TORNAR

Liber baptisatorum Anno 1737 in oppio Assinorum Castri

Jaseptura” per me Joannes Petrus Fortaner vicarious

Ramon Pere Bernaus: Dia tretse de Gene de mil set cents trenta set: en Las Fonts Baptismals de la Porroquial Iglesia de Sta. Maria de la Assumpció de la vial de Castell de ases, Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortané Pons; y vicari de la dita Parroquia: foch Batejat segons Ritu de Ntra. Sta. Mare la Iglesia, y disposició del S.C.T. Ramon Pere Bernaus fill llegitim y natural de Andreu Bernaus y de Franciscsa Bernaus conyuges tots de Castelldeases, foren padrins Pere Costafreda fadri Pages; y Maria Queralt Donsellar.

Joseph, Pau, Pere, y Anton Riber: Dia devuyt de Jane de mil setsens trenta y set, En las Fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria de la Assumpta de la vila de Castell de ases, Bisbat de Leýda per mi Ramon Ribes preveré Bet. de la Ceu de Leýda á llicencia del Rn. Joan Fortane prevere y vicari de la sobredita fonch Batejat segon Ritu ý disposició del S.C.T. Joseph, Pau, Anton, Pere, Riber fill llegitim y natural de Joseph Riber ý de Esperansa Riber y Freýxinet conýuges tots de Castell de Ases, foren Padrins Pau Ribes Pages de Castell de Ases ý Maria Freýxinet doncella filla de Aspa y Aprobada de la Doctrina Cristiana.

Maria Magdalena y Agueda Casanoves: Dia 6 de Febre de mil set cents trenta set en las Fonts Baptismals de la Parroquia Iglesia de Santa Maria de la Assumpció de la vila de Castell de Ans; Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane preveré y vicari en dita Parroquia, fonch Batejada segons ritu de Nostra santa Mare la Iglesia ý disposició del S.C.T. a Maria Magdalena Agueda filla llegitma y natural de Gabriel Casanoves mestre fadri y Teresa Casanoves conyuges habitants en Castell de Ans foren fadrins Jacinto Bodet mestre de cases y Maria Corcó. Morí dia 12 desembre 1749

Isabel Agueda Nógues: Dia set de Febrer de mil set cents trenta set en las fonts Baptismals de la Porroquial Iglesia de Sta. Maria de la Assumpta de la vila de Castell de Ans Bisbat de Lleida per mi Joan Fortane preveré y Vicari en dita Parroquia foch Batejat Isabel agueda Nogue filla llegitima de March Nogue, y de Agnes Nogue conyuges segons ritu de Ntra. Sra. Mare la Iglesia y dispossició del S.C.T. foren Padrins Joan Ribelles y Isabel Saltó tots Pagesos de Castellde Ans.

Francisco Baptista Barbera: Dia tretze de Febrer de mil set cents trenta set en las Baptismals de la Porriquial Iglesia de Sta. Maria de la asumpció de la vila de Castell de Ases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortanes Prevere y vicari en dita Parroquia fonch Batejat segons ritu de Nta. Sta. Mare Iglesia; y dispossició del S.C.T. Francisco, y Baptista Barbera y Vives fill llegitim y natural de Francisco Barbera y Maria Barbera y Vives conyuges de dit poble de Castelldeases foren Oadarin Joseph Vidal pages de la Granadella; y Pasrina Ursola Vives Donsella.

Josep Puigvert: En Castell de Ases Bisbat de Lleyda als 4 de Mars del Any 1737 Nasque un fill de Francisco Puigvert, y de Rosa Puigvert conyuges fou batejat en casa per Gabriel Cases Noves mestre farre de dita vila luego que Nasque per lo perill de Mort que amenasava aixi a la criatura com a la Mare. Segons relacio dels assistents y averne interrogat y examinat al dit Gabriel del mode y forma: Administrat dit Sacrament se encontra la Victima de dita Administracio y averse donat lloch lo (sempo) y recolsada la criatura fonch portada a la Iglesia y se llegiren los exorcismes y demes Ceremonies segons mana lo Ritual, y asistiren per Padrins (in chatiotismo) Jacinto Bodet y Mariangela Bodet y se li posa per nom Joseph.

Rosa, Madalena, Liberata Mateu: Dia vint de Juliol de mil set centstrenta set en las Fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere y vicari en dia Parroquia fochs Batejada Segons ritu de Ntra. Sta. Mª Iglesia y dispossicio del S.C.T. a Rosa, Madalena, y Liberata Mateu filla llegitima, y natural de Maciá Mateu y de Madalena Mateu conyuges pagesos de dita vila, y foren Padrins Pere Valles y Rosa Farre.

Joan, Miquel, y Agusti Saltó: Dia vintinou de Agost de mil setcents trenta y set en les Fonts Baptismals de la Pararoquial Iglesia de Sta. Maria de la Assumpta de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Parroquia fochs Batejat Segons ritu de Ntra M Iglesia y dispossició del S.C.T. á Joan Miquel Agusti Saltó fill llegitim y natural de Joseph Saltó y de Isabel Saltó; y Ribelles conyuges pagesos de dita vila; foren Padrins Joan Ribelles fadri pages de Castell de Ases; Padrina Agna Maria Segarra y Saltó Pagesa de les Borges Blanques.

Pere y Joseph Bodet: Dia setse de Setembre de mil set cens trenta set en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la Vila de Castelldeasens Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Parroquia fonch Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y disposició del S.C.T. a Pere y Joseph Bodet fill llegitim y natural de Jacinto Bodet mestre de cases; y de Mariangela Bodet conjuges, foren Padrins Joseph Sabanoles mestre fuste fill de la torre de envarre abitant en Torre Grosa y Padrina Margarida Olivart pagesa de Juneda.

Maria Margarida i Francisca Borras: Dia setse de Setembre de mil set cens trenta set en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la Vila de Castelldeasens Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Parroquia fonch Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y disposició del S.C.T. a Maria Margarida y Francisca Borras filla llegitima y natural de Isidro Borras y de Antonia Borras y Vibes conjuges pagesos de Castell de Ases foren Padrins Joseph Mercadal Teixidó Padrina maria Vibes viuda de Castellde ases.

Maria y Francisca Sans: Maria Margarida i Francisca Borras: Dia vintí sinch de Octubre de mil set cens trenta set en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la Vila de Castelldeasens Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Parroquia fonch Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y disposició del S.C.T. a Maria Francisca Sans filla llegitima, y natural de Joan Sans; y de Rosa Sans conjuges Pagesos de la mateixa vila; Padrins designats per los Pares Joseph Sans; y Francisca Vernaus habitants en Castellde Ases.

(Tegla) y Madalena Vernaus: dia vintí sis del mes de Octubre de mil set cents trenta set després que Tegla Vernaus filla llegitima; y natural de Blasi Vernaus y de Chatarina Vernaus conjuges de Castell de Ases fonch Batejada en casa per mi Joan Fortaner prevre de la Parroquial Iglesia de sta Maria de la Assumpta de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, se li feren las demes cerimonies en la Iglesia, y foren Padrins in chathechismo et nen in Baptismos Miquel Ribe pages de Lleyda, Padrina Maria Domingo donsella filla de Cornudella.

Isabel y Maria Mora: Dia onse de Novembre de mil set cens trenta set en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la Vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fonch Batejada Isabel Maria Mora filla llegitima y natural de Jaume Mora y de Theresa Mora; y Triquells conjuges Pagesos de Catell de Ases foren Padrins Joseph Triquells pages de Juncosa y Padrina Isabel Garcia y Mora abitant en Sudanell.

Macia Jacinto y Pere Queralt: Dia quatre de Desembre de mil set cens trenta set en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció de la Vila de CastelldeAses Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fonch Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y disposició del S.C.T. a Macia, Jacinto y Pere Queralt fill llegitim; y natural de Francisco Queralt, y de Maria Queralt; y Gomes conjuges de Castellde Ases foren Padrins asignats Per los Pares Phelip Gomes; y Maria Gomes; y Pau. Mori dia 3 de (octubre) 1745

1738

Pere Joan Isidoro Ribe: Dia vint de Gener de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. a Pere Juan Isidoro Ribe fill llegitim y natural de Francisco Ribe; y de Madalena Ribe, y Gort conjuges de Castelldeases foren Padrins Pere Joan Gort pages del Lloch de Suñe. Padrina Theresa Soleda y Gort del referit lloch. Morí dia 9 agost 1744

Miquel francisco y Sebastia Ribe: Dia vint de Gener de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat Miquel Francisco, y Sebastia Ribe segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. fill llegitim y natural de Francisco Ribe; y de Madalena Ribe; y Gort conjuges pagesos de Castellde Ases fou Padri Miquel Gort fadrí de Suñe; y Padrina Agna Maria Salto donsella de Castellde Ases.

Francisco Mariano y Macia Roca: Dia vintiquatre de febrer de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare Iglesia, y dispossició del S.C.T. a Francisco Mariano, y Macia Roca fill llegitim; y natural de Joseph Roca, y de Antonia Roca conjuges de Castelldeases forent Padrins Francisco Nadal fadri; y Mariagna Ribes donsella tots de Castelldeases.

Madalena y Josepha Mateu: Dia vinti set de Febrer de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del Sagrat Concili Tridentino a Madalena Josepa Mateu filla llegitima; y natural de Joan Mateu y de Catarina Mateu conjuges de la vila de Castell de ases foren Padrins Joseph Grau abitant en lleyda y Madalena Mateu de Castell de ases.

Isabel Maria Paluart: Dia vinti tres de Mars de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la vila de Castell de Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. Isabel Maria Paluart filla llegitima y natural de Pere Paluart; y de Isabel Paluart y Miró conjuges de Castellde ases; foren Padrins Narcis Paluart del lloch de Berrós Bisbat de Urgell y Padrina Isabel Miró viuda.

Ramon Joan y Phelip Bonet: Dia vinti tres de Mars de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. Ramon Joan, y Phelip Bonet fill llegitim, y natural de Ramon Bonet; y de Mariangela Bonet y Gayá conjuges de Castelldeases foren Padrins Francisco Bonet, y Padrina Josepha Valles viuda.

Chatarina y Reymunda Bonet: Dia set tres de Abril de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. Chatarina Bonet, y Raymunda filla llegitima y natural de Francisco Bonet, y de Agueda Bonet; y Queralt conjuges de Castell de ases. Foren Padrins Ramon Bonet, y Padrina Maria Rosinach abitant en Juneda.

Antoni y Joseph Corcó: Dia vinti sinch de maig de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castell de Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat Antoni y Joseph Corco segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del Sagrant Concili Tridentino fill llegitim, y natural de Joseph Corcó; y de Theresa Corcó y Costafreda conjuges tots fills de Castell de ases foren Padrins Antoni Corcó fadrí, pages; y Padrina Mariagna Angles, y Costafreda donsella. Mori di 25 de setembre de 1745

Maria Antonia Valles: Dia dotse de Juny de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. Maria Antonia Valles filla llegitima; y natural de Joseph Valles foren Padrins Anton Masot pages de Aspa; y Maria (Prenafeta) habitan en Torregrossa. Mori 4 Abril 1745

Agna Maria Farres: Dia vinti sis de Agost de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la Vila de Castellde Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. Agna Maria, Serafina, y Teresa Farres filla llegitima y natural de Pere Farres; y de Agna Maria Farre; y Queralt conjuges abitans en Castelldeases asistiren per Padrins Andreu Queralt pages de la mateixa vila; y Josepa Soldevila abitanta en Lleyda.

Baltasar y Joan Ribelles: Dia diset de Novembre de mil set cens trenta vuit en las fons Baptismals de la Iglesia Parroquial de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del S.C.T. a Baltasar y Juan Ribelles fill llegitim y natural de Joan Ribelles; y de Rosa Ribelles y Marquet conjuges de Castell de ases Foren Padrins Joan Ribelles Pages de la mateixa vila y Padrina Mariagna Marquet de Puigvert. Morí dia 11 setembre 1741.

Pheliph, y Jacinto Gomes: Dia quatre de desembre de 1738 en las fons Baptismals de la Parroquial Iglesia de la vila de Castell de Ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane Prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia, y dispossició del Sagrant Concili Tridentino Pheliph Gomes fill llegitim; y natural de Pheliph Gomes; t de Madalena Gomes y Queralt conjuges de Castell de ases Padri fou Pheliph Gomez, y Padrina Maria Gomes tots de la mateixa vila.

1739

Maria Rosa Puigvert: Dia divuit de febrer de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció en la vila de Castell de ases Bisbat de lleyda per Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada Maria Rosa agna; y Paula Puigvert filla llegitima y natural de Francisco Puigvert; y de Rosa Puigvert; y Bodet conjuges de castell de ases Foren Padrins Joseph Bernaus; y Catarina Mora tots de Castell de ases.

Ambrosia, y Esperansa Corcó: Dia vintitres de mars de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció en la vila de Castell de ases Bisbat de lleyda per Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sra Mare la Iglesia; y disposició del S.C.T. Ambrosia y Esperansa Corcó filla llegitima y natural de Francisco Corcó, y de Mariagna Corcó, y Florensa conjuges de Castelldeases, foren Padrins Miquel Corcó fadri natural de dit Poble; Padrina Esperansa Guitart de la vila de Alfes.

Maria Madalena y Esperansa Ribe: Dia diset de Abril de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció en la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. a Maria Madalena; y Esperansa Ribe filla llegitima; y natural de Joseph Ribe; y de Esperansa Ribé y Freginet conjuges de Castelldeases; fou Padri lo Rt Ramon Ribe ab llicencia del Sr Bisbe de Lleyda Dn Gregorio Galindo; y Padrina Francisca Freginet de Aspa. Morí dia 13 de maig de 1743.

Josepha y Maria Farre: Dia vintidos de Abril de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció en la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. Josepha Maria, y (?) Farre filla llegitima y natural de Joseph Farre; y de Maria Farre conjuges de Castelldeases foren Padrins Sebastia Valles pages de Aspa; y Josepha Valles viuda.

Pere Joseph y Isidro Roca: Dia quinse de maig de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. Pere Joseph; y Isidro Roca fill llegitim; y natural de Joseph Roca; y Antonia Roca; y Nadal conjuges abitants en Castelldeases foren Padrins Joseph Ribes fadri; y Agnes Nogues; y Ribelles.

Pere Gabriel y Gregori Casanovas: Dia vinti sinch de Maig de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de la vila de castell de ases Bisbat de Lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. Pere Gabriel y Gregori Casanovas fill llegitim; y natural de Gabriel Casanovas; y de Teresa Casanovas, y Naves conjuges habitants en Castelldeases foren Padrins Pere Paluart; y Maria Ribelles.

Pere y Domingo Bodet: Dia sis de Juliol de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del Sagrant Concili Tridentino Pere y Domingo Bodet fill llegitim, y natural de Jacinto Bodet mestre de cases y de Mariangela Bodet conjuges de Castell de ases foren Padrins Gabriel Casasnovas; y Padrina Rosa Puigvert.

Geltrudes, Agnes y Martha Lluch: Dia vinti vuit de Juriol de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Asumpció en la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejada Geltrudes, Agnes, y Martha Lluch segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. filla llegitma, y natural de Miquel Lluch; y de Maria Lluch; y Nogué conjuges habitants en dit poblñe, foren Padrins March Nogue y Geltrudes Nogue donsella. Mori dia 3 de abril de 1745.

Francisco y Joan Matheu: Dia vinti nou de Juriol de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de Sta Maria de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat Francisco u Joan Matheu segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. fill llegitim y natural de Macia Matheu; y de Agna Maria Matheu y Saltó conjuges de Castelldeases; foren Padrins Francisco Ribe pages; y Catharina Mateu.

Francisco Isidro y Esteve Vernaus: Dia tres de Agost de 1739 en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en dita Iglesia fou Batejat segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. Francisco Isidro, y Esteve Vernaus fill llegitim, y natural de Andreu Vernaus y de Francisca Vernaus, y Costafreda conjuges de Castellde ases, asistiren per Padrins Francisco Costafreda fadrí pagés, y Padrina Mariangela Vernaus donsella.

Cecilia y Antonia Barbera: Dia deu de Stembre de mil set cents trenta nou en las fonts Baptismals de la Parroquial Iglesia de la vila de Castelldeases Bisbat de lleyda per mi Joan Fortane prevere, y vicari en la Santa Iglesia de dita vila fou Batejada segons ritu de Nostra Sta Mare la Iglesia; y dispossició del S.C.T. Cecilia y Antonia Barbera filla llegitima, y natural de Francesc Barbera, y de Maria Barbera, y Ribes conjuges de Castelldeases del mateis Bisbat, foren Padrins Isidro Borras pages del mencionat poble y Maria Angles de Aspa. Morí dia 21 de Agost de 1741.

Miquel y Francisco Ribelles: En la Iglesia Parroquia de Nostra Señora de la assumpcio la dia catorse del mes de Desembre del Any mil set cents trenta nou jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia Bisbat de Lleyda he Batejat un miño, que nasque dia tretse de dit mes, fill de Miquel Ribelles, y de Elena Ribelles y Costafreda llegitimament casats Parroquians desta Iglesia, naturals de Castelldeases; al qual se li posa per nom Miquel, y Francisco son Padri fou Joseph Duran fill de Joan Duran y Parroquia y natural de las Borjas Blanquas; al qual advertí lo Parentesco esperitual que avia contret; y la obligació que seria de enseñarli la Doctrina Crhistiana y Padrina Maria Miró filla de March Miró Serdá; y de maria Serda y Sans. Morí dia 20 de maig de 1743.

1740

Phelip Gomes: En la Iglesia Parroquia de Nostra Señora de la assumpcio la dia catorse del mes de Desembre del Any mil set cents coranta jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia en Castelldeases Bisbat de Lleyda he Batejat un miño, que nasque lo dia mencionat en dit mes, fill de Phelip Gomes menor , y de Madalena Gomes, y Queralt legitimament casats fills; y Parroquians de Castelldeases; se li posa per nom Phelip Jacinto, y Blasi son Padri fou Francisco Queralt fill de Jaume Queralt difunt y la Padrina Maria Queralt Gomes tots naturals de la mateixa Parroquia als quals advertí lo Parentesco esperitual que avian contret; y la obligació que tenian de enseñarli Doctrina Crhistiana. Mori dia 6 de juliol de 1743.

Francisco Joseph Ribe: En lo diset del mes de Febre de mil set cents coranta nasque un miño fill de Francisco Ribe; y de Madalena Ribe y Gort, llegitimament casats Parroquians desta Iglesia, naturals de Castelldeases; que al present havitan Bisbat de Lleyda, al qual per estar en eminent perill de la mort lo Batejá Isabel Miró y Fontanet filla de Joseph Fontanet; y de Agueda Fontanet, y Flix; y dia divuit de dit mes fou portat a la Iglesia lo Miño sobredit; y aventme informat del Baptisme administrat vas encontrar que era dubtos; y despres de aver fetas las sagradas ceremonias jo Joan Fornae vicari de Castelldeases lo vas Bateja Baix de condició; y se li posá per nom Francisco, Joseph son Padri fou Joseph Soreda fill de Sta Coloma de Queralt havitant en Suñe y Padrina Catharina Gort; y Flix filla de Llardacans, havitant en Sunye, y los vas advertí la obligació que tenian de educarlo en la Doctrina Christiana. Morí dia 9 setembre 1741.

Pere y Francisco Farran: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio lo dia vintiun del mes de febre del Any mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia en Castelldeases, y Bisbat de Lleyda Bategí un miño que nasque lo dia vint de dit mes fill de Francisco Farran; y de Mariagna Farran llegitimament casats Parroquians desta Iglesia; y naturals del mateix poble al qual fou posat per nom Pere y Francisco y son Padrí fou Pere Paluart fill de Llorens Paluart y de Francisca Paluart; y Padrina Madalena Farran donsella filla de Francisco Farran major; y de Rosa Farran; y Vellbe tots habitans en Castelldeases als quals advertí lo Parentesco spritual avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria Madalena Queralt: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio lo dia vintitres del mes de Abril del Any mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia en Castelldeases, y Bisbat de Lleyda Bategí un miñona que nasque lo dia vintidos de dit mes; y any filla de Francisco Queralt; y de Maria Queralt , y Gomes llegitimament casats naturals de dit poble a la qual fou posat per nom Maria Magdalena, son Padrí fou Phelip Gomes fill de Phelip Gomes major y Padrina Madalena Gomes; y Queralt los dos marit y muller, y fills de Castelldeases los advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Francisco y Joseph Paluart: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio lo dia vintitres de Setembre de mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de Castelldeases Bisbat de Lleyda he Batejat un miño que nasque lo dia vintidos de dit mes, y any fill de Pere Paluart; y de Isabel Paluart, y Miró llegitimament casats Parroquians; y naturals de la mateixa vila al qual se li posa per nom Francisco, y Joseph son Padrí fou Francisco Farran menor fill de Francisco Farran major; y Padrina Mariagna Farran, y miró marit y muller naturals del mateix poble examinats de Doctrina Christiana. Mori dia 12 de 1742.

Jaume Joan y Ramon Mora: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio en Castelldeasens Bisbat de Lleyda lo dia sinch de Octubre de mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat a un miño; que nasque lo dia tres de dit mes fill de Jaume Mora; y de Teresa Mora; y Triquell llegitimament casats parroquians desta Iglesia; y naturals del mateix poble al qual se li posá per nom Jaume Joan; y Ramon son Padrí fou Joan Caldero natural de la vila de Alfes fill de Jaume Calderó; y de Isabel Valderí, y Flix y la Padrina fou Maria Triquell filla de Martí Sole; y de maria Sole y Vicent Parroquiana de Gincosa als quals advertí lo Parentesco spiritual avian contret, y la oblegacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 23 de febrer de 1742.

Francisco Miro y March: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio en Castelldeases Bisbat de Lleyda. Dia vuit de Octubre de mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo mateix dia fill de Francisco Miró, y de Maria Miró, y Sans llegitimament casats Parroquians de esta Iglesia; y dit francisco natural de Castelldeases; y Maria de la vila del Cogul al qual posaren per nom Francisco y March son Padrí fou Marchs Cerdá fill de jaume Cerdá; y de Madalena Cerdá, parroquians del Cogul; y Padrina Isabel miró viuda filla de (-) li vas advertí lo parentesco speritual avian contret, y la oblegació que tenian de enseñarli la Doctrina christiana. Morí dia 16 de maig de 1743.

Pau Joseph y Lluys Bernaus: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia onse de Octubre de mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat a un miño; que nasque lo dia deu del mes mencionat fill de Blasi Bernaus y de Maria Bernaus; y Pons llegitimament casats naturals del mateix lloch al qual se li posa per nom Pau, Joseph; y Llys son Padrí fou Pau Vernaus fadrí fill de Fransesch Bernaus; y de Madalena Bernaus; y Ribe Padrina fou Gracia Ponts; y Planes donsella filla de Joseph Ponts; y de Dorothea Ponts; y Planes tots Parroquians desta Parroquia. Morí dia 31 d'octubre de 1741.

Maria Teresa Sants: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia onse de Desembre de mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada a una miñona que nasque lo dia deu de dit mes mencionat filla de Joan Sants; y de Rosa Sants, y Costafreda llegitimament casats Parroquians desta Iglesia; y natuals de la mateixa vila a la qual se li posa per nom Teresa; y Maria son Padrí fou Joseph Sants fill de Miquel Sans, y de Teresa Sants y Vibes, la Padrina Teresa Moragues y Vibes tots de Castelldeases. Morí dia 12 d'Agost de 1741.

Pere, Joseph y Jaume Valles: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia trenta del mes de Desembre del Any mil set cents coranta Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo dia vintinou de dit mes fill de Joseph Valles y de Teresa Valles, y Castellnou llegitimament casats Parroquians desta Iglesia natural de dita vila al qual se li posá per nom Pere, Joseph, y jaume son Padrí fou Pere Castellnou Parroquia y natural de Puigvert; Padrina Mariagna Corcó, y Florensa natural de Aspa y Parroquiana de Castelldeases als quals sels advertí lo parentesco spritual avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 14 de novembre de 1744.

1741

Antonia, y Margarida Corco: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de Castell de ases Bisbat de Lleyda lo dia nou del mes de Jane del Any mil set cents coranta, y un Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vuit de dit mes filla de Joseph Corcó y de Tersa Corcó; y Costafreda llegitimament casats naturals, y Parroquians de esta Parroquia a la qual se li posá per nopm Antonia, y Margarida son Padrí fou Simon angles fill de Francisco angles de Castelldeases; y Padrina Sperensa Corcó donsella Germana de la Pia (?) als quals sels advertí la oblegació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y lo parentesco avian contret. Morí dia 25 de Gener de 1742.

Joan Andreu y Pere Farres: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia trenta y un del mes de Jane del Any mil set cents corantaun Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia trenta de dit mes fill de Pere farres; y de agna Maria Farres, y Queralt llegitimament casats Parroquians de esta Parroquia al qual se li posa per nom Joan, Andreu; y Pere son Padrí fou Joan Matheu fill de Gabriel Matheu y de Rosa Matheu; y Padrina Maria Queralt; y Sole tots naturals de la mateixa Parroquia als quals sels advertí lo parentesco spritual avian contret; y la obligacio de enseñarli la doctrina christiana.

Francisco Andreu Sans: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia quatre de febre de mil set cents coranta un, Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia tres de dit mes fill de Francisco Sans; y Maria Sants, y Queralt llegitimament casats naturals; y Parroquians desta Parroquia al qual se li posa per nom Francisco, y Andreu: son Padrí fou Francesch Queralt fill de Jaume Queralt. La sua Padrina Teresa Moragues; y sans tots fills de la dita vila als quals sels advertí lo parentesco avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Margarida y Agnes Nogues: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vinti sis de Febre del Any mil set cents quoranta y un Jo Joan Fortane prebere, y vicari de dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia, filla de March Nogue, y de Agnes Nogue, y Ribelles llegitimament casats naturals, y Parroquians desta Parroquia a la qual se li posa per nom Margarida, y Agna. Son Padrí fou Joan Ribelles fill de Joan Ribelles; y Padrina Gestrude Nogue donsella tots naturals de Castelldeases; sels advertí lo Parentesco speritual avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Pere, Miquel y Anton Matheu: En lo dia onse del mes de Mars de mil set cents quoranta y un nasque un miñó fill de Macia Matheu, y de Agna Maria Matheu, y Saltó llegitimament casats Parroquians, y naturals de Castelldeases Bisbat de Lleyda; al qual per estar en eminent perill Bateja lo Reverent Joan Batista Segria Beneficiat de Ulldemolins en casa, y se supliren en esta Iglesia las demes Serimonies Sagrades que dispose lo Ritual Romá; y en lo dia dotse de dit mes fou portat lo miño sobredit al qual jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia vas supli las sagradas Seremonias; y preses que maná lo ritual y li vas posa per nom Pere, Miquel, y Anton; y asistiren per Padrins Miquel Ribe pages natural de dita vila; y Padrina Margarida Valles filla de la Parroquia solament per enseñarli la doctrina christiana.

Maria Teresa Bonet: En lo dia dinou del mes de abril de mil set cents quoranta y un nasque una miñona filla de Francisco Bonet, y de Agueda Bonet; y Queralt llegitimament casats naturals de Castelldeases Bisbat de Lleyda la qual se Batejá dit dia en la Iglesia Parroquial de Castelldeases per mi Joan Fortane presbitero, y vicari en dita Iglesia, y se li posa per nom Maria; y Teresa. Son Padrí fou Miquel Olomi pages de la vila de Artesa de Lleyda fill de Blasi Olomi, Padrina Maria Sans; y Queralt de la mateixa vila las quals sels advertí lo Parentesco spritual avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Josepa y Catharina Sangra: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vint del mes de Abril del Any mil set cents quoranta un Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia vint del dit mes filla de Salvado Sangra y de angracia Sangrá; y Querol llegitimament casats habitans en Castelldeases, y naturals de la Serra de Ponts; a la qual se li poá per nom Josepa Valles naturals de Castelldeases, y sels advertí lo Parentesco que avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 23 de Gener de 1742.

Joseph, Joan, y Secundo Vilella: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia tretse del mes de Mayg de mil set cents coranta y un Jo Joan Fortane vicari de la mateixa Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia dotse de dit mes fill de jaume Vilella; y de Mariangela Vilella; y Bernaus llegitimament casats naturals de la dita vila al qual se li posá per nom Joseph, Joan; y Secundo. Son Padrí fou Joseph Vernaus pages, y fill de Castelldeases; y Padrina Catherina Matheu y Argelaga tots de la mateixa vila; y sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Pere Segura March y Eleuteri: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vinti sis de Maig de mil set cents coranta un Jo Joan Fortane vicari de la mateixa Iglesia, he Batejat un miñó que nasque en lo dit dia, y mes fill de Miquel Segura; y de Maria Segura; y Nogue llegitimament casats naturals, y Parroquians de dita vila, al qual se li posá per nom Pere, March, y Eleutery. Son Padrí fou Pere Costafreda fadrí pages fill de Castelldeases y Padrina Agnes Nogue; y Ribelles natural de dita vila, y sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Antonia, Maria y Francisca Casanoves: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia catorse de Juny de mil set cents quorantaun Jo Joan Fortane vicari de la mateixa Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia tretse de dit mes, y Any filla de Gabriel Casanoves mestre farre en dita vila; y de Teresa Casanoves, y Estarages llegitimament casats habitants en Castelldeases, a la qual se li posá per nom Antonia, Maria, y Francisca. Son Padrí fou Isidro Borras natural de la mateixa Parroquia y Padrina Antonia Roca, y Nadal filla de las Borjas, y Parroquiana nostra sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio de enseñarli la doctrina Christiana.

Joseph Andreu Farre: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vintiset de Juny de mil set cents quoranta y un Jo Joan Fortane vicari de la dita Iglesia. Vas Batejá un miño que nasqué lo dia vintisis de dit mes, y Any fill de Joseph Farre, y de Maria Farre; y Farre llegitimament casats pagesos naturals de Castelldeases al qual se li posá per nom Joseph; y Andreu. Son Padrí fou Joseph Ribelles, y Padrina Maria Vernaus, y Molne tots parroquians, y naturals de la mateixa Parroquia, y sels advertí la obligacio que tenian de educarlo, y enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 19 de setembre de 1741.

Macia, Llorens y Esteve Matheu: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia tres de Agost de mil set cents corantaun Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejada un miño que nasque lo dia dos de dit mes, y Any fill de Joan Matheu, y de Catharina Matheu, y Argelaga llegitimament casats pages y naturals de Castelldeases, al qual se li posá per nom Macia Llorens y Esteve. Son Padrí fou Macia Matheu natural de Castelldeases y Padrina Maria Rovira, y Solsona filla de Gaspar Solsona, y de Maria Solsona y Argelaga de la vila de Puigvert y sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y lo Parentesco avian contret.

Isabel, Josepa y Maria Ribelles: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpció de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia deu de Setembre de mil set cents coranta, y un Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia nou de dit mes, y any filla de Joan Ribelles menor y de Rosa Ribelles, y March llegitimament casats Pagesos naturals de Castelldeases a la qual se li posa per nom Isabel Josepa, y Maria. Son Padrí fou Joseph March Pages de Puigvert fill de Baltesa March y de Maria Agna March y Padrina Isabel Saltó, y Ribelles natural, y Parroquiana de Castelldeases, y sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana, y lo Parentesco spritual avian contret.

Pere Miquel Bodet: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vuit de Octubre de mil set cents corantaun Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada un miñó que nasque lo dia set de dit mes y Any, fill de Pere Anton Bodet, y de Geltrudis Bodet, y (Nogues) llegitimament casats Pagesos natural de Castelldeases; al qual se li posá per nom Pere Miquel, y Jaume. Son Padrí fou Miquel Nogue; y Padrina Mariangela Vilella; y Vernaus tots del mateix poble als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 16 d'octubre de 1741.

Madalena, Cecilia Barberá: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vinti set de Desembre de mil set cents quoranta y un Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vinti sinch de dit mes; y Any, filla de Francisco Barberá; y de Maria barberá, y Vibes llegitimament casats pagesos y Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Madalena Cecilia. Son Padrí fou Gregori Piñol natural de Gincosa havitan enla Pobla de la Granadella, y padrina Cecilia Piñol filla de la Pobla de la Granadella, als quals sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 12 de febrer de 1742.

1742

Rosa y Josepa Vernaus: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia sis de Jane de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia sinch de dit mes; y Any, filla de Blasi Vernaus y de Maria Vernaus, i Pons llegitimament casats Pagesos y Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Rossa y Josepa. Son Padrí fou Joseph Sans fill de Miquel Sants; y Rosa Sants als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí dia 9 de Gener de 1743.

Mariagna Madalena y Maria Ribe: En la Iglesia Parroquial de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia set de jane de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia filla de Francisco Ribe, y de Madalena Ribe; y Gort llegitimament casats Pagesos, y Parroquians de dit poble; a la qual se li posá per nom Mariagna, Madalena y Maria. Son Padrí fou Macia Mateu natural de Castelldeases, y Padrina Mariona Gort, y miret habitant en Suñé als quals sels advertí la obligació de enseñarli la doctrina Christiana. Morí dia 25 de juny de 1742.

Pau, Francisco y Ildefonso Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vint tres de Jane de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia vinti dos del mateix mes; y Any fill de Francisco Corco, y de Mariagna Corco; y Florensa lligitimament casats Pagesos naturals, y Parroquians de dit Poble al qual se li posá per nopm Pau, Francisco, y Ildefonso. Son Padrí fou Pau Valles fadrí; y Padrina Theresa Corco, y Costafreda tots de Castelldeases als quals sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio de ensenyarli la doctrina.

Pau Joseph y Pere Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda lo dia vint sinch de Jane de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia vinti quatre de dit mes; y Any fill de Pau Vernaus; y Angracia Vernaus; y Pons llegitimament casats Pagesos naturals; y Parroquians de Castell de ases al qual se li posá per nom Pau Joseph, y Pere. Son Padrí fou Joseph Ponts fill de Joan Ponts natural de Altet; y habitant en Castelldeases; y Padrina Madalena Vernaus y Ribe de la mateixa vila, sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Pere, Joseph y Joachim Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda lo dia vint de mars de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo mateix dia fill de Jacinto Bodet; y de Mariangela Bodet; y Naves llegitimament casats Pagesos naturals; y Parroquians de Castelldeases al qual se li posá per nom Pere, Joseph; y Joachim. Son Padrí fou Pere Anton Bodet y Padrina Maria Ribelles y Pensoda tots naturals de la mateixa vila. Sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí dia 23 de Juny de 1743.

Francisco, y Joseph Morgó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda dia vint quatre de Mayg de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo mateix dia fill de jaume Morgó, y de Isabel morgó, y Castell habitans en Castelldeaases; y oriundos; y Parroquians del Poble de Romadriu Bisbat de Urgell llegitimament casats. Al qual se li posá per nom Francisco, Joseph, y Pasqual. Son Padrí fou Francisco Queralt pages; y Esperansa Ribe, y Freginet tots Parroquians de Castelldeases als quals sels advertí lo parentesco avian contret; y la obligació tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Joseph Anton Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda. Dia trenta un de Maig de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat un minyo; que nasque lo dia trenta de dit mes; y Any fill de de Anton Corcó, y de Maria Corcó, y Angles llegitimament casats oriundos, u Parroquians de Castelldeases al qual se li posá per nom Joseph Anton. Son Padrí fou Joseph Angles, y Padrina Agueda Corcó tots del mateix poble als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Antonia, Cecilia Roca: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda. Dia sis de Juny de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada a una miñona; que nasqué lo mateix dia; de dit mes y Any filla de Joseph Roca, y de Antonia Roca y Nadal lligitimament casats Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Antonia, y Cecilia. Son Padrí fou Joseph Anton Roca germa de la Bateyada; y sa Padrina Cecilia Ribes y Ribe sels advertí las obligacions que tenian.

Francisca Maria Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vintinou setembre de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia vuit de dit mes y Any filla de Pere Paluart; y de Isabel Paluart y Miró llegitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per nom Francisca, Maria, y (Thecla). Son padrí fou Francisco Fon fadrí espardeñe de lleyda fill de Batista Fon, y oriundo de Castelldeases, y Padrina Maria Miró, y Cerdá de la mateixa vila; y sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana y lo Parentesco avian contret.

Theresa, Mariangela y Llucia Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia divuit del mes de octubre de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada a una miñona; que nasque lo dia diset de dit mes y Any filla de Joseph Farre y de Maria Farre, y Farre llegitimaments casats Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per nom Theresa, Mariangela y Llucia y Joseph Reig pages del poble (Destermps) esta be aseñalat per padrí, y Francisco Barbera com a procurador del dit Reig assestí; y la Padrina fou Mariangela Mercadal, y Borras de Castelldeases sels advertí lo Parentesco avian contret la padrina; y lo Principal, o poderiant, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina christiana. Morí dia 24 de (?) 1745.

Joseph, y Francisco Corcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vintiquatre del mes de Octubre de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia vinti tres de dit mes y Any fill de Joseph Corcó; y de Theresa Corcó; y Costafreda llegitimament casats fills de Castelldeases al qual se li posá per nom Joseph, Francisco; y Rafel. Son Padrí fou Joseph Sants fill de Miquel Sants de la mateixa vila; y la Padrina fou Mariagna Corcó; y Florensa Parriquiana de la mateixa Iglesia, sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria Theresa y Esperança Sans: En la Parrochial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Assens Bisbat de Lleyda, dia divuit del mes de Desembre de mil set cents quoranta dos Jo Joan Fortane vicari de la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque dia diset de dit mes y Any filla de Joseph Sants t de Rosa Sants; y Ribe llegitimament casats naturals y Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Maria Theresa Esperança. Son Padrí fou Francisco Ribe fill de Miquel Ribe y de Agna Maria Ribe; y Costafreda. La Padrina fou Theresa Moragues Sans tots de castelldases sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina. Mori dia 3 d'abril de 1745.

Any 1743

Maria Antonia Ribelles: En la Parrochial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia tres del mes de Jane de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia dos de dit mes y Any filla de Francisco Ribelles, y de Maria Ribelles menor; y Torrent llegitimament casats naturals, y Parroquians de Castelldeases. A la qual se li posá per nom Maria Antonia son Padrí fou Joseph Ribelles y la sua Padrina Maria Major Ribelles, avis de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Mariangela Bonet: En la Parrochial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vinti tres del mes de Gene de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari de la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia vinti dos de dit mes, y Any filla de Ramon Bonet, y de Mariangela Bonet y gaya naturals del dit poble, a la qual se li posá per nom Mariangela. Son Padrí fou Joseph Sans fill de Miquel Sanrs, y de Maria Sants, de Castelldeases y la sua Padrina fou Mariangela Ribes y Font filla de (Manel) Font, y de Madalena Fon de la ciutat de Lleyda, sels advertí lo Parentes que avian contret y la obligacio de enseñarli la Doctrina Christiana.

En lo dia vintiquatre del mes de gene de mil set cents quoaranta tres nasqué un minyó fill de Joseph Españoll; y de Raymunda Españoll y Solanes llegitimament casats Parroquians de Castelldeases y naturals de Perafort del Camp de Tarragona, y luego fou batejat en casa per Joseph Ribe pages fill de Pau Ribe, y de Catharina Ribe tots de Castelldeases segons la relacio que dit Joseph Ribe me ha feta a mi Joan Fortane vicari y ha mort despres.

Maria Francisca y Madalena Español: En lo dia vintiquatre del mes de gene de mil set cents quoaranta tres nasqué un minyó fill de Joseph Español; y de Raymunda Español y Solanes Parroquians de Castelldeases y naturals de Bel lloch de Perafort del Camp de Tarragona llegitimament casats, a la qual per estart en eminent perill de morir bateja en casa Felip Gomes fill de Phelip Gomes, y de Maria Gomes segons la relacio que ell me ha fet, y en lo mateix dia del dit mes, y Any fou portada a la Iglesia la miñona referida a la qual jo Joan Fortane vicari he suplit las Sagradas Ceremonias, y Preces que mana lo Ritual Romá, y li he posat per nom Maria Francisca Madalena. Morí setembre de 1746.

Jaume, y Pau Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeasses Bisbat de Lleyda, dia trenta, y un del mes de Gene de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat una miñó; que nasqué lo dia trenta de dit mes, y Any fill de Jaume Mora, y de Theresa Mora; y Triquell lleitimament casats naturals y Parroquians de Castell de ases al qual se li posá per nom Jaume, y Pau. Son Padrí fou Joseph Mora fill de Bruno Mora, y de Margarida Mora y Miró difunts del mateix poble, y sa Padrina fou Agueda Bonet y Queralt als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí dia 14 de setembre de 1746.

Josepa y Rosa Sangrá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia trenta y un del mes de Gene de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Parroquial Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo mateix dia de dit mes i Any filla de Salvadó Sangrá, y de Angacia Sangrá; y Queralt lligitimament casats habitants en dit poble, y natuals de la Serra de Ponts a la qual se li posá per nom Josepha, Rosa. Son Padrí fou Joseph Angles pages fill de Joseph Angles, y de Isabel angles, y Modol; y sa Padrina fou Rosa Farran tots de la mateixa vila las quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligació tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Maria Theresa Pau: En lo dia dia tres del mes de febre del Any mil set cents quorantatres nasque una miñona filla de Joseph Pau, y de Agueda Pau, y Bosch Parroquians y naturals de Castelldeases Bisbat de Lleyda llegitimamanet casats a la qual per estar en eminent perill de la mort Batejá en casa Phelip Gomes major fill de Felip Gomes; y de Maria Gomes segons la relacio que ell me ha feta en lo mateix dia de dit mes; y Any fou portada a la Iglesia a la qual jo Joan Fortane vicari he suplit las sagradas seremonias y preses que marca lo Ritual Romá y li he posat per nom Maria Theresa y son Padrí fou Pheliph Gomes menor fill de Felip Gomes major natural de Castelldeases y Padrina fou Teresa Bosch, y Santis Parroquiana de Puigvert.

Thecla, y Madalena Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia devuit del mes de Febre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia diset del mateix mes, y Any filla de Pere Anton Bodet; y de Geltrudes Bodet; y Nogué llegitimament casats naturals, y Parroquians del mateix Poble a la qual se li posá per nom Tecla Madalena, y Sabastiana. Son Padrí fou Jacinto Bodet mestre de cases fill de Pere Bodet y de Maria Bodet, y Vernaus; y sa Padrina Madalena Nogues y (Bepiona) tots de Castelldeases als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 24 juliol 1744.

Madalena, y Maria Teresa Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vintiun del mes de Febre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Parroquia he Batejada una miñona; que nasque lo dia dinou de dit mes, y Any filla de Felip Gomes menor, y de Madalena Gomes, y Queralt llegitimament casats naturals y Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Madalena y Maria Teresa. Son Padrí fou Gaspar Godia pages fill de Jaume Godia, y de Francisca Godi; y sa Padrina Maria Guitart, y Dolset filla de Francisco Dolset; y de Josepa Dolset tots de la vila de Alcarras del mateix Bisbat als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de ensenyarli la Doctrina Christiana.

Maria Teresa Valles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, dia tretse del mes de Abril de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo mateix dia del dit mes, y Any filla de Joseph Valles, y de Teresa Valles, y Castellnou llegitimament casats naturals, Parroquians de Castell de ases a la qual se li posá per nom Maria Teresa. Son Padrí fou Francisco Corcó fill de Joseph Corcó y Agueda Corcó y Saltó difunts, del mateix Poble; y Padrina Josepa Valles yaya de dita criatura sels advertí lo Parentesco avina contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 14 abril 1743.

Andreu, y Miquel Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, dia quinse del mes de Abril de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada un miñó; que nasque lo dia catorse de dit mes, y Any fill de Andreu Vernaus, y de FranciscaVernaus, y Costafreda llegitimament casats naturals, y Parroquians de Castelldeases al qual se li posá per nom Andreu, y Miquel. Son Padrí fou Joseph Sants, y la sua Padrina Rosa Sants marit, y mulle pagesos del mateix poble sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Joseph, y Francisco Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de asses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Abril de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia dinou de dit mes, y Any fill de Francisco Miró, y de Maria Miró, y Cerdá llegitimament casats naturals, y Parroquians de Castelldeasses al qual se li posá per nom Joseph, y Francisco. Son Padrí fou Joseph Mercadal teixidor de dit Poble; y la sua Padrina Mariagna Miró tots naturals y Parroquians de Castelldeasses sels advertí lo Parentesco avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 31 de mars de 1745.

Esperansa y Madalena Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de asses Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Mayg de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia sinch de dit mes, y Any filla de Francisca Ribe, y de Madalena Ribe, y Gort llegitimament casats naturals, y Parroquians de Castell de asses a la qual se li posá per nom Esperansa, y Madalena. Son Padrí fou Pere Valles fill de Joseph Valles difunt, y de Josepa Valles, vuy vivint de la mateixa vila, y la sua Padrina fou Esperansa Amoros, y Vella filla de Salvador Vella y de Maria Vella habitant en Aspa sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligació que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Maria Rosa Costafreda, y Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de asses Bisbat de Lleyda, dia diset del mes de Maig de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo mateix dia filla de Pere Costafreda, y de Madalena Costafreda, y Farran llegitimament casats Parroquians de Castelldeasses a la qual se li possá per nom Maria Rosa. Son Padrí fou Francisco Farran fill de Francisco farran, y de Francisca farran, y la sua Padrina Rosa Farran y Vallve filla de Joan Vallve, y de Angela Vallve avis de dita criatura y Parroquians de la mencionada Parroquia als quals sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Joseph, y Francisco Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia primer del mes de Juny de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejat una miño; que nasque lo dia ultim del mes de Maig proxim passat fill de Joseph Angles menor; y de Antonia Angles, y Angles llegitimament casats Parroquians de dita Parroquia al qual se li posá per nom Joseph Francisco, y Anton. Son Padri fouFrancisco Angles fill de Joseph Angles; y de Isabel Angles, y Segriá pagessos de Ulldemolins, y sa Padrina fou Maria angles, y Miret Parroquiana de Castell de asses sels advertí la obligacio, que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Rita y Madalena Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia onse del mes de Juriol de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia deu de dit mes, y Any filla de Joseph Ribe, y de Esperança Ribe y Freginet llegitimament casats Parroquians de dita Iglesia a la qual se li posá per nom Rita y Madalena. Son Padrí fou Joseph Segura fill de Aleix Segura y de Maria Segura, y Guiu tots de la vila de Grañena del mateix Bisbat, y la sua Padrina fou Madalena Tarragó y Ribe tia de la Batejada als quals sels advertí la obligacio que serian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 27 mars 1749.

Rosa, y Maria Barberá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de asses Bisbat de Lleyda, dia trenta de Setembre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Iglesia he Batejada una miñona; que nasque dia vintinou de dit mes, y Any filla de Francisco Barberá; y de Maria barberá y Vives llegitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per nom Rosa, y Maria. Son Padrí fou Domingo Enrrich pages de Lleyda de la Parroquia de Santa Madalena fill de Domingo Enrrich; y de Catharina Enrrich; y Pujal, y la sua Padrina fou Rosa sans; y Ribe filla de Miquel Ribe; y Agna Maria Ribe als quals sels advertí lo Parentesco avin contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 10 agost 1749.

Miquel Macia, y Andreu Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia setse de Novembre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó; que nasque lo mateix dia fill de Gabriel Casanoves, y Teresa Casanoves, y Naves llegitimament casats Parroquians de dita Parroquia al qual se li posá per nom Miquel Macia y Andreu. Son Padrí fou Joseph Sans del mateix poble; y sa Padrina Maria Queralt y Gomes filla de Phelip Gomes, y de Maria Gomes, y Pau sels advertí la obligacio que tenian, lo parentesco avian contret.

Blasi Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Novembre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó; que nasque lo dia dinou del dit mes, y Any fill de Pau Vernaus, y de Engracia Vernaus, y Ponts llegitimament casats naturals del mateix poble al qual se li posá per nom Blasi, Anton, y Pere. Son Padrí fou Blasi Vernaus oncle del Batejat; y sa Padrina fou Llucia Pons tia de aquell sels advertí la obligacio que tenian.

Mariangela y Josepa Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeasses Bisbat de Lleyda, dia vinti sinch del mes de Novembre del Any mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en la mateixa Parroquia he Batejada una miñona; que nasque dia vinti quatre del mateix mes, y Any filla de Blasi Vernaus y de Maria Vernaus; y Ponts llegitimament casats Parroquians de la dita Parroquia a la qual se li posá per nom Mariangela Josepa; y Catharina. Son Padrí fou Joseph Pons avi de la Batejada; y la Padrina Mariangela Ribe, y Font filla de Manuel Font, y Madalena Font tots de la ciutat de Lleyda sel advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Joseph Francisco y Nicolau Lluch: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de asses Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Desembre de mil set cents quoranta tres Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejat un miñó que nasque lo dia sinch del mateix mes, y Any fill de Miquel Lluch, y de Maria Lluch; y Nogué llegitimament casats Parroquians de Castell de asses al qual se li posá per nom Joseph Francisco, y Nicolau. Son Padrí fou macia Sales pages de Puigvert fill de Joseph Sales y de Margarida Sales y Solé Parroquians de Blancafort Padrina Elena Castelló, y Coyt filla de Joseph Coyt, y de Madalena Coyt de la Granja sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenian de educarlo. Morí dos de mars de 1749.

1744

Maria Teresa Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia deu del mes de febre de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia filla de Jacinto Bodet, y de mariangela Bodet y Naves Parroquians de Castelldeasses a la qual se li posá per nom maria Theresa. Son Padrí fou Joseph Roca pages y la Padrina Teresa Corco donsella tots del mateix poble sels advertí lo parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Maria Teresa Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia primer del mes de Mars de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo mateix dia filla de Francisco Sants, y de Maria Sans y Queralt llegitimament casats fills y Parroquians del mateix poble a la qual se li posá per nom Maria Teresa. Son Padrí fou Joseph Sants, y Padrina Maria Queralt, y Viñes viuda oncles de la batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñar la doctrina Christiana.

Maria Teresa Vilella: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeasses Bisbat de Lleyda, dia tretse de Mars de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque dia catorse de dit mes, y Any filla de Jaume Vilella; y de Mariangela Vilella; y Vernaus Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per nom Maria Teresa; y Mariagna. Son Pasdsrí fou Francesch Queralt, y sa Padrina Teresa Gaya; y Queralt tots fills de Castelldeases sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina. Morí 13 abril de 1749.

Maria Francisca Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de ases Bisbat de Lleyda, dia vinti sis del mes de Mars de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué dia vinti tres de dit mes, y Any filla de Joan Ribelles, y Rosa Ribelles; y March llegitimament casats Parroquians de la mateixa Iglesia a la qual se li posá per nom Maria, Francisca. Son Padrí fou Francisco March fadrí de Puigvert; y Padrina Agnes Nogue y Ribelles oncle, y tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenia de ensenyarli doctrina Christiana.

Joseph y Gaspar Saltó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeasses Bisbat de Lleyda, dia vuit del mes de Abril de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia mateix fill de joseph Saltó; y de Isabel Saltó, y Ribelles llegitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia al qual se li posá per nom Joseph, y Gaspar. Son padrí fou Joseph Ribelles fadrí oncle del Batejat; y la sua Padrina Agna Maria Mirot, y Angles tots fills de Castelldeases als quals sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli los rudiments de la fe.

Anton, Joseph Puig Redon: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintiun de Abril de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo mateix dia fill de Anton Puig Redon, y de Antonia Puig Redon; y Bura llegitimament casats oriundos de Pons; y habitants en Castelldeases al qual se li posa per nom Anton, y Joseph. Son Padrí fou Joseph sans y la sua Padrina Rosa Sans; y Ribe marit, y mulle tos de Castelldeases sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio que tenien de enseñarli la doctrina Christiana. Mori 3 de maig de 1744.

Felip Anton Matheu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia dinou de Maig de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo mateix dia fill Macia Matheu, y de Agna Maria Matheu, y Saltó llegitimament casats naturals del mateix Poble al qual se li posá per nom Felip y Anton. Son Padrí fou Felip Gomes menor fill de Felip Gomes, y de Maria Gomes, y Pau; y la sua Padrina fou Rosa Sans, y Ribe tots de CastelldeAses als quals sels advertí lo Parentesco avian contret; y la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Francisco y Gaspar Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia primer de Juny de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia ultim de maig del referit Any fill de Francisco Queralt, y de Maria Queralt, y Gomes llegitimament casats naturals, y Parroquians del mateix poble al qual se li posá per nom Francisco; y Gaspa. Son Padrí fou Macia Matheu pages de Castell de Asses y la sua Padrina Maria Godia, y Queralt filla de Castell de Asses habitan en lo Carras (Alcarras ?) als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 15 de novembre de 1745.

Maria Teresa y Paula Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia segon de juriol de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia filla de Joan Sans, y de Rosa Sans, y Costafreda llegitimament casats oriundos, y Parroquians de Castelldeases de la qual se li posá per nom Maria Teresa, y Paula. Son Padrí fou Francisco Sans, y la sua Padrina Rosa Sans oncles de la Batejada sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Joseph y Miquel Nogué: En lo dia vintiun del mes de juriol de mil set cents quoranta quatre nasqué un fill de march Nogue, y de Agnes Nogue, y Ribelles llegitimament casats al qual per estar en eminent perill de Morir lo Batejá en casa Isabel Miró, y Fontanet ab totas las circunstancias degudas segons dita Isabel me ha feta relacio que assistia per Madrina, y en lo mateix dia fou portat dit miñó a la Iglesia al qual lo Joan Fortane vicari de Castelldeases he suplit las sagradas Seremonias y Preses que mana lo ritual romano, y se li posá per nom Joseph, y Miquel foren Padrins non in Baptismo sed, y cathequismo Joseph Ribelles fadrí, y Maria Lluch, y Nogué tios de dit Batejat y tots naturals, y parroquians de Castelldeases.

Pere, y Francisco Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia sis de Agost de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó; que nasque lo dia sinc de dit mes, y Any fill de Pere Paluart, y de Isabel Paluart y Miró llegitimament casats Parroquians de Castelldeases al qual se li posá per nom Pere, y Francisco. Son Padrí fou Francisco Queralt, y la sua Padrina Maria Quealt, y Gomes natural de Castelldeases sels advertí la oligacio que tenian de enseñarli la doctrina; y lo Parentesco spritual avian contret ab lo Batejat. Morí 19 gener de 1747.

Ursula Mariangela y Cecilia Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del poble de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vintidos del mes de Novembre de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en ldita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vint de dit mes, y Any filla de Isidro Borras y de Antonia Borras; y Vives llegitimament casats Parroquians, y naturals de Castelldeases a la qual se li posá per nom Ursula, Mariangela, y cecilia. Son Padrí fou Ramon Borras fadrí, y pasto de Garcadó, y la sua Padrina Ursula Ribelles, y Vibes oncle y tia de la batejada, y tots del mateix poble sels adverí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Andreu, y Miquel Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia tres del mes de desembre de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo primer de dit mes, y Any fill de Miquel Farran, y de Mariagna Farran, y Domenechs lligitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia al qual se li posá per nom Andreu, y Miquel. Son Padrí fou Francisco Farran pages, y la sua Padrina Rosa Farran, y Vellbe avis de la mateixa criatura, y sel advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

En lo dia deu del mes de desembre de mil set cents quoranta quatre nasque un miñó fill de Pere Anton Bodet, y de Geltrudes Bodet y Nogué llegitimament casats al qual per estar en eminent perill de mort lo Batejá en casa segons relacio feu al cura Jacinto Bodet mestre de cases de Castelldeases, y mori luego.

Pere Francisco Joan Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia tretse del mes Desembre de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miñó; que nasque dia dotse de dit mes; y Any fill de Anton Corcó, y de Maria Corcó, y Angles llegitimament casats oriuendos, y Parroquians de Castelldeases al qual se li posá per nom Pere Francisco y joan. Son Padrí fou Pere Corcó, y la sua Padrina Maria Angles oncle, y avia del Batejat sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Esteve, y Francisco Puigvert: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vinti sis del mes de desembre de mil set cents quoranta quatre Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia 24 de dit mes, y Any fill de Francisco Puigvert, y de Rosa Puigvert, y Bodet llegitimament casats oriundos, y Parroquians de la mateixa Parroquia al qual se li posa per nom Esteve, Francisco, y Nadal. Son Padrí fou Roch Bodet oncle del Batejat y la sua Padrina Margarida Fortaner donsella havitanta en Castell de Ases, y sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

1745

Joseph y Anton Torrent: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia quinse del mes de Jane de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia quatorse de dit mes, y Any fill de Geroni Torrent, y de Elena Torrent y Ribelles llegitimament casats al qual li posaren per nom Joseph y Anton. Son Padrí fou joseph Ribelles pages, y la sua Padrina Elena Ribelles tots parroquians de Castelldeases als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Francisca y Geltrudes Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia quinse del mes de Janer de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari de dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia dotse de dit mes, y Any filla de Phelip Gomes menor de dies, y de Madalena Gomes; y Queralt llegitimament casats oriundos, y Parroquians de Castelldeases a la qual se li posá per noms Francisca Geltrudes, y Paula. Son Padrí fou Francisco Gomes; y la sua Padrina Maria Godia; y Queralt oncle y tia de la Batejada; y sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Mori 14 abril 1745.

Miquel Joseph Barberá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia trenta del mes de Gene de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejat un miñó que nasqué lo dia vinti nou de dit mes, y Any fill de Francisco Barberá, y de Maria Barberá; y Vibes llegitimament casats Parroquians de Castellde ases al qual li posaren per nom Miquel, y Joseph. Son Padrí fou Miquel Ribelles menor de dies del mateix poble, y la su Padrina fou Maria Guy, y Barberá filla de Francisco Barberá, y de Francisca Barberá, y Vidal tots de la Pobla de la Granadella del mateix Bisbat, y sels advertí lo Parentesco avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 25 juny 1745.

Maria Antonia Corcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castell de Ases Bisbat de Lleyda, dia vint ÿ quatre del mes de Mars de mil set cents quoranta ý sinch Jo Joan Amargós Prebere Beneficiat de Juneda del mateix Bisbat he Bateijat una miñona que nasque dia vinti tres de dit mes, y any, regint la Parroquia en ausensia del vicari filla de Francisco, ÿ de Mariagna Corco llegitimament casats Parroquians de Castelldasens a la qual li posaren per nom Maria Antonia; son Padrí fou Anton Corco, y la sua Padrina Antonia Florensa filla de Pere Joan Florensa, y de Candia Florensa de la vila de Aspa del mateix Bisbat y sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que avian contret de enseñarli la doctrina Christiana.

Marina y Teresa Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia dotse del mes de Abril de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejada una miñona que nasque lo dia onse de dit mes, y Any filla de Jacinto Bodet; y de Antonia Bodet; y Tost llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses a la qual li posaren per nom Marina, y Teresa. Son Padrí fou Isidro Tost pages del lloch de Servia fill de Miquel Tost, y de Paula Tost, y Capdevila del poble de Servia Arquebisbat de Tarragona, y la sua Padrina Mariangela Vilella, y Vernaus filla de Castelldeases als quals sels advertí lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí dia 18 agost 1746.

Elena, Raymunda y Antonia Puig Redon y Burá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia deu del mes de maig de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vuit de dit mes, y Any filla de Anton Puigredon mestre Cirurgia, y de Antonia Puigredon; y Burá llegitimament casats habitans en Castell de Asses, y fills de la vila de Ponts Bisbat de Urgell a la qual li posaren per nom Elena Raymunda; y Antonia. Son Padrí fou Joseph (Sani) pages de Castelldeases; y la sua Padrina fou elena Solanes, y Bura filla de Joseph Bura, y Francisca Bura; y Farre tia de la Batejada sels avisá lo Parentesco avian contret, y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 25 gener de 1771.

Rita y Antonia Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castellde Asses Bisbat de Lleyda, dia tres del mes de Agost de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en la mecionada Parroquia he Batejada una miñona que nasque lo mateix Dia de dit mes, y Any filla de Joseph Angles menor de dias ÿ de Antonia Angles ÿ Angles llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses a la qual se li posá per nom Rita ÿ Antonia. Son Padrí fou lo Licenciado Ramon Angles oncle de la Batejada ÿ la Padrina Maria Corcó ÿ Angles tia de aquesta sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí dia 23 agost 1745.

Isidro Francisco Lluch: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia quinse del mes de Agost de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo mateix dia fill de Miquel Lluch ÿ de Maria Lluch y Nogues lligitimament casats Parroquians de la mateixa Iglesia al qual se li posá per nom Isidro ÿ Francisco. Son Padrí fou Isidro Borras y la sua Padrina Maria Sans ÿ Queralt tots del mateix poble ÿ se li avisa del Parentesco avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Maria Theresa ÿ Cepriana Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castelldeases Bisbat de Lleyda, dia vinti set del mes de setembre de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vinti sis de dit mes, y Any filla de Joseph Pau ý de Agueda Pau Parroquia a la qual se li posá per noms Maria Teresa y Sepriana. Son Padrí fou Phelip Bosch fadrí pages de Puigvert oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina Antonia Modol ÿ Pau tia de la mateixa, sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Engracia Dorothea Bernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia vinti set del mes de Setembre de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia, mes, y Any filla de Blasi Bernaus y de Maria Bernaus ÿ Ponts llegitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per nom Engracia ÿ Dorothea. Son Padrí fou Joan Pons oncle de la Batejada y la sua Padrina Engracia Vernaus tia de aquella tots del mateix poble sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Columbo ÿ Pere Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia diset del mes de octubre de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasque dia setse de dit mes, y Any fill de Joseph Corco ÿ de Teresa Corco ÿ Costafreda llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses al qual se li posa per noms Columbo ÿ Pere. Son Padrí fou Joseph Estale pages de la Borjas Blancas de Urgell ÿ la sua Padrina Teresa Rebull ÿ Corco filla de Pere Corcó ÿ de Maria Corcó ÿ Ricart tots del mateix poble ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Esperança y Maria Comes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de Castell de Asses Bisbat de Lleyda. Dia primer del mes de Novembre de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en la mecionada Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo mateix dia de dit mes, y Any filla de Pau Comes mestre farre ÿ de Geltrudes Comes, y Gasull habitans en dit poble ÿ fills de Calaf llegitimament casats a la qual se li posá per nom Esperança ý Maria. Son Padrí fou Francisco Ribe y la sua Padrina Madalena Ribes Gort marit y mulle pagesos de Castell de Asses ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Esteve y Jacinto Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAns Bisbat de Lleyda. Dia vinti sis del mes de desembre de mil set cents quoranta sinch Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasqué lo mateix dia de dit mes, y Any fill de Philip Gomes y de Madalena Gomes, ý Queralt llegitimament casats parroquians del mateix poble al qual se li posá per noms Esteve y jacinto. Son Padrí fou Phelip Gomes mayor de dies y (avi) del Batejat ÿ la Padrina fou Maria Queralt y Gomes tia de Aquell ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

1746

Pau y Joan Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAses Bisbat de Lleyda. Dia vintisis del mes de Janer de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vinti sinch del mateix mes, ÿ Anÿ fill de Pau Vernaus ÿ de Engracia Vernaus ÿ Ponts llegitimament casats Parroquians de la mencionada Parroquia al qual se li posá per noms Pau ÿ Joan. Son Padrí fou Joan Ponts oncle del Batejat, y la sua Padrina Rosa sans ÿ Ribe tots del mateix poble ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Maria, Antonia ÿ Juliana Ribelles y Vibes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda. Dia vintivuit del mes de Janer de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vintivuit de dit mes, y Any filla de Miquel Ribelles menor de dies, ÿ de Ursula Ribelles ÿ Vibes llegitimament casats fills ÿ Parroquians del dit lloch a la qual se li posá per Noms Maria Antonia ÿ Juliana. Son Padrí fou Joseph Ribelles avi de la Batejada, ÿ la sua Padrina fou Maria Barberá ÿ Vibes tia de la dita ÿ sels advertí la obligacio que serian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Antonia y Mariagna Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia divuit del mes de febre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortaner vicari de CastelldeAsses he Batejada una miñona que nasque lo dia diset de dit mes, y Any filla de Francisco Bonet y de Agueda Bonet ÿ Queralt llegitimament casats fills ÿ Parroquians de dit poble a la qual se li posá per nom Antonia y Mariagna. Son Padrí fou Domingo Pallejá Moline de las Besses ÿ fill de Siurana y la Padrina Mariangela Vernaus de dit poble sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Elena ÿ Geltrudes Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia quatre de mars de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortaner vicari en dita Parroquia he Batejada una miñona que nasque dia tres de dit mes, y Any filla de Pere Anton Bodet, y de Geltrudes Bodet ÿ Nogue llegitimament casats fills ÿ Parroquians. Son Padrí fou March Nogué oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina Elena Ribelles ÿ Costafreda ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Madalena y Francisca Pie: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia quinse de maig de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia catorse de dit mes, y Any filla de Pere Joan Pie ÿ de Agna Maria Pie ÿ (Lada) llegitimament casats Parroquians de dit Poble a la qual se li posá per Nom Madalena Francisca. Son Padrí fou Francisco Farran pages de Castelldeases ÿ la sua Padrina Madalena Costafreda ÿ Farran tots de la mateixa Parroquia ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ las obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Pere ÿ Joseph Rebull: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAns Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Juny de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo mateix dia fill de Miquel Rebull ÿ de teresa Rebull ÿ Corco llegitimament casats Parroquians de castelldeAsses al qual se li posá per Nom Pere ÿ Joseph. Son Padrí fou Pere Corcó pages de dit Poble y la sua Padrina Isabel Rebull ÿ Avelló de la Vilella Alta Arquebisbat de Tarragona ÿ avia del Batejat ÿ se li digue la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Tecla Geltrudes Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia vintiun del mes de Juny de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada a una miñona que nasque dia vint de dit mes, y Any filla de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Montañola llegitimament casats y Parroquians de CastelldeAsses a la qual se li posá per nom Tecla Geltrudes, ÿ Raÿmunda. Son Padrí fou Joseph Tost fill de Miquel Tost ÿ de Catharina Tost ÿ Rue del Poble de Servia Arquebisbat de Tarragona habitant dit Josep en lo Albi ÿ la sua Padrina fou Geltrudes Bodet ÿ Nogue tia de la Batejada ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 12 novembre 1746.

Ramon Francisco Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda. Dia divuit del mes de Juliol de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat un miño que nasque dia diset del mateix mes y Any fill de Pere Paluart ÿ de Isabel Paluart ÿ Miro llegitimament casats Parroquians de Castell de Asses al qual se li posá per Nom Ramon ÿ Francisco. Son Padrí fou Ramon Fontanet fadrí pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Maria Sans ÿ Queralt del mateix poble ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana ÿ lo Parentesco avian contret. Mori 18 setembre 1749.

Mariagna ÿ Antonia Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia dinou del mes de Juriol de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia divuit del mateix mes, y Any filla de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles ÿ Angles llegitimament casats paroquians de CastelldeAsses a la qual se li posá per Nom Mariagna, ÿ Antonia. Son Padrí fou Anton Curcó oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina fou mariagna Angles ÿ Angles tia de aquella ÿ sels advertí la obligacio tenia de educarla en la doctrina Christiana. Morí 7 setembre 1747.

Maria Francisca Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda. Dia dinou del mes de Juriol de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia devuit de dit mes, ÿ Any filla de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles ÿ Angles llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses a la qual se li posá per noms Maria Francisca. Son Padrí fou Joseph Angles major ÿ Maria Angles ÿ Miret avis de la Batejada ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 2 agost 1749.

Elehonor ÿ Josepa Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vuit del mes de Agost de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia set de dit mes, ÿ Any filla de Francisco Ribe ÿ de Madalena Ribe ÿ Gort llegitimament casats Parroquians del dit lloch a la qual se li posá per noms Elehonor, Josepa ÿ Cahetana. Son Padrí fou Miquel Ribe oncle de dita Batejada y pages de Lleyda ÿ la sua Padrina Elehonor Casals ÿ Ribe viuda ÿ consanguinea de la infanta sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Joseph ÿ Francisco Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda, Dia vintinou del mes de Agost de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia vinti vuit de dit mes, y Any fill de Joan Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ March llegitimament casats parroquians de CastelldeAsses al qual se li posá per Noms Joseph ÿ Francisco. Son Padrí fou Joseph Ribelles fadrí pages oncle del Batejat ÿ la sua Padrina Theresa March donsella filla de Baltasar March ÿ de Maria March Parroquians de Puigvert sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Pau, Anton ÿ Francisco Valles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia quatre del mes de octubre de mil set cents quoranta sis yo Jo Revt Francisco Castellnou Pre. Y Rector de la Parroquial de St Joan Baptista dels Torms del mateix Bisbat ab llicencia del Revt Joan Fortané Prevere y Vicari de dita Parroquia he Batejat un minyo, que nasque dia tres de dit mes, y any fill de Joseph Vallés, y de Theresa Vallés, y Castellnou llegitimament casats parroquians de CastelldeAses al qual se li ha posat per nom Pau, Antoni, y Francisco Valles. Son Padrí fou Pau Vallés fadrí, y Padrina Josepha Valles donsella filla de Joseph Vallés, y Madalena Valles, y Ribé Parroquians de Castelldeases, als quals advertí la obligacio tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Francisca y Mariangela Vilella: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de octubre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia divuit de dit mes, y Any filla de Jaume Vilella ÿ de Maria Vilella ÿ Vernaus llegitimament casats Parroquians de dita Parroquia a la qual se li posá per Noms Francisca ÿ Mariangela. Son Padrí fou Francisco Vilella y Francisca Vilella Padrina tia ÿ oncle de la Batejada habitans en Tarrega Bisbat de Solsona sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Theresa ÿ Francisca Barbera: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vinti set del mes de octubrer de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia de dit mes, y Any filla de Francisco Barberá ÿ de Maria Barberá ÿ Vibes llegitimament casats natuals y Parroquians del mateix Poble a la qual se li posá per noms Theresa ÿ Francisca. Son Padrí fou Anton Barberá cossi de la Batejada ÿ la Padrina Maria Barberá donsella y germana de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 29 novembre 1746.

Madalena Maria Matheu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del poble de CastelldeAssens Bisbat de Lleyda, dia nou del mes de Nobembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vuit de dit mes, y Any filla de macia Matheu ÿ Agna Maria Matheu ÿ Saltó llegitimament casats Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posarent per noms Madalena Maria son Padri fou Joseph Sans Pages de Castelldeases ÿ la sua Padrina Madalena Ribe ÿ Gort oncle ÿ tia de la Batejada sels advertío la obligacio tenian de enseñarli la doctrina crhistiana. Morí 20 setembre 1748.

Mariagna Teresa Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de nobembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Parroquia he Batejada una miñona que nasque lo dia dinou de dit mes, y Any filla de Andreu Bernaus ÿ de Francisca Vernaus ÿ Costafreda llegitimament casats oriundos y Parroquians de Castell de Asses a la qual se i posá per noms Mariagna Teresa. Son Padrí fou Joseph sans ÿ la sua Padrina Isabel Miró tots del mateix lloch ÿ sels advertí la obligacio tenen en enseñarli la doctrina christiana. Morí dia 24 octubre 1749.

Esperansa y Antonia Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Nobembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona filla de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes ÿ Dolset llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses y dita nasque lo dia dinou de dit mes, ÿ Any a la que se li posá per noms Esperansa ÿ Antonia. Son Padrí fou Joseph Ribe pages del mateix poble y la sua Padrina Esperansa Ribes ÿ Ribe avia de la Batejada sels advertí la obligacio tenien en enseñarli la doctrina christiana.

Francisco y Anton Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castelldases Bisbat de Lleyda, dia vintidos del mes de Nobembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejat un miñó que nasque lo dia vinti un de dit mes, y Any filla de Francisco Queralt ÿ de Maria Queralt y Gomes llegitimament casats fills ÿ Parroquians de Castell de Asses al qual se li posá per Noms Francisco ÿ Antoni. Son Padri fou Francisco Gomes fadrí pages de dit poble ÿ oncle del batejat ÿ la sua Padrina fou Maria Godia ÿ Queralt donsella filla de Gaspar Godia ÿ Maria Godia ÿ Queralt pagesos del Carras (Alcarràs) del mateix Bisbat ÿ sels avisá la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 15 setembre 1749.

Francisco y Joseph Miro: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda, dia tres del mes de Desembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia dos de dit mes, y Any fill de Francisco Miró ÿ de Maria Miró ÿ Sardá llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses al qual se li posá per Noms Francisco ÿ Joseph. Son Padrí fou Francisco Farran pages del mateix poble ÿ la sua Padrina Madalena Sardá donsella oncle ÿ tia del Batejat sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 27 setembre 1749.

Pere ÿ Joseph Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vuit del mes de desembre de mil set cents quoranta sis Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñó que nasqué dia sis de dit mes, ÿ Anÿ fill de Joseph Ribe ÿ de Esperança Ribe ÿ Freginet llegitimament casats Parroquians de dit Poble al qual se li posá per Noms Pere ÿ Joseph. Son Padri fou Andreu Freginet fadrí pages de Aspa ÿ la sua Padrina Cecilia Freginet donsella oncle ÿ tia del Batejat sels avisá la obligacio tenian de enseñarli la Doctrina. Morí 20 octubre 1749.

1747

Josepa y Madalena Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia tretse del mes de Jane de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia de dit mes, y Any filla de Felip Gomes ÿ de Madalena Gomes ÿ Queralt llegitimament casats oriundos ÿ Parroquians de CastelldeAsses a la qual se li posá per noms Josepa y Madalena. Son Padrí fou Macia Mateu pages de dit poble ÿ la sua Padrina fou Josepa Quadrat donsella del Albages y del mateix Bisbat sels advertí lo Parentesco aviat contret ÿ la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 10 setembre 1749.

Francisco ÿ Joseph Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia quinse del mes de Jane de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia catorse de dit mes. Ÿ Any fill de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses al qual se li posá per noms Francisco y Joseph. Son Padrí fou Francisco Costafreda fadrí pages ÿ oncle del Batejat ÿ la Padrina Mariagna Farran ÿ Miró tia sua sels digue la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Francisco Joseph Ildefonso Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia trenta del mes de Jane de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vintinou de dit mes, ÿ Anÿ fill de Miquel Farran ÿ de Mariagna Farran ÿ Domenech llegitimament casats parroquians de dit Poble al qual se li posa per noms Francisco Joseph ÿ Ildefonso. Son Padrí fou Francisco Farran ÿ la sua Padrina Mariagna Farran oncles del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 1 setembre 1749.

Agna Maria y Paula Casanovas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia tres del mes de Febre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia de dit mes, ÿ Anÿ filla de Gabriel Casanovas ÿ Teresa Casanovas ÿ Naves Parroquians de CastelldeAsses a la qual sels posá per noms Agna Maria Paula ÿ Blasia. Son Padrí fou Joseph Ribelles pages de dit Poble ÿ la sua Padrina agna Maria Puigvert ÿ Queralt tambe de dit Poble sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Antonia y Dorothea Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Abril de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari he Batejada una miñona que nasqué lo dia sinch de dit mes, ÿ Anÿ filla de Blasi Vernaus ÿ de Maria Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia a la qual se li posá per Noms Antonia ÿ Dorothea. Son Padrí fou Antoni Pons fadrí Pages ÿ la sua Padrina Josepa Pons donsella los dos Germans oncle y tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 3 octubre 1749.

Maria Teresa Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda, dia dinou del mes de maig de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia de dit mes, ÿ Anÿ filla de Jaume Mora ÿ de Teresa Mora ÿ Triquell llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia a la qual se li posá per Noms Maria Teresa. Son Padrí fou Ramon Queralt fadrí pages del mateix Poble ÿ la sua Padrina fou Josepa Piñol donsella filla de Suñe del mateix Bisbat ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 17 abril 1749.

Maria Marina Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia sinch del mes de octubre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia quatre del mateix mes, ÿ Anÿ filla de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogués llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia a la qual se li posá per noms Maria ÿ Marina. Son Padrí fou Roch Bodet fadrí pages ÿ oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina fou Maria Pepio donsella filla de Francisco Pepio y de Esperansa Papio y Gasol del poble de Servia Arquebisbat de Tarragona sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacion tenian de enseñarli la doctrina. Morí 20 setembre 1749.

Mariagna ÿ Teresa Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia sinch del mes de Nobembre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia quatre de dit mes, ÿ Anÿ filla de Miquel Ribelles ÿ de Ursola Ribelles ÿ Vibes llegitimament casats ÿ Parroquians de dit Poble a la qual se li posá per Noms Mariagna Teresa ÿ Francisca. Son Padrí fou Francisco Barbera ÿ la sua Padrina Elena Ribelles tots de CastelldeAsses sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 21 mars 1748.

Maria Antonia Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia deu del mes de Nobembre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia nou del mateix mes, ÿ Anÿ filla de Anton Corcó ÿ Maria Curcó ÿ Angles llegitimamanet casats fills ÿ Parroquians tots de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per Noms Maria ÿ Antonia. Son Padrí fou Joseph Corcó Pages del mateix poble ÿ la sua Padrina fou Antonia Angles ÿ Angles tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 5 agost 1748.

Miquel ÿ Joseph Rebull: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia sinch del mes de Desembre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia quatre de dit mes, ÿ Anÿ fill de Miquel Rebull ÿ de Teresa Rebull ÿ Corcó llegitimament casats Parroquians de dita Parroquia al qual se li posá per noms Miquel y Joseph. Son Padrí fou Miquel Corcó fadrí pages y la sua Padrina Agna Maria Queralt ÿ Corcó oncle y tia del Batejat sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina. Morí 20 -bre 1749.

Columbo ÿ Joan Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia vinti sinch del mes de Desembre de mil set cents quoranta set Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia mateix dia de dit mes, ÿ Anÿ fill de Francisco Sans ÿ de Maria Sans ÿ Queralt llegitimament casats fills ÿ Parroquians de la mateixa Parroquia al qual se li posá per noms Columbo ÿ Joan. Son Padri fou Joan Sans oncle del Batejat y la Padrina Rosa Sans ÿ Riber tia de aquell sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 9 setembre 1748.

1748

Joseph ÿ Joan Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Jane de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia dinou de dit mes, ÿ Anÿ fill de Joseph Pau ÿ Agueda Pau y Bosch llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Parroquia al qual se li posá per noms Joseph ÿ Joan. Son Padrí fou Francisco Queralt pages de CastelldeAns ÿ Padrina Josepa Roca y Bosch tia del Batejat Parroquiana del Palau de Urgell. Sels advertí la obligacion que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 11 octubre 1748.

Polonia ÿ Josepa Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio de la vila de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintiquatre del mes de Jane de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Parroquia he Batejada una miñona que nasque lo dia vinti tres de dit mes, ÿ Anÿ filla de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras ÿ Vibes llegitimament casats fills ÿ Parroquians de dita vila a la qual se li posá per noms Polonia Josepa. Son Padrí fou (Armeni) Mercadal fill de Joan Mercadal ÿ Isabel Mercadal fadrí pages de la Parroquia de St Feliu Bisbat de Solsona ÿ la sua Padrina Maria Barbera ÿ Vibes tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Agueda ÿ Antonia Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Febre de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñona que nasque lo dia sinch de dit mes, ÿ Anÿ filla de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Montañola llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Parroquia a la qual se li posá per noms Agueda Dorotea y Antonia. Son Padrí fou Joan Tost pages de Servia fill de Miquel Tost ÿ de Paula Tost. La sua Padrina fou Agnes Nogué ÿ Ribelles tia de la Batejada, sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio de enseñarli la doctrina christiana. Morí 29 de setembre 1749.

Joseph ÿ Francisco Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia nou de Febre de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vuit de dit mes, ÿ Anÿ fill de Sabastia Farre ÿ Madalena Farré ÿ Farré llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia. Son Padrí fou Joseph Farré fadrí pages fill de Pere Farré ÿ Llucia Farre tots de Rocafort de Nalech Arquebisbat de Tarragona ÿ la sua Padrina fou Maria Mateu donsella filla de Joan Matheu ÿ de Catharina Mateu ÿ Argelaga fills de CastelldeAsses sels advertí la obligacio tenien de enseñarli la Doctrina Christiana.

Pere Joan ÿ Joseph Corcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia nou de mars de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo maeix dia del dit mes, ÿ Anÿ fill de Francisco Corcó ÿ de Mariagna Corcó ÿ Florensa llegitimament casats Parroquians del mateix Poble. Son Padrí fou Joseph Florensa fadrí pages y la sua Padrina Candia Florensa donsella, Germa ÿ Germana ÿ oncles de la criatura y fills de Aspa. Sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana ÿ li han posat per noms Pere Joan ÿ Joseph.

Miquel ÿ Joseph Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintiquatre del mars de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo dia vinti tres de dit mes, ÿ Anÿ fill de ramon Bonet y de Tersa Bonet ÿ Aguila llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia al qual li posaren per noms Miquel ÿ Joseph. Son Padrí fou Miquel Ribe pages en Lleyda ÿ la sua Padrina Rosa Sans ÿ Ribe de CastelldeAsses sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 13 abril 1749.

Francisco ÿ Anton Pallejá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia set de Abril de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasque lo dia sis de dit mes, ÿ Anÿ fill de Joseph Pallejá mestre de miñons ÿ de antonia Pallejá ÿ Martí llegitimament casats naturals de St Marti de Maldá habitans en CastelldeAsses al qual li posaren per noms Francisco Anton. Son Padrí fou Francisco Queralt pages del present Poble ÿ la sua Padrina Esperansa Curco donsella.

Joseph Pere ÿ Jordi Olle: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintitres del mes de Abril de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en dita Parroquia he Batejat una miñó que nasque lo dia vintidos de dit mes, ÿ Anÿ fill de Carlos Ollé Teixidó ÿ de Madalena Ollé ÿ Foraste havitans en CastelldeAsses ÿ llegitimament casats als qual li posaren per noms Joseph, Pere ÿ Jordi. Son Padrí fou Joseph Foraste, ÿ la sua Padrina Teresa Julia ÿ Foraster oncle y tia del Batejat ÿ fills de Vimbodi Arquebisbat de Taragona sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 12 novembre 1748.

Maria Francisca y Raÿmunda Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia vinti un del mes de Junÿ de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vint del mateix mes, ÿ Anÿ filla de Pere Paluart ÿ de Isabel Paluart ÿ Miró llegitimament casats Parroquians de Castell de Asses a la qual li posaren per noms Maria Francisca ÿ Raÿmunda. Son padrí fou Francisco Farran Grime ÿ la sua Padrina Margarida Fontanet tots del mateix Poble ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 21 mars 1749.

Teresa ÿ Rita Tarrago: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintinou del mes de Agost de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque en primer lloch lo mateix dia de dit mes, ÿ Anÿ filla de Pere Joan Tarragó ÿ de Agna Maria Tarragó ÿ (Laná) llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses. Se li posa per noms Teresa ÿ Rita son Padrí fou Marc Nogués ÿ la sua Padrina Teesa Curcó tots del dit Poble, sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí 24 juliol 1750 a les 11 de la nit.

Agnes ÿ Maria Tarragó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintinou del mes de Agost de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona germana de la Antesedent que nasque en segon lloch lo mateix dia mes ÿ Anÿ filla de Pere Joan Tarragó ÿ de agna Maria Taragó ÿ Lana llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses a la qualñ se li posá per noms Agnes ÿ Maria. Son Padrí fou Joseph Curcó ÿ la sua Padrina Agnes Nogue ÿ Ribelles tots del dit poble sels advertí la obligacio que tenian de educarla en la Doctrina christiana ÿ lo Parentesco que avian contret. Morí 18 mars 1749.

Maria Rosa Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de octubre de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia dinou de dut nes ý Anÿ filla de Pau Vernaus ÿ de Angracia Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia ÿ li posaren per noms Maria Rosa. Son Padrí fou Joseph Sans pages de dit poble ÿ la sua Padrina Maria Vernaus ÿ Pons tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarla en los rudimens de la doctrina Christiana.

Maria Josepa Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintinou del mes de octubre de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vinti vuit de dit mes ÿ Anÿ filla de Joan Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ March llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia ÿ li posaren per noms Maria ý Josepa. Son Padrí fou Joseph Angles pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina fou Maria March ÿ argelaga habitanta en Puigvert sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 17 agost 1749.

Mariagna Antonia ÿ Tomasa Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vinti un del mes de Desembre de mil set cents quoranta vuit Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia dinou a la nit de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Ribes ý de Antonia Ribes ÿ Dolset llegitimament casats Parroquians en dita Parroquia ÿ li posaren per noms Mariagna Antonia ÿ Tomasa. Son Padrí fou Francisco Dolset pages de Alcarras y Padrina Mariagna Gacion y Ribe tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de educarla en la doctrina christiana.

1749

Teresa ÿ Marina Lluch: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia tres del mes de Jane de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia dos de dit mes ý Anÿ filla de Miquel Lluch y de Maria Lluch ÿ Nogue llegitimament casats ÿ Parroquians de Cstell de Asses ÿ li posaren per noms Teresa y Marina. Son padrí fou Pere Anton Bodet pages de dit Poble ÿ Padrina Maria Barbera donsella filla de Francisco Barbera y de Maria Barbera sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Reymunda y Mariangela Mateu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia sis del mes de Jane de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la present Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia sinch de dit mes ÿ Any filla de Macia Matheu pages ÿ de Agna maria Matheu ÿ Saltó fills ÿ Parroquians de CastelldeAsses llegitimament casats ÿ li posaren per Noms Reÿmunda Mariangela Rosa. Son Padrí fou Pere valles de Aspa ÿ fill de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Mariangela Ribe ÿ Font filla de Lleýda ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Ramon ÿ Anton Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda a dia dotse del mes de Jane de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia onse de dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Corco pages ÿ de Teresa Corcó ÿ Costafreda llegitimament casats fills y Parroquians de dit Poble ÿ li posaren per nomns Ramon ÿ Anton. Son Padrí fou Ramon Queralt pages ÿ la sua Padrina Maria Corcó donsella ÿ Germana del Batejat sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Maria Catarina ÿ Antonia Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia quinse del mes de Jane de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia catorse de dit mes ÿ anÿ filla de Sabastia Farre ÿ de Madalena Farre ÿ Farré llegitimament casats ÿ Parroquians en dita Parroquia ÿ li posaren per noms Maria Chatarina ÿ Antonia son Padrí fou Francisco Queralt pages de Rocafort Arquebisbat de Tarragona y la sua Padrina Catarina Mateg ÿ Argelaga tia de dita Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Francisca Rita y Raymunda Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia onse del mes de Febre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia deu de dit mes filla de Felip Gomes y de Madalena Gomes Queralt llegitimament casats Parroquians de dita Parroquia y li posaren per noms Francisca Raymunda ÿ Rita. Son Padrí fou Joseph Pau ÿ Padrina Agueda Pau ÿ Bosch marit ÿ mulle ÿ oncles de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina.

Joseph Anton Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia dotse del mes de Febre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dia onse de dit mes ÿ Anÿ fill de Joan Pons forne ÿ de llucia Pons ÿ Amoros llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia ÿ li posaren per nom Joaseph Anton. Son Padri fou Anton Pons fadrí pages ÿ la sua Padrina Angracia Vernaus ÿ Pons oncle ÿ tia del Batejat sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Pere Joseph Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia nou del mes de mars de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vuit de dit mes ÿ Anÿ fill de Ramon Queralt ÿ de Agnamaria Queralt ÿ Corco llegitimament casats ÿ Parroquians de Castelldeasses ÿ li possaren per nom Pere ÿ Joseph. Son Padrí fou Pere Corcó avi del Batejat üy la Padrina Maria Mateu viuda ÿ Queralt tots del mateix Poble sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Margarida ÿ Feliciana Fontanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintidos del mes de mars de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñona que nasque lo mateix dia filla de Ramon Fontanet ÿ de Margarida Fontanet ÿ Fortane Parroquians de la mateixa Parroquia ÿ llegitimament casats ÿ li possaren per nom Mariagna Margarida ÿ Feliciana. Son Padrí fou Jordi Fortane fadrí pages y oncle de dita Batejada ÿ la sua Padrina Mariagna Farran ÿ Miro tia de aquella sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 4 octubre 1751.

Maria Rosa Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia setse del mes de Abril de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia quinse de dit mes ÿ Anÿ filla de Francisco Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Mateu llegitimament casats ÿ fills del mateix Poble ÿ li posaren per nom Maria Rosa. Son Padrí fou Joan Mateu pages de dit Poble ÿ la sua Padrina Rosa Sans ÿ Costafreda avi ÿ tia de la Batejada sels advertí la obligacio tenian.

Joseph ÿ Pere Valles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia diset del mes de Abril de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he fetas las Seremonias que usa la Iglesia a un minó que nasque lo dia (sise) de dit mes ÿ Anÿ ÿ fou Batejat per Francisco Lloret Serurgia de Aspa ÿ fill de (Guatona) ÿ segons la informacio estave en perills de morir antes de poder anar a reber lo Baptisme solemne fill de Joseph Valles ÿ de Teresa Valles ÿ Castellnou llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ assistiren a modo de Padrins en las Seremonias de la Iglesia Pere Valles ÿ Maria Teresa Valles tots fills de dita casa sels encarrega la obligacio que tenian ÿ li posaren per noms Pere ÿ Joseph.

Raÿmunda ÿ Maria Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintiquatre del mes de Abril de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vintitres de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles ÿ Angles Parroquians de la referida Iglesia ÿ llegitimament casats li poasren per noms Raÿmunda ÿ Maria. Son Padrí fou Ramon Angles estudian ÿ la sua Padrina Maria Curco ÿ Angles tios de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de educarla en los rudiments de la doctrina christiana.

Madalena Maria Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia tretse del mes de Maig de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses he Batejada una miñona que nasque lo dia dotse de dit mes ÿ anÿ filla de Blasi Vernaus ÿ de Maria Vernaus ÿ Ponts Parroquians de dita Parroquia llegitimament casats li posaren per noms Madalena ÿ Maria. Son Padrí fou Pau Valles fadrí pages ÿ la sua Padrina (?) Vernaus donsella tots del mateix Poble sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Jaume Mariano Vilella: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia dinou de Setembre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari de CastelldeAsses he Batejat una miñó que nasqué lo dia devuit del mateix mes ÿ Anÿ fill de Jaume Vilella ÿ de Mariangela Vilella y Vernaus llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia ÿ li posaren per nom Jaume ÿ Mariano. Son Padrí fou Roch Bodet ÿ la sua Padrina Raÿmunda Bodet ÿ Peÿro habitans en las Borjas Blanques de Urgell sels advertí lo Parentesco lo avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Pere Josep ÿ Narcis Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vintinou del mes de octubre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vintivuit del mencionat mes ÿ Anÿ fill de Francisco Miró ÿ de Maria Miró ÿ Cerdá llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Pee, Joseph ÿ Narcis. Son Padrí fou Pere Paluart ÿ la sua Padrina Teresa Nulla ÿ Cerdá oncle ÿ tia del Batejat sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 11 setembre 1751.

Francisca ÿ Teresa Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia dos del mes de Nobembre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia primer de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Pau ÿ de Agueda Pau ÿ Bosch llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Iglesia ÿ se li posaren per noms Francisca ÿ Teresa son Padrí fou Felip Bosch pages de Artesa ÿ la sua Padrina Francisca Caldero ÿ Pons de la vila del Fes (Alfes) ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Antonia Maria Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia diset del mes de Desembre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat una miñona que nasque dia setse de dit mes ÿ Anÿ filla de Miquel Ribelles ÿ Ursola Ribelles ÿ Vibes llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia y se li posaren per noms Antonia, Maria son Padrí fou Isidro Borras y la sua Padrina Antonia Borras tios de la Batejada, sels advertí la obligacio que tenian de educarla als rodimens. Morí 27 gener 1750.

Teresa Maria Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Desembre de mil set cents quoranta nou Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia dinou de dit mes ÿ Anÿ filla de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Montañola llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ se li posaren per noms Teresa ÿ Maria son Padrí fou Jaume Vilella pages y habitan en dit Poble ÿ la sua Padrina Teresa Robio donsella filla de Mateu Robio ÿ Paula Robio ÿ Tost del Poble de Servia Arquebisbat de Taragona sels avisa la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 9 octubre 1754.

1750

Antoni ÿ Joseph Corcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia dos del mes de Jane de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la sobredita Iglesia he Batejat una miñó que nasque lo mateix dia del mateix mes ÿ Anÿ fill de Anton Corcó ÿ de Maria Corco ÿ Angles fills ÿ Parroquians de CastelldeAsses llegitimament casats ÿ li posaren per noms Anton ÿ Joseph son Padrí fou Joseph Mercadal Teixido ÿ la sua Padrina Maria Volduÿ foraste de Vimbodi Arquebisbat de Tarragona sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Maria Rosa ÿ Sabastiana Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vint del mes de Jane de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñona que nasque dia dinou de dit mes ÿ Anÿ filla de Miquel Farran ý de Mariagna Farran ÿ Domenich llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses li posaren per noms Maria Rosa Sabastiana son Padrí fou Batista Domenich fadrí ÿ pages ÿ la sua Padrina Isabel Domenich los dos de Ulldemolins oncle y tia de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Miquel y Francisco Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia primer del mes de febre de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñó que nasque lo dia ultim del mes de Janer del mencionat anÿ fill de Francisco Rinbe ÿ de Madalena Ribe ÿ Gort llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Miquel y Francisco, son Padrí fou Anton Ribne ÿ la sua Padrina Rosa Sans ÿ Ribe Germana ÿ tia del Batejat.

Isidro ÿ Miquel Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia dos del mes de febre de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia primer del mateix mes fill de Pere Paluart ÿ de Isabel Paluart ÿ Miro llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Miquel ÿ Francisco, son Padrí fou Isidro tost de Servia ÿ la sua Padrina Mariangela Tost ÿ Porta marit y mulle sels digue la obligacio tenian. Morí 10 setembre 1753.

Macia ÿ Felip Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vinti sinch del mes de Febre de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vinti tres de dit mes ÿ Anÿ fill de Francisco Queralt ÿ de Maria Queralt muller sua ÿ Gomes llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Macia ÿ Felip son Padrí fou Felip Gomes pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Maria Gomes ÿ Mor habitanta en Sarroca sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 29 setembre 1753.

Maria Rosa Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia setse del mes de Mars de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia quinse del mateix mes ÿ Anÿ filla de Joan Sans ÿ de Rosa Sans ÿ Costafreda llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa iglesia y li posaren per noms Maria ÿ Rosa son Padrí fou Pere Costafreda ÿ la sua Padrina Maria Sans ÿ Queralt oncles los dos de la Batejada, sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Pere ÿ Josep Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleyda, dia tretse del mes de Abril de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia dotse del mateix mes ÿ Anÿ fill de Ramon Bonet ÿ de Teresa Bonet ÿ Aguiló llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia ÿ li posaren per noms Pere ÿ Joseph son Padrí fou Joseph Ribes pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Josepa Bonet Pons tia del Batejat sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Jaume ý Anton Palleja: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, dia vinti un del mes de Juriol de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia vint del dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Palleja ÿ de Antonia Palleja ÿ Martí habitans en CastelldeAsses ÿ llegitimament casats ÿ li posaren per noms Jaume ÿ Anton son Padrí fou Jaume Pons fadrí pages de dit Poble ÿ la Padrina Teresa Ribelles donsella filla de CastelldeAsses sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Joseph ÿ Anton Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda, dia trenta del mes de Juriol de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vinti nou de dit mes ÿ Anÿ fill de Joan Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ March llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia ÿ li posaren per noms Joseph ÿ Anton son Padrí fou Joseph Angles major ÿ pages de dit Poble ÿ la sua Padrina fou Maria Ribelles ÿ Ponsoda sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana. Morí 4 setembre 1754.

Joseph Roca: en lo Dia ssegon del mes de agost de mil set cents sinquanta nasque un miño fill de Joseph Anton Roca y de Rosa Roca ÿ Quintana llegitimament casats ÿ habitans en CastelldeAsses lo qual per estar en eminent Perill de morir fou Batejat en casa per Joseph Roca avi del batejat ÿ Pages del mateix Poble ÿ segons la relacio de dit Joseph lo Batejá ab las degudas circunstancias ÿ se supliren en la Iglesia las sagradas seremonias que maná lo Ritual Romá per mi Joan Fortane vicari ÿ se li posá per nom Joseph despues morí com conten.

Mariagna ÿ Madalena Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda, dia onse del mes de Agost de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat a una miñona que nasque lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Iglesia ÿ li posaren per noms Mariagna, Madalena ÿ Laurencia. Son Padrí fou Francisco Farran Jové ÿ la sua Padrina Rosa Sans tia ÿ oncle de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana.

Teresa ÿ Francisca Graño: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda, dia primer del mes de Desembre de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia ultim de Nobembre proxim pasat filla de Pere Joan Graño ÿ de Agna Maria Graño ÿ Lana llegitimament casats ÿ habitans en lo referit poble ÿ li posaren per noms Teresa Francisca ÿ Andrea. Son Padrí fou Joseph Ribelles ÿ Angles fadrí Pages del mateix Poble ÿ la sua Padrina fou Esperança Corco donsella sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Maria, ÿ Teresa Fontanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda, dia vintinou del mes de Desembre de mil set cents sinquanta Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia vinti set a la nit de dit mes ÿ Anÿ filla de Ramon Fontanet ÿ de Margarida Fontanet ÿ Fortane llegitimament casats y Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Maria, Teresa ÿ Juana. Son padrí fou Francisco Miro pages de dit Poble ÿ la sua Padrina fou Maria Agna Fontanet en (?) ara Biosca habitant en Montoliu avia de la Batejada sels digue la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 23 octubre 1752.

1751

Teresa ÿ Maria Puigvert: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintiquatre del mes de Jane de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vinti tres de dit mes ÿ Anÿ filla de Francisco Puigvert ÿ de Agna Maria Puigvert ÿ Queralt llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Teresa ÿ Maria. Son Padrí Gabriel Queralt fadrí pages ÿ la sua Padrina Teresa Queralt donsella oncle y tia de la Batejada sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 8 gener 1753.

Antonia ý Maria Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vinti sis del mes de Jane de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia vinti sinch de dit mes ÿ Anÿ filla de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras ý Vibes llegitimament casats fills ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Antonia ÿ Maria. Son Padrí fou Miquel Ribelles menor de dies ÿ la sua Padrina fou Maria Barbera donsella tots de dit Poble oncles de la Batejada ÿ sels llegi lo que diu lo Ritual.

Agustí ÿ Joseph Barberá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia deu del mes de Abril de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari de Castell de Asses he Batejat un miñó que nasque lo dia nove del mateix mes ÿ Anÿ fill de Francisco Barbera ÿ de Maria Barbera ÿ Vibes llegitimament casats habitans en dit Poble li posaren per noms Agusti ÿ Joseph son Padrí fou Joseph Barbera ÿ la sua Padrina Maria Barbera Germans del Batejat sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 22 febrer 1822 a les 10 de la nit.

Josepa y Chatarina Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti nou del mes de Abril de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vinti vuit del mateix mes ÿ Anÿ filla de Miquel Ribelles ÿ de Ursula Ribelles ÿ Vibes llegitimament casats Parroquians ÿ fills de Castell de Asses; ÿ li posaren per noms Josepa ý Catarina. Son Padrí fou Joseph Ribelles fadrí menescal ÿ la sua Padrina Josepa Valles donsella tots de dit Poble sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Felip, Jaume ÿ Ramon Gomes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti un del mes de juny de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia vint del dit mes ÿ Anÿ fill de Felip Gomes ÿ de Madalena Gomes ÿ Queralt llegitimament casats ÿ fills del mateix Poble ÿ li posaren per noms Felip, Jaume, ÿ Ramon. Son Padrí fou Francisco Gomes fadri pages ÿ oncle del Batejat ÿ la sua Padrina fou Josepa Cuadrat donsella filla del Albages ÿ sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Maria Antonia Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia trenta del mes de juriol de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo mateix dia del dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogue llegitimament casats oriundos ÿ habitans en dit poble ÿ li posaren per noms Maria ÿ Antonia. Son Padrí fou Miquel Segura pastó ÿ mayoral dels ramats dels Pares de Scaldei ÿ havitant en Castell de Asses ÿ la sua Padrina fou Antonia Bodet tia de la Batejada sels digue lo que adverteix lo Ritual.

Rosalina ÿ Maria Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia tretse del mes de Agost de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari de castelldeAsses he Batejada una miñona que nasque lo dia dotse de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Ribe ÿ de esperansa Ribe ÿ Freginet llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Iglesia ÿ li posaren per noms Rosalina ÿ Maria. Son Padrí fou Joseph Alm(enara) del Fes (Alfés) ÿ oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina fou Rosa Arbones ÿ Ribes tia tambe de la infanta ÿ sels digue lo que avise lo Ritual.

Miquel ÿ Anton Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintinou del mes de Setembre de mil set cents sinquanta Rosa Sans ÿ Ribe Bateja en casa a un miñó que segons judici dels que sien ÿ trovaven estava en perill de mort pues nasque en (?) dia fill de Pau Vernaus ý de Rosa Vernaus parroquians de dita Iglesia llegitimament casats ÿ dit miñó fou portat en la Iglesia ÿ se li feren los demes eglesiasticas per mi Joan Forane vicari de dita Iglesia ÿ li posaren per noms Miquel ÿ Anton ÿ Assistiren com a Padrins Joan Pons ÿ Josepa Bonet ÿ Pons.

Antonia ÿ Catarina Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell Bisbat de Lleÿda Dia vinti nou del mes de Setembre de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona; que nasque dia vinti vuit de dit mes ÿ Anÿ filla de Blasi Vernaus ÿ Maria Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Iglesia y li posaren per noms Antonia ÿ Catarina. Son Padrí fou Jaume Pons fadri Pages ÿ la sua Padrina Catarina Vernaus donsella sels digue lo que adverteix lo Ritual.

Francesch ÿ Joan Batista Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintiquatre del mes de octubre de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat una miñó que nasque lo dia vinti tres de dit mes ÿ Anÿ fill de Francisco Sans ÿ de Maria Sans ÿ Queralt llegitimament casats ÿ fills de Castell de Asses ÿ li posaren per noms Francesch ÿ Joan Batista. Son Padrí fou Joan Franquet fadrí pages del dit lloch ÿ la sua Padrina Rosa Sans ÿ Costafreda sels digue ÿ llegí lodel Ritual. Morí 17 agost 1753.

Paula ÿ Maria Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia tres del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia dos de dit mes ÿ Anÿ filla de Sabastia Farre ý de Madalena Farré ý Farre llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia li posarent per nopms Paula ÿ Maria. Son Padrí fou Pau Argelaga Pages de Puigvert ÿ la sua Padrina fou Geronima Farre viuda de Rocafort sels llegí lo que diu lo Ritual. Morí 5 setembre 1752.

Francisco ÿ Joan Mateu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda Dia set del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat una miñó que al mateix histant avia nasqut fill de Macia Mateu ÿ Agna Maria Mateu ÿ Saltó llegitimament casats ÿ Parroquians de dita yglesia se li posá per noms francisco ÿ Joan. Son Pasdri fou Francisco Ribe ÿ la sua Padrina Maria Queralt ÿ Gomes tots del mateix Poble ÿ sels llegí lo que adverteix lo Ritual modern.

Pere Joan Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia set del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta ÿ un Jo Joan Fortane vicari de Castell de Asses he Batejat un miño que nasque dia sis de dit mes ÿ Anÿ fill llegitim de Jacinto Bodet ÿ Antonia Bodet ÿ Montañola Parroquians de la referida Parroquia li posaren per noms Pere ÿ Joan. Son Padrí fou Joan Segura habitan en Castell de Asses ÿ la sua Padrina Raymunda Bodet ÿ Aldoma de las Borjas Blancas de Urgell ÿ sels digue lo que lo Ritual mane. Morí 1754.

1752

Columbo y Anton Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia sinch del mes de Jane de mil set cents sinquanta ÿ dos jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia tres de dit mes ÿ Anÿ fill de Jaume Mora ý de teresa Mora ÿ Triquell llegitimament casats Parroquians de CastelldeAsses li posaen per noms Columbo ÿ Anton son Padrí fou Joseph Mora fadrí ÿ la sua Padrina Teresa Mora donsella Germans del Batejat sels advertí lo que diu lo Ritual.

Maria Madalena Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia catorse de febre de mil set cents sinquanta ÿ dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia tretse del mateix mes ÿ Anÿ filla de Joseph Ribes ÿ Antonia Ribes ÿ Dolset llegitimament casats ÿ Parroquians de Castell de Asses li posaren per noms Maria ÿ Madalena son Padrí fou Joan Catala pages de la Pobla de Cervols ÿ la sua Padrina Maria Queralt ÿ Gomes de Castell de Asses sels digue lo que adverteix lo Ritual.

Vicent y Joseph Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia setse del mes de mars de mil set cents sinquanta ÿ dos Jo Joan Fortaner vicari de dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo dia quinse de dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Angles ÿ de Antonia Angles ÿ Angles llegitimament casats ÿ Parroquians de la mateixa Iglesia li posaren per noms Vicent ÿ Joseph son Padrí fou Vicent Miret de Torres de Segre ÿ la sua Padrina (?) Angles de Artesa. Morí 1753.

Maria Teresa Roca: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti un del mes de Abril del Any mil set cents sinquanta dos Jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vint del mateix mes ÿ Anÿ filla de Joseph Anton Roca ÿ de Rosa Roca ÿ Quintana llegitimament casats Parroquians de la present Parroquia li posaren per noms Maria ÿ Teresa son Padrí fou francisco Quintana mestre farre ÿ la sua Padrina Antonia Roca avis de la Batejada sels avisá conforme diu lo Ritual.

Blasi Macia Mateu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Lloch de Castelldasses Bisbat de Lleÿda, dia 16 del mes de setembre del Any de mil set cents sinquanta ÿ dos Jo F. Anton Cospera Religios de St Francesch, substituint per lo Rt. Mn Joan Fortané, he batejat un minyó que nasqué lo dia 15 del mateix mes, y Any, fill de Massia Matheu, y de Anna Maria Matheu, llegitimament casats, Parroquians de la present Iglesia, y li posaen per noms Blasi, son Padrí fou Blasi Bernaus, Pages de Castelldasses; y la sua Padrina, Massia, la que se anomena Maria Costafreda. Foren avisats del que diu, y mana lo Ritual. Morí el mateix dia.

Maria Paula Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia set del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta ÿ dos Jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia sis del mateix mes ÿ Anÿ filla de Joan Segura ÿ de Teresa Segura ÿ Pepio habitans en Castell de Asses llegitimament casats ÿ li posaren per noms Maria Paula son Padrí fou Miquel Segura pastó dels Pares de escalaDei ÿ la sua Padrina Paula Pepio ÿ Tost del lloch de Servia tios de la Batejada ÿ sels digue lo que diu lo Ritual.

Joan ý Miquel Vilella: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia nou del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta ÿ dos Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñó que nasque lo dia vuit fill de Jaume Vilella ÿ de Mariangela Vilella y Vernaus llegitimament casats Parroquians de Castell de Asses ÿ li posaren per noms Joan y Miquel son Padrí fou (-) fadrí pages de CastelldeAsses. Morí 3 gener 1753.

1753

Esperansa y Maria Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda Dia vinti nou del mes de Janede mil set cents sinquanta tres Jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia vintivuit del mateix mes ÿ Anÿ filla de Miquel Farran ÿ deMariagna Farran ÿ Domenich llegitimament casats ÿ Paroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Esperansa ÿ Maria son Padrí fou Pere Joan Domenich fadrí pages de Ulldemolins ÿ la sua Padrina Maria Domenich ÿ Pages de la mateixa vila de Ulldemolins Arquebisbat de Tarragona ÿ sels advertí lo que diu lo Ritual.

Raymunda Maria Granyó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia onse del mes de Juny de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Joan Granÿó ÿ de Maria Granÿó ÿ Lana llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia y li posaren per noms Reymunda y maria son Padrí fou Ramon angles estudian del present lloch ÿ la sua Padrina fou Maria Torres donsella filla de Josep Torres barbe de Puigvert ÿ sels llegí lo que diu lo Ritual.

Jaume ÿ Francisco Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda Dia catorse del mes de Juriol de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he fetes las Seremonias acostumadas a un miñó que nasque, ÿ fou Batejat per mi en casa per que , estave en perill de morir ÿ fou lo dia tretse de dit mes ÿ Anÿ fill de Ramon Bonet y Teresa Bonet ÿ aguila llegitimament casats ÿ Parroquians en la referida Parroquia ÿ se li posña per noms Jaume ÿ Francisco ÿ Assistiren per Padrins Ramon Queralt pages de catell de Asses ÿ Maria Masot ÿ Aguila tia del Batejat filla de Aspa ÿ sels llegí lo que diu lo Ritual. Morí 1756.

Maria Madalena Paluart: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia onse del mes de Setembre de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Paluart ÿ de Isabel Paluart ÿ Miro llegitimament casats Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Maria ÿ Madalena. Son Padri fou Ramon Queralt pages ÿ la sua Padrina Madalena Ribe ÿ Gort tots del mateix Poble ÿ sels advertí lo que diu lo Ritual. Mori 13 juliol 1754.

Bruno, y Miquel Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintitres del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia vintidos del mateix mes ÿ Anÿ fill de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogue llegitimament casats Parroquians ÿ fills del mateix Poble ÿ li posaren per nom Bruno, Miquel ÿ Clement son Padrí fou Joan Graño viudo ÿ pages de dit Poble ÿ la Padrina Madalena Curco ÿ Costafreda donsella filla de Josep Curcó ÿ Teresa Curco tots de CastelldeAsses sels llegí lo que diu lo Ritual. Morí 29 setembre 1753.

Anton ÿ Pere Ponses: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vinti vuit del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Bateja un miño nasque lo dia vinti sis del mateix mes ÿ Anÿ fill de Anton Ponses Barbe ÿ de Isabel Ponses ÿ Nogue llegitimament casats ÿ habitans en Castell de Asses ÿ li posaren per noms Anton ÿ Pere son Padri fou Pere Julia mestre de miñons ÿ la sua Padrina Teresa Julia ÿ Foraster habitans en Puigvert sels dona la advertencia que prebe lo ritual. Morí 14 de desembre 1753.

Maria Antonia Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia odos del mes de Desembre de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo mateix dia filla de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Tost llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Maria ÿ Antonia son Padrí fou Isidro Borras pages de Castell de Asses ÿ la sua Padrina Antonia Borras ÿ Vives muller del dit Isidro ÿ sels advertí del Parentesco spritual avian contret conforme diu lo Ritual.

Pere y Joseph Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda a Dia deu del mes de Desembre de mil set cents sinquanta tres jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat a un miño que nasqué lo mateix dia fill de Blasi vernaus ÿ de Maria Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Pere ÿ Joseph son Padrí fou Pere Joseph Bonet pages de Cstell de Asses ÿ la su Padrina Josepa Bonet oncle ÿ tia del Batejat. Sels advertí del Parentesco spritual avian contret conforme diu lo Ritual.

1754

Pere Joan Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia dotse del mes de Jane de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat a un miño que nasque lo dia onse de dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Pau ÿ Agueda Pau ÿ Bosch llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Pere ÿ Joan son Padrí fou Joan Pons de Puigvert ÿ la sua Padrina Cecilia Bosch ÿ Masot habitant en Artesa ÿ sels llegí lo que diu lo Ritual. Morí 22 del mateix mes i any.

Ramon ÿ Joseph Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia dotse del mes de Jane de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejat a un miño que nasque lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ fill de Anton Corco ÿ de Maria Corco ÿ Angles llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Joseph son Padrí fou Ramon Angles fadrí pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Mariagna Angles ÿ Angles de Ulldemolins oncles del Batejat sels advertí lo Parentesco spritual avian contret. Morí 20 juny 1754.

Manuel, Pere Miro: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia setse del mes de Jane de mil set cents sinquanta y quatre jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat a un miñó que nasqué lo mateix dia fill de Francisco Miro ÿ de Maria Miro ÿ Cerda llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Iglesia ÿ li posaren per noms Emanuel, Pere, ÿ Fulgensi son Padrí fou Manuel Trullá sastre de las Borjas Blancas ÿ la sua Padrina Isabel Paluart ÿ Miro tios del Batejat sels llegí lo que adverteix lo Ritual.

Pere Miquel Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia primer del mes de Abril de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat a un miño que nasque lo mateix dia fill de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia son Padrí fou Miquel Farran ÿ la sua Padrina Mariagna Farran ÿ Domenich tios del Batejat y tots del mateix Poble ÿ sels advertí la obligacio tenian a educar lo seu fill espritual.

Maria Rosa Farre: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintiun del mes de Maig de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat a una miñona que nasque lo dia vint del mateix mes ÿ Anÿ filla de Sabastia Farre ÿ de Madalena Farre ÿ Farre llegitimament casats ý Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Maria y Rosa. Son Padrí fou Gabriel Queralt fadrí pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Maria Batlle donsella filla de (Blasi) Batlle ý de Isabel Batlle y Argelaga de Artesa de Lleyda ÿ sels llegí lo que diu lo Ritual ÿ la obligacio que tenen.

Ramon Ignasi Mateu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintidos del mes de Maig de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat a un miño que nasqué dia vintiun del mateix mes ÿ Anÿ fill de Macia Mateu ÿ de Agna Maria Mateu ÿ Saltó llegitimament casats ÿ Parroquians de Castell de Asses ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Ignasi. Son Padrí fou Ramon Queralt pages ÿ la sua Padrina Maria Gomes donsella tots del mateix Poble.

Francisco Joseph Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia dinou del mes de Juny de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasqué lo dia devuit del dit mes ÿ Anÿ fill de Miquel Ribelles ÿ de Ursola Ribelles ÿ Vives llegitimament casats fills del present Poble ÿ li posaren per noms Francisco Joseph ÿ Gervasi son Padrí fou Francisco Borras fadrí pages ÿ la sua Padrina Maria Barbera donsella cosins del Batejat ÿ tots del mateix lloch: sels advertí la obligacio tenien com diu lo Ritual. Morí 6 agost 1758.

Teresa Madalena ÿ Maria Pol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia dotse del mes de Setembre de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari de Castell de Asses he Batejada una miñona que nasqué dia onse del mateix mes ÿ Anÿ filla de Anton Pol ÿ de Raÿmunda Pol ÿ Valles llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per Noms Teresa, Madalena ÿ Maria. Son Padrí fou Francisco Ribe pages del presen poble ÿ la sua Padrina fou Teresa Valles ÿ Castellnou viuda ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian en educarla en los Rudimens.

Teresa Madalena ÿ Llucia Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia dinou del mes de octubre de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia devuit de dit mes ÿ Anÿ filla de Isidro Borras ÿ Antonia Borras ÿ Vibes llegitimament casats ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia ÿ li posaren per noms Teresa, Madalena ÿ Llucia. Son Padri fou Francisco Borras Y la sua Padrina Maria Borras donsella Germans de la Batejada ÿ sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 6 setembre 1755.

Anton, Vicent ÿ Joan Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintinou del mes de Desembre de mil set cents sinquanta quatre jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia vinti set del mateix mes ÿ Anÿ fill de Pau Vernaus pages ÿ Engracia Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia ÿ li posaren per noms Anton, Vicent ÿ Joan son Padrí fou Anton Pons fadrí pages de Castellde Asses ÿ la sua Padrina Teresa Ribelles donsella sels advertí lo que dia lo Ritual ÿ la obligacio tenian.

1755

Isabel Maria Ponses: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintisis de jane de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vintí sis de dit mes ÿ Anÿ filla de Anton Ponses barbe ÿ de Isabel Ponses ÿ Pifania llegitimament casats ÿ habitans en lo present poble ÿ li posaren per noms Isabel y Maria. Son Padrí fou Pere Anton Bodet pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Maria Gomes ÿ Queralt donsella filla de Felip Gomes difunt ÿ de Madalena Gomes ÿ Queralt viuda tots del mateix poble sels advertí la obligacio que tenian com diu lo Ritual.

Jaume Joseph Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vinti set del mes de Jane de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño; que nasqué en lo mateix dia fill de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogue llegitimament casats ÿ Parroquians de la presen Parroquia ÿ li posaren per noms Jaume ÿ Joseph, son Padrí fou Jaume Vilella pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Maria Angela Vilella ÿ Vernaus tia ÿ oncle del Batejat y sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 28 de dit mes.

Maria Geltrudes Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vinti set del mes de Jane de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué en lo mateix dia filla de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogue llegitimament casats ÿ Parroquians de la presen Parroquia ÿ li posaren per noms Marina ÿ Geltrudes son Padrí fou Anton Ponses Barbe ÿ habitan en lo dit Poble ÿ la sua Padrina Maria Segura donsella filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura tots de CastelldeAsses ÿ sels llegí lo que diu lo Ritual. Mori 28 de dit mes.

Theresa ÿ Maria Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintivuit del mes de Jane de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vinti(set) del mateix mes ÿ Anÿ filla de Ramon Queralt pages ÿ de Agna Maria Queralt ÿ Corco llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Theresa ÿ Maria. Son Padrí fou Gabriel Queralt fadrí pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina gou theresa Rebull ÿ Corcó tia de la Batejada; sels advertí de la obligacio tenian conforme lo Ritual.

Theresa ÿ Maria Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia quinse del mes de febre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué dia catorse de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Sans ÿ de Maria Rosa Sans ÿ Barrufet llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Theresa ÿ maria son Padrí fou Francisco Barrufet viudo ÿ pages de Puigvert ÿ la sua Padrina Maria Sans ÿ Queralt avi ÿ tia de la Batejada ÿ sels digue la obligacio tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Joan Miquel Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintitres del mes de febre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la dita Iglesia he Batejat un miño que nasqué lo dia vintidos de dit mes ÿ Anÿ fill de Joan Segura ÿ de Teresa Segura ÿ Pepio llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Joan ÿ Miquel. Son padrí fou Mateu Rubio fill de Batista Rubio ÿ de Deonisia Rubio pagesos del Poble de Servia Arquebisbat de Tarragona ÿ la sua Padrina fou Maria Segura ÿ Nogue avi ÿ tia del Batejat sels advert´la obligacio tenian de enseñarli los rudimens de la doctrina Christiana.

Ramon ÿ Anton Roca: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti sis del mes de febre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat una miño que nasqué lo dia vinti sinch de dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Anton Roca ÿ de Rosa Roca ÿ Quintana llegitimament casats ÿ arroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Anton, son Padrí fou Ramon Angles fadrí pages ÿ la sua Padrina Antonia Angles ÿ Angles viuda tots del mateix Poble sels advertí la obligacio avian contret ÿ lo que diu lo Ritual.

Macia ÿ Aleix Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia sis del mes de mars de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miño; que nasqué lo dia sis de dit mes ÿ Anÿ fill de Francisco Segura ÿ de Geltrudes Segura ÿ Queralt llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Macia ÿ Aleix. Son Padrí fou Francisco Queralt viudo ÿ la sua Padrina Maria Segura ÿ Guiu viuda de Grañena avis del Batejat ÿ sels advertí conforme diu lo ritual.

Francisco Joseph y Miquel Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia tres del mes de Abril de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miño que nasqué lo dia dos de dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes ÿ Dolcet llegitimament casats y Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per nom Francisco Joseph ÿ Miquel. Son Padrí fou Francisco Dolset pages de Alcarras fill de Francisco Dolset ÿ de Antonia Dolset ÿ Pique ÿ la sua Padrina fou Theresa Ribes ÿ Dolset Germans ÿ tios del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenian conforme diu lo Ritual. 23 setembre 1788. Doy fe Miquel Soler de Las Borjas.

Francisco ÿ Joseph Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia onse del mes de Junÿ de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo mateix dia fill de Francisco Sans ÿ de Maria Sans ÿ Queralt llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Francisco ý Joseph. Son Padrí fou Vicent Bellbe pages del Cogul fill de Francisco Bellbe ÿ de Madalena Ballbe difunts de dit lloch ÿ la sua Padrina fou Maria Rosa Sans ÿ Barrufet de castell de Asses ÿ sels adverti la obligacio tenian ÿ lo Parentesco spritual avina contret conforme diu lo Ritual.

Maria y Marina Vilella y Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti sinch del mes de juriol de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo mateix dia filla de Jaume Vilella ÿ de Mariangela Vilella ÿ Vernaus llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Maria ÿ Marina, son Padrí fou Pere Anton Bodet pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Agna Maria Queralt ÿ Corcó del dit poble ÿ sels advertí la obligacio tenian ÿ lo Parentesco spritual avian contret com diu lo Ritual.

Madalena ÿ Mariagna Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti nou del mes de Setembre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari en la mencionada Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo dia vinti set filla de Miquel Farran ÿ de Maria Farran Domenich llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren pernoms Madalena Mariagna ÿ (Tecla). Son Padrí fou Joseph Domemich Pages de Ulldemolins fill de Francisco Domenich ÿ de Esperansa Domenich ÿ Amigó Arquebisbat de Tarragona ÿ la sua Padrina fou Madalena Costafreda ÿ Farran tios de la Batejada sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina chistiana.

Barbara ÿ Margarida Graño: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti nou del mes de Setembre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasque dia vinti vuÿt de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Joan Graño ÿ Agna Maria Graño ÿ Lana llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia ÿ li posaren per noms Barbara ÿ Margarida. Son Padrí fou Ramon Graño Germa de la Batejada ÿ la sua Padrina Margarida Nogué donsella tots del mateix Poble sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Maria Teresa Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti tres de Nobembre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vintidos de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Mora menor de dias ÿ de Francisca Mora ÿ Vellet llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia ÿ li posaren per noms Maria ÿ Teresa son Padrí fou Jaume Mora ÿ la sua Padrina Maria Mora ÿ Vellet avia de la Batejada sels advertí la obligacio tenian de educarla ÿ enseñarli la doctrina christiana com ho diu lo Ritual. Morí 10 agost 1756.

Pere Anton Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia catorse de Desembre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejat un miñó; que nasqué lo mateix dia fill de Pere Anton Bodet ÿ de Geltrudes Bodet ÿ Nogué llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Pere ÿ Anton son Padrí fou Miquel Farran pages de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Agnes Nogue ÿ Ribelles viuda ÿ sels advertí conforme diu lo Ritual.

Pere ÿ Joan Ribe: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintinou del mes de Desembre de mil set cents sinquanta sinch jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejat un miñó; que nasqué dia vinti set del mateix mes ÿ Anÿ; fill de Joseph Ribe ÿ de Esperansa Ribe ÿ Freginet llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Pere ÿ Joan son Padrí fou Joseph Ribes pages de aquest Poble ÿ la sua Padrina Cecilia Almenara ÿ Freginet de la via del Fes (Alfés) ÿ tia del Batejat sels advertí conforme diu lo Ritual. Morí 20 juliol 1758.

1756

Paula Antonia Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia devuit del mes de Mars de mil set cents sinquanta sis jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo dia diset del corrent mes ÿ Anÿ filla de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Montañola llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia; ÿ li posaren per noms Paula, Maria, Antonia, son Padrí fou Roch Bodet ÿ la sua Padrina Paula Montañola donsella del Poble de Servia tots tios de la Batejada ÿ sels advertí la obligacio tenien conforme diu lo Ritual.

Francisco Felip Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia trenta un del mes de Mars de mil set cents sinquanta sis jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejat un miñó; que nasqué lo dia trentade dit mes ÿ Anÿ fill de Joseph Pau ÿ de Agueda Pau ÿ Bosch llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Francisco ÿ Felip son Padrí fou Pere Modol de Montoliu ÿ oncle del Batejat ÿ Padrina Madalena Gomes ÿ Queralt viuda ÿ sels advertí la obligacio com diu lo Ritual.

Joan Jaume Ponts: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda dia sinch del mes de Abril de mil set cents sinquanta sis jo Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejat a un miñó; que nasqué lo mateix dia fill de Jaume Pons ÿ de Rosa Pons ÿ Mateu llegitimament casats de la present Parroquia ÿ li posaren per Noms Joan Jaume ÿ Isidro son Padrí fou Joan Mateu, ÿ Padrina Catarina Mateu avis del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenian conforme diu lo Ritual.

Francisco ÿ Joachim Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia catorse del mes de Maig de mil set cents sinquanta sis; jo Joan Fortane vicari de la mencionada Parroquia he Batejat a un miñó; que nasqué lo dia dotse del mateix dia ÿ Anÿ fill de Blasi Vernaus ÿ de Maria Vernaus ÿ Bellbe llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms; Francisco ÿ Joachim son Padrí fou Francisco Ribe pages del present Poble ÿ la sua Padrina Maria Ribe y Sole de altre nom Cortada de Lleÿda ÿ sels advertí la obligacio tenian comforme diu lo Ritual.

Mariagna ÿ Antonia Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia deu del mes de Juriol de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en la mencionada Parroquia he Batejada una miñona que nasqué lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ filla de Jaume Mora ÿ de Maria Mora ÿ Avellet llegitimament casats ÿ Parroquians de Castell de Asses ÿ li posaren per noms Mariagna ÿ Antonia son Padrí fou Joan Pons fadrí pages fill de Joan Pons y de Llucia Pons tots del dit Poble ÿ la sua Padrina fou Mariagna Avellet ÿ Cau viuda habitant en Sidamon Bisbat de Solsona ÿ sels advertí lo Parentesco avian contret spritual ÿ la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Vicent ÿ Francisco Corco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia quinse del mes de juriol de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat a un miñó que nasqué lo dia quinse de dit mes ÿ Anÿ fill de Anton Corcó ÿ de Maria Corcó ÿ Angles llegitimament casats ÿ Parroquians de la presen Parroquia ÿ li posaren per Noms Vicent ÿ Francisco son Padrí fou Joseph Angles pages del present poble ÿ avi del Batejat ÿ la sua Padrina Teresa Rebull ÿ Corcó tambe de dit poble ÿ sels advertí la obligacio tenian conforme diu lo Ritual.

Joseph Anton ÿ Gabriel Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia tretse del mes de Agost de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat â un miñó; que nasqué lo mateix dia fill de Martí Casanoves ÿ de Teresa Casanoves ÿ Farre llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Joseph Anton ÿ Gabriel son Padrí fou Joseph Casanoves ÿ Maria Casanoves ÿ Segura oncles del Batejat sels advertí la obligacio tenien com diu la Ritual.

Rosa ÿ Maria Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Lloch de CastelldeAsses Bisbat de Lleÿda Dia vintiun del mes de Setembre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejaad una miñona; que nasque lo dia vint de dit mes ÿ Anÿ filla de Francisco Costafreda ÿ de Maria Costafreda ÿ Mateu llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Rosa ÿ Maria son Padrí fou Pere Costafreda ÿ la sua Padrina Catarina Mateu ÿ Argelaga oncle ÿ avia de la Batejada ÿ sels digué la obligacio tenian. Morí 4 juliol 1757.

Josepa Maria Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia deu del mes de octubre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat una miñona que nasqué lo mateix dia filla de Francisco Miró ÿ de Maria Miró ÿ Cerdá llegitimament casats ÿ Parroquians de Castell de Asses ÿ li posá per noms Josepa, Maria, ÿ Francisca son Padrí fou Joseph Cerdá fadrí pages ÿ oncle de la Batejada ÿ la sua Padrina fou Maria Borras ÿ Vibes donsella de CastelldeAsses ÿ sels advertí com diu lo Ritual las obligacions tenian.

Teresa Maria Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vuit del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia set de dit mes ÿ Anÿ filla de Joseph Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Segura llegitimament casats ÿ Parroquinas de CastelldeAsses ÿ li posaren per noms Teresa ÿ Maria Segura Nogue oncle y avia de la Batejada sels advertí las obligacions tenian com diu lo Ritual.

Modesto, Serapio, ÿ Jaume: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintiun del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat â un miñó que nasqué lo dia dinou del mateix mes fill de Ramon Queralt; y de Agna Maria Queralt ÿ Curcó llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Modesto, Serapio ÿ Jaume son Padrí fou Anton Queralt tio del Batejat ÿ la sua Padrina Esperansa Freÿxes ÿ Triquell viuda habitan en las Borges de Urgell ÿ avia del Vatejat sels advertí añs referits la sua obligacio com expose lo Ritual.

Maria Antonia Angles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintivuit del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo dia vinti sis de dit mes ÿ Anÿ filla de Ramon Angles Barbe del present Poble ÿ de catarina Angles ÿ Bonet habitants ÿ Parroquians de CastelldeAsses llegitimament casats ÿ li posaren per noms Maria ÿ Antonia. Son Padrí fou Pere (Pau) Rosinch fadrí pages de Juneda ÿ la sua Padrina Josepa Angles ÿ Gascó viuda avia de la Batejada y sels advertí la obligacio tenian com diu lo Ritual.

Francisco ÿ felip Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintivuit del mes de Nobembre de mil set cents sinquanta sis jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat â un miñó; que nasqué lo dia vint set del dit mes ÿ Anÿ fill de Francisco Segura ÿ de Geltrudes Segura ÿ Queralt llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Iglesia ÿ li posaren per noms Francisco Felip. Son Padrí fou Macia Segura oncle del Batejat ÿ Pages de Grañena ÿ la sua Padrina Madalena Gomes ÿ Queralt viuda en CastelldeAsses.

1757

Josepa ÿ Joan Pol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Lloch de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia 19 del mes de Mars de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miño que nasque lo mateix dia fill de Anton Pol ÿ de Raÿmunda Pol ÿ Valles llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Iglesia ÿ li posaren per noms Josep ÿ Joan. Son Padrí fou Joan Sagalas fadrí ÿ habitant en lo present poble ÿ la sua Padrina Maria Borras donsella. Morí 11 abril 1759.

Maria Antonia Figueres: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vint sinch del mes de Mars de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasqué lo dia vinti quatre de dit mes filla de Ramon Figueres teixido ÿ de Geronima Figueres llegitimament casats habitans en lo present lloch ÿ li posaren per noms Maria ÿ Antonia. Son Padrí fou Joseph Mercadal teixido ÿ la sua Padrina Antonia Borras ÿ Vibes ÿ sels advertí la obligacio tenian com diu lo Ritual.

Anton ÿ Joseph Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia dotse del mes de Abril de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo mateix dia fill de Joseph Sans ÿ de Rosa Sans ÿ Barrufet llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Anton ÿ Joseph. Son Padrí fou Joseph Barrufet ÿ la sua Padrina Teresa Barrufet ÿ Agnes pagesos de Puigvert; ÿ sels advertí la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina christiana. Morí 3 agost 1759.

Antonia Rita Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia sis del mes de Juny de mil set cents sinquanta set yo Pere Joan Fortane vicari de Castell de Asses he Batejada una miñona; que nasqué lo dia sinch de dit mes filla de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes ÿ Dolset llegitimanent casats ÿ Parroquians de dita parroquia ÿ li posaren per noms Antonia ÿ Rita. Son Padrí fou Francisco Segura ÿ la sua Padrina Esperansa Ribes ÿ Freginet tots del mateix Poble sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Isidro ÿ Julian Mercadal: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vint del mes de Juriol de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasqué lo dia dinou de dit mes fill de Joseph Mercadal teixido y de Maria Mercadal ÿ Biosca llegitimament casats ÿ Parroquians de CastelldeAsses ÿ li posaen per noms Isidro y Julian. Son Padrí fou Isidro Borras pages de CastelldeAsses y la sua Padrina Isabel Joana Moragues ÿ Biosca ÿ sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Joan Joseph Mora: dia diset del mes de Agost de mil set cents sinquanta set en la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpció del Poble de CastelldeAsses Bisbat de Lleyda, jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he batejat un miñó que nasque lo dia setse de dit mes ý Anÿ fill de Josep Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Vellet llegitimament casats, ÿ Parroquians de la present Parroquia li posaren per noms Joan ÿ Joseph. Son Padrí fou Joan Calderó Pages de la vila de Alfes ÿ la sua Padrina Mariagna Avellet ÿ Cau viuda de sels advertí lo Parentesco avian contret ÿ la obligacio que tenian.

Antonia y Rosa Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vuit del mes de Setembre de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Bateda una miñona que nasqué lo dia sinch de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Antonia ÿ Rosa. Son Padrí fou Joan Farran fadri pages ÿ la sua Padrina Maria Arbones ÿ Miró de Torrebeses sels advertí lo Parentesco espritual avian contret ÿ la obligació tenian.

Teresa ÿ Francisca Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vuit del mes de Setembre de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari de castell de Asses he Batejada una miñona; que nasque lo dia sinch del mateix mes ÿ Anÿ filla de Pere Costafreda ÿ de Madalena Costafreda ÿ Farran llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per Noms Teresa ÿ Francisca. Son Padrí fou Magi Franquesa ÿ la sua Padrina Maria Teresa Vernaus donsella tots habitans en Castell de Asses sels advertí la obligacio tenian. Morí 6 agost 1758.

Madalena y Teresa Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vintidos del mes de octubre de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari de la referida Iglesia he Batejada una miñona; que nasqué lo dia vintiun de dit mes; ÿ Anÿ filla de Joan Segura y de Teresa Segura ÿ Pepio llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Madalena ÿ Teresa. Son Padrí fou Jacinto Bodet mestre de cases ÿ la sua Padrina Madalena Sales ÿ Segura havitant en Puigvert se li advertí la obligacio que tenian.

Ramon Cau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia onse del mes de Desembre de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari de la mencionada Iglesia he Batejat a un miñó; que nasqué lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ fill de Vicent Cau ý de Maria Cau ÿ Gomes llegitimament casats ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Felip. Son Padrí fou Ramon Cau pages de Sidamon ÿ avi del Batejat ÿ la sua Padrina fou Madalena Gomes (Viu) avia del Batejat sels advertí la obligacio tenian al fill espritual. Morí 24 gener 1758.

Esperansa Madalena Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia vinti dos del mes de Desembre de mil set cents sinquanta set jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada a una miñona que nasqué lo mateix dia filla de Ramon Bonet ÿ de Teresa Bonet ÿ Aguilá llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Esperansa ÿ Madalena. Son Padrí sou Anton Ribelles fadrí de CastelldeAsses ÿ la sua Padrina Esperansa Ribe ÿ Gort donsella ÿ sels advertí la obligacio tenian ÿ lo Parentesco espritual avian contret.

1758

Jaume Anton Bernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia primer del mes de Jane de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en la referida Iglesia he Batejat un miñó que nasque lo ultim de Desembre proxim pasat fill de Pau Vernaus ÿ de Engracia Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de la mencionada Parroquia ÿ li posaren per noms Jaume ÿ Anton. Son Padrí fou Jaume Pons pages del present Poble ÿ la sua Padrina Antonia Pons ÿ Merola habitan en Lleyda tios del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenian.

Joseph Francisco Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia quatre del mes de Maig de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó; que nasque lo mateix dia fill de Francisco Ribelles ÿ de Teresa Ribelles ÿ Vehá llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ li posaren per noms Joseph ÿ Francisco. Son Padrí fou Joseph Ribelles ÿ la sua Padrina Agna Maria Veha ÿ Larle avis los dos del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenien.

Joseph ÿ Anton Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia set del mes de Junÿ de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejat un miñó que nasque dit dia fill de Jaume Pons ÿ de Rosa Pons ÿ Mateu llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Iglesia ÿ li posaren per noms Joseph ÿ Anton. Son Padrí fou Joan Pons ÿ la sua Padrina Llucia Pons tios del Batejat ÿ sels advertí la obligacio tenian.

Rosalina ÿ Maria Grañó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia onse del mes de Junÿ de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona que nasque lo dia deu de dit mes ÿ Anÿ filla de Pere Joan Graño ÿ de Maria Graño ÿ Lana llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia ÿ li posaren per noms Rosalina ÿ Maria. Son Padrí fou Joseph Graño ÿ la sua Padrina Maria Graño donsella Germans de la Batejada sels advertí la obligacio que tenian. Morí 28 juny 1758.

Francisca ÿ Maria Vernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia pdevuit del mes de Agost de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia diset de dit mes ÿ Anÿ filla de Blasi Vernaus ÿ de Maria Vernaus ÿ Pons llegitimament casats ÿ Parroquians de la referida Parroquia ÿ li posaren per noms Francisca ÿ Maria. Son Padrí fou Joan Pons fadrí pages ÿ la sua Padrina fou Francisca Corcó donssella; ÿ sels advertí la obligacio tenian de enseñarli la doctrina christiana.

Teresa ÿ Rosa Ponses: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumcio del Poble de Castell de Asses Bisbat de Lleÿda Dia diset del mes de Setembre de mil set cents sinquanta vuit jo Pere Joan Fortane vicari en dita Iglesia he Batejada una miñona; que nasque lo dia setse de dit mes ÿ Anÿ filla de Anton Ponses Barbe ÿ de Josepa Ponses ÿ Pontons llegitimament casats ÿ habitans en dit Poble ÿ li posaren per noms Teresa ÿ Rosa. Son Padrí fou Pau Pontons fadrí pages havitant al Carras (Alcarràs) ÿ la Sua Padrina Rosa Ponses donsella tios de la Batejada ÿ sels digue la obligacio tenian.

Dia 20 de octubre del any 1758 morí lo fill llegitim; y natural de Joan Sagalas; y Maira Sagalas, y Borras; y no arribá a tenir nom per ser batejat per Ministre de Necesitat, dit Joseph Mercadal, y mori luego. f. Anton Cospera Regent de la present Iglesia de Castelldasses.

Maria y Rosa Ximenes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldases Bisbat de Lleyda Dia vuyt del mes de Novembre de mil set cents sinquanta vuyt jo F.Anton Cospera Religios de St Francesch, Regent en dita Iglesia he batejada una Minyona, que nasque lo dia set de dit mes, y any, filla de Nicolau Ximenes, y de Maria Ximenes, y Melendes, llegitimament casats, de Ofici Appotecari, y habitants en dit Poble; y li posaren per nom Maria y Rosa. Son Padrí fou Ramon Queralt Pages; y la sua Padrina Rosa Sants, y Barrufet, casada: Y sels advertí la obligacio tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Rosa y Rita Farrán: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldases Bisbat de Lleyda Dia onse del mes de Novembre de mil set cents sinquanta, y vuyt jo F.Anton Cospera Religios de St Francesch, Regent en dita Iglesia he Batejada una Minyona, que nasque lo mateix dia de dit mes, y Any; filla de Miquel Farran Pages; y Mariagna Farran llegitimament casats, y parroquians de dita Parroquia, y li posaren per noms Rosa, y Rita. Son Padrí fou Joan Farran Fadrí, y Oncle de la batejada; y la sua Padrina fou Maria Costafreda donsella, del mateix Poble. Y sels advertí la obligacio tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Sebastia y Joan Casanovas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpcio del Poble de Castelldases Bisbat de Lleyda Dia vint y set del mes de Novembre del any mil set sens sinquanta y vuyt jo F. Anton Cospera Religios de St Francesch, Regent en dita Iglesia he batejat un Minyo, que nasque dia vint y sinch de dit mes y any, fill de Martí Casanovas pages, y de Theresa Casanovas y Farrer llegitimament casats,fills del mateix Poble, y li posaren per nom Sebastia, y Joan. Son Padrí fou Sebastia Farrer oncle del batejat; y la sua Padrina fou Theresa Vatlle del Poble de Puivert. Y sels advertí la obligacio tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Ramon y Francisco Fontanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpcio del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleyda dia tres del mes de Dezembre del any mil set sens sinquanta, y vuyt jo Fra. Anton Cospera, Religios de St Francesch, Regent en dita Iglesia he batejat un Minyo, que nasque dia dos, de dit mes, y any, fill de Ramon Fontanet, Pages del mateix Poble, y de Geltrudis Fontanet, y Sera, llegitimament casats, y li posaren per nom, Ramon, y Francisco. Son Padrí fou, Francisco Miró, Pages del mateix Poble; y Padrina fou Rosa Sera abia del batejat del Poble de Torres. Y sels advertí la obligacio tenian de ensenyarli la doctrina christiana. Morí 25 gener 1759.

Agnes y Isabel Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpcio del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleyda lo dia setze del mes de Dezembre del any mil set sents sinquanta, y vuyt jo Fr. Pau Mataró Religios de orde de St Francesch, Regent en dita Iglesia he batejat a una minyona que nasque lo maeix dia fill de Joan Ribelles, y de Francisca Ribelles llegitimament casats, y fills de dit Poble y li posaren per nom Agnes, y Ysabel. Son Padrí fou March Nogue de dit Poble; y Padrina Agnes Nogue del mateix Poble. Y sels advertí la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Josep, y Antoni Moreno: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleyda, lo dia vint y dos del mes de Dezembre de mil set sents sinquanta vuyt jo Fr.Pau Mataró Religios del orde del Pare St Francesch, Regent en dita Iglesia he batejada un Minyó, que nasque dos dias antes fill de Antoni Moreno, natural de la vila de Aytona, y de Maria Moreno filla de Torres, llegitimament casats, y habitants en aquest Poble de Castelldassens, y li posaren per nom Joseph Antoni. Son Padrí fou Joseph Moreno fill de la vila de Aytona; y la Padrina Maria Gili filla del Poble del Carras (Alcarràs); y sels advertí la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina christiana.

1759

Ramon Emanuel Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia sinch del mes de Gener del any de mil set sents sinquanta nou jo Fra. Pau Mataró Religios del orde del Pare Sant Francesch Regent en dita Yglesia he batejat a un minyó que havia nat lo dia antes Fill de Joseph Pau natural de esta Parroquia de Castelldasens, y de Agada Pau, y Bosch natural de Puigvert de Lleyda; llegitimament casats, y habitants en aquest Poble de Castelldasens; y li posaren per nom Ramon, y Emanuel. Son Padrí fou Ramon Anglés; y la Padrina Maria Pau tots naturals de Castelldasens; y sels advertí la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina christiana.

Antonia y Francisca Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleyda lo dia tretze del mes de gener del any de mil set sents sinquanta nou jo Fra. Pau Mataró Religios del orde del Pare Sant Francesch, Regent en dita Yglesia he batejat a una minyona, que havia nat lo dia antes filla de Francisco Queralt natural de esta Parroquia de Castelldasens, y de Antonia Queralt, y Englés natural de la vila de Ullde Molins; llegitimament casats, y habitants en aquest Poble de Castelldasens; y li posaren per nom Antonia, y Francisca. Son Padrí fou Francisco Segura natural del Poble de Granyena; y la Padrina Francisca Anglés natural de Ulldemolins; y sels advertí la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina christiana.

Pau y Ramon Nogué: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldases Bisbat de Lleyda, lo dia vint, sis del mes de gener del any de mil set sents sinquanta y nou jo Fr. Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y regint en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat lo dia antes Fill de March Nogué, y de Chatarina Nogué, y Bonet llegitimament casats, y Parroquians de la mencionada Parroquia; y li posaren per noms Pau, y Ramon. Son Padrí fou Ramon Bonet fill del mateix Poble; y la sua Padrina Margarida Nogué donzella de la present Parroquia, y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina christiana.

Joseph y Antoni Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldases Bisbat de Lleyda lo dia catorze del mes de febré del any de mil set sents sinquanta nou jo Fr. Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat en lo mateix dia fill de Francisco Miró, natural de la present vila, y de Maria Miró y Sardá natural del Cogul, llegitimament casats, y Parroquians de la mencionada Parroquia; y li posaren per noms Josep, y Antoni: Son Padrí fou Antoni Ribelles fill del mateix Poble, y la sua Padrina Theresa Ribelles donzella de la present Parroquia; y sels advertí lo parentiu espiritual, que havian contret, y la obligacio, que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana. Morí 22 febrer 1759.

Pere y Francisco Marcadal: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpcio del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleyda lo dia vint del mes de febré del any de mil set sents sinquanta y nou jo Fr. Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat en lo dia fill de Joseph Marcadal natural de la vila de Cardona bisbat de Solsona, y de Maria Marcadal, y Moragas natural de Aspa bisbat de Lleyda llegitimament casats, y Parroquians de la mensionada Parroquia; y li posaren per noms Pere y Francisco: son Padrí fou Pere Antoni Bodet, fill del mateix Poble, y la Padrina Francisca Moragas, y Silvestra natural de (Tisona) bisbat de Urgell; y sels advertí lo parentiu espiritual, que havian contret, y la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Matias y Josep Costafreda: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora del Poble de Castelldasens; dia dos de Marts del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat lo dia antes y fill deFrancisco Costafreda, y Maria Costafreda llegitimament casats, y Parroquians de la dita Parroquia y li posaren per noms Matias, y Joseph: Son Padri fou Matias Mateu fill del present Poble; y la sua Padrina Magdalena Mateu tambe filla del present Poble; y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana. Morí 8 juny 1760.

Joseph y Antoni Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de lleyda; dia tres del mes de Abril del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat lo dia antes fill Francisco Segura natural de granyena; y de Geltrudis Segura natural de Castelldasens llegitimament casats, y Parroquians de la dita Parroquia; y li posaren per noms Joseph, y Antoni: Son Padrí fou Joseph Segura natural del Poble de Granyena; y la sua Padrina Antonia Queralt, y Anglés filla del Poble de Ulldemolins; y sels advertí lo parentiu espiritual, que havian contret; y la obligacio, que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Isidro Joseph Borrás: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de lleyda; dia set del mes de matg del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un Minyó que havia nat lo mateix dia fill de Francisco Borrás, y de Ignasia Borrás, y Vallés llegitimament casats, y naturals y habitants en dita Parroquia; y li posaren per noms Isidro, y Joseph son Padrí fopu Isidro Borrás fill del present Poble, y la sua Padrina Theresa Valles, y Castllnou natural del Poble de Puigvert de lleyda, y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Antoni y Geroni Pol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia vint y dos del mes de matg del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religiós del orde de Sant Francesch, y regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat en lo mateix dia segons los ritus y ceremonies de la yglesia Nostra Mare fill de Anton Pol natural de sant Julia de Andorra bisbat de Urgell, y habitant en lo present poble y de Raymunda Pol y Vallés natural del present poble llegitimament casats, y parroquians de la mencionada Parroquia; y li posaren per noms Antoni y Geroni: Son Padrí fou Pere Antoni Bodet fill de Pere Bodet y de Marina Bodet y Vernaus, naturals de Castelldasens y la sua Padrina fou Josepa Ramon ÿ Vallés filla de Joseph Valles ÿ de Madalena Vallés y Ribe tots fills del present poble, y dits Padrins tocaren la criatura al temps de tirarli la aygua de Sant Babtisme; y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret, y la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Filip Bartolomeu Cau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens Bisbat de lleyda; dia vint y sis del mes de agost del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios del orde de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó segon los ritus y ceremonies de la yglesia Nostra Mare, lo qual havia nat lo dia antes, fill de Vicens cau, y de Maria Cau y Gomés habitants en la present parroquia y llegitimament casats; y li posaren per noms Filip y Bartholomeu: Son Padrí fou Filip Gomés fill de Filip Gomes, y de Maria Gomés y Ros; y la sua Padrina fou Maria Cau y Penella filla de Vicent Penella y Bernat; y dits Padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua de Sant babtisme; y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Joseph y Miquel Sans: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia tres de Novembre del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó que havia nat en lo mateix dia segons los ritus, y ceremonies de la yglesia Nostra Mare fill llegitim y natural de Joseph Sans fill del present Poble; y de Maria Rosa Sans y Barrufet filla de Puigvert de Lleyda, y llegitimament casats, y parroquians de la mencionada parroquia; y li posaren per noms Joseph y Miquel: Son Padrí fou Joseph Roca fill de Joseph Roca, y de Maria Roca y Mohalart naturals de Tona bisbat de Vich; y la sua Padrina fou Rosa Perxens y Guiu filla de Babtista Guiu; y de Ysabel y Joana Guiu y Bosch tots de Granyena bisbat de Lleyda y dits Padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua de Sant Babtisme; y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina christiana. Morí 6 novembre 1759.

Llorens y Antoni Sans: Lo dia tres de Novembre del any mil set sents sinquanta y nou; en la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de Lleyda. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch y regent en dita parroquia he batejat a un Minyó segons los ritus, y ceremonias de la yglesia Nostra Mare, que havia nat en lo mateix dia fill llegitim y natural de Joseph Sans del present Poble; y de Maria Rosa Sans y Barrufet natural de Puigvert de Lleyda, y llegitimament casats, y parroquians de la mencionada Parroquia; y li posaren per noms Llorens, y Antoni: Son Padrí fou Joseph Roca fill de Joseph Roca, y de Maria Roca y Mohalart naturals de Tona bisbat de Vich; y la sua Padrina fou Rosa Perxens y Guiu filla de Babtista Guiu; y de Ysabel Joana Guiu y Bosch tots de Granyena bisbat de Lleyda y dits Padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua de Sant Babtisme; y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligacio que tenian de ensenyarli la doctrina christiana. Morí 6 novembre 1759.

Francisca y Maria Sardá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia dos de Desembre del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a unaminyona segons los ritus, y ceremonies de la yglesia Nostra Mare, laqual havia nat lo dia un, fillallegitima y natural de Joseph Sardá, y de Esperansa Sardá y Corcó habitants en lo present Poble y llegitimament casats; y li posaren per noms Francisca y Maria: Son Padrí fou Pere Corcó fill de Joseph Corco y de Agata Corcó y Saltó fills de Castelldasens; y la sua Padrina fou Maria Miró y Sardá filla de March Sardá; y de Maria Sardá y Sans; y dits padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme; y sels advertí lo parentiu Espiritual que havian contret y la obligació que tenian de ensenyarli la doctrina Christiana.

Theresa y Rosa Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia catorze del mes de Desembre del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios del orde de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a una minyona segons los ritus, y ceremonies de la yglesia Nostra Mare, la qual havia nat en lo mateix dia, filla llegitima y natural de Joseph Farran, y de Theresa Farran y Cunillera llegitimament casats, y Parroquians en la present Parroquia; y li posaren per noms Theresa y Rosa: Son Padrí fou Francisco Farran fill de Francisco Farrán, y de Rosa Farran y Bellbé; y la sua Padrina fou Theresa Miró, y (Gener); y dits Padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme; y sels advertí tambe lo parentiu espiritual que havian contret, y la obligació que tenian de encenyarli la doctrina Christiana.

Serafina y Magdalena Bardina: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia vint y nou del mes de Desembre del any de mil set sents sinquanta y nou. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a una minyona segons los ritus, y ceremonies de la yglesia Nostra Mare, la qual havia nat en lo mateix dia, filla llegitima y natural de Francisco Bardina, y de Magdalena Bardina y Cencia llegitimament casats, y habitants en lo present Poble y li posaren per noms Serafina, y Magdalena: son Padrí fou Isidro Porqueras filla de francisco Porqueras y de Florentina Porqueras y Estavilla; y la sua Paasdrina fou Serafina Farrés filla de Pere Farrés, y de Anna Maria Farrés, y Queralt; y dits Padrins tocaren a la criatura al temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme; y sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret; y la obligació que tenian de encenyarli la doctrina Christiana.

1760

Miquel y Francisco Bodet: En la Yglesia Parroquial de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia diset del mes de janer del any de mil set sents xixanta. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó,segons los ritus, y ceremonies de la yglesia Nostra Mare, que havia nat en lo mateix dia, filla llegitima y natural de Jacinto Bodet, y de Antonia Bodet y Tost llegitimament casats, y habitants en lo present Poble; y li posaren per noms Miquel y Francisco: Son Padrí fou Miquel Ribelles fill de Joseph Ribelles; y de Maria Ribelles y Ribé; y la sua Padrina fou Ursola Ribelles y Vives filla de Pere Joan Vives; y de Maria Vives y Sans; y dits Padrins tocaren a la criatura al emps de tirarli la aygua del Sant Babtisme; y sels advertí lo parentiu esperitual que havian contret; y la obligacio que tenian de encenyarli la doctrina Christiana.

Isidro y Miquel Porqueres: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; dia vint y nou del mes de gené del any de mil set sents xixanta. Jo Fra Pau Mataró del orde de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó, segons los ritus, y ceremonias de la yglesia, que havia nat en lo mateix dia, fill llegitim y natural de de Ramon Porqueras, y de Rosolina Porqueras y (Halaris), habitants en lo present Poble; y li posaren per noms Isidro y Miquel: Son Padrí fou Isidro Porqueras fill de Francesch Porqueras, y de Florentina Porqueras y Estintilla; y la sua Padrina fou Geltrudis Bodet y Nogués filla de Miquel Nogues y de Magdalena Nogues y Papio; y dits Padrins tocaren a la Criatura al temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme, y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret, y la obligació que tenian de encenyarli la doctrina christiana. Morí 3 mars 1760 ?.

Ramon I Miquel Ribellas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; LO dia catorze del mes de febrer del any de mil set sents xixanta. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial he batejat a un minyó, segons los ritus, y ceremonias de la Iglesia Nostra Mare, que qual havia nat lo dia antes, fill llegitim y natural de joan Ribellas, y de Francisca Ribellas y Olivar, llegitimament casats, y parroquians en la present parroquia; y li posaren per noms Ramon y Miquel: Son Padrí fou Ramon Anglés fill de Joseph Anglés; y de Maria Anglés y Miret; y la sua Padrina fou Magdalena Segura, filla de Miquel Segura; y de Maria Segura y Nogués; y dits padrins tocaren a la criatura al mateix temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme; y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret y la obligació que tenian de encenyarli la doctrina christiana.

Rosa y Francisca Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; lo dia quinze del mes de febrer del any de mil set sents xixanta. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a una minyona, segons los ritus, y ceremonias de la yglesia Nostra Mare, la qual havia nat lo dia antes; filla llegitima y natural de Joseph Mora, y de Francisca Mora y valles llegitimament casats, y parroquians en la present parroquia; y li posaren per noms Rosa, y Francisca: son Padrí fou Maciá Triquell, fill de Ramon Triquell; y de Maria triquell y Guiu; y la sua Padrina fou Rosa Queralt y Quadrat filla de Francisco Quadrat, y de Maria Quadrat y Moras; y dits Padrins tocaren a la criatura al mateix temps de tirarli la aygua del Sant babtisme; y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret, y la obligació que tenian de encenyarli la doctrina christiana.

Joseph y Ramon Ribas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castelldasens bisbat de lleyda; lo dia dinou del mes de febrer del any de mil set sents xixanta. Jo Fra Pau Mataró Religios de Sant Francesch, y Regent en dita Parroquial Yglesia he batejat a un minyó, segons los ritus, y ceremonias de la yglesia Nostra Mare, la qual havia nat dos dias antes; fill llegitim y natural de Joseph Ribas y de Antonia Ribas y Dolset llegitimament casats y parroquians en la present Parroquia; y li posaren per noms Joseph y Ramon: son Padrí fou Joseph Ribas fill de Joseph Ribas, y de Monsorada Ribas y Comes; y la sua Padrina fou Catarina Garcia y Dolset filla de Francisco Dolset; y de Antonia Dolset y Piquer; y dits Padrions tocaren a la criatura al mateix temps de tirarli la aygua del Sant Babtisme y tambe sels advertí lo parentiu espiritual que havian contret, y la obligació de encenyarli la doctrina christiana.

Jaume y Joseph Sabater: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumció del Poble de Castelldeans Bisbat de lleyda lo dia sis de mars de mil set sents xixanta, jo Anton Serret y Riu Pbrê ÿ vicari de dita Parroquia, he Batejat un miño segons los ritus, y ceremonies de la Iglesia Nostra Mare, la qual avia nat lo mateix dia; fill llegitim ÿ natural de Agustí Sabater y de Francisca Sabater ÿ Escolá, llegitimament casats ÿ Parroquians en la present Parroquia ÿ li posaren per noms Jaume ÿ Joseph son Padrí fou Jaume Pujol fill de Jaume Pujol y de Paula Pujol ÿ Poquallet ÿ la sua Padrina fou Rosa Queralt ÿ Quadrat filla de Francisco Quadrat ÿ de Maria Quadrat ÿ Moras ÿ dits Padrins tocaren a la Criatura al mateix temps de tirarli aygua del Sant Babtisme ÿ tambe sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de ensenyarli la Doctrina Christiana.

Maria ÿ Ursula Castellarnau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleyda lo dia catorse de mars del any de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de la Iglesia Nostra Mare, la qual avia nat un dia antes, filla llegitima ÿ natural de Juan Castellarnau ÿ de Maria Castellarnau ÿ Borras, llegitimament casats ÿ Parroquians en la presen Parroquia; ÿ li posaren per Noms Maria ÿ Ursula ÿ son Padrí fou Pere Juan castellarnau fill de Manuel Castellarnau ÿ de Chatarina Castellarnau ÿ la sua Padrina fou Ursula Borras filla de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras ÿ Sans ÿ dits Padrins tocaren la Criatura al mateix temps de tocarli lña aigua del Snt Batisme, ÿ tambe sels advertí lo Parentiu espiriual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de ensenyarli la Doctrina Christiana.

Francisco y March Curcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleyda lo dia vintidos de maig de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de la Iglesia Ntra Mare, lo qual avia nat lo mateix dia; fill llegitim ÿ natural de Anton Curcó ÿ Maria Angles ÿ Curcó llegitimament casats ÿ parroquians en la present Parroquia ÿ li posaren per Noms Francisco ÿ March; son Padrí fou Joseph Angles fill de Joseph Angles; y la Padrina fou Agnes Nuguer filla de Juan Ribelles ÿ dits Padrins tocaren la Criatura als temps que se li digue la forma ÿ se li tira la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu esperitual que avian contret ÿ la obligacio que tenien de ensenyarli la doctrina Christiana.

Sabastia ÿ Jaume Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia sinch de Juny del any mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita vila y Iglesia Parroquial, he Batejat un miño segons los ritus de Ntra Mare la Iglesia, ÿ ha nat lo mateix dia, fill llegitim ÿ natural de Jaume Pons ÿ sa mare Rosa Pons ÿ Mateu llegitimament casats ÿ Parroquians en la presen Parroquia ÿ li posaren per Noms Sabastia ÿ Jaume, son Padrí fou Sabastia Farre fill de Joseph Farre ÿ Rosa farre ÿ Argelaga ÿ sa Padrina fou Maria Costafreda filla de Juan Mateu ÿ Chatharina Matheu ÿ Argelaga ÿ dits Padrins tocaren la Criatura al mateix temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que els quedaba de ensenyarli la doctrina Christiana.

Miquel ÿ Ramon Juntanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vint de juriol del any mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia ÿ nasque lo dia antes; fill llegitim ÿ natural de Ramon Juntanet ÿ Geltrudis Juntanet y Estebé llegitimament casats ÿ parroquians en la presen Parroquia ÿ li posaren per Noms Miquel ÿ Ramon son Padrí fou Miquel Estebé fill de Francisco Estebé ÿ Rosa Estevé ÿ la Padrina fou Madalena Porta filla de Joseph Gasol ÿ Paula Gasol ÿ dits Padríns tocaren la Criatura al mateix que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Esperitual que avina contret ÿ la obligacio quels quedaba de ensenyarli la doctrina Cristiana.

Ramon ÿ Anton Queralt: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumpció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia 29 de Agost de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia ÿ nasque lo dia antes; fill llegitim ÿ natural de Ramon Queralt ÿ Agnamaria Curcó ÿ Queralt llegitimament casats ÿ Parroquians en la presen Parroquia y li posaren per noms Ramon ÿ Anton; son Padrí fou Ramon Triquell fill de Joseph Triquell ÿ Maria Triquell; y la Padrina fou teresa Curcó filla de Anton Costafreda ÿ Francisca Floregachs ÿ Costafreda; ÿ dits Padríns tocaren la Criatura al mateix temps que se li tira la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio ques quedaba de ensenyarli la doctrina Cristiana.

Rosa ÿ Teresa Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia sis de octubre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; filla llegitima de Miquel Ribelles menor ÿ de Ursula Ribelles ÿ Vives llegitimament casats en dita Parroquial Iglesia ÿ li posaren per noms Rosa ÿ Teresa; son Padrí fou Falip Bosch fill de Jaume Bosch ÿ Agada Bosch ÿ Pons ÿ la Padrina Teresa Ribelles filla de Pere Beia ÿ Agna Maria Veia, ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu espiritual que contrageren ÿ la obligacio quels quedaba de ensenyarli la doctrina Cristiana.

Francisco ÿ Juan Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia setse de octubre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia fill llegitim de Juan Farran ÿ Rosa Farran ÿ Veia llegitimament casats en dita Parroquial Iglesia ÿ li posaren per mons Francisco ÿ Juan; son Padrí fou Francisco Farran fill de Francisco Farran major ÿ Francisca Farran ÿ Altariba; ÿ Padrina fou Agna Maria Beia filla de Francesch Sarlé ÿ Anestasia Sarlé ÿ tocaren la criatura al tems que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Christiana.

Anton ÿ March Nugue: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia setse de octubre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de March Nugue ÿ de Catharina Nugue ÿ Bonet; llegitimament casats en dia Parroquial Iglesia ÿ li posaren per noms Anton ÿ March; son Padrí fou Pere Antoni Bodet fill llegitim de Pere Bodet ÿ Marina Bodet; ÿ la Padrina fou Agnes Ribelles ÿ Angles ÿ tocaren la criatura al temps que se li tira la aigua del Snt Batisme ÿ se li advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina cristiana.

Thomas ÿ Grabiel Queral: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castelldeans Bisbat de lleida lo dia vintídos de octubre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim de Thomas Queral ÿ de Asabel Queral ÿ Palubá llegitimament casats en dia Iglesia, ÿ li posaren per Noms Thomas ÿ Grabiel; son Padrí fou Grabiel Queral fill de Andreu Queral ÿ de Maria Queral ÿ Monne ÿ sa Padrina fou Asabel Paluba filla de Joseph Miro ÿ de Asabel Miro ÿ Funtanet ÿ tocaren la criatura al temps que se li tira la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret; ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Ramon ÿ Macia Griño: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vintítres de octubre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim de Ramon Griño ÿ Rosa Griño ÿ Matheu llegitimament casats en dita Iglesia ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Macia: son Padrí fou Pere Juan Friño fill de Juan Griño ÿ Aganmaria Griño ÿ (Farrá) ÿ la Padrina fou Agna Maria Matheu filla de salbador Salto ÿ Alena Salto ÿ tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu esperitual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana. Morí lo dia 8 de Mars del any 1855.

Magí Franquesa: dia sis de Novembre de mil setsens xixanta: jo Joan Betriu Pbre ÿ Vicari de Puigvert, en ausencia del Rt Anton Serret Pbre ÿ Vicari de Castelldeans; Aventme informat de Theresa Curcó de Castelldeans sobre la materia, forma e intervencio del Batisme que a administrat á Magí, fill de Magí Franquesa, ÿ de Theresa Franquesa, ÿ haver tingut algun escrupol sobre son valor; he passat jo lo sobredit Joan Betriu a batejar baix de condicio, en dit dia, á dit Magí Franquesa, Pere ÿ Joan noms que se li an posat; serviren a modo de Padrins Andreu Bernaus, fill llegitim dels quondam Matheu Bernaus, ÿ de Francisca Bernaus conjuges de Castelldeans, ÿ la Padrina, Magdalena Costafreda filla de Francisco Farran vivint, ÿ de Rosa Farran difunta conjuges de Castelldeans; Als quals vas advertir la obligacio de ensenyarli la Doctrina christiana.

Teresa ÿ Rosa Ponses: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asses Bisbat de lleida lo dia 30 de novembre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; filla llegitima de Anton Ponses ÿ Josepa Ponses llegitimament casats en la Parroquial del Carras (Alcarràs) ÿ li posaren per nopms Teresa ÿ Rosa; son Padrí fou Bisen Ribelles fill de Miquel Ribelles ÿ Elena Ribelles ÿ Costafreda ÿ sa Padrina fou Maria Antonia Ribelles filla de Francisco Ribelles ÿ Maria Ribelles, y tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Pau ÿ Anton Bernaus: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asses; Bisbat de lleida lo dia sinch de desembre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim de Blasi Bernaus ÿ Maria Bernaus ÿ Pons llegitimament casats en dita Parroquial Iglesia ÿ li posaren per noms Pau ÿ Anton; foren Padrins Joseph Bernaus fill de Pau Bernaus ÿ Angracia Bernaus ÿ Pons ÿ la Padrina Josepa Bernaus filla de Blasi Bernaus ÿ Maria Bernaus ÿ Pons ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de ebseñarli la Doctrina Christiana.

Pere ÿ Francisco Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ases; Bisbat de lleida lo dia vintinou de desembre de mil set sens xixanta; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim de Miquel Farran ÿ Mariagna Farran llegitimament casats en dita Parroquial Iglesia ÿ li posarwen per Noms Pere ÿ Francisco, foren Padrins Pere Costafreda fill de Ramon Costafreda ÿ Maria Costafreda ÿ Arbune; Padrina Teresa Farran filla de Juan Miro ÿ Teresa Miro ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

1761

Maria ÿ Esperansa Mercadal: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asses; Bisbat de lleida lo dia tres de mars de mil set sens xixanta un; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; filla llegitima de Joseph Mercadal ÿ de Maria Mercadal llegitimament casats en dita Parroquial Iglesia ÿ li posaren per noms maria ÿ Esperansa; foren Padrins Joseph Ribes fill de Joseph Ribes ÿ Esperansa Ribes; Padrina Esperansa Ribe filla de Fransech Friginet ÿ de Maria Friginet; ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Nicolau ÿ Ramon Ximenis: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asses Bisbat de lleida lo dia tretse de mars de mil set sens xixanta hu; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim de Nicolau Ximenis ÿ de maria Ximenis llegitimament casats ÿ li posaren per noms Nicolau ÿ Ramon; foren Padrtins Geroni Borras fill de Pau Borras ÿ Geronima Borras; Padrina maria masot filla de Grabiel Masot ÿ de Isabel Agna Masot, ÿ tocaren la Criatura al temps se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu que havian contret ÿ la obligacio quels quedava de ensseñarli la doctrina Cristiana.

Teresa ÿ Maria Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia sinch de maig de mil set sens xixanta hu; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; filla llegitima de Juan Pons ÿ Francisca Pons ÿ Curcó llegitimament casats ÿ li posaren per Noms Teresa ÿ Maria; foren Padrins Juan Pons fill de Joseph Pons ÿ Llucia Pons ÿ Amoros,Padrina fou TeresaCurcó filla de Costafreda per Nom Anton ÿ de Francisca Costafreda; y tocarenla Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme, ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Christiana.

Dos germans primera Antonia ÿ Ignacia Borras, Segona Madalena ÿ Maria Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asses Bisbat de lleida lo dia sis de juny de mil set sens xixanta ÿ hu; jo Anton Serret ÿ Riu, vicari de dita Parroquial Iglesia; he Batejat dos miñones segons los ritus ÿ serimonies de Ntra Mare la Iglesia; fillas llegitimas de Francisco Borras ÿ de Ignacia Borras ÿ Valles llegitimament casats; ÿ á la primera, seli posa per noms Antonia ÿ Ignacia, foren Padrins Pere Juan Borras fill de Isidro Borras ÿ Madalena Borras; Padrina fou Antonia Borras filla de Pere Juan Vives ÿ de Maria Vives; Padrins de la Segona foren Pau Valles fill de Jaume Valles ÿ Maria Valles, Padrina fou Maria Segelas filla de Isidro Borras ÿ Antoni Borras; ÿ li posaren per noms Magdalena ÿ Maria, ÿ tocaren tots las ditas dos miñones al temps que sels li tirá la aiga del Sant Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ sa obligacio quels quedava de enseñarles en Doctrina Cristiana.

Paula ÿ Theresa Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de Asses Bisbat de lleida lo dia tres de juriol del any mil set sens xixanta ÿ hu; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Iglesia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de juan Segura ÿ Theresa Segura llegitimament casats ÿ li posaren per noms Paula ÿ Theresa, foren Padrins Pere Segura fill de Miquel Segura ÿ Maria Segura; Padrina fou Paula Manresa filla de Matheu Rubio ÿ de Paula Rubio, ÿ tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digue lo Parentiu que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Maira ÿ Rosa Borrull: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de Asses; Bisbat de lleida lo dia deu de juriol de mil set sens xixanta ÿ hu; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Matheu Borrull ÿ Madalena Borrull llegitimament casats ÿ li posaren per noms Maria ÿ Rosa foran Padrins Miquel Segura fill de Lluch Segura ÿ Maria Segura; Padrina Maria Segura filla de Miquel Nogue ÿ Madalena Nogue; ÿ tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba en enseñarli la doctrina Christiana.

Gabriel ÿ Jaume Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti vuit de setembre de mil set sens xixanta ÿ hu; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Iglesia; he Batejat un miño segons los ritus de Ntra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Martí Casanovas ÿ de Teresa Casanovas llegitimament casats en dita Parroquia ÿ li posaren per noms Graviel ÿ Jaume ÿ foran Padrins Graviel Queral ÿ Mariangela Vilella tots de Castell de ans ÿ tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret, ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Esperansa ÿ Antonia Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans; Bisbat de lleida lo dia diset de Novembre de mil set sens xixanta ÿ hu; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de Castell de ans; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de ÿ natural de Joseph Pau ÿ Agada Pau ÿ Bosch llegitimament casats ÿ Parroquians, ÿ foran Padrins maria Pau filla de Joseph Pau ÿ Agada Pau ÿ Bosch; Padrí fou Francisco Segura tots Parroquians ÿ Tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ dits Padrins posaren per noms Esperansa ÿ Antonia fet tot los advertí la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Christiana.

Francisco ÿ Falip Garriga: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti sis de Novembre de mil set sens xixanta ÿ hu jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Josep Garriga ÿ de Teresa Garriga ÿ Farrer llegitimament casats ÿ Parroquians ÿ li posaren per noms Francisco ÿ Falip ÿ Foran Padrins Francisco Queral y Madalena Gomis ÿ Queral tots Parroquians de dita Parroquia y tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina christiana.

Secilia ÿ Francisca Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vint de Desembre de mil set sens xixanta ÿ hu jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia, filla llegitima ÿ natural de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes llegitimament casats en dita Parroquia foren Padrins Bentura Arbones fill de Bentura Arbones ÿ Maria Arbones ÿ la Padrina fou Esperansa Ribes filla de Joseph Ribes ÿ de Antonia Ribes ÿ li posaren per noms Secilia ÿ Francisca ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avia contret ÿ la obligacio que li quedaba de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Juan ÿ Francisco Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti set de Desembre de mil set sens xixanta ÿ hu jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim de Francisco Ribelles ÿ de Theresa Ribelles ÿ Beia ÿ de Celia Veia ÿ Tharadell ÿ la Padrina fou Ursula Ribelles filla de Juan Vives ÿ Maria Vives ÿ Sans; y li posaren per noms Juan ÿ Francisco ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ els advertí lo Parentiu espiritual que avina contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

1762

Joseph ÿ Francisco Serdá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia dibuit de Janer de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim de Joseph Serdá ÿ Esperansa Serda ÿ Curcó llegitimament casats ÿ foren Padrins Francisco Miro ÿ Padrina Catharina Curcó ÿ Cathala, tots avitans en Castell de Asses ÿ li posaren per noms Joseph ÿ Francisco ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Francisca ÿ Maria Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia prime de febrer de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Joseph Farran ÿ de Theresa Farran ÿ Conillera llegitimament casats en dita Parroquia foren Padrins Francisco Farran ÿ Padrina Agnes Capdevila ÿ tocaren la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Ramon ÿ (Blau) Verdine: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia tres de febre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Francisco Berdine ÿ Madalena Berdine llegitimament casats ÿ Parroquians, foren Padrins Ramon Funtanet ÿ Geltrudis Funtanet ÿ Estebé ÿ li posaren per nom Ramon ÿ Blau ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Pere ÿ Bentura Viñes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia dos de fabre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita vila Parroquia; he Batejat fill llegitim ÿ natural de Pere Viñes ÿ Maria Viñes llegitimament casats ÿ Parroquians y li posaren per noms Pere ÿ Bentura ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ selsa advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligació quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

Ramon ÿ Joseph Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia tres de febre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Ramon Bonet ÿ de Teresa Bonet llegitimament casats ÿ Parroquians foren Padrins Ramon Bonet fill de Ramon Bonet; Padrina Mariangela Bonet ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digui lo Parentiu espiritual que avina ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Cristiana.Anton ÿ Falip Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia nou de Abril de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Francisco Segura ÿ de Geltrudis Segura llegitimament casats ÿ Parroquians, foren Padrins Bisens Cau ÿ Panella, ab Maira Cau Padrina llegitimament casats ÿ lii posaren per noms Anton ÿ Falip ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Maria ÿ Theresa Curco: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Poble de Castell de ases Bisbat de lleida lo dia vinti sinch de Abril de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita vila he Batejat una miñona segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de Pau Curcó ÿ de Catharina Curcó Parroquians de dita Parroquia ÿ llegitimament casats, foren Padrins Pere Curcó ÿ padrina Maria Cathala ÿ li posaren per noms Maria ÿ Theresa ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Ramon ÿ Francisco Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ases Bisbat de lleida lo dia trenta de febre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Francisco Miró ÿ de Maria Miró ÿ Serdá llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Ramon Funtanet ÿ Esperansa Serda Padrina, tots Parroquians ÿ li posaren per noms Ramon ÿ Francisco ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu que avian contret ÿ la obligacio que les quedava de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Anton ÿ Francisco Jubena: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ases Bisbat de lleida lo dia tres de maig de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño segons los ritus ÿ serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Joseph Jubena sarurgia ÿ de Theresa Jubena llegitimament casats ÿ Parroquians, foren Padrins Anton Ribelles ÿ Maria Roca Sans ÿ Garrufat ÿ li posaren per noms Anton ÿ Francisca ÿ tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Sabestia ÿ Joseph Montaña: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia dotze de maig de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una Criatura filla llegitima ÿ natural de Juan Montaña ÿ de Josepa Montaña ÿ Farrer llegitimament casats ÿ Parroquians; observant los ritus ÿ serimonies de nostra Mare la Iglesia ÿ foren Padrins Sabestia Farrer ÿ Antonia Ribes tots parroquians ÿ li posaren per noms Sabestia ÿ Joseph ÿ sels asdvertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Christiana.

Pere ÿ Domingo Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de assens Bisbat de lleida lo dia vinti nou de Juny de mil set sens xixanta ÿ dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat un miño fill llegitim ÿ natural de Jacinto Bodet ÿ de Antonia Bodet ÿ Montañola, segons los ritus ÿ serimonies de nostra Mare la Iglesia; ÿ foren Padrins Domingo Bodet ÿ Teresa Bodet ÿ Montañola ÿ li posaren per noms Pere ÿ Domingo ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avien contret ÿ la obligacio quels quedava de enseñarli la Doctrina Christiana.

Antonia ÿ Maria Pol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia quinse de Agost de mil set sens xixanta dos jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat una miñona filla llegitima ÿ natural de Antol Pol ÿ de raimunda Pol ÿ Valles; segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia ÿ foren Padrins Anton Masot fill llegitim de Anton Masot ÿ Maria Masot ÿ Valles ÿ la Padrina fou Ursula Borras filla de Isidro Borras ÿ Antonia Borraas ÿ li posaren per noms Antonia ÿ Maria ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua de Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quel quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Tharesa ÿ Catharina Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de asens Bisbat de lleida lo dia divuit de Agost de mil set sens xixanta ÿ dos; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Juan Ribelles ÿ de Francisca Ribelles llegitimament casats ÿ Parroquians foren Padrins Miquel Ribelles fill de Joseph Ribelles ÿ Maria Ribelles ÿ Padrina fou Josepa Ribelles filla de Juan Ribelles ÿ de Rosa Ribelles ÿ Marquet, ÿ li posaren per noms Tharesa ÿ Catharina ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua de Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quel quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Gabriel ÿ Joseph Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia divuit de setembre de mil set sens xixanta ÿ dos; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Joseph Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Valles llegitimament casats ÿ Parroquians; foran Padrins Graviel Queral ÿ Llucia Pons ÿ li posaren per noms Graviel ÿ Joseph ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua de Snt Batisme ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quel quedava de enseñarli la doctrina Cristiana.

Josepa ÿ Catharina Nuguer: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti set de octubre de mil set sens xixanta ÿ dos; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia; he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Serimonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de March Nuguer ÿ de Catharina Nuguer ÿ Bonet llegitimament casats ÿ Parroquians, foren Padrins Pere Joseph Bonet ÿ Padrina Josepa Bonet tots parroquians ÿ li posarn per noms Josepa ÿ Catharina ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quel quedava de enseñarli la doctrina Christiana.

Maria ÿ Josepa Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti set de novembre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Marti Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Xipalli, llegitimament casats ÿ Parroquians foren Padrins Joseph Mercadal fill de Juan Mercadal ÿ de Isabel Mercadal, ÿ sa Padrina fou Maria Segura filla de Joseph Nuguer ÿ de Maria Nuguer, ÿ li posaren per noms Maria ÿ Josepa ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

Maria Theresa ÿ Mariagna ÿ Francisca Casanoves: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti set de novembre de mil set sens xixanta ÿ dos jo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Martí Casanoves ÿ de Maria Casanoves ÿ Xipalli llegitimament casats, ÿ Parroquians de la vila de Castell de ans Bisbat de Lleida foren Padrins Francisco Farran fill fill de Francisco Farran ÿ de francisca farran; ÿ la Padrina fou Maria Xipalli filla de Gili Codina ÿ de Geltrudis Codina ÿ li posaren per noms Maria Theresa ÿ Mariagna; ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Anton ÿ Juan Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia dibuit de desembre de mil set sens xixanta ÿ dos; jo Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia; he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Juan Farran ÿ de Rosa Farran ÿ Vea llegitimament casats, ÿ Parroquians; foren Padrins Anton Vea fill de Pere Vea ÿ de Cecilia Vea ÿ Torradell. Padrina Theresa Farran ÿ Cunillera filla de Pere Juan Cunillera ÿ de Teresa Cunillera ÿ Miró; ÿ li posaren per noms Anton ÿ Juan ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

1763

Jacinto ÿ Anton Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia dos de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Domingo Bodet ÿ de Maria Bodet llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Jacinto Bodet ÿ Antonia Bodet ÿ Montañola ÿ li posaren per noms Jacinto ÿ Anton ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret tocan la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digue la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Maria ÿ Antonia Curcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia buit de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres jo Rnt Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de Anton Curcó ÿ de Maria Curcó ÿ angles llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Joseph Curcó ÿ Maria angles ÿ li posaren per noms Maria ÿ Antonia ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret tocan la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digue la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Miquel ÿ Blau Vison: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia tretse de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Bernat Vison ÿ de Theresa Vison ÿ Gort llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Joseph Casanoves ÿ Maria casanoves ÿ Segura ÿ li posaren per noms Miquel ÿ Blau ÿ sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Pau ÿ Francisco Funtanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia dinou de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Ramon Funtanet ÿ Geltrudis Funtanet ÿ Estevé llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Pau Miró ÿ Tharesa Estevé ÿ li posaren per noms Pau ÿ Francisco y sels advertí lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de Enseñarli la Doctrina Cristiana.

Juliá ÿ Francisco Mercadal: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia vinti ÿ set de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu vicari de dita Parroquia he Batejat un miñó segons las Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Joseph Mercadal ÿ Maria Mercadal ÿ Moragas llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Juliá Moragas ÿ Padrina Esperansa Moragas de Aspa tots ÿ li posaren per noms Juliá ÿ Francisco ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret per tocar la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Magdalena ÿ Rosa Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia trenta de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Jaume Pons ÿ de Rosa Pons ÿ Matheu llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Macia Matheu ÿ Padrina Magdalena Mateu tots de Castell de ans ÿ li posaren per noms Magdalena ÿ Rosa ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Antonia ÿ Maria Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia trenta ÿ hu de Mars de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Juan Pons ÿ de Francisca Pons ÿ Curcó llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Joseph Curcó major ÿ Padrina Antonia Pons tots parroquians; ÿ li posaren per noms Antonia ÿ Maria ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Francisca ¨ÿ Rosa Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia tretse de Abril de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia Iglesia de Castell de ans he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima ÿ natural de Macia Farran ÿ de Theresa Farran ÿ Capdevila llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Francisco Farran major ÿ Padrina Agnes Cunillera ÿ li posaren per noms Francisca ÿ Rosa; ÿ sels advertí lo parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Rosa ÿ Alisabet Queral: En la Parroquial Iglesia de Castell de ans Patrona ÿ advocada Nostra Sra de la Assumció, Popble de Castell de ans Bisbat de lleida; lo dia dibuit de Abril de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochia he Batejat una miñona segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Thomas Queral ÿ de Alisabet Queralt ÿ Paluhart llegitimament casats ÿ Paroquians; foen Padrins Francisco Miró ÿ Padrina Roa Queral ÿ Quadrat, tots Parrochians de dita Parrochia ÿ li posaren per Noms Roa ÿ Alisabet, ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret quan tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digue la obligacio quel quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Manuel y anton Serda: En la Parrochial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castell de ans Bisbat de lleida lo dia quatre de Maig de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochia he Batejat un miñó segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Joseph Serda ÿ Esperansa Serda ÿ Curcó llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Manuel (Brullá) avitan en las Borges Blancas ÿ Padrina Taresa Suñe ÿ Rabull avitan en Castell de ans; li posaren per noms Manuel ÿ Anton ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avina contret al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme; ÿ sels digue la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria ÿ Antonia Segalas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida; lo dia vinti dos de Matg de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial Iglesia he Batejat una miñona la que nasque los dia vinti hu del mateix mes ÿ any dal dit; filla llegitima ÿ natural de juan Segalas ÿ de Maria Segalas ÿ Borras llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquial Iglesia ÿ he Batejat dita Criatura; segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; foren Padrins Isidro Borras fill de Isidro Borras ÿ de Mariangela Borras difuns en Castelldases Padrina antonia Borras ÿ Vives filla de Miquel Vives ÿ de Maria Vives difuns ÿ Parroquians li posaren per noms Maria ÿ Antonia ÿ tocaren dita criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels digue lo Parentiu espiritual que avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Joan ÿ Francisco Barbera: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia vinti quatre de Matg de mil set sens xixanta y tres; jo lo Rnt Anton Serret y Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochial Iglesia he Batejat un miñó segons los ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo qual nasque lo dia vinti tres de dit mes y any dal dit; fill llegitim y natural de Francisco Barberá y de Maria Barberá y Serrano llegitimament casats ÿ Parroquians; foren Padrins Juan Serrano fill de Jaume Serrano ÿ de Maria Serrano, tots del lloch de Fondarella Bisbat de Solsona; Padrina Maria Bochs y Barberá filla de Francisco Barberá ÿ de Maria barberá y Vivas fills del lloch de Castelldases y dita Padrina viu en Puxbert Bisbat de Lleida; li posaren per noms Joan ÿ Francisco; y tocaren la criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme y sels digue lo Parentiu espiritual que avian contret y la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Francisca y Maria Magdalena Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia diset de Juriol de mil set sens xixanta ÿ tres; yo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre y vicari de dita Parroquia he Batejat una miñóna, la que nasque lo dia setse de dit mes ÿ any; filla llegitima ÿ de Joseph Farran y de Tharesa Farran y Cunillera llegitimament casats y Parroquians de dita Parroquia, naturals de Castelldases, á la qual Criatura se li posá per noms Francisca y Maria Magdalena, son Padrí fou Carlos Cunillera fill de Pau Cunillera y de Tharesa Cunillera y Miro; tots de la vila del Albi Archabisbat de Taragona, Padrina fou Magdalena Costafreda filla de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran; tots Parroquians de la vila de Castelldases; sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

Columbo y Jaume Salto: En la Parrochial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia vinti quatre de Juriol de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre y vicari de dita Parrochial Iglesia he Batejat un miñó lo que nasque lo dia vinti y tres de dit mes y any ja calendat fill llegitim ÿ natural de Miquel Juan saltó y de Paula Saltó y Damas llegitimament casats y Parroquians; ÿ jo he administrat segons los ritus y sermonies de nostra mare la Iglesia; foran Padrins Columbo Saltó fill de Miquel joan Saltó y Maria Salto fills de la Parrochial de Castelldases ÿ dit Padrí avitan en la vila de Albesa Bisbat de Urgell; y la Padrina fou Maria Damas filla de Jaume Serra ÿ de Maria Serra evitant en Lleida, ÿ li posarent per noms Columbo y Jaume ÿ tots tocarent la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenien de enseñarli la Doctrina Christiana.

Jaume y Pere Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia dinou de Agost de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochial Iglesia; he Batejat un miñó segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo qual nasque lo dia divuit de dit mes y any fill llegitim ÿ natural de Anton Pons y Antonia Pons y Marola llegitimament casats y Parroquians de la present Parroquia; foren Padrins Juan Pons fill de Joseph Pons y de Dorothea Pons y Planes naturals del lloch de Fes (Alfes?) Bisbat de Urgell ÿ Padrina fou Josepa Bonet vui evitant en Castelldases y filla llegitima dels Pares de dit Padrí ÿ li posaren per noms Juame ÿ Pere; y sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret, tocant la Criatura In Sacro Fonte tirant la aigua del Sant Batisme ab la deguda forma; sels digue la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria ÿ Teresa Montaña: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia trenta de setembre de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochia he Batejat una miñóna segons los Ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de Juan Montaña y de Josepa Montaña ÿ Farran llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia; foren Padrins Isidro Porqueres fill de Fransech Porqueres ÿ de Florentina Porqueres evitans en la vila de Cornudella Arcabisbat de Tarragona ÿ Padrina fou Maria Porqueres ÿ Farres fills de Francisco Lases ÿ de Agnamaria Lases tots de la vila de la Morera Arcabisbat de Tarragona ÿ li posaren per noms Maria ÿ Josep la que nasque lo mateix dia ÿ any ja dit, sels advertí lo parentiu espiritual que avian contret quan tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Sant Batisme ÿ sels digue la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

Pere y Joseph Borrull: En la Parroquial Iglesia de Nostra Sra de la Assumció del Popble de Castelldases lo dia quatre de octubre de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parrochia he Batejat un miñó lo que nasque lo mateix dia fill llegitim de Matheu Borrull ÿ Magdalena Borrull y Segura llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parrochia fou Padrí Pere Segura fill de Miquel Segura ÿ Maria Segura ÿ Nogue tots de la presente Parroquia. Padrina fou Maria Casanovas ÿ Segura filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura tots Parroquians de la Parroquial de Castelldases Bisbat de Lleida; li posaren per noms Pere ÿ Joseph, observant los Ritus ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia; sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenien de enseñarli la Doctrina Christiana.

Jaume y Francisco Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumció del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia vint de setembre de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquial he Batejat un miñó segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo qual nasque lo dia dinou de dit mes y any fill llegitim ÿ natural de joseph Pau ÿ de Agueda Pau ÿ Bosch tots Parroquians de dita Parroquia ÿ Llegitimament casats; foren Padríns Francisco Bosch fill de Jaume Bosch ÿ de Tharesa Bosch tots de Puigvert Bisbat de Lleida. Padrina fou Esperansa Bosch y Masot filla de Agustí Masot ÿ Geltrudis Masot tots de la Vila de Aspa ÿ de dit Bisbat; li posaren per Noms Jaume y Francisco ÿ tocaren la Criatura al temps que se li tirá la Aigua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Maria Rosa Griño: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asupmció del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia vintidos de Setembre de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Iglesia he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo que nasque lo mateix dia de dit mes y any ja calendat, filla llegitima ÿ natural de Ramon Griño ÿ Rosa Griño llegitimament casats y Parroquians; foren Padríns Miquel Matheu fill de Macia Matheu ÿ de Agnamaria Matheu ÿ Queral tots de la vila de Castelldasens; Padrina fou Maria Bonet filla de Joan Griño ÿ de Agnamaria Griño y Lanes, tots parroquians en Castelldasens; li posaren per Noms Maria ÿ Rosa ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocaren la Criatura al temps que se li tirá la Aigua del Snt Baptisme ÿ sels digue la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Cristiana.

Magdalena y Reimunda Cau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumció del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia sinch de Decembre de mil set sens xixanta ÿ tres; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo que nasque lo dia quatre de dit mes y any ja calendat, filla llegitima ÿ natural de Bisent Cau y de Maria Cau y Gomes llegitimament casats y Parroquians; foren Padrins Ramon Cau fill de Ramon Cau y de Maria Cau tots de Cidemon Bisbat de Solsona; Padrina fou Magdalena Gomes filla natural de Falip Gomes y de Magdalena Gomes y Queral tots de la vila de Castelldasens y li posaren per Noms Magdalena y Reimunda ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocaren la Criatura al temps que se li tirá la Aigua del Snt Baptisme ÿ sels digue la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

1764

Mariagna y Tharesa Vilella: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia onse de Janer de mil set sens xixanta y quatra; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Iglesia he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Joseph Vilella ÿ de Tharesa Vilella y tots llegitimament casats y Parroquians de dita Parroquia; Foren Padríns Salbador Tost fill de Miquel Tost ÿ Paula Tost tots de la Vila de Servia Arcabisbat de Tarragona; Padrina fou Mariagna Vilella filla de Joseph Bernaus ÿ Mariagna Bernaus tots de Castelldasens y li posaren per Noms Mariagna y Tharesa ÿ sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocaren la Criatura tiranli la Aigua del Snt Baptisme ÿ sels advertí la obligacio quels quedaba de enseñarli la doctrina Christiana.

Joan ÿ Geroni Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia dibuit de Janer de mil set sens xixanta y quatra; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Iglesia he Batejat un miño segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia lo que nasque lo dia diset de dit mes y any fill llegitim ÿ natural de Francisco Borras ÿ de Ignacia Borras y Valles llegitimament casats y Parroquians; Foren Padrins Joan Segalas fill de Manuel Segalas ÿ de Catharina Segalas y Batista tots de la vila de Alins Bisbat de Urgell; y la Padrina fou Josepa Valles filla de Joseph Valles y de Magdalena Valles tots de Castelldasens, li posaren per noms Joan y Geroni ÿ sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret tocan la Criatura al temps de tirarli la Aigua del Snt Batisma ÿ sels digue la obligacio que tenian de enseñarli la doctrina Christiana.

Macia ÿ Anton Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia vintinou de Janer de mil set sens xixanta y quatra; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasque lo dia antes fill llegitim ÿ natural de Miquel Farran y de Mariagna Farran y Domenech llegitimament casats y Parroquians; foren Padríns Macia Farran fill de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran tots de dita Vila; Padrina fou Rosa Farran ÿ Veá filla de Pere Veá ÿ de Agnamaria Veá, evitan en Castelldasens, ÿ li posaren per Noms Maria ÿ Antonia ÿ sels observaren totas las sermonies que maná nostra mare la Iglesia ÿ sels diga lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria y Francisca Queral: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia sinch de Mars de mil set sens xixanta y quatre; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona que nasque lo dia quatre de dit mes y any, filla llegitima y natural de Francisco Queral y Antonia Queral y Angles conjuges y Parroquians; foren Padrins Jaume Angles fill de Francisco Angles y de Mariagna Angles y Argan tots de Ull de Molins Abisbat de Tarragona; Padrina fou Gestrudis Segura filla de Francisco Queral ÿ de Maria Queral y Gomes tots de Castelldases ÿ li posaren per Noms Maria y Francisca ÿ tot ho so observat segons los Ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia advertintlos lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio que tenient de enseñarli la doctrina Christiana.

Joseph y Anton Biduell: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo die divuit de Mars de mil set sens xixanta y quatre; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de la present Parroquia he Batejat un miño segons los Ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia, lo que nasque lo dia disset de dit die y any fill llegitim de Sabastia Biduell y de Geltrudis Biduell conjugues ÿ fills de la Vila de Venbudi Archibisbat de Tarragona; foren Padrins Joseph Riber fill de Pau Riber y de Catarina Riber y Tarrago tots de Castelldases; Padrina fou Madalena Masage filla de Agistí Vendrell y de Taresa Vendrell tots de la vila de la Pobla Archebisbat de Tarragona, y tocaren la Criatura dits Padrins ÿ sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio que tenien de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria y Teresa Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo die vintitres de Mars de mil set sens xixanta y quatre; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima y natural de Bisen Ribelles y de Maria Ribelles y sans conjuges y Parroquians de dita Parroquia; foren Padrins Francisco sans fill de Miquel Sans y de Taresa Sans y Vives, Padrina fou Alena Ribelles filla de Anton Costafreda y de Francisca Costafreda y Florejachs tots de la present vila y li posren per noms Maria y Taresa, sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio que tenien de Enseñarli la Doctrina christiana.

Joan ÿ Pere Viñes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo die sinch de Abril de mil set sens xixanta y quatre; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasque lo mateix dia. Segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Pere Viñes y Maria Viñes llegitimament casats y parroquians; forent Padrins Joan Ribelles fill de Joan Ribelles y de Agna Ribelles y Angles tots de la present vila, Padrina fou Taresa Ribelles filla de Pere Veá y de Agnamaria Veá ÿ Sala ÿ dits Pares de la Padrina son del Cano Bisbat de Lleida ÿ la Padrina viu en Castelldases; li posaren per noms Joan y Pere ÿ tocaren la Criatura quan se li tirá la agua del Snt Batisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio quels quedaba de Enseñarli la Doctrina Christiana.

Pere ÿ Joan Verdina: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases Bisbat de lleida lo dia onse de Maigt de mil set sens xixanta y quatra; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasque lo dia dal dit y lo so Batejat segons los Ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Francisco Verdina y de Magdalena Verdina llegitimament casats y Parroquians de la present Parroquia; Forent Padrins Pere Verdina fill de Joseph Verdina ÿ de Catharina Verdina tots de la vila de Montenarto Bisbat de Urgell; Padrina fou Maria Rosa Batlló filla de Pere Verdina ÿ de Francisca verdina la dita evitan en Balaguer Bisbat de Urgell; li posarent per noms Pere y Joan ÿ tocaren la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels digué lo Prentiu Espiritual que avian contret y la obligacio quels quedaba de ensañarli la Doctrina Christiana.

Anton ÿ Joseph Ximenos: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasses Bisbat de lleida dia primer de Juny de mil set sens xixanta y quatra; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim de Anton Ximenos ÿ de Magdalena Ximenos ÿ Griño llegitimament casats ÿ Parroquians; fou nat dia trenta ü hu de maig de dit any; forent Padrins Pere Joan Griño fill de Joan Griño ÿ Magdalena Griño ÿ Grau tots de Castelldasses. Padrina fou Maria Argiles filla de Joan Ximenos ÿ Tharesa Ximenos tots de Puxgros Bisbat de Lleida; ÿ li posaren per noms Anton ÿ Joseph sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana.

Miquel ÿ Ramon Bonet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasses Bisbat de lleida lo die tres de Juny de mil set sens xixanta y quatra; jo lo Rnt Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim de Ramon Bonet menor ÿ Maria Bonet ÿ Griño llegitimament casats y Parroquians; fou nat dia dos de dit mes ÿ any; foren Padrins Ramon Bonet major fill de Francisco Bonet y Mariangela Bonet y Ribe; Padrina fou Agnamaria Griño ÿ Laná filla de Jaume Laná ÿ Esperansa Lança ÿ (R..ies) tots de la pressent vila ÿ lii posarent per Noms Miquel ÿ Ramon; sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana. Advertech que tocaren la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Baptisme com ho so observat en totas las demes administracions de Baptismes com a condicio necesaria pera contraure lo parentiu Espiritual. Rnt Anton Serret Pbre ÿ Vicari de la present Parroquia.

Jaume y Joseph Vallet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases Bisbat de Lleida die vintiset de Juriol de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño lo que nasque o mateix dia ÿ any ja calendat, segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Anton Vallet ÿ de Alisabet Vallet ÿ Mora llegitimament casats ÿ Paarroquians de la present Parroquia, fou Padrí Jaume Mora fill de Joseph Mora ÿ de Tharesa Mora ÿ Amoros filla de Juan Amoros ÿ de Cicilia Amoros; tots de la vila de ( Monegas) arxiprestrat de Agé ÿ li posarent per noms Jaume ÿ Joseph ÿ tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Maria ÿ Geltrudis Miró: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasses Bisbat de Lleida lo dia vinti vuit de Juriol de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita precent Parroquia he Batejat una miñona la que nasque lo mateix dia ÿ any ja calendat, segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Francisco Miró ÿ de Maria Miró y Serda llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia, fou Padrí Thomas Queralt fill de Andreu Queral ÿ Maria Queral ÿ Monné tots de Castelldasses. Padrina fou Geltrudis Funtanet filla de Miquel Estevé ÿ de Rosa Estevé tots de la vila de Torres Bisbat de Lleida ÿ dita Padrina evitant en Castelldasses ÿ li posaren per Noms Maria ÿ Geltrudis ÿ tocaren la criatura quant se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels advertí lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio quels quedaba de enseñarli la Doctrina Christiana.

Joseph ÿ Pere Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldasens Bisbat de lleida lo dia diset de octubre de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Joseph Farran ÿ de Tharesa Farran ÿ Conillera llegitimament casats ÿ Parroquians de la present Parroquia ÿ dita Criatura nasque lo dia setse de dit mes ÿ any; foren Padrins Francisco Miró fill de Pere Juan Miró ÿ de Tharesa Miró, tots de la Vila de Albi Archavisbat de Tharragona; Padrina fou Isabel Paluart filla de Josep Miró ÿ de Isabel Mirço tots de Castelldeasens; ÿ dits Padrins tocarent la Criatura al temps que se li tirá la aigua del Snt Batisme; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret y la obligacio que tenien de Enseñarli la Doctrina Christiana.

Magdalena ÿ Maria Simó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Popble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo dia vint de Setembre de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia, la que nasque lo dia dinou de dit mes ÿ any filla llegitima de Joseph Simó y de Lleonor Simó ÿ Riber llegitimament casats ÿ Parroquians de dita Parroquia; foren Padrins Sabastia Simó fill llegitim de Jaume Simó ÿ Magdalena Simó ÿ Cau tots de la Vila de Fundarella Bisbat de Solsona; Padrina fou Magdalena Riber ÿ Gort filla de Miquel Gort y de Esperansa Gort; y dita Padrina avita en dita Parroquial de Castelldasses; ÿ tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Sant Baptisme ÿ sels digué la cognicio Espiritual que avian contret y la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana.

Graviel ÿ Joseph Garriga: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo dia tres de Desembre de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ vicari de dita Parroquia he Batejat un miño segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia fill llegitim de Joseph Garriga ÿ de Taresa garriga llegitimament casats y Parroquians de dita Parroquia ÿ la dita Criatura nasque lo die dos de dit mes y any ja calendat fou Padrí Graviel Queral fill de Andreu Queral ÿ de Maria Queral y Moliné; ÿ la Padrina fou Rosa Queral y Quadrat filla de Francisco Quadrat ÿ de Maria Quadrat dits Padrins evitant en dita Parroquia de Castelldasens dits Padrins tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Baptisme ÿ sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Cristiana.

Maria y Francisca Segura: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die quinse de desembre de mil set sens xixanta y quatre; jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de dita Parroquia he Batejat una miñona segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia la que nasque lo die catorse de dit mes y any filla llegitima de Francisco Segura ÿ de Geltrudis Segura ÿ Queral llegitimament casats y Parroquians; foren Padrins Aleix Segura fill de Aleix Segura y de Maria Segura y Giu tots del Soleras Bisbat de Lleida; Padrina fou Magdalena Giu ÿ Queral filla de Francisco Queral ÿ Maria Queral tots de Castelldasens ÿ mateix Bisbat; tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digué lo Parentiu espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Cristiana.

1765

Isidro Francisco Montané: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die vinti sinch de Janer de mil set sens xixanta y sinch fou Batejat Isidro Montané segons los Ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Francisco Montané ÿ de Antonia Montané conjuges en dita vila ÿ llegitimament Parroquians; Padrí fou Isidro Porqueres fill de Fransech Porqueres ÿ de Florentina Porqueres difuns, naturals de Cornudella Arquebisbat de Tarragona ÿ dit Padri evitant en Castelldasens; Padrina fou Magdalena Bardina filla de Francisco Xerullé ÿ de Magdalena Xerullé conjuges difuns en lo lloch de Cendes Bisbat de Urgell ÿ dita Padrina evitant en Castelldasens. Item tocarent la Criatura quant se lio tirá la aigua del Snt Batisme ÿ sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ para que conste firmo Anton Serret Pbre y Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens vui die ÿ any ja calendat.

Maria Antonia Pujol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die trenta de Janer de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Maria Pujol segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Juan Pujol ÿ de Anna Maria Pujol conjuges y Parroquians de la Parroquial Iglesia de Castelldasens; forent Padrins Miquel Segura ÿ la Padrina Maria Segura ÿ los Pares de dits Padrins es Lluch Segura y Maria Segura conjuges y evitans en Torrevesses Bisbat de Lleida ÿ dits Padrins evitans en Castelldasens; li possarent per noms Maria y Antonia y tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Batisme sels digue lo Parentiu espiritual que avian contret y la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Cristiana ÿ paraque constie firmo Anton Serret Pbre y Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens vui die ÿ any ja calendat.

Manuel ÿ Francisco Guiu: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die set de Fabre de mil set sens xixanta y sinch fou Batejat Manuel Guiu segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Batisme Guiu ÿ de Agna Guiu conjuges ÿ Parroquians de la present Parroquia; fou Padrí Manuel Vallet fill de Ramon Vallet ÿ de Paula Vallet tots de Mullarusa Bisbat de Solsona; Padrina fou Manuela Vallet filla de Francisco Llopis ÿ de Isabel Llopis tots de Barvens; comanda de Sant Juan; se li posá per noms Manuel ÿ Francisco sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ quant se li tirá la aigua del Snt Batisme ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que constie firmo jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens dit die ÿ any ja calendat.

Esperansa ÿ Josepa Curcó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die nou de Fabrer de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Esperansa Curcó segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia filla llegitima ÿ natural de Pau Curcó y de Catharina Curcó menor conjuges y Parroquians de la precent Parroquia; fou Padrí Joseph Catalá fill de Joseph Catalá ÿ de Maria Catalá ÿ Queral tots de la Vila de la Poble de Servols Arcabisbat de Tarragona; Padrins forent Esperansa Sarda ÿ Curcó filla de Francisco Curcó ÿ de Mariagna Curcó y Florensa tots de Castelldasens, tocaren la Criatura In Sacro Fonte li posarent per noms Esperansa ÿ Josepa; sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que constie firmo jo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial Iglesia de Castelldasens vui die ÿ any ja calendat.

Maria ÿ Francisca Saltó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die vint hu de Fabrer de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Maria Saltó segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de Miquel Juan Saltó ÿ de Paula Saltó ÿ Damá llegitimament casats ÿ Parroquians; fou Padrí Juan Damá fill de Domingo Damá ÿ de Taresa (Roca) tots evitans en Lleida; Padrina fou Francisca Ribelles filla de Francisco Oliber ÿ de Catharina Oliber evitan en Castelldasens ÿ li posarent per noms Maria ÿ Francisca; tocarent la Criatura quant se li tirá la aigua del Snt Batisme sels digue lo Parentiu que avian contret la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Cristiana; ÿ pera que constie firmo Anton Serret y Riu Pbre ÿ Vicari de la precent Parroquia vui die ÿ any ja calendat.

Josepa ÿ Magdalena Ponses: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de lleida en lo die primer de Mars de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Josepa Ponses segons los ritus y sermonies de nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Anton Ponses ÿ de Josepa Ponses y Pontons conjuges en Castelldasens; fou Padrí Joseph Ribelles menor fill de Joseph Ribelles major ÿ de Maria Ribelles tots de Castelldasens; Padrina fou Magdalena Matheu filla de Juan Matheu ÿ de Catharina Matheu difunta tots de la precent Parroquia; li posarent per Noms Josepa ÿ Magdalena; tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que constie firmo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ de la Parroquial de Castelldasens vui dia ÿ any ja calendat.

Esperansa ÿ Maria Pons: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die sis de Mars de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Esperansa Pons filla llegitima de Juan Pons ÿ de Francisca Pons ÿ Curcó conjueges en Castelldasens, ÿ dita Criatura fou Batejada segons los ritus ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia; foren Padrins Blai Bernaus fill de Francisco Bernaus ÿ de Magdalena Bernaus ÿ Riber tots de Castelldasens Padrina fou Esperansa Vadia ÿ Curcó filla de Joseph Curcó ÿ de Tharesa tots de Castelldasens; li posarent per noms Esperansa ÿ Maria ÿ tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ para que constie firmo lo precent vui dia sis de dit mes ÿ any; Rnt Anton Serret Vicari de dita Parroquia.

Tharesa y Speransa Mora: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die divuit de Mars de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada Tharesa Mora segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Joseph Mora ÿ de Francisca Mora ÿ Vallet conjuges en Castelldasens; fou Padrí Ramon Mora fill de Ramon Mora ÿ de Maria Mora vivint en Vellvis Bisbat de Urgell; Padrina fou Alisabet Mora ÿ Vallet filla de Jaume Mora ÿ de Tharesa Mora ÿ Triquell; tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu que avian contret ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctgrina Christiana ÿ para que constie firmo Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la Parroquial de Castelldasens vui die ÿ any ja calendat.

Raimunda ÿ Ignacia Pol: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die vint de Mars de mil set sens xixanta y sinch fou Batejada raimunda Pol segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima de Anton Pol ÿ de Reimunda Pol ÿ Valles conjuges en Castelldasens; foren Padrins Francisco Borras fill de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras tots de Castelldasens; Padrina Magdalena Ribelles filla de Pere Veiá ÿ de Maria Veá vui en Castelldasens, li possarent per noms Reimunda ÿ Ignacia tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y pera que constie firmo lo precent Anton Serret ÿ Riu Pbre ÿ Vicari de la precent Parroquia vui die ÿ any ja calendat.

Ramon ÿ Joseph Capdevila: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die trenta de Mars de mil set sens xixanta y sinch fou Batejat Ramon Capdevila lo que nasque lo die vintinou de dit mes ÿ any; ÿ fou Batejat segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia fill llegitim ÿ natural de Francisco Capdevila ÿ de Mariangela Capdevila ÿ Bonet conjugues ÿ Parroquians; forent Padrins Ramon Bonet major fill de Francisco Bonet ÿ Mariangela Bonet ÿ Riber tots de Castelldasens; Padrina fou Antonia Vilalta filla de Simó Capdevila ÿ de Maria Capdevila tots de la vila de Gumes Bisbat de Solsona; ÿ li posarent per noms Ramon ÿ Joseph sels digué lo Parentiu que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte, ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Cristiana; ÿ peraque constie firmo jo Anton Serret ÿ Riu Vicari vui die ÿ any ja Calendat.

Jaume ÿ March Griño: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida en lo die vinti sis de Abril de mil set sens xixanta y sinch fou Batejat Jaume Griño lo que nasque lo dia vinti sinche de dit mes ÿ any; ÿ fou Batejat segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Jaume Griño ÿ de Margarida Griño ÿ Nuguer conjuges en Castelldasens; forent Padrins Damia Griño fill de Cosme Griño ÿ Rosa Griño tots de la Vila del Albi Arcavisbat de Tarragona ÿ Padrina fou Agnes Nuguer filla de Juan Ribelles ÿ de Agnes Ribelles ÿ Angles, tots de Castelldasens; li posarent per noms Jaume ÿ March; tocarent la Criatura In Sacro Fonte, sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana; ÿ paraque constie firmo lo present vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Joseph ÿ Francisco Nuguer: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die onse de Mars de mil set sens xixanta y sinch; fou Batejat Joseph ÿ Francisco Nuguer lo que nasque lo die deu de dit mes ÿ añy; fill llegitim de March Nuguer ÿ de Catharina Nuguer ÿ Bonet conjuges en dia Villa; fou Batejat segons los ritus ÿ Sermonies de Nostra Mare la Iglesia, forent Padrins Joseph Nuguer fill de March Nuguer ÿ de Agnes Nuguer; Padrina fou Tharesa Bonet filla de Francisco Bonet ÿ Margarida Bonet; tots de la present Vila; li posaren per noms Joseph ÿ Francisco tocarent la Criatura In Sacro Fonte; se li digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina crhistiana ÿ peraque constie firmo lo present vui die ÿ any ja calendat.

Anton y Bernat Visson: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldassens Bisbat de Lleida en lo die setse de Maig de mil set sens xixanta y sinch; fou Batejat Anton Visson segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia que nasque lo die quinse dedit mes ÿ any; fill llegitim ÿ natural de Vernat Visson ÿ de Tharesa Visson conjugues en Castelldasens; forent Padrins Anton Pol fill de Jacinto Pol ÿ de Catharina Pol; tots de Sant Juliá Bisbat de Urgell; Padrina Margarida Visson filla de Joseph Domingo ÿ de Antonia Domingo evitans en Lleida ÿ dits Padrins li possarent per Noms Anton ÿ Vernat; tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Rosa ÿ Francisca Ribes: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die divuit de Maig de mil set sens xixanta y sinch; fou Batejada Rosa Ribes segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima de Joseph Ribes y de Antonia Ribes conjuges en Castelldasens; forent Padrins Pere Joseph Rebull ÿ Curcó tots de Castelldasens; Padrina Rosa Riber filla de Joseph Riber ÿ de Esperansa Riber, tots de dita Vila; li posaren per Noms Rosa ÿ Francisca tocarent la Criatura In Sacro Fonte; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina christiana ÿ paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat.

Jacinto ÿ Miquel Borras: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die divuit de Juriol de mil set cens xixanta y sinch fou Batejat Jacinto ÿ Miquel Borras lo que nasque lo die diset de dit mes ÿ any; fill llegitim ÿ natural de Francisco Borras ÿ de Ignacia Borras ÿ Valles ÿ lo vas Batejar segons los ritus ÿ sermonies de Nostra Mare la Iglesia; forent Padrins Jacinto Valles fill de Jaume Valles ÿ de Josepa Valles tots de dita vila; Padrina fou Ursula Ribelles filla de Juan Vives ÿ Maria Vives; tots de la prsent vila li posarent per Noms Jacinto ÿ Miquel; tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari. Anton Serret vicari.

Francisco y Joseph Ribelles: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo die vinti ÿ tres de Juriol de mil set cens xixanta y sinch fou Batejat Francisco Ribelles segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural Juan Ribelles ÿ de Francisca Ribelles tots de la precent Parroquial; forent Padrins Joseph Ribelles menor fill de Juan Ribelles y de Rosa Ribelles y Nugué, Padrina fou Raimunda Angles filla de Joseph Angles ÿ Antonia Angles; Li posaren per Noms Francisco ÿ Joseph; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro fonte; ÿ sels digué la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Pere ÿ Macia Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo die vinti sis de Juriol de mil set sens xixanta y sinch; fou Batejat Pere ÿ Macia farran segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; fill llegitim ÿ natural de Macia Farran ÿ Tecla Farran ÿ Capdevila conjuges de la precent vila; forent Padrins Pere Costafreda fill de Ramon Costafrea ÿ de Maria Costafreda ÿ Arbones conjuges en Castelldasens; Padrina fou Magdalena Costafreda filla de Francisco Farran ÿ de Rosa Farran ÿ (Baldoba) evitans en Castelldasens; li possarent per noms Pere ÿ Macia; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte ÿ sels digué la obligacio que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; vui die ÿ any ja calendat ÿ para que constia firmo. Anton Serret Vicari.

Theresa ÿ Maria Rebull: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Asumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo die divuit de Agost de mil set sens xixanta y sinch; fou Batejada Tharesa Rebull la que nasque lo mateix die ÿ any fou Batejada segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima ÿ natural de Pere Joseph Rebull ÿ de Esperansa Rebull ÿ Ribes conjuges en la precent Vila; forent Padrins Joseph Ribes fill de Joseph Ribes major y de Esperansa Ribes major; Padrina fou Tharesa ( Suñe ) filla de Pere Curcó y maria Curcó tots de Castelldases li possarent per Noms Tharesa y Maria sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tinguerent la Criatura In Sacro Fonte;ÿ sels digue la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Antonia Tharesa Barbera: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou Batejada Antonia Barbera segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima ÿ natural de Francisco Barbera ÿ de Maria Barbera ÿ Serrano conjuges en Castelldasens ÿ dita Criatura fou Batejada lo dia trenta de Agost de mil set sents xixanta ÿ sinch ÿ nasque lo dia vinti vuit de dit mes ÿ any; forent Padrins Isidro Borras fill de Isidro Borras major ÿ Mariangela Borras ÿ Mañach; Padrina fou Taresa Serrano filla de Ramon Brasulí ÿ Ursula Brasulí ÿ Ripoll tots de Fondarella Bisbat de Solsona; li posarent per noms Antonia ÿ Tharesa sels digue lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Agada ÿ Maria Pau: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou Batejada Agada Pau segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; filla llegitima ÿ natural de Joseph Pau ÿ Agada Pau y Bosch conjuges en Castelldasens; ÿ dita Criatura fou Batejada en lo die deu de Setembre de mil set cens xixanta y sinch, la que nasqué lo die nou de dit mes ÿ any ja calendat; forent Padrins Vicent Cau fill llegitim de Ramon Cau y de Maria Cau ÿ Panella tots de Cidamon Bisbat de Solsona; Padrina fou Maria Bosch filla llegitima de Francisco Barverá ÿ de Maria Barverá ÿ Sans tots de Castelldasens; li posaren per noms Agada ÿ Maria; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; sels digué la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Isidro ÿ Josep Sardá: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou Batejat Isidro sarda segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; la que nasque lo dia tretse de Setembre de mil set sents xixanta ÿ sinch, ÿ fou Batejat lo die catorse de dit mes ÿ any; fill llegitim de Joseph Serda ÿ de Esperansa Serda ÿ ( Corria ) conjuges en dita vila; forent Padrins Isidro Ros fill de Gaietano Ros ÿ de Susagna Ros ÿ saltó vivint en la vila de Aspa Bisbat de Lleidas, Padrina Maria Florensa filla de Sabestia Arasté y de Maria Arasté tots de la Vila de Alcanó del precent Bisbat; se li possarent per noms Isidro ÿ Joseph; ÿ tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret ÿ la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Thomas Queral: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida fou Batejada en lo dia vinti sinch de Octubre de mil set sens xixanta ÿ sinch fou Batejat Thomas Queral; lo que nasque lo dia vintiquatre de dit mes ÿ any fill llegitim ÿ natural de Graviel Queral ÿ de (?) Queral ÿ Quadrat conjuges en Castelldasens ÿ dita Criatura fou Batejat segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; forent Padrins Thomas Queral fill de Andreu Queral ÿ de Maria Queral tots de dita Vila; Padrina fou Maria Quadrat filla de magi Mor ÿ de Esperansa Mor tots de la Obages Bisbat de Lleida; li posaren per noms Thomas ÿ Joseph; tocarent la Criatura In Sacro Fonte sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret; la obligació que tenian de enseñarli la Doctrina Christiana; y paraque constie firmo lo precent vui die ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Rosa ÿ Esperansa Farran: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasens Bisbat de Lleida en lo dia trenta de Octubre de mil set sens xixanta ÿ sinch fou Batejada Rosa Farran la que nasqué lo dia vinti nou de dit mes ÿ any filla llegitima ÿ natural de Juan Farran ÿ de Rosa Faran conjuges en Castelldeans ÿ dita Criatura las vas Batejar segons los Ritus y Sermonies de Nostra Mare la Iglesia; forent Padrins Joseph Riber fill de Pau Riber ÿ de Catharina Riber ÿ Tarragó tots de la precent vila; Padrina fou Magdalena Costafreda filla de Francisco Farran major ÿ de Rosa Farran li posaren per noms Rosa ÿ Esperansa; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; Sels digué la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Crhistiana; ÿ Peraque constie firmo la precent vui die any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Joseph ÿ Francisco Funtanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo dia tres de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejat Joseph Funtanet que nasque lo dia any ja calendat, fill lllegitim ÿ natural de Ramon Funtanet ÿ de Geltrudies Funtanet conjugues en Castelldases; ÿ dita Criatura la vas batejar segons los ritus ÿ sermonies de nostra Mare la Iglesia; fou Padrí Joseph Rostas fill de Joseph Rostas ÿ de Florentina Rostas avivint en Torres de Segre Bisbat de Lleida; Padrina fou Magdalena Falguerá filla de Miquel Porta ÿ de Magdalena Porta vivint en la vila de Artessa Bisbat de Lleida; li posarent per noms Joseph ÿ Francisco, sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Geltrudies ÿ Maria Funtanet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo dia tres de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejada Geltrudies Funtanet la que nasque en lo dia any dal dit, filla de Ramon Funtanet ÿ de Geltrudies Funtanet conjugues en Castelldases; ÿ dita Criatura la vas batejar segons los ritus ÿ sermonies de nostra Mare la Iglesia; fou Padrí Thomas Queral fill de Isidro Queral ÿ de Maria Queral vivint enCastelldases; Padrina Maria Miró filla de  ( Manel ) Serda ÿ de Maria Serda tots de la precent vila; li posarent per noms Geltrudies ÿ Maria; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Francisco ÿ Juan Saguelas: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida en lo dia diset de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejat Francisco Saguelas lo que nasque lo dia y any fill lllegitim de Juan Saguelas y de Maria Saguelas ÿ Borras conjuges en Castelldases ÿ dita Criatura fou Batejada segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia, forent Padrins Francisco Borras fill de Isidro Borras ÿ de Antonia Borras; Padrina fou Ignacia Borras filla de Joseph Valles ÿ Magdalena Valles tots del precent Bisbat, li possarent per Noms Francisco y Juan; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Geltrudies y Magdalena Bodet: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldases Bisbat de Lleida; en lo dia dinou de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejada Geltrudies Bodet; la que nasque lo dia divuit de dit mes y any filla llegitima de Domingo Bodet y de Tharesa Bodet y Montañola, conjuges en Castelldases; y fou Batejada segons los ritus y sermonies de Nostra Mare la Iglesia; forent Padrins Salbador Montañola fill de Andreu Montañola y de Rosa Montañola; tots de Servia Bisbat de Tarragona, Padrina fou Geltrudies Bodet filla de Miquel Noguer ÿ de Magdalena Noguer tots de Castelldases; li possarent per Noms Geltrudies y Magdalena; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Catarina ÿ Maria Farres: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida; en lo dia vinti hu de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejada Catarina Farres segons ritu y Sermonies de Nostre Mare la Iglesia filla llegitima de Llorens Farres y de Agna Maria Farres conjuges en Castelldases; fou Padrí Sabestia Tos fill de Jaume Tos y de Catarina Tos tots de Servia Arcabisbat de Tarragona; Padrina fou Maria Farre filla de Francisco Tos y de Francisca Tos tots de Servia Arcabisbat de Tarragona; li posarent per Noms Catarina ÿ Maria;  sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Juan ÿ joseph Franquesa: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida, en lo dia vinti y quatra de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejat una criatura segons ritu y sermonias de Nostra Mare la Iglesia, la que nasqué lo dia vinti dos de dit mes ÿ any fill llegitim de Magí Franquesa ÿ de Rosa Franquesa conjuges en Castelldases; fou Padrí Juan Franquesa fill de Jaume Franquesa y de Victoria Franquesa; tots del lloch del Pla Bisbat de Tarragona; Padrina fou Cecilia Marola filla de Isidro Ció y de Mariangela Ció tots de la vila de Arveca Arquebisbat de Tarragona; li possarent per Noms Juan ÿ Joseph;  sels digué la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana y lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Maria Antonia Griñó: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida, en lo dia trenta del mes de Novembre de mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejat una criatura la que nasqué lo dia vinti vuit de dit mes ÿ any, segons ritu y sermonias de Nostra Mare la Iglesia filla llegitima y natural de Ramon Griño y de Rosa Griño y Matheu conjuges en dita vila; fou Padrí Francisco Queral fill de Macia Queral y de Geltrudis Queral y Dolset tots evitans en la precent Villa; Padrina fou Agnamaria Griño ÿ Lana filla de Jaume Lana ÿ de Esperansa Lana ÿ Romia difuns ÿ dita Padrina evitan en Castelldases; li possarent per noms Maria Antonia;  sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.

Isidro y Jaume Gener: En la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la Assumpta del Poble de Castelldasses Bisbat de Lleida, en lo dia vuit de Decembre del any mil set cens xixanta ÿ sinch fou Batejat Isidro Gener segons ritus y cermonies de Nostra Mare la Iglesia, lo que nasqué lo mateix dia y any; fill llegitim ÿ natural de Ramon Gener, ÿ dit ramon fill de jaume Gener ÿ de Asperansa Gener difuns, ÿ la mare de dita criatura es Maria Gener conjuges en Castelldases; ÿ tots los dal dits son del lloch de Vallmaña Bisbat de Solsona; forent Padrins Isidro Borras fill de Isidro Borras ÿ Mariangela Borras ÿ Mañach; Padrina fou Maria Casanoves filla de Miquel Segura ÿ de Maria Segura ÿ Noguer tots de Castelldasses; li possarent per Noms Isidro ÿ Jaume; sels digué lo Parentiu Espiritual que avian contret quant tocarent la Criatura In Sacro Fonte; la obligacio que tenian de Enseñarli la Doctrina Christiana ÿ paraque constie firmo jo precent vui dia ÿ any ja calendat. Anton Serret Vicari.