tornarTORNAR

Manual de tots los capitols matrimonials presos per mi Miquel Massot vicari de Castelldans Any 1612.


A 18 de febrer 1613 prengue missa de benedictio Nicolau Flix fill de Joan Flix i de sa muller .t. Flixa + part altra ab na Isabet Pairona filla de March Peiro y de na agna Peirona de Castelldans.


A 18 de febrer 1613 prengue missa de benedictio en Gaspar Berengue fill de Baltasar Berengue y de na .t. Berenguera tots de Alfes part altra ab na Caterina Cabestanya filla de Joan Cabestany y de na Joana Cabestanya de Castelldans bisbat de Lleyda.


Prengue missa de benedictio a 20 de juliol 1613 en Mateu Uguet (Jasot) ab na Isabet Orjillesa de Castelldans bisbat de lleida.


A 27 de obtubre 1613 prengue misa de benedictio en Joan Manuel fadri de la villa de Torres de Segre casat ab na Isabet Armengolla fadrina de Castelldans tots del bisbat de Lleyda.


Joan Riu de la villa de Senet bisbat de Urgell.


A 16 de febre 1616 prengue missa de benedictio Joana Carbonella donsella filla den Monserrat Carbonel y dena Isabet Carbonella de la Villa de Castelldans casat ab en Fransesc Serra viudo fill den Francesc Serra de la billa de Torres de Segre tots del bisbat de lleyda.


A 23 de octubre 1615 prengue missa de benedictio los capitols son en lleyda na Caterina Argillesa donsella de dit lloc an en Sebastia Febrer (?). foren testimonis Joan Serler y Joan Molors.


A 15 de febrer 1616 prengue missa de benedictio na Margarida Botesa filla den Joan Botet y de na Speransa de dita villa casada an en Miquel Regans viudo de Torrobeses tots del bisbat de lleyda.


A 16 de Juliol 1616 prengue missa de benedictio Isabet Peirona casa an Miquel Mor de la billa de Termens filla llegitima de Jaime Peiro y de na Monserrada Peiro del lloch de Castelldans.


A 15 de setembre 1616 prengue misa de benedictio Caterina Carbonella muller de Gaspar Berenguer tots de Castelldans y filla llegitima e Monserrat Carbonell menor.


A 8 de Janer 1617 prengue misa de Benedictio Speransa Rosera filla llegitma den Antoni Rossera casa ab en Pere Roy biudo de Juneda. Foren testimonis Andreu (m..) y Joan Melor.


A 15 de Juliol 1616 prengue misa de benedictio Margarita Queralta filla den Joan Queralt y dena Caterina Queralta casada ab en Jaume Argilles fadri tots de Castelldasens.


A 9 de novembre 1617 prengue misa de benedictio Nadal Carbonell fill llegitim y natural den (Mon)serrat Carbonell y de na T. Carbonella part una ab Speransa Curcona filla de Joan Curco y de T. Curcona tots de Castelldases.


Aquesta partida es troba tatxada s'ha de suposar perquè és un bateig. A 26 de novembre 1617 fonch batejada Margarida Mirona filla den Miquel Miro y de na Margarida conjuges donch conpare Bartomeu Miro y conmare Margarida armengola tots de Castelldasens Miquel Masot Vicari.


A 2 de hybt 1616 prengue misa de benedictio Speransa Farrera filla den Bernat y de Beneta Farrera de Castelldasens foren testimonis Bertomeu Sancho y Pere Riber tots de Castelldans. Miquel Masot


A 25 de novembre 1616 prengue misa de benedictio Joan Macia de Alfes ab na Gironima Masota donsella filla den Joan Masot y Margarida Masota testimonis son Joan Masot y Bertomeu Masot tots de Castelldasens.


2 de desembre 1616 prengue misa de benedictio Joan Carbonell fill den Joan Carbonel y de na Caterina Carbonella y contraent ab na Caterina Corcona filla de Joan Corco y de na Speransa Corcona testimonis Baltasar Carbonell y Joan Peiro.


2 de desembre 1616 prengue misa de benedictio Joan Corco fill de Joan y de Speransa Corcona ab na Caterina Carbonella contraent filla de Joan Carbonel y de na Caterina quondam Testimonis son lo dit Baltasar Carbonel y Joan Peiro.


Prengue misa de benedictio na Susana Peiro y Joan Pons biudo de Mayals ab segones nubcies los dos. Testimonis son Joan Peiro balle de Pagvert i J Miret de Torres de Segre.


2 de Mag 1617 prengue misa de benedictio Speransa Cabestanya i T. Cabestanya mare sua de Castelldasens contraent ab en Domingo Barrera stranger testimonis son Mateu Cabestany y Salvador Queralt tots de Castelldasens.


A 2 de mag 1619 prengue misa de Benedictio Isabet Masota donsella filla de Bartomeu y de Isabet Masota contraent ab en Pere Quadrat fadri fill den Pere Quadrat .t. Quadrada del Albages y testimonis Joan Masot y Bernat Barrer de Castelldasens.


10 de Mag 1619 prengue misa de benedictio Juame Prexents fadri de al Soleras fill den Joan prexents contraent ab na Phelipa Alsamora donsella filla de Llorens y de na Magdalena Alsamora testimonis Joan Presens y Joan Granell de Torregrosa.


20 de setembre 1619 prengue misa de benedictio Joan Vives fadri fill den .t. Bives pages de Artesa part una part altra na Maria Peirona filla de March Peyro de Agna Peyro tots de Casteldans permi Miquel Masot vicari. Testimonis (?).


a 10 de Juny 1619 prengue misa de benedictio Speransa Ferrera muller de Miquel Castillo filla den Bernat Ferrer y de na Beneta mare sua de la billa de Castelldasens foren testimonis Visent March y Pere Joan Masot tots de Castelldasens.


A 8 de janer 1620 prengue misa de benedictio en Pere Peyro fill den Pere Peyro de na Fransina Peyrona tots de Casteldasens ab na Joana Pujola filla den Luis Pere de les beses – testimonis Joan Vicent March y Gaspar Beringue tots de Casteldasens.


17 de febrer 1620 prengue misa de benedictio Pere Roser stranger ab ( llonje ) del ordinari y Phelipa Bellera de Castelldasens foren testimonis Jaume Sales y Joan Roser.


A 28 de febre 1620 prengueren misa de benedictio Pere Joan Andreu y Margarita Reja filla den ma Isabet Reja y den Antoni Reja fuste Testimonis son Joan Pere Lana y Joan Masot de Casteldases.


A 20 de febrer 1621 prengue misa de benedictio Joan Boneu fill llegitim de quondam Domingo Boneu ferrer y de na Margarida Boneua part altra na Phelipa Argillesa filla den Jaume Argilles difunt y de na Monserrada Argilla biuda. Fonch testimonis Joan Peujana de les Borges pedrapiquer y Andreu March pages de Casteldasens.


A 25 de octubre 1621 prengue misa de Benedicció en Salvador Alluia pages fill den Salvador Alluia de la villa de Palau abitant ora en Casteldasens y na Caterina Forris filla den Jaume Aumerich de la villa de Silent bisbat de Urgel los dos contraents. Testimonis Joan Valles y Sebastia Masot pagesos de Casteldasens.


A 3 de febrer 1622 prengue misa de benedicció Joan Peiro fill den Pere Peiro y de na Speransa Peirona casa ab na Violant Morca fill den Andreu Mor y de na Speransa Morca testimonis son Pere Gispert y Joan Peiro pagesos de Casteldasens.


A 26 de febrer 1623 prengue misa de benedicció Joan Balle (viudo) natural de Lleida abitant en Villanoveta y de na Ceferina Carbonela donsella contraent de Castelldasens sent testes March Peiro y Mateu Cabestany.


A 20 juny 1623 prengue missa de benedictio en Pere ( Alluer Fuste ) viudo habitant en la villa de Termens bisbat de Urgell part una ab na Caterina Reya sent filla den Antoni Rey y de na Caterina Reya de Castelldasens. Forent testimonis Joan Peiro Valle y Bartomeu Masot pages tots de Castelldasens.


A 29 de octubre 1623 prengueren missa de benedicció Jaume Pau fadri fill llegitim y natural den Pere Pau i de na Joanna Pau conjuges del lloch de Belloch par una i na Paula Peirona filla den Jaume Peiro i de na Monserrada Peirona tots de Castelldasens. Testes sent Joan Valles y Joan Masot.


A 4 de febrer 1624 prengueren missa de benediccio Joan Angles fill de Bernat Angles pages de la villa de les Borges de Urgell de una part y de altra contraent ab na Isabet Masota filla de Joan Masot pages de Castelldasens foren testimonis Nicolau Flix i Bertomeu Masot pagesos de Castelldasens.


A 6 de Mag 1624 prengue missa de benedicció Joan Serler fill den Jaume Serler i de na Nicolana Serlera difunts casat ab na Caterina Queralta filla den Salvador Queralt pages tots de Castelldasens foren testimonis Joan Peiro Mateu Cabestany tots de Castelldasens.


A 12 de abril 1627 foren esposats en Pere Peiro viudo fill den Pere Peiro difunt y de na Fransina Peirona difunta de Castelldasens contraent ab na Caterina Allura y Alberiga muller que ere en primeres nupcies del quondam de Salvador Allura los dos viudos testimonis Joan Peiro y ( Miquel jurat ) de les Borges per mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens dia y any ut supra.


Al primer de Mag 1627 fonch batejat per mi Miquel Masot Vicari Nicolau Isidro fill llegitim y natural den Nicolau Flix y de na Isabet Flixa muller sua tots de Castelldasens fonch corpare en Joan Angles de dita villa y comare Ursula Panesa filla den Pere Panes de la villa de Alcogul bisbar de Lleida.


Masot Pedro Juan con Isabel Agulló: A 13 de Maig de 1629 prengueren missa de benédictio Pere Joan Massot fill de Bartomeu Massot y Hisabel Massot difunts de una part cassant ab Hisabel Joanna Agullo filla de Pere Agullo pages y de Hisabel Joanna Agullo difunts de Vilanova Sagria de la qual ( sos ) fou donada per lo Rd pare fr. Pere ( abila) de predicadors de Lleyda fonch testimonis Joan Peyro major Balle y Mateu Cabestany de Castelldans tots del bisbat de Lleyda y foren exposats en St Joan de Lleyda y foren publicades les monicions per tres dies de festa estant la Major part del poble congregats en la Iglesia a la Missa major a la hora del ofertori.


Gombau Tomas con Peiro Francisca: Als, 11, 18, 25 de novembre de 1629 foren Publicades les monicions a ( serer ) del matrimoni entre Tomas Gombau de Torres de Segre y Francisca Peyro donzella filla de March Peyro y Anna muller de la vila de Castelldans y foren sposats per mi Pere Fores prever y vicari de dita vila als 3 de febrer de 1630 presents per testimonis Joan Peyro balle y Pere Gispert dit dia prengueren missa de benediccio.


Guitart Mathias con Berenguer Jeronima: Als, fonch publicat matrimoni entre Matias Guitart del lloch de ( Viciana ) fadri del bisbat de Vich als, 1, 7, 13, de Janer y fonch spossat ab Hieronima Berenguer de Castelldans y prengue missa de benediccio als 17 de Janer 1630 Prens per testimonis Joan Peyro balle y Joan Massot de dita vila.


Cabestany Geronimo con Magdalena Vall: fonch publicat matrimoni ab Hieroni Cabestany fill de Melchor Cabestany de Castelldans ab lisencia del Sr Vicari General ab Magdalena Valla filla de Mateu Vall y Magdalena llur muller del lloch de la Vilella damunt Archidiocesis de Tarragona als primer 7, 13 de Janer 1630.


Alsamora Bartholome con Mariangela Simo: fonch Publicar matrimoni ab Barthomeu Alsamora fill de Barthomeu y Margarida llur muller de Castelldans ab Mariangela Simo viuda filla de M. Huguet Sabater de Igualada Diocesis de Barcelona vuy habitant en Lleyda als primer 6 y 7 de Janer de 1630.


Cullerer Joan con Beneta Farrer

 

Cullerer Josef con Mariana Ferrer: fonchs publicar matrimoni den Joan Cullerer y de Josseph Cullerer fill de Vila nova de Belpuig diocesi de Solsona ab Beneta Ferrer viuda y Mariana Ferrer filla foch entre Beneta y Joan y entre Joseph y Marianna Farrer de la present vila als 21, 22, 23 de Abril sonch sposats a 25 de abril presents per testimonis Barthomeu Massot y Vissent March tingueren missa de benediccio als 28 de abril de 1630 ab lisencia del Sr Vicari General.


Carbonell Pedro con Catalina Pau y Cedo: Fonch publicat matrimoni entre Pere Carbonell de Castelldans fadri fill de Monsarrat y Chatarina Carbonell quondam ab Caterina Paua viuda deixada del quondam Ramon Pau habitant de Juneda filla de Franch y Chatarina Sedo de dita vila als, 9, 16, y 23 de febrer de 1631.


Padellas Pedro con Abtigua Corretger: Fonch publicat matrimoni entre Pere Padellas fill del quondam Pere Padellas y Andreua llur muller de Castelldans ab Antiga Corretjer donsella filla de Barthomeu Corretjer y Anna muller de Torregrossa tots diocesis de Lleyda als 24, 27, de Juliol y 3 de Agost de 1631.


Veia Pedro con Isabel Massot y Quadrat: Fonch publicat matrimoni entre Pere Veya fill de Joan y Chatarina Veyana del lloch de Montoliu ab Hisabet Quadrat y Massota viuda deixada del quondam Pere Quadrat del Albages filla de Hisabet y Bartomeu Massot de Castelldans lo primer segon y nove dias de novembre de 1631.


Spero Juan con Isabel Sans: Fonch publicat matrimoni entre Joan Spero pages de vilanoveta del orta de Lleyda ab Hisabet Sans donzella filla de Pere y Joanna Sans de Castelldans als, 21, 22, 23, de Abril sposats en presencia de Barthomeu Massot y de Miguel Queralt als 25 del dit, benediccio obtingueren als 28 de abril de dit mes del any 1630. (?)


Carbonell Martin con Margarita Bataller: Als 1, 2, 9 de novembre fonch publicats los matrimonis de Marti Carbonell fill de Monsarrat ab Margarida Batallera donzella filla de Bernat y Maria Batallera del Albages tots diocesis de Lleyda.


Carbonell Francisco con Margarita Queralt: Fonch publicat matrimoni entre Franch Carbonell fill de Franch Carbonell y Barbara Carbonell ab Margarida Queralt donzella filla de Pere y Marianna Queralt tots de Castelldans als, 11, 18, 25, de Haber esposats als 27 del dit y benediccio presents per testimonis Marti Carbonell y Pere Carbonell any 1632.


Carbonell Andres con Esperanza Bellera: Fonch publicat matrimoni entre Andreu Carbonell fadri fill de Joan y Chatarina Carbonells de Castelldans ab Esperansa Ballera donzella filla de Joan y Joanna Balleres de dita vila als 7, 14, 21, de febrer sposats en presencia de Joan Carbonell y Joan Valles als 4 de mars benediccio als 29 de maig 1632.


Panes Pedro con Jeronima Peiro: Fonch publicat matrimoni per y entre Pere Panes fadri fill de Pere Panes y Marianna Flix y Panes pagesos del lloch del Cugul ab Hieronima Peyro filla del quondam March Antoni Peyro pages y de Anna de aquell muller vivint de la vila de Castelldans als 17, 24, y, 25, de Abril de 1633 sposats y missa de benediccio als vint y set de dit mes y any testimonis Nicholau Flix de Castelldans y Joan Viues balle de Artessa.


Panes Juan con Brigida Peiro: Fonch publicat en dits dies dal dits altre matrimoni entre Joan Panes fill del dits conjuges Panejos ab Brigida Peyro filla dels dits conjuges Peyrons de Castelldans missa de benediccio y sposats dit dia mes y any dal dit ab los mateixos testimonis Flix y Viues.


Valles Juan con Francisca Corco: Fonch publicat matrimoni per y entre Joan Valles fadri fill de Joan Valles major y Esperansa llur muller ab Francesca Corco donzella filla de Joan y Speransa Corco tots de Castelldans als 6, 13, 20, dies de Novembre de 1633 foren sposats y prengueren benediccio per mi Pere Fores prevere y vicari de dita Iglesia als 24 de dit mes presents per testimonis Franch Carbonell y Franch Costa tots de Castelldans.


Corco Josef con Isabel Valles: Dits dias mes y any fonch publicat matrimoni per y entre Joseph Corco viudo fill llegitim de Joan Corco y Esperansa llur muller ab Hisabet Valles donzella filla de Joan Valles major y Esperansa llur muller foren spossats per mi Pere Fores predit y donada la benediccio en presencia de dits Carbonell y Costa testimonis dia y any ut supra.


Argiles Jayme con Mariana Cistarer y Vendrell: A 30 de Abril, lo primer de maig y a 7 de dit mes del any 1634 fonch publicat matrimoni per y entre Joan Argiles pages viudo deixat de Margarida Angles fill llegitim y natural de joan Argiles y Margarida muller sua de Castelldans diocesi de Lleyda ab na Marianna Vendrella viuda deixada del quondam Joseph Vendrell de St Marti prop Malda filla de Joan Cistarer y Chatarina muller sua pagesos de dita vila de St Marti del Archebisbat de Tarragona.


Queralt Miguel con Margarida Riber: A set, catorze, y vintihu de Maig de 1634 fonch publicat matrimoni en la Parrochial de Castelldans per y entre Miquel Queralt fill llegitim y natural de Joan y Chatarina Queralts conjuges difunts de la vila de Castelldans part una ab la honesta Margarida Riber donzella filla llegitima dels honors Pere Riber y Isabel lur muller vivints pagesos tots de dita vila part altra.

 

A 23 de dit mes de Maig per mi Pere Fores prevere y vicari de Castelldans fonch sposats dits Miquel Queralt y Margarida Riber y prengueren Missa de benediccio presents per testimonis Joan Valles major y Jaume Salis pagesos tots de Castelldans.

 

A 9 de Mars y 2 de dit y 26 de febrer fonch publicat matrimoni per y entre Miquel Queralt fills dels quondams Joan y Chatarina llur muller foren sposats a 12 de mars. Presents per testimonis Joan Masit y Pere Padellas prengueren benediccio als 12 de abril de 1636 ita fores predict.


Pere Costa y Anna Massot: Per mi dit Fores fou publicat matrimoni per y entre Pere Costa fill de Franch Costa y Magdalena llur muller als 4, 11, y 12 de Maig de 1636 foren sposats als 17 del dit mes. Presents per testimonis Padellas y Franch Valles fadrins tots de Castelldasens.

 

Prengueren benediccio lo sobre dit Pere Costa ab la honesta Anna Massot donzella filla llegitima del quondam Sebastia Massot y de Margarida llur muller vuy vivint de la vila de Castelldasens y per mi Jaume Comes vicari de dita vila als quince de Juny any mil sis cens y trenta y sis.

 

JAUME PERE ARNAU / MARGARIDA PEYRO

 


En nom de nostre senyor deu jesucrist y de la humil verge maria mare y de tots los sancts y santes de paradis sia amen.

Capitols matrimonials deu volent faedos de una part ab lo honorable en Jaume Pere Arnau fadri fill llegitim y natural dels honorables en Joan Pere Arnau y de na Ellisabet Pere Arnaua paigesos de la villa del albi arquebisbat de Tarragona part una part altra ab la honesta na Margarida Peyrona sonsella filla llegitima y naturals dels honorables en Joan Peyro y de na Chaterina Peyrona defunts paigesos del loch de Castel deasens bisbat de Leyda segueren los capitols y cartes seguents. Primerament lo sobre dit Jaume Pere Arnau ab expres consentiment den Joan Pere Arnau y de na Ellisabet Pere Arnau vivints lurs pares ý den Masia Pere Arnau y den Mateu Arnau oncles seus y de tots los demes parents seus pren per leal sposa y muller sua esdevenidora a la sobre dita Margarida Peyrona donsela com mes largament dira ab son desposori no trobantsi enpediment entre ells santa mare iglesia y pera que la sobredita Margarida Peyrona esposa esdevenidora milor pugue soportar los carechs de son matrimoni y per lo fraternal que li aporte lo sobre dit en Joan Peyro lur germa li done per dot ý en nom de dot ý per tota part de legitima paternal ý maternal ý supliment de aquella ý per tots ý altres qualsevol drets que a ella pertaýner puguen en los bens ý cassa del sobre dit Joan Peyro lur germa per qualsevols causes ý raons fins a la present jornada ho entemps esdevenidor abceptat dret de vinchle ho intestat al que nos pot definir so es aso doscentes liures moneda barcelonesa ý estes del modo ý forma seguent cent liures ab diners contants ý estes pagades lo dia de les bodes ý cent liures ab renda so es un censal de mota ý propietat de sinquanta liures de pensio annual sinquanta sous sobre la villa ý universitat de Castelldasens ý un alter de mota ÿ propietat de sexanta liures los quals fan ý son a fer cada any sexanta sous de pensio en pocurull ý fase bo de la millor carrech com mes largament esta continuat ab los actes de les creasions o censalls: los quals sensals aixi en mota com en pensions los fa aver ý ( testar ) sobre dit Joan Peyro a la sobredita Margarida Peyrona llur germana o qualsevol persona ý li esta de tota hemosio mes li done dues caixes de fusta ab sos paný ý claus com a novies se pertaný ý un lit de roba so es una marfega nova ý un travaser ý un matalas de lana ý dues flasades de (?) maigor la una de color ý laltra blanca ý quatre coxins ab ses sotanes guarnides ab son devant de lit de tella ho ceret mes deu lansols de bri ý dotse camises ý dotse colets ab sos baýxos ý una pesa de tarpabo ques de tinguda de quatre ho sinch canes ý sis estovales tres de pinta ample i tres de pinte estret y quatre tovaloles dos de largues ý dues de rodones ý un drap de pasta ý un bancal ý un mantel de estemeýna ho de burata ý dos ligals de veles ab ser gornasions ý les capellines que ella se tindra ý volen dits donados aque a la sobredita Margarida Peýrona per sa lloable virginitat li sien fetes de spolit vint liures barceloneses ý volen que la sobredita Margarida sposa esdevenidora sie acolida ab totes compres ý milores ques fara en los bens ý cassa del sobredit Jaume Pere Arnau marit seu esdevenidor al compte de la meýtat durant dit matrimoni: empero es pactat entre les parts quesi del presente matrimoni ý aura fills o filles que les milores nos puguen traure de la cassa del dit Pere Arnau sino que sien ý se aguarden per alls fills ho filles ques aura del dit matrimoni.

Mes volen los dits donados que lo sobre dit Jaume Pere Arnau spos esdevenidor aseguro a la sobredita Margarida Peyrona sposa sua esdevenidora tot son dot aixi dines com roba ý spolit sobre tots sos bens aguts ý per aver aontse vulle que sien.

Mes volen dits donados que rebut que auran tot son dot aixi dines com roba que aigen de difinir largament ý fermar larga ý bastant apocha coneguda de bon notarÿ. Mes li donen la roba de lana la qual del modo ý forma seguent so es un vestit de contraý guarnit ab faldiles blanques ab manegues de tellila entafatanada ý un vestit leonat ab faldilles verdes ý manegues de cremelot ý un vestit pera cada dia so es tota la roba que ells jaste.

Ý per lo sembant lo honorable en Joan Pere Arnau per lo amor paternal que aporte al sobre dit en Jaume Pere Arnau lur fill ý per fe ell lo sobre dit cassament ab voluntat sua ý pera que milor pugue soportar los carechs de son matrimoni li fa pura ý simple donasio que es dita entre vius de tots sos ben aguts ý per aver aontse vulle que sien ab los pactes ý condisions ý retencions seguents so es que se ature per asi ý pera poder dotar los demes fills que te ý dispondre pera sa anima so es sinch sentes liures moneda barcelonesa ý la sort que te en lo domenge ý se ature senyor ý maiyor ý husufructuari ý senyor dels fruits ý per lo semblant la sobredita Ellisabet Pere Arnaua mare del sobredit en Jaume Pere Arnau per lo amor maternal que aporte al sobre dit Jaume Pere Arnau lur fill ý per fer ell lo dit cassament ab expresa voluntat sua li fa pura ý simple donasio de tots sos bens aguts ý per aver aontse vulle que sien ab los pactes condisions vincles ý retensions seguents so es que se ature ý se rete as propies ý liberas voluntats pera poder dotar los demes fills seus ý respondre per la sua anima so es sent ý trenta liures moneda barcelonesa: ý volen les dues parts que encas ques sucseis aver de legitimar que no pugue legitimar mes la sobredita Margarita Peyrona ab sos bens ý cassa den Jaume Pere Arnau que para lo sobre dit Jaume Pere Arnau ab los bens de la sobre dita Margarita Peyrona muller sua esdevenidora.

Mes los sobre dit Joan Pere Arnau es content de donar ý done en cas de ( descusio ) al sobredit Jaume Pere Arnau lur fill la meýtat de sos bens. Mes ab altre capitol son contentes les dos parts que lo sobredit matrimoni sie cellebrador en fas de Sancta Mare Iglesia per tot lo mes de febre primer vinent aturantse libertat de poder alarga ho acurta lo que voldran ab voluntat de les dos parts.

Mes som contents quesi ab los presents capitols ý avie alguna cossa de (?) que de si al dia de les sposales ho aige de adobar un home de cada part ý que al que ells faran se aige destar sens ninguna contradiccio.

Ab altre capitiol les parts grasiosament se posen pena de cent ducats de tenir ý complir tot lo que esta contingut ý capitulat ab dits capitiols ý volen que ensemtada que sie la pena que torne ab ses forses quantes vegades voldran fins que lo sobredit matrimoni sie ason degut hefecta: ý la meýtat de la pena que sie de la part ý laltra del Senyor quen fara la ensemsio.


Als quinse del mes de Janer de laný 1612 foren jurats los sobredits capitols per en Joan Peýro de Casteldeasens ý per Joan Pere Arnau ý Jaume Pere Arnau de la villa del (?) lo loch de Servia Arquebisbat de Tarragona tenint li (fe) del Reverent Sr. Mº Antoni Domingo Rector de Servia presents per Testimonis los honorables en Joan Tora de la villa de (llar)da cans ý en Pere Agosti Moragues de la villa del f(?) ma ý poder de mi Francech Massades Rector del ...


Miquel Masot prevere y vicari notari de la villa de Castelldans me foren presentats los presents capitols matrimonials contraents ut supra die i mensis januari anno 1612.

Si deu lo fitare antes que a sa muller dexe lo dit Pere ( Mirarnau ) a la dita sa muller Isabet Mirona bo senyora y majora de tots sos bens ço es que sie mantinguda y alimentada en la casa sana y malalta tots los dies de sa vida mantinint son nom. Se afigit dit capitol ab voluntat de les sues parts jo Miquel Masot notari y vicari de Castelldans.


Memorial de la roba que adonat Joan Peyro asa germana na Margarida Peyrona de dit lloch de Castelldans tant de roba de llana quan de roba de lli es lo seguent a 19 de febre de 1612.

Primo dues caxes de noguer ab ses tancadores guarnides per lo entorn.

Li done deu llonsols de bri los quatre son guarnits de fuselles ab entorn dels llansols.

Un matalas.

Una marfega.

Un traveser.

Dues floses de la forma mayor la una blanca y laltra colorada de blau.

Quatre coxins ab ses sotanes guarnides ab fusells.

Un davant llit de fillo ab ses venes de red.

Dotse camises tres de tella dues guarnides de seda negra y laltra guarnida de punta de agulla y les nou camises son de lli guarnides de punta de agulla.

Dotse collets ab sos baxos tots de tella sis guarnits ab fuselles y les altres sis de tella tots llisos sense obladura.

Una pessa de torcaboques de tinguda de sis canes poch mes, o, manca.

Sis stovalles de pinte ample devades.

Quatre tovalloles dues llargues y dues de redones de tella guarnides ab entorn de fuselles y de red y una entretallada y les dues llargues son guarnides de fuselles.

Un drap de pasta de ( llans ).

Un mantell de burata.

Dos ( llejos ) de vells la un de seda i laltre de coto ab ses guarnisions la un de or y laltre de alquirmia.

Sis ( guandojes ) de red sis parels de ( panjets) y unes bolones planes.

Dotse mocados de tella dos guarnits de fusells y mostres.

Item. Quatre guandoses tres de fill de or y seda vermello.

Item. Un vestit llaonat cos y gonella y manega ampla, de faldilles verdes ab manegues de tellilla groga.

Item. Sinch de bastols dos de bri un de chamellot y dos de coto blau.

Item. Un vestit para cada dia tres cosos un de chamellot y un de contrany un altre de colloret. Una faldilla blaua. Unes faldetes de coto blau mostrajades. Una gonella rojada. Unes manegues de chamellot blau y vermell. Faldetes blanques de pinyonet de bri. Un sombrero. Unes fadetes vermelles.

Item. Un vestit de raxa guarnits de collor indiana cos y gonella y faldilles llargues de blanquet manegues de tellilla entafonades moranjades y verda.

Item. Unes faldetes de vernoy.

Item. Cori de costura.

Item. Un drapillo de tella guarnit de puntes grans de fuselles.

1612


Fit hebus motum ets com vuy que contara 19 de febrer 1612 lo honorable .t. Pere Arnau marit de diti Margarida Peirona y Mirorna va fa apoca llarga y basta al dit Joan Peiro juntament fa apoca la dita Margarida Peirona al dit Joan germa de tot aquel dot y en nom de dot que li avie promes en capitols matrimonials renunciant a qualsevol dret, o, drets que li pertanyes en la casa y bens de Joan Pere axi paternals com maternals exep tot vincle, o, ab un testat devant facultat y poder a mi Miquel Masot vicari y notari de dita villa de Castelldans en que fasa la dita apoca de rebuda ab totes aquelles clausules nesesaries y oportunes que apoca de huire tenir pugue ets y isan de ets firmando ets fiat casuis ets.

Foren testimonis Joan Mateu de Llardacans y Jaume Castellnou de Castelldans tots pagesos.

 

 

NICOLAU FLIX / ISABET PEYRO


Dia 22 mes Gener añy 1613

En nom de Nostre Senyor Deu y de la gloriosa Santa Maria mare sua y de tots los Sants de paradis sie Amen.

Sobre lo matrimoni mijantsant la gracia del sperit Sant faedor, y entre lo honrat en Nicolau Flix fill llegitim y natural del quondam en Joan Flix y dena Isabet Flixa muller sua del lloch de Alcogul de una part ab na Isabet Peyrona filla yllegitima del honrat en March Peyro y dena Agna Peyrona del lloch de Castelldans parta altra sobre lo qual matrimoni foren fets y firmats los capitols y pactes seguents.

Primerament la dita Isabet Peyrona donsella ab expres consentiment y voluntat de dits son pare y mare y de son honcle Batiste Peyro y de son oncle Antoni Joan Tudella de Juneda y de altres parents seus y benbolans pendra lo dit Nicolau Flix per lleal spos y lleal marit y lliurara a naquell son cos per lleal muller axi com Nosre Senyor Deu ha ordenat y los benabenturars apostols ho an afirmat y lo que Deu ajuste no deu ningun home de separar.

Veus guiades lo dit Gabriel Flix fadri ab consentiment de son pare y mare y de sos oncles Joan Veja y Joan ( Cijat Eralla ) y parents seus pendra per lleal sposa y muller a la dita Isabet Peyrona y lliurara son cos per lleal marit axi con Nostre Senyor Deu ha ordenat y los benaventurats apostols ho ha afirmat y lo que Deu ajuste ningun home ho deu separat.

Y perque millor se pugue soportar los carechs del matrimoni los dits en March Peyro y Agna Peyrona muller sua per lo amor paternal que aporten en ves la dita filla su Isabet y per contenplacio del dit matrimoni, y altres donen en dot, y en nom de dot, i per tota part de eretat llegitima y supliment de aquella, y per tot altre qualsebal dret a ella en los bens paternals y maternals pertanyens ara ho en temps esdebenidors dosentes y sinquanta lluires pagadores ab los pactes seguens so es sent per al dia de la missa de la benediccio y les sent sinquanta per al dia y festa de Sant Joan de juny es tractat.

Es tractat y concordat entre dites parts que lo March Peyro li dona tota la roba axi de llana com de roba de lli tota la que donarli baldra donar y aso ho dexen a sa conexensa de dit March Peyro y Agna Peyro y lo dit Nicolau Flix Asegure axi les dossentes y sinquanta lluires y tota la roba axi de llana com de llens conforma se trobera escrit en lo memorial, o, inventari que aura donat lo dit March Peyro a sa filla Isabet sobre tots sos bens agut y per aver y la dita Isabet Peyrona donsella accepte la dita dot ab besaments que fa a son pare y mare. Convenint y prometent que rebut que aura lo dot que fara y firmara bona y bastant difinisio y renunciacio a tots bens paternals y maternals salvo dret de vincle y ab un (?) tot.

Es tractat entre dites parts que lo dit Nicolau Flix marit sdevenidor de dita Isabet Peyrona fa de spollit y donacio per nubcies a la dita Isabet Peyrona per la lloable virginitat tot allo conforma es fa en les constitucions de Catalunya y le y asegure sobre tots sos bens y prometent a quelles restituir en tot los de restitucio de dot volent y consentint que sdevenint lo cas dita Isabet muller sdevenidora de dit Nicolau Flix tinga y poseisca tots sos bens ypotecats y los fruits quen rebra no li sien presos en sort de paga ni usura fins atant sie pagada y satisfeta de son dot y spolit per lo que los sobredits ne fan y firmen bona y bastant allargacio ab totes y sengles clausules nesesaries a coneguda de notari o, scriptor dels presents capitols.

Es tractat y pactat y concordat entre les dites parts que la dita Isabet Peyrona muller sdevenidora de Nicolau Flix no pague llegitima en casa y bens de dit Nicolau Flix sino tant quant pera llegitima lo dit Nicolau en tot lo dot que li aportara a la dita Isabet a sa casa y no altrament.

Es concordat entre les dites parts que si a cas fera, lo que Deu no vulle que la dita Isabet Peyrona donsella morie sens fills, o, filles, hu, o molts de llegitim matrimoni procreats en tal cas que no pugue testar sino de la mitat, o, que no vinguesen a hedat de testar y lo restant sie tornat y restituit a la casa y reu de haon es exida la dita Isabet Peyro.

Es tractat y concordat entre les dites parts que solemnisaran lo present matrimoni en fos de santa mare la iglesia y prometen de non contradir a ninguna casa al present tractat en pena de sent lluires la mitat a la part obedient y laltra mitat al jutge que fora la execusio al favor del qual dites parts se sotmenten y renuncian a son propi fort.

Es concordat entre les dites parts que si en los presents capitols algunes coses y amb coses dignes de interpretacio que dos homes de cada part ho ajen declarar al dir dels quals prometen staran fets la dita pena.

Volen les dites parts que dels presents capitols y de quiscu de aquells sien fetes una, o, moltes cartes y tantes quantes de manades ne feran y de les parts lliures ab actes y sengles clausules a coneguda del notari, o, escriptor dels presents Capitol sustancia empero no mudada.

Memorial de la roba de lli y llana que adonat en March Peiro balle de dita villa de Castelldans a sa filla Ysabet en son casament muller den Nicolau Flix fadri a 16 de obtubre 1613 es lo seguent.

Primerament caxes de noguer ab clau y tancadura en cada caxa.

Item dos matalasos de estopa guarnits de llana.

Item dos flasades de la forma major la una blanca y laltra flasada blaua.

Item vint llansols de bri un rondat de fusells al cap y ab rondo per lo entorn.

Item vuit camises de bri set de bri y una de tella ab faldos del mateix bri de lli.

Item un davant llit de ret ab bores de tella.

Item quatre cuxineres dues de tella ab fusells y una obrada de seda negra y laltra de seda vermella oblada totes de tella.

Item dos coxinets de jalta.

Item unes stovalles de pinta ample de bri de tinguda de quatre canes.

Item unes altres stovalles de pinte ample texides ab coto y bri de tinguda de tres canes.

Item uns torcaboques den pinyonet de bri de tinguda de sinch canes y mija dich.

Item sis tovalloles llargues dues de tella guarnides ab cap de red y al contorn fusells y les dues de bri ab fusells y una de bri entretallada ab flocadura al entorn y una ab fusells gran y fusells chiquets al entorn una tovallola redona de tella de red y fusells al entorn.

Item Una tovallola de tella rodona de fusells grans y mijanes al entorn. Un mocador de tella ab rondo y fusells al entorn.

Item vuit collets sinch de llisos de tella y un ab ( dejuslat ) y fusells y dos ab fusells.

Item vuit baxos quatre detella y quatre de bri.

Item una betilla de seda y una de coto ab guarnisio de alquinica.

La roba de llana

Primerament un vestit guarnit de vellut i puntilla de raxa negra ab faldilles de gro no guarnides de seti manegues de seda verda.

Item un vestit de colloreta verdeto faldilles de blanquet ab manegues de grana ab soyet a cada vestit de la matexa collor de la gonella.

Item faldetes blanques de coto mostrejades.

Item unes faldetes blaues.

Item una gonella lleonada y cos y manegues verdeta collorades.

Item tres faldetes de mija llana naranjades.

Item un devantal de bri ab fusells al entorn y un altre devantal de cotonina blaua y un de bri ab llana.

Item un manto de burata.


GASPAR BERENGUER / CATERINA CABESTANY


 

Dia 19 mes de gener any 1613 Capitols sobre aquest assumpte. (llatí)

En nom de nostre senyor deu y de la umill verge Maria sie Amen.

Sobre lo matrimoni mijantsant la gracia i el sperit sant entre en Gaspar Berenguer viudo fill llegitim y natural den Baltasar Berenguer y dena Tecla Berenguera del lloch de Alfes part una i ab na Caterina Cabestanya donsella filla llegitima den Joan Cabestany y dena Joana Cabestany difunta de la villa de Castelldans foren concordats los pactes seguens.

Y lo dit Gaspar Berenguer ab expres consentiment y voluntat de son germa t. Beringuer y de altres parens y amichs pren a Caterina Capbestanya per muller esdevenidora y esposa y lliura a ella son cos axi com nostre senyor deu a hordenat i los benaventurats apostols ho afirmen.

Veu girada la dita Caterina Cabestanya donsella pren per lleal marit y espos esdevenidor ab consentiment de son germa Mateu Cabstany y son cosi Pere Padellas y altres parents y amichs, al dit Gaspar Beringuer y lliura son cos per leal muller i so com deu a hordenat y los benaventurats apostols ho afirmen.

Perque la dita Caterina Cabestanya donsella pugue soportar los carechs del matrimoni aporte en dot y en nom de dot y per dot i per tota part heretat llegitima y supliment de aquella y per fet altre qualsevol dret a ella pertanyent en los bens paternals y maternals hara ho esdevenidor lo pati junt a sa casa de dit Cabestany y de Jaume Peyro exseptat lo que esta en la encontrada darere casa sua indicada per dos promens judicat dita par de corral de (17) ʠ. Item li done tota aquella partida de ollives conforma sta ficat per los terses en sa abinensa judicada per dos promens al mas de nier (denyerri?) judicat per deset lliures y dita judicacio ses feta per en Pere Padellas y Joan Masot major.

Item es concordat entre dites parts que si a cas morie la dita Caterina Cabestanya sens fills ni filles de llegitim matrimoni en tal cas no pugue traure al dit Beringuer de casa ni de les eretats fins atant li ajen satisfet totes les millores quey ora fet.

Item li done a dita Caterina en dot quatre llansols sis camises sis collets una flasada una morfega y la roba judicada una caxa y la demes roba conforma feram en lo memorial.

Item si la dita Caterina Cabestanya morie sens fills ni filles de llegitim matrimoni, no pugue testar sino de la mitat del dot lo demes aje de retornar a la casa del dit Mateu Cabestany, o, a son ereu sdevenidor li done lo tros de la mel rasa per part de dot judicat.

Item lo dit Beringuer li fa de spolit quinse lliures dich 15 ʉ.

Item es tractat que sia cas exie alguna cosa dubtosa en dits capitols quin aje adeclarar dos homens un de cada part y no puguen anar a mises sino que stiguen al que declararan dits homens y aso en pena set sents la mitat a la part abedient y lalta mitat al jutje que fara la execucio de dita pena.

Item es concordat entre dites parts que dels presents capitols ne sien trets una, o, moltes cartes tantes quantes demanades ne feran sustancia no mudada a coneguda del notari.

Dia 17 mes febrer any 1613 els presents capitols foren acabats i firmats i jurats pels dits Gaspar Berenguer, Mateu Cabestany i Caterina Cabestanya. (llatí)

Testimonis foren Salvador Queralt y Joan Masot (?).


MATEU UGET / ISABEL ORGILLES


 


En nom de nostre senyor deu Jesucrist y de la umil verge maria mare sua sobre lo matrimoni mijantsant la gracia del sperit .St. faedor per i entre en Mateu Uget fadri fill llegitim y natural den Magi Uguet y de na Tecla Ugeta muller sua pagesos de la villa del Sela arquebisbat de Tarragona part altra ab na Ysabet Orgillesa donsella filla llegitima den Jaume Orgilles y dena Monserrada Orgillesa pagesos de la villa de Castelldans ab los pactes seguens.

Primo lo dit Mateu Uguet ab expres consentiment y voluntat de son pare mare y parens pren a la dita Ysabel Orgillesa per sposa y muller sdevenidora i lliurara son cos per leal marit i lo que deu ordene y afirmen los benaventurats apostols ningu no pot destorbar.

Y veus girades la dita Ysabet Orgillesa ab voluntat de sa mare y sos oncles y bens volens pren per spos i lleal marit al dit Mateu Uguet y marit sdevenidor y so que deu ordena.

Item lo dit Mateu Uguet aporte en dot en casa de la dita sa muller Ysabet Orgillesa sdevenidora sinquanta lliures dich 50 ᵾ ab dines y la dita sa muller loy asegure sobre tots sos bens.

Item la dita Monserrada Orgillesa viuda per lo bon amor maternat la fa ereva de tots sos bens mobles, e, inmobles asa filla Ysabet Orgillesa soes abte desa fi soes de sa ( vida ) se ature senyora mayora y se ature ases propies voluntats la dita Monserrada Orgillesa vint y sinch lliures dich 25 ᵾ y se rite pera la segona filla (?) per son casament xexanta lliures dich 60 ᵾ en cartes de nubties y no altrament, y trenta ab dines y si acas la dita Monserrada Orgillesa se volie casar no pugue traure de casa mes de les vint y sinch lliures y que illa se ature.

Item si alos nos podiem abindre mare y filla y gendre son contents que la dita Monserrada Orgillesa pugue traure a son gendre y sa filla de casa donantlos pera son manteniment vint i sinch lliures dich 25 ᵾ tant solament una vegada y ses robes ques tindra la dita sa filla.

Item lo dit Mateu Uguet promet portar les dites sinquanta lliures de asi sont march primer vinent.

Item lo dit Uguet guanye sinch lliures cada any pertemps de sinch anys y dins dit temps tan ( face ) que tingue fill, o, filla ya no, guanye soldada.

Item es consertat entre dites parts que no pugue guanyar soldada fins atant aye aportat lo dit dot y fins que apoca de rebuda de dita sa muller.

Item li promet lo dit Uguet de ferli dotse lliures de spolit dich 12 ᵾ.

Item sien los presents capitols hi avie minguna cosa dubtosa que aye de aclarir un home de cada part y que ayen de star al que dit homens aberiguaran y aso en pena de sent lliures que no contradiran a ningua casa la mitat pera la part obedient y laltra mitat per al jutge que fera la execusio.

Dia 17 mes de febrer any 1613. (llatí).


TONI COLOM / CATERINA CABESTANYEn nom de nostre senyor deu y de la Umill verge maria matrimoni fonch concordat mijantsant la gracia del sperit Sant per ientre en Toni Colom pages fadri fill llegitim y natural den Pere Colom y dena Caterina Mir y Colom de la villa de Torres de Segre part altra ab na Caterina Cabestanya donsella filla llegitima y natural den Jaume Cabestany y dena Magdalena Cabestanya y Costa muller sua de la villa de Castelldans tots del bisbat de lleyda.

Primo lo dit Toni Colom ab consentiment de sos germans Pere Colom i Toni Colom y son oncle Phelip Ros pren per muller y sposa esdevenidora a la dita Caterina Cabestanya, y veus girades la dita Caterina pren per lleal spos y marit esdevenidor al dit Toni Colom ab sentiment de son parastre Fransech Costa y sa mare Costa en segones nubcies y den Queralt Salvador son oncle.

Item i per que los carechs del matrimoni lo dit Toni Colom aporte en casa de la dita Caterina Cabestanya sent y trenta lliures en nom de dot y sobre dot.

Item es tractat que totes les millores ques fara en dita casa sien del dit Toni Colom y la dita Caterina Cabestanya muller sdevenidora no li asegure ninguna cosa.

Item es tractat que si a cas morie lo dit Toni Colom sens fills ni filles que li fa de spolit ala dita sa muller de spolit sis lliures y si la dita Caterina morie primer que son marit sens fills ni filles lifa al dit Colom altres sis lliures y aso de llegitim matrimoni.

Item la dita Caterina Cabestanya te una casa y eretats en dita villa de Castelldans.

Item es tractat que si exie alguna cosa dubtosa en dits Capitols volen que sie declarat per dues persones una de cada part y ayen de star a la declaratio de aquella sot pena de sents escuts la mitat a la part obedient y laltra mitat al jutje que fara la executio.

Dia 17 mes de febrer any 1613 en Castelldans.

Jo Miquel Masot.


Memorial de la roba que an donat en Mateu Cabestany a sa germana Caterina Cabestanya filla den Joan Cabestany casada ab en Gaspar Beringuer.

1613

Primo unes faldetes cerdes de vernoy valen. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ .

Item una gonella morada ab entrenpeus morats vales tres lliures. ------------------------------------------------------------------ 3 ᵾ. ʠ.

Item unes faldilles blaues valen vuit reals dich. ----------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16. ʠ.

Item unes faldetes deros ab entrenpeus verds valen dotse reals. ------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item unes faldetes de mescla valen trenta y sinch sous dich.------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 25 ʠ.

Item un cos de contrany ab colados y manegues de scarlati valen un ducat ------------------------------------------------------- 12 ᵾ ʠ.

Item un cos de morat ab colados ab manegues de llens valens sis reals dichs ------------------------------------------------------ ᵾ 12 ʠ.

Item un cos de monagui ab manegues blaues valen quatre reals dichs. --------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item la roba de lli.

Item un llansol de bri val trenya sis sous dich. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item dos llansols de estopa valen trenta vuit sous dich.--------------------------------------------------------------------- ----------- 1 ᵾ 18 ʠ.

Item una flasada de la forma mijana.---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item un llansol de estopa val. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 19 ʠ.

Item una marfega val. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item sinch camises cos de bri faldor destopa valen tres lliures dich. ----------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ.

Item dos stovalles destopa valen una cana de llorch cada tovalla y un tavallo de bri valen set reals dich. --------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item un drap de pasta destopa val dos reals dichs. ------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ.

Item tres collets de bri ab polanyos de bri valen nou reals dich. -------------------------------------------------------------------------- ᵾ 19 ʠ.

Item tres collets de tella valen un ducat dich. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ 4 ʠ.

Item una caxa de pi ab pany i clau val set reals dich. ----------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item dos debantals destopa valen sinch sous dich. -------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ.


FRANCESCH MASOT / CATERINA PEYROEn nom de nostre senyor deu y de la umill verge maria mare sua y de tots los sants y santes de paradis sie Amen.

Sobre lo matrimoni mijantsant la gratia del sperit sant faedor per ientre en Fransech Masot fadri fill llegitim den Jaume Masot y dena Magdalena Masota muller sua del loch de Puigvert part una part altra ab na Caterina Peyrona donsella filla legitima den Jaume Peyro y dena Monserrada Peyrona muller sua pagesos de la villa de Castelldans part altra sobre lo present matrimoni foren fets y firmats los presents Capitols i pactes seguents.

Primerament lo dit Fransech masot fadri ab espres consentiment den Rt. Joan Colom rector de la Portella y de Nadal Colom y den Pere Joan Masot oncles seus y de altres parents y benvolents pren per sposa y lleal muller sdevenidora a la dita Caterina Peyrona y lliurara son cos en aquella per leal marit axi com nostre senyor deu ho ordenat i los benaventurats apostols o afirmen.

Veus girades la dita Caterina Peiro donsella ab expres consentiment de son pare Jaume Peiro y de sa mare Monserrrada peirona i de son oncle en Joan Peiro balla de Pugvert y de altres parens y bensvolents pren per spos y lleal marit sdevenidor an Fransech Masot fadri y lliura son cos en aquell axi com nostre senyor ha ordenat y los benaventurats apostols ho afirmen.

Y per contemplatio del present matrimoni perque los carechs de aquells suporta se pugen los dits en Jaume Peiro y na Monserrada Peirona per la amor paternal y maternal que aporten envers la dita Caterina Peirona filla sua donen en dot y per dot y en nom de dot y per tota aquella heretat llegitima y supliment de aquella y per tot qualsevol dreta a ella pertanyent en los bens paternals y maternals ara (?) esdevenidor sent y setanta lliures ab dines elas pagadas lo dia de la misa de la benedictio y mes li donen les robes seguens soes totes aquelles ques trobaran scrites y continuades ab un memorial scrit per ma del dit notari y scriptor que aura continuat y sscrit los presents capitols y tota aquella roba y los dines y drets pertanyens per lo dot que aura aportat la dita Caterina en casa del dit Fransech Masot marit seu ho asegure lo dit Fransech Masot sobre tots sos bens agut y per aver mobles, e, immobles y la dita Caterina Peirona asepte lo dit dot ab besamens de mans que fa al dit sit son pare Jaume Peiro y sa mare Monserrada Peirona y promet la dita Caterina que rebut que aura lo dit dot ne fara apoca y definisio larga y bastat de tots los bens paternals y maternals exseptat vincle y sucsesio de bens ab intestat.

Item lo dit Fransech Masot fadri marit sdevenidor la dita Caterina Peiro fa de spolit y donatio per nubsies a la dita Caterina per sa virginitat yuxta la lloable consuetut de catalunya soes no taxant ninguna cosa lo qual lo dit Masot asegure sobre tots sos bens aguts y per aver restituir en tot cas de restitucio axi dines com roba y spolit y lo sobredit Francesch Masot nefa y firme bona y bastat apoca de obligatio ab totes y sengles clausules a coneguda de notari y escriptor expert.

Item es concordat entre les dites parts que sia cas fera lo que deu no vulle que la dita Caterina Peirona morie sens fills, o, filles un o, molts de llegitim matrimoni procreats que en tal cas no pugue testar sino de la mitat del dot y laltra mitat sie tornat y restituit a casa de son pare, o, a son ereu del dit Jaume Peyro que per aquel temps fora.

Item es concordat entre les dites parts que solemnisaran lo dit matrimoni en fas de santa mare la yglesia dins dos mesos contados lo dia ques clogue los presents Capitols y aso en pena de sent ducats.

Item es tractat y concordat en dites parts que si acas orie alguna cosa dubtosa en los presents Capitols que no puguen anar a juristes pera pledejar sino qeu ajen aclarir dues persones de cada part y que ajen de star a la declaratio de aquells y aso en pena de sent ducats la mitat pera la part obedient y laltra per al jutge qui fara la execusio.

Item es concordat entre les dites parts que la dita Caterina Peirona no puge llegitima en los bens de son marit ni ell en los bens de sa muller sino conforma la cantitat que aportara de dot en casa de son marit en Francesch Masot.

Item que la roba sie judicada lo dia ques lliuraran la dita roba i si acas se avie de restituir que la roba ques trobara estar en peu de dit dot aje de pendre conforma se trobara bona, o, dolenta tot qual sera i la que nos trobara en peu que la aje de tornar conforma sera judicada.

Item volen les dites parts que dels presents Capitols ne puguen traue moltes copies i les parts lliures sustantia mudada.

Als 4 de agost 1613 foren jurats los presents Capitols per Jaume Peiro pages de Castelldans pare de dita Cateriballena i perentre en Francesch Masot fadri pages de Puigvert y per los curados de dit Masot ab llisentia de mosen Villanova com a vicari de Puigvert y Vinferri en la porta de la yglesia de Vinferri sub invocatio de Sant Jaume en ma i poder de mi Miquel Masot vicari de Castelldans. Testimonis son lo senyor Pere Malhior natural Canporels y Pere Joan Relons de Puigvert.

 

Memorial de la roba que lo dit Jaume Peiro done a sa filla Caterina muller den Masot fadri de Pujvert es la seguent.

1613

Primerament dos caxes de noguer noves ab tancadures valen vuit lliures y mija dich. -------------------------------------------------------------- 8 ᵾ 10 ʠ.

Item dos llansols de bri guarnits de randa valen sinch lliures y mija dich. ------ ------------------------------------------------------------------------ 5 ᵾ 10 ʠ.

Item dos llansols de bri llisos valen tres lliures y dotse sous dich. ------------------------------------------------------------------------------------------3 ᵾ 12 ʠ.

Item quatre llansols destopa prima ab randa quatre lliures y setse sous dich. - ------------------------------------------------------------------------ 4 ᵾ 16 ʠ.

Item dos tovalloles una de bri y una de tella als caps ab fusells y red valen trenta reals. ------ --------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item un drapillo de tella ab mostra de punta de agulla y fusells valen y un mocador de tella ab mostres de

punta de agulla y fusells valen coranta reals dichs. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ.

Item Una tovallola redona de tella ab red y fusells alarededor val vint y quatre reals. ----------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 8 ʠ.

Item dos tovalloles llargues de bri de llensols la una de red y fusells y laltra entretallada valen setse reals dich. ------------------------------ 1 ᵾ 12 ʠ.

Item dos draps de paret de llens guarnits de fusells valen dotse reals. ------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item sinch baxos de llens y sinch de tella valen deu reals dich. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item sinch baxos de tella valen vint reals dichs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item un devant llit de tella y red ab flocadura val vint reals dich. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item vuit camises lo cosatsge de bri y orbre, tres nia ab faldons de stopa valent set lliures dichs. ----- ------------------------------------------------ 7 ᵾ ʠ.

Item un drap de pastereta llistat de coto blau una cana y mitja val deu sous y un drap de posta de tinguda de una cana y mija val vint sous ᵾ 18 ʠ.

Item un devantall de chamellot naranjat val deu sous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 10 ʠ.

Item tres devantals de bri y un de coto blau.

Item unes stovalles de pinyonet de pinte ample de teinguda de dues cannes valen de bri val deu reals dich. ----------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes stovalles de pinte ample de bri de tinguda de quatre canes y mija valen vint reals. ------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item una pesa de torcaboques dobats de tinguda de sinch canes y mitja valen tres reals la cana valen quinse reals. ----------------------------- 1 ᵾ 13 ʠ.

Item quatre cabesos valen quatre lliures dich. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ.

Item sinch cabesos de tella llisos valen vint y sinch reals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ.

Item un collet de tella ab fusells val devuit reals. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item una betilla de seda ab guarnisio de or val trenta y quatre sous dich. --------------------- --------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 14 ʠ.

Item betilla de coto ab guarnisio de alquimia.

Item dos flasades blanques de la forma mijana valen sis lliures. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ᵾ ʠ.

Item un matalas nou de stopa prima val quatre lliures dich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ.

Item un manto de burata guarnit de tafata ab puntilla negra sinch lliures. --------------------------- ------------------------------------------------------------ 5 ᵾ ʠ.

Item unes faldilles grogues valen tres lliures y ya son servides. --------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item unes faldilles blaues devuit reals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item una gonella negra val quinse reals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes manegues de tellilla entafatanades valen dotse reals. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un cos de contrany ab puntilla y colados val deu sous dich. ------------------------------ ------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item unes manegues de seda vermella sericidises valen dotse sous dich. -------------------------- ------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item tot un vestit cos y gonella de verdocat nous y manegues de chamellot morat guarnides de pasama faldetes morades oldanes de sericidises.

Item dues camises oldanes pera cada dia.

Item un vestit de adducat y filladis ab faldilles de raxa soyect y gonella y tot lo demes val denou lliures dich. ----------------------------------------- 19 ᵾ ʠ.

Item quatre coixineres ab ses sotanes guarnides de red valen quatre lliures vuit sous dich. ---------------------------------------------------------------- 4 ᵾ 8 ʠ.


JOAN MANUEL / ISABEL ARMENGOL13 de obtubre 1613

Any de nostre senyor deu jesucrist y de la umill verge maria mare sua y de tots los Sants y Santes de paradis sie amen.
Sobre lo matrimoni mijantsant la gracia del sperit sant faedor en Joan Manuel fadri fill llejitim y natural den Joan Manuel y dena Manuela mare sua tots de la villa de Torres de Segre pagesos y abitants en ella de una part part altra ab na Isabet Armengolla donsella filla llejitima y natural den Joan Armengol y dena Joana Armengolla pagesos de la villa de Castelldans part altra sobre lo present matrimoni foren fets y concordats los presents Capitols y abinenses.

Primerament lo dit Joan Manuel fadri ab expres consentiment de son pare Joan Manual y de sa mare y de son oncle Miquell Gonya y de altres parens y benvolents pren per sposa y per lleal muller sdevenidora a la dita Ysabet Armengolla donsella y lliurara en aquell son cos per lleal marit axi com nostre senyor deu a ordenat y los benaventurats apostols ho afirmen.

Veus girades la dita Ysabel Armengolla donsella ab expres consentiment de son pare en Joan Armengol y de sa mare Joanna Armengolla y de son oncle en Jaume Armengol y den Pere Padellas y Joan Bobet parens seus y benvolents pren per spos y marit sdevenidor en Joan Manuel fadri y lliurara en aquella son cos axis com nostre senyor deu ha ordenat y los benaventurats apostols ho afirmen.

Per contemplatio del present matrimoni perque los carechs millor soportar se puguen los dits en Joan armengol y na Joanna Armengolla pare y mare de la dita Ysabet Armengolla donen en dot y per dot y en nom de dot y per tota aquella heretat llejitima y supliment de aquell y per tot qualsevol dret a ella pertanyent en los bens paternals y maternals ara, o, en temps sdevenidors vint y sinch lliures ab dines y ab roba tant de llana com de lli ( viren y puyaves ) mes de vint i sinch lluires per la roba que li donaran tot ho asegure lo dit Manual sobre tots sos bens aguts y peraver y les robes li donen dit Armengol a sa filla comforme stara scrit ab un memorial per lo notari dels presents capitols, o, son lloch, tenint asepte lo dit dot, la dita Ysabet Armengolla ab besamens de mans que fa a son pare y mare.

Item lo dit Joan Manual marit sdevenidor de la dita Ysabet Armengolla fa de spolit a la dita Ysabet conforma la lloable consuetut de Catalunya y asegure axis la dot que aportara com lo spolit y lo demes sobre tots sos bens del dit Manuel Joan aguts y per aver.

Item lo dit Joan Manuel pare de dit fadri Joan Manuel fill seu lifa donatio llarga y bastant pura, e, inrenobable ques diu entre vius de tots sos bens ajuts y peraver mobles, e, inmobles salvo que lo dit Joan Manuel pare de dit Joan Manuel sel rete de sos bens pera fer a ses propies voluntats quinse lliures dich 15 ᵾ y un bancal en la partida de la franquea y se ature una cambra en casa pera son servei pera temps de sa vida y lan dema tenir en sa casa sa, y malalt calsat y bestit treballant en casa be y onestament.

Item es concordat si acas la dita Ysabet Armengolla morie sens fills, o, filles un, o, mols en tal cas no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat sie restituit a la casa de son pare, o, ason ereu de dit Joan Armengol que per aquell temps sera.

Item es concordat que solemnisaran lo dit matrimoni en fas de S. mª la Yglesia lo mes prest que poran, i si acas exie alguna cosa dubtosa en los presents capitol no puguen anar a juristes sino que declaren dues persones de cada part aso en pena de sent ducats la mitat para la part obedient i laltra part per al jutje que fara la execusio.

Item la dita Ysabet Armengola no pugue llegitima en los bens de dit marit sino conforma aportara la cantitat del dot.

Item volen les dites parts que dels presents capitols ne sien tretes tantes copies quantes ne voldran y a les parts lliurades sustantia mudada.

Foren jurats los presents capitols en ma y poder de mi Miquell Masot vicari de dita villa de Castelldans ab voluntat y consentiment de dites part vuy a tretse de obtubre 1613.

Foren fets los presents capitiol a 13 del mes de obtubre any 1613 presos per mi Miquell Masot Vicari de Castelldans testimonis son lo senyor balle en March Peyro y Pere Sans de Castelldans.


Memorial de la roba de la filla den Armengoll.

Item una caxa de pi sericidisa val nou reals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 19 ʠ.

Item un llansol de stopa val nou reals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 19 ʠ.

Item quatre camises noves cos de bri y faldor destopa valen tres lliures dich. ---------------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item unes stovalles destopa ab llistes de coto blau valen nou sous dich. ----- ----------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ.

Item dos tovallons de bri als cap ab fusells valen tres reals cada una. -------- ----------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item dos coxineres de tella ab mostra de entretallat valen deu sous. --------- ----------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item tres baxos de bri valen deu sous. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item quatre cabesos de tella llisos sense guarnisio valen quinse reals. ----------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Roba de llana

Primerament unes faldetes de mescla ab cos y manegues blaues y lo cos de monaquis valen quinse reals dich. ------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes manegues de bri blanques.

Item unes faldilles de ras.

Item unes faldilles de colloreta valen tres lliures y mija. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 10 ʠ.

Item un cos morat ab rivet val devuit sous. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item una frasada oldana de la forma mijana val onse sous. --------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 11 ʠ.

Item Unes faldetes de froyresch valen dotse reals dich. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

 

TOMAS VALBONA / MAGDALENA VALLES

 

 

Alabat Sie lo Santissim Sacrament

En nom de nostre senyor deu jesucrist y de la umil verge maria mare sua y senyora nostra Amen sobre lo matrimoni faedor mijantsant la gratia del sperit Sant per i entre en Tomas Valbona viudo fill natural den Pere Balbona y dena Caterina Valbona tots del lloch de Segurola bisbat de Vich part una; part altra ab na Magdalena Vallesa donsella filla llegitima den Tomas Valles i dena Matiana Vallesa quondam de la villa de Castelldans bisbat de lleyda foren los pactes seguents.

Primerament lo dit Tomas Vallbona ab expres consentiment y voluntat de sos pares pren a la dita Magdalena Vallesa per lleal sposa y muller sdevenidora y lliurara son cos per lleal marit y lo que deu afirme y los benaventurats apostols hom no pot separar.

Item veus girades la dita Magadalena Vallesa pren per lleal marit y spos a dit Tomas Valbona y lliurara en aquel sos cos y lo que deu ajuste y los venaventurats apostols afirmen hom nou deu de separar.

Item y per que los carechs del matrimoni portar se puguen donen la dita Matiana Vallesa mare de dita Magdalena y Joan Valles y Tomas Valles germans seu donen en dot y per dot y en nom de dot i per tota part de llegitima que en casa dels bens paternals y maternals tocar li porie sent lliures so es coranta en roba y sixanta en dines. Y volen les dites parts que la roba sie judicada per dos persones una de cada part lo dia que li lliurara la dita roba.

Item es tractat que sia cas la dita Magdalena morie sens fills, o, filles de legitim matrimini en que no pugue sino testar de la mitat del dot y laltra mitat aje de tornar a la casa de on es exit lo dit dot en Joan Valles, o, asos ereus.

Item es tractat entre les dites parts que siacas sempre y quant moria lo dit Tomas Valvona ans que ella li dexa la vida en sa casa de dit Valbona sana y malalta calsada y vestida mantenint son nom y vivint en casa de son ereu de Valbona.

Item lifa de spollit lo ters del diner que aportara en dot y lo dit Tomas li asegure tot lo dot y spollit sobre tots ses bens aguts y per aver.

Item que si acas aje algun dubte en los presents capitols volen que aje adeclarar una persona de cada part y que aje de star a la declaratio de aquelles dues persones y que no puguen anar a juristes y per so se posen gratiosament pena de sent scuts la mitat a la part abedient y laltra mitat al jutje que fara la executio.

Item volen que dels presents capitols se pugue traure un y molts trasllats substantia mudada a les parts lliurades.

Item y prometen de celebrar lo present matrimoni dins un mes en fas de Sta mare la yglesia.

Dia 7 de setembre de 1614.

Testimonis Joan Massot y Joan Vidal pagesos de dita villa de Castelldans.

 


Memorial de la roba que adonat en Joan Valles y sa mare Matiana y son germa Tomas Valles asa germana Magdalena 1614.

Primerament lian donat dos caxes de pi an panys y claus. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 ᵾ ʠ.

Item un matalas val tres lliures y mija. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 10 ʠ.

Item una flasada val un ducat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un llansol de bri ab benes de red val trenta sous. -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item un llansol destopa ab benes de fusell valen un ducat. ---------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un llansol destopa ab benes de fusell val un ducat. ------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un davant llit de red ab bens de tella val un ducat. ------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un drapillo de ret val un ducat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item dues tovalloles llargues al cap de ret i fusells valen un ducat. ------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 4 ʠ.

Item unes stovalles de bri ab llistes de coto blau valen setse sous. -------------------------------------------------------------------------- ᵾ 26 ʠ.

Item unes stovalles de bri ab coto blau de tinguda de dues canes valen setse sous. ---------------------------------------------------- ᵾ 26 ʠ.

Item unes tovalloles destopa ab llistes de blau de tinguda de dues canes setse sous. -------------------------------------------------- ᵾ 26 ʠ.

Item dos coxineres ab ses sotanes la una de red laltra de fusells valen deu reals. -------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item sis camises ab cos de bri y faldos destopa val cada camisa dotse sous tot junt.-------------------------------------------------- 3 ᵾ 12 ʠ.

Item tres collets de tella dos de llisos y un ab fusells valen un ducat.---------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item un collet de tella ab red val devuit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item un devantal vert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ ʠ.

Item un cos morat ab manegues de tellilla valen setse sous. --------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item unes manegues vermelles ab trensilles als panyets valen vuit sous.-------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item unes manegues de grana dotse sous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item una gonella morada val trenta sis sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item unes faldetes de mija llana valen catorse sous. ------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item un cos vermell llaonat val. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item unes faldetes blaues ab rivets valen quatre lliures y mija. ---------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ 10 ʠ.

Item una gonella lleonada val vint i dos reals. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 4 ʠ.
Vui a 8 de febrer 1615.

Memorial del que la viuda Alsamora Magadalena Llorens Alsamora germa de la dita Magdalena Alsamora an donat asa filla Magdalena muller den Miquel Miro pages de dita villa de Castelldans i es la seguent.

Item consertare los curados de Llorens Alsamora Joan Orgilles i Llorens Granell pages de Torregrosa i li prometeren en capitols matrimonials asa neboda Magdalena muller que es den Miquel Miro li prometeren ab dines clos vuitanta lliures dich 80 ᵾ i li prometren tota la roba donarlo forme sta scrit en lo present llibre i manual de notari Miquel Masot Vicari de Castelldans i dits scrits sean fets perque no sea trobat en la notaria los capitols ni ningun scrit entre les dites parts

Primerament lian donat ala dita Magdalena Mirona muller de Miquell Miro pages de Castelldans la roba seguent.

Item dues caxes de noguer.

Item dues flasades una de la forma major i laltra de la forma mijana.

Item una marfega.

Item sis llansols quatre de llisos i dos randats.

Item dues coxineres de tella una randada de seda de grana i laltra de red.

Item dues coxineres de lli guarnides de fusells.

Item dues sotanes.

Item un davant llit de red de tella.

Item dues stovalles de pinte ample.

Item dues stovalles de bri prim de lli llistades de coto blau i tiren quatre canes.

Item una stovalla de lli guarnida de fusells ab red.

Item una tovallola redona guarnida de red.

Item un drapillo de tella guarnid de fusells.

Item un mocador de tella guarnit de fusells.

Item sinch camises de bri faldor destopa i son de cada dia noves i una de lli guarnida de fusells i faldor destopa i una camisa de tella guarnida ab fusells destopa.

Item lia donat una lliga de coto.

Item set collets tres de tella quatre de bri.

Item un cos de contrany guarnit i gonella de contrany i faldetes blaues i manegues de tellilla i gonella morada i cos morat i manegues blaues i faldilles dauradillo i faldetes de mija llana blaues dobles i unes manegues de ruant.

Item un manto destamenja nova.

Roba de cada dia

Item una gonella de burel nova.

Item unes faldetes de trensresol.

Item faldetes de mila llana blanques senceres.

Item cos i manegues de colloreta.

Item un sombrero nou.

Item una trena de or.

Item una guarnisio de alquirmia.

Item una ( ? ).

Item una capsa ab coberta pintada.

Item un devantal de bri i un devantal destopa i un de cotonina blaua tots tres nous.

Item un matalas nou destopa.

Tot lo sobre dit scrit confese lo dit Miquel Miro aber rebut de la dita sa sogra Magdalena Alsamora en presentia de mi Miquel Masot Vicari de Castelldans.

Item lia de donar al dit son gendre Miquel Miro dotse torcaboques que lia promes donar en capitols matrimonials.

Item un lliga de seda lei te de donar la dita Magdalena Alsamora.

Item te rebut lo dit Miquell Miro de la dita sa sogra Magdalena Alsamora sogra sua per part de paga de aquelles vuitanta lliures que haurie promes en capitols matrimonials per dot i en nom de dot i per tota part de llegitima paternal i maternal que porie atenye en casa de son pare i mare confese lo dit Miquell Miro aver rebut sinquanta nou lliures i quinse sous dich 59 ᵾ 15 ʠ i axi ho a confesat en mon poder de mi Miquele Masot volent sen fes lo present scrot de rebuda vui a 8 de febrer 1615. en presencia de Joan Masot i altres persones.

Item es tractat entre les dites parts i condonen que lo dit Miquell Miro lifa de spollit vint lliures dich 20 ᵾ.

 


A 22 de mars 1615 en Miquell Miro pages de Castelldans a restituit tota la roba que la viuda Alsamora a donat ason gendre Miquell Miro en capitols matrimonials i loi a donada en presentia del senyor balle Llorens Granell balle i Joan Orgilles de Castelldans son acurados de dit Llorens Alsamora pages de Castelldans i dita roba que ha restituit es lo scrit en dit memorial scrit en lo dit manual salvo la roba seguent que sda en scrit dabal per star en questio.

Primerament una marfega.

Item una camisa cada dia.

Item un vell de coto.

Item un box de tella de collet.

Item cos manegues de colloreta.

Item faldetes de frairech.

Item faldetes de mija llana blanqua.

Item un davantal blau.

 

BERTOMEU SANCHO / ESPERANÇA VIDAL

 


A 2 de juny any 1615

En nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umil verge maria mare sua sie amen sobre lo matrimoni faedor mijant la gracia del sperit sant per i entre en Bertomeu Sancho fadri fill llegitim i natural den Miquel Sancho i de na Andreua Sancho del present lloch de Castelldans part una, i ab la honesta na Speransa Vidalla filla den Joan Vidal i de na t. Vidalla muller sua de la villa de Torregrosa ab los pactes seguens.

Primerament lo dit Bertomeu Sancho ab expres consentiment i voluntat de son germa Joan Alsamora i dels parens i amics pren per lleal sposa i muller sdevinidora a la dita Speransa Vidala i lliurara son cos i lo que deu ajuste hom no pot ni deu separar. Veus girades la dita Speransa donsella ab expres consentiment i voluntat de sa mare i son germa lo major i de mº Pere Vidal i altres parents pren per lleal spos i lleal marit al dit Bertomeu Sancho i lliurara son cos i lo que deu ajuste hom no deu ni pot separar.

Item i perque los carech del present matrimoni soportar se puguen la dita SperansaVidala donsella aporte en casa de son marit Bertomeu Sancho en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima i drets que tingues en casa de son pare axi paternals com maternals aporte ab dines clos noranta lliures dich 90 ᵾ.

Item li donen a la dita Speransa vuit de cada cosa de la roba de lli sols.

Item li donen un matalas.

Item dos flasades una de la forma major i laltra de la forma menor.

Item una caxa de noguer i laltra de albe.

Item un vestit de cada dia.

Item li donen tota la roba que tindra son servei quant ere donsella.

Item es tractat entre les dites parts que rebut aura tot lodot age adifinir la dita Speransa Vidalla a tots los bens paternals i maternals salvo vincle i ab intestat i succesio de bens.

Item li fa de spollit lo dit Bertomeu Sancho per sa lloable virginitat vint lliures dich 20 ᵾ i en cas de restitutio li aje de donar sens plet ni questio ninguna.

Item lo dit Bertomeu li asegure axi lo dot con lo spollit sobre tots los bens aguts i pera ver.

Item volen les parts que dels presents capitols sen pugue traure una i moltes copies i a les parts lliurades sustantia no mudada dels presents capitols.

Item se posen pena de sent scuts les dites parts gratiosament en no contradir en capitols matrimonials la mitat al jutge que fara la executio i laltra mitat pera la part obedient.

Item si axie ninguna cosa dubtosa en los presents capitols que una persona de cada part ho aje aclarir i les parts ajen star a dita declaratio en pena sobredita.

Item i siacas la dita Speransa Vidalla morie sens fills ni filles un oo molt no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a casa de son pare, de sos ereus que vui son o per los que seran.

Item li prometen donar lo dit dot dins lany i promet dit Vidal germa de dita Speransa de entrar dita en la botiga ahon pendran la roba i aso promet dit Vidal adonar dit dots sobre tots sos bens aguts i pera ver on se vullen que sien.

Testimonis son en Salvador Queralt pages de Castelldans i mº Pere Vidal stodiant de Torregrosa.


A 2 de Juny any 1615 foren jurats los presents capitols matrimonials per i entre en Bertomeu Sancho fadri contraent de Castelldans i per i entre Joan Vidal pages de Torregrosa en lo terme del masrog per mi Miquell Masot vicari de Castelldans dia i any ut supra.

Item dit Bertomeu te rebuda tota la roba de lli i de llana que li foren promes en Capitols matrimonials. Exceptat una marfega, una coxinera de tella, unes stovalles de pinte ample i los torcaboques, dues camises, un davantal, una tovallola redona de tella.
A 23 de obtubre 1615

Memorial de la roba de lli i de llana que en Joan Orgilles pages de Castelldans a donat a sa filla Caterina muller de Sebastia Febrer es la seguent.

Primerament un traveser de llit, un davantal del forn.

Item un devantal de red an bores de tella.

Item llansol destopa tine quatre canes i mija.

Item tres llansols de bri rendats al cap tine quatre canes i mija.

Item dos coxineres de llistes vermelles de tella.

Item unes stovalles de pinte ample mijes stovalles tenen dos canes.

Item tres canes de torcaboques.

Item unes stovalles de pinte ample seraidises de vint llarch cana de pinyonet.

Iten unes stovalles de mostra a la fransesa una cana de llarch.

Item unes stovalles llistades de blau de dotse pols de bri.

Item stovalles de lli llistades de coto blau tenen dotse pols.

Item unes stovalles destopa de blau tiren tres canes.

Item dos tovalloles llargues de bri ab los caps de coto de red.

Item una tovallola redona de tella an red los caps.

Item quatre camises de bri i faldor de stopa de dora.

Item una flasada de la forma major.

Item una gonella vermella scarlati.

Item unes faldetes verdes de vert clar.

Item dos queres una morada ab mares morades i laltra quera de contrany ab manegues de tellilla valen tres lliures i sinch sous dich 3 ᵾ 5 ʠ.

Item tres manegues de grana. Una gonella morada. Unes faldetes de mija llana blaues. Quatre cabesos de tella, una marfega catorse sous 14 ʠ.

Item una betilla de seda val un ducat ab la guarnisio tot junt 1 ᵾ 4 ʠ.

Item dos sotanes destopa de coxins destopa sume tot vuit lliures deset sous dich 8 ᵾ 17 ʠ.

Item un drap de cap desfillaat ab fusells val 3 ᵾ.

Item tinch rebut ab dines clos de dit Orgilles sis lliures per conte de dit dot.

Item altres dues camises de bri ab faldor destopa.

Item una caxa de noguer val 2 ᵾ 10 ʠ.

Item tinch rebut del dit quinse reals dich 2 ᵾ 20 ʠ per mans de Joan Orgilles.

Testimonis son Andreu March i Joan Carbonell. En febrer jo Miquel Masot.


JOANNA CARBONELL / FRANCESCH SERRA

 


11 de giner 1616.

En nom de nostre senyor deu jesucrit i de la umil verge maria mare sua sie amen sobre lo matrimoni faedor mijantsant la gratia del sperit perientre la honesta na Joana Carbonella donsella filla llegitima den Monserrat Carbonell i dena Isabet Carbonella filla sua de la villa de Castelldans part altra ab en Fransech Sera viudo fill llegitim den Francesch Serra i den Magdalena Sera de la villa Torres de Segre.

Primerament la dita Joana Carbonella ab voluntat sua i de son pare en Monserrat Carbonell i de sa mare i altres parens pren per lleal spos i marit en Fransech Sera fill den Fransech Sera de Torres de Segre. Veus girades lo dit Francesc Sera pren per lleal muller i sposa sdevenidora na Joanna Carbonella filla den Monserrat Carbonell.

Item per contemplatio del prsent matrimoni perque los carechs millor soportar se pugen lo dit Monserrat Carbonell done en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima i drets que preteguen en casa de son pare la dita sa filla Joana sinquanta lliures dich 50 ᵾ en dines clos i trenta en roba dich 30 ᵾ ab los pactes seguens les sinquanta lliures sean de cobrar en la villa de Vinasca i lo dit Carbonell te de anar ab son gendre acobrarles i les dites sinquante lliures del marmesos de mº Arques les demes trenta lliures en roba les done lo dit Carbonell i les sinquanta lliures i la roba li done per tot los drets paternals i maternals.

Item an pactat en dites parts que pacte pactat guanye la dita Joana de spolit per sa lloable virginitat devuit lliures dich 18 ᵾ.

Item es pactat que lo dit Fransech Sera pare del dit Sera done a son fill encas de discordia la mitat de sos bens aguts i pera ver i obte desa fi li done tots sos bens exceptat ques rete perafi vint i sinch lliures dich 25 ᵾ ases propies voluntats.

Item son contentes dites parts que la roba sie judicada per dos homes un de cada part i encas de restitucio sie rejudicada per dos homens un de cada part i lo que aura menscabat aje de restituis lo dit Fransech Sera, o sos ereus.

Item es concordat les dites parts que si en los presents capitols iavie ninguna cosa dubtosa que tingue aclarir un home de cada part i que aje a estar a la declaratio aquels lis pasen pena de sent scuts gratiosament en que an de contradir a la declaratio de aquells la mitat a la part obedient i laltra mitat al jutge que fara la exsecutio.

Item la dita Joana Carbonella si acas morie sens fills o, filles un, o, molts que no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a casa de son pare, o, sos ereus.

Item dels presents capitols ne sien tretes unes i moltes copìes i a les parts lliuradas sustantia no mudada.

Item forent jurats los presens capitols a 24 fe giner 1616 en ma i poder de mº Pere Masip prevere i vicari de Torrebeses en absensia de mº Cristobal rector de Torrebeses. Jo Miquel Masot vicari de Castelldans.

Testimonis son Miquel Sabata de Torres de Segre i Joan Xeiort alias monaut abitant en Torrebeses.


Memorial de la roba de la filla den Monserrat Carbonell.

Primerament dos caxes de pi la una nova i laltra servitesa i lo coberto de noguer valen vint i sis rials. ------------------------------------- 2 ᵾ 12 ʠ.

Item una flasada de la forma mijana val vint i nou reals i mig.----------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 19 ʠ.

Item un llansol de bri ab randa per un costat val devuit reals.----------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item un llansol destopa val nou reals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item una flasada llistades de coto blau tiren dos canes i mija i valen quinse reals dich --------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes stovalles de bri scaquejades ja servides tiren dos canes i dos pals valen nou rals dich. ---------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item una pesa de torcaboques una cana i tres pals de llarch val sis reals ----------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item una tovallola llarga de bri als caps desfilada val ser sous dich.---------------------------------------------------------------------------------------- 7 ʠ.

Item un drap de paret mostres desfiladet val tres reals. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ.

Item sis camises cos de bri i falda de stopa i sinch collets ab sos baxos de tella los dos collets i

los tres son los baxos de lli valen to junt sinch lliuras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ᵾ.

Roba de llana

Item unes faldetes dauades de fill i llana colorada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 16 ʠ.

Item un vestit de presegot cos i gonella i manegues de tellilla blanca val quatre lliures. ------------------------------------------------------------ 4 ᵾ ʠ.

Item unes faldetes de presejot valen tres lliures. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item gonella morada risada cos de contrany manegues de scarlati usat val. ----------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 12 ʠ.

Item faldilla de frayresch. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 14 ʠ.

Roba de cada dia

Item gonella de burel cos i maneguis de contrany dues faldilles de mija llana unes narangades i laltra mija llana blanca. 3 (?) fil blanc. 2 de seda vermella.


MARGARIDA BOTET / MIQUEL JOAN REGANY

 


A 3 de febrer 1616

En nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umil verge maria sie amen matrimoni faedor mijantsant la gracia del Sperit St. perientre na Margarida Boteta filla den Joan Botet i dena Speransa Boteta filla legitima i natural de la villa de Castelldans part altra ab en Miquel Joan Regany fill den Miquel Joan Regany i de na Speransa Reganya de Torrebeses.

Item per que los carech del present matrimoni millor suportar se puguen lo dit en Pere Riber cunyat seu i sa mare Speransa mare sua per lo bon amor paternal i maternal tenen a sa filla li donen en dot i en nom de dot i per dot i per dita part de llegitima i drets que pertingues en casa de son pare i mare li donen sixanta lliures trenta en roba i trenta en dines.

Item es tractat entre dites parts que lo dit Pere Ribe i sa sogra Boteta prometen donar per al dia de la benedictio deu lliures i sinch lliures pera pasqua florida i lo demes pera nostra senyora de agost primer unicament.

Item es tractat que la dita roba sie judicada per dos homens un de cada part u en cas de restitutio que sie rejudicada per dos homens un de cada part i lo que aura menscabat ajen apagar i restituir lo dit Miquel regany, o, son ereu.

Item per la lloable virginitat la dita Margarida guanye de spollit pacte pactat sis lliures dich 6 ᵾ ʠ.

Item lo dit Mique Joan de sa propia voluntat i ab consentiment de son oncle en Jenot Triquell i de altres parens pren per sposa lleal muller a la dita Margarida Boteta. Veus girades la dita Margarida Boteta ab consentiment de son cunyat en Pere Riber i de sa mare Speransa Boteta i de altres parens pren per spos i lleal marit al dit Miquel Joan Regany i lliurara en aquel son cos.

Item es tractat si la dita Margarida morie sens fills, o, filles un, o, molts que no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje a restituir ason pare, o, asos ereus.

Item que si en los presents capitols exie algun dubte digne de interpetratio que age adeclarar un home de cada part i les dites parts agen de star a la declaratio de aquela posant de pena sinquanta scuts.

Item es concordat que rebuda que aura la dot la dita Margarida axi adifinir atots bens paternals i maternals salvo vincle, o, succesio de bens.

Item es tractat que sie la dita Margarida no pugue llegitima en los bens de son marit que fera lo marit en los bens de sa muller.

Item que dels presents capitols ne puguen una i moltes copies i a les parts lliurades sustantia nomudada.

Foren fets los presents capitols a 3 de febrer 1616 en poder de mi Miquel Massot Vicari de Castelldans en lo terme de Alcugul ab llisensia i consentiment den Miquel Tollo rector de dit Lloch de Alcugul. Testimonis son Miquel Masot i Joan Queralt pagesos de Castelldans.


Memorial de la roba que na Boteta a donada a sa filla 1616.


Primerament una caxa de po ab tancadura val. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 6 ʠ.

Item dos llansols de bri sinch canes de drap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ 16 ʠ.

Item un llansol destopa de canem sinch canes de drap. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 10 ʠ.

Item un davant de llit de red val dotse sous. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item dues coxineres una de tella i una de bri val la de tella set sous i la de bri sis. ----------------------------------------------------------------- ᵾ 13 ʠ.

Item unes stovalles de bri firen tiren dues canes valen setse sous.-------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item stovalles destopa tiren dues canes llistades de coto blau valen dotse sous. ------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item dues tavalloles de bri de canem los caps de red la una i laltra sobreposasda valen catorse sous. ---------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item una tovallola redona entretallada val vint i quatre sous.-------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 24 ʠ.

Item quatre camises cosatge de bri i faldor destopa calen tres lliures.----------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item una camisa usada de llo i una de tella valen dotse reals.------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item dos collets de tella la una ab fusells i laltre llis valen vuit reals ab sos baxos de tella. -------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item un cos de scarlati ab manegues blanques de llens alder valen deu sous. ----------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item un cos morat ab manegues vermelles de scarlati valen devuit sous.----------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item unes faldetes morades ab entrenpeus verts valen devuit reals.--------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item una gonella de mescla ab entrenpeus de tella calen quinse reals.------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes faldetes de frayrech ab entrenpeus usats valen deu reals.------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ ʠ.

La roba de cada dia

Item unes faldetes de mija llana.

Item un cos de colloreta manegues verdes.

Item tres collets de bri pollanges de tella.

Item un devantal blau.


ISABET PEIRO / MIQUEL MORAny 8 de febre 1616


En nom de nostre senyor deu jesucrit i de la umil verge sie amen matrimoni faedor mijantsant la gratia del sperit perientre na Isabet Peirona donsella filla llegitima den Jaume Peiro i de sa muller Monserrada Peirona vui vivints de dita villa de Castelldans bisbat de Lleida part una part altra ab lo honrat en Miquel Mor pages viudo fill llegitim den Miquel Mor i dena Margarida Mor sastre de la villa de Termens bisbat de Urgell foren firmats i fets los presents capitols ab los pactes i conserts seguens.

Primerament lo dit Jaume Peiro pare de dita Isabet Peirona donsella per contemplatio del present matrimoni per los carechs soportar se puguen done en dot i en nom de dot i per tota dot de llegitima i soplement i drets que pogues obtenir en casa de son pare done dosentes i sinquanta lliures dichs 250 ᵾ ab dines clos ara de present li done sent scuts i lo restant pera compliment de les dosentes i sinquanta lliures les i done a pasqua granada.

Item li done lo dit Peiro un vestit de raxa guarnit ab faldetes.

Item altre vestit llahonat, o, morat ab faldilles de blanquet.

Item un vestit de color ab faldilles de la matexa olor perals dies faines.

Item dos caxes de noguer ab tancaduras.

Iem dos matalasos.

Item dos flasades de la forma major la una de color i laltra blanca.

Item una marfega.

Item un davant llit.

Item quatre coxineres de tella ab ses sotanes.

Item una manto de burata.

Item deu camises sinch de lli i sinch de canem.

Item vuit llansols 6 de bri dos destopa.

Item una pesa de torcaboques.

Item deu canes de tovalles de pinte ample.

Item sis tovalloles 3 de redones i tres de llargues..

Item un drapillo de tella mostrejat.

Item un drap de pasta.

Item un drap de taula pintat.

Item una betilla de seda i dos de coto.

Item deu collets de tella.

Item stat consertat entre les dites parts que guanye la dita Isabet Peiro de spolit pacte pactat sixanta dos lliures dich 62 ᵾ.

Item esta consertat que siacas la dita Isabet Peirona lo que deu no vulle morie sens fills, o, filles un, o, molts de llegitim matrimoni que no pugue testa sino de la mitat del dot i laltra mitat aige atornar a casa de son pare, o, ason ereu, o, ereus.

Item es tractat si en los presents capitols i avie algun dubte entre les dites parts volen sie declarats per dos persones un de cada part i que ajen de star a la declaratio de aquels no puguen anar a juristes his posen sent scuts de pena gratiosament la mitat pera la part abedient i lalta mitat peral jutge que fara la executio.

Item lo dit Miquel Mor contraent i son pare Miquel Mor aseguren tot lo present dot sobre tots sos bens agut i pera ver. Axi los dines com la roba a la dita Isabet Peirona i al dit Jaume Peiro pare de dita Isabet en cas de restitutio.

Item es tractat que dels presents capitols ne sien tretes una i moltes copies i a les parts lliurades sustantia no mudada.

Item es tractat que la dita Isabet Peirona rebuda que aura la dot ab consentiment de son marit aje adifinir en los bens paternals i maternals i en qualsevol dret le pertanyesen en los bens de son pare i mare exectat vincle i sucsesio de bens.

Foren presos los presents capitols a 8 de febre 1616 en la present villa de Castelldans per mi Miquel Masot vicari de dita villa. Testimonis son Joan Peiro de Castelldans i Bertomeu Peiro pages de la villa de Termens dia i any ut supra.


A 6 de juliol any 1616

Memorial de la roba que en Jaume Peiro dona a sa filla Isabet.

Primerament un vestit de raxa negra ab faldilles de raxa xalandrina guarnit.

Item un vestit de color ab faldilla de blanquet guarnit ab manegues de tellilla.

Item un vestit de color de xalandri faldilles ab faldetes de mija llana ab la mostra nova.

Item unes faldetes naranjades de mija llana.

Item dos caxes de noguer ab tancadures.

Item dos matalasos.

Item dos flasades de la forma major la una colorada i laltra blanca.

Item una marfega.

Item un davant llit.

Item quatre coxineres ab sos coxins dos coxinets de galta de tella.

Item un manto de burata.

Item deu camises sinch de lli i sinch de canem.

Item vuit llansols sis de brei i dos destopa.

Item una pesa de torcaboques tire sinch canes i mija.

Item dos peses de pinte ample que tire cada pesa quatre canes cada pesa i la una de coto i fil i laltra tota de fil de la mostra nova.

Item dos tovalloles redones de tella la una i laltra de lli ab ses guarnisions.

Item tres tovalloles de lli una de tella ab ses guarnesions llargues.

Item un drapillño de tella mostrejat.

Item un drap de pasta de bri ab devantal de forn de bri.

Item un drap de pasteseta pintat de bri llistat de coto blau.

Item un drapillo de contrany.

Item una betilla de seda en sa guarnesio de or.

Item una betilla de red.

Item sis collets de tella llisos i quatre de fusells.

Item dos devantals de bri llistat de tella negra i un de blau.

Item un devantal de chamellot naranjat i vert.

Apoca non nan fet.

 

JAUME ARGILLES / MARGARIDA QUERALT

 A 6 de febrer 1616


En nom de nostre senyor deu i de la umil verge mare sua i senyora nostra sie amen sobre lo matrimoni faedor perientre en Jaume Argilles fadri fill llegitim de Joan Argilles i de na Caterina Argillesa part una part altra ab na Margarida Queralta donsella filla llegitima de Joan Queralt i de na Caterina Queralta quondam tot de Castelldans foren fets los presents capitols i avinenses.

I per que los carechs del matrimoni se puguen suportar lo dit Joan Queralt done asa filla Margarida en dot i en nom de dot i per tota aquella part de llegitima i drets que pogues obtenir en casa de son pare coranta lliures ab dines i coranta en roba tot junt es 80 ᵾ i les dites quoranta les done pera quelles coranta lliures que li dexa son oncle Bortomeu de Villanoveta en son ultim testament i les altres coranta les i done son pare per dot i part de llegitima i drets pogues alcansar en sa casa i les coranta lliures dels dines li done vint al dia de pasqua florida del present any i lo restant al cap del any.

Item li done una marfega.

Item una flasada de la forma major.

Item quatre llansols dos destopa dos de bri.

Item sis camises.

Item sis collets.

Item tres tovalloles dues de llargues i una de redona

Item quatre torcaboques.

Item dues coxineres i tota la roba que constara ab un memorial scrit dema del dit notari. Una caxa. Veus girades lo dit Joan Argilles pare del dit Jaume Argilles contraent de son grat i serta siencia per ell i tots los seus sdevenidors fa donatio para, e, inheralable dita entre vius al dit son fill Jaume dot de sos bens agut i pera ver, i aso obte de sa fi i no abans com millor se pot dir ab totes aquelles clausules que donatio de iure tenir i valer puga renuntiant a qualsevol lei pratiga i constitutio i pugue aver, i lo fill major ques diu Joan Argilles renuntia a tots sos bens paternals i tots los drets que porie obtenir en casa de son pare i lo dit son pare lo dote de sos bens en deu lliures en cartes de nubties i si acas se morie ans de casarse les i done pera dotar sa anima i les dexe les deu lliures sobre la eretat ques te al mas de les peres.

Item dote a son fill Llorens deu lliures en cartes de nubties.

Item li fan a la dita Margarida de spollit pacte pactat tretse lliures.

Item es tractat que si lo dit Jaume Argilles morie sens fills ni filles que la dita Margarida no la puguen traure de casa de son marit treballant en casa mantenint lo nom casta i sens altre marit mantenguda calsada i vestida menjar i beure.

Item que la roba sie avaluada per una persona de cada part i en cas de resitutio sie rejudicada i tot lo que aura menyscabat aje de restituir dels bens del marit.

Item es tractat que si la dita Margarida moris sens fills ni filles un, o, molts que no pugue testar sino de la mitat i laltra mitat del dot aje a restituir al dit Joan Queralt pare de dita Margarida, o, ason ereu.

Item es tractat que sorguin dubte i avie en lo present matrimoni ho aje adeclarar una persona de cada part i ajen a estar a la sententia de aquels en pensa de sent scuts la mitat al jutge qui fara la executio i laltra a la part obedient.

Foren presos los presents capitols Per mi Miquel Masot vicari de Castelldans a 6 de febrer 1616 foren testimonis Joan Masot i Salvador Queralt tots de Castelldans.

A 9 de juliol 161

Memorial de la roba que adonat en Joan Queralt a sa filla Margarida es la seguent.

Primerament un matalas judicat per trenta sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item un davant llit de red val dotse sous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item un llansol de bri de quatre canes randat trenta dos sous.---------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 12 ʠ.

Item dos llansols destopa quatre canes cada un val vuit sous.-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item dos coxineres de bri de canem ab ses sotanes valen.------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item dues tovalloles llargues de lli en red i laltra ab fusells valen un ducat. ------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 4 ʠ.

Item una tovallola redona de tella ab red i fusells alaredo val un ducat.-------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes stovalles de bri llistades de coto blau de una cana i mija val.------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item unes stovalles de pinte ample dabades de dues canes val.------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ ʠ.

Item unes stovalles de pinte ample de pinyonet de llench dues canes val. -----------------------------------------------------------------------------1 ᵾ ʠ.

Item una camisa de tella folda destopa val un ducat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Iem dues camises de lli folda destopa val trenta sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item dues camises de bri de canem falda destopa valen les dos.-------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item una camisa servitesa deu sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Roba de llana

Primerament un cos de grana ab manegues vermelles ab vellut negra val un ducat. ------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item cos de contrany en manegues de tellilla val deu reals. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item una gonela de contrany entrenpeus de ( boloran ) val. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item faldetes de mija llana vermella en fil morat val deu reals.------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes faldilles de blanquet val trenta sous. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes faldetes grogues val vint i sinch reals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ.

Item unes faldetes blaues valen vint i sinch reals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ.

Item dos collets llisos de tella llisos valen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item un collet ab un bax de tella i fusells val deu sous.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Roba de cada dia

Item tres collets de bri en pollanja de tella en los baxos.

Item un cos de contrany en manegues de ramidi.

Item uns faldetes de mija llana.


GASPAR BERENGUER / CATERINA CARBONELLEn nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umil verge maria sie amen.

A 31 de agost 1616


Capitols matrimonials fets i concordats perientre en Gaspar Beringuer viudo fill llegitim i natural den Baltasar Beringuer i den Eulalia Beringuera quondams difunts de la villa de Alfes part una part altra ab na Caterina Carbonella donsella filla llegitima i natural den Monserrat Carbonel menor i de na Caterina Carbonella i cap de villa quondam tots de la villa de Castelldans.

Foren fets los presents capitols i pactes seguens.

Primerament perque los carechs del present matrimoni millor se pugue soportar lo dit Montserrat Carbonell done endot i en nom de dot i per tota aquella part de llegitima paternals i maternal que porie tindre de iure en casa de son pare i mare li done xixanta lliures ab dines i roba dich 60 ᵾ i lia de compra un manto pera la dita sa filla de les dites xixanta lliures.

Item es concordat entre les dites parts que tota aquella roba que li dona lo dit Carbonell volen que sie judicada per dos persones una de cada part i en los de restitutio lo qual deu nou vulle volen que sie rejudicada i lo que aura menscabat aje asatisfer lo dit en Beringuer i de aso ne obligue lo dit Beringuer tots sos bens aguts i per aver axi de la rejudicatio com per tot lo dot i espolit.

Item es concordat que la dita Caterina per sa lloable virginitat guanye de spolit conforma la constitutio de catalunya.

Item es concordat que si la dita Caterina Carbonella morie sens fills o filles un, o, molts procreats de llegitim matrimoni no essent per atestar volen que en tal cas no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitt aje atornar ala casa de son pare de alla on es exit.

Item es tractat que sempre i quant la dita Caterina aura rebut lo dot que aje adifinir a tots bens paternals i maternals salvo vincle a sucsesio de bens.

Item es tractat que si auvie algun dubte en los presents capitols queu aje adeclarar dos persones de cada part i que ajen de estar a la declaratio de aquels i no puguen anar a juristes i en aso se posen pena de sent ducats la mitat a la part obedient i laltra mitat al jutge que fara la executio.

Item i que consumaran lo present matrimoni enfas de St. mª la iglesia dins dos mesos contados del dia del present matrimoni. Foren presos los presents capitols a 31 de agost any 1616 per mi Miquel Masot vicari de Casteldans.

Testimonis Joan Miquel Miro i Fransech Carbonel pagesos de dita villa de Casteldans.


Memorial de la roba de lli i de llana que lo dit Monserrat Carbonell menor adonat a sa filla Caterina muller den Gaspar Beringuer a 25 de setembre 1616.

Primerament un cofre de albe ab pany i clau val. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 6 ʠ.

Item dos camises cos de bri faldos destopa salvo una que no te faldor valen a dotse sous camisa les dos cada camisa. ----------------- 1 ᵾ 9 ʠ.

Item dos camises cos de bri falda destopa guarnides algunes de fusels i al coll de punt de or valen setse sous cada camisa. --------- 1 ᵾ 12 ʠ.

Item una camisa cos de bri manegues de tella i als prinyes de fusells i punt de or i falda destopa val devuit sous. ------------------------ ᵾ 18 ʠ.

Item un llansol de bri ab fusels dalta baix tire quatre canes i mija val trenta i vuit sous dich. ------------------------------------------------- 1 ᵾ 18 ʠ.

Item un llansol de bri tire quatre canes valen trenta sous dich.--------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item un llansol destopa tire quatre canes val vint sous. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes stovalles de bri llistades de coto blau tiren una cana i mija val onse sous. -------------------------------------------------------------- ᵾ 11 ʠ.

Item unes stovalles de bri llistades de coto blau tres canes de llarch valen vint i un sous. ------------------------------------------------------- 1 ᵾ 1 ʠ.

Item dos torcaboques de penyonet valen sis sous los dos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 6 ʠ.

Item una coxinera de bri al entorn val sinch sous. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ.

Item un drapillo de tella ab fusells al entorn val quatre reals.--------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item 3 baxos de bri valen nou sous i dos de tella valen nou sous tot junt vallen .------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item un cabes de tella llis val vuit sous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 8 ʠ.

Item un cabes de tella llis val quatre sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ.

Item un cabes de tella ab fusells val catorse sous dich. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item unes faldilles de mija llana de color naranjat xivets morats vallen vint sous. ------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes faldilles de palmilla ab entrenpeus vermells ab rivets del mateix drap valen tres lliures i mija dich. --------------------------- 3 ᵾ 10 ʠ.

Item una gonella de contrany ab entrenpeus de bolaran negre valen vint reals. --------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item cos i manegues morat i manegues de tella negra ab vies negres valen forrades destopa ab tira narenjada. -------------------------- 1 ᵾ 2 ʠ.

Item un cos de contrany ab manegues de bri picades valen catorse sous. --------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Roba de cada dia

Item un cos de colloreta ab manegues vermelles.

Item uns faldetes de coto blau.

Item un devantal destopa llistat de llana.

Item un devantal blau de cotonina.

Item calses i plantofes.

Tota la sobre dita roba axi de llana com de lli te rebut dit Gaspar Beringuer marit de dita Caterina Carbonella Beringuera per lo dit Monserrat Carbonell menor de dita villa de Castelldasens Testimonis ut supra.


JOAN MATIA / GERONIMA MASOTA 4 de novembre 1616.


En nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umill verge maria mare sua sie Amen.


Capitols matrimonials faedors Deu volent ab interventio de algunes bones persones perientre en Joan Matia viudo fill llegitim i natural den Miquel Matia i de na Speransa Matiana pagesos de la villa de Alfes part una part altra ab na Geronima Masota donsella filla llegitima i natural den Joan Masot i de na Margarida Masota pagesos de la villa de Castelldans part altra se feren los presents capitols i avinenses seguens.

Primerament per contemplatio del present matrimoni perque los carechs de aquel soportar sse puguen la dita Geronima Masota donsella promet portar per dot i en dot i en nom de dot al dit Joan Matia sdevenidor marit trenta sinch lliures en moneda contant so es quinse lliures que entre en dita a la botiga i lo restant a carnestoltes primeres.

Item li done trenta lliures en roba tot junt sume sixanta sich lliures los quals dines i roba donara al dit Joan Matia marit sdevenidor de la dita Geronima Masota donsella lo dit Sebastia Masot germa seu feu sots obligacio de tots sos bens i la susdita dot i donara per tota part de llegitima que alla tingues en casa de son pare i mare.

Item son concordats dites parts que la dita Geronima Masota morie sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreat en tal cas no pogues fer ases propies voluntats sino de la mitat del dot i laltra mitat torne a casa de son germa Sebastia, o, ason ereu de dita casa i sucsesors.

Item es tractat que rebut que aura lo dit dot en la forma susdita aje a definir i renuntiar atots bens paternals i maternals salvo que no renuntie a vincle sucsesio de bens ni ab intestat i la dita Geronima Masota accepte lo dit dot.

Item que si acas lo dit dot se aves a restituir qeu se aje de rejudicar les robes i tot lo que avera menyscabat aje de resituir lo dit Joan Matia, o, sos ereus obligantne tots sos bens aguts i peraver.

Item lo dit Matia asegure tot lo dit sobre tots sos bens.

Item es tractat que la dita Geronima masota guanye de spollit per sa lloable virginitat conforme la lloable constitutio de Catalunya i pratiga.

Item es tractat que tota la roba de lli i de llana sie judicada per dos persones una de cada part i quant se agues de rejudicar tambe sie rejudicada per una persona de cada part.

Item es tractat que si en los presents capitols exie alguna cosa dubtosa digne de interpretatio que aje de aclarar una persona de cada part i ajen destar les dues parts a la declaratio de aquels i no pugen anar a juristes i le posen gratiosament les dues parts pena de sent scuts la mitat al jutge que fara la executio i laltra mitat a la part obedient obligantne la una part i laltra tots sos bens agusts i peraver.

Item volen les parts que dels presents capitols se sien tretes moltes copies i a les parts lliurades sustantia en res no mudada.

Item volen que si acas lo dit Joan Matia morie que li asegure la despesa sobre tots sos bens vestida i calsada i alimentada sana i malalta treballant en casa mantenint son nom.

Testimonis Joan Bertomeu Masot de Castelldans i Fransech Dero de Alfes los dos pagesos.


Memorial de la roba que Sebastia Massot dona asa germana Geronima filla de Joan masot i dena Margarida Masota vui a 24 de novembre 1616.

Primerament una caxa de pi ab pany i clau val. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ.

Item una gonella de contrany servida val vint i set reals. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 14 ʠ.

Item una gonella de scarlati val deu reals. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item unes faldetes verdes val trenta i set sous. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1ᵾ 17 ʠ 6 di.

Item uenes faldetes de frayrech an entrenpeus vert val trenta i dos sous. -------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ 12 ʠ.

Item unes faldetes de color de ull de perdiu sercudises ab entrenpeus vermells val dotse reals dich. ----------------------------------------- 1ᵾ 4 ʠ.

Item un cos de contrany ab manegues de grana guarnides ab trensilles val deu reals. -------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ.

Roba de lli

Item dos cabasos ab dos baxos i son guarnits de fusells val deu reals cada un. ---------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item tres cabasos de tella llisos val en sos boxos val cada cabes quatre reals tot junt. ------------------------------------------------------------- 1ᵾ 4 ʠ.

Item unes stovalles de pinte ample quaquejades de tinguda de dues canes i mija poch mes o manco val dotse reals. -------------------- 1ᵾ 4 ʠ.

Item unes tovalloles listades de stopa de dues canes de llarch val dinch reals. --------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item un tovallo llistat de coto blau de una cana i mija de llarch val sis sous. -------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ.

Item dues coxineres ab fusels valen sinch reals. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item dues tovalloles llargues ab caps de red valen sis reals. --------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item un llansol de bri ab fusels als caps i guarnisio de quatre canes i mija val vint reals. ---------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item un llansol destopa de tinguda de tres canes val dotse sous.--------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item dos camises cos de bri falda estopa val vint i sis sous.---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 6 ʠ.

Item una camisa cos de bri falda destopa val catorse sous.----------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Roba de cada dia.

La roba que a donat Sebastia Masot a sa germana Geronima que no pogue cabre en lo memorial axi bas afegir esta carta petita.

Item una gonella de contrany forrada de bocaran ab entrenpeus verts.

Item unes faldetes de burell.

Item una camisa cos de bri falda destopa val ᵾ 15 ʠ.

Item un davantal destopa listat dos gandojes de fil una capellina de tellila.

Item una camisa cos de bri falda destopa.JOAN CARBONELL / CATERINA CORCO
A 4 de novembre 1616


En nom de nostre senyor Deu jesucrist i de la umil verge mare sua i senyora nostra sie.

Sobre lo matrimoni faedor mijantsant la gratia del sperit sant ab interventio de algunes bones persones perientre en Joan Carbonell fadri fill llegitim i natural den mestre Joan Carbonell i de Caterina Carbonella pedrapique ab consentiment de sa mare Caterina Carbonella pren per sposa a na Caterina Corcona per leal muller sdevenidora conforma Deu ha ordenat i los benaventurats apostol ho afirmen i lo que deu ajuste hom no deu ni pot separar veus girades na Caterina Corcona donsella ab consentiment de son pare en Joan Corco i de sa mare pren per lleal spos i marit sdevenidor al dit Joan Carbonell i lo que deu ajuste hom no deu ni pot separar.

I perque los carrechs del matrimoni se puguen soportar la dita Caterina Corcona porte en dot i en nom de dot i porta part de legitima aixi paternal com maternal que pogues obtenir ni alcansar de jure en casa de son pare aporte com dits es en casa de son marit Joan Carbonell vint i sinch lliures dich 25 ᵾ ab dines clos mes i tota la roba axi de lli i de llana conforma se trobara scrit ab lo memorial dema de dit notari qui aura pres los presents capitols, o, lloch tinent.

Item lo dit Joan Carbonell fa de spollit a la dita Caterina Corcona per sa lloable virginitat sinch lliures dich 5 ᵾ.

Item es tractat entre les dites parts que si la dita Caterina Corcona morie sens fils, o, filles de llegitim matrimoni procreat que no pugue testa asa propia voluntat sino de la mitat i laltra mitat aje atornar a la casa de son pare, o, ason ereu.

Item es concordat que la dita na Caterina Carbonella se rete pera si ases propies voluntats vint lliures dich 20 ᵾ.

Item es concordat entre dites parts que si acas exie algun dubte en los presents Capitols digne de interpretatio ques aje adeclarar dos persones una de cada part i que ajen ha estar les dues parts a la declaratio de aquels dos i no puguen anar a juristes en aso sse posen pena les dues parts gratiosament pena de sent scuts la mitat per al jutge que fara la execusio i laltra part per a la part obedient.

Item es tractat entre dites parts que la roba aje esser judicada per dos persones una de cada part.

Item si cas de restitutio aje de esser la dita roba rejudicada i lo que aura mancat aja satisfer lo dit Joan Carbonell a la dita part.

Item es tractat i concordat soes que lo dit Joan Carbonell de son grat i bona voluntat i fe promet i asegure tot lo dot tant dines ho roba de llana i de lli i lo spolit i tot lo que aura dotat ala dita judicatio de la roba tot ho asegure sobre tots sos bens aguts i pera ver mobles, he inmobles.

Item dels presents capitols volen se sien tretes una i moltes copies i a les parts lliurades sustantia nomudada.

Foren dets los presents capitols a 4 de novembre 1616 pres er mi Miquel Masot vicari de Castelldans a testimonis son Miquel Queralt fadri i Salvador Alluia pages de Castelldans.


JOSEP CORCO/ CATERINA CARBONELLA 4 de novembre 1616

En nom de nostre senyor deu jesucrits i de la umil verge maria mare sua.


Sobre lo present faedor perientre en Josepf Corco fadri ab voluntat de son pare en Joan Corco i de sa mare Speransa Corcona i de altres parens pren per lleal sposa i muller sdevenidora la dita Caterina Carbonella donsella filla de ( mestre ) Joan Carbonell i de sa muller Caterina Carbonella veus girades la dita Caterina Carbonella donsella ab voluntat de sa mare Caterina i de son germa Joan Carbonell fadri i de altres parens pren per lleal spos i lleal marit sdevenidor al dit Josepf Corco fadri i lo que deu ajuste i los benaventurats apostols afirmen hom no deu ni pot separar.

Primerament perque los carechs del present matrimoni millor soportar puguen la dita Caterina Carbonella mare sua i son germa Joan Carbonell donen en dot i en nom de dot i per tota aquella part de llegitima axi paternals com maternals a la dita Caterina filla sua vint i sinch lliures dich 25 ᵾ ab dines clos i tota la roba que stara continuada ab un memorial que lliurara lo dia de les bodes.

Item lo dit Josepf Corco fadri fa spollit a la dita Caterina Carbonella muller sua sdevenidora sinch lliures dich 5 ᵾ.

Item es tractat que si la dita Caterina morie sens fils, o, filles un, o, molt volen que no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a la casa de sa mare i son germa Joan Carbonell, o, son ereu.

Item lo dit Joan Corco pare de dit Josepf Corco de son grat i bona voluntat no per forsa ni per violentia fa devolutio para perfecta, o, irrevocable dita entre vius al dit Josepf Corco fil seu so es abte de sa fi i no abans i li done vint i sinch lliuras de les quals no pugue fer ases propies voluntats i de dita donatio se obligue lo dit Joan Corco tots sos bens aguts i pera ver. Jurant i firmant.

Item son lintents les dites part que si lo dit Joseph Corco morie antes que son pare i nos ves ereu dels bens li done son pare vint i sinch lliures pera dotar sa anima.

Item si lo dit Josepf Corco morie antes que son pare i ( romanis ) del dit Josepf i lo dit fill no fos de hedat de deu anys que lo dit Joan Corco pare de dit Josepf pugue casar un fill, o, filla del qui li roman i lo dit Joan Corco, o, son ereu que casara en casa aje de anidar dites criatures fins a hedat que sien para guanyarse la vida i lo dit Joan Corco, o, son ereu, o, ereva aje i estigue obligat a casar los dits fills, o, filles de dit Josepf Corco donantlos lo dot conforma la posibilitat de la casa.

Item se rete lo dit Joan Corco i la dita sa muller vint lliures per a les propies voluntats.

Item lo dit Joan Corco dote a ses fillesque te pera lon matrimoni vint i sinch lliures pera cada una de ses filles excepte un fill que te ques diu Salvador lo qual li done pera son matrimoni la mitat del que done ases filles.

Item dexe lo dit Joan Corco i sa muller asa filla Caterina pera son matrimoni vint i sinch lliures.

Item foren fets los presents capitols matrimonials i jurats a 4 de novembre 1616 per Josep Corco contraent i son pare Joan Corco part una part altra ab na Caterina Carbonella donsella en ma i poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens vui dia i any ut supra foren testimonis Salvador Alluia i Miquel Queralt fadri tots pagesos de Castelldasens.


ESPERANÇA RATERA / PERE ROIGA 6 de desembre 1616


En nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umil verge maria senyora nostra amen sobre lo matrimoni faedor mijantsant la gracia del sperit Sant perientre la honesta na Speransa Ratera donsella filla llegitima i natural den Antoni Ratera pages i dena Joanna Ratera quondam de la villa de Castelldans part una part altra ab lo honrat en Pere Rog viudo fill llegitim i natural den Joan Rog i de na Joana Roja pagesos de la villa de Juneda tots del bisbat de Lleida foren fets los presents capitols i pactes seguens.

Primerament perque los carechs del present matrimoni millor se pugan soportar los dits curados de dita Speransa Ratera, Joan Orgilles i Gabriel Cabestany juntament al altres parens donen en dot i en nom de dot i part de llegitima i drets pogues alcansar en casa de son pare i mare asi paternals com maternals donaren coranta lliures ab dines i aquestes les te de traure dit Rog i cobrar dels bens que dit Ratera pare de dita Speransa te en (?) per quant les hia dexades en son testament i ultima voluntat pres dit testament per mº Jaume Piros olim vicari de Castelldans.

Item li done deu lliures que sa mare lia dexat en son testament que aso ab dines contans clos i nets i ni donen la roba seguent.

Primerament li donen 6 camises.

Item onse baxos de collets de bri i de tella.

Item sis cabesos de tella.

Item una gonella vermelleta.

Item unes faldetes de frainrechs.

Item unes faldetes de mija llana vermella.

Item unes faldetes de burell.

Item unes manegues de scarlati i unes de burell.

Item un cos vermell un cos negre quatre gardonyes de collo.

Item un llansol de bri altre destopa flasada de la forma mijana.

Item caixa de pi ab tancadura.

Item volen dites que rebut que aura lo dot aje lo dot que la dita Speransa ase adefinir adit dot i tots los bens paternals i maternals salvo vincle, o, succetio de bens i ab intestat.

Item volen que si la dita Speransa morie sens fills, o, filles un, o, molts de llegitim matrimoni creats no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a casa de son pare, o, ason ereu, o, ereus.

Item volen les dites parts que sien lo present matrimoni ivie algun dubte digne de interpretatio que no pugue anar a juristes sino ques aje adeclarar una persona de cada part i ajen de star les dites parts a la declaratio de aquels i en aso se posen pena de sent ducats la mitat a la part obedient i laltra mitat al jutgue que dara la executio.

Item lo dit Pere Rog contraent fa de spollit a la dita Speransa Rotera per sa loable virginitat dotse lliures dich 12 ᵾ.

Item volen que si lo dit Pere Rog morie ans que la dita Speransa volen dites parts que no la pugen traure de casa fins hiaje resituit son dot i drets que tindra en casa de son marit sino que sie alimentada en dita casa sana i malalta calsada i vestida de tot lo nesesari treballant en casa.

Item lo dit Pere Rog asegure lo dit dot i tots los drets que seran de dita Speransa Rotera sobre tots sos bens aguts i pera ver onsevulle sien.

Foren presos los presents capìtols per mi Miquel Masot vicari de Casteldans com a notari de dita plabenia a 6 de desembre 1616 testimonis Toni Reg i Miquel Joaneri.

Item la sobredita roba escrita en dits capitols confese tenir i rebut lo dit Rog marit de la dita Speransa Ratera lo dia de les bodes dia ut supra.

 

CATERINA TORA / JOAN PONS

 


11 de març de 1617 en el lloc de Torrebeses Diòcesis de Lleida amb llicència del Reverent D. Gregori Pomar Rector i Prevere del poble. ( original llatí )

Jo lo doctor Franc. Maves Rector de la Iglesia parrochial de Sta maria de la vila de torres de segre mateixa diocesi com a substitut en asso del Rnt mº Miquel Masot Vicari de Castell de Assens mateixa diocesi. Fas fe con en mon poder se an testificats los seguens capitols.


La divina gratia migenstan ab intervensio de algunes bones y honestes persones se tracte matrimoni fahedor per y entre la honesta na Catarina Torana y Peyro viuda dexada del quondam en Joan Tora paiges de Llardacans, filla legitima y natural dels quondams en Joan Peyro paiges de Castelde Assens y dena Catarina muller sua part una. Ab lo honest en Joan Pons viudo paiges de la Vila de Mayals fills legitim y natural dels quondams Joan Pons paiges i dena Tecla muller sua i Flix.

Sobre lo qual matrimoni frenifets i pactats i concordats los seguens Capitols mab sequenti et firma.

Primerament la dita Caterina Torana y Peyro esdevindra muler del dit Joan Pons fent stes coses de son expres consentiment y de mº Jaume Tora Rector de Llardas, de los germans Joan, Berthomeu y Jaume Peyro de son cuiniat Jaume Perarnau del Albi, de son oncle Andreu Miret de Torres de Segre, de Jaume Peyro de Castel de Assens, de Joan Peyro balle de Puigvert y de molts altres deutes y ben volents, diu y promet.

Item lo dit Joan Pons marit esdevenidor de la dita Catarina Torona y Peyro fent estes cosses de son expres consentiment i de Joan Montaguda de Antoni y Joan Jover cuiniats seus de Llardacans y de Joan Dolçet balle de dita Vila i molts altres deutes y venvolents, diu y promet.

Item pera que los carechs del present matrimoni milor suportar se puguan la dita contrahent Catarina Torana y Peyro aporte al dit Joan Pons en dot per dot y en nom de adot, tota aquela adot aixi en roba com en diners que ella aporta a la cassa de Joan Tora de Llardacans quondam marit seu y juntament ab lo espolit o serveis conforme sta ab dits capitols als quals me referesch mes aporte lo legat li feu lo dit son marit Joan Tora en son ultim testament y juntament ab tots los demes drets pugue y retendre en la cassa y asienda de dit Joan Tora. Y lo dit Joan Pons diu y promet que de tot lo que la dita sa esddivinidora muller Catalina Peyro li aportara en son poder lin firmara Apocha en y sobre tots sos bens. Volent la roba i aportara en cas de restitusio sie rejudicada y tambe fara bo lo meniscap sobres sos bens. Y encas de restitusio dita dot se aige de restituir conforme lo aportara.

Item sta pactat que la dita Catarina Peyro y ab consentiment de dit Joan Pons son esdevenidor marit en part del que se li ade restituir de la cassa y asienda del quondam dit Joan Tora olim marit seu, pendra sobre la cassa y asienda de son germa Joan Peyro de Castell de Assens doscentes liures barcelonesses dic 200 ᵾ que lo dit Joan Peyro deu al dit mº Jaume Tora Rector de Lardacans ab un acte de debituri de Censal y ( ensio..5426 ) deu liures dic 10 ᵾ.

Item sta pactat que lo dit Joan Pons a la dita sa muller esdevenidora Catarina Peyro y en los bons serveis que de ella aguarde li fa de alment de adot vint y sinch liures barcelonesses dic 25 ᵾ obligantli tambe pera dosso tota la asienda.

Item sta tractat que estant viuda la dita Catarina Peyrona mantenit lo nom de dit Pons aige de esser mantenguda en sa casa sana i malalta ab metges y medicines calsada y vestida treballant en casa.

Item sta pactat entre dites parts que la dita Catarina Torana y peyro no pugue legitimar en la asienda de dit Joan parts mes del que dit Pons en la adot i asienda de dita Catarina.

Item sta pactat entre dites parts que f etes les amonestations y no avendi ningun inpediment consumaran matrimoni en fas de Santa mare la Iglesia dins espay y termini de dos messos so pena de 250 ᵾ aplicadores a la part obedient.

Foren jurats los dits Capitols matrimonials per dites parts i per mi el ja esmentat Naves de llicència dit rector de Torrebesses. (original llatí).

Testimonis lo Senyor Rector mº. Agusti de Jorda Rector de Mayals y Ramon Gort de Torrebesses.(original llatí).


ESPERANÇA CABESTANY / DOMINGO BARRERAA 26 de abril 1617


En nom de nostre Senyor Jesucrist i de la umil verge maria mare sua senyora nostra sie amen. Sobre lo matrimoni faedor mijantsant la divina gratia migersant y ab interventio de algunes bones persones se tracte matrimoni faedor per ientre la honesta Speransa Cabestanya donsella filla llegitima de Malchior Cabestany i de na en blanc Cabestanya pagesos de la villa de Castelldans part una part altra ab en Domingo Barrera fill llegitim y natural den Bernat Barrera y de na Paula Barrera pagesos del regne de fransa bisbat de Torba sobre lo qual matrimoni foren fets i pactats los presents Capitols ab los pactes i abinenses seguens.

Primerament lo dit Domingo Barrera porte a casa de sa muller dot i nom de dot tot allo que constara ab scrit en los presents Capitols y auran vist un home de cada part judicat per dits homens de altra manera no li sera admes aver portat en dita casa ninguna cosa de sa muller y a lo que loy asegure la dita muller sobre sos bens.

Item es tractat que lo dit Domingo Barrera ase atenir en sa casa asa sogra na Cabestanya adefer donatio asa filla de tot lo dot que aportat en casa de son marit Malchior Cabestany his rete la dita na Cabestanya ases propies voluntats mantenint lo nom de Cabestanya sinch lliures de dit dot y a de treballar en casa de dit Barrera be i onestament.

Item donen a la dit fadrina la part tocant dels bens que a dita fadrina tocaran per aver mort son pare intestat ab tal que a de pendre tambe la part dels mals 5427 que li tocara per lo bens.

Item li fa lo dit Domingo Barrera de spolit sinch lliures dich 5 ᵾ a la dita Speransa Cabestanya.

Item volen que la roba de la dita donsella sie judicada per dos homens un de cada part.

Item es pactat entre dites parts pera que lo dit matrimoni se afectue i que non se pugen desdi se posen pena la una part i laltra pensa de vint i sinch lliures la mitat pera la part obedient i laltra mitat al jutje que fara la executio.

Item es concordat que sien los presents Capitols i avie algun dubte digne de interpretatio queu ase aclarir un home de cada part i que no puguen anar a juriste sots la metexa pena damunt anomenada.

Foren fets los presents Capitols a 26 de abril 1617 presos per mi Miquel Masot vicari de Castelldans presos per testimonis Joan Peiro y Joan Massot pagesos de Casteldasens.


NADAL CARBONELL / ESPERANÇA CORCOA 17 de novembre 1618


En nom de nostre senyor deu jesucrist i de la umil Verge maria mare sua i senyora nostra sie amen.

Sobre lo matrimoni faedor mijantsant la gratia del sperit Sant per ientre en Nadal Carbonell fadri fill llegitim i natural den Monserrat Carbonell major de dies i de na Isabet Carbonella quondam part una part altra na Speransa Corcona filla llegitima i natural de Joan Corco i de na Speransa Corcona quondam tots de la present villa de Casteldasens sobre lo qual matrimoni forent fets i pactats los seguents capitols i ordenanses.

Primo lo dit Nadal Carbonell ab expres consentiment i voluntat sua i ab lo consentiment de son pare i de sa mare i de altres parents i benvolens pren la dita Speransa Corcona per lleal sposa i muler sdevenidora per paraules de present i contractat matrimoni en fas de St mare la iglesia conforma ha ordenat deu i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que deu ajuste home no deu ni pot separar veus girades la dita Speransa Corcona ab expres consentiment i ab voluntat de son pare Joan Corco i de sa mare pendra al dit Nadal Carbonell fadri per spos i lleal marit i contractara matrimoni en fas de St mare la iglesia i lo que deu ajuste home no deu ni pot separar.

Item per contemplatio del present matrimoni i perque los carechs de aquels soportar se puguen a la dita Speransa Corcona done son pare en Joan Corco en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima i per tots los drets que pugues alcansa en casa de son pare li done sinquanta lliures soes vint i sinch lliures ab roba i vint i sinch ab dines.

Item fonch tractat entre les dites parts que la dita Speransa Corcona per la lloable virginitat guanye de spollit conforma la consuetut de catalunya.

Item fonch tractat que lo dit Nadal Carbonell contraent asegure tot lo dot i axi roba com dines i lo spollit sobre tots sos bens ajuts i pera ver mobles, e, immobles.

Item fonch tractat que la dita Speransa sa muller sdevenidora del dit Nadal morie sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreats que no pugue testar sino de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a la casa del dit Joan Corco al ereu qui sera.

Item fonch tractat entre les dites parts que si exie algun dubte en lo present matrimoni que aje adeclarar una persona de cada part i que ajen de star a la declaratio de aquels en pena de sinquanta ducats la mitat pera la part obedient i laltra mitat al jutge que fara la executio.

Item es tractat que dels present matrimoni sen fasen una i moltes copies a les parts lliurades sustantia no mudada.

A 17 de novembre 1618 foren los presents capitols jurats per en Nadal Carbonel i son pare Carbonel de altra part ab na Speransa Corcona o son pare Joan Corco tots de Casteldasens.

Testimonis son March Peiro balle de Castelldasens i Joan Carbonel pages de Casteldasens.

Foren fets los presens capitols per mi Miquel Masot estos i tots los demes capitols matrimonials que son en lo present manual dia i any ut supra.


Memorial de la roba que en Joan Corco dona a sa filla Speransa Corcona muller den Nadal Carbonell fill den Monserrat Carbonell major tots de Castelldasens 1621.

Primo una caxa de pi ab pany i clau val. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item una marfega val. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 15 ʠ.

Item una flasada blanca de la forma mijana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 16 ʠ.

Item dos llansols destopa set canes i mija entre endos los llansols vales. --------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 12 ʠ.

Item un llansol de bri randat a la un cap i als cantonts de tres canes i sis pals. -------------------------------------------------------------------- 1ᵾ 10 ʠ.

Item quatre camises de bri falda destopa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 4 ʠ.

Item una camisa de telñla falda destopa val setse sous.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item una tovallola de bri llarga red al caps. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ.

Item una tovallola llarga de bri als caps de fusells val.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 7 ʠ.

Item una coxinera de tella als entorns de fusells ample val.----------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 7 ʠ.

Item una coxinera de bri al entorn de fusells. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item dos cabesos de tella la una de red i laltre de fusells valen. --------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 2 ʠ.

Item dos boxos de tella un nou laltre alda valen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 7 ʠ.

Item tres boxos de cada dia de bri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 6 ʠ.

Item tres cabesos de cada dia nous de tella valen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Roba de llana

Item un cos pintat de filadis val ab guarnisions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ.

Item un cos de monaqui ab trensilles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 7 ʠ.

Item unes faldilles de llanes ab entrenpeus vermells valen. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 18 ʠ.

Item una gonella de contray val. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ 6 ʠ.

Item unes faldetes verdes setse entrenpeus vermells.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 10 ʠ.

Item unes faldetes de frainrech val. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 6 ʠ.

Roba de cada dia

Item una camisa aldana.

Item faldetes de mija llana.

Item faldetes de mija llana noves.

Item una gonella de burell nova.

Item un cos nou vert.

Item unes manegues colloreta aldanes.

Item dos ( gondonyes ) de fill.

Item una de or i seda.

Item una de borrons vermilla.

Item una ( gandija ) de fill ronella.

Item una de seda ( senareta ).

Item tafata nou.

Item un tafata groch.

Item un cap de or de la ( juita ).

Item una betilla de coto de cada dia.

Item unes manegues de fill.

Item un devantal pintat.

Item un mantell de stamenya nou.


PERE QUADRAT / ISABEL MASOT

 

En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist y De la umil Verge Maria mare sua i Señora Nostra capitols matrimonials Deu volent faedors de una part ab lo honorable en Pere Quadrat fadrí fill llegitim i natural den Pere Quadrat i de na Margarida Quadrada pagesos del lloch del Albages part una, part altra ab la honesta Isabet Masota donsella filla llegítima i natural den Bertomeu Massot i de na Isabet Masota difunts de la Villa de Casteldasens tots del bisbat de Lleida part altra amb los pactes i concordanses seguens.

Primo Lo dit Pere Quadrat contraent ab expres consentiment i voluntat de son pare en Pere Quadrat i de sa mare Margarida Quadrada i de altres parens seus pren per esposa i lleal muller esdevenidora a la sobre dita Isabet Masota donsella no trobantse just impediment i (?) la sobredita Isabet Masota donsella ab expres consentiment de son oncle Miquel Masot Prevere y Vicari de Casteldasens i de son germa Bartomeu Masot i dels altres germans seus i de tots los parents seus pren per lleal espos y lleal marit esdevenidor al dit Pere Quadrat no trobantse just impediment així com nostre señor deu ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen y lo que deu ajuste no deuen ningun home de separar.

Y per que la sobredita Isabet Masota millor pugue suportar los carrechs del matrimoni y per lo bon amor fraternal que li aporte son germa Bertomeu Masot li done en dot y en nom de dot y per dot y per tota part de llegítima paternal y maternal y suplicament de aquella i per tots altres qualsevol drets que li poden pertanye fins a la present jornada ho en temps esdevenidora exseptat vincle ho, sucsesio ab intestat sent y quinse lliures dich 115 Ʉ desta manera so es vuitanta lliures ab dines i las trenta i sinch amb roba de lli y llana y ab lo demes que li donaran fins a compliment de les trenta i sinch lliures, com constara ab un memorial ques fara lo dia de la voluntat de la dita roba continuada ab los dits capítols.

Item de tota sobredita dot li done entenent si lo llegat que son pare li deixa en son testament.

Item es tractat i consertat entre les dites parts que tota la roba que rebra lo dit Pere Quadrat i na Hisabet Masota muller esdevenidora del dit Pere Quadrat que sie judicada per dos persones una de cada part (present) ha estar les dites parts a la judicacio de aquels.

Item es tractat entre les dites parts que si a cas lo que Deu nou vulle se aurie de restitui la roba i lo demes que constara lo dit memorial que sie rejudicat per dos persones una de cada part i tot lo que aura menys cabat sie a restituir lo dit Pere Quadrat i lo dit pare de dit Pere Quadrat contraent sobre tots sos bens aguts i per haver i aixis ho prometen firmen i signen.

Item es concordat entre les parts que lo dit Pere Quadrat contraent fa de espolit a la dita Isabet Masota pacte pactat deset lliures dic 17 Ʉ.

Item es tractat que lo dit en Pere Quadrat pare de dit contraent per lo bon amor paternal que li te a son fill Pere Quadrat y per fer ell lo sobredit casament ab voluntat sua i para que millor pugue suportar los carrechs de son matrimoni li fa pura i simple donació que es dita entre vius de tots sos bens aguts y per haver on se vulle que sien ab los pactes y condisions y retensions seguens so y que se afure per a si a ses propies voluntats Dosentes lliures dich 200 Ʉ moneda barselonesa.

Item se afure Senyor i major i husifructuari i dita Senyora se reté lo dit Pere Quadrat pare del dit contraent tots los dies de sa vida fins acte de sa fi.

Item la dita Margarida Quadrada per lo bon amor maternal que aporte en vers son fill Pere Quadrat fa donació per lo que ella li pot donar de son dot so es deu lliures dich 10 Ʉ moneda barselonesa sera de present del present matrimoni.

Item volen les dites parts que en cas que se agues de llegítima que no pugue la sobredita Isabet Masota donsella en los bens i casa den Pere Quadrat que para lo dit Pere Quadrat ab los bens de la sobredita Isabet Masota muller sua esdevenidora.

Item es concordat que la Dita Isabet Masota lo que Deu no vulle morie sens fills ni filles un, o mols del llegítim matrimoni procreats i dits fills, o, fill, o, filla morien que no fasen de adot pera testar volen que no pugue testar la dita Isabet sinó de la mitat del dot i la altra mitat sie atornar a la casa de son germà Bartomeu o a son areu.

Item Es concordat entre les dites parts que lo dit Pere Quadrat pare i Pere Quadrat son fill contraent aseguren los dos junts a la dita Isabet Masota muller esdevenidora de Pere Quadrat tot lo dot aixi en roba com en dines i espollit i tots los drets que pogues atenye en los bens de dit Quadrat i aso sobre tots sos bens aguts i per aver mobles, e inmobles.

Item es concordat entre les dites parts que rebut que auran son dot que ajen a definir largament i firmar llarga i bastant apoca acoreguda de notari expert.

Item es concordat entre les dites parts que si lo dit Pere Quadrat morie primer que son pare i si romanie filla volen que les puguen dotar i traurela de casa i donarlos lo dot que lo dit Quadrat a donat a ses filles i si roman fill lesores lo dit fill age de asser ereu de la asienda.

Item que lo dit Pere Quadrat contraent morint ans que son pare li done llibertat son pare en testar i ferne a ses proppies voluntats coranta lliures dich 40 Ʉ.

Item es concordat entre dites parts que si lo dit Pere Quadrat contraent morie en bona fe prometen i aseguren a la dita Isabet Masota muller esdevenidora de dit Quadrat la vida y despesa en sa casa sana i malalta calsada i bestida mantenint son nom treballant en sa casa be y onestament.

Item es concordat que si morie lo dit en Quadrat major de dies ans que sa muller li dexe a sa muller senyora i majora com a ell mateix propi en sa casa i bens estant en sa casa i treballant en ella mantenint so nom de dit Quadrat.

Item lo dit Pere Quadrat major de dies dexe a son fill Joan en dot i per tots los drets que porie alcansar en sa casa asi llegítima com qualsevol altres drets li done sent lliures 100 Ʉ i aso en cartes de nubcies i no altrament.

Item lo dit Pere Quadrat major de dies dexe i dote a sa filla Caterina Quadrada per a son matrimoni sent i sinquanta lliures ab dines clos i aso en cartes de núbcies i no altrament i de roba que hauran de donar los curadors de dit Pere Quadrat major de dies 150 Ʉ.

Item es concordat que lo dit per Quadrat major de dies dota a son fill Sebria per a son matrimoni y en cartes de nubcies i no altrament sent i sinquanta lliures 150 Ʉ.

Item vol lo dit Pere Quadrat major de dies que si son fill Sebria voldra aprendre offici que mon fill ereu lo aje a mantenir tot lo temps que estara aprenent del offici i si voldra estudiar quel aje a matenir al estudi fins a hedat de vint i buit anys y nomes en lo estudi de Lleida o de Tarragona.

Item es acordat entre les parts que si en los presents capitols avie algun dubte digne de interpretacio que no puguen anar a iuristes sino que aje adeclarar dos homens un de cada part ajen de estar a la declaració de aquells en pena de 50 Ʉ la mitat a la part bedient i l’altra part al jutje que fara la execucio.

Item es concertat que dels presents capítols ne pugen traure una i moltes copies i a la part lliurades sens falta no mudada.

Item es concordat que complirà lo present matrimoni en front de la Santa mare la Iglesia en espai de dos mesos i aso en pena de fins quaranta lliures.

Memorial de la roba que ha donat Bertomeu Masot pages de Castelldasens a sa germana Isabet muller de Pere Quadrat del Albages, vuy al primer de maig de 1619

Primo una caixa de alba llestonada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 10 ʠ.

Item una caixa de pi llisa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 7 ʠ.

Item dos llansols de de bri ab fusells i al cap ala redor. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ.

Item dos llençols destopa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item dos coxins ab ses coixineres, un de bri amb fusells i un altre de tella ab fusells grans i mostra.------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item sinch camises cos de bri falda destopa a tretse sous camisa.-------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 5 ʠ.

Item una camisa de tela ab falda destopa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item sinch baxos quatre de bri i un de tella.------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item dos cabasos de tela llisos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 13 ʠ.

Item dos cabasos de tela llisos.

Item un cabas de tela de punta de agulla i fusells.----------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ.

Item un cabas de tela ab fusells.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item unes stovalles llistades de blau.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item unes stovalles de pinte ample dauades.---------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item una flasada de la forma mitjana blanca.--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 4 ʠ.

Item un manto de burata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ᵾ ʠ.

Item una gonella de contrast faldilla blanca entre peus vermells ab manegues de tellilla cos de contrany guarnida.----- 10 ᵾ ʠ.

Item dos tovalloles de bri ab caps de red.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

La roba de cada dia

Item una gonella de moraqui.

Item faldilles de rus.

Item manegues de chamellot.

Item unes faldetes noves de la mostra nova.

Item cos i manegues del major moraqui.

Item unes faldetes de mija llana.

Item Si lo dit Sebria volie star en ma casa sense casarse i biure en ella i treballar en ma casa vull que sie mantingut sa i malalt calsat i vestit del que haura ha menester i de les 150 ᵾ que li dexaba no li dexo pera la hora de la mort pera testar sinó 100 ᵾ dich sent lliures i les sinquanta lliures pera testar sa anima i les altres sinquanta lliures age adexar a gent que stiguen i son de la propia casa de mon ereu.

Item si lo dit Pere Quadrat major de dies pare del contrahent del dia present matrimoni avie i porie la dita ma muller ninguna filla de llegitim matrimoni vull que sie dotada conforme la Caterina i si parie home vul que sie dotat conforme mon fill ( genot ).

Item Fonch tractat que sempre i quant ma filla Catarina sera casada i morie sens fil, o, filla de llegitim matrimoni procreat i morien dits fills que no fosen de hedat de testar volen dites parts que dita Catarina no pugue testar sino de la mitat de la dot i laltra mitat se age de atornar a la casa de son pare, o, a son ereu.

Item vui al primer de febrer any 1619 foren presos los presents capitol per mi Miquell Massot Vicari i notari de la villa de Castelldasens foren testimonis de dits capitols Reverent mosen Tolo Rector de Alcogul i Albages i lo Reverent mosen Morel rector de Aspa.

 


JAUME PREIXENS / FELIPA ALSAMORA


 

A 18 de febrer de 1619

En nom de nostre Senyor deu jesucrist i de la umil verge maria i tots los sants i santes sie amen

Matrimoni faedor mijansant la gratia del Sperit sant perientre en Jaume Perexens fadrí fill llegitim i natural den Joan Perexens i de na Caterina Perexens difunts del lloc de al Soleras part una part altra ab na Phelipa donsella filla llegitima i natural de Llorens Alsamora difunt i de na Magdalena Alsamora vivint de la villa de Castelldasens part altra foren fets los presents capitols matrimonials ab los pactes seguens

Primo lo dit Jaume Perexens ab expres consentiment i voluntat del Reverent mosen T Perexens germa seu i de altres germans i parents seus i benvolens pren per leal sposa i muller sdevenidora a la dita Phelipa Alsamora i a ella lliurara son cos axi com nostre senyor ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen. veus girades la dita Phelipa Alsamora donsella de Castelldasens ab expres consentiment i voluntat i ab voluntat de sa mare na Magdalena Alsamora i del senyor (Berthomeu) de Torregrossa t. Granell pren per espos i lleal marit sdevenidor Jaume Perexens fadrí de al Soleras i lluirara a el son cons conforme ha ordenat nostre senyor deu i los benaventurats apostols ho afirmen.

I perquè los carechs del present matrimoni suportar se puguen lo dit Jaume Perexens aporte a la casa de dita Phelipa Alsamora en dot i en nom de dot dosentes lliures dich 200 ᵾ ab blat sivades lo qual blat tocarent a 30 ʠ cortera y lo dit ordi a 15 ʠ cortera lo ordi te sinquanta corteres en Ulldemolins.

Item esta tractat que lo que faltara a compliment de dosentes lliures per quant te sembrat i entenen seran bastans a compliment a dosentes que dit blat se fase lo preu per al dia de Carnestoltes.

Item son concordats que totes les millores fara lo dit Jaume Peresens en casa de la dita Phelipa Alsamora sien sues totes ab tal empero si aura fills sien dels fills i morint dits fills sien de dit Jaume Perexens

Item son concordes que guanye soldada per temps de 5 anys sinch lliures cada any.

Item na Magdalena Alsamora fa donació ara de present de tots sos bens a sa filla Phelipa de Castelldasens hi se rete la dita Magdalena Alsamora a ses propies voluntas coranta lliures dic 40 ᵾ i usufructuaria tot lo temps de sa vida.

Item son concordats que lo dit Jaume Perexens age de pendre tots los bens a benefici de inventari de la pobilla Alsamora.

Item foren concordats que acas de restitutio age de restituir lo dot la dita pobilla ab dit son marit, o, a son ereu conforme aura contret i de aso ne obligue la dita pobilla tots sos bens aguts i pera ver.

a 18 de febrer de 1619

Foren jurats los presents capitols perientre Jaume Perexens contraent i entre na Phelipa Asamora muller sdevenidora den Jaume Perexens i Magdalena Alsamora viuda dexada en Llorens Alsamora pare de la dita Phelipa i de altres parens i de Llorens Granell oncle i curado de la dita Phelipa Alsamora del lloch de Torregrossa.

Foren testimonis Joan Vidal i Sebastia Masot tots de Castelldasens.Memorial del que en Jaume Perexens a portat en casa de sa muller Phelipa Alsamora i Perexens.

a 16 de juny de 1619

Primo aportat en casa lo dit Perexens de sa muller Phelipa sixanta

sis lliures ab diners clos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 66 ᵾ ʠ.

Item ha portat en casa de sa muller deset corteres de blat a raho de 30 ʠ que val. ------------------------------------------- 25 ᵾ 10 ʠ.

Item ha portat en dita casa onse faneques de blat a raho cortera de 30 val ʠ val. ----------------------------------------------- 8 ᵾ 5 ʠ.

Item la sobredita cantitat axi dines com blat atorgue la dita Phelipa muller del dit Pere i sa mare Magdalena Alsamora atorguen avero rebut en sa casa propia i aixi hoan jurat.

Item confesen aver rebut tres reals dich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ.

Testimonis son Joan Masot i Joan Carbonell i Miquel Masot notari i Vicari de Castelldasens.

 

Afegit:

Item Confesen aven rebut i aportat en sa casa un vestit de moraqui i capa del mateix monaqui i un vestit de cada dia i una caxa de pi ab sos calaxos.

Item les dues parts la dita Magdalena Alsamora sogra de dit Perexens i mare de dita Phelipa i lo dit Perexens Jaume tots junts devant dels dits testimonis de la apoca sean concertat que per quant lo dit Perexens no aportat les dosentes lliures aquí plegades i sino que a pasat molt temps volen que si cas se avie de restituir les dosentes lliures al dit Perexens, o asos ereus que no estiguin abligats sino de restituir sent lliures al cap del any del dia de la present demanda que faran i les altres sent a compliment de les dosentes al cap de dos anys i salvo lo que aura a menester pera dotar sa anima si acas morie dit Perexens.

Mes sean consertat les dues parts que de les millores quis faran lo dit Perexens en casa de sa muller Phelipa que de les tres parts de les millores que la una part pera la Phelipa i les dues parts peral dit Perexens marit de dita Phelipa i aixi hoan jurat davant dits testimonis en mon poder de mi Miquel Masot Vicari i Notari de dita villa de Castelldasens

Testimonis Joan Miquel Miro i Bartomeu Masot tots de Castelldasens.

 

ESPERANÇA FERRER / MIQUEL CASTELLO

 

 

En nom de nostre Senyor deu Jesucrist i de la umil verge maria mare sua i senyora nostra sie amen

Capitols matrimonials per gratia del Sperit Sant concordats per i entre algunes bones persones per i entre la honesta Esperansa Ferrera donsella filla llegitima i natural de Bernat Ferrer i de sa muller Beneta Ferrera pagesos de la villa de Castelldasens part una part altra ab en Miquel Castello viudo pages fill llegitim i natural den Gabriel Castello i de na Speransa Castellona difunts del lloch de la Sisquella foren fets los presents capitols i concordanties seguens.

Primo. La dita Speransa Ferrera per son propi consentiment i libera voluntat i ab consentiment de son pare i mare i parens pren per lleal spos i marit sdevenidor a Miquel Castello i lliura son cos a ell axis com nostre senyor ha ordenat. Veus jurades, lo dit Miquel Castello per son propi consentiment i libera voluntat y ab consentiment de seus pares pren per lleial sposa i muller sdevenidora ha Speransa Ferrera i lliurara a ella son cos axis com nostre senyor ha ordenat i los benaurats apostols ho afirmen.

I per contemplatio del present matrimoni i perque los carechs del matrimoni suportar se pugue la dita Speransa Farrera donsella ha aportat en casa de son marit en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima axi paternal com maternal vuitanta lliures dich 80 ᵾ ab roba i dines clos tot junt.

Item li done vint lliures ab roba i sexanta lliures ab dines que fa la suma dels vuitanta lliures i les hi done les sixanta lliures a nostra senyora de agost de 1619 lin donara la mitat i laltra mitat li donara per a nostra senyora de agost de 1620.

Item es concordat entre les dites parts que lo dit Miquell Castello li fa de dot a sa muller Speransa de sos propis bens vint i sinch lliures dich 25 ᵾ.

Item es concordat entre les dites parts que lo spollit ho dexen conforma la llibre constitució de Catalunya, ho, consuetut.

Item es concordat entre les dites parts que si lo dit Miquel Castello morie ans que sa muller Speransa li asegure la vida en sa casa treballant en casa i mantenint son non sana i malata calsada i bestida i alimentada sobre tots sos bens aguts i per aver on se vulle que sien.

Item es Concordat que si la dita Speransa Ferrera i Castellona morint son marit, sos filastres no la tractaren be de la manera que nos pogues abenir ab ells li dexe una cambra en casa i la mitat de la casa i se li fase un portalada que hisque al carrer pera que ella pugue entrar i eixir i se li facsie la despesa per un home de cada part.

Item es tractat que si la dita Speransa Castellona morie sens fills ni filles un, o, molts i los fills, o, filles morien que no fosen de hedat de testar volen dites parts que no pugue testar sinó de la mitat del dot i la altra mitat age atornar a la casa de son pare, o son ereu.

Item es tractat entre les dites parts que lo dit Miquel Castello asegure a sa muller Speransa tot lo dot que ha portara en la casa i tots los drets i pertinenties ques pora alcansar en sa casa los asegure sobre tots los bens aguts i peraver.

Item si en los presents capitols hiavie algun dubte digne de declaratio quen aje adeclarar un home de cada part i la declaratio de aquets haje ha estar les dites parts en pena de C ᵾ la mitat.a la part obedient i laltra mitat al jutge que fara la execucio i a pena de C ᵾ agen de confirmar lo matrimoni en fas de Santa mare la Iglesia dins un mes.

Foren jurats los presents capitols per ientre en Bernat Ferrer i sa filla Speransa de una part i en Miquel Castello viudo del lloch de la Sisquella presos dits capítols matrimonials per Miquel Massot Vicari de Castelldasens vui als 11 de mag de 1619 testimonis son Fransech Capdevila fuster i Joan Alsamora pages tots de Castelldasens.

Item es tractat que lo dit Miquel Castello a jurat en poder de mi Miquel Masot com a notari en que donave a Vicent March de Castelldasens facultat en comprar la casa den la pubilla del Albages que tot lo que ell fara atindra per fet. vui a 21 de mag de 1619 testimonis son Fransech Cabdevilla i Joan Alsamora .

Item es tractat que ........

memorial dela roba que done en Bernat Ferrer a sa filla Speransa la muller den Castello.

Primo Una caxa de pi llisa ab tancadura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 5 ʠ.

Item Un llensol de estopa de tres terses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ.

Item una camisa de tella falda de estopa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ.

Item quatre camises a quinse sous camisa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3ᵾ ʠ.

Item una coxinera de llens ab fusels.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item un collet de tella ab bosc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 9 ʠ.

Item un collet de tella ab bosc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 9 ʠ.

Item un collet de tella ab fusells i boix de tella.-------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 18 ʠ.

Item un drapillo de tella ab fusells aradedor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ.

Una tovallola de llens desfilat alentorn.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ.

Item manegues de tellilla fil de or.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 14 ʠ.

Item manegues de blau turquesat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 12 ʠ.

Item manegues vermelles.

Item un cos de grana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ.

Item faldilles blaves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ 16 ʠ.

Una gonella morada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ ʠ.

roba de cada dia

Item faldilles de mija llana collorada

Item una gonella de mescla

Item un cos llahonat

Item debantal blau

manegues de bri picades

Tota la sobre dita roba en cas de restitució se ha de rejudicar i tot lo qui aura mancat ho te de fer bo lo dit Miquel Castello de la Sisquella axi ho jura en mon poder de mi Miquel Massot Vicari i Notari de la Villa de Castelldasens.
PERE ROSER / FELIPA BELLERA
A 23 de giner 1620

En nom de nostre Senyor Deu i de la umil verge maria mare sua i senyora nostra sie amen

En Pere Roser fill llegitm i natural de Bernat Roser i de na Rosera de la parroquia de Sant Gines bisbat de ( Caors ) regne de Fransa part una, part altra ab na Philipa Bellera filla i natural den Gillem Bellera i na Margarida Bellera vivints de la villa de Castelldasens bisbat de LLeyda foren fets los presents capítols matrimonials seguens.

Primo lo dit Pere Roser fadrí ab son consentiment de son germa Joan Roser i de alguns benvolents seus pren per esposa i lleal muller sdevenidora ha Philipa Bellera donsella i lliurara son cos i lo que deu ajuste hom no pot separar. veus girades la dita Philipa Bellera ab consentiment de son pare Gillem Bellera i de sa mare i ses oncles pren per spos i lleal marit sdevenidor a Pere Roser i lliurara son cos.

Item per contemplacio del present matrimoni i per que los carechs soportar se puguen millor lo dit en Gillem Bellera done a sa filla Philipa en dot i en non de dot per tot lo dot i per part de llegítima paternals i maternals i per tot los drets que porie alcansar en sa casa de son pare li done un tros de terra campa camí de Juneda i altre cap al camí que va als corals del bestiar.

Item done deu lliures pagadores ab dos pagues - sinch lliures a Sant Miquel de Setembre de dit any 1620 i 5 lliures a Sant Miquel de Setembre de 1621.

Item es pactat entre dites parts que lo dit Pere Roser li fa de spolit li pacte pactar honse lliures dich 11 ᵾ.

Item li done lo dit Bellera a sa filla tota la roba axi de lli com de llana conforma constara ab un memorial scrit de ma del dit notari qui apres los dits capítols, o, son llochtinent de dit notari.

Item es tractat entre dites part que si la dita Philipa Bellera morie sense fill, o, filla de llegitim matrimoni procreats i los dits fills no aribaren a hedat de testar que la dita Philipa no pugue testar sino de la mitat del dot i la atra mitat torne a la casa de hon a exit lo dit dot.

Item es concertat que si en los presents capítols age alguna cosa de dubtosa digne de interpretació que ho agen a declarar una persona de cada part i agen a estar las dos parts a la declaració de ells en pena de 50 ᵾ la mitat a la part obedient i laltra mitat al jutge fara la execució

Testimonis son Domingo Barrera i Jaume Salles tots de Castelldasens pagesos.

Memorial de la roba que done en Gillem Bellera a sa filla Philipa es lo seguent

Primo una caxa de pi ab tancadura val.

Item un llancol de bri – un de estopa.

Item tres camises de bri faldo de stopa.PERE PEIRO / JOANNA PUJOL

 19 de desembre de 1619

En nom de nostre Senyor deu Jesucrist i de la umil verge maria mare sua sie amen matrimoni faedor mijansant la gratia de sperit sant sie per ientre en Pere Peiro viudo fill llegitim i natural de Pere Peiro i de na Fransina Peirona muller sua difunts de la villa de Castelldasens- part altra ab na Joanna Pujola i Simona muller en primeres nubties den T. Pujol filla den Pere Simó i de na Joana Micolaua Simona en la villa de les Beses tots del bisbat de LLeyda foren fets los presens capítols i concordanties seguens

Primo la dita na Joana Pujola i Simona aporte en dot i en nom de dot en casa de son marit Pere Peiro un tros de terra ab olluies plantada de tinguda de un jornal de terra poch mes o manco.

Item aporte un altre tros de terra campa ab un corral ( trigo ) ab dit tros de tinguda de dos jornals de terra poc mes, o manco, i dites heretats les aporte conforma les avia aportades en los prymes capitols del dit Pujol.

Item aportara en robas y altres coses conforma constara en un memorial ques fara lo dia de les bodes.

Item lo dit Pere Peyro li asegure tot lo dot que li aportara en sa casa la dita sa muller sobre tots los bens aguts y per aver on se vulle que sien.

Item li done lo dit Pere Peiro a la dita sa muller sdevenidora sinc lliures dich 5U.

Item son contentes les dites parts que la muller no pugue llegitima en los bens de son marit que lo marit en los bens de sa muller.

Item es concordat que si avie en los presents capitols alguna cosa confosa digna de interpretacio que age a declarar dos homens un de cada part i agen a hestar a la declaracio de aquels en pena de 50 U.

foren fets los presents capitols i jurats per en Pere Peiro i per na Joana Pujola a 29 de setembre de 1619.

Testimonis son Joan Masot i Miquel Masot pare i fill pagesos de Castelldasens.PERE JORDANA / MARGARIDA VILLANOVA

 En Nom de Nostre Señor Deu i de la gloriosa Verge Maria i de tots los Sants i Santes sie. Amen

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab intervencio de algunes bones persones per i entre lo honorable en Pere Jordana fill llegitim i natural del quondam en Pere Jordana i de sa mare Maria Amorgos i Jordana vui vivint del lloch de Puigbert Bisbat de Lleida pagesos: I entre la honesta na Margarida Villanova filla llegitima i natural den Joan Villanova i de sa mare Balaguer i Vilanova de la Villa de Anglesola bisbat de Solsona pagesos sobre lo qual matrimoni foren fets firmats i jurats los presents capitols matrimonials:

E primerament la dita Margarida Villanova donsella fent aquestes coses ab consentiment del Reverent Mº Villanova vicari de Puigbert oncle seu i del Reverent Mº Antoni Oller rector de Artesa i de son germa Andreu Villanova i de sos oncles Joseph Xuera i Phelip Xuera i de Mº Pere Gisper cosi germa seu pren per marit sdevenidor a Pere Jordana fadri et.

Item Juira verso lo predit Pere Jordana fadri contraient ab expres consentiment de son pairastre mestre Ramon Casany pedrapiquer i de sa mare Maria Amorgos olim den Pere Jordana i ara de present casada en mestre Casany i ab voluntat de Joan Amorgo oncle natural del lloch de Mollerusa i de .T. Oriolla del Miralcamp i de molts altres parens seus pendra per sposa i lleal muller sdevenidora a la dita Margarida Villanova donsella i lliurara an aquella son cos i asi mateix per espos i lleal marit ab paraules de present abtes i suficiens per a contractar matrimonia axi com Nostre Señor Deu ha ardenat i los benaventurats apostols Sant Pere i Sant Pau ho afirmen dient que lo que Deu ajuste home no ho pot ni deu separar.

I per contemplacio del present matrimoni perque los carechs de aquel soportar se puguen la dita Margarida Villanova contraent promet portar per dot en dot i en nom de dot al dit Pere Jordana marit seu sdevenidor sinquanta lliures dich 50 U la mitat en diners las moneda corrent i l altra mitat ab roba de lli i llana lo qual dot los asegure donat lo Rt Mº Joseph Villanova Vicari de Puigvert oncle seu i son germa Andreu Villanova donados i pagadors dins lo any del present matrimoni.

Item aporte en dot tot ab drets per a alcansar en la casa i bens de son pare Joan Villanova i seva de traure lo dit Pere Jordana i sa muller Margarita Villanova.

Item es tractat que sempre i quan la predita Margarida aura aportat lo dot i lo demes que aura alcansat en los bens de so son pare lo dit Jordana firmara apoca llarga i bastant de tot lo que aura rebut del dot de dita Margarida Villanova muller sua sdevenidora.

Item es tractat entre les dites parts que per la lloable virginitat lo predit Jordana marit sdevenidor li fa de spollit i excreix conforme la lloable consuetut de Catalunya lo qual lo i asegure sobre tots sos bens.

Item esta tractat entre les parts que la predita sa mare Maria Amorgos i vui Casany li fa donatio pura, e, en revocable dita si fer nubtias de tot lo dot que te sobre los bens de Pere Jordana obte de sa fi i vida natural exsep tot que dits bens se reserve a ses voluntats quinse lliures tot solament .

Item Es tracat que ates que lo predit son pairastre mestre Casany a pagats alguns deutes per lo predit son fillastre tot allo que aura pagat i se puira en veritat sie lo que sie lo predit son fillastre lin fara un acte de sensal a raho de sou per lliura fins sie pagat i satisfet.

Item es tractat que si en los presents capitols avie algun dubte digne de interpretacio volen que sie declarat per una persona de cada part i hagen les dites parts ha estar a la declaracio de aquels his posen pena graciosamet de sinquanta ducat la mitat a la part abedient i la altra mitat al jutge que fera la execucio.

Item es tracta que fetes les tres amonestacions que conforme mane lo Concili de Trento ayi de pendre los sposoris i la misa de la benediccio en pena de sent ducats.

Item es tractat que los presents capitols sien allargats ab totes les clausules nesesaries.

Die 3 mesis Julÿ anno Dei 1618 supra dita Capitula fuerunt firmata et judicata per ditas partes en Pere Peiro sep cum Villanova et Ramon Casany lapisida et Maria Casas et Amorgos et Petrum Amorgos et Margarita Villanova contraentes in presen mei Micaelis Masot Presbiteri Vicari et Notario loci Castriosinorum presentibus per testibus Petro Peirusa Sortois et Francisco Albihages Ilerde.

 


MARGARIDA REIG / PERE JOAN ANDREU
En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist i de la umil Verge Maria i de tots los Sants i Santes de paradis Sie Amen

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab interevencio de alguens bones persones per i entra la honesta na Margarida Reja donsella filla llegitima y natural den Antoni Reg fuste quondam i de na Hisabet Reja mare sua de la Villa de Castelldasens Bisbat de Lleida part altra ab Pere Joan Andreu fill llegitim i natural den Joan Andreu i de sa mare Mariagna Andreua sastres de la villa de Spluga de Francoli Arquebisbat de Tarragona.

E primeramant la dita Margarida Reja donsella ab consentiment i voluntat de sa mare Isabet Reja i de son germa Toni Reg fuste pren per lleal spos i marit sdevenidor al dit Pere Joan Andreu per paraules de present abtes i conveniens per ha fer matrimoni et veus guiades lo dit Pere Joan Andreu per sa propia voluntat i ab paraules de present pren per lleal muller i a ella lliurara son cos axi com nostre señor ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen.

E perque los carrecs del present matrimoni suportar se puguen la dita Margarida Reja aporte en dot ÿ en nom de dot i per tota part de llegitima paternals y maternals a la casa de son marit Pere Joan Andreu vint i sinc lliures dic 25U lliures ab diners clos i la roba seguent escrita i continuada seguent.

Item aporte una caxa de pi amb pany i clau.

Item li done unes faldetes de scarlati en lloc de nomes una gonella de contrany.

Un cos de contrast cos de scarlati faldetes blaves gonella de burell faldetes de mija llana managues de hescarlati manegues de bri.

Noto dos llansols cuatre camises tres baxos dos de tella un de bri dos tovalloles una llarga i una de redona, unes stovalles de pinte ample unes de stretes de coto blau llistades dos coxineres ab les sotanes 6 torcaboques una flasada de la forma mijana una marfega.

Item quatre cabasos dos de tella llisa i dos de red fa lo dit Pere Joan de spolit pacte per tot a la dita a la dita sa muller et

Item volen que la roba sie judicada per dos persones una de cada part i sia a cas lo que Deu no vulle si se avie de restituir volen sie rejudicada i tot lo que an anotat ho fase lo dit Pere Joan Andreu al ereu que pertoca.

Item volen les parts que si la dita Margarida Reja morie sens fills,o, filles de llegitm matrimoni procreats i los dits fills no fesen de hedat per a testar volen que no pugue testar si no de la mitat i la latra mitat age de tornar a la casa del dit Reg germa seu maior

Item lo dit Pere Joan Andreu present i fa bo lo dit dalt i spollit i tots los drets que tindra en sa casa sobre tots sos bens aguts i per aver.

Memorial de la roba de Margarida Reja muller de Pere Andreu sastre de la Spluga abitant en Castelldasens 1621 per son germa Toni Reg fuster

Primo una marfega.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ʠ.

Item un llancol de estopa olda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ʠ.

Item lo traveser.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ʠ.

Item flassada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 10 ʠ.

Item faldetes vermelles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ʠ.

Item faldetes blaves.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ʠ.

Item una gonella de contrany oldana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ʠ.

Item un cos de contrany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ʠ.

Item manegues vermelles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ʠ.

Item manegues blanques de bri.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ʠ.

de cada dia

Una gonella negreta

Item faldilles de mija llana

Item una tovallola llarga i

una redona de seda negra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ʠ.

Item la coxinera de tela ab seda negra.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ʠ.

Item unes stovalles de parament.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ʠ.

Item unes stovalles de gohornisions.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ʠ.

Item la caxa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ʠ.

Item una camisa de bri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ʠ.

Item nou pals de torcaboques.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ʠ.

Item tres cabesas de red i vuit de tella.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ʠ.

Item tres baxos dos de tella un de bri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ʠ.

Tot lo sobredit escrit y confirmat en dit memorial confese tenir en son poder lo dit Pere Andreu sastre de la dita sa sogra i Toni Reg fuster dia i any ut supra.

Jo Miquel Masot Vicari de Castelldasens i Notari.

 

A 24 de Octubre 1621

na Isabet Reja viuda dona a sa filla Margarida Pere Andreua muller de Pere Andreu un pati de coral derrocat i esta judicat per dos proments per vuit lliures dich 8 U lo acte se feu a conforme dalt per mi Miquel Masot Vicari.

Item li done dos fexes de terra i vinya en la partida de la conma den Anglala i la una fexa lan judicada per vuit lliures i laltra per nou lliures de rest y acte de la una sort tot junt sume 16 lliures.

consensio et firmo id est actum in loco Castriasinorum per me Micaelem Masot Presbiteres Vicarium et Notarius diti appidi. die 23 mesis January año 1625.

Testes sunt Bartolomeus Amoros labioratur loci Castriasinorum et Natalus Carbonell laborator loci Castriasinorum

Item volen les parts que si la dita Margarida Reja morie sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreats i los dits fills no fesen de hedat pera testar volen que no pugue testar sino de la mitat i la altra mitat aje de tornar a la casa del dit Reg germa su maior.

Item lo dit Pere Juan Andreu prent i fa bo lo dit dot i spollit et tots los drets que es tindra en sa casa sobre tots los bens aguts i per aver mobles, e inmobles.

Item si avie algun dubte en los presents capitols volen que sien declarats per dos persones una de cada part i agen ha estar les dites presents a la declaratio de aquels en pena de 50 ᵾ.

Foren fets los presents capitols i jurats per na Isabet Reja mare de la contraent i de Toni Reg fuste i de Margarida Reja contraent i de Pere Juan Andreu contraent en poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens fet a 29 de gener 1620

Testimonis son Joan ( Piula ) pedrapique de les Borges i Jaume Perexens de Castelldasens pages.


FELIPA ARGILLES / JOAN BONEU
a 21 de giner de 1621

En nom de nostre Señor Deu Jesucrist i de la umil Verge Maria i de tots los Sants i Santes del paradis sie. Amen.

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab interventio de algunes bones persones per i entre la honesta Phelipa Argillesa donsella filla llegitima i natural den Jaume Argilles difunt i de na Monserrada Argillesa viuda vivint pagesos de la villa de Castelldasens part una part altra ab en Joan Boneu fadri forner fill llegitim i natural den Domingo Boneu i de na Margarida Boneua vivint pagesos de la villa de Bolonsa Bisbat de Comenge regne de Fransa part altra foren fets los pactes seguents

Primo la dita Monserada Argellesa viuda mare de la dita Phelipa per lo bon amor maternal que aporte a la dita sa filla Phelipa li done en dot i en nom de dot i per dot i per llegiti paternar i maternal que pouie atindre en la casa de sa mare i pare li done sexanta lliures entre diners i roba las quals sixanta lliures son aquelles que referma en los capitols matrimonials de seguretat.

Item es concordat entre les dites parts que la dita Monserrada Argillesa done les xixanta lliures a sa filla Phelipa desta manera so es li done la una part de sa casa de cap a cap conforme partex lor i sa questa ja fet la part de la casa de Joan Peiró.

Item li done lo corralet den mig dels tres que te tras de sa casa i na Argillesa li a de donar pas per a entrar en lo coralet den mig a la dita sa filla i la dita Phelipa li a de donar pas a la dita sa mare per a entrar al darer coralet i al pati questa tras los corals i dita part de casa i lo corral que li donen per dot ha de esser judicat per lo que valdra i la roba tota la que li donaran tambe te de esser judicada i tot lo que no bastara per a les sixanta lliures se obligue la dita Argillesa de donarlos en terres.

Item lo dit Joan Boneu ferrer li fa de spollit pacte per tot 14 ᵾ.

Item es pactat entre les dites parts que si la dita Phelipa Argillesa morie sens fills, o, filles un o molts i los dits fills o filles morien que no fosen de hedat de testar volen que no pugue testar sino de la mitat del dot i la altra mitat que age a tornar al ereu, o, ereua de la dita Argillesa.

Item es concordat entre les dites parts que si en los presents capitols avie algun dubte que ho agen a declarar dos persones un de cada part i les dites parts agen a estar a la declaratio de aquels en pena de 50 ᵾ.

Item es tractat que lo dit Joan Boneu no pugue llegitima en los bens de la dita Phelipa que la Phelipa en los bens de son marit.

Item que la roba sie judicada per dos persones i la casa i coral.

Testimonis son Joan Masot i Bartomeu Masot tots de Castelldasens.

Memorial de la roba judicada de la dita Phelipa Argillesa vuy dia y any 1621 que sa mare lia donat i lo dit Joan Boneu confesa averla rebuda y esta judicada per dos homens.

Primo Una gonella vermella ʠ.

Item Una gonella de manegues judicada ʠ.

Item Un cos de rasa manegues de grana ʠ.

Item dos llancols de estopa ʠ.

Item dos camises ʠ.

Item dos baxos de bri ʠ.

Item dos cabesas de tella ʠ.

Item unes stovales de estopa llistades de coto blau ʠ.

 

SALVADOR OLLUIA / CATERINA FORNOSVui a 10 de octubre de 1621

En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist i de la umil Verge Maria Señora Nostra. Amen.

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni faedor Deu volent ab intervencio de algunas persones per i entre en Salvador Olluia viudo fill llegitim i natural den Salvador Olluia de na Fransina Olluia difuns del lloch de Palau Bisbat de Urgell part altra ab la honesta na Catarina Fornos viuda dexada del quondam en Pere Fornos en primeres nubcies filla llegitima i natural den Jaume Alberich i de na Catarina Alberiga del lloch de Salent Bisbat de Urgell part altra foren fets los presents capitols i ( alianses ) seguens.

Primo la dita Catarina Farnos per esser pobra dona no aporte en dot sino alguna poca de roba que porte vestida i lo dit Salvador Olluia per lo bon amor que aporte a la dita Catarina i per a que dit matrimoni se fase fa donacio a la dita Catarina Farnos de tots los bens aguts i pera ver mobles he immobles et fiat latius salvo ques rete per a si pera dotar Fransina dotse lliures dich 12 i es repugue fer a son propi voler i dita donasio li fa ab fe de sa fi i no abans que no tinguesin mes forses ab tal tambe que ella lo serves que be com a marit i muller i sino el serves be no li done res i aso ho a de conexer del pare francisca Pere Carbonell, o, altre qui regira la dita obediencia de Castelldasens i Puigvert i lo Vicari que regira la Vicaria si aura ben servit, o, no.

Item es tractat entre les dites parts que si en los presents capitols i avie algun dubte quen age a conexer un home de cada part i lo que aquels faran agen de estar les dites parts en pena de 50 la mitat a part obedient i la altra mitat al jutge que fara la execusio.

Item que dels presents capitols ne puguen trauere un i moltes copies i a les parts lliurades Justantia no mudada.

Foren jurats los presents capitols per i entre en Salvador Olliuva i entre na Catarina Fornos.

Testimonis son Joan Voltes major de dies i Sebastia Masot pages de Castelldasens.


JOAN PEIRO / VIOLANT MARCH
a 21 de giner de 1622

En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist i de la umil Verge Maria i de tots los Sants i Santes sie amen.

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab interventio de algunes bones persones per i entre lo honrad en Joan Peiro fill llegitim i natural den Pere Peiro i de na Speransa Peirona difunts pagesos de la Villa de Castelldasens part una part altra ab na Violant Marc donsella filla den Andreu March i de na Spernasa Marca vivint pagesos de la villa de Casteldasens part altra foren fets los presents capitols seguens.

Primerament perque los carechs del present matrimoni soportar se puguen en Andreu March pages i sa muller Speransa Marca per lo amor paternal i maternal que aporten a la dita sa filla Violant li donen en dot i nom de dot i per tota part de llegitima axi paternal com maternal i per tots los drets que porie alcanzar en casa se son pare i mare li donen vint i set lliures ab diners clos moneda barcelonesa dich 27 ᵾ.

Item. Li done ab roba de lli i de llana quatre llansols dos de stopa i dos de bri.

Item li done quatre camises dos de bri i dos de stopa.

Item dos davantals.

Item li done quatre collets ab sos baixos uns llejos de vels.

Item li done quatre stovalles dos de llistades i dos escacasades.

Item li donen quatre torcaboques i una caxa de noguer usada.

Item li donen dos tovalloles i dos coxineres

Item Una marfega i un traveser un flasada de la forma mijana.

Item li done un mantell de stamenya

Item i tota la sobredita roba la agen de judicar per dos persones conforma se acostume a judicar roba de nuvia.

Item es tractat entre les dites parts que tots los dines del dot de aquelles vint i set lliures que li prometen donar i nols hi auran donats per al dia de les bodes a la dita Violant filla sua que lo dit Andreu March pare los hi agi a donar enteres per cantada de a lluices judicada per tot allo que faltara lo diner per una persona de cada part .

Item Volen les dites parts que lo dit Andreu March, o, son ereu que sempre i quant li donara los diners que an judicat de la dita eretat per lo dot que havie de donar que lo dit Joan Peiro i sa muller Violant loi agen a tornar a son pare, o, son ereu ab tot empero quen hage primer lo fruit de dit any hi haura.

Item li fa de spollit lo dit Joan Peiro a la dita Violant Marca pacte pactat sis lliures dic 6 ᵾ.

Item es concordat que si en los presents capítols matrimonials i exie algun dubte digne de declaratio que ho aje a decalarar una persona de cada part i les dites parts ajen a estar a la dita declaratio en pena de sinquanta ducat la mitat a la part abedient i la altra part al jutge qui fara la executio

Item es concordat que si a cas la dita Violant Marca morie sens tenir fills o filles, un, o molts en tal cas que no pugue testar sino de la mitat del dot i la altra mitat torne a casa de son pare, o, a son ereu.

Item Es concordat entre les dites parts que tot lo dot axi diners com tota la roba i espollit i tots los drets que pogues alcansar en la dita casa de son marit Joan Peiro esdevenidor ho asegure lo dit Joan Peiro sobre tots sos bens auguts i per aver mobles, e, immobles et fiat latius.

Item es tractat que la dita Violant Marca sempre e quant aje rebut lo dot de casa de son pare que aje a ferne apoca llarga i bastant defruit a tots los drets paternals maternals salvo vincle, o, sucsesio ab intestat.

Item que dels presents capitols ne puguen treure una i moltes copies i a les parts lliurades justantia nomudada

Item Foren jurats los presents capitols matrimonials per i entre Andreu March i sa muller Speransa i sa filla Violant contraent de una part de altra part ab en Joan Peiro contraent. Foren testimonis en Joan Vidal i Joan Carbonell menor de dies tots pagesos de la dita villa de Castelldasens.

Item que tota la roba de lli i de llana sie judicada i en cas de restitutio sie rejudicada i tot lo que aura menyscabat aje dit Peiro asolexo fer ab diners clos.

Memorial de la roba de lli i llana que a donat Andreu Ripola sa filla Violant muller den Joan Peiro menor de dies en sos capitols matrimonials fets a 21 de giner de 1622.

Primo Una caxa de noguer servidisa ab pany i clau.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 ʠ

Item dos llansols de bri de canem auranda als caps mig.---------------------------------------------------------------------------------- 5 ʠ

Item Dos llansols de estopa de canem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ʠ

Item 4 camises cos de bri falsa de estopa i una de bri manegues de tella tot junt son.--------------------------------------------- 4 ʠ

Item dos devantals la un de bri i laltre de estopa.------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ʠ

Item quatre colets los tres de tella ab fusels la un de red i seda negra la un.--------------------------------------------------------- 2 ʠ

Item quatre baxos dos de tella i dos de bri.------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ʠ

Item un lliga de vels.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ʠ

Item quatre stovalles dos de bri i dos de estopa.------------------------------------------------------------------------------------------ 2 6 ʠ

Item dos tovalloles llargues de bri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ʠ

Item dos coxineras de bri ab fusells.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 ʠ

Una marfega.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 ʠ

Item un travesser.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ʠ

Item Un mantell.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ʠ

Item una gonella ginjolada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ʠ

Item faldetes de blanquet.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 4 ʠ

Item unes manegues de chamellot.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ʠ

Item un cos de contray.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ʠ

Item Un drapillo de tella ab punta de agulla i fusells.---------------------------------------------------------------------------------- 1 10 ʠ

La roba de cada dia

Item Un cos lleonat i manegues vermelles faldetes blaues aldanesDie 3 mesis novembris anno Dei 1622

No sun sit tuntis ego Joanes Peiro .... agrícola loci Castriasinorum in diocesi Illerde gratis et confiteur et maritate recognosco vobis honor Adres Marc Ripoll Castriasinorum .... qua destis et filibustinis illa dotem tan pecunie quan lins et llane vestint quannis nussis li dare in dotem per dote et nomine dotis tempore nubtiarum meorum et Violante brovis me filieque vestie put capitulus matriminialeibus inter nos inhitis factis et firmatatis reseptis et testi .. ame Micaela Masot Viacrius et Notarius loci Castriasinorum et ideo renuntiando esxeptionis dite pecúnies et lines et lane bestium a me non habite e t non resepte et doli mali et... astions de bellius aliqod non petendo et no agendo in cuys res testimoniunm falio bobis

Castri asinorum die mense et anno ut supra presentibus per testibus petrus Gispert et Joanes BelleraJOAN BALLE / CATERINA CARBONELL

 En nom de Nostre Señor Deu Jesucrist i de la umil Verge Maria mare sua i Señora Nostra-

Capitols matrimonials sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab intervencio de algunes bones persones per i entre lo honorable en Joan Balle viudo fill llegitim i natural den Joan Balle i de sa muller Magdalena Balle difunts de la ciutat de Lleida y ara abitant en Vilanoveta de lorta part una ab na Caterina Carbonella donsella filla llegitima i natural de Joan Carbonell pages difunt i de sa muller Joanna vivint de la villa de Castelldasens part altra foren fets los presents capitols pactes i concordances seguens.

Primo. Perque los carechs del present matrimoni millor suportar puguen la dita Joanna Carbonella viuda ab consentiment dels curadors qui son Bartomeu Masot Fransech Carbonell i Pere Quadrat del Albages done en dot a sa filla Caterina Carbonella i en nom de dot i per dot i per tota part de llegítima paternal i maternal que pugues alcansar en casa de son pare sinquanta lliures ab diners i roba tots junt dic 50 U.

La dita Caterina Carbonella donsella ab consentiment de sa mare Joanna Carbonella i de sos parents i i benvolents pendra per spos i lleal marit sdevenidor al dit Joan Balle conforme a ordenat Deu i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar veus guiades lo dit Joan Balle ab expres consentiment i voluntat pendra ala dita Caterina Carbonella per lleal muller i esposa esdevenidora conforme ha ordenat Deu i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que Deu ajuste homes no deu ni pot separar.

Item Es concordat que tota la roba que aportara la dita Caterina Carbonella aque la agen de judicar per dos persones una de cada part e que agen de estar la una part i la altra ala judicatio de aquels.

Item es tractat que si a cas per temps esdevenidor se avie de restituir la dita roba a la dita Caterina ors de llana com de lli volen que sie judicada i tot lo que aura menyscabat que aje a restituir lo dit Joan Balle o son ereu ab diners clos a la dita Caterina Carbonella muller sua esdevenidora.

Item es concordat entre dites parts que la dita Catarina Carbonella per sa lloable virginitat ( guanye ) de spolit pacte pactat i li fa lo dit Joan Balle quinse lliures dic 15 ᵾ.

Item Es concordat que la dita Joana Carbonella viuda promet pagar a sa filla tot lo dot dels diners que li aura de donar dies temps de un any contador del dia del present matrimoni en un any.

Item Es concordat que si la dita Caterina Carbonella morie sense fills ho filles hu, o molts de llegitim matrimoni procreats volen que no pugue testar sino de la mitat i la altra mitat aje a tornar a la casa de son pare o son ereu.

Item Es tractat que si a cas quant ella moris romanie fills, o, filles i ningun de aquells no aribas a hedat de testar i sinó que morisen volen torne la mitat del dot a la casa de son pare o sos ereus de alla ha hon axit lo dit dot.

Item Es concordat que lo dit Joan Balle contraent ab expres consentiment seu ab bona fe promet asegurar tot lo dot i espollit i qualsevol dret que la dita Caterina tindra en la casa de son marit sobre tots los bens aguts i per aver on se vulle sien. Fiat latius.

Item es concordat que se celebrara lo present matrimoni enfasde Santa Mare la Iglesia dins un mes contador del present dia i mes que prengueren los presents capitols.

Item Es concordat que si lo dit Joan Balle contraent morie ans que sa muller Catarina Carbonella esdevenidora li dexe la vida en casa sana i malalta calsada i vestida sobre tots los bens mantenint son nom i treballant en sa casa de dit Joan Balle pera be de dita casa y (?)ment.

Die 29 mensis Januaris anno 1623 husus modi capitulo via et signata asta exejus den resultantio fuerunt firmata et jurata et sa mare promisa per dites Joana Carbonella et Caterina Carbonella donsilla ex una et quitum Joanen Balle ex altera parte pronubtens severe ett firmare testes ...... Joanes Alsamora et Petrus Carbonell loboratores loci Castriasinorum.

Memorial de la roba que na Joanna Carbonella done a sa filla Caterina Carbonell filla de Joan Carbonell vui a 19 de febrer 1623

Primo Un cofre de noguer val vint reals.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item una gonella morada val tres llires.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Item Unes faldetes verdes vallen quatre lliures.-------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ.

Item Un cos morat val deu reals.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item Unes manegues de tellilla vuit reals.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item un cos de contranyal dor sinch reals.------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ.

Item un cos de chalandis val quatre reals.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item unes faldetes de scarlati ab pontilla blanca i vermella val tres lliures.---------------------------------------------------------- 3 ᵾ ʠ.

Roba de llens

Item Dos llensols de estopa valen dos lliures quatre sous dic.-------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ ʠ.

Item Un llansol de bri de sinc canes de tinguda ab fusells valen vuit reals. ----------------------------------------------------------2 ᵾ ʠ.

Item Un altre llansol de bri ab fusells val.------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 ᵾ 16 ʠ.

Item quatre camises de bri falda de estopa.------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 14 ʠ.

Item Una camisa de tella faldor destopa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ.

Item Unes stovalles de bri llistades de colo blau de tres canes valen.--------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item Unes stovalles de bri llistades de to blau dues canes de llarg valen.----------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ.

Item Dos coxineres de bri de lli ab mostra de entretallades valen deu reals.--------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ.

Item Una coxinera de bri de lli val.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ.

Item Una tovallola de tella redona val dotse reals.--------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ.

Item Dos tovalloles llargues de bri de lli valen 12 reals. ---------------------------------------------------------------------------------1 ᵾ 4 ʠ.

Item Tres baxos de bri set reals.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

item Dos baxos de tella val quatre reals.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 8 ʠ.

Item Un cabas de li de tella val quatre reals.------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item Un cabas de tella ab mostra i fusells val vuit reals.------------------------------------------------------------------------------- 16 ᵾ 4 ʠ.

Item Un cabas de tella ab fusells quatre reals.----------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ.

Item Tres cabassos de tella llisos set reals.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ.

Item Roba de cada dia

Item Una gonella de maroqui

Item Faldetes de mija llana

Item cos de contrany manegues vermelles


PERE OLLUIER / CATERINA REIG
A 17 de abril de 1623

En nom de Nostre Señor Deu i de la umil Verge Maria i tos los Sants i Santes sie amen matrimonials capitols sobre lo matrimoni Deu volent faedor ab interventio de algunes bones persones per i entre lo honrad en Pere Oluier fuster viudo fill llegitim i natural den Pere Olluier i de na Fransina Olluera muller sua difunts del lloc de Belloch i ara abitant en Termens part una i ab na Catarina Reja donsella filla llegitima i natural de Antoni Reg fuster difunt i de sa muller Isabet vivint de la villa de Catelldasens part altra foren fets los presents capitosl i concordances seguens.

E primerament lo dit Pere Olluier de sa propia voluntat i consentiment pendra per propia esposa i muller esdevenidora a Caterina Reja conforma Deu ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que deu ajuste hom no deu ni pot de separar veus girades la Caterina Reja donsella ab consentiment i voluntat de sa mare i altres parents seus pren per espos i marit seu esdevenidor al dit Per Olluier fuster per paraules de present i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar

E per contemplacio del present matrimoni perque los carrechs de aquel se puguen soportar la dita Isabet Reja mare de la dita Caterina contraent done en dot en nom de dot i per tot aport de llegitima paternal i maternal a sa filla Caterina vint i sinch lliures ab diners dic 25 ᵾ les quals les hi donara ab terres judicades fins a compliment de les dites vint i sinch lliures les quals terres consigne la sort del grau i la sort del maset i sino bastaren les dues sort liu judiquen en altra part fins sume les 25 ᵾ les quals vint i sinch lliures son aquelles que son pare li deixa en son testament i no altrament.

Item li done la roba seguent conforme esta continuat en lo memorial de la roba llargament enumerat.

Item. Es concordat entre les parts que tota la roba que aportara la dita Caterina Reja en casa de son marit Pere Olluier volen que sie judicada una persona de cada part i que ajen ha estar la una part i la altra ala judicacio de aquels.

Item. Es tractat en dites parts que si per cas se avie de restituir la dita roba per temps esdevenidor volen que se aje de rejudicar per dos persones una de cada part i tot lo que aura menyscabat la dita roba que en aje a satisfer lo dit Pere Olluier,o, sos ereus, ab diners clos a la dita sa muller Caterina Reja.

Item. Es tractat entre les dites parts que la dita Caterina Reja guanye de spolit per sa lloable virginitat vuit lliures dic 8 ᵾ.

Item. Es concordat entre dites parts que si la dita Caterina Reja morie sense fills,o, filles de llegitim matrimoni procreats,o, los fills o, filles morien que no fosen de hedat de testar volen que torne la mitat del dot a la casa de hon es exit,o, a sos ereus i de laltra mitat ne pugue fer a son propi voler i voluntat la dita Caterina.

Item. Lo dit Pere Oliuer promet i asegure tot lo dot axis ab diners com roba de lli i de llana que aportara la dita sa muller esdevenidora en sa casa sobre tots son bens aguts i per aver i lo spolit i dret que pogues alcansar en sa casa .

Item. Prometen celebrar lo dit matrimoni enfas de Santa Mare la Iglesia dins un mes contador del dia de que sean clos los capitols matrimonials.

Item. Es concordat que dels presents capitols ne sie trets una i moltes copies i a les parts lliurades substantia verum dada

Item Die 17 mensis Aprilis anno Dei milesimo sexcentesimo vigesimo tertio Hujus modi capitulaonia et sigula acta hujus di resultantia faevent et jurata et fermare promisa per dites Isabet Reja bidua es una et destum Petrum Olluier et Caterina donsilla Reja ex una prometens fevere et fermare Testes husus sunt Joanen Masot et Jacobium Peresxens laboratis Castriasinorum

Memorial dela Roba de lli i de llana que done na Isabet Reja, a sa filla Caterina es lo seguent al primer de maig de 1623

Primo. Una marfega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ

Item. Un llansol de estopa dotse sous.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item. Dos camises de llens de bri falda de stopa.------------------------------------------------------------------------------------------ 1ᵾ 4 ʠ

Item. Dos tovalloles de bri als caps fusells de lli.-------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Item. Una coixinera de bri ab fusells.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ

Item. Una coxinera de tella brodada de seda negra.--------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ

Item. Quatre baxos dos de tella i dos de bri valen los de bri 6 sous i los de tella vull sous.-------------------------------------- ᵾ 14 ʠ

Item. Un cabas de tella val 6 sous i laltre cabas de tella dos reals.--------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ

Item. Un collet o cabas de tella.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 3 ʠ

Item. Un cabas ab fusells.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item. Una manega de contrany a vuit sous.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Item. Unes manegues de escarlati.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ

Item. Unes manegues de chamellot blau i morat.----------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item. Unes stovalles de pinte ample de una cana de llarg.------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ

Item. Gonella llaonat aldana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ

Item. Faldetes de llanes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ
Item. Faldetes de raxa de color amella sendra val.------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ᵾ ʠ

Roba de cada dia

Item Unes faldetes de mija llana noves

Item Unes faldetes de mija llana color de pallot

Item. La caxa de pi ab pany i clau.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ

Tota la sobredita roba te rebuda lo dit Olluer i la muller Caterina Olluera Reja


JOAN ANGLES / ISABEL MASOT
Die 17 mensis novembris anno 1623

De i sobre lo matrimoni Deu volent faedor mitjant la gracia del Sperit Sant sea tractat matrimoni per i entre en Joan Angles fadri pages fill llegitim i natural del honrad en Bernat Angles difunt i de na Ieronima Angles vivint de la villa de les Borges de Urgell part una i entre la honesta na Isabet Masota donsella filla llegitima den Joan Masot i de na Caterina Masota pagesos de la villa de Castelldeasens foren fets los presents capitols i concert seguens.

Primerament lo dit Joan Angles fadri ab consentiment de sos parents i ben volents contraura matrimoni i pendra per esposa i muller a la dita Isabet Masota donsella i en aquella lliurara son cos conforma afirmen los benventurats apostols i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar-veus guiades, la dita Isabet Masota ab consentiment de son pare Joan Masot i de sa mare Caterina Masota pendra per espos i lleal marit a Joan Angles fadri i en ell lliurara son cos i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar.

Item. Lo dit Joan Masot per lo bon amor paternal que te a sa filla Isabet Masota i la dita Caterina Masota mare de dita Isabet contraent fan donacio pura i per feta i llarga donacio de tots sos bens aguts presents i esdevenidors a la dita sa filla Isabet Masota contraent com a donacio se pertany dita entre vius es aquella no (?) ni contradir per ninguna ingratitut ni ( impia ) axi mobles com immobles , ab los pactes retriencies seguents i no en ninguna manera seguents..

Item. Los dits Joan Masot i Caterina Masota muller sua fan donatio a son filla Isabet ab fe de sa fi i no abans ni en ninguna manera sino que entre dita donacio morts que sien.

Item. Se retenen senyors i majors los dits donadors i usifructuaris de tots sos bens i los fruits de dits bens a ses propies voluntats tant quant vuiran denpres de son obits sien senyors usepotents. Empero que dels dits fruits sien obligats dits donadors ha alimentar a la filla i son gendre i fills i filles de aquels per a vestir i calsar sans i malats i tot lo que auran a menester ab tal empero que son gendre i sa filla agen ha treballar en dita sa casa dels dits donadors.

Item. I lo dit Joan Masot donador se rete per a ses propies voluntats sinquanta lliures dic 50 ᵾ i la dita Caterina Masota se rete per a ses propies voluntats setanta lliures dic 70 ᵾ.

Item. La dita Isabet Masota contraent asepte la dita donatio feta per sos pare i mare ab besament de mans et ab los pactes ja dalt ennumerats

Item. Per contemplacio del present matrimoni perque los carechs de aquel suportar se puguen dit Joan Angles contraent aporte en la casa de sa muller Isabet Masota en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima axis paternal com maternal que pogues atenir en la casa i bens de sos o pare i mare so es cent vint lliures dic 120 ᵾ moneda barcelonesa i promet porta les sinquanta lliures lo dia de les bodes i lo demes al cap del any lo qual dot i cantitat es consent dit Francesc Angles germa del dit Joan Angles com ereu dels bens de son pare Bernat Angles de enter fermansa i principal pagador i de facto ho promet de asegurar sobre tots sos bens aguts i per aver mobles he immobles et fiat latius jurant et firmant et.

Item. Es tractat que lo dit Joan Masot donador acul (?)ples millores al dit son gendre Joan Angles en la mitat de tot allo que es auran fora en sa casa de sa muller.

Item. Lo dit Joan Angles fa de spollit a la dita Isabet Masota muller sua esdevenidora pacte pactat vint i sinc lliures dic 25 U.

Item. Es concordat que lo dit Joan Masot i la dita Caterina Masota donadors asseguren tot lo dot axi ab diners com en roba al dit Joan Angles sobre tots so bens aguts i per haver.

Item. Es tractat que lo dit Joan Angles no pogue llegitima en los bens de sa muller que la muller sua en son dot i bens seus.

Item. Es tractat que si a cas que Deu no vulle la dita Isabet Masota morie ans que son Pare i mare sense fills,o,filles ha, o, molts de llegitim matrimoni procreats volen los dits donadors que la dita donacio que abien feta a sa filla Isabet torne en son poder de dit son pare i sa mare com a sons parents que eren antes i li donen i consignen a la dita sa filla Isabet en tal cas par a dotar sa anima i ferne a ses propies voluntas sixanta lliures dic 60 ᵾ.

Item Es tractat que si lo dit Joan Masot donador morie antes que sa muller Caterina li deixa la propia ( ? )que ell tenie a sa casa i sie tractada com a ell propi estant i treballant en casa de sa filla Isabet i no de altra manera.

Item. Es concordat que si en los presents capitols exie ninguna cosa dubtosa que dues persones ho ajen a declarar una de cada part de dits contraents i les parts ajen ha estar a la declaratio de aquels i no contradirlos en pena de sixanta ducats la mitat a la part abedient i la altra mitat al jutge que fara la excutio .

Die 17 mensis novembres anno Deis 1623

husus modi capitulaonia et singula acta exere sultantia fuerunt firmata et jurata et servere promisa per dites Joanen Masot et Caterinan Masot et Isabet Masot conjuges et dites Joanem Angles et Fransiscum Angles promiteres tenere et servare testes husas ressuan Joanes Boldu et Simeon Aldoma des Borgerum Albacum


JOAN SERLER / CATERINA SANS
Dei sobre lo matrimoni Deu volent faedor mijant la gratia del Sperit Sant se ha tractat matrimoni per i entre en Joan Serler fadri fill llegitim i natural de Jaume Serler i de na Nicolaua Serlera los dos difunts pagesos de Castelldasens part una part altra per i entre na Caterina Sansa filla llegitima den Pere Sans difunt i de na Joana Sansa vivint de la villa de Castelldasens.

Item. Lo dit Joan Serler ab voluntat de sos parens pendra per sposa i muller sdevenidora a Caterina Sansa i en aquella lliurara son cos axis com Deu a ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar- veus guiades- la dita Caterina Sansa donsella ab voluntat de sa mare i de altres parents pendra per leal spos marit sdevenidor a Joan Serler i lliura son cos i lo que Deu ajuste hom no pot ni deu separar

Item. La dita Joana Sansa per lo bon amor maternal que aporte a sa filla Caterina Sansa li promet donar en dot i en nom de dot i per tota part de llegitima paternal i maternal i per tots los drets pouie alcansar en la casa i bens de son pare i mare per tot lo llegat que son pare li a fiat en son ultim testament comprenentse tot junt sinquanta lliures desta manera so es vint en roba i trenta en diners contans.

Item la dita Joana Sansa viuda acul a sa filla i a son gendre Joan Serler en casa per a temps de sis anys i que es pugui gaudir de tota la erencia casa i bens tots los sis anys i tots los fruits de aquella.

Tot lo ques pora avansar en dita erencia de millores que sie del dit Joan Serler gendre seu ab tal empero que lo dit Joan Serler aje de mantenir a la dita sa sogra i a sos fills axi sans com malalts del que auran a menester estant en sa casa i treballant en la dita casa la dita Sansa i los fills.

Item. Es concordat entre les dites parts que la dita Sansa promet que si a cas lo dit son fill Joan morie ses fills ni filles de llegitim matrimoni procreats, que li fa donatio a la dita sa filla Caterina de tots sos bens aguts i per aver mobles he inmobles.

Item. La dita Joana Sansa biuda dote a sa filla Isabet entre roba i diners xixanta lliures comprenensi lo llegat de son pare que li feu en son testament ultim que feu.

Item. Es tractat que lo dit Joan Serler aje de pagar los mals que fa la casa axis sensals com altres molts i al cap dels sis anys tots los mals que aura pagat per la casa de dit pubil que los aje de pagar lo dit pobill Sans ab diners altra manera vol pugue treure de casa.

Item. Lo dit Joan Serler contraent li fa de spollit a la dita Caterina Sansa pacte pactat deu lliures dic 10 ᵾ.

Item. Es pactat entre dites parts que la dita Joana Sansa viuda se ature per a ses propies voluntats vint lliures dic 20 ᵾ.

Item. Es pactat que la dita Sansa o son ereu aje de pagar lo dot a la dita sa filla Caterina contraent al cap dels sis anys.

Item. Es concordat que si la dita Caterina Sansa contraent morie sens fills ni filles de llegitim matrimoni procreats que les ores no pugue sino testar i fer a ses propies voluntats de la mitat del dot i la altra mitat aje a tornar a la casa de sa mare,o, de son ereu .

Item. Es tractat que la roba que li donara sa mare a la dita sa filla que sie judicada per dos homens un de cada part i en cas de restitutio que sie rejudicada i tot allo que aura mancat aje a satisfer lo dit Joan Serler, o, sos ereus.

Item. Es tracta que lo dit Joan Serler contraent asegure tot lo dot axis roba com diners i qualsevol cosa que pertany a la dita Caterina Sansa sobre tots sos bens aguts i per aver.

Item. Prometen celebrar dit matrimoni en fas de Santa mare la Iglesia lo mes pront que podran i volen que dels presents capitols ne sien tretes moltes copies sustanta vorum dada i prometen tenir i servar los presents capitols en pena de sent lliures la mitat ala part obedient i la altra mitat al jutge fara la executiu

Die 9 mensis februaris anno 1624 husus modi capitulaonia et singula acta ex husus modi resultantia fuerunt firmata et jurata et servare promisa per ditas Joanen Serler laboratorem loci Castriasinorum et per Joana Sans eruden loci et testes Sunt Joan Voles et Franciscus Costa omes Castriasinorum.


Memorial de la roba de lli i de llana que la dita na Joana Sansa done a sa filla Caterina muller den Joan Serles avoluada la roba de llana per lo sastre en Pere Andreu de dita villa i es lo seguent.

Primo. Un cos de contrany envellutat ab manegues de chamellot negre val 10 reals----------------------------------------------- 1ᵾ ʠ

Item. Un cos de contrany envellutat ab manegues de grana val vuit reals.---------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ

Item. Un cos de grana abvelutat manegues de chamellot val deu reals.---------------------------------------------------------------- 1ᵾ ʠ

Item. Un cos de mescla val quatre reals.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 8 ʠ

Item. Un cos vermell val tres reals.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ

Item. Un cos morat val sinch.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ

Item. Faldetes morades ab gorbions val dos lliures i mitja.---------------------------------------------------------------------------- 2 ᵾ 10 ʠ

Item. Gonella de contrany val dotse reals.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ

Roba de lli

Item. Unes stovalles destopa llistades de coto blau valen tres reals.-------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ

Item. Stovalles de bri llistades de coto blau val tres reals.--------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ

Item. Unes stovalles de bri llistades de coto blau valen nou sous.---------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ

Item. Tres llansols de estopa valen vint i vuit sous.--------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 8 ʠ

Item. Un cabas de tella ab fusells val vuit sous.--------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Un cabas de tella ab fusells sis sous.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 6 ʠ

La roba de cada dia

Primo 3 baxos de bri

Item tres cabeses ab polanya de tella

Item dos llejos de coto

Item un davantal destopa per a cada dia

Item un cos morat faldetes de stopa

Item una flasada aldana val dotse reals.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 4 ʠ

Item una caxa ab tancadura val 14 sous dich.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 14 ʠ

Item tres camisses de bri falda de estopa valen vint un real dich.--------------------------------------------------------------------------- 2ᵾ 2 ʠ

Item un manto destamenya val catorse reals.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ 8 ʠ

Item un davantal val.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 3 ʠ

La sobredita roba confese aver rebuda lo dit Joan Serler i sa muller Caterina Serlera i Queralta ab los testimonis qui son Joan Valles maior i Joan Costa fadrí.

Vui als 3 de setembre 1624.

Item li done lo (liua) cami de Juneda prop de Joan Vidal i de na Padella judicat.

Item dos baxos de tella

Item unes manegues de monaqui

Miquel Masot Vicari.

 

PERE CARBONELL / MAGDALENA CORCO

 De y sobre lo matrimoni Deu volent faedor mitjansant la gratia del Sperit Sant sea tractat matrimoni per i entre en Pere Carbonell fadri fill llegitim i natural den Francesc Carbonell difunt i de na Barbera Carbonella vivint de la villa de Castelldasens part una part altra ab na Magdalena donsella filla llegitima i natural de Joan Corco i de na Speransa Corcona de dita villa de Castelldans.

Item. Lo dit Pere Carbonell fadri ab voluntat de sa mare i parens pendra per sposa i lleal muller sdevenidora a la dita Magdalena Corcona donsella i en aquella lliurara son cos axis com Deu ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen-veus guiades-

La dita Magdalena Corcona ab voluntat de sos pare i mare pendra per lleal marit i spos esdevenidor a Pere Carbonell i lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar.

Item. Lo dit Joan Corco pare de dita Magdalena per lo bon amor paternal i maternal que aporten a sa filla li donen en dot y per dot i per tota part de llegiti paternal i maternal que pogues obtenir en sa casa li donen en dot vint i sinch lliures ab diners clos moneda barcelonesa i vint i sinch lliures ab roba axis ab roba de lli i de llana.

Item. Esta concordat entre les dites parts que la dita roba sie judicada per dos persones una de cada part i les dites parts an de estar ala judicactio que en faran aquel i no an de contradir aquella.

Item. Es concordat que sia cas la dita roba se avie de restituir a la dita Magdalena contraent, ho, a sos ereus o, a qui pertany que aje de esser rejudicada i si a cas aura mancat en que no balgue a la dita judicio que les ores lo dit Carbonell aje a satisfer tot lo que aura menyscabat i a la part lliurada.

Item Es concordat que si a cas la dita Magdalena contraent morie sens fills, o filles de llegitim matrimoni procreats volen en que no pugue testar sinó dela mitat del dot i la altra mitat aje a tornar a casa de son pare ho, a son hereu de dit Joan Corco.

Item. Es concordat entre dites parts que lo dit Pere Carbonell fa de spolit a la dita Speransa ( Magdalena ) pacte pactat sis lliures dich 6 ᵾ.

Item. Es concordat que la dita Magdalena Corcona contraent no pugue llegitima en los bens de son marit que lo marit en lo dot de sa muller tant per tant.

Item Es tractat que lo dot que dit Joan Corco ha de donar a sa filla que lo aje de donar dins lo any de dit matrimoni.

Item Lo dit Pere Carbonell contraent asegure tot lo dot axis lo diner com tota la roba i espollit sobre tots sos bens aguts i per aver.

Item Es concordat que sposaran lo dit matrimoni en fas de Santa Mare la Iglesia dins dos mesos i si a cas en dit matrimoni axie ningun dubte digne de interpretacio volen sie declarat per dos persones i ajen dites parts ha estar a la declaracio de aquels en pena de 50 ᵾ la mitat a la part obedient i la altra mita al jutge que fara la execucio.

Die 22 de setembre de 1624

husus modi capitiula omnia et singula acta ex husus modi resultantia fuerunt firmata et jurata et servare promisa per dites Joanem Corco agriculam et Magdalena Corcona contraenten et Petrum Carbonell et promitens tenere et firmare Testes hususres sunt Petrum Joanem Masot et Salvatorem Olluia omes Castriasinorum

Item. Es concordat que la dita Magdalena Corcona rebut que aje lo dit dot que son pare li a promes en capitols matrimonials aje ha definir a tots bens paternals i maternals salvo vincle, o, sucsesio de bens, o, ab intestat.

Item Es concordat que lo dit Pere Carbonell contraent rebut tot lo que son germa li a promes donar aje a definir a tots los bens paternals i maternals salvo vincle o succesio de bens i ab intestat.

Concordia conjunta entre Francesc Carbonell i Pere Carbonell del que dit Fransech li done de sos bens axi paternals i maternals i per tots los drets que puie

alcansar en los bens de son pare i mare es lo següent.

Primo Li done la casa que te dit Fransec Carbonell en lo carrer nou que antes ere de Pere Joan Carbonell al dit son germa Pere.

Item. Estan concertats dits dos germans Carbonells que per quant la dita casa esta obligada al benefici de Nostra Señora del Roser de Castelldasens de pagarli sinquanta sous de pensio cada any i content dit Pere de pagar al dit beneficiat vint i sinch sous de pensio cada any que es la mitat de dit sensal i la altra mitat que son altres vint i sinch sous se obligue a pagar lo dit Francesc Carbonell germa de dit Pere............................................................1ᵾ 5 ʠ

Item. Li done lo corralet ab o trull que esta entre en Guillem Bellera i casa de Joan Carbonell i si acas fa la dita casa fa sens i lo corralet lo dit Pere se obligue a pagarlo i no altres carrechs si a cas ne exie en dita casa.

Item. Li done la vinya del mas de Vallbona de cal fina en aball en lo fondo junt Bartomenu Masot.

Item Un tros de terra al mas de Vallbona junt la eratat de ( en blanc ).

Item. Li done dos ferreginals al cami de Juneda junt la creu junt lo ferreginal den ( en blanc ).

Item. Li done lo tros que ere de Pere Joan Carbonell a la devesa plantat ab olives

Item. Li done sis bancals junt al mateix tros fins al tros de Joan Serler.

Item Se obligue lo dit Fransec Carbonell a fer li adobar la teulada de dita casa i lo trespol i fer la despesa als mestres i donar totes les menobres i Pere Carbonell aje de pagar los jornals dels mestres. Die et anno ut supra.

Vuy a 15 de novembre de 1624 en Joan Corco pages de Castelldasens a donat a sa filla Magdalena muller de Pere Carbonell en son matrimoni la roba seguent.

Primo. Sinch camises de bri falda de estopa a tretse sous per cada camisa valen.------------------------------------------------ 5 ᵾ 5 ʠ

Item. Una camisa de tella falda de estopa val dita camisa setse sous.---------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ

Item. Unes stovalles de pinte ample de bri valen vint sous.------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ ʠ

Item Dos llansols de estopa valen dos lliures dich.------------------------------------------------------------------------------------------ 2ᵾ ʠ

Item. Dos llansols de bri valen dits llansols quatre lliures.-------------------------------------------------------------------------------- 4 ᵾ ʠ

Item. Unes stovalles de bri valen setse sous.----------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ

Item Unes stovalles de estopa deu sous.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 10 ʠ

Item. Unes stovalles de estopa valen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item. Unes stovalles llargues de bri valen dotse sous.------------------------------------------------------------------------------------ ᵾ 12 ʠ

Item. Dos coxineres de tella ab fusells alredor valen dotse sous dich.---------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item Un tovallo de cantos de stopa val tres sous.------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 3 ʠ

Item. Dos coxineras de stopa valen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 5 ʠ

Item quatre baxos de bri valen setse sous.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 16 ʠ

Item. Un bax de tella val quatre sous.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 4 ʠ

Item. Un drapillo de tella ab fusells val tes sous.-------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 3 ʠ

Item tres cabesos de tella llisos valen deu reals dich. -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ᵾ ʠ

Tres cabesos de tella llisos dotse sous.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 12 ʠ

Item. Unes faldetes de blaues vintidose valen tres lliures catorse sous.----------------------------------------------------------- 3 ᵾ 14 ʠ

Item. Unes manegues blaues valen nou sous.----------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ

Item. Unes manegues de tellilla blanca valen quatre reals.------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Item. Un cos de chamellot vermell val nou sou.--------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 9 ʠ

Item. Un cos llahonat val quatre reals dic.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Item. Una gonella de raxa aldana color negre val trenta sous.------------------------------------------------------------------------ 1ᵾ 10 ʠ

Item. Una gonella de coloreta vint sous.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ᵾ ʠ

Item. Unes faldetes de mija llana quatre reals dich.---------------------------------------------------------------------------------------- ᵾ 8 ʠ

Roba de cada dia

Item. Unes manegues de chamellot alda

Item. Una gonella de setse bona

Item. Faldetes de frysech

Item. Una camisa aldana

Item. Un davantal blau

Item. Una betilla de coto ab guarnisio de alquimica.

 

JOAN PONS / ANGELA ARMENGOL

 Die 21 mensis obtobris anno 1626

De sobre lo matrimoni Deu volent faedor mijantsant la gratia del Esperit Sant se ha tractat matrimoni per i entre en Joan Pons viudo fill llegitim i natural de Joan Pons i de na Nicolaua Pons difunts pagesos de la villa de Juneda part una part altra ab na Angela Armengola donsella filla llegitima i natural de Joan Armengol difunt i de na Joana Armengola vivent de la villa de Castelldasens part altra.

Item. La dita Angela Armengola donsella en voluntat y consentiment de sa mare i de son cunyat en Manuel de Tores i de Ramon Sunyer de Castelldasens pendra per leal spos i marit esdevenidor en Joan Pons biudo de la villa de Juenda conforma an ordenat los benaventurats apostols ho afirmen veus guiades lo dit Joan Pons fill de Joan Pons difunt pren per leal sposa y muller esdevenidora a la dita Angela Armengola donsella filla den Joan Armengol conforme Deu ha ordenat i los benaventurats apostols ho afirmen lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar.

Item. I perque los carrechs del present matrimoni suportar se puguen la dita Joana Armangola biuda mare de la dita Angela Armangola y en Ramon Sunyer ( cunyat ) seu donen en dot i en nom de dot y per dot per tota aquella legitima paternal i maternal que pouie atenir en casa de son pare Joan Armangol i de sa mare li donen i entren pagadors a la botiga de hon pendran lo vestit novial en vint lliures dich 20 U en diners clos y nets moneda barcelonesa.

Item Li donen la roba seguent

Unes faldilles de danzadillo

Una gonella llahonada

Un cos de grana guarnit i un cos morat guarnit

Un cos groch

Unes faldetes blaues

Unes faldetes de cordellat

Item. De les vint lliures ennomenades de dal lian de fer gonella de contrany faldilla verda i cos de contrany guarnit.

Item manegues de tellilla

Unes manegues de chamellot

une manegues de monaqui

4 camises de bri falda de estopa

4 collets de tella a ab sos baxos

item dos coxineras

dos llansols de estopa blava guarnit

una flasada

unes stovales de estopa prima

una caxa de noguer ab pany y clau

una betilla de coto

una marfega

Item. Es tractat entre dites parts que lo dit Joan Pons li fa de spolit pacte pactat i concordat sinc lliures dich 5 ᵾ.

Item. Es tractat entre les dites parts que la dita Angela Armengola donsella morie sens fills ni filles de llegitim matrimoni procreats que en tal cas no pugue testar si no de la mitat del dot i laltra mitat aje atornar a la casa ha on es exit dit dot.

Item. Es tractat i concordat entre les dites parts que la dita Angela Armengola no pugue llegitima en los bens de son marit que lo marit en lo dot que de la dita sa muller Angela y Armengola.

Item. Es tractat que si ningun dubte exie en los presents capitols digne de interpretacio en tal cas no puguen anar a ningun juriste sino que auge a declarar una persona de cada part y les dites parts ajen de estar a la declaratio de aquels en pena de 50 U la mitat al juge qui fara la executio i la altra mitat a la part obedient.

Item. Es tractat que lo dit Joan Pons de la villa de Juneda se obligue i fa bo tot lo dot de sa muller Angela axi dines com roba i espollit dret i pertinencies sobre tots bens aguts i per aver et fiat latius.

Die 21 mensis obtobris ano Dei 1626

Husus modi capitula onnia et singula acta ex husus modi resultantia fuerunt firmata et jurata et servare promisa per dites Joanen Pons agriculam loci de Juneda contraente et Ramon Sunyer laboratorem et Joana Armengola bidua prometens tenere et servare testes sunt Joanem Mati et Petrum Piper laboratorem loci Castriasinorum.

Memorial de la roba que na Joana Armengola done a sa filla Angela muller den Joan Pons i rebuda la dita roba son marit Joan Pons de Juneda

Primo. Una caxa de noguer ab pany i clau

Item. Un llansol de estopa prima ab randa per mig

Item. 4 cabesos de tella llisos

Item. 2 coxineres de bri ab randa

Item. Unes stovalles de stopa prima una cana de llarg llistada de coto blau.

Item. 4 baxos dos de tella i 2 de llens

Item. Camises de bri falda de estopa.

Item. Un cos groch guarnit de trensilla.

Item. Un cos de gra

Item. Unes manegues de tellilla noves.

Item. Manegues de xamellot negre nou.

Item. Un cos de contrany guarnit nou.

Item. Una gonella de contrany noua.

Item. Unes faldetes verdes noues.

Unes. faldetes de dauradillo mijes faldetes.

Item. Una gonella ginjolat------------mijes faldetes

Item. Un cos morat alda manegues de tellila.

Item. Una flasada de la forma maior nova.

Item. Unes faldetes de cordellat aldanes.

Item. Faldetes blaues aldanes

Item. Una telilla de coto prim

Item. Plantofes

 

PERE PEIRO / CATERINA OLLUIA

 

 

Vui als 24 de mars de 1627

Capitols matrimonials Deu volent faedor mitjansant la gratia del sperit sant se tracte matrimoni per i entre en Pere Peiro pages fill llegitim y natural de Pere Peiro y de na Fransina Peirona difunts de la Villa de Castelldasens part una part altra per i entre na Caterina Olluia muller den Salvador Olluia difunt en primeres nubcies de la villa de Castelldasens filla llegítima den Joan Alberich i de na Caterina Alberich difunts de bisbat de Urgell part altra.

Item. La dita Caterina Olluia y Alberiga viuda de son grat y de sa bona voluntat pendra per lleal espos i marit esdevenidor al dit Pere Peiro per paraules de present conforme ho ordenan i los benaventurats apostols ho afirmen i lo que Deu ajuste om no deu ni pot separar veus guiades lo dit Pere Peiro contraent ab consentiment de son germa Joan Peiro y de altres parents i bensvolents pendra per lleal esposa y muller esdevenidora a la dita Caterina Olluia y Alberich viuda per paraules de present y lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar.

Item. I perque los carechs del present matrimoni soportar se puguen la dita Caterina Olluia viuda per quant es pobra dona no aporte en casa de son marit sino es lo seguent.

Primo: Un manto de estam tot nou.

Item. Unes faldilles de monaqui gonella de reixa negra aldana.

Item. Manegues blaues.

Item Faldetes de frayrechs.

Item. Unes faldetes de mija llana y unes de estopa.

Item. Dos llansols de estopa.

Item. Dos camises dos torcaboques

Item . Unes tovalles de estopa de una cana de llarg.

Una caxa ab pany i clau de pi.

Tot lo sobredit promet portar la sobredita Caterina Olluia a casa de son marit Pere Peiro.

Item: Li done a la dita Caterina Olluia lo sobredit Peiro contraent par sa bona voluntat sis lliures dich 6 ᵾ y li promet la dita Caterina Olluia portar en casa de son marit Pere Peiro tot allo que pora traure de drets que li pertany en la casa que ere de son marit Salvador Olluia .

Item Es tractat que la dita na Caterina Olluia no pugue llegitimar en los bens de son marit que lo dit marit pot llegitima en lo dot de sa muller.

Item Es tractat y concordat que lo dit Pere Peiro asegure tot allo que sa muller aportara en sa casa sobretots sos bens aguts y per aver.

Item Si a cas exie algun dubte en lo present matrimoni que ho ajen a declarar una persona de cada part y les dites parts ajen ha estar a la declaratio de aquels en pena de sinquanta ducats la mitat ala part abedient i la altra mitat al jutge que fara la executio

Die 24 mensis marsi ano Dei 1627

Husus modi capitula omnia et singula acta ex husus modi resuntantntia fuerunt firmata et jurata et servare promisa per ditus Petrum Peiro et per Caterinam Olluiam contranetem locis Castriasinorum promentens tenere et servare.

Testes sunt Joanes Vales major et Joanes Vidal loci Castriasinorum. Ego Micael Masot vicarius locis castriasinorum

 


ANDREU MARC RIPOLL / AGUSTINA FONT QUERALT


 

A 12 de setembre de 1627

Capitula matrimonalia

De y sobre lo matrimoni Deu volent faedor mijansant la gratia del Sperit Sant tractat y concordat que sie fet per i entre lo honrad en en Andreu March Ripol fill llegitim y natural dels honorables en Andreu March Ripol difunt y de na Speransa Marca muller sua de la villa de Castelldasens de part una y la honesta na Agustina Font y Queralt muller en primeres nubcies de Fransech Font y filla llegítima y natural den Mateu Queralt y dena Magdalena Queralt difunts del lloch de als Alamus tots del bisbat de Lleida per medi de algunes notables persones son estats pactats tractats los capitols seguens.

E primerament la dita Speransa Marca mare de dit Andreu March per contemplacio del present matrimoni lo qual fill seu Andreu Marc de voluntat y consentiment seu deu contractar matrimoni ab la dita Agustina damunt dita y ab consentiment dels demes parents y lo que Deu ajuste hom no deu ni pot separar veus guiades la dita Agustina Font viuda ab consentiment de son germa Ramon Queralt y de altres parens pendra per lleal spos i marit esdevenidor en Andreu March pages fadri de la Villa de Castelldasens y en aquell lliurara son cos i lo que Deu ajusta y afirmen los benaventurats apostols hom no pot ni deuen separar.

Item. En altre capitol lo dit Ramon Queralt germa de la dita Agutina Font contemplacio del present matrimoni li done en dot y per dot y per tota part de llegitima paternal y maternal y supliment de aquella y per tots y qualsevol altres drets a ella pertanyent ara, o per temps esdevenidor en les eretats y bens de ell li done en dot en summa sinquanta sinch lliures dich 55 U moneda barselonesa so es la mitat lo dia de les bodes y laltra mitat al cap del any del present matrimoni

Li done la roba seguent

Primo Una marfega, un matalas, dos flassades mitjanes, un damunt llit.

Item Li done dos caxes una de nogue i la altra de pi ab ses tancadures

Item. Li done sinch llansols tres de estopa i dos de bri

Item Sis camises

Item. Sis collets ab sos baxos de tella

Item. Dos tovalloles una pessa de torcaboques

Item. Dos coxineres ab ses sotanes.

Item. Un manto

Item. Tres betilles una de seda ab guarnesio de alquimia laltra de red ab guarnesio de punta de agulla y la altra de fill an pua ab guarnetio de

Item. Dos tovalloles la una llarga de bri de lli als caps de red sobreposat y una altra de tella redona de red sobreposat rodada de fusells.

Item Una gonella y quera de contrany la quera esta abellutada manegues de seda negra rallades y picades.

Item Unes faldetes verdes y per a davall unes de conchats entimsellades .

Item. Quera y gonella morada y manegues de grana ab unes faldetes blaves

Item. Una quera llahonada mànegues de bri picades, unes faldetes de dauradillo y faldetes de mija llana .

Item. Una de fil de or i dos de blanques.

Item. Una drapillo de punta de agulla rodat de fusells

Item. La dita donacio la dita na Speransa Marca a son fill Andreu contraent per lo bon amor maternal de la mitat del dot que a portat en casa de son marit Andreu Marc y la mitat de tots los drets que porie alcansar en sa casa de son marit.

Item. Volen les dites parts que lo dit Andreu Marc Ripoll espos esdevenidor asegure a la sobre dita Agustina Queralt y font tot son dot axis los diners com tota la roba de lli y llana sobre tots sos bens aguts y per aver hon se vulle que sien.

Item. Volen les dites parts que la dit Agustina Font rebuda que aje tot lo dot aje a defenir a tots bens paternals y maternals salvo vincle, o, succesio de bens fent ne apoca llarga y bastant aconeguda de bon notari.

Item. Es tractat en dites parts que en cas que es ages de llegitima que no pugue llegitima la dita Agustina Font en los bens de son marit que lo marit en lo dot de sa muller Agustina.

Item. Son contes les dites parts que si exie alguna cosa dubtosa en los capitols que dues persones una de cada part ho puguen adobar i les dites parts ajen de estar al parer de aquells en pena de set ducats la mitat a la part obedient y laltra part al jutge fara la executio y complira lo matrimoni din espai de un mes.

Als 12 de setembre de 1627 foren jurats los presents capitols per i entre en Andreu Marc y Ramon Queralt y Agustina Font y Queralt de la villa dels Almuns bisbat de Lleida en poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens. Testimonis son Toni Joan Simo y Salvador Arques pagesos de la villa de Juneda bisbat de Lleida.

Item. Es tractat y concordat que lo dit Andreu Marc si a cas morie ans que sa muller Agustina li dexe la despesa en casa sana i malalta treballant en sa casa mantenint lo dit nom de son marit esdevenidor. Es de tenidor los borrats ( tusites ) no valen res perque sea mudat en altra part la dita roba.

tornarTORNAR