SORTIR

Els capellans apuntaven els parroquians quan prenien confessió, normalment per famílies. Si durant l’any hi anaven més d’una vegada ho marcaven amb ratlletes. Les còpies originals estan bastant deteriorades i en moltes ocasions provaré de ficar les paraules que intueixo o senzillament les obviaré.

LLIBRE DELS CONFESSATS DE LA PARROCHIA DE CASTELL DASENS DEL ANY 1653

Any 1653: P mº lo ganader, su muger Floriana, siete soldados. En la vila: lo germa Daniel fra cartuixa, Sebastia Masot moso, Joan Strada moso, Jaume Caragosa, na Curcona viuda. Juan Sans, sa muller Maria, Mariagna Peirona. Jaume Valles, sa muller Catarina. Na Vallessa viuda, son fill miñonet. Nicolau Flix, Joan Flix, Maria Flix muller, Isabel Joana Padellas donsella, March Salto. Jaume Pau fadrí, sa mare Paula Pau, Magda Pau. Los pastors de la eguera, P mº Joan Mateu pastor, Pere Argiles, lo majoral, lo germa. Lo balle, Joan Negre. Tots los sobrescrits han complit a la parrochia Pere Roda Vicari.

Any 1654: Pº en casa dels pares, fra Jaume Massot, Thomas Argelaga, Joan Strada moso, Isabel Curquona, un mosso de Tarrega, lo pastor. Joan Sans, sa muller. Joan Angles, sa muller, Ramon Angles. Francisca Vallesa, Joseph Curquo, un xich. Casa de Flix: Pmº Nicolau Flix, lo hereu Joan Flix, sa muller Maria, Isabel Padellasa. R. Rubio, sa muller, Carme Miro. Andreu Carbonell, sa muller. Miquel Riber, Pere Riber. Paula Paua, Jaume Pau, sa germana. Item los pastors: Joan lo majoral, Joan Costeu, lo balle.

Año 1655: Pmo Jaume Massot, na Curquona, Juan Estrada, dos mossos. Juan Sans, sa muller Maria. Juan Angles, sa muller, son fill Ramon. Francisca Vallesa, Joseph Curquo, na Masota. Joan Flix balle, sa muller Maria, Isabet Padellasa. Cosme Miro, sa germana. Andreu carbonell, sa muller, un xich. Maria Marqua, una xiqueta. Miquel Riber, Pere Riber, Magda Riber. Dotze pastors del mas roig y 6 de la equaseria dels pares.

Año 1656: Joan Sans, Maria Sans. Joan Angles, sa muller, Ramon fill. Francisca Vallessa, son fill xich, viuda Massota, Joseph Curquo, sa muller. Joan Flix, sa muller Maria, lo mosso. Cosme Miro, sa muller. Andreu Carbonell, sa muller Masiana. Miquel Riber, sa muller Magda. Paula Paua, son fill Jaume. Pere Riber, sa muller Maria, Andreu Peyro. Fran Josep Amoros. Joan Estrada, dos mossos, viuda Curquona, dotse pastors del mas roig y 7 pastors dels pares.

Añ1657: fr Joseph Amoros, fr Juan Monlleo, Joan Estrada, lo mosso de Torrabesses, Francisca Vallllesa, un xich, Ramon pastor, lo cavalleris, lo rebada, Joan Sans, Maria sa muller. Juan Angles, Ramon Angles, sa muller. Joseph Curquo, sa muller, la madrastra, Viuda Masota. Juan Flix, sa muller Maria, lo nossa, la mossa. Cosme Miro, sa muller Magdalena, Miquel Riber, Sa muller Magdalena. Andreu Carbonell, sa muller, un xich. Jaume Pau, sa mare. Pere Riber sa muller Maria, Andreu Peyro, sa muller. Pastors del mas roig, 6 pastors dels pares.

Año 1658: Casa de Scla dei, Fr Joseph, fr Joan, Argelaga, Ramon moso, la Roseta, fr Cota, Carbonell, Vallesa, son fill, Joan Pastor, lo moso dels bous, Pedro, Ramonet. Juan Sans, sa muller. Angles,son fill Ramon, Agns muller, Joseph Curquo, sa madrastra, Isabel Agna, Squerre. Batlle Flix, sa muller Maria, lo moso, lo muler, Cosme Miro, Joan Valles, Pere Riber, sa muller Maria, Peyrona, Miquel Riber, sa muller. viuda Carbonella. Jaume Pau, sa mare. Andreu Peyro, sa muller Llucia. Los pastors de les aegues 6, guillem, la Rosa.

1659: Casa de Scala dei: Pmº fr Joseph, fr Juan, Argelaga, Juan Cota, Valles moso, Vallesa. Roseta, Jonas mosso, Joan Pastor, lo cavalleris, lo moso de mules, 6 pastors de egues. Joan Sans, sa muller. Angles, Son fill Ramon, sa muller. Na Curquona, Joseph Curquo, sa muller. Balle Flix, Mariagna muller, dos mosos, la mosa. Cosme Miro, sa muller, Pere Riber, sa muller Maria, Carbonell moso. Masota, una xiqua, Na Carbonella, Miquel Riber, sa muller. Jaume Pau, sa mare, lo moso. Andreu Peyro, sa muller, una xiqua. Andreu Peyro, sa muller. Los pastors del terme.

Any: 1660: Pmo Fr Joseph Peyro. Ruseta mosso de mules, lo Hermano Cota, Juan Estrada, altres moso de mules, Geroni moso, un gasconet, 4 mullers. Juan Sans, sa muller. J. Angles, son fill Ramon, sa muller Agnes. Na Vallesa viuda, son fill Isidro, sa filla Margarida. Lo balle Juan Flix, sa muller Maria, son nebot March, la mosa Geronima. Joan Mora, sa muller, un xich. Cosme Miro, sa muller. Josep Curquo, sa muller, sa madrastra. Pere Riber, sa muller Maria. Squerre. La viuda Mosota germana, sa filla. Pere Carbonell. Miquel Riber, sa muller. Andreu Peyro, sa muller Cecilya. Pastors del terme 14, Jaume Pau, Paula sa mare.

Any 1661: Casa de Scala Deu: lo Hermano Juan Aran, fr Pere Olius barbut. Juan Strada, Roseta, Juan Cota, Joan de Caregue, dos mosos, dos pastors. Juan Sans, sa muller, Maria. Juan Angles, Ramon Fill, Ines muller de Ramon. Na Vallesa viuda, fill Isidro, filla Margarida. Juan Flix balle, Maria sa muller, Geronima Llopis mossa, Geroni mosso. Ramon Queralt, sa muller. Cosme Miro, sa muller Mariagna. Josep Curquo, sa muller, Na Curquona vella. March Salto del perxe, Lluisa muller, germana Mosota. Pere Riber, sa muller Maria, una miñoneta. Miquel Riber, sa muller, Pere Carbonell, sa muller, na Carbonella viuda, Andreu Peiro, Llucia muller, Jaume Pau, sa mare, los adulers, Squerre, sinch pastors, del terme 12.

Any de 1662: Confesats de Castelldasens: Pmº March Salto, Lluisa muller, Geronima mare, Salto. Na Sperona viuda, Juan Mora, sa muller, un xich. Na Carbonella, lo aduler, sa muller. Miquel Riber, Magdalena muller. Andreu Peyro, sa muller. Casa dels pares: 2 pares llechs, Juan Arada, Ramon Ribelles, Juan Cota, 4 pastors, 2 mosos de mules, 2 xichs, 4 pastors de les egues. Juan Sans, sa muller, una xiqua. Juan Angles, Ramon fill, sa muller. Na Ballesa, son fill Isidro, son gendre Roseta, sa filla. Balle Flix, Maria muller, lo moso, la mosa. Ramon Queralt, Ana Queralta, un xich. Cosme Miro, sa muller. Pere Riber, sa muller, una xiqua, Joseph Curquo, sa muller, Na Curquona.

Any de 1663: Pmº March Salto, son germa, sa muller Lluisa, sa sogra Mariagna. Na Sperona viuda. Miquel Riber, sa muller, Pere Carbonell, sa muller Maria. Na Carbonella viuda. Lo aduber, sa muller, un minyo. Andreu Peyro. Llucia muller. Casa dels pares: Hmº fra Joseph, fra Pere, Jonas, Ramonet, un cavalleris, Joan Cota, 4 pastors del bestia, 2 minyons, 3 mosos de mules. Joseph Curquo, sa muller. Joan Sans, sa filla. Joan Angles, Ramona sa muller. Na Vallesa, son fill Isidro, sa muller Mariagna, Joseph Farrer, sa muller, una miñona, Squerre. Joan Flix balle, Maria muller, lo mosso. Jaume Pau, sa mare, lo moso, un xich. R Queralt, sa muller, un xich. Cosme Miro, Sa muller. Joan Mora, sa muller, un xich. Pere Riber, sa muller, una miñona.

Combregats del any 1664: Pmo: Marc Salto, Lluisa muller, sa sogra Mariagna. Maria Carbonella viuda, Mariangela Vallesa. Roseta, sa muller. Miquel Bernaus aduler, sa muller, son fill Pau. Andreu Peiro. Fr Bonaventura Fuster, Pere Boix mestre de cases, Daniel Hermano, Jaume Squerre moso, Juan Estrada, Juan Cota pastor, neboda, Mateu pastor, lo Cavalleris, Jordi moso, Joan pastor majoral, fr Joseph Peyri barbut, Juan Cota y lo rebuda, Je. Rueda moso, Je. Squerre, Juan Sans, sa germana, sa filla. Angles, Ramon fill, sa muller. Mariagna Vallessa viuda, una vella. Joan Flix balle, Maria muller, lo moso, la mossa. Jaume Pau, sa mare, sa muller. Ramon Queralt, sa muller, son fill. Cosme Miro, sa muller. Juan Mora, sa muller, son fill. Pere Riber, sa muller Maria, sa filla. J. Curquo, sa muller, Andreu Carbonell.

Llibre de confessats de mi Macia Puig vicari de Castelldasens. Comensant de escrivir lo 2 de maig de 1666: Ramon Angles, sa muller. Juan Sans, sa filla, sa germana, lo Farrer, sa muller. La casa dels Pares: Joan Cota pastor, lo altre pastor Juan, lo mosso egueres, lo cavalleris lo petit Joan, Andreu Peiro, sa muller, lo Brengue, sa muller. Geroni Yoli, sa muller, en Pere Riber, sa muller, son gendre Ramon, sa muller. March Salto, sa muller, sa sogra. Joseph Corquo, sa muller. Joan Mora, sa muller, son fill. Cosme Miro, sa muller. Juan Queralt, sa muller, son fill. Jaume Pau, sa mare, sa muller. Juan Flix Balle, sa muller, sa filla. Joseph Ferrer, sa muller.

Memorial de confesats de Castelldases de 1669 y 1670: March Salto sa muller, sa sogra. Joseph Corco, sa muller. Pere Riber, sa muller, son gendre Ramon, sa muller. Juan Mora, son fill Juan, sa muller. Macia Costafreda, sa muller. Cosme Miro, sa muller, sa filla. Lo Duler Thoni, sa muller. Pompei Bernaus, sa muller. Andreu Peiro, sa muller. Queralt, sa muller, son fill. Jaume Pau, sa muller. Juan Flix Balle, sa muller, sa filla. Juan Sans, sa germana, sa filla. Ramon Angles, sa muller. Joseph Ferrer, sa muller. En la casa dels pares: Juan Costa pastor, altre pastor Juan, eguerer lo mosso, lo cavalleris petit.

Libre de 1671: Pº. La casa dels Pares: Joan Cota pastor, lo Cabau, lo cavalleris, lo Balle Juan Flix, sa muller, sa filla. Jaume Pau, sa muller. Ramon Queralt, sa muller, son fill. Cosme Miro, sa muller, sa filla. Juan Mora, son fill, sa nora Margarida. Joseph Corco, sa muller. March Salto, sa muller, sa sogra. En Pere Riber, sa muller, son gendre, sa muller. En Bernaus, sa muller, son fill lo mayior, son fill menor. Macia Costafreda, sa muller. Toni lo aduler, sa muller. Pau Bernaus, sa muller, son cunyat Esquerrer. Joan Sans, sa germana, sa filla. Ramon Angles, sa muller. Joseph Ferrer, sa muller.

Any 1673 cura Zenon Alentorn Vicari 1674: Pº. Lo Miquel Bernaus, Eularia Bernaus, Mateu Bernaus, Francisca Bernaus, Miquel Bernaus, Joseph Bernaus. Macia Costafreda. Madalena Costafreda,Miquel Riber, Jaume Riber. Catarina Roig, Antoni Roig. Jaume Valles, Esperansa Valles. Pas Bernaus, Mariangela Bernaus. Andreu Peiro, Mateu Gabriel, Maria Rosa Mateu. Pere Ribes, Madalena Ribes. Joan Sans, Simona, Ysabet Sans, Josep Sans, Batista Sans. Agnes Anglesa, Josep Angles. Josep Farrer, Margarita Ferrer. Joan Flix, Maria Flix, Josep Fontanet, Agueda Fontanet, Joan. Jaume Pau, Catarina Pau, Geronima. Ramon Queralt, Maria Queralt, Jaume Queralt. Maria Angela Queralt, Francesch Queralt. En Quota, Joan Defau, Pere pastor. Mateu Fores, Joan lo mulater, Joan Costet, Dionis Noguer, Josep Carreres, lo Cabau, March Cau, lo Balle, Perrilla, Julia, Serampio, Eguaser. Josep Curco, sa muller, Andreu Carbonell. Joan Mora, Mateu Bruno Mora, Margarida Mora, Cosme Miro, Marianna Miro, Mariangela Miro. Pere Riber, sa muller, Josep Ribes, Pau Riber. Ramon Ribelles, Maria Ribelles. March Salto, Lluisa Salto, na Masota. Lo Farrer, la Farrera, Macia son fill, Magdalena sa filla. Codo, na Codona.

1676: March Salto, Lluisa Salto, Na Masota, Ramon Ribelles, Maria Ribelles, Pere Ribe, Maria Ribe, Josep Ribe, Magdalena Ribe, Macia Costafreda, Magdalena Costafreda, Michel Ribe, Maria Angela Ribe, Antoni Maniach, Maria Maniach, Jaume Valles, Geronima, Andreu Carbonell, Magdalena Carbonell, Pau Vernaus, Maria Angela Bernaus, Andreu Peiro, Agna Mª Peiro, Rosa Mateu, Pere Ribes, Magdalena Ribes, Joan Sans, Ysabet Sans, Batiste Sans, Michel Sans, lo torre, la torrera, sa filla, la viuda Anglesa, Joseph Angles, Michel Vernaus menor, Michel Vernaus maior, Aularia Vernaus, Mateu Vernaus, Francisca Vernaus, Margalida Farrer, Josep Farrer, Joseph Vernaus, Joan Flix, Maria Flix, Joseph Fontanet, Agueda Fontanet, Jaume Pau, Caterina Pau, Jaume Ribe, Ramon Queralt, Na Queralta, Jaume Queralt, Francesch Queralt, Maria Angela Queralt, Antoni Roig, Catarina Roig, Cosme Miro, Mariagna Miro, Joan Miro, Bruno Mora, Margalida Mora, Joseph Curquo.

SORTIR