SORTIRSORTIR

LLIBRE DE MATRIMONIS

MATRIMONI DATA
1 RAMON BONET - MARIA ANGELA QUERALT 12/10/1737
2 PERE FARRES - AGNAMARIA QUERALT 24/10/1737
3 FRANCISCO SANS - MARIA QUERALT 26/05/1738
4 MAÇIA MATEU - AGNAMARIA SALTO 01/06/1738
5 BERTOMEU GACIO - MARIAGNA RIBES 08/02/1739
6 FRANCISCO MIRO - MARIA CERDA SANS 18/10/1739
7 BLASI BERNAUS - MARIA PONS PLANES 27/12/1739
8 JAUME VILELLA - MARIANGELA VERNAUS 19/04/1740
9 PAU VERNAUS - ANGRACIA PONS PLANES 05/03/1741
10 FRANCISCO RIBELLES - MARIA TORRENTS PONSADA 21/05/1741
11 PERE ANTON BODET - GERTRUDES NOGUE 18/07/1741
12 ANTON CORCO - MARIA ANGLES MIRET 10/08/1741
13 PERE COSTAFREDA ARBONES - MADALENA FARRAN VELLVE 19/11/1741
14 JOSEP ESPANYOL BARDINA - RAYMUNDA SOLANES FORT 15/05/1742
15 JOSEP ESTALE FARRERONS - MARIAGNA ANGLES COSTAFREDA 09/12/1742
16 MIQUEL RIBELLES RIBE - URSOLA VIVES SANS 04/09/1744
17 MIQUEL REBULL AVELLO - TERESA CORCO RICART 24/06/1745
18 FRANCISCO PUIGVERT BODET - AGNAMARIA QUERALT FARRE 06/06/1745
19 RAMON QUERALT TRIQUELL - AGNAMARIA CORCO RICART 05/11/1747
20 JOSEP BONET QUERALT - JOSEPA PONS PLANES 03/12/1747
21 RAMON FONTANET CARERES - MARGARITA FORTANE MILLAT 25/03/1748
22 FRANCISCO COSTAFREDA ARBONES - MARIA MATEU ARGELAGA 28/07/1748
23 JOSEP ESPAÑOL BARDINA - MARIA VIRGILI 11/01/1749
24 JOSEP ANTON ROCA NADAL - ROSA QUINTANA BOTE 25/11/1749
25 JOSEP DOLCET PIQUE - TERESA QUERALT MOLNE 21/11/1752
26 ANTON POL BONET - RAIMUNDA VALLES RIBE 03/05/1753
27 FRANCISCO SEGURA GUIU - GERTRUDES QUERALT GOMES 12/03/1754
28 JAUME MORA - MARIA AMOROS 20/05/1755
29 JOSEP MORA TRIQUELL - FRANCISCA BELLET AMOROS 20/05/1755
30 JOSEP CASANOVAS ESTRAGUES - MARIA SEGURA NOGUE 09/11/1755
31 VICENT CAU PENELLA - MARIA GOMES QUEROL 20/02/1757
32 JOAN SEGALAS BATISTA - MARIA BORRAS VIVES 24/05/1757
33 JAUME PONS BELLVE - ROSA MATEU ARGELAGA 28/05/1755
34 FELIP BOSCH PONS - MARIA BARBERA VIVES 01/06/1755
35 MARTI CASANOVAS ESTRAGUES - TERESA FARRE ARGELAGA 09/11/1755
36 FRANCISCO RIBELLES RIBES - TERESA VEHA VERBLE 06/05/1757
37 MAGI FRANQUESA ARRIERA - MARIA TERESA BERNAUS 24/10/1757
38 FRANCISCO QUERALT DOLSET - ANTONIA ANGLES ARGANY 09/03/1758
39 MARC NOGUE RIBELLES - CATARINA BONET QUERALT 19/04/1758
40 FRANCISCO BORRAS VIVES - IGNACIA VALLES RIBE 04/06/1758
41 JOSEP CERDA SANS - ESPERANÇA CORCO FLORENSA 03/09/1758
42 JOSEP COLL FONT - TERESA RIBELLES COSTAFREDA 13/05/1759
43 GASPAR SUNYE BOIX - TERESA CORCO RICART ? 10/06/1759
44 TOMAS QUERALT MONNE - ELISABET PALUA MIRO 22/09/1759
45 JOAN FARRAN BELLVE - ROSA VEYA SERVE 10/10/1759
46 RAMON GRANYO LANA - ROSA MATEU ARGELAGA 16/12/1759
47 JOSEP NOGUES MALONS - MAGDALENA RIBELLES COSTAFREDA 02/01/1760
48 RAMON BONET GAYA - MARIA GRANYO LANA 27/01/1760
49 JUAN PONS - FRANCISCA CURCO COSTAFREDA 15/06/1760
50 BATISTE GUIU PREIXENS - MAGDALENA QUERALT GOMES 01/07/1760
51 MATEU BORRULL DOLSET - MAGDALENA SEGURA 16/09/1760
52 PAU CURCO FLORENSA - CATARINA CATALA QUERALT 14/04/1761
53 JUAN MONTAÑA - JOSEPA FARRE 15/05/1761
54 JOSEP GOMIS MACIP - MARIA BERNAUS 15/08/1761
55 AGUSTI SABATER - MARIA CASANOVAS 13/10/1761
56 LLORENS ROCA - MARIA COSTAFREDA 29/11/1761
57 MAÇIA FERRAN BALLVERT - TECLA CAPDEVILA ODENA 21/03/1762
58 MARTI CASANOVES ESTRAGUES - MARIA XIPALLI CODINA 26/03/1762
59 PERE JOSEP REBULL CURCO - ESPERANÇA RIBES 19/09/1762
60 VICENT RIBELLES COSTAFREDA - MARIA SANS QUERALT 04/05/1763
61 ANTON XIMENOS FARRES - MAGDALENA GRIÑO LANA 23/05/1763
62 ANTON BELLET MORA - ELISABET MORA 09/10/1763
63 JAUME GRIÑO MARCH - MARGARIDA NOGUER 22/01/1764
64 SEBASTIA JOVE - ISABEL UGUE 19/02/1764
65 JOSEP SIMO CAU - LEONOR RIBER GORT 26/02/1764
66 FRANCISCO FONTANE REDUANY - ANTONIA SANS 27/02/1764
67 MAÇIA TOMAS VILELLA - MARIA PAU BOSCH 27/02/1764
68 FRANCISCO CAPDEVILA - MARIANGELA BONET GAYA 06/05/1764
69 RAMON XIPALLI - ANTONIA CASANOVES 15/10/1764
70 FRANCISCO MESSEGUER FORT - SERAFINA FARRES 29/04/1765
71 JUAN BRAGUE CARVONOLL -MARIA FARRER 27/05/1765
72 JOSEP RIBELLES - MAGDALENA MATEU 02/07/1765
73 MAÇIA MATEU -MARIA ANTONIA RIBELLES 05/12/0765
74    
75    
76    
77    
78    
79    

 

1) Ramon Bonet, y Maria Angela Queralt: Dia dotse de octubre de mil set cents trenta set jo Joan Fontane Pbre. Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. Maria de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda; fetes les tres acustumades amonestacions en la solemnitat de la Missa Major tres dias festius de presepte segons mane lo S.C. Trento y no haberse posat impediments algun, davant de l’església, y entes lo mutuo consentiment; he asistit a la celebracio del Matrimoni fet pera y entre Ramon Bonet fadrí pages de Castelldeases fill llegitim y natural de Francisco Bonet vuy vivint; y de Mariangela Bonet difunta es part una; ab la honesta Mariangela Queralt viuda deixada deThomas Queralt pagès que era de dita vila de Castelldeases filla llegitima y natural de Joseph Gaya pages del Carras (Alcarràs ) y de Pasquala Paya conjuges difunta part altra. Presents per testimonis Joseph Sans; y Miquel Corco de Castell de ases.

2) Pere Farres y Agnamaria Queralt: Dia vinti quatre de octubre de mil set cents trenta set jo Joan Fontane Pbre. Vicari de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda; fetes les tres acostumades amonestacions en la solemnitat de la Missa Major tres dias festius de presepte segons mane lo S.C. Trento y no avense oposat impediments algun, davant de l’església, y entes lo mutuo consentiment; he asistit a la celebracio del Matrimoni ab llicencia del Sr vicari fet pera; y entre Pere Farres fadrí mestre de miñons de Castell de ases fill llegitim y natural de Pere Farres mestre espardeñe de la vial de la Almunia de (?) y de Josefina Farres y Pont vivint conjuges Part una; ab la honesta Maria Agna Queralt donsella filla llegitima de Andreu Queralt pages de Castell de ases y de Maria Queralt (Gorgues ?) vuy vivint part altra. Presents per testimonis Anton Curco y Joseph Sants pagesos de Castelldeases.

3) Francisco Sans y Maria Queralt: Dia vintisis de Maig de mil set cents trenta vuit Jo joan Fortane Pbre y Vicari de la Parroquial iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, fetes las tres acostumades amonestacions en la Solemnitat de la missa Major tres festius de presepte segons mane lo S.C. Trento; y no havense posat impediment algun davant de l’església; y entes lo mutuo consentiment he asistit a la celebració del matrimoni fet per; y entre Francisco Sans fadrí pages de Castell de ases fill llegitim; y natural de Miquel Sants; y de Teresa Sants conjuges difunts part una. Ab la honesta Maria Queralt donsella filla llegitima ; y natural de Francesch Queralt vuy vivint; y de Maria Queralt; y Costafreda difunta Part altra. Presents per testimonis Miquel Nogue y Pere Farrés tots de dit Poble.

4) Macia Mateu y Agnamaria Salto: Dia primer de Juny de mil set cents trenta vuit Jo joan Fortane Pbre y Vicari de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, fetes las tres acostumades amonestacions en la Solemnitat de la missa Major tres festius de presepte segons mane lo S.C. Trento; y no havense posat impediment algun davant de l’església; y entes lo mutuo consentiment he asistit a la celebració del matrimoni fet per; y entre Macia Matheu viudo deixat de Madalena Mateu; y Argelaga, fill llegitim; y natural de Gabriel Mateu; y de Esperansa Mateu; difunts Part una. Ab la honesta Agna Maria Saltó; y Ribe filla llegitima y natural de Salvado Saltó; y de Elena Saltó; y Ribes conjuges difunts tots naturals de Castell de ases part altra. Presents testimonis Fransesch Queralt; y Jacinto Bodet mestre de cases.

1739

5) Berthomeu Gacio; y Mariagna Ribes: Dia vuit de febre de mil set cents trenta nou Jo Joan Fortane Pbre y Vicari de la Parroquial iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, fetes las tres acostumades amonestacions; tan en la Pobla de Cervols com en Castell de ases en la Solemnitat de la missa Major tres festius de presepte segons mane lo S.C. Trento; y no havense posat impediment algun davant de l’església; preseint llicencia del Illm. Rm. Sr. Dn. Gregori Galindo Bisbe de Lleyda dada de paraula a mi lo referit; y entes lo mutuo consentiment he asistit a la celebració del matrimoni fet per; y entre Bertomeu Gacio fadrí pages de la Pobla de Cervols Arquebisbat de Tarragona fill llegitim, y natural de Jaume Gacio pages difunt; y de Antonia Gació vuy vivint conyuges de la Pobla de Cervols. Ab la honesta Mariagna Ribes y Ribe filla llegitima; y natural de Joseph Ribes y de Esperansa Ribes ÿ Ribe conjuges Part altra: Presents per Testimonis Pere Corcó, ý Miquel Ribelles tots de Castelldeases.

6) Francisco Miro; y Maria Cerda y Sants: Dia divuit de Octubre de mil set cents trenta nou Jo joan Fortane Presbitero y Vicari de la Parroquial iglesia de Sta Maria de la Assumpció en Castell de ases Bisbat de Lleyda, fetes las tres acostumades amonestacions; y publicadas tant en la poblacio del Cogul com en la mencionada Iglesia de dit poble en la Solemnitat de la missa Major tres festius de presepte segons mane lo Sagrat Concili Tridentino; y no havense posat ningun impediment algun davant de l’església; y entes lo mutuo consentiment he asistit a la celebració del matrimoni fet per; y entre Francisco Miro fadrí pages de la vila de Castelldeases fill llegitim; y natural de Joseph Mirí difunt; y de Ysabel Miró; y Fontanet conjuges de la mateixa vila part una. Ab la honesta Maria Cerdà; y Sans filla llegitima de March Cerdà pages del lloch del Cogul Bisbat de Lleyda; y de Maria Cerdà y Snats conyuges Part altra. Presents per testimonis Jacinto Bodet y Pere Costafreda fadrí tots de Castelldeases.

Aquesta partida està molt descolorida.

7) Blasi Bernaus viudo ab Maria Ponts y Planes: En lo dia vintiset del mes de desembre del Any mil set cents trenta nou. Aventse fet entre tant les tres acostumades amonestacions, es a saber la primera lo dia vuit del mes de Desembre, la segona lo dia tretse, la tercera dia vint de dit mes, y Any; y no avense descobert ningun impediment llegitim Jo Joan Fortane vicari de la Parroquial Iglesia de Castell de ases Bisbat de Lleyda, desposi en ella a Blasi Bernaus viudo de Catharina Vernaus ÿ Domenge solemnement casats, y fill llegitima de Francesch Bernaus; y de (?) de Castell de ases. Ab Maria Ponts y Planes filla de (?) Ponts y Gorothea Ponts; y Planes donsella de la dota parroquia; havent preguntat als dos; y tengut lo mutuo consentiment sent presents per ser coneguts Joseph Balles Regidor fill de Jaume Valles difunt fill solemne deixa Parroquia; y Pere Farres mestre de miñons fill de Pere Farres y de Serafina Farres natural de Almunia y Parroquià de Castelldeases.

1740

8) Jaume Vilella fadri pages ab Mariangela Vernaus: En lo dia dinou del mes de Abril de mil set cents coranta aventse fetas entant que se deya la missa major las tres amonestacions, es a saber la primera lo dia diset del mes de Abril la segona lo dia vuit; y la tercera lo dia dinou de dit mes y no avense descubert ningun impediment legitim Jo Joan Fortane vicari de esta Parroquial de Castell de asses Bisbat de Lleyda ab llicencia de Don Pedro Veyan Vicari General del mateix Bisbat desposi en la Iglesia solemnement per paraulas de present a Jaume Vilella fill llegitim y natural de Mariano Vilella difunt pages; y de Maria Vilella; y Baró conyuges de la Serra de Riaup (Rialb) Bisbat de Urgell vuy vivint part una. Ab Mariangela Vernaus donsella filla llegitima y natural de Joseph Vernaus; pages vuy vivint de Castelldeases; y de Mariangela Vernaus; y Queralt difunta tots Parroquians de dit poble; y avent preguntat als dos; y tengut lo mutuo consentiment sent presents per Testimonis Pere Farres mestre de miñons; y Parroquià de dit Iglesia; ý Francisco Sants fill de Miquel Sants; y Teresa Sans naturals; y fills de Castell de ases.

9) Pau Vernaus fadrí pages ab Angracia Ponts donsella: En lo dia sinch de Mars de mil set cents quoranta un avense fetas entretant que deya la Missa Major las tres amonestacions; es asaber la primera lo dia sinch de febre, la segona dia 12 de dit mes, y la tercera dia dinou de febre; y no avense descubert ningun impediment legitim Jo Joan Fortane vicari desta Parroquial de Castelldeases Bisbat de Lleyda desposi en la Iglesia solemnement per paraula de present a Pau Vernaus fadrí; fill llegitim ý natural de Francesch Vernaus difunt pages que era; y de Madalena Vernaus; y Ribe vuy vivint llegitimament casats Part una: Ab Angracia Ponts donsella filla llegitima; y natural de Joseph Ponts vuy vivint ÿ de Dorothea Ponts y Planes difunta pagesos; y Parroquians tots de dita vila y avent preguntat als dos; y tengut lo mutuo consentiment esent presents per testimonis Francisco Ribe; y Francesch Queralt los dos naturals de la mateixa vila.

10) Francisco Ribelles ab Maria Torrents y Ponsada: En lo dia vintiun de Maig de mil set cents quoranta; y un avense fetas las tres amonestacions entretant ques celebraba ya la missa major, es a saber la primera dia trenta de Abril; la segona dia primer de maig; y la tercera lo dia tres de dit mes; y no avense descubert ningun impediment llegitim Jo Joan Fortaner vicari desta Parroquial de Castell de ases Bisbat de Lleyda desposi en la Iglesia solemnement per paraulas de present a Francisco Ribelles fadrí pages fill llegitim; ÿ natural de Joseph Ribellas vuy vivint pages; y de Maria Ribelles; y Ribe difunta llegitimament casats Part una. Ab Maria Torrents donsella filla llegitima; y natural de Francesch Torrents difunt; y de Maria Torrents en aquell temps y ara Ribelles; y Pontada vuy vivint; tots Parroquians de dit poble y pagesos; y avent preguntat als dos y tengut lo mutuo consentiment sent presents per testimonis Francisco Farran menor; y Francisco Puigvert naturals de dita vila.

11) Pere Anton Bodet ab Geltrudes Nogue: En lo dia devuit de Juriol del Any mil set cents quoranta, y un tinguda la dispensa de las tres amonestacions del Sr. Don Pedro Vean Vicari General del Bisbat de Lleyda Jo Joan Fortane vicari de la Iglesia Parroquial de Castelldeasses desposi en lo castell dels Pares de Scala Dei solemnement per paraulas de present a Pere Anton Bodet fadrí pages fill llegitim, y natural de Pere Bodet, y de Marina Bodet difunts llegitimament casats Part una. Ab Geltrudes Nogue donsella filla llegitima; y natural de Miquel Nogué; y de Madalena Nogue llegitimament casats vuy vivint tots naturals de dita Parroquia; y avent preguntat als dos; y tengut mutuo consentiment essent presents per testimonis Pere Curco Batlle; y Francisco Queralt fills de dit poble.

12) Anton Corco ab Maria Angles: En lo dia deu de Agost de mil set cents quoranta; y un aventse fetes las tres amonestacions entretan se celebrava la missa major es a saber la primera dia onse de Juny la segona dia tretse de dit mes y la tercera dia divuit; y no avense discubert ningun impediment llegitim. Jo Joan Fortane vicari desta Parroquial de Castelldeases Bisbat de Lleyda he desposast en la Iglesia solemnement per Anton Corcó fadrí pages fill llegitim y natural de Joseph Corcó difunt; y de Agueda Corco; y Saltó vuy vivint llegitimament casats Part una. Ab Maria Angles donsella filla llegitima de Joseph Angles; y de Maria Angles; y Miret llegitimament casats vuy vivint tots naturals; y Parroquians de dit poble y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Feliph Gomes; y Pere Costafreda fadrí tots del mateix poble, han pres missa de Benedicció.

13) Pere Costafreda ab Madalena Farran: En lo dia dinou del mes de novembre de mil set cents coranta y un aventse fetes las tres amonestacions entre tant se celebraba la missa major es a saber la primera dia deu de Setembre; la segona dia diset de Setembre; y la tersera dia vintiun del mateix mes; y no aventse descubert ningun impediment llegitimm Jo Joan Fortane vicari desta Parroquial de Caselldeases Bisbat de Lleyda he desposat en la Iglesia solemnement per Paraules de present a Pere Costafreda fadrí pages fill llegitim; y natural de Ramon Costafreda; y de Maria Costafreda; y Arbones difunts llegitimament casats Part una. Ab Madalena Farran donsella filla llegitima de Francisco Farran major; y de Rosa Farran; y Vellbe vuy vivint tots naturals; y Parroquians de la mateixa Parroquia; y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Pere Corco Batlle; y Blasi Vernaus y han pres missa de Benedicció.

14) Joseph Espanyol ab Raymunda Solanes: En lo dia quinse del mes de Maig de mil set cents coranta dos avense fetes las tres amonestacions entretant se celebraba la missa major, la primera dia vintiquatre de febre, la segona dia vintisinch de dit mes; y la tercera dia quatre de Mars de dit Any; y no avense descubert ningun impediment llegitim Jo Joan Fortane vicari desta Parroquial Iglesia de Castell de ases Bisbat de Lleyda he desposat ab llicencia del señor vicari General Dn. Pedro Vehan en dit Iglesia per Paraulas de present a Joseph Español fadrí pages fill llegitim; y natural de Damiá Espanyol y de Rafela Espanyol; y Bardina llegitimament casats difunts naturals del lloch de Perafort Parroquia del Codony Arquebisbat de Tarragona part una. Ab Raymunda Solanes donsella filla llegitima de Batista Solanes vuy vivint y de Maria Paula Solanes; y Fort difunta de la vila de Vinaixa del mateix Arquebisbat de Tarragona y dit contrahents habitans en Castelldeases avent preguntat als dos tenent lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Miquel Ribelles; y Joseph Sants los dos fills de Castelldeases; prengueren missa de Benedicció.

15) Joseph Estale ab Mariangela Angles: En lo dia nou del mes de Desembre de mil seet cents quoranta dos avense fetes las tres amonestacions tant en la Parroqial Iglesia de las Borjas, com en la Parroquial de Castelldases en la misa majó en la ora del ofertori, que la primera fou dia vintivuit de Octubre, la segona dia vintinou del mateix mes; y la tercera dia primer de Novembre; y averse descubert impediment llegitim Jo Joan Fotane vicari de esta Parroquial Iglesia de Castell de Ases Bisbat de Lleyda he desposat en la Iglesia solemnement per paraules de present a Joseph Estale fadrí pages fill de Francisco Estale; y de Madalena Estale; y Farrerons difunts llegitimament casats part una. Ab la honesta Mariagna Angles donsella filla llegitima ÿ natural de Francisco Angles difunt; y de Elena Angles en aquell temps y ara Ribelles; y Costafreda de la vila de Castelldeases tots del mateix Bisbat; y avent preguntat als dos tenin lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Joseph Ribe; y Joseph Ribelles del mateix poble ÿ no han res missa de Benediccio, vuy dia dos de maig de mil set cents trenta tres han oyt missa de Benedicció.

16) Miquel Ribelles ab Ursola Vives: En lo dia quatre del Setembre de mil set cents quoranta quatre avense fetes las tres Amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpció de Castelldeases en la missa majó en lo temps del ofertori que la primera fou dia vintiquatre del mes de Agost de dit Any y la segona dia vinti vuit; y la tercera dia trenta del mateix mes y Any; y no avense descubert ningunt impediment llegitim Jo Joan Fortane parroco; y vicari de esta Parroquial Iglesia de Castelldeases Bisbat de Lleyda he desposat en la Iglesia solemnement per paraules de present a Miquel Ribelles fadrí pages fill llegitim; y natural de Joseph Ribelles vuy vivint; y de Maria Ribelles; y Ribé difunta llegitimament casats part una. Ab la honesta Ursola Vibes donsella filla de Pere Joan Bibes; y de Maria Vibes; y Sants llegitimament casats difunts tots de Castell de Asses, y del mateix Bisbat; y abent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presens per testimonis Joseph Ribé; y Anton Puig Redon cirurgia habitans en lo mateix lloch; y han pres missa de Benedicció.

17) Miquel Rebull ab Teresa Corco: Los capitols aprobaran en poder del Notaria de las Borjas Francisco Solsona. En lo dia vinti quatre del mes de June de mil set cents quoranta sinch havense fetes las tres Amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda en la missa majó en lo temps; y ora del ofertori, que la primera fou dia vintivuit del mes de Octubre de mil set cents quoranta quatre; la segona dia vintinou del mes de Novembre y la tercera dia trenta del mateix mes; y Any; y no havense descobert ningun impediment llegitim; Jo Joan Fortaner parroco y vicari de la dita Parroquia he desposat en la Iglesia solemnement per paraules de present a Miquel Rebull fadrí pages natural de La Vilella Alta Arquebisbat de Tarragona fill llegitim; y natural de Joan Rebull; y de Isabel Rebull y de Avelló llegitimament casats part una. Ab la honesta Teresa Corco donsella filla llegitima; y natural de Pere Corco vuy vivint; y de Maria Corcó; y Ricart difunta llegitimament casats tots de la vila de Castelldeases; y del mateix Bisbat; y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents testimonis Pere Costafreda pages de dit poble; y Antonio Puig Redon mestre cirurgia; prengueren missa de Benedicció.

18) Francisco Puigvert ab Agnamaria Queralt, y Farre: En lo dia sis del mes de Juny de mil set cents quoranta sinch havense fetes las tres Amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda en la missa majó en lo temps; y ora del ofertori que la primera fou dia vinti set de Maig la segona dia trenta del mateix mes; y la tercera dia sis de Juny del mateix Any; y no avense descubert ningun impediment llegitim; Jo Joan Fortane vicari de la mencionada Iglesia he desposat en la Iglesia solemnement per Paraules de present a Francisco Puigvert viudo deixat de Rosa Puigvert; y Bodet fill de Francisco Puigvert habitans que eran de Gincosa (Juncosa) Part una. Ab la honesta Agnamaria Farres; y Queralt viuda deixada de Pere Farres difunt filla de Andreu Queralt; y de Maria Queralt; y Molne vuy vivint fills; y Parroquians de CastelldeAsses y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Pere Costafreda; y Pere Joseph Ribe pagesos del mateix poble.

19) Ramon Queralt ab Agnamaria Corco: En lo dia sinch del mes de Novembre de mil set cens quoranta set avense fetes las tres Amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda en la Missa Majó en lo temps y ora del ofertori; y que la primera fou dia primer de octubre, la segona dia vuit; y la tercera dia quinse de dit mes ÿ Anÿ ÿ no avense descubert ningunt impediment llegitim jo Joan Fortane Presbitero ÿ vicari en dita Iglesia he desposat a las portas de dita Iglesia solemnement per paraules de present á Ramon Queralt fadrí pages natural de CastelldeAsses fill llegitim de Jaume Queralt y de Esperansa Queralt ÿ Triquell llegitimament casats Part una. Ab la honesta Agna Maria Corcó, y Ricart filla llegitima ÿ natural de Pere Corcó vuÿ vivint ÿ de Maria Corco ÿ Ricart difunta tots del present Poble de Castell de Asses ÿ del mateix Bisbat, ÿ Avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Joseph Ribelles Major de dies ÿ Joseph Roca pagesos del mateix Poble. Los capitols estan en poder de Francisco Solsona Notari de les Borjas blancas; y han pres missa de Benedicció.

20) Pere Joseph Bonet ab Josepa Pons: En lo dia tres del mes de Desembre de mil set cents quoranta set avense fetes las tres Amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del Poble de Castelldeasses en la missa Majó en lo temps ÿ ora del ofertori que la primera fou lo dia vintivuit de Octubre, la segona dia vintinou ÿ tercera dia primer de Novembre de dits mesos ÿ Anÿ ÿ no havense descubert ningun impediment llegitim jo Joan Fortane Pbro ÿ vicari en dita Iglesia he desposat per Paraules de present a Pere Joseph Bonet fadrí pages de CastelldeAsses fill llegitim ÿ natural de Francisco Bonet ÿ de Agueda Bonet ÿ Queralt llegitimament casats naturals de dit poble part una. Ab la honesta Josepa Pons donsella filla de Joseph Pons vuÿ vivint, ÿ de Dorothea Pons, ÿ Planes difunta habitans en dit poble de CastelldeAsses ÿ del mateix Bisbat ÿ avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment esent presents per testimonis Joseph Ribes ÿ Miquel rebull tots pagesos del mateix Poble. Los capitols estan en poder de Francisco Solsona Notari de las Borjas. Dia vuit de febre de mil set cens quoranta vuit pregueren missa de Benedicció.

21) Ramon Fontanet ab Margarida Fortane: En lo dita vinti sinch del mes de Mars de mil set sents quoranta vuit avense fetes las tres acostumades amonestacions en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del Poble de CastelldeAsses en la missa majó en lo temps ÿ ora del ofertori que la primera fou dia vinti sinch de febre, la segona dia tres de Mars ÿ la tercera ÿ ultima dia deu de Mars del dit mes ý Anÿ ÿ no avense descubert ningun impediment llegitim jo Joan Fortane Pbro ÿ vicari en dita Iglesia he desposat per paraules de present a Ramon Fontanet fadrí pages de castelldeAsses ÿ fill llegitim de Rafel Fontanet difunt ÿ de Agna Maria Fontanet en aquell temps ÿ ara Careres viuda vuy vivint llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia Part una. Ab la honesta Margarita Fortane donsella filla de Pere Fortane difunt pages del poble de Arahos Bisbat de Urgell ÿ de Monica Fortane ÿ Millat vuÿ vivint viuda llegitimament casats oriundos del mateix poble y avense preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Macia Mateu Regidor ÿ Pere Corco pagesos del mateix poble. Los capitols son en poder de Francisco Solsona Notari de las Borjas Blancas ÿ a deu de Maig del mateix Any oyren missa de Benedicció.

22) Francisco Costafreda ab Maria Mateu: En lo dia vinti vuit del mes de Juriol de mil set cens quoranta vuit avens fetas las tres acostumadas amonestacions; que la primera fou dia dos de Juný segona dia tres ÿ tercera dia nou del present Aný en la iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del poble de castelldeasses Bisbat de Lleÿda en lo temps ÿ ora del ofertori ÿ no avense descubert altre impediment sino es lo que fou dit pensat per nostre Santissim Pare Benedito desimo quarto que fou lo quart grau de consanguinitat asisti en lo matrimoni jo Joan Fortane presbitere ÿ vicari de CastelldeAsses que contrague: Francisco Costafreda fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Ramon Costafreda; y de Maria Costafreda; ÿ Arbones difunts llegitimament casats part una. Ab Maria Mateu donsella filla de Joan Mateu ÿ de Catarina Mateu ÿ Argelaga ý avense preguntat ans dos tenint lo mutuo consentiment; essen presens per testimonis Miquel Ribelles ÿ Francisco Ribes los dos pagesos de CastelldeAsses.

23) Joseph Español ab Maria Farre ÿ Virgili: En lo dia onse de Jane de mil set cens quoranta nou avense fetas las tres amonestacions acostumades que la ultima fou dia sinch de dit mes ÿ Anÿ en la Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del poble de Castelldasses Bisbat de Lleyda en lo temps ÿ ora del ofertori ÿ no avense descubert impediment ningunt jo Joan fortane Pbro ÿ vicari he desposat per paraules de present a Joseph Español viudo pages habitant en dit poble llegitim ÿ natural de Damia Español quondam y de Rafela Espanyol ÿ Bardina llegitimament casats difunts de una ÿ Maria Farre ÿ Virgili viuda deixada de Joseph Farre filla llegitima ÿ natural de Joseph Virgili quondam pages ÿ de Ursula Virgili conjuges difunts del lloch de Vila Llonga Arquebisbat de Tarragona de Part altra, ÿ avense preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essen presens per testimonis de Joseph Ribes pages ÿ Joseph Palleja mestre de miñons de Castell de Asses. Los Capitols son en poder del Notari Juliá de Lleyda.

24) Joseph Anton Roca ab Rosa Quintana: En lo dia vintisinch del mes de novembre de mil set cents quoranta nou avense fetes las tres acostumadas amonestacions en la missa majó en la ora del ofertori en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del poble de Castell de Asses; que la primera fou dia vintisis de Octubre, la segona dia vintivuit ÿ la tercera dia vintinou de dit mes ÿ Anÿ ÿ no avense descubert impediment ningunt jo Joan Fortane Pbro ÿ vicari e desposat per Paraules de present a Joseph Antoni Roca fadrí pages del poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, fill de Joseph Roca ÿ Antonia Roca ÿ Nadal llegitimament casats ÿ habitans en lo referit poble part una. Ab la honrada Rosa Quintana donsella filla de Francisco Quintana Farre ÿ de Coloma Quintana ÿ (Bote) tots vius llegitimament casats habitans en CastelldeAsses; ÿ avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Sabastia Farre ÿ Joan Farran fadrí ÿ tots de CastelldeAsses prengueren missa de Benedicció lo mateix dia.

25) Joseph Dolset ab Teresa Queralt: En lo dia vintiun del mes de Novembre de mil set cents sinquanta dos avense fetes las tres acostumadas amonestacions tant al Carras segons fe ÿ relacio del Sr. Rv. com en Castell de Asses per tres dies continuos immediats en la present Iglesia Parroquial a la ora del ofertori; que la primera fou dia quinse de Octubre Dominica vinti una despres Pentecostas; y la segona amonestacio dia vintidos de dit mes Dominica vintidos ÿ la tercera dia vintivuit de dit mes Änÿ ÿ no avense descubert ningunt impediment jo Joan Fortane Presbitero ÿ vicari he desposat per Paraulas de present a Joseph Dolset ÿ Pique fadrí pages del poble de Alcarras fill llegitim ÿ natural de Francisco Dolset vivint ÿ de Antonia Dolset ÿ Pique difunta Part una. Ab la honesta Teresa Queralt donsella del poble de Castell de Asses filla de Andreu Queralt difunt ÿ de Maria Queralt ÿ Molne vivint llegitimament casats del referit poble ÿ avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Anton Parises barbe ÿ Ramon Queralt pages de Castell de Asses y lo mateix dia prengueren missa de Benedicció.

26) Anton Pol ab Reymunda Valles: En lo dia tres del mes de Maig de mil set cens sinquanta tres avent fetes las tres acostumadas amonestacions per tres dias continuos immediats en la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses a la ora del ofertori; que la primera fou fia vintinou Dominica in Albis, la segona dia primer de Maig, ÿ la tercera lo dia tres de Maig, ÿ no avense descubert ningunt impediment y Tenguda la llicencia del Sr Vicari General yo Joan Fortane Presbitero ÿ vicari he desposat per Paraulas de Present a Anton Pol, y Bonet fadrí pages de la vila de Sanautja de Andorra llegetim y natural de Jacinto Pol y Catarina Pol ÿ Bonet de la dita vila ÿ Bisbat de Urgell Part una. Ab la honesta Raÿmunda Valles ÿ Ribe del poble de CastelldeAsses y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment essent presents per testimonis Josep Ribe Batlle. Anton Parises barber ÿ Ramons Angles estudiant ÿ dia 30 de junÿ de dit anÿ han pres missa de Benedicció.

27) Francisco Segura ab Gertrudes Queralt: En lo dia dotse del mes de Mars del Anÿ mil set cents sinquanta quatre avense fetes entretant que se deÿa la missa Major: tant en Grañena segons testificació del Señor Rv com en esta de CastelldeAsses las tres amonestacions es a saber: la primera lo dia de la Dominica de la Septuagesima, la segona lo dia de la Sestagesima, ÿ la tercera lo dia de la quinquagesima ÿ no avense descubert algunt impediment llegitim; yo Joan Fortane vicari de esta Parroquial Iglesia de Castell de Asses he desposat en ella solemnement per paraulas de present a Francisco Segura fadrí pages del Pobla de Grañena fill de Aleix Segura difunt ÿ de Maria Segura ÿ Guiu ÿ a Gertrudes Queralt donsella filla de Francisco Queralt ÿ de Maria Queralt ÿ Gomes difunta tots de aquesta Parroquia de Castell de Asses Bisbat de Lleyda. Avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment; sent present per testimonis coneguts Josep Ribe Batlle ÿ Miquel Ribelles tots pagesos de dit dit poble, ÿ dia vint de Maig del mateix Anÿ han pres missa de Benedicció.

28) Jaume Mora ab Maria Vellet: En lo dia vint del mes de Maig del Anÿ mil set cents sinquanta sinch. Avense fetes entretant que se celebrava la Missa Major las tres acostumadas amonestacions tant en Sidamunt segons relacio del Sr. Vicari General de Lleyda com en Castell de Asses; es a saber que la primera fou la Dominica de Resurrecció del Anÿ present; y les demes los dos dias de festa seguents; y no aventse oposat ni descubert algun impediment llegitim, jo Joan Fortane vicari de esta Parroquial Iglesia de Castell de Asses ÿ ab llicencia del Sr. Vicari general he desposat en ella solemnement per paraulas de present a Jaume Mora viudo deixat de Teresa Mora ÿ Triquell ÿ pages del present poble fill de Joseph Mora Major; ÿ de Margarida Mora llegitimament casats part una ÿ a Maria Vellet viuda deixada de Joseph Vellet pages de Sidamunt filla de Joan Amoros ÿ de Cecilia Amoros llegitimament casats ÿ habitans de Bellvis Bisbat de Urgell; y avent preguntat als dos tenint lo mutuo consentiment, sent presents per testimonis Joseph Angles ÿ Miquel Ribelles tots pagesos del present poble.

29) Joseph Mora ab Francisca Vellet: En lo dia vint del mes de Maig del Anÿ mil set cents sinquanta sinch. Avense fetes entretant ques celebrava la Missa Major las tres acostumadas Monicions tant en Sidamunt com en Castell de Asses; que la primera fou dia de Pasqua de Resurreccio del Anÿ present; y les demes los dos dias de festa seguents; y no aventse oposat ni descubert algun impediment llegitim, jo Joan Fortane vicari de esta Parroquial Iglesia de Castell de Asses ÿ tenguda la llicencia del Sr. Vicari general he desposat a Joseph Mora fadrí pages fill de Jaume Mora vivint; ÿ de Teresa Mora ÿ Triquell difunta llegitimament casats part una. Ab Francisca Vellet donsella filla de Joseph Vellet difunt; y de Maria Vellet ÿ Amoros vuy vivint del lloch de Sidamunt Bisbat de Solsona, ÿ avent preguntat als dos ÿ tenint lo mutuo consentiment, sent presents per testimonis Francisco Segura y Sebastia Farre pages de Castell de Asses.

30) Joseph Casanovas ab Maria Segura: En lo dia nou del mes de Novembre de mil set cents sinquanta sinch avense fetes las tres acostumadas amonestacions entretant que se celebrava la Missa Majó en lo temps del ofertori, es a saber la primera dia sinch de Octubre del present Anÿ la segona dia dotse del mateix mes; ÿ la tercera dia dinou en las dominicas vint, vintiuna, ÿ vintidos despres de Pentecostes ÿ no avense oposat, ni descubert ningun impediment llegitim jo Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposat solemnement per paraules de present a Joseph Casanovas fadrí pages del referit poble fill de Gabriel Casanovas vuÿ vivint ÿ de Teresa Casanovas ÿ Estragues difunta llegitimament casats habitant en dit poble Part una. Ab Maria Segura donsella filla de Miquel Segura pastó ÿ de Maria Segura ÿ Nogué llegitimament casats ÿ Parroquians de Castell de Asses los capitols foren firmats dia 30 de Agost en poder de Francisco Miró Notari de Lleyda, han pres missa de Benedicció. Estan en presents per testimonis Francisco Queralt Batlle ÿ Francisco Ribe Regidor ÿ Pagesos del referit Poble.

31) Vicent Cau ab Maria Gomes: Dia 20 del mes de febre de mil set cents sinquanta set avense fetes las tres acostumadas Amonestacions entretant ques celebraba la Missa Majó en lo temps del ofertori, es a saber, la primera lo dia de la Purificació de Maria, la segona lo dia de la Septuagesima ÿ la tercera lo dia de sestagesima del present Anÿ; ÿ no avense oposat ningunt impediment llegitim jo Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial he desposat solemnement per paraula de present ÿ ab llicencia del Señor Vicari General Ramon Pastoret Canonge de Lleyda a Vicent Cau fadrí pagès del Poble de Sidamunt Bisbat de Solsona fill de Ramon Cau vuÿ vivint ÿ de Maria Cau ÿ Penella pagesos de Sidamunt del Bisbat de Solsona llegitimament casats Part una. Ab Maria Gomes donsella filla de Felip Gomes difunt ÿ de Maria Madalena Gomes ÿ Querol vivint llegitimament casats del poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda Part altra. Oyren Missa de Benedicció; los capitols foren fets en poder del Notari Sagimon de Arbeca. Estan en presents per testimonis Francisco Queralt ÿ Joseph Pau pagesos de Castell de Asses.

32) Joan Segalas ab Maria Borras: Dia vintiquatre del mes de Abril de mil set cents sinquanta set avense fetes las tres acostumadas amonestacions entre tant ques celebravva la missa majó en lo temps del ofertori, és a saber la primera lo dia sis de Mars segona Dominica de Quaresma; la segona dia tretse del dit mes tercera dominica, la tercera dia dinou dia de Sant Joseph del present Anÿ; ÿ no avense oposat ningunt impediment llegitim ÿ ab llicencia del Sr. Vicari General Ramon Pastoret Canonge de la Santa Iglesia Chatedral de Lleyda jo Joan Fortane vicari de la Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposat solemnement per paraulas de present a Joan Segala fadrí fill llegitim ÿ natural de Manel Segalas ÿ de Catarina Segalas ÿ Batista llegitimament casats fadrí pages de la vila de Alins Bisbat de Urgell Part una. Ab la honesta Maria Borras donsella filla de Isidro Borras ÿ Antonia Borras ÿ Vibes naturals de Castell de Asses llegitimament casats del Bisbat de Lleyda; testimonis presents Pere Corco ÿ Francisco Segura pagesos del present poble; prengueren Missa de Benedicció lo mateix dia.

33) Jaume Pons ab Rosa Mateu: En lo dia vintivuit del mes de Maig de mil set cents sinquanta sinch avense fetes entretant ques celebraba missa Majó las tres acostumadas amonestacions en la present Iglesia Parroquial que la primera fou dia vintiset de Abril, la segona dia primer de Maig, ÿ la tercera dia tres de Maig del present mes ÿ Anÿ ÿ no avense oposat ni descubert ningunt impediment llegitim jo Joan Fortaner vicari de la referida Iglesia de Castelldeasses he desposat solemnement per paraulas de present a Jaume Pons fadrí pages de Castelldeasses fill de Joseph Pons vuÿ vivint ÿ de Dorotea Pons ÿ Bellve difunta llegitimament casats ÿ Parroquians de esta Parroquia Part una. Ý á Rosa Mateu donsella filla de Joan Mateu ÿ de Catarina Mateu ÿ Argelaga llegitimament casats tots de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, avent preguntat als dos, ÿ tenint lo mutuo consentiment sent presents per testimonis Jacinto Roca estudiant ÿ Ramon Borras fadrí del present poble ÿ lo mateix dia han pres missa de Benedicció.

34) Felip Bosch ab Maria Barbera: En lo dia primer del mes de Juny de mil set cents sinquanta sinch avense fetes entre tant ques selebraba la Missa Majó al temps del ofertori tant en Puigvert, segons relació del Regent cura, com en CaselldeAsses las tres acostumadas amonestacions, que la primera fou la Dominica primera despres de Pentecostes en la festa de la Sma. Trinitat ÿ la segona en la festa de Corpus Christi dia vintinou de Maig ÿ la tercera dia primer de Juny Dominica segunda despres de Pentecostes ÿ no avense oposat ni discubert ningunt impediment llegitim jo Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de CastelldeAsses he desposat solemnement per paraules de present a Felip Bosch fadrí pages fill de Jaume Bosch pages vuÿ vivint ÿ de Agueda Bosch ÿ Pons difunta llegitimament casats del poble de Puigvert Bisbat de Lleÿda Part una. Ab la honesta Maria Barbera donsella filla de Francisco Barbera ÿ de Maria Barbera ÿ Vives difunts ÿ llegitimament casats tots de Castell de Asses del mateix Bisbat, avent preguntat als dos ÿ tenint lo mutuo consentiment sent presents per testimonis Francisco Queralt Batlle ÿ Joseph Pau tots pagesos del present poble, ÿ lo dia vuit del mateix mes prengueren missa de Benedicció.

35) Marti Cassanovas ab Teresa Farre: En lo dia nou del mes de Novembre de mil set cents sinquanta sinch avense fetes las tres acostumades amonestacions, entre tant se celebrava la missa majó al temps del ofertori; que la primera fou dia 5 de Octubre dominica vint despres Pentecostes, la segona dia dotse del mateix mes dominica vintiuna ÿ la tercera dia dinou de Octubre dominica vintidos despres de Pentecostes ÿ no avense oposat ni discubert ningunt impediment llegitim jo Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposast solemnement per Paraulas de present a Marti Casanovas fadri pages de CaselldeAsses fill de Gabriel Casanovas vuy vivint ÿ de Teresa Casanovas ÿ Estragues difunta llegitimament casats; ÿ parroquians de la present Parroquia Part una. Ab Teresa Farre donsella filla de Joseph Farre pages de Castell de Asses ÿ de Rosa Farre ÿ Argelaga difunts llegitimament casats ÿ oriundos del mateix poble: Assistiren per testimonis Francisco Queralt Batlle ÿ Francisco Ribes Regidor ÿ pagesos. Los capitols se firmaren dia 30 de Agost del present Anÿ en poder de Francisco Miro Notari de Lleyda; han oit Missa de Benedicció.

36) Francisco Ribelles ab Theresa Vehà: Dia vinti sis del mes de Maig de mil set cents sinquanta set avense fetes las tres acostumadas Amonestacions al Poble del Alcano com en Castell de Asses entretant ques celebrava la Missa Majó en lo temps del ofertori; es a saber la primera fou en la Dominica Quinta Post Pascha; la segona en la solemnitat ÿ festivitat de Nostra Sr Jesu Christ; ÿ la tercera en la Dominica fra octava del Asemsio del present Anÿ; ÿ no avense manifestat ningun impediment llegitim yo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses; he desposat solemnement per paraulas de present a Francisco Ribelles viudo fill de Joseph Ribelles vuy vivint ÿ de Maria Ribelles ÿ Ribes difunta llegitimament casats tots del present poble de Castell de Assens Part una: Ab la honesta Theresa Vehà donsella del poble del Alcano filla llegitima ÿ natural de Pere Veha difunt ÿ de Agna Maria Veha ÿ (Verble) vivent llegitimament casats en lo mencionat poble del Cano Bisbat de Lleyda Part altra; prengueren Missa de Benedichció; testimonis aseñalats foren Francisco Farran ÿ Joseph Ribelles fadrí tots de Castell de Asses.

37) Magi Franquesa ab Maria Teresa Bernaus: dia vintiquatre del mes de Octubre de mil set cents sinquanta set avense publicades las tres acostumades amonestacions en lo temps del ofertori entre tan ques celebrava la missa Majó, que la tercera ÿ ultima fou dia vinti tres de Octubre Dominica vinti (tres) despres de Pentecostes; ÿ no avense oposat ningun impediment llegitim jo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposat solemnement ab llicencia del Sr. Vicari General, ý per Paraulas de present a Magi Franquesa fadrí pages habitant en CastelldeAsses fill llegitim ÿ natural de Jaume Franquesa ÿ de Victoria Franquesa ÿ Arriera del Pla de Cabra Arquebisbat de Tarragona Part una. Ab la honesta Maria Teresa Bernaus donsella filla de Andreu Bernaus vuÿ vivint ÿ de Francisca Bernaus difunta llegitimament casats oriundos de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda Part altra. Ÿ lo mateix dia prengueren Missa de Benedictio testimonis que foren cridats ÿ convocats foren Francisco Queral Pages de dit Poble ý Anton Ponses barber ý serurgia.

38) Francisco Queralt ÿ Antonia Angles: Dia nou de Mars de mil set cents sinquanta vuÿt avense publicades las tres acostumades amonestacions en lo temps del ofertori entre tant ques celebrava la Missa Majó; que la primera fou dia segon de febre dia de la Purificació de Maria Santissima, la segona dia sinch ÿ la tercera ÿ ultima lo dia dotse del mateix mes ÿ Anÿ ÿ no aventse oposat ningun impediment llegitim jo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia parroquians de Castelldeasses he desposat solemnement per Paraulas de present a Francisco Queralt viudo pages del present Poble fill llegitim de Macia Queralt ÿ de Geltrudes Queralt ÿ Dolset llegitimament casats ja difunts ÿ Parroquians de Castell de Asses Part una. Ab la honesta Antonia Angles ÿ Angles viuda deixada de Joseph Angles menor de dies filla de Francisco Angles ÿ de Mariagna Angles ÿ Arganÿ llegitimament casats difunts de la villa de Ull de Molins Arquebisbat de Tarragona Part altra. Testimonis presents en la expressió dels consentiments foren Joseph Ribe Batlle ÿ Jaume Vilella.

39) March Nogue ab Catarina Bonet: Dia dinou de Abril de Mil set cents sinquanta vuÿt avense publicades las tres acostumades amonestacions en lo temps del ofertori entra ant que se celebrava la missa Majó; que loa primera fou dia dos, la segona dia tres; ÿ la tercera dia nou del dit mes ÿ Anÿ ÿ no avense oposat ningun impediment llegitim jo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposat solemnement per Paraules de present a March Nogué fadrí pages fill de March Nogué difunt ÿ de Agnes Nogué ÿ Ribelles vivint llegitmament casats. Ab la honesta Catarina Bonet donsella filla de Francisco Bonet vuÿ vivint ÿ de Agueda Bonet ÿ Queralt difunta conjuges tots de Castell de Asses ÿ Bisbat de Lleyda part altra; ÿ lo mateix dia prengueren missa de Benedicció: testimonis que asistiren en dit matrimoni foren Ramon Queralt ÿ Jaume Vilella Pagesos del present poble.

40) Francisco Borras ab Ignasia Balles: Dia 4 de Junÿ de Mil set cents sinquanta vuÿt aventse publicadas las tres acostumadas amonestacions en lo temps del ofertori entra tant ques celebrava la Missa Majó, que la primera fou dia vintiun de maig festa de la Trinitat, la segona dia vinti sinch de dit mes dia de Corpus, la tercera dia vintivuit dominica infra octava; de dit mes ÿ Anÿ ÿ no avense oposat ningunt impediment llegitim jo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he desposat solemnement per paraulas de present a Francisco Borras fadri pages fill de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras ÿ Vibes llegitimament casats Part una; ab la honesta Ignacia Balles donsella filla de Joseph Balles ÿ de Madalena Balles ÿ Ribe conjuges difunts tots del mateix poble ÿ Bisbat Part altra; ÿ lo mateix dia prengueren missa de Benedicció. Testimonis que assistiren foren Francisco Ribe ÿ Pere Anton Bodet tots pagesos.

41) Joseph Cerda ab Esperansa Corco: dia tres de Setembre de mil set cents sinquanta vuit avense publicadas las tres acostumadas amonestacions en lo temps del ofertori entre tant ques celebrava la missa Majó que la primera fou dia vinti set de Agost, la segona dia vinti vuit de dit mes ÿ la tercera dia tres de Setembre de dit Anÿ ÿ no avense oposat impediment ningunt jo Pere Joan Fortane vicari de la present Iglesia Parroquial de Castell de Asses he despossat solemnement a Joseph Cerda fadrí pages fill de March Cerdá ÿ de Maria Cerda ÿ Sants difunts del poble del Cogul Bisbat de Lleyda Part una, ab la honesta Esperansa Corco filla de Francisco Corco ÿ de Mariagna Corco ÿ Florensa difunts del present poble de Castell de Asses. Testimonis foren Anton Montane ÿ Joseph Ribelles fadrí.

42) Josep Coll ab Theresa Ribellas: En la Parroquial yglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia tretse del mes de Matg del any mil set cents sinquanta y nou, havense publicadas las tres acostumadas amonestacions en lo temps del ofertori, entre tant, que se celebrava la missa conventual; que la primera fou dia quinse del mes de abril, la segona lo dia diset, y la tercera lo dia vint y dos de dit mes, y any; y no havence oposat ningun impediment llegitim Jo Fra Pau Mataró Religios del orde Sant Francesch; y regent en la present yglesia Parroquial de Castelldasens he desposat solemnement per paraulas de present á Joseph Coll fadrí pages fill llegitim y natural de Joseph Coll ÿ de Anna Maria Coll y Font conjuges difunts, y tots naturals del lloch de Brafim Arquebisbat de Tarragona, pero habitant lo contraent en lolloch de Hertesa Bisbat de Lleyda part una: Ab la honesta Theresa Ribellas donzella filla llegitima y natural de Miquel Ribelles, y Helena Ribellas, y Costafreda vivint conjuges, tots fills del present poble de Castelldasens, part altra; y lo mateix dia prengueren missa de Benedicció. Los testimonis que asistiren en dit matrimoni foren Joseph Ribas, y Joseph Pau Pagesos, y fills del present Poble.

43) Gaspar Sunyé ab Theresa Rebull y Corcó viuda: En la Parroquial yglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia deu del mes de Juny del any mil set cents sinquanta y nou, havense publicadas en la parroquial yglesia del present Poble las tres acostumadas amonestacions en lo temps del ofertori, entre tant, que se celebrava la missa conventual; que la primera fou dia tres del mes de Juny, la segona lo dia sinch, y la tercera lo dia deu de dit mes, y any; y no havence oposat ningun impediment llegitim Jo Fra Pau Mataró Religios del orde Sant Francesch; y regent en la present yglesia Parroquial de Castelldasens he desposat solemnement per paraulas de present á Gaspar Sunyé natural de Hertesa de Lleyda fill llegitim y natural de Esteva Sunyé difunt, y de Patronilla Sunyé y Boix vivint conjuges naturals de la ciutat de Barcelona, pero habitant lo contrahent en lo present lloch de Castelldasens part una = Ab la honesta Theresa Rebull y Corcó, filla llegitima y natural de Pere Corcó vivint, natural del present Poble, y de Maria Corcó y Ricart difunta conjuges natural del lloch del Canó Bisbat de Lleyda part altra. Los testimonis que asistiren en dit matrimoni foren Pere Anton Bodet, y Joseph Marcadal.

44) Thomas Queralt ab Elisabet Paluá: En la Parroquial yglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia vint y dos del mes de Setembre del any mil set cents sinquanta y nou, havense publicada en la parroquial Eglesia del present Poble la primera amonestació en lo temps del ofertori, entr tant que se celebrava la missa conventual, que fou lo dia setzé del present mes, y any; y no havence oposat ningun impediment llegitim Jo Fra Pau Mataró Religios del orde Sant Francesch; y regent en dita Parroquial yglesia; ab dispensa de las altres dos amonestacions de Senyor Vicari General, y ab la sua llicencia he desposat davant l'Església a Thomas Queralt fadrí del present poble, fill llegitim y natural de Andreu Queralt, y de Maria Queralt y Monne conjuges difunts del present poble part una = Ab la honesta Elisabet Paluá donzella del present poble filla llegitima y natural de Pere Paluá natural de (Farran) difunt y de Elisabet Paluá y Miró vivint conjuges y filla del present poble: Part altra. Los testimonis que assistiren a dit matrimoni foren Nicolau Ximenos, y Isidro Borrás. Y tambe prengueren missa de Benedicció.

45) Joan Farran ab Rosa Veyà: En la Parroquial Eglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia deu del mes de Octubre del any mil set cents sinquanta y nou, Ab dispensa de las tres acostumadas amonestacions de Senyor Vicari General; y ab la sua llicencia Jo Fra Pau Mataró Religios del orde Sant Francesch; y regent en dita Parroquial Eglesia he asistit al Matrimoni celebrat davant l’Església de Joan Farran fadrí del present poble fill llegitim y natural de Francisco Farran vivint; y de Rosa Farran y Bellvé conjuges difunta, Part una:= Ab la honesta Rosa Veyá donzella del lloch del Alcanó Bisbat de Lleyda filla llegitima y natural de Pere Veyá vivint y Anna Maria Veyá y Servé del lloch de Granyena Bisbat de Lleyda difunta conjuges: part altra; y lo dia onze de dit mes, y any prengueren missa de benedicció. Los testimonis que assistiren a dit matrimoni foren : Pere Costafreda; y Francisco Barbara tots dos fills del present Poble.

46) Ramon Granyó ab Rosa Mateu: En la Parroquial yglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia setze del mes de desembre del any mil set cents sinquanta y nou, havense publicadas en la parroquial yglesia del present Poble las tres acostumadas amonestacions en lo temps del ofertori, entre tant, que se celebrava la missa conventual; que la primera fou dia onze del mes de novembre Dominica vint y tres Postpentecostes, la segona la dominica vinty quatre y la tercera la dominica vint y sinch de dit any; y no havence oposat ningun impediment llegitim Jo Fra Pau Mataró Religios del orde Sant Francesch; y regent en dita Parroquial Yglesia he assistit al matrimoni celebrat davant la Iglesia de Ramon Granyó fadrí natural de la Vila de Cerós pero habitant en Castelldasens, fill llegitim y natural de Pere Joan granyó; y de Anna Maria Granyó y Laná llegitimament casats, y habitants en Castelldasens: part una. Ab la honesta Rosa Mateu donzella, filla del present poble, filla llegitima y natural de Maciá Mateu, y de Magdalena Mateu y Argelaga conjuges difunts, part altra. Los testimonis que assistiren a dit matrimoni foren: Pere Corcó; y Francisco Ribé; y tambe han pres missa de benediccio.

1760

47) Joseph Nogués ab Magdalena Ribellas: En la Parroquial yglesia de Nostra Senyora e la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda: dia dos del mes de gener del any mil set sents xixanta, havense publicadas las tres acostumadas amonestacions en la Parroquial yglesia de Sant Pere de Puixvert; y de Nostra Senyora de la Assumpció de dit poble de Castelldasens, en lo temps del ofertori, entre tant, que se celebrava la Missa conventual en las dos respectives parrochias, y en tres dias de festa, y no havence oposat ningun impediment llegitim: Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parrochia he acistit al matrimoni celebrat davant la yglesia de Joseph Nogués viudo natural del Poble de Puixvert de Lleyda, fill llegitim y natural de Epifanio Nogués, y de Maria Nogués y Malons conjuges difunts, y tots del Bisbat de Lleyda: part una: = Ab la honesta Magdalena Ribellas viuda natural del present poble, y filla llegitima, y natural de Pere Ribelles; y Francisca Ribellas y Costafreda conjuges difunts, part altra. Los testimonis que acistiren a dit matrimoni foren Joan Pons, y Antoni Ponsas.

48) Ramon Bonet Ab Maria Granyó: En la Parroquial Eglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de Lleyda, lo dia vint y set del mes de Gener del any mil set sents xixanta, haventse publicadas las ters acostumadas amonestacions en tres diumenges immediats antes del dia vint y set del dit mes de gener y any en dit Parroquial Eglesia de Castelldasens, en lo temps del offertori mentres se celebrava la Missa conventual; y no haverse oposat ningun impediment llegitim: Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch y Regent en dita Parroquia he acistit al Matrimoni celebrat davant la Eglesia de Ramon Bonet fadrí natural de dit Poble fill llegitim y natural de Ramon Bonet vivint, y de Mariangela Bonet y Gaya conjuges difunta, y Parroquians de Castelldasens part una. = Ab la honsta Maria Granyó donzella natural del poble de Cerós bisbat de Lleyda, pero habitant en Castelldasens filla llegitima y natural de Pere Joan Granyó, y de Anna Maria Granyó y Lana llegitimament casats y habitants en Castelldasens; part altra; y en lo mateix dia prengueren missa de bendiccio, y los testimonis que acistiren a dit matrimoni foren Pera Corcó; y Francisco Queralt.

49) Juan Pons Ab Francisca Curcó: En la Parroquial Eglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castell de ans bisbat de Lleyda, lo dia15 de Juny del añy mil set cents xixanta; haven publicadas las tres amonestacions en tres dias festius immediats antes de dia 15 de juny ÿ any en dita parroquial Iglesia, en lo temps del offertori mentres se celebrá la missa parroquial solemne; no haverse oposat ningun impediment llegitim; jo Anton Serret y Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he asistit al matrimoni celebrat davant la Iglesia de Juan Pons fadrí natural de dit poble, fill llegitim ÿ natural de Juan Pons vivint, y de Llucia Pons, conjuges ÿ Parroquians de dita Parroquia; Part una = Ab la honesta Francisca Curcó donsella natural del Poble de Castelldeans Bisbat de Lleyda, filla llegitima y natural de Joseph Curcó y de Teresa Curcó y Costafreda, llegitimament casats ÿ habitants en Castelldeans part altra, ÿ en lo mateix Interino prengueren missa de Benedicció ÿ los testimonis que acistiren del mateix foren Francisco Torne y Anton Ponses.

50) Batiste Guiu viudo ab Madalena Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de Lleyda, lo dia primer de Juriol del any mil set cents xixanta havent publicadas las tres amonestacions en tres dies festius immediats al primer dia de juriol en dita Parroquial Iglesia en lo temps del offertori mentres se selebra la missa Parroquial; no havense oposat ningun impediment llegitim; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia he acistit al Matrimoni celebrat davant la Iglesia de Batiste Guiu viudo; natural del Poble de Grañena fill llegitim y natural de Jacinto Guiu pagés y de Marina Guiu ÿ Preixens vivint conjuges ÿ Parroquians de la Parroquial de Grañena Bisbat de Lleida part una = Ab la honesta Madalena Queralt donsella natural del poble de Castelldeans Bisbat de Lleida filla llegitima natural de Francisco Queralt ÿ de Maria Queralt ÿ Gomes difunts, llegitimament casats ÿ havitans en castell de ans = Part altra; y en lo mateix Interin prengueren missa de Benedicció ÿ los testimonis que acistiren en dit Matrimoni foren Juan Costa de Grañena ÿ joseph Ribes.

51) Mateu Borrull ab Madalena Segura: En la Parroquial Eglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castell de ans bisbat de Lleyda, lo dia setse de Setembre del añy mil set sens xixanta aven publicadas las amonestacions, això es un per tres, com me fou consedit per lo molt Ill. Sr. Arcavisbe de Tarragona ÿ dita publicacio fou lo dia dotse de dit mes ÿ any, enun diumenge á la missa major ó conventual en dita Parroquial Iglesia; no avense oposat ningun impediment llegetim; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia, he acestit al matrimoni celebrat davant la Iglesia; de Matheu Rebull fadrí; natural del Poble de la Morera Bisbat de Tarragona fill llegitim de Pere Borrull ÿ Rosa Borrull y Dolset tots de la Morera = part una; Ab la honesta Madalena Segura doncella natural del poble de Torrevesses, filla llegitima natural de Miquel Segura ÿ Maria Segura tots de Torrevesses Bisbat de lleida ÿ parroquians en casell de Ans = Part altra, ÿ prengueren misa de Benedicció lo mateix dia. Testimonis Francisco Sans ÿ Anton Ponses.

Any 1761

52) Pau Curcó ab Catharina Catala: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del Poble de Castelldeans Bisbat de Lleÿda; lo dia catorse de Abril del añy mil set cens sexanta ÿ un; havense publicadas las tres acostumadas amonestacions, en tres festes succesivas entre tant que se celebraba los Divinos Oficis en las dos Parroquias es á saber en la de la Pobla de Ciervols, ÿ en la de Castelldeans, ab llicencia dels Sr. Vicari General respective; jo lo P. Fra Geroni Thomás Carmelita de la Agna. ÿ Rg. Obva.Regint la Cura de animas de dita Parroquial Iglesia he assistit al matrimoni celebrat, davant la Iglesia, de Pau Curcó fadrí pages natural de dit Poble de Castell de ans fill llegitim ÿ natural de Francisco Curcó ÿ Marianna Curcó ÿ Florensa conjuges difunts, Parroquians de dita Parroquia; part una; ab la honesta Chatarina Catala donzella filla llegitima, y natural de Jaume Cathalá; ÿ de Maria Cathala ÿ Queralt Pagesos conjuges del Poble de la Pobla de Cervols Archebisbat de Tarragona, part altra; y prengueren missa de Benedicció lo mateix dia; los testimonis foren Domingo Bodet pages natural de Castelldeans: ÿ Joan Sonÿer Mestre de casas natural de Juaneda.

53) Juan Montaña ab Josepa Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumció del Poble de Castell de ans Bisbat de Lleÿda; lo dia quinse de maig de mil set cens sixanta ÿ un; havense publicadas las tres acostumadas amonestacions, en tres festes succesivas entre tant que se celebraban los Divinos Oficis en las dos Parroquias es á saber en lo Poble de Asnurri Bisbat de Urgell ÿ en dita Parroquia Iglesia, Bisbat de Lleida; ab llicencia dels Sr. Vicari General respective; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de la Parroquial Iglesia de Castell de ans, he assistit al matrimoni celebrat, davant la Iglesia, de Juan Montaña fadrí natural de Asnurri fill llegitim de Gironi Montaña ÿ de Juana Anna Montaña conjuges de dita Parroquia = part una; ab la honesta Josepa Farre donsella filla llegitima de Joseph Farre ÿ de Maria Farre conyuges de Castell de Ans = Part altra ÿ prengueren missa de Benedicció; los Testimonis foren Tomas Queralt natural de Castell de ans ÿ Anton Poll natural de Andorra Bisbat de Urgell.


54) Joseph Gomis ab Maria Bernaus: En la Parroquial Iglesia del Poble de Castell de assens Patrona Nostra Sra de la Asumció Bisbat de Lleida lo dia quinse de Agost de mil set cens xixanta ÿ hu havense publicades las tres amonestacions en la misa dominica de tres dies festius entre tant que se celebravan los Divinos Oficios en las dos Parroquias; es a saber de la Vila de Cornudella Arcabisbat de Tarragona y en la dita Parroquial Iglesia del poble de Castell de Assens Bisbat de lleida ab llicencia del Sr. V. General respective Jo Anton Serret y Riu vicari de dita Parroquial Iglesia de Castell de Assens he asistit al matrimoni celebrat, davant la Iglesia, de Joseph Gomis fadrí; natural de Cornudella fill llegitim ÿ natural de Joseph Gomis ÿ de Teresa Gomis ÿ Macip vivint de pastura; ab la honesta Maria Bernaus filla llegitima de Blai Bernaus ÿ de Catharina Bernaus del lloch de Castell de assens Bisbat de lleida = part altra; ÿ prengueren misa de Benedicció. Los testimonis foren Bisent Ribelles ÿ Pau Bernaus, los dos fadrins; tots de Castell de assens. Aixi es.

55) Agustí Sabater ab Maria Casanovas: En la Parroquial Iglesia del Poble de Castell de assens Patrona Nostra Sra de la Asumció Bisbat de Lleida lo dia 13 de Octubre de mil set cens xixanta ÿ hu; havense publicades les tres amonestacions en la misa solemne de tres dies festius entre tant que se celebrava los divinos officis en dita Parroquial Iglesia; Jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he asistit al Sant matrimoni celebrat, davant la Iglesia, de Agustí Savater viudo fill llegitim de Pau Sevater ÿ de Maria Sevater tots del Arquebisbat de Tarragona, part una; Ab la honsta Maria Casanoves donsella filla llegitima de Gabriel Casanoves ÿ de Teresa Casanoves del Poble de Castell de ans Bisbat de Lleida part altra. Los testimonis son Jacinto Valles pages de dit lloch de Castell de ans ÿ Josep Sans. Aixi es.

56) Llurens Roca ab Maria Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. de la Assumcio del Poble de Casell de ans Bisbat de lleida; lo dia vintinou de Novembre de mil set cens xixanta ÿ hu; havense publicadas las tres Amonestacions en la missa solemne en tres dies festius mentres se celebravan los Divinis officis de dita Parroquial Iglesia jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he acistit al Sant Matrimoni celebrat, davant la Iglesia, de Llurens Roca fadrí fill llegitim de Joseph Roca ÿ Antonia Roca tots Parroquians de dita Parroquia: part una; ab la honesta Maria Costafreda donsella filla llegitima de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida = part altra ÿ prengueren missa de Benedicció; los testimonis foren Macia Ferran ÿ Juan Ferran, tots de dita Parroquia. Aixi es.

1762

57) Macia Ferran ab Tecla Capdevila. En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. de la Assumcio del Poble de Casell de ans Bisbat de lleida; lo dia vinti ÿ hu de mars de mil set cens xixanta ÿ dos; havense publicadas las tres amonestacions en la missa solemne en tres dies festius al temps del aufertori: jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he acistit al Sant Matrimoni selebrat, davant la Iglesia, de Macia Ferran fadrí fill llegitim de Francisco Ferran ÿ de Rosa Ferran ÿ Ballvert tots avitants en Castell de ans = part una; ab la honesta Tecla Capdevila doncella; filla llegitima ÿ natural de Miquel Capdevila ÿ de Catharina Capdevila ÿ Odena pagesos de la Vila de la Espluga de Francolí Bisbat de Tarragona = part altra; ü prengueren la misa de Benedicció. Los testimonis foren Pere Costafreda ÿ Joseph Mora tots de dita Parroquia de Castell de ans Bisbat de Lleida. Aixi es.

58) Martí Casanoves viudo, ab Maria Xipalli: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. de la Assumcio del Poble de Casell de ans Bisbat de lleida; lo dia vinti ÿ sis de mars de mil set cens xixanta ÿ dos; havense publicadas las tres amonestacions en la missa solemne en tres dies festius al temps del aufertori: jo Anton Serret ÿ Riu Pbre. vicari de dita Parroquial Iglesia he acistit al Sant Matrimoni selebrat, davant la Iglesia, de Martí Casanoves viudo fill llegitim ÿ natural de Grabiel Casanoves ÿ de Theresa Estragues tots abitans en Castell de asens = part una; ab la honesta Maria Xipalli donsella filla de Joseph Xipalli ÿ de Mariagna Codina; tots del lloch de Fundarella Bisbat de Solsona, part altra; ÿ prengueren la missa de Benedicció; los testimonis foren Francisco Barberá ÿ Bicen Ribelles tots de la Parroquial de Castell de assens Bisbat de Lleida. Aixi es.

59) Pere Joseph Revull ab Esperansa Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. de la Assumcio del Poble de Casell de ans Bisbat de lleida; lo dia dinou de Setembre de mil set cens xixanta ÿ dos; havense publicadas las tres amonestacions en la missa solemne en tres dies festius al temps del aufertori: jo Anton Serret ÿ Riu Pbre. Ÿ vicari de dita Parroquia he acistit al Sant Matrimoni selebrat, davant la Iglesia, de Pere Joseph Revull fadrí fill llegitim de Miquel Ravull difunt ÿ de Theresa Ravull ÿ Curcó, tots avitans en Casell de asens = part una; ab la honesta Esperansa Ribes donsella filla de Joseph Ribes ÿ Antonia Ribes llegitimament casats ÿ Parroquians = part altra ÿ prengueren la missa de Benedicció. Testimonis Joseph Ribe ÿ Ramon Queralt Parroquians: Aixi es.

1763

60) Bicens Ribelles ab Maria Sans: En lo dia quatre de Abril de mil set cens xixanta ÿ tres jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; despres de haver publicadas las proclamas en tres dies festius al temps ÿ hora del offertori á la missa major, segons orde ÿ costums dels Sagrats Canons; he acistit á la celebracio del Sant Matrimoni per ý contra Bicens Ribelles fadrí pages; fill llegitim ÿ natural de Miquel Ribelles major ÿ de Alena Ribelles ÿ Costafreda tots de la present Vila, part una = ab la honesta Maria Sans doncella filla llegitima ÿ natural de Francisco Sans ÿ de Maria Sans ÿ Queralt; tots de dita vila = part altra; ÿ dits contrahens foren exeminats en lo nessesari medi ÿ precepte reveren la missa de Benedicció, en lo temps no prohivit per la Iglesia nostra mare. Testimonis per mi cridats ÿ coneguts foren Ramon Fontanet ÿ Jaume Mora, tots de la present vila; y perque consti firmo lo present vui dia ÿ any ja calendat: aixi es Anton Serret Vicari.

61) Anton Ximenos ab Magdalena Griño: En lo dia vinti y tres de Maig de mil set cens xixanta ÿ tres jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida, he publicat las tres canonicas amonestacions en tres dies festius distins al temps ÿ hora de la Missa Major al temps ÿ hora del Ofertori; la primera fou lo dia dal dit; la segona la Dominica de la Stma. Trinitat ÿ la ultima en lo dia de Corpus Christi de dit any: ÿ no averse opussat ningun impediment edient, ni detriment, ÿ entes lo mutuo consentiment depart dels dos he assistit a la Celebració del Sant Matrimoni; per y entre anton Ximenos fadrí fill llegitim ÿ natural de Juan Ximenos ÿ de Magdalena Ximenos ÿ Farres difuns en Puiggros tots del precent Bisbat = part huna, ab la honesta Magdalena Griño doncella filla llegitima ÿ natural de Juan Griño ÿ Agnamaria Griño ÿ Lana; tots de Castelldassens = part altra; ÿ dits contrahents foren examinats en lo nessesari necesitate medii ÿ pregunta; prengueren missa de Benedicció, en temps no prohivit per la Iglesia Nostra mare, testimonis per mi cridats: ÿ coneguts forent Francisco Farran major ÿ Pere Segura pagesos de la present Vila; ÿ peraque constie firmo lo present vui dia dotse de Juny de dit añy: Aixi es Anton Serret Vicari.

62) Anton Vallet ab Elisabet Mora: En lo dia nou de Octubre de mil set sens xixanta ÿ tres jo Anton Serret ÿ Riu Pbre. ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra. de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida; he assistit a la celebració del Sant Matrimoni celebrat davant la Iglesia; per ÿ entra Anton Vallet fadrí, fill llegitim ÿ natural de Joseph Vallet difunt ÿ de Maria Vallet ÿ Mora avui vivint en Vellvis Bisbat de Urgell, ÿ ara en Castelldassens Bisbat de Lleida = part una: ab la honesta Elisabet Mora doncella filla llegitima ÿ natural de Jaume Mora vivint, ÿ de Tharesa Mora difunta, conjuges en Caselldasens = part altra. Tot lo referit ho lo observat despues de corregudas las tres canonicas amonestacions en tres dies festius distints al temps ÿ hora del offertori á la missa major; ÿ dich que no inspirá ningun impediment impedient, ni detriment ÿ dits contrahens foren examinats en lo necessari amb la urgència dels preceptes; prengueren missa de Benedicció en temps no prohivit per nostra mare la Iglesia. Testimonis per mi cridats ÿ coneguts; per tot lo referit foren Grabiel Queralt ÿ Joseph Riber tots de la precent Vila ÿ paraque constie firmo lo present vui dia ÿ any ja calendat: Aixi es Anton Serret vicari.

Any 1764

63) Jaume Griño ab Margarida Noguer: En lo dia vintidos de Janer de mil set sens xixanta ÿ quatre, jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida; despres de aver corregudas las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distints á la missa solemne, al temps ÿ hora del Offertori; no havense hopussat ningun impedient inpedient,ni detriment, ÿ entes lo mutuo consentiment dels dos contrahens; he assistit a la celebració del Sant Matrimoni; per ÿ entra Jaume Griño fadrí fill llegitim ÿ natural de Damiá Griño viudo ÿ de Rosa Griño ÿ March difunta; tots evitans en la vila de Artesa Bisbat de lleida = part una; ab la honesta Margarida Nuguer doncella filla llegitima ÿ natural de March Nuguer mayor difunt; ÿ de Ignes Nuguer viuda tots de Castelldassens part altra; ÿ dit contrahens foren examinats en la necessari amb la urgència dels preceptes; prengueren missa de Benedicció en temps no prohivit per nostra mare la Iglesia. Testimonis del referit per mi cridats ÿ coneguts foren Joseph Ribelles mayor, ÿ Jaume Pons; tots de la vila de Castelldasses ÿ peraque constie firmo lo present,vui dia ÿ any ja calendat. Aixi es Anton Serret vicari.

64) Sabestia Jove ab Isabel Ugué: En lo dia dinou de fabre de mil set cens xixanta ÿ quatre jo Anton Serret vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; despues de aver corregudas las tres Canonicas Amonestacions en tres dies festius distints a la missa solemne al temps ÿ hora del Offertori no havense oppossat ningunt Impediment inpedient, ÿ actuant de mutuo consentiment dels contrahens; com també examinats lo nessesari amb la urgència dels preceptes; observant tot lo que mana lo S.C.Tno. he assistit a la celbració del sant Matrimoni davant la Iglesia; per ÿ entre Sabestia Jove viudo dexat de Maria (Dera anguas) conjuges en la vila de Aspa del mateix Bisbat de Lleida part una; ab la honesta Isabel Ugué doncella del Poble de Moncla (Montclar) Arxipestrat de Agé ÿ evitan en Castelldasens filla llegitima de Joseph Ugué ÿ de Llucia Ugué conjuges ÿ difunts = part altra; advertechs que las tres amonestacions foren denunciadas, un per tres, si he escrit en tres dies festius, pero ha estat un advertidament; y averles denunciat, un per tres, fou ab llicencia del Sr. Vri. General, com consta; testimonis pera mi cridas foren Francisco Meseguer Apotecari ÿ Joseph Pau pages; tots de la vila de Castelldassens, ÿ peraque constie firmo lo present vui dia ÿ any ja calendat. Aixi es Anton Serret vicari.

65) Joseph Simo ab Lehonor Riber: En lo dia vinti ÿ sis de Fabrer de mil set cens xixanta ÿ quatre; jo Anton Serret Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Caselldasens Bisbat de Lleida; despues de haverse publicat las tres Canonicas amonestacions entre dies festius distints a la Missa Solemne al temps ÿ hora del Offertori, he assistit a la celebració del Sant Matrimoni, davant la Iglesia, per ÿ entre Joseph Simo fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Jaume Simó ÿ de Magdalena Simó ÿ Cau conjuges en Fondarella Bisbat de Solsona = part una: ab la honesta Llehonor Riber doncella filla llegitima ÿ natural de Francisco Riber ÿ de Magdalena Riber ÿ Gort conjuges en Castelldasens = part altra; dits contrahents foren examinats en lo nessesari amb la urgència dels preceptes, ÿ dits prengueren Missa de Benedicció; testimonis per tot lo referit foren Jaume Mora ÿ Martí Casanoves pagesos en Castelldasens; ÿ paraque constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja calendat, Aixi es Anton Serret Vicari.

66) Francisco Fontané ab Antonia Sans: En lo dia vinti ÿ set de Fabre de mil set cens xixanta ÿ quatre; jo Anton Serret Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Caselldasens Bisbat de Lleida; despues de haverse publicat las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distints a la Missa Major al Offertori; he assistit a la celebració del Sant Matrimoni, davant la Iglesia, practicat ÿ concordat per gracia del Esperit Sant per ÿ entra Francisco Montané fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Anton Montané ÿ de Francisca Montané ÿ Reduany difunts tots de la Morera Arcavisbat de Tarragona = Part una; ab la honesta Antonia Sans Doncella filla llegitima de Manuel Sans ÿ de Margarida Sans difuns tots de Santa Creus Bisbat de Urgell = Part altra. Tot ho so obserbat conforme mana lo S. C. T. ÿ ab llicencia del Sr. Vr. General Dr. Dn. Agusti Montull com consta averme donat llicencia pera acistir en dita celebració per averse criats los dos contrahens de edat de criatures fins lo estat present, en esta de Castelldases; forent examinats ÿ aprovats per mi en Doctrina Christiana y prengueren la missa de Benedicció. Testimonis per mi cridats forent Anton Bodet ÿ Andreu Anglada habitans en esta de Castelldases dia ÿ any ja calendat; aixi es Rnt. Anton Serret vicari.

67) Maciá Tomas ab Maria Pau: En lo dia vinti y set de Fabre de mil set sens xixanta y quatre; jo lo Rnt. Anton Serret y Riu Pbre y Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida; despues de aver publicat las tres amonestacions en tres dies festius distins a la missa major al temps del Offertori he asistit á la celebració del Sant Matrimoni de Maciá Thomas fadrí fill llegitim de Joseph Thomas y de Antonia Thomas y Vilella conjuges del Poble de Aspa Bisbat de Lleida = Ab la honesta Maria Pau doncella filla de Joseph Pau ÿ Agueda Pau y Bosch tots de Castelldases = part altra; tot ho so observat com mana lo S. C. T. prengueren missa de Benedicció. Testimonis per mi cridats foren Bisent Cau y Joseph Masegé tots Parroquians; dia ÿ any ja calendat. Aixi es Anton Serret Vicari.

68) Francisco Capdevila ab Mariangela Bonet: Lo dia sis de Maig de mil set sens xixanta y quatre jo lo Rnt. Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldases Bisbat de Lleyda; despues de haver publicat las tres acostumades amonestacions en tres dies festius distints a la missa major al temps del Offertori, he acistit ála celebració del Sant matrimoni; per y entra Francisco Capdevila fill llegitim ÿ natural de Pau Capdevila y Antonia Capdevila llegitimament casats en la vila de Llorens Archabisbat de Terraga = part una; ab la honesta Maria Angela Bonet filla llegitima de Ramon Bonet ÿ de Maria Angela Gayá llegitimament casats ÿ Parroquians de la Iglesia Parroquial de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Caselldases = part altra. Tot ho he observat ab llicencia de mon superior com consta; ÿ també com maná lo S. C. T. prengueren misa de benedicció. Foren testimonis per mi cridats ÿ coneguts Joseph Simó ÿ Pere Joseph Bonet tots parroquians; dia ÿ any ja calendat. Aixi es. Anton Serret Vicari.

69) Ramon Xipalli ab Antonia Casanoves: Lo dia quinse de Octubre de mil set sens xixanta y quatre jo lo Rnt. Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldases Bisbat de Lleyda; despues de haver publicat las tres acostumades amonestacions en tres dies festius distints a la missa major al temps ÿ hora del Offertori, he acistit ála celebració del Sant matrimoni; per y entra Ramon Xipalli fadrí pages; fill llegitim ÿ natural de Joseph Xipalli difunt ÿ de Mariagna Xipalli difunta llegitimament casats ÿ evitans en la vila de Fondarella Bisbat de Solsona = part una; ab la honesta Antonia Casanoves doncella filla llegitima ÿ natural de Grabiel Casanoves ÿ de Theresa Casanoves difunta llegitimament casats y Parroquians de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida = Part altra. Tot ho he observat ab llisencia de mon superior, com consta ÿ també com mana lo S.C.T. ÿ prengueren missa de Benedicció lo mateix dia ÿ any ja calendat. Forent testimonis per mi cridats ÿ coneguts Joseph Riber ÿ Francisco Farran major tots de dita vila de Castelldases; dia ÿ any la calendat; Aixi es Rnt. Anton Serret ÿ Riu Pbre y Vicari.

Any 1765

70) Francisco Masaguer ab Sarafina Farres: En lo dia vintinou de Abril de mil set cens xixanta sinch, jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari e la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida: despues de aver publicat las Proclamas, un per tres, dia vintivuit de dit mes ÿ any; obtenint la llicencia del mol Hle. Sr. V. Gl. com consta en dit dia vintivuit he publicat ditas Proclamas ála missa Major al temps ÿ hora del Offertori ÿ no havense opossat ningun impedient Impedient; ni detriment; he acistit á la celebració de dit Sant Matrimoni dia vintinou dal dit per ÿ entra Francisco Masaguer fadrí Apotecari fill de Joseph Masaguer ÿ Margarida Fort naturals de la Vila de Capafonts Archebisbat de Tarragona, part una = ab la honesta Josefina Farres doncella filla de Joseph Farrés ÿ Maria Farres difuns naturals de Castelldasens Bisbat de Lleida, part altra = ÿ dits contrahens los he examinat de Doctrina Christiana observant tot lo que mana lo Segrat C. de T. foren testimonis per mi cridats ÿ coneguts Francisco Queralt ÿ Juan de la figera evitans en Castelldasens dia ÿ any ja calendats: Aixi es Anton Serret Vicari.

71) Juan Brague ab Maria Farrer: En lo dia vinti set de Maigt de mil set cens xixanta sinch, jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari e la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida: despues de aver publicat las Proclamas, en tres dies festius distints á la missa al temps ÿ hora del Offertori, he asistit al Sant Matrimoni, per y entra Juan Brague fadrí fill llegitim de Juan Brague ÿ de Maria Tharesa Brague ÿ Carvonoll difunta tots de Mullerusa Bisbat de Solsona = es una parte; ab la honesta Maria Farrer doncella filla llegitima de Sabestia Farrer ÿ de Magdalena Farrer tots de Castelldasens Bisbat de Lleida = es altra parte ; també los examine de Doctrina Christiana ÿ los encontre habils en lo necessari amb la urgència dels precepte; Observant tot lo que mana lo S. C. R. prengueren missa de Benedicció. Foren Testimonis per mi cridats Juan Juliá sastre ÿ Ramon Griño pages tots de Castelldasens; ÿ perque constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja calendat: aixi es Antoni Serret Vicari.

72) Joseph Ribelles Ab Magdalena Matheu: En lo dia dos de juriol de mil set cens xixanta sinch, jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari e la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida: despues de aver publicat las tres amonestacions acostumadas en tres dies festius distints á la missa al temps ÿ hora del Offertori, he asistit al Sant Matrimoni, per y entra Joseph Ribelles menor fadrí, fill llegitim ÿ natural de Joseph Ribelles major ÿ de Maria Ribelles tots de la precent Vila = ab la honesta Magdalena Matheu doncella filla de Juan Matheu ÿ Catharina Matheu difunta tots de la precent Vila; foren examinats de doctrina christiana, ÿ los encontri avils en lo necessari amb la urgència dels precepte; prengueren missa de Benedicció; los testimonis per mi cridats ÿ coneguts foren Jacinto Valles y Francisco Costafreda tots de la present Vila: aixi es Anton Serret Vicari.

73) Macia Matheu ab Antonia Ribelles: En lo dia sinch de desembre de mil set cens xixanta sinch, jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari e la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida: despues de aver publicat las tres Canonicas amonestacions com mana lo Sagrat Concili de Tto. en tres dies festius distints á la missa al temps ÿ hora del Offertori en la missa major ó conventual; per y entra Macia Matheu fadrí fill llegitim y natural de Juan Matheu y de Catharina Matheu difunta tots de la precent Vila part una = Ab la honesta Maria Antonia Ribelles doncella filla llegitima ÿ natural de Francisco Ribelles ÿ de Maria Ribelles difunta conjuges en Castelldases = part altra; he acistit en la celebració del Sant Matrimoni de dits contrahens; estan empero primerament examinats de Doctrina Christiana en lop necessari amb la urgència dels precepte; com y també confessats ÿ combregats en dita Iglesia; testimonis del referit foren Francisco Sans ÿ Miquel Ribelles, tots de la precent vila; ÿ peraque constie firmo la precent vui dia y any ja calendat: Aixi es Anton Serret Vicari.

SORTIRSORTIR