tornarTORNAR

MANUAL DE CAPITOL MATRIMONIALS AB SES APOCHAS PRESOS PER MI RAMON MANONELLES PREVERE Y VICARI DE CASTELLDANS Y EN DIT NOM (?). COMENÇADA 17 DE AGOST 1726.

 

Joseph Falco y Maria Magdalena Noguér:

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervencio de honradas personas: matrimoni ses tractat per y entre Joseph Falcó fadrí pages de la vila de les Borges Blanques de Urgel Bisbat de Lleyda fill llegitim y natural de Macia Falcó, y de Maria Falcó y Rosis Conjuges vivints part una; ab la honesta Maria Magdalena Noguer donsella de la present vila de Castelldans del mateix Bisbat filla llegitima y natural de Miquel Noguer, y de Maria Magdalena Noguer y Pepió Conjuges vivints, part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo los dits Miquel Noguer y Maria Magdalena Noguer Pare y Mare respective de la dita Maria Magdalena Noguer filla sua per lo amor pertinent envirs la dita sa filla y per lo que a la dita exputar li pot en sos bens y pera que lo dit Joseph Falcó espos (Deu volent) esdevenidor de la dita sa filla millor puja superar los carrechs del presente matrimoni li donen assignen y consignen en adot, per dot, y per nom de adot lo seguent:

Primo un parell de bous avaluats per dos personas una de cada part lo dia de les bodes.

Item un vestit del escot ab son caputxo nou.

Item altre vestit daxanilot de color.

Iten unes faldilles de estameña de color de canyella.

Item una caixa de pi ab son pany y clau nova.

Item sinch panyals dos de bri, tres de estopa.

Item sinch camises.

Item dos tovalloles una de tela redona guarnida ab puntes y altra de bri llarga.

Item una pessa de tovallons de quatre canes.

Item una flassada de color de la forma major.

Item dos coxineres de tela guarnidas.

Item la roba seguent de son fadrinatge.

Primo unes faldilles de color narajades.

Item un gipo del escot.

Item tres camises.

Item devantal de estamp de seda.

Item una caputxa escot negra.

Item mitges y sabates

Item ab altra capota de esta pa casa

( Tres línies que no les puc llegir )

Item Ab altre Capitol lo dit Macia Falcó Pare del dit Joseph Falcó salve y asegura la sobredita adot en sobre tots sos bens a la dita Maria Magdalena Noguer nora sua Deu volent declarada esdevenidora.

Item Ab altre capitol es estat pactat que lo sobredit Macia Falcó fa hereu universal de tots sos bens a Joseph Falcó fill seu resenvantse empero Senor, major usafructuari tot lo temps de la vida natural, y dos centas lliuras.

Item Ab altre Capitol lo sobredit Macia Falcó salva y assegure a la dita Maria Magdalena Noguer los aliments treballant en casa y pera casa vivint casta y honestament.

Item ab altre Capitol lo sobredit Joseph Falcó fa de espolit, o, donacio per noces a la sobredita Maria Magdalena Noguer deu lliures Barceloneses a sos libres voluntats.

Item Ab altre Capitol es estat pactat y convingut entre las parts que lo contrahent puga testar de sinquanta lliuras Barceloneses y la contrahenta de trenta lliures entenentse empero pero no tenint fills y per poderse regraciar lo un altre.

Item Ab altre Capitol tot es estat pactat que los sobredits conjuges Deu volent esdevenidors hereten fills per fills y filles per filles del present matrimoni naxedors precedint los mascles a les femelles y servat sempre orde de primogenitura.

Item Ab altre Capitol es estat pactat que en cas de sobrevivencio no se pugan demanar cosa lo un al altre.

Item Ab altre Capitol es estat pactat que en cas de morir sense testar los contrahents ara per a les hores se deixen de sos bens per sufragi deu lliures barceloneses.

Item Ab altre Capitol es estat pactat que si cas y hague ( quatre línies que no les puc llegir )

Manonellas Prebere y Vicari de Castelldeans per los Contrahents y per sos pares en Castelldeans als sinch dies del mes de Janer any mil set sents vint y set presents per testimonis Miquel Joan Saltó pages de Castelldeans, y Joseph Janer pages de la de Borjas Blancas de Urgell tots del Bisbat de Lleyda.


Joseph Sans y Rosa Riber:

Dia sinch de Janer any mil setcents vint y set en Castelldans Bisbat de Lleyda.

Mitjantsant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervencio de honradas personas: Matrimoni ses tractat per y entre Joseph Sans fadri pages fill llegitim y natural de Miquel Sants (quondam), y Teresa Sants y vuy dia vivint quondam Conjuges. part una; ab la honesta Rosa Riber donzella filla llegitima y natural de Miquel Riber quondam, y de Anna Maria Riber y Costafreda vivint olim Conjuges part altra tots de la presente Vila de Castelldeans Bisbat de Lleyda; sobre lo qual matrimoni son estats pactats y firmats y jurats los Capitols pactes y seguents:

Primo Anna Maria Riber, y Costafreda, y Francisco Riber mare y fill respective per lo amor aporten a la dita Rosa Riber filla y germana, y per lo que a ella exputar y pertanyer li pot en los bens paternals y maternals; y juntament per a fi lo sobredit Joseph Sans espos (Deu volent) esdevenidor de la sobredita Rosa Riber millor puga soportar los carrechs del presente matrimoni, li donen, assignen y consignen en adot per dot y en nom de adot a la dita Rosa Riber sent y trenta lliures Barceloneses ab diners, Roba y oliberes a saber dos jornals de terra plantats de olivers a la partida de la Coma Franca per o mes o menos que Confronte a sol ixent ab terres dels dits donadors, y part ab terres de Andreu Queralt, á ponent ab terres del Real Monestir de Cartoixa de Escala Dei, á migdia amb la Serra de la Coma Franca y á tremontana ab lo demunt dit Andreu Queralt.

En roba li donan lo seguent: Primer un vestit de escot de bri ab sa caputxa.

Item altre vestit de xanilot.

Item unes faldilles de estamenya negra y gipo de escot.

Item sis llençols tres de bri. ( 2 Línies sense descifrar )

Item Dos tovalloles de tela llargas guarnidas.

Item Quatre coixineras dos de tela y dos de bri.

Item Dos capells ab puntes y uno dormido tambe ab puntes.

Item Un manto de estam.

Item Una flassada de color de la forma major.

Item Un Matalas de llana.

Item Una caixa de pi ab son pany y clau. Item la roba de son fadrinatge Ço es

Primo unes faldilles de estramenya blaves.

Item Un gipo de escot.

Item Un devantal roba Alducá y sedes.

Item Un devantal blau.

Item Mitges y sabates.

Item Un caputxa de escot.

En altre Capitol es estat pactat que en cas de restituixo de adot haja lloch se haja de restituir de la forma se haura rebut y la roba rejudicada, pagant lo menos capital.

Item Ab altre Capitol lo sobredit Joseph Sans espos ( Deu volent ) esdevenidor de la sobredita Rosa Rosa Riber li salve y assegure la sobredita adot sobre tots sos bens mobles immobles aguts.

Item Ab altre Capitol lo sobredit Joseph Sans fa de espolit a la dita Rosa Riber per sa lloable Virginitat vint lliures Barceloneses y estes totes á ses libres voluntats.

Item Ab altre Capitol lo dit Joseph Sans salve y assegure los aliments de la dita Rosa Riber esposa sua ( Deu volent ) esdevenidora sobre tots los bens treballant en casa y pera casa vivint casta y honestament.

Item Ab altre Capitol es estat pactat que lo marit no puga llegitimar mes en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item En altre Capitol los sobredits conjuges esdevenidors ( Deu volent ) fan hereus fills per fills, y filles per filles del present matrimoni naixedors precedint los mascles a les femelles y, servat sempre orde de primogenitura foren jurats los presents Capitols en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari pre los sobredits dia mes y any en Castelldeans presents per testimonis Anton Corcó, y Joseph Queralt pagesos tots de Castelldeasens.


Joseph Corcó ab Teresa Costafreda:

de febrer any mil set cents vint y set en Castelldans Bisbat de Lleyda mitjantsant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervencio de honrrades persones: Matrimoni ses tractat per y entre Joseph Corcó fadrí pages fill llegitim y natural de Joseph Corcó, y Agueda Corcó, y Saltó Conjuges vivints part una; ab la honesta Teresa Costafreda donsella, filla llegitima, y natural de Anton Costafreda quondam, y de Francisca Costafreda, y Florejachs olim Conjuges vivint part altra tots de la present Vila de Castelldeans Bisbat de Lleyda; sobre lo qual matrimoni son estats pactats firmats y jurats los Capitols y, pactes seguents: Primo Francisca Costafreda y Florejachs mare de la dita Teresa contrahenta per lo amor maternal aporte envers la dita Teresa sa filla, y juntament per tots los drets, tant paternals, com maternals a ella la dita Teresa expectarla poden en los bens de sos pares los sobredits Francisco Costafreda li done, assigne y consigne en dot y per dot y en nom de dot dossentes lliures Barceloneses en roba y diners. Ço es Sent lliures lo dia del esposori y les restants Cent lliures ab dos iguals pagas, la primera dia 24 de Agost 1727, y la altra en semblant diada 24 de Agost de 1728, las quals dos sentes lliures Barceloneses donadas a la Teresa ne fa moltes gracias a la dita sa mare.

Item ab altre Capitol lo sobredit Joseph Corcó fadrí pages fent este cost ab expres consentiment y voluntat de sos pares, germans y altres parents y ben volents. Lo sobredit Joseph Corcó y Pere Corcó Pare y Germa respectius per lo amor li aporten li donen assignen y consignen en dot per dot y en nom de adot per les coses a ell tocar li poden en los bens paternals, y maternals coses seguents.

Primer: Un pati de casas ubicat en la dita Vila que confronte a sol ixent y mitgdia ab casa y corral dels dits donadors, a ponent y tramontana ab las......... Dits donador adjudica y fer hi..........

Item Un tros plantat de oliveres tinguda poch mes o menos tres jornals a la partida dita del mas confronte a sol ixent part ab olivers de Joseph Saltó, y part ab olivers de Andreu Riber, á ponent ab terres de Blasi Bernaus, á mitgdia ab terres de Jaume Valles, y a tremontana ab la serra de les Penes.

Item Altre tros de terra campa cami de Juneda tinguda que quatre jornals poch mes, o menos, Confronte a sol ixent ab Miquel Joan Saltó, á ponent ab dit camí; á mitgdia part amb terres de Jacinto Pau y part ab terres de Joseph Miró y a tremontana ab terres del sobredit Saltó.

Item Altre tros de terra i tinguda de dotse jornals a la partida dita dels Mas den Niery lo tros dit la Cometa confronte á sol Ixent ab terres de Jacinto Pau, á ponent de Gabriel Matheu a mitgdia ab terres dels dits donadors y Serreta, a tremontana ab la Parrigos.

Item Altre tros tinguda de dos jornals poch mes, o menos a la partida dita torre Joana confronte ab sol ixent, mitgdia, y tremontana ab la Parrejos á ponent ab terres de Joseph Ribes.

Item Un farreginal prop lo castell tinguda de dos porques poch mes, o menos confronte ab sol ixent amb lo camí del Sitjar á ponent ab Pau Riber menor á mitgdia ab la Serra del Castell, a tremontana ab lo Camí de Lleyda.

Item Li donem un llit parat. Nou doblers per comprar una mula.

Item Li donem blat vint quarteras.

Item ordi vint quarteras. Item algunas alajas de casa. De totes les quals coses donades per los dits Pare y Germa lo sobredit Joseph contrahent les nefa moltes gracias renunciant a tots los drets a pertanyer podents sobre los bens de dit Pare y Germa excepte á dret de vincle...( una línia sense llegir )

Item Ab altre Capitol lo sobredit Joseph Corcó salve y assegure a la sobredita Teresa Costafreda ( Deu volent ) esposa esdevenidora lo adot a ella per sa mare donat en y sobre tots sos bens a e ella per sos pare y germa otorgats en los predits Capitols y per sa lloable virginitat li fa de espolit, o, donació per noces de sa lloable virginitat Sinquanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol es pactat que no puga llegitimar mes lo marit en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item que si esdevindrá morir sens Testar ara per a les hores se donen per funerals cada qual deu lliures.

Item ab altre Capitol es pactat que en cas de restitucio de adot haja lloch se haja de restituhir de la manera y forma se haura rebut.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents fan hereus fills per fills y filles per filles del present matrimoni ( Deu volent ) naxedors precehint los mascles a les femelles y servat sempre orde de primogenitura.

Iten foren jurats los presents Capitols en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari per los contrahents y las dos parts dites dia mes y any sobredits. Presents per testimonis Jacinto Vallés y Andreu Vernaus fadrins pagesos de Castelldeans.


Francisco Barbera y Maria Vives:

Dia tres de febrer mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervencio de honrradas personas matrimoni ses tractat per y entre Francisco Barbera fadrí pages de la Pobla de la Granadella fill llegitim y natural de Pere Barberá y Teresa Conjuges: part una, ab la honesta Maria Vives donsella filla llegitima y natural de Pere Joan Vives, y de Maria Vives y Sants vivints de part altra tots del mateix Bisbat de Lleyda. sobre lo qual matrimoni son estats pactats y firmats y jurats los Capitols pactes y seguents:

Primo lo dit Francisco Barberá fent estes coses ab voluntat y consentiment de sos germans y altres parents benvolents sens aporte en casa dels sobredits Pere Joan Vives, y Maria Vives y Sants en dot per dot y en nom de adot Dos sentes lliures Barceloneses, a saber sent lliures barceloneses lo dia de les bodes y las restants sent lliures dia vint y u de Septembre del present any milsetsents vint y set.

Item un vestit de vintydose ço es Capa balons, chupa, mitges de seda y sabates.

Item matalas y flassada de la forma major.

Item sis camises de bri.

Item una caixa de pi ab pany y clau.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Barbera se obliga a fer un vestit de devall de seda de cordonet a la sobredita Maria Vives donzella del color voldran sos pares.

Item que en cas de restitució de a dot haja llochs se haja de restituhir conforme se haura rebut rejudicada la roba y pagant lo menos capital, o valor.

Item ab altre Capitol los sobredits Pere Joan Vives, y Maria Vives y Sants se obligan a replegar al sobredit Francisco Barbera los fruits te sembrats en lo terme de la Pobla de la Granadella.

Item ab altre Capitol los sobredits Vives y Sants fan hereva Universal de tots sos bens a opte de sa fi a la sobredita Maria Vives donzella filla sua, reservantse empero senyors majors y usufructuaris tot lo temps de sa vida natural, y dos sentes sinquanta lliures Barceloneses per testar a ses libres voluntats; i tambe pacte pactat que las restants filles hajan de ser dotadas segons la posibilitat de la casa arribant a edat de pendrer estat.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Barberá fa de espolit, o donació per noces a la sobredita Maria Vives, y Sants esposa (Deu volent) esdevenidora, y per sa llohable virginitat sent lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits Vives y Sants Conjuges deixen a la sobredita Maria Vives y Sants per testar ses lliures voluntats sent lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol es estat pactat entre las sobreditas parts que lo marit no puga legitimar mes en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol los sobredits Vives y Sants li salven y asseguren al sobredit Francisco Barberá lo adot en y sobre tots ses bens y prometen tenirlo en sa casa sa malalt, calçat vestit menjat y begut treballant per casa.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents Francisco Barberá y Maria Vives, y Sants (esposos Deu volent esdevenidors) hereten fills per fills, y filles per filles del presente matrimoni naxedors precedint los mascles a les femelles, y servat en tot sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol volen les dites parts que si cosa hi haura que compondrer en los presents Capitols que dos homens un de cada part lo dia de les Bodes ho hajan de compondrer. Foren firmats y jurats los presente Capitols per los sobredits Francisco Barberá, Maria Vives y Sants, y per Pere Joan Vives, y Maria Vives conjuges dits dia mes y any sobredit en ma y poder de mi Ramon Manonelles Prevere, y Vicari de Castelldeans presents per testimonis Joseph Pie de Castelldeans, Pau Serra de sant Martí prop Maldá Archebisbat de Tarragona pagesos.


Apocha.

Dia nou de febrer 1727 en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Joseph Falcó, y Macia Falcó de la vila de les Borjas blancas de Urgell del mateix Bisbat Pare y fill respective de son grat y certa ciencia firmen Apochas á Miquel Noguer y Maria Magdalena Noguer de Castelldeans del mateix Bisbat de haver redactat lo seguent:

Primo. Una caixa de Pi ab pany y clau.

Item dos llansols de bri.

Item Un llansol de coto.

Item quatre camises. Dos de bri y altra de estopa y una de tela.

Item dos coxineres ab sos coxins de tela.

Item dos tavalloles una llarga de bri y altra de tela rodona.

Item un vestit escot negra ab faldilles de estamenya color de canyella para devall.

Item un justillo per a devall de xamelót color del fili-pitxi.

Item unes faldilles naranjades del fadrinatge.

Item un gipo de escot.

Item Un devantal de estam y tela.

Item Una caputxa de escot de son fadrinatge.

Iten Un parell de Bous avaluats ab vuit doblers que prenen suma de quoranta quatre lliures setse sous. De las quals cosas dalt mencionadas ne firmen apochas. Renunciant, Jurant, Actum, fiat large juxta septima Artis Notariae. En ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y vicari dits dia mes y any sobredits. Presents per testimonis Joan Baptista Sants y Josep Sants pagesos tots de Castelldeans.


Apocha:

Dia vint y un de febrer any mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Thomasa Thomas de la vila de Aspa del Bisbat de Lleyda y olím Riber per deixada de Pere Riber pages de la vila de Castelldeans de son grat y Certa Siencia firme Apocha a Anna Maria Riber, olím sogra sua de Castelldeans de haver rebut ab roba negra y blanca rejudicada per Mestre Francisco Gironella Sastre de las Borjas Blancas de Urgell sinquanta sinch lliures tres sous Barceloneses en part de aquella aporta en sa casa per a dot judicada en vuitanta lliures nou sous Barceloneses, per lo que reforme la sobredita Apocha renunciant y jurant, Actum y fiat large juxta styli Actis Notariae. En poder de mi Ramon Manonellas Prevere y vicari dits dia mes, y any. Presents per testimonis Gayetano Quadrat pages del Albages y (?) Queralt menor tambe pages de Castelldeans Bisbat de Lleyda.


Apocha:

Dia vint y sis de mars any mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Joan Baptista Sants y Pere Joan Vives sogre y gendre respective de son grat y certa ciencia firmen apocha á Francisco Barberá gendre de dit Pere Joan Vives de totas la roba y caixa promete aportar en capitols matrimonials excepto lo matalas, y roba de cada dia un vestit de drap de cabasses ço es Gambeto balons, Calçon, Camisola mitges sabates.

Item uns calsotets de tela nous, dos de nous de bri, y dos de usats.

Item Unes vergetes de or, y un anell de or.

Item quoranta sinch lliures Barceloneses per lo que lin firmo la presente Apocha. Renunciant, Jurant, Actum. En poder de mi Ramon Manonellas Prevere y vicari, y volent los sobredits la presente Apocha sia allargada segons art y estil de Notari.

Testimonis Pau Riber menor dela carniceria y Macia Queralt tots pagesos de Castelldeans.


Apocha: Dia trenta de Mars any mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Joseph Corcó y Teresa Corcó y Costafreda Conjuges de son grat y certa ciencia firmen apocha á Francisco Costafreda y Florejachs sogra y mare respectives de les partidas en la present apocha mencionadas en part de paga del adot a la dita Teresa promes en Capitols matrimonials es a saber:

Primo de unes faldilles de cordonet de seda y gipo avaluat ab 19 lliures 3 sous 6 diners.

Item de un vestit de escot ab caputxa avaluat ab 14 lliures 5 sous.

Item unes faldilles de estamenya blaves avaluadas 4 lliures 2 sous 6 diners.

Item una flassada blanca avaluada ab 4 lliures 10 sous.

Item 4 llansols nous de bri avaluats ab 12 lliures.

Item quatre camises de bri avaluades ab 4 lliures 16 sous.

Item una camisa de tela avaluada 1 lliura 16 sous.

Item sis canes tovallons avaluades ab 5 lliures 12 sous.

Item una caixa de noguer avaluada ab 4 lliures 1 sou, que tot junt pren suma de 68 lliures 5 sous de la qual quantitat (........) lo mes necesari.

Nota de la roba de us donada per Francisco Costafreda y Florejachs á Teresa Corcó y Florejachs sa filla casadora de Joseph Corcó:

Primo unes faldilles de xamellot vermelles.

Item unes faldilles de cadis naranjat.

Item unes faldilles de mitjallana.

Item un giponet xamellot ab manegas de estamenya.

Item Una caputxa de escot.

Item un devantal.

Item sinch camises de bri de cot i faldá.

Item una camisa de beta.

Item un devantal de gassa.

Jestea proxime driti.


Joan Llussá y Cathalina Pau:

Dia set de Abril any mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervenció de honrradas personas matrimoni ses tractat per y entre Joan Llussa fadrí pages del lloch de Puiggros, fill llegitim y natural de Joan Llussá y de Margarida Llussá y Hubachs quondam Conjuges part una; ab la honesta Catharina Pau donsella de Castelldeans, filla llegitima de y natural de Jacinto Pau vuy vivint y de Mariana Pau y Piñol quondam Conjuges part altra tots del Bisbat de Lleyda.sobre lo qual matrimoni son estats pactats, fets y firmats los Capitols y pactes seguents:

Primo Jacinto Pau pare de la dita Catharina per content y gracia del present matrimoni, y per lo amor paternal aportes a la dita Catharina sa filla, dona y per la dot donacio pura, per fetas simples, y irrevocable quis dici entre vius otorgue y consent a la dit sa filla Catharina com á ben mereixora y devall any dant tres sentes lliures Barcelonesas entre robas y diners ab los pactes y condicions seguents en dot y per dot y en nom de a dot.

Item ab altre Capitol lo dit Jacinto Pau se obliga á pagar la sobredita a dot en lo modo y forma seguent:

Primo sent vint lliures entre robas y diner lo dia 15 de Agost primer entenentse empero las robas se li donaran avaluadas...........

Item dia 14 de Agost 1728 sin.....

Item dia 16 de Agost 1729 les quaranta lliures .....

Mil set sents vint y vuit, y mil set cents vint y nou lo dit Jacinto Pau no pagás las sobreditas sent lliures se haja de encarregar un sensal preu y propietat sent lliures; y la restant quantitat de vuitanta lliures pagadoras ab dos iguals pagas es a saber dia 15 Agost 1730 quaranta lliures, y dia 15 de Agost 1731 quaranta lliures que tots los sobredits partits prenen suma de tres sentes lliures ques lo a dot promet donar Jacinto Pau a sa filla.

Item ab altre Capitol lo dit Jacinto Pau deixa a ases lliures voluntats a la dita sa filla Catharina per testar en cas moris sense fills del present matrimoni trenta lliures Barcelonesas.

Item ab altre Capitol la dita Catharina Pau donzella aporte en casa del sobredit Joan Llussa espos seu ( Deu volent ) las sobreditas tres sentes lliures Barcelonesas ab lo modo y forma dalt mencionat.

Item ab altre Capitol lo sobredit Joan Llussa fent estes coses ab expres consentiment y voluntat de Joseph Hubach de Fenolleres oncle seu, y Curador, y de altres parentes y ben volents seus salve, y assegure a la dita Catharina Pau lo adot a ella per son pare donat sobre tots y sengles bens seus.

Item ab altre Capitol lo sobredit Joan Llussa fa de espolit, creix, o, donació per noces a la dita Catharina Pau donzella per sa lloable virginitat sent lliures Barcelonesas ab pacte empero que en cas de segones nupcies se vol tot lo creix haja de prestar caució, y sino vol sino la mitat se li deixe á ses libres voluntats.

Item ab altre Capitol es estat pactat entre los presents que los sobredits contrahents fan hereus fills per fills y filles per filles del present matrimoni ( Deu volent naixedors ) precedint los mascles a les femelles.

Item ab altre Capitol es estat pactat que no puga llegitimar lo marit en los bens de la muller; que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol es estat pactat ( Tres ratlles illegibles).

Foren presos los present Capitols per mi Ramon Manonellas Prevere y vicari de Castelldeans dia y any sobredit, y firmats y jurats per los sobredits contrahents, y per Jacinto Pau pare de la dita contrahenta presents per testimonis Joseph Matheu de Castelldeans, y Joseph Triquell de Juncosa tots del Bisbat de Lleyda.


Apocha:

Dia onse de Maig mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Joan Llussa y Catharina Llussa, y Pau conjuges firmen apocha a Jacinto Pau Sogre y Pare respective de haver rebut lo seguent ab roba y diners.

Primo un vestit de escot 15 lliures 18 sous.

Item un vestit de seda 19 lliures 12 sous.

Item una caixa de Nogué ab pany y clau 6 lliures 1 sou.

Item ab bayeta negra de seda 2 lliures 1 sou.

Item 4 camises dos de bri 2 lliures 8 sous y una de lli val 1 lliura 10 sous y una de tela val 1 lliura 16 sous.

Item un llonsol de bri 3 lliures.

Item altre llansol de bri 1 lliura 20 sous.

Item dos llansols de estopa usats valen dos lliures.

Item dos coxineres de tela y dos de bri valen 1 lliura 12 sous.

Item ab diners trenta dos lliures catorce sous que tot junt pren suma ab roba y diner de noranta lliures Barceloneses dich 90 lliura ụ Barceloneses la qual roba y diners confessen haver agut y rebut a ses lliures voluntats per lo que ho juren y firmen en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari y en dit nom notifico, dia y any sobredit volent sia la dita Apocha allargada segons orde notarial. Presents per Testimonis Joseph Riber y Jacinto Bodet tots pagesos de Castelldeans.

Nota de la roba de us donada a Catharina Llussa y Pau Primo unes faldilles blaves de Estamenya.

Item altres faldilles de estamenya color de canyella.

Item un gipo de escot negre.

Item un giponet de xamelot ab mangas color naranjat.

Item sinch camises. Testimonis los sobredits.


Apocha:

Mars 1728 en Castelldans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Ribes Conjuges de son grat y certa ciencia firmen apocha á Francisco Riber pages de Castelldans Cuñat y germa respective de haver rebut per lo promes en Capitols matrimonials ab roba y diners lo seguent:

Primo una planta de olivers avaluada ab sinquanta vuit lliures.

Item un vestit de escot de flandes val 16 lliures 11 sous 3.

Item tres llansols de bri 8 lliures 5 sous.

Item tres llansols de estopa sinch lliures sis sous.

Item sinch camises de bri sinch lliures.

Item una de tela una lliura catorse sous.

Item sinch canes tovallons dos lliures deu sous.

Item una tovallola redona una lliura deu sous.

Item dos tavalloles de tela guarnidas dos lliures deu sous.

Item dos coxineres de tela divuit sous.

Item dos de bri dotse sous.

Item una flassada set lliures deu sous.

Item un matalas tres lliures deu sous.

Item una caixa de pi una lliura deu sous.

Item roba del fadrinatge:

Primo unes faldilles de xamelot blau y vermell.

Item una carabota.

Item sinch camises que tot junt lo avaluat pren suma de sent quinse lliures sis sous, dich 115 6 Barceloneses, y així renunciant, jurant, Actum, fiat largé ad septima arty notariae.

Testimonis Francisco Torrent Mestre Sastre de Alfes y Pau Vallés de Castelldeans.


Andreu Vernaus y Francisca Costafreda:

dia catorse de Mars any 1728 en Castelldeans Diocesis Illerdense.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Andreu Vernaus viudo deixat de Teresa Vernaus y Costafreda fill llegitim y natural de Matheu Vernaus y de Francisca Conjuges difunts de la present vila part una; ab la honesta Francisca Costafreda donzella filla llegitima y natural dels quondams Ramon Costafreda y Maria Costafreda, y Arbonés Conjuges difunts part altra de la present vila sobredita lo qual matrimoni son estats pactats, fets, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents:

Primo Francisca Costafreda ( una línia illegible ) y Miquel Riber cosins germans seus y curadors per los deputats li assignen y donen en dot per doy y en nom de a dot sobre los bens de son pare vint y vuit lliures Barceloneses.

Item en altre Capitol los sobredits curadors li assignen y donen habitacio en casa fins que un o, altre dels germans se casaran pagant empero lo Catrasto.

Item ab altre Capitol es estat pactat que tot lo que augmentaran los sobredits contrahents se haja de partir per mitat, y que (?) compres y millores.

Item en altre Capitol es estat pactat que en cas moris Andreu Vernaus la sobredita contrahenta se haja de mantenir de sos bens vivint casta y honestament.

Item ab altre capitol es estat pactat quqe los sobredits contrahents fan hereus fills per fills y filles per filles del present marimoni (Deu volent) naixedors precedint los mascles a les femelles. Foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonellas prevere y vicari de Castelldeans, dia mes y any sobredits, firmats, jurats per los sobredits contrahents, y per Francisco Vives Curador presents per testimonis Pere Ribelles y Blasi Vernaus tots de Castelldeans.


Joseph Mora y Cecilia Vernaus:

Dia 21 de Mars 1728 en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Joseph Mora viudo deixat de Teresa Mora y Calofre fill empero llegitim y natural dels quondams Bruno y Margarida Mora tots de la present vila part una; ab la honesta Cecilia Vernaus donzella filla llegitima y natural dels quondams Matheu y Francisca Vernaus Conjuges de la mateixa vila part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats, fets, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents:

La sobredita Cecilia Vernaus fa aquestes coses ab expressa voluntat y consentiment de Andreu Vernaus Germa seu, lo sobredit seu Germa per lo amor fraternal li aporte li done en dot per dot y en nom de adot de sos bens deu lliures Barceloneses a ses libres voluntats del que ella lin done mil gracies y besamans que lin fa.

Item ab altre Capitol es estat pactat que lo sobredit Joseph Mora espos (Deu volent) esdevenidor seu li fa de espolit, o, donació per noces de sa llohable virginitat deu lliures a ses libres voluntats.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si lo sobredit Joseph Mora esdevindra morir primer que la sobredita contrahenta en tal cas vol lo sobredit sia mantinguda en casa vivint en son nom casta y honestament, treballant per casa calsada, vestida, sana y malalta: Pero si ne vindra que no se pugan avenir ab son hereu en tal cas ara per a les hores li deixe libres las entradas y exidas de casa y totes les coses comunes.

Item de las dos cambras de la sala ella haja de tenir la una podent lo hereu triar o, elegir la que voldra.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si esdevindra que Joseph Mora moris ans que la dita Cecilia y no se pogues avenir ab son hereu que en tal cas son hereu li haja de donar quiscun any per son sustento.

Primo una arroba de oli.

Item sinch quarteras Blat y aso tot quiscun any y la habitació esta en lo precedent Capitol dita: foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonellas Prever Vicari de Castelldases. Dia, mes, y any sobredits y firmats, y jurats per los sobredits contrahents presentes per testimonis Pere Ribelles y Andreu Queralt de Castelldases.

Dia 28 de novembre any 1728 en Castelld. Diocesis Illerdense.


Francisco Moragues y Teresa Serra:

Dia sis de Juny any mil set sents vint y nou en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab Intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Francisco Moragues pages de la vila del Albi Archebisbat de Tarragona viudo deixat de Maria Moragues y Domenech; fill empero llegitim y natural de Jaume Moragues y de Teresa Conjuges Vivints part una; ab la honesta Teresa Serra, y Sans; Viuda deixada del quondam Pau Serra de la Vila de Castelldeans Bisbat de Lleyda, filla empero llegitima y natural del quondam Miquel Sans, y de Teresa Sans, y Vives de aquell muller vivint, y vuy present part altra. Sobre lo qual matrimoni son estat pactats, fets y firmats, y jurats los Capitols, y partes seguents:

Primo la sobredita Teresa Serra, y Sans fent estes coses ab expres consentiment de sa mare, germans, y demes parents seus i ben volents, en bona fe promet que contraura matrimoni ab lo dit Francisco Moragues; y pera que lo sobredit Moragues espos esdevenidor seu (Deu volent) millor puga soportar las carregas del presente matrimoni la sobredita Teresa Serra, y Sans aporte en dot per dot, y en nom de adot.

Primo tot lo gra cullira en lo present any (Deu volent), y los cabals que te, y la roba lo que constara fet lo matrimoni en Apocha, o Apochas.

Item la sobredita Teresa Serra, y Sans se reserve 10 lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Moragues promet assegurarli sobretots sos bens tot lo adot li aportara.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Moragues en cas ell moris, y no se pogues avenir an sos pares, o, son hereu li assenyale y assegura entrades y exides libres en sa casa (una línia sense llegir)

Item tres quartans de blat al any.

Item tres quartans oli.

Item tres lliures ab diners.

Item que en cas moris dit Moragues y vivint ab unio ab sos pares vol sia mantinguda en casa sana malalta, calçada, y vestina, menjada y beguda treballant per casa.

Item ab altre Capitol los dits Conjuges esdevenidors Deu volent hereten fills per fill y filles per filles del present matrimoni naxedors precedint los mascles a les femelles, servat en tot ora de primogenitura.

Foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldasens. Dia, mes, y any sobredit, firmats y jurats per los sobredits contrahents presents per testimonis Joseph Pie de Castelldasens, y Joseph Blay de la Pobla de Cervols.


Francisco Farran y Maria Anna Miró:

Dia sis de Maig any mil set sents trenta en Castelldases Diocesis de Lleyda.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant Matrimoni ses tractat per y entre Francisco Farran fadri pages de la Vila de la Espluga de Francoli Archebisbat de Tarragona fill llegitim y natural de Francisco Farran pages de dita Vila, y de Rosa Farran, y Bellver Conjuges vivints part una; an la Honesta Maria Anna Miró donsella de la Vila de Castelldases Bisbat de Lleyda, filla llegitima y natural de Joseph Miró quondam pages de la sobredita Vila; y de Elisabet Miró y Fontanet vuy vivint part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats, fets, firmats, y jurats los Capitols y pactes seguents:

Item Elisabet Miró viuda mare de la sobredita Maria Anna Miró donsella filla sua per lo amor maternat aporte en vers la sua filla, y per los drets paternals y maternals, a ella expectar poders en los bens de sos pares li done, assigne, y consignen dot per dot y en nom de adot sent xexanta lliures Barceloneses en lo modo y forma ordená son Pare en so testament entre robes y diners; y la sobredita Maria Anna Miró acepta la dita adot a ells per sos pares donada; ab besament de mans y moltes gracies quels ne fa.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Farran, y Rosa Farran y Bellver Conjuges pares del sobredit Francisco Farran fill seu contrahent Instituheixent, y crehen hereu seu universal de tots los bens al sobredit Francisco Farran fill seu seguida sa mort reservantse emperó Doscentes lliures Barceloneses a ses libres voluntats per testar y vint y sinch lliures per cada fill, y sinquanta lliures per sa filla Rosa, y així dels demes sin tindran.

Item ab altre Capitol la sobredita Maria Anna Miró aporte la sobredita adot en Casa ab Francisco Farran Marit seu esdevenidor (Deu volent) lo qual li asseguren Francisco Farran, espos esdevenidor y Francisco Farran son sogre, en y sobre tots sos bens mobles e, immobles aguts y per havér prometenli que en cas de restitució si hauria lloch restituhira de la manera lo hauran rebut.

Iten ab altre Capitol lo sobredit Francisco Farran espos esdevenidor (Deu volent) de la sobredita Maria Anna Miró li fa de expolit o donació per virtut de sa llohable virginitat cinquanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol es pactat que cada qual dels contrahents puga solament testar per quaranta lliures.

Item en altre Capitol es estat pactat que no puga llegitimar mes la muller en los bens del marit que lo marit en los bens de la muller.

Item en altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills, filles per filles del presente matrimoni Deu volent naxedors precehint los mascles a les femelles servat sempre orde de primogenitat.

Item en altre Capitol es estat pacta que si esdevindra moris Francisco Farran contrahent y la contrahenta no tingues fills la hajan de mantenir en casa, sana, malalta, calçada y vestida, menjada y beguda treballant per casa y pera casa mantenint son nom vivint casta y honestament.

Item en altre Capitol es estat pactat que si cosa hi ha que correspondrer lo dia del esposori dos persones una de cada part ho hajan de correspondrer desapasionadament; foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelldases y en dit nom notari. Dia, mes y any sobredit firmats y jurats per Francisco Farran y Maria Anna Miro contrahents y per Francisco Farran y Rosa Farran conjuges pares del contrahent, y Elisabet Miró mare de la Contrahenta. Presents per testimonis Macia Queralt Batlle de Castelldases y Pere Simo de la carniceria pages de dita villa.


Macia Matheu y Maria Magdalena Argilaga:

Dia set de Maig any mil set sents trenta en Castelldases. Diocesis de Lleyda.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Macia Matheu fadri pages de Castelldases Bisbat de Lleyda fill llegitim y natural de Gabriel Matheu y de Esperansa Matheu y Queralt quondam Conjuges part una; ab la honesta Maria Magdalena Argilaga de la Vila de Puigvert del mateix Bisbat; filla llegitima y natural de Jaume Argilaga, y de Maria Argilaga y Rubió quondam Conjuges part altra; sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo Pau Argilaga germa de la sobredita Maria Magdalena Argilaga contrahenta per lo amor fraternal aporte envers la sobredita sa germana, y per los drets paternals y maternals a ella expectar podents en los bens de sos pares, y germans li done, assigne y consigne en dot per dot y en nom de adot sent y deu lliures Barceloneses entre roba y diner, y la sobredita Maria Magdalena Argilaga acepta la sobredita adot a ella per son Germa donada ab besament de mans y moltes gracies que lin fa. Ab pacte empero que el dia quinse de Agost del any 1730 haja dit Pau Argilaga de pagar vint y dos lliures vuit sous Barceloneses y lo restant del adot quedara judicada la roba ho haja de pagar en dos iguals pagas es a saber la una dia 15 de Agost 1731, y lo complement en semblant dia de Agost 1732; la qual adot a ella donada aporte en casa de Macia Matheu espos seu (Deu volent) esdevenidor la qual adot ( dos línies sense poder llegir ) prometent que en cas de restitució de adot haja lloch restituhirlo de la mateixa manera lo haura rebut.

Item an altre Capitol lo sobredit Macia Matehu fa de espolit, o, donació per noces de sa llohable virginitat a la sobredita Maria Magdalena Argilaga trenta sinch lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol es pactat entre les parts que pugan testar de sinquant lliures Barceloneses, y que no puga llegitimar mes la muller en los bens del marit, que lo marit en los bens de la muller.

Item ab altre Capitol lo sobredit Macia Matheu otorgue y consent que si li esdenvindra morir y fills no haura del presente matrimoni vol que son hereu la haja de mantenir en casa sana, malalta, calçada, vestida menjada y beguda treballant en casa y per a casa mantenint son nom vivint casta y honesta.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills, y filles per filles del present matrimoni ( Deu volent ) naixedors precehint los mascles a les femelles servat sempre ordre de primogenitura.

Memoria de la roba promet Pau Argilaga donar a sa Germana:

Primo un vestit de escot de Flandes ço es caputxa, gipó y faldilles.

Item faldilles y justillo ab manegues de xamelót. Roba blanca: primo 4 llonsols, 4 camises 4 tovallons.

Item en altre Capitol es estat pactat que si cesa y ha que compendrer lo dia del esposori dos persones una de cada part ho hajan de compondrer desapasionadament; foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldases, y en dit nom notari dia mes y any sobredits firmats y jurats per Macia Matheu y Maria Magdalena Argilaga contrahents y per Pau Argilaga germa de dita contrahenta. Presents per testimonis Francisco Corcó y Joseph Riber fadrins pagesos de Castelldases.

Apocha:

Los honorables Joan Llussa pages del lloch de Puiggros de son grat y certa ciencia firme Apocha a Jacinto Pau .......... de Castelldasens son sogre y pare respective ( tres línies sense poder llegir) en Capitols matrimonials y per la primera paga quant casa ab Cacharina Pau sa filla y així renunciant, jurant, Actum, fiat large ad styli arty notariae. Testimonis Joan Jou, y Pere Valles de Castelld.

Dia trenta de Nohembre 1728 en Castelldasens. Illerdense Diócesis.


Apocha:

Los honorables Joseph Corcó pages de dita Vila y Teresa Curcó y Costafreda Conjuges de son grat y certa siencia firmen Apocha a Francisca Costafreda y Florejachs sogra, y mare respectivé de haver agut y rebut de cert any a ses llibres voluntats la suma de 39 4 sous Barceloneses dichs trenta nou lliures quatre sous Barceloneses en part de paga del adot promes per la dita Costafreda en Capitols matrimonials quant casaren los dits Conjuges. Y aixi reunciant, Jurant, Actium, fiat lrge ad stylum artis notariae. Testes Joan Jou, y Francisco Miro de Castelldasens.

Dia dos de Mars mil set sents vint y nou en Castelldasens Illerdense Diocesis.

 

Apocha:

Lo honorable Pere Joan Vives pages de Castelldasens de son grat y certa siencia firme apocha a Francisco Barbera pages gendre seus de haver hagut y rebut a ses libres voluntats de cert any fa suma de sent sinquanta set lliures Barceloneses dich 157 ụ Barceloneses en presencia del Notari, testimonis baix escrits. La qual quantitat ab les quaranta sinch lliures te apochas dia de las nupcias quant casa sa filla fan la suma de 200 ụ Barceloneses dich dosentes lliures Barceloneses lo que li salve, y asssegure sobre tots ses bens, y lin firme la present Apocha Renunciant, Jurant, Actum, Fiat largé ad stylum actis notariae. Juntament confesse dit Vives haver rebut va matalas.

Testes Joseph Riber menor y Francisco Corcó jovens pagesos de Castelldasens.


Apocha de Maria Sans y Serra.

Vuy; que contam als 23 de Abril de 1740 fas fée ÿ verdadera relació que lo infra firmat, com en lo Archiu de la Parroquial Iglesia de Castell de Asses en un Manual ÿ llibre del Rnt Ramon Manonelles se troben dos papers solters lo un fet ÿ firmat sense dia mes ni Any per lo referit Manonelles olim Vicari de dita Iglesia ÿ juntament per Francisco Moragues Pages del Albi ÿ altre fet de ma propia de dit Francisco en favor de Teresa Serra ÿ Sans; y per temor que dits papers nos perdient torno a confesar ÿ firmar jo Francisco Moragues en poder del notari ý testimonis vaix escrits; lo que dita Teresa Serra ha portat en ma casa ÿ lin firmo apocha de rebuda y es lo seguent:

Primer Bestiar Bovin 5 caps avaluat en dotse doblers..... 12 .

Item trenta corteres de ordi â raho de dotse rals cortera dich ..... 30 .

Item vinti sinch corteres de Blat a rahó de dos lliuras dich ...... 25 .

Item en diners vint lliures dich..................................................... 20 ụ.

Item en vuit camises de bri vuit lliures ...................................... 8 ụ.

Item en set llansol y una vanova ................................................ 12 ụ.

Item dos peses una de bri ÿ altra de estopa ................................ 5 ụ.

Item tres tovalloles dos lliures .................................................. 2 ụ.

Item trenta lliures de causa pia .................................................. 30 ụ.

Item 3 tovallons dos coÿxineras una lliura dos sous ...... 1 ụ 2 .

Item un vestit de escot bo deu lliures ......................................... 10 ụ.

Item dos justillos xamelot tres lliures ....................................... 3 ụ.

Item unes faldilles de estamenya nova tres lliures .................... 3 ụ.

Item una ropilla de escot usada, un justillo de Blanch usat, unes faldilles de mitja llana, quatre parells de mitjes dos de fil, ÿ dos de llana, dos parells de sabates un noves, un devantal de alduca ÿ seda, una mantellina, un faldar de cordellats ................................. 3 ụ .

Item un gambuix an puntes, dos camises una lliura ....................... 1 ụ.

Item un gipo de vayeta dolenta ÿ caputxa nova ............................. 3 ụ.

Item una paella, una copeta ........................................................... 1 ụ

Iten un anell de or ÿ vergetes de or. Vuit lliures ............................. 8 ụ.

Item tres parells botons de plata. Una lliura ................................... 1 ụ.

Item una caÿxa de noguer. Dos lliures ........................................... 2 ụ.

Item 20 del desempeño del tros de la Torre.

En presencia dels testimonis qui son Joseph Robi ÿ Ramon Fontanet Pages de Castell de Asses.

Francisco Moragues

Firmo lo sobreescrit Ita est Joan Fortane Vicari de Castell de Asses.Blasi Vernaus y Catharina Domingo:

Dia quatre de Juny any milsetsents trenta en Castelldasens Bisbat de Lleyda.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Blasi Vernaus fadrí pages de Castelldasens, fill llegitim y natural de Francesch Vernaus pages difunt y de Maria Magdalena Ros, y olim Vernaus y Riber part una; ab la honesta Catharina Domingo donzella de la vila de Cornudella, filla llegitima, y natural de Jaume Domingo, y de Catharina Domingo y Bonet conjuges vivint part altra; sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitol y pactes seguents:

Primo lo sobredit Jaume Domingo, y Catharina Domingo y Bonet pares de la sobredita Catharina Domingo donsella, filla sua, y Jaume Domingo menor Germa de dita contrahent, per lo amor paternal aporten envers la sua dita filla, y per los drets paternals y maternals a ella expectar podent en los bens de sos pares li donen y assignen en dot per dot y en nom de adot vuitanta y sinch lliures Barceloneses; es a saber vint lluires lo dia del esposori Barceloneses, y vint lliures ab robes, y lo restant de adot dins dos anys ab dos iguals pagues, y li cedeixen en son favor tots los drets vens y accions a ella exputants a qualsevols causes prés a ses libres voluntats excepto que del adot de vuitanta sinch lliures sols ne puga testar a ses libres voluntats (no tenint fills de matrimoni astat y la sobredita Catharina acepta la dita adot per sos pares donada ab besament de mans y moltes gracies quels nefa.

Item ab altre Capitol la sobredita Catharina Domingo y Bonet aporte la sobredita adot en casa de Blas Vernaus espos seu esdevenidor per a millor puga soportar las carregas del present matrimoni, la qual adot el sobredit Blasi Vernaus espos seu Deu volent li salve y assegure en y sobre tots sos bens mobles immobles aguts y per haver; prometent en cas de restitució, si haura lloch restituhirlo de la manera lo haura rebut.

Item en altre Capitol lo sobredit Blasi Vernaus espos esdevenidor (Deu volent) de la sobredita Catharina Domingo y Bonet li fa de espolit, o, donació per noces de sa lloable virginitat trenta lliures Barceloneses ab pacte que si esdevindra morir Blasi Vernaus sens fills o filles y valdra dit espolit tot lo temps de sa vida natural seguida sa mort la mitat haja de tornar a son hereu pero si tindrá fills cedisca a favor dels fills.

Item en un altre Capitol es estat pactat que la muller no pugar llegitimar mes en los bens del marit que lo marit en los bens de la muller.

Item en un altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills, filles per filles del presente matrimoni Deu volent naixedors precehint los mascles a les femelles servat sempre ordre de primogenitura.

Item ab altre Capitol lo sobredit Blasi Vernaus espos esdevenidor, Deu volent de la sobredita Catharina Domingo y Bonet en cas moris sens fills ni filles vivint en son nom vol sia mantinguda en casa, sana malalta, calzada vestida menjada, y beguda treballant en casa y para casa.

Item en altre Capitol es estat pactat que si cosa y ha que compendrer lo dia del esposori dos persones una de cada part ho hajan de compendrer desapassionadament:

foren presos los presents Capitols per mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldasens y en dit de nom notari,l dia mes y any sobredit firmats y jurats per Jaume Domingo y Blasi Vernaus presents per testimonis Joseph Mora pages de Castelldasens y Joseph Roca de Cornudella Diocesis y Archabisbat de Tarragona.

In quorum fidem eo testimonium premistorum ut tam injudicio quam extra plena detur fides ego supra numoratus. Raymundos Manonelles Presbiterus Vicarius Parochialis Eclesiae Parrochia Maria Virginatulo Assumptionis Villa Castri asinorum Illergenses Diocesis eo que nomine actuate ordene notariale publicus sui nu subscribo et numum ex quo.En nom, y com á substitut de vme en este particular als 18 de Junÿ de 1730 en la present vila de Cornudella, y devant dels testimonis infraserits he pres lo jurament á Catharina Domingo, y Bonet mare de la contrahent, á Jaume Domingo menor de dita contrahent germá, y á dita contahent. Y lo primer Capitol han firmat ajustanthi que dita contrahent acepta dita adot y robes ab los vincles y condicions en ell expressats, y renuncie a tots los drets tant Paternals com Maternals que ara y en lo esdevenidor li pugan expectar en la casa y bens de sos Pares, y Germá menos als drets de vincles é intestats. Lo que ha firmat tambe dit contrahent, y Jaume Domingo major Pare de la contrahent. Lo tercer Capitol del escreix se es esmenat de esta manera (ab voluntat del contrahent y de tots los de la part de la contrahenta) que lo dit contrahent fa de espolit eo escreix a la dita esposa sua esdevenidora 15 Barceloneses á ses libres voluntats. Lo qual capitol han firmat dit contrahent, y los Pares, Germa, y dita contrahent, y annullen, y revoquen ab lo modo ab que antes estava posat.

Al quart Capitol se ha esmenat, que aixi con deÿe usufructuar á de dir llegitimar.

Lo quint Capitol ( de concentiment del contrahent, y de tots los de la part de la contrahenta ) se es esmenat de esta manera que volen tant solament que en lo assenÿalar hereu sie a la voluntat dels Pares de assenÿalar lo fill que voldrán, y en falta de fills a la filla que voldran, y deixa manera ho han firmat tots y tambe lo contrahent. Y annullen, y revoquen lo quart Capitol ab lo modo estave antes posat.

Item de concentiment de tots, y tambe del contrahent, han ajustat este Capitol, que dits contrahents se acullen á totes compres y millores per meÿtat que durant lo present matrimoni se faran ( y estigan de esta ) dels fills y filles del present matrimoni.................................... y voluntat de la contrahent lo qual Capitol, .............................. de dit contrahent. Lo seguent Capitol queden en la forma com estave antes firmat Catharina Domingo, y Bonet mare de la contrahent, Jaume Domingo menor Germa de la mateixa contrahent y dita contrahent. Essent per testimonis Joseph Roca pages, y Domingo Isern fadrí peraÿre tots de Cornudella. Y vme ho pot continuar, y posar en los Capitols conforme es dit y allargaro segons estil, y ferne fe sempre que sie necessari, y espero ocasions en que me emplee en los de son major agrado suplico als y lo g. de Cornudella, y Junÿ 18 de 1730.

B L. M. L VME.

J. M. J dor.

Dr. Joseph Virgili Prevere, y Rector de Cornudella.

 


Apocha:

Dia setse de Agost any melset sents trenta en Castelldases Illerdense Diocesis.

Lo honorable Joan Domenech pages de la Vila de Porrera Archebisbat de Tarragona de son grat y certa siencia firme Apocha de haver hagut, y rebut de contants á ses libres voluntats en presencia de notari, y testimonis baix escrits de mans de Jacinto Pau pages de Castelldases son sogre per part del adot promes en Capitols matrimonials quant casá ab sa filla Francisca Pau xexanta tres lliures Barceloneses dichs 63 Barceloneses y així renunciant, jurant, Actum, fiat largé ad stylum artís notariae.

Testimonis Macia Queralt, y Francisco Miró tots pagesos de Castelldases

Inposxe Raymund Manonellas Vicaris et Notariae.


Apocha:

Dia vint y nou de octubre any mil set sents trenta en Castelldases Illerdense Diocesis.

Francesch Queralt pages de Castelldases, de son grat y certa siencia firme Apocha á Francisco Riber pages de la dita vila curador legal ( despovi ) y delegat de Ramon Costafreda de haver hagut y rebut de contants a ses libres voluntats (no puc llegir més)


Anton Botella, y Maria Gomes.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Anton Botella de la vila de Alós Bisbat de Urgell habitant empero en Castelld. Bisbat de Lleyda viudo deixat de Petronilla Botella y Soler part una, ab la honesta Maria Querol viuda del lloch de Thaus del Bisbat de Urgell deixada del quondam Matheu Querol, habitant empero en les Borges Blanques de Urgell del Bisbat de Lleyda part altra, sobre lo qual matrimoni son estat pactats, formats y jurats los Capitols y pactes seguents. Primo lo sobredit Anton Botella se obligue a tenirla sana, malalta, calsada, vestida, menjada y beguda treballant en casa per casa y foren fets firmats y jurats los presents Capitols dia dotze de nohembre en Castelld presents per testimonis Macia Queralt Batlle y Pere Ribelles tots pagesos. In pesse Raymund Manonellas Vicaris et Notariae.


Francisco Botella y Bonaventura Querol.

Dia dotse de Nohembre any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Francisco Botella fadrí pages fill llegitim y natural de Anton Botella vui vivint y de Petronilla Botella y Soler quondam habitants en Castelld. part una; ab la honesta Bonaventura Querol donsella del lloch de Thaús Bisbat de Urgell habitant en las Borges Blanques de Urgell Bisbat de Lleyda filla llegitima y natural del quondam Matheu Querol pages y de Maria Querol vivint part altra. Sobre lo qual matrimoni son estat pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents:

Primo la sobredita Maria Querol mare de la sobredita Bonaventura Querol se reserve señora majora usufructuaria de tots sos bens durant lo temps de sa vida natural y per sufragis de las animas en lo enterro, y novena deu capellans.

Item deixa y llega a Joan Querol fill seu sinquanta lliures Barceloneses.

Item ................ Querol filla sua sinquanta lliures Barceloneses.

Item ..................sobre tots sos bens aguts y per haver.................................. a la sobredita Boavenura Querol la qual acepte dita donació a ella per sa mare feta y en done les gracies y besament de mans que lin fa.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Botella li da de espolit o, donació per noces consentit son pare Anton Botella per sa llohable virginitat sinquanta lliures Barceloneses.

Item fets los presents Capitols firmats y jurats en Castelld. dia y any sobredits presents per testimonis Macia Queralt Batlle de Castelld. y Pere Ribelles tots pagesos. In pesse Manonellas Vicaris et Notariae.


Salvador Freixes y Esperança Queralt.

Dia 21 de Janer 1731 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per y entre Salvador Freixes mestre sastre de la vila de les Borges Blanques de Urgell viudo deixat de Maria Freixes y Garsavall part una; ab la honesta Esperança Queralt, y Triquell viuda de Castelld. tots del Bisbat de Lleyda, deixada del quondam Jaume Queralt pages part altra; sobre lo qual matrimoni son estat pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo la sobredita Esperança Queralt y Triquell fent estes coses ab expres consentiment de Ramon Triquell, y Joseph Triquell germans y altres parentes y benvolents seus, aporte al sobredit Salvador Freixes espos seu esdevenidor (Deu volent) en dot per dot, y en nom de adot sent lliures Barceloneses entre roba y diners, y la mitat del espolit y llegat testamentari del quondam Jaume Queralt marit seu haventse de rejudicar la roba.

Item ab altre Capitol lo sobredit Salvador Freixes salve y assegure la sobredita adot a la sobredita Esperança Queralt, y Triquell sobre tots sos bens aguts y per haver.

Item ab altre Capitol lo sobredit Salvador Freixes deixa a la filla que te ab lo mateix adot que la primera.

Item ab altre Capitol lo sobredit Freixes lin deixe senyora mayor y usufructuari...

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills, filles per filles del presente matrimoni Deu volent naixedors sempre los mascles precehint a les femelles.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si cosa y ha que adotar que dos homens de cada part ho hajan de compendrer lo dia de les bodes. Foren firmats y jurats los presents Capitol dia y any sobredits en poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari. Presents per testimonis Joseph Corcó y Ramon Riber pagesos de Castelld. Fiat large ad stylus artis notariae.March Noguer y Agnes Ribelles.

Dia vint y dos de Janer any mil set sents trentaun en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per y entre March Noguer fadrí pages de Castelld. fill llegitim y natural de Miquel Noguer y de Maria Magdalena Noguer, y Pepió Conjuges vivints part una; ab la honesta Agnes Ribelles donsella de la mateixa vila filla llegitima y natural de Joan Ribelles y de Agnes Ribelles y Angles conjuges vivints part altra tots pagesos de dita vila, sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitos y pactes seguents.

Primo la sobredita Agnes Ribelles donsella fent estes coses ab expres consentiment de sos pares y altres parents y ben volents y pera que lo sobredit March Noguer millor puga suportart los carrechs del present matrimoni aporte en dot, per dot y nom de adot setanta lliures entre roba y diners a ella per sos pares donar, es a saber lo dia de les bodes un vestit de escot.

Item dos llansols de estopa.

Item dos camises de bri, una camisa de tela, una tovallola brodada, y una caixmira de tela brodada.

Item una flassada de la forma major y una caixa nova de pi ab son pany y clau.

Y lo restant de la dot ab tres iguals pages ab tres anys, des del dia del esposori.

Item ab altre Capitol lo sobredit Miquel Noguer salve y assegure la sobredita adot a la sobredita Agnes Ribelles y alsems sobre tots sos bens aguts y per haver.

Item en altre Capitol lo sobredit Noguer vol que les filles sien casades segons la propietat de la casa.

Item ab altre Capitol los sobredits conjuges Miquel Noguer y Maria Magdalena Noguer se reserven ser senyors majors y usufructuaris (dos línies sense poder lleguir).

Item lo sobredit Miquel Noguer se obligue a tenirla en casa sana, malalta, calsada, vestida, menjada y beguda treballant a casa y per casa.

Item ab altre Capitol los sobredits conjuges Noguer hereten a March fill seu a ( dia ) de sa fi.

Item ab altre Capitol lo sobredit March Noguer fa de espolit a la sobredita Agnes Ribelles per sa llohable virginitat vint y sinch lliures Barceloneses.

Item an altre Capitol los sobredits conjuges hereten fills per fills, filles per filles del presente matrimoni (Deu volent) naixedors precehint los mascles a les femelles y servat en tot temps orde de primogenitura.

Item en altre Capitol sels es concedit que pugan testar tant lo un com lo altre per trenta sinch lliures, y que no puga llegitimar mes lo marit en los bens de la muller, que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol que si cosa y ha que adotar que lo dia del esposori dos persones una de cada part ho hajan de comprendrer.

Foren firmats y jurats los presents Capitols dia y any sobredit en poder de mi Ramon Manonelles precvere y vicari, presents per testimonis Andreu Vernaus y Jaume Mora pagesos de Castelld.


Apocha:

dia vint y dos de febrer any mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense diocesis.

Francisco Farran major, y Francisco Farran menor pare y fill respective firmen Apocha á Isabel Miró viuda y a Francisco Miró mare y fill respective de tot lo adot promes donar á Maria Anna Miro en Capitols matrimonials quant casa ab Francisco Farran menor en la forma seguent ço es noranta lliures per la valor de la parada mes avall del olivar tinguda un jornal y mitg poc mes, o menos, que confronte a sol ixent ab olivers de Isidro Masot de Aspa, a mitgdia y ponent ab olivers del sobredit Miró, a tremontana ab (?) Ribelles.

Item ab altre tros de terra campa en lo mas de quatre jornals...Joan Ribelles (dos línies sense poder llegir).

Item confessen haver aportat en sa casa la sobredita Marianna Miró roba de servir. La seguent:

Primo dos faldilles de estamenya dos gipons de escot. Sis camises de cos y falda, dos cossets de xamelot, dos devantals, tres caputxes dos de escot y una de blanch un llansol de estopa un coixí y una camisola y així renuncien, jurant, Actum, fiat large ad stylus artis notariae. In presencia Manonellas prevere i vicari.

Testes Matheu Jou y Joan Jou.


Isidro Borras y Antonia Vives:

Dia onse de Mars mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per y entre Isidro Borras fadri pages fill llegitim y natural de Isidro Borras y Maria Angela Borrás y Manyach conjuges vivints part una; ab la honesta Antonia Vives Sans donsella filla llegitima y natural de Pere Joan Vives y de Maria Vives y Sans conjuges vivints tots de Castelldases Bisbat de Lleyda part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats Capitols y pactes seguents.

Primo la sobredita Antonia Vives y Sans donsella fent estes coses ab expres consentiment de sos pares y de altres parents y benvolents, y pera que lo sobredit Isidro Borrás espos seu esdevenidor (Deu volent) millor puga suportar los carrechs del present matrimoni aporten de y per dot, y nom de adot sent y sinch lliures Barceloneses entre robes y diners y una causa pia de trenta lliures Barceloneses a ella per sos pares donat; es a saber al cap de dos mesos del dia del esposori mitat del adot que son sinquanta dos lliures deu sous; y al cap del any del dia del esposori les altres sinquanta dos lliures deu sous a cumpliment del dit adot.

Item ab altre Capitol lo sobredit Isidro Borrás espos esdevenidor de la sobredita Antonia Vives y Sans li fa de espolit o, donació per noces per sa llohable virginitat trenta sinch lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits conjuges ................... vuitanta lliures Barceloneses aporten ( dos línies sense poder llegir ) los sobredits conjuges Borras y Manyach dotan a dos fills que tenen en ocasio de pendre estat ab deu lliures cada qual.

Item ab altre Capitol es estat pacta que tant lo un contrahent com lo altre pugan testar a ses libres voluntats de sinquanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol los dos sobredits Isidro Borrás y Maria Angela Borras y Manyach Pares del contrahent fan hereu universal de tots sos bens a Isidro Borras fill seu ab la reserva sobredita y reservantse senyor majors usufructuaris lo temps de sa vida natural.

Item ab altre capitol es estat pactat que lo marit no puga llegitimar mes en los bens de la muller, que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills y filles per filles del present matrimoni (Deu volent) naixedors precehint los mascles a les femelles servat sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si esdevindra morir Isidro Borrás contrahent que en tal cas se obligues sos Pares a mantenir Antonia Vives y Sans sana malalta calsada, vestida menjada y beguda, treballant en casa y para casa.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si cas hi ha que a dotar lo dia de les bodes dos homens de cada part ho hajan de compendrer.

Foren firmats y jurats los presents Capitols dia y any sobredit en poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari. Presents per testimonis Francisco Farran y Joan Masot de Aspa tots pagesos.

Pere Valles y Maria Matheu.

Dia vint de Mars any mil set sents trenta un en Castelldeasens Illerdense Diocesis.

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per y entre Pere Valles fadrí pages de la vila de Castelld. Bisbat de Lleyda fill llegitimi y natural de Jaume Valles y (?) conjuges part una; ab la honesta Maria Matheu filla llegitima y natural dels quondams Gabriel Matheu y de Maria Matheu y Riber de la mateixa vila part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo la sobredita Maria Rosa Matheu y Riber fent estes coses ab expres consentiment de Macia Matheu ferma seu y de altres parents seus y benvolents, y pera que lo sobresdit Pere Valles espos seu /Deu volent) esdevenidor millor puga suportar los carrechs del presente matrimoni aporte en dot per dot y en nom de adot a ella per son germá donat sent quaranta lliures Barceloneses es á saber dia del esposori quaranta lliures Barceloneses entre roba, y diners y lo restant fins al cumpliment del adot deu lliures quiscun any fins a la total solucio.

Item al altre Capitol Jaume Valles pare del sobredit Pere Valles per lo amor filial li aporte y per los drets a ell de sos bens exputarli podent li dona de sos bens en dot, y per dot y en nom de adot sent quaranta lliures Barceloneses; es a saber, quaranta lliures Barceloneses entre roba y diners dia del esposori lo restant fins al cumpliment cada any deu lliures Barceloneses.

Iten ab altre Capitol es estat pactat que lo sobredit Pere Valles pugo estar a ses libres voluntats de noranta lliures y lo restant del adot si fills no haura de tornar a son Pare, o seu hereu.

Item ab altre Capitol es estat pactat que la contrahenta puga testar de la mitat del adot si fills no haura.

Item ab altre Capitol lo sobredit Pere Valles fa de espolit, o, donacio per noces de la lloable virginitat a Maria Rosa Matheu y Riber esposa sua esdevenidora (Deu volent) sinquanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol es estat pactat que los sobredits contrahents hereten fills per fills, y filles per filles del present marimoni (Deu volent) naixedors precehint los mascles a les femelles servat sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol es estat pactat que lo marit no puga llegitimar mes en los bens de la muller, que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol per contemplació del present matrimoni Sabastia Valles, y Margarida Valles y Matheu conjuges de la vila de Aspa del mateix Bisbat oncles y tia respective dels sobredits contrahents, crehen hereus a opte de sa fi de tots sos bens aguts y per haver als sobredits Pere Valles y Maria Rosa Matheu y Riber contrahents reservantse senyors majors usufructuaris durant sa vida natural; y reservantse Sabastia Valles per testar á ses libres voluntats tres centes lliures Barceloneses y que en cas de morir Sabastia Valles, que los sobredits contrahents hagan de mantenir a Margarida Valles y Matheu en casa, sana, malalta, calsada, vestida, menjada y beguda segons la posibilitat de la casa, treballant en casa y per casa, lo que puga, y que en cas discordia, o, deshunio que no poguessen viurer junts o se volgues tornar a casar hi hajara de donar sent lliures Barceloneses y de les senquanta ne puga fer lo que voldrá.

Item ab altre Capitol lo sobredit Sabastia Valles se obligue a sembrar a son nebot Pere Valles tots anys dos quarteres blat en terra de seca a ses costes y, despeses.

Item ab altre Capitol es estat pactat que en cas no se puguessen avenir Sabastia Valles puga traurer de casa a los nebots donantlos lo que hi hauran aportat y lo que haura multiplicat la sembradura de les dos quarteres de blat.

Item ab altre Capitol es estat pactat que si cosa hi ha que adotar lo dia de les bodes dos persones de cada part ho hajan de comprendrer.

Foren firmats y jurats los presents Capitols dia y any sobredit en ma y poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari de Castelld.

Presents per testimonis Francisco ( Masot) de Aspa y Joan (Matheu) pages de Castelld. Bisbat de lleyda.

Gaspar Godia y Maria Queralt.

(la data no es veu)

Mitjançant la Gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Gaspar Godia fadrí pages de la vila de Alcarras del Bisbat de Lleyda fill llegitim y natural del quondam Jaume Godia pages y de Francisca Godia y Esteve conjuges vuy vivint part una; ab la honesta Maria Queralt donsella de la vila de Castelldasens del mateix Bisbat; filla llegitima y natural de Macia Queralt, y de Gertrudis Querált y Dolcet conjuges vivints part altra; sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents:

Primo la sobredita Maria Queralt y Dolcet fent estes coses ab expres consentiment y voluntat de sos pares y pera que lo sobredit Gaspar Godia, espos seu (Deu volent) millor puga suportar los carrechs del present matrimoni per los drets a ella exputar podents lo sobredit Macia Queralt llur pare de la sobredita Maria Queralt li done, assigne y consigne en dot, per dot, y en nom de adot Dos sentes lliures Barceloneses, entre robas y diners pagadoras, es a saber dia del esposori ab diners contants sinquanta lliures Barceloneses y las robas de son noviatge, y lo restant dia vint y quatre de Juny del any mil setsents trenta y dos que sera la paga ultima per al compliment de dit adot.

Item ab altre Capitol lo sobredit Gaspar Godia tenintse per content de la sobredita adot a ella promesa, promet firmantse Apocha conforme la roba y lo demes en son temps preferit.

Item ab altre Capitol lo sobredit Gaspar Godia fa de espolit, o, donació per noces de sa llohable virginitat a la sobredita Maria Queralt setanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol lo sobredit Macia Queralt deixe per testar a ses libres voluntats a sa filla Maria sent lliures Barceloneses, cas mori sens fills la altra mitat haja de tornar en sa casa al dit donador si viu será, o, á son hereu.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents fan que hereten fills per fills, filles per filles del presente matrimoni Deu volent naixedors precehint los mascles a les femelles y servat sempre orde de primogenitura.

Los Capitols pactats foren firmats y pactats dia y any sobredit en ma y poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari de Castelld.

 

Apocha:

Dia quinse de Abril any mil set sents trenta y un en Castelld. Illerdense Diocesis.

Isidro Borras major, y Isidro Borras menor pare y fill respective de son grat y certa siencia firmen apocha á Pere Joan Vives pages de Cstelld. de haver hagut y rebut per part del adot promes a Isisdro Borras menor en Capitols matrimonials entre roba y diners la suma de trenta sis lliures Barceloneses diset sous, dich 36 17 . Barceloneses y la roba es la seguent:

Primo unes faldetes blaves valen tres lliures sis sous.

Item un giponet de xamelot una lliura quatre sous.

Item una caputxa de escot blanch tretse sous.

Item una caroteta de seda, deu sous.

Item dos llansols de bri dos lliures setse sous.

Item un llansol de estopà una lliura sets sous.

Item una camisa de tela una lliura sis sous.

Item una camisa de bri una lliura.

Item alta ab falda de estopa una lliura quatre sous.

Item un altra camisa del mateix una lliura.

Item quatre tovallons una lliura.

Item dos coxineres tela setse sous.

Item dos tovalloles de tela dos lliures.

Item roba de servei unes faldilles de vayeta.

Item dos gipons ab manegues y un sens manegues.

Item un caputxo de escót.

Item sinch camises noves.

Item dos caputxes.

Item un devantal de estam y seda.

Renunciando, jurando, firmado. Fiat large.

Testimonis Domingo Enrrich pages de Lleyda y Joan Nadal pages de Castelld.


Apocha.

Dia vint y nou de Abril any mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense Diocesis.


Sabastia Valles, y Pere Valles y Maria Rosa Matheu y Riber firmen apocha de haver agut y rebut Pere Valles y Sabastia Valles y de Jaume Valles en roba del promes en Capitols matrimonials vint y tres lluires Barceloneses, y sis camises y la roba de son us. La sobredita Maria Rosa Matheu de haver de son germa en roba de vestir vuit lluires tretse sous, y sinch camises us. Item unes faldilles de estopenya blava, renunciando, jurando, fiat large.Joan Sans y Rosa Costafreda.

Dia vint y dos de Abril any mil set sents trentaun en Castelld. Illerdense Diocesis.

 

Mitjançant la gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Joan Sans fadri pages fill llegitim y natural del quondam Miquel Sans y de Teresa (?) Sans conjuges part una; ab la honesta Rosa Costafreda y Barberá donsella ( dos línies sense llegir ) sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents:

Primo la sobredita Rosa Costafreda fent estes coses ab expres consentiment de Francisco Riber cosi germa seu Curador legal y de altres parents y benvolents aporte en dot, per dot y nom de adot al sobredit Joan Sans espos deu volent esdevenidor xexanta lluires Barceloneses ab part de un tros de terra plantada de olivers en lo terme de Castelld. a la partida dita lo Camí de les Borges ab ses confrontacions com se dia ab la apocha judicada per dos prohoms.

Item ab altre Capitol lo sobredit Curador li concedeix puga testar sens fills de trenta lliures a ses libres voluntats.

Item ab altre Capitol lo sobredit Joan Sans es fa de espolit per sa lloable virginitat vint lluiras Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents hereten fills per fills y filles per filles del presente matrimoni Deu volent naixedors precehint los mascles a les femelles servat en tot sempre orde de primogenitura.

Item firmats y jurats los Capitols sobredits en ma y poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari, dia y any sobredit presents per testimonis Jaume Mora de Castelld. y Francisco (Pugvert) de Juncosa tots pagesos y de present Bisbat de Lleyda.


Apocha.

Dia vint de Maig any mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense Diocesis.

Sit nos Notarium Com Gaspar Godia pages de la vila de Alcarrás del Bisbat de Lleyda de son grat y certa ciencia a firmat Apocha a Macia Queralt pages de Castelld. son sogre de haver agut y rebut per part de paga del adot a ells promes en Capitols matrimonials sent seixanta lliures divuit sous Barceloneses de contants sinquant tres lliuras y lo restant ab roba seguent judiciada:

Primo una caixa de noguer nova judicada ab sis lliures.

Item una flassada verda de la forma major judicada en set lluires.

Item un manto de estam nou judicat en sinch lluires dotse sous.

Item quatre llansols de bri deu lluires.

Item un llansol de lli tres lluires.

Item camises tres de lli dos de bri y una tela vuit lluires vint sous.

Item dos tovalloles guarnides dos lluires.

Item sinch tovallons tres lluires deu sous.

Item un vestit de estamenya de mans setse lluires divuit sous.

Item un vestit de cordonet divuit lluires tres sous.

Item un vestit de escot de Flandes divuit lluires sinch sous.

Item una caputxa feta dos lluires setsse sous.

Item un devantal de estam dos lluires setse sous.

Item dos coixineres ( dos o tres línies sense poder llegir )

Item un devantal de forn.

Item unes faldilles de burata ab gipó y manegues.

Item una camisola de estamenya prensada.

Item un gipó de escot.

Item unes faldilles de estamenya verda.

Item una caputxa de escot blanch y devantal de cotodina.

renunciando, jurando, Actum fiat largé ad stylus artis notariae.

Testus sunt Don Gaspar Melet Davioner de Saydi y Pere Corcó de Castelld. de la mateixa Diocesi.

 

Vuy que contam al catorse del mes de Juny de 1737 Gaspar Gadia Pages de la vila del carras Bisbat de Lleyda firme Apocha de rebuda a Francisco Queralt cuñat seu y confesse aver agut, y rebut trenta nou lliures yy dos sous que son a cumpliment de las doscentes lliures doná per adot y en nom de adot Macia Queralt a sa filla Maria Queralt, y dit Gaspar se te content, y satisfet de tot lo adot, y per aixó firme la present Apocha en poder meu jurant, y confessant y atorgant la cantitat ut fiat largius Joannes Fortaner prevere y vicari, testimonis Miquel Segura, y Juanes Peyro.


Apocha:

Dia vuit de Juny any mil set sents trenta un en Castelldases Illerdense Diocesis.

Sit orbus notum Com Joan Llussa pages del loch de Puiggros del Bisbat de lleyda de son grat, y certa Siencia firme Apocha a Jacinto Pau pages de Castelld. del mateix Bisbat de haver agut y rebut a sos libres voluntats de contants la suma de vuitanta lluires Barceloneses dich 80ụ Barceloneses, y son per Dacio y paga del adot perJacinto Pau son sogre a ell promes quant casá ab sa filla Catahrina Pau. Per lo que renunciant, jurant, actum, fiat largé ad stylum artis notariae.


Testimonis Andreu Queralt y Blasi vernaus de Castelld.

Ramon Manonellas Prevere y Vicari.

 


Anton Masot y Maria Valles.

Dia tres de Maig any mil set sents trentatres en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant, y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Anton Masot fadrí pages de la vila de Aspa del Bisbat de lleyda fill llegitim y natural del honorable Isidro Masot pages, y de Maria Masot, y Oró conjuges vivints part una; ab la honesta Maria Vallés donsella de la vila de Castelld. del mateix Bisbat filla llegitima y natural del quondam Jaume Vallés pages, y de Josepha Vallés y Florensa conjuges vivints part altra; sobre lo qual matrimoni es estat pactat, firmat y jurat, los Capitols y pactes seguents.

Primo la sobredita Maria Valles y Florensa fent estes coses ab expres consentiment y voluntat de sa mare y Germans, y pera que lo sobredit Anton Masot espos seu esdevenidor (Deu volen) millor puga suportar los carrechs del present matrimoni, y per los drets a ella expectar podents; la sobredita Josepha Valles y Florensa y Joseph Valles mare y germa respective de la sobredita Maria, li donen, assignen, y consignen en dot, per dot, y en nom de adot 200 ụ Barceloneses dichs dos sentes lluires Barceloneses entre roba y diners. Es a saber lo dia del esposori de contants sinquanta lluires, y les robes, y lo que resta fins al cumpliment de les dossentes lluires ab dos anys, ab dos iguals pagues.

Item ab altre Capitol los sobredits Isidro Masot y Anton Masot pare y fill respective tenintse per contents de la sobredita adot prometen firmarne apocha ab lo modo y firma ho rebran en son temps assenyalat.

Item ab altre Capitol los sobredits Anton Masot fa de espolit o, donació per noces de sa llohable virginitat a la sobredsita Maria Valles y Florensa setanta lluires Barceloneses.

Item ab altre Capitol es estat pactat, que lo sobredit Isidro Masot pare del sobredit Anton Masot se reserve sis sentes lluires Barceloneses per testat.

Item ab altre Capitol han convingut las sobreditas parts, que cada qual dels contrahents pugan testar a ses libres voluntats per sent lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits contrahents Anton Masot y Maria Vales fan hereus fills per fills, y filles per filles del present matrimoni (Deu volent naixadors) precehint los mascles a les femelles servat en tot sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol han convingut las sobreditas parts, que lo marit no puga llegitimar mes en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item volen las sobreditas parts que si res hi haura que adobar que dos persones una de cada part ho hajan de alcansar.

Item volen las sobredits parts que los presents Capitols sian allargats a estil de peritatge.

Foren firmats y jurats los presents Capitols en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari, dia y any sobredits, presents per testimonis Pere Corcó pages de Castelld. y Pere Argensa mestre carreter de la ciutat de Lleyda.Dia set de Juny any mil set sents trenta tres eb Castelld. Illerdense Diocesis.

Com los honorables Isidro Masot y Anton Masot pagesos de la vila de Aspa del Bisbat de Lleyda pare y fill respective de songrat y certa ciencia firmen Apocha a Josepha Valles y Joseph Valles pagesos, mare y fill respective de haver hagut y rebut a ses libres voluntats, y part de contants las robaas y diners seguents.

Primo tres vestits un de estamenya de mans, altra de cordonet, y altre de escót de flandes avaluats y estimats en quaranta nou lliures Barceloneses.

Item una caixa nova de noguer guarnida, estimada en sinch lluires.

Item una flassada verda de la forma major, estimada en set lluires.

Item un matalas nou de rajoleta y coxineres, estimadats en nou lluires.

Item una camisola de panyo una lluira devuit sous.

Item unes faldilles estamenya blava tres lluires deu sous.

Item roba blanca.

Primo un llansol de lli nou quatre lluires quatre sous.

Item dos llansols de canem un guarnit, y altre llis sis lluires deu sous.

Item sinch canes tovallons de canem tres lluires deu sous.

Item sis camises tres de lli y tres de canem vuit lliures vuit sous.

Item una tovallola de tela guarnida ab puntes una lluira setse sous.

Item una tovallola de tela llarga guarnida ab puntes deu sous.

Item dos coxineres de lli catorse sous.

Item roba de son servey usada.

Primo set camises, dos de cos de tela, y les altres de bri.

Item una camisola de cotó blanc.

Item un giponet y manegues de xamelot vermell.

Item un gipó de escot y caputxa.

Item in devantal de tafetá.

Una caputxa blanca de escot de la terra; la qual roba usada en cas de restitució se haurá de recobrar conforme se trobara. La qual roba negra y blanca judicada pren suma de sent una lliura Barceloneses y trenta tres lliures dotse sous de contants de tota. Las quals sobreditas quantitats firmen Apocha los sobredits Masots pare y fill respective renunciant, jurant, Actum, fiat largé ad stylus artis notariae.

Testimonis Pere Argensó mestre Carrreter de la Ciutat de Lleyda y Joseph Matheu pages de Castelld.


Miquel Segura y Maria Noguer.

Dia 24 de Agost 1733 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Miquel Segura, fadrí pages de la vila de Torrebesses Bisbat de Lleida, fill llegitim y natural de Lluch Segura pages vivint, y de Maria Segura y Cabestany olim conjuges, part una; ab la honesta Maria Noguér donsella de la vila de Castelld. del mateix Bisbat; filla y natural de Miquel Noguer pages, y de Maria Magdalena Noguer, y Pepió conjuges vivints part altra. Sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols seguents:

Primo la sobredita Maria Noguer donsella fent estes coses ab expres consentiment, y voluntat de Miquel Noguer y Maria Magdalena Noguer sos pares, y pera que lo sobredit Miquel Segura, espos seu esdevenidor (Deu volent) millor puga suportar los carrechs del present matrimoni, y per los drets a ella expectar podents en los bens de sos pares; los sobredits conjuges Noguer pares dela sobredita Maria; li donen, assignen, y consignen, en dot, per dot, y en nom de adot xexanta lluires Barceloneses entre roba y diners; y mes li done en adot vint y sinch lluires de un llegat de son pare en la Morera, si voles cobrar havent lin cobrades que sian de firmar Apocha servir en augment de adót.

Item ab altre Capitol los sobredits conjuges Noguer consenten y volen que la sobredita Maria sa filla pugue testar a ses libres voluntats de la mitat del adot.

Item ab altre Capitol es estat pactat que en cas de restitució de la roba se haja de tornar á cobrar rejudicada.

Item ab altre Capitol lo sobredit Miquel Segura promet firmar Apocha de la dot rebrá.

Item ab altre Capitol lo sobredit Miquel Segura fa de espolit, eo, donació per noces a la sobredita Maria Noguer donsella esposa esdevenidora per sa llohable virginitat vint lluires Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits conjuges fan hereus fill per fills, y filles per filles del present matrimoni (Deu volent) naxedors precehint los mascles a les femelles servat en tot sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol lo sobredit Miquel Segura vol la sobredita Maria Noguer esposa sua (Deu volent) sia mantenguda en casa, sana malalta calsada vestida, menjada y beguda, treballant en casa y pera casa vivint casta y honestament.

Item ab altre Capitol volen les sobredites parts que si cosa hi ha que adobar, que dos persones una de cada part ho huigan de comprendrer.

Foren firmats, y jurats los Capitols presents en ma y poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari y en dit nom notari per los sobredits contrahents dia y any sobredit, presents per testimonis Andreu Vernaus y Joseph Angles fadri tots pagesos de Castelld.


Pere Modol y Antonia Pau.

Dia 17 setembre 1733 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Pere Modol fadri pages de la Vila de Montoliu del Bisbat de Lleyda, fill llegitim y natural de Miquel Modol, y de Anna Modol y Oró conjuges vivints part una; ab la honesta Antonia Pau donsella de la vila de Castelld del mateix Bisbat; filla llegitima y natural dels quondams Francisco Pau, y de Teresa Pau y Bragós, y en segones nupcies Capdevila part altra. Sobre lo qual matrimoni son estat tractats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents. Primo la sobredita Antonia Pau donsella fent estes coses ab expres consentiment, y voluntat de Jacinto Pau, Pere (Buster), oncle y Curador seu y de altres parents y ben volents, y pera que lo sobredit Pere Modol espos seu (Deu volent) esdevenidor millor puga suportar los carrechs del present matrimoni; y los sobredits curadors li donen, assignen y consignen, en dot per dot, y en nom de adot a la sobredita Antonia Pau donsella Dossentes lluires Barceloneses deu mes, deu menos ab lo modo y forma seguent.

Primo sent y deu quarteres ordi avaluades ab sent lluires Barceloneses ab una pessa de terra en lo terme de Joneda situada y lo restant en roba negra y blanca judicada.

Item ab altre Capitol los sobredits Miquel Modol y Pere Modol pare y fill respective prometen firmar Apocha de la sobredita adot a la sobredita Antonia Pau donsella; la qual li salven y asseguren sobre tots sos bens mobles.

Item ab altre Capitol lo sobredit Miquel Modol fa hereu a Pere Modol son fill reservantse senyor major usufructuari tot lo temps de sa vida natural; y per collocacio de ses fills sis sentes lluires Barceloneses.

Item ab altre Capitol han convingut las sobreditas parts, que los contrahents pugan testar a ses libres voluntats, tant lo un con lo altre per vuytanta lliures Barceloneses, y que no puga llegitimar mes lo marit en los bens de la muller, que la muller en los bens del marit.

Item ab altre Capitol ab altre Capitol lo sobredit Pere Modol contrahent fa de espolit, eo, donació per noces a la sobredita Antonia Pau donsella per sa llohable virginitat vuitanta lluires Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits Pere Modol y Antonia Pau esposos esdevenidors hereten fills per fills, y filles per filles del presente matrimoni Deu volent naxedors; precehint los mascles a les femelles servat sempre orde de primogenitura.

Item an altre Capitol los sobredits Miquel Modol y Pere Modol pare y fill respective prometen mantenir en casa sua a la sobredita Antonia Pau donsella, sana, malalta, calsada vestida menjada, y beguda treballant en casa y per a casa, mantenint son nom vivint emperó casta, y honesta

Foren firmats y jurats los presents Capitol per les sobredites parts dia y any sobresdit en ma y poder de mi Ramon Manonellas prevere y vicari. Presents per testimonis March Noguer de Castelld, y Jaume Capdevila de Joneda tots pagesos del Bisbat de Lleyda.

Apocha.

Dia vint y dos de Mars any mil set sents trenta quatre en Castelld. Illerdense Diocesis.


Miquel Segura pages de Torrebeses Bisbat de Lleyda de songrat y certa ciencia firma Apocha á Miquel Noguer pages de Castelld. son sogre de haver rebut contant vint y sinch lliures Barceloneses per part de la dot a ell promes en Capitols matrimonials. Item de la roba de son fadrinatge seguent. Primo unes faldilles verdes de estamenya. Item altres faldilles blaves de estamenya. Item sinch camises. Item un gipo de escot ab seu justillo. Item un devantal de estam y seda y així renunciant, jurant, Actum. Testimonis Miquel Sampió de la vila de Tarrega, y Francisco Corcó de Castelld.


Joseph Mercadal y Maria Angela Borras.

Dia vint y sinch de mars any mil set sents trenta quatre en Castelld. Diocesis Illerdense.

Mitjançant la gracia del Sperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per y entre Joseph Mercadal fadri texidor de llí fill llegitim y natural de Joan Mercadal teixidor, y de Elisabeth Mercadal, y Seuma conjuges vivints de la Parroquia y terme de Santa Margarida de Naves Bisbat de Solsona part una; ab la honesta Maria Angela Borras y Manyach de la vila de Castelld. Bisbat de Lleyda vidua dexada del quondam Isidro Borrás teixidor de llí part altra; sobre lo qual matrimoni son estat pactats los Capitols y pactes seguents, firmats y jurats, la sobredita Maria Angela Borras y Manyach viuda per contemplació de sont matrimoni atorgue, consent, y done al dit Joseph Mercadal espos seu esdevenidor (Deu volent) tots los drets a ella exputarli puguen. Item ab altre Capitol la sobredita Borras y Manyach salve y assegure a dit Joseph Mercadal sobre tots sos bens qualsevols cantitats aportara en sa casa y lin promes firmar Apocha sempre y quant hu aportara.

Foren jurats los presents Capitols dia y any sobredits en poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari, presents per testimonis Joan Jou y Miquel Sampsó de la vila de Tarrega.Apocha.

Dia vint y tres de Maig any mil set sents trenta quatre en Castelld. Illerdense Diocesis.

 

Lo honorable Isidro Massot pages de la vila de Aspa del mateix Bisbat de son grat y certa siencia firme Apocha a Josep Valles pages de Castelld. De haver rebut de contants a diners

(una línia sense poder llegir) lluires y dotse sous Barcelonesos per part de paga del adot promes á Anton Massot son fill quant casá ab Maria Valles sa germana per lo que renunciant, Jurant, Actum, fiat large.

Testes Joan Jou y Joseph de la Morera Archibisbat de Tarragona.


Dia set de maig any 1735 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo honorable Joan Llussá pages de Puiggros del Bisbat de lleyda de son grat y certa siencia, confesse haver rebut a ses libres voluntats, de mans de Jacinto Pau pagesos de Castelld. son sogre 53 Barceloneses per paga de paga del adot a ell promes en Capitols matrimonials. Renunciant, Jurant, Actum, fiat largé.

Testes Miquel Curcó y Pau Valles jovens pagesos de Castelld.


Dia vint y set de Agost any mil set sents trenta, y sinch en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Isidro Massot pages de la vila de Aspa Bisbat de Lleyda, de son grat y certa siencia confesse haver rebut de contants de mans de Joseph Valles pages de Castelld. la suma de setse lluires, setse sous Barcelonesos dich 16 16 Barceloneses per part de paga de la dot promes en Capitols matrimonials a sa fermana Maria, quant casa ab Anton Massot, de Aspa, son fill y Renunciant, Jurant, Actum, fiat large.

Testes Joseph Riber de Castelld. y Francisco Torrent sastre de Alfés.


Dia vint y dos de Setembre any mil set sents trenta y sinch en Castelld. Illerdense Diocesis.

Theresa Foitg y Queralt viuda deixada de Miquel Foitg pages de Alcarrás Bisbat de Lleyda. De son grat y certa siencia confesse haver hagut y rebut a ses libres voluntats de mans de Jaume Queralt major son pare part del adot a ella promes; ço es 40 Barceloneses de Jaume Queralt son germa 30 y de mans de Francech Queralt hereus germa seu 20 Barceloneses a cumpliment de las 90 Barceloneses a ella promeses en Capitols matrimonials quant casa ab Miquel Foitg; Renunciant, Jurant, fiat large.

Testimonis March Noguer y Ramon Bonet pages de Castelld.


Francisco Queralt y Maria Gomes.

Dia vint y vuit de octubre any mil set sents trenta y quatre en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrrades persones matrimoni ses tractat per, y entre Francisco Queralt fadrí pages de la vila de Castelld. Bisbat de Lleyda, fill llegitim, y natural de Macia Queralt quondam, y de Gertrudis Queralt y Dolcet de aquell muller vivint part una; ab la honesta Maria Gomes, y Pau donsella de la mateixa villa, filla empero llegitima, y natural de Phelip Gomes, y de Maria Gomés, y Pau pagesos conjuges vivints part altra sobe lo qual matrimoni son estats pactats, firmats, y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo los sobredits Philiph Gomes, y Maria Gomés y Pau; y Jacinto Pau pares, y avi respective de la sobredita Maria Gomes y Pau pera que Francisco Queralt millor puga suportar los carrechs del present matrimoni, donen, assignen y consignen a sa filla y neta respective en dot, per dot, y en nom de adot entre robes, y diners Dos sentes lluires Barceloneses lo dia del esposori.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Queralt espos de la sobredita Deu volen esdevenidor promet firmar apocha sempre, quant haura rebut la sobredita cantitat.

Item an altre Capitol lo sobredit Francisco Queralt fa de espolit, y donació per noces a la sobredita Maria Gomes y Pau esposa sua (Deu volent) xexanta y sinch lluires Barceloneses; si cas esdevindrá si lo adot tot haja de restituhir la mitat, y si sse contenta ab la mitat, puga ell disposar a ses llibres voluntats.

Item ab altre Capitol los sobredits Gomes y Pay respective concedeixen a la sobredita filla y neta respective, que puga testar a ses llibres voluntats de sent luires Barceloneses.

Item los sobredits conjuges esdevenidors (Deu volent) hereten fills per fills y filles per filles del presente matrimoni naxedors precehint los mascles a les femelles servat sempre orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Queralt li salva y assegure en sa casa los aliments treballant en casa per casa vivint casta, y honestament,

Item ab altre Capitol es estat pactat que lo marit no puga llegitimar mes en los bens de la muller que la muller en lso bens del marit.

Foren firmats y jurats los presents Capitols per las sobreditas parts en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelld. Presentes per testimonis Pere Corcó y Joseph Vallés pagesos de Castelld.


Phelip Gomes y Maria Magdalena Queralt.

Dia vint y vuit de octubre any mil set sents trenta quatre en Castell. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervencio de honrrades persones matrimoni ses tractat per, y entre Pheliph Gpmes fadri pages de Castelld del present Bisbat fill llegitim y natural de Pheliph Gomes, y de Maria Gomes y Pau conjuges vivints part una; ab la honesta Maria Magadalena Queralt donsella de la mateixa vila; filla empero llegitima, y natural del quondam Macia Queralt, y de Gertudris Queralt, y Dolcet olim conjuges vuy vivint part altra; sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols, pactes seguents:

Primo los sobredits Gertrudos Queralt y Francisco Queralt mare y fill respective per lo amor maternal y paternal y pera a que Pheliph Gomes millor suportar puga los carrechs del present matrimoni, donen, assignen, y consignen en dot per dot, y en nom de adot a sa filla y Germana Maria Magdalena Queralt respective dos sentes lluires Barceloneses entre roba y diners lo dia del esposori.

Item ab altre Capitol los sobredits Gomes y Pau y son avi Jacinto Pau prometen firmar apocha sempre y quant hauran rebut la sobredita cantitat.

Item ab altre Capitol lo sobredit Pheliph Gomés y Pau fa de espolit, o donació per noces a la sobredita Maria Magdalena Queralt per sa llohable virginitat xexanta sinch lluires Barceloneses podentse retenir tot lo espolit restituhintse la mitat segun sa mort, o quedarse la mitat a ses libres voluntats..

Item ab altre Capitol los sobredits Gertrudis Queralt y Francisco Queralt mare y fill respective consenten que la sobredita Maria Magdalena Queralt filla y germana respective puga testar a ses libres voluntats de sent lluires Barceloneses.

Item ab altre Capitol los dits conjuges hereten fills per fills y filles oper filles del present matrimoni (Deu volent) naxedors precehint los mascles a les femelles, servat sempre en tot orde de primogenitura.

Item ab altre Capitol los sobredits Gomes y Pau li salven y asseguren la manutencio en casa a la sobredita Maria Magdalena Queralt treballant en casa y pera casa vivint casta y honestament.

Item ab altre Capitol es estat pactat que la muller no puga llegitimar mes en los bens del marit, que lo marit en los bens de la muller.

Item ab altre Capitol es esta pactat que Pheliph Gomes, y Maria Gomes, y Pau conjuges se reserven quatre sentes lluires Barceloneses y Jacinto Pau Pare dels sobredits respective condone la mitat de la reserva a sa filla Maria de la que te feta en sos Capitols matrimonials.

Item ab altre Capitol es estat pactat que Francisco Gomes fill de Pheliph Gomes, haja de ser dotat en cas de matrimoni segons la possibilitat de la casa.

Foren firmats, jurats los presentes Capitols per les sobredits parts en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelld.

Presents per testimonis Pere Corcó y Joseph Valles pagesos de Castelld.


Francisco Puigvert, y Rosa Bodét.

Dia sinch de Juny any mil set sent trenta sinch en Castelld. Illerdense Diocesis.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant y ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per, y entre Francisco Puigvert fadri pages de la vila de Juncosa, fill llegitim y natural de Francisco Puigvert quondam, y de Catharina Puigvert, y Mor de aquell muller vivint part una; ab la honesta Rosa Bodet donsella de Castelld. filla llegitima y natural de Pere Bodet, y de Marina Bodet, y Vernaus conjuges difunts tots del mateix Bisbat part altra. Sobre lo qual matrimoni son estat pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo lo sobredit Francisco Puigvert fent estes coses ab expres conssentiment de sa mare y parents promet contraura matrimoni ab la sobredita Rosa Bodet, y aixi respecteve.

Item ab altre Capitol Jacinto Bodet Germa de la sobredita Rosa Bodet per lo amor fraternal aporte envers sa germana per los drets a ella exputat podents en los bens de ses pares; li done, assigna y consignen dot per dot y en nom de adot sinquanta lluires Barceloneses entre robas y diners, y una caixa de pi, y los restant ab dos iguals pagas.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Puigvert promet firmarli apocha del que haura rebut.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Puigvert acull a Rosa Bodet muller sua Deu volent a compres y millores.

Item ab altre Capitol Jaume Mor pages de Juncosa promet donar a son nebot Francisco Puigvert un llansol.

Item ab altre Capitol lo sobredit Francisco Puigvert fa de espolit, o, donació per noces de sa llohable virginitat a la sobredita Rosa Bodet vint lliures Barceloneses.

Item los sobredits Conjuges hereten fills per fills y filles per filles del presente matrimoni Deu volent naxedors precehint los mascles a laes femelles, servat sempre orde de primogenitura.

Foren firmats u jurats los presentes Capitols en ma y poder de mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelld.

Presents per testimonis Jaume Mora y Francisco Costafreda pagesos de Castelldans.


Apocha.

Dia denou de Desembre any mil set sents trenta sinch en Castelld. Illerdense Diocesis.


Los honorables Maria Angela Mercadal, y Manyach y olim Borrás, y Isidro Borrás y Manyach pages mare, y fill respective de son grat y certa siencia firmen apocha a Francisco Barbera cunyat de dit Isidro Borras de haver hagut, y rebut realment y de contants y a ses libres voluntats, la suma y cantitat 52 12 Barcelonesos dich sinquanta dos lluires dotse sous Barcelonesos per part de paga del adot a ell promes, en Capitols matrimonials quant casá ab Antonia Vives y Sans sa cunyada; promes per son sogre Pre Joan Vives. Renunciant, Jurant, Actum, fiat large ad stylus arty notariae.

Testimonis Joan Jou pages de Castelld. y Isidro Monrava del lloch de Seró Bisbat de Urgell.


Gabriel Soler y Maria Ribelles.

Mitjançant la gracia del Esperit Sant ab intervenció de honrades persones matrimoni ses tractat per y entre Gabriel Soler fadrí pages, fill llegitim y natural de Pere Soler y de Elisabet Soler conjuges vivints del lloch de Monell Bisbat de Barcelona habitants en Bimferri part una; ab la honesta Maria Ribelles donsella de la vila de Castelld. Bisbat de Lleyda; filla llegitima y natural dels quondams Francisco Ribelles y de Maria Angela Ribelles y Rojals part altra; sobre lo qual matrimoni son estats pactats, firmats y jurats los Capitols y pactes seguents.

Primo Pere Soler, pare de Gabriel Soler done a son fill de adot sent lliures Barceloneses y promet tenirlos en sa casa dos anys sans, malalts, calçats, vestits, menjats, y beguts, treballant lo que puguen.

Item ab altre Capitol Joseph Ribelles, y Matheu meus oncles, y curadors de la sobredita Maria Ribelles, li assignen en adot y per nom de adot sobre la casa y hisienda de sos pares dos centes lliures Barceloneses.

Item Gabriel Soler fa de spolit a Maria Ribelles per sa llohable virginitat sinquanta lliures Barceloneses.

Item es estat pactat que puguen testar a ses libres voluntats lo un y la altre de sinquanta lliures Barceloneses.

Item ab altre Capitol los sobredits hereten fills per fills y filles per filles del presente matrimoni (Deu volent) naxedors precehint los mascles, a les femelles, servat en tot orde de primogenitura.

Los sobredits curadors asseguren, obres y millores al sobredit Gabriel Soler y tot lo que pagara de deutes del dia del esposori en avant y li donen habitació en casa y la hisenda aterratge a la 24na per pagar lo Real catastre.

Item es estat pactat que morint tant lo un com lo altre sens fills, o filles lo adot haja de tornar een casa de sos pares, o, sos hereus.

Foren jurats los presents Capitols en ma y poder de mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelld. dia vint y nou de Abril any mil set cents trenta sis.

Presents per testimonis Joseph Riber, y Anton Corcó pagesos de Castelld.


Dia 27 de Setembre 1726 en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Jaume March Pastor del lloch de Montarasto Bisbat de Urgell habitant en Castelldeans Bisbat de Lleyda de son grat, y certa sciencia, ven perpetuament tot aquell tros de terra campa, per ses justos titols te y posseheix situat en lo terme de Castelldeans plantat ab set, o, vuit ametllers, y dos olivers tinguda de quatre jornals poch mes, o, menos, en la partida dita de les forques ab ses confrontacions franches de quiti; ab Macia Queralt pages de Castelldeans present y acceptant; lo qual confronte an sol ixent ab terres de Jaume Queralt major; á ponent part ab terres de Jacinto Pau, y part ab terras del Real Monestir de la Carthoxa de Escala Dei, y Cosme Mora; a migdia part ab terras Joan Baptista Sants, y part ab terras dels povills de Anton Costafreda; á tremontana ab terres de Miquel Joan Saltó per lo preu de sinquanta y sinch lluires Barceloneses dich 55 ụ Barceloneses pagaderas dia vint y quatre Junt mil set sents vint y se sens gastos ni despeses sues, estantli de eviccio y a tots qualsavol mal avens, y volen las ditas parts la presente acte dia allargat segons art, y estil de notari. Renunciant, Jurant, Actum..

Testimonis son Pasqual Domenech de Poboleda, y Francisco Nadal de Vallclara tots del Archebisbat de Tarregona, habitants en Castelldeans en casa de la Real Carthoxa.


Dia quatre de Novembre any mil set sents vint y sis en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Joseph Estadella pages de la vila de Torrebesses Bisbat de Lleyda curador dels povills de Pere Joan Estadella de la dita vila y Bisbat de son grat y certa sciencia y en dit nom de curador ven perpetuament á Isidro Nogué pages de la vila de Juncosa del mateix Bisbat part de aquella casa dels dits povills situada en la dita vila de Torrebesses per lo preu de vuitanta lliures Barceloneses ab Imo es, ad summun ab ses confrontacions es á saber á sol ixent ab lo carrer Corrible, á ponent ab Manuel Ferrer, á mitgdia ab casa dels dit Povills, y a tremontana ab casa de Miquel Joan Sarroquí, pagadoras las ditas vuitanta lliuras ab lo modo, y forma seguent. Es a saberlas las sinquant nou lliuras deu sous a fer de censal corresponent annual pensió á fer de vint millia per mil quiscun any fins a haver quitat en semblant diada, y las restants vint lliuras deu sous, fins a haverlas acabadas de pagar á pensió nova y pensio vella; ço es dos lliuras denou sous y sis diners quiscun any fins a ser acabadas de pagar las cint lliuras deu sous; a cens de una gallina quiscun any pagadora lo dia de Nadal, ab fadiga sinquanta, y tota altra señoria directa; lo qual acte volen les ditas parts sia allargat segons art y estil de art de notari. Ab totes les clausules necessarias, en semblants scriptures acostumar posades per lo que renunciant, ho juren y firment en Castelldeans dit dia y any sobredit.

Testimonis Pere Ribelles pages de Castelldeans y Jaume Manonellas pages habitant en dita vila.

Lo qual acte sobredit está decretat per rahó de Señorio.


Dia vint y sis Desembre mil set sents vint y sis en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Miquel Ribelles pages de Castelldeans habitant en la Ciutat de Lleyda de son grat y certa sciencia firme Apocha de rebuda á Jacinto Pau, y Joseph Ribes Regidor de la vila de Castelldeans de aquellas sent y tretse quarteras de ordi los habia venuts en nom de Regidor als preus de Abril y maig del any present pagat per son grat, y ab la presente apocha lo dit Riber se done per pagat y satisfet y done facultat de cansellar lo acte de debitori de las ditas sent y tretse quarteras prometent no demanalas mes volent la present Apocha sia allargada a us y practica de notari, ab totes les clausules necessarias, Renunciant, Jurant, Actum.

Testimonis Joan Jou y Jaume Manonellas pagesos habitants en Castelldeans.


Los honorables Jacinto Pau y Joseph Ribes pagesos Regidors de Castelldeans de son grat y certa sciencia prometen juren y volen pagar en nom de Regidors al honorable Miquel Riber pages de Caselldeans habitant en la Ciutat de Lleyda la suma y quantitat de sent trenta y una quarteres, dich 131 quarteres ordi als preus del Almodí de Lleyda es á saber ultim de Mars y primer de Abril de 1727 la qual quantitat los ha deixat ab los de sembrar en los semente de 1726, y en cas lo paguen ab ordi lo dit Riber lo haja de pagar conforme aniria al Almodí de Lleyda y en lo dia de Santa Maria, y Magdalena del any 1727, y per compte de la dita obligació donen per fermansa als honorables Josep Angles, Joan Baptista Sants, Pere Corcó y Pau Riber tots pagesos de Castelldeans; volen las ditas parts lo present acte sia allargada a us y practica de notari, ab totes les clausules necessarias, Renunciant, Jurant, Actum.

Testimonis dalt dits.


Dia sis de Septembre any mil set sents trenta Miquel Riber pages de la ciutat de Lleyda no ha requirit ca..... lo presente acte per haver cobrat dels Regidors la sobredita quantitat. Presentes per testimonis Jaume Valles y Joan Jou de Castelld. Sta approbe Ramon Manonellas Prevere y Vicari.


 

Dia 22 de febrer 1727 en Castelldeans Bisbat de Lleyda

La honorable Macia Queralt pages de Castelldeans Bisbat de Lleyda de son grat y certa sciencia ven perpetuament á Ramon Domenech fadrí pages de Juncosa part de la casa te y posseheix en lo lloch del Albages, ab Imo us que ad summun, ab corral badivol linea recta, la qual confronte a sol ixent ab casa del dit Macia Queralt tenedor, á mitgdia ab lo carrer publich, á ponent ab Ramon Quadrat, a tremontana ab murs de vila; y li ven dos pesses de terra campa, launa a la partida dita dels horts, tinguda mitja porca poch mes, o, menos; la qual confronte a sol ixent ab la vall de la ayguade es horts, á mitgdia ab terres de Thomas Seró, á ponent en la Garriga, a tremontana ab Jacinto Iglesies, Item altra pessa de terra en la partida dita dels forcats tinguda poch mes, o menos deu jornals confronte á sol ixent ab la serra dels vinyals, y Coma Extremera a mitgdia ab la serra de Vall de Reitg, á ponent ab Jacinto Iglesies, a tremontana ab la dita serra de Coma noubert; la qual venda fa per lo preu de sent lliures Barceloneses a fer de censal quiscun any sent sent fins a haver lluit y quitat comensant á pagar la pensió lo primer dia del any de 1728 y en semblant diada tots anys consecutivament prometent estarli de evicció. Y volen les parts sia allargat lo presente acte seguent ab art y estil de notari. Renunciant, Jurant , Actum.

Testimonis son Cayetano Quadrat del Albages Joseph Riber de Castelldeans tots pagesos.


Dia tretse de Mars any mil set sents vint y set en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

Lo honorable Miquel Joan Saltó pages de Castelldeans del Bisbat de Lleyda: Atenent y considerant que Maria Saltó y Ricart olim muller sua en son ultim y valido testament fet als 3 de Desembre de 1713 en poder del Reverent P. Llorens Bosch olim vicari, se deixá se li fundas un Aniversari Perpetuo celebrador en la Parroquia Iglesia de Castelldeans, y que pera cumpliment de la fundació de dit Aniversari encomaná a son confessor deu lluires Barceloneses. Y las sobreditas deu lluiras Barceloneses haverlas ell dit Miquel Joan Saltó presas hagudas, y rebudas á ses libres voluntats y que de a les hores fins ara no haver fundat dit Aniversari encara que haver corresponst en la solució de la pensió, per lo tant ara pera que dita fundació de Aniverari no se perdé denou crehe y se obliga a la solució de deu sous de censal annuals renduals fins y a tant haja quitat pera la celebració de dit Aniversari y pera cumplir a la solució de dit censal y obligue tota aquella casa que te y posseheix en dita vila que confrente apart devant ab lo carrer Publich, de altre costat ab Pere Ribelles; de altre costat part ab lo Señor y part ab pati del dit Salto, que li establi lo Señor als 49 de Desembre 1702, y aixo ab espresa obligació, y en general tots sos bens mobles, immobles. Reservando, Jurando, Actum fiat large juxta styls art notariae en poder de mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari dit dia, mes, y any. Presents per testimomis Francisco Bonet pages de Castelldeans y Pasqual Domenech mosso del P.P. de la Carthoixa de Escala Dei de la vila de Poboleda del Archebisbat de Tarragona.


Dia sis de Juliol mil set sents vint y set en Castell de Asens Bisbat de Lleyda.

(una línia en blanc) de son grat y sciencia firme Apocha ha Macia Queralt pages de dita vila de Castelldeasens de la suma y quantitat de sinquanta sinch lluires Barceloneses per lo preu de aquell tros de terra li vené situat en dit terme de Castelldeasens ab ses confrontacions dia vint y set de Septembre del any mil set sents vint y sis com mes llargament consto en aquest Manual al qual me referesch, y així Renunciant, Jurant, fiat large ad stylunt artis notariae.

Testimonis Joan Jou y Francisco Baró habitants en Castelldeasens.


Dia 27 de Juliol 1727 en Castelldeasens Bisbat de Lleyda.

Inventari dels bens de Salvador Saltó quondam de Castelldeasens dels quals se encarregue Anna Maria Riber viuda Marmessora y Curadora haventli feta entrega Miquel Joan Saltó, Joseph Saltó, y Pere Corcó Curádors y Marmessors dels Puvills y bens en lo seguent:

Primo tovallons sinch canes, Item tres llansols de canem usats.

Item quatre coxineres dos de bri, y dos de tela noves.

Item dos tavalloles llargues de tela guarnides y una de redona guarnida.

Item sinch camises de arbre quatre de bri y una de tela.

Item tres camises usades dos de bri y una de tela.

Item dos palms tafeta del color de les faldetes.

Item quatre faldilles unes de escót y unes de seda color de tabaco, unes de estamenya negrillas y altres llaonades.

Item un giponet ab manegues de seda.

Item una caputxa de setí.

Item un devantal de tafeta.

Item dos anells de or lo uno ab nou pedres y lo altre ab set pedres.

Item uns botons de plata de uns rosaris novials.

Item tafeta negre (dos línies sense poder llegit)

Inventari del que ses trobat en casa y sen encarregui Miquel Joan Saltó y Pere Corco Marmessors y Curadors dits dia mes y any.

Primo dos gonells de monjas, item dos gonells de llit.

Item dos Borrassas una de tres tallas y altra de dos usada.

Item una marfega.

Item un gambeto musco, forrat de vermell.

Item una Camisosla de burell.

Item una xupa de estamenya.

Item un sombrero.

Item uns deu palms de estopa.

Item dos tovallons un capsal.

Item tres morrals unes Alforges.

Item uns balons de estopa.

Item un sach y una saca.

Item miges y sabates.

Item un botet.

Item una aixada ampla altra estreta.

Item una destraleta.

Item dos falces.

Item una pala de jugar a pilota.

Item un cove pescate.

Item dos llumaners.

Item una paella unes graelles.

Item tres camises dos de bri y una de tela.

Item uns balons de teleta gotima.

Item una aixadeta.

Item trenta cortans de oli poch mes, o, menos.

Item uba tenalleta de mel.

Item sis serrets de bri.

Item una sarria.

Item un albardó.

Los Curadors han taxát per la despesa de la minyona es sis lliures en diners cada any y tres quarteres de blat. Y per lo Anyal han taxat blat iglesia B Cart.

De tot lo sobredit testimonis Joseph Miró, y Joseph Vernaus pagesos de Castelldeasens.

 


Dia vint y dos de Agost 1727 en Castelldeans Bisbat de Lleyda.

 

Lo Gerona Magi Pujol Religiós cartuxo abedienciari de Castelldeasens arrende per lo temps de sis mesos que comensaran dia primer de Novembre de 1727 y finiran dia primer de Maig de 1728 poch mes o, menos, a Pere Buscall de ( Xeralló ) majoral de Thomas Piquellens y Pere Fabra de Tarassona de la Serdanya francesa per lo preu de sinch centes vuitanta sinch lliures Barceloneses dich 585 ụ (una línia que no puc llegir) dels termes del mas Roig partida de la vila, torre sala, ab les mateixes herbes y aygues, titols drets y pertinencies acostumades en los anys passats pagadora dita quantitat la mitat dia del S. Antoni a 17 de Janer de 1728 y la altra mitat dia 3 de maig 1728 ab obligació, Jurant, Actum.

Testimonis Jaume Queralt y Miquel Ribelles pagesos de Castelldans.

Dia dos de Maig 1728 vas ser cancel·lat el presente arrendament, presents per testimonis Joan Jou i Josep Ribelles, signat per Ramon Manonellas Vicari.


(Taxat) Dia 28 Agost 1727 en Castelldasens Bisbat de Lleyda.

Lo honorable Pau Riber pages de Castelldans de son grat y cierta sciencia atenent y considerant que Jaume Valles pages de dita vila ha pagat lo testar de la carta de pago del pa ab catrastro se obliga dit Riber a pagar a dit Valles dins quinse dies de sos bens en cas la vila no pague; pera què y obligue tots sos bens, y ab jurament llargament Actum, fiat large.

Testimonis Macia Queralt y Pere Ribelles pagesos de Castelld.

Dia 2 Maig 1729 amb el consentiment de Joseph Valles es va cancel·lar el present contracte de debit amb Pau Riber. Testimonis Joan Jou y Francisco Miró. Notari Ramon Manonelles Pebrero Vicario.

Dia 29 Agost 1727 en Castelld. Bisbat de Lleyda.

Lo honorable Jaume Queralt menor fill de Jaume Queralt major de dies de son grat y certa sciensia promet deurer y voler pagar a Joan Baró pastor de la Eguassada del P.P de escala Dei la suma de 19 ụ 2ȡ, dich denou lliures dotse sous la qual quantitat de valle de resta de una mula pel negre li ha venut dit Baró tal a qual a un sach de ossos y dita quantitat li promet pagar dia primer de Juny de 1728 ab obligació de precari la mateixa mula y així renunciant, Jurant. Actum.

Testimonis Pere Ribelles y Joan jou de Castelldeans.Dia 30 de Agost 1727 en Castelldeans, Bisbat de Lleyda.

Llorens ( Borrell ) pages de la vila del Albi Archebisbat de Tarragona de son grant y certa ciencia confesse deurer a Francisco Baró habitant en Castelld. La suma de 9 ụ 16 ȡ Barcelonesos dich nou lluires setse sous Barcelonesos de resta de una matxo li ha venut y promet pagar dita quantitat dia 19 de Setembre 1727 sens dany, renunciant, Jurant, Actum.


Dia 29 de octubre 1727 en Castelld. Bisbat de Lleyda.

Los honorables Jaume Queralt major y Jaume Queralt menor pagesos de Castelld. Pare y fill respective de son grat y certa sciencia per no tenir via menos damrosa venen perpetuament a Jaume March Pastor habitant en casa dels P.P. de escala Dei dos jornals de terra poch mes o menos, ab set, o, vuit olivers a la partida dita de les forques pera pagarli las medicinas, funerals y difinir tots comptes fins al dia presente, lo qual confronte a Sol ixent ab terres de Miquel Joan Saltó, a ponent ab terres del Sr. á migdia ab terres dels venedors, y a tremontana ab terres del Macia Queralt que antes era de dit comprador; per lo preu de 40 ụ Barceloneses dich quaranta lluires Barceloneses. Extrahent, Renunciant, Jurant, Actum, fiat large.

Testimonis Joan Jou y Jacinto Pau de Castelld.

B.D. anno at supra.


Lo sobredit Jaume March Pastor firme Apocha als sobredsits venedors de las dita 40 ụ Barceloneses dich de las ditas quaranta lluires Barceloneses prometent no demanarlos res mes de tots los contractes fins al dia present tingues, y de posar silenci en tot. Renunciant, Jurant, Actum, fiat large.

Testes S. Supra diti.


Dia 12 novembre 1727 en Castelld. Bisbat de Lleyda.

Lo honorable Francisco Riber pages de Castelld. atenent que sa mare Anna Maria Riber (dos línies sense poder llegir) de son grat y certa sciencia se reencarregue lo sobredit inventari se encarrega sa mare dit dua mes y any calendats; ab obligacio de tots ses bens, renunciant, jurant, fiat large.

Testes Joseph Genor de les Borges y Joseph Salto de Castelld. Diocesis de Lleyda.


Sufragi a favor de la Iglesia. Aniversari.


Dia 12 novembre any 1727 en Castelldans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Joseph Saltó Pere Corcó de Castelldans, Joseph Gener de les Borges, y Joseph Saltó de Albesa marmessors y curadors de la anima del quondam Miquel Joan Saltó de Castelldans, atenent y considerant que lo dit Saltó en son ultim y valido testament se deixe que seguida sa mort se li funde un aniversari perpetuo celebrador en la Parroquial Iglesia de Castelldans per lo Vicari lo dia se li esdevindra morir dotantlo de Charitat de deu lliures Barceloneses dich ụ 10 anuals rendals. Per lo tant los dits Marmessors funden dit Aniversari per perpetuo celebrador dia quatre de Agost y com tota celebració dega ser dotada de charitat la doten de deu sous tots anys y dit Aniversari se haja de celebrar en sufragi de la anima de dit Miquel Joan Saltó y dels seus, y pera cumplir a la dita celebració hi obligan tots los bens de dit Saltó y especialment casa del dit Saltó te, y posseheix en dita vila en lo carrer publich ab ses confrontacions. Jurant. Actum fiat large.

Testimonis Francisco Riber y Joseph Miró de Castelldans.Sufragi a favor de la Iglesia. Aniversari.

D.D. y any sobredits.

Los honorables Joseph saltó de Albesa y Pere Corcó pagesos de Castelldans, Marmessors y Curadors dels bens de Salvador Saltó, com conste en son testament valido rebut y testificat en mon poder atenent y considerant que lo dit testador se deixa li fundas un Aniversari perpetuo celebrador en la Parroquial Iglesia de Castelldans per lo Vicari dia sis de Agost annualment celebrador en sufragi de la sua anima charitat deu sous annuals rendals per lo tant de son grat y certa sciencia funden dit Aniversari dotantlo de charitat deu sous annual rendals y pera cumplir a la satisfacio dels dit deu sous annuals rendals y en cas de lluició, o, quitació deu lliures y obliguen tots los bens del quondam Salvador Saltó en general y en particular tota aquella casa que dit Saltó tenia y possehia en la vila de Castelldans situada en lo carrer publich de dita vila ab ses confrontacions y tota aquella pessa de terra plantada de olivers en la partida dita del mas den Nyer tambe ab ses confrontacions. Renunciant. Jurant. Actum fiat large.

Testes sunt proximé ditits.


Sufragi a favor de la Iglesia. Aniversari.


Dia 20 de novembre 1727 en Castelldans Bisbat de Lleyda.

Los honorables Anton Queralt, Ramon Triquell de Juncosa, Joseph Mateu de Castelldans y Sabastia Piñol de Sunyer tots del Bisbat de Lleuda Marmessors y Curadors dels bens y Povills del quondam Jaume Queralt de Marian de Castelldans. Atenent que lo dit Jaume Queralt quondam estava obligat a fundar un Aniversari per sufragi de Maria Queralt y Argilaga mare sua per haver mort Intestada y haverho duretat en acte de visita dia 29 de maig 1727 lo Rr. Dr. Dn. Juan Sans Visitador y per haver mort no haverse fundat; Per lo tant los sobre nomenats Marmessors del sobredit Jaume Queralt funden perpetuament un Aniversari perpetuo celebrador per lo Vicari en la Parroquial Iglesia de Castelldans dia 2 de octubre, dotantlo de charitat deu sous annuals rendals per cas de quitació deu lliures obligant hi per a satisfer tots los bens del quondam dit Queralt per particular tota aquella casa que tenia y possehia en la dita vila situada en lo carrer publich ab ses confrontacions. Renunciant. Jurant. Actum fiat large.

Testimonis Joseph Miquel y Miquel ( Miquel )Dia 14 Desembre de 1727 en Castelldans Illerdense Diocesis.

Los honorables Sabastia Myr pages Regidor de Puigvert y Balthasar March clavari de dit lloch de songrant y certa sciencia confessen deurer y voler pagar al V. P. Dn. Bruno Texidor Monge Profes del Real Monestir de escala Dei Pdor de la obediencia de Castelldans la suma y cantitat de 178 ụ 9 ȡ Barceloneses dich sent setanta vuit lluires nou sous Barceloneses per lo preu de vuitanta quarteras Blat que los ha venut á obi de sembrar á rahó de dos lliures tres sous quartera y prometen pagar dita cantitat dia 22 de Juliol de 1728 ab obligació de tots los bens de dita vila. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Joseph Queralt de Castelldans y Francisco Baró de nació frances tots de la familia.Dia 16 de desembre 1727 en Castelldans Diocesis Illerdense.

Los honorables Pere Corcó Batlle, Jaume Valles, Macia Queralt Regidors de Castelldasens de songrat y certa sciencia confessen deurer y voler pagar a Miquel Riber pages de la Ciutat de Lleyda la suma de 53 ụ 15 ȡ dich sinquanta tres lluires quinse sous per lo preu de quaranta tres quarteras ordi los ha venut á obi de sembrar y prometen pagar dita quantitat dia 15 de Agost proxim corrent y per cumplir donen per fianses á Joseph Ribes y Pere Joan Vives pagesos de dita vila. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Matheu Jou y Joan Jou.Dia 19 de desembre 1727 en Castelldans Diocesis Illerdense.

Los Magnifichs Pere Corcó Batlle, Jaume Valles y Macia Queralt Regidors de Castelldans; de songrat y certa sciencia confessen deurer y voler pagar al V. P. Dn. Bruno Texidor Monge Profes del Real Monestir de cartuos de escala Dei Pdor en la obediencia de Castelldans; la suma y cantitat 46 § 9 cortans Blat dich quaranta sis quarteras nou cortans blat que les ha venut á obi de sembrar a raho de preu quartera dos lluires quatre sous y dita quantitat prometen pagar dia 22 de Juliol 1728. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Joseph Ribelles de Castelldans y Francisco Farran de la Espluga de Francoli.


Dia 21 desembre 1727 en Castelldans Diocesis Illerdense.

Los honorables Miquel Pocallet Batlle, Jaume Piñol, y Joan Panés Regidors del Cogul de songrat y certa sciencia confessen deurer, y voler pagar a Miquel Riber pages de la ciutat de Lleyda la cantitat de 59 § ordi, dich sinquanta nou quarteres ordi a preu quartera una lluira sinch sous per lo dia 22 de Juliol proxim vinent y per cumplir a la dita solució fan fiansa Miquel Pocallet, Joan Panes, y Joseph Molner. Renunciant. Jurant. Actum fiat large.

Testes Pere Corcó de Castelldans y Anton Molner del Cogul.


Dia set de desembre de 1740 Miquel Riber pages habitan de la ciutat de Lleida me ha instat de escansellar lo dit instrument dixi es Joan Fortane Prevere y Vicari de Castelldases.


1728

 

Dia 6 de janer 1728 en Castelldans Diocesis Illerdense.

Los honorables Joseph Saltó de Albesa y Pere Corcó de Castelld. Curadors dels bens dels povills de Salvador Saltó quondam de songrat y certa sciencia arrenden á Miquel Forg la casa y hasienda de dit Saltó per lo temps de sinch anys a fruit llevat, per lo preu la casa set lliures y cada any pagadores ab tres iguals pagas cada any; y les terres, les plantes de olivers alters ço es dos parts per lo Curador y una per los povills; o Curadors y les terres de ( quantitat ) vint y quatrena a preu que ho haja de cultivar y practica de bens pagat. Renunciant, Jurant, Actum fiat large.

Testimonis ( Pere Ribelles y Joan Jou de Castelldans. )

 


D.Die anno ut supra.

Lo honorable Joseph Saltó pages de la vila de Albesa de songrat y certa sciencia arrende a Miquel Forg tota quella planta de oliveres te a la parte del Reguer, y terra campa per lo temps de sinch anys ço es las olives a mitges, y los grans de deu una y de deu altra. Renunciant, jurant. Actum. Fiat large.

Testes Pera Ribelles y Joan Jou.


Dia 13 de Janer 1728 en Castelld. Diocesis Illerdense.

Lo honorable Joseph Ribelles pages de Castelld. de songrat y certa sciencia firme Apocha á Pere Ribelles germa seu de haver rebut a ses libres voluntats del sobredit Pere Ribelles 300 ụ Barceloneses dich tres sentes lluires Barceloneses y un llit parat ço es dos llansols un matalas y flassada per lo sobredit Pere Ribelles a ell en Capitols Matrimonials promes donar quant casa ab Maria Riber per los drets paternals y maternals. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testes Pau Riber de la carniceria y Joseph Valles de Castelld.

 


D. Dei anno ut supra.

La honorable Maria Ribelles, y Riber de songrat y certa sciencia firme apocha a Joseph Ribelles marit seu de haver portat en sa casa quant casaren las 300 ụ Barceloneses dich tres sentes lluires Barceloneses a ell per son germa donadas en adot y dotse quarteras Blat tot lo que li assegure sobre sos bens. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes sunt supra ducti.


Dia primer de febrer any 1728 en Castelld. Diocesis Illerdense.

Lo honorable Joan Garcia y Elisabet Garcia y (?) conjuges de Sudanell de songrat y certa sciencia firmen Apocha á Joseph Mora pages de Castelld. germa y cunyat respective de tot lo adot a ells en Capitols matrimonials promes per lo que Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylum artis notariae.

Testes Joan Jou de Castelld. y Miquel Serra de Moró Pasordrat de Mur de present trobat en Castelld.Dia 20 de febrer any 1728 en Castelld. Diocesis Illerdense.

Los honorables Pere Ribelles y Francisco Ribelles pare y fill respective pagesos de dita vila de songrat y certa sciencia firmen apocha á Jaume Rojals pages de la Vila de Tivissa del Bisbat de Tortosa de la suma y quantitat de 131 ụ Barceloneses dich sent trenta una lluiras Barceloneses a son compte de major cantitat per pat de paga del adot promes a Maria Angela Rojas germana ab Capitols matrimonials entre roba y diners y així renunciant. Jurant. Actum. Volen les parts a presente Apocha sia allargada a estil de notari.

Testes lo Rt Thomas Figuerola Vicari de Puigvert y Matheu Myr de dit lloch.D. Dei anno ut supra.

Vida a favor de la Iglesia.

Los honorables Jaume Rojals de Tivissa Pere Ribelles y Francisco Ribelles de Castelld. Marmessors y Curadors de la quondam Maria Angela Ribelles y Rojals com conste de son testament atenent que la dita se deixá se li fundas un Aniversari perpetuo celebrador en la Parroquial Iglesia de Castelld. tots anys lo dia de son obit per lo tant los sobredits volen cumplir a la voluntat de dita testadora fundan un Aniversari perpetuo celebrador dia 25 de desembre annualment per lo Vicari de Castelld. en sufragi de la anima de la dita Maria Angela Ribelles y Rojals y dels seus, (una línia que no puc llegir) dotada de charitat per lo tant inseguint la voluntat de la dita testadora la doten de charitat deu sous annuals rendals y en cas de quitació deu lluires Barceloneses les quals asseguren sobre los bens y en especial sobre la casa dels dits Ribelles. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes St proximé retro seri pti.

 


Dia 10 de mars any 1728 en Castelld. Diocesis Illerdense.

Lo Vdo. P. Dn. Bruno Teixidor monge Profes de la Real Cartoxa de escala Dei Pdor. en la obediencia de Castelld. de son grat y certa sciencia arrende las herbas del termens y ayguas de Mas Roig Pinell, y la partida de baix la vila conforme se ha present lo any 1728 en los mateixos costums y usos a Pere Buscall de Audalla de la Serdanya Francesa Majoral de Thomas Piguellem de Tragassona (Targasona), Ramon Tresserres Batlle de Tragassona y Pere Fabra tambe de Tragassona per lo temps de tres anys que comensaran a correr dia 13 de desembre de 1728 y finiran dia 3 de maig de 1731 per lo preu de 1800 ụ Barceloneses dich mil vuit sentes lluires Barceloneses. Ço es pagadores cada any 600 ụ Barceloneses dich sis sentes lliures Barceloneses y una roba de formatge bo y pagador dit arrendament la mitat ço es 300 ụ Barceloneses als 17 de Janer, y les restants 300 ụ Barceloneses dia 3 de Maitg, o, a St March ab pacte que del dia de Nª Sª de Agost en avant no puga lo bestiar dels dit P. Pdor. entrar en dita herba y que noy llaurar fins lo dia 25 de Mars. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Francisco Osó de la Morera y Francisco Baró de Bonach tots de la familia de Escala dei.

 


Dia denou de Mars any mil set sents vint i vuit en Castell de Asens Bisbat de Lleyda.

Lo Vdo. P. Dn. Bruno Teixidor y mongo Profes del Real Monestir de cartuxos de escala Dei en lo Arquebisbat de Tarragona situal Procurador en la obediencia de Castelldasens y lo Rt Thomas Figarola Prevere Vicari de la Parroquial Iglesia de St Pere de la vila de Puigvert del Bisbat de Lleyda, y de la Plebanía de Castelldasens. Desongrat, y certa sciencia firmen Apocha de rebuda á Francisco Puig pages de Puigvert de la suma y cantitat de sent quaranta set lliures sis sous vuit diners Barcelonesos dich 147 ụ 6 ȡ 8 Barcelonesos per compte de la mitat de la quitació de aquell censal de preu y propietat dos sentes noranta quatre lliures tretse sous y quatre diners Barcelonesos dich 294 ụ 13 ȡ 4 Barcelonesos a que tots anys en certa diada dit Francisco Puig estava obligat correspondrer a la Parroquial Iglesia de St. Pere de Puigvert, per celebracions de Misses lectes y aniversaris, y pensio anual catorse lliures catorse sous vuit diners dich 14 ụ 14 ȡ 8, la qual quantitat se obliga a lluir y quitar ab desiguals pagas. Y lo modo y forma es que los sobredits Pt P. Procurador y Vicari en presencia de mi notari y dels testimonis baix escrits confessen haverlas rebudas las sobreditas cent quaranta set lliures y sis sous y vuit diners Barcelonesos, dich 147 ụ 6 ȡ 8, Barcelonesos de contants. Per lo que reninciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylum artis notariae.

Testimonis son Josep Queralt de Castelldasens, y Francisco Osó de la Morera Archabisbat de Tarragona tots de la familia de Escala Dei.

 Dit dia, mes, y any sobredit en Castelldeasens Bisbat de Lleyda.

Lo honorable Jordi Bosch pages de Puigvert Bisbat de Lleyda. Per no trobar (línia sense llegir) per socorrer las necessitats al present ocurrents ven y (?) titol de vendició concedeix als Rts. P. Dn. Bruno Teixidor Monge Profes del Real Monestir de escala Dei Pdor. en la obediencia de Castelldasens. Y al Rt Mº Thomas Figarola Prevere y Vicari de la Parroquial Iglesia de St Pere de Puigvert, eo, a la dita Iglesia, o al Regent dita Vicaria y a sos successors en lo esdevenidor tot aquell censal de quaranta set sous y quatre diners pensio annual Rendal, preu y propietat quaranta set lluires sis sous vuit diners en cas de lluicio, y quitació per lo afi obliga per precari la mitat de tot aquell tros de terra te y posseheix en lo dit perme de Puigvert dit lo tros gran en la partida dels emprius. Y en general tots sos bens aguts y per haver. Renunciant. Jurant. Actu,. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis Joseph Queralt de Castelld. y Francisco Osó de la Morera Archabisbat de Tarragona.Dit sia mes y any sobredit en Castelld.

Lo honorable Jordi Bosch pages de Puigvert de songrat y certa sciencia confesse haver agut y rebut de contants de mans dels sobredits las sobreditas quaranta set lluires sis sous vuit diners Barcelonesos en presencia de mi notari, y testimonis baix escrits et ideo. Renunciant. Jurant. Actum.

Testimonis sobreditsDia dos de Maig 1728 Castelld. Bisbat de Lleyda.

 

Lo Vdo. P. Dn. Bruno Teixidor Monge Profes de la Real Carthoxa de Escala Dei Procurador en la obediencia de Castelldasens. Desongrat y certa sciencia arrende las herbas y ayguas dels sermens del mas Reig Pinell, y partida de baix la vila conforme se ha pescrit en lo any 1728 en los mateixos costums y usos, als honorables Thomas Piguellem de Tragassona, á Jacinto Naudó de Anbeix y asos companys Ramon Tresserres Bathe de Tragassona y a Pere Fabra del mateix poble tots de la Serdanya francesa per lo temps de tres anys que comensaran a correr dia 13 de desembre de 1728, y finiran dia 3 de maig de 1731 per lo preu de mil vuit sentes lluires Barceloneses dich 1800 ụ Barceloneses ço es pagadores cada any sis sentes lliures Barceloneses dich 600 ụ Barceloneses, y una roba de formatge bo, y pagador dit arrendament la mitat ço es tres sentes lluires Barceloneses als 17 de Janer, y les restants tres sentes lluires Barceloneses dua de St March, o, a 3 de Maig ab pacte que dita quantitat de tot lo arrendament dels tres anys se haja de pagar ab or o plata; y en quant a Peste y Guerra conforme te arrendat lo Capitol de Lleyda los demes ganaders de la Serdanya francesa. Y ab pacte ( lo que Deu no permetia de peste ni guerra ) hajan de avisar per St Berthomeu de no poder baixar. Y ab pacte que del dia de Nª Sª de Agost en avant lo bestiar dels PP tenen en Castelld. no puga peixer ditas herbas, y que en los termes de Mas Reig, Pinell que no si puga llaurar fins a 25 de Maig. Renunciant. Jurant ad Incium. Actum.

Testimonis Joan Jou y Joseph Ribelles de Castelld.Dia dotse de Juliol de mil set sents vint y vuit en Castelldeasens Bisbat de Lleyda.

Maria Angela Borrás y Manyach de la vila de Cornudella Archebisbat de Tarragona, de songrat y cert sciencia constihueix, crehe, y ordena Procurador seu ( una línia sense llegir ) que en son nom puga vendrer, y alienar tota aquella casa y hisienda, o, part de ellas que te, y posseheix en la vila, y terme de Castelldasens firma Apochas de haver rebut, pagar ab casa y terras, o part de ellas deutes ço es de pensions de censal de curs y llegats tant pios, com profans, actes funerals y gastos de ells, de sos passats. Promet tenir per ferm y agradable y de no revocar lo que son dit Procurador fara. Renunciant. Jurant. Actu. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testes Jaume Vallés y Joan Jou de Castelldasens.

 


Dia nou de Septembre any mil set sents vint y vuit en Castelldasens Diocesis de Lleyda.

Lo honorable Francisco Saltó de la vila de Castelldasens del Bisbat de Lleyda, atenent y considerant, que sos bens estant obligats y precariats a molts, y diferentes censals; y haver hi de present molts gastos contra ell fets, moltas quantitats de pensions cesses, y no poder de present satisfer, ni gastos, ni pensions, y atenent, y considerant que mes en dies se aniria carregant, y ab la carrega mes impossibilitant a la satisfaccio, y solució de ditas pensions cessas, gastos, y pensions corrents; per lo tant per aparexerli no trobar via, modo, ni forma mes convenient, y menos damprosa. Dit Francisco Saltó de songrat certa sciencia per ell y per sos hereus qualsevol successors ven y ab titol de vendició concedeix perpetuament al Dt Ramon Manonellas Prevere Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens, eo, a la dita Parroquial Iglesia de Castelldasens, eo, a las celebracions de Missa, y Aniversaris fundats en la dita Iglesia, y tambe, y juntament al dit Rt Ramon Manonellas Prevere com a privada y laica persona per les causes y rahons se marraran en lo present acte de perpetua vendicio per lo preu de tres sentes vuit lluires Barceloneses dich 308 ụ Barceloneses. Las heretats seguents y mencionadoras en lo present acte avaluadas, y judicadas, per orde del Mt Rt P. Dn fr. Vicent Vilanova Monge Cartuxa Procurador en la obediencia de Castelld. Sr Directe de dita vila (?) per los Proris qui son Jacinto Pau, Macia Queralt, y Joseph Mora tots pagesos de dita vila tots, y (?) juramentats per dita judicacio.

Primo tota aquella heretat plantada de olivers vulgarment dita y anomenada la planta de les forques de tinguda de tres jornals de terra poch mes, o, menos en dit terme situada, que confronte á Sol Ixent ab la serra dita de les forques, a ponent ab terres de Jacinto Pau, a mitg dia part ab terres de Macia Queralt, y part ab terres de Jaume Marchs, que totas eran en temps passat de Jaume Queralt, y a tremontana ab la carrerada y altres confrontacions si ni haja.

Item altra heretat plantada de olivers a la partida dita vulgarment la Bassa den Aguiló de tinguda de tres jornals de terra poch mes, o, menos; la qual confronte a Sol Ixent ab dita Bassa, a ponent part ab terres de Joseph Sans, y part ab terres de Joseph Mora; a mitgdia ab lo camí va de Castelldasens a la vila de les Borges, y part ab terres del Mora y a tremontana ab terres de Pere Joan Vives que antes les possehia Joan Baptista Sans quondam.

Item altra heretat terra campa de tinguda de sis jornals poch mes, o, menos vulgarment anomenada lo tros del mitg de Camí Puigvert; perque y passe per la heretat lo Camí de Castelldasens a Puigvert; la qual confronte á Sol Ixent part ab terres de Joseph Corcó, y part ab terres, o bagants, o, terres del Sr, a ponent y tremontana ab les mateixes confrontacions menos Corcó, y Mitgdia ab lo Camí Real va de Castelldasens a la Ciutat de Lleyda. Y per dit Renunciant, Jurant, Actum. Volent, y consentint las parts que lo present acte de vendicio sie allargada a us y practica de perit notarial ab totes les clausules necessaries posar en semblants actes.

Testimonis Joseph Queralt, y Blasi Vernaus joven pagesos de Castelldasens.Dit dia, y any sobredits en Castelldasens Illerdense Diocesis.

Jo Ramon Manonelles Prevere y Vicari de la Parroquia de Nª Srª Maria de la Assumpcio de la vila de Castelldasens Illerdense Diocesis; tant en nom de dita Parroquial Iglesia com en nom meu y privada persona per lo que ami me expecte, de mon grat, y certa sciencia firmo Apocha al honorable Francisco Saltó de la sobre mencionada quantitat de 308 ụ Barceloneses dich tres sentes vuit lluires Barceloneses en lo antecedent acte mencionades; y dites tres sentes y vuit lliures; han servit es a saber las dos sentas xexanta sis lluires sis sous, y vuit diners per la celebracio de las missas lectas, y Aniversaris estavan obligats los bens de dit Saltó que se encontraran en lo Racional, eo, nota de las obligacions y fundacions de dita Iglesia escrit, y autenticat y tret de restaments y fundacions per lo Rt Mº Joan Baptista Segria olim Vicari y altres; y restants quaranta, y una lluira tretse sous y quatre per part de pensions diverses, drets funerals, porrates dels Censals, y salaris de tots los actes y Apochas de dit Saltó. Es ideo. Renunciando, Jurando, Actum, fiat large ad stylum artis notariae, Cumoibus clau si agni in similibus Intris appeni solitis.

Testimonis Joseph Queralt, y Blasi Vernaus jovens pagesos de Castelldasens.
Dia nou de Septembre any mil set sents vint y vuit en Castelldasens Illerdense Diocesis.

Lo honorable Francisco Saltó de la vila de Castelldasens del Bisbat de Lleyda, atenent, y considerant que sos bens estan obligats a molts y diferents censals, varios, y diferents deutes, y no tenir de present modo, via, ní manera menos damprosa que per vendició de aquells pera poder lluir quitaras, pagar pensions deverses gastos, per lo tant de son grat, y certa sciencia, atenent y considerant que Isidro Masot pages de la vila de Aspa del mateix Bisbat es gravat com a fermança á pagar las pensions y terras esdevenidoras, y lluicio de aquells censals que en lo (mitja línia sense llegir) faran per estar obligats per fermança haver se li fets diferents gastos. Per lo tant de songrat, y certa sciencia ven perpetuament al sobredit Isidro Masot, y aqui ell voldra, y a Genis Veleta. Ypothecari de la vila de les Borges Blanques de Urgell per lo preu de 675 ụ Barceloneses dich sis sentes setanta sinch lluires Barceloneses. Las heretats en lo present acte calendades, y es a saber; Primo tot aquella heretat de terra campa que dit Saltó te, y posseheix en lo terme de la vila de Castelldasens situada en la partida vulgarment dita, y anomenada; Coma Ribelles per lo preu de 180 ụ Barceloneses dich sent vuitanta lluires Barceloneses la quan confronte a Sol Ixent ab terres de Joseph Angles, á ponent ab terres de Joseph Miró, á mitgdia ab la serreta del Mafit de Joan Baptista Sans y ara Pere Joan Vives, y a tremontana ab la serra del pla den ras de tinguda de dotse jornals de terra poch mes, o poch menos.

Item altra heretat, eo, pessa de terra campa ab sis oliveres plantada en lo mateix terme, vulgarment dita, y anomenada la hera de Saltó per lo preu de sent trenta sinch lliures, dich 135 ụ Barceloneses la qual confronte a Sol Ixent ab terres dels Povills de Rafael Fontánet; á ponent part ab terres de dos parts de Joseph Corcó, Pau Riber major, y antes Castellnou y ab lo cami va de Castelldasens á Juneda y part ab terres de Joseph Miró, a mitgdia ab terres de Joan Baptista Sans, y ara Pere Joan Vives, y a tremontana ab terres de la viuda de Anton Costafreda, y de Pau Riber sobre mencionat de tinguda de vuit jornals poch mes, o,menos.

Item altre tros de terra campa en lo mateix terme de Castelldasens situat en la partida vulgarment dita, y anomenada lo cami de Puigvert de tinguda de vuit jornals poch mes, o, menos per lo preu de 110 ụ Barceloneses dich sent, y deu lluires, lo qual confronte a Sol Ixent ab terres del Señor; y a ponent, á mitgdia ab lo cami de Castelldasens a Puigvert; y a tremontana ab terres dels Povills de Rafael Fontanet, y se anomene lo tros mes avans de cami de Puigvert.

Item altra pessa de terra campa en dit terme situada en la partida vulgarment anomenada del cami de lleyda, y vulgarment dit, y anomenat lo tros, eo, pessa de terra mes prop haguda de deu jornals de terra per lo preu de sent lluires Barceloneses; dich 100 ụ Barceloneses, lo qual confronte a Sol Ixent ab terres del Señor, a ponent ab terres de la viuda de Anton Costafreda, á mitgdia, ab terres de Pau Riber menor dit lo hereu, eo, Riber de la Carniceria, y a tremontana ab lo camí Real va de la vila de Castelldasens a la Ciutat de Lleyda.

Item altra heretat, eo, pessa de terra en dit terme de Castelldasens situada en la partida vulgarment dita los Comellás, eo Barranch plantada de olivers de tinguda de tres jornals de terra poch mes, o, menos; judicada en 150 ụ Barceloneses dich sent sinquanta lluires Barceloneses la qual confronte a Sol Ixent part ab terres dels Povills de Pau Vernaus, y part ab la carretera, a ponent part ab terres de Pere Ribelles, Joan Baptista Ribes, y Joseph Miró; a mitgdia ab la carrerada; y a tremontana ab lo Camí Real va de Castelldasens á la Ciutat de Lleyda. Y oberta a advertencia de Genis Veleta sols te y posseheix en ditas heretats sentanta lluires Barceloneses dich 70 ụ Barceloneses per medicinas presas en sa botiga y ses Antecessors per los quondams Saltó, y dit Genis Veleta a cosa está obligat mis obligue com de Masót se deia mes llargament en lo present acte, y Apocha calculadora al peu de aquest acte les quals pesses de terra, eo, heretats foren judicades per orde del Mt Rt Pdn Vicent Vilanova Monge Profés Procurador de la obediencia de Castelldasens del Real Monestir de Cartuxos de Escala; Com a Sr directe y alodial per los Prohoms de dita vila quí son y foren nomenats Jacinto Pau, Macia Queralt, y Joseph Mora tots pagesos de dita vila ab les ( solumpcio ) tots acostumades; Per lo que dit Isidro Masót pages de dita vila de Aspa que se obligue á aportar las pensions de censal y pagarlas las qualls dit Saltó estavan obligats per fermansa, o, per estar obligats simul et in seli deoms, ( i al mateix temps se li deu ) y pagar las pensions lessas a la Marmessora que son 147 ụ 5 ȡ Barceloneses dich sent quaranta set lluires sinch sous y los gastos que (pugem) suma de 56 ụ 18 ȡ Barcelonesos dich sinquant sis lluires divuit sous Barcelonesos; y mes avantsores per gastos, eo, per feines ha pagat per dit Saltó 56 ụ 10 ȡ dich sinquant sis lluires deu sous Barcelonesos per gastos fets per lo procurador de dita Marmessoria com constara an los comptes de dit Procurador, a la solucio de las quals cantitats oblige a y especialment hipotecha ditos bens y demes sens conforme esta obligat ab totes les clausules necessaries. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testes sent Joseph Querált y Blasi Vernaus Jovens pagesos de Castelldasens.Dits dia y any sobredit en Castelldasens Illerdense Diocesis.

Lo honorable Isidro Masot pages de la vila de Aspa del mateix Bisbat de songrat, y certa sciencia firma Apocha al honorable Francisco Saltó de la vila de Castelldasens de las quantitats en lo antecedent acte mencionat de haverlas agudas, y rebudas en la forma, y modo de ell expressadas; obligantse dit Masót a pagar y correspondrer las pensions de censal expressades a la Marmessoria de Nebot, y comunitat de ( V. Ill. de ...) conforme conste en ses primitius actes de obligacio ( ? ) o de companyia, per lo Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylum artis notariae de consensu perdium cum orbey clausubja apperi Alitis.

Testes St proximé dicti u nominati.


D. D et anno ut supra en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Genis Veleta Apothecari de la vila de les Borges Blanques de Urgell del bisbat de Lleyda; de son grat, y certa sciencia firme Apocha al honorable Francisco Salto de la vila de Castelldasens del mateix Bisbat de esta content pagat y satisfet de totas las medicinas havia pres son Pare Miquel Joan Saltó a ell en sa botiga per haverne rebut ab terres judicades en el sobre mencionat acte de Isidro Masot, y compras, y en varias cosas la suma de setanta lliures Barceloneses dich 70 ụ Barceloneses per lo que renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylum artis notariae. Cum consensu particum. (amb el consentiment de les parts).

Testes St proxime dicti et nominati.D.D. et anno proximé ditis en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Francisco Salto de la vila de Castelldasens Illerdense Diocesis, per no tenir via, ni manera menos damprosa que al present se puga socorrer, per satisfer, y pagar los deutes; per lo tant de songrat y certa sciencia ven perpetuament tot aquell tros de terra campa en dit terme de Castelld. Situat en la partida dita y vulgarment anomenada dels Gramenals de tinguda tres jornals de terra poch mes, o. Menos, lo qual confronte a Sol Ixent ab terres de Pau Riber major, y antes Castellnou, á ponent ab lo cami Real va al Cogul á Mitgdia ab dit Riber y a tremontana ab terres dels povills de Rafael Fontanét per lo preu de quaranta lluires Barceloneses dich 40 ụ Barceloneses als honorables; Rt. PP. fra Llorens Bosch olim Vicari de Castelld. y al Rt. P. fra Joseph Gener tambe olim Vicari de Castelld. per satisferlos part de pensions cesses, a ells dejadas per celebracions a que dit Saltó estava obligat, y es a saber al Rt.P. fr. Llorens Bosch deu lluires catorse sous; dich 10 ụ 14 ȡ y al Rt. P. Fra Josep Gener 23 ụ 8 ȡ, dich vint y tres lluires vuit sous y vuit diner judicada la terra per los Prohomes, proximé nomenats en los antecedents actes. Y lo demes a la equivaluacio ha sortit per solució dels treballs de escripturas. Per lo que Renunciant. Jurant. Actum.

Testes St. Proximé dicti.


1729


Dia dos de Mars any mil set sents, vint y nou en Castelldasens Illerdense Diocesis.

Los Magnifichs Pau Riber menor dit lo hereu, eo, Riber de la Carniceria, o, prop de la Carniceria; y Joseph Mora pagesos Regidors de la vila de Castelldasens en lo any presente y corrent de songrat y certa sciencia en nom de Regidors de la presente vila firmen Apocha á Pere Joan Vives pages de la mateixa vila, de haver hagut y rebut de contants de mans del dit Vives la suma y quantitat de 137 ụ Barcelonesos dich sent trenta set lluires Barceloneses per lluició, y quitácio de aquells censals del dit Vives, y antes son sogre Joan Baptista Sans corresponia annualment a dita Universitat de la vila de Castelld. pensio annual sent trenta set sous, que fan suma de sis lluires diset sous Barcelonesos, y juntament las pensions cesses, que son 37 ụ 8 ȡ, que junts los dos partits prenen suma de 174 ụ 18 ȡ Barcelonesos, dich sent setanta quatre lluires y divuit sous Barcelonesos, donantse per pagats, y satisfets et Ideo. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat largé ad stylum artis notariae. Cum consensa partium.

Testimonis Pau Rosinach Cerurgia de la vila de Juneda, y Joan Nadal habitant en Castelldasens escrivá de dita vila.Dia 24 de Mars 1729 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Pau Riber major de dias pages de dita vila de songrat y certa sciencia firme apocha a Pau Riber menor de dies dit lo hereu, eo, lo Riber de la Carneceria, o , prop de la Carniceria nebot seu de haver hagut, y rebut, y de estar content pagat, y satisfet de tots los drets, veus, y accions a ell pertañents en la casa y bens de son pare (excepte a drets de vincle) de tot lo que li prometeren en Capitols Matrimonials quant casa dit Pau Riber major ab sa Povilla Castellnou de dita vila; per haverli son pare pagat tot lo que li prometé. Y per lo tant firme la present apocha a dit Pau Riber son nebot Renunciant. Jurant. Actum.

Testimonis Miquel Noguer y Jaume Mora pagesos de Castelldasens.Dia 27 de Mars 1729 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Noverint Universi com lo Molt V. P. Vicent Vilanova Monge Profes de la cartuxa de Escala Dei Procurador de la Obediencia de Castelld. de son grat y certs sciencia confesse haver hagut, y rebut de contant de mans de Ramon Porqueres pages de Torrebesses del mateix Bisbat la suma y cantitat de vint y nou lluires Barceloneses en presencia del notari y testimonis baix escrits; y dita quantitat es per lo preu, y propietat de un sensal, que tots anys de semblant quantitat corresponia dit Ramon Porqueres al Real Monestir de Escala Dei per haver comprat una heretat en lo terme de Torrebesses situada dita lo Siscar, que antes possehia Joseph Soro ab semblant pensió; la qual heretat confronte a Sol Ixent ab lo camí va de Torrebesses a la Pobla de la Granadella; á Mitgdia ab Joan Baptista Mor, a ponent ab Pasqual Ferrer, a tremontana ab comu de vila; y dit V. P.P. que en ell, ni sos successors en son ofici demanaran dita propietat ni pensions de dit censal; ans be renuncie dita propietat, y pensions. Jurant. Actum. Fiat large ad styulum artis notariae.

Testimonis son Pau Masdamunt de Flix Bisbat de Tortosa, y Joseph Tost de Serviá Bisbat de Lleyda.


 

Dia quatre de maig 1729 en Castelldasens Illerdense Diocesis.

Noverint Universi con lo molt V. P. fr. Dn. Vicent Vilanova Monge Profes de la Cartuxa de Scala Dei Procurador de la Obediencia de Castelldasens, de songrat y certa sciencia arrende, eo per titol de arrendament consedeix per lo temps de tres anys, que comensára dia vuit de Maig lo terme dit de Torre den Ribera, eo, lo dret de herbesar, y las ayguas á Anton Barrí Panadas del lloch de Sas Corregiment de Pallás Bisbat de Lleyda per lo preu de 1101 ụ Barceloneses; dich mil sent y una lluira Barceloneses que correspondra á pagar quiscun any 367 ụ Barceloneses dich tres sentes xexanta set lluires Barceloneses, ab or, o, plata la mitat dia del St. Antoni de Gener, y lo cumpliment dia de Santa Creu de Maig, ab los pactes enquant a Guerra y Peste acostuma arrendar lo Mt Ill, V. Capitol de la Ciutat de Lleyda; ab obligacio de tots sos bens mobles. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis Jaume Valles y Joan Jou de Castelldasens.Dia set de Maig 1729 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Francisco Domenech pages de Ulldemolins Archebisbat de Tarragona de songrat y certa sciencia confesse deurer y voler pagar á Joseph Vernaus pages de Castelld. la suma de vint y una lluiras Barceloneses dich 21 ụ Barceloneses per lo preu de una vaca pel vermell de edat de sis anys tal a qual un sach de ossos pagadoras onse lluires dia 24 de Juny proxim vinent, y las restants deu lluires dia 24 de Agost del mateix any; precari la mateixa vaca: y obligue tots los bens mobles. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large.

Testimonis Joseph Saltó, y Joan Jou de Castelld.Dia vint y nou de maig 1729 en Castellda. Illerdense Diocesis.

Lo Rt. Mr. Simó Pons Benediciat de la Parroquial Iglesia de St Salvador de la vila de Juneda del mateix Bisbat Curador anomenat per los Povills de Francesch Flix quondam de Castelld. com conste, per lo Mt.Rt. I.V. P. Prior de Scala Dei; y Jacinto Pau de Castelld. marmessor anomenat en acte de visita ut videnti patebit, pera cumplir lo disposat en dit acte de visita per haver Mort la testada Cipriana Flix y Pons, desot grat y certa sciencia funden perpetuament celebradors los aniversaris en sufragi de la anima de dita Cipriana Flix y Pons, y per quant tota celebracio ha de ser dotada de suficient charitat assenyalen per la celebracio dels dos dits aniversaris una lluira Barcelonesa deu sous per quiscun; y pera cumplir donen en precari y assignen una heretat en lo terme de Castelld. situada en la partida dita les Costes, tinguda de dos jornals de terra, poch mes, o, menos, que confronte a Sol Ixent ab terres dels sobredits Povills Flix, a ponent ab lo camí va de Castelld, a la vila de Borges y Juneda, a mitg dia ab terres del Sr y a tremontana ab terres de Jacinto Pau; ab tres olivers al cap de les feixes y alguns ametllers y magraners Prometen, Renunciant, Jurant, Actum, fiat large.

Testimonis Joan Jou, y Francisco Bonet de Castelld.D. D. et anno ut supra en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo Rt Mn. Simo Pons, Curador dels bens y Povills de Francesch Flix atenent y considerant que Francesch Flix quondam estava devent a Jacinto Pau de Castelld. La suma de vuitanta lluires Barceloneses, dich vuitanta lluires Barceloneses, y per no tenir via menos damprosa pera satisfer y pagar dita quantitat, que alienar una heretat sita en dit terme; per lo tant de songrat y certa sciencia ven y per titol de vendicio concedeix a dit Jacinto Pau una heretat sita en lo terme de Castelld. a la partida dita de les Vinyes tinguda de quatre jornals plantada ab set, o, vuit olivers; advertint que los rench dels olivers de la espona quede a favor dels Povills per lo sobredit preu; la qual confronte a Sol Ixent ab Josep Ferrer, a ponent migdia, y tremontana ab terres dels mateixos Povills. Prometent. renunciant. Jurant. Fiat large.

Testes proxime dicti

 


D. D. et anno ut supra.

Jacinto Pau pages de Castelld. de songrat y certa sciencia forme Apocha al sobredit Rt. Mn. Simo Pons Curador de haver rebut las sobreditas vuitanta lluires Barceloneses en la forma en lo demunt acte mencionadas. Prometent. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes proxime dicti.

 


Dia 29 de maitg 1729 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Atenent y considerant que los Povills del quondam Francesch Flix pagesos de Castelld. estan gravats y devent al Real Monestir de Scala Dei, de una part es a saber de pensions de curses de aquell censal preu, y propietat sent sinquant lliures, dich sent sinquanta lluires Barceloneses y en Pio annual set lliures deu sous Barceloneses des del any 1706 fins al any 1717, inclusive, que suma 82 10 ȡ Barceloneses dich vuitanta dos lluires y deu sous Barcelonesos; y altra part de censals 114 ȡ 6,dich una lluira catorse sous sis diners fins al any 1729, inclusive als 15 de Agost; com, y tambe 2213 ȡ 10 d, dich vint y dos lluires y tretse sous deu diners, que junts tots los partits prenen suma de 10618 ȡ 4 d Barcelonesos dich sent sis lliures divuit sous y quatre diners com conste en lo llibre dels grans, y altres llevadors; y a cumpliment de tots deutes, fins al dia present en este acte calendat; y no tenir via, ni modo mes convenient y menos damprosa per dits Povills per satisfer al dit Real Monestir de Scala Dei. Per lo tant lo Rt. Mn. Simo Pons Pre. Bt. de la Parroquial Iglesia de Sant Salvador de la vila de Juneda del mateix Bisbat Curador anomenat per lo Mt. Rt. y Vdo. P. Prior de Scala Dei, eo, son llegitim assessor lo Dr. Joseph Mallada de la Ciutat de Lleyda, ut videnti patebit de songrat y certa sciencia com a curador ven y per titol de vendicio concedeix perpetuament al Molt V. P. Dr. Vicent Vilanova Monge cartusiense Pdor. de la obediencia de Castelld.; eo al Real Monestir de Scala Dei, una hera ab son farreginal, y part de corral badivol tambe contiguo, que tot junt confronte a sol Ixent ab la carretera que va a la bassa, a mitg dia ab la carrerada passe entre dit farreginal, y corral dels povills de Anton Costafreda, a ponent part ab un corral de Jacinto Pau, part ab un corral dels dit povills Flix, part ab Joan Matheu, part ab Joseph Ferrer y part ab lo corral dels sobredits Povills Flix; y a tremontana ab corral y ambits del dit Real Monestir de Scala Dei; per lo preu de las sobreditas 10618 ȡ y quatre diners dich sent sis lliures divuit sous y quatre diners Barcelonesos. Extra surs. Provictens. Renunciant. Jurant. Artes. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis Joseph Cervelló Bt de la Cathedral Iglesia de Tortosa, y Pere Corcó Batlle de Castelld.D.D. et anno ur supra.

Lo Molt R. y V. P. Dn. Vicent Vilanova Monge Cartusiense Procurador de la obediencia de Castelld. de songrat y cert sciencia firme apocha al Rt Mn Simo Pons curador dels Povills Flix de estar content pagat y satisfet de la sobredita quantitat en proxim acte mencionada; com y tambe de tots los deutes fins al dia presente poguessen deurer los bens dels dits povills Flix al Real Monestir de Scala Dei per qualsevos titols, causes, o rahons, fent les absolucio general de tots. Promittents. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testes proxime dicti in venditione.Dia 13 de Nohembre any 1729 en Castelld.

Los honorables Pere Corcó Batlle de Castelldasens y de Jaume Valles Regidor, atenent que dia 14 de Abril de 1729 feren venda al publich ( encant ) de unes pesses de terra de diferentes particulars per pagar lo Real ( catastro ) haver fet a les hores ( cuies ); per lo (?) y any damunt dits, los sobredits Batlle y Regidor venen a Macia Queralt pages de dita vila un tros de terra campa a la partida dita dels (?) de un jornal quatre porques poch mes, o, menos que confronte ab Sol Ixent part ab terres de Salvador Saltó, y de Jacinto Pau, a ponent ab terres de Pau Riber de la Carniceria, a mitg dia part ab terres de Jaume Valles, y de Pere Ribelles, a tremontana ab terres de Pau Riber de la Carniceria per lo preu de 18 ụ Barceloneses dich divuit lluires Barceloneses; lo qual tros de terra era dels Povills de Rafael Fontanet quondam y per no poder pagar lo Catastro, lo veneren. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis Francisco Bonet y Matheu Jou.D.D. et anno ut supra.

Los honorables Pere Corcó Batlle y Jaume Valles Regidor venen a Macia Queralt pages de Castelld. tot aquell tros de terra campa plantat ab 17 o, 18 olivers y ametllers a la partida dita la Coma Franca de tinguda de 19 porques poch mes, o, menos, lo qual ere dels povills de Francesch Vernaus quondam per lo preu de 20 ụ 5 ȡ Barceloneses dich vint lluires sinch sous Barceloneses per pagar lo Real Catastro, lo qual tros de terra confronte a Sol ixent ab terres de Joseph Farrer, á ponent ab terres de Pau Riber major, eo, del Racó, a Mitgdia ab dit Riber, y a tremontana part ab terres del dit Ferrer, y part ab terres dels Povills de Anton Costafreda. Renunciant. Jurant. Actum. Fiat large ad stylus artis notariae.

Testes proximé dicti.D. D. et anno ut supra.

Los sobredits Batlle y Regidor firme Apocha a Macia Queralt de haver rebut de contants las sobreditas trenta vuit lliures sinch sous per lo preu de las sobreditas pessas de terra per pagar lo Real Cadastro. Renunciant. Jurant. Actum. Fita large ad stylus artis notariae.

Testes proximé dicti.

 


Nota afegida a la pàgina:

Dia 20 de febrer 1736 Blasi Vernaus ha donat 20 ụ 5 ȡ Barcelonesos a Francisco Queralt y per fugir litigi li ha cedit lo tros concellant lo present acte volent no tinga valor algu presents per testimonis Miquel Ribelles Batlle y (Pau) Riber Regidor. Ramon Manonelles prevere.

 


Any 1730

 

Dia vint-i sis del mes de febrer de l'any de Nostre Senyor de mil set-cents trenta. En la vila Castri asinorum Ilerdense Diòcesis. (llatí)

Noverent vui versis quod jo Simon Pons Procurador i Beneficiari de la vila de Juneda de la diòcesis de Lleida tutor i curador dels descendents, y dels bens del quondam Francesch Flix de la vila de Castri Asinorum de la dita Diòcesis. ( Unes línies amb llatí )

 

Tothom que vulle entendrer en comprar part de la casa del quondam Francesch Flix de la vila de Castelldans ab los olivers situats en la partida del tossal redó, lo tros del Cami de Juneda prop del tros den Tarragó, los bancalets del dit Cami de Juneda, lo dit tros del mangraner; y lo tros Cami de Juneda prop la Creueta Roja, que y diga que al mes donant se lluirara si plau al Curador y se venen junts los trossos ab la casa. Sapia lo comprador que no entre en la venda sino una pica per posar oli, la que voldrá donar lo Curador, y sapia lo comprador que la part de la casa se ven y la part que confronte ab casa de Josep Ferrer fins a la paret mestra que parteix, y part del corral que esta señalat ab obligacio de fer a ses costes las tapias diu tiran los corrals. Sapia lo comprador que del preu oferira se haja y dega encarregarse sent lluires a sensal que es part, o. Mitat de dos sentes lluires, que los hereus del quondam Francesch Flix fan al benefici de St Francisco Xavier, y dega tambe quitar las altres sent lliures dins lo espay de dos anys des del dia de la compra, y lo demes oferira sia ab diner contants item que lo comprador dega entregar copia del acte del encarregament, y tambe pagar lo acte de la venda y deu sous al nunci per son salari, Ita est Manonellas Vicari.


Dia nou de Mars mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo Rt P. Dn. Jaime Viladebaix Procurador de la Real Cartuxa de scala Dei en la obediencia de Castelld. de songrat arrende per lo temps de tres anys les herbes y aygues dels termes del Mas Roig devall la vila Pinell Cervabella, conforme se arrenda ab los mateixos pactes del acte fet en dos de Maig del any mil set sents vint y vuit de Pere Buscoll de (...dalló) de la Serdanya francesa Majoral dels que narre lo acte de 1728 es a saber per lo preu de 1890 ụ Barceloneses pagadoras cada any sis sentes trenta lliures, dich 630 ụ Barceloneses prometent los amos renovaran dit arrendament al baixar de Montaña, y comensara dit arrendament en lo any 1731 per Santa Llucia, y finira dia tres de Maig de 1734. renunciant. Jurant. Actum fiat large ad stylus artis notariae.

Testes Isidro Matas de Cabanabona Bisbat de Urgell y Thomas Queralt de Castelld. de la familia.

Aprovat per Mononellas Prevere, Vicari i notari.

Ratificaren, firmaren y juraren lo sobredit acte Thomas Piguellan y Pere Tressera com a testimonis 9 de maig de 1730.Dia deu de Abril any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Macia Queralt pages de Castelld. Bisbat de Lleyda de songrat y certa sciencia per ell y los seus ven perpetuament á Jaume Noguer pages habitant en lo lloch del Albages y del mateix Bisbat un pati de casa ab corral situat en lo carrer major que confronte la casa a sol ixent ab la casa de Thomas Seró, a ponent ab lo carrer del forn; a mitg dia ab lo forn; a tremontana ab lo dit carrer major, y lo corral confronte a sol ixent ab lo corral y casa de Thomas Seró, á ponent ab Murs de vila, y Jacinto Iglesies, amitgdia ab Murs de vila, a tremontana, ab lo carrer del dit corral y forn per lo preu de trenta lluires Barceloneses, y per no tenir lo sobredit Noguer comprador diners per pagar de contants se encarregue trenta sous rendals annuals pagaders tots anys dia primer de Janer; al dit venedor y als seus fins y atant haja lluit y quitat la sobredita quantitat de trenta lluires, y volen les parts lo sobredit acte sia allargat segons costum de notaria. Renunciant. Jurant. Artis.

Testimonis Joseph Roca y Joan Jou de Castelld.Dia onse de Abril any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Los honorables Isidro Borras, teixidor y Maria Angela Borras Manyach conjuges de Castelld. del Bisbat de Lleyda de songrat y certa sciencia venen perpetuament part de la casa y corral que tenen y posseheixen per sos justos titols situada en la vila de Castelldasens, prop la bassa á Gabriel Casanoves mestre ferrer y a Teresa Casanoves conjuges habitants en Castelld. ab imo us ad summum la qual confronte a Sol ixent ab lo cami va a la bassa y moli del oli; a ponent ab lo cami Real, o carretera de la Creu del ( Riu ), a mitgdia ab casa y corral dels dits venedors, y a tremontana ab pati de casa, eo, farreginal de Macia Queralt; per lo preu de sent y vint lluires Barceloneses y un sou de sens corresponedor, y pagador lo sens tots anys al Real Monestir de cartuxos de Scala Dei Señor de dita vila de Castelld; y per no tenir los sobredits Casanoves conjuges compradors diners contants per pagar las sobreditas sent y vint lluires de songrat y certa sciencia se encarreguen sent y vint sous de censal renduals annuals pagadors als dit venedors del dia dalt dit en un any, y aixi consecutivament fins que hajan lluit y quitat la sobredita quantitat de sent y vint lluires, donant per precari la mateixa casa y ab obligacio de tots sos bens. Renunciant. Jurant. Actum. Y volen les parts lo present acte sie allargat a estil de perit notarial. Ramon Mononellas Prevere Vicari.

Testimonis son Joan Jou y Blasi Vernaus de Castelld.Dia setse de Abril any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Sia a tots sabut con lo honorable Macia Queralt pages de Castelld. del Bisbat de Lleyda de songrat y certa sciencia; per ell y los seus successors ven perpetuament a Macia Donés de la vila de Bonach del Regne de fransa Bisbat de Cosserans part de la casa te y posseheix en lo lloch del Albáges del mateix Bisbat ab imo us, ad summum, des de la part inferior a la part superior linia recta. La qual confronte a Sol Ixent ab casa del dit Macia Queralt venedor, á mitgdia ab lo carrer publich, á ponent ab Ramon Quadrat a tremontana ab Murs de vila; Item li ven una pessa de terra campa a la partida dita dels horts tinguda mitja porca poch mes, o, menos, la qual confronte a Sol ixent ab la vall de la aygua dels horts, á mitgdia ab terres de Thomas Seró, á ponent en la Garriga; y a tremontana ab Jacinto Iglesies. Item li ven altra pessa de terra en la partida dita dels Forcats, tinguda poch mes, o menos deu jornals confronte a Sol Ixent ab la Serra dels Vinyals, y Coma (Astremera ), a mitg dia ab la Serra de Vall de Reitg, á ponent ab Jacinto Iglesies, a tremontana ab la dita Serra de Coma Naubert, la qual venda de part de casa y heretats fa dit Macia Queralt al dit Macia Dones per lo preu de sent lluires Barceloneses; a fer de censal quiscun any sent sous fins y atant haja lluit y quitat dita quantitat donantli permis de facultat de poder de sinquanta lluires quitar pagadora dita pensio tots anys dia vint y sinch de Desembre; Reservant empero dit venedor, que no entra en la venda de la part de dita casa, lo trull, eo las pedras del trull, o la moles, y per a pesar oli que el dit venedor ha de traurer a propi y gastos prometent dit venedor estarli de lluicio; y per quant lo sobredit Macia Donés comprador predit no te diner contants per pagar dita quantitat per ell y los seus succesors de songrat y certa sciencia perpetuament feiyá haver quitat se encarregue sent sous de censal annuals, renduals, perpetuals ab pacte de poder quitar com es dit dalt en lo present acte. Y volen las parts ditas lo present acte sia allargat segons art y estil de perit notari. Renunciant. Jurant. Actum.

Testimonis Miquel Corco y Joseph Valles de Castelld.Dia vint y nou de Juny any mil set sents y trenta en Castelldases Diocesis de Lleyda.

Los Maestres Macia Queralt Batlle de la vila de Castelldases per lo Mº Rt y Vdo P. Prior del Real Monestir de Escala Dei orde de la cartoxa, Jacinto Pau Regidor en orde primer, y Jaume Valles Regidor en orde de segon de dita vila. Pere Ribelles, Pau Riber, Pere Corcó, Joseph Angles, Joseph Ribes y Pere Joan Vives, Joseph Mora, Francisco Riber tots del ajuntament de dita Vila; Miquel Ribelles, Joan Ribelles, Joseph Matheu, Joseph Corcó, Andreu Cerriar, Joseph Vernaus, Joseph Sans, Joan Matheu, Francisco Bonét, Joseph Saltó, Macia Matheu y Francesch Queralt. Individuos que componen la sobredita Vila, com a la major part de ella de songrat y certa sciencia y spontaneament arrenden al Magnifich Dr Lleonart Peguera lo dret de quinse que la sobredita universitat se te imposat per lluhir y quitar mals per lo temps de quatre anys que començaran a correr la cullita dels (grans) del present y corrent any y finiran la cullita del olu del any 1734, ab pacte que se obligan a pagar dit dret de quinse conforme paguint drets als Pares de Scala Dei ço es de grans y oli.= Lo preu empero promet pagar lo sobredit Dr. Lleonart Peguera per lo termini dels 4 anys es 1080 ụ Barceloneses dich mil vuitanta lluires Barceloneses. Lo modo empero de la paga es que promet donar de contants 600 ụ Barceloneses dich sis sentes lluires Barceloneses y les restants fins al cumpliment pagadoras sent sinquanta lluires cada un any lo dia cauran las pensions fa la vila al Monestir de Scala Dei, y les trenta lo ultim any per acabar de pagar lo dit arrendament pera cumplir en aço done formansa a Ramon Moragues Appothecari de la vila de Juneda pepúlat. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis Pau Rosinach Me Cirurgia de Juneda y Joan Nadal pages de Castelldases.Dia 19 de Juliol de 1730 en Castelldases Diocesis Illerdense.

Los Magnifichs Jacinto Pau y Jaume Valles pagesos Regidors de Castelld. de son grat y certa sciencia firmen Apocha al Magnifich Dr. Lleonart Peguera de haver hagut y rebut a ses hores voluntats de contants 600 ụ Barceloneses dich sis sentes lluires Barceloneses en presencia del notari y testimonis baix escrits y aixi Renunciant. Jurant. Actum. fiat large ad stylus artis notariae.

Testimonis lo Rt Dr. Thomas Nebot Pre. Beneficiari de Ulldemolins y Joseph Salto pages de Castelldases.

Ita approbat Manonellas Pr et vicarius et eo nou Notariae.Dia 30 Desembre 1730 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Isidro Borrás de Castelld. de songrat y certa sciencia confesse deurer y voler pagar al Rt Dr Ramon Gort PP de Torres de Segrela suma y cantitat de quaranta dos lluires denou sous Barcelonesos dich 42 ụ 19 ȡ Barcelonesos passats tots comptes per pensions cesses pagadores ab set anys, ab set iguals pagas, ab obligacio de tots los bens mobles. Renunciant. Jurant. Actum. fiat largé ad stylus artis notarium.

Testes Pere Valles y Pau Valles de Castelld.
Dia 22 de febrer 1731 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Los honorables Isabel Miró y Francisco Miró pagesos mare y fill respective de songrat venen Perpetuament a Francisco Farran pages habitant en Castelld tres jornals de terra campa poch mes, o, menos en la partida dita del Mas den Nyerri aço es dos parades de terra en lo dit tros per adot donat, aço es les dos parades o feixes mes avall que confronten a sol ixent ab terres de Jacinto Pau, a mitgdia ab Francisco Farran que es tros donat per adot y a ponent y tremontana ab lo Sr. Lo preu empero es trenta quatre lluires Barceloneses, dich 34 ụ Barceloneses. Per lo que Renunciant. Jurant. fiat large ad stylus artis notarium.

Testes sunt Matheu Jou y Joan Jou pagesos.
D. D. et anno ut supra.

Los sobredits venedors firmen Apocha de haber rebut les cantitats dalt citades. Renunciant. Jurant. fiat large ad stylus artis notarium.
Dia 2 de Juny 1731 en Castelld Illerdense Diocesis.

Lo V. P. D. Jaume Vila de baix Monge Procurador de Escala Dei fa procura a fr. Magi Pujol Religios cartuxo convers, y a fr. Joan Puig tambe Religios cartuxo convers ab les mateixos poders y la mateixa manera narre la procura per dit Procurador feta dia 21 de Abril de 1731 ab les mateixes clausules mutatis mutandis. Jurant. Actum. fiat large ad stylus artis notarium.

Testes St Geroni Serres Mestre sabater de la ciutat de Tortosa, y Franch Queralt pages de Castelld.Dia 12 de Agost 1731 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Jaume March de Mentanarto ven a Joseph Angles pages de Castelld. dos jornals de terra poch mes, o, menos, a una hora alguns olivers y ametllers situat en dit terme en la partida de les Forques per lo preu de trenta lluires dotse sous Barcelonesos, que confronte a Sol Ixent ab terres de Jaume Queralt, a ponent ab terres de Macia Queralt, a mitgdia ab terres de Jaume (Valles) y de Jaume Queralt a tremontana ab terres de la Iglesia que antes eren de Miquel Joan Saltó; y la hera confronte a Sol ixent y tremontana ab terres de Macia Queralt, a ponent ab terres del puvills de Joseph Miró y a mitgdia ab terres del Senyor. Donant de contants denou lluires y onse lluires dia 24 de Agost de 1732. fiat large ad stylus artis notarium. Jurando. Atnd.

Testes Miquel Ribelles y Joan Jou.D.D. et anno.

Lo dit Jaume March firme Apocha a Joseph Angles de denou lluires Barceloneses. Jurando. Atnd. fiat large.

Testes ut supra dicti.Dia trenta de Setembre 1731 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Lo M. Rt. P. D. Jaume Vila de baix monge Procurador del Real Monestir de Scala Dei de songrat y certa sciencia confereix, y a titol de establiment concedeix a Francisco Corcó pages casat, y a Anton Corcó fadri pages germans de la present vila tota aquella casa y corral continguo a ella situada en dita vila en lo carrer major prop la carretera que confronte a part devant ab dit carrer, apart detras y de un costat ab casa y corrals dels puvills de Rafel Fontanet, y de altre costat ab la carretera y casa de Joseph Corcó; la qual casa ere antes de Miquel Vernaus y en lo Abril del present any 1731 fou renunciada a favor de Scala Dei per son fill Joseph Vernaus; com hereu del sobredit de la qual renuncia consta en lo llibre de la Cort de la presente vila essent Batlle Macia Queralt; y dita venda y dita venda y nou establiment fa lo dit P. Procurador als sobredits per lo preu y ab los pactes seguents. Primerament donan de contants y per raho de entrada los sobredits simul et in soli olim deu lluires Barceloneses. Item se adossen y encarreguen tot a aquell censal de preu y propietat sen trenta lluires y pensio annual sent trenta sous que per acabar de edificar dita casa creá y funda a favor de Scala Dei lo sobredit Miquel Vernaus com consta ab acte en les scriptures de la Iglesia de Castelld. y encara que es veritat que les pensions cesses de dit censal y altres deutes de dita casa renunciada son ( molt tres ) cantitat; los sobredits compradors se obliguen a pagar solament ames del sobre expressat sent deu lluires Barceloneses que juntables sent quaranta que prenen suma la entrada y censal adossats fan la cantitat de Dos sentes sinquanta lluires Barceloneses, en que fou judicada dita casa per dos Mestres de cases, y les sobredites sent deu lluires les prometen pagar dins lo termini de onse anys contadors desde el dia present Deu lluires quiscun any, y pera seguretat es firme sa de pagar los sobredits donen en especial obligacio primerament la dita casa y en (dos línies sense poder llegir) partida del Mas den Nyerri tinguda catorse jornals ab alguns olivers, confronte a sol ixent ab terres del Senyor a ponent ab Pere Ribelles, a mitgdia ab lo cami del Albi, a tremontana ab la carrertera va al mas den Nyarri, es en General tots los bens. Item se encarreguen aquell mateix cens perpetuo que es una Galtina, advertint que de dit cens no se obligue a pagar ningun atras, si dels de vuy en avant. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Andreu Vernaus de Castelld. y Pere Joan (Vives) criat de Scala Dei.
Dia onse de Desembre 1731 en Castell. Illerdense Diocesis.

Lo M. Mº Joseph Puigcantó Pre. Rt. De la Cathedral Iglesia de Lleyda com a substitut de Francisco Puigvantó Jutge compulsador de la hisenda, y bens que foren del quondam Miquel Joan Saltó de Castelld. com conste dita procura dia 23 de febrer 1729 en poder del Dt. Joseph Queralt notari prevere de Lleyda distribuheix los bens als acreadors en la forma seguent: Primo a la parroquial Igleisa de Castelld. quatre jornals sis porques en lo tros detras dels corrals dit de las Roquetas que confronte a Sol ixent ab terres de Joseph Angles, a ponent ab lo terme de Bimferri, a mitgdia ab terres de Francisco Saltó, a tremontana ab lo terme de Bimferri, y lo preu de sinquanta lliures Barceloneses del que en firme Apocha lo Vicari en nom de la Iglesia. Jurando. Actum.

Item a la vila de Castelld. per deutes de dita casa deu jornals sis porques terra en lo terme del mas Roig avaluat en sent trenta nou lliures Barceloneses que confronte a Sol ixent ab terres de Joseph Saltó de Albesa, a ponent ab terres del Sr, a mitgdia ab la Serreta, y a tremontana ab la Serreta alta, o terres del Sr. del que no firmaren Apocha Pere Corcó y Francisco Riber Regidors. Jurando. Actum.

Item a Joseph Saltó de Albesa sinch jornals sis porques poch mes, o, menos en lo terme de mas Roig que confronte a Sol ixent ab terres de Columbo Saltó de Albesa, y ab terres de la vila de Castelld: a mitgdia an terres del Sr. y a tremontana Renuntiando, y firme Apocha, Jurando. Actum.

Item a Columbo Saltó de Albesa tres jornals, confronte a sol ixent ab Pere Sagarra de les Borges, a ponent ab Joseph Saltó de Albesa, a mitgdia ab lo Sr. y tremontana Renunciant. Jurant. Actum. y firma Apocha.

Item á Pere Sagarra de les Borges en lo mateix tros un jornal sis porques, confronte á sol ixent mitgdia y tremontana ab terres del Sr. á ponent ab terres de Columbo Saltó y firmá Apocha. Reninciant. Jurant. Actum.

Item á Joseph Saltó de Castelld. la mitat de la casa, lo hort y la sitja esta demunt dit hort, que confronte de part devant ab lo carrer publich major, de part detras ab lo carrer va al sitjar, de un costat ab pati de dita casa y de altre costat ab la casa de Catharina Saltó y Theresa Saltó germanes y firma apocha. Renunciant. Jurant. Actum.

Item a Catharina Saltó, y Theresa Saltó germanes la altra mitat de la casa ab perxe y exida que confronte á part devant ab lo carrer major, a part detras ab lo carrer va al sitjar, de un costat ab Joseph Saltó, y de altre ab Pere Ribelles.

Item los dos farreginals de les costes, y un jornal sis porques en lo tros detras dels corrals que confronte a sol ixent y mitgdia ab herms, a tremontana ab terres de la Iglesia, a ponent an lo terme de Bimferri y firmaren Apocha. Renunciant. Jurant. Actum.

Item a Francisco Saltó lo mas de Vallbona ab ses olivers que confronte a sol ixent ab la viuda Costafreda, a ponent ab la Serra de la Comafranca; a mitgdia part ab Blasi Vernaus y part ab Francisco Bonet, a tremontana ab Garriga, y este tros ha quedat solament per le hereu, y volen les parts los presents actes y Apoches sian allargats á estil y art de notari.

Testes Joseph Mora y Joseph Vernaus pagesos de Castelld.
Dia vint Desembre1731 en Castell. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Macia Queralt Batlle de Castelld. Jaume Pau, Joseph Mora, Miquel Ribelles, Pau River, Joseph Angles tots del ajuntament fan procura a Pere Corcó y a Francisco Riber Regidors, pera a vendrer deu jornals sis porques de terra en lo terme del mas Roig que te la vila posseheix per ( sos pistos ) titols per lo preu de sinquanta lluires Barceloneses. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large ad stylus artis notarium.

Testes Joan Jou habitant en Castelld. y Pere Joan Manonellas de la vila de Agramunt.Dia 29 de Desembre 1731 en Castell. Illerdense Diocesis.

Lo honorable Pere Ribelles pages de dita vila confesse deurer á Pere Viladebaix pages de la vila de Oliana Bisbat de Urgell vint y vuit lliures Barceloneses per lo preu de divuit quarteres blat. Renunciant. Jurant. Actum, fiat large.

Testes Matheu Jou pages de la vila de Agramunt habitant en Castelld. y Pau Vives criat de Scala Dei de Figuerola del Camp.Dia 10 de febrer 1732 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Los honorables Macia Queralt Batlle, Pere Corcó, Francisco Riber Regidors, Joseph Mora, Joseph Ribes y Miquel Ribelles del ajuntament fan procura á Francisco Reig de Granyena pera encabassarse la sal per dos anys. Renunciant. Jurant. Actum, fiar large.

Testes Francisco Miró de Castelld y Francisco Nadal de Vallclara.Dit dia deu de febrer 1732 en Castelld. Illerdense Diocesis.

Los sobredits Batlle, Regidors y Junta arrendaren lo hostal, taberna tenda a Joseph Roca per lo temps de dos anys que finira dia ultim de Desembre de 1733 y lo preu de seixanta lluires Barceloneses. Renunciant. Actum. Jurand. Firmaren Apocha de haber rebut dits sexanta lluires Barceloneses contants. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes (?)Dia 23 de mars 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo honorable Pere Ribelles pages de Castelld. de songrat y certa sciencia, ven a Joseph Roca habitant en dita vila tot aquell hort, que te y posseheix al portal va a va vila de Joneda tinguda mitja fanega de sembradura per lo preu de deu lluires Barceloneses, que confronte a part devant ab lo Cami va a Joneda, á mitgdia y sol ixent, ab los Povills Miró, a tremontana ab Jacinto Pau. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large.

Testes Joan Matheu y Joan Jou.

 


D. D. et anno.

Pere Ribelles firmá Apocha a Joseph Roca de haver rebut deu lluires Barceloneses de contants. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes sunt supra dicti.Dia 30 Mars 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Macia Queralt Batlle de Castelld; Joseph Ribes i Miquel Ribelles Regidors, Pere Corcó. Pau Riber, Joseph Anglés, Francisco Riber, y Jacinto Pau del ajuntament en nom propis y de particulars firmen debitori de vuitanta lluires Barceloneses, a Pere Miquel Rubió Batlle de Cerviá, las quals les ha deixat per pagar atrassos del Real Catastro del any 1721 pagaderas dia 29 de Juliol primer vinent ab blat conforme anira en Castelld. haventlo de aportar á Bimbodí. Renunciant. Jurant. Actum. fiar largé.

Testes Joseph Ribelles y Joan Jou.Dia 6 de Juliol de 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo Rt. P. D. Joseph Vintró Mopnge Procurador de Castelld. y Joseph Miquel Pre. Vicari de Puigvert marmessors del quondam Pere Ferrer Cirurgia fan procura al Rt Thomas Figuerola habitant en Puigvert, y a Joan Pau Ferrer tambe habitant en dita vila perá cobrar per la marmessoria; al Rt Figuerola per poder substituhir. Renunciant. Jurant. Actum, fiat largé.

Testes Joan Pons Batlle de Puigvert y Andreu Vernaus de Castelld.Dia 17 Setembre 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Los Magnifichs Joseph Ribes, y Miquel Ribelles Regidors de la vila de Castelld, de songrat, firmen Apocha a Joseph Anglés pages de dita vila de haver rebut á ses libres voluntats de contants onse lluires Barceloneses per compte del que Jaume March pastor devia a la vila de conductes, de metge, cirurgia, y talls de vila; y dit Joseph Anglés devia á dit March per resta de compra de aquell trosset de terra y hera a la partida de les forques y així renunciant. Jurant. Actum, fiat largé ad stilus artis notarius.

Testes Pere Ribelles y Joan Jou.Dia 18 de Setembre 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Joseph Ferrer pages de Castelld. de songrat y certa sciencia ven perpetuament a Joseph mora pages de dita vila quatre porques de terra plantada ab devuit olivers al Camí dels Comellars per lo preu de 16 ụ 10 ȡ; dich setse lluies deu sous, que confronte a Sol ixent ab terres de Joseph Ribes, a Ponent ab Pere Corcó, á mitgdia ab Blasi Vernaus á tremontana ab lo Camí dels Comellars. Francha y quitia. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large juxta stylus artis, notarius.

Testes Francisco Gironella sastre de les Borges y Joan Jou.


D. D. et anno.

Joseph Ferrer firmant Apocha. Jurando. Renunciando. Actum fiar large. Testes sunt supra dicti.


 

 


Dia tres de Novembre any 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo Mt. Rt. y V. P. P. Joseph Vintró monge Procurador en la obediencia de Castelld. arrende per lo temps de tres anys a Francisco Jover pages de la vila de Artesa del mateix Bisbat lo terme y dret de peixer herbes y aygues del terme del terze Ribéra, que començarà dit arrendament a correr dia tres de Maig de 1733 y finira dia tres de Maig de 1736 dich mil set sents trenta sis; per lo preu de mil dos sentes lluires Barceloneses; es a saber la mitat dia 17 de Janer quiscun any y lo cumpliment fins a quatre sentes lluires per quiscun any dia tres de Maig del mateix any ab obligacio de tots ses bens mobles, immobles haguts y per haver, ab obligació Scala Dei de haver de mantenir corrals bassas y aygueres conforme es costum y acostumat fe Scala Dei en lo temps passat. Renunciant. Jurant. Actum, fiat largé.

Testimonis Anton Corcó de Castelld. y Joan Freixes de la familia de Scala Dei.

 


Dia 28 de Desembre 1732 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo honorable Macia Matheu y Queralt pages de Castelld. de dit Bisbat de songrat y certa sciencia firme Apocha á Macia Queralt son oncle de dita vila tambe pages de haver hagut u rebut a ses libres voluntats la suma de sent quaranta sinch lluires Barceloneses dich 145 ụ; a son pare Gabriel Matheu promeses en Capituls matrimonials entre roba y diners als 19 de Maitg 1704 en poder del Rt. Rocamora Pre. Vicari de Castelld. quant casa ab Esperansa Queralt y promet no demanarli res mes y tenirse per pagat y satisfet. Renunciant. Jurant. Actum, fiat largé.

Testes Pere Corcó y Joseph Roca pagesos de Castelld.Dia 17 de Janer 1733 en Castelld. Illerdense Diocesi.

La honorable Isabel Miró viuda usufructuaria, y Francisco Miro pages, mare y fill respective de la vila de Castelld. de songrat y certa sciencia venen a Pau Riber de Castelld. Pages una hera, ab son farreginalet contiguo, tot rodant de tinguda de sis porques poch mes, o, menos, per lo preu de vint y dos lliures Barceloneses; la qual confronte a sol ixent, ab la hera de Joseph Angles, á ponent y mitgdia ab la feixa del Sr y á tremontana ab Jacinto Pau, y Francisco Riber. Renunciant. Jurant. Actum. fiat largé.

Testes Joan Jou, y Francisco Pinos de Agramunt.D. D. et anno ut supra.

Los sobredits Isabel Miró y Francisco Miró Mare y fill respective firmaren Apocha al sobredit Pau Riber pages de haver agut y rebut de contants a ses libres voluntats la sobredita quantitat de vint y dos lluires. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large.

Testes St. Supra dicti.
Dia 28 de Abril 1733 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo Rt. Mº Simo Pons Pre. Beneficiari de la Parroquial Iglesia de la vila de Joneda Bisbat de Lleyda; de songrat y certa sciencia, com a Curador legal que es dels bens del quondam y povills Flix de Castelld. ven perpetuament a Pere Corcó pagés de Castelld: com ña successor dels bens del Rt. Dn. Miquel Corcó, tot aquell tros de terra campa situal en lo terme del mas Roig tinguda set jornals y mitg poch mes, que confronte a sol ixent, ponent y tremontana, ab terres del Señor per lo preu de 77 2 ȡ 4 d, dich setanta set lluires dos sous y quatre diners Barcelonesos; per deurer dits povills Flix dita quantitat an Rt. Dn. Miquel Corcó per pensions cesses, y per lo tant lin fa insoluta donacio per dita quantitat. Renunciant. Jurant. Actum, fiat largé.

Testes Ramon Peréa Cirurgia y Joan Jou.

 


D. D. et anno ut supra.

Lo honorable Pere Corcó pages de Castelld. de songrant y certa sciencia, firme apocha al sobredit Rt. Simó Pons, Pre. Curador predit de haver rebut la sobredita quantitat ab la sobredita pessa de terra, y així Renunciant. Jurant. Actum. fiat largé.

Testes supra dicti.


Dia sinch de Maitg any mil set sents trenta tres en Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo Mt. Rt, P. D. Joseph Vintró Monge cartuxo Procurador en la obediencia de Castelld. De songrat y certa sciencia arrende per lo temps de tres anys, que comensaran a correr dia tres de Maitg del any mil set sents trenta quatre y finiran dia tres de maitg del any mil set sents trenta set, las herbas, ayguas, y pastures dels termens de baix la vila del terme de Castelldases, Mas Roig, Pinell, Concavella, y torres Sala; conforme acostumat arrendar Scala Dei los demes tramis passats, a Jacinto Naudó de Rena, Pere Fabra, Thomas Piguellenesa, Ramon Tresserras de Tragasonas, y Domingo Llanas de Rohes ganaders de la Sardanya Francesa per lo preu de dos mil deu lluires Barceloneses ara ha quiscun any pagadoras sis sentes setanta lluires Barceloneses; la Mitat dia 17 de Janer, y lo cumpliment dia tres de maitg ab los pactes seguents. Primo ab pacte que en lo terme del mas Roig; no si pugue desermar mes del que esta llaurát fins al dia presente. Item ab pacte queno puguen llaurar los restolls fins dia 25 de Mars. Item ab altre pacte que los PP. De Scala Dei puguen peixer ab ses bestiar i dita herba des del dia tres de maitg fins dia 15 de Agost. Prometent. Jurant. Actum. fiat largé ad stylus artis notarium.

Testimonis Pere Buscall de Audalló y Cayetano Rocá de Aytona.


Dia sinch de Septembre any mil set sents trenta tres en Castelld. Bisbat de Lleyda.

Lo Mt Bt y Vdo. P. D. Joseph Vindtró Monge del Real Monestir de Escala Dei Procurador en la Obediencia de Castelld de son grat y certa Sciencia arrende per lo temps de tres anys lo mitg delme, que lo dit Monestir de Escala Dei percebeix y reb en la Vila de Albesa del Bisbat de Urgell Corregiment de Lleyda a Joseph Vilamajor pages de dita vila de Albesa; que comensa a correr dit arrendament dia 24 de Juny proxim passat, y finirá dia 24 de Juny del any 1736 es a saber per lo preu de mil dos sentes lluires Barceloneses y tres quintars canem; ço es, quatresentes lluires Barceloneses y un quintar de canem cada any, la primera paga, als 17 de Janer de 1734, y la altra dia 24 de Juny de dit any; y ( uns fulls de llatí que no fico ) las demes en semblants plazos; obligantse a aportar los diners y canem en Castelld; y pera cumplir tot aço obligue tots y sengles bens seus, mobles e immobles. Renunciant. Jurant. Actum. fiat largé ad stylus notarium.

Testimonis son Francisco Pujol del Palau de Anglesola Bisbat de Solsona y Joan Feixes de la familia de Scala Dei en Castelld.


Dia 25 de Septembre any 1733 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Poder de notari. Com per fugir litigis y evitar plets Francisco Riber pages de Castelld. Bisbat de Lleyda de son grat y certa Sciencia; y Joseph Aran de la Pobla de la Granadella, y Joseph Puig de Mayals del mateix Bisbat tots pagesos. Ha estat pactat y convingut lo seguent: Primo Francisco Riber pages de Castelld. promet donar de ses bens a Francisco Aran tots anys deu fanecas blat ab tres partits per sen manteniment; y mes promet donarli en diners contants en cas de collocació de matrimoni, per donació per noces vuytanta lluires Barceloneses, y perá cumplir a dites coses lo sobredit Francisco Riber obligue tots y sengles bens seus mobles, imobles, y en especial precari los dos trossos de terra en lo camí de Joneda y plantat ab olivers. Ab pacte que donant las vuytanta lluiras en cas de collocació de matrimoni quede extinguida la obligació de pagar annualment las deu fanecas de blat. Prometent. Renunciant. Jurant. Actum. fiat largé.

Testimonis son Jacinto Pau y Pheliph Gomés pagesos de Castelld.Dia vint y sis de Septembre any mil set sents trenta tres en Castelld. Illerdense Diocesi.

Los honorables Joseph Ribelles pages de Castelld. y Matheu Myr pages de Puigvert curadors dels povills del quondam Francisco Ribelles, conste de dita creació en lo llibre de la Cort del Sr en diada de setse de mars 1733. essent Batlle Miquel Ribelles a fi y efecte de fer los funerals, al quondam Pere Ribelles, avi, de dits Povills. Venen de son grat perpetuament a Joseph Valles pages de Castelld. dos sitjas en lo sitjar del castell, a la part de tremontana, ditas la una, la sitja del racó, y la altra la del mitg del camí situades entre mitg de tres altres sitges dels dits Povills, per lo preu de setse lluires Barceloneses de contants. Prometent. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large.

Testes Francisco Bonet y Blas Vernaus pagesos de Castelld.D. D. et anno ut supra

Fai Apocha de haver rebut contants las 16 ụ Barceloneses. Prometent. Jurant. Actum. fiat large.

Testes supra dicti.Dia onse de Juliol any mil set sents trenta quatre en Castelld. Illerdense Diocesis.

Los Magnifichs Miquel Ribelles Batlle de Castelldases, Jacinto Pau Regidor en orde primer, Francisco Riber Regidor en orde segon representant dita universitat, de songrat y certa Sciencia arrenden per lo temps de quatre anys lo dret de quinse tenen imposat de tots los grans y oli de dit terme de Castelldans; que comensara a correr dia primer de Maig de 1734.y finirá dia ultim de Abril de 1738 als honorables Francisco Magrinya, y a Joseph Peyró de la ciutat de Tarragona; per lo preu de mil y sent deu lluires Barceloneses; vint y vuit lliures cera blanca y trenta dos cortans oli; lo modo de la paga es que hajan de donar contants sinch centes lluiras Barceloneses y sent deu lluires, que dit Joseh Peyró se reté per major quantitat, que dita vila li deu; que junt prenen suma de sis sentes deu lluires Barceloneses; y les restants sinch sentes lluires Barceloneses, les hajan de pagar ab quatre iguals pagas; es á saber cent vint y sinch lluires quiscun any als 25 de Abril. Prometent pagar de tots los fruyts se cullira en dit terme que paguen delme, primicia y curial senyor; tots los habitants, y terratinents que cultivan en dit terme, y pera fer tenir y voler obligar tots ses bens. Renunciant. Jurant. fiar large. Lo oli a la cullita del oli y la cera a la setmana dita.

Testes Joseph Matheu de Castelld. y Sebastia Valles de Aspa pagesos.


D. D. et anno ut supra.

Los contra escrits de songrat firmen apocha als sobredits de haver rebut contants sinch sentes lluires Barceloneses, per lo preu y sent deu lluires que se reté per major cantitat de deute Joseph Peyró per que li deu dita vila que junts prenen suma de sis sentes deu lluires Barceloneses. Renunciant. Jurant. fiat largé.

Testes St supra dicti.

 


Dia 17 Juliol 1734 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Joseph Ribelles pages de Castelld. confesse deurer y voler pagar a Joseph Ribes pages de dita vila vint y dos lluires vuit sous Barcelonesos pagadoras dia primer de Juliol del 1735 contret dit deute en 8 de Abril 1732 y per cumplir obligue tots sos bens. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes Gabriel Cesidó Mestre boter de Tarragona y Pere Miquel Rubió de Servia Archebisbat de Tarragona.


Dia vint y quatre de Agost any mil set sents trenta sinch en Castelld. Illerdense Diocesi.

Jo Ramon Manonellas Prevere Vicari de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la vila de Castelld Bisbat de lleyda. Gratis. Per mi y mos successors en la vicari de Castelld firmo Apocha á Francisco Barbara pages de dita vila de la suma y cantitat de quaranta vuit lluires barceloneses y ditas son en lluició y quitació de aquells tres censals feya y prestava de semblant quantitat com conste en los manuals de dita vicaria a la celebració de Misses y Aniversaris de dita Parroquia; lo modo de la paga de dita cantitat, es en diner contant realment y de fet en presencia de mi notari y testimonis infrascrits prometent no demanar aquella en avant, y donar dit censal per lluhit y quitat y així renuncio en dit nom y firmo Apocha de finalització del censal.

Testimonis Joseph Saltó y Francesch Queralt pagesos de Castelld.D.D. et anno ut supra.

Pere Corcó pages de Castelld. per subvenir y socorrer, les necessitats qual present estat se trobe, no trobant ses tenint altre medi, al presente mes util y convenient, ni en sa casa menos danyos que per via de la in solutum datio ( dació de pagament ), y original creació del censal mort infrascrit (El censal era redimible, però també es podia pactar com a irredimible, i en aquest cas rebia el nom de censal mort) . Per tant de songrat y certa scienca es per ell y ses successors qualsevols que sian in solutum done, y originalment ne crehe un censal mort y a creat en favor de la administració de Misses y Aniversaris celebradors en la Parroquial Iglesia de Castelld. per lo Vicari que vuy es y per temps será per a les animes del quondams Joan Pujalt dos Aniversaris y una Missa lecta, per Salvador Queralt una Aniversari y una missa lecta y per Joan Baptista Sans un Aniversari de preu y propietat quaranta vuit lluires Barceloneses, pensio annual altres tants sous de dita moneda pagadors quiscun any en la precalendada diada y aixi seguidament en avant dit dia a la prestació del qual censal y obligue en special tota aquella planta de olivers te y posseheix en dit terme a la partida dita del Comellars ab ses confrontacions y generalment tots los bens sitis y imobles aguts per haver a hont se vulla que sian, y ab totes renunciacions y obligacions. fiat large. Ita jurat. Actum.

Testes sunt supradicti.


Item ab altre instrument. Lo dit Pere Corcó firme apocha de les sobredites quaranta vuit lluires Barceloneses preu del sobredit censal ami sobredit Vicari en dit nom; lo modo de la paga es en diner contant realment y de fet en presencia de mi notari y testimonis infrascrits y aixi renuncia y firme Apocha de soluto pretio. Actum.

Testes St proximé dicti.Dia tres de Desembre any mil set sents trent sinch en Castelldaces Illerdense Diocesi.

Lo Rt Barthomeu Tost Prevere y Rector de la Parroquial Iglesia de Aspa en dit nom de Rector. Gratis per ell y ses successors firme Apocha a Andreu Peyró pages de Aspa de quantitat, y suma de quaranta sinch lluires Barceloneses y ditas son en lluició, y quitació de aquells dos censals fey y prestave de semblant quantitat a la celebracio de misses y Aniversaris de dita parroquia, lo modo de la paga de dita quantitat es en diner contant realment y de fet en presencia de notari y testimonis infrascrits. Prometent no demanar aquella en avant y donar dit censal per lluhit y quitat y axi renuncie en dit nom y firme apocha de soluto pretio dicti censualis mortui. Actum.

Testes Joan Franquesa y Bernat Espanyol mossos de escala Dei.

 


D. D. et anno.

Joseph Thomas pages de la vila de Aspa per subvenir y socorrer les necessitats que al present estat se trobe, no trobant, ni tenint altre medi al present mes util y convenient, ni en sa casa menos danyos que per via de la in solutum dacio, y original creació del censal mort infrascrit. Per tant de son grat y certa sciencia per ell y ses successors qualsevols que sian in solutum done, y originalment ne crehe un censal mort ya creat en favor de la administració de misses y aniversaris celebradors en la Parroquial de Aspa per lo Rt Rector que vuy es y per temps será, pera les animes dels quondams Minguet, de preu y propietat quaranta sinch lluires Barceloneses pensio annual altres tants sous de dita moneda pagaders quiscun any comensant dita solucio de censal del dia present sobreescrit a un any y així en avant dit dia a la prestacio del qual censal y obligue en especial tota aquella casa ab son contiguo corral que te y posseheix dins lo clos de dita vila de Aspa, confronte de un costat ab casa y corral de Maria Puig el altre costat ab casa y corral de Pau Pujalt, de par de devant ab lo carrer Corrible, de part ab la mur de Vila y ab altres si ni ha, generalment emperó obligue tots ses bens sitis y mobles haguts y per haver ahont se vulla que sian ab totes renunciacions, y obligacions, fiat large. Ita jurat. Actum.

Testes supra dicti.


Item ab altre instrument lo dit Joseph Thomás. Gratis, firme Apocha de les sobredites quaranta sinch lluires Barceloneses preu del sobredit censal al sobredit Rector, lo modo de la paga es en diner contant realment y de fet en presencia de notari y testimonis infrascrits y aixi renuncia y firme apocha de soluto pretio. Actum.

Testes supradicti.

 


Dia sinch de Maitg any mil set sents trenta sis en Castelldaces Illerdense Diocesi.

Lo Rt P. Dn Joseph Vintró Monge de la Real Cartuxa de Scala Dei Procurador en la obediencia de Castelldaces de son grat y certa Sciencia, arrende les herbes y aygues, eo pastures del terme de Torre Ribera, a Jaume Casal de Manyanet per lo temps de tres anys que comensará des del dia present en avant y finiran dia 3 de Maitg de 1739, per lo preu de 1170 ụ Barceloneses, dich mil sent setanta lluires Barceloneses pagadores quiscun any tres sentes noranta lluires, la mitat dia 17 de Janer, y lo cumpliment dia 25 de Abril. Renunciant. Jurant. Actum.

Testimonis Magi Minoves de Monros y Emanuel Jordina de Anchs tots del Bisbat de Urgell.Dia sis de Maitg 1736 en Castelld. Illerdense Diocesi.

Maria Angela Mercadal y Manyach, y Isidro Borrás y Manyach, mare y fill respective de Castelld. de son grat y certa sciencia venen a carta de Gracia (En la venda a carta de gràcia el venedor es reserva el dret de redimir o recuperar la cosa venuda, per un preu determinat ), a Joan Ricart y Fontarilles de la vila de les Borges Blanques de Urgell, com a Prod. del Rt Francesch Ricart son oncle; conste de sa procura en poder del Rt Rr de dites Borges dia 16 de Agost any a1729, tot aquell tros de terra campa conreada y herma situada en lo terme de dita vila a la partida dita de Coma Ribelles tinguda vuit jornals pooch mes, o menos, que confronte á sol ixent y mitgdia ab lo camí va a les Borges, a ponent ab terres de Francisco Miró, a mitgdia part ab dit Miró y part ab terres dels povills Pau y a tremontana ab Garriga; y altres si ni ha per lo preu de xexanta lluires Barceloneses; es a saber quaranta vuit lluires Barceloneses per paga de vuit pensions degudes á son principal, com á Econom de la Rectoria de Granyena y les restants dotse lluires pagadores contants lo dia pendrá posessio del dit tros en haventne tret la cullita vinent, lo qual li dexa sembrar de songrat un any. Renunciant. Jurant. Actum. fiat large ad stylus artis notarium.

Testes Miquel Noguer pages de Castelld. y Bonaventura Jaumót del lloch de Espalcen Bisbat de Urgell.D. D. En Castelld. Illerdense Diocesi.

Lo honorable Joan Ricart firme apocha á als sobredits en dit nom de prod. de haver rebut ab lo sobredit tros de terra, les sobredites quaranta vuit lluires Barceloneses. Renunciant. Jurant. Actum.

Testes St proximé dicti.Dia 15 de Maitg 1736 en Castelld Illerdense Diocesi.

Noverint universi conego Ramon Manonellas Prevere Vicari de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpsio de la Vila de Castelld del Bisbat de Lleyda; de mon grat y certa sciencia en dit nom de Vicari, vench perpetuament avos Joan Jou pages habitant en Castelld totas aquellas dos pessas de terra, sitas en dit terme plantadas de olivers, la una en la partida dita de les Forques, tinguda de tres jornals poch mes, o, menos, que confronte á sol ixent ab la serra de les Forques, a ponent ab terres de Jacinto Pau, a mitg dia, part ab terres de Francisco Querált y Joseph Anglés y á tremontana ab la Carrerada; y la altra dita y anomenada la planta de la Bassa den Aguiló, la qual confronte a sol ixent ab lo Camí va a les Borges, a mitgdia y ponent ab terres de Josep Mora, y a tremontana part ab terres de Joseph Sans, y part ab terres de la viuda de Pere Joan Vives, y Sans. Aquesta venda emperó, faitg per lo preu, es a saber de la primera pessa de terra plantada de olivers, de cent devuit lluires Barceloneses y lo preu de la altra pessa de terra plantada de olivers per lo preu cent lliures Barceloneses dich cent lluires Barceloneses; que dit Joan Jou se encarregue, y a dosse a pagar per la celebracio de Aniversaris, y Misses lectes, que la hisienda y bens del quondam Miquel Joan Saltó estava obligada, a fer y prestar tots anys a la dita celebracio de Missas y Aniversaris fundats en dita Parroquia; Concedintli lo dret y facultat de poder, lluhir y quitar de la manera y conforme dit Saltó podia lluhir y quitar ab diferents partits; de manera, que tot lo que anira quitant, se li haja de disminuhir de la pensió, y per a fer valer y tenir dita compra obligue en particular las dos sobreditas plantas y en general tots ses bens, mobles, e immobles aguts, y per haver. Renunciant. Jurant. Actum fiat large, ad stylus artis notarium.

Testimonis Miquel Esteve de Monroig y Miquel Puitg de la torre de Rialp tots del Bisbat de Urgell.


Nota que aquest instrument no pogui tenir valor per los defectes que li encontrara. Si lo mires be pertant dites possecions o heretats he fet que torna sent en la de la vicaria. Joan Fortane Prevere y Vicari de dita Parroquia. Aquesta partida està tatxada.

tornarTORNAR