sortida

Añy 1766

Combregans ÿ los que no Combregan en la Parroquial de Castelldasens.

Fas Feè y verdadera relació Jo Anton Serret y Riu Prebere y Vicari de la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida; com tots los meus Faligresos que fan lo numero de trescens xixanta, han complert el precepte anual de Confessio ÿ Communio, despues de estar examinats de Doctrina Cristiana; com ÿ també testifico, que se han Confessat tots los que no Comvregan, que fan lo numero de xixanta ÿ dos; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die tres de Abril de dit añÿ:: Ita est Antoni Serret Vicari.

 

Benedichció de la Campana nova

Fas Feè y verdadera relació Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere y Vicari de la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; Com lo dia trenta ÿ hu de Agost de mil set cens xixanta ÿ sis, he benehit una campana de dita Parroquia, segons ritu sermonias del Ritual Romano ab llicencia del Mol Ilustre Señor Don Andres Pedregon ( Secretari ) de Su Ilustrisima Mon Señor; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


Añy 1767

Combergans ÿ los que no combregan

Fas feè y verdadera relació Jo Anton Serret y Riu Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida; com tots los meus faligresos que fan lo numero de trescens cetanta ÿ sinch, han Complert lo precepta anual de Confescio ÿ Comunio, despues de estar Exseminats en lo nessesari nesecitate medii ÿ nececitate precepti; com ÿ també han Complert tots los que no Combregan, que fan lo numero de sinquanta set; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die dinou de Abril ÿ añÿ ja Calendat:: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


Añy 1768


Combregans ÿ los que no conbregan

Fas feè Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com tots los meus Faligresos que fan lo numero de tres cens vintisich, han complert lo precepte anual de Comfessio ÿ Communio, despues de estar examinats en lo nessesari de la Doctrina Christiana; com ÿ també los que no combregan, que fan lo numero de quarante ÿ vuit, ÿ peraque constie firmo lo precent vui die vintinou de Abril de 1768:: Ita est Anton Serret Vicari.

Doctor Agustin Montull Vicari General.


Publicació de la Visita Pastoral de 1768

Certifico Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida com lo dia primer de octubre de mil set cens xixanta ÿ vuit he publicat Los decrets mencionats per lo Illustre Señor Don Agusti Montull Vicari General de Su Illustrissima mon Señor Don Manuel Macias ÿ Pedregon Bisbe de Lleida; en la missa Conventual al temps del Offertori; Los que dexá decretats en la Sua Santa Vicita dia 29 de Setembre de dit añy. Ita est Anton Serret Vicari


Añy 1769


Publicació de la Butlla

Fas Feé Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia de la septuagesima del añÿ 69 publiquí la Butlla de la Santa Crusada explican los Indultos ô Indulgencies de dita Butlla. Ita est Anton Serret Vicari.

 

Combregans ÿ los que no conbregan

Fas Feè Jo Anton Serret Prebere Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com tots los meus Faligresos que Fan lo numero de tres cens quaranta ÿ tres, han complert lo precepte anual de Confecio ÿ Comunio, despues de estar examinats en lo nessesari de la Doctrina Christiana; com ÿ també los que no combregan, que fan lo numero de trenta ÿ set, ÿ peraque constie firmo lo precent vui dia trenta de mars de 1769. Ita est Antoni Serret ÿ Riu Vicari.


Añy 1770


Publicació de la Butlla

Jo Anton Serret ÿ Riu Prevere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; en lo dia onse de Fabre de mil set cens, cetanta que era la Dominica de la Septuagessíma he publicat la Butlla de la Santa Crusada explicant los Indultos ÿ gracias he Indulgencias de dita Butlla. Vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Antoni Serret Vicari

 

Combregans ÿ los que no conbregan

Fas Feè Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del llochs de Castelldases; com tots los meus Faligresos despues de estar examinats en lo nessesari de la Doctrina Christiana han complert los preceptes de Confescio ÿ Comunio que Fan lo numero de tres cens noranta quatre, com ÿ també se han confessat tots los que no combregan que fan lo numero de sinquanta; es ver vui die tretse de Abril de 1770. Ita est Anton Serret Vicari.

 

Consagració de la Custodia nova ÿ dos calses

Fas Feé Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldases Bisbat de Lleida com la custodia nova ÿ dos calsas que hi ha en dita Iglesia Forent Concegrats per lo Ilustrisim Señor Don Manuel Macias ÿ Padrejon Bisbe de Lleida ÿ peraque sempre constie Fas la precent vui dia 29 de Agost de mil cet cens cetanta. Ita est Anton Serret Vicari.


Añy 1771


Publicació de la Butlla de la Crusada

Fas feé Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia de la septuagessíma del añÿ 1771 publiqui la Butlla de la Santa Crusada explicant las Indulgencias ê Indultos que conté dit Sumari. Ita est Anton Serret Vicari

 

Publicació de la Visita Pastoral de 1771

Vui dia vintiquatre de Mars de mil set cens cetantau fas feé Jo anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida com en la Dominica de Rams dia ÿ mes ja Calendat a la missa major al temps del Offertori he publicat los decrets mencionats; ut supra per lo Ilustre Señor Don Jacinto Claris Canonge ÿ Visitador per lo Ilustre Cabildo de Lleida. Ita est Anton Serret Vicari.

 

Combregans ÿ los que no conbregan

Vuy dia vuit de Abril de mil set cens cetantau fas feé Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Bisbat de Lleida; com tots los Meus faligresos que fan lo numero de tres cens noranta dos; despues de estar examinats en lo nessesari de Doctrina Christiana han complert en lo precepta de la Comfessio ÿ Communio; com ÿ també los que no combregan que fan lo numero de quaranta tres; es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Prevere ÿ Vicari

Añy 1772


Combregans ÿ los que no conbregan

Vuy dia vint de Abril de mil set cens cetanta ÿ dos fas feé Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Bisbat de Lleida; com tots los meus feligresos que fan lo numero de tres cens noranta set, despues de estar exseminats en lo nesesari de la Doctrina Christiana han complert lo Precepte anual de la Comfescio ÿ Comunio; com ÿ també los que no combregan que fan lo numero de quaranta nou; es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari

 

Entrega de la Vera Creu

Fas Feé Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta de la Vila de Castelldases Bisbat de Lleida com los Señors Regidors de dita Vila qui son Ramon Queralt major ÿ Joseph Casanoves junt ab lo Señor Batlla Joseph Riber; me han fet la Entrega de la Vera Creu dada per lo Molt Reverent Pare Prior Don Miquel Clua de la Cartoxa de EscalaDeÿ com consta ab sa hotentica vui dia quinse de agost de mil set cens cetanta ÿ dos. Ita est Anton Serret Vicari.

 

Añy 1773


Publicació de la Butlla de la Crusada

Certifico Jo Anton Serret Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida; com en la Dominica de la Septuagessíma del añÿ mil cet cents cetanta tres Publiqui la Butlla de la Santa Crusada explicant las Indulgencies he Indultos. Ita est Anton Serret Vicari

 

Combregans ÿ los que no conbregan

Certifico ÿ fas feé lo baix firmat com tots los meus feligresos sdespues de estar exseminats en lo necesari de la Doctrina Christiana han complert lo precepte de la comfesio ÿ Comunio que fan lo numero de tres cens cetanta ÿ quatre com ÿ també los que no conbregan que han confessat ÿ fan lo numero de xixanta tres tots Parroquians de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del lloch de Castelldases Bisbat de LLeyda, es ver vui dia 15 de Abril de 1773. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari

Añy 1774

 

Publicació de la Butlla de la Crusada

Lo Infra escrit, com â Regent de la Iglesia Parroquial de Castelldans per estar vacant, Certifico, que en la Dominica de Septuagesima, vas publicar la Butlla de la Santa Cruzada, explicant â mos feligresos los Indultos y gracies contingudes en dita Butlla. Pera que conste ho firmo dia 31 de Gine del añÿ mil set cens setanta y quatre. Ita est Anastasi Corría Regent de Castelldans.

Nota dels que Combregan, ÿ que no conbregan encara, pero confessen.

Lo infra escrit, com â Regent de la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda, per estar vacant, Certifico y fas fé: que los Feligresos de esta Parroquia adultos, en numero de tres cents, y noranta nou, han cumplert aquest añy mil set cens setanta y quatre, los Preceptes de Confessio y Comunio Annual, y los Parvulos, que no combreguen encara, en numero de xeixanta y quatre, han complert lo precepte de Confessió Annual.

Aventlos examinat de Doctrina Christiana extra Confessionem, conforme al Decret de Nostre Ilustrissim Señor Bisbe de LLyda del mes de Gine del present añy. Y pera que constia ho firmo en dita Parroquia dis diset de Abril del añy mil set cens setanta, y quatre. Ita est Anastasi Corria Regent de Castelldans.

Visitado Rubiol Secretario


Vista Pastoral 1774

El infrascrito como â Regente de la Parroquia de Castelldeans del Obispado de Lerida, certifico: que el dia dies y seis de octubre, Dominica vigessima prima, post Pentecostem, y en el Offertorio de la Misa mayor, he publicado el antecedente Decreto de la Visita, que hizo en esta Parroquia el Ilustrisimo y Reverendisimo Señor Don Joaquin Antonio Sanchez Ferragudo Obispo de Lerida. Por ser assi doy el presente testimonio dia dies y siete de octubre del año mil setecientos, setenta y quatro. Ita est Anstasio Corría Regente de Castelldans.

 

 

Año 1775


Publicacion de la Butlla de la Santa Cruzada

Certifico el infra escrito como en la dominica de Septuagesima, que era el dia doze de febrero del año de mil siete cientos setanta, y sinco publique la butlla de la Santa Cruzada, y explique las indulgencias, e indultos en ella contenidos, y para que conste ago el presente oi alos diez, y siete de Febrero de 1775.Castelldans. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.

Comunion y confesion

Certifico el infra como todos los Capaces delos Santos Sacramentos de penitencia, y comunion de esta Parroquia de Castelldeans Obispado de Lerida, han cumplido los preceptos anuales de recibir los sosodichos Sacramentos, aviendo precedido el examen de doctrina Christiana ante Confescionem, y fuera del Confescionaro, en el presente año de mil, siete sientos setanta, y sinco. Y para que conste lo firmo a los veinte, y tres dias de Abril de 1775. Ita est Joannes Baptista Corrià Parochus

sortida