Andreu Carbonell jurato anno presenti et Jacobus Abella loci del Cogul diocesi Ilerdens.

 

RAFELL CAPELL CATARINA CARBONELL

Die 24 desembris 1644

En nom de nostre Señor sie y de la humil Verge Maria mare sua amen.

Acerca dels matrimonis mitjansant la Divina gratia del Sperit Sant faedors per intervensio de algunes notables persones per i entre los honrads Rafel Capell y Pere Capell pare y fill de Torregrossa diosesi de Lleyda ab Catarina Carbonell major, y Catarina Carbonell menor fillastra sua de la vila de Castelldans tots de la mateixa diosesi lo qual matrimoni se deu tractar de una part ab Rafell Capell viudo pages del lloch de Torregrossa fill llegitim y natural de ... Capell .......de aquell muller diffunts de Torregrossa ab la honesta Catarina Carbonella viuda dexada del quondam Juan Carbonell y filla de Miquel Abella y de Isabet Abella conjuges del Cogul bisbat de Lleyda y lo honest Pere Juan Capell fill del sobredit Rafell Capell vivint y de Isabel Capell diffunta deu contractar matrimoni ab la honesta Catharina Carbonell filla del quondam Juan Carbonell del lloc de Castelldans y de Magdalena Carbonell del lloc del Cogul diffunta acerca dels quals matrimonis son estat tractats pactats units y concordats los capitols del tenor seguent.

E primerament per contemplatio del present matrimoni lo qual los dits Rafell Capell, y Pere Joan Capell deuen fer y celebrar y tractar ab les honestes Catharina Carbonell viuda y Catharina Carbonell donsella fillastra sposes del dits Rafell Capell y Pere Juan Capell (vivium) y pera que los carrechs del present matrimoni millor suportarse puguen lo dit Rafell Capell done ab donatio pura ho fa hereu universal al Pere Juan Capell apres empero son obit y no abans ab les condicions que davall se diran reservantse dit Rafell Capell pera poder testar a ses libres voluntats trenta lliures barceloneses de sos bens y en cas de discordia lo que nos creu y Deu no vulle li done la mitat de tots los bens mobles.

Item en altre capitol Rafell Capell pare de Jeronim Capell fill menor dexe per lo amor paternal vinti sinc lliures y estes en fet de nubties y no altrament.

Item de altre capitol se oblige Rafell Capell com ha señor directe a sustentar menjar vestir y calsar a Josep Carbonell fill de Catharina Carbonell y de Juan Carbonell de Castelldasens donant a dit Rafell Capell lo que se traura de la assienda y casa te lo minyo en Castelldasens fins aque se sapie guanyar la vida.

Item en altre capitol Pere Juan Capell fill de Rafell Capell fa de espolit a Catharina Carbonell esposa sua esdevenidora quinse lliures.

Item en altre capitol aporte la dita Catharina Carbonell maior en dot sisxanta lliures com conste en los capitols matrimonials del quondam Juan Carbonell marit que fonc seu y lo dit Rafell Capell espos esdevendidor promet que quant tinga dit dot lin fara apoca de rebuda y quant dit Rafel Capell moris que a la dita Catharina Carbonell muller sua la agen de mantenir calsada y malalta mantenint son nom treballant en casa.

Item es tractat ab consentiment que la dita Catharina Carbonell donsella fillastra de Catharina Carbonell li aporte en dot estos so es ab robes dines o heretat que la dita te en lo lloch del Cogul

Item es tractat entre dites que tota la roba averies diners, y altres coses que aportaran dites Catharina Carbonell mairastra y Catharina Carbonell en casa dels dos Capells que aje de ser avaluada per dos persones una de cada part i en cas de restitutio ho aje de restituir rejudicat pagant lo que aura meniscabat la roba y de tot prometen ferlos apoca llarga y bastant y ho asseguren sobre los y les dites Catharines mariastra et se doten de totes les robes constaran en lo memorial de les robes lo qual faran quant pendran dites robes y de tots los dines y drets que a elles los pugue pertanyer.

Item es tracat que sempre dites Catherines enviudaran la una o laltra que dits Capells no les puguen traurer de casa ans be ajen de ser mantingudes sobre tots y sengles bens seus en casa dels dits Capells y si les dos enviudaran les dexen señores y maiores y dits Capells son contents pare y fill.

Item esta tractat entre les parts que sien acullides en compres i millores dites Catharines Carbonells ques faran dits Capells vivint los quatre al quart los (viatjers), durant lo present matrimoni.

Item son contents que si en los presents capitols i avie alguna cosa que adobar que de assi al dia de les esposalles puguen adobar un home de cada part y que aje de estar als que ells diran sens contradictio alguna.

Item son contents dites parts de tenir y guardar tots los capitols sobredits y contra de aquells no faran ni vindran pera que los presents capitols no agen de tenir y sortir son degut effecte imposantse pena de cent ducats la tercera part al jutge fara la causa y les dos a la part obedient ab obligacio de tots y sengles bens y de quiscu dells insolidum.

Item son contents dites parts que los presents capitols sien allargats per lo notari dells stipulador a estil i fas de expert notari la substansia del fet en res no mudada.

Die 14 desembris anno Nativitate Domini milesimo sexentesimo quadragesimo quarto fuerunt firmata et jurata supra scripta capitula matrimonialia in posse mei Mathies Liçana presbiter vicari et notari publich villa de Castelldans ex una parte per honrad Rafelem Capell sponsum Catharine Carbonell et per Petrum Juanem Capell sponsum et Catarinam Carbonell damicelem obligant pro predictis pars parti omnia et singula bona sua mobilia et immobilia et cuolibet in solidum et renuntian pars parti propio foro eg et ferys eg submettentes se pars parti cuicumque curie firmando et jurando fiat large ut deset .

Testes huius rei sunt Antonius Valles ville de Castelldans et Blasius Vila major loci de Torregrossa agricultores

Lo que aporte Catarina Carbonell maior en roba y fusta

Primo unes faldetes baues, altres verdes gonella de raixa usada

Item un cofre tal qual

Lo que porte Catharina menor

Primo una somera judicada y un carro, y una caldera una casa un sobrellit y una flasada tres llansols.

Roba de llana

Primo unes faldetes descarlati unes altres blaues una saja de estameyna usada dos caixes de nogue ab pany y clau.

JUAN SANS PAULA CABESTANY

Die 28 de desembris 1644

Capitols matrimonials Juan Sans / Paula Cabestany

En nom de nostre Señor Deu y de la humil Verge Maria mare sua y de Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants Amen.

Acerca del present matrimoni mitjansant la divina gratia del Sperit sant faedor mediant algunes notables persones per i entre lo honorable Juan Sans pages fadri fill llegitim y natural dels quondams Pere Sans y Joanna Sans del lloch de Castelldans diosesi de Lleyda ab la honesta Paula Capestany donsella filla del honorable Mateu Capestany y de la quondam Margarida Capestany eyusem diocesis serca del qual matrimoni son estas tractats pactats units y concordats los capitols del tenor seguent.

Primo per lo amor paternal Mateu Capestany pare de la dita Paula Capestany done en dot per dot y en nom de dot ap pacte que aventlo rebut Juan Sans espos de la dita Paula Capestany esdevenidora 60 so es 30 ab dines y les altres ab robes les quals trenta lliures pagara ab la forma seguent so es les quinse lliures a Nostra Señora de Agost de 1645, y les altres 15 a nostra Señora de agost de 1646 ab pacte que a cas de restitutio de dit dot lo que Deu ho ordena tot ho aje de tornar conforme ho rebra; promet Juan Sans ferlin apoca de rebuda quant aje rebut dit dot.

Item la sobredita donatio li fa ab pacte que si mor sens fills o filles no pugue testar sino de la mitat y laltra torne al hereu y tambe que no pugue legitimar mes lo marit en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item lin fa de espolit pacte pactat Juan Sans a Paula Capestay esposa sua esdevenidora 10 moneda barcelonesa.

Item que a cas de restitutio de dot se aje de rejudicar la roba per una persona de cada part y lo que perdra ho aje de fer bo lo dit Joan Sans spos esdevenior.

Item prometen les dites parts que res no faran ni diran per quant lo present matrimoni no dega tenir son degut effecte que pendran benedictio eclesiatica dins termini de dos mesos de vui en avant contadors conforme pratique Santa Mare Iglesia i se posen pena les dos parts de sinquanta lliures moneda barcelonsa applicaran la mitat la part obedient y altra mitat al jutge fara la executio.

Die anno mense supra dicti fuerut firmata supra dicta capitula matrimonialia et jurata in posse mei Mathie Liçana vicarius notarius parochialy vile Castelldans ex una parte per honorem Joanem Sans agricolam et per Paulam Capestany esponsam futuram dicti Joannes Sans nec non Matheu Capestany patrem Paula Capestany partibus ambabus obligantes pro predictis pars parti omnia et singula bona sua mobilia et renuntians pars parti foro suo propio et ferÿs et submittendes pars parti cuicumque curia firmando et jurando fiat large.

Testes sunt Joanes Costa et Franciscus Valles ville Castelldans agricultores et Guillermus Spills et Franciscus Bellera.

Memorial de la roba aporte Paula Capestany

Primo 4 camises.

Item 4 llansols.

Item 3 estovalles una de bri dos destopa.

Item una flasada de la forma maior.

Item dos coxineres ab ses sotanes.

Item 4 torcaboques.

Item dos tovallons de cantes.

Item dos vestits y la roba de cada dia.

Item 3 eixugamans.

Item 2 tovalloles una llarga altra redona.

Item una caixa ab sa tancadura.

Item un manto un damunt llit.

Item una adsarena burella ab gipo i manigues de la mateixa color.

Item adsarena destamenya negra gipo de xamellot.

Item faldetes de devuite vert.

Item que la roba aje de estar judicada per una persona de cada part fins a fer compliment a trenta lliures conforme es la voluntat del pare de dita Paula Capestany esposa et Juan Sans.Pàgina 143

MATHEU BOSCH JUANA ORONA

Die 1 mensis aprilis 1645

Capitols matrimonials de Matheu Bosch ab Juanna Orona

Mediant la gratia del Sperit Sant per medi de algunes bones persones matrimoni ses tractat faedor en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Matheu Bosch fadri de la vila de Puigvert fill legitim y natural dels quondam Matheu Bosch, y Juana Bosch tots de Puigvert part una ab la honesta Joana Grec y Orona viuda reluta del quondam Francisco Grech de la vila de Artesa diosesi de Lleyda part altra.

Primo es estat tractat y concordat entre les dites parts lo sobredit Matheu Bosch ab expres consentiment seu y de sos parents y ben volents promet que pendra a Joana Grech per esposa y legitima muller sua fetes que sien les monitions que mane lo Sant Concili Florentino y Tridentino no trobantsi impediement de la manera que Santa Mare Iglesia o te ordenat e vice versa la sobredita Juana Grech ab expres consentiment seu y de son pare Blasi Oro de Artesa y mare y altres parents y benvolents.

Item dita Joana Orona promet que pendra à Mateu Bosch per espos y legitim marit seu fetes empero les monitions que mane lo Sant Consili Tridentino y Florentino no trobant si impediment de la manera que Santa Mare Iglesia ha ordenat.

Item ab altre capitol prometen los dits contrahents que consumaran dit matrimoni y oiran misa de bendictio dins termini de un mes lo qual temps se pugue allargar o acursar de voluntat de les parts et sots les penes en lo dret imposades.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor supportar se puguen lo sobredit Blasi Oro y sa muller pare y mare de dita Joana Grech prometen en dot per dot per per lo dret paternal y maternal tot allo que donaren a dita Joana Grech en primeres nubties es a saber dels dines.

Item vol lo dit Blasi Oro de Artesa y sa muller que lo damunt dit Mateu Bosch espos esdevenidor aje de pendre la roba judicada y tot lo que aura perdut se aje de pagar de la asienda del quondam Francisco Grech olim marit de la dita contrahent.

Item promet Blasi Oro pare de la dita Joana Bosch esposa esdevenidora de Mateu Bosch donar deu lliures moneda barcelonesa per Nostra Señora de Agost 1645 y lo restant de vui en un any, de abril 1646.

Item promet Mateu Bosch spos esdevenidor de Joana Bosch per aument vuit lliures 8 lliurs moneda barcelonesa, i la roba sie judicada per una persona de cada part y que en cas de restitutio de dot ha rejudicada y si alguna fara afegir o llevar puguen lo dia de les esponsalles a coneixenxa de un home de cada part.

Testes sunt Gabriel Vidal del lloch de Torres de Segre y Miquel Angles per mi Matia Llicana Vicari notari Castriasinorum.RAMON TORNER MARIAGNA ARGILES

Die 26 marti anno Nativitate Domini 1645

Capitols matrimonials Ramon Torner y Mariagna Argiles

En nom de nostre Señor Deu y de la humil Verge Maria mare sua y de Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants de paradis amen.

Acerca del present matrimoni mediant la divina gratia faedor per medi de algunes honrades persones per i entre Ramon Torner vuido reluto de la quondam Torner de la vila de Arbeca archebisbat de Tarragona ab la honesta Mariagna Argiles viuda reluta del quondam Jaume Argiles de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda.

Item prometen dites parts que res no faran ni diran per que lo present matrimoni no dega tenir son degut effecte y per aso se imposen pena de deu lliures applicadores la mitat a la part obedient y laltra al jutge que fara la exequtio.

Die anno mense supra dictis fuerunt jurata dicta capitula matrimonialia in posse mei Mathia Lliçana vicari et notari publicus autoritate ordinaria Castriassinorum ex una parte per honorabilem Raimundum Torner et per Mariagnam Argilesa sopnsam futuram dicti Raimundi Torner altera ex parte obligantes por predicty pars parti omnia bona sua mobilia et renuntians pars parti foro suo propio et ferÿs et submettentes pars parti cuicumque iures et firmando et jurando et fiat large .

Testes huius reis sunt Francisus Bellera agricola et Guillermus Spills omnes Castri AssinorumFRANCESCH MASOT HIERONIMA BORRAS

Die 27 aprilis 1645

Capitols matrimonials de Fransech Masot i Hieronima Borras

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes bones persones se a tractat que matrimoni sia fet en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Francesch Masot fadri pages de la vila de Castelldans fill legitim y natural dels quondams Bertomeu Massot y de Margarida Masot tots defunts part una. Ab la honesta Hieronima Borras donsella filla llegitima y natural dels honrats Andreu Borras vui vivint y de la quondam Joanna Borras lur muller en primeres nubties tots de la vila de Artesa diosesi de Lleyda part altra .

Primo es tractat y pactat entre dites parts per lo sobredit Francesch Masot ab expres consentiment seu y de son oncle Pere Veja de Montoliu y de Joan Angles y altres parents y benvolents promet que pendra a Hieronima Borras per sposa ÿ llegitima muller sua fetes que sien les canoniques monitions conforme ho ordene lo Sagrat Consili Florentino no trobantsi impediment algu conforme Santa Mare Iglesia o practique e, vice versa la sobre dita Hieronima Borras ab expres consentiment seu y de son pare y madastra la qual estime en lloc de mare y de son oncle Jaume Biosca y Rafel Miro y altres parents y ben volents promet pendrer a Francesch Masot per lleal spos y marit seu esdevenidor fetes com dalt es dit les tres monitions que manan los Sagrats concilis.

Item ab altre capitol prometen los dits contrahents que consumaran dit matrimoni y oiran missa de benedictio dins termini de un mes lo qual temps se pugue allargar de voluntat de les parts sots les penes en lo dret imposades.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen lo sobredit Andreu Borras done a sa filla per dot y en dot y en nom de dot sinquanta lliures en dines 50 y la roba seguent

Primo una caixa de albe un matalaph.

Item 4 llansols dos de bri y dos de estopa.

Item 6 camises la una de tels

Item 2 coixineres de tela ab ses sotanes.

Item un vestit de estamenya negra ab faldilles de escarlati y gipo de telilla de tafata.

Item altre vestit de estameya ab faldilles verdes

Item altres faldilles blanques.

Item una pesa de torcaboques de la obra nova de sinc canes.

Item una pesa de tovalloles llistades de bri de 3 canes.

De la qual roba y dines promet dit Fransesch Masot ferlin apoca de rebuda en tenirla rebuda y en cas de restitutio tingue les mateixes agudes y la roba conforme se trobara.

Item lo sobre dit Fransesch Masot fa de espolit a Hieronima Borras muller sua esdevenidora per sa lloable virginitat la quarta part del dot.

Item ses tractat que no pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que lo marit en los de la muller finalment prometen dites parts de tenir per be totes les clausules dites y en res no cantravenir sots les penes contengudes en les constitutions de Cathalunya y en cas isques alguna cosa dificultosa o puguen compondre dos homes, u, de cada y aixi, o, firmem y juren en poder de mi Matia Luçana vicari de Castelldans 27. 1645.

Testes sunt Nicolaus Flix de Castelldans et Pasqual Vover Artesie omnes agricole.

Pàgina 145

Die 28 maÿ 1645

Capitols matrimonials entre Jaume Valles y Margarida Carbonella

Mediant la gratia divina del Sperit Sant per medi de algunes honestes persones matrimoni ses tractat en fas de Santa Mare Iglesia per i entre Jaume Valles viudo reluto de la quondam Cecilia Valles fill legitim y natural del quondam Thomas Valles y de la honesta Joanna Valles part una ab la honesta Margarida Carbonella viuda reluta del quondam Pere Carbonell filla legitima y natural del quondam Vicent Marc y de Catharina Marca tots de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda.

Primo lo que aporte en dot per dot y en nom de Margarida Carbonella viuda esposa esdevenidora de Jaume ab roba y terres es lo seguent

Primo 3 llansols dos de bri y u de estopa - set camises - dos estovalles unes de bri altres de estopa - dos tovalloles aldanes - dos coixineres - un drapillo - dos tovallons de cantes - tres eixugamans - unes faldetes verdes menegues y gipo de xamellot - adsarena destamenya negra manegues de telilla - unes faldetes de monequi cos de estamenya negra manegues y gipo de xamellot negre - faldetes de mitja llana noves manigues de estamenya - una flasada cervidissa de la forma maior - una borrasa tres telles - una caldera de 4 cantes - una guarnicio de or - uns agnus de plata - quatre betilles 2 de seda y 2 de coto - una camisa de tella - pastera de anar al forn y tallador y pastera gran - dos caixes de pi ab ses tancadures - un manto un davant llit les quals coses referides promet Jaume Valles spos esdevenidor que en averles rebudes lin fara apoca, y que se esposaran conforme Santa Mare Iglesia ordena y en res no contradiran sots les penes en los drets imposades.

Testes sunt Joannes Valles baculus et Nicolaus Flix omnes agricola Castri asinorum.Pàgina 145

13 setembris

Capitols matrimonials Pasqual Jover ab Mariagna Vidilla

Mediant la divina gratia del Sperit Sant per medi de algunes honrades persones ses tractat matrimoni per i entre lo honest Pasqual Jover viudo reluto de la quondam Joanna Jovera, fill legitim y natural de Jenot Jover y de Mariagna Jovera difunts de la vila de Artesa bisbat de Lleyda part una, ab la honesta Mariagna Vidilla donsella filla legitima ÿ natural de Magi Vidilla, y de Maria Joana Vidilla diffunts tots del lloch de Servia Archebisbat de Tarragona part altra. Los quals vivicum prometen per paraules de present que contrauran matrimoni conforme disposen los sagrats consilis Florentino y Tridentino fetes que sien les monitions per la santa Iglesia Santa acostumades no trobantse empero legitim impediment pera alega cessar dit matrimoni.

Item prometen que dins de un mes pendran misa de bendictio, y consumaran dit matrimoni y dites parts son de acort que si faltara alguna cosa o pugan adobar un home de cada part jurant y firmant tot lo sobres dit dits contrahents en poder de mi Matia Liçana vicari presents testimoni Ramon Robio y Miquel Queralt pagesos de Castelldasens.

Primo aporte en roba Mariagna Vidilla espossa esdevenidora de Pasqual Jover en dot per dot y en nom de dot ab dines quoranta lliures ab differents partits cinc a Carnestoltes del any 1646 y deu a la collita immediatament seguent sinc a Carnestoltes del 1647 y les altres vint ab los mateixos pactes lo any immediatament vinent.

Item ab roba aporte un cos de estamenya burella usat y un gipo de xamellot usat ab manigues blaves.

Item unes faldetes de burell noves.

Item unes faldetes de estopa usades.

Item unes altres faldetes de bri de maranja y esta roba te rebuda, y lin fa apoca de rebuda.

Esta que segueix no te rebuda

Item un cos de estamenya negra ab manigues de xamellot.

Item un gipo de xamellot negre gonella destamenya negra ab faldetes blaves de (?) roba de bri.

Primo 4 camises de estopa y dos de bri.

Item dos llansols la u de estopa y laltre de bri la qual roba promet abonar y fer lin apoca de rebuda quant la tingue rebuda.

Item promet lo dit Pascual Jover spos de Mariagna Vidilla per la loable virginitat trenta sous despolit dels quals puga dispondre a ses llibres voluntats, firmat et jurant testes supra dicti suluet Raymundy Rubio et Micael Queralt.17 octobris 1645

Capitols matrimonials de Jaume Eixameno amb Magdalena Valles

Mediant la gratia del Sperit Sant se ha tractat matrimoni per una part ab Jaume Eixameno fadri de la vila de Juneda bisbat de Lleida fill legitim y naturla de Francesch Eixameno, y de Speransa Eixameno diffunts part altra ab la honesta Magdalena Valles donsella filla llegitima de Juan Valles, y de Hieronima Valles diffunts tots de la vila de Castelldasens los quals prometen vivicum de present en presentia de mi Mathia Luçana vicari y Bernat Bosch fadri y Isidro Massot testimonis que celebraran matrimoni y aquell personaran en fas de Sancta Mare Iglesia fetes les monitions no trobantse impediment y que pendran missa de bendictio dins termini de un mes.

Y pera que los carrechs del present matrimoni millor supportar se puguen porte en dot per dot, y en nom de dot tant en dines com robes lo seguent.

Primo ab dines sinc lliures 5 lliures pagadores al cap del any.

Item dos llansols un de bri, y un de estopa

Item 4 camisses de bri ab faldas destopa

Item 2 faldetes unes de maranja y unes altres verdes.

Item unes faldetes de mitja llana.

Item unes faldetes de setse.

Item un cos y manigues de setse alda.

Item una saja de estamenya nova negra.

Item un gipo de xamellot vert y vermell usat.

Item dos torcaboques.

Item un drapillo.

Item una tovallola redona.

Item una saja destamenya negra usada.

Item unes estovalles de pinte ample de una cana.

Item un davantall vermell y blanc en lloc de nou.

Item un eixugamans

Item una flasada servidisa, tot lo qual en avero rebut promet ferlin apoca de rebuda tant dels dines com de la roba.

Lo que aporte Jaume Eixameno espos esdevenidor per dret de llegitima li deixa son pare sinc lliure les quals les hi a de dar son germa lo hereu.

Item una caixa de pi ab pany y clau usada.

Item una flasada servidisa.

Item un llansol de estopa usat.

Lo que fa despolit Jaume Eixameno espos esdevenidor a Magdalena esdevenidora esposa per la virginitta 10 fiat large30 octobris 1645

Capitols matrimonials de Toni Valles y Magdalena Martorell

Mediant la gratia del Sperit Sant sean tractat capítols matrimonials per i entre lo honest Toni Valles fadri fill llegitim y natural de Juan Valles y de Hieronima Vallesa tots diffunts de Castelldasens bisbat de Lleida part una ab la honesta Magdalena Martorella donsella filla llegitima de Bernat Martorell y de Joanna Martorell de Ull de Molins defunts Archebisbat de Tarragona.

Primo prometen de present vivicum ques pendran per marit y per muller fetes les monitons com usa Santa Mare Iglesia y los consilis Florentino y Tridentino ordenen y en res no contravindran en pena de deu lliures la mitat pera la part obedient y laltra mitat peral que sera coneixedor de la causa o jutge.

Y pera millor subportar los carrechs de present matrimoni aporte per dot en dot en dot y per nom de dot tant en dines com en roba Magdalena Martorell a Toni Valles fadri spos esdevenidor lo seguent

Primo dines deu lliures les quals li deixa son pare per tots drets de legitima li poden prevenir les quals li promet donar Batiste Martorell de vui en un any.

Primo li done Paula Paua sinc lliures lo dia de sposori, en roba es lo seguent

Primo una caixa, una flasada usada, una marfega usada. un llansol de bri nou randat, altre llansol de bri usat, un davant llit guarnit de fusells, dues coixineres de lli guarnides, una tovallola llarga de lli guarnida de ret y fusells, altra tovallola llarga de bri guarnida de fusells, un drapillo de tela en mostra y fusells, dos torcaboques, unes estovalles de lli llistades de coto blau, un eixugamans, dues camisses noves de bri en faldas de estopa, una camissa de tela falda de estopa, quatre camisses de bri servidises, una saja nova destemenya negra en manegues grans, altra saja destemenya negra llisa usada, altra saja de molada usada per als dies feines, unes faldetes verdes en ferma morada, altres faldetes blaues en forma vermella, altres faldetes verdoses per als dies fanyes, un gipo nou de sargeta llaonada en manegues de xamellot negre y lleonat, un gipo y manigues de xamellot en lloc de nou, un gipo de telilla en manegues destamenya, un calsat nou mitges de inglaterra y sabates blanques y tapins blaus, un altre calsat sabates y calses y tapins en lloc de nou, tres betilles una de seda y dues de coto, y volen que dita roba aje de abonar y judicar y que quant moris Magdalena Martorell sens fills o filles la mitat tant de la roba com de les quinse lliures torne al pubill o a sos hereus que per dret tocara.

Tambe Toni Valles spos de Magdalena Martorell per sa lloable virginitat lin fa deu lliures de espolit y finalment concorden que si hi falte alguna clausula necesaria o util estaran al que dos homens de bona concientia faran u per cada part y firmen y juren tot lo damunt dit en poder de mi Matia Liçana vicari y testimonis Jaume Valles, Bernat Corretger y Bernat Bosch de Castelldasens.Die 18 februarÿ 1646

Capitols matrimonials Domingo Plana y Mariagna Carbonell

Mediant la Divina gratia et lo honest Domingo Plana fadri fill legitim y natural de Bertomeu Plana y de Maria Plana tots diffunts del loc de Suinner bisbat de Leida part una ab la honesta Mariagna Carbonell filla legitima y natural de Pere Carbonell, y Magdalena Carbonell tots vivint de la vila de Castelldasens bisbat de Lleida en los quals capitols se concordaren dites ab los pactes seguents jurant i firmant los dits Pere Carbonell pare de Mariagna, y Domingo Plana ab obligatio de tots i singulars bens hi potestats testimonis Jaume Carbonell de les Borges y Juan Valles balle de Castelldasens

Primo prometen ad müciem que contrauran matrimoni fetes les solites monestations acostuma la Sancta Mare Iglesia y que no trobant impediment persuonaran dit matrimoni y que la part que contradira sie obligada a satisfactio dels danys conforme a les constitutions de Catalunya.

Item que quant estiguesen desurdes per algu dels pactes davall dits un home de cada part ne sie coneixedor.

Item done en dot sinquanta lliures, una caixa ab sa tancadura, o una marfega dos matalasos dos lansols de bri randats dos lansols destopa una flasada blanca de la forma mitjana tres vestits, dels dies fanynes. Una adsarena de setse nova manigues de vintidose noves ab gipo de devuite verdos ab faldetes blanques de mitja llana noves, una adsarena destamenya burella nova ab gipo y manigues de xamellot leonat y negre nou ab faldetes verdes noves altres faldetes de mitja lana noves vermelles, una saia destamenya negra ab manigues grans nova ab gipo de xamellot de aigues ab faldetes de raixa. Altres faldetes de vuite morat, sinc camises de bri noves ab falda destopa. Altra camissa de tella, una pesa destovalles destopa tinguda dues canes. Dues estovalles de bri de dues canes. Dues estovalles llargues guarnides. Dues coixineres de tella guarnides ab ses sotanes. Un drapillo de punta de agulla guarnit de fusells. Un manto de burata dos capsals y un tovallo de cantes.

Lo que fa despolit Domingo Plana spos futura Mariagna Carbonell sposa esdevenidora pacte pactat per la loable virginitat deu scuts.

Item que lo marit no pugue legitimar mes que la muller.

Item promet Domingo Plana que agut que tingue lo dot tant en roba com en dines lin fara apoca o apocas.

Item que a cas de restitutio de dot no estigue obligat a tornar sino conforme se trobara la roba bona o dolenta.

Item que Mariagna Carbonell no pugue testar sino de la mitat del dot laltre torne al hereu, dit Domingo te un sensal perpetuo de quatre lliures quinse sous ab dines vinti sinc lliures si cosa hi falta en dits capitols se dona facultat pera ques puguen estirar ab totes les clausules oportunes a estil de notari.

Testes Jacobus Carbonell vila Borgias et Joannes Valles bajulus Castriasinorum per me Matia Luçana vicari.Capitols matrimonials de Miquel Riber / Paula Soler

Mediant la gratia del sperit Sant se son tractats capitols matrimonials en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Miquell Riber fadri fill legitim y natural del quondam Pere Riber ÿ de la honesta Isabel Ribera vivint de la vila de Castelldasens part una, ab la honesta Paula Francisca Soler donsella filla legitma y natural dels quondams Antoni Soler y de Mariagna Soler conjuges del loc de Montoliu part altra tots del bisbat de Lleyda y para que los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen se tracten los presents capitols.

Primo Isabel Ribera mare de Miquel Riber fa hereu universal obte de sa fi a Miquel fill seu y espos esdevenidor de Paula Francisca Soler reservant emporo lo usÿfruit entenent per usyfruit lo necesari pera son sustento so es calsada y vestida mantenguda en casa tots los dies de sa vida sana y malalta.

Item Joan Riber com a major germa que es done tots sos drets tant paternals com maternals al dit Miquel Riber germa seu, reservantse empero a cas de discordia en casa un aposento ab lit parat y en lo mateix cas se reserve un tros de terra campa ab olivers cami de Juneda tant de una part com de altra de dit cami y en lo mateix cas lo ters dels fruits ques trobaran en dita asienda.

Item Miquel Riber promet de mantenir al dit Joan Riber germa seu en casa treballant lo que pugue so es menjar y beurer, calsar, y vestir, sa i malalt tota sa vida.

Item Isabel Ribera dote a son fill menor Pere Riber de vintisinc liures y estes en cas de casament per lo dret li toca tant de pare com de mare obligant los bens de dit hereu pera les dites vintisinc liures.

Item la dita Paula Soler donsella del loc de Montoliu, filla de Antoni Soler y de Mariagna Soler conjuges defunts del dit loc aporte en dot, per dot, y en nom de dot a Miquel Riber esdevenidor spos seu trecentes lliures ab dines 300 y vuitanta ab robes que lo quondam Antoni Soler pare de dita Francisca Soler li a deixat en son ultim y valido testament fet y firmat en poder del reverent Masia Miret rector de Albatarrech als 16 de agost 1634 lo qual rebra sempre y quant se pugue habitar en Montoliu.

Item lo honest Miquel Riber spos esdevenidor fa despolit pacte pactat quaranta lliures sempre que aje rebut dit dot y tambe ferli apoca de rebuda de dit dot, y que a cas de restitutio de dot lo pugue restituir de la manera quel cobrara.

Item que lo marit no pugue legitimar mes en los bens de la muller que la muller en los bens del marit y si en dits capitols alguna cosa faltara que una persona de cada part ho puguen adobar, y lo que en dits capitols en alguna cosa injustament contravindra concorrie en les penes en lo dret estan imposades contra la part nocent.

Item prometen los curadors trenta liures a credit en recompensa de les vuitanta se li asenyalen per la roba sempre que lo balle de la Pobla y vingue be.

Testes huius res sunt Michale Queralt et Franciscus Massot onmes Castriasinorum jurando et firmando Isabel Riber Joannes Riber et Michael Riber et Paula Francisca Soler per me Mathiam Liçana vicarium

Aqui falten les scriptures de vuit ho deu anys belli temporis si be no poden ser moltes ere vicari mosen Estadella de ciutat de Lleyda la major part de aquest temps. Valete.

Nota

Aqui avien de star asentats los capitols de Joan Flix y Maria Paua los quals trobareu en lo manual nou dels bateyjats en lo full 235 juxta finem vide si placet

 


Anno 1654

Capitols matrimonials de Miquel Riber ab Margarida Pau

Die 23 aprillis anno 1654

Mitgensant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat y concertat que sie fet per i entre lo honorable Miquel Riber viudo deixat de la quondam Paula Francischa Soler del lloch de Montoliu fill legitim y natural de Pere Riber pages de Castelldasens y de Elisabet muller sua tots defunts de dit lloch part una ab la honesta Magdalena Pau donsella filla legitima y natural del quondam Jaume Pau pages de dit lloch y de Paula Pau vui vivint muller de aquell part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats y concordats los capitols seguents .

Primo lo sobredit Miquel Riber fent estes coses de sa mera voluntat y consentiment de son germa Pere Riber y altres parents y benvolents promet que pendra a la sobredita Magdalena Pau per legitima y lleal muller sposa sua fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento in decreto de matrimoni empero no trobantse impediment e viceversa la sobredita Magdalena Pau fent estes coses ab voluntat y consentiment de sa mare Paula Pau y de son germa Jaume y de son honcle Llorens Pau del loch de Puig gros lo qual es germa carnal de son pare e de altres parents y ben volents promet en bona fe y ab jurament ho corrobore que pendra lo sobredit Miquel Riber per spos y lleal marit seu segons ordinatio de Santa Mare Iglesia fetes empero que sien les 3 monitons del S. C T, no trobantse impediment ut supra.

Item per que los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Paula Pau y Jaume Pau, mare y germa de dita contrahent li prometen donar en dot per dot y en nom de dot per tots bens paternals y maternals drets de legitima y suplement de aquelles et per tots y qualsevol drets pugues demanar y a ella se spectasen particularment un llegat li fa son pare en son ultim testament de 30 lliures sous.

Item es a saber sinquanta lliures dic 50 lliures sous les quals rebudes que les haye promet ferne apocha llarga y bastant ab totes les clausules necesaries y, renuntiations de tots bens excepte vincle ho intestat y llegats si lin voldran fer de vuy en avant y aixi ho firmen los sobredits contrahents y ab jurament ho corroboren.

Item esta tractat que si acas morie sens fills ni filles dita Magdalena, o, ab tals que no arribasen a edat de testar no pugue testar a ses llibres voluntats sino de la mitat del dot y que laltra mitat aje de tornar a Jaume Pau, o, a son hereu y que no y pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que ell en los bens de la muller

Item promet dit Miquel Riber de spolit a la dita Magdalena per sa lloable virginitat davuyt lliures dich 18 ʠ les quals en cas de restitutio li salve y asegure sobre tots sos bens junt ab lo demes.

Item esta tractat que sie en lo present matrimoni eixie alguna cosa o dificultat ho puguen compondre y allanar dos homens un de cada part.

Item los sobredits donadors Paula Pau mare y Jaume Pau germa de dita Magdalena li prometen donar tota la roba y coses seguents les quals en cas de restitucio les han de cobrar tales, o quales se trobaran.

Primo roba de lli

Vuit llansols los 4 de bri y los altre quatre de stopa.

Item vuit camises 6 de bri nobes en falda de stopa 3 en lloch de nobes.

Item una pesa de estovalles de pinte ample y mostra noba .

Item dues tovalloles de tela redones una guarnida de ret y altra ab fusells nobes.

Item dues tovalloles llargues guarnides als caps de tela nobes.

Item dues coixineres nobes de tela, 6 torquaboques

Roba de llana

Primo un vestit de stamenya parda so es saja gipo y faldilles tot nou pera les festes anyals.

Item altre vestit per als diumenges saya de estamenya burella noba y gipo de stamenya en lloch de nou y faldilles de sargeta blua en lloch de nobes y altres de la mostra noba colorades y un manto de burata nou.

Item dues caixes en lloch de nobes.

Item dues flacades blanques de la forma mitgana noves.

Item dos matalasos en lloch de nous y un davant llit.

Item esta tractat que les 50 lliures ha promes en diner ho hajen de donar los reals de 8 a raho de vuyt reals y les dobles a raho de trenta dos reals y en cas de restitutio haje de ser aixi mateix.

Finalment prometen dits contrahents que hauran los presents capitols per ferms y agradables y que contra aquells res no faran ni diran per quant lo present matrimoni no dega tenir son degut efecte y que contractaran matrimoni per paraules de present dins de un mes benedictio ecclesiastica rebent y per aço fer aver y tenir se posen pena de 25 ducats aplicadors les dos parts a la part obedient y lo ters al jutge que fara la causa e mes son contents les dos parts que dits capitols seien allargats y estirats a forma y estil de bon notari la sustantia del fet en res no mudada ab totes les clausules dotats, y desponsalitys renuntiations y submisisons y ab jurament ho corroboren.

Fuerunt firmata et jurata presentia capitula matrimonialya in posse mei Petri Roda vicary Castriasinorum et notary publici die 23 aprillis anno 1654 per dictos contrahentes Michaelem Riber ex parte una et Magdalena Pau domicella et sponsa futura dicti Riber et per Paula Pau vidua matrem dicte sponse et per Jacobus Pau fratem dicte sponse et per Laurentius Pau unculus patrenalem loci de Puig gros omnes Ilerdens diocesi.

Testes fuerunt Joannes Sans et Josephus Curquo ambo Castri Asinorum.Capitols matrimonials de Pere Organs viudo ab Agna Spills viuda de Castelldasens.

Die 4 juny anno 1654

Capitols matrimonials de Pere Organs viudo teixidor de lli de la vila de Aspa mitjansant la gratia del Sperit Sant pactat y concordat ab la honesta Agna Spills viuda en segones nupties deixada del quondam Guillem Spills los quals prometen ad innicem pendran la un al altre per legitim spossos conforme y de la manera que Santa Mare Iglesia te ordenat not trobantse impediment et fiat large.

La sobredita Agna Spills li aporte en dot vint lliures moneda barcelonesa y lo sobredit Pere Organs los y asegure sobre la hasiensa aguda y per aver y ferli apocha de tot lo qui li aportara.

Item li promet y esta tractat que si restave viuda del present matrimoni de deixarli en sa cassa de dit Pere Organs lo sustento necessari calsada y vestida sana y malalta tot lo temps de sa vida natural treballant per a dita cassa lo que pugue

Fianalment prometen contractar matrimoni no trobantse impediment dins un mes y en res no contravenir sic firmado et jurando in posse mei Petri Roda vicari die ut supra.

Testes fuerunt Joan Ribes de Aspa y Juan Sans de Castelldasens et Jaume Flix.

 

Capitols matrimonials de Cosme Miro ab Mariagna Peyrona

Die 14 marty anno 1655

Mingensant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat que sie fet per y entre Cosme Miro fadri fill legitim y natural del quondam Miquel Miro pages de Castelldasens y de Catherina llur muller tots defunts de dit part una ab la honesta Mariagna Peyro donsella fill legitima y natural dels quondams Joan Peyro y Violant llur muller tots defunts de la vila de Castelldasens diosesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols seguents.

Primo lo dit Cosme Miro fent estes coses de sa mera voluntat y de consentiment de Antoni Fores oncle seu maternal y de Joan Angles y Ramon Angles y de altres persones parents y benvolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Mariagna Peyrona per sa legitima spossa y muller fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo S.C T in decreto de matrimoni no trobantse impediment e vice versa la sobredita Marigna Peyro promet ab consentiment de son germa Andreu Peyro y de Andreu Carbonell oncle seu y de altres perents y ben volents que pendra al sobredit Cosme Miro per legitim spos y marit seu fetes empero que sien les 3 monitions que mane ut supra no trobantse impediment ut supra.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen lo sobredit Andreu Peyro germa de dita Mariagna per amor li aporte y altrament per los drets paternals y maternals per dret de legitima y supplement de aquella li promet donar per dot y en nom de dot sixanta sinch lliures en esta forma les trenta tres lliures en diner moneda barcelonesa corrent y trenta dues lliures en robes les quals han de esser judicades per dues persones una de cada part y rebudes que les haje lo sobredit Cosme Miro promet ferlin apocha llarga y bastant y los y salve y asegure sobre tots sos bens.

Item esta tractat entre dites parts que si a quas lo que Deu no vulle fos que la dita Mariagna morye sens fills, o, ab tals que no arriben a edat de testar no pugue en tal cas testar sino de la mitat.

Item esta tractat entre dites parts que lo dit Cosme Miro fa de spolit quinse lliures dich 15 ʠ per pacte expres y dita donatio per nosses li salve y asegure sobre tots sos bens aguts y per aver.

Item volen y son de acort dits contrahents que no pugue legitimar, mes lo marit en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Finalment esta tractat entre dites parts y prometen ad innicem que contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present abtes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de un mes proper vinent y apres aquell consumaran en fas de Santa Mare Iglesia bendictio ecclesiatica rebent y en no res no contravindran sots les penes de dret inpossades lo qual temps si convindra se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts y que si eixie alguna dificultat ho puguen allanar 2 homens un de quada part y que los presents capitols puguen ser allargats y stirats a forma y estil de expert notari y aixi ho firmen y juren en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens a catorse de mars 1655.

Testes fuerunt Michael Queral Joseph Curquo y Joan Sans tots pagesos de la vila de Castelldasens diòcesi de Lleyda.

 

Memorial de la roba que promet donar Andreu Peyro a sa germana es la seguent

 

Primo un vestit bo de estamenya de la color la voldran ço es atzarena y manegues grans y gipo ab manegues y faldilles

Item per als diumenges faldilles moranja y gipo de estamenya burella.

Item pera cada dia gipo de contray ab manegues de chamellot faldilles de 22 tot usat.

Item 6 camises ab falda de estopa.

Item dos llansols de bri y quatre de estopa.

Item dues tovalloles de bri.

Item dues estovalles de bri un davantal.

Item un manto de burata.

Item una marfega.

Item una flasada.

Item dues coixineres de bri.

Item un davant llit de ret y una caixa et non plus.

 

Capitols matrimonials de Josep Curquo ab Isabet Joana Padellasa

Die 23 february anno 1656

De y sobre lo matrimoni la divina gracia del Sperit Sant mitgansant fahedor per y entre lo honrad Joseph Curquo fadri pages fill de Joseph Curquo y de sa muller Catherina deffunts de la vila de Castelldans diocesi de Lleyda part una ab la honesta Isabet Joana Padellasa donsella filla legitima y natural dels honrads Pere Padellas y de sa muller Antigua Padellas y Coretger natural de Torregrosa tots deffunts de Castelldans part altra son estats tractats pactats units y concordats los capitols del thenor seguent.

Primo la dita Isabel Joana Padellasa donsella aporte de dot per dot y en nom de dot y com a hereua universal que es dels bens de sos pares Pere Padellas y Antigua llur muller y de Andreua Padellas avia paternal tota aquella casa que vuy te y poseheix en lo present lloch ab tots los adherents en ella aixi com cum vuy se esta ab ses afrontacions.

Item tots los demes bens mobles, e, inmobles com son robes diners alajes de cassa vinyes plantades de olivers terres campes que vuy ab just titol te y poseheix com tambe rendes de censals, o, violaris que pera vuy li fasen, o, presten.

Item en totes les sobredites coses que la dita Isabet Joana promet aportar de dot constitueix al dit Joseph Curquo spos esdevenidor apres que lo matrimoni sera consumat en fas de Santa Mare Iglesia usufructuari de totes elles y que lo usufruyt de totes elles fasse seu durant y constant matrimoni entre los dos y en cas de restituctio que la propietat de aquellas se tinga per dita sposa y per los seus y en dit cas la dita y los seus tinguen actio de recobrar tot lo damunt dit y promet fer la dita constitutio dotal del millor modo.

Item amb altre capitol la sobredita Isabet Padellasa spossa esdevenidora del sobre dit Joseph Curquo lo acull y asocie a la mitat de les compres y millores se faran e viceverssa lo sobredit Curquo promet lo mateix.

Item esta tractat que en cas vulle obrar casa de dita sa spossa esdevenidora que li aje de abonar y pagar en tal cas totes les obres fetes o lo gasto delles amostrant rebudes albarans, o scrits de terceres persones.

Item lo sobredit Joseph Curquo spos esdevenidor de dita Isabet Jaona Padellassa li fa de screix, o, spolit per pacte pactat per sa lloable virginitat trenta lliures dich 30 lliures sous les quals li salve y asegure sobre tots los bens aguts y per haver.

Item esta tractat que si ninguna cossa faltara en los presents capitols que fassa afegir, o, llevar puguen les dos parts de si al dia de les esponsalles y sino sen pora avenir que haje de coneixer un home de quada part al dir del qual.

Item ab altre capitol lo dit Josep Curquo de part una y la dita Isabel Joana Padellasa de part altra se prometen ad innicem la una part altra que dins termini de un mes fetes que sien les monitions que mane lo Sant Concili de Trento no trobantse impediment contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present y que en lo entre tant res no faran ni diran per que lo dit matrimoni no degua passar avant y per fer passar avant dit matrimoni se posen pena de cent ducats la una part y laltra aplicadors lo ters al jutge fara la executio y les dos parts a la part obedient renuntiando fuerunt firmata et jurata presentia capitula matrimonialya in posse mei Petri Roda presbiter vicarius et notaris Castria asinorum die vigessima tertia february anno 1656.

Testes furunt Jacobus Flix forma capula Petrus Riber et Cosme Miro omnes naturales dicte vile Castriasinorum.


Memorial de la roba que Isabet Joana Padellassa aporte a son marit esdevenidor Josep Curquo en capitols matrimonials la qual roba li guardave Joan Flix curador seu es la seguent

Roba de lli

Primo dos llansols de bri nous randats la un ab fil treballat.

Item altres dos llansols de bri lissos la un nou y altre usat.

Item altre llansol de bri usat.

Item dos llansol de stopa usats.

Item tres camises de bri de arbre noves.

Item dos camises la una lo cos de bri y falda de estopa en lloc de nova y laltra lo cos de tela y falda de estopa usada.

Item quatre camises que vuy sen serveix.

Item dos pesses de torquaboques de bri nous de tenguda la una quatre canes y laltra de dos.

Item un pessa de estovalles de bri llistades de coto blau noves de tenguda de tres canes.

Item unes estovalles de taula de bri de lli noves.

Item altres estovalles de bri de lli noves llistades de coto blau de tinguda de una cana y mitga.

Item tres estovalles de bri llistades de coto blau de tenguda la una de dos canes laltra una y mitga y laltra una cana.

Item altres estovalles del mateix de tenguda de una cana y mitga.

Item altres estovalles de estopa nobes llistades tambe de coto de tenguda de dos canes.

Item altres del mateix de una cana.

Item dos estovalles de pinte ample ussades.

Item altres estovalles de pinte ample ussades.

Item un drap de paret de bri nou llistat de coto blau.

Item altre de bri ab ret ab ses faixes en lloch de nou.

Item una tovallola de bri ab ses puntes alderredor de fil blau y blanch noba.

Item dos de llisses de bri nobes.

Item altres dos de bri noves la una tota rodada de fusells y laltra al cap ab sobrepossat les dos.

Item dos de sevidesses de bri.

It altra de tela noba ab sa mostra de fil rovellat.

It altres dos tovalloles redones de tela ab ses guarnitions nobes.

It altra redona de bri de lli usada guarnida de ret.

It altres dos de bri no tan grans com les altres redones ussades.

It quatre coixineres de bri en lloch de nobes.

It altres dos coixineres de tela nobes mostrejades de fill blau y rovellat.

Item altra de tela en lloch de nova.

It dos debatals de bri per al forn la un nou guarnit y altre ussat sens guarnitio.

It dos eixugamans de estopa nous.

It un torquaboques ussat .

It dos dabant llits de ret ussat.

It una tovallola de tela nova llargua ab ses guarnitions de fil rovellat.

It un drapillo de ret ussat.

It dos debantals la un de rajoleta y altre de cotonina en lloch de nous

Roba de llana

Primo unes faldetes verdes de 24 en lloch de nobes y altres verdes servidisses petites.

Item altres de 18 vert en lloch de nobes.

Item altres de sargeta blaua guarnides totes dos en lloch de nobes.

Item altres de blaues de 24 ussades.

Item altres de scarlati guarnides usades.

Item unes faldetes blanques de bri ussades.

Item altres de raixa guarnides ab ses faises de color de ull de perdiu.

Item altres de xamellot de aigues morades en lloch de noves.

Item altres faldetes de color preseguot ussades.

Item altres faldetes morades de 24 ussades.

Item un gipo negre de dona de tafeta mostrejat ussat.

Item altre gipo de dona de tafeta mostrejat ja ussat y de color vert y naranÿat en lloch de nou.

Item un gipo de estamenya burella ussada.

Item sis palms de 24 de color vert nou.

Item un abrigall de raixa nou de tenguda de una cana.

Item una cadena de rossari.

Item un matalaff de llana ussat.

Item una flassada blua ussada de la forma major.

Item una caixa de noguer en lloch de nova ab tanquadures.

Die 28 february anno 1656

Dictus Josephus Curquo celebrato seu contracto matrimoniali et auditta missa benedictionis nuptialis juxta ritus S. C. T fecit apocha de receptis raupis contentis in suprascripto memoriali in favorem Elisabeti Joanne Padellasa uxuris sua quas raupas recepit de manu et posse Joannis Flix qui eas custodievat et in casu restitutionis dicty Josephus Curquo obligat omnia bona sua habita et habenda fiat large cum omnibus clausulis necessarys ut in similiby sic firmata et jurata in posse mei Petri Roda vicarius die et anno ut supra.Testes fuerunt Jacoby Oro fra laicus Scale Dei Michael Joannes Argiles loci de Puigvert et fuit in presentia Fra Josephi Amoros goverantoris seu procuratore generalis istius baronie.


Die 28 february anno 1656

Sit omnibus notum com entrevenint algunes honrades persones com son lo reverent mosen Prats Rector de Juneda per part de Juseph Curquo y Speransa Serrana tia de Isabet Joana Padellassa spossa del dit Juseph Curquo germana de Andreua Padellasa avia de dita spossa y lo reverent fra Joseph Amoros procurador general y governador de la present baronia de Castelldans y Puigvert per lo reverent capitol de frares mongos del sagrat orde de la Cartuixa de Sacla Dei tots junts considerant que Juan Flix vuy balle de Castelldans ha sustentat dels dotse anys a sa germanastra Isabet Padellassa vuy spossa de Juseph Curquo y que ha pagat en lo interim los mals de la dita cassa la qual tot junt pren suma de.... ab la despessa taxada per los señors que son set quarteres de blat per quada un any y lo rebut pren suma ... y aso sen enten entre moneda de bullo y bona y lo rebut devalle entre olives ha cullit en los olivars de dita pobilla y roba ha venut ab licencia del señor com conste ab memorials de ma de Micolau Flix quondam padastre y curador de dita pobilla y com ho conste lo que tenie encomanat ab inventary nis trobie obligatio. I deo gratis lo dit señor balle es content que la dita pobilla y son marit Joseph Curquo li tornen 20 lliures y los absol y perdone tot lo demes fins vuytanta que trobe ser cobrador y a mes de aixo renuntie a un llegat fa Antigua Padellas de 30 lliures sous a son pare en cas moris la pobilla sen fills, o filles en son ultim testament firmat en poder de mosen Estadella Vicari quondam est inplica et ad quad referit de les sobredites 20 lliures promet dit Curquo ferlin un albara y pagar en sertes diades dita cantitat y per tant dit balle li fa apocha de reseptis cum testibus ut intra y renuntie a totes les lleys y fors que li porien ser favorables y promet que per ell ni sos hereus ni altra persona li sera demanada cossa alguna en ningun temps lo qual firme y jure et abligat via bona sua et fiat large ad hec autem corresponent lo sobredit Juseph Curquo uti sufructuarius bono dicte pupille y sa muller Isabet Joanna uti proprietarya li fan diffinitio llarga y bastant y se tenen per contents y satisfets del que se a tractat ut supra y de tot lo que administrat son pare Nicolau Flix y roba tenie en encomanada sine inventaryo prometen dits conjuges no demanar cossa xiqua ni gran en ningun temps per ells ni sos hereus ni altra tercera persona renuntiando omni llegi juri et consuetudine et foro tam ecclesiatico quan seculari et fiat large si opus fuerit cum omnibus clausulis necesarys abligando omnia bona sua firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari Castriasinorum die 28 february anno 1656.

Testes Jaume Oro fra laicus Scale Dei et Michael Joan Argiles fadri de Puigvert ad quod fuit presens fra Joseph Amoros governador presentis baronie

 

Die 23 aprillis anno 1656

Capitols matrimonials de Pere Riber y Maria Reig

De y mitgansant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor en fas de Santa Mare Iglesia per y entre Pere Riber fadri pages fill legitim y natural dels honrads Pere Riber pages fill legitim y natural dels honrads Pere Riber pages de Castelldans y de Isabet muller sua ambo deffunts de dita vila part una ab la honesta Maria Reig viuda deixada del quondam Pere Reig del lloch dels Torms filla empero legitima y natural de Andreu March ÿ Agustina llur muller los dos deffunts del present lloch de Castelldans diocesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son tractats pactats y firmats los capitols del thenor seguent.

Primo lo sobredit Pere Riber fent estes coses ab voluntat y consentiment de son germa Miquel Riber y de Jaume Pau y altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra per legitima spossa y muller sua a la dita Maria Reig viuda fetes empero que sien les monitions que mane lo S. C. T no trobantse empediment de la manera que Santa Mara Iglesia ho te ordenat e viceversa la sobredita Maria Reig viuda fent estes cosses ab voluntat y consentiment de son cossi Andreu Peyro y de Andreu Carbonell e altres parents y ben volents promet lo mateis ut supra.

Item lo sobredit Miquel Riber per lo amor fraternal te a son germa Pere Riber li promet donar en diners deu lliures dich 10 lliures sous y la cassa vella tala, o quala esta ab que renuntie als bens paternals exeptat a vincle e intestat ÿ lo sobredit Pere Riber consent al sobredit y dita casa diu es franqua y quitia ab omni censu et retrocensu afronte de un costat ab casa de Jusep Curquo y de altre costat ab....

Item ab altre capitol lo sobredit Miquel Riber promet pagar al dit son germa deu lliures li deixa sa mare de llegat, de son dot quant mori y aco fou de paraula coram testibus per no habery vicari en Castelldans per causa belli

Item ab altre capitol la sobredita Maria Reig viuda se dote ab tot allo que de dret li toque y perve tant de bens paternals com maternals casa bens heretats vinyes y, olivers censals drets vens y actions, dels quals apres que lo present matrimoni sera contractat pugue lo sobredit Pere Riber fer lo usufruyt seu a ses voluntats pagant empero los mals a que dits bens esta obligats y constant y durant empero entre ells matrimoni y en cas de restitutio que la proprietat del se tingue per dita spossa y per los seus y en dit cas que la dita y lo seus tinguen actio de recobrar tot lo damunt dit et fiat large.

Item la sobredita Maria viuda Reig fa de aument de dot al sobredit spos seu quinse lliures dich 15 ʠ.

Item esta tractat que lo poch, o, molt que Pere Riber aportara en cassa de dita Maria lo y abonara y lin fara apocha y asegurara sobre tos sos bens aguts y per haver.

Item esta tractat de les arnes que dita Maria te que en cas faltas la un dells que sien a mitges les que se trobaran en semblant ocasio.

Item la dita Maria Reig acull a compres y millores al sobredit Pere Riber spos seu sdevenidor en sa asienda en esta forma de tres parts les dues pera Pere Riber y la una pera dita Maria.

Item esta tractat que la dita Maria sie acollida a compres y millores se faran en la hasienda de son spos Pere Riber lo qual consent y se ha de entendre de la manera ut supra.

Item esta tractat entre dites parts que fills per fills y filles per filles los del present matrimoni ajen de ser hereus y que si alguna difficultat eixie en los presents capitols ho puguen allanar dos homens un de quada part.

Finalment prometen alternativament que fetes que sien les amonestacions no trobantse impediment contractaran matrimoni en fas de Santa Mare Iglesia dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y abreviar de voluntate partius y lo entretant no faran ni diran cossa alguna per la qual dit matrimoni no haje de aconseguir son degut efecte y, per asso se posen pena de cent ducats moneda barcelonesa aplicadores les dues parts a la part obedient y la tercera part al jutge fara la causa y aixi o firmen y juren en poder de mi Pere Roda vicari et notari de Castelldans a 23 de febre any 1656 .

Testimonis foren Juan Flix balle y Jaume Pau tots de Castelldans diocesi de Lleyda.

 

 

Die 25 january 1657

Capitols matrimonials de Andreu Peyro y Llucia Janer

Capitols matrimonials migansant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor en fas de Santa Mare Iglesia per i entre Andreu Peyro fadri de Castelldasens fill legitim y natural de Joan Peyro y Violant llur muller deffunt de dita vila part una ab la honesta Lucia Janer donsella filla de Llorens Janer y Mariangela muller sua de la vila de les Borges Blanques de Urgell diocesi de Lleyda part altra sobre dit matrimoni se son tractats pactats firmats y jurats los capitols seguents.

Primo lo sobredit Andreu Peyro fent estes coses de sa mera voluntat y consentiment de Andreu Carbonell son oncle y altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra per lleal spossa y muller sua a la sobredita Luçia Janera fetes empero que sien les 3 monitons que mane lo S.C.T e, viceversa la sobredita Lucia Janera fent estes coses de voluntat y consentiment de mosen Mateu Aldomar rector de Torregrossa y de tots sos parents y benvolents particularment Juan Angles pages de Castelldasens promet aixi mateix que fetes que sien les 3 monitons que mane lo S. C. T no trobantse empediment pendra per lleal spos y marit seu al dit Andreu Peyro de la manera que Santa Mare Iglesia, o, mane.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen lo reverent rector mosen Matheu Aldomar promet donar a la dita sa neboda en dines deu lliures de les quals jan te rebudes la mitat y aixi, o, atorgue y confesse lo dit Andreu Peyro.

Item li done dit mosen Matheu a la dita Lucia un vestit de estamenya lo qual jal te rebut y aixi, o, atorgue y confesse dita Llucia y Andreu Peyro.

Item li done Juan Angles deu lliures les quals promet pagarli pera Nostra Señora de agost primer vinent de 1657 rebudes que les aje promet ferne apocha y mes prometen donarli la roba de lli y de llana que constara baix ab un memorial.

Item esta tractat que tot lo que li donen tant en roba com diners ne pugue fer la dita Llucia de tot a ses llibres voluntats per quant lo y donen per amor de Deu per ser pobra y parenta sua.

Item esta tractat que no pugue legitimar lo marit mes en los bens de la muller que ella en los bens del marit.

Item lo sobredit Andreu Peyro li fa de spolit vuyt lliures pacte pactat.

Finalment prometen los sobredits que no faran ni diran cossa per la qual aquest matrimoni no conseguesque son degut efecte y que si eixi algun dupte o puguen allanar 2 homens un de quada part. Y que ohiran missa de bendictio dins vuit dies fetes les monitions y aixi, o, firmen et juren.

Testimonis foren Juan Flix balle de Castelldassens y Nadal Bosch de Torregrossa tots del bisbat de Lleyda.

 

Estos capitols foren jurats en Torregrossa en poder del señor rector com a sustitut meu a 25 de janer 1657 y ultimament a 12 de febre juraren en Castelldasens primo lo reverend mosen Matheu Juan Angles y los contrahents sobredits testes ut supra Petrus Roda vicarius Castriasinorum.


Memorial de la roba de lli y de llana que mosen Matheu Aldomar rector de Torregrossa y Juan Angles de Castelldasens donen a sa neboda o parenta Llucia Janer de les Borges en cartes de nubties ab Andreu Peyro fadri de Castelldasens.

Primo en diner entre los dos ..........................20 lliures.

Item un vestit de estamaenya parda nou .

Item altre vestit de estamenya usat gipo y faldilles .

Item unes faldilles de blanquet de vint y quatre en lloch de nobes.

Item altres faldilles de mitga llana.

Item un llansol de bri nou y tres llansols usats de estopa en lloch de nous.

Item set camisses quatre de nobes una de arbre les demes cos de bri falda de estopa

Item dos estovalles en lloch de nobes.

Item dues tovalloles de bri en lloch de nobes.

Item quatre torquaboques en lloch de nous.

Item dos coixineres de tela usades.

Item quatre eixugamans una betilla de seda dos davantals de cotonina.

Item una flacada de la forma mitgana usada un davant de llit y una caixa de pi usades non plus.

Totes les sobre nomenades robes y sinch lliures en dines contans confese haver rebut lo sobredit Andreu Peyro de mosen Matheu Aldomar y per la veritat ne fa la present rebuda, o , apocha en favor de sa mulller Llucia Janera y en cas de restitutio obligue tots sos bens aguts y per haver renuntiant fiat large quod opus fuerit firmando et jurando in posse Petri Roda vicari Castriasinorum die ut supra que 12 february anno 1657.

Testes Juan Flix balle de Castelldasens y Nadal Bosch de Torregrossa diocesi de Lleyda


Any de 1660 en dijous a vuyt de abril Jo Pere Roda vicari digui missa de bendicttio a Pere Carbonell de Castelldasens y Mariagna Preixens de Sunyer Illerdens diocesi lo diumenge antes los havie esposats in facie Santa Matris Eclesie mosen Peyro rector de Sunyer.


Nota

En esta pagina se havien de continuar los capitols matrimonials fets entre Joan Castellnou viudo de la cassa de la sisterna de Puigvert diocesi de Lleyda los quals trobareu en aquest mateix manual a cartes 33 firmat en poder de mi Pere Roda vicari de Puigvert y Castelldasens a 3 de febre any 1658 en Castelldasens terme de Melons

Finis hujus libri

Incipit Zenon Alentorn vicary Castriasinorum anno 1672. Sub hoc signno