sortida

 

LLIBRE 3 DELS CONFESATS Y COMBREGATS EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE CASTELLDEANS EN LO ANY 1737.

Jacinto Bodet, Mariangela Bodet, Roch Bodet, Joseph Salto, Francisco Salto, Isabel Salto, Catharina Salto, Theresa Salto, Andreu Vernaus, Francisca Veranaus, Francisco Costafreda Joseph Sants, Rosa Sants, Francisco Sants, Joseph Ribelles, Maria Ribelles, Maria Torrens, Francisco Ribelles, Miquel Ribelles, Joan Ribelles, Joseph Mora, Cecilia Mora, Jaume Mora, Theresa Mora, Francisco Puigvert, Rosa Puigvert, Dule, Dulera, Jaume Duró, Isidro Duro, Miquel Nogue, Magdalena Nogue, Agnes Nogue, Geltrudes Nogue, Joan Pie, Rosa Pie, Theresa Pie, Ramon Ribe, Casera de Ramon Ribe, Pau Ribe, Catharina Ribe, Joseph Ribe, Espernsa Ribe, Pere Joseph Ribe, Catharine Ribe donsella, Pere Costafreda moso, Pere Farres, Miquel Ribelles, Elena Ribelles, Francisca Costafreda, Simon Angles, Mariagna Ales, Theresa Ribelles, Francisco Bonet, Agueda Bonet, Ramon Bonet, Francisco Bonet, Joan Jou, Madalena Jou, Agna Maria Jou, Joseph Valles, Josepha Valles, Jacinto Valles, Pau Valles, criada de Valles, Francisco Ribe, Madalena Ribe, Agna Maria Salto, Miquel Gort, Blasi Vernaus, Catharina Vernaus, Pau Vernaus, Madalena Ros, Andreu Queralt, Maria Queralt, Agna Maria Queralt, Francisco Queralt, Maria Queralt, Geltrudes Queralt, Maria Queralt donsella, Batista Ribes, Joseph Ribes, Esperansa Ribes, Joseph Ribes,Mariagna Ribes, Cecilia Ribes, Gabriel Casanoves, Theresa Casanoves, Francisco barbera, Maria Barbera, Maria Vibes viuda, Urrola Vibes donsella, Miquel Ares moso, Joseph Angles, Maria Angles, Joseph Angles fadrí, Vicent Angles, Ramon Angles, Maria Angles, Isidro Borras, Antonia Borras, Maria Angela, Teixido, mosa del Teixido, Joan Mateu, Catharina Mateu, Joseph Farre, Rosa Farre, Sabastia Farre, Joseph Roca, Antonia Roca, Jacinto Pau, Phelip Gomes major, Maria Gomes, Phelip Gomes menor, Madalena Gomes, Joseph lo Juneda, Francisco Gomes, Maria Quadrat, Francesch Queralt, Maria Queralt donsella, Maria Flix, Mariangela Queralt, Theresa Queralt (Carsos), Joseph lo Moline Gaya, Macia Mateu, Madalena Mateu, Anton Llurba moso, Joseph Mateu, Maria Mateu, Francisco Miro, Isabel Miro, Pere Paluart, Isabel Paluart, Pee Curco, Maria Curco menor, Maria Curco major, Theresa Curco, Agna Maria Curco, Anton Curcó, Joseph Curcó, Theresa Curcó, Francisco Corco, Mariagna Corcó, Francisco Farran, Rosa Farran, Francisco Farran menor, Mariagna Farran, Madalena Farran, Miquel Farran, Joseph Vernaus, Maria Vernaus, Mariangela Vernaus, Maria Vernaus.

Familia dels Pares: Joseph Fare, Joseph Gen, Pere Joan Berros, Francisco Berros, Jaume Berros, Llorens Berros, Joan Mayna, Rabasto, Pere Coloma, Alay Pasto, Mateu Oro, Pelet, Vedan, Joan Caso, Miquel Mayoral, Pere andorra, Bartomeu, Baro, Bernat, Francisco Boix i Batista Aleu.

Pastos que estan en lo terme: Pere Mayoral, Joan Revada, Jaume Puig, Agusti Auter, Cosme Noluny, Fransesch, Isidro, Gregori Vall, Cosme Alegra, Pere Varibe, Cosme Gernarmo, Ramon Vidal i Andreu Sanque.

Confessats que no combregen: Jacinto Bodet, Agnes Saltó, Miquel Ribelles, Joseph Mora, Pere Joseph Bonet, Mateu Jou, Maria Rosa Jou, Josepha Valles, Raymunda Valles, Joseph Anton Ribe, Gabriel Queralt, Esperansa Queralt, Theresa Queralt, Martí Casanoves, Joseph Casanoves, Maria Mateu, Roa Mateu, Sabstia, Joseph Anton Roca, Jacinto Roca, Joan S, Esperansa Curco, Joan Farran, Macia Farran, Pere Joan Borras, Anton Costafreda.

COMBREGANS DEL ANY 1738 EN CASTELLDEANS.

Victoria Velart casera del vicari, Jacinto Bodet, Mariangela Bodet, Roch Bodet, Joseph Saltó, Isabel Saltó, Chatarina Saltó, Francisco saltó, Pere Costafreda, Andreu Bernaus, Francisca Vernaus, Francisco Costafreda, Joseph Sans, Rosa Sans, Francisco Sans, Francisco Farran major, Rosa Farran, Francisco Farran menor, Mariagna Farran, Madalena Farran, Miquel Farran, Joseph Ribelles, Maria Ribells, Francisco Ribelles, Maria Torrens, Francisco Ribelles, Miquel Ribelles fadrí, Joan Ribelles major, joan Ribells major, Rosa Ribelles, Joseph Mora, Josseph Pons dule, Dulera muller del dit Ponts, Anton Ponts, Jaume Ponts, Miquel Nogue, Madalena Nogue, Francesch Nogue, Agnes Nogue, Geltrudis Nogue, Joan Pie y Sans, Rosa Pie y Sans, Theresa Pie, Pau Ribe, Catharina Ribe, Joseph Ribe, Esperansa Ribe, Catarina Ribe donsella, Pere Joseph Ribe, moso de Ribe, Pere Farres mestre, Agna Maria Farres, Miquel Ribelles, Elena Ribelles, Francisca Costafreda, Mariagna Angles, Simon Angles, Theresa Ribelles, Francisco Bonet, Agueda Bonet, Ramon Bonet, Agna Maria Bonet, Francisco Bonet, Pre Joseph Bonet, Joan Jou, Madalena Jou, Mateu Jou, Joseph Valles, Madalena Valles, Josepha Valles, Jacinto Valles, Pau Valles, Maria Vich criada, Francisco Ribe, Madalena Ribe, Agna Maria Saltó, miquel Gort, Blasi Vernaus, viuda Vernaus y Ros, Andreu Queralt, Maria Queralt, Gabriel Queralt, Francisco Queralt, Maria Queralt Geltrudes Queralt, Maria Queralt donsella, moso de Macianet, Joseph Ribes, esperansa Ribes, Joseph Ribes fadrí, Mariagna Ribes, Cecilia Ribes, Gabriel Casanoves, Theresa Casanoves, Martí Casanoves, Francisco Barbera, Maria Barbera, Ursola Vibes, moso de Barbera, Joseph Angles, Maria Angles, Joseph Angles fadrí, Vicent Angles, Ramon Angles, Maria Angles, Isidro Borras, Antonia Borras, Joseph Mercadal, Mariangela Mercadal, Pere Joan Borras, Joan Mateu, Catharina Mateu, Joseph Farre, Maria Farre, Sabastia Farre, Joseph Roca, antonia Roca, Maria Nadala criada, Pjeliph Gomes, Maria Gomes, Phelip Gomes menor, Madalena Gomes, Joseph lo Juneda, Francisco Gomes, Maria Quadrat, Fransesch Queralt, Maria Queralt viuda, Maria Queralt donsella, Joan Puson Franquet, Macia Mateu, Madalena Mateu, Joseph Mateu, Maria Mateu, Ramon Marian, mossa de Joseph Mateu, Francisco Miró, Isabel Miró, Pere paluart, Isabel Paluart, Pere Curcó, Maria Curcó, Isabel avia Curcó, Miquel Curcó, Anton Curco, Theresa Curco, Agna Maria Curco, Joseph Curco, Theresa Curco, Francisco Curco, Mariagna Curco, Rosa Puixvert, Francisco Puixvert, Mariangela Vernaus, Maria Vernaus, Joan Posa teule, Joan Posa menor.

La familia; o criats dels Pares ScalaDei: Bernat, Ros, Joseph Farre, Joan Manra, Francisco Mauri, Pere Coloma, Joan Pelet, Mateu Faura, Joan Cacho, Anton Senteny, Boratg, Francisco Pelet, Pere Andorra, Llorens Nadal, Francisco Nadal, Joseph Ribelles, Francisco Costafreda, Fransesch, Francisco Nadal, Anton Calafell, Joseph Nadal, Anton Velians, Cosme de Biosca, Joseph lo montañés.

Pastos del mas Roig: Cosme Alegre, Pere Mayoral, Joan Rebada, Isidro, Domingo, Agusti auter, Gregori Vall, Pere, Jaumet, Jaume Puig, Peret.

Dels confessats; y que no combregan en Castelldeans: Agnes Saltó, Joseph Mora, Pere Joseph Bonet, Mateu Jou, Maria Rosa Jou, Josepha Valles, Raymunda Valles, Joseph Anton Ribe, Gabriel Queral, Esperansa Queral, Theresa Queral, Joseph Casanovas, Maria Mateu, Rosa Mateu, Jacinto Roca, Esperansa Corcó, Maria Corco, Joan Farran, Macia Faran, Anton Ribelles, Joseph Ribelles, Jacinto Bodet.Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane pbre; y vicari de la Parroquial Iglesia de Castell de ans; com tots los feligresos meus dalt expresats despres de estar examinats en los rodiments nesesaris de la doctrina christiana han complits los preseptes de confessar; y combregar. Joan Fortane vicari dalt mensionat.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane pbre; y vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeases; com tots los feligresos meus dalt mencionats despres de averlos examinats en los rodiments de la doctrina christiana han complits los preseptes de confessar; y combregar, y per ser així ho firmo jo lo Regent vuy dia sinch de Abril de 1739.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane presbitero; y vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeasses; com tots los feligresos meus despres de averlos examinats de los rodiments de la doctrina christiana han complerts los Preceptes de confessar; y combregar; y per ser la veritat; firmo jo lo referit vuy dia 25 de Abril de 1740.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane presbitero; y vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldeasses; com tots los meus Parroquians despres de averlos examinats de la doctrina christiana han complert los preseptes de confessar; y combregar; y per ser així firmo jo lo supra mencionat vuy dia 9 de Abril 1741.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane pbro; y vicari de Castelldeases; com tots los meus Parroquians despres de averlos examinats de los rodiments de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confessar; y combregar; y per ser la veritat; firmo jo lo sobre dit vuy dia tres de Abril de 1742.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane presbitero; y vicari de Castelldeasses; com tots los meus Parroquians despres de averlos examinats en los rodiments de la Fe; y Doctrina Christiana han complert los Preseptes de Confessar; y Combregar; y per ser aixi firmo jo lo Supra mencionat vuy dia 22 de Abril de 1743.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane pbro; y vicari de Castelldeases; com tots los meus Parroquians; y Parroquianes han confessat; y combregat despres de aver estats examinats de la Doctrina Christiana en esta Iglesia Paroquial; y per ser així firmo jo lo sobredit vuy dia 13 de Abril de 1744.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de Castelldeases com tots los meus Parroquians; y Parroquianes han complert los Presseptes de confesar; y combregar despres de aver estats examinats de la Doctrina Christiana en esta Iglesia Parroquial y per ser aixi firmo jo lo sobredit vuy dia vinti sis de Abril de 1745.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de Castell de asses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes han complert los preseptes de confessar ÿ combregar despres de aver estats examinats en los rudiments de la fe ÿ Doctrina Christiana en esta Iglesia Parroquial de CastelldeAsses ÿ per ser aixi firmo jo lo sobre dit vuy dia 20 de Abril de 1746.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Parrochians ÿ Parrochianes despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confesar ý combregar en esta Iglesia Parrochial de dit poble aixi tambe tots ÿ totes que confessen y no combreguen; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 9 de Abril de 1747.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confessar ý combregar en esta Parroquial Iglesia Parrochial de dit poble aixi tambe tots ÿ totes que no combreguen y solamen confessen; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 21 de Abril de 1748.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Feligresos ÿ Feligreses despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confesar ý combregar en esta Parroquial Iglesia de dit poble aixi tambe tots ÿ totes que no combreguen solament confessen; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 28 de Abril de 1749.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confesar ý combregar en esta Parroquial Iglesia del dit poble aixi tambe tots ÿ totes que solamen confessen; ÿ per ser així firmo jo lo supra mencionat dit vuy dia 7 de Abril de 1750.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de Castell de Asses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert los preseptes de confessar ý combregar en esta Parroquial Iglesia de dit poble aixi tambe los que solament confessen y no combreguen; ÿ per ser la veritat firmo jo lo supra mencionat vuy dia 19 de Abril de 1751.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de Doctrina Christiana han complert en los preseptes Anuals de confissio ý comunio aixi tambe aquells y aquelles que solament confessen y no combreguen; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 12 de Abril de 1752.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAssens com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de Doctrina Christiana han complert en los preseptes Anuals de la confessio ý comunio aixi mateix aquells ý aquelles que confessan y no combregan ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 29 de Abril de 1753.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari actual de CastelldeAsses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes queno se han ausentats de la Parroquia; despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert en los preseptes Anuals de la confessio ý comunio; aixi mateix aquells ý aquelles que confessan y no combregan; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 22 de Abril de 1754.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de la Doctrina Christiana han complert en los preseptes anuals de la confessio ÿ comunió; aixi mateix aquells ÿ aquelles que no combreguen; sinó que tan solamen confessén ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 6 de Abril de 1755.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari actual de Castell de Asses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes despres de averlos examinats de la Doctrina han complert en los preseptes anuals de la confessio ÿ comunió aixi mateix aquells ÿ aquelles que no combreguen; sinó que tant solament confessent ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 21 de Abril de 1756.

Fas fe; y verdadera relacio jo Joan Fortane vicari actual de la present Iglesia Parroquial del lloch de Castell de Asses com tots los meus Parroquians ÿ Parroquianes que son lo numero 273 los que han confesat ÿ combregat ÿ complert en los preseptes; com tambe los que no combreguen que son 40 ÿ solamen confessen; ÿ per ser així firmo jo lo sobre dit vuy dia 17 de Abril de 1757.

Fas fe y verdadera relacio jo Pere Joan Fortane vicari actual de la present Iglesia Parroquial del Poble de Castell de Asses com tots los meus Feligresos ÿ feligressas que fan lo numero de 252 los que han confesat ÿ combregat ÿ complert els Preseptes Anuals com tambe los que no combreguen que son 36 ÿ solamen han confessat per ser la veritat firmo jo lo sobre dit vuy dia 27 de Mars de 1758.

Fas fe y verdadera relacio jo P.F. Pau Mataró Religios de S. Pe. Regint la cura de la present Iglesia Parroquial del Poble de Castelldasses, con tots los meus Feligresos y feligresas que fan lo numero de (291) los que han confessat, y combregat per cumplir los preceptes annuals; com tambe los que no combregan, que son 24 y solament ha confessat; y per ser la veritat firmo jo lo referit vuy dia 22 de abril de 1759.

Fas fe y verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita vila de Castell de ans regint la cura de Animas com apropi Parrocho de la Iglesia Parroquial del Poble de Castell de ans, com tots los meus Feligresos que fan lo numero de 285 los que han confesat ÿ combregat per complir los Preseptes Anuals com tambe los que no combregan que son 29 ÿ solamen han confessat ÿ per ser la veritat firmo jo lo referit vuy dia 24 de Abril de 1760.

Fas fe y verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la Parroquial Iglesia de nostra Srta de la Asumcio del Poble de Castell de Asses com tots los meus feligresos que fan lo numero de 286 los que han comfessat ÿ combregat per complir los preceptes anuals; com tambe los que no combregan que son 30 que solament se han confessat ÿ per ser la veritat firmo jo lo refarit vui dia 30 de Mars de 1761.

Fas fe y verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la Parroquial Iglesia de nostra Señora de la Asumcio del Popble de Castell de Ases com tots los meus feligresos que fan lo numero de doscents noranta los que han comfesat ÿ combregat per complir los preceptes anuals; com tambe los que no combregan que son trenta quatre que solament se han confessat ÿ per ser lo ver firmo jo lo Imfrs Escrit vui dia deu de Abril de 1762.

Fas fe y verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumcio del Popble de Castell de Ans bisbat de Lleida com tots los meus feligresos que fan lo numero de dos sens noranta sis han complert los preceptes anuals de la Santa Confescio ÿ Comunio; com tambe los que no combregan que son lo numero de trenta ÿ nou que solament se han confessat ÿ per ser lo ver firmo jo lo Infra escrit vui dia set de Abril de 1763.

Fas fe ÿ verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicarÿ de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases bisbat de Lleida com tots los meus feligresos que fan lo numero de tres sens y tretse han complert los preseptes de Confescio ÿ Comunio anual despues de esta tots examinats de Doctrina Christiana; com tambe los que no combregan que fan lo numero de sinquanta tots los he Confessats ÿ per ser lo ver firme jo lo Imfra escritvui dia vinti sinch de Abril de mil set sens sixanta y quatra: Anton Serret y Riu Pbre y Vicari de dita Parroquia.

Fas fe y verdadera relacio jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida com tots los meus feligresos que fan lo numero de tres cens divuit; despues de estar exseminats de doctria Cristiana; han complert tots en lo precepta anual de Confessio ÿ Comunio; com ÿ tambe los que no combregan que fan lo numero de xixanta ÿ dos; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia vuit de Abril de 1765.


sortida