sortida

A 26 de abril any 1611 visitant lo Ilustre Senyor Don Francesco Virgilli bisbe de Lleida la Iglesia Paroquial de Santa Maria de Castelldans guardant lo que mane lo Pontifical confirma los seguens.

Joan Salles fill de Joan Salles compare Joan Ribe

Pere Costa padri en Sans

Joan Costa padri Joan Sans

Pere Pedellas padri Alsamora

Zenot Valles padri Gaspar Eximeno

Gaspar Marc padri Gaspar Exameno

Caterina Boteta padrina Caterina

Philipa Argillesa padrina Padellasa

Angela Armengola padrina Na Botesa

Vicent March padri en Bertomeu Massot

Jaume Armengol padri en Miro

Salvador Carbonell padri Pere Carbonell

Mateu Masot padri Joan Carbonell

Philipa Alsamora padrina Marca de Visent

Miquell Masot padri Jaume Armengol

Speransa Carbonella padrina na Marca de Visent

Angela Pinyana padrina na Argillesa

Marti Carbonell padri Gabriel Cabestany

Pere Camarasa padri Zenot Valles

Isabet Massota padrina Margarida

Visent Marc padri Andreu Marc

Visent Carbonell padri Llorens Alsamora

Jaume Valles padri Pere Queralt

Blasi Cabestany padri Pau Domenech

Llorens Alsamora padri Pere Queralt

Joan Bosc padri Joan Valles

Joan Massot padri Jaume Salles

Joan Carbonell padri Bertomeu Massot

Gaspar Reg padri Toni Sans.

Andreu Marc padri Alsamora

Joan Olluia padri Gaspar Exameno

Joan Bellera padri Pere Riber

Isabet Carbonella padrina Caterina Carbonella

Joan Carbonell padri Fransec Carbonell

Bertomeu Queralt padri Bertomeu Sancho

Marianna Peirona padrina Caterina Mirona

Marianna Ferrera padrina Caterina Peirona

Margarida Reja padrina Caterina Peirona

Pere Carbonell padri Pere Camarasa

Tomas Gispert padri Pere Queralt

Paula Carbonella padrina Agna Peirona

Caterina Carbonella padrina Barbera Gisperta

Caterina Queralta padrina Mariana Queralta

Speransa Ratera padrina Margarida Armengola

Lusia Peirona padrina Caterina Massota

Margarida Armengola padrina....

Pere Gispert padri Gabriel Flix

Cesillia Carbonella padrina Caterina Castellnova

Caterina Sancha padrina Caterina Sancha

Caterina Reja padrina Caterina Castellonova

Joan Bonaventura Carbonell padri Flix

Isabet Sancha padrina Andreua Examena

Joan Carbonell padri Pere Gispert

Ieronima Cabestanya padri Fransech Exameno

Jaume Ferrer padri Joan Corco

Isabet Massot padrina Speransa Balles

Barbera Olluia padrina Caterina Examena

Andreu Castellnou padri Zenot Valles

Philipa Bellera padrina Joana Olluia

Joan Ratera padri Pere Peiro

Paula Peirona padrina Caterina Corcona

Speransa Peirona.......

Fransesch Abella padri Fransesch......

Isabet Bosca padrina Isabet Boteta

Salvador Castellnou padri Salvador Queralt

Francisca Peirona padrina Isabet Massota

Joana Carbonella padrina Isabet Massota

Margarida Masota padrina Isabet Camarasa

Magdalena Corcona padrina Caterina Castellnou

 

barra

 

Vuy a 4 de juny 1619 confirma mon Senyor los seguens.

Primo Luch Sales fill de Jaume Sales i Speransa padri Gaspar Beringuer.

Francisca Costa filla de Francesc Costa i de Magdalena Costa padrina Hisabet Miret.

Isabet Beringuer filla de Gaspar Beringuer padrina Margarida Babota.

Margarida Queralt filla de Pere Queralt i Mariagna Queralt padri la matexa.

Margarida March filla de Visent i ( Jurans ) Marca padri lo matex.

Matia Peiro fill de Jaume i Monserrada Peirona padrina Monserrat Carbonel.

Nicolau Carbonel fill de Joan Carbonel i Joana padri Joan Masot.

Josepf Bosch fill de Domingo Bosch i de Maria compare Fransesch Cabdevilla.

Joan Valles fill de Joan i Jeronima Vales compare Miquel Queralt.

Joan Ribe fill de Pº Isabet padri Bertomeu Masot.

Isabet Singueta filla de Mateu i de Isabet commare Isabet.

Jeronima Peiro filla de Marc Peiro i de Agna Peiro padrina Isabet Fulsina.

Mateu Padelas fill de Pere Padellas i de Andreua padri Salvador Queralt.

Salvador Sans fill de Pere Sans i de Joanna Sans padri Salvador.

Mariagna Cases filla de Joan Cases i de Caterina padrina Caterina Barrera.

Joan Bellera fill de Joan Bellera i de Margarida padri Monserrat.

Caterina Sancha filla de Bertomeu i Speransa padrina Caterina Carbonella.

Brigida Peirona filla de Marc i Agna padrina Maria Alsamora.

Mariagna Valles filla de Tomas i de Joanna Valles padrina Margarida Babota.

Joan Flix fill de Nicolau i Isabet padri March Peiro.

Ramon Vidal fill de Joan Vidal i Speransa padri Gaspar Beringue.

Isabet Fillixa filla de Nicolau Flix i de Isabet Flixa compare Agna Peirona .

Isabet Cabestany filla de Mateu Cabestany i Margarida padrina Agna Peirona.

Isabet Ribe filla de Pere i Isabet padrina Speransa Salles.

Joan Cases fill de Joan i Caterina.

Ramon Colom fill de Toni Colom i Caterina padri Jaume Pernafeta.

Ramon Argilles fill de Jaume i de Margarida padri Miquel Queralt.

Isabet Reg filla de Toni Reg i Isabet comare Margarida Reja.

Francesca Bosca filla de Domingo Bosch i de Maria Joana padrina Caterina Cabdebilla.

Speransa Bellera filla de Joan Bellera padrina Margarida Alsamora

Fransesca Corco filla de Joan Corco i de Speransa padrina Caterina Castelnou.

Polonia Carbonella filla de Joan i Joana Carbonell padrina Castelnova.

Isabet Vallesa filla de Joan Valles i de Speransa Valles padrina Isabet Flixa.

Batiste Peiro fill de Joan i Isabet Peirona padri Joan Masot.

Ramon Valles fill de Tomas Valles i de Joanna compare Joan Masot.

Fransesc Valles fill de Tomas i de Joanna Valles compare Joan Masot.

 

barra

 

Confirma Monsenyor Ilustrissim Don Pere Antoni Serra Bisbe de LLeyda en la Parrochial de Nostra Senyora de Castelldans als 18 del mes de Maig sent Vicari jo Pere Fores Prevere los que se segueixen any 1628.

Primo Miquel Miro fill de Miquel y Caterina Mirons fou padri Joan Angles.

Fransech Massot Fill de Barthomeu y Margarida Masots fou padri Pere Joan Massot.

Joan Josep Barenguer fill de Gaspar y de Chatarina Barenguer fou padri Joan Angles.

Pere Joan fill de Pere Peyro y de Joana fou padri Andreu March.

Pere Joan fill de Vicent i Chatarina Maners fou padri Salvador Castellnou.

Antoni Joan fill de Joan i Hieronima Valles son padri fou Joan Carbonell.

Michel Joan fill de Thomas y Joanna Valles fou padri Salvador Castellnou.

Cosme Andreu fill de Joan y Hisabel Peyro major fou padri March Peyro.

Pere Joan Cabestany fill de Matheu y Margarida padri Nadal Carbonell.

Llorens fill de Gaspar y Chatarina Baranguer padri Joan Peyro menor.

Pere fill de Joan y Philipa Boneu Farrer padri Pere Padellas.

Andreu fill de Joan Peiro menor y de Violant muller padri Nicholau Flix.

Hisabel Clara filla de Joan Peyro major y de Hisabel muller fou padrina Chatarina Castellnou viuda.

Margarida Filla de Miquel Miro y Margarida muller padrina Ursola Miro.

Paula filla de Matheu y Margarida Cabestany padrina Andreua Padellassa.

Esabel Anna filla de Pere y de Hisabel Riber padrina Speransa Sales.

Barbera filla de Antoni y Catarina Colom fou padrina Margarida Babota.

Hisabel Joanna filla de Pere y Philipa Roser padrina Joanna Serler viuda.

Hisabel Joana filla de Nadal y Speranasa Carbonell padrina Speransa Corco.

Madalena filla de Joan y Chatarina Carbonell padrina Barbera Sunyer.

Anna filla de Sebastia y Margarida Massot padrina Philipa Preixens.

Esperansa filla de Domingo y Maria Bosch padrina Hisabel Uguet viuda.

Margarida filla de Joan y Speransa Valles padrina Hisabel Angles.

Mariagna filla de Joan i de Joana Carbonell padrina Ventura Carbonell donzella.

Violant Corco filla de Joseph y Chatarina padrina Magdalena Carbonella.

Maria Filla de Joan y Margarida Cases de la vila de Torres de Segre padrina Chaterina Capdevila.

Maria filla de Francesch y Joanna Boquer de la vila de Juneda padrina Margarida Alsamora.

Llussia Taressa filla de Jaume Argilles y Margarida padrina Margarida Queralta.

Maria filla de Barthomeu Massot y Margarida muller padrina Mariagna Alsamora.

Finis

Foren confirmats 12 homens y 17 dones

Foren en numero 29.

 

barra

Una nota a la següent pàgina de confirmacions.

Vuy a 20 de desembre 1612: los jurats i villa i communitat de Castelldans dexen lo forn i obrador de la teula de dita villa pena de un any ab los pactes seguens so es que an de donar a qualsevol particular de dita villa lo miller de la teula a tres lliures i setse sous teula bona i rebedora i la rajola a vint reals lo miller i als forestes los donen llibertat de vendre a sa llibertat i la villa los aseguren tres formas de teula a ( Gratia Oreile ) i Joan Despelet i a Miquell de Cortola bescosins abitans en la Granadella i obriganse de vindre a fer la dita teula per tot lo mes mars de 1613 i dita teula lan de tenir tres dies en la plasa de la teuleria sens poder vendre a ningun foraster i qualsevol que pendra teula dels de la villa ajen de pagar dita teula dins de tres dies.

Vuy dia any ut supra

Los jurats Bertomeu Masot Monserrat Carbonell i Joan Corco.

sortida