Tornar


NÚMERO

COGNOM

ANY

NÚMERO

COGNOM

ANY

191

ALSAMORA

1631

15

MARCH

1612

212

ALSAMORA

1634

36

MARCH

1616

175

ANDREU

1630

68

MARCH

1619

189

ANDREU

1631

96

MARCH

1622

148

ANGLES

1627

121

MARCH

1624

168

ANGLES

1629

147

MARCH

1627

180

ANGLES

1630

158

MARCH

1628

49

ARGILES

1617

195

MARCH

1632

67

ARGILES

1619

59

MASOT

1618

97

ARGILES

1622

79

MASOT

1620

127

ARGILES

1625

80

MASOT

1620

215

ARGILES

1635

88

MASOT

1621

150

ARGILES

1928

95

MASOT

1622

202

ASMANI

1633

102

MASOT

1623

57

BARRERA

1617

113

MASOT

1624

82

BARRERA

1620

133

MASOT

1625

98

BARRERA

1622

137

MASOT

1626

111

BARRERA

1624

151

MASOT

1628

177

BARRERA

1630

170

MASOT

1629

192

BARRERA

1631

182

MASOT

1631

207

BARRERA

1634

221

MASOT

1636

220

BARRERA

1636

12

MASSOT

1612

54

BELLERA

1617

41

MIRO

1616

64

BELLERA

1619

70

MIRO

1619

52

BERENGUER

1617

77

MIRO

1620

89

BERENGUER

1621

87

MIRO

1621

106

BERENGUER

1623

119

MIRO

1624

141

BERENGUER

1626

142

MIRO

1626

167

BERENGUER

1629

161

MIRO

1628

104

BONEU

1623

187

MIRO

1631

134

BONEU

1625

206

MIRO

1634

154

BONEU

1628

123

OLIVA

1625

181

BONEU

1630

144

OLIVA

1627

40

BOSCH

1616

8

PADELLAS

1611

75

BOSCH

1620

205

PADELLAS

1634

101

BOSCH

1623

132

PAU

1626

33

CABESTANY

1615

156

PAU

1628

48

CABESTANY

1617

188

PAU

1631

81

CABESTANY

1620

11

PEIRO

1612

103

CABESTANY

1623

16

PEIRO

1612

143

CABESTANY

1626

32

PEIRO

1615

183

CABESTANY

1631

51

PEIRO

1617

204

CABESTANY

1634

53

PEIRO

1617

3

CARBONELL

1611

60

PEIRO

1618

38

CARBONELL

1616

74

PEIRO

1620

39

CARBONELL

1616

90

PEIRO

1621

55

CARBONELL

1617

99

PEIRO

1622

56

CARBONELL

1617

105

PEIRO

1623

65

CARBONELL

1619

129

PEIRO

1625

71

CARBONELL

1619

139

PEIRO

1626

93

CARBONELL

1621

149

PEIRO

1627

94

CARBONELL

1621

169

PEIRO

1629

116

CARBONELL

1624

179

PEIRO

1630

120

CARBONELL

1624

197

PEIRO

1632

126

CARBONELL

1625

125

PREXENS

1625

138

CARBONELL

1626

131

REIG

1625

140

CARBONELL

1626

7

REJA

1611

145

CARBONELL

1627

31

RIBE

1615

146

CARBONELL

1627

61

RIBE

1618

155

CARBONELL

1628

85

RIBE

1621

160

CARBONELL

1628

130

RIBE

1625

165

CARBONELL

1629

10

RIBER

1612

171

CARBONELL

1629

164

RIBER

1629

173

CARBONELL

1630

193

RIBER

1631

174

CARBONELL

1630

91

ROSER

1621

194

CARBONELL

1632

108

ROSER

1623

198

CARBONELL

1632

136

ROSER

1626

199

CARBONELL

1632

153

ROSER

1628

200

CARBONELL

1633

178

ROSER

1630

201

CARBONELL

1633

185

ROSER

1631

211

CARBONELL

1634

203

ROSER

1634

216

CARBONELL

1635

100

SABATA

1623

217

CARBONELL

1635

35

SALLES

1615

218

CARBONELL

1635

78

SALLES

1620

219

CARBONELL

1636

115

SALLES

1624

69

CARBONELL

1919

44

SANCHO

1616

14

CASES

1612

73

SANCHO

1620

43

CASES

1616

92

SANCHO

1621

128

CASTELLNOU

1625

117

SANCHO

1624

159

CASTELLNOU

1628

135

SANCHO

1626

186

CASTELLNOU

1631

163

SANCHO

1629

58

COLOM

1618

166

SANFELIU

1629

86

COLOM

1621

50

SANS

1617

118

COLOM

1624

13

SARS

1612

66

CORCO

1619

122

SERLER

1624

89a

CORCO

1621

213

SERLER

1635

112

CORCO

1624

1

VALLES

1611

152

CORCO

1628

9

VALLES

1612

172

CORCO

1629

34

VALLES

1615

184

CORCO

1631

42

VALLES

1616

2

CORCÓ

1611

45

VALLES

1616

4

COSTA

1611

72

VALLES

1619

107

DEPERET

1623

83

VALLES

1620

114

FALCO

1624

110

VALLES

1624

209

FARRER

1634

157

VALLES

1628

210

FARRER

1634

176

VALLES

1630

37

FLIX

1616

214

VALLES

1635

62

FLIX

1618

76

VALLES

1620

84

FLIX

1621

5

VIDAL

1611

109

FLIX

1624

6

VIDAL

1611

124

FLIX

1625

46

VIDAL

1616

162

FLIX

1629

47

VIDAL

1616

190

FLIX

1631

63

VIDAL

1618

208

FLIX

1634
196

GUIUS

1632

Manual de miquel massot vicari propi del present lloc de Castelldas come font dit dia y any a 10 de abril 1611.


1) Valles: A 12 de abril de 1611 fonch batejat i joan nombrat fill llegitim i natural den tomasos valles y de na joana balles mare sua fonch conpare zenot peiro .t. (Flixa) tots del present lloch de Castelldans dia dalt ut supra.

2) Corcó: A 18 de abril de 1611 jo miquel massot present vicari de Castelldasens he batejat a francisca corcona filla de joan corco y dena esperansa corcona fonch conpare joan tixidor i comare magdalena mor sentots del presente lloch de puijvert.

3) Carbonell: A 28 de abril de 1611 jo miquel masot vicari he batejat apolonia Carbonella filla llegitima de Joan Carbonell i dena Joana Carbonella muller sua font conpare bertomeu massot i comare Caterina peirona totos del presente lloch de Castelldans.

4) Costa: A 28 de mags de 1611 jo miquel massot Vicari de castelldas he batejat a francisca Costa filla llegitima de franses costa y de na magdalena Costa font conpare betran boc del regne de fransa i comare Caterina peirona tots del presente lloch de Castelldans.

5) Vidal: A 2 del mes de Setembre 1611 jo miquell massot Vicari de Castelldasens he batejat a Joan Ramon Vidal fill llegitim de Joan Vidal i dena speransa Vidalla del lloch de Castelldans fonc conpare Joan payro y comadre magdalena vidal de lleyda tots del present lloch de Castelldans dia a dalt ficat.

6) Vidal: A 2 de Setembre 1611 jo miquell massot Vicari de Castelldasens he batejat a magdalena ( morca ) filla llegitima i natural de Joan Vidal fonch conpare Joan alsamora de dit lloch de Castelldasens i comare Caterina Carbonella tots de Castelldasens.

7) Reja: A 7 de Novembre 1611 fonch batejada per mi miquell massot isabel reja filla i natural de (toni) reja i de na elisabet reja fonch conpare miquell miro del lloch de Castelldasens i comare elisabet peyrona filla de march peyro tots de castelldasens.

8) Padellas: A 16 del mes de novembre 1611 bateja jo miquell massot a jaume ramon padellas fill llejitim de pere padellas y de na Andreua padellasa fonch conpare jaume armegol y comare elisabet peyrona filla de march peiro tots de castelldasens dia y anj dalt nombrats.

9) Valles: A 15 de giner 1612 fonch batejada per mi miquel massot caterina vallesa filla ilejitima de joan valles de Castelldasens y speransa valles fou conpare gabriel flix y comare caterina peiro tots del present lloch de castelldasens.

10) Riber: Fonch batejada isabel margarida ribera filla ilejitima de pere riber y de na elisabet ribera i boteta muller sua fonch conpare joseph orgini natural de (monso) y comare margarida peiro sposada en pere arnau del albi anj 1612 a 22 de giner.

11) Peiro: a 26 de febrer 1612 fonch batejat matia ramon peiro fill llegitim y natural de jaume peiro y de na monserrada peirona muller sua del lloch de castelldans fonch lo conpare fransesch granyo natural de la villa del albi y comare margarida (peiro) filla de la villa de artesa jo miquell massot vicari.

12) Massot: a 8 de abril 1612 fonch batejat Joan massot fill llejitim de joan massot major de dies y de na Caterina masota muller sua fonch conpare bartomeu (sars?) fadri i caterina peyrona comare tots del present lloch de castelldans dia y anj dalt ficat.

13) Sars: a 3 de maig 1612 fonch batejat joan Sars fill de pere Sars i de na Joana Sars muller conyugers fill llejitim fonch conpare Salvador queralt y padrina Caterina queralta dotsella tots del present lloch de Castelldans dia y anj dalt ficat.

14) Cases: a 16 de maig 1612 jo miquel massot he batejat a marianna Cases filla llejitima de joan Cases y de na Caterina Cases conÿuges del lloch de Castelldans foren padrins fransesch blasi pons de la villa de (Aran) y comare marianna roja del lloch de torregrosa any i dia dalt ficats.

15) March: a 5 agost de 1612 fonch batejat pere joseph march fill de Visent march i de na Caterina marca conjuges del lloch de Castelldans fonch conpare pere pyro fadri del lloch de aspa conmare na regina alsamora de Castelldans per mi miquel massot vicari de Castelldans.

16) Peiro: a 13 de obtubre 1612 jo miquell massot vicari de dit lloch he batejada a Geronima peirona filla de march peiro i de sa mare anna peirona conjuges fonch conpare pere padellas tots de Castelldans i conmare na francisca altariba any i dia dalt ficats.

31) Ribe: a 13 de giner any 1615 fonch batejat pere joan riber fill llejitim natural de pere riber i de na Caterina ribera muller sua del lloch de Castelldans fonch conpare juan (rogas) pajes de torrobeses fadri y conmare na ariagna alsamora muller de joan alsamora tots de castelldans.

32) Peiro: A denou de febrer 1615 fonch batejada margarida Grisida peirona filla llejitima i natural den march peiro i de sa muller agna peirona fonch conpare jaume peiro i comare elisabet peirona muller de joan peiro tots de Castelldans pagesos. Jo miquell massot vicari.

33) Cabestany: a 11 de mars 1615 fonch batejada caterina margarida filla llegitima de Mateu Cabestany i de margarida cabestany fonch conpare joan peiro i conmare caterina castellnova tots de Castelldans Jo miquell masot vicari.

34) Valles: a 28 de juy any 1615 fonch batejada Ysabel ballesa filla llegitima i natural de joan valles u de na speransa ballesa de Castelldans fonch conpare per carbonell pages fadri i comare Ysabel Flixa Muller de nicolau flix tots de Castelldans Jo miquell masot vicari.

35) Salles: a 19 octubre 1615 fonch batejat Domingo lluis fill den Jaume Salles i dena speransa salles fill llegitim i natural de dit lloch de Castelldans fonch conpare domingo casanova i conmare Isabet peirona tots de Castelldans.

36) March: a 3 de abril 1616 fonch batejada margarida marca filla llegitima de (visent) march i de Caterina marca muller sua fonch conpare joan gassio fadri conmare margarida babota jo miquel masot

37) Flix: a 21 del mes de Juliol anu 1616 fonch batejat Joan Flix fill llejitim i natural de nicolau flix i de na Isabel Flixa muller sua fonch conpare joan flix del lloch de al cugul i conmare mariagna panes del cugul tots pagesos.

38) Carbonell: al primer de agost 1616 fonch batejat fransesch Carbonell fill llejitim de Joan Carbonell i de na Joana Carbonella de Castelldans fonch conpare fransesch Carbonell fadri i cinmare margarida peirona fadrina tots de Castelldans.

39) Carbonell: al primer de agost fonch batejada ursula joana filla de joan Carbonell i de na joana Carbonella llejitima fonch conpare miquel pujols estranjer i conmare barbera Carbonella viuda tots de Castelldans.

40) Bosch: (llatí) dia 18 agost de 1616 fou batejat Josep Bosch fill de Domenech Bosch i de Maria Joana de la mateixa vila fou padrí Joan de Alier del lloc de Clarach diòcesi de Tarbes regne de França i Elisabet Rosera de dita vila per jo Jaume Cedo Prevere Rector de Juneda diòcesis ilerdense.

41) Miro: A 30 de agost 1616 fonch batajat miquel miro fill llejitim de Mique miro i de na mararida mirona i fonch conpare Joan queralt i conmare Caterina masota tots de Castelldans.

42) Valles: a 23 de setembre 1616 fonch batejat joan Valles fill llejitim de Joan Valles i de na gerona vallesa menor de dies de la plasa fonch conpare joan peiro fadri i conmare margarida armengola tots de Castelldans.

43) Cases: a 16 de novembre 1616 fonch batejat joan jasinto Cases fil llejitim den joan Cases i de sa muller Caterina Cases pajesos de (labolta) de Castelldans fonch conpare joan Aranes de la Corfrent regne de Fransa i conmare caterina Castelnova de Castelldans.

44) Sancho: a 22 de novembre 1616 fonch batejada Caterina Sancha filla llejitima i natural den Bortomeu Sancho i de na speransa Sancha i fonch conpare bartomeu masot fadri i conmare Caterina Corcona muller de Juan Corco menor tots de Castelldans.

45) Valles: a 12 de setembre fonch batejada mariagna llusia filla llejitima i natural den Tomas Valles i de na joana Vallesa fonch conpare Jaume peiro fadri i conmare mariagana queralta muller den pere queralt tots de Castelldans.

46) Vidal: a 30 de desembre 1616 fonch batejat pere Vidal fil den Joan Vidal i de na speransa Vidalla muller sua fonch conpare pere carbonel fadri conmare elisabet peirona muller de Joan peiro tots de Castelldasses.

47) Vidal: a 30 de desembre 1616 fonch batejada speransa Vidalla filla llejitima de Joan Vidal i de na Speransa Vidalla fonch conpare gaspar beringuer conmare speransa robera tots de Castelldans.

48) Cabestany: a 15 de giner 1617 fonch batejada isabel Cabestanya filla llejitima den mateu Cabestany pajes y de na margarida Cabestanya y fonch conpare nadal Carbonell fil den (maginot) Carbonell i conmare yironima maciana de la Villa de alfes tots bisbat de leyda.

49) Argiles: a 25 de giner 1617 fonch batejat ramon argilles fill de jaume argilles y de na margarida de Castelldans fonch conpare ramon mora de dit valdaran conmare agustina queralta de els (alamus) jo miquel masot.

50) Sans: a 18 de febrer 1617 fonch batejat pere Sans fill llegitim den pere Sans i de na Joana fonch conpare pere Carbonell fadri y conmare joana padellasa viuda tots de Castelldans. Jo miquel masot.

51) Peiro: fonch batejada mariagna peiro filla llegitima y natural de pere peiro i de na angela peiro fonch conpare Joan peiro i conmare mariagna peirona donsella tots de la villa de Castelldans. Jo miquel masot vicari.

52) Berenguer: a 3 de juliol 1617 fonch batejada isabel berenguera filla llegitima i natural de gaspar berenguer i de na Caterina berenguera del lloch de Castelldans fonch conpare francesch carbonell fadri de dita villa conmare ageda (rosina) de la Villa de alfes. Jo miquel masot.

53) Peiro: a 5 de juliol 1617 fonch batejat Joan batista peiro fill llegitim i natural den Joan peiro i de na isabel peiro del lloch de Castelldans fonch conpare jaume peiro fadri de Castelldans conmare margarida quadrada del lloch del albages. Jo miquel masot vicari.

54) Bellera: a 13 de Juliol 1617 fonch batejada ellena bellera filla llegitima den Joan belera i de sa muller bellera fonch conpare francesch Costa i conmare Speransa Salles muller de Jaume Salles tots de Castelldans Jo miquel masot vicari.

55) Carbonell: a 26 de juliol 1617 fonch batejada agna Carbonella filla llegitima i natural de Joan Carbonell major i dena Joana Carbonella y fonch conpare Joan Noguer de Vimbodi i conmare barbera Serlera de Castelldases tots.

56) Carbonell: a 26 de juliol 1617 fonch batejat jaume Carbonell fill llegitim de Joan Carbonell de Castelldases i de na Joana Carbonella no hi ja padrins perque no va ve (tases).

57) Barrera: a 16 de febre 1617 fonch batejada margarida barrera filla llegitima den domingo Barrera y de na Caterina barrera de la villa de castelldasens fonch conpare Joan bertomeu gallart del regne de fransa i conmare na margarida mirona muller den miquel miro tots de castelldasens.

58) Colom: a 8 de giner 1618 fonch batejat ramon Colom fill llegitim y natural de antoni colom i de na Caterina Coloma fonch conpare nicolau flix i conmare na andreua padellasa viuda tots de Castelldasens bysbat de lleyda. Jo miquel masot

59) Masot: a 13 de febrer 1618 fonch batejada margarida masota filla llegitima den Joan masot i de na Caterina massota y fonch conpare bartomeu miro viudo y comare margarida mirona muller den miquel miro tots de la villa de Castelldasens.

60) Peiro: vuy a 4 de mars 1618 fonch batejat Joseph peiro fill llegitim de march peiro i de anna peirona de la villa de Castelldasens fonch conpare nicolau argilles de la villa de les borges i conmare isabel villalta viuda de la villa de torreferera. Jo miquel masot.

61) Ribe Bertomeu: a 24 de juny 1618 fonch batejat bertomeu riber fill llegitim i natural den pere riber i de na isabel ribera fonch conpare bertomeu masot i conmare isabel masota donsella tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

62) Flix: vuy a nou de novembre 1618 fonch batejada mariagna Flixa filla natural Nicolua Flix i de na isabel flixa y fonch conpare march peiro balle de Castelldasens i conmare na magina peirona filla den march peiro tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

63) Vidal: vuy a 28 de novembre 1618 fonch batejada per mi miquel masot Vicari margarida Vidala filla llegitima i natural de Joan Vidal i de na magdalena Vidala conjuges fonch conpare pere Castellnou fadri i conmare margarida peirona donsella tots de Castelldasens.

64) Bellera: al primer de giner 1619 nasque i fonch batejada barbera florentina bellera filla de Joan bellera i de na Joana bellera de la villa de Castelldasens fonch conpare bernat exala de (juneda) i conmare angela Carbonella muller de francesch Carbonell de Castelldasens. Jo miquel masot vicari de dita villa.

65) Carbonell: vuy a 12 de giner 1619 fonch batejada magdalena Carbonella filla llegitima den Joan Carbonell i de na Caterina Carbonella fonch conpare Joan ( Granio ) de Juneda conmare magdalena marseta de puigvert. Jo miquel masot.

66) Corco: a 18 de febrer 1619 fonch batejat pere joan corco fill llegitim i natural de Josepf Corco i de sa muller Caterina corcona fonch conpare pere Carbonell i conmare andreua padellasa tots de la billa de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

67) Argiles: Jo miquel masot he batejat margarida argillesa llegitima i natural de Jaurme argilles i de na margarida argillesa muller sua fonch conpare Joan peiro fadri i comare margarida babota tots de Castelldasens a 27 de mars 1619.

68) March: 22 de mag 1619 jo miquel mosot he batejat miquel march fill llegitim i natural den visent march i de na caterina marca de la villa de Castelldasens fonch conpare miquel Castello de la Cisquella i conmare Joana mallada de pugvert.

69) Carbonell: vuy a 6 de juny1919 jo miquel vicari de Castelldases he batejada isabel joana Carbonella filla llegitima de francesch Carbonel i de na magdalena muller sua fonch conpare lo Xmo perot masot rector de les borges i conmare Caterina Carbonella muller de t carbonell de les borges.

70) Miro: a 26 de novembre 1619 per mi miquel masot vicari de castelldasens je bayejada a margarida mirona filla llegitima de miquel miro i de na margarida muller sua fonch conpare bartolomeu miro i conmare margarida armengola tots de Castelldasens.

71) Carbonell: vuy a 25 de novembre 1619 fonch batejada mariagna Carbonells filla llegitima i natural de Joan Carbonell i de na Juana Carbonella fonch conpare pere joan masot fadri i conmare mariagna alsamora muller de joan alsamora tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

72) Valles: vuy a de desembre 1619 fonch batejada margarida vallesa filla de Joan valles i de speransa Vallesa muller sua fonch conpare (.. rey) fadri conmare isabel vallesa donsella tots de Castelldasens.

73) Sancho: a 7 de giner 1620 fonch batejada mariagna Sancha filla y llegitima de bartomeu Sancho i de na speransa Sancha fonch conpare miquel sancho fadri conmare mariagna alsamora muller de joan alsamora tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

74) Peiro: a 11 de febrer 1620 fonch batejada ysabel clara peyrona filla llegitima i natural de Joan peyro i de na elisabet peyrona fonch conpare Salvador Castellnou fadri de Castelldasens conmare elisabet miseta de Torres de Segre. Jo miquel masot vicari.

75) Bosch: a 16 de febrer 1620 fonch batejada speransa filla llegitima de domingo bosch i de na maria joana bosch fonch conpare miquel masot fadri i conmare speransa barrera muller de t. Barrera tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari de Castelldases.

76) Valles. Vuy a 2 de mars 1620 fonch batejat miquel joan valles fill llegitim i natural de tomas valles i de na joanna vallesa muller sua fonch conpare zenot valles fill de zenot valles i conmare na speransa gisperta muller de pere gispert tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari de Castelldasens.

77) Miro: vuy a 7 de mars 1620 fonch batejat josep miro fil den miquel miro i de na caterina mirona muller sua fonch conpare miquel queralt fadri i conmare isabet masota donsella. Jo miquel masot vicari.

78) Salles: vuy a 16 de may 1620 jo miquel masot vicari de Castelldasens he batejat a margarida salles filla llegitima den jaume salles i de na speransa salles muller sua fonch conpare andreu carbonell fadri conmare margarida babota muller de Joan baboch tots de Castelldasens.

79) Masot: a 17 de juy 1620 fonch batejada agna masota filla de Sebastia masot i den margarida masota fonch conpare miquel masot fadri i conmare agna peyrona muller de march peyro tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

80) Masot: a 21 de Juy 1620 fonch batejada per mi miquel masot vicari de Castelldasens a isabet masota filla llegitima i natural de bartomeu masot i de margarida masota conjuges de Castelldasens fonch conpare miquel masot fadri de dita villa i conmare isabet masota i quadrada muller de pere quadrat del albages.

81) Cabestany: a 31 de Juliol 1620 fonch batejada paula Cabestanya filla den mateu cabestany i de na margarida cabestanya filla llegitima fonch copare jaume Castellnou fadri i conmare phelipa prexent muller de jaume prexens tots del lloch de Castelldasens.

82) Barrera vuy a 30 de agost 1620 fonch batejada andreua barrera filla llegitima i natural de domingo barrera i de sa muller speransa barrera de Castelldasens fonch conpare Joan panio del regne de fransa i conmare andreua padellasa viuda de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

83) Valles: Vuy a 18 de obtubre 1620 fonch batejat Joan Valles fill llegitim i natural de Joan valles i de na geronima vallesa de la villa de Castelldasens fonch conpare joan peyro pasto de fransa i conmare speransa roja de la villa de Juneda. Jo miquel masot vicari.

84) Flix: vuy a 31 de giner 1621 fonch batejat fransesch josep flix fill llegitim i natural de nicolau Flix i de na isabet flixa muller sua de la villa de Castelldasens fonch conpare fransesch peiro fadri fill llegitim den batiste peiro de la villa de les borges i conmare llusia peirona filla de march peiro tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

85) Ribe Elisabet Agna: vuy a 21 de mag 1621 fonch batejada elisabet agna maria ribera filla llegitima i natural den pere riber i de na isabet ribera de la villa de Castelldasens fonch conpare Juan Serler menor de dies i conmare isabet peirona muller de joan peiro tots de Castelldasens.

86) Colom: Avuy a 18 de Juliol 1621 fonch batejada barbera coloma filla llegitima i natural den antoni colon i de na Caterina colloma muller sua fonch conpare Joan peiro fadri conmare barbera (soyera) muller de domingo (soyer) tots de la villa de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

87) Miro: vuy a 26 de setembre 1621 jo miquel masot he batejat a miquel joan miro fill llegitim de miquel miro i de na caterina mirona fonch conpare joan alsamora i conmare llusia peyrona filla de march peyro tots de Castellasens.

88) Masot: vuy a 5 de obtubre 1621 fonch batejat fransesch masot fill de bertomeu masot i de na margarida masota del lloch de Castelldasens fonch conpare pere quadrat del lloch de albages i conmare mariagna alsamora muller den joan alsamora pages de la Villa de Castelldasens vuy dia miquel masot vicari.

89) Berenguer: vuy a 6 de mars 1621 fonch batejat joan josep berenguer fill llegitim i natural den gaspar berenguer i de na caterina berenguera fonch conpare joseph carbonell i conmare isabet calbusa de juneda viuda jo miquel masot.

89a) Corco: vuy a 14 de mars donch batejada violant corcona filla llegitima den josep corco i de na Caterina corcona de Castelldasens fonch conpare miquel sancho fadri i conmare violant marcasa tots de Castelldasens.

90) Peiro: vuy 21 de abril 1621 fonch batejat pere joan peiro fill llegitim i natural de pere peiro i de na joanna peirona conjuges de Castelldasens fonch conpare joan peiro fadri i conmare mariagna alsamora muller den joan alsamora tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

91) Roser: Vuy a 23 de Juliol 1621 fonch batejada isabet joanna rosera filla llegitima i natural den pere roser i de na phelipa rosera fonch conpare joan roser son germa conmare joanna bellera muller de joan bellera tots de Castelldasens.

92) Sancho: vuy a 24 de setembre 1621 he batejat a tecla sancha filla llegitima i natural de bartomeu sancho i de na speransa sancha muller sua font conpare pere padellas fadri conmare andrea padellasa mare de dit conpare tots de Castelldasens.

93) Carbonell: vuy a 25 de obtubre 1621 fonch batejada isabet juana carbonell filla llegitima i natural de nadal carbonell i de sa muller speransa carbonella pagesos de Castelldasens fonch conpare pasqual cabestany de (torobeses) padrina barbera carbonella de Castelldasens vuy dia miquel masot vicari.

94) Carbonell: vuy dia a 19 de setembre 1621 fonch batejada magdalena florentina filla llegitima den fransech carbonell i de na magdalena florentina muller sua fonch conpare joan masot pages de ( juneda ) conmare isabet peirona muller den peiro. Miquel masot.

95) Masot: vuy a 9 de giner 1622 fonch batejat andreu joan masot fill llegitim i natural de sebastia masot i de na margarida masota finch conpare andreu carbonell fadri fill den (mestre) joan carbonell i conmare isabet masota donsella filla de joan masot tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari

96) March: vuy a 11 de giner 1622 fonch batejat pere joan march fill llegitim i natural de visent march i de na caternia marca fonch conpare pere gispert pages de Castelldasens i conmare magdalena vidala muller de joan vidal tots de Castelldasens. Vuy dia jo miquel masot vicari.

97) Argiles: vuy a 17 de abril 1622 fonch batejada llusia josefa argillesa filla llegitima i natural de jaume argillesa pages i de na margarida argilla fonch conpare pere padellas i conmare llusia peirona tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

98) Barrera: vuy a 14 de agost 1622 fonch batejat josep barrera fill llegitim i natural den domingo barrera i de na speransa barrera fonch conpare bartomeu miro conmare isabet mirona muller del dit bartomeu miro tots de castelldasens. Jo miquel masot vicari.

99) Peiro: vuy a 28 de setembre 1622 o miquel masot vicari he batejat a andreu cosme peiro fill llegitim i natural den Joan peiro i de na isabet peirona de la villa de castelldasens fonch conpare andreu miret pages de torres de segre conmare paula peirona de la villa de puigvert.

100) Sabata: vuy al primer de giner 1623 fonch batejat pau masia ( ere bastard ) fill de masia sabata de lleida i de na isabet joana no fonch llegitim per que no son casats en matrimoni fonch conpare visent march fill de visent march conmare caterina marca tots de Castelldasens fonch batejat per mi miquel masot vicari.

101) Bosch: vuy a 13 de febrer 1623 fonch batejat bernat bosch fill llegitim i natural den domingo bosch i de na isabet joana muller sua fonch conpare bernat mora de clorach regne de fransa conmare speransa sancho muller de bartomeu sancho de Castelldasens fonch batejat per mi miquel masot vicari.

102) Masot: vuy al primer de abril 1623 fonch batejada caterina maria masota filla llegitima den bertomeu masot pages i de na margarida masota muller sua de la villa de Castelldasens fonch conpare en pere carbonell fadri de dita villa conmare Caterina Carbonella i valla muller den joan valle pages de la villa de vilanova de lleida. Fonch batejada per mi miquel masot vicari.

103) Cabestany: vuy a 30 de juliol 1623 fonch batejat pere joan cabestany fill llegitim i natural den mateu cabestany i de margarida cabestany muller sua fonch conpare pere padellas fadri i conmare speransa carbonella muller de nadal carbonell tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

104) Boneu: vuy a 22 de agost 1623 fonch batejat pere boneu fill llegitim i natural de joan boneu ferer i de sa muller phelipa boneua de la villa de Castelldasens fonch conpare pere (sanjurgo) del regne de fransa conmare isabet agueda viuda de la villa de Castelldasens. Vuy jo miquel masot vicari.

105) Peiro: vuy a 3 de setembre 1623 fonch batejat joan andreu peiro fill llegitim i natural den joan peiro i de na violant peiro conjuges fonch conpare andreu marchripol fill de andreu marchripoll i conmare magdalena Castellnoua muller de salvador Castellnou tots de dita villa de Castelldasens jo miquel masot vicari.

106) Berenguer: vuy a 25 de setembre 1623 fonch batejat llorens berenguer fill llegitim i natural de gaspar berenguer i de na caterina berenguera tots de castelldasens fonch conpare llorens granell fadri de la villa de juneda conmare isabet masota filla den joan masot de castelldasens. Jo miquel masot vicari.

107) Deperet: vuy a 18 de setembre 1623 fonch batejat salvador deperet fill de pere joan deperet i de na Caterina deperet del lloch de Selluy abadiat de gerri fonch conmare andreu padellasa viuda conpare salvador castellnou de la villa de Castelldasens fonch batejat per mi miquel masot vicari de Castelldasens data dalt ficada.

108) Roser: vuy a 28 de setembre 1623 fonch batejada magdalena rosera filla de joan roser i de na felipa rosera pagesos de la villa de Castelldasens fonch conpare Jaume pau pages conmare magdalena castellnoua muller de Salvador Castellnou tots de Castelldasens fonch batejat per mi miquel maasot vicari de Castelldasens.

109) Flix: vuy a 11 de giner 1624 fonch batejada anna tresa flixa filla llegitima i natural den nicolau flix i de na isabet flixa fonch conpare bartomeu masot fill de bertomeu masot conmare isabet masota muller de joan angles tots de la villa de Castelldasens fonch batejada per mi miquel masot vicari.

110) Valles: fonch batejada magdalena vallesa filla llegitima i natural den joan valles menor i de na geronima vallesa muller sua pagesos de Castelldasens fonch conpare pere carbonell fadri conmare magdalena castellnoua muller de salvador Castellnou tots de Castelldasens jo miquel masot Vicari.

111) Barrera: vuy fonch batejat pere domingo barrera fill llegitim i natural den domingo barrera i de na speransa barrera pagesos de Castelldasens foch conpare pere costa fadri fill de fransech costa conmare violant peirona muller de Joan peiro de Castelldasens.

112) Corco: vuy a 24 de febrer 1624 fonch batejat andreu corco fill llegitim i natural den joseph corco i de na Caterina corcona fonch conpare andreu Carbonell fadri conmare magdalena carbonella muller de joan carbonell tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

113) Masot: vuy a 27 de febrer 1624 fonch batejada speransa masota filla llegitima i natural den sebastia masot i de na margarida masota muller sua donch conpare pere joan masot fadri conmare speransa gisperta muller de pere gispert tots de la villa de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

114) Falcó: Vuy a 8 de mag 1624 fonch batejat miquel fransech falco fill llegitim i natural de cosme falco i de joana falcona muller sua de la villa de les borges blanques fonch conpare miquel oro de la villa de les borges conmare andreua padellasa viuda de Castelldasens.

115) Salles: a 16 de mag 1624 fonch batejat miquel salles fill llegitim i natural den jaume salles y de na speransa vallesa muller sua fonch conpare miquel sancho fadri i conmare caterina serlesa muller de joan serler tots de la villa de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

116) Carbonell: a 30 de juny 1624 fonch batejada magdalena speransa filla llegitima i natural den nadal carbonell y de na speransa carbonella muller sua fonch conpare salvador corco conmare isabet mengueta de la villa de torregrosa tots del bisbat de leyda. Jo miquel masot.

117) Sancho: a 25 de juliol 1624 fonch batejat per mi miquel masot vicari jaume isidro sancho fill llegitim y natural den bertomeu sancho y de sa muller speransa sancha de la villa de Castelldasens fonch conpare miquel queralt fadri fill de Joan queralt i conmare na paula paua muller den pau tots de Castelldasens.

118) Colom: vuy a 5 de agost 1624 fonch batejat joan domingo colom fill llegitim y natural den antoni colom i caterina coloma muller sua fonch conpare marti carbonell fadri fill den monserat carbonell fonch conmare mariagna masota muller den bertomeu masot (batlle de la villanoveta de la orta) jo miquel masot vicari.

119) Miró: vuy a 12 de agost 1624 fonch batejat march (?) miro fill llegitim y natural den miquel miro y de sa muller Caterina mirona fonch conpare march peiro pages jurat major de Castelldasens i conmare magdalena Castellnoua muller den salvador Castellnou tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

120) Carbonell: vuy al primer de obtubre 1624 fons batejada ursula carbonella filla llegitima de fransech carbonell i de na magdalena carbonella muler sua pagesos de Castelldasens fonch conpare jaume carbonell de la villa de les borjas i conmare magdalena corcona tots de castelldasens.

121) March: a 15 de novembre 1624 fonch batejat march fill llegitim i natural den visent march i de na caterina marca muller sua fonch conpare jaume pinjana fill den joan pinjana pedra (miquel9 de les borges fonch conmare caterina berenguera muller sua (polboriste) de Castelldasens.

122) Serler: vuy a 22 de desembre 1624 fonch batejat miquel joan Serler fill llegitim i natural den joan Serler i de na caternia Serlera muller sua fonch conpare miquel queralt fadri i conmare speransa boteta viuda tots de Castelldasens.

123) Oliva: a 19 de febrer 1625 fonch batejat Joan o llusia fill llegitim i natural den salvador olliva i de na Caterina olliva pagesos de Castellasens fonch conpare marti carbonell fadri i conmare andreua padellasa viuda tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

124) Flix: a 21 de febrer 1625 fonch batejat jaume flix fill llegitim y natural den nicolau flix y de na isabet flixa pagesos de Castelldasens fonch conpare jaume tudello fill den tudela de la vila de juneda conmare juana escolana pagesa de la villa de la pobla de servoles. Jo mique masot.

125) Prexens: vuy a 13 de mars 1625 fonch batejat jaime joan prexens pages fill llegitim i natural de Jaume prexens i de na phelipa alsamora muller sua de dit prexens donch conpare padellas fadri i na paula paua muller den pau tots de Castelldasens. Jo miquel masot vicari de Castelldasens.

126) Carbonell: vuy a 4 de abril 1625 fonch batejada llusia Carbonella filla llegitima y natural den joan Carbonell i de na magdalena carbonella pagesos de Castelldasens fonch conpare pere Carbonell i conmare llusia peirona filla de march peiro de Castelldasens.

127) Argiles: vuy a 18 de mag 1625 fonch batejat jaume joan argiles fill llegitim i natural de jaume argilles i de na margarida argillesa muller de dit Jaume argiles fonch conpare joan de allez del regne de fransa pastor de les eugues del frares de cartoxa i conmare na margarida armengola viuda deixada de jaume armengol tots de la villa de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

128) Castellnou: vuy a 18 de mag 1625 fonch batejada paula castellnova filla llegitima i natural den salvador castellnou i de na magdalena Castellnova muller del dia salvador Castellnou fonch conpare pere castellnou abitant en puybert conmare paula peirona muller den joan peiro del lloch de pugvert. Jo miquel masot Vicari.

129) Peiro: vuy a 26 de mag 1625 fonch batejada caterina peirona filla llegitima i natural den joan peiro i de na isabet tots de Castelldasens fonch conpare joan pau pages de dita villa i conmare Caterina ponsa muller de pons de la villa de maials. Jo miquel masot Vicari de Castelldasens.

130) Ribe Miquel: a 12 de juliol 1625 fonch batejat miquel riber fill den pere riber i de na isabet ribera muller sua pagesos de castelldasens fonch conpare miquel sancho fadri fill den miquel sancho y conmare na speransa sisperta muller den pere gispert tots de Castelldasens jo miquel masot Vicari.

131) Reig: a 28 de juliol 1625 fonch batejat march antoni reig fuste i de na magdalena rega fonch conpare march antoni peiro tots de Castelldasens i conmare caterina alluera muller den alluer fuste de termens. Jo miquel masot Vicari.

132) Pau: a 3 de gener 1626 fonch batejat Joan andreu fill den andreu pau i de sa muller margarida andreua pau (viuda) fonch conpare bernat de bordanoua poble de la barna regne de fransa.

133) Masot: a 8 de setembre ainy 1625 jo miquel masot vicari de castelldasens he batejat a mon nebot bertolomeu masot fill llegitim i natural den bertomeu masot i de na margarida masota del lloch de Castelldasens fonch conpare pere joan masot fadri y conmare geronima masota muller den miquel masot de la Villa de Termens bisbat de Urgell.

134) Boneu: a 19 de obtubre 1625 jo miquel masot vicari he batejat a isabel agna filla de joan boneu i de na felipa boneua muller sua fons conpare march peyro y conmare isabel flixa muller den nicolau flix tots de Castelldases.

135) Sancho: vuy a 14 de mars 1626 fonchbatejat joan bertomeu fill llegitim i natural den bertomeu Sancho i de na Speransa Sancha muller sua fonch conpare Joan morilles del regne de fransa y conmare isabel riberesa muller den pere riber tots de Castelldasens.

136) Roser: a 17 de mars 1626 fonch batejat Jaume Joan Roser fill llegitim y natural den pere roser i de na felipa rosera muller sua fonch conpare jaume Salles pages y conmare speransa bellera filla den joan bellera tots de dita Villa de Castelldaens. Jo miquel masot Vicari.

137) Masot: a 22 de mars 1626 fonch batejada margarida masota filla llegitima de Sebastia masot y de na margarida masota muller sua fonch conpare Joan angels de dita Villa i conmare margarida masota muller de bertomeu masot tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

138) Carbonell: a 27 de mars 1626 fonch batejada Juanna margarida Carbonella filla llegitima y natural den nadal Carbonell y de na speransa carbonella muller sua fonch conpare marti carbonell fadri y conmare margarida miquela de torregrosa. Yo miquel masot vicari de Castelldases.

139) Peiro: a 31 de mars 1626 he batejat a speransa peirona filla llegitima y natural den Joan peiro i de violant peirona muller sua fonch conpare pere carbonell fadri fill de Joan carbonell pedrapiquer y conmmare speransa gisperta muller den pere gispert tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

140) Carbonell: a 26 de maig 1626 fonch batejat joan Carbonell fill llegitim i natural den pere carbonell i de na magdalena carbonella muller sua fonch conpare pere joan masot fadri i conmare Caterina Castellnoua viuda dexada den Salvador Castellnou tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

141) Berenguer: a 9 de juliol 1626 fonch batejat gaspar berenguer fill llegitim y natural den gaspar berenguer i de Caterina berenguera muller sua fonch conpare joan angles pages y conmare margarida alsamora tots de Castelldasens. Jo miquel masot.

142) Miro: al primer de obtubre 1626 fonch batejat Joan asidro fill llegitim y natural den miquel miro y de na Caterina mirona de Castelldasens fonch conpare Joan angles de Castelldasens y conmare caterina espasa de la Villa del vellusell del arquebisbat de Tarragobna. Jo miquel masot vicari.

143) Cabestany: a 6 de desembre 1626 fonch batejat Juan mateu Canestany fill den mateu cabestany i de na margarida Cabestany llegitima i natural fonch conpare pere joan masot fadri conmare isabel anglesia muller de joan angles tots pagesos de Castelldasens. Jo miquel masot vicari.

144) Oliva: a 20 de giner 1627 fonch batejat Joan esidro olliva fill llegitim y natural den salvador olliva y de na Caterina olliva muller sua fonch conpare pere Carbonell fadri fill den joan Carbonell pedra piquer difunt conmare fransisca Costafreda filla de fransesch Costafreda tots de Castelldasens. Jo miquel masot Vicari,

145) Carbonell: a 23 de giner 1627 fonch batejada Caterina francisca Carbonella filla llegitima y natural den fransech Carbonell y de na magdalena Carbonell i fonch conpare pere bonet de la Villa de prades y conmare francisca payrona filla den marc peiro de Castelldases. Jo miquel masot Vicari.

146) Carbonell: a 12 de febrer 1627 fonch batejada Caterina Carbonella filla llegitima y natural den Joan Carbonell y de na magdalena Carbonella fonch conpare andreu Carbonell fadri y conmare Caterina Corcona muller den Corco tots de Castelldasens jo miquel masot vicari.

147) March: a 8 de abril 1627 fonch batejada agna maria marca filla llegitima y natural den Visent March i de Caterina marca muller sua de la Villa de castelldasens fonch conpare pere Costa fadri fill den fransesch Costa de Castelldasens conmare mariagna Castellnoua muller den salvador Castellnou. Jo miquel masot vicari.

148) Angles: a 3 de Setembre 1627 jo miquel masot Vicary he batejat a Joan angles fill llegitim y natural den Joan angles pages i de na isabel anglesa muller sua de dit angles de dita Villa de Castelldasens fonch conpare Joan pernafeta fadri sastre fill den + pernafeta de les borges y conmare angela ginera muller den llorens giner tots de les borges blanques.

149) Peiro: a 13 de novembre 1627 jo miquel masot Vicari he batejat a margarida ellena filla llegitima y natural den Joan peiro y de na isabel peirona muller sua fonch conpare joan quadrat abitat a juneda comare Caterina Castellnoua Viuda deixada de Castelldasens.


Aqui se trobaran continuats tots lo que feran batejats per mi Pere fores prevere y vicari de la Iglesia de Castelldans.


150) Argiles: Vuy als 5 de febrer de 1628 Per mi Pere fores prevere y Vicari de la vila de Castelldans he batejat a Joseph argiles fill llefitim y natural de J. Argiles y margarida muller sua foren padrins Ramon queralt fadri y Speransa Gisperta tots de Castelldans.

151) Masot: a 20 de abril 1628 per mi sobredit Fores fonch Batejat M. Esidro fill llegitim y natural de bartomeu massot y margarida muller foren padrins Jm bernat del lloch dels homells archibysbat de Tarragona y francisca peyro donzella de Castelldans.

152) Corco: a 30 de dit mes de abril fonch batejada per mi dit fores agada maria filla llegitima y natural de Joseph corco y Catarina muller sua foren padrins Nadal carbonell y Agueda valles donzella tots de castelldans.

153) Roser: a 26 de maig 1628 Per mi dit Pere fores fonch batejada Marianna filla de Pere Rosser y Philipa muller foren Padrins M. Esquerda del lloch de Cogul fadri y Mariagna alsamora de Castelldans.

154) Boneu: a 6 de Juny 1628 fonch batejat per mi Pere fores prevere sobredit Joan Isidro fill llegitim y natural de m. Jn boneu farrer y phelipa de aquell muller foren Padrins Jon mora del Regne de fransa y bisbat de Tarba y Isabel Ugueta donzella tots de castelldans.

155) Carbonell: a 26 de Juliol de 1628 fonch batejada per mi presdit fores Vicari magdalena filla de Nadal carbonell y Speransa de aquel muller foren Padrins francech carbonell y magdalena carbonella tots de castelldans.

156) Pau: a 5 de Agost 1628 Per mi dit fores fon batejada Paula Joanna filla llegitima de Jaume pau y de na Paua peyro de aquell muller foren padrins lo honorable Jn peyro batlle de Puigvert y Esabel de aquel muller.

157) Valles; a 24 de Agost 1628 Per mi sobredit fores vicari fonch batejada Joana filla de Jn Valles y Speransa muller foren Padrins Je Sales y Mariagna Farrera donzella tots de castelldans.

158) March: a 10 de Setembre 1628 Per mi sobredit fores fonch batejhada isabel Maria filla de Andreu March y Augustina muller de la vila de castelldans foren Padrins Salvador Arques de la Vila de Juneda y Elisabet angles de Castelldans.

159) Castellnou: a 14 de setembre 1628 per mi sobredit fores fonch batejat Joan Joseph fill llegitim y natural de Salvador Castellnou y de Mariagna de aquell muller del lloch de Castelldans foren Padrins lo honest Joan Peyro balle de Puigvert y la honesta Hisabel Arpoll donzella del lloch del Tarros.

160) Carbonell: a 12 de novembre 1628 per mi sobredit fores fonch exorsizat J M Carbonell per ser primsenjat per Benita Farrera llevadora fill llegitim de Pere Carbonell y magdalena muller foren padrins J Carbonell de les borges y llussia Carbonella del lloch de la colegeta.

161) Miro: vuy als 12 de novembre 1628 per mi predit fores prevere fonch batejat Ramon fill de Michel Miro y Chatarina Miro pagesos de Castelldans fonch padrins Ramon queralt y Hisabel Flix donzella tots de castelldans.

162) Flix: a 8 de Janer 1629 per mi dit fores prevere fonch batejat Joseph baltazar fill llegitim y natural de Nicholau Flix y Alizabet Flix muller sua foren Padrins Joseph Tudela de Juneda y Francescha peyro donzella de Castelldans.

163) Sancho: a 11 de fabrer 1629 per mi dit Fores prevere fonch batejada Maria Speransa filla de Bartomeu Sancho y Speransa llur muller foren padrins Jm Alsamora y Speransa Ballera donzella de Castelldans.

164) Riber Mateu: a 7 de Mars 1629 Per mi dit Fores prevere fonch batejat Matheu fill llegitim y natural den Pere Riber pages y de Hisabel muller sua foren Padrins Matheu Massot fadri y Hisbel Corca donzella tots de castelldans.

165) Carbonell: a 16 de Abril per mi dit fores fonch batejat Joseph Joan fill llegitim y natural dels honest Joan Carbonell y de Magdalena llur muller foren padrins Josep Corco de Castelldans y (llucia) Vidala muller den Joan Vidal de Granyena tots del bisbat de lleyda.

166) Sanfeliu: a 21 de Maig 1629 Per mi dit fores fonch batejada Marianna Sanfeliu filla llegitima dels honors Jaume Sanfeliu de Juneda vuy habitant en Castelldans y de Hisabel muller foren Padrins los honors Jm Gombau de torres de Segre y Marianna santandreu donzella de Juneda.

167) Berenguer: a 22 de Maig 1629 per mi dit fores fonch batejat Joan Baltasar fill de Gaspar barenguer y Chatarina Barenguer foren Padrins Joan Prenafeta fadri y Hisabel prenafeta de les borges diocesis de lleyda.

168) Angles: a 20 de Juliol 1629 fonch batejat Joan Angles fill de Joan y de Hisabel conjuges y fonch batejat per beneta farrera llevadora mori en continent.

169) Peiro: a 22 de Juliol 1629 fonch batejat per mi predit Fores Magdalena Margarida filla de Joan Peyro menor y de Violant muller sua foren padrons los honors Nadal Carbonell y Margarida Isabel donzella tots de Castelldans.

170) Masot: a 23 de Agost 1629 per mi sobredit Fores fonch batejat Matheu Joan fill llegitim y natural del quondam Sabastina masot y de Margarida massot viuda (?) de dit Massot foren padrins Matheu Massot fadri y Hisabel Joana massot tots de Castelldans diocesis de Lleyda.

171) Carbonell: Vuy lo Primer de novembre de 1629 Per mi sobredit Fores fonch batejada fransisca filla llegitima y natural de Nadal Carbonell y de Speransa llur muller foren Padrins monserrat minguet fadri de torregrossa y francescha corco donzella de Castelldans tots del bisbat de lleyda.

172) Corco: vuy als 22 de desembre de 1629 per mi predit fores fonch batejada Speransa maria filla de Joseph Corco y de Chatarina llur muller foren padrins Salvador (brio) de Juneda y Speransa Carbonella de Castelldans tots del diocesi de lleyda.

Janer de 1630

173) Carbonell: Vuy als 10 de Janer de 1630 per mi fonch batejat Pere Fransech fill llegitim y natural de francech carbonell y de Magdalena de aquell muller foren padrins francech massot fadri de les borges blanques de Urgell y conmare Chatarina massot de Juneda tots del Diocesi de Lleyda.

174) Carbonell: a 17 de Janer de 1630 Per mi sobredit Fores fonch batejada Marianna filla llegitima y natural de Pere Carbonell y de Magdalena llur muller foren padrins Joseph Corco y Marianna alsamora tots de Castelldans.

175) Andreu: Dit dia y any fonch batejat per mi sobredit fores Pere Esidro fill de Pere Jm Andreu sastre y de Margarida llur muller foren Padrins Pere Padellas fadri y Paula paua tots de Castelldans.

176) Valles: A 24 de juny dia de St Joan fonch batejada per mi Sobredit Fores Hisabel Joana filla de Jn Valles menors y de Hieronima llur muller foren Padrins Andreu Carbonell y Chatarina Castellnoua viuda tots de Castelldans.

177) Barrera: al primer de Agost de 1630 per mi sobredit fores prevere y Vicari de Castelldans fonch batejat Joan fill de Domingo Barrera y de (en blanc) muller sua de la present Villa doren Padrins Joan del Ostal del Regne de fransa y Magalena Carbonella de Castelldans.

178) Roser: a 4 de Agost per mi sobredit fores prevere fonch batejada Chatarina Rosera filla llegitima de Jn Rosser y de Margarida llur muller de la Vila de Castelldans foren padrins Nadal Carbonell de dita Vila y Chatarina Simona del lloch de les besses tots de bisbat de lleyda.

179) Peiro: a 15 de Agost dia de la Assumpsio de nostra Señora Per mi sobredit Fores fonch batejat Joseph fill de Joan Peyro Balle de la Vila de Castelldans y de Hisabel peyrona y quadrat llur muller foren Padrins los Magnifich Joan Peyro Balle de Puigvert y Paula Paua de la Vila de Castelldans tots de la diocesi de lleyda.

180) Angles: a 2 de octubre de 1630 per mi sobredit fores fonch batejada Margarida filla de Joan Angles y de Hisabel de aquell muller foren Padrins Macia guitart de les borges blanques de urgell y Margarida armengola viuda fonch companyo del compare M. Preixana mestre de casses tambe de les borges.

181) Boneu: a 21 de octubre de 1630 per mi predit forest fonch batejat Joseph fill de Joan Boneu y de philipa llur muller foren Padrins Joseph Corco y padrina Hieronima peyro donzella filla de March y anna peyro conjuges tots de Castelldans de la diocesi de lleyda.

Any del Sr 1631.

182) Masot: A 29 de desembre any de la Nativitat del Sr 1631 Per mi Pere Fores prevere y Vicari de la Parrochial Iglesia de Castelldans diocesi de lleyda fonch batejada Margarida filla dels honors Bartomeu Massot pagés y de Margarida llur muller foren Padrins Marti Carbonell fadri y padrina Margarida Riber donzella tots del lloch de Castelldans nasque lo dia dalt ficat. Martirs masents al 28 de dit mes.

183) Cabestany: lo primer de janer 1631 per mi Pere Fores prevere predit fonch batejat Joseph Silvestre fill llegitim y natural de Matheu Cabestany y Margarida llur muller foren Padrins Marti Carbonell y Helizabel Valles donzella tots de Castelldans.

184) Corco: A 10 de Janer 1631 per mi Pere Fores predit fonch batejat Pere Joseph fill de Joseph Corco y de Chatarina de aquell muller foren Padrins Pere Padellas y Chatarina barenguera tots de Castelldans.

185) Roser: a 13 de Janer de 1631 per mi predit fores prevere y vicari fonch batejat Pere Joan fill de Pere Rosser y Philipa de aquell muller foren Padrins Joan Monilles y Speransa Gisperta tots habitants de Castelldans.

186) Castellnou: a 23 de Janer de 1631 per mi predit fores prevere fonch batejat Joan Visens fill llegitim y natural de Salvador Castellnou y de Mariagna llur muller foren Padrins Jn Pyro Balle de Castelldans y Chaterina fores viuda de Vimbodi Archibysbat de Tarragona.

187) Miro: a 23 de Janer de 1631 per mi predit fores fonch batejat Chatarina Ursula filla llegitima y natural de Miquel Miro y de Chatarina de aquell muller foren padrins Barthomeu Miro y Margarida queralt tots de Castelldans Diocesi de Lleyda.

188) Pau: vuy a 6 de febre 1631 de voluntat y consentiment del señor Vicari de dita Iglesia e batejat jo (Joan Bullfarines) prevere ÿ vicari de puigvert an jaume llorens fill de jaume Pau ÿ de paula paua conjugues foren padrins llorens (?) del lloch de Puig.gros ÿ padrina mariangela paua del lloch de (vallclara?) diocesi de Tarragona.

189) Andreu: vuy a 14 del mes de mars del Añy 1631 de voluntat y consentiment de Mº Pere Fores Prevere y Vicari de la present Iglesia de Castelldans ÿo Fr Thomas Vilaplana de la orde de Predicadors he Batejat a Jaume Joan Andreu fill de Pere Joan Andreu ý de Margarida Andreua llur muller foren Padrins Jaume Prixens viuda y Chatarina Coloma viuda tots de Castelldans.

190) Flix: a 18 de Maig de 1631 per mi Pere fores prevere y vicari predit fonch batejada Margarida Hieronima filla llegitima de Nicolau Flix y de Hisabel muller foren Padrins Jn Viues balle de artessa y Hieronima peyro donzella de Castelldans tots del diocesi de lleyda.

191) Alsamora: a 4 de juny de 1631 per mi predit fores fonch batejada Paula filla llegitima y natural de Bathomeu alsamora y de marianna llur muller foren Pasdrins Jn Puig pages de Puigvert y Paula paua de Castelldans tots diocesi de lleyda.

192) Barrera: a 26 de octubre de 1631 fonch Batejada Marianna filla de Domingo barrera y de (en blanc) muller sua per mi Predit fores Padrins Jaume Pau y Mariana castellnou tots de Castelldans.

193) Riber Pere: a 25 de novembre de 1631 Per mi dit fores vicari fonch batejat Pere fill de Pere Riber y Hizabel llur muller foren Padrins Joan Peyro balle y Paula paua tots de Castelldans.

Any 1632

194) Carbonell: a 12 de Janer de 1632 fonch batejada Speransa coloma filla llegitima y natural de Nadal Carbonell y Speransa llur muller de la villa de Castelldans foren Padrins Joseph Corcó y comare Coloma minguet de Torregrossa tots de la diocesi de lleyda.

195) March: a 2 de abril del any 1632 per mi sobre dit fores prevere fonch batejat Joseph Joan fill llegitim y natural de Andreu March y de Augustina llur muller de la vila de Castelldans foren Padrins Joseph Serra y Marianna arques tots de la Vila de Juneda de la diocesi de lleyda.

196) Guius: a 17 de Juny de 1632 per mi sobredit fores fonch batejat Batiste barthomeu fill llegitim y natural de Francech Guiu y de Chatarina llur muller de la Vila de Aspa diocesi de lleyda doren compares Joan batyste peyro de Castelldans y Comare Margarida pepio de la villa de Termens diocesi de urgell.

197) Peiro: a 2 de octubre de 1632 per mi predit fores prevere y vicari fonch batejada agna Maria filla del Honor Joan Peyro balle y de Hizabel llur muller foren padrins Barthomeu peyro de la Vila de Termens y bisbat de Urgell y Chatarina giu de aspa diosesis de lleyda.

198) Carbonell: Vuy als 18 de octubre de 1632 Per lo fr. Archangel coletes conventual del Mr del Carme de les borges fonch batejada Maria angela carbonell filla llegitima y Natural del Jn carbonell y de chatarina de aquell muller foren Padrins Thomas abella del Cogul y Paula paua de Castelldans tots diocesis de lleyda. Amb la aprovacio de Pere fores prevere y vicari de Castelldans.

199) Carbonell: a 7 de novembre de 1632 per mi predit fores fonch batejat Pere Joan fill de Pere carbonell y de Magdalena llur muller foren padrins Joan Valles y Padrina Antiga Padellas tots de la Vila de Castelldans diocesi de lleyda.

200) Carbonell: a 3 de fabrer de 1633 per Joanna Serlera llevadora fonch batejada Margarida filla de Francech carbonell y Margarida conjuges y fonch examinada per mi sobredit fores y (ferma lo vi) de Santa Mare Yglesia fonch exorcisada per mi dit fores ora y any predits foren compares Ramon queralt fadri y Margarida Massota muller de Barthomeu Massot tots de Castelldans.

201) Carbonell: a 14 de Mars 1633 per mi dit Fores fonch batejada Fransisca filla llegitima y natural de Andreu carbonell y Speransa muller sua foren Padrins Franch ballera fadri y comare Maruja Corco donzella tots de Castelldans.

202) Asmani: a 23 del mes de Mars de 1633 per mi predit fores fonch batejat Francech asmani fill llegitim y Natural de Mossen Andreu asmani y de Magdalena llur muller del lloch de Vilallonga Archebisbat de Tarragona vuy servint la Mestria de Castelldans diocesi de lleyda foren Padrins Barthomeu Massot pages y helisabet Anglessa tots de Castelldans.

203) Roser: Vuy als 13 de Janer de 1634 per mi dit fores he batejat Ursola filla de Joan roser y Margarida llur muller foren padrins Mach Sanxo y Padrina Ursula miro tots de Castelldans.

204) Cabestany: Vuy a 10 de fabrer de 1634 per mi predit fores fonch batejat Blasi fill de Matheu Cabestany y de Margarida Cabestany llur Muller foren Padrins Matheu Massot fadri y Comare Mariagna alsamora tots de Castelldans.

205) Padellas: Vuy a 15 de fabrer de 1634 per mi dit fores prevere fonch batejada Mariana Sicilia filla llegitima y Natural de Pere Padellas y de Antigua llur Muller foren Padrins Matheu Padellas tots de Castelldans y Marianna coretxa de Torragrossa tots de la diocesi de lleyda.

206) Miro: A deu de Mars de 1634 permi dit fores prevere y vicari donch batejat Cosme fill llegitim y Natural de Michel miro y Chatarina llur Muller de Castelldans foren padrins Cosme prenafeta y Hieronima prenafeta conjujes del lloch del valusell diocesi de Tarragona.

207) Barrera: A 26 de Mars de 1634 fonch batejada + Paula filla de Domingo barrera y de Marianna llur muller foren padrins Joan Morer fadri Mayoral de les Eugues de Escaladey y Paula paua tots de Castelldasens Per mi Pere fores prevere y vicari de Castelldans.

208) Flix: A 31 de Juliol per mi Predit fores fonch batejat gabriel Flix fill llegitim y Natural de Nicholau Flix y Elisabet llur Muller foren Padrins Joan Panes y Margarida Valles donzella tots de Castelldans.

209) Farrer: A 7 de Agost 1634 per mi dit fores fonch batejat J. fill de J. farrer y de ursula llur Muller foren conpare Pere Padellas y Margarida March donzella tots de Castelldans.

210) Farrer: A 7 de Agost 1634 per mi dit fores fonch batejat Joseph fill de Fe. Farrer y de ursula llur muller foren Padrins Joseph Barenguer y Marianna Alsamora tots de Castelldans.

211) Carbonell: A 20 de Novembre 1634 per mi dit fores fonch batejat Miquel Joan fill de Joan Carbonell y de Chatarina llur muller foren Padrins Miquel (Sanxo) y Violant corco tots de Castelldans.

212) Alsamora: a 30 de Novembre 1634 per mi dit fores fonch batejat andreu fill llegitim de Barthomeu alsamora y Mariangela llur muller foren padrins francech alsamora y Padrina Margarida Alsamora viuda tots de Castelldans.

213) Serler: Vuy als 12 de Abril de 1635 per mi predit fores fonch batejada Marianna llussia Serler filla llegitima y Natural de Jn Serler y Hieronima llur muller de la Vila de Castelldans foren Padrins los Honors Franch Valles fadri y Marianna Valles donzella tots de la mateixa Villa diocesi de lleyda.

214) Valles: Vuy als 26 de Juliol 1635 per mi Predit fores fonch batejat Pere fill de Joan Valles menor fill de Jn Sales major y de Francischa corco y Valles llur muller foren Padrins Pere Valles fadri ÿ Elisabet corco y valles tots de la presente vila.

215) Argiles: Vuy als 29 de juliol per mi dit fores fonch batejada Isabel anna Marta filla llegitima y Natural de Jaume argiles y (en blanc) llur muller foren Padrins Matheu Padellas fadri Honrat de Castelldans y elisabet anna fores donsella de la vila de Vimbodi Archidiocesi de Tarragona.

216) Carbonell: Vuy als 21 de Octubre 1635 per mi Joan Bullfarines Vicari de puigvert fonch Batejada magdalena Cecilia filla llegitima y natural de pere carbonell y de magdalena llur muller doren Padrins pere miquel carbonell fadri de les Borges blanques de Urgel y marianna Castellnoua de Castelldans.

217) Carbonell: Vuy als 24 de Octubre 1635 per mi Joan Bullfarines Vicari de Puigvert fonch Batejada Polonia filla de Andreu Carbonell y de esperansa llur muller foren conpares Pere Carbonell fadri ÿ comare polonia carbonella donsella tots de Castelldans.

218) Carbonell: Vuy als 25 de octubre 1635 per mi Joan Bullfarines Vicari de puigvert fonch Batejada Ursola filla de Franch Carbonell y de Margarida llur muller foren compares Diego de mauvit fadri de Italia vuy abitant en Castelldans y comare Ursola mirona de Castelldans.

219) Carbonell: Als 27 de fabrer per mi dit fores prevere y vicari fonch batejada margarida Carbonell filla de Marti Carbonell y de Chatarina llur muller foren Padrins Joan Flix fadri y Margarida Valles donsella de Castelldasens diocesi de lleyda.

220) Barrera: A 28 de febrer Añy 1636 Batejo F march regent la cura de la vila de casteldases y en consentiment mº pere fores segons (costum) de Sta mare iglesia un fill de domingo barrera y ( fa Carera ) conguges foren padrins domingo lluch Sales fadri y francisca bosca donsella tots de Casteldans anomenas lo batejat domengo lluch.

221) Masot: A 25 de Abril de 1636 per mi Pere Fores prevere y vicari de Castelldasens fonch Batejada anna massot filla llegitima del (quondam) Barthomeu Masot y Margarita muller sua foren padrins Matheu Massot fadri y anna massot donsella tots de Castelldasens.