tornar TORNAR

Manual de testaments pressos per mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldeans y en dit nom notari. Comensat dia 17 de Agost 1726.


Isidro Franquet.

En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Maria sia Amen.

Com ningu puga escapar, ni fugir lo perill de la mort, perço jo Isidro Franquet pages del lloch de la Morera Archebisbat de Tarragona; y ara habitant en lo lloch de Castelldeans Bisbat de Lleyda en la casa dels Pares de la Real Carthoxa de Scala Dei estant en lo llit detengut de malalthia corporal de la qual temo morir en una de les cambres de dita casa; estant empero, ab ben enteniment, sana, y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo ultima voluntat mia; lo qual vull valga per testament o codicil, o, de aquella manera que de dret millor valer puga, en y ab lo qual primerament encomano la mia anima a mon Deu qui de nores la ha criada, que per sa infinita misericordia la vulle fer salva en la eterna Gloria.

Primer perdono totes injuries per amor de Deu; y vull totes les injuries sien satisfetes de mos bens, y tots los meus deutes pagats los que constaran ab escriptures, o per persones dignes.

Item elegesch la Sepultura al meu cos faedora seguida la mia morten lo fossar de la Iglesia Parroquial de Castelldeans ab assistencia de quatre sacerdots que sem fasse novena y cap de any, tot en dia donat la Charitat acostumada.

Item tambe ordeno y mano que sem sien celebrades quatre misses, dos en lo Altar del St Christo, y dos en lo altar de Nostre Señora del Roser deixant la charitat acostumada.

Item el final de pàgina de tots aquests testaments està en mal estat.

Item deixo á Maria Magdalena Franquet, y Queralt muller mia señora, majora, usufructuaria vivint empero en mon nom casta y honestament.

Item de tots los altres empero bens meus aguts y per haver hereu meu universal instituhechs a Joan Franquet fill meu.

Aquest es lo meu testament lo qual lloho, firmo, ratifico cassant y anullant qualsevol testament per mi fet y volent solament este tinga valor sen + yal de mi Isidro Franquet testador predit. Presents per testimonis a la firma del present testament pregats y anomenats personalment per boca de dit testador y coneguts son Jacinto Graio de la vila de Porrera, y Llorens Nadal pages de Vallclara tots del Archebisbat de Tarragona. Pres per mi Ramon Manonelles Prevere y Vicari de Castelldeans als vint y quatre de Septembre any mil set sents vint y sis.Teresa Cofet.

Com ningu puga escapar, ni fugir de morir, per ço jo Teresa Cofét del Pujol de Vallferosa del Bisbat de Solsona, habitant empero en la vila de Castelldeans Bisbat de Lleyda estant detinguda en lo llit de malalthia corporal de la qual temo morir Primerament encomano la mia Anima a mon Deu, que per sa misericordia la vulla collocar en la celestial Patria.

Item elegesch en marmessors del present meu testament executat á Gili Cofet marit meu, al qual.. el final de pàgina tres línies sense poder llegit.

Iterm vull que marmessor prenga de mos bens per entero, novena, y cap de any set lluires Barceloneses, per una vegada tant solament.

Item deixo y llego á March Cofet fill meu deu lluires per una vegada tant solament.

Item deixo y llego a Teresa Cofet filla mia sis lluires per una vegada tant solament.

Item deixo y llego a Maria Cofet filla mia sis lluires per una vegada tan solament.

Item de tots los altres empero bens meus mobles immobles aguts y per haver hereu meu universal instituhesch a Gili Cofet marit meu. Aquest es lo meu testament, eo, ultima disposicio mia la qual vull valga per testament o, codicil, o de aquella manera que de dret valor puga lo qual lloho y firmo en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere y Vicari. Sen + yal de mi Teresa Cofet testadora. Testimonis cridats y pregats y coneguts a la firma del present testament en Castelldeans foren presents Miquel Joan Saltó y Pere Ribelles tots pagesos de dita vila als 6 de octubre any 1726.


Maria Magdalena Vernaus.

En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria sia Amen.

Com ningu dels mortals puga escapar ni fugir de morir, per ço yo Maria Magdalena Vernaus viuda estant detinguda en lo llit de malalthia corporal de la qual temo morir estant empero en bon entiniment sana y ferma lo que la ordeno lo present testament final de pàgina tres línies gens intel·ligibles. mos pares seguida la mia mort que esen la Iglesia de Castelldans.

Item vull ordeno y mano que en los actes funerals de enterro, novena y cap de any assistesca altre Capella ab lo Vicari donat de charitat deu sous per quiscun actes.

Item vull ordeno y mano que seguida la mia mort sem celebren per sufragi de la mia anima una missa lecta a cada un dels altars de la Iglesia charitat acostumada.

Item deixo Anyal sensillo per una vegada tant solament.

Item deixo y llego a Pau Vernaus fill meu quinze lluires Barceloneses per una vegada tant solament.

Item deixo á Blasi Vernaus fill meu y Francisco Riber germa meu marmessors de la mia anima.

Item de tots los altres empero bens meus mobles immobles aguts y per haver hereu meu universal Instituhesch á Blasi Vernaus fill meu, y si lo dit hereu meu no será perço que no voldrá, a Pau Vernaus fill meu y si lo dit, aqui de dret pertanyer podra. Aquest es lo meu testament, eo, darrer voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu, o de aquella manera que de dret millor valer y tenir puga lo qual lloho, firmo y ratifico en ma y poder de mi Ramon Manonellas Prevere Vicari als 18,00 Octubre any 1726. Sen + yal de mi testadora qui lo present meu testament lloho presents per testimonis Jaume Queralt viudo pages y Gabriel Casanoves Mestre ferrer tots de Castelldeans. Coneguts y cridats per boca de dita testadora.Maria Manyach.

En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria sia Amen.

Com ningu dels mortals puga escapar ni fugir de morir, per ço yo Maria Manyachfinal de pàgina dos línies sense poder llegir lo qual temo morir encomano la mia anima a mon Deu que de no res la ha creada pera que per sa misericordia la fasse salva en la Gloria y estant empero ab bon enteniment, sana y ferma la que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima coluntat mia en y per lo qual Primerament perdono totas las injurias contra mi fetas per amor de Deu.

Item vull que tots mos deutes sian satisfets de mos bens.

Item vull que seguida la mia mort lo meu cos sia sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeans.

Item elegesch en marmessors y del present meu testament executors y per Curadors de ma filla a Joseph Pié padastre mio y a Teresa Pié mare mia donantlos ple poder per a pendrer de mos bens a ses libres voluntats per los funerals.

Item vull es ma voluntat que tota la roba tant de llana com de bri tinc rebuda de casa de mos pares que seguida la mia mort la torno a Teresa Pié mare mia para que en dispose a ses libres voluntats.

Item de tots los altres emperó bens meus mobles immobles aguts y per haver hereva mira universal instituhesch a Teresa Manyach filla mia y si la dita Teresa sens arribar a edat de testar vull tots los meus bens sian empleats en sufragis de la mia anima.

Aquest es lo meu testament; eo, ultima disposició mia la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o, testament nuncupatiu, o, de la millor manera que de dret valer puga al qual llóho, firmo, y ratifico en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere y Vicari Sent + yal de mi testadora predita, presents per testimonis a la firma del present testament cridats y pregats per boca de dita testadora son Pere Ribelles y Joseph Riber pagesos tots de Castelldeans Bisbat de Lleyda. Als 14 de Novembre 1726.


Maria Magdalena Franquet:

En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria sia Amen.

Com ningu dels mortals puga escapar ni fugir de morir, per ço yo Maria Magdalena Franquet viuda deixada de Isidro Franquet en Castelldeans Bisbat de Lleyda; estant detinguda en lo llut de malalthia corporal de la qual temo morir encomano la mia anima a mon Deu qui de no res la ha Criada per sa misericordia la fasse salva en la Gloria, y estant empero ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo ultima voluntat mia en y ab lo qual Primerament perdono totas las injurias contra mi fetas per mor de Deu; y suplico las mias sian perdonadas.

Item vull que tots mos deutes sian satisfets de mos bens.

Item vull que seguida la mia mort lo meu cos sia sepultat en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeasens.

Item vull que al enterro assistesca altre sacerdot an lo Vicari.

Item vull que a la novena y cap de any assistescan dos Sacerdots ab lo Vicari donant de charitat a quiscun en cada deu sous.

Item vull sem fassie anyal sencill de pa y candela.

Item vull sem celebren misses lectes una en cada altar en la Iglesia de Castelldeasens charitat quiscuna sinch sous y tres diners.

Item elegesch en marmessors, y curadors á Jaume Queralt y a Francesch Queralt germans meus als quals dono ple poder de executar lo que per mi trobaran disposat.

Item deixo á Maria Anna Vernáus germana mia lo gipo de vayeta.

Item á Agueda Bonet germana mia deixo y llego les mitges y sabates bones.

Item á Maria Queralt cunyada mia deixo lo gipó de escot.

De tots los altres emperó bens meus mobles, immobles aguts, y per haver hereu meu universal instituhesch a Joan Franquet fill meu: ab pacte emperó que si lo dit morira antes de arribar a edat de poder testar, o, arribant a ella sens fills ni filles vull que a les hores mos marmessors ne funden de mos bens (final de pàgina quatre línies gens intel·ligibles.) Aquest es lo meu testament, eo, darrer voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu, o de aquella manera que de dret valer puga, al qual lloho, firmo y ratifico en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere Vicari. Sent + yal de mi testadora predita presents per testimonis a la firma del present testament cridats y pregats per boca de dita testadora dia denou de Juny any mil set sents vint y set son Pere Ferrer Mestre Cirurgia habitant en Puigvert y Gabriel Casanoves Mestre ferrer habitant en Castelldeasens.


 

Salvador Saltó.

En nom de Nostre Señor Deu JesuChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Salvador Saltó pages de Castelldeasens Bisbat de Lleyda estant detengut en lo llit de malalthia Corporal de la qual temo morir. Primerament encomano la mia anima á mon Deu qui de no res la ha cridada pera que per sa misericordia la fasse salva en la gloria; y estant emperó ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo ultima voluntat mia en y ab lo qual perdono todas las injurias contra mi fetas per amor de Deu, y prego las mias sian perdonadas.

Item vull que tots mos deutes sian satisfets de mos bens constant ab scriptures, o, per persones fidedignes.

Item vull que seguida la mia mort lo meu cos sia sepultat en la Iglesia de Castelldeans en la sepultura de mos pares.

Item vull que al enterro assistescans dos Sacerdots y lo Vicari donant de charitat deu sous a cada qual, y al Vicari doble.

Item vull que a la novena i cap de any assistescan tres sacerdots y lo Vicari donat la mateixa charitat per cada funció.

Item deixo sem fassie anyal sensill de pa y candela.

Item deixo per repos de la mia anima sian celebrades (final de pàgina quatre línies gens intel·ligibles.)

Item vull sem sien celebrades tres misses lectes en lo convent de nostra Senyora de la Mercé Redempció de Captius de Lleyda charitat quatre sous seme tantum. DSC5981

Item vull y es ma coluntat que seguida la mia mort mos marmessors me funden un Aniversari cantat per sufragi de la mia Anima celebrador dia sis de Agost tots anys perpetuament per lo Vicari de Castelldeasens al qual doto de Charitat de deu sous; assenyalant per Precari la casa y lo tros del Mas den Nyeri.

Item elegesch en marmessors, y curadors y del present meu testament executors á Miquel Joan Saltó, á Joseph Saltó germans meus, a Pere Corcó, nebot meu, y á Anna Maria Ribér sogra mia; als quals prego encaridament vullen executar lo per mi disposat.

Item deixo y llego á Miquel Joan Saltó germa meu la capa, y quatre arres que son del seu senyal que les teniem juntes.

De tots los altres emperó bens meus, aguts, y per haver hereva meva universal constituhesch á Anna Maria Saltó y Riber filla mia, y si la dita esdevindra morir sens arribar a edat de estar hereu meu universal instituhesch a Miquel Joan Saltó germa meu, o, á son hereu, emperó so la dita filla mia arribara a edat de testar y li esdevindra morir vull que puga testar de vint y sinch lluires, Pero si la dita filla mia arribara a pendrer estat que sia casada y haura fills, o fillas, de llegitim y carnal matrimoni procreats li deixo tots mes bens a ses libres voluntats; emperó si fills no haura deixo tots mos bens a Miquel Joan Saltó germa meu (final de pàgina quatre línies gens sense poder llegir.) Aquest es lo meu testament, eo, darrera voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu, o de aquella manera que millor de dret valer y tenir puga, al qual lloho, firmo y ratifico en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere Vicari de Castelldeasens. Sent + yal de mi testador predit presents per testimonis a la firma del present meu testament cridats y pregats per boca de dit testador dia vint y sinch de Juliol mil set sents vint y set son Sebastia Valles de Aspa y Joseph Valles de Castelldasens pagesos.


Gili Cofet.

En nom de Nostre Señor Deu JesuChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Gili Cofet Pastor dels Pares Cartuixos de Escala Dei del terme Vallferosa Bisbat de Solsona, habitant empero en Castelldasens Bisbat de Lleyda estant detingut en lo llit de malalthia corporal de la qual temo morir. Primerament encomano la mia anima a mon Deu qui de no res la ha criada pera que la fasse sana, y salva; y estant emperó ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima y darrera voluntat mia en y ab la qual perdono totas las injurias per amor de Deu contra mi fetes y prego las mias sian perdonadas.

Item elegesch marmessors y del present meu testament executors a Joan Lloret de Ciutadilla y a March dels (Auxades).

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia a hont me esdevindra morir.

Item vull que al enterro, novena y cap de any assistescan dos Sacerdots donat la charitat acostumada.

(final de pàgina quatre línies sense poder llegir.) visca mon fill a quiscuna de vint lliures Barceloneses.

Nota del que me deuhen particulars Primo Mariano Guerris de diner tres dobles.

Item Francisco Farran teuler habitant en Castelldasens tretse sous.

Item Elisabet Miró deu sous.

Item Pere Ribelles divuit sous y nou diners.

Item Pau Riber menor una lliura un sou.

Item Joseph Ferrer tres sous.

Item March dels Auxades una lliura dos sous.

Item Joan Lloret de Ciutadilla sis lliures y vuit sous y lo dit me te en custodia una sumera ab un pollí que ya la coneixen los meus fills.

Aquest es lo meu testament eo, ultima voluntat mia lo qual vull valga via de testament, o codicil, o testament nuncupatiu, o de aquella manera que millor de dret valer y tenir puga, al qual lloho firmo y ratifico en ma y porder del Rt Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldeasens. Sen + yal de mi testador predit presents per testimonis a la firma del present meu testament cridats y pregats per boca de dit testador dia vint y sis de Juliol any mil set sents vint y set son Pere Corcó Batlle de Castelldasens y Francisco Farran teuler de la Espluga de Francoli, trobat en Castelldeasens.

 


Miquel Joan Saltó.

En nom de Nostre Señor Deu JesuChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Miquel Joan Saltó pages de Castelldeasens del Bisbat de Lleyda estan detengut en lo llit de malalthia corporal de la qual temo morir. Primerament encomano la mia anima á mon Deu que per sa misericordia la fasse salva, y estant emperó ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia; en y ab la qual perdono totas las injurias per amor de Deu contra mi fetes y prego las mias sian perdonadas. (final de pàgina quatre línies gens intel·ligibles.) cada qual y al Vicari doble.

Item vull sem sien celebrades sis misses totes en la Parroquial Iglesia una en cada altar charitat sinch sous y tres semel tant un (només un cop).

Item vull em sien celebrades tres misses en lo convent de nostra Señora del Carme de les Borges charitat quatre sous semel tant un.

Item vull sem sien celebrades tres misses en lo convent de la Mare de Deu de la Merce de Lleyda charitat quatre sous semel tant un.

Item vull sem sien clenrades tres misses lectes en lo Monestir de la Verge Maria de Montserrat charitat quatre sous semel tant un.

Item vull sem sien celebrades tres misses lectes en lo altar de St. Xpo. de Escala Dei charitat sis sous semel tant un.

Item vull sem sien celebrades dos misses lectes en lo altar del St xpo. de Sant Llorens de Lleida charitat quatre sous semel tant un.

Item me deixo anyal doble de pa y candela.

Item deixo y llego per sufragi de la mia anima que seguida la mia mort sem funde un Aniversari perpetuo celebrador en la Iglesia de Castelldeasens tots anys en semblant diada se me esdevindrá morir dotanlo de charitat de deu sous annuals rendals.

Item deixo y llego á Chatarina Saltó filla mia sent lliures Barceloneses a fi de pendrer estat, y si la dita morirá sens arribar a tenir estat puga testar de vint y sinch lliures a ses voluntats, y si la dita estat no pendrá y no se pot avenir ab los hereus li deixo sinquanta lliures de les quals puga disposar a ses voluntats.

Item deixo y es ma voluntat que los hereus hajan de tenir sana, malalta, calsada y vestida a ma filla Teresa Saltó.

Item deixo (final de pàgina, cinc línies sense poder llegir.) mia la caixa, vanova y ahines de ayguera.

Item deixo y llego a Joseph Saltó fill meu la capa.

Item deixo y llego marmessors, y curadors de la mia anima y de mos bens, a Joseph Slató, a Columbo Saltó fills meus, a Joseph Saltó de Albesa germa meu, á Joseph Gener, a Pere Bonaventura Sagarra de les Borges gendres meus á Joan Bellmunt de les Borges cuñat meu, á Pere Corcó de Castelldeasens nebót meu, als quals dono y lo poder per executar lo per mi disposat en este testament.

Item vull que tots mos deutes sien pagats los que constaran ab escriptures, o, persones fidedignes de mos bens.

Item de tots los altres empero bens meus, aguts, y per haver; vens, drets y accions mies hereu universal instituhesch a Francisco Saltó fill meu, y si lo dit morira sens fills, o, fillas, hereus meus universals instituhesch a Joseph Salto, y a Columbo Saltó fills meus que se hajan de partir per iguals parts; y si los dits moriran com está dit de mon fill Francisco a la filla que de dret tocara servatores de primogenituras y esta dit de mos fills ab les mateixes condicions. Aquest es lo meu testament, eo, ultima voluntat mia, la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu o de la millor manera que de dret valer puga cassant y anullant qualsevol testament per mi fet y sols este lloho y ratifico, firmo y juro en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldeasens. Sen + yal de mi Miquel Joan Saltó testador predit presents per testimonis a la firma del present meu testament cridats y pregats per boca de dit testador dia (final de pàgina, dos línies sense poder llegir.)


Gertrudis Queralt y Dolcét.

En nom de Nostre Señor Deu JesuChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Gertrudis Queralt, y Dolcét muller de Maciá Queralt de Castelldeasens del Bisbat de Lleyda estan detenguda enlo llit de malalthia corporal de la qual temo morir. Primerament encomano la mia Anima a mon Deu, que per sa misericordia la fasse salva, y estant empero ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo ultima voluntat mia; en y ab la qual perdono per amor de Deu totas las Injurias contra mi fetas, y prego las mias sian perdonadas.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeasens en lo vas de mos antepassats.

Item vull que al enterro assistescan sinch Sacerdots, y a la novena, y cap de any deu, donant en cada acte, a cada qual de charitat deu seus y al Vicari doble.

Item deixo per sufragi de la mia anima sem fasse anyal doble de pa y candela tot un any.

Item deixo, y es ma voluntat sem sie celebrat un trentenari en Vinganya per repos de la mia anima.

Item vull, y es ma voluntat sem sien celebrades sis misses lectes una a cada altar de la Iglesia de Castelldeasens una a cada altar de la Iglesia de Castelldeasens charitat sinch sous tres semel tant un.

Item altra missa al altar de nostra Señora del Roser semel tant un ab la mateixa charitat.

Item vull que seguida la mia mort sem sia celebrat Aniversari (final de pàgina, dos línies sense poder llegir.)

Item deixo y llego marmessors, y curadors a Maciá Queralt marit meu y a Josepha Dolcet mare mia peraque executen lo per mi disposat en lo present meu testament, donantlos ple poder.

Item deixo y llego a Maria Guitart y Dolcet germana mia lo giponet y manegues bo.

Item deixo a la mia mare gipo y caputxa de vayeta.

Item á Maria Magdalena Peralta de Seros germana mia li deixo gipo y caputxa de vayeta.

Item a Maria Queralt cuñada mia li deixo gipo y caputxa de vayeta.

Item deixo a ma filla la major dos camises, dos llansols, un de devant de llit y quinze lliures Barceloneses.

Item deixo a cada una de les altres filles dos camises, un llansol y quinze lliures Barceloneses.

Item deixo a Jaume Queralt fill meu trenta lliures Barceloneses.

Item deixo á Macia Queralt marit meu vint y sinch lliures.

Item de tots los altres empero bens meus mobles hereu meu universal instituesch a Francisco Queralt fill meu y seguida la sua mort an aquell fill, o, filla que de dret toque. Aquest es lo meu testament, eo, ultima voluntat mia la quel vull valga per via de testament, o, codicil, o, testament nuncupatiu, o de la millor manera que de dret valer puga cassant, y anullant qualsevol testament, y sols este lloho, ratifico, firmo y juro en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldeasens dia sinch de Agost mil set sents vint y set. Sen + yal de mi Gertrudis Queralt testadora y presents per testimonis final de pàgina, dos línies sense poder llegir.)

 

Jaume Queralt menor.

Dia sinch de agost any mil set sents vint y set en Castelldeasens Diocesis Illerdense.

En nom de Nostre Señor Deu JesuChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Jaume Quealt menor pages de Castelldeasens estant detengut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir. Primerament encomano la mia anima á mon Deu qui de no res la ha creada, que per sa misericordia la fasse salva, y estant empero ab bon enteniment sana, y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia, en y ab la qual perdono per amor de Deu totas las injurias contra mi fetas y prego las mias sian perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos faedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens ab assistencia de dos Sacerdots y lo Vicari donant de charitat a cada qual deu sous y al Vicari doble.

Item vull a la novena y cap de any assistescan los mateixos Sacerdots ab la mateixa charitat per cada acte.

Item vull sem sia fet anyal doble.

Item vull sem sian celebrades una missa lecta a cada altar de la Parroquia per lo Vicari charitat sinch y tres seme tant um.

Item deixo que seguida la mia mort quatre anys seguidament mes sem sian celebrat un Aniversari charitat deu sous en semblant diada sem esdevindra morir.

Item deixo y llego a Esperanza Queralt Triquell muller mia quinse lliures.

Item deixo a la dita Esperanza Queralt y Triquell muller mia señora mayor usufructuaria vivint en mon nom tot senyalant (vivint sempre casta y honestament) (final de pàgina, dos línies sense poder llegir.)

Item de tots los altres empero bens meus mobles immobles aguts y per haver hereu meu universal instituhesch a Ramon Queralt fill meu y si lo dit morira sens fills o fillas llegitims, o, que no arriba a la edat de testar, hereu meu universal instituhesch á Anton Queralt germa meu y si lo dit morira sens fills o, fillas llegitims, hereva mia universal instituhesch á Maria Matheu Queralt germana mia; y si la dita morira de la mateixa manera tinch dit de mon germa, hereva mia universal instituhesch a Maria Angela Piñol, y Queralt germana mia y si la dita morira de la manera tinch dit dels altres germans vull y es ma voluntat que de tots mos bens sen sien fundats sufragis per la mia anima en la Iglesia Parroquial de Castelldasens per sufragi de la mia anima y dels meus. Aquest es lo meu testament, eo ultima voluntat mia la qual lloho y firmo y ratifico en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere y Vicari. Sen + yal de mi testador predit dits dia mes y any sobredits. Presents per testimonis coneguts y cridats per boca del dit testador a la firma del present testament son Joseph Mora y Miquel Noguer pagesos de dita vila.Teresa Vernaus.

Dia vint y sinch de Agost any mil set sents vint y set en Castelldasens Diocesi de Lleyda.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Teresa Vernaus y Costafreda estant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, (estant empero ab bon enteniment sana, y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o codicil, o, de la millor manera que de dret valer puga, en y ab la qual encomano la mia anima á mon Deu pera que la fasse salva y en sa misericordia y perdono totes les injuries per amor de Deu, y prego las mias sian perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit.

Item vull y es ma voluntat que al enterro assistesca solament lo Vicari.

Item vull y es ma voluntat que a la novena y cap de any assistesca altre Sacerdot ab lo Vicari donant de charitat una lliura y al Vicari doble.

Item me deixo anyal sensillo.

Item deixo en marmessor a mon marit Andreu Vernaus.

Item de tota la roba fas hereu a mon marit.

Item del adot me prometeren y donaren vull es ma voluntat retorni tot a casa de mos pares. Aquest es lo present meu testament, eo ultima voluntat mia la qual lloho, firmo y ratifico en ma, y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari. Sen + yal de mi testadora predita dits dia mes y any sobredits. Presents per testimonis a la firma del present testament coneguts y cridats per boca de la dita testadora son Gabriel Casanoves mestre ferrer y Joan Nadal habitant en Castelld.Gabriel Matheu.

Dia primer de Septembre any mil set sents vint y set en Castelldeasens Bisbat de Lleyda.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort per ço yo Gabriel Matheu viudo pages de Castelldeasens estant detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant empero ab bon enteniment san y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo ultima voluntat la qual vull valga per via de testament, o codicil, o, de la millor manera que de dret valer puga, en y ab la qual encomano la mia anima á mon Deu pera que la fasse salva y en sa misericordia y perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetas, y suplico las mias sian perdonadas.

Primerament elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldeasens en lo vas de mos antepassats.

Item vull al enterro assistescan dos Sacerdots y lo Vicari charitat deu sous y al Vicari doble.

Item a la novena y cap de any vull tres Sacerdots y lo Vicari ab la mateixa charitat a cada acte.

Item deixo per sufragi de la mia anima sem celebren noi misses lectes per lo Vicari en la Iglesia de Castelldeasens charitat sinch sous y tres semes tant um.

Item vull sem sia celebrada una missa lecta en Santa Marina charitat acostumada semel tant um.

Item deixo á Maria Matheu y Riber filla mia trenta lliures en collocació de matrimoni y lo restant a la cognició de hereu y curadors.

Item elegesch marmessors, y curadors Joseph Matheu, Ramon Matheu germans meus y a Macia Queralt y a Francisco Riber cunyat meu als dono ple poder lo que de dret los es permes.

Item de tots los altres empero bens meus, mobles, immobles aguts y per haver hereu meu universal instituesch a Macia Matheu y Queralt fill meu y si lo dit morira sens fills, o filles llegitims, vulgue no puga testar de vint y sinch lliures en avant; y en tal cas hereva mia universal instituesch a Maria Matheu y Riber filla ab lo mateix gravamen que he dit del fills y morint la dita de la manera com he dit, hereu meu universal instituesch a Joseph Matheu germa meu y si lo dit morira sens fills o fillas la universal herencia vaja al germa se seguesca despres de ell y aixi consecutivament de un a altre servat sempre orde de primogenitura y precedencia de mascles a femelles. Aquest es lo meu testament, eo ultima voluntat mia lo qual lloho, y firmo, y ratifico en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari. Sen + yal de mi testador predit. Presents per testimonis dits dia mes y any a la firma del present coneguts y cridats per boca del testador Jaume Valles y Francisco Mirò pagesos de Castelldasens.Anna Maria Riber.

Dia quinze de Septembre any mil set sents vint y set en Castelldasens Bisbat de Lleyda.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Anna Maria Riber viuda deixada de Miquel Riber de Castelldasens, estant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo, ultima voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o codicil, o de la millor manera que de dret valer puga y Primerament perdono per amor de Deu totas las injurias contra mi fetas, y suplico las mias sian perdonadas. Y encomano la mia anima a mon Deu que per sa misericordia la vulle fer salva. Elegesch la sepultura al meu cos faedora seguida la mia mort en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens al vas de mon marit.

Item me deixo al enterro, novena y cap de any tres Sacerdots junt ab lo Vicari donat en cada acte de charitat deu sous y al Vicari doble.

Item me deixo anyal simple de pa y candela.

Item me deixo que la quaresma vinent despues de seguida la mia mort sen sia cantat un Misteri tots los Divendres donant de charitat un sou cada acte.

Item me deixo que sem sien celebrades en la Iglesia de Castelldasens una missa lecta (final de pàgina, tres línies sense poder llegir.)

al convent de nostra Señora del Carme de les Borges una missa charitat sinch sous semel tantum.

Item deixo en Marmessors á Francisco Riber y Miquel Riber fills meus.

Item deixo que Francisco Riber y Miquel Riber fills meus se partescan del adot de casa de nos sinquanta lliures que es per cobrar.

Item deixo a Rosa Sans y Riber filla mia caputxa, ropella y faldilles de vayeta setsena negra.

Item deixo a maria Rosa Matheu y Riber neta mia unes faldilles usades de estamenya negrilla.

Item de tots los altres empero bens meus hereu meu universal instituesch a Francisco Riber fill meu y si lo dit morira sens fills o filles llegitims á Miquel Riber fill meu y si lo dit morira de la manera mateix dit del Francisco a qui de dret pertanyo. Aquest es lo meu testament eo ultima voluntat mia la qual lloho, juro, firmo y ratifico en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere y Vicari. Sen + yal de mi testadora predita dia mes y any sobredits. Presents per testimonis a la firma del present meu testament cridats pregats y coneguts per mi testadora son Francisco Torrent mestre sastre de Alfes y Anton Vergé mestre sabater de Torrebeses.


 

Maria Angela Ribelles y Rojals.

Dia vint y tres de Desembre any mil set sents vint y set en Castelldans Bisbat de Lleyda.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Maria Angela Ribelles ( muller de ) Francisco Ribelles de Castelldasens, estant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia en y ab lo qual primerament encomano la mia anima a mon Deu qui de no res la ha creada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la sua Santa Gloria. Primerament perdono totas las injurias contra mi fetas per amor de Deu y suplico las mias perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en la sepultura de mon marit dins la Iglesia de Castelldans.

Item vull ordeno y mano que al enterro, novena y cap de any assistescan tres Sacerdots a cada acte donant de caritat cada acte deu sous y al Vicari doble.

Item me deixo anyal sensillo de pa y candela.

Item vull que sem sien celebrades dotse misses lectes dosa cada altar de la Iglesia de Castelldans per lo Vicari semel tantum charitat sinch sous y tres.

Item vull ordeno y mano que mos marmessors me funden un Aniversari perpetu celebrador en la Iglesia de Castelldans per lo dia se me esdevindra morir tots anys charitat deu sous.

Item deixo y llego a Francisco Ribelles marit meu quoranta lluires Barceloneses.

Item deixo a Francisca Ribelles ma cunyada les faldilles blaves y devantal blau.

Item deixo marmessors y curadors de aquest meu testament ( final de pàgina, quatre línies sense poder llegir )

Item deixo y llego a Rosa Ribelles filla mia les faldilles de telatons, y les faldilles de seda y alducá,y giponet de telatons, y sent lliures Barceloneses.

Item tots los altres empero bens meus hereva universal instituesch á Maria Ribelles filla mia y si la dita morira sens fills o, filles é sens arribar á edat de testar hereva mia universal instituesch a Rosa Ribelles filla mia, y si la dita esdevindrá morir sens fills, o, filles é sens arribar a edat de estar deixo hereva la mia anima de tos mos bens volent sem sian fundats Aniversaris celebradors en la Iglesia de Castelldans charitat deu sous per lo Vicari. Aquest es lo meu testament lo qual vull valga per testament, o, codicil o de la millor manera que dret valer puga el qual lloho, firmo y juro dits dia mes y any. Sen + yal de mi Maria Angela Ribelles y Rojals en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari presents per testimonis a la firma del present testament coneguts per dita testadora son Columbo Saltó de Castelldans y Matheu Mir de Puivert tots del mateix Bisbat.Maria Ribelles y Riber.

Dia tres de Janer any mil set sents vint y vuit en Castelldasens Bisbat de Lleyda.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Maria Ribelles y Riber muller de ( Joseph ) Ribelles de Castelldasens estant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant empero ab bon enteniment sana y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia en y ab lo qual primerament encomano la mia anima a mon Deu qui de no res la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la sua Santa Gloria. Primerament perdono totas las injurias per amor de Deu contra mi fetas y suplico las mias perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en la sepultura de mon marit dins la Iglesia de Castelldasens.

Item elegesch en marmessors y del present meu testament executors á Joseph Ribelles marit meu, a Francesch ( Bosch ) de Torregrosa y Pau Riber menor de Castelldasens oncles meus als quals dono ple poder per executar lo que per mi trobaran disposat en aquest meu testament.

Item es ma voluntat que sem fassie anyal sensillo de pa, y candela tot lo any de mon obit com es costum en la Iglesia de Castelld.

Item vull sem fassia enterro, novena y cap de any ab assistencia de dos Sacerdots, y la Vicari donant de charitat a cada acte funeral a cada qual deu sous y al Vicari doble.

Item vull sem sian celebradas per lo Vicari en la Iglesia de Castelld dos misses a cada un dels altars que son dotse misses charitat sinch sous y tres diners quiscuna una vegada tant solament.

Item vull sem sia celebrada una missa lecta en lo Altar del P, St. Franch en Bellpuitg una vegada tant solament.

Item deixo á Josep Ribelles marit meu deu lliures.

Item deixo á Miquel Ribelles fill meu trenta lliures.

Item deixo á Maria Magdalena Valles, y Riber germana mia las faldilas de escot negra y lo manto.

Item deixo a Joseph Ribelles marit meu amo Señor major usufructuari y facultat de ( final de pàgina, cinc línies sense poder llegir ) hereu meu universal instituhesch, á Miquel Ribelles, y si lo dit Miquel fill meu morira com tinch dit de mon fill Francisco an aquell de dret toquia.

Item vull y es ma voluntat que si mos fills moriran abans de mon marit los successors en la herencia mia hajan de correspondrer aquell censal de propietat sent lliures pensio annual sinch lliures a cabasses de mos bens quedant salvo lo adot mon marit aportá en ma casa.

Aquest es lo meu testament lo qual vull valga per via de testament, o, codicil, o, testament nuncupatiu o, de la millor manera que de dreta valer puga, lo qual lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any dalt dit. Sen + yal de mi Maria Ribelles y Riber testadora predita. Testimonis cridats pregats y coneguts a la firma del dit testament son Pere Ribelles, y Joseph Valles de Castelldasens.Maria Riber y Aixút.

 

Dia nou de Septembre any mil set sents vint y vuit en Castelldasens Diocesis Illerdense.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa, y humil Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Maria Riber, y Aixut muller de Francisco Riber de Castelldasens, estant detenguda en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant empero ab bon enteniment, sana y ferma lo que la, ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia, en y ab lo qual primerament encomano la mia anima á mon Deu qui de no res la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la sua Santa Gloria. Primerament perdono totas las injurias per amor de Deu contra mi fetas, y suplico las mias perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens.

Item elegesch en marmessors y del present meu testament executors á Francisco Riber marit meu, y Pau Aixut germa meu de la vila de Aspa als quals dono ple poder per cumplir lo disposat en aquest present meu testament.

Item vull sem fassie anyal de pa y candela com es costum en esta Parroquia de Castelldasens.

Item vull sem fassie enterro, novena y cap de any ab assistencia a cada acte de dos Sacerdots y lo Vicari donant a cada acte de charitat 10 sous, y al Vicari doble.

Item vull sem sien celebrades una missa lecta en cadahun dels altars de la Parroquial Iglesia de Castelldasens per lo Vicari charitatt 5 sous tres diners semel tantum.

Item vull sem sie celebrada una missa resada en Nª Sª de Carrasumada semel tantum charfitat 4 sous.

Item vull sem sia celebrada altra missa lecta en Nª Sª de la (?) ab la mateixa charitat semel tantum.

Item deixo y llego á Francisco Riber marit meu deu lliures de mos bens per una vegada solament.

Item de tots los altres empero bens meus mobles, immobles aguts y per haver hereu meu universal instituesch a Anton Riber, y Aixut fill meu, y si lo dit morira sent fills, o filles, sens arribar a edat de testar hereu meu universal instituhesch á Pau Aixut germa meu. Aquest es lo meu testament lo qual vull valga per via de testament o codicil, o testament nuncupatiu o de la millor manera que de dret valer puga lo qual lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobrescrit. Sen + yal de mi Maria Riber, y Aixut testadora predita. Testimonis cridats pregats y coneguts a la firma del dit testament son ( final de pàgina, dos línies sense poder llegir )Joseph Corcó.

Dia vint y dos de Octubre any mil set sents vint y nou en Castelldasens Diocesis Illerdense.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Joseph Corcó pages de Castelldasens del Bisbat de Lleyda estant detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon enteniment sana y ferma lo que la, ordeno aquest present meu testament, eo, ultima voluntat mia en y ab lo qual encomano la mia anima á mon Deu, que de nores la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la sua Santa Gloria. Primerament perdono totas las injurias per amor de Deu contra mi fetas y suplico las mias sian perdonadas. Elegesch la sepultura al meu cos fahedora en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Castelldasens en la mia sepultura y de mos Antepassats.

Item elegesch marmessors, y del meu present meu testament executors á Agueda Curcó muller mia, y a Pere Curcó fill meu als quals dono ple poder per executar lo que en mon testament trobaran ordenat.

Item vull que al enterro, novena, y cap de any assistescan tres Sacerdots, y lo Vicari donant de charitat a cada hu deu sous, y al Vicari doble cada acte.

Item cull sem sia fet anyal sensillo de pa y candela com es costum en la Parroquia.

Item vull sem sian celebrades dis misses una a cada altar en la Iglesia de la Parroquia per lo vicari donant de charitat per quiscuna sinch sous y tres semel tantum.

Item deixo señora majora, usufructuaria de tots mos bens tot lo temps de sa vida natural a Agueda Curcó muller mia vivint ab mon nom.

Item de tots los altres empero bens meus aguts y per haver hereu meu universal Instituhesch a Pere Curcó fill meu. Aquest es lo meu testament lo qual vull valga per via de testament o codicil, o testament nuncupatiu o de la millor manera que de dret valer puga lo qual lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobrescrit. Sen + yal de mi Joseph Corcó testador. Son testimonis cridats pregats y coneguts a la firma de dit testament ( final de pàgina, una líniasense poder llegir ) y Joseph Jou pages de Castelldasens.Pau Riber major.

 

Dia 24 de Mars any 1729 en Castelld. Illerdense Diocesi.

En nom de nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Pau Riber major de dies pages de Castelld. del Bisbat de Lleida estant detengut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant empero ab bon enteniment, sana, y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo ultima voluntat mia en y ab lo qual encomano la mia anima a mon Deu qui de no res la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la Santa Gloria. Primerament perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes, y suplico las mias sian perdonadas.

Item elegesch la mia sepultura al meu cos fahedora en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Castelld. en la sepultura de mos Antepassats.

Item vull que al enterro, novena, y cap de any assistescan tres Sacerdots charitat a quiscun per acte deu sous y al Vicari doble.

Item vull sem fassie anyal doble de pa y candela.

Item vull sem sian celebradeas sis missas lectas una a cada altar per lo Vicari charitat sinch sous, y tres semel tantum.

Item elegesch en marmessors y executors de este mon testament a Joseph Riber, Ramon Riber fills meus, y a Joseph Ribes gensdre meu, als quals dono ple poder per executar lo per mi ordenat wen lo present meu testament.

Item deixo y llego a Esperanza Ribes y Riber filla mia sinch lliures semel tantum.

Item deixo y llego a Maria ( Ribes y Riber filla mia ) sinch lliures semel tantum.

Item deixo y llego a Cecilia Manuel y Riber filla mia ( sinch lliures ) semel tantum.

Item deixo y llego a Ramon Riber fill meu vint y sinch lliures Barceloneses semel tantum.

De tots los altres empero bens meus mobles immobles, aguts y per haver ara y en lo esdevenidor hereu meu universal instituesch á Joseph Riber fill meu, y si lo dit hereu meu no sera perço que no podrá, o no voldrá, á Ramon Riber fill meu, y si lo dit Ramon Riber fill meu hereu meu universal no sera perço que no podrá o, no voldrá á Esperanza Ribes, y Riber, filla mia y si la dita falla segona filla, y si la dita a la 3ª filla y sino, aquí de dret tocara. Aquest es lo meu testament eo ultima voluntat mia, lo qual vull valga per via de testament, o codicil, o testament nuncupatiu, o de la millor maner que de dret valer puga; lo que lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobredits. Sen + yal de mi Pau Riber major testador predit. Testimonis cridats, y pregats, y coneguts a la firma de dit testament per boca de dit testador son Miquel Noguer, y Jaume Mora pagesos de Castelld.Joseph Miró.

Dia vint y vuit de Jener any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

 

Com ningu en carn humana posat puga evitar lo perill de la mort; per ço yo Joseph Miró pages de la Vila de Castelld. Bisbat de Lleyda estant detengut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno aquest present present meu testament eo ultima voluntat mia en y ab lo qual encomano la mia anima á mon Deu qui de no res la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la Santa Gloria. Primerament perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes y suplico las mias sian perdonadas.

Item elegesch la mia sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelld.

Item vull que a cada hun dels asctes del enterro, novena y cap de any assestesca altre Sacerdot ab lo Vicari donat la charitat deu sous u al Vicari doble.

Item vull sem fassi anyal simple de pa y candela.

Item vull seguida la mia mort sem sien celebrades en la Parroquial Iglesia sis misses una a cada altar charitat sinch sous y tres per missa semel tantum.

Item elegesch marmessors y del present meu testament a Isabel Miró muller mia, Francisco Miró fill meu y a Francisco Farran de la Espluga de Francolí als quals dono lo ple poder.

Item deixo y llego á Maria Anna Miró filla mia en ( concepte ) de casament sent xexanta lliures, es a saber que tres Prohomes hajan de adjudicar la feixa mes avall dels olivers de la planta possehesch, y lo tros del mas den Nyerri, y la sort del cami de Juneda, sino basta lo dit.

Item á ma filla Isabel Miró en ( concepte ) de casament sent lliures Barceloneses que haja de pendrer dels olivers la parada mes petita, y la a a ella contigua que confronte ab Andreu Riber, y lo tros dels homs de Coma Ribelles judicat per tres Prohoms.

Item á Anton Miró fill meu deixo y llego dos jornals de terra campa al tros del Gran al Cap mes amunt.

Item deixo y llego hereu universal de tots mos bens a Francisco Miró fill meu, y si ell moris a mon fill Anton, servat sempre en tot orde de primogenitura.

Item deixo y llego á Isabel (Charessima) muller mia señora Majora usufructuaria de mos bens durant lo temps de sa vida natural, vivint en mon nom.

Aquest es lo meu testament eo ultima voluntat mia, lo qual vull valga per via de testament, o codicil, o testament nuncupatiu, o de la millor maner que de dret valer puga; lo que lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobredits. Sen + yal de mi Joseph Miró testador predit. Testimonis cridats, y pregats y coneguts a la firma de dit testament per boca de dit testador son Francisco Bonet de Castelld. y Joan Feixes de Biosca Bisbat de Solsona.


Francisco Sentenes.

Dia desset Septembre any mil set sents trenta en Castelld. Illerdense Diocesis.

Com ningu dels vivents puga evitar la mort; per ço yo Francisco Sentenes de la vila de Bonach del Regne de França Bisbat de Costerans fill llegitim y natural de Esteve Sentenes, y de Catharina Sentenes, y Roch difunts estant detengut en mon llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon entinement sana, y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo ultima voluntat mia, en y ab la qual encomano la mia anima á mon Deu, qui de nores la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la Santa Gloria. Y primerament perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes, y suplico las mias sian perdonadas.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia a hont se me esdevindra morir.

Item vull que mos marmessors prengan de mos bens vint lliures per enterro, novena y cap de any.

Item elegesch en marmessors del present meu testament executors a Antoni Sentenes germa meu, y a Antoni Guillot oncle meu pastors de la Eguassada de Scala Dei.

Item deixo y llego que las onse pessetes encomani a Antoni Guillot mon oncle se men sien celebrades misses en Scala Dei al Altar del St Christo.

Item deixo y llego á Margarida Sentenes germana mia catorse lliures.

Item em deixo y llego a Joan Joseph Sentenes germa meu sinch lliures dotse dous.

Item deixo y llego a Anton Sentenes germa meu sinch lliures dotse sous.

Item deixo y llego a Joan ( Vexet ) per los serveis tinch de ell rebuts en ma malaltia la xupa mes bona y una camisa de les millors, y altra mediana.

Item deixo y llego á Isidro Matas per los bons serveis una camisa.

Item tots los altres empero bens meus, vens, drets y accions hereu universal instituhesch a Joan Sentenes germa meu.

Aquest es lo meu testament, eo, ultima y darrera voluntat mia, la qual vull que valga per via de testament, o, codicil, o de millor manera que de dret valer puga, lo qual lloho, firmo, y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobredit. Sen + yal de mi Francisco Sentenes testador predit. Testimonis cridats, pregats y coneguts a la firma de dit testament per boca de dit testador son Isidro Matas y Joan Uxet tots de la familia dels P.P. de Scala Dei.


 

Maria Magdalena Ribér.

Dia sis de Octubre any mil set sents trenta en Castelldases. Illerdense Diocesi.

Com ningu dels vivents puga evitar ni fugir lo perill de la mort; per ço yo Maria Magdalena Riber viuda deixada de Andreu Ribeer de Castelld. estant detenguda en mon llit de malaltia corporal de la qual temo morir estant empero ab bon enteniment, sana, y ferma lo que la ordeno aquest meu testament, eo, ultima y darrer voluntat mia, en y ab la qual encomano la mia anima a mon Deu, qui de nores la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva, y collocar en la Santa Gloria; y Primerament perdono totes injuries per amor de Deu contra mi fetes, y suplico las mias sian perdonadas.

Item elegesch la sepultura a mon cos fahedora seguida la mia mort dins la Iglesia Parroquial de Castelld. en la sepultura de mos majors.

Item elegesch marmessors, y del present meu testament executors al Rt. Ramon Riber Prevere Bt de la Catedral Iglesia de Lleyda, a Joan Baptista Serra de la vila de Joneda pare meu, a Pau Riber de Castelld. cunyat meu als quals prego vullen mirar per la mia anima y complir lo que per mi trobaran disposar en el meu testament.

Item vull que mos marmessors prengan de mos bens deu lliures per enterro, novena, y cap de any.

Item me deixo anyal sencill.

Item me deixo sis misses resades en la Parroquial Iglesia de Castelld. una a cada altar semel tantum.

Item deixo y llego a ma filla Caharina Riber sinquanta lliures a temps de pendrer estat.

Item llego a la dita ma filla la caixa de noguer.

Item deixo, y llego a Catharina Riber cunyada mia lo vestit nou de vayeta.

Item deixo, y llego que tota la demes roba sia partida entre los dos fills meus.

Item de tots los altres empero bens meus, vens, drets y accions hereu meu universal instituhesch a Pere Joseph Riber fill meu, y si lo dit hereu meu universal no sera per ço que no voldrá, o no podrá, o, a edat de testar no arribara hereva mia universal instituhech a Catharina Riber, filla mia, y si la dita morira com dalt es dit de mon fill Pere Joseph deixo tots mos bens dels que yo puch testar que sen hajan de fer sufragis en la Parroquial Iglesia de Castelld. Per la mia anima y dels meus, y lo demes haja de tornar en casa de mon Pare, si viu sera, o, de son hereu. Aquest es lo meu testament, eo ultima voluntat mia la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu, eo de aquella millor manera que de dret valer puga lo que lloho, firmo y ratifico en ma y poder del Rt Ramon Manonellas Prevere Vicari dia y any sobredits. Sen + yal de mi Maria Magdalena Riber testimonis cridats, pregats y coneguts a la firma del present meu testament son Blas Vernaus, y March Noguer jovens pagesos de Castelldases.


Macia Queralt.

Dia quatre de Septembre any mil set sents trenta un en Castelldases. Illerdense Diocesi.

Com ningu dels vivents puga evitar, ni escapar lo perill de la mort; per ço yo Macia Queralt pages de Castelld. del Bisbat de Lleyda estant detengut en mon llit de malaltia corporal, de la qual temo morir; estant emperó ab bon enteniment sana y ferma lo que la, ordeno aquest present meu testament, eo, darrera y ultima voluntat mia, lo qual vull valga per via de testament, o, codicil, o, testament nuncupatiu, o, de la millor manera, que de dret valer y tenir puga, cassant, y anullant tots y qualsevols altres testament per mi fins avui fets encara que tinguessen clausules derogatories; en y ab lo qual Primerament encomano la mia anima ámon deu qui de nores la ha criada; pera que per sa misericordia la vulle collocar en sa Santa Gloria.

Item perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes y suplico les mies sien perdonades.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora seguida la mia mort en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelld.

Item vull ordeno y mano que al enterro assistescan quatre Sacerdots, y lo Vicari donant de charitat deu sous y la Vicari doble.

Item vull que a la novena y cap de any assistescan nou Sacerdots, y lo Vicari donant de charitat á cada qual una lliura y al Vicari doble.

Item vull que sem sien celebrades una missa a cada hu dels altars de la Parroquial Iglesia per lo Vicari semel tantum donat de charitat per cada acte sis sous.

Item que sem sie celebrat un Aniversari perpetua celebrador en la Parroquia per lo Vicari, tots anys lo dia sem esdevindra morir deixant de charitat deu sous.

Item vull sem sia celebrada una missa ( a Nostra Señora de ) Montserrat semel tantum charitat sis sous.

Item que sem sie celebrat una Aniversari per repos de la mia Anima en lo Convent de Nª Sª de Vinganya semel tantum.

Item vull que sem fassia anyal doble de pa y candela tot lo any del dol com es costum en la Parroquia.

Item elegesch en marmessors, y curadors y del present meu testament executors a Gertrudis Queralt y Dolcet charissima muller mia, a Pau Riber de Castelld., a Franch Freixinet de Aspa y a Gaspar Godia de Alcarrás gendre meu als quals dono ple poder pera executar lo que en lo present testament meu trobaran disposat; pregantlos encaridament vullen mirar per la mia anima.

Item deixo y llego a Maria Godia y Queralt filla mia caputxa y gipó de vayeta.

Item vull que les dos restants filles mies Maria Magdalena y Maria dita la petita sien casades segon la possibilitat de la casa.

Item deixo ordeno y mano que ma germana Maria Queralt sie mantenguda en casa sana malalta calsada, vestida menjada y beguda.

Item deixo, a Gertrudis Queralt y Dolcet charissima muller mia señora majora usufructuaria de tots mos bens tot lo temps de sa vida natural. De tots los altres empero bens meu, vens, drets y accions hereu meu universal instituhesch á Francisco Queralt fill meu; y si lo dit hereu meu universal no sera; per ço que no podrá, o no voldrá, o, no arribará á edat de testar o, morira sens fills, o, filles de llegitim y carnal matrimoni procreat; hereva mia universal instituhesch á Maria Godia y Queralt filla mia de la manera tinch dit del fill, y si la dita á Maria Magdalena Queralt filla mia de la mateixa manera tinch dit dels dos fills, y si lo dita a la filla Maria dita la petita de la mateixa manera y de la dita filla, a Maria Queralt germana mia si la dita moris constituhesch dit ( Aniversari ) ( final de pàgina, dos líniessense poder llegir ) de la mia anima, y dels meus en la Parroquial Iglesia de Castelld. celebradors per lo Vicari de dita Parroquial Iglesia perpetuament, aquest es lo meu testament lo qual lloho, firmo y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari. Sen + yal de mi Macia Queralt pages testador predit. Presents per testimonis pregats y coneguts a la firma de dit testament son Francesch Queralt, y Joan Nadal pagesos tots de Castelld. Dits dia mes y any.Jaume Valles.

Dia setse de Septembre any mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense Diocesi.

En nom de Nostre Sr Deu JesusChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu dels mortals puga escursar lo perill de morir; per ço yo Jaume Vallés pages de Castelld. Bisbat de Lleyda estant detengut en mon llit de malaltia corporal de la qual temo morir; estant empero ab bon enteniment, sana, y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo darrera y ultima voluntat mia, la qual vull valga per via de testament, o codicil, o testament nuncupatiu, o de la millor manera que de dret valor y tenir puga, cassant, y anullant tots y qualsevols altres testaments per mi fets; volent lo present meu testament solament tinga valor; en y ab lo qual Primerament encomano la mia anima á mon Deu, qui de nores la ha criada pera que per sa misericordia la vulle collocar en sa Santa Gloria.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries contra mi fetes, y suplicar las mias sien perdonadas.

Item elegesch la sepultura al mes cos fahedora seguida la mia mort en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelld.

Item vull ordeno y mano que al enterro assistescan dos Sacerdots y lo Vicari donant de charitat a cada un (deu) sous y al Vicari doble com es ( costum ).

Item vull que a la novena y cap de any assistescan tres Sacerdots, y lo Vicari donant de charitat á quiscun (?) y al Vicari doble.

Item vull sem sia celebrat tot lo any del dol del sem ofertori simple de pa y candela com es de dret en la Parroquia.

Item vull que sem sian celebrades sis missas lectas en la Parroquial Iglesia, una a cada un dels Altars donant de charitat sinch sous y tres per cada una semel tantum.

Item deixo y llego per repos de la mia anima sem sien celebrades semel tantum en lo Convent de Nª Sª de Vinganya tres misses charitat sis sous.

Item vull que sem sie celebrada una missa en lo altar del St. Christo de St. Llorens de Lleyda semel tantum charitat acostumada sinch sous.

Item vull sem sie celebrada una missa lecta en lo altar de Nª Sª de les dolors de la Ciutat de Lleyda semel tantum charitat sinch sous.

Item vull sem sie celebrada altra missa lecta en lo altar de Nª Sª del Carme de les Borges, charitat sinch sous semel tantum.

Item vull ordeno y mano sem sien fundats un aniversari y una missa lecta perpetuos en la Parroquial Iglesia de Castelldases celebradors per lo Vicari, donant de charitat lo aniversari de deu sous y la missa lecta de sis sous celebradors lo aniversari lo dida de mon obit annualment y la missa lecta lo endema.

Item elegesch marmessors y del present meu testament executors á Josepha Valles charissima muller mia, a Joseph Valles fill meu, y a Sabastia Valles amat germa meu als quals dono ple poder per cumplir lo que per mi trobaran disposat.

Item deixo, y llego á Maria Valles filla mia sent lliures Barceloneses per collocació de son matrimoni.

Item deixo y llego á Jacinto Valles fill meu seixanta corteres de ordi y la mitat del tros de la pedrera.

Item deixo y llego a Pau Valles fill meu vint y sinch corteres ordi y la altra mitat del tros de la Pedrera.

Item deixo y llego á Josepha Valles charissima mia señora Majora usufructuaria durant lo temps de sa vida natural.

Item de tots los altres empero bens meus, vens, drets y accions hereu meu universal instituhesch á Joseph Valles fill meu, aques es lo meu testament lo qual lloho, firmo y juro en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prever Vicari. Sen + yal de mi Jaume Valles testador predit. Presents per testimonis pregats y coneguts a la firma de dit testament son ( ? ) pagesos tots de Castelld. Dits dia mes y any.Joan Nadal.

Dia 19 de octubre any mil set sents trenta un en Castelld. Illerdense Diocesi.

En nom de Nostre Sr Deu JesusChrist y de la Gloriosa Verge Maria Mare sua sia Amen.

Com ningu dels mortals puga escursar lo perill de la mort; per ço yo Joan Nadal pages habitant en Castelld. estant detengut en lo llit de malalthia corporal de la qual temo morir; estant emperó ab bon enteniment sana, y ferma lo que la; ordeno aquest present meu testament, lo qual vull que valga per testament, o de la millor manera que de dret valer puga. Primerament encomano la mia anima a mon Deu qui de nores la ha criada, que per sa misericordia la vulle fer salva.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries contra mi fetes.

Item elegesch sepultura en lo fossa de la parroquial Iglesia de Castelld.

Item al enterro dos Sacerdots charitat 10 sous, a la novena tres Sacerdots charitat solita y al cap de any tres Sacerdots charitat salita.

Item missa feta al altar mayor St. Christo ( ? ) St Miquel charitat solita.

Item anyal simple de pa y candela.

Item als 2 altars ( ? ) 2 misses ( final de pàgina, set líniessense poder llegir ) charitat acostumada en lo altar del St Joan lo dia de mon obit.

Item deixo a Gertrudis Simon germana mia de la ( selva ) deu lliures semel tantum.

Item a Joan Nadal nebot meu sis lliures semel tantum.

Item á Llorens Nadal nebot meu sis lliures semel tantum.

Item de tots los demes bens hereva la anima.

Item a Llorens Nadal germa meu li ( cindeno ) tot lo deixat.

Item deixo tots los mobles de casa y robes a Antonia Roca germana mia.

Item feta la cullita si hi ha un trintenari a Vinyaña.

Item deixo y llego la casa y hasienda de Castelld. a Antonia Roca germana mia.

Aquest es lo meu testament lo qual lloho y firmo, y juro dia mes y any sobredit en ma y poder del Rt, Ramon Manonellas Prevere y Vicari. Sen + yal de mi Joan Nadal presents per testimonis cridats y coneguts a la firma de dit testament son Jacinto Pau y Francisco Berbára pagesos de Castelld.Jaume Queralt.

Dia deu de octubre any mil set sents trenta dos en Castelld. Illerdense Diocesi.

Com ningu dels mortals puga escursar lo perill de la mort; per ço yo Jaume Queralt pages de la vila de Castelld. del Bisbat de Lleyda detengut en mon llit de malatia corporal de la qual temo morir; estant emperó ab bon enteniment san y ferma lo que la ordeno aquest present meu testament, eo, darrera e, ultima voluntat mia lo qual vull valga per via de testament, o, testament nuncupatiu, eo, darrera, e, ultima voluntat mia, o, de la millor manera que de dret valer y tenir puga, cassant y anullant tots y qualsevols, e aquest valor tinga.

Primerament encomano la mia anima al Altissim Deu, qui de nores la ha criada pera per sa misericordia la vulle collocar en la Sua Santa Gloria.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelld. en mon vas.

Item vull al enterro assistescan, altre Sacerdot y lo Vicari, ab la charitat deu sous, y al Vicari doble.

Item a la novena y cap de any vull assistescan lo Vicari, y altre Sacerdot donant de charitat a cada acte deu sous y al Vicari doble.

Item per repos de la mia anima vull sem sian celebrats tres aniversaris semel tantum en la Parroquial Iglesia de Castelld. deu sous charitat, un en lo altar del St. Christo altre en lo altar de Nª Sª del Roser, y altre en lo altar major, charitat deu sous.

Item vull sem fasse anyal simple de pa y candela tot lo temps de mon dol.

Item elegesch marmessors y tutors de la mia anima a Francesch Queralt fill meu y a Thomas Queralt altre fill meu.

Item de tots los altres empero bens meus mobles, e. Immobles aguts y per haver hereu universal instituesch a Francesch Queralt fill meu y si lo dit hereu meu moris á Maria Queralt filla mia y si la dita moris a Ramon Queralt fill meu de la manera tinch dit, y si lo dit a Thomas Queralt fill meu, despues a qui de dret li tocará. Aquest es lo meu testament lo que lloho, firmo y aprovo en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelld. Sen + yal de mi Jaume Queralt pages presents per testimonis dia y any sobredits presents per testimonis Macia Queralt de Castelld. y Pere Vallés de Aspa tots pagesos del mateix Bisbat.Codicil de Macia Querált.

Dia sinch de Janer mil set sents trenta tres en Castelld. Illerdense Diocesis.

Com aquí es licit lo testar si a licit y permes lo codicilar per ço yo Macia Queralt pages de Castelld. del Bisbat de Lleyda; havent ordenat y disposat mon testament en 4 dies del mes de Septembre any mil set sents trenta un, y referintme a ell fas llohantlo y aprovantlo lo present codicil, y ordeno y vull se fasse lo en el contengut, es a saber en lo present meu codicil. Primo al enterro lo Vicari solament ab altre Sacerdot charitat deu sous, y lo Vicari doble.

Item a la novena y cap de any altres dos Sacerdots, donant de charitat deu reals, y al Vicari doble.

Item vull sem fassie anyal simple.

Item no vull sem sie fundat Aniversari en la Parroquial Iglesia de Castelld. conforme disposava en mon testament, y no vull sem sie celebrat trentenari en lo convent de Vinganya. Aquest es lo meu codicil deixant sempre al seu valor lo testament excepto lo que anullo en lo predit codicil, fonch pres dit codicil per mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari dits dia mes y any a Castelld. Presents per testimonis Ramon ( Lorca ) mestre cirurgia y Gabriel Casanoves mestre ferrer tots habitants en dita vila.Joseph Mora.

Nota: No vale porque hizo otro en poder de Fortane a los 29 Deciembre 1755.

 

Dia catorse de octubre any mil set sents trenta tres en Castelld. Illerdense Diocesis.

Com ningu dels mortals puga escapar de la mort; per ço yo Joseph Mora pages de Castelldases detengut en lo llut de malaltia corporal de la qual temo morir, estant emperó ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo, ultima voluntat mia, lo que vull valga per via de testament, o, codicil, o, testament nuncupatiu, o de la millor manera que de dret valer puga; en y ab lo qual primerament encomano la mia anima á mon Deu que per sa infinita misericordia, la vulle collocar en la sua Santa Gloria.

Perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes y prego les mies sien perdonades.

Item vull que tots mos deutes sian pagats los que constaran ab escriptures, o per persones fidedignes.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldases.

( final de pàgina, quatre líniessense poder llegir ) y al Vicari doble.

Item vull sen sien celebrades sis misses lectes una a cada un dels Altars de la Parroquia semel tantum charitat sinch sous y tres diners.

Item vull sem sia celebrada una missa cada mes fins que sian fets los funerals.

Item vull sem sia fundada una missa lecta celebradora en lo altar de la Verge Maria del Roser perpetuament charitat sis sous.

Item vull sem fassia anyal senzill de pa y candela tot un any.

Item elegesch en marmessors y del present meu testament executors á Jaume Mora fill meu, y a Miquel Joan Vernaus y a Andreu Vernaus cunyats meus als quals dono ple poder per cumplir lo per mi disposat en aquest testament meu.

Item deixo y llego á Cecilia Mora y Vernaus muller mia quinse lliures Barceloneses y faldilles, caputxa y gipó de vayeta negra.

Item deixo y llego a Elisabet Garcia de Sunadell germana mia vestit de ( lli com a ) ma muller.

Item deixo y llego a Rosa Garcia de Sunadell muller mia gipó, y caputxa de vayeta negra.

De tots los altres empero bens meus, vens, drets y accions mies hereu meu universal instituhesch á Jaume Mora fill meu y si lo dit morira, a Joseph Mora net meu, y si lo dit neet meu moris sens testar, a qui de dret toquia. Aquest es lo meu testament lo qual lloho firmo y juro en poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari de Castelld. dia y any sobredit. Sen + yal de mi Joseph Mora testador predit; presents per testimonis Anton Botella y Francisco Botella dulers de dita vila.


Pere Joan Vives.

Dia deset de Juliol any mil set sents trenta quatre en Castelld. Illerdense Diocesis.

Com ningu dels mortals puga escapar lo perill de la mort, per ço yo Pere Joan Vives pages de Castelld. del Bisbat de Lleyda estant detengut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant emperó ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo, ultima voluntat mia, en y ab lo qual encomano la mia anima a mon Deu pera que per sa infinita misericordia, la vulle collocar en la sua Santa Gloria. Y primerament perdono totes les injuries per amor de Deu contra mi fetes y prego les mies sien perdonades.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldasens.

Item vull assestescan al enterro tres Sacerdots donantlos de charitat deu sous y al Vicari doble.

Item a la novena y cap de any vull assestescan quatre Sacerdots donant de charitat una lliura a cada hun y al Vicari doble.

Item vull sem fassia anyal sensillo de pa y candela tot lo any del dol.

Item vull sem sia celebradas sis missas lectas una a cada altar de la Parroquia charitat sinch sous y tres semel tantum.

Item al cap del any se me esdevindrá morir vull sem sia celebrat un Aniversari charitat deu sous semel tantum.

Item elegesch en marmessors y del present meu testament executors a Maria Vives y Sans mulleru mia, y a Francisco Barbará gendre meu.

Item deixo á mos fillas Antonia y Ursola capatxa y gipó de vayeta negra, y á Francisco Barbará gendre meu gambeto de vayeta negra.

Item ( fas nota ) que he cobrat de casa de mos pares la dot vuitanta lliures Barceloneses.

Item deixo á ma muller Maria Vives y Sans señora majora, usufructuaria tot lo temps de sa vida natural.

Item de tots los altres empero bens meus, vens, drets y accions hereva mia universal instituesch á Maria Vives y Barbára filla mia y si la dita moris, hereva instituhesch á Maria Barbara y Vives neta mia y si la dita moris hereva insituesch á Antonia Borras, y Vives filla mia y si la dita moris hereva instituesch a Ursula Vives filla mia.

Aquest es lo meu testament, eo ultima voluntat mia, la qual vull valga per via de testament, o, codicil, o testament nuncupatiu, o de la millor manera que de dret valer puga. Sen + yal de mi Pere Joan Vives que lo present meu testament lloho y firmo dia, y any sobredit en poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere Vicari de Castelld. Presents per testimonis Miquel Ribelles pages de Castelld. y Pere Miquel Rubio pages de Servia Archebisbat de Tarragona.Francisco Baró.

Dia vint de Agost any mil set sents trenta sinch en Castelldases Bisbat de Lleyda.

Com ningu dels mortals puga evitar lo perill de la mort, per ço yo Francisco Baró de la villa de Bonac Bisbat de Corserans Regne de França, estant detengut en mon llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant emperó ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno lo present meu testament, eo ultima voluntat mia, en y ab lo qual encomano la mia anima, á mon Deu pera que per sa infinita misericordia la vulla collocar en la sua Santa gloria, y Primerament perdono per amor de Deu totes les injuries contra mi fetes y prego las mias sian perdonadas.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelldases, ( si me esdevindrá aisí morir ) volent sem fassie enterro, novena, y cap de any assistint un Sacerdot a cada acte y lo Vicari, donant de charitat deu sous a cada acte, y al Vicari doble.

Item vull sem fassie anyal doble de pa y candela.

Item elegesch en marmessors, y del present meu testament executors a Francisco Baró habitant en casa dels P. P. Cartuxos de Castelldases al qual dono ple poder per fer cumplir lo que per mi trobara disposat y ordenat en aquest meu testament.

Item de tots los altres empero bens meus mobles, immobles haguts y per haver hereva universal instituhesch la mia anima, volent sem sien celebrats aniversaris cantats en la Iglesia de Castlldases per lo Vicari, que vuy es, o per temps sera charitat deu sous quiscun. Aquest es lo meu testament, eo, ultima voluntat mia, lo qual vull valga per via de testament, o, codicil, o de la millor manera que de dret valer puga. Sen + yal de mi Francisco Baró, qui lo present meu testament lloho, y firmo en ma y poder del Rt. Ramon Manonellas Prevere y Vicari de Castelldases dia y any sobredit. Presents per testimonis Bernat Espanyol de Perafort y Joseph Oller de la Morera tots del Archebisbat de Tarragona mossos del P. P. Cartuxos en Castelldases.Joseph Pier.

Dia setse de Janer any mil set sents trenta sis en Castelld. Illerdense Diocesis.

Com ningu dels mortals puga escapar lo perill de la mort, per ço yo Joseph Pier pages de Castelld. estant detengut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant empero ab bon enteniment, sana y ferma lo que la ordeno aquest meu testament eo, ultima voluntat mia, en y ab la qual encomano primerament la mia anima a mon Deu pera que per sa misericordia la vulle collocar en sa Santa Gloria. Primerament perdono per amor de Deu totes les injuries contra mi fetes, y suplico las mias sian perdonadas.

Item elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Parroquial Iglesia de Castelld. volent al enterro assestesca sols lo Vicari donantli charitat deu reals.

Item a la novena y cap de any lo Vicari ab altre Sacerdot donat deu reals de charitat y al Vicari doble.

Item vull anyal simple de pa y candela lo any del dol.

Item deixo en marmessors y del present meu testament executors a Teresa Pier y a Joseph Sans, y Joan Sans fillastres meus.

Item de tots mos bens hereva mia universal instituhesch a Teresa Pier muller mia a ses libres voluntats. Aquest es lo present testament meu que vull valga per testament, o codicil i de la millor manera que de dret valer puga fonch firmat y jurat lo present testament per dit Joseph Pier, ab este. Sen + yal en poder mi Ramon Manonellas Prevere y Vicari dia y any sobredit presents per testimonis cridats y pregats y coneguts per dit testador Barthomeu Joval daler y Pere Costafreda fadri pages de Castelld.

tornar TORNAR