tornar TORNAR

Testament de na Paula Paua fet a 28 de octubre 1660

Cum nully in carne positus per co jo Paula Pau alyas Peyrona viuda relicta del quondam Jaume Pau natural de Puig gros diocesis Ilerdensis estant sana y alegra ÿ ab entera salut desigant prevenir les coses de la mia anima fas y ordeno mon ultim testament ab lo qual casso y anullo tots los altres per mi fets fins a la present diada volent est sie lo valedor y es en la forma seguent.

Primo abans totes coses encomano a Deu Nostre Señor Jesuchrist la mia anima supplicant li la vulle acullir a la sua Sant Gloria de paradis amen.

Item Perdono per amor de Deu totes les injurÿes a mi fetes perque Nostre Señor me perdone y vull que si dech ninguna cosa a ninguna mon hereu lo pague fins a un diner sens plet ni questio.

Item seguida la mia mort vull ser enterrada en lo focar de la present Iglesia de Castelldasens y quem sie fet offici de enterro novena y cap dany y que mos marmessors y criden los capellans los aparara per al qual deixo de mos bens deu lliures y si no ni haura prou y fassen lo cumpliment mos marmessors los quals vull sienen en primer lloch Jaume Pau fill meu y Llorens Pau mon cunyat y Juan Flix y Miquel Riber gendres meus als quals dono tot lo poder se sol donar.

Item vull me sie portat anual de pa y candela ut moris est en la present parrochia.

Item me deixo un aniversari cantat cada un anÿ perpetuo tal dia com morire charitat deu sous dich 10 ʠ pagadors per mon hereu y vull sie y estigue obligat lo tros nomenat del Cap de la Vila lo qual esta situat en eixir del portal que va a Aspa damunt del cami.

Item vull me sie celebrat un trentenari en lo altar privilegyat del monestir de Vinganya semel tantum charitat quatre sous per missa dich 4 ʠ.

Item vull me sien dites sinch misses en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia de Castelldasens charitat 4 ʠ.

Item vull que un llegat me feu ma germana Chatarina Massota la qual ere casada en casa del pobill Jaume Massot de Puigvert mos marmessors la fasen pagar y quen fasen dir misses en la Iglesia de Puigvert per la mia anima y de ma germana lo llegat es 3 ᵾ.

Item deixo a ma filla Maria Flixa lo mantell que tinch per amor li tinch semel tantum

Item a ma filla Magdalena muller de Miquel Riber li deixo tota la roba de llana de mon us semel tantum y vull quen puguen fer de tots los predits llegats a ses voluntats.

Finalment de tots los restants bens meus aguts ÿ per haver mobles e inmobles drets vens actions a mi pertanyents fas hereu universal a ses llibres voluntats a mon fill Jaume Pau encarregantli se recorde de pregar per les animes, y, esta es la mia ultima y darrera voluntat la qual lloho approbo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia vuy als 28 de octubre any de 1660.

Testimonis foren Juan Mora y Isidro Valles tots del present lloch de Castelldasens.

 

Testament de Barbera Sunyera viuda de Castelldasens fet any 1662 als vint y nou de Janer

Cum nully in carne positus per so jo Barbera Sunyera viuda de Castelldasens estant sana y bona y en mon bon seny considerant que les coses de la vida son transitoryes y que havem tots los ( xpans ) procurar les eternes per ço jo sobredita fas y ordeno mon ultim testament ultima y darrera voluntat.- ab lo qual caso y anullo tots los altres testaments per mi fets y vull que aquest preu alegue y sie valedor de aquella via y manera de justicia y dret valer pugue y es en lo modo y forma seguent.

Primo abans totes coses encomano a Deu Nostre Señor la mia anima qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Iglesia de paradis Amen.

Item vull ser enterrada en lo foçar de Castelldasens en lo vas de mos pares y antipasatas y si a quas me moria fora de dita parrochia vull que me y porten a dita Iglesia – a costes de mos bens.

Item vull quem sie fet en dita Iglesia de Castelldasens offici de enterro novena y cap dany ab 4 capellans y lo Vicari ab la charitat acostumada y quels donen a dinar be y honestament.

Item vull me sien dites y celebrades en cada altar de dita Iglesia tres misses ab la charitat de quatre sous de charitat per cada una missa y aso una veguada tant solament

Item dexo y llego a Chatarina Bolduna una caixa tinch y unes faldetes de mitja llana per los bons serveys.

Item vull que quant me enterraran me posen suari y que sie donat a la Iglesia de Castelldasens que ja tinch dos canes de drap pera dit effecte y altre tant pera mortalla.

Item vull me sie fet anual de pa y candela tot lo any de mon obit ut moris est.

Item vull sien marmesors de la mia anina y elegesch en primer lloch a mon amo que ara servesch mosen Pere Roda vicari de Puigvert y Castelldasens y a Juan Flix balle de Castelldasens y a Joseph Curquo als quals tres dos ho un en deffecte nolentia o absentia dels altres dono ple poder pera cumplir tot lo per mi ordenat en lo present testament.

Item llego y deixo a mon nebot Anthoni Pons per los bons serveis rebuts y que spero rebre pagat empero y complit tot lo sobredit sis lliures a ses llibres voluntats dich 6 ʠ.

Item a mon nebot Manuel de Torres de Segre y llego quatre lliures dich 4 ʠ.

Item vull quem sie celebrat un trentenari en lo convent dels descalsos frares de Sant Joseph de la ciutat de Lleyda semel tantum charitat 4 ʠ.

Finalment complit fins aci tot lo per mi ordenat si de mos bens reste alguna cosa vull que sie entregat en mans del pare vicari del Convent de Scala Dei de Cartoixa y que alla men sien celebrades misses per la mia anima y dels que jo tinch obligatio y aquest es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert vuy dia y any sobredit.

Testes fuerunt Rafel Llurba y Joseph Baja de Ulldemolins arquebisbat de Tarragona .

La sobredita Barbera Sunyer estant malalta en Puigvert feu Quodicil en 28 de octubre anno de 1664.

 

 Als 11 de maig de 1663

Testament Cum nully in carne positus per io Guillem Bruno del lloch de Sameac parroquia de Bonach diocesi de Cuserans Regni Francie estant detengut de malaltia corporal en la casa dels pares de Cartoixa de Scala Dei en la vila de Cast dasens fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo focar de la present Iglesia y si mon cusi Esteve Mulie de Bonac pastor vol bestreure los dines vull me fasen offici de enterro novena y cap dany y algunes misses en Scala Dei pagant tot de mos bens tinch en Franca.

Item perdono per amor de deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull sien marmesors de la mia anima primo mon cosi mosen Juan Sans vicari de Bonac y mon cosi Esteve Mulie pastor de les eugues de Scala Dei als quals dono tot lo poder sera menester.

Item Deixo y llego a mon cosi mosen Juan Sans deu franchs y a Esteve Mulie cosi altres deu franchs semel tantum.

Item vull que dits mos marmesors cobren tot lo dot de ma mare y lo que mon pare me deixa en son testament y pagat lo sobredit vull que del restant me diguen be y sufragis en la Iglesia de Bonac per les animes del meu pare y mare y mia y altres a qui tinch obligatio y esta es ma ultima voluntat y testament lo qual juro y firmo en poder de mosen Pere Roda vicari de Cast. dasens die et anno ut supra.

Testimonis foren Juan Mora y Juan Estrada habitants den Cast. dasens.

Digue dit testador que sumarie lo que te del dot de sa mare y llegat de son pare alguns vuyt vints franchs paran plus lo minus.Testament de Francisca Vallessa viuda

Cum nullus in carne positus per co jo Francisca Vallesa viuda de Janot Valles de Cast. dasens estant malalta de malatia corporal fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor Jesucrist la mia anima.

Item vull ser enterrada en lo focar de la present Iglesia en lo vas de mos antipassats.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmesors de la mia anima primo a Joseph Curquo mon nebot y a mon fill Isidro Valles y a mon gendre Joseph Farres de Torrabesses als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item vull me sie fet offici de enterro novena y cap dany ab los sacerdots que aparara als dits mos marmesors y me vull sie portat anyal de pa y candela ut moris est en la Iglesia de Cast. dasens.

Item deixo de mon dot a ma filla Margarida sinch y a ma nora Geronima altres sinch lliures a ses llibres voluntas semel tantum.

De tot los altres restants bens meus fas hereu universal a mon fill Isidro Valles a ses llibres voluntas cassando et anullando y vull que dit hereu meu me facie dir 3 misses al altar de Nostra Señora del Roser y una missa al altar major de la present Iglesia y esta es ma ultima voluntat y darrer testament lo qual firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia vuy als 14 de maig 1663

Testimonis cridats coneguts y nomenats per boqua de dita testadora son Joan Mora y Jeronim Garÿ fadri ambo habitants en Cast. Dases.

 

Testament de Isidro Valles de Cast dasens fet als 12 de maig 1663

Cum nully in carne positus per co jo Isidro Valles fill de Janot Valles y Francisca Vallessa y Curquona la qual no fa sino alguns 12 dies es morta viuda estant detengut de malaltia corporal detengut en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament estant en sana memoria y ferma lo quella en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo vas de mos pares en lo focar de la Iglesia de Cast dans .

Item vull sen sie fet offici de enterro ab los sacerdots que mos marmesors y voldran cridar.

Item vull me sie fet offici de novena y cap dany ab quatre sacerdots forasters y lo vicary seran sinch y vull los sie donada la charitat acostumada co es vuyt ʠ per la novena y altres vuyt sous per lo cap dany semel tantum.

Item vull me sie portat anual de pa y candela ut moris est.

Item me deixo per sufragi de la mia anima dos misses a Nostra Señora de Montserrat y altres dos a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia y una al Sant Cristo de Lleyda en Sant Llorens charitat 4 ʠ per missa

Item elegesch en curadors y marmesors de ma filla muller y bens primo a Joseph Curquo y a mon cosi Jaume Valles dit Squerre als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats fins a un diner y en particular fas memoria que dech a Joan Estrada mosso dels pares de Scala Dei set lliures dines deixats.

Item li dech al mateix tres faneques de blat y vull y mano que tot li sie pagat.

Item deixo señora y majora y usufructuarya plenaria de tots mos bens a ma muller Geronima Valles y Llopis natural de Artesa de Lleyda tots los dies de sa vida natural mantenint mon nom vivint casta y sens marit y mantenint ma filla Francisca y en cas se vulle tornar a casar vull li sien donades y li fas de llegat vint y sinch lliures dich 25 y vull li sie restituit tot lo que a portat en ma casa en particular vuit lliures de moneda barcelonesa e cobrats de Joan Flix balle de la present vila y del llegat vull pugue fer a ses voluntats y aco se enten semel tantum.

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver aont se vulle que sien fas hereua a ma filla Francisca a ses llibres voluntats empero sino arribe a dita edat substituesc a ella hereua ma germana muller de Joseph Ferrer de Torrabesses vuy habitant en ma casa y si dita ma germana Margarida morie sens fills, o, filles, o, ab tals no arribassen a edat de testar en tot cas vull que tota ma hasienda sie de la Iglesia de Cast. dasens y men diguen misses a mi ab la charitat ordinarya y est es lo meu ultim testament lo qual aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari de la dita vila casando et anullando firmando et jurando fiat large die vigessima octava maÿ anno de 1663.

Testimonis foren Ramon Queralt pages de Cast dasens y Juan Strada de familia Scala Dei vocati et rogati et cogniti

Mori aquest home a 5 de juny a mitja nit y fou enterrat a 6 de juny


Inventari

Pera evitar fraus y enganys y tota manera de sospita que i sol haver en la administratio de hasiendes agenes per tant Joseph Curquo y Jaume Valles alias Squerre curadors y administradors y marmesors deixats y nomenats per lo quondam Isidro Valles pages de Castell.dasens conforme conste en son ultim testament firmat y jurat en poder de mosen Pere Roda vicari als 28 de maig 1663 an pres inventari dels bens de dit deffunt ab asistentia del señor balle Juan Flix y dels testimonis baix nomenats en lo modo y forma seguent.

Primo an trobat una casa situada en lo carrer major prop de portal qui va a la baça bona en qual an trobat portes pany y clau.

Item en la entrada una taula y un banch.

Item una llosa ab dos cantes dotse plats y dos topins tot ussat.

Item una rella y una sarria servida.

Item en lo estable una somera te 10 anÿs.

Item an trobat dues baques y tres nadiços la qual bovina es de mitges ab son cosi Jaume Valles alyas Squerre.

En la sala de dalt an trobat

Primo una tenalla buyda te 4 cantes.

Item en una cambra an trobat la roba seguent

Primo un vestit de la jove de stamenya y es dels sinquanta reals li promete mº Pere Sanfeliu honcle seu de Juneda.

Item una capa de setze usada.

Item una ropilla y valons de vint y dose usats.

Item uns valons de 16 servits.

Item una ropilla dolenta de 16.

Item una valons de estopa dolents.

Item unes faldetes verdes de 18 bones.

Item un abrigall de vert gaio bo.

Item un tros de estamenya noba parda tire nou pams.

Item altre tros de estamenya negra tire sinch pams.

Item un barret casi nou de home.

Item una suia dolenta de stamenya burella.

Item altra suia de stamenya negra dolenta.

Item unes faldetes dolentes de 16.

Altres faldetes dolentes de miga llana.

Item un manto dolent.

Item un llit de posts y banchs ab sa marfega matalas y una flacada ben dolenta.

Item tres llansols de estopa usats.

Item tres camisses de dona usades.

Item quatre camisses de home una de tela servides un moquado una valona.

Item unes estovalles de pinyonet amples.

Item altres estovalles servides de pinte ample.

Item dues tovalloles y tres torquaboques tot servit.

Item un tros de bri nou tire dues canes.

Item una caixa gran de pi usada no te pany ni clau.

Item una pastera gran de amasar y una pastereta de forn.

Item dos coixins de llit ab ses coixineres servits.

Item blat algunes 6 quarteres.

Item un parell de sabates casi nobes altre parell de sabates servides y un parell de mitges blanques. finis.

De totes estes cosses se a encarregada Geronima Vallesa viuda de dit deffunt y, promet donarne bo y lleal compte sempre que li sera demanat per los curadors o, sr. fiat large ut desset sic firmat et jurat in posse mei Petri Roda vicari die 6 juny anno 1663. Testes Isidro Porqueres et Ramon Albareda pastor.


Memorial del les terres de Isidro Valles

Primo al spartar, o bagua de Puigvert un tros en lo qual y ha 4 feixes affronte ab lo tros de Melons de orient y ab cami de Puigvert de ponent de migdia ab cami que va de Puigvert a la debesa de tremuntana ab lo sparta de Sant Jaume

Item omnia alya que continent folyo noranta un et noranta dos victe.


Memorial del que an venut y rebut los marmesors de Francisca Vallesa y Isidro Valles deffunts qui son Joseph Curquo y Jaumet Valles alyas Squerre.

Primo an venut un vestit de vintidose usat y un altre vestit dolent de setse a uns mosos dels pares sen a tret sis lliures quinse sous dich........................................................................................................ 6 15 ʠ

Item an venut una capa de setse.................................................................................. 2 8 ʠ

Item an venut un sombrero................................................................................................. 8 ʠ

Item an venut al apothecari de les Borges una somera en onse lliures .............................11

Item an venut al señor vicari una pastera gran judicada en .................................................6

Item al mateix una caixa tala o quala per trenta sous judicada ...................................2 10 ʠ

Al mateix una taula de pi en vint reals judicada....................................................................2

Nota: com la viuda Geronima Vallesa a nou de maig restitui al curador tota la roba tenie encomanada tant de lli com de llana en presentia de Juan Flix balle y Joseph Ferrer y de altres veritat es que havie desfet un llansol dolent algunes camisses dolentes pa la criatura

Suma............................................................................................................................... 30 1 ʠ

Rebut

Item a 9 de maig an venut lo curador en presentia del señor balle a Juseph Farrer dotse pesses de menudas dolent co es camisetes de criatura falderets dues tovalloles de cantes altres coses tot dolent judicat en 14 ʠ..............................................................................................................................14 ʠ

Item al mateix uns falderets dolents de mitja llana y embaratets...........................2 ʠ

Item a la viuda li an venut tota la demes roba havie restituit del inventari tenie encomanat juntament ab un matalas marfega llit de pots y banchs tot judicat pesa per pessa dabant lo señor balle y mosen Sanfeliu prebere de Juneda y altres tot junt sume catorse lliures tres sous...................................................14 3 ʠ

Item lo curador a comprat un manil dolent judicat.................................................8 ʠ

Sume.................................................................................................................15 6 ʠ


Rebut

Item an venut al pare monjo don Vilanova tres vigues tales o quales judicat en sis lliures les quals ell se a retengudes a bon compte del que li deuen...............................................................................................6

Item an venut una vaqua y una vedella a mosen Jaume Sant Feliu y a la viuda......13 6 ʠ

Una tenalleta al senor balle Flix..........................................................................................6 ʠ

Una pell de una baqua...................................................................................................1 4 ʠ

I al pubill Squerre altre tant perque ere de mitges la dita vaca


Comptes dels marmesors de Isidro Valles


Memorial del que an gastat Joseph Curquo y Jaume Valles marmesors de Francesca Vallesa y Isidro Valles deffunts de Castelldasens.

Mº Prats no prengue caritat

Primo dia feren les novenes y cap danys als 2 sacerdots forasters charitat tres lliures 4 ʠ........3 4 ʠ

Item vuyt lliures de cera a rao, de 9 ʠ 6 d val...........................................................................3 16 d

Item a Juan Mora una lliura de cera del dia del enterro deu ʠ .......................................................10 ʠ

Item tres conills quatre ʠ....................................................................................................................4 ʠ

Item pebre un sou..............................................................................................................................1 ʠ

Item carn y cansalada dia de les nobenes....................................................................................9 ʠ 6 d

Item vi pera les novenes....................................................................................................................3 ʠ

Item mitg corta de oli.........................................................................................................................5 ʠ

Item al aduler la tersa.........................................................................................................................4 ʠ

Item als pares un jornal de mules.................................................................................................1 4 ʠ

Item al apothecari de les Borges per medessines havien pres.............................................................9

Item an pagat per haver venuda una sumera al, o, dret de les Borges ...............................................4 ʠ

Item e comprat un ʠ de gaffets pera la viuda per un gipo...................................................................1 ʠ

Sume 19 5 ʠ


Item e pagat la tersa de la somera y les quatre vaques....................................................................4 ʠ

Item e donat a la viuda deu ʠ 6 diners pera comprar cera pera tots Sants...............................10 ʠ 6 d

Item he comprat a la fira de Arbequa una sinta per la xiqua......................................................4 ʠ 6 d

Item he pagat la tersa de les vaques...........................................................................................3 ʠ 6 d

Item he pagat al Sr vicari los drets parrochials enterros novenes y cap danys los dos testaments y lo inventari tot junt feta cortesia ..............................................................................................................................9 10 ʠ

Item he pagat a la viuda Geronima a bon compte en restitutio de dot ab roba judicada a pres catorse lliures y tres sous dich.............................................................................................................................................14 3 ʠ

Item ha pres la dita viuda a son compte una vaqua y vedella an venut la mitat del preu que sume sis lliures catorse sous............................................................................................................................................6 14 ʠ

Y laltra mitat se li a de donar al pare don Vilanova monjo de Scala Dei ex pacto................6 18 ʠ

Item e pagat a mi mateix a bon compte per mos drets de administrar la marmesoria vuyt sous.....8 ʠ

Sumem 30 19 ʠ

Sit omnibus notum com jo Geronima Vallessa viuda del quondam Isidro Valles gratis conffesso haver rebut de Joseph Curquo curador testamentari nomenat per lo dit mon marit ad omnes meus voluntates la suma de vint y una lliure y un sou dich 21 1 ʠ y estes e rebut a bon compte en restitutio de dot y per lo ver lin firmo la present apocha sens perjudici dels altres drets sem specten en dita hasienda del sobredit marit meu y dita cantitat e rebut en roba judicada y altres coses segons esta notat en la pagina antesedent fiat large firmant et jurant in posse Petri Roda vicari de Castelldasens a tres de maig de 1664.

Testimonis foren Jaume Rueda fadri de Albi y Jordi Brenyó Gallus los dos mosos dels pares de Scala Dei

Lo curador ja te son descarrech en la pagina antecedent.


Item al señor balle de asistir al inventari.................................................................6 ʠ

Item al señor Vicari per la apocha ..........................................................................4 ʠ

Item a les 2 mises per animes..........................................................................2 10 ʠ

Item al pare monjo sis llures que son los dines de les tres bigues a comprat............6

Item sinch misses al Sant Cristo de Lleyda per Isidro Valles ...................................1

Item quatre misses a Nostra Señora de Monserrat per sa mare ...............................16 ʠ

 

Testament de Isabet Carbonella viuda de Andreu Carbonell

die 12 July anno 1663

Cum nully in carne positus per so jo Isabet Carbonella biuda de Andreu Carbonell de Castelldasens estant malalta a fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu la mia anima.

Item vull ser enterrada en lo vas de mon marit en lo foçar de la present Iglesia.

Item vull que lo que tinch sie venut y men fasen be so, es novena y cap dany.

Item perdono per amor de Deu a tots y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmessors als señor balle Juan Flix y a mon fillastre Andreu als quals dono tot lo poder.

Y esta es ma ultima voluntat la qual firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari.

Testes Jeroni Gari y Pau Bernaus mosos dels pares de Scal Dei.

La dita testadora digue tenia sis camisses un llansol bo una quartera de blat y la roba vestir tala o quala y gallines y una caixa.


Inventari de la roba de na Carbonella.

Una caixa dolenta la qual an donada a una dona la servi en la malaltia.

Un llansol de stopa dues terses un gipo.

Unes faldetes de stamenya calses y sabates tot usat camisses 4 tales i quales tot aixo suma 4 lliures de les quals li an fet offici de enterro novena y cap dany ab un capella foraster y lo vicary noya altra cosa. Ita est Petry Roda vicary.

Item nou cortans de blat

Finis

Lo testament de Miquel Riber havie de estar en esta pagina lo trobareu fet i firmat a 26 de octubre any 1663. Ita est Petrus Roca y tambe esta en esta pagina.


Cum nully in carne positus per so jo Miquel Riber pages de Castelldasens estant malalt en mon llit en ma casa fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor Jesucrist la qual de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Iglesia de paradis amen

Item vull ser enterrat en lo vas de mos pares en lo foçar de la present Iglesia al enterro vull dos sacerdots ab lo Vicary a la novena 4 y al cap dany tambe quatre y quels donen la charitat acostumada per cada acte vuyt sous semel tantum

Item vull me sie portat annual de pa y candela ut moris est tot lo any de meu obit.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull sien curadors de mos fills y marmesors de la mia anima primo mon germa Pere Riber y mon cunyat Jaume Pau als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar pa que puguen complir tot lo per mi ordenat en aquest meu ultim testament

Item a ma filla Maria en cas de matrimoni li deixo trenta lliures en dines y la roba que puran donar a coneixensa dels curadors.

Item a mon fill menor Jaumet li deixo en cas de matrimoni vint lliures y si mor essent fadri tenint edat de testar vull pugue fer a ses llibres voluntats de la mitat que son 10 ᵾ.

Item a ma muller Magdalena la deixo señora y majora del usufruyt mantenint mon nom vivint casta y sens marit alimentant mos fills treballant tots lo que puguen per a casa y no vull li prenguin inventari perque jo confio della plenament.

Finalment de tots los altres bens meus haguts y per haver fas hereu universal a mon fill Miquel lo qual si morira tenint edat para testar, o, no tenint ningun fill no vull pugue testar sino vint lliures y si tindra fills, o, filles y moren antes de edat de testar, no vull fasse a ses voluntats sino de vint ut supra empero si mor ab fills, o, filles tals que arriben a edat de testar vull pugue fer de tot a ses llibres voluntats.

Empero si mon fill hereu meu mor sens fills, o filles un, o, molts tals que no arriben a edat de testar en tal cas substiesch y fas hereu a mon fill Jaume y ultimament a ma filla Maria ab los mateixos pactes y conditions y si ma filla Maria morie sens fills, o, filles o, tals que no arribassen a edat de testar en tal cas deixo a ma muller Magdalena trenta lliures a ses llibres voluntats y vull se pugue casar y casada, o, morta ella vull que mos bens tots vinguen a la Iglesia de Cast dasens y men funden be per la mia anima y de mos pares y per qui tinch obligatio y esta es la mia ultima voluntat la qual vull que valegue de aquella via y manera que de dret y justicia valer pugue lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Puigvert tenint licentia y lloch de mosen Jaume Sabater vicari de Castelldasens vuy a 26 de octubre 1663.

Testimonis coneguts y nomenats per boqua de dit testador son Andreu Peyro y Ramon Angles tots pagesos de Cast. dasens

Confesse dit testador haver rebut per dot de sa muller 4 4 ʠ un matalaff y dues faldetes y la roba de quada dia la qual li abone sobre sos bens. Testes ut supra. Ita esta Petrus Roda vicari.

 

Testament de Juan Angles fet a 3 de maig de 1664

Cum nullus in carne positus per co jo Juan Angles estant de mala gana en mon llit y en ma casa estant empero de bon seny y sana memoria y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima

Item vull ser enterrat en lo focar de la Iglesia de Cast dasens en lo vas de mos antipasats.

Item ne deixo offici de enterro ab un sacerdot foraster y lo vicari de la vila y a la novena y cap dany vull y demanen quatre capellans y lo de la vila ab la charitat ordinaria.

Item me deixo anyal de pa y candela ut moris est tot pagat de mos bens.

Item vull me sien dites tres misses lo altar de Nostra Sra del Roser de la present Iglesia charitat quatre per missa semel tantum.

Item vull altres tres misses en lo convent de Vinganya semel tantum.

Item vull mos deutes sien pagats fins un diner y mes injuries perdonades per Amor de Deu.

Item elegesch en curados y marmesors primo, a mon fil Ramon Angles y a Cosme Miro als quals dono lo poder se sol donar.

Item deixo y llego a Baptista Castellnou y a son germana Margarida nets meus de Puigvert sinch lliures a cada un a ses voluntats.

Item a ma nora Ines muller de Ramon mon fill per los bons serveis della tinch rebuts y spero rebre li deixo deu lliures a ses libres voluntats.

Item deixo per la mia anima y dels altres de casa un aniversari perpetuo celebrador tots anys tal dia com jo morire charitat sinch sous sobre tots mos bens y en particular la casa.

Finalment fas hereu universal de tots los altres bens meus aguts y per haver drets veus y actions mobles e inmobles a mon fill Ramon Angles a ses libres voluntats y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull vallesque de aquella via y manera que millor de justitia y dret valer pugue y aixi, o, firmo y juro en poder de mosen Pere Roda Vicari de la present parroquia vuy a tres de maig 1664.

Testimonis foren Joseph Farrer y Pau Bernaus los dos habitants en Cast dasens.

Die 25 de noembre 1666

Cuonias nyllus in carne positus pugue deixar de pasar per lo por ÿ transit de la mort ÿ transit de la mort per eser les coses desta miserable vida caduques per so jo Mariagna Mora muller de Juan Mora del lloch de Castelldasens detenguda de malaltia corporal en mon llit de la qual temo morir fas y ordeno nom ultim testament darrera voluntat mia.

Primerament encomano a mon Deu y Sr la mia anima de qui no res aquella a creada que me la vulle collocar en la sua santa gloria amen segonament perdono totes les injuries ÿ agravis a mi fets.

Item vull que al meu cos se li sie donada eclesiatica sepultura en lo sementiri de la parroquial de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos pares ÿ antipassats.

Item vull sem sie fet enterro novena cap dani es a saber al enterro no mes que lo Sr Vicari del present lloch de Castelldasens a la novena ÿ cap dani 3 capellans ab lo Sr Vicari y la caritat acostumada i benvist sera el Sr Vicari ÿ mos marmesors los quals son Juan Mora mon marit y Mateu Bruno mon fill.

Item me deixo 3 mices en lo altar de Nostra Sra del Roser de Castelldasens de caritat 4 sous per misa.

Item deixo a Juan Mora mon marit quinse lliures dich 15 les quals te de cobrar de Nicolau Carbonell del lloch de Castelldases y les demes que queden que son coranta lliures dich 40 les deixo a mon fill Mateu Bruno.

Item deixo i llego a una fillola que tinch en lo lloch de Alfes 2 camises una de nova altra aldana.

Volent que les sobredites coses sien complertes i efectuades per quant eixa es la mia voluntat volen que primerament sien pagats satisfets mos deutes si ni aura i de tots los altres bens meus aguts per aver on se vulle que sien fas ereu universal a mon fill Mateu Bruno Mora volent que tots los altres testaments sien anulats i que prevalgue este de la millor via ÿ manera que de dret valer pugue, vull se pague lo dret de per anima i deix modo o firmo, en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases die et anno ut supra.

Testes Andreu Peiro Pau i Bernaus de Castelldases.

La (damina) dita se deixa 3 mices al altar del Sant Cristo de Castelldases.


Testament de Magdalena Costafreda muller de Matia Costafreda fet a

29 de juliol 1669

Com ningu en carn humana posat pugue escapar del pas de la mort per so jo Magdalena Costafreda detinguda en lo llit per voluntat de Deu Nostre Sr de malaltia corporal si be ab tot mon bon enteniment sana y ferma loquela fas i ordeno mon ultim testament darrera i ultima voluntat mia. Primer encomano a mon Deu Jesucrist la mia anima qui de no res aquella a creada que me la vulle colloquar a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Vull ser enterada en lo fosar de Castelldases en lo vas de mos antipasats

Item me deixo ofici de enterro novena capdanÿ y per aso me deixo deu lliures dich 10 .

Item me deixo un trentenari en lo monestir de la cartoixa Descaladei de caritat quatre sous missa semel tantum.

Item anual de pa ÿ candela ut moris est i si cosa aure faltat o deixo ab plen poder a mos marmesors para que miren per la mia anima.

Item deixo a cada un de mos fills de mon dot que es lo que me pareix puc deixar deu lliures cada un ÿ a ma filla Maria Riber vint lliures dich 20 y si per cas ningu dels minions morien ans de edat de poder testar i la dita Maria Riber tanc no fos cassada que aquella part sie de la dita ma filla Maria Riber per magior colocasio sua i si es ja casada pues so partesquen los demes fills per iguals pars.

Item deixo tota la roba que tinch tan de llana com de canem a la dita ma filla pera magior colocasio sua i si ella morie ans de edat de poder testar tant les damunt dites 20 con la roba que sie repartit per cada fill per una persona mes adien pera evitar ÿnquietuts entre ells.

Item deixo a mon marit Matia Costafreda sinch lliures dich 5 per lo amor i voluntat li partoque si mes li pogues deixar mes li deixaria .

Item deixo per marmesos de la mia anima a mon marit Costafreda i a Jaume Pau Pau mon germa.

Item per no aver feta per ningun tems claritia del que tinch rebut de mon dot de mans de mon germa Pau Pau vull esta valgue que per verdadera claritia i es que tinch rebut en dines vint lliures dich 20

Item un manto

Item un matalas

Item una pessa de estovalles

Item una pessa de torqua boques

Item unes faldilles de sargeta blava

Item unes de miga llana ab unes vetes

Item dos coixineres

Item una camisa

Item un llansol de bri

Item un davant llit, totes les damunt dites coses tinch jo rebudes a mes llibres voluntats, i aquest es lo meu ultim testament lo qual vull que valegue de aquella via i manera que de dret i de justicia valer pugue ÿ aixi o firmo juro en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases vui a 29 de juriol 1669

Testimonis en Juan Flix balle de Castelldases i de mº Joseph Mir silurgia de la vila de Juneda.


 

Testament de Maria Peyro muller de Andreu Peiro de Castelldases fet a 8 de agost 1669.

Com ningu en carn umana posat pugue escapar del pas de la mort per so jo Maria Peiro detenguda de malaltia corporal en lo llit per voluntat del Sr si be que estant mon bon enteniment sana i ferma loquella fas i ordeno mon ultim testament darera i ultima voluntat mia.

Primo encomano a mon Deu Jesucrist la mia anima qui de no res aquella a creada que me la vulle collocar en la sua santa i eterna gloria amen.

Item vull eser enterrada en lo fosar de la Iglesia parroquial de Castelldases en lo vas de mos antipasats.

Item me deixo ofici de enterro novena capdani i pera asso me dixo 5 .

Item vull lo dia del enterro asestesque un sacerdot foraster donarli la caritat acostumada.

Item me deixo anual de pa i candela com se acostume.

Item deixo tot lo que jo tinch ÿ puc tenir atenir onsevulle se tropie a mon fill Francisquo Peiro i si per cas lo dit mon fill Francisquo Peiro morie en edat de no poder testar tot lo que jo puc deixar o deixo a mon marit Andreu Peiro pera que de ell pugue fer a ses llibres voluntats per los bons serveis que de ell tinch rebuts.

Item deixo marmesors de la mia anima mon marit Andreu Peiro i en Pere Riber de Castelldases pera que vullen mirar per ma anima i aquest es lo meu ultim testament lo qual vull que valgue de aquella via ÿ manera que de dret y de justitia valer pugue i aixi, o, firmo juro en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases vui als 8 de agost 1669.

Testimonis en Juan Flix balle de Castelldases i de Joseph Curquo de dit lloch.


 

Testament de Juan Ane pastor de les egues del monestir de la Cartoixa Descaldei del lloch de Santeni en la Fransa bisbat de Coserans fet a 28 de desembre 1669

Com ningu en carn umana posat i les coses desta vida sien transitories ÿ no poder deixar de pasar per lo pas de la mort per so jo Juan Ane del lloch de Santeni bisbat de Coseran habitant en la vila de Castelldases senioria Descaladei per voluntat de Nostre Sr patint un axaque de molt de temps si be ab tot mon seni sana ÿ ferma loquela fas i ordeno mon ultim testamen darera y ultima voluntat mia.

Primo encomano al altisim Creador la mia anima que de no res aquella ha creada que me la vulle colocar a la sua benaventuransa eterna Amen en companyia de la sua mare Santisima y Sra nostra ÿ de mon patro Sant Juan ÿ de tots los Sants i Santes de la cort selestial.

Item perdono les injuries a mi fetes per amor de Deu.

Item vull ser enterat en lo fosar o simentiri de la Iglesia parroquial de alla aont morire volent sem sie fet enterro novena capdani a coneixensa de mos marmesors que son lo molt reverent pare don Jaume Cases prior del convent i monestir de la Cartoixa de Escaladei y lo molt reverent pare don Pere Vilanova vui conrer de dit monestir y lo germa en Daniel vui abitant en Castelldases deixantlos tam simul quam insolidos tot lo poder que puc deixarlos para que miren per ma anima

Item deixo anual de pa i candela doble.

Item deixo que del que sobrara tan de les egues que tinch com de la roba pagat i satisfet lo se tindra de pagar en la parroquia on morire vull se men sien dites misces en lo monestir i convent Descaladei deixant de caritat 6 ʠ per misa.

Item tinch tres egues en la eguaseria de la Cartoixa Descaladei ab una (popenqua) a miges ab mosen Juan Colreva del lloch de Santen bisbat de Coserans tenindi jo tan com ell les partiran ÿ de ma part toquant poran satisfer los gastos damunt contenguts

Item me deixo sinquanta absoltes cantades ÿ tres mises resades en cada altar de la Iglesia de Castelldases caritat sinch sous per misa.

Item de tot lo que tinch ÿ me pot pervenir en ma terra tan de la casa i acienda que tinch ÿ posees en lo lloch de Santeni del diosesis de Coserans fas ereu universal a mon fill Jaques Ane ÿ on se vulle que sien accepto lo que tinch disposat per repos de ma anima.

Item vull que mon ereu pague tots mos deutes tots aquells que constaran ab actes albarans persones dignes dexe.

Item deixo a ma muller Maria Ane seniora magiora sra del usufruit tota sa vida mantenint mon nom ben fent ÿ ben dient encomananli encaridament se mire per son fill.

Item me deixo un trentenari de Sant Amador en nostra Sra del Roser de la iglesia parroquial de Sant ( Terç ) selebrat per lo sr rector o qui ell voldra ab la caritat acostumada en nostra terra ab dos lliures de sera blanqua per la llumenaria de la selebrasio de dit trentenari.

Item deixo sie feta una casulla en la Iglesia de Sant Ter del color que apareixera al sr rector de dita Iglesia que mes convenient sera deixan pera aso 3 dobles en or pagat dels bens de mon ereu.

Item si per cas mon fill morie ans de edat de poder testar deixo a mon compare mº Juan Coudera deu dobles de or altrament no i aquest es lo meu ultim testament i darera voluntat mia lo qual vull valgue de aquella via i manera que de dret i de justicia valer puga i aixi o firmo ab senial de creu en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases die et anno ut supra.

Testes Andreu Peiro de la vila de Castelldases diosesis de Lleida i de Frances Boer del lloch de Bagergue Vall Daran bisbat de Comengie


 

Vui a 22 de setembre 1670

Com ningu en carn umana posat pugue deixar de pasar per lo pas de la mort per ser les coses desta miserable vida caduques; per so jo Esabel Yuana Corquo de Castelldases muller de Juseph Corquo detenguda de malaltia corporal en mon llit si be que an tot mon bon seny sana ÿ ferma loquela fas i ordeno mon ultim testamen darrera voluntat mia volent sie eixecutat tot lo que en est testamen sera contingut;

Primeament encomano la mia anima al Altisim Creador que de no res aquella a creada i me la vulle colloquar a la sua benaventuransa eterna Amen perdonant totes les ÿnjuries i agravis a mi fetes; e vull ser enterrada en lo fosar de la Iglesia parroquial en lo vas de mos pares.

Item me deixo enterro novena ÿ capadani deixanme pera sufragi de ma anima 10 volent al enterro acistesque un sacerdot foraster i lo sr vicari e a la novena capdani dos sacerdots i lo sr vicari.

Item que mos marmesor i puguen ajustar o gastar lo quels pareixera.

Item me diexo anual de pa ÿ candela com es costum tot lo ani es a saber anual simple.

Item me deixo a Nostra Señora de Mingania en lo altar previlegiat 2 mices una vegada tan sols es a saber mices de Nostra Sra.

Item de tots altres drets bens meus onsevulle quel havien fas hereu mon fill Yoseph Corquo faltan ell a mon fill Ramon ÿ faltant est a mon fill Pere

Item deixo que si los dos fills voldran estudiar que lo ereu tingue de ajudarlos en lo que pugue tant a un com altro fent de omes de be.

Item que si se voldran casar que lo ereu done a casdascun dels dita fills 20 .

Item deixo a mon marit Joseph Corquo amo i sr i que se pugue casar encara i si quan Deu vulle que mon fill Josept se casie i no se pot avenir ab son pare o madrastra que se tinguen de devedir que tingue obligasio lo ereu de donar a son pare 50 i si per cas mos fills morien ans de poder venir a testar que dit mon marit Josept Corquo posoesque lasienda de sa vida ÿ que de la mitat tan de mobles com de ÿnmobles pugue ell disposar a ses llibres voluntats ÿ de laltra mitat que sie venut tan los mobles com ÿnmobles al publich encant ÿ que se men sie fet be per ma anima i los meus i en cas no se troblos venut sino a sensal lo que governara en Castelldases en aquella ocasio ne fundara aniversaris en la ÿglesia de Castelldases selebradors deixo marmesors ÿ curadors de mos fills a mon marit Joseph Corquo i a mon cosi Ramon Minguet de Torragrossa i est es lo meu ultim testamen volent valgue tot lo que de dret valer pugue firmando en poder de mi Matia Puig vicari de Castellases die et anno ut supra.

Testimonis Josep Farre i Bruno Mora tots de Castelldases.

 

Vui a 22 de setembre 1670

Esabeliuana Curquo muller de Juseph Corquo firme apoca de rebuda al dit Joseph Corquo son marit de 30 que lo dit Josept pagua quant cassa ab dita Esabeliuana es a saber a Juan Flix vui balle de Castelldases 20 a la vila de Castelldases 10 per los talls devie de atrasos al dit Flix les dites 20 per la ministrasio de seu curador de dita Esabeliuana volen se li sien abonades ÿ pagades de sa asienda fiat largue firmando en poder de mi Matia Puig vicari de Puigvert i Castelldases die et anno ut supra.

Testes Josep Ferrer i Bruno Mora tots de Castelldases.Die prima mensis Maÿ 1643

Omnia nullus y per so jo Pau Barcelo siluja natural de la ciutat de Lleyda habitant en la vila de Castelldasens detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir, estant pero ab bon seny y san memoria y ferma loquela fas mon testament o ultima voluntat, ab lo qual primeramant encoman la mia anima al altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest mon testament executors al reverent vicari de la present vila que avui es o per temps sera y a mon fill Miquel Barcelo, als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder llibera facultat que puguin complir aquesta ma ultima voluntat segons de sus trobaran escrit y ordenat.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo cementiri de la Iglesia de Castelldasens y vull que mon hereu me fase fer enterro novena y cap de any vull que al enterro y age tres capellans sense lo vicari y a la novena y cap dany tres y lo vicari que son quatre y vull que sem fase anyal de pa y candela tot lo any del dol conforme es us y practica en la present iglesia de Castelldasens.

Item me dexo per la mia anima lo trentenari de Sant Amador y lo trentenari de Sant Gregori celebradores en lo monestir dels Catuxos en Scala Dei en lo altar privilegiat del Sant Christo .

Item me dexo per la mia anina deu misses celebradores en la iglesia de Castelldasens sinch en lo altar del nom de Jesus y les altres sinch en lo altar de Nostra Señora del Roser.

Item dexo y llego y es ma voluntat que mon hereu dono de mos bens a ma nora amada Margarida Barcelo per los bons serveys que de ella tinch rebuts trenta lliures dic 30 ʠ moneda barcelonesa y dites trenta lliures dexo a dita Margarida Barcelo nora mia a ses llibres voluntats que fase lo que li apareixera.

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien veus drets actions que a mi me pertaný o per temps me poran pertanyer fas, dexo, creo y estituesch hereu meu universal a mon fill Miquel Barcelo.

Item vull que mon hereu pague al señor del Batarri set lliures dic 7 ᵾ ʠ.

Item vull que mon hereu pague a mosen Dagui vint reals y vull que aquesta sie la darrera y ultima voluntat mia la qual vull que valgue per testament o codisil o per qualsevol ultima voluntat que de dret puga valer y tenir anulant y casant qualsevol testament o testaments aja fets en poder de qualsevol notari, o notaris.

Signen de mi Pau Barcelo testador lo qual tot lo sobredit aprovo lloo consedeix firmo y juro in posse mei Josephi Alsamora Asinorum Castri vicary et notary die et anno it supra dicto.

Testes ab ixius metore testatoris funt nomine vocati et rogati presens Joannes Sans agricola Asinorum Castri et Bernardus Corret agricola civitatis Illerdensis.


 

Die 2 mensis juny anno 1643

Quoniam nullus y per so jo Juan Borbo pages habitant en la present vila de Castelldasens de la vila de Sansa bisbat de Auix del regne de Fransa detingut en lo llit de malaltia corporal, estant pero ab molt bon seny y sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ultima voluntat, ab lo qual primerament encoman la mia anima al altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fosa de Castelldasens en la present parrochial

Item me dexo y es ma voluntat sem fase enterro novena y cap de aný com es us y practica

Item vull que al enterro y age tres capellans sense lo vicari.

Item vull que la novena y cap de any age tres capellans sense lo vicari.

Item me dexo per la mia anima anyal de pa y candela tot, lo any del dol conforme es us y practica de la present parrochia.

Item elegesch marmesors y de aquest meu testament executors al reverent Fra Batiste Pujalt religios llaich de la Cartuixa y a Juan Panyó pages del lloch de Cuarasa bisbat de Casca del regne de Fransa y a Ramon Queralt pages de la present vila de Castelldasens als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder y llibera facultat que puguin complir aquesta mia ultima voluntat segons en lo present testament trobaran escrit y ordenat.

Item dexo per la mia anima cent mises celebradores en lo monestir de Escala Dei.

Item vull y es ma voluntat que sem digue quinse lliures de mises en la Iglesia de Castelldasens dic 15 so es per sinquanta reals en lo altar major de dita Iglesia ý per altres sinquanta en lo altar de Nostra Señora del Roser y altres sinquanta en lo altar del Santisim Nom de Jesus.

Item deixo a ma fillola Maria Queralt vint lliures dic 20 .

Item deixo y llego a Juan Delom del lloch de Ancasell bisbat de Coserans regne de Fransa deu lliures dic 10 .

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo ý intituesch hereu meu universal a mon pare Juan Borbo y a mos germans Ramon Borbo y Juan Borbo tots del regne de Fransa, y si dins termini y spay de un any no vindran dits mos hereus o no voldran acceptar ma hasienda, fas herua la mia anima y vull que mos marmesors o destrebuesquen en suffragi de la mia anima ý vull que aquest sie lo meu ultim testament y darrera voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat que de dret puga valer anullant qualsevol altre testament o testaments que age fet en poder de qualsevol notari.

Signe de mi Juan Borbo testador lo qual tot lo sobredit lloo aprovo firmo y juro in posse Josephi Alsamora presbiteri Asinorum Castri vicari et notari die et anno dicto supra.

Testes ab ixsius metore testitores rogati et vocati sunt Joannes Ribe et Matheus Cabestany ambo agricole presentis ville.


 

Die 2 mensis Junÿ anno 1643

Quoniam nullus y per so jo Juana Valles viuda dexada del quondam Thomas Valles de la present vila de Castelldasens detinguda en lo llit de malaltia corporal de la qual tinc por de morir estan pero ab molt bon seny sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ma ultima voluntat en la qual primerament encoman la mia anima al Altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch sepultura la meu cos fahedora en lo fosar de la present iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit.

Item vull que mon hereu me fase fer enterro novena y cap dany y vull que al enterro y age tres capellans ab lo vicari.

Item vull y es ma voluntat que sem fase la novena y cap dany tot ab un dia y que la dita novena y cap dany y age tres capellans sense lo vicari.

Item me dexo per la mia anima anyal doble de pa y candela tot lo any de mon dol conforme es us y practica de la present parrochial de Castelldasens.

Item elegesch de la mia anima marmesors y de aquest meu testament executors a mon fill Jaume Valles y a Juan Valles balle de la present vila als quals dos o a u en ausensia del atri dono ple poder y llibera perque puguen complir aquest meu testament segons en lo present trobaran ordenat.

Item me dexo per la mia anima lo trentenari de Sant Gregori celebrador en lo altar de Nostra Señora de les Sogues semel.

Item me dexo sinch misses en lo altra major de la Iglesia de Castelldasens.

Item me dexo per la mia anima quinse mises en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia y sinch en lo altar del Nom de Jesus de la mateixa iglesia.

Item em dexo per la mia anina un aniversari celebrador en la Iglesia de Castelldasens per temps y spay de quinse anys la caritat sins sous dic 5 ʠ.

Item dexo y llego a mon fill Francesch Valles set lliures dic 7 .

Item dexo y llego a mon fill Joan Valles set lliures dic 7 y vull y es ma voluntat que dits llegats dits mos fils nols puguen demanar lo any de mon dol.

Item dexo a ma nora Cecilia Valles una atsarena nova de dol que mon hereu la y fase fer pagant tots los gastos de la dita atsarena dels demes bens meus mobles immobles, aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo instituesch hereu universal a mon fill Jaume Valles y vull que aquest sie lo meu ultim testament o darrera voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat de dret millor puga valer anullant qualsevols altres testaments que age fet en poder de qualsevol notari.

Signe de mi testadora Juana Valles la qual tot lo sobredit lloo aprovo concedeix firmo y juro in posse mei Josephi Alsamora Castri Asinorum vicari et notari anno et die supra citato.

Testes ab ixsius metore testatricis rogati et vocati sunt Joannes Ribe et Anthonius Valles ambo agricole presentis ville Castri Asinorum

 

Die 29 mensia juny 1643

Quoniam nullus y per so jo Margarida Gisperta natural del Albi habitant en la vila de Castelldasens estan en lo llit detinguda de malatia corporal de la qual tinch por de morir, estant pero ab molt bon seny sana memoria y ferma loquela fas mon testament o, ma ultima voluntat en lo qual primerament dexo la mia anima al Altisim creador que de no res ella ha creada, elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit Pere Gispert.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest mon testament executors als honorables Juan Valles balle de la present vila de Castelldasens y a mon germa Juan Vives de la vila del Albi Archidiocesi de Tarragona, als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder llibera facultat per que puguen complir aquest meu testament segons de sus trobaran escrit y ordenat.

Item vull y es ma voluntat que al meu enterro hi age dos capellans ab lo vicari.

Item vull que sem fase novena y cap dany tot ab un dia y vull que ha dita novena y cap dany ý hage sis capellans ab lo vicari.

Item vull que sem fase anyal de pa y candela tot lo any del dol en la Iglesia de Castelldasens conforme se acostume.

Item vul que mon fill men fase un altre en la iglesia del Albi so es anyal de pa y candela tot lo any del dol.

Item me dexo per la mi anima una missa en cada altar en la Iglesia de Castelldasens la caritat tres sous per cada missa semel.

Item me dexo per la mia anima les mises de Sant Amador celebradores en lo monestir de Nostra Señora de les Sogues semel.

Item me dexo tres mises celebradores en Nostra Señora de Minganya semel.

Item me deixo una misa celebradora en Nostra Señora de Montserrat semel.

Item dexo un sou a cada plat y basi de la present parrochial de Castelldasens semel.

Item dexo y llego a ma neta Esperansa Roger de la vila del Albi deu lliures dic 10 semel y estes vull que mon hereu les hi done quan la casaran.

Item vull que mon hereu done a la sobredita Esperansa Roger neta mia un manto que jo ja tinch y unes faldetes de estamenya quant la casaran.

Item dexo y llego a ma nora Petronilla Valls un sombrero un davantal y unes faldetes de mitja llana y unes altres de vintiquatre ab tal quem fase dir tres misses en lo monestir de Escala Dei de Cartoixa .

Item dexo a ma cunyada muller de mon germa Juan Vives unes faldetes de vintidose ab tal quem fase dir tres misses en lo monestir de Cartoixa.

Item deixo y llego a Catherina Vulli del lloch del ( Vallosell ) una blatilla la millor que tinc nova de viuda.

Item deixo y llego Ana Queralta del Vallosell una blatilla de viuda.

Item deixo y llego a ma fillastra Catherina Preixens unes faldetes morades de divuite.

Item dexo y llego a Jaume Preixens de Servia dos quarteres de blat y dos de ordi semel.

Item dexo y llego a Francisca Valles unes faldetes de bri de mitja llana ý a Isabet Corcona unes faldetes de estopa negres.

Item dexo y llego a Jaume Guiu del Albi una quartera de blat semel.

Item dexo y llego a ma neta Esperansa Rogera una camisa de tela semel.

Item dexo y llego a Toni Arbos de la Espluga una camisa de tela semel.

Item dexo y llego a ma cosina Mirona unes plantofes y sabates que ella mateixa les me dona.

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo ý instituesch hereu meu universal a mon fill Miquel Valles del lloch del Albi Archidiocesi de Tarragona pera que pugue dispondre de tots mos bens a ses libres facultats y vull que aquest sie lo meu testament y ultima y extrema voluntat lo qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat que de dret puga tenir y valer.

Signe de mi Margarida Gisperta testadora lo qual tot lo sobredit aprovo lloo firmo y juro in manu posse mei Josephi Alsamora presbiteri Asinorum Castri vicary et notary anno et die ja supra citator.

Testes ab ixsius metore testatricis rogati et vocati sunt Martinus Carbonell agricola et Petrus Boneu faber ferrarius ambo presentis ville Castri asinorum


Lo que deuen a mi Margarida Gisperta es lo seguent

Primo me deu mon germa Cosme Vives denou quarteres de blat.

Me deu mon germa Juan Vives dos quarters de blat.

Me deu Pere Lledo del Albi dos quarteres de blat.

Me deu Toni Fores del Vallusell tres faneques de blat.

Me deu Andreu Carbonell quatre faneques y mitja de blat.

Me deu Miquel Barcelo deu lliures dic 10 ᵾ.

Me deu en Pau catorse reals y en Cabestany divuit sous y mitg dic 18 ʠ

Me deu Juan Valles lo balle tres lliures dic 3

Me deu Andreu Carbonell 4 10 ʠ.


 

Incipit mosen Lliçana vicari 1643

Testament de Pere Costa

Quoniam nully in carne positus per so jo Pere Costa natural de la vila de Castelldasens estant en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual tinc por de morir estan empero ab bon seny y sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ma ultima voluntat en lo qual primerament deis la mia anima als Altisim Creador que de no res la ha creda, elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antepasats.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest meu testament executors als honorables Nicolau Flix de la present vila de Castelldasens y a mon germa Juan Costa de la mateixa vila bisbat de Lleyda als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder y libera voluntat pera que puguen cumplir aquest meu testament segons vall trobaran escrit y ordenat.

Vull y ma voluntat que al meu enterro sols asistesque lo vicari y a la novena quatre i quatre al cap dany capellans ab lo vicari y per aixo deixo per a la mia anima deu lliures 10 .

Item deixo al fill que aportara ma muller vintisinch ducats de mos bens y estos per via de casament y si es filla mes si menester sera a discrecio dels curadors.

Item a Gaspar fill meu hereu universal de tots mos bens mobles immobles drets veus actions a ont se vull que sien.

Item deixo a ma muller Anna Costa mantenint mon nom y vivint be y castament señora ÿ majora i la dita muller mia tot lo que en capitols matrimonials ha aportat.

Item me deixo lo trentenari de sant Amador aont millor apareixera a mos curadors.

Item me deixo en cada altar de dita Iglesia de Castelldasens una misa semel tantum.

Item me deixo anual de pa y candela conforme es lloable la costum desta vila y vull que aquest sie mon ultim testament y ultima voluntat lo qual vull valgue per testament o codisil o per qualsevol altra ultima voluntat que millor de dret puga valer anullant qualsevol atra testament aja fet en poder de qualsevol notari. Signum mei qui sum Petrus Costa testamantarÿ qui omnia predicta laudo, consedo firmo et jura in posse Mathia Liçana Asinorum Castri vicarÿ

Testes ab ixsius met testatoris vocati et rogati sunt Franciscus Masot et Petrus Boneu omnes ejusdem ville Castri Asinorum

Nota lateral

Memorial Pere Costa

Primo me deu Andreu Carbonell sinc lliures tres sous de les quals mene ha promes donarme blat i tres lliures i mitja.

Mes deu Fransesch Bellera deu sous dic 10 ʠ.

Pre Carbonell deu sous 10 ʠ.

Lo balle.una fanegua de ordi.

Dec jo lo damunt dit dech a mon germa Juan Costa tres lliures 3 ᵾ.

Y tinc rebut lo dit blat de Andreu Carbonell tres faneques lo qual lios dona lo dia de la novena.Joana Carbonell testament

Quoniam nully in carne positus y per tant Joana Carbonela reluta del quoandam Carbonell de dit lloch pages estant detinguda en lo llit de malaltia corporal de la qual estic subjecta a morir empero estant pero ab molt bon judici y sana memoria y entera loquela fas mon testament, o, ma ultima voluntat, en lo qual primerament encomano la mia anima al Altisim Deu que de no res ella la ha creada la vulla portar a port de Salvasio Amen.

Item elegesch per al meu cos sepultura en lo fosa de Castelldasens en lo vas de mos antipasats

Item me dexo pera la mia anima enterro novena y cap dany trenta sous i mes se menestera sera a discrecio de mon fill y hereu universal Nicolau Carbonell que com a fill ho fara com jo dell confio.

Item a Mariagna Carbonella filla meva li deixo lo mateix dot que se ha donat a la primera que es casada.

Item me deixo annual de pa y candela conforma es costum de aquest lloch .

Item de tots los demes drets veus actions ho deyxo al damunt dit mon fill .

Item que si a cas dech alguna cosa sie pagat mostrant actes albarans o testimonis dignes de fe y vull que aquest sie mon ultim testament o codisil o per qualsevol altra voluntat ultima que millor de dret puga valer anullant qualsevol altre testament aje fet en poder de qualsevol notari .

Signum meum que sum Joanna Carbonell testatius que omni predicta laudo concedo firmo, et juro en posse reverendi Matia Lliçana Assinorum Castri vicarÿ.

Testes ab ipsius met testuis vocati sunt Bernardus Bosch innuptus Castriasinorum diocesi Illerdens et Franciscus Pelati etiam innuptus vile de Duro diocesi Urgelenses die 26 mesis novembry 1643


 

Die 30 de novembre 1643

Bisbat de Coserans

Quoniam nullus per so Joan Anglada (?) habitant o llogat en lo castell de Castelldans estant ab malaltia detengut de que se estic subjecte a la mort ordeno mon testament donant la mia anima a mon Deu senor que la ha creada la vulle portar a verdader port de salut ordeno i vull que lo present testament valega per via de testament o codisil o del millor modo valer pugue estant ab ple judici.

Primo deix per la mia al enterro novena i cap dany un capella sens lo vicary.

Item me dexo a Nostra Senora del lloch de Sant Teny pera adornos de la confraria deu sous una vegada solament.

Item a Nostra Senora del damunt dit lloch deix vuit sous semel tantum.

Item deix a ma muller Francisca Anglada senora i majora potent usufructuaria mantenint mon nom.

Item deix a ma filla Joanna Anglada hereua universal de tots mos bens, si es morira sens fills o filles de matrimoni preocreats succeesca a la Iglesia del lloch de Sant Tell pera aniversaris o misses pera sufragi de la mia anima i dels meus.

Item que si ma muller estava prenyada u portara varo sia lo hereu i si dona se li done sixanta lliures en via de casament 60 ᵾ ʠ i a la primera les mateixes.

Deix curadors i marmesors de la mia anima i de ma asienda a Joan Anglada i Joan Corcell padri de dita ma filla pera cada u en particular en absencia del altre puguen fer lo que sera convenient pera la mia anima i mos ereus.

Lo que deu present lo majoral catorse reals i si a cas dec alguna que ab escrit o testimonis dignes de fe conste ho paguen mos marmaesors

Del que tinc una capa de pastor placada de negre, tres parells de balons o un parell nous, los altres dos servidiços tots de un color.

Item dues camisotes cordellat, dos capots.

Item tres camises.

Item dos parells de calsons una daga ab corretja

Item unes sabates.

Item una gorra.

Lo quem deu lamo sis mes des del juriol fins al desembre.

Item tinc en lo castell migt quinta de formatges exceptat un valgue nou reals me deu en Pinna del Albages.

Item me deu Garsi de la Juncosa dos reals i dos reals Miquel Estopa.

Item Piñol en altre partit me deu set sous per unes espantenyes i cosides, una carabasa que jo me la ameri.

Item una xarpa.

Fet per mi Masia Lluçana vicari de Castelldasens Testes sunt Bernat Sabater del lloc de Sorpe bisbat de Urgell i Josep Sastre del lloc de Dany abadiat de Ger cridats nomenats per lo damunt dit testador die et anno ut supra dicty

 


 

Die 7 desembris 1643

Quoniam nullus et per so jo Miquel Barcelo ordeno mon testament y com ningu puga fugir lo peril de la mort estant ab mon bon seny sana memoria y verdadera loquela primo encoman la mia anima al Señor Deu Jesucrist que la a creada la porte a salvasio Amen.

Primo deix per al enterro novena, y cap dany dos capellans sens lo vicari.

Item deu mises a Nostra Señora del Roser una vegada tant solament y al Santissim Nom de Jesus altres deu donant la caritat acostumada ques tres sous.

Item deis annual de pa y candela conforme es costum desta Santa Iglesia senar.

Item deis settanta reals per una casulla.

Item deis a ma muller Margarida Barcelo señora y maiora de tots mos bens casantse o sens casar drets veus actions aont se viulle que sien.

Item suplico a ma muller que sustente a Margarida ( Roca Spana ) viuda pagantse de sos bens.

Signum meun quitem Michael Barcelo laudans, jurans, et firmans omnia singula.

Testes sunt huius testamenti Pere Juan Sans de les Borges albarum y Guillermus Spills del lloch de Torrent diosesi Illerdens per me Mathiam Liçana presbiterus et vicarius Castri Asinorum

 

Memoria del que dec

Primo vinti un real y mitg a un cordener esta al cap de la plasa de Sant Joan.

Item a la Ballesa vella vinti dos reals y migt y te a la vila de Castelldasens vintidues lliures 22 ᵾ ʠ .

Item a Francesch Bellera sinc sous.

Item sinc sous a Joan Valles.

Item al Balle de la Torra de la Meu una cortera y mitja de arros.

Item a Pau Milianta per mon pare quinse sous.

Item al mitje trenta reals per lo sembrar.

Item set lliures per preu de una somera al balle del Albages.

Item a Miquel Queralt vuit reals.

Item dec a un company del mitje vinti un reals de vi 2 2 ʠ.

Item a Lluis lo traginer de Montanya sinc lliures y set reals 5 14 ʠ.

Item una cortera de blat a quatre lliures y mitja y tres reals de altra part.

Item al mateis quatre lliures.

Los quem deuen

 

Primo Salvador Castellnou vuit reals per quatre sangries.

Item en altre partit dotse reals desta malatia darrera de visites y ventoses.

Item Andreu Marc la conducta quatre cortans blat.

Item en Cabestany tres quarteres i dos reals de una sangria a son fill.

Item Miquel Queralt 3 quarteres.

Item Fransesch Bellera 3 quarteres.

Item Andreu Carbonell 3 quarteres.

Item Francesch Carbonell per dues conductes 7 quarteres.

Item tinc rebut un corta de olli que anave a 8 sous lo corta.

Item lo balle conducta 3 quarteres blat deu altra part per set mit cortillos de vi set sous y deu y mitg

Item tres sous per unes esparteinyes li deixi al moli del Cogul.

Item Joan Costa 3 quarteres.

Item en Torne 3 quarteres y a mon pare sinc reals.

Item Perafeta 3 quarteres.

Item Panes lo vell 3 quarteres blat.

Item Damia Panes 3 quarteres blat.

Item en Molins 6 quarteres blat.

Item deu Jacinto Gingo 3 quarteres.

Item Juan Costa 3 quarteres blat.

Item en Abella 3 quarteres.

Item lo Pare vicari del Cogul una cortera de conducta a mon pare.

Item en Flix del Cogul 3 quarteres blat.

Item Miquel Sans dos cortans blat.

Item Pere Sans 6 quarteres blat.

 

Lo quem deuen los particulars de la vila del Albages


Primo Ramon Sofre 9 quarteres blat.

Item en Batuller per dos dietes una lliura quatre sous 1 4 ʠ.

Item Uget 9 quarteres blat.

Los quem deuen en Juneda

 

Primo Batiste Santandreu sis lliures 6 ᵾ ʠ estes son per blat venut

Item la viuda Calbusa una lliura dotse sous 1 12 ʠ


Los quem deuen a la Torra de la Meu

Primo lo teixidor sis lliures 6 per dos corteres de blat conste ab un albara te lo balle de la Torra de la Meu.

Item lo balle de Vilanova de la barca 6 quarteres blat.

Item Fransesch Temple me guarde dues culleres de plata enpenyades en setse reals les quals te Esteve Temple son hereu y germà.

Item Fransesch Cardona 3 quarteres de blat.


 

Die 18 augusti ano 1646 fuit juratus hoc testamantus in posse mei Petri Roda rectoris Artessie et nunch vicarius Castriasinorum

El 18 d'agost de 1646 es va jurar aquest testament en poder meu Pere Roda, rector d'Artesa i ara vicari de Castriasinorum.

Quoniam nullus per so jo Andreua Padellasa viuda relicta del quondam Pere Padellas de la vila de Castelldans fas mon testament o, ultima voluntat estant ab mon bon seny sana memoria en lo qual primerament dono la mia anima a Nostre Señor Deu Jesucrist que de no res la ha creada la porte a salvasio Amen. Primerament elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en lo vas de mon marit Pere Padellas.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquesta meu testament exequtors al reverent vicari que de present es, o per temps sera y Micolau Flix y Juan Flix y Antigua Flix de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda als quals dos o, a, u, en ausensia del altre dono ple poder y libera facultat pera que puguen cumplir aquest meu testament segons davall trobaran escrit y ordenat.

Item vul que al meu enterro y aje tres capellans ab lo vicari i que prenguen quatre aches de la cofraria de Nostra Señora del Roser tot lo temps que sem dira la misa pagant lo que dismenuiran de mos bens.

Item me deixo dotse capellans a la novena i los mateixos al cap dany.

Item me deixo anual de pa y candela tot lo any de mon dol conforme us desta Santa Iglesia.

Item me deixo deu mises al altar privilegiat de Nostra Señora de les Sogues.

Item me deixo una misa a cada altar de dita Iglesia caritat tres sous semel tantum.

Item me deixo les mises de Sant Gregori tantum semel.

Item me deixo lo trentenari de Sant Amador cuant aparaixera a mos marmesors

Item me deixo sie cantat un miserere tots los divendres del any donant una caritat un sou per cada vegada per espay de un any en la capella del Sant Christo.

Item me deixo un aniversari cada any la vigilia de Sant Andreu caritat sinch sous per spay de quatre anys.

Item deixo una tovallola redona de tella guarnida de fusells per lo pa beneit.

Item deixo hereua universal de tots los demes bens meus ont se vulle que sien a Joana Padellasa neta mia filla de Pere Padellas.

Item elegesch en curadors de ma neta a sa mare Antigua Flix y Padellasa a Micolau Flix y a Joan Flix als qual dono tot lo poder y los encoman no venguen la roba de color ni la roba de lli noba ni lo drap nou esta en peces ni la banoba ni lo aram ni coure sino en que u guarden pera quant sera gran ma neta sino que fos necessitat.

I esta es la ultima voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o del millor modo valer pugue.

Signe de mi Andreua Padellasa testadora lo qual tot lo sobredit approbo lloo firmo y juro in manu et posse Petri Roda presbiteri et notarium Asinorum Castri viacary et notarÿ anno et die cum supra citato.

Item deixe 5 mises a Nostra Señora del Carme en lo monestir de les Borges.

Testes huius rei sunt Fransesch Bellera et Macia Massot de Puixvert


 

 

Die 3 mensis augusti 1644, obit 4 die agusti

Quoniam nullus per so jo Paula Blasca relita del quondam Barlanbeu Blasch habitant en Vilanoveta diosesis de Lleyda ordeno mon testament y ultima voluntat estant en mon ser y sana memoria lo qual vull valega del millor modo sia a gloria de Deu Amen.

Primerament deixo la mia anima a Deu Nostre Señor que de no res la ha creada la porte a salvasio.

Deixo per a mon enterro, novena y cap dany sinc lliures 5 ᵾ ʠ i mes a coneguda de mos marmesors.

Item me deixo annual de pa y candela a costum lloamble desta Iglesia de Castell de Ans tot lo any de mon dol.

Item deu lliures renda que son doscentes de mota de mon dot me han de donar sobre la vila de Ribaroja, les tinc que son cent de mota tornen a casa de mon germa Jaume Silvestre Masot del lloch de Puigvert bisbat de Lleyda y de les altres cent de mota sen fase dir be per la mia anima y dels meus so es aniversaris o mises.

Item cent escuts quem ha deixat mon marit Barlanbeu Blasch sobre una heretat en la erba de Lleyda que sen fase dir be per la mia anima i de mon marit aniversaris o mises.

Item de les robes que tinc en Lleyda deixo a mon germa Jaume Silvestre Masot exceptat los gipons y la saja destamenya y manigons grans que deixo a ma germana Agada Fores.

Deixo les camises de mon marit Barlanbeu Blasch a mon cunyat Josep Fores.

Fas marmesors de la mia anima a mon cunyat Josep Fores a mon oncle en Boldu als quals suplico per amor de Deu vullen mirar per ma anima tots de Puigvert.

Testimonis cridats per dita difunta foren Petrus Bosch de Puigvert y Pere Juan Pons habitant en Puigvert per mi Masia Luçana vicari de Castell de Ans.

Notes: No se ha definit dit testament y se ha fet enterro novena y cap dany

Se ha gastat nou lliures 9 ᵾ ʠ sens lo pa per enterro novena i cap dany 

Die 14 octobris 1644

Quoniam nullus in carne positus possit possit huius mundi pernula effugere ego Lluis Ribert pastor del lloch de Anec ordeno mon testament en lo qual vull seran complit lo que davall se trobara escrit i eixa es la mia ultima voluntat mia.

Primo dono la mia anima al dulcisim Jesus que de no res la ha creada la vulla portar a sa presensia Amen

Deixo per la sepultura novena, y cap dany sinquanta sous 50 ʠ y mes si sera menester a coneguda de mon curador que en tot confio mirara per la mia anima.

Item deixo per la mia anima 4 mises en la Iglesia de Castelldans una vegada tant solament.

Item que sien pagats tots mos deutes que jo deure lo que constara ab actes albarans o testimonis dignes de fe.

Item a mº Barcelo.

Item me deu Guillem Marquet del lloc de Avellanes 8 sous.

Item Maria Riu de Castell nou 6 sous.

Item de la asienda que tinc en la (montany na) fas hereu a mon pare i ma mare, y del que en Castelldans hereua a la mia anima.

Item deixo de tot curador al pare Don Spert monjo de Scala Dei y exequtor de aquest meu ultim testament y aixi o, juro i firmo.

Testes reverndy Petrus Roda rector Artesis et Miquel Barcelo chirurgics per me Mathiam Liçana vicarius ejusdem ecclesie.


 

Die 20 agusti anno 1645

Quoniam nullus in carne positus per so jo Joana Jovera estant detinguda en lo llit de malaltia corporal ordeno mon testament y ultima voluntat en la qual encomano al Creador de totes les coses la mia anima si es voluntat del Señor me volgues citar al seu Sant judici.

Deixo per la mia anima deu escuts al enterro un capella ab lo vicari a la novena y cap dany 4 ab lo vicari y si disset lliures no bastaran o deixo a discretio de mon espos al qual dono ple poder pera cumplir lo predit testament com a lleal spos meu lo que de dret se pot donar a marmessor.

Item deixo anual de pa i candela tot lany de mon obit com es antic costum de la present Iglesia.

Item deixo una misa a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia de Castelldasens.

Item 3 mises a Nostra Señora de Montserrat.

Item 3 mises al Sant Cristo de Lleyda caritat 3 sous.

Item 3 mises al altar previlegiat de Nostra Señora de les Sogues.

Item deixo lo que he portat en cartes de nubties a ma filla Mariagna Jovera y per quant Deu fos servit moris sens fills o filles de matrimoni procreats est torne la mitat tant de roba com de dines a casa de mos pares y esta es ma ultima voluntat en la qual vull valegue per testament o, codisil o del millor modo valedor sie.

Testes sunt Andreas Carbonell et Joannes Bosch cultures Castri Asinos per me Matheum Luçana vicarius.


 

Die 20 octobris 1645

Quoniam nyullus per so jo Paula Sans estan en lo llit y com les coses del anima prescesquen a les del cos ordeno mon testament donant primerament al señor que de no res la mia anima la rebie en son sino paternal Amen.

Primo deis al enterro los drets toquen al vicari per la novena y cap dany 3 capellans ab lo vicari y que en pagats los dretes de mon dot volent que fase com es costum antic desta Iglesia.

Item deixo anual de pa candela conforme es us desta Iglesia.

Item deixo dos mises al Nostra Señora del Roser de la present Iglesia 3 sous caritat una al Santisim nom de Jesus.

Lo rebut del dot de mon marit

Primo 4 camises

Item 4 llansols tots de estopa la u nou.

Item dos coixineres.

Item un matalaph.

Item dos gipons de estamenya altre de telilla ab manigues de xamellot una adsarena destamenya burella.

Item unes faldetes blaues unes de mitja llana vermella unes de burell ab vetes verdes y faldetes de burell.

Item tres estovalles unes de punt ample y dos destopa.

Item una camisa de tela.

Item deixo a mon lleal espos de mon dot sinc lliures.

Item deixo a ma cuinada Isabel Sperona dues faldetes de cada dia, un davantal de cotonina y les manigues de cada dia, una camisa de cada dia.

Dels demes bens meus creo ereua a ma filla Mariangela Sansa morint sens edat de testar que torne a la casa de mon pare o a qui de dret pervindrá y esta es ma voluntat la qual firmo y juro en poder del reverent Masia Luçana vicari de Castelldasens presentibus testibus Nicolaus Carbonell Castri Asinorum et Fernardo Corretger Ilerdem civitatis. 

Die 17 mensis novembres 1645

Quoniam nullus in carne positus et per so Miquel Serler fadri tingut en lo llit estant empero en mon seny orden lo present testament encomanant al Señor que de no res la mia anima a creada la porte a salvatio. Amen

Primo vull que al enterro i aie un capella sens ab lo vicari a la novena y cap dany tres ab lo vicari.

Item anuan de pa y candella com es us desta Iglesia y pera dit be obligo un tros de olivers tinc cami de Juneda lo vull sie venut al encant pera pagar dits drets de cos y del demes que sen treura sie pera mises a la mia anima y dels meus y esta es ma voluntat ultima la qual vull valegue del millor modo que he possibble afonte dita pesa a sol ixent ab Fransesch Masot a migdia ab terres de na Vidala cami de Juneda a tremuntana ab Pere Ribe y ab terres den Angles.

Testes sunt Josephus Berenguer Castriasinorum et Jannes Spilly de Vilanova de Segria per me Mathiam Luçana prebiete et vicari Castriasinorum.Die 11 mesis may 1646

Quoniam nullus en carne positus et per so jo Pere Veia detingut de malaltia estan empero en mon iudici sana memoria ordeno lo present testament o ultima voluntat a la qual vull valegue per testament o codisil o del millor modo valer i tenir pugue en lo qual primerament encomano la mia anima al dulsisim Jesus que de no res aquella a creada la porte a salvatio amen

Item deixo i lego primerament lo que lo meu cos sie enterrat en lo fosar de Castelldasens y deixo per al enterro un capella sens lo vicari, a novena; cap dany 4 ab lo vicari.

Item deixo annall de pa i candella com es us dest lloc.

Item deixo a ma filla Isabet Veiana sixanta lliures ab dines, i quoranta ab roba de li y de lana en cas de casament.

Item deixo a una altra filla Esperansa Veiana sisxanta lliures ab dines, y quoranta ab roba de li y de lana conforma a la primera en fet de matrimoni.

Item deixo a ma amada muller Isabet Veiana per los bons serveis tinc rebuts deu lliures y senora y maiora mantenint mon nom en ma assienda.

Item deixo a mon fill Jaume Veia hereu universal de tots mos bens aguts, i per haver, drets, veus, actions ett, y dit fill meu que tinga de treballar en casa pera tenir la mitat del usifruit, i quant no vulle treballar en casa tot lo usifruit sie pera ma muller pera sustento seu i de les xiques lo temps mantindra mon nom.

Item deixo que tots mos deutes sien pagats per mon hereu a tots aquells que mostraran actes o albarans o no mostrantlos bastara sien homes dignes de fe.

Signe de mi Pere Veia del loc de Montoliu.

Testes sunt Matheus Cabestany de familia Castri et Joannes Falco textor lini omnes Castriasinorum per me Mathian Liçana Vicarium.
Die 7 mensis julÿ 1646

Quoniam nullus mortali carne possit effugere mortem. Per so jo Lucia Ribera viuda reluta del quondam Miquel Ribera estant de malaltia corporal tinguda en lo llit ordeno mon testament o ultima voluntat mia encomanat al Señor la mia anima la vulle portar a salvatio amen

Primo ordeno que seguida ma mort sie lo meu cos enterrat en lo cementiri de Castelldasens en lo vas dels meus sien pagats los drets al señor vicari aI enterro vull tant solament lo vicari, a la novena un capella sens lo vicari al cap dany tant solament lo vicari

Item deixo annal de pa y candella com es costum desta Iglesia tot lo qual vull valegue del millor modo de dret he per via de testament o codisil.

Item deixo a mon germa Josep Argiles tot lo ques trobara lo dia morire ab tal men face enterro novena i cap dany com dalt es dit.

Item deixo marmesors de la mia anima a mon oncle Miquel Queralt i a mon germa Josep Argiles suplicantlos com de qui lo mes confio cumpliran ab fidelitat mon predit testament.

Item vull que a la novena i cap dany sie feta dins vuit dies despres de ma mort. Signe de mi Lucia Ribera supra dicta firmans jurans.

Testes sunt Miquel Queralt agricola, et Petrus Boneu faber ferrarius Castri asinorum omnes


 

Die 11 julÿ 1646

Quoniam nullus et per so jo Blasi Oro pages de la vila de Artesa bisbat de Lleyda habitant de present en Castelldasens estant en lo lit de malaltia grave detingut i con no i aije hora serta en morir i aparellar ordeno mon testament e ultima voluntat mia la qual vull que valegue per testament o, codisil o de aquell modo que de dret millor valer pugue.

Item en lo qual primerament dono al Señor que de no res la mia anima a creada la porte a sa presentia Amen

Item deixo que seguida ma ultima respiratio lo meu cos sie enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens i vull sem fase offici de enterro ab un capella; a la novena i cap dany tres capellans ab lo vicari a cada acte.

Item vull sem sien dites una misa a Nostra Señora del Roser y una la Sant Christo de Leida ab al caritat acostumada.

Item elegesch en marmesors de la mia anima a ma muller Speransa senyora i maiora que estigue ab mon fill y que sie alimentada per mon hereu treballant en casa lo que pugue mantenint mon nom .

Item deix a ma filla Juana 3 per al dol.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item Deixo a mon fill Ignasi Oro la sort dels olivers del moli.

Item deixo y instituesch hereu a mon fill Fransesch Oro y si a cas morie sens fills i filles o ans de testar hibstituesch hereu Ygnasi Oro fill meu, y si dit Ignasi morie que no arribas a testar o sens fills o filles de matrimoni procreats, substituesch hereua a ma filla Joana o a sos fills sin tindra y en cas morisen tots hibstituesch hereua la mia anima y vull que ma assienda sie venuda y sem funde renda pera siuffragi del las animas de ma casa en la Iglesia de Artesa e aquest es lo meu ultim testament e voluntat ultima valedera del millor modo possible segons dret.

Testes sunt Franciscus Stadella vicari de Puigvert et Michaël Riber agricola Castriasinorum.


 

Petrus Roda vicarius incipit Testamenta

Die 20 agusti ano 1646

Cum nulus in carne possitus possit evadere periculum mortis per so jo Marti Carbonell polvoriste de la present vila de Castell dassens detengut de malaltia corporal en mon llit y en ma cassa estant empero en mon bon seny sana memorya y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament, ab lo qual casso y anullo tots y qualsevols altres ne tinga de fets volent que sien de ningun valor y que aquest prevalegue y valgue de aquella via y manera que de dret valer millor pugue lo qual es en lo modo y forma seguent.

Primo e, abans totes cosses encomano la mia anima al Altissin Deu qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis Amen.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mos pares en lo cel sien.

Item vull sem sie fet offici de enterro ab un capella y nobena ab 3 capellans y lo vicari quatre y lo cap dany aixi mateix paguat tot de mos bens.

Item vull y man que tot lany de mon obit me sie portat anual de pa y candela conforme es costum en la present Iglesia.

Item vull me sien celebrades 10 misses dich deu en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia charitat 3 ʠ y en Nostra Señora de les Sogues sinquanta misses rezases charitat per cada una tres sous semel tantum.

Item deixo a ma muller Catarina señora y majora usufructuarya plenaria potent mantenint mon nom vivint casta y sens marit y no altrament ab que mantingue mon fill y mire per la hassienda y treballe lo que pugue y en cas se vulle tornar, a cassar li deixo deu lliures dic 10 semel tantum y en cas morie mon hereu vull gosse del ussufruyt tots los dies de sa vida dita ma muller mantenint mon nom.

Item elegesch en marmessors de la mia anima y curadors de mon fill y hassienda a ma muller Catarina Carbonella y a mon cosi germa Pere Carbonell y a Juan Bosch, als tres dos o un dono ple poder en absenstia o, falta dels altres pera que pugue cumplir tot lo per mi ordenat.

Item vull se encarregue lo inventari ma muller y que ningu la pugue traure de cassa y hassienda encara que mon fill Matheu moris vull que mos deutes sien pagats y les injuries a mi fetes perdonades per amor de Deu.

Item confesso aver rebut per lo dot me prometeren en capitols matrimonials de dita Catarina danou lliures en dines bona moneda y vull li valegue per apocha la present clausula.

Item confesso aver rebut de dit dot la roba seguent primo unes faldetes verdes ussades altres faldetes blaues nobes una atssarena de estamenya noba parda altra de negra oldana unes manegues de xamellot unes faldetes de frairesch una caixa de noguer.

Item vull y man sien donades a Batalle del Albages olim sogre meu vint y vuit lliures dic 28 les quals justa conscientia li tinch de donar per la restitutio de dot me dona y promete en capitols matrimonials ab sa filla lo demes fins a sinquanta lliures esta gastat en les funeraries y be per dita sa filla y muller mia.

Finalment de tots los restants bens meus aguts y per aver ahont se vulle que sien instituesch a mi hereu fas a mon fill Matheu Carbonell ab pacte empero que si dit no arribara a edat de testar vull que sie hereua la mia anima y que tota ma hasienda sie venuda al publich encant y sien fundats aniversaris perpetuos ab la charitat de sinc sous quada un y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull valegue de aquella via y manera que de dret y justicia millor valer pugue cassando firmando et jurando in posse Petri Roda rectoris Artessie nunch aute vicarius Castriasinorum die 20 agusti ano 1646

Testes fuerunt Esteve Giner de Artessa y Miquel Queralt presentis vile Castri

Notate que los bens de aquest deffunt son pagats los deutes, te altre testament fet a 9 de setembre 1641.


Testament de Francisca Pallaressa de Castello de Farfanya

Die decima septima mensis septembris año 1646

Cum nullus in carne possitus possit evadere periculum mortis id circo, ego Fransisca Pallaresa vidua loci de Castello de Farfanya Archipestratus Ageren detenta ab infirmitate in abbatia loci Castri asinorum facio et ordino meum ultimum testamentus.

Primo encomano la anima mia a deu nostre Señor Jesucrist per qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis Amen.

Item vull ser enterrada en lo focar de la Iglesia de Castelldasens y vull sem sie fet offici de enterro novena y capdany a discretio de mon Amo lo señor vicari qui es mosen Pere Roda rector de Artessa al qual elegesch en marmessor y dono tot lo poder que a semblants se pot donar pera que face per la mia anima lo que vulle mes me deixo 5 mises a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia semel tantum.

Item en lo terme Castello de Farfanya deixo una vinya y canemar contiguo a la vinya a mes filles Catarina y Fransisca que so partesquen y en cas moris la una vull sie tot de laltra.

Item elegesch en curadors de dites mes filles a mes germanes Geronima Grana y Magdalena Scolana viudes de Castello de Farfanya a las quals encomano y dono tot lo poder .

Ite vull y es ma voluntat que la roba que tinch lo señor rector ne fasse lo que vulle a sa voluntat confiant la donara a ma filla Catarina per son matrimoni y li encomano mire per ella y esta es ma ultima y darrera voluntat la qual lloho aproba firmo y juro en poder de dit notari mosen Pere Roda als 17de setembre anno 1646

Testes mestre fr. Fuster sabater de Lleyda y Bernat Boix pages de Garcia.


 

Testament de Magdalena Mora alias Carbonella

Die 18 setembris anno 1646

Cum nullus in carne possitus id circo ego Mariagna Carbonella et Mora uxor Joannis Mora in infirmitate detenta facio et ordino meum ultimus testamentum.

Primo encomano la mia anima al Nostre Señor Deu Jesuchrist que de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Item vull ser enterrada en lo fossar de la present Iglesia en lo vas de passats ja finats.

Item vull sem sie fet offici de enterro novena y cap dany y que mos curadors y marmessors que son mon marit Joan Mora y mon germa Micolau Carbonell y criden los sacerdots que vullen y doto la mia anima en 5 lo demes a sa voluntat.

Item deixo una capa de dol a mon marit Juan Mora paguat de mos bens semel tantum.

Item deixo a ma germana Polonia 2 camises y un llansol de bri: a ma germana Juana un llancol de stopa y unes faldetes mitga llana de tot lo restant fas hereu a mon fill, o, filla que porto en lo ventre y si a cas morira o no arribara, a edat de testar vull sie tot de mon germa Micolau y aquesta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull valgue de aquella caçando sic firmando et jurando in posse Petri Roda Vicarius Castriasinorum die et anno ut supra.

Testes fuerunt Miquel Mirot et Raymundus Torner habitatores istuis loci

Nota: Falten les escriptures de 9 anys belli urgentis valde


 

Anno 1654.

Anno millessimo sextencesimo quinquagesimo quarto iterum continuatur testamenta a me Petro Roda Rectore Artesie parroquie deserte propter bellum et nunch vicarya loçi de Puigvert et Castriasinorum diocesi Illerdens itter nota quod de decem annis preteritis innicens aliqua testamenta in llibro baptistorum.

L'any 1654, torna a continuar el testament, Pere Roda, rector d'Artesa, parròquia abandonada per causa de la guerra, i ara vicari del lloc de Puigvert i diòcesi de Castriasinorum, diòcesi Illerdens se sap que des de fa deu anys, alguns testaments estaven escrits al llibre dels baptistes.


Testament de Micolau Flix balle de Castelldasens fet a sinch de abril de 1654

Cum nullus in carne possitus possit evadere periculum mortis proptera jo Micholau Flix pages y balle de la vila de Castelldasens diocesi Illerdens detengut de mal de costat y malaltia corporal en mon llit y en ma cassa de la qual temo morir fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Nostre Señor Jesuchrist qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipassats y vull que sie fet offici de enterro, novena y cap dany y que i sien gastades deu lliures dich 10 semel tantum. Lo demes a coneixença de mos marmesors y quem sie portat annual de pa y candela conforme es us y pratiga en lo present lloch pagat tot de mos bens.

Item vull y deixo quem facen celebrar sinquanta misses ab la charitat de tres sous ab la breuetat possible alla ahont a mos marmesors los apareixera semel tantum dic 3 ʠ de caritat per cada missa.

Item elegesch en marmesors de la mia anima als tres fills que jo tinch fas hereu qui es Joan Flix y al doctor en medecina fill meu Fransesch Flix habitant y casat en Tarrega y a mon fill menor Jaume Flix fadri apothecari lo qual vuy habite en Sarreal diocesis tarraconensi als dono tot lo poder que a semblants se sol donar a uns en absestia o defecte dels altres pera que puguen cumplir tot lo per mi ordenat.

Item vull que mos marmesors me facen dir aqueixes misses de un jubileu consedit a Nostra Señora de les Sogues que de antes estave consedit al monestir de Vinganya semel tantum son misses.

Item deixo y llego a mon hereu y fill Joan Flix a mes de que ja lo he fet hereu de mos bens conforme conste ab los seus capitols matrimonials en poder de mosen Honofre Sanou notari de al ciutat de Lleyda dels bens maternals tota aquella heretat de terra plantada de olivers y amellers situada en la partida de davall la vila nomenada lo Vedat ÿ aquella heretat de la Pedrera y lo corral junt del portal cami de la Baça Bona y pallissa y hera y tambe una vinya en la partida del Coll del Penal.

Item fas nota que a mon fill lo doctor Fransesch y a ma filla Margarida muller de Jaume Febrer de Juneda sals doni segons ma possibilitat en sos capitols matrimonials y ara per causa dels treballs de la guerra nols puch deixar mes.

Finalment de tots los altres bens meus aguts y per haver que ma muller primera me deixa y feu hereu ho deixo a mon fill Flix lo menor nomenat Jaume lo qual es apotechary a ses libres voluntats y esta es la mia ultima y darrera voluntat mia y darrer testament ab lo qual casso y anullo tots los altres ne tingua de fets en poder de qualsevol notari ho escriptor y vull que aquest sie lo valeder de aquesta via ho manera que millor valer pora segons dret y justicia lo qual aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda Vicari de Castelldasens vuy als sinch de abril de 1654 .

Testes fuerunt vocati rogati et cogniti Juannes Sans loci Castriasinorum et Petrus Anne i Gallus de familia monastery Scale Dei.

Nota: Aquest home mori als 7 de abril 1654 y se li feu offici de enterro nobena y cab dany ab moderada pompa donaren a dina als capellans y vuit sous de charitat per cada acte ut moris est.

Ja han donat compte al ohidor de les peranimes anima eius requestcat in pace amen amen amen.


 

Die 27 agusti ano 1654

Quoniam nully in carne possitus per ço jo Joan Sans pages de Castelldasens estant detengut de malaltia corporal en mon llit estant empero ab mon bon seny sana memoria y ferma loquella per misericordia del Señor fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomana a Nostre Señor la mia anima a Nostre Señor.

Item vull ser enterrat en lo focar de Castelldans en lo vas de mos antipassats vull sem face enterro novena y cap dany a discretio de mos curadors y marmesors.

Item deixo annual de pa y candela com es costum en la present Iglesia de Castelldans.

Item deixo a Nostra Señora de Montserrat tres misses charitat 6 ʠ per cada una semel tantum.

Item vull sem digue un aniversari al cap dany y que donen als sacerdot estara aqui 10 sous semel tantum.

Item elegesch en curadors meus y de mos fills primo al señor Prior de Scala Dei de est lloch y a mon sogre Toni Simo y a mon cosi de Castellot Geronim Torner als quals dono tot lo poder y vull que mos deutes sien pagats.

Item deixo hereua a ma filla major Isabet Sans y que a sa germana xiqueta dita Llucia Magdalena los curadors la doten conforme veuran suportar ma hasienda .

Item deixo a ma germana Isabet en cas que faltes son marit y se agues de eixir de sa casa que estigue y pugue estar en ma casa mengant y bevent de ma hasienda juntament ab ma muller y fills calsada vestida sana y malalta treballant lo que pugue mirant per mos fills com della confio y en cas nos puguen avenir les dues li haye de donar ma muller tres quarteras de blat quada any.

Item li deixo en cas de discordia dos trocos la un se diu Les Penes y laltre les Feixes darrer la Iglesia y a opte de sa fi que sien tornats a mos fills lo tros de les Feixes y altres quen pugue fer a ses voluntats.

Item deixo señora y majora a ma mullera Maria Sansa de tots mos bens aguts y per haver tots los dies de sa vida natural y usufructuarya plenaria potent tots los dies de sa vida natural mantenint mon non y en cas se volgues tornar a casar vull li sie restituit son dot lo qual jo tinch rebut ques sinquanta lliures en diners moneda barcelonesa y la roba que tinch rebuda y no es tota la quem prometeren y en cas se vulle casar que mos curadors li puguen donar alguna cosa de mos bens puig jo no li fas llegat sino que u deixo a sa dispositio y voluntat y no vull que puguen vendre ninguna heretat sens voluntat y consentiment de mos curadors y esta es ma ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue y aixi firmo juro en poder de mosen Pere Roda vicary dia y any sobre dit.

Testes fuerunt Joan Flix y Joseph Curquo fadri tots de Castelldasens diocesi Illerdens.


 

Testament de Francisca Ballesa viuda de Janot Balles fet a15 de setembre 1654

Non valet quad fecit alterum (No val el que va fer un altre)

Quoniam nully in carne possitus potest evadere periculum mortis ad cirquo jo Francisca Ballesa viuda del quondam Janot Valles, olim, balle de Castelldans detenguda de malaltia corporal en mon llit y en ma casa estant empero en mon bon seny sana memorya y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encoman a Nostre Señor la mia anima.

Item seguida la mia mort vull ser enterrada en lo, vas de mos antipassats en lo focar de la Iglesia de Castelldans.

Item vull quem sie fet offici de enterro novena y cap dany pagat de mos bens y que mos marmesors hi demanen los sacerdots quels aparreixa.

Item per amor de Deu perdono totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item me deixo dues misses a cada altar de present Iglesia semel tantum pagat de mos bens.

Item me deixo tres misses al altar privilegiat de monestir de Vinganya ab la charitat de 4 sous per missa semel.

Item me dixo anual de pa y candela ut moris est in presentia.

Item elegesch en curadors de mos fills y hasienda a mº Francisco Prats Br de Juneda cosi meu y, a , mº Francesch Valles cirurguia de Castelldans tambe cosi meu als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item deixo, a ma cunyada Isabet Curquona viuda primo unes faldetes negres y una atzarena de estamenya burella y unes faldetes de mitja llana y uns vels.

Item deixo y llego a ma filla Margarida deu lliures dich 10 ʠ y la roba seguent primo unes faldetes de raixa una atzarena negra un gipo de vert y naranjat ab ses manegues unes faldetes morades y una caixa y lo demes a coneixença de mos curadors que li donen en temps de matrimoni tot allo que pora suportar la casa junt ab lo que tindra en la hasienda de son pare.

De tots los altres empero bens meus aguts y per aver ahont se vulle que sien drets veus y actions fas hereu universal a mon fill Isidro a ses llibres voluntats pero en cas que dit mon hereu moris quant que quant ans de edat de testar substituesch per hereua a ma filla Margarida a ses llibres voluntats y aquest es lo meu ultim testament y darrera voluntat lo qual vull que valegue de aquella via, o, manera que millor de dret y justicia valer pugue, cassando et anullando sic firmant et jurant en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldans als quinse dies de setembre anno 1654.

Testes fuerunt Joseph Curquo Cosme Miro de Castelldans y Joan Sanso del Albi


 

Die 20 setembris anno 1654

Cum nully in carne possitus per so Ramon Rubio pages natural de Servia habitant en Castelldans diocesi Illerdens fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor.

Item vull ser enterrat en la iglesia de Castelldans en lo vas.

Item vull sem face offici de enterro novena y cap dany y que mos marmesors hi demanen los sacerdots quels donara de gust.

Item me deixo anual de pa y candela tot lo any de mon obit pagat tot lo sobredit de mos bens.

Item elegesch en curadors y marmesors de mos fills y la mia anima primo a mon germa Jaume Joan Rubio y a mon nebot Matheu Rubio de Servia diocesis Tarraconensis als qual dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item vull que tambe sie curador y marmesor mon cunyat Cosme Miro, y vull que no puguem trasportar res sens voluntat dels tres si tots vius seran.

Item me deixo una missa a Nostra Señora de les Sogues ab charitat de 4 sous y una missa a Nostra Señora del Roser esta iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item deixo a ma filla Margarida Rubio en cas de matrimoni trenta lliures en diners moneda barcelonesa lo demes a coneixensa de mos curadors.

Item deixo a ma muller Chatherina señora y majora ususfructuarya plenaria potent mantenint mon nom y en cas se vulle casar li deixo de llegat a ses voluntats deu lliures dich 10 .

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver drets veus y actions ahont se vulle que sien fas hereu a mon fill Fransech Rubio pero en cas moris ans de edat de testar substituesch a ell y a mi heruea universal fas a ma filla Margarida ab les mateixes conditions que si mor ans de edat de testar vull que sien hereus mon germa Jaume Joan y mon nebot Rubio que so partesquen y esta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue per de aquella via, ho, manera que millor de dret y justicia valer pugue cassant y anullant firmant et jurant en poder de mosen Pere Roda vicary die et anno ut supra.

Testimonis foren Joseph Curquo de Castelldasens y Miquel Joan Argiles fadri de Puigvert.Any 1655

Die 7 marty 1655

Cum nully in carne possitus per so jo Thomas Argelaga de Vilanoveta prop de Lleyda estant en alguna infirmitat de la qual temo morir en la casa y habitacio del pares de Scala Dei del orde de la Cartuixa fas y ordeno mon ultim testament ab lo qual casso y anullo.

Primo encomano a Nostre Señor la mia anima qui de no res

Item vull ser enterrat en la Iglesia o focar de vila ahont jo morire sie Castelldans o Puigvert y vull sem face ofici de enterro novena y cap dany y anyal pagat de mos bens peral qual deixo 8 y si no ni aura prou fasen lo compliment mos marmesors.

Item elegesch en marmesors de la mia anima al pare que regira la obedientia de Castelldasens y a mosen Pere Roda vicari de Puigvert als quals dono tanta.

Item deixo sie pagat al ahidor de causes pies tot lo dret li atoque per lo cuydado te de fer cumplir.

Item deixo a mon nebot Jaume Argelaga una caixa y roba tinch en sa casa exepto un llansol de bri pera mortallarme y una capa de drap la qual vull se vengue yn facen dir misses en sufragi de la mia anima y una vaqueta blanqua tinch vull sie venuda que encara la dech al majoral ho pastor de les egues de Scala Dei.

Item perdono per amor de Deu tots los agravis a mi fets y vull que mos deutes sien pagats.

Finalment vull que tot lo demes tindre o me deuran me sien dites misses en lo convent de Scala dei ab la charitat de 3 ʠ ab plata y si es ardits 4 ʠ y est es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari.

Testimonis foren fra Joseph Amoros y Miquel Argiles fadri de Puigvert.Testament de Isabet Anglesa fet a 9 de juny 1655

Cum nully in carne possitus per so jo Isabet Anglesa muller de Juan Angles del portal de la baça de Castelldasens estant en lo llit detenguda de malaltia corporal fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano , a, Deu ala mia anima.

Item vull ser enterrada en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mos antipassats.

Item vull sem face offici i de enterro, novena ab tres sacerdots y cap dany ab 2 lo demes ho deixo a coneixensa de mos marmesors los quals vull que sien mon marit Juan Angles y mon gendre Juan Castellnou de Puigvert als quals dono tot lo poder.

Item vull mos deutes sien pagats y les injuries perdonades per amor de Deu.

Item deixo a ma filla Margarida 5 a mon gendre 3 a ma neta 2 y a mon net 2 semel tantum.

Item, me deixo 9 misses en la present Iglesia a 3 ʠ.

Item deixo y llego a mon fill Ramon 50 y lo demes tinch ho deixo amon marit Juan Angles a ses libres voluntats y aquest es mon ultim testament ultima y darrera voluntat mia la qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens vuy als 9 de juny 1655.

Testes Gabriel Sentis estudiant de Alfes y Guillem Comeres Gallus de familya Scale Dei.Testament de Andreu Carbonell fet a 12 de abril 1657

Cum nully in carne possitus per so jo Andreu Carbonell pages de Castelldasens estan malalt en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor Jesuchrist la vulle acullir a la sua Santa Gloria.

Item vull ser enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipassats.

Item prench de mos bens pera enterro novena y cap dany 10 1 y si no ni aura prou fassen lo compliment mos marmessors dels altres bens meus.

Item perdono per amor de deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item deixo en marmessors al señor vicari mosen Pere Roda y curadors a mon nebot Joseph Curquo y a Joan Flix balle als quals dono tot lo poder se sol donar a semblants pera que puguen cumplir.

Item deixo a la confraria del Santisism Nom de Jesus 1 y al Sant Sacrament 1 y a la segrestia deixo 1 quem compren siris a Nostra Señora de agost pera donar a la gent mentres eleven Deu mentres duraran.

Item me deixo lo present any que jo morire 4 aniversaris ab la charitat de 10 ʠ quada un celebradors lo primer en lo endema de Sant Juan lo 2 en lo endema de Sant Roch lo 3 a Sant Thomas lo 4 a la quaresma semel tantum.

Item vull sen digue un aniversari al altar de Nostra Señora del Roser seguida la mia mort charitat 12 ʠ.

Item deixo a ma muller Massiana señora y majora usufructuarya plenarya potent tots los dies de sa vida natural i sis vol cassar vull li donen de mos bens deu lliures y si nos podie avenir ab mos fills li deixo un apossiento en ma casa lo mes prop de la porta y que li donen sinch quarteres de blat y sinch de ordi semel.

Item deixo a ma filla Margarida en cartes de nupties 50 entre dines y roba y sils apar als curadors casarla en casa per algun temps fins lo hereu sie pera governar vull o, puguen fer.

Finalment fas hereu universal a mon fill Andreu de tots mos bens aguts y per haver a ses voluntats y en cas moris sens fills ni filles mon fill Andreu vull sie hereua ma filla Magdalena y si ella tambe morira sens fills o filles un o, molts en tal cas fas hereua la mia anima ques vengue tot y fasen dir be exeptat lo tros dels Comellas que en tal cas vull sie de mon nebot Joseph Curquo ab obligatio que aje de pagar cada any deu sous per un aniversari al vicari y si no o voldra acceptar vull que o venguen tambe mos marmesors y aquest es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari.

Testes vocati rogati et cogniti fuerunt Raymundus Ribera et Jeronimus Gari pastores omnium


Lo sobredit testador ha fet memorya que deu al sostre Badia de Lleyda dues quarteres y 9 cortans de blat.

A fr Joseph Amoros una quartera de blat.

Item Ana Paua 3 per un guaret li ha comprat.

Item a la vila 3 10 ʠ y al aduler Gari 2 12 ʠ

Item al pastor Ramon 2 ʠ 6 d

Item a Toni Tost de Lleyda 1 10 ʠ

Item a la señora Gilaberta una quartera de blat.

A la novena del dit Carbonell assitiren 2 capellans forasteres y los donaren a cada un charitat 8 ʠ y a mi doble al cap dany asistiren un sacerdot foraster charitat 8 ʠ a a mi Pere Roda vicary doble lo anyal portaren cada dia 2 pans y 2 candeles anima eius requiestcat in paceTestament de Magdalena Ribera

Cum nully in carne positus per co jo Magdalena Ribera muller de Miquel Riber filla empero de Jaume Pau y Paula Paua tot de Castelldasens estan detenguda de malaltia corporal en mon llit fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Deu nostre Señor qui la criada la vulle acullir a la sua Santa gloria de paradis amen

Item vull ser enterrada en lo fossar de la present Iglesia en lo vas de mon marit.

Item vull me sie fet offici de enterro ab un sacerdot foraster y lo vicary y la nobena ab 4 y lo cap dany ab 2 sacerdots y quels sie donada la charitat acostumada so es vuyt ʠ a cada un per cada acte.

Item vull me fasen dir 3 misses en lo altar privilegiat del convent de Vinganya semel tantum.

Item vull men sie fet anyal de pa y candela segons es costum en la present iglesia.

Item deixo lo mantell a ma mare Paula Paua .

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes y tot lo damunt sie pagat de mos bens.

Item elegesch en curadors de mon fill y marmesors de la mia anima a mon marit Miquel Riber y a mon germa Jaume Pau als quals dono tot lo poder.

Finalment de tots los bens restants fas hereu a mon fill Miquel Riber ab conditio empero que si moria sens fills, o filles un, o molts en tal cas vull que sien donades sinch lliures a mon marit per los bons serveys que dell tinch rebuts y lo demes de mon dot sie tornat a casa de mos pares, o son hereu y aquest es lo meu ultim testament y darrera voluntat la qual lloho firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicary de Castelldasens en vuy dia sobredit.

Testes Pere Riber y Isidro Valles

Die 17 may anno 1659

Testament de Pere Riber

Cum nully in carne possitus per co jo Pere Riber pages de Castelldasens Illerdens diosesi estant detengut de malaltia corporal,o , mal de costat en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre señor la vulle acullir a la sua Santa gloria de paradis amen.

Item seguit mon obit vull ser enterrat en lo focar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipasats.

Item vull me fasen ofici de enterro novena y cap dany segons mon estat y possibilitas a discretio de mos curadors y marmessors.

Item me deixo un trentenari de Sant Gregori en lo altar del Sant Crucifici de Scala Dei ordinis Catusien charitat 4 ʠ per missa y aixi mateix en Nostra Señora de Montserrat me deixo 3 misses charitat 4 ʠ semel tantum.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull me sie fet ofici anyal de pa y candela conforme se acostume en la present Iglesia.

Item deixo señora majora a ma muller Marya tots los dies de sa vida natural com si fos jo mateix.

Item per quant ma muller Maria esta en sospita de prenyada deixo si pareix fill dotse lliures y si parira filla li deixo vint lliures semel tantum y aço en acte de matrimoni.

Finalment fas hereu de tots mos bens aguts y per haver a ses llibres voluntats a mon fill Josep Riber ab pacte y conditio que si morira de edat de testar substituesch a ell hereu al fill, o, filla que parira ma muller y si lo predit tambe morira antes de arribar a edat de testar en tal cas vull poseesque y estigue en ma casa ma muller Marya tant si es viuda com casada de qualsevol manera y seguida la sua mort vull que venguen la casa al encant al mes donant y que funden aniversaris de dita renda, o, censal de la casa per mi y, per mos antipassatsy, esdevenidors i demes animes que jo tinc obligatio de pregar ab la charitat de vuyt sous dic 8 ʠ y esta es ma ultima y darrera voluntat y mon ultim testament lo qual vull que valegue de aquella via o, manera que millor de dret valer pugue fiat large lo qual lloho approbo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert vuy a 17 de maig 1659 .

Testimonis vocati et rogati et cogniti fuerunt Joan Sans y Joseph Curquo y Juan Flix y Jaume Pau tots pagesos de Castelldasens Illerdens diosesi.

anno 1660

Testament de Thomas Argelaga fet a 29 de febre 1660

Cum nully per so Thomas Argelaga de Vilanoveta de Horta de Lleyda detengut de malaltia corporal en lo lloch de Castelldasens Illerdesn diosesi en la casa dels pares de Scala Dei Cartuixos de la qual malaltia temo morir fas y ordeno mon ultim y darrer testament.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis.

Item vull ser enterrat en lo focar de la parroquia ahont jo morire y en sa Iglesia vull me sie fet offici de enterro novena y cap dany ab 3 sacerdots cada acte y quels donen la charitat acostumada.

Item me deixo anyal de pa y candela ut moris est Item perdono per amor de Deu totes les injuries y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmesors al señor vicari y Andreu Peyro de Castelldasens als quals dono tot lo poder.

Item deixo y llego a ma neboda Margarida Paulara de mos bens deu lliures semel tantum pera vestirse.

Item deixo a mon nebot Jaume Argelaga de Puigvert sinch lliures y tota la roba que tinc semel.

Item vull sien dites vint misses en Scala Dei ab la charitat de quatre sous per lanima de Joseph Godia de Lleyda y deu misses per lanima de Gaspar Ratera charitat quatre.

De tot lo demes tindre bens aguts y per haver vull men sien dites misses en Scala Dei per los pares de dit convent y aquest es lo meu ultim testament lo qual fiat large firmant et jurant .

Testimonis foren Joseph Farrer fadri de Torrabesses y Juan Estrada omnes de familia Scale Dei.

Ita est Petrus Roda vicarius


Lo retroscrit Thomas Argelaga mori a 7 de mars 1660 de edat de alguns 70 anys a 10 hores de la nit fou enterrat a 8 de mars ab un capella foraster se li deu offici de enterro rebe tots los Sants Sacraments de Santa Mare Iglesia

Lo dit testador tenie dotse quarteres de blat y tres cortans en un sitja en companyia de mi Pere Roda vicari y altres.

La una quartera se pasta pera ferli la novena y cap dany les onse quarteres menos tres quartans se son venudes a raho de 3 per quartera tot junt val trenta sis lliures onse sous dic 36 11 ʠ

Memorial del gastat

Primo daset pams de bri pera mortalla a raho de 20 sous la cana val............................2 2 ʠ 6

Item al capella del dia del enterro.................................................................................... 8 ʠ

Item per sinch lliures de cera a raho de 10 ʠ val..........................................................2 10 ʠ

Item als capellans forasters assistiren a la novena que foren tres dich 3 charitat de novena y cap dany vuyt reals a cada un sume tot.................................................................................................2 8 ʠ

Item lo offertory del enterro entre homens y dones ..................................................... 4 ʠ

Item offertory de la novena y cap dany per los homens y minyons................................. 4 ʠ

Item lo testament deu..................................................................................................... 10 ʠ

Item los drets parrochials de trentures ………………………………………………. 1 ᵾ 13 ʠ

Item la charitat del enterro novena capdany doble del vicary vuyt reals cada acte......... 2 8 ʠ

Item lo gasto del dinar dels capellans..............................................................................1

Item lo gasto dels parents al dinar de la novena...............................................................1

Item lo anual de pa y candela consertat en quatre .........................................................4

Suma esta pagina lo gastat ................................. 18 5 ʠ 6 d


Item lo llegat feu a sa neboda Margarida Paulara filla de un germa seu deu lliures dich...10 ʠ

Item lo llegat de Jaume Argelaga son nebot sinquanta reals dich.........................................5 ʠ

Item al ohidor de causes pies per haver gastat vint y 4 lliures li a toquat ............................2 ʠ

Tota la roba tenie lan donada a Jaume Argelaga son nebot conforme u, havie ordenat lo testador .

Item la mimba de les aches cremaren lo dia del enterro que son de la Confraria del Roser, o deffunts 7 onses valen set sous dich ............................................................................................................... 7 ʠ

Al predicador de predicar y una missa charitat dotse reals dich .........................................1 4 ʠ

Suma 18 18 ʠ


Es veritat com jo Margarida Paulara confeso haver rebut de mans de mosen Pere Roda vicari de Puigvert la suma hi cantitat de deu lliures dich 10 per lo llegat me a deixat mon honcle Thomas Hargilaga ens son ultim testament y per lo ver dono ficultat ha Pere Bosch de Puigvert pera fer lo present halbara en nostra señora de Grainana als 5 de habril de lany 1660.

Pere Bosch.


Es veritat com jo Jaume Argelaga de Puigvert tinch rebut de mans de mosen Pere Roda vicari de Puigvert sinquanta reals dig 5 per un llegat me a dixat mon oncle Tomas Argilaga ason testament y per lo ver fas lo present albara de ma de Juan Castellnou de Puigvert vuy a 25 de abril 1660.

Jo Juan Castellnou de Puigvert firmo lo sobredit

 

Testament de Juan Strada stranger fet als 6 de octubre anno 1662

Cum nully in carne positus per so jo Juan Strada de natio frances estant ab entera salut considerant com les coses de aquesta vida son caduques y transitories y se ha de procurar les eternes per tant ara que stich sa y bo en mon bon enteniment fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.
Item de seguida la mia mort vull ser enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens y vull me sie fet offici de enterro nobena y cap dany ab los sacerdots que a mos marmasors los apparra y vull los donen per cada acte 8 ʠ charitat y a dinar pagat tot de mos bens y mes vull me si fet y portat anual de pa y candela ut moris est en dita Iglesia de Cast dasens.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item llego y deixo a la Confraria del Santissim Sacrament una lliura semel tantum

Item a Nostra Señora del Roser una lliura semel tantum.

De tots los restants bens meus que tindre quant morire fas hereua la mia anima y vull sen fasse dos parts la una vull sie donada al vicari de Castelldasens pera que men fasse be y digue misses en la present Iglesia y laltra part vull sie donada als pares de la Cartoixa de Scala Dei y men diguen misses ab la charitat de 4 ʠ.

Finalment elegesch en marmessors de la mia anima y executors de aquest meu testament en primer lloch al señor vicari es, y, sera de la Iglesia de Castelldasens y al señor balle Juan Flix y a Juan Sans als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar pera que cumplen tot lo per mi ordenat yls prego y esta es ma ultima voluntat la qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari als 6 de octubres 1662.

Testimonis foren Ventura Fuster frare de Scala Dei y Jaume Pau fadri de Castelldasens


Eodem die et anno lo sobredit Juan Strada a fet memoria del que li deuen

Primo li deu Ramon Angles del Cast dasens tretze quarteres de blat y dues dobles en or.

Item li deu na Vallesa viuda set lliures y son de resta de 12 li havie deixat dich y tres faneques de blat...7

Item li deu Andreu Peyro dotze lliures dixades pera comprar un bou.......12

Item li deu Miquel Riber vint y sinch reals dich.........................................2 10 ʠ

Item li deu Pere Riber una dobla en or ......................... -------------

Item li deu Joseph Curquo tres dobles en or................................................ 3

Item li deu na Masota del perxe ............................................................... 5

Item li deu Sebastia Masot de Artesa onse quarteres de blat......................dich 11 quarteres

Item deu Juan Ribes de Aspa blat........................................................................6 quarteres

Item li deuen los pares lo que ells diran

Coram testibus ut supra in testamento

Lo sobredit testador confese haver rebut de Ramon Angles a bon compte sis quarteres blat feta esta relatio a 8 de novembre 1662.

Ita est Petrus Roda Vicarius

 Testament de Maria Sansa muller de Juan Sans fet als 18 de febrer 1663

Cum nully in carne positus per so Maria Sans muller de Juan Sans pages de Castelldasens estant detenguda de malaltia corporal en mon llit de la qual temo morir estant en mon bon seny y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano a Deu Nostres Señor la mia anima

Item vull ser enterrada en lo focar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit.

Item vull me sie fet offici de enterro ab dos capellans y nobena y cap dany ab tres capellans y quels sie donada la charitat acostumada que son vuyt ʠ a cada capella per cada offici.

Item me deixo una missa a Nostra Señora del Roser altra a Nostra Señora de Montserrat y altra a Nostra Señora de les Sogues charitat 4 ʠ.

Item elegesch en curadors y marmesors primo a mon marit Juan Sans y a mon germa Andreu Simo de les Beçes als quals dono to lo poder que a semblants se sol donar per a que puguen cumplir tot lo per mi ordenat en lo present testament.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item me diexo anyal de pa y candela aixi com es costum en la present Iglesia.

Item deixo de mos bens a mon marit Juan Sans per los bons serveys que dell tinch rebuts y spero rebre deu lliures semel y vull sie señor y major y usufructuarÿ de mos bens aguts y per haver y li encomano mire per mos fills aixi com dell confio

Item a ma filla Isabet li deixo y llego unes faldetes y dos tovalloles y una coixinera y deu lliures en dines en cas de matrimoni y no altrament.

Item a mon fill Baptista li deixo sinch lliures en cas de matrimoni y a mon fill Miquel Juan altres sinch lliures en cas de matrimoni y no altrament.

De tots los altres bens meus aguts y per haver fas hereu a mon fill major Joseph Sans y si morira antes de edat de testar vull vingue del major al menor y ultimament a ma filla y esta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue de aquella via y manera cassant y anullant y aixi, o, firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicary de Castelldasens a davuyt de febre anÿ de 1663.

Testimonis coneguts y cridats y nomenats per boqua de dita testadora foren Ramon Marti fadri de Serbia y Jaume Mascolet fadri de les Borges Blanques.Testament de Geronima Llopis muller de Isidro Valles de Cast dasens fet lo primer dia de mars 1663

Cum nully in carne possitus per co jo Geronoma Llopis muller de Isidro Valles de Cast. dasens estant malalta y partera estan empero en mom seny sana memoria y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo e abans totes coses encomano la mia anima a Deu Nostre Señor la vulle acullir a la sua Santa Gloria.

Item vull ser enterrada en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mon marit.

Item vull offici de enterro ab un capella foraste y a la nobena y cap dany ni vull dos de forasters y lo vicary pagat tot de mon dot.

Item vull anyal de pa y candela ut moris est.

Item perdono per Amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull mos deutes sien pagats.

Item vull sien curadors y marmessors de la mia anima y fills primo a mon marit Isidro y mon germa Pere Llopis de Artesa als quals dono tot lo poder se sol donar.

Item deixo y llego de mon dot a mon marit quinse lliures y ma sogra sinch lliures per los bons serveys dells tinch rebut y spero rebre.

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver drets veus y actions fas herua ma filla Margarida Franca Vallesa y si a cas no muiro de esta malaltia y quant morire ne tenia daltres vull so partesquen per iguals parts y esta es ma ultima voluntat la qual que valegue y aixi, o , firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Cast dasens al primer de mars 1663.

Testimonis fores Geroni Gari fadri de la Seu de Urgell y Ramon Marti de Serbia habitants en la present vila vocati rogati et cogniti a dicta testatriceDie 25 marty anno 1663

Testament de Pere Carbonell

Cum nullus in carne positus per so jo Pere Carbonell pages de Cast. dasens illerdens diocesi estant detengut de malaltia corporal en mon llit y en ma cassa fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la present Iglesia de Cast. dasens en lo vas de mos pares.

Item vul me sie fet offici de enterro ab 2 sacerdots ab lo vicari y nobena y cap dany ab 4 sacerdots ab lo de la vila y vull ques donen la charitat acostumada ques vuyt ʠ a cada un per cada acte y al vicari el doble.

Item vull me sie portat anyal de pa y candela ut moris est.

Item me deixo una misa resada al altar de Nostra Señora del Roser y altra al Sant Christo de Lleyda y tres mises a nostra Señora del Roser del convent de Lleyda charitat 4 sous semel tantum

Item me deixo un aniversari perpetuo cantat en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia charitat vuyt sous dich 8 ʠ sobre tots mos bens.

Item elegesch en curadors y marmesors primo a Joseph Curquo mon cosi y a mon honcle Salvador Carbonell als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item deixo a ma german Magdalena 5 ʠ y a ma germana Chatarina de Sunyer altres 5 ʠ a ses voluntats semel tantun.

Item deixo a ma muller Maria señora y majora usufructuaria plenaria potent vivint casta y mantenint mon nom tots los dies de sa vida natural y sis voldra tornar a casar li deixo deu lliures a ses llibres voluntats.

Item de tots los altres restants bens meus aguts y per haver ahont se vulle que sien fas hereu al fill, o, filla que ma muller parira perque diu esta en sospita de prenyada y aço a ses libres voluntats si arribe a edat perfeta de testar per en cas que dit posthumo, muyre antes de dita edat fas hereua la mia anima.

Y vull que ma hasienda sie venuda al publich encant y que de la mitat ne sien fundats aniversaris perpetuos cantats en la present Iglesia charitat vuyt ʠ per cada aniversari y de laltra mitat ne fasen dir misses ressades alla ahont mos marmesors los aparra y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull valegue de aquella via, o manera que de justicia y dret millor valer pugue.

Signe de mi Pere Carbonell qui tot lo sobredit firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia y vila.

Testimonis cridats coneguts y nomenats per boca de dit testador foren Pere Riber y Juan Mora y Juan Flix balle de Castelldasens y Andreu Peyro

Die 27 marty 1663

Inventary dels bens de Pere Carbonell

Pera evitar fraus y enganys y tota manera de sospites que en la administratio de Hasiendes agenes y sol haver nosaltres Josep Curquo y Salvador Carbonell pagesos curadors y marmesos de la anima y bens del quondam Pere Carbonell de Castelldasens conforme conste en son ultim testament firmat y jurat en poder de mosen Pere Roda per dit testador dos dies atras ad quad refertur prenem inventary dels mobles e imobles de dit deffunt ab asistensia del sr balle Juan Flix y de March Salto y Cosme Miro y del sr vicary en lo modo y forma seguent.

Primo havem trobat una casa situada en lo carrer major afronte de un costat ab la carniseria y de altre costat ab Miquel Riber fa de censal a la Iglesia sinch ʠ y a la ama que li vene la casa que es Speransa Sanxa trenta ʠ.

Item en lo aposiento de la entrada un llit de pots ab marfega dos llansols de stopa usats y una flacada gran blanqua y noba.

Item un llancol de bri usat y altre llançol de bri de dos terçes.

Item sinch camises de home usades y sis camises de dona usades.

Item un vestit de home de vintidose y nou co es ropilla y balons.

Item un gipo de stamenya parda de dona nou.

Item unes faldetes vermelles molt usades altres faldetes verdes altres faldetes de stamenya parda usades.

Item 2 estovalles de bri llistades y unes de xiquetes dolentones.

Item una caixa de nogue bona ab pany y clau.

Item 2 capes molt dolentes la una de drap.

Item un sombrero usat y unes (orgines) de stopa.

Item una angarina y valo de drap usat molt.

Item una xispa de 5 pams bona y una paella gran molt dolenta ay una pahelleta xiqua bona.

Item una rella y una esteba y un alabre dolent.

Item una pastera gran de amaçar y una pastereta de portar la la pasta al forn.

Item un cedas de linyes un calde de algun cante y mig.

Item un bot dolent un cabas y un cabacet dolent.

Item un llumener 6 plats 6 scudelles 2 topins una olla tot servit.

Item un jou de mules de llaura ja servit dos forques de 2 pollagons y una forqua de 3.

Item un cante de oli una sarria oldana.

Item un sac de stopa nou y dues saques dolentes.

Item algunes tres faneques de farina y dues destraletes y una aixada streta.

Item algunes 10 quarteres de ordi

Item blat algunes 5 quarteres

Item canem filat set dotzenes entre bri y stopa

Item canem pera filar alguna roba y mitja en lo corral..............................................................19

Item an trobat un matxo coixo dolent y vell

Item un bou vell y tres baques y un vedell y 3 gallines


Heretats

Primo un tros de terra campa a la Debesa, o, Raquo de Gambau 3 jornals altre tros de olivers a Debesa 2 jornals.

Item cami de Juneda tres farraginalets sembrats entre tot un jornal.

Item un tros de terra que ere vinya mitg jornal.

Item a mas de Vallbona un tros 2 jornals.

Sembrat en terra de altri al Torrent alguna quartera de blat als tros del Pou Sibados sinc faneques a la Portella te dues quarteres de blat sembrat.


Die 15 aprillis 1663 los sobredits curadors de Pere Carbonell feren concordia ab la viuda de dit quondam ab voluntat de son honcle Miquel Sabinya de Sunyer habitant ara en la Portella de Horta de Lleyda.

Primo li prometen donar los curadors a dita viuda Maria Carbonella 6 quarteres de blat per al any del dol.

Item li donen un cante de oli y trenta reals en dines pa companatge.

Item li prometen comprar un manto nou y un gipo de baieta y faldetes sabates calçes y betilla de viuda de tela sombrero debantal.

Item li donen la roba de quada dia pera son us la qual nos judique puig no la judicaren quant la y donaren en capitols matrimonials.

Item li done pera son us la roba seguent de la qual aura de donar compte en son lloch y temps

Primo una marfega una flaçada noba blanqua dos llansols usats pera dormir quatre camisses usades y 3 estovalles.

Item una caixa de nogues ab pany y clau una pastera gran de amasar y una pastera y un cedas mes les scudelles plats y olles cantes y 2 saques.

Nota: La viuda a restituit esta roba y alajes vi de tot 137

Item pren a son compte la dita viuda la roba mateixa que son honcle li dona en capitols matrimoniasl judicada lo que val ara

Primo unes faldetes nobes de stamenya burella valen........3 ʠ

Un gipo del mateix val .....................................................3 ʠ

Unes faldetes verdes.....................................................1 10 ʠ

Unes faldetes vermelles usades....................................1 12 ʠ

Altres faldetes de drap usades de casa...............................1 ʠ

Un llancol de bri y altre de stopa......................................3 ʠ

19 lliures de canem brat val .............................................1 ʠ

14 lliures de bri filat a raho 3 sous 2 dines val..............2 4 ʠ 4

20 lliures de stopa filada a raho 2 sous val.......................2 ʠ

18 6 ʠ 4 d


Tota la retroscrita roba judicada la pren la dita viuda Maria Carbonella en restitutio y satisfactio de dot la qual cas se perdie se perdra per ella ex pacto la qual roba y fil sume .........................................18 6 ʠ 4d

Item los dits curadors venen un bou vell tal, o, qual a Miquel Sabinya honcle de dita viuda ab pacte que si no esta prenyada la dita viuda: Haje de pagar lo preu del dit bou que son catorse lliures dich 14 a sa neboda la viuda y servira en paga y restitutio de dot y ella es contenta y u accepte pero en cas sie prenyada volen los curadors y esta pactat que lo dit Sabinya pagara a Nostra Señora de agost a dits curadors la mitat que es 7 y a la mateixa diada lo any vinent que sera 1664 altres set lliures

De totes les sobredites coses encomanades promet donar lleal compte la sobredita viuda en son lloch y temps sots obligatio de tots sos bens y lo dit Miquel Sabinya aixi mateix per lo bou a comprat obligue via bona sua fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicarius Castriasinorum die ut supra et anno .

Testimonis de tot lo sobredit Ramon Queralt y March Salto de Castelldasens.


Dicta die et anno los dits curadors se encarreguen tot lo que reste del inventari y prometen donarne bo y lleal compte en son lloch y temps fiat large ut desset firmando et jurando in posse mei Petri Roda.

Testes fuerunt Ramon Queralt y Pere Gallart de Vilavert tragine de Cartoixa


Memorial del que an venut los dits curadors de hasienda de dit quondam Pere Carbonell es lo seguent


Item un bou a Miquel Sabinya (ja esta notat atras).............14 ʠ

Item un ruc a Lleyda ...........................................................8 ʠ

Item una vaqua a Torregrossa ...........................................14 ʠ

Item una rispa a les Borges.............................................3 18 ʠ

Item un vestit a les Borges..............................................3 16 ʠ

Item ordi 12 quarters a raho de 11 sous val....................6 12 ʠ

Item camisses a les Borges..............................................2 4 ʠ

Item nota que en lo foli 66 trobareu lo memorial del gastat.

Em rebut de una angarina............................................1 16 ʠ

Item una destral nou sous.................................................. 9 ʠ

Item del ferrer de Sunye.................................................1 4 ʠ

Item dues vaques y un bedell a Ramon Queralt de Castelldasens .......28 ʠ

Nota: Conste ab acte firmat foli 70 ja pagat Queralt les baques

Item an venut dits curadors un matxo coix a Ramon Tarrago ................7


Als vint y vuit de abril 1664 la viuda de Pere Carbonell dita Maria torna als curadors y marmessors sobre nomenats tota la roba y alajes tenie encomanades exceptat que a desfet un llançol y una camisa pera fer faldas quant pari y per lo ver los sobredits Joseph Curquo y Salvador Carbonell lin fan la present apocha fiman et juran fiat large. Testes Cosme Miro y Bruno Mora tots de Castelldasens. Ita est Petrus Roda vicarius.

Item se fa nota que dits curadors donaren una capa molt dolenta a la dita viuda Maria Carbonell pera ferse unes faldetones pa davall.

Item li donaren altra capa molt dolenta en compte de un barret y sabates li havien de comprar para son dol.

Item a desfet unes estovalles dolentes pa forrar un gipo de dol.

tornar TORNAR