tornarTORNAR

ÒBITS CASTELLDANS

1766-1775

1766

231) Morgó Maria (Albat)

En la Parroquíal Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida fou enterrada Maria Morgó en lo die setse de Janer de mil set cens xixanta ÿ sis; La que morí lo die quinse de dit añÿ ÿ mes; filla llegítima de Joseph Morgó, y de Maria Morgó Conjuges en Castelldasens; ÿ dita criatura fou enterrada en lo fussar de dita Parroquia ÿ se li digué la missa de Angelis: ÿta est Anton Serret Vicari.


231) Sans Juan (viudo)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida morí Juan Sans viudo, al que sols se li administrá lo Sagrament de la penitencia sub conditione, ÿ no li doni lo sagrament de la Eucharistia per ser loco ÿ lo sagrament de la Extremauncio, no ÿ fou à temps, ÿ dit no feu testament, pues lo vas enterrar de Caritat per ser Pobre; ÿ dit mori die vinti nou de Janer de dit mes y añy, y fou Enterrat die trenta de dit mes ÿ any, en lo fossar de dita Parroquia. ita est Anton Serret Vicari.


231) Nogues Joseph

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida morí Joseph Nugués cassat ab Magdalena Nugués ÿ Ribelles y morí en son llit de malatia, se li administrá tots los Sans Sagramens per mi Anton Serret Vicari ÿ dit Joseph mori de edat de xixanta anys poch mes o menos; feu testament ÿ se dexá Enterro novena, y cap de any ÿ pera axo dexá que se vengues una Casa que te en Puigbert del mateix Bisbat ÿ per tot lo refarit dexa per marmasors ÿ executors de la sua Anima â Joseph Nugues de Puigvert ÿ â Pere Anton Bodet de Castelldases, foren testimonis de tot lo referit Graviel Soler ÿ Salbador Solé tots de Puigbert del mateix Bisbat; ÿ advertechs que dit testament fou pres per mi Anton Serret Vicari die dos de fabre de mil set cens xixanta y sis; ÿ dit mori die sinch del mateix mes ÿ añy ÿ fou Enterrat die sis de dit del mateix mes ÿ any en lo fussar ô vas de sa muller Magdalena Nugues ÿ Ribelles lo que esta dins de la Iglesia ut supra; y peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


232) Curcó Maria (Albat)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida fou enterrada Maria Curcó en lo die sinch de Mars de mil set cents xixanta ÿ sis, ÿ mori die quatre de dit mes añy; filla llegítima de Pau Curcó, y de Catharina Curcó Conjuges en dita Vila; fou enterrada en lo fossar de dita Parroquia, se li dugué la missa de Angelis; ÿ pera que Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


232) Viñes Juan (Albat)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou enterrat Juan Viñes en lo fusar de dita parroquia, lo que mori die onse de Setembre de mil set cens xixanta ÿ sis, ÿ fou enterrat dia dotse de dit mes ÿ any; fill llegítim de Pere Viñes, ÿ de Maria Viñes Conjuges en dita Vila; se li dugué la missa Angelis; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat. ita est Anton Serret Vicari ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de dita Parroquia.


233) Mercadal Juliá (Albat)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; fou enterrat Julia Mercadal en lo fusar de dita Parroquia; mori die tretse de Setembre de mil set cens xixanta ÿ sis, ÿ fou enterrat die catorse de dit mes ÿ any; fill llegítim de Joseph Mercadal, ÿ de Maria Mercadal Conjuges en dita Vila; se li dugué la missa de Angelis; ÿ pera que Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


233) Braque Juan (Albat)

En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrat Juan Braqué en lo fusar de dita Parroquia ÿ dita criatura mori die setse de Setembre de mil set cens xixanta ÿ sis, ÿ lo enterri die disset de dit mes ÿ añy; fill llegítim de Juan Braqué, y de Maria Braqué Conjuges en dita Vila; se li digué la Missa Angelis; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari de dita Parroquia.


1767

233) Pujal Juan

Fas feé ÿ verdadera relació Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Juan Pujal viudo, de edat de vuitanta añys poch mes ho menos; fill de Vembudi Bisbat de Tarragona; morí die vinti tres de Janer de 1767 despues de haver rebut lo Sant sagrament de la Penitencia ÿ lo de la extremauncio; no podenli administrar lo de la Eucharistie per (avident opossat); ÿ dit fou enterrat propter amorat Dei, en lo die vintiquatre de dit mes ÿ añy en lo fussar de dita Parroquia; per mi Anton Serret Vicari; ÿ pera que Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


234) Martines Parere Taresa (Albat)

Fas feé ÿ verdadera relació, Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Taresa Martines, filla de Joseph Martínes ÿ de Magdalena Martínes y Pareré conjuges; morí die diset de febrer de mil cens xixanta ÿ set; fou enterrada die divuit de dit mes ÿ añy, en lo fussar de dita Parroquia, se li digué la missa de Angelis. ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


234) Bernaus Angracia

Fas feé ÿ verdadera relació Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poblede Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo die dos de Abril de mil set cens xixnata ÿ set morí Angracia Bernaus de edat de sinquanta añys poch mes ho menos ÿ dita mori en son llit de malatia corporal, despues de haver rebut los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremuncio; fou enterrada dia tres de dit mes ÿ añy ab la acistencia de un Capalla furaster ÿ Jo Anton Serret Vicari en lo fussar de dita Parroquia ; ÿ dita Engracia no feu testament per no tenir res; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


234) Juliá Juan (mestre sastre)

Fas feé ÿ verdadera relació Jo Anton Serret ÿ Riu Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Assumpta del Poblede Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia vuit de Juriol de mil set cens xixanta ÿ set morí Juan Juliá de edat de quaranta sinch añys poch mes ho menos, ÿ dit mori en son llit de malatia corporal despues de haver rebut tots los Sans Sagramens de Penitencia Eucharistia ÿ Extremuncio, fou enterrat en lo fusar de dita Parroquia, dia nou de dit mes ÿ añy ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari; ÿ dit fou enterrat per mor de Deu, per ser un Pobre de Solemnitat; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


235) Miquel Isabel

Fas fée Jo Anton Serret ÿ Riu Vicari de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Isabel Miquel casada ab Juan Miquel; morí lo dia vintisis de Novembre del añy mil set cens, xixanta ÿ set ÿ dita morí de Edat de xixanta añys poch mes ho menos ÿ mori en son llit de malatia corporal despues de haver rebut lo Sant Sagrament de la Penitencia ÿ lo de la Eucharistia ÿ del extremuncio, no si fou â temps; fou enterrada en lo fosar de dita Parroquia ab la acistencia de un sacerdot foraster ÿ Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia ÿ dita no feu testament per no voler anullar lo ultim que avia fet en la vila de Angrasola Bisbat de Solsona; fou Enterrada en dit fossar dia vintiset de dit mes ÿ any; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.235) Costafreda Farran Maria

Fas fée ÿ Jo Anton Serret Prebere y Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Maria Roca y Costafreda casada ab Llorens Roca; morí lo dia dotse de desembre del añy mil set cens xixanta ÿ set, de Edat de vintisinch añys poch mes ô menos; ÿ mori en son llit de malatia corporal ÿ sols se li pogué administrar lo Sant Sagrament de la Extremuncio, no feu testament per no poder parlar; ÿ per no tenir ÿ sos Pares del poch del dot que li avian promes pagarent los actes funerals de Enterro Novena y Cap de añy, y dita difunta fou enterrada dia tretse de dit mes ÿ añy en lo fosar de dita Parroquia ab la asistencia de un sacerdot foraster ÿ Jo Anton Serret Vicari ÿ en tots los demes actes dal dits foren dos Sacerdots y Jo Anton Serret Vicari de la precent Parroquia ÿ dita era filla llegítima de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran tots Parroquians de dita Vila; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat:: Ita est Anton Serret Vicari.


236) Angles Reimunda

Fas fée Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Reimunda Angles Doncella mori dia vintihu de desembre mil set cens xixanta ÿ set de edat de setse añys poch mes, en son llit de malatia Corporal despues de haver rebut los Sants Sagramens de Panitencia Eucharistia ÿ del Extremuncio, no feu testament, ÿ lo Ereu de la casa pagá tots los actes funerals de enterro Novena ÿ Cap de añy; fou enterrada en lo vas de de dita casa dins de la Iglesia de dita Parroquia dia vinti dos de dit mes ÿ añy ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ onse sacerdots furasters ÿ dita era filla de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles Parroquians de dita Parroquia; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


1768

237) Curcó Angles Maria

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Maria Curcó ÿ Angles die primer de Janer del añy mil set cens xixanta ÿ vuit morí en son llit de malatia corporal, despues de haver rebut los Sans Sagramens de Panitencia Eucharistia ÿ del Extremuncio, ÿ dita fou enterrada dia dos de dit mes ÿ añy ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ un sacerdot foraster en lo vas de Casa Curcó dins de dita Iglesia; dita Maria feu testament dia vinti set de Desembre de mil set cens xixanta ÿ set, ÿ se dexá quinsa lliuras per los actes funerals de Enterro Novena ÿ Cap de añy; ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ tres sacerdots furasters. Item se dexá sis missas y (semeltantum) â la Parroquia ÿ se dexá añal sencillo de un pa ÿ una vela; ÿ per tot lo dispossat dexá per Curadors ÿ mermasors en primer lloch â mi Anton Serret Vicari, ÿ al que per temps serà ÿ en segon lloch â Juan Ribelles ÿ à Gaspa Suñer pagegos de dita vila; foren testimonis de dit testament per dita cridats ÿ conguts Anton Bodet ÿ Miquel Farran Major, tots de dita Vila; ÿ peraque Constie firmo Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


237) Montané Geltrudies (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia dos de Janer de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Geltridies Montané filla llegítima de Francisco Montané ÿ de Antonia Montané ÿ Bardina tots evitans en Castelldasens; ÿ dita mori de edat de nou mesos poch mes ho menos; fou enterrada dia tres de dit mes ÿ añy ab acistencia de mi Anton Serret Vicari, en lo fusar de dita Parroquia; ÿ peraque constie firmo lo precent vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


238) Curcó Pau

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, com Pau Curcó casat ab Catharina Curcó ÿ Catala mori die dos de fabre de mil set cens xixanta ÿ vuit, en son llit de malatia corporal de edat de vintiset añys poch mes ho menos; despues de haver rebut los Sans Sagramens de penitencia Eucharistia ÿ del Extremuncio, ÿ dit fou enterrat dia tres de dit mes ÿ any al fusar de dita Parroquia ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ un sacerdot foraster; ÿ dit feu testamen dexanse vuit lliures de sos bens per los Actes funerals de Enterro Novena ÿ cap de añy ÿ per tot lo dispossat dexá per Curadors ÿ mermaciors de la sua Anima, en primer lloch al Señor Vicari que es ÿ per temps serà ÿ en segon lloch â Ramon Queral ÿ â Pau Valles major pagesos de dita vila; testimonis de dit testamen foren Jaume Vilella major ÿ Pere Guiu pagesos de dita Vila; ÿ peraque Constie firmo Jo Anton Serret Vicari de dita Parroquia vui die ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret ÿ Riu Vicari.


238) Cau Gomés Paula

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida, com lo dia vintiquatre de fabrer de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Paula Cau de edat de tres mesos poch mes ho menos, filla llegítima ÿ natural de Bicen Cau ÿ de Maria Cau ÿ Gomes tots evitans en dita vila; fou enterrada per mi Anton Serret Vicari en lo fusar de dita Parroquia en lo dia vintisinch de dit mes ÿ añy; se li digué la missa de Angelis: Ita est Anton Serret Vicari vui dia ÿ añy ja Calendat .


239) Nogué Geltrudies

Fas fée Jo Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com Geltruies Bodet ÿ Noguer muller de Pere Anton Bodet, mori dia tretse de Mars del añy mil set cens xixanta ÿ vuit, en son llit de malatia corporal de edat de xixanta anys poch mes ho menos; despues de haver rebut los Sants Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ del Extremuncio administrats tots per mi Anton Serret Vicari; ÿ dita fou enterrada dia catorse de dit mes ÿ añy ab la asistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ un sacerdot foraster en lo fusar de dita Parroquia ÿ dita no feu testament per no tenir res que testar; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari de dita Parroquial.


239) Lladó Ribelles Miquel ( Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia catorse de maigt de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Miquel Lladó de edat de dos mesos poch mes ho menos; fill de Juan Lledó ÿ de Maria Lledó ÿ Ribelles conjuges en dita vila; Fou enterrat dia quinse de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari en lo vas de Casa Ribelles dins de dita Iglesia de dita Iglesia; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


240) Queralt Maria

Fas fée Jo Anton Serret ý Riu Prevere Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia nou de Juny de mil set cens xixanta ÿ vuit, morí Maria Queralt en son llit de edad sinquanta añys poch mes ho menos, casada amb Francisco Sans tots de la precent Parroquia ÿ dita Maria Sans ÿ Queralt mori despues de haver rebut los Sans Sagramens; feu testamen dia vuit de dit mes ÿ añy se dexá per los Actes funerals de Enterro Novena ÿ cap de añy setse lliures ÿ també se dexá que se li fases añal sencillo ÿ per dits actes Funerals se dexá quatre sacerdots sensa lo Parracho; se dexá per curadors ô mermasors de la sua Anima en primer lloch al Parracho ÿ en segon lloch ÿ ultim Francisco Sans menor ÿ â Bicent Ribelles tots de la precent vila. Testimonis del testament foren Francisco Queralt ÿ Patrici Bernaus pagesos de dita Vila. Signe de dita Maria Sans ÿ Queralt ý dita fou enterrada dia deu de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia: Ita est Anton Serret Vicari.


240) Gener Isidro (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia sis de Agost de mil set cens xixanta ÿ vuit fou enterrat Isidro Gener en lo Fossar de dita Parroquia lo que mori dia sinch de dit mes ÿ añy de edat de tres anys poch mes ho menos, fill llegitim de Ramon Gener ÿ de Maria Gener Conjuges en dita vila; se li digué la missa de Angelis; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


241) Bodet Geltrudies (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia vuit de Agost de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Geltrudies Bodet de edat de tres añys poch mes ho menos, filla llegítima ÿ natural de Domingo Bodet ÿ de Tharesa Bodet Conjuges en Castelldasens; ÿ dita fou enterrada dia nou de dit mes ÿ añy en lo Fosar de Dita Parroquia; se li digué la missa de Angelis; ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


241) Mora Maria (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia quinse de Agost de mil set cens xixanta ÿ vuit fou enterrada Maria Mora en lo Fosar de dita Parroquia; la que mori dia catorse de dit mes ÿ añy ÿ dita era de edat de un añy poch mes ho menos; se li digué la missa de Angelis ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat; ÿ dita criatura era filla de Joseph Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Vallet conjuges en dita Vila: Ita est Anton Serret Vicari.


241) Thomas Pere (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia disset de Agost de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Pere Thomas fill de Juan Thomas ÿ de Antonia Thomás conjuges en dita Vila, ÿ dita criatura fou enterrada en lo Fosar de dita Parroquia dia divuit de dit mes ÿ añy; tenia de edat tres ho quatre dies, se li digué la missa ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja dit. Anton Serret Vicari.


242) Guiu Bonet Tharesa (Albat)

Fas fée Jo Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida; com lo dia vintiset de Agost de mil set cens xixanta ÿ vuit, mori Tharesa Guiu de edat quatre mesos poch mes o menos filla de Pere Guiu ÿ de Antonia Guiu ÿ Bonet conjuges en dita Vila, fou enterrada dia vintivuit de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari en lo Fosar de dita Parroquia ÿ se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari vui dia ÿ any ja Calendat.


242) Ribelles Joseph

Dia vintitres de Setembre de mil set cens xixanta ÿ vuit morí Joseph Ribelles major en son llit, de edat de vuitanta sinch añys poch mes ho menos; lo que era viudo; se li administrarent los Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremaunció per mi Anton Serret Vicari. Feu testament dexanse de sos bens enterro Novena ÿ Cap de añy com se acostuma ÿ dexá per curadors ÿ mermasors de la sua Anima à Juan Lledó ÿ a Joseph Ribelles menor son Fill; Fou enterrat en lo vas de casa Ribelles dins de la Iglesia de Castelldasens Bisbat de Lleida dia vintiquatre de dit mes ÿ añy ab la acistencia de dos sacerdots ab lo Parracho. ÿ peraque Constie firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat: Ita est Anton Serret Vicari.


245) Ribelles Mateu Joseph (Albat)

Dia vintinou de Setembre de de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Joseph Ribelles de Adat de dos añys poch mes o menos, fill llegitim ÿ natural de Joseph Ribelles menor ÿ Madalena Ribelles ÿ Matheu conjuges en Castelldans Bisbat de Lleida, fou enterrat dia trenta de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia ÿ se li digué la missa de Angelis, tot fet per mi Anton Serret Vicari vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari


245) Farran Francisco

Dia vintinou de Octubre de mil set cents xixanta ÿ vuit, Mori Francisco Farrran major viudo en la vila de Castelldasens Bisbat de Lleida de Edat de vuitanta añys poch mes ho menos ÿ dit Fou enterrat dia trenta de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia despues de haver rebut los sans sagraments de Penitencia Euchatristia ÿ Extremauncio tots administrats per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia; Feu testament dia trenta ÿ hü de octobre del 1767. Ÿ fou prés per mi Anton Serret Vicari â falta de Notari Real ÿ mená fos enterrat en lo samentiri de dita Parroquia Patrona Maria Santíssima de la Assumpta ÿ mená, se li fes los actes Funerals de Enterro Novena ÿ Cap de añy volent sinch sacerdots ab lo Parracho ÿ per tot dexá quinse lliuras volent que se li complís tot per lo espaÿ de un añy; per tot cridà per curadors ô mermasors de la sua Annima â sos Fills Juan Farran ÿ Miquel Farran ÿ â Pere Costafreda tots de dita vila vui, dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


246) Sardá Curcó Isidro (Albat)

Dia trenta de Octobre de de mil set cens xixanta ÿ vuit mori Isidro Sardá en la Vila de Castelldasens Bisbat de Lleida de Edat de quatre añys poch mes o menos, fill llegitim de Joseph Sardá ÿ de Esperansa Sardá ÿ Curcó conjuges ÿ Parroquians de dita vila; fou enterrat en lo Fosar de dita Parroquia dia trenta ÿ hü de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari ÿ se li digué la missa de Angelis; ÿ peraque Constie Firmo lo precent vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


1769


246) Matheu Ribelles Joseph (Albat)

Dia trenta de Abril de de mil set cens xixanta ÿ nou mori Joseph Matheu en la Vila de Castelldasens Bisbat de Lleida, de Adat de un mes añys poch mes ô menos fill llegitim de Maciá Matheu ÿ de Antonia Matheu ÿ Ribelles conjuges en dita vila, fou enterrat dia trenta de Maitg de dit ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari ÿ li digué la missa de Angelis, ÿ peraque Constie Firmo lo precent vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


246) Bernaus Antonia (Albat)

Dia tretse de Juñy de de mil set cens xixanta ÿ nou mori Antonia Bernaus en la Vila de Castelldasens Bisbat de Lleida de edat de dos dies poch mes o menos, Filla de Joseph Bernaus ÿ de Maria Bernaus conjuges en dita vila, Fou enterrat dia catorse de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari ÿ li diguí la missa de Angelis ÿ peraque Constie Firmo lo precent vui dia ÿ añÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


247) Farres Paluart Pere (Albat)

Dia primer de Agost de de mil set cens xixanta ÿ nou Fou enterrat Pere Farres en lo sementiri de la Parroquial de Castelldasens Bisbat per mi Anton Serret Vicari, lo que mori dia trenta ÿ hü de Juriol de dit mes ÿ añy Fill de Juan Farres ÿ Francisca Farrés ÿ Paluart conjuges en dit vila; se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


247) Pujol Juan

Dia divuit de Agost de mil set cents xixanta ÿ nou Mori Juan Pujol, casat ab Agnamaria Pujol tots evitans en Castelldasens Bisbat de Lleida, ÿ dit mori de edat de quaranta anys poch mes ô menos no Feu testament per no tenir res, ni tampoch se li pugué administrar ningun Sagrament pues mori de repenta; ÿ Fou enterrat per amor de Déu, per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia en lo sementiri de dita vila dia dinou de dit mes ÿ añy. Ita est Anton Serret Vicari.


247) Bernaus Bonet Engracia (Albat)

Dia vint de Agost de de mil set cens xixanta ÿ nou Fou enterrada Engracia Bernaus en lo sementiri de la Parroquial Iglesia de Castelldasens Bisbat de LLeida, per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia la que mori dia dinou de dit mes ÿ añy; Filla llegítima de Blacÿ Bernaus menor ÿ de Tharesa Bernaus ÿ Bonet conjuges en dita vila. se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


247) Curcó Roca Maria (Albat)

Dia set de Setembre de de mil set cens xixanta ÿ nou Fou enterrada Maria Curcó en lo sementiri de la Parroquial Iglesia de Castelldasens Bisbat de Lleida, per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, la que mori dia sis de dit mes ÿ añy de edat de dos añÿs poch mes ó menos; Filla llegítima de Joseph Curcó major ÿ de Antonia Curcó ÿ Roca conjuges en dita Vila, se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añÿ ja Calendat. Anton Serret Vicari.


248) Agustí Francisco

Dia nou de Octubre de mil set cents xixanta ÿ nou mori Francisco Agustí casat ab madrona Agusti ÿ Castellá tots evitans en Castelldasens Bisbat de Lleida, ÿ Fills del lloch de Grañena de Serverá Bisbat de Solsona ÿ morí de Edat de vintinou anys anys poch mes ho menos en son llit de malaltia corporal, se li administra tots los sagraments de penitencia Euchatristia ÿ Extremauncio per mi Anton Serret Vicari de la Parroquial de Castelldasens, no Feu testament per no tenir bens propis ÿ son Pare Matheu Agusti del lloch de Grañena de Servera se len portà â enterrar â dit lloch com era voluntat del difunt ÿ en esta de Castelldasens se li Feu lo enterro ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari pagan son Pare Matheu Agusti ÿ dit entero se li ha fet vui dia deu de Octubre de dit añy. Ita est Anton Serret Vicari.


248) Segura Maria

Dia diset de Octubre de mil set cents xixanta ÿ nou mori Maria Segura casada ab Miquel Segura la que era de edat de xixanta añÿs poch mes ho menos ÿ mori en Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ mori en son llit de malaltia corporal despues de haver Fet Testament dia nou de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de dita parroquia, per falta de Notari Real ÿ se dexá per sos actes Funerals com se acostuma quinse lliuras, ÿ dita rebé tots los Sans Sagraments de penitencia Euchatristia ÿ Extremauncio administrats per mi vicari ja mencionat ÿ se dexá enterrada en lo Fusar de dita Parroquia ab la acistencia de mi Vicari dal dit ÿ de un sacerdot Furaster vui dia divuit de dit mes ÿ añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


248) Agusti Joseph (Albat)

Dia trenta de Octubre de de mil set cens xixanta ÿ nou mori Joseph Agusti de edat de un añÿ poch mes o menos; Fill llegítim de Francisco Agustí ÿ de Madrona Agustí ÿ Castellá conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat en lo Fusar de dita Parroquia mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, li diguí la missa de Angelis vui dia tranta ÿ hu de dit mes ÿ añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


249) Gener Prats Geltrudies (Albat)

Dia setse de Novembre de mil set cens xixanta ÿ nou mori Geltrudies Giner de edat de un añÿ poch mes ô menos; Filla llegítima de Jacinto Giner ÿ de Tharesa Giner ÿ Prats conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrada en lo Fusar de dita Parroquia dia disset de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret ÿ Riu Vicari de la precent vila dita, se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


249) Curcó Catalá Maria (Albat)

Dia sis de desembre de mil set cens xixanta ÿ nou mori Maria Curcó de Edat de dos añÿs poch mes ó menos; Filla de Pau Curcó ÿ de Catharina Curcó ÿ Catalá conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrada dins de la Iglesia en lo vas de casa Curcó per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis vui dia set de dit mes ÿ añÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


249) Borull Segura Joseph (Albat)

Dia vintiquatre de desembre de mil set cens xixanta ÿ nou mori Joseph Borrull de Edat de tres añÿs poch mes ho menos Fill de Matheu Borull ÿ de Madalena Borull ÿ Segura conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vintisinch de dit mes ÿ añÿ en lo Fosa de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


1770


250) Sans Anton

Vui dia divuit de Febrer de mil set cents setanta mori Anton Sans de edat de vintitres añÿs poch mes ô menos en casa de sos Pares naturals qui son Rafel Sans ÿ Rosa Sans conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, se li foren administrats tots los Sans Sagramens de Penitencia Euchatristia ÿ Extremauncio per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, no feu testament per no tenir res Fou enterrat en lo Fosar de dita Parroquia dia dinou de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de la precent Vila. Ita est Anton Serret Vicari.


250) Ribelles Alena (Albat)

Dia vintiset de Fabrer de mil set cens setanta mori Alena Ribelles de Edat de quinse dies poch mes ho menos mori de malaltia; Filla llegítima de Anton Ribelles ÿ de Rosa Ribelles conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrada en lo vas de dita Casa dins de la Iglesia, se li digue la missa de Angelis vui dia vintivuit de dit mes ÿ añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


250) Fuster Vilella Aularia (Albat)

Vui dia vintivuit de Fabrer de mil set cens setanta mori Aularia Fuster de malaltia de Edat de dos añÿs poch mes ó menos, Filla llegítima de Francisco Fuster ÿ de Francisca Fuster ÿ Vilella tots Parroquians de la Parroquial Iglesia de Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrada en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis, vui dia primer de mars dit añÿ. Ita est Anton Serret Vicari.


251) Mercadal Groset Joseph (Albat)

Vui dia set de Mars de mil set cens setanta mori Joseph Mercadal de Edat de de tres añÿs poch mes ó menos, ÿ mori de la pigota en casa de sos Pares que son Josep Mercadal major ÿ Maria Mercadal ÿ Groset conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, ÿ dit Fou enterrat dia vuit de dit mes ÿ añÿ en lo Fosar de La Parroquial de Castelldasens Patrona Nostra Señora de la Assumpta, ÿ se li digue la missa de Angelis tot subministrat per mi Vicari ja mencionat. Ita est Anton Serret Vicari.


251) Vallet Mora Ramon (Albat)

Vui dia nou de Mars de mil set cens setanta mori Ramonet Vallet de Edat de un añÿs poch mes ó menos, en casa de sos Pares qui son Anton Vallet ÿ Alisabet Vallet ÿ Mora conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumta, ÿ dit Fou enterrat dia deu de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia en lo samentiri de dita Parroquial Iglesia, ÿ se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añÿ ja calendat. Ita est Anton Serret Vicari


251) Queralt Quadrat Miquel (Albat)

Vui dia onse de Mars de mil set cens setanta mori Miquel Queralt de Edat de un añÿs poch mes ó menos, en casa de sos Pares qui son Gabriel Queralt ÿ Rosa Queralt ÿ Quadrat conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida Patrona Nostra Señora de la Asumta, ÿ dit Fou enterrat dia dotse de dit mes ÿ añÿ en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari ÿ se li digue la missa de Angelis vui dia ÿ añÿ ja calendat. Ita est Anton Serret Vicari


251) Cau Gomés Bicent (Albat)

Vui dia vintitres de Mars de mil set cens setanta mori Bicent Cau de Edat de quatre añÿs poch mes ho menos, ÿ mori en casa de sos Pares qui son Bicent Cau ÿ Maria Cau ÿ Gomés conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat per mi Anton Serret Vicari de dit Lloch en lo Fusar Inmediat â la Iglesia de dit lloch Patrona Nostra Señora de la Assumpta, dia vintiquatre ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


252) Segura Queralt Batista (Albat)

Vui dia vintiquatre de mil set cens setanta mori Batiste Segura de Edat de un añÿ poch mes en casa de sos Pares qui son Francisco Segura ÿ Geltrudies Segura ÿ Queralt tots Parroquians de Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vintisinch de dit mes ÿ añÿ en lo Fusar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


252) Segalás Borrás Ramon (Albat)

Vui dia vintinou de Mars de mil set cens setanta mori Ramon Segalás de Edat de dos añÿs poch mes ho menos en casa de sos Pares naturals qui son Juan Segalás ÿ Maria Segalás ÿ Borràs conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia trenta de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Vila en lo Fusar Inmediat á la Iglesia de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


252) Segalás Francisco (Albat)

Vui dia trenta de Mars de mil set cens setanta mori Francisco Segalás de Edat de quatre añÿs poch mes en casa de sos Pares qui son Juan Segalás ÿ Maria Segalás conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia trentahu de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


253) Ribelles Veá Miquel (Albat)

Vui dia quatre de Abril de mil set cens setanta mori Miquel Ribelles de Edat de tres añÿs poch mes en casa de sos Pares qui son Francisco Ribelles ÿ Tharesa Ribelles ÿ Veia conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida. Fou enterrat en lo vas de Ribelles dins de la Iglesia de dita Parroquia dia sinch de dit mes ÿ añÿ, per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari de dita Vila, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


253) Ponces Puntons Francisco (Albat)

Vui dia nou de Abril de mil set cens setanta mori Francisco Ponces de Edat de dos añÿs poch mes ó menos en casa de sos Pares qui son Anton Ponces ÿ Josepha Ponces ÿ Puntons Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia deu de dit mes ÿ añÿ en lo Fosar de dita Vila per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


253) Saltó Dama Anton (Albat)

Vui dia dinou de Abril de mil set cens setanta mori Anton Saltó de Edat de tres añÿs poch mes ó menos, ÿ mori en casa de sos Pares qui son Miquel Saltó ÿ Paula Saltó ÿ Dama Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vint de dit mes ÿ añÿ en lo vas dins de la Iglesia de dita Parroquia ÿ dit vas es de Casa Saltó, fou enterrat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


253) Queralt Palubart Tharesa (Albat)

Vui dia vint de Abril de mil set cens setanta mori Tharesa Queralt de Edat de dos añÿs poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Thomas Queralt ÿ Isabel Queralt ÿ Palubart Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vintihú de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dit lloch per mi Anton Serret Vicar, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


254) Barrull Segura Francisco (Albat)

Vui dia trenta de Abril de mil set cens setanta mori Francisco Borrull de Edat de un añÿ poch mes en casa de sos Pares qui son Matheu Borrull ÿ Madalena Borrull ÿ Segura Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia primer de Maig de dit añÿ en lo Fosar de dita Parroquia, per mi Anton Serret Vicari, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


254) Ribelles Gomés Maria (Albat)

Vui dia sinch de Juñÿ de mil set cens cetanta mori Maria Ribelles de Edat de un añÿ poch menos en casa de sos Pares qui son Joseph Ribelles ÿ Madalena Ribelles ÿ Gomés Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrada dia sis de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, en lo vas de Casa Ribelles dins de dita Iglesia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


254) Nuguer Bonet Joseph (Albat)

Vui dia set de Juñÿ de mil set cens cetanta mori Joseph Nuguer de Edat de sinch añys poch mes ô menos en casa de sos Pares qui son March Nuguer ÿ Catharina Nuguer ÿ Bonet Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vuit de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia, ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


255) Nuguer Costafreda Francisco (Albat)

Vui dia vintivuit de Agost de mil set cens cetanta mori Francisco Nuguer de Edat de un añy poch mes ó menos en casa de sos Pares qui son Joseph Nuguer ÿ Madalena Nuguer ÿ Costafreda Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia vintinou de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia en lo sementiri de la precent Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


255) Saltó Dama Esperansa (Albat)

Vui dia trenta de Agost de mil set cens cetanta mori Esperansa Saltó de Edat de un añy poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Miquel Saltó ÿ Paula Saltó ÿ Dama Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida, Fou enterrada en lo vas de dita casa dins la Iglesia de dita Vila dia trenta u de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


255) Ribes Dolcet Mariagna

Vui dia trenta de Agost de mil set cents setanta. mori Mariagna Ribes doncella de edat de dinou añys poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Joseph Ribes ÿ Antonia Ribes ÿ Dolcet conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, se li administrá lo Sagrament de la Penitencia ÿ lo de la Extremauncio ÿ no se li pogui administrar lo sagrament de la Euchatristia per esta Inpedida de la voca ÿ dits sagraments Forent administrats per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia; no feu testament per no tenir res á la sua llibertat. Fou enterrada dia trenta ÿ hu de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia ab la acistencia de mi Anton Serret Vicari ÿ un sacerdot Furaster ÿ se li feu lo enterro com se acostuma, vui dia ÿ añy Ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


256) Noguer Bonet Agada (Albat)

Vui dia nou de Setembre de mil set cens cetanta. Mori Agada Nuguer de Edat de tres anys poch menos en casa de sos Pares naturals qui son March Nogue ÿ Catharina Nugué ÿ Bonet Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrada dia deu de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari, ÿ se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


256) Farran Madalena

Vui dia vintisis del mes de Octubre de mil set cents setanta mori Madalena Costafreda ÿ Farran muller de Pere Costafreda major conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ dita era de edat de sinquanta añys poch mes, mori en son llit de Malatia Corporal, se li administrá tots los Sans Sagramens de penitencia Euchatristia ÿ Extremauncio ab un verdader conexament, tots administrats per mi Vicari ja mencionat, feu testament dia dotse del precent mes ÿ añÿ pres per mi Anton Serret Vicari (per Falta de Notari Real) se dexá per repos de la sua anima enterro novena ÿ cap de añy ÿ añal de pa ÿ candela per lo enterro se dexá dos capellans ÿ per la novena ÿ cap de añy tres sacerdots ab lo Parracho ÿ per tot dexá de sos bens quinse lluiras. Fou enterrada dia vintiset de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia ab la acistencia dels sacerdots ja Calendats. Ita est Anton Serret Vicari.


257) Xipelli Maria

Vui dia sis de Novembre de mil set cents setanta mori Maria Casanoves ÿ Xipelli casada ab March Casanoves tots Parroquians en Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ dita era de edat de quaranta añys poch mes ô menos mori en son llit de Malatia Corporal, se li administrá los Sants Sagraments de penitencia ÿ Euchatristia los que revé ab verderent conaxament ÿ dits Sagraments li Foren donats per mi Anton Serret Vicari ÿ no revé lo del extrmaunció per no seri â temps per un accident Inopinat; dita Maria feu testament dia quatre de dit mes, ÿ añÿ ÿ fou pres per mi Vicari ja Calendat (per Falta de Notari Real) se dexá per repos de la sua Anima enterro novena ÿ cap de añy ÿ añal sencillo de pa ÿ candela ÿ per lo enterro se dexá dos Capellans ab lo Parracho ÿ à la novena tres ab lo Parracho ÿ per tot dexá de sos bens catorse lluiras. Fou enterrada dia set de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia, ab la acistencia dels Sacerdots ja Calendats. Ita est Anton Serret Vicari.


257) Barverá Serrano Miquel (Albat)

Vui dia vuit de Desembre de mil set cens cetanta mori Miquel Barverá de Edat de dos añÿs poch mes en casa de sos Pares qui son Francisco Barverá ÿ Maria Barverá ÿ Serrano Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida. Fou enterrat dia nou de dit mes ÿ añÿ en lo Fosar de la precent vila, per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


1771


258) Segura Costafreda Maria (Albat)

Vui die diset de fabrer de mil set cens cetanta y hü mori Maria Segura de Edat de deu dies poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Pere Segura ÿ Madalena Segura ÿ Costafreda Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida; fou enterrada dia divuit de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia, se li digue la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


258) Miró Francisco

Vui die divuit de fabrer de mil set cents setanta ÿ hü mori Francisco Miró casat ab Maria Miró ÿ Sardá com ÿ també dit Francisco Miró era de edat de cetanta añys poch mes ho menos; se li administrá lo Sant Sagrament de la penitencia ÿ lo de la Extreamunció ÿ no pogué rebrer lo de la Euchatristia per estar Inpedit, no feu testament per no averi temps, pues quedà destituït dels sentits, ÿ dits conjugues tots Parroquians del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida; fou enterrat en lo fosar de dita Parroquia dia dinou de dit mes ÿ añÿ, se li digué la Missa de ovit ÿ tot lo que se acostumá, tot lo sobra dit fou subministrat per Mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia. Ita est Anton Serret Vicari.


261) Curcó Roca Vicent (Albat)

Vui die trenta de maigt de mil set cens cetantau mori Vicent Curcó de Edat de un dia en casa de sos Pares qui son Joseph Curcó ÿ Antonia Curcó ÿ Roca Conjuges ÿ tots de Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrat en lo vas de casa Curcó dins de la Iglesia per mi Anton Serret Vicari, dia trentau de dit mes ÿ añÿ, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.

261) Farran Conillera Pau (Albat)

Vui die vint del mes de Juriol de mil set cens cetantahu mori Pau Farran de Edat de dos anys poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Joseph Farran ÿ Theresa Farran ÿ Conillera Conjuges ÿ Parroquians en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrat dia vintihu de dit mes ÿ any per mi Anton Serret Vicari, en lo fossar de dit lloch ÿ se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


261) Griñó Duaigüas Theresa (Albat)

Vui die quatre del Agost de mil set cens cetantahu mori Tharesa Griñó de Edat de dos anys poch mes ó menos en casa de sos Pares qui son Joseph Griñó ÿ Theresa Griñó ÿ Duaigüas Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrada dia sinch de dit mes ÿ any en lo fossar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari, ÿ se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


261) Mateu Saltó Ignaci

Vui dia nou de agost de mil set cens setantahu mori Ignaci Mateu fadrí de Edad de quinse anys poch mes ó menos fill llegítim ÿ natural de Macia Matheu ÿ de Agnamaria Matheu ÿ Saltó conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida; se li administrá los Sants Sagramens de Penitencia, Euchatristia ÿ Extreamunció per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia, no feu testament per no tenir res propi seu; fou enterrat dia deu de dit mes ÿ añy en lo fosar de dita Parroquia ab la acistencia de un sacerdot furaster ÿ de mi Anton Serret .Ita est Anton Serret Vicari.


262) Junbat Joseph

Vui dia trenta de Agost de mil set cents setantahu mori Joseph Junbart viudo de edat de vuitanta anys poch mes ÿ mori en casa de son fill Llorens Junbart tots Parroquians de Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ dit mori de malatia corporal; li foren administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la mencionada Parroquia, no feu testament per ser un Pobre de Solemnitat fou enterrat dia trenta ÿ hü per caritat en lo sementiri de dita Parroquia, es ver vui dia ÿ any ja calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


262) Pol Anton

Vui dia vuit de Setembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Anton Pol Casat ab Reimunda Pol ÿ Valles tots Parroquians del lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ dit mori de malatia corporal de edat de quaranta anys poch mes ho menos. Li foren administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció per mi Anton Serret Vicari de la mencionada Parroquia, no feu testament per no tenir res; fou enterrat per amor de Deu, dia nou de dit mes ÿ any en Lo Fosar de dita Parroquia, es ver vui dia ÿ any ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


262) Boté Maria

Vui dia diset de Setembre de mil set cens setanta ÿ hu mori Maria Farre ÿ Boté casada ab Barthomeu Farre tots Parroquians de la Parroquial Iglesia de Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ fills de La Vila de Angresola Bisbat de Solsona ÿ dita mori de malatia corporal ÿ de edat de vint anys poch mes ho menos. Li foren administrats los Sants Sagraments de Penitencia de Eucharistia ÿ Extremunció tenint la dita Maria un clar conexement; per mi Anton Serret Vicari, feu testament ÿ se dexá per descans de la sua anima enterro novena ÿ cap de any ÿ se dexá dos Capellans ab lo Parraquo al Entero ÿ tres à la novena ab lo Parraco donat la caritat que se acostuma. Item dexà trenta missas (semeltantum) resadas, quinse à la Parroquia de Engrasola ÿ quinse à la Parroquia Castelldasens ja mencionat donant de Caritat sis sous de quiscuna ÿ per tot lo disposat vol que se pague de son dot. que son cent lliures, dich 100ll ÿ del que quedarà ho dexa à son fill Joseph Farré: crida per mermasors ÿ Curadors de la sua anima en primer Lloch al Vicari que es ÿ per temps serà, ÿ per mermasons á Ramon Queralt ÿ à Batiste Guiu tots Parroquians de Castelldasens; dit testament fou pres per mi Anton Serret Vicari dia nou de dit mes ÿ añy per falta de Notari Real; fou enterrada dia divuit del mes ÿ añy ja Calendat en Lo Fosar de Castelldasens ab la acistencia dels sacerdots dal dits. es ver vui dia divuit de Setembre de mil set cents setanta ÿ hu. Ita est Anton Serret Vicari.


263) Simó Riber Madalena (Albat)

Vui dia dinou de Setembre de mil set cents setanta y hu mori Madalena Simó de edat de quatre anys poch mes en casa de sos pares qui son Joseph Simó ÿ Elehonor Simó ÿ Riber Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrada dia vint de dit mes ÿ añy en Lo Fosar de dita Parroquia ab la acistencia de mÿ Anton Serret Vicari, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


264) Guiu Bonet Catharine (Albat)

Vui dia vintivuit de Setembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Catharine Guiu de edat de dos añys poch mes ho menos en casa de sos Pares qui son Pere Guiu ÿ Antonia Guiu ÿ Bonet Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrada dia vintinou de dit mes ÿ any en Lo Fosar de dita Parroquia, se li digué la missa de Angelis, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


264) Farrer Tost Joseph (Albat)

Vui dia trenta de Setembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Joseph Farrer de edat de tres anys poch mes ho menos en casa de sos pares qui son Llorens Farrer ÿ Agnamaria Farrer ÿ Tost Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrat dia primer de Octubre de dit añy en Lo Fosar de dit Lloch per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari, se li digué la missa de Angelis, es ver vui dia ÿ anÿ ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


264) Llorens Pere

Vui dia set de Octubre de mil set cents setanta ÿ hu mori Pere Llorens viudo de edat de cetanta anys poch mes ó menos ÿ dit mori de malatia corporal en lo mas de Antost en terme ÿ Parroquia del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida ÿ lo mas dels Pares de Escaladei ÿ dit Pere era fill de la Vila de Cedó Bisbat de Urgell, li foren administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció dia tres de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari de Castelldasens, feu testament ÿ se dexá de sos bens per los actes de funerals de Enterro novena ÿ cap de añy lo que seria menester, volent per dits actes tres sacerdots ab lo Parraco donant la Caritat que se acostuma ÿ pagat tot lo mencionat dexá tots sos bens à son Fill Pere Llorens menor, cridà per curadors ÿ mermesors de la sua anima al Señor Vicari que es ÿ per temps serà, ÿ à son fill Pere Llorens menor ÿ a Pere Anton Farrer tots Parroquians de Castelldasens ÿ fills de la Vila de Cedó Bisbat de Urgell. Testimonis per dit testament forent Barthomeu Farrer ÿ Jaumet Bernat tots evitans en Castelldasens, dit testament fou pres per mi Anton Serret Vicari per falta de Notari Real, fou enterrat dia vuit de dit mes ÿ añy en lo Fosar de Castelldasens, ab la acistencia dels sacerdots ja mencionats, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


265) Vidal Batiste (Albat)

Vui dia vintinou de Octubre de mil set cents setanta y hu mori mori Batiste Vidal de edat de quatre mesos poch mes ho menos en casa de sos Pares, qui son Juan Vidal ÿ Francisca Vidal Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleida, fou enterrat dia trenta de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari de dit LLoch en lo fosar de la precent Parroqia, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


265) Llorens Pere (menor)

Vui dia sinch de Novembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Pere Llorens menor casat ÿ de edat de sinquanta anys poch menos ÿ mori en son Llit de malatia; revé los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció administrats per mi Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleida, no feu testament per tenirne de fet en la vila de Vila de Cedó Bisbat de Urgell de haon lo sabra dit era fill, fou enterrat dia sis de dit mes ÿ añy en lo fosar de Castelldases, ja Calendat per mi Anton Serret Vicari. Ita est Anton Serret Vicari.


266) Latren Juan (francès ÿ fadrí)

Vui dia tretse de Novembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Juan Latrent de edat de quinse anys poch mes ho menos fill del Poble de Benachs Bisbat De Comenge ÿ mori de malatia corporal; se li administra los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció per mi Anton Serret Vicari de la Iglesia Parroquial de Castelldasens Bisbat de Lleida, no feu testament per no tenir res, fou enterrat dia catorse de dit mes ÿ any en lo fosar de la Parroquia de Castelldasens, per mi Anton Serret Vicari, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


266) Costafreda Alena

Vui dia vintidos de Novembre de mil set cents setanta ÿ hu mori Alena Ribelles ÿ Costafreda casada ab Miquel Ribelles major de edat de vuitanta anÿs poch menos, ÿ dita mori en son Llit de malatia corporal; li forent administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció al dia mateix que mori per mi Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia del Lloch de Castelldasens Bisbat de Lleÿda, dita Elena un anÿ antes de sa mort feu testament pres per Notari Real qui es Francisco Jenis dit lo Baloté en Borges Blancas de Urgell del Bisbat ja calendat, se dexá per descans de la sua Anima Enterro Novena ÿ cap de anÿ volent set sacerdots ab lo Parraco ÿ fou enterrada dia vintitres de de dit mes ÿ añy al semetiri de la Parroquial de Castelldasens ja mencionat, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


1772


267) Fontanet Geltrudies

Vui dia sinch de Janer de mil set cents setanta ÿ dos mori Geltrudies Fontanet de edat de quaranta anÿs poch mes ó menos casada ab Ramon Fontanet tots tots Parroquians de Castelldasens Bisbat de Lleyda li forent administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció lo dia ja Calendat per mi Anton Serret Vicari de dita Parroquia, no feu testament per no haveri LLoch, fou enterrada dia sis de dit mes ÿ añy dal dit en lo fossar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


267) Ribelles Miquel

Vui dia vintihu de Janer de mil set cents setanta ÿ dos mori Miquel Ribelles viudo en son llit de malatia corporal, ÿ mori de edat de vuitanta anÿs poch mes ÿ lo dit Miquel rebé los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció lo dia diset de dit mes ÿ añy, administrats per mi Anton Serret Prebere ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida, feu testament lo mateix dia que rebé los sans sagraments lo que fou pres per mi Vicari ut supra per falta de Notari Real, ÿ se dexá sinquanta lliuras, dich 50ll per los actes funerals de Enterro novena ÿ cap de Anÿ volent sis sacerdots ab lo Parracho donantlos la Caritat que se acostuma ÿ dinar. Item se dexá añal de pa ÿ candela asso es lo pio que se dexá per descans de la sua Anima, fou enterrat dia vintidos de dit mes ÿ añy en lo vas de casa Ribelles dins de la Iglesia de dita Parroquia, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


268) Sala Saldoni

Vui dia vintiset de Fabrer de mil set cents setanta ÿ dos mori Saldoni Sala viudo de edat de xixanta anÿs poch mes ó menos fill de la Vila de Sedó Bisbat de Urgell ÿ evitan Castelldases Bisbat de Lleida, li foren administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció dia vint de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari de la Iglesia Parroquial de Castelldases Bisbat ja Calendat no feu testament per notenir res propi seu, fou enterrat dia vintivuit de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari en lo fossar de Castelldases ja mencionat, es ver vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


268) Riber Francisco

Vui dia vint de Mars de mil set cents setanta ÿ dos mori Francisco Riber casat ab Madalena Riber ÿ Gort tots Parroquians de Castelldasens Bisbat de Lleyda ÿ dit mori en son llit de edat de noranta anys poch mes, li foren administrats los Sants Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremunció dia setse de dit mes ÿ añy per mi Anton Serret Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldases Bisbat ja Calendat, ÿ dit Francisco feu testament en lo any mil set sens sinquanta ý dos en poder de Juan Fantané olim vicari de dita Parroquia ÿ se dexá deu lliuras de sos bens per los actes de funeral de enterro novena ÿ cap de anÿ com consta ob son testament, fou enterrat dia vintihu de dit mes ÿ añy ab acistencia de dos sacerdots ab lo Parraco, en lo fusar de dita Parroquia, ÿ se li feu lo Enterro com se acostuma, vui dia ÿ añy ja Calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


269) Curcó Costafreda Ramon

Vui dia quinse de Abril de mil set cents cetanta dos mori Ramon Curcó Fadrí de edat de vint anÿs poch mes ó menos ÿ dit mori de malatia corporal en son llit, fill de Joseph Curcó major ÿ de Tharesa Curcó ÿ Costafreda conjugues en Castelldases Bisbat de Lleyda, li forent administrats los Sans Sagraments de Penitencia ÿ Eucharistia dia sis de dit mes ÿ añy ÿ lo de la Extremunció dia dotse del mes ÿ añy ja Calendat per mi Anton Serret Vicari dita Parroquia, dit Ramon feu testament dia set de dit mes ÿ añy pres per mi Vicari per Falta de Notari Real en lo que se dexá de sos bens propis per descans de la sua Anina cent lliuras, dich 100ll, volent al Enterro venga lo Parraco tres sacerdots ÿ à la Novena ÿ cap de anÿ sinch ab lo Parraco donat la caritat que se acostuma ÿ dinar també, se dexá añal de un pa ÿ una candela semeltantum ÿ lo demés que queda de la quantitat disposada vol que se li celebrin missas semel tantum, caritat de sis sous ÿ tres diners; cridà per mermasors ÿ curadors de la sua anina al Señor Vicari que es ÿ per temps serà, a Ramon Queralt major ÿ a Joseph Curcó major son Germa donant ple poder à tots; tots del precent lloch; Forent cridats ÿ pregats per testimonis Francisco Fuster ÿ Juan Pons tots del precent lloch, Fou enterrat dia setse de dit mes ÿ añy en lo vas de casa Curcó que es dins de dita Iglesia. Ita est Anton Serret Vicari.


269) Queralt Paluart Pere (Albat)

Vui dia quinse de Abril de mil set cents setanta dos mori mori Pere Queralt lo qua avia nat dia catorse de dit mes ÿ anÿ Fill de Thomas Queralt ÿ Alisabet Queralt ÿ Paluart Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleida, fou enterrat dia setse de dit mes ÿ any, en lo fosar de la precent Parroquia, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


270) Ribes Joseph

Vui dia vintisinch de Abril de mil set cents setanta dos mori Joseph Ribes en son llit de Malaltia corporal de edat de xixanta anys poch mes ó menos, ÿ dit Joseph era casat ab Antonia Ribes ÿ Dolset, tots Parroquians del lloch de Castelldases Bisbat de Lleÿda, li Forent administrats los Sans Sagraments de penitencia ÿ Eucharistia per mi Anton Serret Vicaride la mencionada Parroquia dia dinou de dit mes ÿ anÿ ÿ lo de la extremunció dia vintidos del precent mes ÿ añy, Feu testament dia vint del mes ja calendat lo que li prengué Francisco ( Valero ) Notari de las Borges Blancas de Urgell, en lo que se dexá per descans de la sua Anima Enterro novena ÿ cap de anÿ volent set sacerdots ab lo Parracho donant la Caritat que se acostuma ÿ dinar ÿ també se dexá añal de pa ÿ candela ÿ sis missas una a cada altar dela Parroquia semel tantum caritat sis sous ÿ tres diners per quiscuna ÿ per tot lo disposat dexá de sos bens 25ll ÿ los demes Bens seus los dexá á son Fill Francisco Ribes; crida per marmasors ÿ curadors de la sua anima a Joseph Riber á Pere Joseph Rebull ÿ á Joseph Brernaus tots del precent lloch donant a quinqunt ple poder per a Fer complir tot lo per ell disposat, Fou enterrat dia vintisis de dit mes ÿ añy en lo Fosar de dita Parroquia ab la acistencia que se acostuma. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


271) Pon Manuel

Vui dia catorse de Juriol de mil set cents setanta dos mori Manuel Pon Fadri de edat de quaranta anÿs poch mes ó menos ÿ lo dit Manuel era Fill del lloch de Borgús Bisbat de Solsona ÿ exhistent per colector en la granja dels Pares de la Cartoxa, cita en lo lloch de de Castelldases Bisbat de Lleyda, no se li administraren los Sans Sagraments per haver estat la sua mort de repente, se li feren los actes de Funerals de enterro novena ÿ cap de anÿ ab la acistencia de deu sacerdots sensa lo Parracho donat la Caritat que se acostuma ÿ dinar, per dits actes Funerals donà la Caritat Francisco Codina Arrendatari de dita Granja, Fou enterrat en lo Fosar de Dita Parroquia dia quinse de dit mes ÿ añy ab acistencia dels sacerdots dal Calendats ÿ ab lo modo ÿ Forma que se acostuma. Ita est Anton Serret Vicari.


271) Rosell Trilla Joseph (Albat)

Vui dia setse de Juriol de mil set cens setanta dos mori Joseph Rosell de Edat de un anÿ poch mes en casa de sos Pares qui son Joseph Rosell Major ÿ Rosa Rosell ÿ Trilla Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleÿda, fou enterrat dia diset de dit mes ÿ any en lo fosar de dita Parroquia, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


271) Pons Miró Anton (Albat)

Vui dia quinse de Setembre de mil set cents setanta dos mori Anton Pons de Edat de quinse dies, Fill de Anton Pons Major ÿ de Maria Pons ÿ Miró Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleÿda, fou enterrat dia setse del mes ÿ any ja calendat en lo Fosar de dit lloch, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


272) Pons Miró Joseph (Albat)

Vui dia quatre de Octubre de mil set cents setanta dos mori Joseph Pons de Edat de un mes poch mes ó menos Fill llegitim de Anton Pons ÿ de Maria Pons ÿ Miró Conjuges en Castelldasens Bisbat de Lleÿda, fou enterrat dia sinch de dit mes ÿ any en lo Fosar de dita Parroquia, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


272) Sans Joseph

Vui dia onse de Octubre de mil set cents setanta dos mori Joseph Sans en son llit de Malaltia corporal de edat de cetanta anys poch mes ó menos; dit era casat ab Rosa Sans ÿ Barrofet, tots Parroquians de la Parroquial de Castelldases Bisbat de Lleyda, li Fou administrat lo Sant Sagrament de Penitencia ÿ Extremauncio dia nou de dit mes ÿ añÿ per mi Anton Serret Vicari de precent Parroquia ÿ no se li administrá lo Viatich per estar Inpotent de no poder diglutir la Sagrada ÿ Divina Forma, dit Joseph Feu testament dia dinou de Juriol de mil cet sens xixanta sis lo que fou pres per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia per falta de notari Real, en lo que disposá de sos bens vintisinch lliuras, deix 25 ll per los actes funerals de Enterro Novena ÿ cap de anÿ, volent vuit sacerdots ab lo Parraco en dits Actes donant la Caritat que se acsotuma ÿ dinar, se dexá añal de pa ÿ candela per lo aný del dol, crida per Ereva a sa Filla Maria Sans ÿ per tot crida per mermasons ÿ curadors de la sua Anima al Señor Vicari que es ÿ per temps serà, ÿ als seus cuñats qui son Joseph Barrofet ÿ Llorens Barrofet tots de Puixber del Bisbat ja calendat; testimonis de dit testament cridats ÿ pregats Forent Joseph Roca ÿ Jacinto Roca Doctor tots de Castelldases, ÿ dit Joseph Fou enterrat dia dotse del mes ÿ añy ja calendat en lo Fossar de dita Parroquia. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


273) Segura Fuster Maria (Albat)

Vui dia dinou de Octubre de mil set cents setanta dos mori Maria Segura de Edat de tres anÿs poch mes, en casa de sos Pares qui son Francisco Segura ÿ Tharesa Segura ÿ Fuster Conjuges ÿ Parroquians de la Iglesia Parroquail de Castelldasens Bisbat de Lleÿda, fou enterrada dia vint en lo Fosar de dita Parroquia per mi Anton Serret Vicari, se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


1773

273) Cau Gomés Felip

Vui dia vintidos de Janer de mil set cents setanta ÿ tres mori Falip Cau de edat de trese anÿs poch mes, en casa de sos Pares qui son Vicens Cau ÿ Maria Cau ÿ Gomés Parroquians en Castelldases Bisbat de Lleyda, no feu testament per no tenir que testar, li Foren administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremauncio en lo temps de sa malatia per mi Anton Serret Vicari del precent lloch, se li Feu Enterro novena ÿ cap de any ab la acistencia de tres sacerdots Forasters ÿ lo Parraco, fou enterrat en lo samentiri de dita Parroqia, dia vintitres de dit mes ÿ anÿ per mi Anton Serret Vicari. Ita est Anton Serret Vicari.


273) Roca Reÿner Joseph (Albat)

Vui dia quatre de Fabre de mil set cents setanta tres mori Joseph Roca, fill de Llorens Roca ÿ Agnamaria Roca ÿ Reÿner Conjuges en Castelldases Bisbat de Lleÿda, fou enterrat lo Fosar de dita Parroquia dia sinch de dit mes ÿ anÿ se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


274) Roca Joseph

Vui dia dinou de Abril de mil set cents setanta ÿ tres fou Enterrat Joseph Roca Casat amb Antonia Roca ÿ Vidal, tots de Edat de cetanta anÿs poch mes ô menos quiscun Parroquians en Castelldases Bisbat de Lleÿda, ÿ dit Joseph mori dia divuit de dit mes ÿ anÿ en son Llit de malatia corporal, li Foren administrats los Sans Sagraments de penitencia Eucharistia ÿ Extremauncio dia quinse del mes ÿ anÿ ja calendat per mi Anton Serret Vicari de la mencionada Parroquia, li prengui son lloapble testament per falta de Notari Real en lo que disposà de sos bens se li facés Enterro novena ÿ cap de añy, volent vuit sacerdots ab lo Parracho; quatre al Enterro ÿ quatre á la novena donatlos la Caritat que se acostuma ÿ dinar ÿ també aseñalá añal de pa ÿ candela; Cridá per mermasors ÿ curadors de la sua Anima al Señor Vicari á Son Fill Llorens Roca ÿ al seu gendre Joseph Corcó tots de la precent vila, Forent cridats per testimonis Francisco Angles ÿ Thomas Luna Tots Parroquians de la precent Vila, es ver vui dia ÿ ÿ anÿ ja calendat. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


274) Vilella Mariano (Albat)

Vui dia quatre de maigt de mil set cents setanta ÿ tres mori Mariano Vilella de edat sis anys poch mes en casa de sos Pares qui son Joseph Vilella ÿ Tharesa Vilella conjugues ÿ Parroquians de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del LLoch de Castelldases Bisbat de Lleyda, fou enterrat dia sinch de dit mes ÿ any en lo fusar de dita Parroquia, se li digué la missa de Angelis, es ver vui dia ÿ anÿ ja calendat. Ita est Anton Serret Vicari.


275) Mercadal Joseph

Vui die diset de maitg de mil set cents setanta ÿ tres fou Enterrat Josep Mercadal en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del LLoch de Castelldases Bisbat de Lleÿda, per mi Anton Serret Vicari de la precent parroquia ÿ se li feiu lo Anterro per amor de Deu ÿ dit mori dia setse del mes ÿ anÿ dal calendat, ÿ tan solament se li pogué administrar lo san Sagrament de la Extremauncio per no haverhi lloch ni temps, mori en son llit ÿ de xixanta anys poch mes o menos ÿ lo dit Joseph era casat ab Maria Mercadal, es ver vuÿ dia ÿ anÿ ja calendat. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.

275) Bonet Tharesa

Vui dia setse de Juny de mil set cents setanta ÿ tres mori Tharesa Bonet Casada ab Ramon Bonet major de Edat de sinquanta anÿs poch mes ô menos ÿ dita mori en son Llit de malatia corporal ÿ dits son Parroquians del LLoch de Castelldases Bisbat de Lleÿda, li forent administrats los Sans Sagraments de Penitencia Eucharistia ÿ Extremauncio per mi Anton Serret Vicari de la mencionada Parroquia, dita Tharesa feu testament dia vintidos de Abril de mil set cens setanta ÿ hu lo que fou ab sana salut, ÿ fou pres per mi Anton Serret Vicari per falta de Notari Real ÿ se dexá de sos bens per los actes funerals setse lliuras catalanas volent que se li faces Enterro ab dos sacerdots ab lo Parracho ÿ novena ÿ cap de añy ab dos sacerdots ab lo Parracho donat a quiscun quinse Rals ÿ dinar ÿ al Parracho dople ÿ se dexá añal sencillo de pa ÿ candela, cridá per curadors ÿ mermasors á son Marit Ramon Bonet ÿ a son fillastre Ramon Bonet menor, forent testimonis Doctor Galadies ÿ Pau Valles major tots del precent lloch los que forent cridats y pregats, dita Tharesa fou enterrada die diset de dit mes ÿ anÿ en lo fusar de dita Parroquia. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


276) Farrés Paluart Francisca (Albat)

Vui dia dia diset de Juny de mil set cents setanta tres mori Francisca Farres, de edat de tres anys poch mes ó menos, filla llegítima ÿ natural de Juan Farres ÿ de Francesca Farres ÿ Paluart conjugues en Castelldases Bisbat de Lleÿda, fou enterrada die divuit de dit mes ÿ any per mi Anton Serret Vicari de la precent Parroquia Parroquia, en lo lo fusar de dita Parroquia, li diguí la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Prebere ÿ Vicari.


276) Pardo Francesch (Albat)

Vui dia setse de Juriol de mil set cents setanta y tres mori Francesch Pardo de edat de un anÿ poch mes ó menos, fill llegítim ÿ natural de Juan Pardo ÿ de Maria Pardo Conjugues ÿ Parroquians en Castelldases Bisbat de Lleÿda, fou enterrat die diset de dit mes ÿ any en lo lo fosar de la precent Parroquia per mi Anton Serret ÿ se li digué la missa de Angelis. Ita est Anton Serret Vicari.


276) Farrán Cunillera Pere (Albat)

Dia vintitres del mes de Juriol del anÿ mil set cents, y setanta tres, mori Pere Farran de edat de dos anys, poch mes ó menos, fill llegítim ÿ natural de Josep Farrán ÿ de Teresa Farran, y Cunillera Parroquians de esta de Castelldans Bisbat de Lleyda, fou enterrat die vintisinch del mateix mes, y añÿ en lo fossar de la precent Parroquia, per mi Anastasi Corria Regent de la mateixa Parroquia; y se li digué la Missa de Angelis. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent.


277) Curco Roca Llorens (Albat)

Dia 12 de Agost del anÿ mil set cents setanta, y tres mori Llorens Curcó de nou mesos, poch mes ó menos, fill llegítim, ÿ natural de Josep Curcó major ÿ de Antonia Curcó y Roca Parroquians de Castelldans Bisbat de Lleyda, fou enterrat en la Iglesia, en la sepultura de Gaspar Suñé per mi Anastasi Corria Regent de la mateixa Parroquia; ÿ se li digué la Missa de Angelis. Ita est Anastasi Corriá Regent. de Castelldans


277) Valles Ramunda

En la Parroquia de Castelldans als trenta de Agost del anÿ mil set sents setanta y tres, mori Ramunda Pol, y Valles viuda deixada de Anton Pol; de edad de coranta añÿs poch mes, o menos: Rebé Sagrament de la Penitencia. La Eucharistia, ÿ Extremauncio nols rebé; perquè quant me avisaren ya la trobi morta, per averli sobrevingut un accident repentino: Per la mateixa raho tampoch feu testament. No obstant de ser pobra sos parents disposaren que se li fes enterro sensillo, y despues se enterrá en lo Cementeri de la precent Parroquia dia primé de Setembre: Y pera que conste yo Anastasi Corriá Prebere, y Regent de dita Parroquia ho firmo dit dia, mes, y añÿ .


277) Miquel Queralt Ramon (Albat)

Dia vintiquatre de setembre del any mil set cents, setanta, y tres, mori Ramon Miquel de edat de vuit dies, fill llegítim, ÿ natural de Juan Miquel ÿ de Teresa Queralt muller sua Parroquians de Castelldans Bisbat de Lleyda, fou enterrat en lo fossá de esta Parroquia; ÿ se li digué la Missa corresponet, dia vinticinch de setembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


277) Costafreda Ros Pere

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda, dia vuit de octubre de mil set cents setanta tres, mori Pere Costafreda viudo de Madalena Farrán, de edad de xixanta añs poch mes ó menos, fill de Ramon Costafreda, y de Maria Ros conjuges; havent rebut los Sants Sagraments de la Penitencia, Eucharistia ÿ Extremauncio, que li vas administrar Jo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant: Y feu testament en mon poder, per falta de Notari Real, y disposa en ell per sufragi de la sua Anima, que se li fesen los actes funerals de enterro ab assistencia de un Capella, y lo Parroquo, y en la Novena que assistissin dos Capellans, y lo Parroquo, y que per descans dela sua Anima se li celebrassin una Missa resada en cada Altar de esta Iglesia Parroquial, semel tamtum, ab la caritat acostumada. Instituí y crida hereu universal de tots sos bens al seu Fill primogenit Francisco Costafreda. Fou enterrat en lo Fossar de esta Parroquia, dia nou de octubre de mil set sents setanta, y tres. Y pera que conste ho firmo yo Anastasi Corriá Prebere, y Regent de dita Parroquia dit dia, mes, y añÿ.


278) Borrás Isidre

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda dia nou de octubre, mori Isidro Borrás casat ab Antonia Vives naturals y veïns de esta Parroquia, de edad de cinquanta sinch añÿs poch mes ô menos. Rebé los Sagraments de la Penitencia ÿ Extremauncio, que li vas administrar Yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia. Lo Sagrament de la Eucharistia nol rebé: Perquè despues de haverse confesat li sobrevingué un accident, que li perturbá las potencias, y per la mateixa raho tampoch feu testament. No obstant son fill primogènit disposa que se li fessen los actes funerals de Enterro Novena, y Cap de Anÿ ab assistencia de dos Capellans y lo Parroquo, y que se li celebrassen per descans de la sua Anima una Missa resada en cada Altar de esta Iglesia Parroquial, ab la caritat acostumada.Fou enterrat en lo Fossar de esta Parroquia dia onse de octubre de mil set cents setanta, y tres. Y pera que conste ho firmo yo Anastasi Corriá Prebere, y Regent de dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ.


278) Vilella Jaume

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda, dia setse de octubre del añÿ mil set cents setanta, y tres, mori Jaume Vilella casat ab Mariangela Bernaus, edad de xexanta añÿs poch mes o menos fil llegitim y natural de Mariano Vilella, y de Maria Vilella conjuges de Riau . Rebé los Sants Sagraments de la Penitencia, Eucharistia ÿ Extremauncio, que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant. Feu testament en mon poder, per falta de Notari Real, en lo qual instituhí, y creà hereu universal â son fill Joseph Vilella: també disposa, que se li fessen los funerals de Enterro ab assistencia de un Sacerdot, y lo Parroquo, y en la Novena, que assistissen dos sacerdots, y lo Parroco; y que per descans de la sua anima, que se li celebrassen una Missa resada en cada Altar de esta Iglesia Parroquial, semel tamtum, ab la caritat acostumada. Fou enterrat en lo Fossar de esta Parroquia dia diset de octubre de mil set cents setanta, y tres. Y pera que conste ho firmo yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroqui, dits dia, mes, y añÿ.


279) Borrell Ortis Rafel ( Albat)

Dia vint de octubre del añÿ mil set cents, setanta, y tres, mori Rafel Borrell, de edat de tres añÿs y sis mesos, fill de Rafel Borrell, ÿ de Maria Ortis conjuges de Ascó Bisbat de Tortosa quals se trobaben de passo en esta Parroquia, y fou enterrat per amor de Deu en lo Fossá de esta Parroquia, dia vintihu del mes y anÿ. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


279) Grañó Mateu Esteve (Albat)

Dia trentahu de octubre del anÿ mil set cents, setanta y tres, mori Esteve Grañó de edat de deu mesos, fill de Ramon Grañó ÿ de Rosa Mateu conjuges, y vehins de Castelldans Bisbat de Lleyda. Fou enterrat en lo Fossá de esta Parroquia dia primé de Novembre del mateix anÿ; y se li digué la Missa de Angelis. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


279) Minguell Rosa

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda dia deu de desembre del añÿ mil set cents setanta, y tres, mori Rosa Barberá casada ab Francisco Barberá, y Filla de Melcior Minguell, y de Rosa Minguell conjuges de Guimerá. Rebé los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, ÿ Extremauncio; que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per estar vacant. Feu testament en mon poder, per falta de Notari Real, en lo qual instituhi, y creá hereu universal de tots sos bens â son fill major Josepb Barberá: també disposá, que se li fessen los actes funerals de Enterro, Novena, y Cap de Añÿ ab assistencia de dos sacerdots forasters y lo Parroco, donatlos la caritat acostumada, y que se fasse lo añal censillo: Item manà que se li celebrassen una Missa resada en cada Altar de esta Parroquia, una vegada tant solament, per descans de la sua anima. Item disposá, que si ve lo cas, que sos germans muriran sens fills, y arribassen â tocar los bens, que ells posseheixen, â son hereu, que la quarta part se emplee, pera be per la sua anima, y de sos Antipassats. Fou enterrada dia onse de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres, en lo Fossá de esta Parroquia. Y pera que conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ, yo Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


279) Quadrat Rosa

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda dia tretse de desembre del añÿ de mil set cents setanta y tres, mori Rosa Queralt, casada ab Gabriel Queralt, y Filla de Francisco Quadrat, y de Maria Quadrat conjuges de Albagés. Rebé los Sagraments de la Penitencia, ÿ Extremauncio que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per esta vacant. La Eucharistia no la rebé; perquè li sobrevingué deliri fort, que li perturbá les potencies; y per la mateixa rahó tampoch feu testament. No obstant son marit disposà, que se li fessen los actes funerals de Enterro, Novena, y Cap de Añÿ ab assistencia de tres sacerdots forasters y lo Parroco. Fou enterrada en lo Fossá de esta Parroquia dia catorse de desembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y pera que conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ, yo Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


280) Curcó Miquel

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda, dia diset de dezembre del añÿ de mil set cents setanta y tres, mori Miquel Curcó fadrí de Edat setanta y sinch añÿs poch mes, o menos, Fill llegitim, y natural de Joseph Curcó, y de Agueda Curcó conjuges de Castelldans. Rebé los Sants Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, ÿ Extremauncio que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per esta vacant. No feu testament, perquè me diguren, que no tenisa cosa pròpia, pera disposar; No obstant sos nebots ordenaren, que se li fessen los actes funerals de Enterro, Novena, y Cap de Añÿ ab assistencia de dos sacerdots forasters y lo Parroco. Fou enterrat en la Iglesia de esta Parroquia, en la sepultura, que té pròpia la casa de Curcó, dia dibuit de dezembre del añÿ mil set cents setanta y tres. Y pera que conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ, yo Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


1774


280) Queralt Massiá Maria (Albat)

Dia dinou de giné del anÿ mil set cents, setanta y quatre, mori Maria Queralt, de edat de dos mesos, y alguns dies, filla llegítima, y natural de Pere Joseph Queralt, ÿ de Antonia Massiá muller sua, natural de Anglesola, per al present tots dos vehins de esta Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda. Fou enterrada en lo Fossá de dita Parroquia dia vint de giné del añÿ mil set cents setanta y quatre; avent se li dit la Missa de Angelis. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent de Castelldans.


280) Bernaus Pere (Albat)

Dia vintihu de giné del anÿ mil set cents setanta y quatre, mori Pere Bernaus, de edat de quatre añÿs, poch mes, o menos, fill llegítim y natural de Blasi Bernaus menor, ÿ de Teresa Bernaus muller sua,tots naturals, y vehins de esta Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda. Fou enterrat en lo fossá de dita Parroquia dia vintidos de giné del anÿ mil set cents setanta y quatre; avent se li dit la Missa corresponent. Ita est Anastasi Corriá Prebere, y Regent de Castelldans.


280) Gené Esperansa

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleÿda, dia dos del mes de Mars del añÿ de mil set cents setanta, y quatre, mori Esperansa Gené de Edat setanta y sis añÿs poch mes, o menos, viuda deixada de Jaume Gené+. Rebé los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, ÿ Extremauncio que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per esta vacant. No feu testament, per ser pobra, no obstant un fill seu disposá, que se li fes Enterro censillo. Fou enterrada en lo Fossá de esta Parroquia, dia tres de Mars del añÿ mil set cents setanta, y quatre. Y pera que conste ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ, yo Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


281) Valls Ramon (Albat)

Dia vintiset de Mars del añÿ mil set cents setanta y quatre, mori un miño; luego de aver nascut, y de averlo batejat, per necessitat, fill llegítim y natural de Ramon Valls, ÿ de Maria Valls muller sua, vehins de esta Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda. Fou enterrat per amor de Deu en lo Fossá de dita Parroquia, dia vintibuit de Mars del anÿ mil set cents setanta y quatre. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.

281) Mateu Juan

En la Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda, dia trenta y hu del mes de Mars del añÿ de mil set cents setanta, y quatre, mori Juan Mateu, de Edat de setanta y sis añÿs poch mes, o menos, viudo de Catarina Mateu, y Fill de Gabriel y Esperansa Mateu. Rebé los Sagraments de la Penitencia, Eucharistia, ÿ Extremauncio que li vas administrar yo Anastasi Corriá Regent de dita Parroquia, per esta vacant. Feu testament, en mon poder, per defecte de Notari Real, dia trenta y hu de Mars del añÿ de mil set sents setanta, y quatre; en lo qual instituhi, y creá hereu universal de sos bens â son fill Massiá Mateu vehi de Castelldans: Disposà també, que se li fessen los actes funerals de Enterro, novena, y Cap dañÿ, ab assistencia de dos Capellans, y lo Parroco, donat los la Caritat acostumada; y que se li fes añal censillo de pa, y candela com se estile. També manà que per descans de la sua anima se li celebrassen una Missa resada en cada altar de esta Iglesia Parroquial ab la caritat, que se acostume, una vegada tan solament. Fou enterrat en lo fossá de esta Parroquia, dia primé de Abril de mil set cents setanta, y quatre. Y pera que constia ho firmo en dita Parroquia, dits dia, mes, y añÿ, yo Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


281) Casanoves (Albat)

Dia tretse de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre, mori una minyona, luego de averla batejada per necessitat; filla llegítima y natural de Gabriel Casanoves, ÿ de Teresa Casanoves, muller sua, vehins de esta Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda. Fou enterrada en lo Fossá de esta Parroquia dia catorse Agost de mil set cents setanta, y quatre; avent se li dit la Missa corresponet. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


281) Curcó Juan (Albat)

Dia vintinou de Agost del añÿ mil set cents setanta, y quatre, mori Juan Curcó de edad dos añÿs poch mes, o menos, fill llegítim, y natural de Joseph Curcó, ÿ de Eularia Curcó muller sua, vehins de esta Parroquia de Castelldans Bisbat de Lleyda. Fou enterrat en lo Fossá de dita Parroquia dia trenta de Agost del añÿ mil set cents setanta y quatre, dita la Missa. Ita est Anastasi Corriá Regent de Castelldans.


289) Brichs Ribelles Josep (Parvulo)

Oi, que contamos alos diez, iocho dias del mes de nobiembre, del año de mil siete sientos setenta, y quatro yo Juan Bautista Corria Cura Parracho de la Iglesia parroquial de Castelldans he enterrado a Joseph Brichs parvulo de edad de siete meses, el qual murio de mal natural en casa de sus padres, el dia antes del mesmo mes, y año arriba dichos hijo legitimo de Joseph Brichs, y de Josepha Brichs, y Ribelles Conjuges del Lugar de Castelldans Obispado de Lerida. y fue enterrado en el Sementerio en el baso de sus Padres despues de averle cantado los Psalmos, que prescribe el Ritual Romano. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus


289) Segura Quiteria (Parvula)

Oi, que contamos alos veinte, y sinco dias del mes de noviembre del año de mil siete sientos setenta, y quatro jo Juan Bautista Corria Cura Parracho de la Iglesia parroquial de Castelldans. he enterrado a Quiteria Segura de edad de un año, y medio, la qual murio de malaltia grave en en casa de sus padres, hija legitima de Francisco Segura, y de Teresa Segura, conjuges de Castelldans, y fue Sepultada en el Sementerio de la Iglesia de Castelldans Obispado de Lerida despues de averle celebrado la missa de Angelis, y los Psalmos que prescribe el Ritual Romano. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


289) Segura Matheo (Parvulo)

Oi, que contamos alos ocho dias del mes de deziembre, jo Juan Bautista Corria Cura Parraco de Castelldeans Obispado de Lerida ha enterrado a Matheo Segura, el qual murio el dia antecedente del mes, y año arriba dichos de edad de un dia, el qual murio en en casa de sus Padres de malaltia, hijo legitimo de Francisco Segura, y de Teresa Segura, conjuges de Castelldans Obispado de Lerida, y fue sepultado en el sementerio de Castelldeans, despues de averle cantado los Psalmos, que prescribe el Ritual Romano. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


290) Curcó Teresa

Oi, que contamos alos quinse dias del mes de deziembre del año mil siete sientos setenta, y quatro yo Juan Bautista Corriá Cura Parracho de la Iglesia parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado a Teresa Curcó de edad de setenta años poc mas o menos, la qual morio lo dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, de enfermedad grave, despues de aver recibido los Sacramentos de la penitencia, eucaristia, y extrema uncion los que administre, jo Juan Baptista Corriá Parroco arriba dicho, y por falta de Notario Real le tomé el testamento, en el qual dispone, que se le aga entierro, y novena con la assistencia de tres sacerdotes, y una missa en cada uno de los altares de la Iglesia Parroquial de Castelldeans, y quiere que se le aga añal doble de pan, y candela durante el año despues de su muerte, y fue sepultada en la Iglesia en la sepultura de su Casa el mesmo dia, mes, y año arriba dichos. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


1775


290) Curcó Amorós Pedro (Parvulo)

Oi, que contamos alos sinco dias del mes de enero del año mil siete sientos setenta, y sinco, jo Juan Bautista Corria Cura Parracho de Castelldeans Obispado de Lerida, he enterrado a Pedro Curcó de edad de tres meses, y medio el qual murio de malatia grave, hijo legitimo de Columbo Curcó, y de Madalena Curcó, y Amorós conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y fue sepultado en el sementerio de Castelldeans, despues de averle celebrado la missa de Angelis, y cantado los Psalmos que prescribe el Ritual Romano. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus


290) Ribelles Rosa (Parvula)

Oi, que contamos alos sinco dias del mes de Febrero del año mil siete sientos, setenta, y sinco, jo Juan Bautista Corria he enterrado a Rosa Ribelles pàrvula de edad de dos meses, y medio, la qual murio de enfermedad grave en casa de sus Padres. hija legitima de Francisco Ribelles, y de Teresa Ribelles conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y fue sepultada en el Sementrio de la Iglesia de Castelldeans, despues de averle cantado la missa de Angelis, y los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus.


290) Fayet Josepha (Parvula)

Oi, que contamos alos sinco dias del mes de Febrero del año mil siete sientos setenta, y sinco, jo Juan Bautista Corriá Cura Parracho de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida, he enterrado ha Josepha Fayet pàrvula, de edad de seis meses, poco mas, o menos, la qual murio el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima de Raymundo Fayet, y de Ignacia Fayet conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y fue sepultado en el Sementrio de Castelldeans, despues de averle cantado los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


291) Bodet Teresa

Oi, que contamos alos nueve dias del mes de Febrero jo Juan Bautista Corria Cura Parracho de la Iglesia parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado a Teresa Bodet de edad de trenta, y dos años poco mas o menos, la qual murio el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, de parto, la qual solamente recibio la Santa uncion, la que le administre jo Juan Baptista Corrià Parroco sosodicho, y los demas Sacramentos no los recibio por falta de conocimeinto, no hizo testamento por el mesmo defecto sobredicho, y fue sepultada en el sementrio de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida, despues de averle hecho las funciones previas a la sepultura. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus.


291) Berenguer Antonio (Parvulo)

Oi, que contamos alos veinte y siete dias del mes de Abril del año mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corriá Cura Parracho de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado, ha Antonio Berenguer parvulo de edad de año y medio, poco mas o menos, el qual murio el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hijo legitimo de Antonio Berenguer, y de Francisca Bernguer conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y fue sepultado, en el Sementrio de Castelldeans, despues de aver cantado la missa de Angelis, y los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


291) Queralt Marina (Parvula)

Oi, que contamos alos ocho dias del mes de Agosto del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria Cura Parracho de la Iglesia Parroquial de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado, ha Maria Queralt la qual murio el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, hija legitima deThomas Queralt, y de Isabel Queralt conjuges de Castelldeans, y fue sepultada, en el Sementerio de dicho Lugar despues de averle celebrado la missa de Angelis, y cantado los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus.


292) Aldomá Ribé Maria (Parvula)

Oi, que contamos alos nueve dias del mes de Agosto del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria Cura Parracho de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado una nina, la qual murio el dia antecedente, hija legitima de Raymundo, y Rosa Aldomá conjuges de Castelldeans, y fue sepultada en la Iglesia en la Sepultura de sus padres despues de aver cantado la missa, y Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus.


292) Farran Matias (Parvulo)

Oi, que contamos alos doze dias del mes de Agosto del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria Cura Parraco de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado ha Mascià Farran parvulo, el qual murio el dia antecedente del mismo mes y año arriba dichos, hijo legitimo de Joseph, y Teresa Farran conjuges de Castelldeans, y fue sepultado en el Sementerio de la Iglesia Parroquial despues de aver celebrado la missa de Angelis, y los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


292) Bernaus Gracia (Parvula)

Oi, que contamos al primer dia del mes de Setiembre del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corrià Cura Parraco de la Iglesia de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado a Gracia Bernaus pàrvula de edad de dos años poco mas, o menos la qual murio el dia antecedente, hija legitima de Pablo, y Maria Bernaus, y fue sepultada en el Sementerio despues de averle cantado la missa de Angelis, y los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.


292) Queraltó Antonia (Parvula)

Oi, que contamos alos ocho dias del mes de Setiembre del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corrià Cura Parraco de la Iglesia de Castelldeans Obispado de Lerida he enterrado Antonia Queraltó de edad de dos años, hija legitima de Joseph Queralto, y Maria Queralto conjuges de Castelldeans la qual murio el dia antecedente del mesmo mes, y año arriba dichos, y fue sepultada en el Sementerio despues de averle cantado la missa de Angelis, y los Psalmos acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus


293) Capdevila Miguel (Parvulo)

Oi, que contamos alos veinte, dias del mes de Setiembre del año de mil siete sientos setenta, y sinco jo Juan Bautista Corria Cura Parraco de Castelldeases he enterrado Miguel Capdevila, el qual murio el dia antecedente de edad de tres años pocó mas, o menos, hijo legitimo de Juan, y Mariangela Capdevila conjuges de Castelldeans Obispado de Lerida, y fue sepultado en el Cementerio despues de averle cantado los Psalmos, y missa de Angelis acostumbrados. Ita est Joannes Baptista Corriá Parrochus.


293) Roca José (Parvulo)

Oi, que contamos a los onze dias del mes de octubre del año mil sete cientos setenta y sinco ÿo Mossen Julian Pedarrós Regente de la Cura de Almas de la Parraquia Iglesia de Castelldasens obispado de Lerida, por ausencia de Mossen Juan Bautista Corriá Cura Parraco actual de la presente he enterrado â Joseph Roca de edad de tres dias el qual murio el dia antecedente del mesmo mes y año arriba dichos, hijo legitimo de Pedro Joseph Roca, y de Paula Roca conjuges dl lugar de Castelldasens, el qual fue sepultado en el cimenterio de la Iglesia de Castelldanses; despues de haverle cantado la missa de Angelis, y los psalmos acostumbrados. Ita est Julianus Pedarrós Presbíter et Regen profatus. Ita est Joannes Baptista Corriá Parochus.

tornarTORNAR