SÓN PERGAMINS QUE ES TROBEN A LA CATEDRAL DE LLEIDA. EL CONTINGUT ÉS UN PETIT RESUM.

DATA

LLOC

LLENGUA

ESCRIPTURA

CONTINGUT

02-01-1420

Lleida

Llatí-català

Gòtica cursiva

Arnau Peiró, en nom de Ramon Berenguer Despens, veí de Lleida, assigna una pensió anual de 66 sous i dos diners a la Pia Almoina, que rebia de la Comunitat de Castelldans el primer dia de gener.

17-01-1361

Castelldans

Llatí

Gòtica

Beatriu de Cardona, viuda de Ramon Cornell, senyora d'Arbeca, Castelldans, Borges de Saleva i la part comtal De Castellots (ella) i les dites comunitat creen una censal a favor de Francisca, viuda de Pere Despens, tutor de Peric Despens el seu fill, patró d'aquest censal, assignat al Convent dels Pares Predicadors pels marmessors del canònic Miquel Despens, amb pensió anual de 199 sous i set diners, pagadors l'u de gener.

18-011377

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Francisca, viuda de Pere d'Espens, tutora de Ramon Berenguer d'Espens, hereu universal de Peric d'Espens, fill difunt (?) ciutadà de Lleida, entregue a Miquel Molina 266 sous i nou diners barcelonins de pensió censal. Y 66 sous i dos diners jaquesos de pensió censal. Y que Jaume de Pallars, senyor d'Arbeca i Castelldans i de la meitat de Castellots, li pagava anualment l'u de gener.

10-03-1402

Sant Mateu (Castelló)

Llatí

Gòtica cursiva

Guillermo, presbitero, villa de S. Mateo, Beneficiado de la capilla de Guillermina. Viuda de Vicente Fort de dicha villa, reconoce que Ramón de Castelldans le ha pagado 300 sueldos de Valencia, como salario del año.

16-05-1412

Castellfort (Castelló)

Català

Gòtica cursiva

Ramon Masip, capellà de Castellfort, Beneficiari de la capellania de Vicentforta, difunta, de la Vil·la de S. Mateu, reconeix haver rebut de Ramon de Castelldans, patró dels censals de dita capella, els 300 sous de València, que són la paga del mes de febrer de 1411.

18-09-1292

?

Llatí

Gòtica

Pere Castellà i la seva muller venen a Guillem de Castellfullit, patró de la capellania instituïda pel seu oncle, 25 sous jaquesos de cens anual que rebrien a la Pasqua de Resurrecció, de Bernat Peiró, veí d'Astor (Castelldans), per unes vinyes de Torres d'Aspa, pel preu de 10 lliures jaqueses.

9-03-1237

Lleida

Llatí

Carolina de transició

Pedro de Albalat, sacristán de Lleida, y Pedro de Sijena, sucentor, y pabordes de enero, febrero, con el consentimiento de Berenguer, Obispo, y del Cabildo, cede en enfiteusis a Bernardo de Castelldans, casas en la parroquia de S. Andrés, pro censo anual de 10 sueldos jaqueses, a pagar el uno de marzo.


13-12-1380


Lleida


Llatí


Gòtica cursiva

Pere Giner, tutor assignat per la Cúria a Ramon Berenguer Despens, orfe de Pere Despens entregava davant Jaume Roger de Pallarés, 66 sous, dos diners jaquesos i 266 sous, nou diners barcelonins, de pensions de censal, que l'anomenat Ramon Berenguer Despens pagava a Arbeca i Castelldans.

31-12-1381

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Pere Giner, tutor de Ramon Berenguer Espens; hereu de Pere Despens reconeix haver rebut pensions de censal, que anualment li pagaven Arbeca i Castelldans.

18-12-1364

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

L'Oficial del Bisbe condemna als pobles d'Arbeca, Castelldans, i Castellots a pagar a Guillem Berenguer de Olzinelles les pensions del censal creat de 301 sous, vuit diners jaquesos.


5-09-1497

Monestir del Germans Predicadors de Lleida


LlatíGòtica cursiva

Los Padres Dominicos acuerdan con Francisco de Olzinelles, señor de Mollerussa, que èste ùltimo no les pague las pensiones censales de sus dominios, por haber redimido el censal de 120 libras de propiedad, que recaia sobre los términos de S, Jaume, Castelldans, Puigvert, Matxerri, que el convento creó a favaor de Ardaco (?) de Lendaryo, doncel de S. Pedro de Yanguas, reino de Castilla.


17-01-1361


Lleida


Llatí


Gòtica cursiva

Les universitats de Castelldans, Arbeca, Borges de Sabela (Borges Blanques), y la part reial de Castellots fan sindicat per pagar les 110 lliures que necessiten per redimir el censal de 200 sous jaquesos que pagaven l'u de gener a Peric Ferrer, fill del difunt Peric Ferrer, mercader de Lleida.

 

1-09-1353

 

Arbeca

 

Llatí

 

Gòtica cursiva

Beatriu de Cardona, en nom propi y com a tutora de Lluís Cornell, cree un violari a favor de Ramon Riambau, de 1500 sous barcelonins, a pagar durant la vida del comprador i de Nicolau Riambau una meitat, i l'altra durant la vida del comprador i d'Eleonor Riambau, en la Degollació de S. Joan; obliga el llocs d'Arbeca, Castelldans, Castellots “part comtal”, Les Borges.


31-10-1380


Lleida


Llatí


Gòtica cursiva

Joan de Peralta, canònic, nombra procurador a Ramon Maza, per que informi als pobles de Borges, Castelldans, Arbeca i Castellots, que tenen que pagar 265 sous jaquesos de pensió anual als Aniversaris, dels 301 sous, vuit diners jaquesos que els senyors de Cornells i els pobles dits pagaven a Guillem Berenguer de Olzinelles, la seva esposa i fill.

 

23-07-1383

 

Lleida

 

Llatí

 

Gòtica cursiva

Guillem Bernat, apotecari, hereu de Bernat de Fillach, Margarita viuda del primer, aquest difunt Bernat en el seu testament dota la seva “alma” amb un aniversari de 50 sous anuals, aquest donen als Aniversaris la pensió censal ? De 33 sous i 10 diners jaquesos, que rebien d'aquell censal creat a favor dels pobles d'Arbeca, Castelldans, Castellots i Borges.

17-01-1361

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Beatriu de Cardona i el seu fill Lluís Cornell, i els pobles d'Arbeca, Borges de Salena, Castelldans i Castellots, fan un censal a favor de Caterina Navarra, muller de Bertran Navarra, de 31 lliures, 3 sous i 4 diners de propietat,amb pensió anual de 179 sous i 2 diners.

15-04-1345

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Les comunitats de Castelldans, Arbeca, Juneda i Castellots fan un censal de 60 lliures jaqueses de propietat, a favor de Tomàs de Melanes, del lloc de Cogul, per una pensió anual de 100 sous jaquesos, per pagar el dia 8 de gener.

7-12-1347

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Els pobles de Castelldans, Arbeca, Borges de Ça Çalena i la part comtal de Castellots venen a Berenguer Sala, comerciant, pensió anual de 600 sous jaquesos, que pagaran a S. Andreu.

17-01-1361

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Els pobles de Castelldans, Arbeca i la part comtal de Castellots fan sindicat per redimir el violari de 6.000 per 1.000, i per aquest fi fan varis censals al 20.000 per 1.000, creant un censal de 530 sous, un diner i una malla. A favor de Ramon de Riambau.


17-01-1361


Lleida


Llatí


Gòtica cursiva

Els pobles de Castelldans, Arbeca i la part comtal de Castellots fan sindicat per redimir el censal de 60 lliures jaqueses de propietat i 100 sous jaquesos de pensió, el seu valor es de 61 lliures, 15 sous i 2 diners i el violari de 200 sous jaquesos de pensió anual, que paguen a Torres de Melons, orfe de Tomàs de Melons, de Castelldans, i Geralda, viuda del difunt i tutora de Miquel i Domenec de Melons, germans de Tomàs. Fan un nou censal.


3-05-1310Llatí


Gòtica cursiva

Guillem de Cervera, senyor de Cervera i Castelldans, orfe de Ramon, i la seva esposa Jimena venen a Simó i Petroni de Segrià, canvistes, censals de 2.000 sous jaquesos, lliures i francs, sobre les rentes del castell i vil·la de Juneda, com a senyors del lloc, per pagar a l'Assumpció.

21-03-1538

Lleida

Llatí

Humanística

Montserrat Carbonell. Pagès de Castelldans, fa un censal a favor de Baltasar de la Pardina, de 30 lliures de propietat i 30 sous de pensió censal anual, per pagar les 40 lliures que li devia.


24-12-1377


-


Català


Gòtica cursiva

Joan Segura, procurador de Bertran Navarra, ciutadà de Lleida, la seva muller Catalina i el seu fill Bertran Navarra, notifiquen a la comunitat de Castelldans que pagaran 178 sous i dos diners jaquesos censals a Joan Sabaté, Beneficiat de la Capella de S. Jaume, a la Seu, pel censal de 138 lliures i dos diners jaquesos de propietat, que havien creat a favor de dita capella.

13-05-1298

Castell de Castelldans

llatí

Gòtica cursiva

Ramon de Cervera, senyor de Juneda i Castelldans, i la seva muller Almanda, amb permís del Rei Jaume, venen a Arnau Gras, draper, el lloc d'Astor, que pertany a Castelldans, amb totes les seves pertinències, per 3.300 sous jaquesos.


18-12-1364


-


Llatí


Gòtica cursiva

L'oficial del bisbat sentència en la causa que tenen Pere de Sanmartin i Pere Ardanuy, clavaris de l'Estudi General i Beatriu de Cardona, viuda de Ramon Cornell i els pobles d'Arbeca, Castelldans, Castellots i Borges, aquests últims paguen 263 sous, dos diners i dos òbols jaquesos de pensió censal, el primer de gener.

2-06-1533

Lleida

Llatí

Humanística

Joan Pinal, obrer, ven a Baltasar de la Pardina vinya, en Castelldans, en el Tossal Redó, per nou lliures i tracten que aquestes serviran per pagar el censal mort que Joan Pinal havia creat a favor de Baltasar de la Pardina, per pensió anual de nou sous.

28-12-1392

-

-

-

El procurador de Ramon de la Riba, de Montagut, assigna 400 sous jaquesos censals que prestaven Arbeca, Castelldans, Borges Blanques i la meitat de Castellots ( la part de comte Cardona) a la Capellania de S. Pere, el beneficiari era Pere Gavàs.

28-12-1392

Lleida

Llatí

Gòtica cursiva

Ramon de la Riba, de Montagut, nombra procurador a Vicent de Castell, beneficiari, per cobrar 400 sous jaquesos censals d'Arbeca, Castelldans, Borges Blanques i Castellots (part del comte de Cardona), assignats a la Capella de S. Esteve, de Pere Gavàs.


16-06-1407


Lleida


Llatí


Gòtica cursiva

Pere Gener, procurador de la seva muller Nicolasa, i d'altres familiars, per redimir varis violaris de diferents creditors, fan un censal de 8.000 sous barcelonins de propietat, a favor de Tomàs Calbet i Tomasa, muller de Maimón Carrera, militar, amb pensió anual de 571 sous i cinc sous ? Barcelonins que recauen damunt el llocs i castells de Melons i Castelldans.

3-06-1437

Lleida

Llatí

Humanística

Antoni de Vilagrassa, veí i procurador de Raïmat, va donar als procuradors de la Pia Almoina 360 sous i dos diners barcelonins, de cens anual que rebia d'Arbeca, Castelldans, Castellots i Borges Blanques.


14-07-1379


Castelldans


Llatí


Minúscula diplomàtica

Violant, muller de Nicolau Riambau i tutora dels seus fills, comunica per mitjà del seu procurador Raimundo Petri, als batlles i jurats de Castelldans, Arbeca i Castellots que ha venut un cens de 530 sous, 1 diner i òbol als Aniversaris de la Seu pel preu de 7.550 sous jaquesos. El cens es pagava anualment l'1 de gener.

14-03-1409

Lleida

Llatí

Minúscula diplomàtica

Pere Gener, senyor de Castelldans i la seva muller Nicolasa, venen a Bernard d'Olzinelles el censal de 219 sous i 7 diners pel preu de 1317 sous i 6 diners a pagar cada primer de gener..

17-11-1416

-

Llatí

Humanística

Bernard d'Olzinelles declara haver rebut de Pere Gener, 88 lliures, 13 sous i 8 diners del cens anual que li pagaven el seus pares Pere Gener i Nicolasa i corresponia a 219 sous i 7 diners jaquesos cada primer de gener al municipi de Castelldans.


18-12-1364


Lleida


Llatí


Gòtica

Sentència de Francesc Morato, oficial de la Cúria del bisbe Romeu, en la que condemna a Llorenç Escolà, com procurador de Beatriu de Cardona i Lluís Cornell, i com a Sindic d'Arbeca, Castelldans, Castellots i Borgetes de Salena, a pagar los 484 sous i un diner barcelonins censals que van vendre per 628 lliures a Bernat de Terres, representat pel seu procurador Miquel Mulner. El pagament es faria cada primer de gener.

3-3-1362

Lleida

Llatí

Gòtica

Sentència de l'oficial de la Cúria episcopal Vicenç Navarra, en la que condemna a pagar als municipis d'Arbeca, Castelldans i Castellots el censal de 484 sous i 1 diner barcelonins que van vendre per 628 lliures barcelonines a Bernat de Terres, representat pel seu procurador Pere d'Altarriba.


23-06-1407


Lleida


Llatí


Gòtica de transició

Pere Gener, senyor de Castelldans, Nicolasa la seva muller, el seu fill Pere i la seva mare Margarida, reconeixen haver rebut de Tomàs Calbet i la seva filla Constància, esposa de Maimon Sa Cirera, 8000 sous barcelonins per la venda d'un censal de 571 sous i 5 diners barcelonins a pagar per Sant Joan.


25-06-1407


Lleida


Llatí


Gòtica de transició

Pere Gener, senyor de Castelldans i de Melons (partida de Castelldans), amb la presència de Pere Mor i Berenguer Morell, batlle de Castelldans, notifica que ha venut un censal de 571 sous i 5 diners barcelonins pel preu de 8000 sous a Tomàs Calbet i a la seva filla Constància casada amb Maimon Sa Cirera. Aquest censal era la suma d'altres censals que pagava cada any a diferents senyors.

10-09-1389

Lleida

Llatí

Gòtica

Pere Gener, senyor de Castelldans, en el seu nom i com a procurador de la seva mare Margarita. Viuda de Ramon Gener, creen un censal a favor de Francesc Baset. De 9700 sous jaquesos, amb pensió anual de 700 sous jaquesos, que es pagaran el 10 de Setembre.