sortirSORTIDA Tingueu amb compte que algunes partides són amb llatí i no estan ficades. Algunes frases traduïdes del llatí les trobareu amb cursiva. Els testaments i els capítols matrimonials són al seu lloc dins la pàgina web.

 

 

Primera taula dels instruments contenguts en lo present llibre any 1643

1643

Primo una procura feu mosen Miquel Masot a Pere Preixens..........................................f 2

Apocha dotis feren Nicolau Flix y Juan Flix a Thomas Sunyer de Vinfare de 419 ....fol 2

Venda feu Juan Ratera de una heretat a Juan Valles per dotse lliures seguit apocha de receptis...fol 2

Venda de herbes feu fr. Baptista Pujalt de herbes...........................................................fol 2

1644

Comptes ha donat la vuida Paua per ser mort son marit Jaume Pau de la curatorya tenie, o inventari encarregat dels bens del quondam Joan Peyro de Puigvert dit lo Balle coix. esta escansellat..........fol 3

Venda de un parell de mules vene fr. Baptista Pujalt per 134 a Miquel Flix esta escansellat.........fol 3

Venda de herbes..............................................................................................................fol 4

Entima feu lo doctor Mallada rector de Sant Joan de la ciutat de Lleyda........................fol 4

Altre acte de entima feu dit doctor Mallada de un deposit de 235 en la taula de Bara..fol 5

Venda feu mosen Pere Cuberes de un parell de mules........................................................f 6

Acte com la vila de Castelldasens deu 30 per 6 quarteres de blat ...................................f 7

Segueixen altres firmes in eodem instrumento....................................................................f 7

Venda feu lo honrad Nicolau Flix de un tros a Juan Valles per preu de 44 .....................f 7

Acte de 136 5 ʠ de resta de llahors y quities firmen los jurats de Cast. En favor de Scala Dei..f 8

Deute de 67 confese deure Baptista Peyro al misser de Scala Dei per una mula bottina..........f 8


1645


Entima deu fr. Baptista Pujalt a Salvador Castellnou curador dels pobills Castellnous de Puigvert com tenien depositades en la taula de Bara 100 ................................................................ fol 8 y 9

Venda de un censal feu Isidro Quadrat del Albages a Juan Castellnou de Puigvert.....10

Venda de les herbes del mas Roig..................................................................................9

Venda de una casa y heretat feu Jaume Flix .................................................................9

Venda de les herbes de Vinferri......................................................................................9

Venda de 5 de pentio censal mort feu la vila de Castelldanses a Juan Castellnou de Puigvert, ara es de la Iglesia.. .......................................................................................................................................11

Nota de la confirma feu J. Castellnou............................................................................12

Compra de una mula feu J. Braquer de Gomes.............................................................12

Compra feu J. Angles de Cast. de una mula..................................................................12

1646

Compra de una mula feu Marti Carbonell.......................................................................13

Deixa de blat pera sembrar feu D. Guargues...................................................................13

Venda de una vinya feu Jaume Flix.................................................................................13

Venda de una casa feu Speransa Tarragona a Pere Carbonell.........................................13

Modus solutionis es a for de censal.................................................................................14

Silentius anno 1646 al 1653

1653

Contracte de campanya fa Juan Anglada..........................................................................15

Procura fa dit Joan Anglada...............................................................................................15

Venda de les herbes feu lo germa fr. Daniel.....................................................................16

1654

Possesio del benefici de Nostra Sra. del Roser...................................................................16

Apocha dotis feu Joseph Fores a Rubio.............................................................................17

Venda de dos bous esta scansellat.......................................................................................17

Apocha 644 feu J. Castellnou en favor de Jaume Pau per lo que havie administrat son pare com a curador.................................................................................................................................18

1655

Venda feu na Tarragona de la casa a Pere Carbonell de la casa.........................................19

Modus solutiones a for de censal.........................................................................................20

Inventari dels pobills Rubions..............................................................................................21

Roba de Servia......................................................................................................................21

Una concordia feren los curadors .........................................................................................21

Apocha de 10 de pentio feu lo vicari de Puigvert a J. Castellnou.....................................22

Consigna de 20 de pentio feu ab dos actes Juan Castellnou de Puigvert al vicari de Puigvert...fol 23

Venda de una casa y 2 olivars feu la vila ..............................................................................24

Modus solitiones a for de censal............................................................................................25

Memoria de una apocha de roba dels pobills Rubions.....................................................fol 26

1656

Venda de herbes feu fr. Joseph Amoros..................................................................................26

Venda feu Joan Flix de un tros a Andreu Carbonell per preu de 10 ..............................fol 26

Censal firma dit Carbonell en favor de Flix seguit apocha.....................................................27

Venda de les herbes del mas Roig fueu fr Joseph Amoros cartuixo a Juan Nuguero.............29

1657

Lo reverent pare fra Jaume Cases cartuixo substitui en procura a Ramon Domench de Boldu...29

Apocha feu Anthoni Simo ferrer de Juneda en favor dels hereus de Andreu Carbonell...............30

Licencia pera benehir les campanes...............................................................................................30

Debitori de un maxo firma Juan Casanobes de Torrabeses en favor de fra Josep Amoros......fol 31

nota del any 1657......................................................................................................................fol 32

Venda de herbes feu fra Joseph Amoros a P. Prats per preu de 325 ...........................................33

1658

Capitols matrimonial de Juan Castellnou de Puigvert ab Catherina Ribelles de Torrabeses.......fol 33

1658

Procura ad littes feu Joan Ribes de Aspa a Joseph Curquo de Cast..........................................fol 34

Venda de herbes feu fr Josep Amoros a Juan Nuguero....................................................................35

Venda de la casa de Babot a Jaume Pau fuit nulla censal de 6 havie firmat fuit nullus..............36

Seguit apocha .................................................................................................................................. 37

Venda de les herbes de la torre den Ribera....................................................................................... 39

1659

Apocha de 30 firmada per fra Josep Amoros en favor de Anthoni Juan Berenguer de Agramunt...40

Sindicat feu la vila de Artesa................................................................................................................ 40

1660

Venda de herbes feu Jaume Pros monjo cartuixo procurador (at ajtes) ....................................... 41

Altra venda de herbes feu lo dit pare don Jaume Pros a Julya de Altron ganader pretio 400 .....41

Reservations................................................................................................................................fol 42

Testament de Paula Paua............................................................................................................fol 43

Capitols de Mach Salto ab Lluisa Masota.......................................................................................44

1661

Venda de una casa ha venut la vila de Cast. a Juan Sans pretio 73 a for de censal .....................46

Censal firmat per Juan Sans..............................................................................................................47

Venda de altra caso a venut la vila Michel Bernaus aduler...............................................................48

Censal de 60 sous a firmat dit Bernaus...............................................................................................49

Venda feta per los marmesors de Speransa Vidala de una casa y heretat a Juan Mora pretio 30 ..f 50

Censal firmant per dit Joan Mora.....................................................................................................f 51

1661

Capitols matrimoniasl de Joseph Farrer de Torrabesses ab Margarida Vallesa...............................f 52

Memorial de la Roba............................................................................................................................52

Procura feta per Maria Juana Queralta a son marit pera cobrar un dot..............................................54

Permuta de une bocins de terra fa lo pare prior don Spert ab Juan Flix...........................................f 54

Apocha fan Geronima Masota y Luisa filla a March Salto gendre.....................................................56

Venda de un corralet fa Juan Angles de Cast. al pare Prior don Geroni Spert ..................................56

Seguit apocha de receptis.................................................................................................................... 56

Venda de la casa dita den Gispert fa lo pare don prior don Geroni Spert a Jaume Pau per lo preu de 120 a for censal...................................................................................................................................................58

Censal firmat per Jaume Pau en favor del monestir de Scala Dei pentio 6 ................................... 57

Seguit apocha....................................................................................................................................f 61

1661

Capitols matrimonials de Isidro Valles fadri de Cast. ab Geronima Llopis donsella de Artesa..........f 62

1662

Testament de Barbera Sunyera viuda......................................................................................... f 64

Apocha de rebuda de 5 fa la vila del Albi als majorals o, Confraria de Nostra Señora del Roser de Castelldasens feta a 10 agost 1662..............................................................................................f 65

Memorial del que an gastat Salvador Carbonell y Josep Curquo curadors y marmesors de Pere Carbonell de Castelldasens..................................................................................................................................67

Testament de Guillem Bruno pastor...............................................................................................68

Testament de Francisa Vallesa viuda..............................................................................................69

Compra de Ramon Queral de dues vaques y un vedell...................................................................70

Testament de Isidro Valles...............................................................................................................71

Inventari de la roba..........................................................................................................................73

Testament de Isabet Carbonella viuda.............................................................................................75

Testament de Miquel Riber se trobara en lo manual de mosen Pere Roda en la notari de Puigvert en lo folyo setanta nou....................................................................................................................................................79

Acte debitori a firmat Joan Flix de 40 dobles per lo preu de dos mulates.......................................80

Acte debitori de 40 dobles a firmat Jaume Pau de Castelldasens per lo preu de dues mulates en favor del prior y convent de Scal Dei............................................................................................................................81

Acte debitori de 40 per lo preu de dos bous a firmat Ramon Angles en favor del prior y convent de Scala Dei..................................................................................................................................................81

Procura feta a fet Ines Argiles a son marit Ramon........................................................................ 82

Capitols matrimonials de Pau Bernaus ab Mariangela Vallesa..................................................... 83

Capitols matrimonials de Ramon Rivelles fadri de Torrebesses ab Maria Reig donsella..............86

Testament de Joan Angles..............................................................................................................89

Apocha dotis a firmat Pere Riber asa cunyada...............................................................................90

Inventari y posesio, a pres, Margarita Farrera de la casa y bens de Isidro Valles germa seu quondam seguit nota de les heretats ..............................................................................................................................fol 92 et 93

Capitols matrimonials de Geroni Gari et Margarida Vallesa viuda de Isidro Valles..................... 93

Acte ab lo qual Ramon Angles se encarregue a pagar sinc sous de pentio anuals al señor vicari per un aniversari per la anima de son pare Joan Angles....................................................................................................... 94

Acte de donatio ha fet Paula Pau viuda a son fill Jaume Pau......................................................... 95

Taula segona de Testaments comence en lo foli 100

Primo testament de Marti Carbonell en un quadernet esta cosit lo testament de Pere Padellas y lo testament de Cosme Andreu Peyro de la casa gran................................................................................................fol 100

Testament de Miquel Riber fet a 1642...................................................................................fol 101

Testament de Jaume Argiles.........................................................................................................101

Testament de Mariagna Argiles 1643..........................................................................................102

Testament de Speranca Valles viuda......................................................................................fol 102

Testament de Juana Valles biuda..................................................................................................103

Testament de Miquel Masot.........................................................................................................103

Testament de Andreu Carbonell...................................................................................................104

Testamant de Pau Barcelo barber.................................................................................................105

Testament de Juan Borbo.............................................................................................................106

Testament de Joan Valles..............................................................................................................106

Testament de Margarida Gisperta del Albi mosen Licana vicari.................................................107

Testament de Pere Costa...............................................................................................................108

Testament de Joana Carbonella viuda...........................................................................................109

Testament de Juan Anglada...........................................................................................................109

1643

Testament de Miquel Barcelo.......................................................................................................110

Testament de Andreba Padellasa..................................................................................................111

Testament de Joana Jovera...........................................................................................................112

Testamant de Paula Blascha.........................................................................................................111

Testament de Lluis Rivert pastor..................................................................................................112

Testament de Paula Sans...............................................................................................................113

1645

Testament de Miquel Serler fadri....................................................................................................113

1646

Testament de Pere Veja de Montoliu.............................................................................................114

Testament de Llucia Ribera............................................................................................................114

Testamente de Blasi Oro de Artesa................................................................................................114

Testament de Marti Carbonell........................................................................................................115

Inventari de Jaume Fuster..............................................................................................................116

Encant de dit inventari....................................................................................................................117

Testament de Francisca Pallaresa...................................................................................................117

Testament de Mariagna Mora.........................................................................................................118

Falten les scriptures de 8 anys causa belli.

1654

Testament de Nicolau Flix................................................................................................................118

Testament de Juan Sans....................................................................................................................120

Testament de Francisca Vallesa viuda..............................................................................................121

Testament de Ramon Rubio..............................................................................................................122

1655

Testament de Thomas Argelaga........................................................................................................123

Testament de Isabet Anglesa.............................................................................................................124

1657

Testament de Andreu Carbonell ......................................................................................................124

Testament de Magda Ribera............................................................................................................ 125

1659

Testament Pere Riber .................................................................................................................. 126

1660

Testament de Thomas Argelaga.........................................................................................................127

Testament de Paula Paua esta entre los actes de vendes foli 43

1662

Testament Joan Strada .................................................................................................................. 129

1663

Testament de Maria Sans muller de Juan Sans................................................................................f 131

Testament de Geronima Llopis y Vallesa........................................................................................f 131

Testament de Pere Carbonell...........................................................................................................f 133

Inventary de Pere Carbonell............................................................................................................f 134

Concordia ab la viuda......................................................................................................................f 135

Memorial de les coses an venudes los marmesors de dit Carbonell................................................f 136

 

Finis huius tabule


Taula del testaments fets per mi Mathia Puig vicari de Puigvert y Castelldases comensan a servir lo primer de mai 1666.

Testament de Mariagna Mora...............................................................................................................96

Testament de Magdalena Costafreda....................................................................................................97

Testament de Maria Peiro.....................................................................................................................98

Testament de Juan Ane pastor de les egües del monestir de Cartuixa..................................................99

Testament de Esabel Juana Curquo.......................................................................................................99

Apoca de rebuda que Sebastia Cau de la Pobla de Segur en favor de Esperansa Seguera tambe de dita vila de cantitat 25 .......................................................................................................................................................100

 

Taula dels capitols del present llibre

1643

Capitols de Juan Falquo ab Mariagna Marqua...................................................................................137

Capitols de Guillem Spills ab Ana Costa viuda..................................................................................138

 

1644

Capitols de Micolau Flix ab Antigua Padellasa..................................................................................139

2 capitols de pare y fill que son Rafell Capell y Pere Capell de Torregrosa ab Catharina Carbonella y Catharina Carbonella fillastra de Cast................................................................................................................141

Capitols de Juan Sans fadri ab Paula Cabestany................................................................................142

Capitols de Matheu Bosch de Puigvert ab Joana Orona viuda de Artesa...........................................143

Capitols de Ramon Torner ab Mariagna Argiles.................................................................................143

Capitols de Fransesch Masot ab Geronima Borrasa............................................................................144

Cap. de Jaume Valles ab Margarida Carbonella..................................................................................145

Capitols de Pasqual Jover de Artesa ab Mariagna Vidilla...................................................................145

Capitols de Jaume Exameno ab Magdalena Valles..............................................................................146

 

1646

Capitols de Toni Valles ab Magdalena Martorell ................................................................................147

Capitols de Domingo Plana ab Mariagna Carbonella...........................................................................147

Capitols de Miquel Riber ab Paula Soler de Montoliu..........................................................................148

 

Falten vuyt anys raonem belli

 

1654

Capitols de Miquel Riber viudo ab Magdalena Paua.........................................................................149

Capitols de Pere Organy viudo teixidor de Aspa ab Agna Spills........................................................151

Capitols de Cosme Miro ab Mariagna Peyrona..................................................................................152

 

1656

Capitols de Juseph Curquo ab Isabet Joana Padellasa ....................................................................153

Memorial de la roba seguit apocha ..................................................................................................155

Concordia feta entre Juan Flix curador de dita Padellasa ÿ Joseph Curquo.....................................156

Capitols entre Pere Riber y Maria Marqua........................................................................................157

1657

Capitol de Andreu Payro ab Lucia Janer...........................................................................................158

Memorial de la roba y apocha............................................................................................................160

 

Finis huius libri


Die vigesima quinta 1672 Juli

Pere Pau Pera corder abitant en Barselona fa apoga de rebuda a Jeronima Masota ÿ March Salto son gendre de aquelles vinti sis lliures moneda barcelonesa dich 26 les quals son per paga de aquel llegat de 26 que lo pare de Aena Masota li deixe per colasio de matrimoni eixi. Per tenirles rebudes dit Pere Pau Pera marit de dita Aena Masota de Castelldasens firme la dita apoga de rebuda. Ideo fiat large

Testes sunt Cosme Miro y Joan Sans tots de Castelldasens.

Inici llibre

Castelldans 1642-1673

Manual Josef Alsamora 1642

Manual de mosen Matia Lucana 1644

Manual de mosen Pere Roda fins a 1666

Manual Ramon Alentorn 1673


Foli primer

Maria Gratia Plena Domino

Cu vox audita percat et littera scripta mancatam eternan sagax lumine naturi discritio hominus habitate xenfata ne diuturnitate semporum ea quam homines habentur obligationes de fetui subjaceantur testimonium invenit et memoria est actus genaram scriptis redacti post modus longeur cervarentum eternus qua propter cum cuius cumque potisima passit principius est infini de origine junis pono cuius optimus fundamentus et principio quod est Christus Jesus sine quo nullius bone opens est super edificus utum canone cum saulus i questione i quota etia doctrina sauli ad coloconces 30 dicens omne quodeus que facitisim uarbo et me opere omniam nomine Domini Nostri Jesuchriste facite. Igiturum ciptus Manuale .. instrumentum que deo duce recipienturum manu et posse mio Josephi Alsamori presbieteri ville Castillionis Farfanye archipeistratus ... vicarium in Asinorum Castro pro admodus Illustri et reverendus Domine Ieronimo Don Martino Scala Dei Priore dicto nomine supra dicti Asinorum Castri rectore die vigesima quinta mensis novembris anno a nativitate domine 1642. sub hoc signo quom caludendire sanxer utar.

Signum mei Castri Vicarÿ Josephis Alcamoribus


Pàgina 4

De la administratio de dit temps ha administrat dita Tudella y restituida la roba encarregada en son inventari de les quals set centes noranta y quatre lliures ha pagat cent y sinquanta lliures ara de present en presentia de notari y testimonis y les restants fins les set sentes noranta y quatre lliures promet pagar pera la collita primer vinent tota la cantitat si pora cobrar y sino se li done temps de assi a lany de 1645 y donant tot lo que aplegara cada any ÿ si dit any no se acabave de cobrar se li done de temps fins lo any 1646 y sino se haura cobrat les aje de pagar de sa assienda y si a cas en los albarans sen an tornat del quondam Joan Peyro al dit Pare fra Batiste Pujalt y Salvador Castellnou si a cas de aquells constara que dit Jaume Pau aje cobrat alguna partida de diner que aquella tambe a mes de la cantitat mensionada promet la dita Paula Paua pagar y ayxi mateix de les pensions dels dos sensals de les Borges la u de dotze lliures, y sinc sous que fa la universitat del qual sen deu una pensio y lo altre de vuit lliures y setse sous que fa en Reg de dita vila del qual hi ha de rosegat trenta sinc lliures deu sous, sinch a tot lo qual obligue a pagar los bens del dit Jaume Pau son marit, y quant aquells no abasten obligue tots los bens mobles y immobles veus drets y actions a hon se vulla que sien. Jurando et firmando y los dits Reverent pare fra Batiste Pujalt y Salvador Castellnou la absolen de tot y li fan diffinitio de comptes acceptat que es reserven tot aquell dret poden tenir en lo ordi pretenen falte en les sitges y ayxi li firmen apoca llarga y bastant y diffinitio de comptes jurando et firmando in posse Mathie Luçena presbiteri vicari et notari loci Castriasinorum est actus in loco Castriasinorum die mense et anno ut supra.

Testes sunt Reverendus Franciscus Stadella presbitero et vicary loci de Puigvert et Laurentius Pou loci de Puiggros.


Pàgina 5

Die 12 setembris 1644

Se ha intimat al Reverent Francesch Mallada Prevere y Doctor en Sta Theologia con ha administrador de la asienda del quondam Francesch Mallada y com ha hereu de Jaume Mallada pages de la Vila del Cano Diocesis de Leyda, de que la Vila y Universitat de Gratallops Diocesis de Tarragona ha quitat un cens que tots anys feie y prestave dita Universitat al quondam Monserrat Mallada o, a, sos hereus de preu o propietat 150 lliures pagadores al 23 de Abril la qual quitacio se ha feta en la taula de Barcelona per dit preu 150 lliures porrata, y pensions fins a 29 de maig 23 lliures 10 diners y per porrata de denou de 1644 fins vui als 12 de setembre de dit any 2 lliures 8 sous donades aqui de present la qual intima ha acceptat lo dit Reverent Francesch Mallada Doctor vui dit dia y any sobredit davant dels testimonis que son Josep Berenguer y Jacinto Loberra de Argentera celebrat al lloc de Castri Assinorum en poder de Francesch Radella prevere y (?) del reverent Macia Licena.

 

La traducció, amb itàlica, del llatí es meua, no en feu gaire cas.

Que tothom sàpiga que l’any de la Nativitat del Senyor de mil sis-cents quaranta quatre en el dia dotzè del mes de setembre, i en presència del Reverend Francisco Ravella prevere, i Vicari eclesiàstic de Puigverd Diòcesi de Lleida, a causa d’haver guerra al lloc de Castri asinorum, residint al mateix castell, en absència per impediment de Maciá Liçana prevere i vicari eclesiàstic de la vila de Castri asinorum també governador i notari, Pare germà Domenech Jeroni Spert monjo, i procurador del monestir del convent cartoixà Scala Dei, amb acord seu s’estableix la propietat eclesiàstica Francesc Reverter notari públic de Barcelona. Dia primer del mes de maig tot just passat, nomenat personalment abans Reverend Francisco Mallada Doctor en Sacra Teologia i capellà eclesiàstic de Sant Joan governant de la Ciutat de Lleida, ell com administrador reclamava l’herència dels béns de Francesc Mallada hereu del difunt Jaume Mallada pagès del lloc de Alcanó de la mateixa Diòcesis de Lleida successor de l’hereu Montserrat Mallada que va ser pagès, els dos del mateix lloc de Alcanó reunits al mateix castell, també amb els presents com ha testimoni Josep Berenguer pagés de la vila de Castri asinorum, (?) Laberia pagès del lloc d’Argentera, el dit Pare Germà Jeroni Spert, el mateix Doctor i Rector Mallada administrador abans esmentat donan autenticitat, i presenta els temes següents.

En lo manual vint de la administratio corrent de la taula dels comuns deposits de la present ciutat de Barcelona a sots calendari denou de maig mil sisens, quoranta quatre. Partides del tenor seguent. Deu lo Prior y convent de Scala Dei del orde de la cartoixa que per paraula de fra Don Hieronim Spert monge de dit monestir llur procurador com de sa procura conste en poder de mi Francesch Reverter notari public de Barcelona al primer del corrent copia autentica la qual cobram y en filam. Dixem per ells als hereus y succesors de Monserat Mallada del lloc de Alcano bisbat de Leyda, dix son las pague per la universitat y singulars persones de la vila de Gratallops, y en virtut de la facultat a dits prior y convent donada en lo acte de la venda del censal baix chalendat, y la dita per luicio y quitament de aquell censal de semblant preu y pensio set lliures y deu sous tots anys pagadora a vint y tres de abril per dita universitat, y singulars al dit quondam Monserrat Mallada venut y creat ab acte rebut en poder de mosen Pere Nohedes notary y Rector de Alcano a vint i tres de abril mil cisens y dos, y son tambe en part de aquelles quatre centes quaranta dues lliures onse sous, y sis diners que son lo preu de la venda, y nova creatio de un censal de consemblant preu, y pensio de quatre centes quaranta y dos lliures y nou diners per dita universitat y singulars, a dits prior y convent feta ab acte rebut en poder de mosen Nicolau Cerda als vint y hu del mes de abril proppasat. Cent cinquanta lliures diem CL ʠ les quals sien soltes quant Fransesch Reverter notari de Barcelona ho dira. Item al doctor Fransesch Mallada rector de Sant Joan de la ciutat de Leyda, dix son, las pagan per dita universitat y singulars, y en virtut de dita facultat, y de dit preu y los dits per tres pensions, y porratas descarragadas fins a denou del corrent vint y tres lliures deu diners XXIII . Item als y succesors de Antoni Reig pages del lloc de Granyena bisbat de Leyda dix son las pagan per dita universitat, y en virtut de dita facultat y del dit preu pres per los ( drets ) per luicio y quitatio de aquell censal de pensio annua de onse lliures y quinse sous tots anys pagadora als XXVI de maig y per dita universitat y singulars a dit Antoni Reig venut, y creat ab acte rebut en poder de mosen Cosme Domenech vicari perpetuo de dita villa de Gratallops a XXVI de maig mil siscents y sinch dos centes y trenta y cinc lliures diem CCXXXV les quals sien soltes quant dit Reverter ho dira. Item al doctor Jaume Reig (Prebere de la Seu de Leyda curador dels pobills Reigs dix son les paguen per dita universitat y en virtut de dita facultat per dues pensions y porrata del dit censal fins a XVIII del corrent trenta y sinc lliures y sis diners XXXV VI d. De la que jo Narcisus Hieronimus dono fe com a notari públic de Barcelona regint el manual de la taula on faig servir l’epifania portada fins aquí pel notari públic de Barcelona anoto els fets a la taula i el meu administrador va acudir immediatament, que va acceptar dues vegades i se’ls va lliurar la mateixa quantitat. A més a dit el Pare Germà Dominus Hieronimus Spert substitut com ha testimoni meu en presencia de l’esmentat el Rector Mallada va pagar el mateix preu dos lliures i vuit diners els diners van ser pagats a l’esmentat recaptador el dia vint de maig pròxim en el dia d’avui sol·licitaré a l’esmentat a través del meu substitut fer la documentació. Aquest van ser els esdeveniments del dia, mes, any, des del lloc esmentat present el dit Vicari de Puigvert substitut meu per no ser present i els tres esmentats citats assumint les responsabilitats.

signatura

 

Dia 11 del mes d’octubre 1644

Pàgina 7

En nom de Déu feu saber a la Universitat i singulars que jo Mª Pere de Cuberes, mercader de la Ciutat de Leyda, regint la obediencia de Castell Dans per lo Pere Don Geroni Marti Prior y convent del monestir de Scala Dei del orde de la Cartoixa he venut un parell de mules pel roig de edad dos anys imitg per preu de seixanta vuit ducats i mitg cada una, que sume vuitanta dues lliures quatre sous cada una 85 lliures 4 sous y donen de contant la mitat y al trescolar del sobredit any cent cantes de vi bo y rebedo, y sino trenta lliures a Nadal del dit any y lo restant a Sancta Magdalena del any 1645 y dues mules compra Mateu Arques, mayor de dies y Macia Arques son fill pagesos de la Vila de Borques Blanques de Urgell diosesis de Leyda, y per major seguretat de les damunt dites coses a Ramon Robio de la Vila de Castelldans diosesis de Leyda pera que dit contracte tinga maior esfors renuncien atots los drets meus actions y nomes constitutions de Cathalunya ab scriptura de ters de Bens tant solament sent testimonis del present contracte Pere Falco de les Borges ÿ Juan Cami Albeyre habitant de dita Vila de les Borges y aixi ho juren y firmen de no contravenir en res del damunt dit fet per mi Macia Licana Vicari de dita vila que els va assistir. Dia, mes i any damunt dit.

Dia 18 del mes d'actubre de 1644 a Castro asinorum

En nom de Déu faig saber a la Universitat que nosaltres Nicolau Flix, Miquel Queralt, i Andreu Carbonell jurats en lo present any 1644 formen obligatio en favor del molt Reverent Prior y convent de Scala Dei, y per ells al Relligios obedentiari que estara en lo castell de Castell dasens. Primerament la Vila per trenta lliures 30 per lo preu de sis corteres de blat que lo monesir los, a, deixat pera semblar lo camp de comu, y aixi mateis Guillem Spills forme obligatio per vint lliures 20 per preu de quatre quorteres de blat y Mateu Cabestanÿ per quinse lliures 15 ᵾ per tres quorteres de blat, y Joan Sans per vint lliures 20 ᵾ per quatre quorteres de blat. Andreu March per vint lliures 20 ᵾ per quatre quorteres de blat, Ramon Robio per trenta lliures 30 ᵾ per sis quorteres de blat, Pere Carbonell per vintisinc lliures 25 ᵾ per sinc quorteres de blat. Tots los quals tenen rebut lo dit blat del dit monestir y Convent de Scala Dei pera semblar les terres y per cada u dels sobredits formen obligatio per la cantitat sobre dita no entenent obligarse uns per altres sino cada u per la cantitat que ha pres dalt speciphicada; y per so prometen aixi los jurats en nom de la universitat com cada u per si propi pagar y satisfer les dites cantitats respectives com dalt estan designades al dit monestir y convent per al dia de Sancta Magdalena proxim vinent del any 1645 obligant per asso los predits jurats los bens de dita Universiat de Castelldasens y los predits particulars los seus propis aguts y per aver mobles e immobles a ont se vulle que sien, especial obligant la collita que faran en lo any 1645 volent que la predita obligatio sia dilatada ab totes les clausules opportunes y ncessaries a estil de notari y per asso juren y firmen la present obligatio als 18 del sobre dit dia, mes ÿ any damunt scrit.

Són testimonis d’aquest fet l’honorable Pere Cuberes mercader de la ciutat de Lleida, i Pere Angles pagès del lloc de Puigverd per jo Macià Liçana Vicari i notari eclesiàstic de Castri asinorum.

Dia 13 del mes de novembre des del naixement del Senyor de 1644


Pàgina 9

En lo manual sete del corrent any de la taula dels deposits comuns de la present ciutat de Barcelona sots calendari de denou de novembre de MDCXXXIIII partides del tenor seguent.

 

Deu fra Don Hieronim Spert monjo y Procurador de la cartoxa de Escala Dei dire per ell als hereus y succesors de Joan Peiro del lloc Puigvert Bisbat de Leyda dix son las paga per lo prior y convent de la Cartoixa de Escala Dei y los dit per la vila de Castelldasens de dit Bisbat de Leyda y en virtut de la facultat donada a dits prior, y convent en lo acte de la venda de herbes baix calendat y la dita vila per luicio y restitutio del preu de aquell censal de consemblant preu y propietat y pensio quinse lliures tots anys pagadora als XVI de maig per dita vila a dit Joan Peiro venut y creat y son tambe en part de aquelles onse milia lliures que son lo preu de la venda de les herbes que feu dita vila de Castelldasens a dits prior y convent de la qual consta ab acte rebut y testificat per Juan Pasqual Pedros y Hieronim Phelip Renyna notary de Leyda simul populants als XVI de febrer MDCXXXVII trecentes lliures – CCC ʠ les qual sien soltas quant Fransech Reverter notari de Barcelona ho dira.

Item dire per ell als dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dret son las paga per dit Prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens.

Item dire per ell a Salvador Castellnou pages de dita vila de Castelldasens com a curador del pobill Joan Castellnou de dit lloch de Puigvert dret son las paga per dits prior, y convent, y los dits per dita vila y en virtut de dita facultat y del dit preu y per la porrata de dita pensio discorredora fins per tot lo corrent mes de noembre vuit lliures sinc sous y deu dines. VIII V ʠ X

Item dire per ell a dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dret son las paga per dits prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y dita vila per lluicio y restitucio del preu de aquell censal de consemblant preu y pensio anual de X ʠ pagadora als XVII de maig per dita vila al dit Joan Peiro venut y creat doscentes lliures ----CC las qual sien soltas quan dit Reverter notari ho dira.

Item al dit Salvador Castellnou com ha curador predit dix son las paga per dits prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y los dits per la porrata de dita pensio discorredora fins per tot lo corrent mes de noembre sinc lliures y deu sous. V X ʠ

Item dixem per ells a dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dret son los paga per dits priors y convent y los dits per la vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y de dit preu y dita vila per lluicio y restitucio del preu de aquell censal de consemblant preu y pensio deu lliures tots anys pagadora dit dia de XVII de maig per dita vila al dit Joan Peiro venut, y creat doscentes lliures CC les quals sian soltes quant dit Reverter notari ho dira.

Item al dit Salvador Castellnou en dit nom dret son las paga per dit Prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y per la porrata de dita pensio descorreguda fins per tot lo present mes de noembre sinch lliures deu sous V X ʠ.

Dono fe de l’escrit, Mathias Lluçena, Vicari Notari de l'església parroquial de la Santíssima Maria de Castriasinorum, 
que foren presents el dia del mes i any esmentats. Els testimonis també s'han citat als locals convocats i acollits
especialment.

Pàgina 10

Die 2 februarÿ 1645

Que tothon ho sàpiga que io Jaume Flix fadri de la vila de Castelldans fas venda de una casa ab sos aderents y una eretat plantada de olivers la casa cituada en la plasa de Castelldans la qual ven ab los carrechs que ella absi porte confronte la casa de una part ab Juan Coarasa de la familia del Castell y de altra ab la pobilla Barrera, la heretat cituada en la partida dels Comellars, de sol eixent afronte dita heretat ab lo comu de la vila a ponent ab Andreu Carbonell a mitgdia ab lo mateix a tremontana ab lo comu de la vila la cual casa i heretat tot junt se ven per preu de cent escuts moneda barcelonesa i estos a de respondre a for de sensal que son cinc lliures cada un any pagadores dia mes y any damunt dit i aixi u juran y firman les dos parts ab poder de treures en forma ab tots los compliments deu tenir un acte. Testes sunt Marcus Capestay de vila Castriasinorum et Didacus Fraga ciutatis Illerdem, per me Mathias Luçana Vicari et notari


Pàgina 10

Dia 4 februarÿ anno Domini 1645

Fa venda de les erbes del terme de Vinferri lo pare fra Don Mateu Guargues relligios de la Scala Dei i procurador, ab ple poder dels senors canonges de Tarragona a Francisco Peragh i Coloma Ganader del lloc de Llesp per preu de cent i vint lliures 120 moneda barcelonesa y quant sen aguessen de anar per effectes de la guerra pagaran per porrata lo temps auran tingut lo terme i quan no fos la differencia sino quinse dies no entenen que sen lleve cosa de dit arrendament y arrende per lo any 1645 ab poder de dilatar dit acte ab totes les clausules opportunes y aixi u jure lo dalt dit dia mes y any sobredit.

Testes sunt Petrus Angles loci de Puigvert et Franciscus Riquer loci del Cano per me Mathiam Luçana Vicari et notari


Pàgina 11

Venda i original creacio de un censal 5 ʠ annuals de censal per 100 ʠ feta per lo balle jurats universitat y singulars persones del lloc de Castelldans en favor de Joan Castellnou de la vila de Puigvert o a son curador Salvador Castell als 22 mars 1645.

Esta consignat a la Iglesia de Puigvert y la apoca del preu paguense tots anys 5 ʠ dit dia 22 de mars


Pàgina 12

Lo sobredit censal fou consignat als 15 de agost 1655 al Señor Vicary de Puigvert per Juan Castellnou hereu e intimat per mi Pere Roda Vicary com mes llargament conste en lo present llibre folio 23 amb els seus testimonis i clàusules confirma amb un altre cens també una pensió anual de cinc lliures per la citada universitat en poder del reverend James Sabater Vicari de la dita vila l'any 1641 a 17 de març pel dit Sabater.


Pagina 13

21 augusti 1645

Lo honorable Joan Braquer pages de la vila de Golmes bisbat de Solsona fa compra de una mulla pel basi de temps tres anys per preu de cent i deu lliures 110 al pare fra Batiste Pujalt procurador de Scala Dei de la Cartoixa la qual cantitat promet pagar per la festivitat de Tots Sants primer vinent obligant tots sos bens mobles y immobles aguts y per aver hon se vulle que sien jurant y firmant dit acte ab totes les clausules necessaries fiat large.

Són testimonis el Reverend Pere Roda Rector d'Artesa i Ramon Queralt pagès de Castriasinorum per jo Macià Liçana Vicari.


Pàgina 13

Die 20 octobris 1645

Joan Angles pages de la vila de Castelldasens fa compra de una mulla al Pare Don Mateu Guargues monjo de la Cartoixa de Scala Dei regint la obediencia de Castelldasens de una mulla preu de sinquanta lliures 50 pague de present quinse lliures y les restants trenta sinc ab dos yguals pagues la primera a Nadal present y lo compliment a Nostra Señora de agost 1646 obligant tots sos bens mobles immobles y submenttense a qualsevol cosa del destí. Són testimonis Joan Lafita de la villa de Sijan bisbat de Narbona i Ramon Latorra de la vila de (Serres) Bisbat de d'Alet. Aquest present i anterior document escrit d'endeutament de la voluntat de les parts va ser segellat el 20 d'agost de 1646.

Foren testimonis Joan Valles i Joan Angles per jo Pere Roda Vicari.


Pàgina 13

Dia 20 octubre 1645

Marti Carbonell pages de Castelldasens fa compra de una mula al Pare don Mateu Guargues monjo Cartuixo de Scala Dei regint la obedientia de Castelldasens per preu trenta sinc lliures 35 ʠ pague de present deu lliures deu sous 10 10 ʠ lo restant promet pagar ab dos yguals pagues so es a Nadal del present anÿ la mitat y lo compliment a Nostra Señora de agost 1646 abligant tots sos bens drets veus actions. Testes hont supra dicti Mathias Luçana Vicarius et Notarius


Pàgina 13

30 de novembre 1645

Que es sàpiga com io lo Pare Don Mateu Guargues relligios cartuixo y procurador de Scala Dei regint la baronia de Castelldans y Puigvert dexo la present llao pera sembrar als següents:

Primo a Joan Sans cinc corteres de blat y quatre de ordi.

Item a Rafel Miro de Artesa abitant en Castelldasens dos quarteres de blat.

Item a Andreu Marc de Castelldasens quatre quarteres de blat.

Item a Joan Falco teixidor dos corteres de blat

Item a Guillem Spills quatre quarteres de blat.

Item a Francesch Valles mestre de minyons dos quarteres de blat.

Item a Andreu Carbonell sinc quarteres de blat.

Item a Francesch Bellera una cortera y mitja de blat.

Item a Jaume Fuster dos corteres de blat.

Item a Salvador Carbonell dos corteres de blat, y dit blat deixe a gra per gra conforme anira lo darrer mercat de abril o lo primer de maig Arbeca o a les Borges o lo valor dell an de donar a la collita ( So es que si no donen dit blat lo an de taxar conforme anira dits mesos o mercats so es lo preu mitja i no lo mes alt ni mes baix) obligant per asso tots sos bens aguts drets veus actions aont vulle sien

jurant i signant l'esmentat poder per jo Macià Liçana prevere i Notari amb plens poders.

Testes sunt Juan Granyo et Mateu Cabestany omes de familia Castriasinorum.


Pàgina 13

Die 2 abrilis 1646

Que se sàpiga que Jaume Flix fadri de la vila de Castelldasens bisbat de Lleida fas venda de una vinya situada en lo terme anomenat Correga de la ciutat de Lleida pages y per la guerra habitant en Castelldasens la qual li ven per preu de vint lliures 20 (....) cada un any pagadors dit dia ab tal que pague dit sensal de cinc en cinc lliures. Dita vinya confronte a sol eixent ab la Viuda Vicent March, o ponent ab Joan Valles, a mitg dia ab la serra de la Vila, a tremontana ab Joan Valles i dit Jaume se obliga que quant dita vinya isques alguna veu sinistra á rependre a dit emprador y Bernat Carrietja obligue tots sos bens y en especial la mateixa Vinya tot siga fet a estil de Notari jurant i firmant el dia, mes i any dalt esmentat.

Són els testimonis Mateu Bosch de Puigvert i Gaspar Berenguer de Castri asinorum.


Pagina 15

Dia primer de Novembre de l'any 1653

Sit omnibus notum com Juan Anglada pastor del lloch de Sente diocesi de Coserans regni de Francie done trenta lliures dich 30 ᵾ ʠ a Domingo Claver tambe pastor majoral del bestiar de les Borges natural de un lloch se diu Montagut diocesi de Comenge regni Francie a fi y efecte que dit Claver ne compre bestia ab obligatio tambe que dit Claver y aje de afegir deu lliures dich 10 y si no compre bestiar que pugue compra qualsevol altra cossa y que pugue negotiar a son gust y quant partira cada un any cobrie lo diner que aura possat y la ganantia se la tenen de partir per mitat y aixi prometen tenir y complir firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari de Castelldasens dia y any sobredit.

Testes Juan Costeu pastor de les egues de Scala Dei y Jaume Giner de les Borges

Y sis pert lo principal quada un perdra per la cantitat que te posat.


Dicta die et anno lo mateix Juan Anglada pastor fa procura a Juan Coteu llarga y bastant pera demanar y rebre qualsevols cantitats o altres coses ha ell degudes en esta terra y pera scansell actes y fer albarans at ad llites largo modo testes ut supra.


Pàgina 16

Die 8ª novembris anno 1653

Sit omnibus notun com lo Hermano Daniel Religios de scala dei procurador de dit convent gratis ven los termens, o, les herbes y aigua del mas Roig y lo de Castelldasens daval la vila per a vendre a Pere Montaña de Bezora y Pere Viladot de Castellvell y a Juan Vilielles de Sant Esteve de Sisque tots del bisbat de Solsona fins al dia de Santes Creus y poden venir quant los donara de gust, y prometen aportar mil y quatre centes ovelles de vendre a lo menos, per preu de cinc centes lliures dich 500 bona moneda barcelonesa corrent en lo principat de Cathalunya ab los pactes y tractes seguents.

Primo que ayen de paguar ab 2 iguals pagues la primera per al dia y festa de Sant Antoni primer vinent la segona pagua per al dia de Sant March conforme es us y pratigua de ganaders en la present terra de Urgell.

Item esta tractat que mentres pora abeurar dit bestiar en lo terme del mas Roig, o, altres bases del terme no puguen muntar a beurar lo bestiar a la basa de Castelldasens y se retenen dits pares de Scala Dei no puguen pasturar les herbes al aderredor del Castell conforme, o, veneren lo any passat ab acte del qual me refero.

Item esta tractat que si faran mal als sembrats vinyes, o, olivers ayen de pagar, així de clar. Finalment esta tractat que si los corrals o cavanes no estaran conforme es raho dits pares, o, aÿen de adobar be y comodament de manera si puguen habitar y, tanquar, y de ferse bon aculliment los uns altres y prometen de acudir y cumplir a tot lo tractat y obliguen dits ganaders omnia bona sua y en particular lo bestiar mengara dites herbes y donem per fermanca a Pere Olivart de les Borges pages y a Juan Torrent pages de Juneda y lo sobredit fra Daniel obligue via bona scale dei firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicari Castriasinorium die et anno ut supra: testes Nicolau Flix balle y Ramon Ribelles de TorrebessesPàgina 17

Die decima february anno 1654

Sit omnibus notum cum jo Joseph Fores pages del lloch del Bellussel archipestrat Tarraconensis confesso estar content y pagat de vos Ramon Rubio natural de Servia casat en la cassa de Miquel Miro de Castelldasens de tot aqueix dot que ma germana Ursula Fores avie portat en dita casa segons, y conforme la avinensa y consert fet entre nosaltres dos en lo any de mil sis cents quoranta y sis que per no recordarme la cantitat nos pot expressar en la present apocha ideo renun promitto et fiat large si opus fuerit jurando firmando. Testes Juan Sans et Michael Riber cultures Castriasinorum.

Ita est Petrus Roda Vicarius.


Pàgina 20

Dia 4 del mes de mars de 1655

Apocha 20 ..... com los jurats de Castelldasens qui son Juan Sans y Miquel Riber inpediren la dita venda per quant avien trobat alguna nota en los llibres de la vila com la dita casa feye algun censal al cor de la vila pero despres l'assumpte es va considerar millor en consell perque avie prop de 30 anys la posehie dita viuda y may li avien demanat cossa li donaren lloch fes sa venda y rebes lo diner y prometeren que farien borrar dita nota del lloch ahont esta per son escriba qui es Jaume Pau y a mi Pere Roda vicari et notari me instaren les parts fes esta mentio. Coram bajulo Joane Flix et alys


Pàgina 21

Die 23 aprillis anno 1655

Inventary dels pobills Rubions

En presentia de reverent pare fra Joseph Amoros governador de les baronies de Castelldasens Puigvert Scale Dei Jaume Joan Rubio del lloch de Servya curador dels pobills ho fills de Ramon Rubio germa seu ab altres parteixen una bala de roba tenien en Castelldasens la qual roba es de mitges ab Cosme Miro y la que ha toquat als pobillets Rubions es la seguent.

Primo dos llansols de stopa ussats dues camisses de dona ussades unes estovalles ja servides. Item un drapillo y un gambuix de tela nous. Item una tovallola de bri usada una coixinera de tela oldana. Item unes faldetes verdes ja usades ab betes grogues uns calsons usats. Item un capot de ventar dolent un gipo de estamenya molt dolent un sobrellit tambe dolent una borrassa dolenta un manil dues camissotes dolentes unes manegues negres dolentes de estamenya. Item un matalas una eixada streta y una rella bona.


Lo dia de Sant March partiren altra bala de roba tenien en Servia y ha toquat als pobills de Ramon Rubio lo seguent.

Primo unes faldetes blaues ussades altres faldetes verdes ussades. Item altres faldetes de burell ussades. Item un llansol de bri nou y altre llansol de bri ussat una camissa de tela ab falda de estopa, dues estovalles de pinte ample ussades. Unes estovalles de estopa ussades dos dabant llits ussats un drap de paret una coixinera y un gipo tot ussat. Item dues canes y mitga de torquaboques nous lo qual ha pres a bon compte lo señor vicari judicat en vint y sinch reals.

Totes les sobredites cosses ha pres Jaume Joan Rubio altre dels curadors a son carrech y ha promes donarne bo y lleal comte sempre que li sera demanat sub obligatio firmat et jurat in posse mei Petri Roda vicari.

Testes Joan Angles y Andreu Peyro Castriassinorum

 

Eodem dia et anno fou feta concordia entre los curadors Jaume Joan Rubio del lloch de Servia archiepiscopat Tarragona y Cosme Miro Castriassinorum ab consentiment y presentia de pare frare Joseph Amoros governador; que Cosme Miro prengue la hasienda y casa de sos nebots Rubions fills de sa germana Catherina, y que la treballe y mantingue fins a tant que dits pobills sien de edat pera poderla sustentar y quel usufruyt face seu ab sos pactes y condititons seguents.

Primo que haye y sie tengut de pagar los censals ho pentions cauran en lo interim y aixi mateix sie tengut ha pagar les gitades fora la vila per los soldats y altres cosses se oferiran.

Item esta tractat haje de pagar al apothecary de les Borges vuyt lliures dich 8 li deuen de medicines de son cunyat Ramon Rubio y de sa germana, finalment esta pactat que gratis de aqui a 2 messos sen hagen de portar la xiqueta sa neboda y la tingue de sustentar y alimentar gratis sens ningun interes y aixi mateix Jaume Joan Rubio promet de sustentar y alimentar sa y malat lo pobillet fins a tant tingue enteniment y forca pera sabersen guanyar gratis y sens interes algu en cas que dits pobills visquen ho a lo menos la un dells.

Pero en cas que morisen los dos pubills y la hasienda torne a Cosme Miro esta tractat pactat y concordat en presentia de dit pare frare Joseph Amoros que hajen de pagar dotze lliures de la despessa per cada pobill per averlos sustentats per temps de quatre anys tantum y no mes que vindra a sumar 48 per cada pobill y pera complir lo sobredit obliguen dits curadors la hassienda de dits pobills Rubions tant paternals com maternals fiat large cuibus clausulis nesesaries firmado et jurando in posse mei Petri Roda vicari.

Testes Joan Angles Andreu Peyro et fra Jaume Maçot ordinis Scale Dei.

Item esta pactat y concordat entre los dits curadors que los bous que tenien Ramon Rubio quondam y Cosme Miro comprats a mitges sien ara del tot de Cosme Miro ab la conditio sobredita de pagar al apotecari per lo que Ramon Rubio havie ja comensat a pagar als pares de Scala Dei que fins ara se trobe haver pagat 13 y que lo demes que reste de dits bous sels hajen de pagar de bens propris.

Item esta pactat que quant los xichs vindran a posehir la hasienda Cosme Miro tingue obligatio de donarlos dos jornals de guaret de dues relles y la cullita primer vinent los ha de restituir 3 faneques de blat nou cortans de ordi te dits pobills y entregar en mans de Jaume Joan Rubio curador y 4 cases de abelles peral que sera menester.

Item esta pactat que dit curador Rubio haje de pagar y acontentar a mi Pere Roda vicari de tot lo que em pora deure per los obits de dits deffunts novenes y anyals y pagar al ohidor de les animes sos drets y aco de bonis dicte tutelle non autem ex proprys fiat large. Testes ut supra


Pàgina 23

Die 15 de Agusti anno 1655 Apocha pentions 10


Sit omnibus notum con Juan Castellnou pages de Puigvert confesse aver rebut del señors jurats de Castelldasens qui son Joan Angles y Andreu Carbonell la suma y cantitat de deu lliures dich 10 ʠ per una pentio li fan de de consemblant cantitat conforme conte de les sinch lliures ab acte firmat en poder de mº Sabater vicari de Castelldasens als 17 de mars 1641 y de les altres sinch lliures conste ab acte en poder de mº Macia Llicana vicari de Castelldasens a 22 de mars 1645 y dita pentio es per lo Any mil sis cents sinquanta y sinch y per lo ver lo sobredit los ne fas la present apocha llargua y bastant la qual en cas sie menester vull sie allargada ab totes les clausules necesaries ut in similibu rerum firmant et jurant in posse Petri Roda vicarius Castriassinorum die et anno urt supra. Testes fuerunt Jaume Pau fadri y Juan Sans omnes agriciole Castriassinorum.


Consigna de 10 lliures a la iglesia de Puixvert.

El mateix dia i any Joan Castellnou pagès de Puigverd diòcesis de Lleida present i cridat per mi Pere Roda Vicari de Castri assinorum, aquestes persones també i foren presents: fra Josep Amoros governador de dit lloc i els testimonis davall escrits, va dir Joan Castellnou que va crear un cens mort de cent lliures de pensió, com es habitual en poder del Reverend Jaume Sabater que va ser Vicari de Castri asinorum, el qual van fer els habitants de dita universitat l'any 1641, i també va confirmar els preus i pensions en poder del Reverend Macià Lliçána Vicari de Castri asinoruml’any 1645 dia 22 de mars per la dita universitat i requerint-me que demanés als señors jurats de Castelldasens que estaven presents qui son Joan Angles jurat major y Andreu Carbonell jurat menor com ell dit Castellnou com a hereu que es del quondam Juan Peyro balle de Puigvert de la diocesi de Lleyda con conste en son ultim testament en poder de mº Comes vicari de Castelldasens fa consigna de dos censals li fa la universitat de Castelldasens de proprietat de cent lliures quada un y pentio sinch lliures pagadores anno quollibet en lo mes de mars ut supra al señor vicari que es de Puigvert y per temps sera per observar de celebratio de sinquanta dues misses cantades en lo altar de Nostra Señora de Roser per la anima de Paula Peyro y Melons la qual fou muller de Juan Peyro balle superius nomenat de Puigvert y dels seus, al qual dit Castellnou estave obligat y es vol descarregar de aqueix partit. Et ego supradicty vicarius persona diter intimani que del dia present en avant corresponguen a dit vicary de Puigvert y dits señors jurats respongueren dient que ells tant se estimaven pagar al señor vicari de Puigvert com ha dit Joan Castellnou per tot lo qual va ser requerit l’esmentat Notari per presentar l’acta a tots els presents i als que són testimonis Jaume Pau i Joan Sans domiciliats a Castri asinorum.

Així fou Pere Roda prevere i Vicari de Castri asinorum.

Lo ultim acte firmat per la universitat de Castelldasens en favor del hereu Castellnou lo trobareu en lo present llibre foli onse


pàgina 26

Dit dia i any dit Francesch Buños firma apoca de dites noranta cinc lliures moneda barcelonesa, la forma de pagament no serà amb efectiu, dita quantitat la rebrà amb certes condicions de la part de l’herència que donà Vicent Marc tal com s’estableix en determinats documents davant notari. Rebut, firmat i jurat a la qual ens referim i per tant faig apoca firmant, lloant i jurant, que ens sigui útil.

Testimonis dalt dits. Pere Roda notari.


Dit dia 19 setembre de 1655

Memoryal de la roba dels pobills Rubions tenie fra Joseph Amoros judicada per mestre Gabriel sastre de Aspa

Primo unes faldetes dolentes de bayeta verda ab vetes verdes......................................1 10 ʠ

Item unes estovalles dolentes..................................................................................................10 ʠ

Item dos llansols dolents....................................................................................................1 14 ʠ

Un tovallo de cantes...............................................................................................................10 ʠ

Un drapillo una lliura............................................................................................................1 ʠ

Un muquado.............................................................................................................................6 ʠ

Una coixinera vuit lliures.........................................................................................................8 ʠ

Un manil dolent dotse sous....................................................................................................12 ʠ

Una borrassa dolenta..............................................................................................................16 ʠ

Uns calsons...............................................................................................................................8 ʠ

3 camisotes dolentes a carbonell...........................................................................................18 ʠ

Unes estovalles judicades per na Paua..................................................................................30 ʠ

Vint pams de tovallons...........................................................................................................50 ʠ

Tot lo qual he pres jo Pere Roda vicari per lo quem debien per mos drets de enterro novena y cap dany de Ramon Rubio y sa muller Catherina que tot sume ........................................................................................................ 9 ʠ

Lo anyal de pa y candela dels dos difunts..............................................................................6

Item per tres misses deixa en son testament........................................................................... 6 ʠ

Item per lo inventari dels sobredits....................................................................................... 10 ʠ

De un acte de concordia fet y firmat entre Jaume Juan Rubio y Cosme Miro......................4 ʠ

Testes son fra Joseph Amoros y Juan Flix balle de Castelldasens

Pàgina 29

Los pactes firmats y jurats per los retroscrits fra Joseph Amoros cartuixo y Juan Nuguero ganader en la venda y compra de les herbes del termes atras scrits son los següents.

Primo estan avenguts que dit Juan Nuguero portara tot lo bestia de llana en dits termens y de cria

Item fra Joseph se reserve que lo bestia de dit ganader no pugue entrar des de la bassa de menor qui va a les Borges dret al tossal davall la Iglesia y fins a la bassa nova en tot lo bessant de la serra per no fer mal als olivers aixi com diu lo cami qui va de Castelldans a Puigvert.

Item si fan mal en los blats y olivers hajen de pagar us y tala segons es ordinatio de la vila.

Item se rete fr Joseph que en ser lo mes de abril puguen entrar les egues de Cartoixa en dits termens y pasturar dites herbes y aygues sens fer perjudici del ganader y que los hajen de desembarasar una cabana ab sos corrals.

Lo bestia de llana que ara te fr Joseph esta tractat no pugue entrar en los termens de dit ganader, a pasturar ni abeurar.

Item que no puguen entrar en los guarets de 3 dies sempre que ploura lo bestiar de dit ganader sots lo van, o, pena esta en les ordinations de dita vila.

Fr Joseph procurador de Scala Dei substituint a don Diego Rodriguez Prior d’Scala Dei i amb acta de cinc de gener es donà poder a Joan Pau Salinas notari apostòlic i real de la ciutat de Tarragona per reclamar i rebre, prestar i extreure diners de les taules de Barcelona i Tarragona, i litigar de manera ampla.

Pàgina 30

Die 8 setembris anno 1657

In Dei nomine sit omnibus notum com Anthoni Simo farrer de la vila de Juneda illerdense diocesi confesse ab la pressent apocha estar content y pagat de Andreu Carbonell de Castelldasens quondam oncle seu y per mans del curadors qui son en primer lloch lo señor prior de Cartoixa y en lloc seu fra Joseph Amoros procurador y governador de Castelldasens segonament Juan Flix y Josep Curquo curadors testamentaris de dit Andreu Carbonell de tot aquell inventari tenie encarregat com a curador ere testamentari nomenat per son pare de dit farrer nomenat Anthoni Simo tambe farrer de Juneda lo qual inventary conste en la notaria de Juneda ab pacte y conditio empero que dits curadors de dit Carbonell li donen una somera y una pollineta te lo pobill de dit Carbonell y donantli dita somera y pollina tales y quales un sac de ossos quada una; promet dit farrer scansellar lo dit inventary ab totes les clausules necesaries y més promet dit farrer de aqui a 3 anys que donara al pobill Carbonell son cossi una pollina, o, polli de temps de un any perque per ser son parent desitge que aproffite y medre, y finalment dit Anthoni Simo farrer confesse haver rebuda en son poder la somera y pollina y cumplir tot lo susdit y que per ell ni altra perssona no li sera demanada cossa xiqua ni gras.

It promet se desempeñara la enclusa y martells li te y de malda per sa part roguant y si alguna cossa restave a pagarli dit pubill Carbonell los y perdone y absol de tot renuntiant obligant omnia bona sua firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicary Castriasinorum et loci de Puigvert pro reverendo don Diego Rodrigues priore Scale Dei, plebani et rectore ditory locorus die et anno ut supra. Testes fuerunt fra Juan Monlleu cartusius et Raphael Sanset de la Morera et Guillermus Pomeres Gallus de familia Scal Dei


Nota scripta 7 octobris anno 1657

Sit omnibus notum com jo Joan Anglada de raça gala moço llaurador dels bous de la casa y familia de Scala Dei confesso estar content y pagat del señors jurats de Castelldasens de dotze quarteres de blat me debien deixat aura alguns 3 anys y per lo ver fas la present claricia de ma de mº Pere Roda vicari a 7 de octubre any 1657

Testimonis fra Joseph Peyro y lo germa Monlleo fuster ambos frares Scale Dei.


pàgina 30

Die 18 noembris anno 1657

De llicencia del Sr Vicari General lo Sr Dr Isern canonge de la Sancta Seu de Lleyda per lo molt Ilustrisim y Reverendisim señor don Miquel de Scartin Bisbe de Lleyda jo Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert per lo reverent pare prior de Scala Dei don Diego Rodriguez he benehit les dos campanes majors de Castelldasens la mes gran pesse quinse quintars y te una Creu y un lletrero que diu Jhs ma josep la Menor pese deu quintars y te un lletrero que diu Santa Barbara ora pro nobis.

Lo mestre qui ha fet les campanes se diu mestre Thomas de Queto natural de Viscaya al qual donaren de mans setanta lliures moneda barcelonesa la mitat pagaren mentres feren les campanes y altra mitat ex pacto tenen de pagar lo dia de Sant Miquel in anno 1658.

Es estada obra molt pia y santa y de gran empresa pera la gent que vuy son habitants en Castelldasens y estos molt atropellats per los treballs passats de la guerra la qual los ha destruyts y arruinats perque quant comensa la guerra en Cathalunya lo any 1640 y havie xixanta cases y ara no ni ha sino deu y estes tales o quales que son

Primo Casa de Juan Flix Balle. Casa de Joan Angles jurat. Casa de Andreu Peyro jurat. Casa de Joseph Curquo. Casa de Cosme Miro. Casa de Pere Riber. Casa de Miquel Riber. Casa del pobill Andreu Carbonell. Casa de Jaume Pau. Casa de Joan Sans y la viuda Francisca Vallessa y la viuda Massota tot aco he scrit pera que sie memorya als sdevenidors.

Així és Petrus Roda Vicaryus

però s’ha de saber que lo metall nol compraren sino que fongueren dues campanes tenien trenquades en temps de guerra.

Pàgina 31

Die 22 noembris ano 1657

In Dei nomine sit omnibus notum con jo Joan Casanobes habitant en Torrebesses y Catherina la seva dona ab lo present acte confessam haver comprat un maxet pel castany de 3 anys del Reverent fr Joseph Amoros governador de Puigvert Castelldases y Torrebesses procurador de Scala Dei orde de la cartoixa per lo preu de onse dobles y mitga les quals en moneda corrent valen ara sinquanta nou lliures y setse sous dich 59 16 ʠ y estes prometen pagar en esta forma:

Primo pera Nadal primer vinent vint lliures y lo restant per al dia y festa de Nostra Señora de agost de 1658 y tot aso ssensse demora ni excusa, el sou del notari i procurador era de dotze i deu sòlids i amb l’obligació de tots els seus bens i sotmès a qualsevol tribunal renunciant, signant i jurant. En poder de jo Pere Roca Vicari de Castriasinorum que sigui beneficiós, dia i any dalt dits.

Van ser testimonis ferms Joan Casanoves, Tomas Argelaga i Guillem Comeres de la família d’Scala Dei.

Els testimonis signants, amb dita Caterina Casanoves que firma l’acta en poder del reverend Jaume Gomar rector de Torrebesses, dia 19 del mes de desembre, són Salvador Estrada pagès mallorquí i Josep Almacelles pagès d’Alcanó.

 

Pàgina 32

Notes de mosen Pere Roda

La any 1657 fou la cullita fertilissima en la plana de Urgell – lo blat a 22 sous.

Lo any 1658 fou fertil y bona, lo blat se venie a rao de 24 sous.

Lo any 1659 fou esteril lo blat a la cullita se venie a rao de 30 sous y per quant no plogue casi en tot lo any ni pogueren sembrar ni havie gota de aigua en les baçes pera abeura les besties, lo blat sen munta antes de Nadal a rao de 3 lliures la quartera y lo ordi se venie a catorse reals la quartera tot aco per memorya.

A 18 de Gener de 1660 plogue y sembraren algun poquet.

A 3, 4 de Abril 1660 plugue molt be gracies a deu y entra bonicament aigua en les baçes.

A 8 de Abril de migdia fins a la nit feu moltissim vent de tal manera que feye tocar campanes y botar les teules de les teulades en Puigvert.

Any 1660 a 29 de agost plogue en Castelldasens y vingue rovina ab la qual regaren molta cosa los qui tenen heretas en la Coma que ve de Castelldans a la basa bona, y sembraren tambe y la Coma de Vinferri vingue tambe molta rovina i regaren molta cosa en la Femosa.

Als ultims de setembre plogue molt en Castelldasens y tambe torna a venir rovina y sembraren, despres en tot lo ivern no plogue ni neba fins al mars algun poch, en lo mes de febrer y mars se feren moltes pregaries per tota Catalunya per ser la nesesitat comuna y en particular en Urgell los splets tardans patien molt lo blat sech en mars anave a rao de 4 8 ʠ y ordi a rao de 2 2 ʠ tot per memoria, est any havien sembrat molt molt y lo demes en sech y nos culli a penes la llavor sino en los regats los quals foren medianament bons.

Pagina 33

Venda de les herbes die 6 octubris anno 1657

Sit omnibus notum con fr Joseph Amoros procurador Scala Dei ab lo present acte ven les herbes y aigues del terme del mas Roig y Castelldasens co es lo de davall la vila pera temps de sinch messos es a saber de vuy dia present fins al dia de Santes Creus de maig anno 1658, a vos Pere Prats negotiant o ganader habitant en Cubells diocesi de Urgell per lo preu de trescentes lliures y vint y sinch lliures dich 325 moneda barcelonesa pagadores la mitat per al dia y festa de Sant Anthoni a 17 de gener primer vinent la mitat que resta per al dia de Sant March Evangeliste a 25 de abril primer vinent; y dita venda fa ab totes aqueixes conditions retentions vans y tales que ultimament dits termens se veneren lo any passat a Juan Nuguero y pera cumpliment de tot lo sus dit obligue tots los bens de Scala Dei y dit Pere Prats comprador consentint a tot lo sus dit promet tenir y cumplir a ses diades tot lo tractat y mes avant promet que fara venir bestia de criar co es ovelles preñades y en cas no vinguesen u no volguesen venir los coltoquers (cultivadors) que te promet que portara en dits termens de les tres parts les dues bestia de cria y laltre sera basiu, en lo demes prometen la un al altre ad innicem ferse bon tractament y acolliment ut moris est entre ganaders y pera aso obligue omnia bona sua y specialement lo mateix bestia que menjara dites herbes sometense a quelsevol for tan secular com ecclesiatic et fiat large firmat et jutat in posse mei Petri Roda vicarius. Item se rete fr Joseph que si en los termens vehins no i avie aigua y aqui sobrave la pugue vendre sens perjudici de dit ganader Pere Prats pagant la carrerada et fiat large. Testimonis foren Guillem Comeres y Juan Bonami omes de familia Scala Dei. Ita est Petrus Roda vicari

Pàgina 35

Die 28 septembris anno 1658

Venda de herbes

Sit omnibus notum com lo reverent fr Joseph Amoros Religios cartuixo procurador del Real Convent de Scala Dei Tarraconensis archiepiscopat gratis ven les herbes y aigues del terme de Castelldasens dit la partida davall la vila ut moris est ab les reservations que ultimament les a venudes a Juan Nuguero ganader y als bessons de Baiasqua en lo any passat de 1657 y tambe les herbes del mas Roig Pinell y Concavella y lo terme de Vinfferre lo qual te comprat dit pare fra Joseph dels señors canonges de Tarragona al honrat Joan Puget ganader del lloch de Sant Roma damunt Sort en la Ribera de Pallas Urgelenses diocesi per lo preu de sinch centes y vint lliures dich 520 pagadores en esta forma la mitat a Sant Anthoni abat als 17 de Janer primer vinent y acabat de pagar la festa de Sant March Evangelista a 25 de abril y dites herbes li ven pera temps de 5 mesos ço es de vuyt del mes de octubre 1658 fins a Santes Creus de maig 1659 vuyt dies mes, o, menos y promet donarli corrals y cabanes bo y rebedor y pera daco obliguen los bens de Scala Dei y los fara haver y tenir y lo sobredit Juan Puget consentint a tot lo susdit promet tenir y cumplir a ses diades tot lo tractat y mes avant un quinta de formatges per Sant Antoni y prometen ad invicem la un al altre ferse bon tractament y aculliment ut moris est entre ganaders y pera major seguretat lo sobre nomenat Juan Puget obligue tots sos bens aguts y per haver ahont se vulle que sien specialment obligue lo bestiar que herbejara o, menjara dites herbes sometense a qualsevol for tan secular com ecclesiastic et fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicari de Puigvert y Castelldasens pro reverendo domine don Diego Rodrigues prior Scale Dei. S’entén amb moneda Barcelonesa.

Testes fuerunt Damia March y Pere Joan March pagessos de Puigvert Ilerdens diocesi.

Et fiat ut in instrumentum de Joan Nugero foli 28

fra Joseph Amoros procurador Scala Dei com es desprèn de l’obra de Pau Salines notari de la ciutat de Tarragona dia 30 juliol de l’any 1655.


Pàgina 39

Nota dels censals fa casa de Babot - pensions

Primo al señor de la vila lo pare don prior o convent a 15 de agost ...................................2 ʠ

Als capellans de Prades del manual de Pere Fores............................................................. 3 ʠ 6 d

A Pere Pomar de Majals per la seva part ...........................................................................11 ʠ

A la señora Moratona de Liñola de un violari mort de pentio 3 se deuen 7 pentions

Fa de sisena a la vila ..............................................................................................................13 ʠ de pentio

Nota aquí se an de veure los actes dels censals y aqui se veura ab certesa quant fa de pentio cada un de pentio.


Encant publich

Nota que Ramon Queralt any 1641 en agost havie comprat dita casa en cent a for de censal y en temps desta guerra sen ana y habita en Barcelona 14 anys ara lo any 1660 torna de Barcelona y demana al pare don prior la casa- y- li fou tornada per voluntat de les parts y paga a Jaume Pau les obres y havie fetes.

Pàgina 41

dia 18 abril de l’any 1660

Que sàpiga tothom que jo fr Don Jaume treballador de la Cartoixa y procurador del Real Convent, o, monastir de Scala Dei; per gracia vench les Herbes de ivern y aigues com es costum entre ganaders del terme den Ribera vulgarment nomenat la torre dels frares prop la colegeta per temps de un any, co es de tot Sants fin a Santes Creus de maig any 1661, a vosaltres Joseph Aytes del lloch de Envyny (Enviny) y a Bernat Bolunya tambe ganader del lloch de Sauri en la vall daseu tots del diocesis de Urgell per lo preu de cent y vuytanta lliures bona moneda corrent barcelonesa pagadores en esta forma la mitat per al dia y festa de St Antoni Abat a 17 de Janer 1661 y laltra mitat pera la festa de St March Evangelista a 25 de abril 1661, y vos o fare haver y tenir sots obligacio de tots los bens de dit monastir e viceversa. Los sobredits compradors Joseph Aytes y Bernat Bolunya consentint a tot lo susdit prometent en bona fe cumplir a tot lo tractat a ses diades y pagar sense demora ni excuses amb sou de notari i procurador i sotmetre els seus béns a tothom i per a major seguretat obliguen tots els seus béns mobles i immobles, i en especial obligació lo mateix bestiar herbejara dit terme u herbes, que ens sigui profitós, firmant, jurant. En poder meu Pere Roda Vicari de Castri asinorum dia i any dalt dit.

Testimonis foren Gaspar Melons y Ramon Ribelles vassals de Scala Dei.


Tot el document està en llatí només hi han aquestes quatre ratlles finals:

Les Reservations promeses observar entre dites parts son les seguents

Primo se reserve lo dit pare procurador fra don Jaume Pros totes els herbes del cami qui va de Artessa a Castelldasens les que son damunt lo cami envers la garriga contant fins a la Iglesia de Castelldasens y de la Iglesia fins al mas de Niarn, tambe totes les que son damunt del cami.

Item se rete dit pare procurador pugue vendre laygua de Vinferri pagant lo dany donaran a dit Julya en la carrerada, y dit Julya sols te aygua pera us de son bestiar.

Item a de pagar van, o tala si fa mal als splets, u, olivers o, altres arbres.

Testes ut supra. Ita est Petrus Roda vicarius.Die vigesima quinta maÿ anno 1661

Sit omnibus notum com jo mº Pere Roda vicary de Castelldasens y Puigvert Illerdenses diocesi marmessor de Speransa Vidala viuda de Castelldasens la qual en son ultim testament deixa sos bens a la Iglesia de Castelldasens per misses, u aniversaris tal con s’acordà en el seu testament firmat amb mosen Jaume Sabater vicari anno 1641 al qual em refereixo ven lliurament la casa de dita Vidala o, per millor dir pati de casa ab algunes parets tales o, quales a vos Juan Mora habitant en dita vila i afrontat al costat ab lo carrer major de la squena ab lo pati debant de la botiga dels pares, o del señor, de un costat ab casa de Pere Riber de altre costat ab Cosme. Item vos vench de bones paraules un tros situat en la partida de la basa de Aguilo tenentia dos jornals y mig ab alguns olivers y amellers affronte a orient ab lo cami que va a les Borges ab ponent ab Joan Sans, de migdia ab lo dit cami y de tremuntana ab lo mateix Sans y ab Pere Riber, a les oliveres demanen el franqueig i alliberament de tota tributació i retrocessió i la rendició de l’impost, lo preu de dita casa y heretat es trenta lliures de moneda barcelonesa amb la possibilitat de pagar de deu en deu 10 i jo i el meus successors de la Vicaria tenim l’obligació de defensar els desitjos de la viuda Vidala als nostres i als forasters.

Pàgina 51

Die 15 marty año 1661

Sit omnibus notum quad ego Joannes Mora agricola regni de Francie habitant en la vila de Castelldasens Ilerdens diocesis com al present no tenia trenta lliures moneta barcelonesa pera pagar lo preu de un pati de casa dita de lla (viuda) natural de Gomes y un tros de terra amb olivers y amellers al Coll de la Bassa de Aguilo cami de Miravall y les Borges lo qual he comprat del marmessor testamentari de dita Vidala qui es lo señor vicari de la present Iglesia (llatí) a vos mº Pere Roda Vicari y a vostres successors vicarys de dita Iglesia per mitjà d’un instrument de redempció de deu en 10 moneda barcelonesa videticet trenta sous de pentio annuals rendals y perpetuals fins a la fi del censal mort vulgarment conegut, de qui, però, lloo la fermesa i la força dels que donen trenta sòlids de censals en posar i cobrar especialment i expressament sobre la dita terra, i l’obligo amb el nom de la precarietat y prometo no empenyar ni vendre fins a tant que dit censal sera lluit y quitat, i en general obligo tots els meus béns els privilegiats i els no privilegiats siguin on siguin, i prometo pagar sense dilació ni excuses, amb sou de notari i procurador, renunciant i sotmetent-me a mi i als meus béns, que ens sigui profitós. Firmat i jurt en possessió del Vicari Pere Roda, dia dalt computat 15 de maig de 1661.

Testimonis van ser Juan Flix batlle de Castelldasens i Miquel Peyro de Puigverd.

Fa esta hasienda al monestir de Scala dei 6 sous de censal.


Lo testament de Speransa Vidala esta jurat en poder del reverent Mosen Jaume Sabater Vicari de Castelldasens anno 1641 dich anno 1641

Despres de fet lo acte se troba en lo Capbreu del Monestir de Scala Dei com fa tots anys de pensio de censal mort 6 ʠ.

Y la dita hasienda resten peral vicari 24 ʠ pera misses o aniversaris – fa de cens la casa.

Item 3 ʠ per la mitja gallina 3 ʠ. Reste 21 ʠ a la Iglesia


 

Dia 15 d’agost de l’any 1661

Que sàpiga tothom que jo Maria Juana Queralta muller de Raimon Queralt del poble de Castriasinorm diòcesis ilerdense, no consta però ho faig de manera plaent constitueixo i ordeno o creo en el meu nom i especialment en nom de mon marit Ramon Queralt pera demanar y cobrar qualsevols cantitats de dines a mi degudes y qualsevol genero de cosses y en particular pera cobrar dels hereus o, tenidors de bens del quondam Geroni Alfonço pages de Torres de Segre Ilerdens diocesi que va ser marit meu setanta lliures de dot li aporti en capitols matrimonials y item vint lliures entre spolit y un llegat me feu en son ultim testament i a tots els enumerats de manera àmplia, amb poder de jurament i substitució pera fer albarans apoques dels rebuts prometent ser justos i ferms i no revelar sota l'obligació de tot bé confirmant i jurant en poder de Pere Roda Vicari i Notari de Castri asinorum, dia i any dalt dit.


Els testimonis foren Joseph Curquo y Pere Riber tots de Castelldassens.Pàgina 55

Die 24 agusti anno 1661

Que sigui respectat per tots fra don Geronim Spert Prior de la Cartoixa de Scala Dei y procurador de dit convent amb llibertat y general administratio com de sa facultat conste ab acte rebut en poder de mº Juan Pau Salines notari de la ciutat de Tarragona als 13 de juny proxim passat, en dit nom permute ab consentiment del Convent ab Juan Flix balle de Castelldasens Illerdens diocesi vasall de Scala Dei, la mitat de un hortet te dit convent situat a les spalles de la casa de dit Flix de tenguda de mitja porqua de terra et affronte de orient ab corrals eren de March Peyro y ara son de Jaume Flix apotechari germa de dit balle Flix y de tremuntana ab laltra mitat de dit hort: a migdia ab hera de dit Flix y de ponent ab corral de dit Flix y de na Vallesa. Item se enclou en dita permuta un bossinet de terra tenguda de mitja porqua la qual fa clau davall la hera de dit balle Flix es affrontat de oriente ab cami de les heres y de ponent ab corral de dit Flix, de migdia ab ferreginal de Jaume Pau y de tremuntana ab hera de dit Flix i viceversa amb la declaració de canvi lo dit Juan Flix consedeix permute y done a dit pare Prior o millor al convent de Scala Dei una porqua y mitja de terra te y poseheix, amb els seus títols llegítims, y contigua al cap de una heretat te dit convent cami de les Heres la qual esta en quadro y algun temps servie de hera, per la qual dit Flix feye al convent de Scala Dei mitga gallina de cens tots anys, es afrontat de oriente ab heretat de Scala Dei, de ponent ab cami de les Heres, de mitgdia ab la mateixa heretat del Señor y de tremuntana tambe ab la mateixa heretat del Pare.

però aquest intercanvi el fan els nomenats més amunt, com està millor dit i escrit, i es pot entendre, per la seguretat de les dues parts, i es prometen mútuament amb fermesa complir i tenir una obligació pel bé de tots obligant dit pare don prior de Scala dei per totes les coses bones dites al monestir d’Scala dei firma els pactes dalt escrits y dit Flix tots els béns, habitatges i mobles i immobles, han de ser privilegiats, i no s'ha de prodigar per a faltar, sinó el notari del rei, confirmant i jurant en poder de Pere Roda Vicari de Castri asinorum, dia i any dalt dits. Van ser testimonis Gaspar Melons batlle de Puigvert y Nicolau Gener fadri de Torroja priorat de Cartoixa.Pàgina 56

Die 30 agusti anno 1661

Que tothom sàpiga com jo Geronima Massota vidua usufructuaria i Lluisa Maçota filla que fou de Francesch Macot dit del Perxe poble de Castriasinorum muller de March Salto totes dues mare y filla la una com a usufructuarya, curadora testamentarya y la filla com a hereua y pobilla confessem, no en va, sinó lliurament haver rebut seixxanta sinch lliures moneda barcelonesa entre diners y blat a son preu dich 63 les quals vos asegura sobre tots els nostres béns, mobles i immobles, haguts i per haver a vos March Salto gendre y marit respectivament de nosaltres sobredites Maçotes y per quant les havem rebudes de veritat i complides les nostres voluntats us firmem la present apoca d’una manera àmplia amb totes les clàusules necessàries i convenients, de bon grat firmem i jurem. En poder meu Pere Roda vicari, dia i any dalt nomenats.

Testimonis Juan Flix balle de Castelldasens y Geronim Gari mosso natural de la Seu de Urgell.


Pàgina 56

Die 30 agusti anno 1661

Que tothom sàpiga que jo Joan Angles pages de la vila de Castelldasens Illerdens diocesis venc graciosament al reverend pare don Geroni Spert prior de la Cartoixa de Scala Dei, o més ben dit al monestir, dos corrals sense tapies y contiguos per preu d’una lliura i dotze solis amb moneda barcelonesa cada una, situats junt al pati de la Botiga del Sr et affrontant de orient ab corral de Sr. y de ponent ab corral de Ramon Queralt a migdia ab corral del Sr lo qual antes ere de Gispert y a tremuntana ab lo pati de la botiga de Sr davant per davant, les venc amb totes les entrades i sortides, els drets i les pertinences,i d’aquesta manera la casa val més, i ho faré baix obligació de cosa bona i generosa, firmant i jurant. En poder del Vicari Pere Roda. Dia i any dalt nombrats.

Foren testimonis Joan Flix balle y Jaume Pau de Castelldasens.

En poder de Pere Roda Vicari i Notari del poble de Castri asinorum dia i any dalt dits.

Els testimonis foren els dalt nombrats.


Pàgina 58

Dia trenta d’Agost de 1661

Que sàpiga tothom que jo fra D. Geroni Spert prior de la cartoixa de Scala Dei ab consentiment del convent y ab llicencia del pare Don Diego Vila Roya prior del monastir de la Conceptio Cesar Aguste visitador de la provincia de Cathalunya y tambe com a procurador de dit Monestir de Scala Dei amb llibertat y general administratio com conste de dita facultat en poder de mº Juan Pau Salines notari de la ciutat de Tarragona als 13 de junÿ proxim passat no de manera directa sinó gratuïta venc la casa dita den Gispert te dit convent en la vila de Castelldassens a vos Jaume Pau fadri vassall nostre ab un corral pel preu de cent vint lliures moneda barcelonesa y una tasa de aigua de cens un per sobre l’altre afrontat a la part davantera ab lo carrer Major a la part posterior ab lo corral del sr. que antes ere de Gispert de per una banda ab casa de Ramon Queralt i d’altra banda ab casa de Joan Flix balle de Castelldasens. Lo corral vench ab dita casa es part del corral ere de Gispert y una llenqua meva i de tots els meus hereus i successors és raonable que us vengui els futurs i el títol de la venda, respectant l'anterior domini d’Escala Dei o més ben dit del monestir dins un document de redempcio general per preu de cent vint lliures amb totes les seves entrades i sortides, drets i les seves pertinences i si valgués més us ho dono com a regal,i tenir i respectar sota obligació el bé de dit Monestir d’Scala dei, firmant i jurant. Que l’acord anterior sigui generós amb totes les clàusules necessàries i convenients i similars com a notari del rei. Dia i any dalt dits.

Testimonis foren Joan Angles de Castelldasens y Nicolau Jener fadrí de Torroja priorat de Cartoixa


Mateix dia i any

Lo Reverent P. Don Prior d. Geroni Spert signa apoca ferma de recepció de cent vint lliures moneda barcelonesa, com a pagament del qui va ser Jaume Pau, segons la voluntat del dit senyor Prior diu i promet retenir el preu i vendre l’oli d’oliva al monestir d’Scala dei, cent vint lliures de pensió censal mort de renda anual i perpetua, i amb aquesta precaució. En poder de Pere Roda Vicari i notari d’aquest poble de Castri asinorum, dia i any dalt dit.

 

 

Die 24 may anno 1663

Sit omnibus notum com jo Ramon Queralt pages de Castelldasens Illerdens diocesi confesso haver comprat de vos Joseph Curquo marmesor del quondam Pere Carbonell del present lloch ço es dos baques y un bedell tals o, quals un sac ple de ossos per lo preu de vint y vuyt lliures dich 28 de les quals ne paguo ara de present en diner contant setse lliures y les dotze lliures que resten les prometo pagar per al dia de Nostra Señora de setembre primer vinent sens dilatio alguna ab salari de notary y procurador obligant tots mos bens y en special la mateixa uberia et fiat large i s’ha de saber que en dita cantitat y entre un aladre gornit so es rella aladre jou tot tal o, qual y me someto a qualsevol for tant secular firmando et jurando in posse Petri Roda vicari die et anno ut supra .

Testes fuerunt Gaspar Melons balle de Puigvert y Jaume Pau fadri de Cast dasens.


Dicta die et anno Joseph Curquo firma apocha de setse lliures receptis en favor de dit Ramon Queralt fiat large. Testes ut supra in precedenti instrumento

A 28 de Janer 1644 ha pagat Ramon Queralt les retroscrites dotse lliures de la resta de les baques havie comprat dels curadors de Pere Carbonell y per lo ver lin fa la present apocha de rebuda Joseph Curquo curador les quals confesse have rebut in pecunia numerando fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicary et notary die et anno ut supra. Testes fuerunt lo pare frare Pere Vilanova mongo cartuixo y Joseph Aragones de familia Scale Dei.

 

Pàgina 80

Die 3 february anno 1664

Sit omnibus notum com jo Juan Flix balle y pages de Castelldasens Illerdens diocesi gratis conffeso deure y voler pagar al reverent pare don Geroni Spert prior de Scala Dei servius conventui o, a qui ell voldra coranta dobles en specie dich coranta dobles les quals devallen del preu de dues mulates me ha venut lo reverent Pare frare don Vilanoba monjo profes de dita Cartuixa de Scala Dei vuy regint la obedientia de Castell dasens y Puigvert y procurador de dit convent y jo les tinch rebudes dites mulates en mon poder tales, o, quales ab sos defectes un sac ple de ossos y prometo pagar la mitat de dita cantitat a la cullita primer vinent y lo restant pa Nostra Señora de agost primer vinent en un any sense demora en l'execució amb sou de notari i procurador i sotmetre els meus béns a tots els tribunals, tant seculars com eclesiàstics i especialment obligo les mateixes mules en nom de la precarietat i en general obligo tots els mes béns mobles e immobles, de bon grat renuntiant firmant et jurando això es va fer al poble de Castelldasens die et anno ut supra.

Testes fuerunt Gabriel Bernier gal y Josep Porta fadri de Anso Urgellensis diocesi els dos habitants de Castes dasens, lo sobredit acte fou jurat en poder de mi Pere Roda vicari de Puigvert en ausentia de mosen Jaume Sabater y de lisentia del sobredit pare prior don Geronim Spert reverent y pleba de Castelldasens y Puigvert.


Pàgina 81

Eodem die et anno

similem obligationen firma Jaume Pau fadri pages de Cast dasens de altres curanta dobles de or, en spessie per altre parell de mulates a comprat del mateix reverent pare frare don Vilanoba procurador de Scala Dei ab los mateixos pactes diades obligations submissions y renuntiations fiat large ut deset. Testes ut supra. Ita est Petrus Roda vicarius supra nomiantus.


Pàgina 82

El mateix dia i any obligació similar de Ramon Angles pages de Castelldasens per un parell de bous tals, o quals a comprat del sobredit pare frare Vilanoba procurador de la Cartuixa de Scal Dei per lo preu sinquanta lliures dich 50 les quales promet pagar en esta forma co es unes dobles pera de aqui al dia de Carnestoltes primer vinent y lo restant prometo pagar la mitat a Nostra Señora de agost primer vinent y acabat de pagar pera Nostra Señora de agost proper vinent en un any sine dilatione excusatione obligant tots mos bens ÿ en special obligatio los mateixos bous nomine precary fiat large ut supra en lo acte de les mules acte a comprat Juan Flix die et anno ut supra foli 80 cum testibus in oeodem contentis

Ita est Petrus Roda vicari supra nominatus.


Pàgina 82

A 10 de mars 1664

Agnes Olivart natural de les Borges Blanques muller empero de Ramon Angles ville Castri asinorum Illerdens diocesi gratis fa procura llarga y bastant a son marit Ramon Angles pera demanar y rebre y en special para que jurar y firmar la concordia de la vila de Juneda ab totes eixes clausules y ab los pactes y conditions que lan firmada los demes acreedors tenen censals sobre dita vila de Juneda la sobre dita constituent diu te sobre dita universitat deu lliures de pentio de censal anual, la qual pentio y propietat que son 200 en cas de lluició li specten conforme conste en capitols matrimonials al notari de Borges. Item vol pugue firmar apoches de receptis y scansellar qualsevol instruments amb la possibilitat de prestar jurament i substituir un o més procuradors en aquest casos i primet fermament no revocar-ho sota el vincle de totos les seves obligacions, així ho firma i ho jura. in posse mei Petri Roda Vicario Castriasinorum die et anno ut supra. Testes fuerunt Joseph Peyro frare llaich de la Cartoixa de Scala Dei y Andreu Peyro pages de dita vila.


Pàgina 90

Dia dinou de maig de 1664

Sit omnibus notum con jo Pere Riber pages de Castelldasens Illerdens diocesi gratis confesso haver rebut amb bona voluntat de mans de ma cunyada Magdalena Paua viuda de Miquel Riber germa meu que va ser, es a saber la suma y cantitat de vint lliures moneda barcelonesa dich 20 y son per tantes men havie promes en capitols matrimonials y per que es ver e, rebut tot lo quem promete ço es la casa ahont ara estich y dines lin fas la present apocha ab la qual defenso tots sos bens tant paternals com maternals exeptat vincle e intestat amb l'acord ferm de no reclamar cap dels dos, que ens sigui útil, firmando et jurando in posse reverendi Petri Roda vicario Castriassinorum die et anno ut supra.

Testes fuerunt Pere Boldu fadri de Puigvert y Ramon Ribelles de Torrebeses tots de Illerdens diocesi de Lleyda.


Pàgina 91

Die 15 may anno 1664

Sit omnibus notum com per eser morta la filla de Isidro Valles a 4 de abril prop passat de edat de un any y dies a sucsehit en la hasienda de dit Isidro Valles sa germana Margarida muller de Joseph Farrer de Torrebeses habitant en Cast dasens conforme la dispositio del testament de dit Isidro Valles firmat en poder de mº Pere Roda vicari de la present vila als 28 de maig 1663 al qual fa referència.

Per tant la sobredita Margarida Farrer ab consentiment de son marit considerant que en dita hasienda y ha molts mals y esta carregada de censals y deutes Pren posesio ab Benefici de inventari protestant que no enten obligarse a altres poders hereditaris, a ningun acrehedor i primer cal destacar que tots los bens mobles an venut los curadors de Isidro Valles que son Joseph Curquo y Jaume Valles para pagar les funeraries y medesines de dit deffunt y de sa mare Francisca Vallesa, conforme conste en lo present manual y aixi ara sols se trobe bens inmobles los qual son los seguents


Inventari

Primo asistint lo sr balle Juan Flix y los testimonis davall scrits an pres posesio de una casa tancat en dita vila de Cast dasens, afronte del dabanter ab lo carrer major prop lo portal de la bassa bona, de darrere ab lo hort que ere den Gispert y ara es de Juan Flix, de un costat ab casa de Juan Flix y de altre costat ab casa de Jaume Valles alias Squerre ab portes pany y clau de la qual a pres posesio.

Item an trobat una heretat en la Coma de na Franqua tenguda de 6 faneques de sembradura poch mes, o, menos afronte de sol ixent ab lo cami de Ulldemolins y de ponent ab terres de Juan Flix de migjorn ab terres de mº Joseph Castellnou y de tremuntana ab lo Cami de Ulldemolins. foli 74

Item altre tros, a, la torre Juana de tenguda de quatre faneques de sembradura afronte de orient ab heretat de Catherina Peyrona muller de Juan Ribes de Aspa de ponent ab terres de Cosme Miro de migdia ab la Serreta y Cami de Ulldemolins y de tramuntana ab Cami que va a heretats.

Item altra heretat a la Torre Juana plantada de olivers spesos, afronte de orient ab Juan Flix y de ponent ab Catharina muller de Juan Ribes de Aspa de migdia afronte ab Juan Flix y de tremuntana ab cami que va les heretats de Coma de Angleola y dita heretat es tenguda de un jornal poch mes o menos.

Item un tros partida de Timorell de tenguda de vuyt faneques de sembradura poch mes, o, menos affronte a orient nou sabem y de ponent ab Juan Flix, a migdia ab la serra de Timorell y de tremuntana ab lo cami del mas de Niarn.

Item altre tros cami de Juneda nomenat lo tros den Torres tenguda de vuyt quarteres de sembradura poch mes, o, menos afronte de sol ixent ab Jaume Valles de ponent ab Ramon Angles de mitg dia ab la serra dels Vilars y de tremuntana ab la boga del mas Roig.

Item a Sant Jaume altra heretat de tenguda de set faneques de sembradura poch mes, o, menos affronte de sol ixent ab Gaspar Melons de Puigvert y de ponent ab lo Cami de Puigvert y de mitg dia ab lo mateix Cami y de tremuntana ab lo Sparta y serreta de Sant Jaume.

Item al coll del Penal un tros de tenguda de dotse faneques poch mes o, menos ab alguns olivers afronte de orient ab la serra de la Coma de na Franqua de ponent afronte ab lo cami del Albajes, a mitgdia ab cami de heretats, a tremuntana ab la serra de Coma de na Franqua.

Item altre tros a la mateixa partida del Coll del Penal ab alguns olivers tenguda de 6 faneques affronte de orient ab cami de Heretats, de ponent ab lo Cami vell del Albajes, a mig dia ab Heretats de la pobilla Padellas muller ques ara de Juseph Curquo, de tremuntana ab Camÿ de heretats.

Item altra Heretat en la partida del coll del Penal de tinguda de sinch faneques de sembradura affronte de sol ixent ab la serra de Coma de na Franqua, de ponent ab Juan Flix y de migdia ab lo mateix Juan Flix y de tremuntana ab la serra de la Coma de na Franqua

Item una heretat y farraginal tenguda de dos faneques de sembradura a darrere la vila partida de les 3 Creus afronte de sol ixent ab Heretat del sr, de ponent ab peu del tossal de les Tres Creus, de migdia ab lo Cami que puje al Pla de les Moles y de tremuntana ab Catharina Peyrona muller de Juan Ribes de Aspa .

Lo sobredit inventari accepte la sobredita Margarida Vallesa muller de dit Joseph Farrer ab pacte y conditio que no enten grascarse més enllà dels poders hereditaris y ab esta protestatio, o, accepte ab consentiment de son marit y a pres real y verdadera posesio de la casa y de la hera y farreginal, de les altres empero diu te animo de pendrel y promet que si a cas sabie y agues altres heretats ne fara inventari, o, les continuara en lo present y aixi o firma y jure en poder de mi Pere Roda vicari die et anno ut supra. Testimonis foren lo sr balle Juan Flix y Ramon Queralt y Joseph Curquo tots de Cast. dasens Illerdens diocesi.

 

Pàgina 94

Die 28 de setembre 1664

Sit omnibus notum com lo honrat Ramon Angles payes de Castelldasens Illerdensi diosesi fill empero y hereu del quondam Joan Angles considerant que dit son pare en son ultim testament fet y firmat en poder de mº Pere Roda vicari del present lloch a 3 de maig de 1664 ut facet in hoc libro foli 89 ad quod referit. Se deixa un aniversari perpetuo ab la charitat de sinch sous celebrador tots anys tal dia com mori que fou als onse de maig volent cumplir a sa obligatio voluntarie et gratis se encarregue sobre tots els seus bens sinch sous de pentio annuals rendals y perpuetuals de censal mort sich vulgarit nomenats francos et quitios el dia del seu aniversari sense dilacions ni excuses amb 12 sous de salari de notari i procurador sotmetent tots el seus bens a la cort tant secular com eclesiàstica y en particular y special obligue nomine precary la casa en que habite al cap de la vila al portal de la basa afronte de parte ante ab lo carrer Major y darrere ab corral contiguo de dita casa y mur de vila de un lateral ab casa de Juan Sans de altre lateral ab corral de Juan Peyro de la casa gran ara es de Juan Ribes de Aspa fiat large cum ominbus clausulis necesarys ut in similibus ad stillum notarius regy firmant et jurando in posse Petri Roda vicari die et anno ut supra.

Testes fuerunt fra Jaume Amoros fra cartuixo et mestre Juan Camins menescal de les Borges Blanques.


Pàgina 95

Die vigesima octava septembris anno 1664

Sit omnibus notum com la honrrada Paula Paua y Peyrona vidua del quondam Jaume Pau pajes de Castelldasens Illerdensis diocesi gratis ordene y constitueix procura seu cert y special això es a saber lo honrat Juan Flix son gendre vuy balle y pajes de Castelldasens per veure que totes i cadascuna de les quantitats que s’havien de demanar i rebre en nom propi i per a fer els albarans i àpoques de rebuda i litigar de manera àmplia pera firmar la donatio que dita Paula Pau fa y ferent en aquest document a son fill Jaume Pau com a ben mereixent present y acceptant de tots sos bens aguts y per haver ab los pactes empero y retentions davall scrites y no sens elles.

En primer lloch se reserve cent lliures de moneda barcelonesa pera fer a ses voluntats a obte de sa fi.

Item se reserve tots los fruyts de totes les coses a ell donades com son bens mobles e inmobles y semovents, rendes de censals morts y violaris drets vens y actions y qualsevol altres coses a ella pertanyents ara, o, en lo sdevenidor, per lo qual usdefruyt no enten obligarse dita donadora a prestar cantio ninguna per dit usdefruyt y aco per tot lo temps de sa vida natural y en ser morta dita donadora vol que dit usdefruyt sie aplicat y consolidat ab la proprietat y pera ella sie finit y extinguit.

Item vol dita donadora que per raho de dit usdefruyt rebra durant la vida natural sie obligada a alimentar al dit Jaume Pau y fill seu y a sa muller sdevenidora y a sos fills y filles sin tindran de carnal matrimoni procreats treballant empero los sobredits en la casa y bens o heretats per ella a dit son fill Jaume Pau donats.

Item vol dita donadora que si a cas suscehie lo que Deu no vulle que dit Jaume Pau moris quant que quant ab fills, o, sens ells pugue testar de tots los bens a ell donats a ses llibres voluntats, aixi mateix promet dita donadora a son fill fe y sposa sdeveindora per raho de dit usdefruyt se reserve calsarlos y vestirlos y pagar los carrechs segons el seu talent o condició.

Item promet lliurar a dit son fill corporal posesio o casi o, que ell se la pugue pendre en virtut del present instrument liberalment com en les constitucions Raimundi Virgily, la fusta no mudada, sic firman et jurant in posse mei Petri Roda Vicario Castriasinorum die et anno ut supra

Testes fuerunt Cosme Miro y Jaume Valles tots de Cast. dasens .

El mateix dia i any lo sobredit Jaume Pau accepta la dita donatio feta a ell per sa mare Paula Paua ab les conditons retentions reservations y pactes en l’anterior document enarrats ab molts vesaments de mans y referiment de gracies que lin fa firmant et jurant testes ut supra


Pàgina 99

Vui a 22 de setembre 1670

Esabeliuana Curquo muller de Juseph Corquo firme apoca de rebuda al dit Joseph Corquo son marit de 30 que lo dit Josept pagua quant cassa ab dita Esabeliuana es a saber a Juan Flix vui balle de Castelldases 20 a la vila de Castelldases 10 per los talls devie de atrasos al dit Flix les dites 20 per la ministrasio de ser curador de dita Esabeliuana volen se li sien abonades ÿ pagades de sa asienda fiat largue firmando jurando en poder de mi Matia Puig vicari de Puigvert i Castelldases die et anno ut supra.

Testes Josep Ferrer i Bruno Mora tots de Castelldases.

 

Pàgina 116

Jaume Fuster.

Die 30 agusti ano 1646 a instantia de señor de Castelldassens y de Catarina fuster viuda del quondam Jaume Fuster pages habitant en la present vila fou pres inventari dels bens de dit Fuster lo qual mori intestat a 29 de agost del present any 1646 ab assitentia del señor balle qui es Micolau Flix y dels testimonis infrascrists qui son Miquel Queralt y Joan Peyro tos de la present vila.

Primo se ha trobat una cassa situada en lo carrer de mal cunyat ab pany y clau la qual casa fa de censal quiscun anÿ trenta un sou dic 1 11 ʠ.

Item en la entrada se troba en una llosa un cante un cabasset usat y en lo corral una gallina y tres polletes.

Item dalt en la sala se troba dos llansols de estopa dolents y la un no te sino dos terçes y mitja, una scarrabina y una camissa dolenta.

Item una flasada dolenta de la forma xiqua, y una pastereta de anar a forn un plat blanch un topinet y 3 scudelles.

Item una pahelleta y un llumener.

Item en una caixa de sa muller te en lo castell se troba lo seguent, un vestit de vintiquatre ussat ço es capotillo valons y capa: y un gipo de xamellot.

Item una camissa dolenta y una xaqueta oldana.

Item un drap de bri de pasta dolent, un torcaboques dolent, tot aço an possat dins una caixeta de dit Fuster la qual se tanque ab son pany y clau.

Item en la Iglesia en altra caixa de dit Jaume Fuster quondam se a trobat:

Primo una coixinera de bri un eixugamans 10 scudelles tres plats la un gran sportellat altre de foch mitja y altre xiquet 3 punchons tot dolent.

Item un flasco, un got, una topina 3 cobertores de terra, un tallado, una gabineta, una granereta de forn tot dolent.

Item en dita Iglesia se a trobat un sac ab algunes: dos faneques y mitja de blat y altre sac ab 3 faneques de ordi.

Item la roba de quada dia uns valons de estopa una capa de burell dolenta unes calsilles y spardenyes dolentes un capot dolent.

Totes les cosses contengudes en lo sobredit inventarÿ foren denuntiades y amostrades per dita viuda casa Fuster pressa primerament de jurament per dit balle Micolau Flix, la qual promet que si altres cosses o bens apareixeran de dit defunt Jaume Fuster aquelles continuaran en lo present inventari o altre de nou faran y aixi mateix la sobredita viuda se encarregue de dit inventary ab voluntat del señor y promet donarne bo y lleal compte y pera major seguretat done per fiança a son germa Miquel Bedilla los quals obligant tots els seus bens Sic firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari Castria asinorum die et anno ut supra testes ut supra


Die 8 setembris 1646 fuit factum encantum bonorus quondam Jacobi Fuster p. nuntium ville del Albi.


Primo se ha venut a Fransesch Massot una scarrabina........................................4 8 ʠ

Item a Pascual Jover de Artesa una capa.....................................................................8

Item a Pere Barrufet un capot valons de vintiquatre y un gipo de xamellot.... 8 10 ʠ

Item a Fransech Valles uns valons de estopa ...........................................................14 ʠ

Item un capot dolent a Bedilla.................................................................................... 5 ʠ 6 d

Item a Micolau Carbonell una capa dolenta..........................................................1 6 ʠ 6 d

Item a Marti Carbonell una camissa dolenta................................................................8 ʠ

Item a Bedilla unes calsilles dolentes......................................................................... 2 ʠ

Item a Vicari una coixinera......................................................................................... 4 ʠ 6 d

Item a Juan Masot unes calsilles verdes...................................................................... 3 ʠ

Item a Juan Bosch un drap y torquaboques dolent......................................................3 ʠ 8d

Item a Miquel Mirot una caixa...............................................................................1 7 ʠ

Sume....................................................................................................................25 3 ʠ 2 d

Ita esta Petrus Roda Vicarius

sortirSORTIDA