FOGATGE DE 1553

 

DISTRIBUCIÓ COMARCAL

 

Resum del fogatge, tal com ens és ofert pel còdex C. IV, núm. 404 de l’Arxiu de la Corona de Aragó, per cada localitat destria els focs en laics, capellans, militars i monestirs.

 


Laics

Capellans

Militars

Monestirs

TOTAL

Albagés

9

-

-

-

9

L’Albi

77

4

1

-

82

Arbeca

144

9

-

-

153

Les Borges Blanques

106

7

-

-

113

Castellots

6

-

-

-

6

Bovera

10

-

-

-

10

Castelldans

37

2

-

-

39

Cervia de les Garrigues

15

1

-

-

16

Les Beces

9

1

-

-

10

El Cogul

33

1

-

-

34

L’Espluga Calva

50

1

1

-

52

Fulleda

26

1

-

-

27

La Granadella

81

7

1

-

89

Granyena de les Garrigues

33

3

-

-

36

Juncosa

15

1

-

-

16

Juneda

69

4

1

-

74

Miravall

1

-

-

-

1

Els Omellons

13

1

-

-

14

La Pobla de Cervols

21

1

-

-

22

La Pobleta de la Granadella

11

-

-

-

11

Puiggròs

19

1

1

-

21

El Soleràs

17

-

-

-

17

Tarrés

17

1

-

-

18

Els Torms

9

-

-

-

9

Torregrossa

34

2

-

-

36

El Vilosell

56

-

-

-

56

Vinaixa

52

3

-

-

55


970

51

5

-

1,026COLLECTA DE LLEYDA

Dimarts a 25 de juliol 1553 en la ciutat de Leyda comparegueren davant los reverents magistrats y honoren mossen Francesch Joan Soler rector de Alcanyicet y Rossello surrogat en loch dels magnissims micer Francesch Soler Dega y Sindich de la Seu de Leyda mossen Gaspar de Taralla donzell mossen Perot Corco surrogat en loch de mossen Malcior Monjos Sindich de la ciutat de Leyda fogagedors elegits per la cort general de Cathalunya. Lo reverent mossen Joan Moreno prevere beneficiat y prior de la confraria de la Verge Maria la Vella de la Seu de dita ciutat de Leyda en nom y per lo Reverend Capitol dels canonges clero y comunitats de la Seu y parrochies de dita ciutat los magnifichs mossen Malcior Monjos mossen Domingo Constanti y Mossen Franci Miralles paers de dita ciutat de Leyda los quals ço es lo dit mossen Joan Moreno y dits paers prestaren jurament y oyren sentencia descomunicatio y denunciaren los fochs seguents com apar en lo llibre de fogatges en cartes 22.

Divendres a 28 de juliol 1553 en cartes 58

CASTELL DASSENS

Mº Matheu Triquell vicari

Mº Pere Peyro prevere esta en casa de son nebot

Berthomeu Massot jurat comparent

Jaume Peyro

Matheu Simo

Joan Padellos

Jaume Benito

Jaume Valbona

Melchior Cabestany

Pere Teixidor

Nicolau Reig

La viuda Peyrona

Berthome Serler  menor

Joan Argiles

Salvador Gueralt

Joan Duch

Montserrat Carbonell  maior

Montserrat Carbonell  menor

Jaume Oro

Pere Serler

March Ri9poll

Berthomeu Giner

March Sarlor

Joan Jornet

Vicens March

Bertomeu Peyro

Joan Pujalt

Magi Gispert

Jaume Gispert

Pere Gispert

Gaspar Gisper

Jaume Armengol

La viuda Marcha

Pere Boter

La viuda Tarregona

Vicens Castelnou

Arnau Natheu

Joan Alçamora

Joan PeyroESTADÍSTIQUES DE POBLACIÓ DE CATALUNYA EL PRIMER VICENNI DEL SEGLE XVIII

LLIBRE 1, II i III.


Vegueria de Lleyda Castelldasens l’any 1707 (al 1714?) té 27 cases. Castell Dasens: Te de llargaria 5 quarts, de ampla 3, y de rodaria 2 horas: afronta a llevant ab Monrreig y Miravall, a mitgdia ab Alberges y Bessas, a ponent ab Matxerri y Melons, a tremontana an Vinferi y Puigvert: te 27 casas y 109 personas.

Uns exemples

TERMES

CASES

PERSONES

Albages

4

18

Aspa

20

63

Lleyda

565

2358

Borges y part Real de Castelló

145

468

Puigvert

17

55

Castell Dasens

27

109


Año 1717

Relacion de las Personas que componen Ciudades, Villas y Lugares del Principado de Cathalunya con distinzion de Beguerias.

Veguerio de Lerida. Uns exemples:


LUGARES

HOMBRES

CAVALLEROS

POBRES

TOTAL

Puixvert

18

0

0

18

Juneda

48

5

0

53

Castel de Arens

23

0

0

23

Borxas y parte de Castillol

104

4

10

118

Total veguerio de Lerida

2969

56

97

3122

Ja que està a la vegueria de Lleida i junt a Puigvert, Juneda i Borges s’entén que «Castel de Arens» és Castelldans.Relación general del vezindario de el Prinzipado de Cataluña, formado en el año de 1718. Con distinción de Veguerios y Subveguerios, de los lugares que componen, los referidos Veguerios y Subveguerios, incluidos en la 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8º, 9ª, y 10ª columnas son cavos de Familia, y vecinos de los lugares advirtiendo que solo son los de dichas columnas 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8º, 9ª, y 10ª columna los expresos cavos de Familia y vecinos que componen.


Hi ha 27 vegueries i subvegueries només en fico unes quantes d’exemple, els totals són de totes.

Nomb. veguerios y sosveguerios

Veg. Barcelona

Veg. Tarrega

Veg. Balaguer

Veg. Lerida

Veg. Tarragona

Total veguerias i sosveg.

1 Hombres

6.443

821

480

2.139

2.811

45.120

2 Infantes mayores de 14 años

3.425

217

154

799

1.348

16.423

3 Marineros

253

-

-

-

19

1.086

4 Pescadores

404

-

-

-

81

1.199

5 Jornaleros

4.265

281

141

809

3.339

43.881

6 Estudiantes

278

14

5

37

298

2.867

7 Viejos de 70 años arriba

312

33

8

81

198

2.900

8 Inutiles

.1181

6

5

55

220

4.553

9 Pobres de solemnidad

424

31

6

111

305

5.390

10 Cavalleros

245

2

7

33

18

794

11 Mujeres casadas y viudas

2.1620

1.144

672

3.245

6.765

104.108

12 Niñas mayores de 14 años

2.576

374

176

955

2.055

30.816

13 Niñas menores de 14 años

5.551

616

259

1.587

4.207

58.330

14 Niños menores de 14 años

7.514

631

339

1.802

4.245

62.652

15 Clerigos

751

72

75

221

301

5.715

16 Frailes

796

30

26

68

374

2.916

17 Monjas

617

-

13

29

125

1.210

18 Total

56.655

4.272

2.366

11.971

26.709

389.960


Este Estado ha sido admitido por el Intendente de Cathaluña, previniendo al mismo tiempo se consideran en Cathaluña 100.000 casas en que repartidas las 389.960 almas que por tanto corresponde casi a quatro personas por casa, teniendo presente tambien que en las personas ha avido alguna ocultación de modo que el numero de ellas llegara a 400,000. Previno tambien que las cantidades que se incluyen en las columnas 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª son de vecinos gefes de casas y que los que se incluyen en las columnas 2ª, 11, 12, 13, 16 son dependientes de las referidas casas y gefes sin las 15, 16, 17 que son de Clerigos, Frayles y de Monjas.


CENS DE 1719


Noticia del Principado de Cathaluña dividido en Corregimientos con expresión de las Ciudades, Villas,Lugares y Quadras en sus confrontaciones y jurisdicciones y el número de casas y Habitantes de ellas.

Castell de Asens: Es lugar, las jurisdic. son del Monasterio de Escala Dei, tiene 30 casas juntas, con 109 havits. Su situación es en un alto en medio del llano, linda a levante con Joneda, a mediodia con Lasbesas, y Albagues, a Poniente con Cugol, y Aspa, y a Tramon. con Artesa.

Cogul: Es lugar, las jurisdic. son del Abat de Poblet, tiene 14 casas juntas, con 59 havits. Su situación es llana, linda a levante con Castelldasens, a mediodía con Albagues, y Soleras, a Poniente con Graniera, y a Tram. con Ayso.

Las Vesas: Es lugar, las jurisdic. son del Abad de Poblet, tiene 8 casas juntas, con 29 havits. Su situación es llana, mas barrancosa y cubierta de bosque, linda a levante con Albi, Corregimiento de Tarragona, a mediodía con Pobla de Siérvoles, a Poniente con Albagues, y a Tramontana con Castell de Asens y Juneda.

Puigvert: Es lugar, las jurisdic. son del Monasterio de Escala Dei, tiene 25 casas juntas, con 76 havits. Su situación es llana, linda a levante con Alamus, a mediodía con Castell de Aseny, a Poniente con Albaterry, y a Tramontana con Alamús.


RELACIÓ ENTRE CASES O VEÏNS I HABITANTS


El cens, copiat per Serra i Postius dels papers del cadastre de 1716, permet deduir per conjunt del Principat 4,07 persones per cada casa o cap de família. Segons les dades d’aquest recompte, el departament que oferia una proporció més alta en aquest sentit és el de Barcelona, amb 5,51 persones per casa. Tàrrega amb 3,46, Cervera 3,8 i Lleida 3,45.


ELS ESTATS COMARCALS


Distribuïm la totalidad de les poblacions de la Catalunya estricta en comarques, segons la divisió establerta per la Ponència de la Divisió Territorial de la Generalitat de l’any 1932. Repartim les localitats en ajuntaments tal com se’ns presenten avui els termes municipals. A continuació de cada localitat donem les xifres de cases o veïns i, en els de 1716 i 1719 igualment les d’habitants d’acord amb l’assignació que fan els censos. Quant a les columnes dels censos, enlloc del nombre de cases , veïns o habitants, posem el nom d’una localitat volem indicar que la població de la localitat que encapçala la línia horitzontal va inclosa en la xifra de la que s’indica.


Les Garrigues1708 cases

1716 cases

1717 veïns

1718 cases

1719 cases

1716 persons

1719 habitants

L’Albagés

3

4

4

4

4

18

18

L’Albi

83

60

147

60

60

207

227

Arbeca

103

131

143

121

131

546

546

Les Borges Blanques i la Floresta

124

145

118

140

145

468

468

Bovera

10

-

62

11

Granadella

-

Granadella

Castelldans

27

27

23

22

30

109

109

Cervià de les Garrigues

15

17

11

12

17

45

56

Les Beses

11

14

13

13

14

59

59

El Cogul

11

14

13

13

14

59

59

La Quadra

-

1

-

1

-

12

-

L’Espluga Calva

63

66

74

60 (1)

66

141

241

Fulleda

25

32

19

20

32

155

155

La Granadella i Bovera

40

60

16

47

90

310

310

Granyena de les Garrigues

30

30

24

24

30

106

141

Juncosa

18

20

16

17

20

63

63

Juneda

60

63

53

54

63

234

234

Els Omellons

25

26

27

22

26

126

126

La Pobla de Cérvoles

30

31

26

22

31

98

98

La Pobleta de la Granadella

12

Granadella

Granadella

Granadella

Granadella

Granadella

Granadella

Puiggròs

13

19

10

13

19

64

64

El Soleràs

14

17

11

13

17

37

57

Tarrés

21

26

16

18

26

70

79

Els Torms

5

11

8

7

11

38

38

Torregrossa

35

36

26

28

39

116

116

El vilosell

40

46

31

33

46

97

130

Vinaixa

27

36

45

28

36

142

142

TOTALS

836

920

925

(790)

961

3,261

3,506


(1) Al repartiment d’armes de 1720 l’Espluga Calba figura amb 64 cases.

A part el desestimat recompte de cases de 1718, hi ha un ascens continuat a cada un dels altres patrons censals, però, o bé a la llista de 1716 o bé a la de 1719, sembla haver-hi un error a les centenes de la xifra atribuïda a l’Espluga Calba, puix que amb el mateix número de cases, un cens posa 141 persones i l’altre 241 habitants. També sembra haver-hi confusió entre un 3 i un 5 a les desenes de l’estimació de persones i habitants del Soleràs. Al cens de 1717 l’Albi sembla sobreestimat.CENS DEL COMTE DE FLORIDABLANCA 1787


PUEBLO DE CASTELLDANS

Parroquia del mismo Pueblo, y es única

Corregimiento de LleidaSOLTEROS

CASADOS

VIUDOS

TOTAL

EDADES


Varones

hembras

Varones

hembras

Varones

hembras

Hasta 7 años

53

68

-

-

-

-

121

De 7 a 16

54

48

-

-

-

-

102

De 16 a 25

40

42

1

2

-

-

85

De 25 a 40

7

-

32

32

1

2

74

De 40 a 50

-

1

33

33

6

10

83

De 50 arriba

5

7

13

13

5

7

50

Total

159

166

79

80

12

19

515

Total de estados

325

159

31


Total general

515