tornarTORNAR

MATRIMONIS CASTELLDANS 1766-1775

 

MATRIMONIS CASTELLDANS 1766- 1773

PÀGINA

DATA

CONJUGES

TESTIMONIS

CAPELLÀ

375

20-5-1766

FARRAN MIRÓ PERE

BERNAUS PONS JOSEPHA

PERE COSTAFREDA major

JOSEPH SIMÓ

ANTON SERRET RIU

375

22-5-1766

DANÉS RIPOLL PERE

RIBELLES MADALENA

SEBASTIÁ FARRER

RAMON BONET (menor)

ANTON SERRET RIU

376

25-5-1766

BERNAUS PONS BLACI (menor)

BONET THARESA

BERNAUS BLACI major

JUAN PONS

ANTON SERRET RIU

377

23-9-1766

FARRES QUERALT JUAN

PALUART MIRÓ FRANCISCA

JOSEPH MARTINES

JUAN JULIÁ

ANTON SERRET RIU

377

5-12-1766

CURCÓ COSTAFREDA JOSEPH

ROCA NADAL ANTONIA

PERE ANTON BODET

FRANCISCO FARRANT

ANTON SERRET RIU

378

2-6-1767

LLEDO ANGUERA JUAN

RIBELLES VIVES MARIA

JOSEPH ROCA

ISIDRO BORRÁS

ANTON SERRET RIU

379

25-8-1767

BERNAUS JOSEPH

RIBES MARIA

JOSEPH RIBER

JUAN PONS

ANTON SERRET RIU

380

20-9-1767

ALDOMÁ FOLGUERA RAMON

RIBER FREXINET ROSALIA

GERONI BORRAS

GRAVIEL QUERALT

ANTON SERRET RIU

381

28-9-1767

GUIU PERE

BONET ANTONIA

JOSEPH RIBER

ANTON PONCES

ANTON SERRET RIU

381

27-3-1768

SEGURA NOGUER PERE

COSTAFREDA FARRAN MADALENA

PERE ANTON BODET

MACIÁ FARRAN

ANTON SERRET RIU

382

8-5-1768

RIBER GORT MIQUEL

MORERA MADALENA

MIQUEL MATHEU

RAMON BONET major

ANTON SERRET RIU

383

27-5-1768

BODET PERE ANTON

PONS AMORÓS ANTONIA

JUAN LLEDÓ

BENTURA FUSTER FARRÉ

ANTONI SERRET RIU

383

11-7-1768

FUSTER VISCARRI FRANCISCO

VILELLA BERNAUS FRANCISCA

JACINTO BODET

ANTON BODET

ANTONI SERRET RIU

384

18-9-1768

ARCAL CATHALÁ FRANCISCO

BORRÁS VIVES URSOLA

JUAN LLEDÓ

FRANCISCO BARVERÁ

ANTONI SERRET RIU

386

16-10-1768

NOGUER JOSEPH

COSTAFREDA MATHEU MADALENA

PERE COSTAFREDA

PATRICI BERNAUS

ANTONI SERRET RIU

387

28-10-1768

RIBELLES MARCH JOSEPH

GOMÉS QUERALT MADALENA

FELIS CAU

FRANCISCO COSTAFREDA

ANTONI SERRET RIU

387

30-11-1768

JOU MANONELLES MATHEU

SANS COSTAFREDA ROSA

JACINTO VALLES

JOSEPH ROCA

ANTONI SERRET RIU

387

21-12-1768

FARRAN DOMENECH MIQUEL

PAU BOSCH THARESA

BICENT CAU

FELIS CAU

ANTONI SERRET RIU

388

22-1-1769

BRICHS JOSEPH

RIBELLESMARCH JOSEPHA

ANTON PONCES

FRANCISCO ANGLES

ANTONI SERRET RIU

389

19-3-1769

SEGURA NOGUER FRANCISCO

FUSTER VISCARRI THARESA

JOSEPH MERCADAL

FRANCISCO MASAGUER

ANTONI SERRET RIU

389

15-8-­1769

TOST CATALA SEBASTIÁ

SEGURA NOGUER THERESA

JAUME GRIÑO

FRANCISCO FUSTER

ANTONI SERRET RIU

390

21-9-1769

RAMON JAUME

DOMENCH QUADRAT FLORENTINA

FRANCISCO QUERALT

MIQUEL QUADRAT

ANTONI SERRET RIU

391

10-9-1769

CASANOVES ESTARAGUÉ SEBASTIÁ

CURCÓ FLORENSA MARIA

JOSEPH MERCADAL

JUAN MIQUEL

ANTONI SERRET RIU

391

20-1-1770

COSTAFREDA FARRAN SEBASTIA

GOMÉS QUERALT FRANCISCA

FELIS CAU

FRANCISCO VERNAUS

ANTONI SERRET RIU

392

14-1.1770

BONET PERE JOSEH

GRIÑÓ LANA THERESA

JOSEPH MERCADAL

JOSEP ROCA

ANTONI SERRET RIU

393

15-5-1770

ALENTORN PREXENS PASQUAL

SANS BARROFET MARIA

FRANCISCO SEGURA major

JOSEPH BARROFET

ANTONI SERRET RIU

394

13-6-1770

SALTO RIBELLES JOSEPH

NUGUER ROSA

FRANCISCO ANGLES

FELIP MATHEU

ANTONI SERRET RIU

395

26-8-1770

MIQUEL FALGUERA JUAN

QUERALT CURCO THARESA

BARTOMEU FARRER

GRABIEL QUERALT

ANTONI SERRET RIU

395

14-10-1770

BORCH VILANOVA JOSEPH

FUSTER VISCARRI MARIA

JOSEPH ROCA

ARMANTE GALADIAS

ANTONI SERRET RIU

396

9-12-1770

VARO SEDORNIU PERE

TORRES PONCIÁ TAHRESA

JOSEPH SIMO

JOSEPH GRIÑO

ANTONI SERRET RIU

397

21-5-1771

PONS DORÁ ANTON

MIRÓ SEDO MARIA

JUAN LLEDÓ

JUAN BRAQUÉ

ANTONI SERRET RIU

398

6-3-1772

CARBONELL DURAN FELIS

CATALÁ QUERALT CATARINA

GERONI BORRÁS

JOAN VIDAL

MIQUEL AGUILO

398

24-6-1772

BERNAUS PONS PAU

FARRAN DOMENECH MARIA

ANTON RIBELLES COSTAFREDA

MIQUEL RIBER GORT

ANTONI SERRET RIU

399

10-1-1773

FARRER GARBARÓ JAUME

CASANOVES SEGURA MARIA(menor)

FRANCISCO SEGURA

PERE SEGURA

ANTONI SERRET RIU

400

11-4-1773

SALA JUAN

POL VALLES THARESA

ANTON PONCES

MIQUEL MATHEU

ANTONI SERRET RIU

401

18-4-1773

COCA JOAN

ESPASA FRANCISCA

ANTON PONCES

MIQUEL MATHEU

ANTONI SERRET RIU

401

9-5-1773

VALLES PAU

FARRAN ESPERANSA

PAU BERNAUS

FELIP GUMÉS

ANTONI SERRET RIU

402

2-9-1773

BERNAUS GAVARRÓ PERE JOSEP

FARRÉ CECILIA

HARMENTE GALERIES Doctor

FELIP MATEU

ANASTASI CORRIA

403

16-12-1773

CORVELLA RAMON

PONCES NOGUES MARIA

HARMANTE GALERIES

SIMON ANGLES

ANASTASI CORRIA

403

24-12-1773

PONS AMORÓS ANTON

MARIA SEGURA MATEU

RAMON FARRÉ

JOSEPH ROCA

ANASTASI CORRIA375) Farran Miró Pere amb Bernaus Pons Josepha.

En lo dia vint de Maigt de Mil set cens xixanta ÿ sis, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclecie ) per ÿ entra Pere Farran, Fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Francisco Farran nenor, ÿ de Maria Farran ÿ Miró difunta, conjuges en Castelldasens, per part una, ab la honesta Josepha Bernaus doncella Filla llegítima ÿ natural de Blaci Bernaus ÿ de Maria Bernaus ÿ Pons, conjuges en dita vila part altra. Item he desposat â dits contrahens despues de haver Corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins â la Missa Major, al temps ÿ horas del Offertori: ÿ en ditas Proclamas no se ha opposat ningun Inpediment, ni diriment; Forent examinats en lo nessesari necessitate medii ÿ precepte; prengueren missa de Benedicció, en temps no prohivit per nostra Mare la Iglesia. Testimonis de dita celebració, per mi cridats ÿ coneguts, Fornet Pere Costafreda Major ÿ Joseph Simó; Tots de la precent vila.ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


375) Danés Ripoll Pere amb Nogués Ribelles Madalena

En lo dia vint ÿ dos de Maigt de mil set cens xixanta ÿ sis, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclesie ) per ÿ entra Pere Danes, fadri mestre de miños fill llegitim ÿ natural de Pere Danes Major, ÿ de Mariagna Danés ÿ Ripoll difuns en lo lloch de Santa Maria de la Piña Bisbat de Girona part una ab Madalena Nugues ÿ Ribelles viuda dexada de Josep Nugues conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida part altra Item he desposat â dits Contrahens; despues de haver corregut las tres amonestacions en tres dies festius distins â la Missa Solemmna, al temps ÿ hora del Offertori: ÿ en ditas Proclamas no si ha opposat ningun Inpediment, ni diriment, ÿ dits Forent examinats en lo nescesari necessitate medii ÿ precepte; tot lo sobra dit ho so observat ab llicencia de Señor Vicari General com consta: testimonis per dita celebració forent Sebatiá Farrer ÿ Ramon Bonet menor, tots de Castelldasens; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


376) Bernaus Pons Blaci amb Bonet Tharesa

Dca vinti ÿ sinch de Maigt de mil set cens xixanta ÿ sis, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclesia) per ÿ entra Blaci Bernaus menor fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Pau Bernaus ÿ Engracia Bernaus ÿ Pons conjuges en Castelldasens part una ab la honesta Tharesa Bonet Doncella filla llegítima ÿ natural de Francisco Bonet ÿ de Agada Bonet difuns en Castelldasens part altra. Item dich com he desposat â dits contrahens despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins âla Missa Major, al Offertori: ÿ en ditas Proclamas no se ha opposat ningun Inpediment Inpedient ni diriment; Forent examinats en lo nessesari necessitate medii ÿ precepte prenguerent Missa de Benedicció, en temps no prohivit per nostra Mare la Iglesia: Thestimonis de dita celebració forent Blaci Bernaus Major ÿ Juan Pons Major tots de la precent vila; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat. Anton Serret Vicari.


377) Farres Queralt Juan amb Paluart Miró Francisca

Dia vinti ÿ tres de setembre de mil set cens xixanta ÿ sis, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie hecgletie) per ÿ entra Juan Farres fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Pere Farres ÿ de Maria Farres ÿ Queral difunts en dita vila part una: ab la honesta Francisca Paluart Doncella filla llegítima ÿ natural de Pere Paluart difunt ÿ de Isabel Paluart ÿ Miró vui bibint en dita vila part altra. ÿ he desposat â dits contrahents despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions al temps ÿ hora del Offertori â la Missa Major en tres dies festius distins: la primera fou en la Dominica deu despues de Pentecostés; la segona â la Dominica Onse de Pentecostes, ÿ la ultima en la Dominica dotse de Pentecostés; ÿ en ditas Proclamas no si ha hoposcat ningun Inpediment Inpedient, ni diriment; Forent examinats en lo nessesari necessitate medii ÿ precepte; prenguerent la Missa de Benedicció. Testimonis de dita celebració forent Joseph Martines apotecari ÿ Juan Julia satra tots de dita vila; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


377) Curcó Costafreda Joseph amb Roca Nadal Antonia.

Die sinch de Desembre de mil set cens xixanta ÿ sis, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Iglesia) per ÿ entra Joseph Cucó menor fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Joseph Cucó major difunt de dita Vila ÿ de Tharesa Curcó ÿ Costafreda viuda part una: ab la honesta Antonia Roca Doncella filla llegítima ÿ natural de Joseph Roca ÿ de Antonia Roca major ÿ Nadal vui vivint en dita vila, part altra. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins â la Missa Major al temps ÿ hora del Offertori; observant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Tridentino ÿ en dites proclamas no si hoposá ningun Inpediment Inpedient, ni diriment; Forent examinats per mi lo Infra escrit en lo nessesari necessitate medii ÿ precepte, ÿ per entonces no prenguerent Missa de Benediccio per estar privat per nostra Mare la Yglesia; Testimonis de dita celebració per mi cridats ÿ coneguts forent Pere Anton Bodet ÿ Francisco Farrant menor tots pagesos de dita vila; ÿ peraque constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari de dita vila.


1767


378) Lledo Anguera Juan amb Ribelles Vives Maria

Dia dos de Juñy de mil set cens xixanta ÿ set, Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens, Bisbat de Lleida; he assistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclesie) per ÿ entra Juan Lledo fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Joseph Lledo ÿ de Magdalena Lledó ÿ Anguera tots del Vilosel Arcavisbat de Tarragona part una: ab la honesta Maria Ribelles Doncella filla llegítima ÿ natural de Miguel Ribelles ÿ de Ursula Ribelles ÿ Vives conjuges en Castelldasens part altra. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins, los que foren primera Dominica de Pasqua de la Resurreccio de Cristo, lo segon en lo dilluns de dita Pasqua ÿ lo dimars de dita resurrecció, die dinou de Abril de dit añÿ ÿ mes fou la primera â la Missa Major al temps ÿ hora del Offertori, observant tot lo que mana Nostra Mare la Iglesia ÿ lo Sagrat Concili de Trento, ÿ en ditas Proclamas no si ha hoposat ningun Inpediment Inpedient, ni diriment; Forent examinats per mi lo Infra escrit en lo nessesari necessitate medii ÿ preceptes, prenguerent missa de Benediccio, ÿ del referit en la celebració de dit Matrimoni forent testimonis per mi cridats ÿ coneguts Joseph Roca ÿ Isidra Borras pagesos de la vila de Castelldasens; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari de dita vila.


379) Bernaus Joseph amb Ribes Maria

Vuy die vintisinch de Agost de mil set cens xixanta ÿ set, Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida, he despossat; ô he acistit â la celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclesie) per ÿ entra Joseph Bernaus fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Pau Bernaus ÿ de Engracia Bernaus conjuges en dita vila; part una, ab la honesta Maria Ribes doncella filla llegítima de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes, tots de dita vila part altra. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins â la Missa Major al temps ÿ hora del Offertori; ÿ la primera fou lo die deu de Agost de dit añÿ ÿ las dos ultimas en los dos dies festius seguents, observant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Trento; ÿ en dites Proclamas no si hopossá ningun Inpediment Inpedient, ni diriment, Item forent dits contrahens examinats per mi Anton Serret Vicari en lo nesesari necessitate medii ÿ precepte; prenguerent missa de Benediccio, en temps no prohibit per Nostra Mare la Yglesia; testimonis de dita celebració per mi cridats ÿ coneguts forent Joseph Riber ÿ Juan Pons pagesos de la vila; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


380) Aldomá Folguera Ramon amb Riber Frexinet Rosalia

Vuyl dia vint de Setembre de mil set cens xixanta ÿ set, Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial de Castelldasens, Bisbat de Lleida, he acistit â la celebració del Sant Matrimoni (In Facie Ecclesie) per ÿ entra Ramon Aldomá fadrí pages fill llegitim de Simehon Aldomá ÿ de Cecilia Aldomá ÿ Folguera, tots vivint en Torragrosa del Bisbat ja dit; ab la honesta Rosalia Riber Doncella filla llegítima de Joseph Riber ÿ de Esperansa Riber ÿ Frexinet tots vivint en Castelldasens (ex altera). Item he desposat â dits contrahens despues de corregudas las tres Canonicas amonestacions en tres dies festius distins â la Missa solemne al temps del Offertori, observant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Trento â las que no se ha hopossat ningun Inpediment, ÿ forent examinats en lo nesesari necessitate medii ÿ precepte; prenguerent missa de Benediccio. Testimonis de dita celebració per mi cridats ÿ coneguts forent Geroni Borrás Dr ÿ Graviel Queralt tots en Castelldasens; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


381) Guiu Pere amb Bonet Antonia

Vui dia vintivuit de Setembre de mil set cens xixanta ÿ set, Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens, Bisbat de Lleida, he acistit â la selebració del Sant Matrimoni (In Facie Eglesia) per ÿ entra Pere Guiu fadrí pages fill llegitim de Batiste Guiu ÿ de Josepa Guiu tots de Angresola Bisbat de Solsona ÿ dits evitans en Castelldasens; ex una parte, ab la honesta Antonia Bonet doncella filla llegítima de Francisco Bonet ÿ de Agada Bonet conjuges ÿ difuns en Castelldasens; ex altera parte. Item he desposat â dits contrahens despues de corregudas las tres Canonicas amonestacions ÿ la primera fou die vint de dit mes ÿ añÿ ÿ las dos ultimas die vinti ÿ hu ÿ vinti tres de dit mes ÿ añÿ totas â las Missas solemnas al temps ÿ hora del Offertori; observant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Trento; ÿ en ditas proclamas no si ha hoposat ningun Inpediment; tot ho so observat ab llicencia del Señor Vicari General com consta ÿ dits forent examinats en lo nesesari necessitate medii ÿ precepte, ÿ prenguerent missa de Benediccio; Testimonis per dita celebració per mi cridats ÿ coneguts forent Joseph Riber pages ÿ Anton Ponces Calurgia tots evitans en dita vila; ÿ peraque constíe firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


1768

381) Segura Noguer Pere amb Costafreda Farran Madalena

Vui dia vintiset de mars de mil set cens xixanta ÿ vuit, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens, Bisbat de Lleida, he acistit â la Celebració del Sant Matrimoni (In Facie Eglesie) per ÿ entra Pere Segura fadrí pages fill de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots de Castelldasens ex una parte, ab la honesta Madalena Costafreda doncella filla de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran tots de dita Vila ex altera parte. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregudas las tres Canonicas amonestacions en tres dies Festius distins en la missa major al temps del Offertori ÿ la primera fou dia catorsa de fabrer de dit añÿ ÿ las dos ultimas en los dies festius Inmediats, observant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Trento ÿ en ditas Proclamas no se ha hoposat ningun Inpediment, ÿ dits contrahens forent examinats amb lo nesesari de la Doctrina Cristiana per mi Anton Serret Vicari, prenguerent missa de Benediccio en temps no prohivit per Nostra Mare la Yglesia. Testimonis per dita celebració per mi Cridats ÿ coneguts forent Pere Anton Bodet Maciá Farran tots de la precent vila: Ita est Anton Serret Vicari vui dia ÿ añÿ ja calendat.


382) Riber Gort Miquel amb Morera Madalena.

Vuil die vuit de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Sumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; he acistit â la celebració del Sant Matrimoni (In Facie Iglesie) per ÿ entra Miquel Riber fadrí fill de Francisco Riber ÿ de Madalena Riber ÿ Gort conjuges en dita vila; ex una parte, ab la honesta Madalena Morera Doncella filla de Ramon Morera ÿ de Geltrudies Morera conjuges en la vila de Gumés Bisbat de Solsona ex altera parte. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregut las tres Canonicas amonestacions en tres dies Festius distins lo primer fou die diset de Abril de dit añÿ; ÿ los dos ultims en los dos dies Festius Inmediats, obserbant tot lo que mana lo Sagrat Concili de Trento ÿ en ditas Proclamas no si ha oposat ningun Inpediment ÿ dits contrahens forent examinats per mi Anton Serret vicari en lo nesesari de la Doctrina Cristiana ÿ, prenguerent Missa de Benediccio. Testimonis per dita celebració per mi Cridats ÿ coneguts forent Miquel Matheu ÿ Ramon Bonet major pagesos de dita vila ÿ paraque constie Firmo lo precent vui die vuit de maigt de dit añÿ:: Ita est Anton Serret Vicari. Item so acistit en dita celbracio ab llicencia del Señor Vicari General; com consta.


383) Bodet Pere Anton( viudo) amb Pons Amorós Antonia( doncella).

Vui dia vintiset de Maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he acistit â la celebració del Sant Matrimoni (In Facie Iglesie) per ÿ entra Pere Anton Bodet viudo dexat de Geltrudies Bodet ÿ Noguer difunta, fill llegitim ÿ natural de Pere Bodet ÿ de Mariana Bodet conjuges ÿ difuns en dita vila ex una parte, ab la honesta Antonia Pons Doncella filla llegítima ÿ natural de Juan Pons Major ÿ de Llucia Pons ÿ Amoros conjuges en Castelldasens part altera. Item he desposat â dits contrahens despues de haver corregudas las tres Canonicas amonestacions en tres dies Festius distins juxta Concilium Trentum en la Missa Major al temps del Offertori; la primera fou en lo dia vintidos de Maigt de dit añÿ ÿ los dos ultimas en los dos dies de Festa Inmediats; â los que no si ha oposat ningun Inpediment; ÿ dits contrahens forent examinats per mi Anton Serret Vicari en lo nesesari de la Doctrina Cristiana. Testimonis per mi Cridats forent Juan Lledó pages ÿ Bentura Fuster Farrer tots Parroquians; ÿ â dits sels digué la Missa de Benediccio; ÿ peraque constíe firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


383) Fuster Viscarri Francisco( menor) amb Vilella Bernaus Francisca

Vui dia onse de Juriol de mil set cens xixanta ÿ vuit, Jo Anton Serret Vicari de la Parroqui Iglesia de de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he acistit â la celebració del Sant Matrimoni (In Facie Iglesie) per ÿ entra Francisco Fuster fadrí ÿ nat en la vila de las Abellas Bisbat de Urgell, ÿ dit ab sos Pares tenint tan solament la edat de sinch añys sen vinguerent ha avitar en Castelldasens Bisbat de Lleida; lo qual es Fill llegitim ÿ natural de Francisco Fuster major ÿ de Eularia Fuster ÿ Viscarri difunta en Castelldasens ex una parte, ab la honesta Francisca Vilella Doncella Filla llegítima ÿ natural de Jaume Vilella major ÿ de Mariangela Vilella ÿ Vernaus tots vivint en Castelldasens ex altera parte. Item he desposat â dits Contrahens despues de haver corregudas las tres Canonicas amonestacions en tres dies Festius distins juxta mandatum Concilium Tridentini; la primera fou dia dotse de Juñy del precent añy ÿ los dos ultimas en los dies Festius Inmediats; â las que no si ha oposat ningun Inpediment ÿ dits contrahens forent examinats en lo nesesari de la Doctrina Cristiana. Testimonis per dita celebració per mi Cridats Forent Jacinto Bodet ÿ Anton Bodet tots de Castelldasens; ÿ a dits contrahens sels digué la Missa de Benediccio: Ita est Anton Serret Vicari vui dia ÿ añy ja Calendat. Doctor Don Agustin Montull Vicari General y Episcopal.


384) Arcal Cathalá Francisco amb Borrás Vives Ursola

En lo dia divuit de Setembre del añÿ mil set cens xixanta ÿ vuit he publicat un amonestació ÿ la segona dia vintihu de dit mes ÿ añÿ ÿ la tercera dia vintitres de mateix mes ÿ añÿ a la missa major al temps del Offertori tots dias festius ÿ no se li ha descovert ningun Inpediment llegitim ÿ Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat en dita Iglesia solemnement per Paraulas de precent â la Francisco Arcal Fadrí fill de Pere Arcal ÿ de Francisca Arcal ÿ Cathalá Fills de la Poble de Cierbols Archabisbat de Tharragona ÿ la Contrahenta de Castelldasens, qui es Ursola Borrás Doncella Filla de Isidro Borrás ÿ de Antonia Borrás ÿ Vives tots de Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ he preguntat als dos del mututo consentiment, sent precens per testimonis Juan Lledó ÿ Francisco Barverá tots de Castelldasens ÿ he desposat dits Contrahens ab Llicencia del Señor Vicari General com consta ÿ los he celebrat la Missa de Benediccio guardant lo ritu ÿ Sermoníes de la Santa Iglesia, vui dia dos de Octobre de mil set cens xixanta ÿ vuit. Ita est Anton Serret Vicari.


386) Noguer Joseph amb Costafreda Matheu Madalena

En lo dia setse de octubre de mil set cens xixanta ÿ vuit he publicat las tres canonicas amonestacions a la missa Major al temps del Offertori; es a saber la primera Fou lo dia de la Dominica vintiuna despues de Pentecostes del mateix mes ÿ añÿ. la segona en la Dominica vintidos de dit mes ÿ añÿ ÿ la tercera dia vintivuit dia de Sant Simon ÿ Juda de dit mes ÿ añÿ ÿ no si ha descovert ningun Inpediment; per tan Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat en dita Iglesia solemnament per Paraulas de precent â la Joseph Noguer fadrí fill de de March Noguer difunt ÿ de Ignés Noguer vui vivint, tots de la precent Parroquia ab la honesta Madalena Costafreda doncella Filla de Francisco Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Matheu tots de dita vila ÿ vui vivint ÿ me he enterat del mututo Consentiment dels dos; estant per testimonis Pere Costafreda pages ÿ Patrici Bernaus fadrí pages tots de la precent vila ÿ Bisbat, tots coneguts per mi Anton Serret Vicari; no sels digué la Missa de Benediccio per entonces per estar privat per Nostra Mare la Iglesia ÿ peraque constíe firmo lo precent vui dia trenta de dit mes ÿ añy: Ita est Anton Serret Vicari.


386) Ribelles March Joseph amb Gomes Queral Magdalena

En lo dia vintivuit de octubre de mil set cens xixanta ÿ vuit Dia de Sant Simon ÿ Juda he pupblicat una amonestacio ÿ dia vintinou que era Sant Narcis del mateix mes ÿ añÿ Fou la segona ÿ la ultima Fou la Dominica vintitres despues de Pentecostés dia trenta del mateix mes ÿ añÿ; totas â la missa major, al temps del Offertori ÿ no avensi descovert ninguno Inpediment; Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; he desposat en dita Iglesia solemnement per Paraulas de precent despues de estar examinats en lo necessari de la Doctrina Christiana â la Joseph Ribelles menor fadrí fill de de Juan Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ March tots de la precent vila ab la honesta Madalena Gomés doncella Filla de Falip Gomés Major ÿ de Madalena Gomés ÿ Queralt conjuges ÿ Parroquians de dita Parroquia; ÿ me he actuat del Mututo Consentiment dels dos; estan per testimonis per mi cridats ÿ coneguts Felis Cau Fadri ÿ Francisco Costafreda Fadri ÿ tots Parrroquians de dita Parroquia, no sels digué la Missa de Benediccio per estar prohivit per Nostra Mare la Iglesia ÿ peraque constíe firmo lo precent vui die21 de desembre de 1768: Ita est Anton Serret Vicari.


387) Jou Manonelles March amb Sans Costafreda Rosa

En lo dia trenta de novembre de mil set cens xixanta ÿ vuit Dia de Sant Andreu Apostol he publicat una amonestació ÿ las altres dos, en dos dies Festius Inmediats; totas â la missa major, al temps del Offertori ÿ no havensi oposat ningun Inpediment; Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat en dita Iglesia solemnement per Paraulas de precent despues de estar axaminats en lo necesari de la Doctrina Christiana â Matheu Jou fadrí fill de de Juan Jou ÿ de Madalena Jou ÿ Manonelles difuns ÿ tots del lloch dels Alamus del mateix Bisbat ab la honesta Theresa Sans doncella Filla de Juan Sans ÿ de Rosa Sans ÿ Costafreda difuns ÿ tots de la vila de Castelldasens del mateix Bisbat ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos estant per testimonis per mi cridats ÿ coneguts Jacinto Valles ÿ Joseph Roca tots de Castelldasens; no sels digué la Missa de Benediccio per estar prohivit per Nostra Mare la Iglesia ÿ peraque constíe firmo lo precent vui die tres de Janer de 1769: Ita est Anton Serret Vicari.


387) Farran Domenech Miquel amb Pau Bosch Tharesa

En lo dia vintihu de desembre de mil set cens xixanta ÿ vuit dia de Sant Thomas he publicat una amonestació ÿ las dos ultimas en los dos dias últims de Festa Inmediats â la missa major, al temps del Offertori ÿ no havensi oposat ningun Inpediment, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat à Miquel Farran fadrí Fill de Miquel Farran major ÿ de Mariangela Farran ÿ Domenech conjuges en Castelldasens vui vivint, ab la honesta Theresa Pau doncella Filla de Jsoeph Pau ÿ de Agada Pau ÿ Bosch conjuges en dita vila; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos, estant per testimonis per mi cridats ÿ coneguts Bicent Cau ÿ Felis Cau tots evitans en Castelldasens; als que he examinat de la doctrina Christiana ÿ també pregueren la Missa de Benediccio ÿ peraque constíe firmo vui dia vintihu de Janer de mil set cents sixanta ÿ nou. Ita est Anton Serret Vicari.


388) Brichs Joseph amb Ribelles March Josepha

En lo dia vintidos de Janer de mil set cens xixanta ÿ nou Dominica de la Septuagéssima he ppublicat una amonestació ÿ las dos ultimas en los dos dias de Festa Inmediats â la missa major al temps del Offertori; ÿ no havensi oposat ningun Inpediment; Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat (In facie Iglesie) à Joseph Brichs fadrí Fill de Joseph Brichs major difunt ÿ de Tharesa Brichs difunta, tots del lloch de Lluverola Bisbat de Solsona ab la honesta Josepha Ribelles doncella Filla de Juan Ribelles vui vivint ÿ de Rosa Ribelles ÿ March difunta tots de Castelldasens; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos, estant per testimonis per mi cridats Anton Ponces ÿ Francisco Angles tots de Castelldasens. Item he desposat â dits contrahens ab llicencia del Señor Vicari General com consta ÿ dits Forent examinats en doctrina Christiana ÿ no preguerent missa de Benediccio per estar privat per Nostra Mare la Iglesia ÿ peraque constíe firmo vui dia vintitres de Fabrer de mil set cents sixanta ÿ nou. Ita est Anton Serret Vicari.


389) Segura Noguer Francisco amb Fuster Viscarri Francisca

En lo dia dinou de mars de mil set cens xixanta ÿ nou Dominica de Rams he pupblicat una amonestació ÿ las dos ultimas en los dos dies de Festa Inmediats â la Missa Major al temps ÿ hora del Offertori ÿ no havensi hoposat ningun Inpediment;Inpedient, ni diriment: Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat (In facie Iglesie) à Francisco Segura fadrí Fill llegitim de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots del Parroquians ÿ vui vivint en dita vila ex una parte ab la honesta Tharesa Fuster doncella Filla llegitima de Francisco Fuster Major ÿ de Aularia Fuster ÿ Viscarri tots Parroquians de dita Parroquia; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment, estant per testimonis per mi cridats Joseph Mercadal ÿ Francisco Masaguer tots de dita vila; ÿ dits contrahens Forent examinats en lo nesesari de la doctrina Christiana; no sels pogué dir la missa de Benediccio per estar pribat ÿ peraque constíe Firmo dia vintiset de dit mes ÿ añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


389) Tost Catalá Sebastiá amb Segura Nuguer Tharesa

En lo dia quinse de Agost de mil set cens xixanta ÿ nou Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida he publicat una amonestació ÿ las dos ultimas en los dos dies de Festa Inmediats â la Missa Major al temps ÿ hora del Offertori ÿ no havensi oposat ningun Inpediment Jo lo mencionat Vicari he desposat (In facie Iglesie) à Sebastiá Tost fadrí pages Fill llegitim ÿ natural de Jaume Tost ÿ de Cathariana Tost ÿ Catalá conjuges ÿ difunts tots del lloch de Servia Arcabisbat de Tarragona part una ab la honesta Tharesa Segura doncella Filla llegitima de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Nuguer conjuges ÿ tots vui vivint en Castelldasens Bisbat de Lleida part altra; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos cridats per testimonis â Jaume Griñó ÿ a Francisco Fuster Major tots de Castelldasens; ÿ dits contrahents Forent examinats en lo nesesari de la Doctrina Christiana ÿ he acestit â dita celebració ab llicencia del Señor Vicari General ÿ per no distar mes que una hora de Fora terme lo sobradit contrahent com consta, sels digué la missa de Benediccio vui dia vintivuit de Setembre de mil set cens xixanta ÿ nou. Ita est Anton Serret Vicari.


390) Ramon Jaume amb Domenech Queral Florentina

En lo dia vintihu de Setembre de mil set cens xixanta ÿ nou dia de Sant Matheu Apostol Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Asumpta del LLoch de Castelldasens Bisbat de Lleida he publicat una amonestació â la missa major al temps ÿ hora del Offertori ÿ las dos ultimas als dos dies de Festa Inmediats segons ritu del Sagrat Concili de Trento ÿ no havensi oposat ningun Inpediment Jo lo mencionat Vicari he desposat (In facie Iglasie) à Jaume Ramon Fadrí pages Fill dels quondams Juan Ramon ÿ de Maria Ana Ramon tots del lloch de Albagés Bisbat de Lleida com ho es la mencionada Parroquia de Castelldasens part una ab la honesta Florentina Domench doncella Filla de Domingo Domenech vui vivint en Vilanova de Prades Bisbat de Tarragona ÿ de Maria Domench ÿ Queralt difunta en lo lloch del Albagés Bisbat de Lleida part altra; ÿ me he actuat del Mutuo Concentiment dels dos, cridan per testimonis Francisco Queralt de Castelldasens ÿ a Miquel Quadrat del Albagés; ÿ dits contrahens Forent examinat en lo nesesari de la Doctrina Christiana ÿ he acistit â dita celebració ab llicencia com consta ÿ prengueren la missa de Benediccio lo mateix dia del esposori.que Fou dia tres de octobre de dit añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


391) Casanoves Estergué Sebastiá amb Curcó Florensa Maria

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia dia deu de Setembre de mil set cens xixanta ÿ nou en la Dominica diset de Pentecostes he publicat una amonestació â la missa major al temps ÿ hora del Offertori ÿ las dos ultimas als dos dies de Festa Inmediats segons ritu del Sagrat Concili de Trento ÿ no havensi oposat ningun Inpediment Jo lo mencionat Vicari he desposat (In facie Iglesia) â Sebastiá Casanoves Fadrí pages Fill de Gabriel Casanoves vui vivint ÿ de Theresa Casanoves ÿ Estergué difunta tots de Castelldasens Bisbat de Lleida part una, ab la honesta Maria Curcó doncella Filla de Francisco Curcó difunt ÿ de Mariagna Curcó ÿ Florensa difunta en dita Vila part altra; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos, Forent testimonis Joseph Mercadal ÿ Juan Miquel tots de dita Vila ÿ dits contrahens Forent examinats en lo nesesari de la Doctrina Christiana ÿ prengueren missa de Benediccio lo mateix dia del Esposori. Vull dia nou de octobre de dit añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


1770


391) Costafreda Farran Francisco amb Gomes Queralt Francisca.

En la Parroquial Iglesia del loch de Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia vintihu de desembre dia de Sant Thomas de mil set cens xixanta ÿ nou he pupblicat una proclama ÿ las dos ultimas en los dos dies de Festa Inmediats totas â la missa Major al temps ÿ hora del Offertori segons ritu del Sagrat Concili Tridentino ÿ no havensi oposat ningun Inpediment Jo lo mencionat Vicari, he desposat (In facie Iglesia) à Francisco Costafreda Fadrí pages Fill llegitim ÿ natural de Pere Costafreda major ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran tots de Castelldasens ab la honesta Francisca Gomés doncella Filla de Felip Gomés difunt ÿ de Madalene Gomés ÿ Queralt tots de dita Vila part altra; ÿ me he actuat del Mutuo Consentiment dels dos. Testimonis per mi Vicari cridats Forent Felis Cau ÿ Francisco Bernaus pagesos de dita Vila; ÿ dits contrahens Forent per mi examinats ÿ aprobats en lo necesari de la Doctrina Christiana ÿ sels digué la missa de Benediccio vui dia vint de Janer de mil set cens cetanta. Ita est Anton Serret Vicari.


392) Bonet Pere Joseph menor amb Griñó Lana Tharesa.

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia catorse de Janer de mil set cens cetanta, en la Dominica segona despues de la Epifania he publicat una amonestació ÿ las altres dos en los dos dies de Festa Inmediats totas â la missa major al temps ÿ hora del Offertori segons ritu ÿ sermonies del Sagrat Concili Tridentino per ÿ entra Pere Joseph Bonet menor Fill llegitim ÿ natural de Ramon Bonet Major ÿ de Tharesa Bonet conjuges en dita Vila part una ab la honesta Tharesa Griño Doncella Filla de Juan Griñó ÿ de Agnamaria Griño ÿ Lana conjuges de la precent Vila ex altera parte; ÿ no havensi oposat ningun Inpediment despues de estar examinats en en lo nesasari de la Doctrina Christiana per mi Vicari dal mencionat; vui dia vint de Fabrer de dit añÿ he donat llicencia al Reverent Gabriel Calbató mestre de miñons de dit lloch pera desposar â dits Contrahens (In facie Yglesie) per estar Jo Anton Serret Vicari desguenat, ÿ me consta que dit Reverent Gabriel Calbetó se actuá del mutuo consentiment del dos; testimonis que Forent cridats Fou Joseph Mercadal ÿ Joseph Roca tots de dita vila, sels digue la missa de Bendiccio vui dia ÿ añÿ ja calendat, es ver. Anton Serret Vicari.

Firmo lo sobredit Gabriel Calbetó Prebere.


393) Alentorn Prexens Pasqual amb Sans Barrofet Maria

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia quinse de maigt de mil set cens cetanta dia de Sant Isidori dia Festiu he publicat una amonestació ÿ las altres dos en los dies de Festa Inmediats totas â la missa major al temps ÿ hora del Offertori segons ritu ÿ sermonies que mane lo Sagrat Concili Tridentino per ÿ entra Pasqual Alentorn Fadrí Fill llegitim ÿ natural de Joseph Alentorn ÿ de Marina Alentorn ÿ Prexens conjuges vui vivint tots â Vilanova de Pradas Arcavisbat de Tarragona part una ab la honesta Maria Sans Doncella Filla de Joseph Sans ÿ de Maria Rosa Sans ÿ Barrofet conjuges ÿ vui vivint tots en Castelldasens Bisbat de Lleida, exaltere parte; ÿ no havensi oposat ningun Inpediment ÿ despues de estar examinats en en lo necesari de la Doctrina Christiana vui dia sinch de Juñy de dit añÿ he desposat (In facie Iglesie) despues de haverme actuat del mutuo consentiment del dos dits contrahents; testimonis per mi Vicari ja calendat cridats ÿ coneguts Fou Francisco Segura major de Castelldases ÿ Joseph Barrofet de la Vila de Puixbert tots del mateix Bisbat ÿ he assistit â dit matrimoni ab llicencia del Señor Vicari General com consta ÿ a dits contrahens sels ha dit la missa de Bendiccio. Ita est Anton Serret Vicari.


394) Saltó Ribelles Joseph amb Noguer Rosa .

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldases Bisbat de Lleida, Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia dia tretse de Maigt de mil set cens cetanta en la dominica quarta despues de Pasqua Florida he publicat una amonestació ÿ las altres dos en los dos dies de Festa Inmediats totas â la missa major al temps ÿ ora del Offertori segons ritu ÿ Sermonies del Sagrat Concili Tridentino per ÿ entra Joseph Saltó Fadrí, Fill de Joseph Saltó major difun ÿ de Isabel Agna Saltó ÿ Ribelles difunta Olim Conjuges en dit lloch ab la honesta Rosa Noguer Doncella Filla de Joseph Noguer ÿ de Pasquala Noguer conjuges ÿ vui vivint en la Vila del Vilosell Archavisbat de Tarragona, ex altera parte ÿ no havensi oposat ningun Inpediment ÿ despues de estar examinats en lo necesari de la Doctrina Christiana vui dia tretse de Juñy de dit añy de dit añy he desposat â dits contrahens (In facie Eclesia) ÿ me actuí del mutuo consentiment del dos, testimonis per mi Cridats ÿ coneguts Forent Francisco Angés ÿ Felip Matheu tots de Castelldases ÿ he acistit â dit Matrimoni ab llicencia del Señor Vicari General Mon Señor com prengueren missa de Bendiccio. Ita est Anton Serret Vicari.


395) Miquel Falguera Juan amb Queralt Curcó Tharesa

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida, Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia dia vintisis de Agost de mil set cens cetanta en la Dominica dotse despues de pentecostés he publicat una amonestació ÿ las altras dos ultimas en los dos dies Festius Inmediats â la Missa Major en lo Offertori segons ritu ÿ Sermonies del Sagrat Concili Tridentino per ÿ entra Juan Miquel Fadrí Fill natural de Juan Miquel Major vui vivint ÿ de Isabel Miquel ÿ Falguera difunta, tots evitans en Castelldasens ÿ Fills de Engrasola Bisbat de Solsona part una ab la honesta Tharesa Queralt doncella Filla de Ramon Queralt ÿ de Agnamaria Queralt ý Curcó conjuges ÿ tots vui vivint en Castelldasens ex altera parte ÿ no havense oposat ningun Inpediment ÿ despues de estar examinats en lo necesari de la Doctrina Christiana dia nou de Setembre de dit añy he desposat â dits Contrahens (In facie Eclesia) ÿ me actuí del mutuo consentiment dels dos ÿ he desposat als dits ab llicencia del Señor Vicari General com consta, testimonis per mi cridats Forent Barthomeu Farrer ÿ Gabriel Queralt tots de Castelldasens, sels digue la missa de Bendiccio. Ita est Anton Serret Vicari.


395) Borch Vilanova Joseph amb Fuster Viscarri Maria

En la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida, Patrona Nostra Señora de la Asumpta Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la precent Parroquia dia catorse de Octobre de mil set cens cetanta dia la Dominica dinou despues de Pentecostés he publicat una amonestació ÿ las dos ultimas en altras dos dias de Festa Inmediats â la Missa Major en lo Offertori segons ritu ÿ Sermonies del Sagrat Concili Tridentino per ÿ entra Joseph Bosch Fadrí pagès Fill de Calistro Borch ÿ de Tharesa Borch ÿ Vilanova conjuges en Artesa Bisbat de LLeida part una, ab la honesta Maria Fuster Doncella Filla de Francisco Fuster ÿ de Aularia Fuster ý Viscarri conjuges ÿ evitans en Castelldasens Bisbat de Lleida part altra ÿ no havensi oposat ningun Inpediment ÿ despues de estar examinats en lo necesari de la Doctrina Christiana dia tres de Novembre de mil set cens cetanta he desposat â dits Contrahens (In facie Eclesia) ÿ me actuí del mutuo Concentiment dels dos ÿ obtenint la Feé de llibertat del Reverent Rector de Artesa de dit Bisbat com consta prenguerent missa de Bendiccio vui dia ÿ añy ja Calendat ÿ en dita desponsicio Forent Cridats per testimonis Joseph Roca ÿ Armente Galadias Doctor tots evitans en Castelldasens. Ita est Anton Serret Vicari.


396) Varó Sederniu Pere amb Torres Poncia Tharesa

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida, Jo Anton Serret Vicari de la precent Parroquia dia nou de desembre de mil set cens cetanta en la Dominica segona de Advent he publicat una amonestació ÿ las dos ultimas en altres dos dies de Festa Inmediats â la missa Major en lo temps del Offertori segons ritu de Nostra Mare la Iglesia ÿ lo Sant Concili Tridentino per ÿ entra Pere Varó Fadrí Fill llegitim de Juan Varó ÿ de Francisca Varó ÿ Sedrniu difuns en la Vila de Bonach de Coserans ÿ dit contrahent evitan en Castelldases de una part ab la honesta Tharesa Torres Doncella Filla llegitima de Miquel Torres Difunt ÿ de Maria Torres ý Ponciá vui vivint en lo lloch del Palau Priorat de Santa Maria del Palau de altra Part ÿ no havensi oposat ningun Inpediment ÿ despues de estar examinats en lo necesari de la Doctrina Christiana vui dia vintiset de Desembre de dit añy he desposat â dits Contrahens (In facie Eclesia) ÿ me actuí del mutuo Concentiment dels dos ÿ obtenint la llicencia del Señor Vicari General com consta, no prenguerent la missa per ser en temps privat per la Santa Yglesia per dita desposació Forent testimonis cridats per mi Vicari ut supra Joseph Simó ÿ Joseph Griñó tots de Castelldasens. Ita est Anton Serret Vicari.


1771


397) Pons Josá Anton amb Miró Sedó Maria

Vui dia vintivuit de Abril de mil set cens cetantau se ha publicat a la missa Major al temps y ora del Ofertori las tres canonicas amonestacions segons ritu ÿ sermonies del Sagrat Concili de Trento; la Primera fou dia vintivuit de Abril de dit añy la Segona dia primer de maigt ÿ la Tarcera dia tres de maigt totas en dit añÿ ÿ no haventsi descubert ningun Inpediment llegitim; Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida, he desposat en dita Iglesia Patrona Nostra Señora de la Asumpta; solemnament per Paraulas de precent â Anton Pons fadrí pagès fill llegitim ÿ natural de Manuel Pons ÿ de Theresa Pons ÿ Josá conjuges vui vivint en lo Poble de Fulleda Archavisbat de Tarragona:y la honesta Maria Miró Doncella Filla llegítima ÿ natural de Francisco Miró difunt ÿ de Maria Miró ÿ Serdá vui vivint ÿ Parroquians de esta de Castelldasens ÿ he assistit en dita celebració ab llicencia com consta ÿ me he actuat del mutuo Concentiment dels dos sent precens per testimonis per mi Cridats ÿ Coneguts Juan LLedó ÿ Juan Braqué tots Parroquians de Castelldasens ÿ dits contrahens sels digué la Missa de Benediccio lo mateix dia del desposori que fou dia vintiu de maigt de dit añy. Ita est Anton Serret Vicari.


1772


398) Carbonell Duran Felis amb Catalá Queralt Catarina

Vui dia sis de Mars de mil set cens cetanta dos Jo Fra Miquel Agudo Religios Carmelita Sacerdot Conventual en lo Convent de las Borjas de Urgell Bisbat de Lleÿda he desposat in facie Ecclesia Parroquial del lloch de de Castelldasens del mateix Bisbat, ab llicencia del Reverent Anton Serret Prebere y Vicari de dita Parroquia, per estatr dit Vicari desgant en son llit, a Feliz Carbonell Fadri pages fill llegitim y natural de Ramon Carbonell, y Tharesa Carbonell y Duran conjuges y difunts tots de la vila de las Borges del mateix Bisbat ab la honesta Catarina Corcó viuda deixada de Pau Corcó tots parroquians del lloch de Castelldadsens del Bisbat ja calendat filla llegitma y natural de Jaume Catalá y Maria Catalá y Queralt difunts en la Pobla de Ciervols Arquebisat de Tarragona Y dita Contraenta feligresa del Poble de Castelldasens ÿ no haventsi proposat ningun impediment impedient, y diriment en las tres canonicas amonestacions publicadas en tres dias festius lo primer fou dia 23 de febre de dit any la segona lo dia vintisinch de dit mes la ultima dia primer de mars y dits contraens foren examinats en lo necessari de la Doctrina Christiana y reberent lo Sagrament de la penitencia y Sagrada Comunió antes de passar en dit desposori . Testimonis per mi cridats forent lo Doctor Geroni Borras habitant en Puigvert Bisbat de Lleyda y lo altre fou Joan Vidal parroquiá de Castelldases Ita est Miquel Agudó. Es ver Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


398) Bernaus Pons Pau amb Farrán Domench Maria

Vui dia vintiquatre de Juñÿ de mil set cens cetanta y dos dia de Sant Juan ÿ lo Domenge Inmediat de dit mes ÿ añÿ ÿ dia de Sant Pere dia vintinou de dit añÿ ÿ mes ja calendat a la missa Major al temps y hora del Offertori Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de LLeÿda he publicat las tres canonicas amonestacions per ÿ entre Pau Bernaus Menor Fadri pages fill llegitim ÿ natural de Pau Bernaus Major ÿ de Engracia Bernaus ÿ Pons difunta conjuges en Castelldases del Bisbat ja Calendat ab la honesta Maria Farrán Doncella Filla llegítima ÿ natural de Miquel Farrán Major ÿ de Mariangela Farrán ÿ Domench conjuges ÿ Parroquians del precent lloch ÿ no havense oposat ningun Inpediment Inpedient ni Diriment ÿ despues de estar examinats en lo necessari de la Doctrina Christiana he desposat en la Iglesia Parroquial de dit lloch Solemnemet per paraules de precent a Pau Bernaus Menor Fill llegitim ÿ natural dels Pares ja Calendats ab la honesta Maria Farrán Doncella Filla llegítima ÿ natural dels Pares ja mencionats ÿ preguntí a dits contrahents si tenian lo mutuo consentiment, precents per testimonois per mi Cridats ÿ coneguts Anton Ribells fill de Miquel Ribells major ÿ de Elena Ribelles ÿ Costafreda tots del precent lloch y Miquel Riber Fill de Francisco Riber ÿ de Madalena Riber ÿ Gort tots Parroquians, dits contrahens reberent la missa de Benedicció lo mateix dia del desposori que fou dia dinou de Juriol del añÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


1773


399) Ferrer Jaume amb Casanoves Maria

Vui dia dos de Desembre Dominica Segona de Advent del añÿ mil set cens cetanta y dos ÿ los dos dies mes de Festa Inmediats de dit mes ÿ añÿ a la missa Major al temps y hora del Offertori Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de LLeyda he publicat las tres canonicas amonestacions ab llicencia del Señor Vicari General Doctor Geroni Escodero per ÿ entre Jaume Ferrer Fadrí fill legitim de Ramon Farrér ÿ de Mariangela Farrér ÿ Gaberró conjuges en Castelldases ÿ dits fills de la Guardiolada Bisbat de Vich part una ab la honesta Maria Casanoves menor Doncella Filla de Joseph Casanoves ÿ de Maria Casanoves major ÿ Segura conjuges en Castelldases ÿ no havensi oposat ningun Inpediment he desposat a dits Contrahetns In facie Ecclesia ab llicencia del Señor Vicari General dia deu de Janer de mil set cens cetanta y tres ÿ me actuhí del mutuo consentiment dels dos Forent examinats en lo necessari de la Doctrina Cristiana sels digué la missa de Benedicció. Forent Cridats ÿ pregats dos testimonis per dita celebració que son Francisco Segura ÿ Pere Segura tots de Castelldases. Ita est Anton Serret Vicari.


400) Sala Juan amb Pol Theresa

Vui dia onse de Abril del any mil set cens cetanta y tres en la Dominica de la Resurrecció del Señor ÿ los dos dies Immediats de festa de dit mes ÿ añÿ a la missa Major al temps y ora del Offertori Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de LLeÿda he publicat las tres canonicas Amonestacions segons ritu del Sant Concili de Trento ÿ ab llicencia del Señor Vicari General Doctor Geroni Escodero per ÿ entre Juan Sala fadrí pages fill de Saldoni Sala ÿ de Francisca Sala conjuges ÿ difunts tots del lloch de Sedó Bisbat de Urgell ÿ dit contrahent evitan en Castelldases Bisbat de Lleyda ab la honesta Tharesa Pol Doncella Filla de Anton Pol difunt ÿ Raÿmunda Pol ÿ Vallés conjuges en Castelldases ÿ no havense oposat ningun Inpediment he desposat a dits Contrahens In facie Ecclesia ab llicencia del Señor Vicari General dia catorse de dit mes ÿ añÿ ÿ me actuhí del mutuo concentiment dels dos, forent examinats de la Doctrina Cristiana sels digué la missa de Benedicció. Forent Cridats ÿ pregats dos testimonis per dita celebració que son Anton Ponces ÿ Miquel Matheu tots de Castelldases. Ita est Anton Serret Vicari.


401) Coca Garriga Juan amb Espasa Francisca.

Vui dia divuit de Abril de mil set cens cetanta y tres en la Dominica In Albis he publicat una canònica amonestació ÿ las altres dos die vintitres del precent mes die de Sant Jordi ÿ die primer de maitg que era Sant Philip ÿ Sant Jaume del añÿ ja calendat a la missa Major al temps y hora del Offertori Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de LLeyda segons ritu ÿ cermonies del Sant Concili de Trento ÿ ab llicencia del Señór Vicari General per ÿ entre Juan Coca fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Salvador Coca ÿ de Paula Coca ÿ Garriga conjuges vui vivint en lo lloch ja Calendat ab la honesta Francisca Espasa Doncella Filla llegitima ÿ natural de Francisco Espasa ÿ de Maria Espasa ÿ Batiste vui vivint en Ulldemolins Aracavisbat de Tarragona ÿ no havense oposat ningun Inpediment ÿ despues de pasadas vintiquatre hores he desposat a dits Contrhaens In facie Ecclesia ab llicencia del Señor Vicari General dia quatre de maig del añÿ ja Calendat ÿ me actuí del mutuo consentiment dels dos Forent examinats de la Doctrina Cristiana sels digué la missa de Benedicció. Forent Cridats ÿ pregats dos testimonis per dita celebració que son Anton Ponces ÿ Miquel Matheu tots Parroquians en Castelldases. Ita est Anton Serret Vicari.


401) Valles Pau amb Farran Esperansa

Vui dia nou de maitg de mil set cens cetanta y tres en la Dominica quarta despues de Pasqua ÿ die quinse ÿ setse que era Sant Isidori ÿ al Endemá Dominica quinta despues de Pasqua Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda he publicat las tres Canomicas amonestacions en los dies dal dits a la missa Major al temps y hora del Offertori per ÿ entra Pau Valles menor fadrí pages fill Llegitim ÿ natural de Joseph Valles difunt ÿ de de Tharesa Valles viuda tots fills de dit lloch ab la honesta Esperansa Farran Doncella Filla de Miquel Farran major ÿ de Mariangela Farran ÿ Domenech conjuges ÿ Parroquians del precent lloch tot lo referit se ha fet segons ritus ÿ seremonies del Sant Concili Tidentino ÿ no havense oposat ningun Inpediment despues de pasadas vintiquatra hores de la ultima Monicio he desposat en esta de Nostra Mare la Iglesia ÿ actuat del mutuo consentiment à dits conthaens ÿ forent examinats en la Doctrina Cristiana sels digué la missa de Benedicció ÿ per dita celebració Forent Cridats ÿ pregats per testimonis Pau Vernaus major ÿ Felip Gumés tots del Lloch. Ita est Anton Serret Prebere y Vicari.


402) Bernaus Pere Joseph amb Farré Cecilia

En la Parroquia de Castelldans â dos dies del mes de setembre de mil set cens cetanta y tres añÿs: Jo Anstasi Corriá Regent de dita Parroquia havent publicat en tres dies festius, inter Missarum solemnia las tres canonicas Monicions, que mane lo Sant Concili de Trento. I no havent resultat impediment algun, assistí al Matrimoni que per paraules de precent, y ab mutuo consentiment contragueren Pere Joseph Bernaus fadrí pages fill llegitim ÿ natural de Blasi Bernaus, y de Maria Pons conjuges del precent lloch de part una ab la honesta Cecilia Farré donsella filla llegitima ÿ natural de Ramon Farré, ÿ de Mariangela Gabarró conjuges vui vivint, del Poble de la Gardielada Bisbat de Vich, y habitants en esta Parrroquia. Per quant la conthaent es de altre Bisbat me presentaren unes lletres del Señor Vicari General de LLeyda, en les que me done llicencia, y facultat pera solemnisar dit Matrimoni; perquè li conste llegítimament de la llibertat de Cecilia Farré per contraurer Matrimoni. Forent examinats antes en la Doctrina Cristiana. Reberen les Benediccions nupcials, segons lo us, y ritu de la Iglesia, y forent Testimonis per mi cridats lo Doctor Harmente Galeries, y Felip Mateu, vehins del Poble de Castelldans.Y pera que conste ho firmo en lo dia, mes, y añy precalendat. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent de Castelldans .


403) Corvella Ramon amb Ponces Maria

En la Parroquia de Castelldans bisbat de Lleyda, dia setse de dezembre de mil set cens cetanta, y tres: Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, havent publicat en tres dies festius, inter Missarum solemnia las tres canonicas Monicions, que mane lo Sagrat Concili de Trento: I no havent resultat impediment algun, assistí al Matrimoni, que per paraules de precent, y ab mutuo consentiment contragueren Ramon Corvella fadrí pages, fill llegitim, ÿ natural de Pere Corvella, y de Victoria Corvella conjuges vivint del Poble de Grañena Bisbat de Solsona de part una, y la honesta Maria Ponces donzella Filla llegitima ÿ natural de Anton Ponces, ÿ de Isabel Nogués difunta conjuges, del Poble de Castelldans Bisbat de Lleyda, de part altra: Per quant lo conthaent es de altre Bisbat, me presentaren unes lletres del Señÿor Vicari General de LLeyda, en las que me done llicencia, y Facultat, pera solemnisar dit Matrimoni; perquè li conste llegítimament de la llibertat de Ramon Corvella pera contraurer Matrimoni. Forent examinats antes per mi en la Doctrina Cristiana. Forent Testimonis per mi cridats lo Doctor Harmente Galeries, y Simon Angles vehins del Poble de Castelldans. Y despues de la Epifania reberen les Benediccions nupcials, segons lo us, y ritu de la Iglesia. Y pera que conste ho firmo en lo dia vintiquatre del mes de giné del anÿ mil cet cents setanta y quatre. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent de Castelldans.


403) Pons Anton amb Segura Maria

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda dia vintiquatre del mes de desembre del añÿ mil set cens setanta y tres. Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant, havent publicat en tres dies festius, inter Missarum solemnia, las tres Canonicas Monicions, que mane lo Sant Concili de Trento: I no havent resultat impediment algun, assisthí al Matrimoni, que per paraules de present, y ab mutuo consentiment contragueren Anton Pons Fadri pages de Castelldans, fill llegitim, ÿ natural de Juan Pons, y de Lucia Amorós conjuges de Bellbis, però vehins de esta Parroquia de part una; ÿ la honesta Maria Segura doncella de Castelldans, filla llegitima ÿ natural de Juan Segura de Torrebeses, ÿ de Teresa Matheu de Serbiá conjuges vehins de esta Parroquia, de part altra: Foren examinats antes en la doctrina Cristiana per mi. Testimonis per mi cridats foren Ramon Farré, y Joseph Roca vehins de esta Parroquia. Y despues de la Epifania reberen les Benediccions nupcials, segons lo us, y ritu de la Iglesia. Y pera que conste ho firmo dia vintiquatre del mes de Giné del añÿ mil set cens setanta y quatre. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent de Castelldans.

tornarTORNAR