Sortir

Aquest apèndix, numerat per ordre de folis, està al final del llibre Manual dels diferents sacerdots de Castelldans de 1642 a 1673; on hi trobareu actes notarials, testaments i capitols matrimonials. Tingueu amb compte que algunes partides són amb llatí i no estan ficades.

 

Primera taula dels instruments contenguts en lo present llibre any 1643

 

1643

Primo una procura feu mosen Miquel Masot a Pere Preixens..........................................f 2

Apocha dotis feren Nicolau Flix y Juan Flix a Thomas Sunyer de Vinfare de 419 ....fol 2

Venda feu Juan Ratera de una heretat a Juan Valles per dotse lliures seguit apocha de receptis...fol 2

Venda de herbes feu fr. Baptista Pujalt de herbes...........................................................fol 2

1644

 

Comptes ha donat la vuida Paua per ser mort son marit Jaume Pau de la curatorya tenie, o inventari encarregat dels bens del quondam Joan Peyro de Puigvert dit lo Balle coix. esta escansellat..........fol 3

Venda de un parell de mules vene fr. Baptista Pujalt per 134 a Miquel Flix esta escansellat.........fol 3

Venda de herbes..............................................................................................................fol 4

Entima feu lo doctor Mallada rector de Sant Joan de la ciutat de Lleyda........................fol 4

Altre acte de entima feu dit doctor Mallada de un deposit de 235 en la taula de Bara..fol 5

Venda feu mosen Pere Cuberes de un parell de mules........................................................f 6

Acte com la vila de Castelldasens deu 30 per 6 quarteres de blat ...................................f 7

Segueixen altres firmes in eodem instrumento....................................................................f 7

Venda feu lo honrad Nicolau Flix de un tros a Juan Valles per preu de 44 .....................f 7

Acte de 136 5 ʠ de resta de llahors y quities firmen los jurats de Cast. En favor de Scala Dei..f 8

Deute de 67 confese deure Baptista Peyro al misser de Scala Dei per una mula bottina..........f 8


1645


Entima deu fr. Baptista Pujalt a Salvador Castellnou curador dels pobills Castellnous de Puigvert com tenien depositades en la taula de Bara 100 ................................................................ fol 8 y 9

Venda de un censal feu Isidro Quadrat del Albages a Juan Castellnou de Puigvert.....10

Venda de les herbes del mas Roig..................................................................................9

Venda de una casa y heretat feu Jaume Flix .................................................................9

Venda de les herbes de Vinferri......................................................................................9

Venda de 5 de pentio censal mort feu la vila de Castelldanses a Juan Castellnou de Puigvert, ara es de la Iglesia.. .......................................................................................................................................11

Nota de la confirma feu J. Castellnou............................................................................12

Compra de una mula feu J. Braquer de Gomes.............................................................12

Compra feu J. Angles de Cast. de una mula..................................................................12


1646


Compra de una mula feu Marti Carbonell.......................................................................13

Deixa de blat pera sembrar feu D. Guargues...................................................................13

Venda de una vinya feu Jaume Flix.................................................................................13

Venda de una casa feu Speransa Tarragona a Pere Carbonell.........................................13

Modus solutionis es a for de censal.................................................................................14


Silentius anno 1646 al 1653


1653


Contracte de campanya fa Juan Anglada...........................................................................15

Procura fa dit Joan Anglada...............................................................................................15

Venda de les herbes feu lo germa fr. Daniel.......................................................................16


1654


Possesio del benefici de Nostra Sra. del Roser...................................................................16

Apocha dotis feu Joseph Fores a Rubio.............................................................................17

Venda de dos bous esta scansellat.......................................................................................17

Apocha 644 feu J. Castellnou en favor de Jaume Pau per lo que havie administrat son pare com a curador.................................................................................................................................18


1655


Venda feu na Tarragona de la casa a Pere Carbonell de la casa.........................................19

Modus solutiones a for de censal.........................................................................................20

Inventari dels pobills Rubions..............................................................................................21

Roba de Servia......................................................................................................................21

Una concordia feren los curadors .........................................................................................21

Apocha de 10 de pentio feu lo vicari de Puigvert a J. Castellnou.....................................22

Consigna de 20 de pentio feu ab dos actes Juan Castellnou de Puigvert al vicari de Puigvert...fol 23

Venda de una casa y 2 olivars feu la vila ..............................................................................24

Modus solitiones a for de censal............................................................................................25

Memoria de una apocha de roba dels pobills Rubions.....................................................fol 26


1656


Venda de herbes feu fr. Joseph Amoros..................................................................................26

Venda feu Joan Flix de un tros a Andreu Carbonell per preu de 10 ..............................fol 26

Censal firma dit Carbonell en favor de Flix seguit apocha.....................................................27

Venda de les herbes del mas Roig fueu fr Joseph Amoros cartuixo a Juan Nuguero.............29


1657


Lo reverent pare fra Jaume Cases cartuixo substitui en procura a Ramon Domench de Boldu...29

Apocha feu Anthoni Simo ferrer de Juneda en favor dels hereus de Andreu Carbonell...............30

Licencia pera benehir les campanes...............................................................................................30

Debitori de un maxo firma Juan Casanobes de Torrabeses en favor de fra Josep Amoros......fol 31

nota del any 1657......................................................................................................................fol 32

Venda de herbes feu fra Joseph Amoros a P. Prats per preu de 325 ...........................................33


1658

 

Capitols matrimonial de Juan Castellnou de Puigvert ab Catherina Ribelles de Torrabeses.......fol 33


1658

Procura ad littes feu Joan Ribes de Aspa a Joseph Curquo de Cast..........................................fol 34

Venda de herbes feu fr Josep Amoros a Juan Nuguero....................................................................35

Venda de la casa de Babot a Jaume Pau fuit nulla censal de 6 havie firmat fuit nullus..............36

Seguit apocha .................................................................................................................................. 37

Venda de les herbes de la torre den Ribera....................................................................................... 39

 

1659

Apocha de 30 firmada per fra Josep Amoros en favor de Anthoni Juan Berenguer de Agramunt...40

Sindicat feu la vila de Artesa................................................................................................................ 40

 

1660

 

Venda de herbes feu Jaume Pros monjo cartuixo procurador (at ajtes) ....................................... 41

Altra venda de herbes feu lo dit pare don Jaume Pros a Julya de Altron ganader pretio 400 .....41

Reservations................................................................................................................................fol 42

Testament de Paula Paua............................................................................................................fol 43

Capitols de Mach Salto ab Lluisa Masota.......................................................................................44

 

1661

Venda de una casa ha venut la vila de Cast. a Juan Sans pretio 73 a for de censal .....................46

Censal firmat per Juan Sans..............................................................................................................47

Venda de altra caso a venut la vila Michel Bernaus aduler...............................................................48

Censal de 60 sous a firmat dit Bernaus...............................................................................................49

Venda feta per los marmesors de Speransa Vidala de una casa y heretat a Juan Mora pretio 30 ..f 50

Censal firmant per dit Joan Mora.....................................................................................................f 51

 

1661

Capitols matrimoniasl de Joseph Farrer de Torrabesses ab Margarida Vallesa...............................f 52

Memorial de la Roba............................................................................................................................52

Procura feta per Maria Juana Queralta a son marit pera cobrar un dot..............................................54

Permuta de une bocins de terra fa lo pare prior don Spert ab Juan Flix...........................................f 54

Apocha fan Geronima Masota y Luisa filla a March Salto gendre.....................................................56

Venda de un corralet fa Juan Angles de Cast. al pare Prior don Geroni Spert ..................................56

Seguit apocha de receptis.................................................................................................................... 56

Venda de la casa dita den Gispert fa lo pare don prior don Geroni Spert a Jaume Pau per lo preu de 120 a for censal...................................................................................................................................................58

Censal firmat per Jaume Pau en favor del monestir de Scala Dei pentio 6 ................................... 57

Seguit apocha....................................................................................................................................f 61

 

1661

Capitols matrimonials de Isidro Valles fadri de Cast. ab Geronima Llopis donsella de Artesa..........f 62

1662

 

Testament de Barbera Sunyera viuda......................................................................................... f 64

Apocha de rebuda de 5 fa la vila del Albi als majorals o, Confraria de Nostra Señora del Roser de Castelldasens feta a 10 agost 1662..............................................................................................f 65

Memorial del que an gastat Salvador Carbonell y Josep Curquo curadors y marmesors de Pere Carbonell de Castelldasens..................................................................................................................................67

Testament de Guillem Bruno pastor...............................................................................................68

Testament de Francisa Vallesa viuda..............................................................................................69

Compra de Ramon Queral de dues vaques y un vedell...................................................................70

Testament de Isidro Valles...............................................................................................................71

Inventari de la roba..........................................................................................................................73

Testament de Isabet Carbonella viuda.............................................................................................75

Testament de Miquel Riber se trobara en lo manual de mosen Pere Roda en la notari de Puigvert en lo folyo setanta nou....................................................................................................................................................79

Acte debitori a firmat Joan Flix de 40 dobles per lo preu de dos mulates.......................................80

Acte debitori de 40 dobles a firmat Jaume Pau de Castelldasens per lo preu de dues mulates en favor del prior y convent de Scal Dei............................................................................................................................81

Acte debitori de 40 per lo preu de dos bous a firmat Ramon Angles en favor del prior y convent de Scala Dei..................................................................................................................................................81

Procura feta a fet Ines Argiles a son marit Ramon........................................................................ 82

Capitols matrimonials de Pau Bernaus ab Mariangela Vallesa..................................................... 83

Capitols matrimonials de Ramon Rivelles fadri de Torrebesses ab Maria Reig donsella..............86

Testament de Joan Angles..............................................................................................................89

Apocha dotis a firmat Pere Riber asa cunyada...............................................................................90

Inventari y posesio, a pres, Margarita Farrera de la casa y bens de Isidro Valles germa seu quondam seguit nota de les heretats ..............................................................................................................................fol 92 et 93

Capitols matrimonials de Geroni Gari et Margarida Vallesa viuda de Isidro Valles..................... 93

Acte ab lo qual Ramon Angles se encarregue a pagar sinc sous de pentio anuals al señor vicari per un aniversari per la anima de son pare Joan Angles....................................................................................................... 94

Acte de donatio ha fet Paula Pau viuda a son fill Jaume Pau......................................................... 95

 

Taula segona de Testaments comence en lo foli 100

 

Primo testament de Marti Carbonell en un quadernet esta cosit lo testament de Pere Padellas y lo testament de Cosme Andreu Peyro de la casa gran................................................................................................fol 100

Testament de Miquel Riber fet a 1642...................................................................................fol 101

Testament de Jaume Argiles.........................................................................................................101

Testament de Mariagna Argiles 1643..........................................................................................102

Testament de Speranca Valles viuda......................................................................................fol 102

Testament de Juana Valles biuda..................................................................................................103

Testament de Miquel Masot.........................................................................................................103

Testament de Andreu Carbonell...................................................................................................104

Testamant de Pau Barcelo barber.................................................................................................105

Testament de Juan Borbo.............................................................................................................106

Testament de Joan Valles..............................................................................................................106

Testament de Margarida Gisperta del Albi mosen Licana vicari.................................................107

Testament de Pere Costa...............................................................................................................108

Testament de Joana Carbonella viuda...........................................................................................109

Testament de Juan Anglada...........................................................................................................109

 

1643

Testament de Miquel Barcelo.......................................................................................................110

Testament de Andreba Padellasa..................................................................................................111

Testament de Joana Jovera...........................................................................................................112

Testamant de Paula Blascha.........................................................................................................111

Testament de Lluis Rivert pastor..................................................................................................112

Testament de Paula Sans...............................................................................................................113

 

1645

Testament de Miquel Serler fadri....................................................................................................113

1646

Testament de Pere Veja de Montoliu.............................................................................................114

Testament de Llucia Ribera............................................................................................................114

Testamente de Blasi Oro de Artesa................................................................................................114

Testament de Marti Carbonell........................................................................................................115

Inventari de Jaume Fuster..............................................................................................................116

Encant de dit inventari....................................................................................................................117

Testament de Francisca Pallaresa...................................................................................................117

Testament de Mariagna Mora.........................................................................................................118

 

Falten les scriptures de 8 anys causa belli.

 

1654

Testament de Nicolau Flix................................................................................................................118

Testament de Juan Sans....................................................................................................................120

Testament de Francisca Vallesa viuda..............................................................................................121

Testament de Ramon Rubio..............................................................................................................122

1655

Testament de Thomas Argelaga........................................................................................................123

Testament de Isabet Anglesa.............................................................................................................124

 

1657

Testament de Andreu Carbonell ......................................................................................................124

Testament de Magda Ribera............................................................................................................ 125

1659

Testament Pere Riber .................................................................................................................. 126

1660

Testament de Thomas Argelaga.........................................................................................................127

Testament de Paula Paua esta entre los actes de vendes foli 43

 

1662

Testament Joan Strada .................................................................................................................. 129

1663

Testament de Maria Sans muller de Juan Sans................................................................................f 131

Testament de Geronima Llopis y Vallesa........................................................................................f 131

Testament de Pere Carbonell...........................................................................................................f 133

Inventary de Pere Carbonell............................................................................................................f 134

Concordia ab la viuda......................................................................................................................f 135

Memorial de les coses an venudes los marmesors de dit Carbonell................................................f 136

 

Finis huius tabule


Taula del testaments fets per mi Mathia Puig vicari de Puigvert y Castelldases comensan a servir lo primer de mai 1666.

Testament de Mariagna Mora...............................................................................................................96

Testament de Magdalena Costafreda....................................................................................................97

Testament de Maria Peiro.....................................................................................................................98

Testament de Juan Ane pastor de les egües del monestir de Cartuixa..................................................99

Testament de Esabel Juana Curquo.......................................................................................................99

Apoca de rebuda que Sebastia Cau de la Pobla de Segur en favor de Esperansa Seguera tambe de dita vila de cantitat 25 .......................................................................................................................................................100

 

Taula dels capitols del present llibre

1643

Capitols de Juan Falquo ab Mariagna Marqua...................................................................................137

Capitols de Guillem Spills ab Ana Costa viuda..................................................................................138

 

1644

Capitols de Micolau Flix ab Antigua Padellasa..................................................................................139

2 capitols de pare y fill que son Rafell Capell y Pere Capell de Torregrosa ab Catharina Carbonella y Catharina Carbonella fillastra de Cast................................................................................................................141

Capitols de Juan Sans fadri ab Paula Cabestany................................................................................142

Capitols de Matheu Bosch de Puigvert ab Joana Orona viuda de Artesa...........................................143

Capitols de Ramon Torner ab Mariagna Argiles.................................................................................143

Capitols de Fransesch Masot ab Geronima Borrasa............................................................................144

Cap. de Jaume Valles ab Margarida Carbonella..................................................................................145

Capitols de Pasqual Jover de Artesa ab Mariagna Vidilla...................................................................145

Capitols de Jaume Exameno ab Magdalena Valles..............................................................................146

 

1646

Capitols de Toni Valles ab Magdalena Martorell ................................................................................147

Capitols de Domingo Plana ab Mariagna Carbonella...........................................................................147

Capitols de Miquel Riber ab Paula Soler de Montoliu..........................................................................148

 

Falten vuyt anys raonem belli

 

1654

Capitols de Miquel Riber viudo ab Magdalena Paua.........................................................................149

Capitols de Pere Organy viudo teixidor de Aspa ab Agna Spills........................................................151

Capitols de Cosme Miro ab Mariagna Peyrona..................................................................................152

 

1656

Capitols de Juseph Curquo ab Isabet Joana Padellasa ....................................................................153

Memorial de la roba seguit apocha ..................................................................................................155

Concordia feta entre Juan Flix curador de dita Padellasa ÿ Joseph Curquo.....................................156

Capitols entre Pere Riber y Maria Marqua........................................................................................157

1657

Capitol de Andreu Payro ab Lucia Janer...........................................................................................158

Memorial de la roba y apocha............................................................................................................160

 

Finis huius libriDie vigesima quinta 1672 Juli

Pere Pau Pera corder abitant en Barselona fa apoga de rebuda a Jeronima Masota ÿ March Salto son gendre de aquelles vinti sis lliures moneda barcelonesa dich 26 les quals son per paga de aquel llegat de 26 que lo pare de Aena Masota li deixe per colasio de matrimoni eixi. Per tenirles rebudes dit Pere Pau Pera marit de dita Aena Masota de Castelldasens firme la dita apoga de rebuda. Ideo fiat large

Testes sunt Cosme Miro y Joan Sans tots de Castelldasens.

Inici llibre

Castelldans 1642-1673

Manual Josef Alsamora 1642

Manual de mosen Matia Lucana 1644

Manual de mosen Pere Roda fins a 1666

Manual Ramon Alentorn 1673Foli primer

Maria Gratia Plena Domino

Cu vos audita percat et littera scripta mancatam eterman sagax humine natus discritio hominus habitate xenfata ne diuturnitate temporum ea quam homines habentur obligationes de fetui subjaceantur testimonium invenit et memoria est actus genaram scriptis redacti post modus longeur cervarentum eternus qua propter cum cuius cumque potisima passit principius est infini de origine junis pono cuius optimus fundamentus et principio quod est Christus Jesus sine quo nullius bone opens est super edificus utum canone cum saulus i questione i quota etia doctrina sauli ad coloconces 30 dicens omne quodeus que facitisim uarbo et me opere omniam nomine Domini Nostri Jesuchriste facite. Igiturum ciptus Manuale .. instrumentum que deo duce recipienturum manu et posse mio Josephi Alsamori presbieteri ville Castillionis Farfanye archipeistratus ... vicarium in Asinorum Castro pro admodus Illustri et reverendus Domine Ieronimo Don Martino Scala Dei Priore dicto nomine supra dicti Asinorum Castri rectore die vigesima quinta mensis novembris anno a nativitate domine 1642. sub hoc signo quom caludendire sanxer utar.

Signum mei Castri Vicarÿ Josephis Alcamoribus


Pàgina 4

De la administratio de dit temps ha administrat dita Tudella y restituida la roba encarregada en son inventari de les quals set centes noranta y quatre lliures ha pagat cent y sinquanta lliures ara de present en presentia de notari y testimonis y les restants fins les set sentes noranta y quatre lliures promet pagar pera la collita primer vinent tota la cantitat si pora cobrar y sino se li done temps de assi a lany de 1645 y donant tot lo que aplegara cada any ÿ si dit any no se acabave de cobrar se li done de temps fins lo any 1646 y sino se haura cobrat les aje de pagar de sa assienda y si a cas en los albarans sen an tornat del quondam Joan Peyro al dit Pare fra Batiste Pujalt y Salvador Castellnou si a cas de aquells constara que dit Jaume Pau aje cobrat alguna partida de diner que aquella tambe a mes de la cantitat mensionada promet la dita Paula Paua pagar y ayxi mateix de les pensions dels dos sensals de les Borges la u de dotze lliures, y sinc sous que fa la universitat del qual sen deu una pensio y lo altre de vuit lliures y setse sous que fa en Reg de dita vila del qual hi ha de rosegat trenta sinc lliures deu sous, sinch a tot lo qual obligue a pagar los bens del dit Jaume Pau son marit, y quant aquells no abasten obligue tots los bens mobles y immobles veus drets y actions a hon se vulla que sien. Jurando et firmando y los dits Reverent pare fra Batiste Pujalt y Salvador Castellnou la absolen de tot y li fan diffinitio de comptes acceptat que es reserven tot aquell dret poden tenir en lo ordi pretenen falte en les sitges y ayxi li firmen apoca llarga y bastant y diffinitio de comptes jurando et firmando in posse Mathie Luçena presbiteri vicari et notari loci Castriasinorum est actus in loco Castriasinorum die mense et anno ut supra. Testes sunt Reverendus Franciscus Stadella presbitero et vicary loci de Puigvert et Laurentius Pou loci de Puiggros.Pàgina 4

Die 12 setembris 1644

Se ha intimat al Reverent Francesch Mallada prevere y doctor en Santa Theologia com ha administrador de la asienda del quondam Francesc Mallada i com ha hereu de Jaume Mallada pages de la vila del Cano diocesis de Lleyda de que la vila y universitat de Gratallops diocesis de Tarragona ha quitat un sensal que tots anys feie y prestave dita unviersitat al quondam Monserrat Mallada o, a, sos hereus de preu o propietat 150 pagadores al 23 de abril la qual quitatio se ha feta en la taula de Barcelona per dit preu 150 ʠ porrata, y pensions fins a 19 de maig 23 10 ʠ y per porrata de denou de 1644 fins vull als 12 de setembre de dit any 2 8 ʠ donades aqui de present la qual entima ha acceptat lo dit Reverent Francesch Mallada Doctor vui dit dia y any sobredit davant dels testimonis que son Joseph Barenguer y Jacinto Loberra de Argentera hoc actum in loco Castriassinorum in posse Franciscus Stadella presbiter y sulmit del reverent Masia Luçena

Signus mei que sui Mathias Luçana qui haye requisity clausi

 


Pàgina 5

Noverint universi quod anno a nativitate Domini milesimo sextensimo quadragesimo quarto die vero duo desima mensis septembris, presente et ad hec vocato Reverendo Francisco Stadella presbitero, et vicario ecclesie de Puigvert diocesi Ilerdem, propter ocurrentia bella in presenti vila Castriasinorum et eodem castro commorante, nec nor mea absentia de impedimento mei Mathias Liçana presbiteri et vicari ecclesie eyusdem vile Castriasinorum meam regente vicariam et notariam pater frater dominus Hieronimus Spert nonaus et procurator monastery et Conventy cartusie Schala Dei, pro ut de sua procuratione constat penes discrety Franciscum Reverter notarium publicum Barcinone die prima mensnis maÿ proxime pretereti, constitutus personaliter coram Reverendo Francisco Mallada theologie sacre doctore et parrochilais eclesie Sant Joannis civitatis Illerde rectore, uti administratore ut ipse asceruit hereditatis de bonorum Francisci Mallada heredis quondam Jacobi Mallada agricole loci de Alcano eyusdem diocesi Illerde succesoris at heredis. Monserati Mallada quondam agricole etiam eyusdem loci de Alcano in eodem castro reperto, de presentibus etiam pro testibus Josepho Berenguer agricola dicte villa Castriasinorum et Hyaume Laberia agricola loci de la Argentero dictus pater frater Hyeronimum Spert dicto nomine eudem doctore et rectori Mallada ut administratori predicto quasdam autentuas intimavit notificavit, et presentavit puntatis tenoris seguents.

En lo manual vint de la administratio corrent de la taula dels comuns deposits de la present ciutat de Barcelona a sots calendari denou de maig mil sisens, quoranta quatre. Partides del tenor seguent. Deu lo Prior y convent de Scala Dei del orde de la cartoixa que per paraula de fra Don Hieronim Spert monge de dit monestir llur procurador com de sa procura conste en poder de mi Francesch Reverter notari public de Barcelona al primer del corrent copia autentica la qual cobram y en filam. Dixem per ells als hereus y succesors de Monserat Mallada del lloc de Alcano bisbat de Le ýda, dix son las pague per la universitat y singulars persones de la vila de Gratallops, y en virtut de la facultat a dits prior y convent donada en lo acte de la venda del censal baix chalendat, y la dita per luicio y quitament de aquell censal de semblant preu y pensio set lliures y deu sous tots anys pagadora a vint y tres de abril per dita universitat, y singulars al dit quondam Monserrat Mallada venut y creat ab acte rebut en poder de mosen Pere Nohedes notary y Rector de Alcano a vint i tres de abril mil cisens y dos, y son tambe en part de aquelles quatre centes quaranta dues lliures onse sous, y sis diners que son lo preu de la venda, y nova creatio de un censal de consemblant preu, y pensio de quatre centes quaranta y dos lliures y nou diners per dita universitat y singulars, a dits prior y convent feta ab acte rebut en poder de mosen Nicolau Cerda als vint y hu del mes de abril proppasat. Cent cinquanta lliures diem CL ʠ les quals sien soltes quant Fransesch Reverter notari de Barcelona ho dira. Item al doctor Fransesch Mallada rector de Sant Joan de la ciutat de Leyda, dix son, las pagan per dita universitat y singulars, y en virtut de dita facultat, y de dit preu y los dits per tres pensions, y porratas descarragadas fins a denou del corrent vint y tres lliures deu diners XXIII . Item als y succesors de Antoni Reig pages del lloc de Granyena bisbat de Leyda dix son las pagan per dita universitat, y en virtut de dita facultat y del dit preu pres per los ( drets ) per luicio y quitatio de aquell censal de pensio annua de onse lliures y quinse sous tots anys pagadora als XXVI de maig y per dita universitat y singulars a dit Antoni Reig venut, y creat ab acte rebut en poder de mosen Cosme Domenech vicari perpetuo de dita villa de Gratallops a XXVI de maig mil siscents y sinch dos centes y trenta y cinc lliures diem CCXXXV les quals sien soltes quant dit Reverter ho dira. Item al doctor Jaume Reig (Prebere de la Seu de Leyda curador dels pobills Reigs dix son les paguen per dita universitat y en virtut de dita facultat per dues pensions y porrata del dit censal fins a XVIII del corrent trenta y sinc lliures y sis diners XXXV VI d. In quorum fidem ego Narcisus Hieronimus Ledo notario publicus Barcinone regeny dictie manuale dicte tabule et meum quo utor vue et loco discreti Ephiphany Teres notary publico Barcinone infirmandis scribe dicte tabule et meum quo utor appono.

Signum et dictus doctor et rector Franciscus Mallada ut administrator predictus respondit et statim, quod acceptabat cluiam intimam et partitas fuit eudem tradita earumdem copia preterea dictis pater frater dominus dominus Hieronimus Spert dicto nomine immennati substituti mei testium supra dictorum presentia incontinenti soliut eudem rectore Mallada dicto nomine duas libras et octo solidos in pecunia numerata prorrata censualis predicti deversa a die vigesima maÿ proxime clapsi usque ad diem presentem milusive requierens de predictis publicum per memoratum substititum meum fieri instrumentum. Eyus fuerunt acta die mense anno de loco predictis presente dicto Vicario de Puigvert substituto meo ne presentibus etian testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter assumptis.

Signum mei Matia Liçana Vicarÿ Castri assinorum

 


Pàgina 9

En lo manual sete del corrent any de la taula dels deposits comuns de la present ciutat de Barcelona sots calendari de denou de noembre de MDCXXXIIII partides del tenor seguent.

 

Deu fra Don Hieronim Spert monjo y Procurador de la cartoxa de Escala Dei dixem - per ell als hereus y succesors de Joan Peiro del lloc Puigvert bisbat de Leyda dix son las paga per lo prior y convent de la Cartoixa de Escala Dei y los dit per la vila de Castelldasens de dit Bisbat de Leyda y en virtut de la facultat donada a dits prior, y convent en lo acte de la venda de herbes baix calendat y la dita vila per luicio y restitutio del preu de aquell censal de consemblant preu y propietat y pensio quinse lliures tots anys pagadora als XVI de maig per dita vila a dit Joan Peiro venut y creat y son tambe en part de aquelles onse milia lliures que son lo preu de la venda de les herbes que feu dita vila de Castelldasens a dits prior y convent de la qual consta ab acte rebut y testificat per Juan Pasqual Pedros y Hieronim Phelip Renyna notary de Leyda simul populants als XIII de febrer MDCXXXVII trecentes lliures – CCC ʠ les qual sien soltas quant Fransech Reverter notari de Barcelona ho dira.

Item dixem per ell als dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dix son las paga per dit prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens.

Item dixem per ell a Salvador Castellnou pages de dita vila de Castelldasens com a curador del pobill Joan Castellnou de dit lloch de Puigvert dix son las paga per dits prior, y convent, y los dits per dita vila y en virtut de dita facultat y del dit preu y per la porrata de dita pensio discorredora fins per tot lo corrent mes de noembre vuit lliures sinc sous y deu dines. VIII V ʠ X

Item dixem per ell a dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dix son las paga per dits prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y dita vila per lluicio y restitucio del preu de aquell censal de consemblant preu y pensio anual de X ʠ pagadora als XVII de maig per dita vila al dit Joan Peiro venut y creat doscentes lliures ----CC las qual sien soltas quan dit Reverter notari ho dira.

Item al dit Salvador Castellnou com ha curador predit dix son las paga per dits prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y los dits per la porrata de dita pensio discorredora fins per tot lo corrent mes de noembre sinc lliures y deu sous. V X ʠ

Item dixem per ells a dits hereus y succesors de dit Joan Peiro dix son los paga per dits priors y convent y los dits per la vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y de dit preu y dita vila per lluicio y restitucio del preu de aquell censal de consemblant preu y pensio deu lliures tots anys pagadora dit dia de XVII de maig per dita vila al dit Joan Peiro venut, y creat dosentes lliures les quals sian CC soltes quant dit Reverter notari ho dira CC

Item al dit Salvador Castellnou en dit nom dix son las paga per dit Prior y convent y los dits per dita vila de Castelldasens y en virtut de dita facultat y del dit preu y per la porrata de dita pensio descarregada fins per tot lo present mes de noembre sinch lliures deu sous V X ʠ

In quorum fidem scripturum ego Mathias Lluçena Vicarius Notarius parrochialis eclesia beate Maria Castriasinorum que fuerunt uta die mense anno supra dictis. Testibus etiam supra dictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis.Pàgina 10

Die 2 februarÿ 1645

Noverint universi que io Jaume Flix fadri de la vila de Castelldans fas venda de una casa ab sos aderents y una eretat plantada de olivers la casa cituada en la plasa de Castelldans la qual ven ab los carrechs que ella absi porte confronte la casa de una part ab Juan Coarasa de la familia del Castell y de altra ab la pobilla Barrera, la heretat cituada en la partida dels Comellars, de sol eixent afronte dita heretat ab lo comu de la vila a ponent ab Andreu Carbonell a mitgdia ab lo mateix a tremontana ab lo comu de la vila la cual casa i heretat tot junt se ven per preu de cent escuts moneda barcelonesa i estos a de respondre a for de sensal que son cinc lliures cada un any pagadores dia mes y any damunt dit i aixi u juran y firman les dos parts ab poder de treures en forma ab tots los compliments deu tenir un acte. Testes sunt Marcus Capestay de vila Castriasinorum et Didacus Fraga ciutatis Illerdem, per me Mathias Luçana Vicari et notariPàgina 10

Dia 4 februarÿ anno Domini 1645

Fa venda de les erbes del terme de Vinferri lo pare fra Don Mateu Guargues relligios de la Scala Dei i procurador, ab ple poder dels senors canonges de Tarragona a Francisco Peragh i Coloma Ganader del lloc de Llesp per preu de cent i vint lliures 120 moneda barcelonesa y quant sen aguessen de anar per effectes de la guerra pagaran per porrata lo temps auran tingut lo terme i quan no fos la differencia sino quinse dies no entenen que sen lleve cosa de dit arrendament y arrende per lo any 1645 ab poder de dilatar dit acte ab totes les clausules opportunes y aixi u jure lo dalt dit dia mes y any sobredit.

Testes sunt Petrus Angles loci de Puigvert et Franciscus Riquer loci del Cano per me Mathiam Luçana Vicari et notari


Pàgina 11

Venda i original creacio de un censal 5 ʠ annuals de censal per 100 ʠ feta per lo balle jurats universitat y singulars persones del lloc de Castelldans en favor de Joan Castellnou de la vila de Puigvert o a son curador Salvador Castell als 22 mars 1645.

Esta consignat a la Iglesia de Puigvert y la apoca del preu paguense tots anys 5 ʠ dit dia 22 de marsPàgina 12

Lo sobredit censal fou consignat als 15 de agost 1655 al Señor Vicary de Puigvert per Juan Castellnou hereu e intimat per mi Pere Roda Vicary com mes llargament conste en lo present llibre folio 23 cum suis testibus et clausulis firmat cum alio censuali etiam pensionis annue quinque libras fir per supra dictam universitatem in posse Reverendi Jacobi Sabater Vicaris dicte ville anno 1641 die 17 marty vi de (?) dicti SabaterPagina 13

21 augusti 1645

Lo honorable Joan Braquer pages de la vila de Golmes bisbat de Solsona fa compra de una mulla pel lo fi de temps tres anys per preu de cent i deu lliures 110 al pare fra Batiste Pujalt procurador de Scala Dei de la Cartoixa la qual cantitat promet pagar per la festivitat de Tots Sants primer vinent obligant tots sos bens mobles y immobles aguts y per aver hon se vulle que sien jurant y firmant dit acte ab totes les clausules necessaries fiat large.

Testes sunt Reverendus Petrus Roda Artesis Rector et Raimundus Queralt agricola Castriasinorum per me Mathium Luçana VicariumPàgina 13

Die 20 octobris 1645

Joan Angles pages de la vila de Castelldasens fa compra de una mulla al pare Don Mateu Guargues monjo de la Cartoixa de Scala Dei regint la obendientia de Castelldasens de una mulla preu de sinquanta lliures 50 pague de present quinse lliures y les restants trenta sinc ab dos yguals pagues la primera a Nadal present y lo compliment a Nostra Señora de agost 1646 obligant tots sos bens mobles immobles et submenttense a qualsevol fort fiat large. Testes sunt Joan Lafita de la villa de la Si(?) bisbat de Narbona et Raimundus Latorra de la vila de la Torra Bisbat de Dallet

Fuit scanselatum hoc presents et supra scriptus instrumentum debitory de voluntate partium die 20 augusti 1646

Testes fuerunt Joan Valles y Joan Angles per me Petrum Roda VicariPàgina 13

Die 20 octobris 1645

Marti Carbonell pages de Castelldasens fa compra de una mula al Pare don Mateu Guargues monjo Cartuixo de Scala Dei regint la obedientia de Castelldasens per preu trenta sinc lliures 35 ʠ pague de present deu lliures deu sous 10 10 ʠ lo restant promet pagar ab dos yguals pagues so es a Nadal del present anÿ la mitat y lo compliment a Nostra Señora de agost 1646 abligant tots sos bens drets vens actions. Testes hont supra dicti Mathias Luçana Vicarius et NotariusPàgina 13

30 de noembre 1645

Sit notum et com io lo Pare Don Mateu Guargues relligios cartuixo y procurador de Scala Dei regint la baronia de Castelldans y Puigvert dexo la present llao pera sembrar als següents

Primo a Joan Sans cinc corteres de blat y quatre de ordi.

A Rafel Miro de Artesa abitant en Castelldasens dos quarteres de blat.

A Andreu Marc de Castelldasens quatre quarteres de blat.

A Joan Falco teixidor dos corteres de blat

A Guillem Spills quatre quarteres de blat.

A Francesch Valles mestre de minyons dos quarteres de blat.

A Andreu Carbonell sinc quarteres de blat.

A Francesch Bellera una cortera y mitja de blat.

A Jaume Fuster dos corteres de blat.

A Salvador Carbonell dos corteres de blat, y dit blat deixe a gra per gra conforme anira lo darrer mercat de abril o lo primer de maig Arbeca o a les Borges o lo valor dell an de donar a la collita obligant per asso tots sos bens aguts drets veus actions aont vulle sien jurando et firmando supra dicti in posse mei Matue Luçana presbitero et Notario fiat large cum pleno posse .

Testes sunt Juan Granyo et Mateu Cabestany omes de familia Castriasinorum.
Pàgina 13

Die 2 abrilis 1646

Sit notum con Jaume Flix fadri de la vila de Castelldasens bisbat de Lleida fas venda de una vinya situada en lo terme (?) nat Correga de la ciutat de Lleida pages y per la guerra habitant en Castelldasens la qual li ven per preu de vint lliures 20 (?) cada un any pagadors dit dia ab tal que pugue (?) dit sensal de cinc en cinc lliures.Pagina 15

Die prima novembris anno 1653

Sit omnibus notum com Juan Anglada pastor del lloch de Sente diocesi de Coserans regni de Francie done trenta lliures dich 30 ʠ a Domingo Clauer tambe pastor majoral del bestiar de les Borges natural de un lloch se diu Montagut diocesi de Comenge regni Francie a fi y efecte que dit Clauer ne compre bestia ab obligatio tambe que dit Clauer y aje de afegir deu lliures dich 10 y si no compre bestiar que pugue compra qualsevol altra cossa y que pugue negotiar a son gust y quant partira cada un any cobrie lo diner que aura possat y la ganantia se la tenen de partir per mitat y aixi prometen tenir y complir firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari de Castelldasens dia y any sobredit.

Testes Juan Costeu pastor de les egues de Scala Dei y Jaume Giner de les Borges

Y sis pert lo principal quada un perdra per la cantitat que te portat.

Dicta die et anno lo mateix Juan Anglada pastor fa procura a Juan Coteu llarga y bastant pera demanar y rebre qualsevol cantitat o altres coses ha ell degudes en esta terra y pera scansell actes y fer albarans at ad llites largo modo testes ut supra.


Pàgina 16

Die 8ª novembris anno 1653

Sit omnibus notun com lo Hermano Daniel Religios de scala dei procurador de dit convent gratis ven los termens, o, les herbes y aigua del mas Roig y lo de Castelldasens daval la vila ut solitus vendere a Pere Montaña de Bezora y Pere Viladot de Castellvell y a Juan Vilielles de Sant Esteve de Sisque tots del bisbat de Solsona fins al dia de Santes Creus y poden venir quant los donara de gust y prometen aportar mil y quatre centes ovelles de vendre a lo menos, per preu de cinc centes lliures dich 500 bona moneda barcelonesa corrent en lo principat de Cathalunya ab los pactes y tractes seguents.

Primo que ayen de paguar ab 2 iguals pagues la primera per al dia y festa de Sant Antoni primer vinent la segona pagua per al dia de Sant March conforme es us y pratigua de ganaders en la present terra de Urgell.

Item esta tractat que mentres pora abeurar dit bestiar en lo terme del mas Roig, o , altres bases del terme no puguen muntar a abeurar lo bestiar a la basa de Castelldasens y se retenen dits pares de Scala Dei no puguen pasturar les herbes al aderredor del Castell conforme, o, veneren lo any passat ab acte del qual me refero.

Item, esta tractat que si faran mal als sembrats vinyes, o, olivers ayen de pagar, la tala ut moris est.

Finalment esta tractat que si los corrals o cavanes no estara conforme es raho dits pares, o, aÿen de adobar be y comodament de manera si puguen habitar y tanquar y de ferse bon aculliment los uns altres y prometen de acudir y cumplir a tot lo tractat y obliguen dits ganaders omnia bona sua y en particular lo bestiar mengara dites herbes y donem per fermanca a Pere Olivart de les Borges pages y a Juan Torrent pages de Juneda y lo sobredit fra Daniel obligue via bona scale dei firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicari Castriasinorium die et anno ut supra: testes Nicolau Flix balle y Ramon Ribelles de Torrebesses
Pàgina 17

Die decima february anno 1654

Sit omnibus notum cum jo Joseph Fores pages del lloch del Bellussel archipestrat Tarraconensis confesso estar content y pagat de vos Ramon Rubio natural de Servia casat en la cassa de Miquel Miro de Castelldasens de tot aqueix dot que ma germana Ursula Fores avie portat en dita casa segons, y conforme la avinensa y consert fet entre nosaltres dos en lo any de mil sis cents quoranta y sis que per no recordarme la cantitat nos pot expressar en la present apocha ideo renun promitto et fiat large si opus fuerit jurando firmando. Testes Juan Sans et Michael Riber cultures Castriasinorum. Ita est Petrus Roda Vicarius.


 


Pàgina 20

Dia 4 del mes de mars de 1655

Apocha 20 ..... com los jurats de Castelldasens qui son Juan Sans y Miquel Riber inpediren la dita venda per quant avie trobat alguna nota en los llibres de la vila com la dita casa feye algun censal al cor de la vila pero despres remelius in consily considerata perque avie prop de 30 anys la posehie dita viuda y may li avien demanat cossa li donaren lloch fes sa venda y rebes lo diner y prometeren que farien borrar dita nota del lloch ahont esta per son ( escriba ) qui es Jaume Pau y a mi Pere Roda vicari et notari me instaren les parts fes esta mentio. Coram bajulo Joane Flix et alys
Pàgina 21

Die 23 aprillis anno 1655

Inventary dels pobills Rubions

En presentia de reverent pare fra Joseph Amoros governador de les baronies de Castelldasens Puigvert Scale Dei Jaume Joan Rubio del lloch de Servya curador dels pobills ho fills de Ramon Rubio germa seu ab altres parteixen una bala de roba tenien en Castelldasens la qual roba es de mitges ab Cosme Miro y la que ha toquat als pobillets Rubions es la seguent.

Primo dos llansols de stopa ussats dues camisses de dona ussades unes estovalles ja servides.

Item un drapillo y un gambuix de tela nous.

Item una tovallola de bri usada una coixinera de tela oldana.

Item unes faldetes verdes ja usades ab betes grogues uns calsons usats.

Item un capot de ventar dolent un gipo de estamenya molt dolent un sobrellit tambe dolent una borrassa dolenta un manil dues camissotes dolentes unes manegues negres dolentes de estamenya.

Item un matalas una eixada streta y una rella bona.

Lo dia de Sant March partiren altra bala de roba tenien en Servia y ha toquat als pobills de Ramon Rubio lo seguent.

Primo unes faldetes blaues ussades altres faldetes verdes ussades.

Item altres faldetes de burell ussades.

Item un llansol de bri nou y altre llansol de bri ussat una camissa de tela ab falda de estopa dues estovalles de pinte ample ussades.

Unes estovalles de estopa ussades dos dabant llits ussats un drap de paret una coixinera y un gipo tot ussat.

Item dues canes y mitga de torquaboques nous lo qual ha pres a bon compte lo señor vicari judicat en vint y sinch reals.

Totes les sobredites cosses ha pres Jaume Joan Rubio altre dels curadors a son carrech y ha promes donarne bo y lleal comte sempre que li sera demanat sub obligatio firmat et jurat in posse mei Petri Roda vicari.

Testes Joan Angles y Andreu Peyro Castriassinorum

 

Eodem dia et anno fou feta concordia entre Jaume Joan Rubio del lloch de Servia archiepiscopat Tarragona y Cosme Miro Castriassinorum ab consentiment y presentia de pare frare Joseph Amoros governador que Cosme Miro prengue la hasienda y casa de sos nebots Rubions fills de sa germana Catherina y que la treballe y mantingue fins a tant que dits pobills sien de edat pera poderla sustentar y quel usufruyt face seu ab sos pactes y condititons seguents.

Primo que haye y sie tengut de pagar los censals ho pentions cauran en lo interim y aixi mateix sie tengut ha pagar les gitades fora la vila per los soldats y altres cosses se oferiran.

Item esta tractat haje de pagar al apothecary de les Borges vuyt lliures dich 8 li deuen de medicines de son cunyat Ramon Rubio y de sa germana finalment esta pactat que gratis de aqui a 2 messos sen hagen de portar la xiqueta sa neboda y la tingue de sustentar y alimentar gratis sens ningun interes y aixi mateix Jaume Joan Rubio promet de sustentar y alimentar sa y malat lo pobillet fins a tant tingue enteniment y forca pera sabersen guanyar gratis y sens interes algu en cas que dits pobills visquen ho a lo menos la un dells.

Pero en cas que morisen los dos pubills y la hasienda torne a Cosme Miro esta tractat pactat y concordat en presentia de dit pare frare Joseph Amoros que hajen de pagar dotze lliures de la despessa per cada pobill per averlos sustentat per temps de quatre anys tantum y no mes que vindra a sumar 48 per cada pobill y pera complir lo sobredit obliguen dits curadors la hassienda de dits pobills Rubions tant paternals com maternals fiat large cuibus clausulis nesesaries firmado et jurando in posse mei Petri Roda vicari.

Testes Joan Angles Andreu Peyro et fra Jaume Maçot ordinis Scale Dei.

Item esta pactat y concordat entre los dits curadors que los bous que tenien Ramon Rubio quondam y Cosme Miro comprats a mitges sien ara del tot de Cosme Miro ab la conditio sobredita de pagar al apotecari per lo que Ramon Rubio havie ja comensat a pagar als pares de Scala Dei que fins ara se trobe haver pagat 13 y que lo demes que reste de dits bous sels haje de pagar de bens propris.

Item esta pactat que quant los xichs vindran a posehir la hasienda Cosme Miro tingue obligatio de donarlos dos jornals de guaret de dues relles y la cullita primer vinent los ha de restituir 3 faneques de blat nou cortans de ordi te dits pobills y entregar en mans de Jaume Joan Rubio curador y 4 cases de abelles peral que sera menester.

Item esta pactat que dit curador Rubio haje de pagar y acontentar a mi Pere Roda vicari de tot lo que em pora deure per los obits de dits deffunts (?) y anyals y pagar al ohidor de les animes sos drets y aco de bonis dicte tutelle non autem ex proprys fiat large. Testes ut supra

Pàgina 23

Die 15 de agusti anno 1655 apocha pentions 10

Sit omnibus notum con Juan Castellnou pages de Puigvert confesse aver rebut del señors jurats de Castelldasens qui son Joan Angles y Andreu Carbonell la suma y cantitat de deu lliures dich 10 ʠ per una pentio li fan de de consemblant cantitat conforme conte de les sinch lliures ab acte firmat en poder de mosen Sabater vicari de Castelldasens als 17 de mars 1641 y de les altres sinch lliures conste ab acte en poder de mosen Macia Llicana vicari de Castelldasens a 22 de mars 1645 y dita pentio es per lo Any mil sis cents sinquanta y sinch y per lo ver jo sobredit los ne fas la present apocha llargua y bastant la qual en cas sie menester vull sie allargada ab totes les clausules necesaries ut in similibu rerum firmant et jurant in posse Petri Roda vicarius Castriassinorum die et anno urt supra. Testes fuerunt Jaume Pau fadri y Juan Sans omnes agriciole Castriassinorum.

(llatí)

22 de mars de 1645 em va demanar la Universitat que intimas als Señors jurats de Castelldasens que estaven presents que son Joan Angles jurat major y Andreu Carbonell jurat menor com ell dit Castellnou com a hereu que es del quondam Juan Peyro balle de Puigvert del diocesi de Lleyda con conste en son ultim testament en poder de mosen Comes vicari de Castelldasens fa consigna de dos censals li fa la universitat de Castelldasens de proprietat de cent lliures quada un y pentio sinch lliures pagadores anno quollibet en lo mes de mars ut supra al señor vicari que es de Puigvert y per temps sera per observar de celebratio de sinquanta dues misses cantades en lo altar de Nostra Señora de Roser per la anima de Paula Peyro y Melons la qual fou muller de Juan Peyro balle superius nomenat de Puigvert y dels seus al qual dit Castellnou estave obligat ys vol descarregar de aqueix partit. Et ego supradicty vicarius persona diter intimani que del dia present en avant corresponguen a dit vicary de Puigvert y dits señors jurats respongueren dient que ells tant se estimaven pagar al señor vicari de Puigvert com ha dit Joan Castellnou de tot lo qual fui requisity ego supradity notary ut de ominbus supraditis hoc presens conficerem instrum in quo fuerunt testes Jacobi Pau domicelly et Joannes Sans ambo eclesie Castriasinorum. Ita est Petrus Roda presviter et vicarius Castrisinorum

Lo ultim acte firmat per la universitat de Castelldasens en favor del hereu Castellnou lo trobareu en lo present llibre foli onsepàgina 26

Die 19 novembris anno 1655

Memoryal de la roba dels pobills Rubions tenie fra Joseph Amoros judicada per mestre Gabriel sastre de Aspa

Primo unes faldetes dolentes de bayeta verda ab vetes verdes......................................1 10 ʠ

Unes estovalles dolentes........................................................................................................10 ʠ

Dos llansols dolents..........................................................................................................1 14 ʠ

Un tovallo de cantes...............................................................................................................10 ʠ

Un drapillo una lliura............................................................................................................1 ʠ

Un muquado.............................................................................................................................6 ʠ

Una coixinera vuit....................................................................................................................8 ʠ

Un manil dolent dotse sous....................................................................................................12 ʠ

Una borrassa dolenta..............................................................................................................16 ʠ

Uns calsons...............................................................................................................................8 ʠ

3 camisotes dolentes a Carbonell...........................................................................................18 ʠ

Unes estovalles judicades a na Paua......................................................................................30 ʠ

Vint pams de tovallons...........................................................................................................50 ʠ

Tot lo qual he pres jo Pere Roda vicari per lo quem debien per mos drets de enterro novena y cap dany de Ramon Rubio y sa muller Catherina que tot sume ..........................................................................9 ʠ

Lo anyal de pa y candela dels dos difunts..............................................................................6

Per tres misses deixa en son testament...................................................................................6 ʠ

Per lo inventari dels sobredits..............................................................................................10 ʠ

De un acte de concordia fet y firmat entre Jaume Juan Rubio y Cosme Miro......................4 ʠ

Testes son fra Joseph Amoros y Juan Flix balle de Castelldasens


 

Pàgina 29

Los pactes firmats y jurats per los retroscrits fra Joseph Amoros cartuixo y Juan Nuguero ganader en la venda y compra de les herbes del termes atras scrits son los següents.

Primo estan avenguts que dit Juan Nuguero portara tot lo bestia de llana en dits termens y de cria

Item fra Joseph se reserve que lo bestia de dit ganader no pugue entrar des de la bassa de (Miorn) qui va a les Borges dret al tossal davall la Iglesia y fins a la bassa nova en tot lo bessant de la serra per no fer mal als olivers aixi com diu lo cami qui va de Castelldans a Puigvert.

Item si fan mal en los blats y olivers hajen de pagar us y tala segons es ordinatio de la vila.

Item se rete fr Joseph que en ser lo mes de abril puguen entrar les egues de Cartoixa en dits termens y pasturar dites herbes y aygues sens fer perjudici del ganader y que los hajen de desembarasar una cabana ab sos corrals.

Lo bestia de llana que ara te fr Joseph esta tractat no pugue entrar en los termens de dit ganader, a pasturar ni abeurar.

Item que no puguen entrar en los guarets de 3 dies sempre que ploura lo bestiar de dit ganader sots lo van, o, pena esta en les ordinations de dita vila.

Fr Joseph procurador de Scala Dei substituty a don Diego Rodriguez priore Sacale Dei et eius conventu die quinta january anno 1656 constat in posse Joannis Pau Salinas notari apostholici et real civitatis Tarraco ad pretendus et recipiendus ad arrendandus et extrahendus pecunia quantitates a tabulis Barcinum Tarraco itter et ad lites largo modoPàgina 30

Die 8 setembris anno 1657

In Dei nomine sit omnibus notum com Anthoni Simo farrer de la vila de Juneda illerdens diocesi confesse ab la pressent apocha estar content y pagat de Andreu Carbonell de Castelldasens quondam oncle seu y germans del curadors qui son en primer lloch lo señor prior de Cartoixa y en lloc seu fra Joseph Amoros procurador y governador de Castelldasens segonament Juan Flix y Josep Curquo curadors testamentaris de dit Andreu Carbonell de tot aquell inventari tenie encarregat com a curador ere testamentari nomenat per son pare de dit farrer nomenat Anthoni Simo tambe farrer de Juneda lo qual inventary conste en la notaria de Juneda ab pacte y conditio empero que dits curadors de dit Carbonell li donen una somera y una pollineta te lo pobill dit Carbonell y donantli dita somera y pollina tales y quales un sac de ossos quada una promet dit farrer scansellar lo dit inventary ab totes les clausules necesaries y més promet dit farrer de aqui a 3 anys que donara al pobill Carbonell son cossi una pollina, o, polli de temps de un any perque per ser son parent desitge que aproffite y medre y finalment dit Anthoni Simo farrer confesse haver rebuda en son poder la somera y pollina y cumplir tot lo sus dit y que per ell ni altra perssona no li sera demanada cossa xiqua ni gras.

It promet se desempeñara la enclusa y martells li te y de malda per sa part roguant y si alguna cossa restave a pagarli dit pubill Carbonell los y perdone y absol de tot renuntiant obligant omnia bona sua firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicary Castriasinorum et loci de Puigvert pro reverendo don Diego Rodrigues priore Scale Dei, plebani et rectore ditory locorus die et anno ut supra. Testes fuerunt fra Juan Monlleu cartusius et Raphael Sanset de la Morera et Guillermus Pomeres Gallus de familia Scal Dei


Nota scripta 7 octobris anno 1657

Sit omnibus notum com jo Joan Anglada (raza gallus) moço llaurador dels bous de la casa y familia de Scala Dei confesso estar content y pagat del señors jurats de Castelldasens de dotze quarteres de blat me debien deixat aura alguns 3 anys y per lo ver fas la present claricia de ma de mosen Pere Roda vicari a 7 d octubre any 1657

Testes fra Joseph Peyro y lo germa Monlleo fuster ambo frares Scale Deipàgina 30

Die 18 noembris anno 1657

De llicencia del Sr (Vicari General) lo Sr Dr Isern canonge de la Santa Seu de Lleyda per lo molt Ilustrisim y Reverendisim señor don Miquel de Scartin bisbe de Lleyda jo Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert per lo reverent prior de Scala Dei don Diego Rodriguez he benehit les dos campanes majors de Castelldasens la mes gran pesse quinse quintars y te una Creu y un lletrero que diu Jhs ma josep la menor pese deu quintars y te un lletrero que diu Santa Barbara ora pro nobis.

Lo mestre qui ha fet les campanes se diu mestre Thomas de Queto natural de Viscaya al qual donaren de mans setanta lliures moneda barcelonesa la mitat pagaren mentres feren les campanes y altra mitat ex pacto tenen de pagar lo dia de Sant Miquel in anno 1658.

Es estada obra molt pia y santa y de gran empresa pera la gent que vuy son habitants en Castelldasens y estos molt atropellats per los treballs passats de la guerra la qual los ha destruyts y arruinats perque quant comensa la guerra en Cathalunya lo any 1640 y havie xixanta cases y ara no ni ha sino deu y estes tales o quales que son

Primo Casa de Juan Flix Balle

Casa de Joan Angles jurat

Casa de Andreu Peyro jurat

Casa de Joseph Curquo

Casa de Cosme Miro

Casa de Pere Riber

Casa de Miquel Riber

Casa del pobill Andreu Carbonell

Casa de Jaume Pau

Casa de Joan Sans y la vuida Francisca Vallessa y la viuda Massota tot aco he scrit pera que sie memorya als sdevenidors.

Ita est Petrus Roda Vicaryus

et tamen sciendus que lo metall nol compraren sino que fongueren dues campanes tenien trenquades en temps de guerra.

 

 

Pàgina 31

Die 22 noembris ano 1657

In Dei nomine sit omnibus notum con jo Joan Casanobes habitant en Torrebesses y Catherina (eius uxer) ab lo present acte confessam haver comprat un maxet pel castany de 3 anys del Reverent fr Joseph Amoros governador de Puigvert Castelldases y Torrebesses procurador de Scala Dei ordinis cartusi per lo preu de onse dobles y mitga les quals en moneda corrent valen ara sinquanta nou lliures y setse sous dich 59 16 ʠ y estes prometen pagar en esta forma

Primo pera Nadal primer vinent vint lliures y lo restant per dia y festa de Nostra Señora de agost de 1658 y tot aso sine dilatione excusatione cum salario notarius et procurador duodecim et decem solidos et cum obligatione omnius bono nostro et submissione cuyuslibet curie renuntiando firmando et jurando in posse mei Petri Roca vicarius Castriasinorum fiat large factus in Castrisinorum die et anno ut supra.

Testes firme Joanis Casanoves fuerunt Thomas Argelaga y Guillem Comeres de familia Scal Dei.

Testes vero firme dite Chaterine Casanoves que firmant possea in posse reverendi Jacobi Gomar rectoris de Torrebesses die 19 mensis desembris fuerunt Salvador Strada pajes mallorqui y Juseph Almacelles pajes del Cano.

 

 

 

Pàgina 32

Notes de mosen Pere Roda

La any 1657 fou la cullita fertilissima en la plana de Urgell – lo blat a 22 sous

Lo any 1658 fou fertil y bona lo blat se venie a rao de 24 sous

Lo any 1659 fou esteril lo blat a la cullita se venie a rao de 30 sous y per quant no plogue casi en tot lo any ni pogueren sembrar ni havie gota de aigua en les baces pera abeura les besties lo blat sen munta antes de Nadal a rao de 3 lliures la quartera y lo ordi se venie a catorse reals la quartera tot aco per memorya

A 18 de gener de 1660 plogue y sembraren algun poquet.

A 3, 4 de abril 1660 plugue molt be gracies a Deu y entra bonicament aigua en les baces.

A 8 de abril de migdia fins a la nit feu moltissim vent de tal manera que feye tocar les campanes y botar les teules de les teulades en Puigvert

Any 1660 a 29 de agost plogue en Castelldasens y vingue rovina ab la qual regaren molta cosa los qui tenen heretas en la Coma que ve de Castelldans a la basa bona, y sembraren tambe y la Coma de Vinferri vingue tambe molta rovina i regaren molta cosa en la Femosa.

Als ultims de setembre plogue molt en Castelldasens y tambe torna a venir rovina y sembraren, despres en tot lo ivern no plogue ni neba fins al mars algun poc en lo mes de febrer y mars se feren moltes pregaries per tota Catalunya per ser la nesesitat comuna y en particular en Urgell

Los splets tardans patien molt lo blat sec en mars anave a rao de 4 8 ʠ y ordi a rao de 2 2 ʠ tot per memoria est any havien sembrat molt molt y lo demes en sech y nos culli a penes la llavor sino en los regats los quals foren medianament bons.Pagina 33

Venda de les herbes die 6 octubris anno 1657

Sit omnibus notum con fr Joseph Amoros procurador Scala Dei ab lo present acte ven les herbes y aigues del terme del mas Roig y Castelldasens co es lo de davall la vila pera temps de sinch messos es a saber de vuy dia present fins al dia de Santes Creus de maig anno 1658 a vos Pere Prats negotiant o ganader habitant en Cubells diocesi de Urgell per lo preu de trescentes lliures y vint y sinch lliures dich 325 moneda barcelonesa pagadores la mitat per al dia y festa de Sant Anthoni a 17 de gener primer vinent la mitat que resta per al dia de Sant March Evangeliste a 25 de abril primer vinent y dita venda fa ab totes aqueixes conditions retentions vans y tales que ultimament dits termens se veneren lo any passat a Juan Nuguero y pera cumpliment de tot lo sus dit obligue tots los bens de Scala Dei y dit Pere Prats comprador consentint a tot lo sus dit promet tenir y cumplir a ses diades tot lo tractat y mes quant promet que fara venir bestia de criar co es ovelles preñades y en cas no vinguesen u no volguesen venir los coltoquers cultivadors que te promet que portara en dits termens de les tres parts les dues bestia de cria y laltre sera basiu en lo demes prometen la un al altre ad innicem ferse bon tractament y acolliment ut moris est entre ganaders y pera aso obligue omnia bona sua y specialement lo mateix bestia que menjara dites herbes sometense a quelsevol for tan secular com ecclesiatic et fiat large firmat et jutat in posse mei Petri Roda vicarius. Item se rete fr Joseph que si en los termens vehins no i avie aigua y aqui sobrave la pugue vendre sens perjudici de dit ganader Pere Prats pagant la carrerada et fiat large. Testimonis foren Guillem Comeres y Juan Bonami omes de familia Scala Dei. Ita est Petrus Roda vicari
Pàgina 33

Die 3 februarÿ anno 1658

De y sobre lo matrimoni Deu volent faedor mitjansant la gratia de Sperit Sant per interventio de algunes notables y honrades persones tractat y concordat que sia fet matrimoni per y entre lo honrat Juan Castellnou viudo en primeres nupties deixat de la quondam Margarida Anglesa de Castelldasens fill empro legitim y natural dels honrads en Pere Castellnou y Mariagna Castellnou y de la casa de la sisterna del lloch de Puigvert tots los dos deffunts part una ab la honesta Catherina Ribelles donsella filla llegitima y natural dels honrads Miquel Ribelles payes de Torrebesses quondam y Magdalena Ribelles llur muller vuy vivint en dit lloch de Torrebesses diocesi de Lleyda sobre lo qual matrimoni son estat tractats pactats units y concordats los capitols del thenor seguent.

E primerament lo sobre dit Juan Castellnou fent estes cosses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de son sogre Juan Angles de Castelldasens y de sos cossins Juan Flix balle y de Jaume Pau de Castelldasens y de Jaume Silvestre de Puigvert tambe cosi seu y de altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra per lleal sposa y muller sua a la sobredita Catherina Ribelles donsella fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse impediment segons Santa Mare Iglesia, o, te ordenat, e viceversa la sobredita Catherina Ribelles donsella fent estes cosses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de sa mare Magdalena Ribelles y de son germa Ramon Ribelles fadri y de Joan Arbones de Torrebesses oncle seu y de Miquel Joan Almaselles del lloch de Grañena oncle seu y de altres parent y benvolents promet, en bona fe que pendra al sobredit Joan Castellnou per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les monitions que mane lo Sant Concili de Trento y no trobantse impediment segons Santa Mare Iglesia, o, te ordenat.

item la sobredita Magdalena Ribelles viuda y Ramon Ribelles fill seu per lo amor tenen a la dita Catherina filla y germana dels sobredits respective li prometen donar per dot y en nom de dot pera que puguen millor suportar los carrechs del matrimoni xixanta lliures barceloneses en esta forma - trenta en robes pagadores dins est any y altres trenta en diners en esta forma deu lo dia de les bodes y les restants dins 10 anys de les quals promet dit Joan Castellnou rebut que haje dit dot ferlin apocha llarga y bastant y los asegurara sobre tots sos bens.

Item ab altre capitol promet lo sobredit Joan Castellnou que fills per fills y filles per filles fara hereus als del primer matrimoni pero si estos que te morien fara hereus als del segon matrimoni que de present contracte ab la dita Catherina Ribelles antes que altres matrimonis sdevenidors

Item esta tractat de la roba que en cas de restitutio haje de ser rejudicada y satisfer lo menyscap.

Item en cas moris la dita Catherina sens fills ni filles esta tractat no pugue testar sino de la mitat del dot.

Item lo sobredit Juan Castellnou fa de spolit a la sobredita Catherina spossa y muller sua sdevenidora per sa lloable vieginitat quinse lliures pacte pactat.

Finalment prometen dites parts que no trobanse impediment consumaran dit matrimoni Bendictio ecclesiatica rebent en fas de Santa Mare Iglesia y en lo interim no faran ni diran entendran en altre matrimoni dins spay y temps de un mes lo qual temps se pugue acursar y allargar de voluntat de les parts y en res no contravindran sots les penes per lo dret impossades et fiat large.

Testimonis de les firmes de Joan Castellnou Ramon Ribelles y de Joan Arbones foren Jaume Pau fadri de Castelldasens y Pere Joan Arbones fadri de Torrebesses. Los testimonis de la firma de dita Catherina Ribelles y de Magdalena sa mare les quals juraren despres en poder de mi Jaume Gomar rector de Torrebesses com a substitut meu foren los mateixos testimonis dalt nomenats personalment trobats en la vila, o, lloch de Torrebesses diocesi de Lleyda y Juan Monico sastre; fuerunt firmata et jurata supra dicta capitula matrimonyalia in posse mei Petro Roda vicarÿ Castriasinorum et loci de Puigvert in Castro termini de Melons die tercia februarÿ anno 1658 testes ut supra.


 

Pàgina 35

Die 28 septembris anno 1658

Venda de herbes

Sit omnibus notum com lo reverent fr Joseph Amoros Religios cartuixo procurador del Real Convent de Scala Dei Tarraconensis archiepiscopat gratis ven les herbes y aigues del terme de Castelldasens dit la partida davall la vila ut moris est ab les reservations que ultimament les a venudes a Juan Nuguero ganader y als bessons de Baiasqua en lo any passat de 1651 y tambe les herbes del mas Roig Pinell y Concavella y lo terme de Vinfferre lo qual te comprat dit pare fra Joseph dels señors canonges de Tarragona al honrat Joan Puget ganader del lloch de Sant Roma damunt Sort en la Ribera de Pallas Urgelenses diocesi per lo preu de sinch sentes y vint lliures dich 520 pagadores en esta forma la mitat a Sant Anthoni abat als 17 de Janer primer vinent y acabat de pagar la festa de Sant March Evangelista a 25 de abril y dites herbes li ven pera temps de 5 mesos ço es de vuyt del mes de octubre 1658 fins a Santes Creus de maig 1659 vuyt dies mes, o, menos y promet donarli corrals y cabanes bo y rebedor y pera daco obliguen los bens de Scala Dei y los fara haver y tenir y lo sobredit Juan Puget consentint a tot lo susdit promet tenir y cumplir a ses diades tot lo tractat y mes avant un quinta de formatges per Sant Antoni y prometen ad invicem la un al altre ferse bon tractament y aculliment ut moris est entre ganaders y pera major seguretat lo sobre nomenat Juan Puget obligue tots sos bens aguts y per haver ahont se vulle que sien specialment obligue lo bestiar que herbejara o, menjara dites herbes sometense a qualsevol for tan secular com ecclesiastic et fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicari de Puigvert y Castelldasens pro reverendo domine don Diego Rodrigues prior Scale Dei (?)

Testes fuerunt Damia March y Pere Joan March pagessos de Puigvert Ilerdens diocesi.

Et fiat ut in instrumentum de Joan Nuger foli 28

fra Joseph Amoros procurador Scale Dei ut constat opud Paulis Salines notary civitatis Tarraco die 30 july anno 1655

 


Pàgina 39

Nota dels censals fa casa de Babot - pensions

Primo al señor de la vila lo pare don prior o convent a 15 de agost ....................................2 ʠ

Als capellanss de Prades ex manuali p Fores.........................................................................3 ʠ 6 d

A Pere Pomar de Majals pro sua parte .................................................................................11 ʠ

A la señora Moratona de Liñola de un violari mort de pentio 3 se deuen 7 pentions

Fa de sisena a la vila ..............................................................................................................13 ʠ de pentio

Notate hic que se an de veure los actes dels censals y aqui se veura ab certesa quant fa de pentio cada un de pentio.

Encant publich

Notate que Ramon Queralt any 1641 en agost havie comprat dita casa en cent y (taxat) a for de censal y en temps desta guerra sen ana y habita en Barcelona 14 anys ara lo any 1660 torna de Barcelona y demana al pare don prior la casa- y- li fou tornada de voluntate partium y paga a Jaume Pau les obres y havie fetes.

 

 

Pàgina 41

Les Reservations promeses observar entre dites parts son les seguents

Primo se reserve lo dit pare procurador fra don Jaume Pros totes els herbes del cami qui va de Artessa a Castelldasens les que son damunt lo cami envers la garriga contant fins a la Iglesia de Castelldasens y de la Iglesia fins al mas de Niarn tambe totes les que son damunt del cami.

Item se rete dit pare procurador pugue vendre laygua de Vinferri pagant lo dany donaran a dit Julya en la carrerada.

Y dit Julya sols te aygua pera us de son bestiar.

Item a de pagar van, o tala si fa mal als splets, u, olivers o, altres arbres.

Testes ut supra. Ita est Petrus Roda vicarius.Pàgina 43

Testament de na Paula Paua fet a 28 de octubre 1660

Cum nully in carne positus per co jo Paula Pau alyas Peyrona viuda relicta del quondam Jaume Pau natural de Puig gros diocesis Ilerdensis estant sana y alegra ÿ ab entera salut desigant prevenir les coses de la mia anima fas y ordeno mon ultim testament ab lo qual casso y anullo tots los altres per mi fets fins a la present diada volent est sie lo valedor y es en la forma seguent.

Primo abans totes coses encomano a Deu Nostre Señor Jesuchrist la mia anima supplicant li la vulle acullir a la sua Sant Gloria de paradis amen.

Item Perdono per amor de Deu totes les injurÿes a mi fetes perque Nostre Señor me perdone y vull que si dech ninguna cosa a ninguna mon hereu lo pague fins a un diner sens plet ni questio.

Item seguida la mia mort vull ser enterrada en lo focar de la present Iglesia de Castelldasens y quem sie fet offici de enterro novena y cap dany y que mos marmessors y criden los capellans los aparara per al qual deixo de mos bens deu lliures y si no ni haura prou y fassen lo cumpliment mos marmessors los quals vull sienen en primer lloch Jaume Pau fill meu y Llorens Pau mon cunyat y Juan Flix y Miquel Riber gendres meus als quals dono tot lo poder se sol donar.

Item vull me sie portat anual de pa y candela ut moris est en la present parrochia.

Item me deixo un aniversari cantat cada un anÿ perpetuo tal dia com morire charitat deu sous dich 10 ʠ pagadors per mon hereu y vull sie y estigue obligat lo tros nomenat del Cap de la Vila lo qual esta situat en eixir del portal que va a Aspa damunt del cami.

Item vull me sie celebrat un trentenari en lo altar privilegyat del monestir de Vinganya semel tantum charitat quatre sous per missa dich 4 ʠ.

Item vull me sien dites sinch misses en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia de Castelldasens charitat 4 ʠ.

Item vull que un llegat me feu ma germana Chatarina Massota la qual ere casada en casa del pobill Jaume Massot de Puigvert mos marmessors la fasen pagar y quen fasen dir misses en la Iglesia de Puigvert per la mia anima y de ma germana lo llegat es 3 .

Item deixo a ma filla Maria Flixa lo mantell que tinch per amor li tinch semel tantum

Item a ma filla Magdalena muller de Miquel Riber li deixo tota la roba de llana de mon us semel tantum y vull quen puguen fer de tots los predits llegats a ses voluntats.

Finalment de tots los restants bens meus aguts ÿ per haver mobles e inmobles drets vens actions a mi pertanyents fas hereu universal a ses llibres voluntats a mon fill Jaume Pau encarregantli se recorde de pregar per les animes, y, esta es la mia ultima y darrera voluntat la qual lloho approbo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia vuy als 28 de octubre any de 1660.

Testimonis foren Juan Mora y Isidro Valles tots del present lloch de Castelldasens.Pàgina 45

Die 13 february anno 1661

Capitols matrimonials mingesant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tracat fahedor per i entre March Salto fadri pages fill legitim y natural de Juan Salto pages de Fulleda archipestrat de Tarragona y Llucia llur muller los 2 deffunts part una. Ab la Honesta Lluisa Macota donsella filla legitima ÿ natural de Francesch Macot dit del Perxe de la vila de Castelldasens Illerdens diocesi ja diffunt y de Geronima Masota y Borras llur muller vuÿ vivint sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo dit March Salto fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de sos germans Jaume y Baptista Salto y de son cosin germa Juan Flix balle de Castelldasens y de altres parents y ben volents promet de bona fe que pendra a la dita Lluisa Masota per leal esposa sua y muller de la manera que Santa Mare Iglesia y Nostre Señor mane fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento in decreto de matrimonyo no trobantse impediment e viceversa la sobredita Lluisa Masota fent estes coses ab expres consentiment de sa mare Geronima Masota y de son oncle Juan Angles de Castelldasens y de mestre Gabriel sastre de Aspa y de Andreu Borras germa de sa mare y Rafel Miro de Artesa y de altres parents y benvolents promet en bona fe de pendre al sobredit March Salto per lleal marit seu fetes empero que sien els tres monitions que mane lo S. C. T no trobanse impediment.

Item esta tractat entre dites parts que lo dit March Salto entre a compres y millores faran en dita casa durant dit matrimoni a la mitat per cada un.

Item esta tractat haje de pendre inventary del que te dita pubilla casa robes y hasienda.

Item esta tractat que los dits contrahents March Salto y Lluisa hajen de alimentar y mantenir a la dita Geronima mare sana y malalta calsada y vestida be y honestament tots los dies de sa vida treballant lo que pugue conforme son marit tambe, o, deixa en son ultim testament.

Item esta tractat entre dites parts que la dita pobilla Lluisa y sa mare hajen de firmar apocha de tot lo que aportara en sa casa lo dit March Salto y asegurar lo y sobre tots sos bens y en cas de restitutio tinguen les mateixes diades.

Item esta tractat que fills per fills y filles per filles hajen de ser hereus los del present matrimoni antes que de ningun altre.

Item lo dit March Salto fa de screix a la dita Lluisa Masota, o, spolit vint lliures pacte pactat.

Item volen que si eixie alguna difficultat en los presents capitols, o puguen allanar o, adobar un home de cada part.

Finalment volen y prometen dites parts que fetes sien les 3 monitions consumaran dit matrimoni dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts ohint missa de bendictio y volen que los presents capitols sien allargats y stirats a conexenca de un notari regi u expert y practich firmant y jurant tot lo sobredit en poder de mosen Pere Roda Vicari de Castelldasens als tretze de febrer de 1661.

Testimonis foren Ramon Gayá de la Espluga Calva y Geronim Gari fadri de la Seu de Urgell habitant en Castelldasens.


Pàgina 50

 

Die vigesima quinta maÿ anno 1661

Sit omnibus notum com jo mº Pere Roda vicary de Castelldasens y Puigvert Illerdenses diocesi marmessor de Speransa Vidala viuda de Castelldasens la qual en son ultim testament deixa sos bens a la Iglesia de Castelldasens per misses, u aniversaris ut constat in suo testamento firmat amb mosen Jaume Sabater vicari anno 1641 al qual em refereixo ven lliurament la casa de dita Vidala o, per millor dir pati de casa ab algunes parets tales o, quales a vos Juan Mora habitant en dita vila et affrontat de parte ante ab lo carrer major de la squena ab lo pati debant de la botiga dels pares, o del señor, de un costat ab casa de Pere Riber de altre costat ab Cosme, item vos vench de dictis bonis un tros situat en la partida de la basa de Aguilo tenentia dos jornals y mig ab alguns olivers y amellers affronte a orient ab lo cami que va a les Borges ab ponent ab Joan Sans, de migdia ab lo dit cami y de tremuntana ab lo mateix Sans y ab Pere Riber et cum alys siqui sunt francum et quitia ab omni censu et retrocenso et censualis prestatione lo preu de dita casa y heretat es trenta lliures de moneda barcelonesa cum posse luendi de deu en deu 10 et faciemus habere ego et succesoris mei in dicta Vicarya et tenere sub obligatione bono (?) dicte vidue Vidala nostra autem (?) cum negottius sit alienus

 

 

Pàgina 51

Die 15 marty año 1661

Sit omnibus notum quad ego Joannes Mora agricola regni de Francie habitant en la vila de Castelldasens Ilerdens diocesis com al present no tenia trenta lliures moneta barcelonesa pera pagar lo preu de un pati de casa dita de lla (viuda) natural de Gomes y un tros de terra amb olivers y amellers al Coll de la Bassa de Aguilo cami de Miravall y les Borges lo qual he comprat del marmessor testamentari de dita Vidala qui es lo señor vicari de la present Iglesia (?) gratis ventu a vos mº Pere Roda Vicari y a vostres successors vicarys de dita Iglesia perpetuo instrumento tamen gratie redimendi de deu en 10 moneda barcelonesa videticet trenta sous de pentio annuals rendals y perpetuals fine de censuali mortuo sic vulgarit nuncupatos - abs que tamen laudimio firma et fatica quos quidem triginta solidos censuales in ponet incarrico specialit et expresse super dictam ( segueix unes línies de llatí ) y prometo no empenyar ni vendre fins a tant que dit censal sera lluit y quitat (més llatí)

Lo testament de Speransa Vidala esta jurat en poder del reverent Mosen Jaume Sabater Vicari de Castelldasens anno 1641 dich anno 1641

Despres de fet lo acte se troba en lo Capbreu del Monestir de Scala Dei com fa tots anys de pensio de censal mort 6 ʠ.

Y la dita hasienda resten peral vicari 24 ʠ pera misses o aniversaris – fa de cens la casa.

Item 3 ʠ per la mitja gallina 3 ʠ. Reste 21 ʠ a la Iglesia

 


Pàgina 52

Die duodesima juny anno 1671

Capitols matrimonials mingensant la gratia de Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor per i entre lo honrad Joseph Farrer fadri pages natural de Torrebesses Illerdens diocesis fill legitim y natural dels honrads Juan Farrer y Elisabeth llur muller ambo deffunti de Torrebesses ex un parte, ab la honesta Margarida Vallesa donsella filla legitima y natural del quondam Juan Valles pages ja deffunt y de Francisca Vallessa vuy vivint de la dita de Castelldasens Illerdens diocesi part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmants y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo sobredit Joseph Farrer fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son germa Juan Farrer de Torrebesses y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra a la honesta Margarida Vallesa per lleal spossa y muller sua de la manera que Santa Mare Iglesia o te ordenat fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobanse impediment viceversa la sobredita Margarida Vallesa fent estes coses ab expres consentiment de sa mare Francisca Vallesa y de son germa Isidro Valles y de mosen Francesc Valles sots vicari de Lleyda oncle seu y de Joseph Curquo y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra al sobredit Joseph Farrer per lleal spos y marit seu conforme Santa Iglesia ordene fetes empero les 3 monitions ut supra.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Francisca Vallesa y Isidro Valles mare y germa de dita Margarida respective per lo amor li tenen li prometen donar per dot y en nom de dot cent lliures dich 100 moneda barcelonesa o lo valor de elles ut infra ço es la mitat en heretats y laltra mitat en robes estimadores per dos persones una de quada part y lo dit Joseph Farrer juntament ab la honesta Margarida Vallessa spossa sua sdevenidora prometen ab jurament que rebuda la dita dot firmaran apocha de rebuda ab deffinitio y renuntia de bens paternals y maternals legitima y suplement de aquella exceptat vincle de intensitat y llegats si lin voldran fer.

Item esta tractat que lo sobredit Josep Farrer fa de spolit a la sobredita Margarida Vallesa sposa sua sdevenidora conforme la lloable constitutio de Catalunya.

Item esta tractat que lo un spos acull al altre a compres y millores la mitat pera cada un.

Item esta tractat que lo marit no pugue legitimar en los bens de la muller mes que ella en los bens del marit.

Item esta tractat que sia cas dita Margarida morie sens fills ni filles un o molts molt pugue testar sino de la mitat del dot.

Finalment esta tractat entre dites parts que si eixie alguna difficultat en dits capitols, o, puguen adobar dos persones una de cada part al sentir dels quals hayen de estar les 2 parts.

Item prometen y esta tracat entre dites parts que fetes les 3 monitons que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment ahiran missa de bendictio y se sposaran in facie Sancte Matris Ecclesie dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts sots les penes per lo dret Canonich inpossades fiat large firmant jurant en poder de mosen Pere Roda vicari primo lo dit Joseph Farrer y Margarida Vallesa sposat Juan Farrer + Francisca Vallesa + Isidro Valles + mosen Francesch Valles susveguer + et Joseph Curquo

Testes huius matrimony fuerunt Francisco Baro fadri de Ager y Ramon Ribelles fadri de Torrebesses

Ohiren missa de bendictio a 3 de juliol 1661. Testes Juan Flix balle y Joan Angles et aly


Memorial dels terres que Francisca Valles y Isidro Valles donen a Margarida Vallessa filla y germana sua respective.


Primo un tros de terra cami de Juneda que son tres banquals tenguda dos o 3 jornals.

Item un tros ab alguns olivers als Comellars tinguda de un jornal poch mes o, menos.

Item una sort de terra campa a les Vinyases de tenguda de tant quatre jornals poch mes o menos.

 

La roba es la seguent

Primo li prometen un vestit nou de estamenya judicat en dich......................... ʠ

Un gipo de estamenya ..................................................................................... ʠ

Unes faldetes de Raixa .................................................................................... ʠ

Un davantal nou de cotonina .......................................................................... ʠ

Sis camisses nobes cos de bri y faldes de stopa ............................................... ʠ

Una camisa noba de tela ................................................................................... ʠ

Item sinch camises servides.

Y la roba dels quada dies nos judique y es la seguent un gipo de stamenya en lloch de nou unes faldetes de vuyte un davantal de cataluffa y dos faldetes de mitga llana calses y sabates, carotetes bones y valones y moquados no nya mes dels cada dies.

Item dos llancols de bri judicats ...................................................................... ʠ

Item tres llancols de stopa ............................................................................... ʠ

Item quatre canes de stovalles de bri judicades .............................................. ʠ

Item quatre canes de stovalles de estopa judicades ......................................... ʠ

Item dos coxineres de tela ............................................................................... ʠ

Item 2 coixineres servides ............................................................................... ʠ

Item un drapillo de tela .................................................................................... ʠ

Item un davant llit nou ..................................................................................... ʠ

Item un mataff judicat ...................................................................................... ʠ

Item una flasada forma mitjana ........................................................................ ʠ

Item un davantal de forn .................................................................................. ʠ

Item quatre torcaboques ................................................................................... ʠ

Item una caixa judicada .................................................................................... ʠ

Item prometen deixarlos estar dos (anys?) en casa gratis


Pàgina 54

Die 15 agusti anno 1661

Sit omnibus notus quo ego Maria Juana Queralta uxer Raymundi Queralt ville Castriasinorm illerdens diòcesis mon consta sed gratis contituo et ordino five creo procur meu certus et spesialem videlises a mon marit Ramon Queralt pera demanar y cobrar qualsevols cantitats de dines a mi degudes y qualsevol genero de cosses y en particular pera cobrar dels hereus o, tenidors de bens del quondam Geroni Alfonço pages de Torres de Segre Ilerdens diocesi olim marit meu setanta lliures de dot li aporti en capitols matrimonials y item vint lliures entre spolit y un llegat me feu en son ultim testament et ad omnes llites largo modo cum posse jurandi et substituendi pera fer albarans apoches de receptis promitens habere ratus et firmus et non revocare sub oblige omnius bono firmando et jurando in posse Petri Roda vicari et Notari Castriasinorum die et anno ut supra

Testes fuerunt Joseph Curquo y Pere Riber tots de Castelldasens.

 Pàgina 55

Die 24 agusti anno 1661

Sit omnibus notum quod reverendus fra don Geronim Spert prior de la cartoixa de Scala Dei y procurador de dit convent ab llibera y general administratio com de sa facultat conste ab acte rebut en poder de mº Juan Pau Salines notari de la ciutat de Tarragona als 13 de juny proxim passat en dit nom permute ab consentiment del convent ab Juan Flix balle de Castelldasens Illerdens diocesi vasall de Scala Dei la mitat de un hortet te dit convent situat a les spalles de la casa de dit Flix de tenguda de mitja porqua de terra et affronte de orient ab corrals eren de March Peyro y ara son de Jaume Flix apotechari germa de dit balle Flix y de tremuntana ab laltra mitat de dit hort: a migdia ab hera de dit Flix y de ponent ab corral de dit Flix y de na Vallesa. Item se enclou en dita permuta un bossinet de tenguda de mitja porqua la qual fa clau davall la hera de dit balle Flix et affrontat de oriente ab cami de les Heres y de ponent ab corral de dit Flix, de migdia ab ferreginal de Jaume Pau y de tremuntana ab hera de dit Flix et viceversa renuntie dicte permutationis lo dit Juan Flix consedeix permute y done a dit pare Prior seu verius al convent de Scala Dei una porqua y mitja de terra te y poseheix. Suis legitimis titulis introchusa y contigua al cap de una heretat de dit convent cami de les Heres la qual esta en quadro y algun temps servie de hera, per la qual dit Flix feye al convent de Scala Dei mitga gallina de cens tots anys, et affrontat de oriente ab heretat de Scala Dei de ponent ab cami de les Heres de mitgdia ab la mateixa heretat del Señor y de tremuntana tambe ab la mateixa heretat.

Primo hanc autem permutationem faciunt supra nominati sucut melius dici et scribi et intelligi potest ad salvamentum ambarum partium et promittunt ad innicem firmiter facere havere et tenere sub obligue omnium bona dicty monastery Scale Dei firmando supra pactus y dit Flix obligue omnia bona. Habitata et habenda mobilya et inmobiles priviligiata et non fiat large ut desset at stillum notary regi firmando et jurando in posse Petri Roda vicarius Castriasinorum die et anno ut supra. Testes fuerunt Gaspar Melons batlle de Puigvert y Nicolau Gener fadri de Torroja priorat de Cartoixa.Pàgina 56

Die 30 agusti anno 1661

Sit omnibus notus com jo Geronima Massota vidua uti usufructuarya et Lluisa Maçota filla del quondam Francesch Macot dit del Perxe vile Castriasinorum muller de March Salto ambo mare y filla la una com a usufructuarya, curadora testamentarya y la filla com a hereua y pobilla non cuaste fed gratis confessam haver rebut seixxanta sinch lliures monete barcelonesa entre diners y blat a son preu dich 63 les quals vos asegura super omnia bona nostra mobilya et inmobilya habita et habenta a vos March Salto gendre y marit respective de nosaltres sobredites Maçotes y per quant le havem rebudes realit et de facto ad omnes nostras voluntates vos ne firman la present apocha largo modo cum omnibus clausulis necesarys et opportunis fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicari die et anno ut supra .

Testes Juan Flix balle de Castelldasens y Geronim Gari mosso natural de la Seu de Urgell.
Pàgina 56

Die 30 agusti anno 1661

Sit omnibus notum quod ego Joan Angles pages de la vila de Castelldasens Illerdens diocesis gratis vendo al reverend pare don Geroni Spert prior de la Cartoixa de Scala Dei seu verius dicto manasteryo dos corrals sense tapies y contiguos pro pretio dessem libra et duodesim solidorum monete barcinone de quibus super quibus situats junt al pati de la botiga del Sr et affrontant de orient ab corral de Sr. y de ponent ab corral de Ramon Queralt a migdia ab corral del Sr lo qual antes ere de Gispert y a tremuntana ab lo pati de la botiga de Sr sicut que confrontant vendo vobis cum ingressibus et egressibus juribus et pertinentys suis extrhaens et mittens et si modo plus valet bono vobis et faciam havere et tenere sub oblige omnius bono fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicary die et anno ut supra

Testes fuerunt Joan Flix balle y Jaume Pau de CastelldasensPàgina 58

Die triginta agusti anno 1661

Sit omnibus notum quod ego fra D. Geroni Spert prior de la cartoixa de Scala Dei ab consentiment del convent y ab llicencia del pare Don Diego Vila Roya prior del monastir de la Conceptio Cesar Aguste visitador de la provincia de Cathalunya y tambe com a procurador de dit Monestir de Scala Dei ab libera y general administratio com conste de dita facultat en poder de mº Juan Pau Salines notari de la ciutat de Tarragona als 13 de junÿ proxim passat non cuaty sed gratis vendo la casa dita den Gispert te dit convent en la vila de Castelldassens a vos Jaume Pau fadri vassall nostre ab un corral pro pretio centun et viginti libras monete barcinone y una tasa de aigua de cens de quiby super quiby et afrontat de parte ante ab lo carrer Major a parte retro ab lo corral del sr. que antes ere de Gispert de una latere ab casa de Ramon Queralt et de alyo latere ab casa de Joan Flix balle de Castelldasens lo corral venc ab dita casa es part del corral ere de Gispert y una llengua del que e me et omnes heredes et sussesores meos presentes parit que et futuros quoscumque vendo et titulo venditionis consedo vobis reverendo domino priori Scale Dei seu varius dicto monasteryo et quibus volueritis (?) Habere et tenere sub obligatione omnius bono dicti monasteriy Scale Dei firmando et jurando supra pactus fiat large cum omnibus clausulis necessarys et opportunis ut in similibus as stillus notary regi die et aano ut supra.

Testes fuerunt Joan Angles de Castelldasens y Micholau Jener fadri de Torroja priorat de Cartoixa


 

Pàgina 62

Capitols matrimonials de Isidro Valles ab Geronima Llopis de Artesa firmat al 18 octubre 1661

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tactat fahedor per i entre Isidro Valles fadri pages fill llegitim y natural del quondam Joan Valles y de Francisca Valles y Curquo vuy vivint tots de Castelldasens part una ab la honesta Geronima Llopis donsella filla llegitima y natural del quondam Pere Llopis y de Teresa Llopis llur muller tots dos deffunts de la vila de Artesa diocesis Illerdens part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primerament lo sobre dit Isidro Valles fent estes coses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de sa mare Francisca Vallesa viuda y de mosen Francisco Prats rector de Juneda y de Joseph Curquo cosi seu ÿ de altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Geronima LLopis per lleal sposa y muller sua de la manera que Deu Nostre Señor mane y Santa Mare Iglesia o, te ordenat fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment e viveversa la sobredita Geronima Llopis fent estes coses de sa mera voluntat y ab expres consentiment de Reverend mosen Jaume Sant Feliu de Juneda y de Pere Angles de Puigvert tudor curador seu testamentari nomenat per sa mare y de Sebastia Massot honcle seu y curador seu nomenat per misser Valles assessor del señor prior de Cataluña Señor de Artessa y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Isidro Valles per lleal spos y marit seu de la manera que Santa Mare Iglesia o, mane fetes empero que sien les 3 acostumades monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento e no trobantse empediment ut supra

Perque los carrechs del matrimony millor soportar se puguen los dits curadors de dita Geronima Llopis qui son Pere Angles y Sebastia Masot li senyalen y consignen en dot per dot y en nom de dot en primer lloch tot aquell censal de sinquanta sous de pentio que tots anys fa y preste a dits pobills en lo mes de mars Francesch Barrufet de Vilanoveta de Horta vuy habitant en Artesa y en cas de lluitio la proprietat que son sinquanta lliures.

Item li consignen pentio a dita contrahent tres pensions que dit Barruffet deu atracades.

Item li prometen en dot per dot y en nom de dot tot allo que de dret se li spectara en los bens de sa mare Teresa Llopis segons lo testament feu en poder de mosen Francisco Estadella vicari de Puigvert a judici y parer de un miser de recta y temerosa consientia.

Item ab altre capitol esta tractat que lo dit Isidro Valles rebuda que se haye lo dot lin firmara apocha de rebuda llarga y bastant y obligara sos bens.

Item lo reverent mosen Jaume Sanfeliu de Juneda li promet donar pera ajuda de costa a la dita donsella contrahent sinch lliures semel tantum y estes per tot setembre primer vinent.

Item lo sobredit contrahent Isidro Valles li fa de spolit vint lliures pacte pactat.

Item esta tractat entre dites parts que no pugue legitimar mes lo marit en los bens de la muller que ella en los bens del marit e mes esta tractat entre dites parts que dita Geronima Llopis pugue testar de tot lo dot a ses llibres voluntats.

Item esta tractat que si eixie alguna difficultat en los presents capitols u puguen allanar dos homens un de cada part.

Finalment prometen ohir missa de Benedictio dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y abreviar de voluntat de les parts fetes empero que sien les monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment y en lo interim prometen ab jurament no faran ni diran cosa per la qual se pugue enpedir lo present matrimoni y se posen pena de cent lliures de moneda barcelonesa aplicadores la mitat a la part obedient y laltra mitat al jutge fara la causa fiat large y aixi o firman y juran en poder de mi Pere Roda vicari en primer lloch lo reverent mosen Jaume Sant Feliu supra pectis suun Pere Angles curador testamentari y Sebastia Massot de Artesa honcle y curador posat per lo sr. y lo sobredit coantrahent Isidro Valles y la sobredita Geronima Llopis donsella contrahent tots del diocesi de Lleyda.

Testimonis foren Juan Flix Balle de Castelldasens y Geronim Gari fadri mosso de casa natural de la ciutat de la Seu de Urgell

Nota any 1662 als 10 de janer Pere Roda vicari vaig entimar a Francesch Barrufet de Vilanoveta personalment trobat en badia de Puigvert Illerdensis diocesi que respongue y pague de si al davant lo cens feie de 50 sous de pensio a Teresa Llopis de Artesa y la propietat en cas de lluitio y les pentions deu atrasades a Geronima Llopis muller de Isidro Valles de Castelldasens per quant los curadors lo y an consignat en dot en capitols matrimonials lo acte digue dit Barruffet esta en la notaria de mosen Joseph Sanou Illerdens diocesi.

Testes foren Masia Salla y Jaume Meloy fadrins y respongue que tant se estime pagar a ella com a altri.


Lo acte se trobara en la Notaria de Puigvert com li fou entimat a dit Barruffet pagas los 50 ʠ de pentio fa per la heretat de Vilanoveta de Horta a la filla de Teresa Llopis la qual esta casada ab Isidro Valles de Castelldassens.Pàgina 64

Testament de Barbera Sunyera viuda de Castelldasens fet any 1662 als vint y nou de Janer


Cum nully in carne positus per so jo Barbera Sunyera viuda de Castelldasens estant sana y bona y en mon bon seny considerant que les coses de la vida son transitoryes y que havem tots los ( xpans ) procurar les eternes per ço jo sobredita fas y ordeno mon ultim testament ultima y darrera voluntat.- ab lo qual caso y anullo tots los altres testaments per mi fets y vull que aquest preu alegue y sie valedor de aquella via y manera de justicia y dret valer pugue y es en lo modo y forma seguent.

Primo abans totes coses encomano a Deu Nostre Señor la mia anima qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Iglesia de paradis Amen.

Item vull ser enterrada en lo foçar de Castelldasens en lo vas de mos pares y antipasatas y si a quas me moria fora de dita parrochia vull que me y porten a dita Iglesia – a costes de mos bens.

Item vull quem sie fet en dita Iglesia de Castelldasens offici de enterro novena y cap dany ab 4 capellans y lo Vicari ab la charitat acostumada y quels donen a dinar be y honestament.

Item vull me sien dites y celebrades en cada altar de dita Iglesia tres misses ab la charitat de quatre sous de charitat per cada una missa y aso una veguada tant solament

Item dexo y llego a Chatarina Bolduna una caixa tinch y unes faldetes de mitja llana per los bons serveys.

Item vull que quant me enterraran me posen suari y que sie donat a la Iglesia de Castelldasens que ja tinch dos canes de drap pera dit effecte y altre tant pera mortalla.

Item vull me sie fet anual de pa y candela tot lo any de mon obit ut moris est.

Item vull sien marmesors de la mia anina y elegesch en primer lloch a mon amo que ara servesch mosen Pere Roda vicari de Puigvert y Castelldasens y a Juan Flix balle de Castelldasens y a Joseph Curquo als quals tres dos ho un en deffecte nolentia o absentia dels altres dono ple poder pera cumplir tot lo per mi ordenat en lo present testament.

Item llego y deixo a mon nebot Anthoni Pons per los bons serveis rebuts y que spero rebre pagat empero y complit tot lo sobredit sis lliures a ses llibres voluntats dich 6 ʠ.

Item a mon nebot Manuel de Torres de Segre y llego quatre lliures dich 4 ʠ.

Item vull quem sie celebrat un trentenari en lo convent dels descalsos frares de Sant Joseph de la ciutat de Lleyda semel tantum charitat 4 ʠ.

Finalment complit fins aci tot lo per mi ordenat si de mos bens reste alguna cosa vull que sie entregat en mans del pare vicari del Convent de Scala Dei de Cartoixa y que alla men sien celebrades misses per la mia anima y dels que jo tinch obligatio y aquest es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert vuy dia y any sobredit.

Testes fuerunt Rafel Llurba y Joseph Baja de Ulldemolins arquebisbat de Tarragona .

La sobredita Barbera Sunyer estant malalta en Puigvert feu Quodicil en 28 de octubre anno de 1664.

 


Pàgina 67

Die 12 de abril 1663

Memorial del que an gastat los mermesors de Pere Carbonell qui son Salvador Carbonell y Joseph Curquo parents del deffunt

Primo al señor vicary dia de la novena y cap dany li pagaren sos drets primo de trentures ..................32 ʠ

Item de la charitat del enterro.................................................................................................................16 ʠ

Item de la novena y cap dany.................................................................................................................32 ʠ

Item del testament y legirlo....................................................................................................................10 ʠ

Item del inventari...................................................................................................................................10 ʠ

Item dia de la novena y cap dany a tres capellans donaren a dinar y vuyt reals a cada un.................2 8 ʠ

Item notate que trobaren lo rebut a foli 136 juxta finem cum testa et inventaryo.............................

Item per la cera de la novena y cap dany..........................................................................................2 12 ʠ

Item de carn per la novena..................................................................................................................1 6 ʠ

Item de arros.............................................................................................................................................6 ʠ

Item 4 misses a les Borges......................................................................................................................16 ʠ

Item sinch misses al Sant Cristo de Lleyda............................................................................................1 ʠ

Item dos cantes de vi a la novena............................................................................................................12 ʠ

Item per formatge y pebre........................................................................................................................5 ʠ

Item al nunty de encantar la roba en les Borges.......................................................................................2 ʠ

Item a pagat a Joan Mora.......................................................................................................................10 ʠ

Item per 18 pams de vayeta a la viuda..............................................................................................3 12 ʠ

Sume ............................................................................. 18 7 ʠ


Aqui se prossegueix lo mateix compte de dit quondam Carbonell

Item per tela pera betilla a la viuda.........................................................................................................18 ʠ

Item per un manto pera la viuda ......................................................................................................5 10 ʠ

Item de drets de la fira......................................................................................................................... 3 ʠ

Item de filampua per un bel......................................................................................................................7 ʠ

Item fil negre.............................................................................................................................................2 ʠ

Item al aduler per la tersa..........................................................................................................................9 ʠ

Item de fer una clau a la porta...................................................................................................................6 ʠ

Item del suari............................................................................................................................................3 ʠ

Item al sastre de fer lo manto vestit gafets mans y lo gasto tot junt..................................................1 14 ʠ

Item lo llegat de sa germana plana........................................................................................................ 5 ʠ

Item lo llegat de la germana de Sunye Cathalina Mirona...................................................................... 5 ʠ

Item a la confraria de Nostra Señora del Roser................................................................... ....................1

Item al visitador per la propia anima....................................................................................................2 6 ʠ

Item e donat a la viuda quant ana la Portella deu reals..............................................................................1

Item e pagat a na Serrana de Aspa Speransa Xancha la pentio de 1662 per la casa cau a 4 de mars trenta ʠ ...........................................................................................................................................................1 10 ʠ

Al señor vicari la pentio fa a la Iglesia per dos anys ço es 1662 y 1663 tot junt ...............................2 10 ʠ

Item a un home de Reus Pere Virgili resta de una flacada quatre lliures y mitja te albara..................4 10 ʠ

Suma ..............................................................................................................................28 9 ʠ......29 9 ʠ


Item al ferrer de les Borges Domingo Camps e pagat deu ʠ ...................................................................10 ʠ

Item al Señor vicari e pagat a bon compte la mitat del anual .............................................................1 10 ʠ

Item e comprat unes calses a la viuda ......................................................................................................15 ʠ

Item e fet segar lordi coste tretse reals dich..........................................................................................1 6 ʠ

Item e pagat la tersa al aduler.....................................................................................................................6 ʠ

Item e pagat al señor vicari la charitat del anima se deixa dit defunt en son testament cau a 27 de mars y es per lo any present de 1664 la charitat es vuyt ʠ dich............................................................................. 8 ʠ

Item li e donat 6 sous per la charitat de la missa cantada de Angelis ha dit per la criatura ses morta albat..6 ʠ

Item e pagat a mosen Jaume Sabater per la mitat del anyal a fet ........................................................1 10 ʠ


Vuy als trenta de maig de 1665 en presentia del pare don Pere Vilanova regint la obedientia de Castelldasens han passat comtes Josep Corco y Salvado Carbonell de la marmesoria de Pere Carbonell dit la gallina y ses trobat aver rebut cent y vint y cinch lliures dich 125 y averles gastades pera sufragi y pagar llegats y drets de tudoria y aver quedat deu lliures y estes sen ha fet be y per la veritat firmo lo sobredit en presentia de dit Pe. y Juan Castellnou de Puigvert y Juan Mora de Castelldasens dit dia y any

Jo Antoni Sabater presbiter y vicary de Castelldasens.
Pàgina 68

Als 11 de maig de 1663

Testament Cum nully in carne positus per io Guillem Bruno del lloch de Sameac parroquia de Bonach diocesi de Cuserans Regni Francie estant detengut de malaltia corporal en la casa dels pares de Cartoixa de Scala Dei en la vila de Cast dasens fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo focar de la present Iglesia y si mon cusi Esteve Mulie de Bonac pastor vol bestreure los dines vull me fasen offici de enterro novena y cap dany y algunes misses en Scala Dei pagant tot de mos bens tinch en Franca.

Item perdono per amor de deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull sien marmesors de la mia anima primo mon cosi mosen Juan Sans vicari de Bonac y mon cosi Esteve Mulie pastor de les eugues de Scala Dei als quals dono tot lo poder sera menester.

Item Deixo y llego a mon cosi mosen Juan Sans deu franchs y a Esteve Mulie cosi altres deu franchs semel tantum.

Item vull que dits mos marmesors cobren tot lo dot de ma mare y lo que mon pare me deixa en son testament y pagat lo sobredit vull que del restant me diguen be y sufragis en la Iglesia de Bonac per les animes del meu pare y mare y mia y altres a qui tinch obligatio y esta es ma ultima voluntat y testament lo qual juro y firmo en poder de mosen Pere Roda vicari de Cast. dasens die et anno ut supra.

Testimonis foren JuanMora y Juan Estrada habitants den Cast. dasens.

Digue dit testador que sumarie lo que te del dot de sa mare y llegat de son pare alguns vuyt vints franchs paran plus lo minus.
Pàgina 69

Testament de Francisca Vallessa viuda

Cum nullus in carne positus per co jo Francisca Vallesa viuda de Janot Valles de Cast. dasens estant malalta de malatia corporal fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor Jesucrist la mia anima.

Item vull ser enterrada en lo focar de la present Iglesia en lo vas de mos antipassats.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmesors de la mia anima primo a Joseph Curquo mon nebot y a mon fill Isidro Valles y a mon gendre Joseph Farres de Torrabesses als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item vull me sie fet offici de enterro novena y cap dany ab los sacerdots que aparara als dits mos marmesors y me vull sie portat anyal de pa y candela ut moris est en la Iglesia de Cast. dasens.

Item deixo de mon dot a ma filla Margarida sinch y a ma nora Geronima altres sinch lliures a ses llibres voluntas semel tantum.

De tot los altres restants bens meus fas hereu universal a mon fill Isidro Valles a ses llibres voluntas cassando et anullando y vull que dit hereu meu me facie dir 3 misses al altar de Nostra Señora del Roser y una missa al altar major de la present Iglesia y esta es ma ultima voluntat y darrer testament lo qual firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia vuy als 14 de maig 1663

Testimonis cridats coneguts y nomenats per boqua de dita testadora son Joan Mora y Jeronim Garÿ fadri ambo habitants en Cast. dases.

 


Pàgina 70

Die 24 may anno 1663

Sit omnibus notum com jo Ramon Queralt pages de Castelldasens Illerdens diocesi confesso haver comprat de vos Joseph Curquo marmesor del quondam Pere Carbonell del present lloch ço es dos baques y un bedell tals o, quals un sac ple de ossos per lo preu de vint y vuyt lliures dich 28 de les quals ne paguo ara de present en diner contant setse lliures y les dotze lliures que resten les prometo pagar per al dia de Nostra Señora de setembre primer vinent sens dilatio alguna ab salari de notary y procurador obligant tots mos bens y en special la mateixa uberia et fiat large et en sciendum que en dita cantitat y entre un aladre gornit so es rella aladre jou tot tal o, qual y me someto a qualsevol for tant secular firmando et jurando in posse Petri Roda vicari die et anno ut supra .

Testes fuerunt Gaspar Melons balle de Puigvert y Jaume Pau fadri de Cast dasens.


Dicta die et anno Joseph Curquo firma apocha de setse lliures receptis en favor de dit Ramon Queralt fiat large. Testes ut supra in precedenti instrumento

A 28 de Janer 1644 ha pagat Ramon Queralt les retroscrites dotse lliures de la resta de les baques havie comprat dels curadors de Pere Carbonell y per lo ver lin fa la present apocha de rebuda Joseph Curquo curador les quals confesse have rebut in pecunia numerando fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicary et notary die et anno ut supra. Testes fuerunt lo pare frare Pere Vilanova mongo cartuixo y Joseph Aragones de familia Scale Dei.

 


Pàgina 71

Testament de Isidro Valles de Cast dasens fet als 12 de maig 1663

Cum nully in carne positus per co jo Isidro Valles fill de Janot Valles y Francisca Vallessa y Curquona la qual no fa sino alguns 12 dies es morta viuda estant detengut de malaltia corporal detengut en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament estant en sana memoria y ferma lo quella en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo vas de mos pares en lo focar de la Iglesia de Cast dans .

Item vull sen sie fet offici de enterro ab los sacerdots que mos marmesors y voldran cridar.

Item vull me sie fet offici de novena y cap dany ab quatre sacerdots forasters y lo vicary seran sinch y vull los sie donada la charitat acostumada co es vuyt ʠ per la novena y altres vuyt sous per lo cap dany semel tantum.

Item vull me sie portat anual de pa y candela ut moris est.

Item me deixo per sufragi de la mia anima dos misses a Nostra Señora de Montserrat y altres dos a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia y una al Sant Cristo de Lleyda en Sant Llorens charitat 4 ʠ per missa

Item elegesch en curadors y marmesors de ma filla muller y bens primo a Joseph Curquo y a mon cosi Jaume Valles dit Squerre als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats fins a un diner y en particular fas memoria que dech a Joan Estrada mosso dels pares de Scala Dei set lliures dines deixats.

Item li dech al mateix tres faneques de blat y vull y mano que tot li sie pagat.

Item deixo señora y majora y usufructuarya plenaria de tots mos bens a ma muller Geronima Valles y Llopis natural de Artesa de Lleyda tots los dies de sa vida natural mantenint mon nom vivint casta y sens marit y mantenint ma filla Francisca y en cas se vulle tornar a casar vull li sien donades y li fas de llegat vint y sinch lliures dich 25 y vull li sie restituit tot lo que a portat en ma casa en particular vuit lliures de moneda barcelonesa e cobrats de Joan Flix balle de la present vila y del llegat vull pugue fer a ses voluntats y aco se enten semel tantum.

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver aont se vulle que sien fas hereua a ma filla Francisca a ses llibres voluntats empero sino arribe a dita edat substituesc a ella hereua ma germana muller de Joseph Ferrer de Torrabesses vuy habitant en ma casa y si dita ma germana Margarida morie sens fills, o, filles, o, ab tals no arribassen a edat de testar en tot cas vull que tota ma hasienda sie de la Iglesia de Cast. dasens y men diguen misses a mi ab la charitat ordinarya y est es lo meu ultim testament lo qual aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari de la dita vila casando et anullando firmando et jurando fiat large die vigessima octava maÿ anno de 1663.

Testimonis foren Ramon Queralt pages de Cast dasens y Juan Strada de familia Scala Dei vocati et rogati et cogniti

Mori aquest home a 5 de juny a mitja nit y fou enterrat a 6 de juny


Inventari

Pera evitar fraus y enganys y tota manera de sospita que i sol haver en la administratio de hasiendes agenes per tant Joseph Curquo y Jaume Valles alias Squerre curadors y administradors y marmesors deixats y nomenats per lo quondam Isidro Valles pages de Castell.dasens conforme conste en son ultim testament firmat y jurat en poder de mosen Pere Roda vicari als 28 de maig 1663 an pres inventari dels bens de dit deffunt ab asistentia del señor balle Juan Flix y dels testimonis baix nomenats en lo modo y forma seguent.

Primo an trobat una casa situada en lo carrer major prop de portal qui va a la baça bona en qual an trobat portes pany y clau.

Item en la entrada una taula y un banch.

Item una llosa ab dos cantes dotse plats y dos topins tot ussat.

Item una rella y una sarria servida.

Item en lo estable una somera te 10 anÿs.

Item an trobat dues baques y tres nadiços la qual bovina es de mitges ab son cosi Jaume Valles alyas Squerre.

En la sala de dalt an trobat

Primo una tenalla buyda te 4 cantes.

Item en una cambra an trobat la roba seguent

Primo un vestit de la jove de stamenya y es dels sinquanta reals li promete mº Pere Sanfeliu honcle seu de Juneda.

Item una capa de setze usada.

Item una ropilla y valons de vint y dose usats.

Item uns valons de 16 servits.

Item una ropilla dolenta de 16.

Item una valons de estopa dolents.

Item unes faldetes verdes de 18 bones.

Item un abrigall de vert gaio bo.

Item un tros de estamenya noba parda tire nou pams.

Item altre tros de estamenya negra tire sinch pams.

Item un barret casi nou de home.

Item una suia dolenta de stamenya burella.

Item altra suia de stamenya negra dolenta.

Item unes faldetes dolentes de 16.

Altres faldetes dolentes de miga llana.

Item un manto dolent.

Item un llit de posts y banchs ab sa marfega matalas y una flacada ben dolenta.

Item tres llansols de estopa usats.

Item tres camisses de dona usades.

Item quatre camisses de home una de tela servides un moquado una valona.

Item unes estovalles de pinyonet amples.

Item altres estovalles servides de pinte ample.

Item dues tovalloles y tres torquaboques tot servit.

Item un tros de bri nou tire dues canes.

Item una caixa gran de pi usada no te pany ni clau.

Item una pastera gran de amasar y una pastereta de forn.

Item dos coixins de llit ab ses coixineres servits.

Item blat algunes 6 quarteres.

Item un parell de sabates casi nobes altre parell de sabates servides y un parell de mitges blanques. finis.

De totes estes cosses se a encarregada Geronima Vallesa viuda de dit deffunt y, promet donarne bo y lleal compte sempre que li sera demanat per los curadors o, sr. fiat large ut desset sic firmat et jurat in posse mei Petri Roda vicari die 6 juny anno 1663. Testes Isidro Porqueres et Ramon Albareda pastor.


Memorial del les terres de Isidro Valles

Primo al spartar, o bagua de Puigvert un tros en lo qual y ha 4 feixes affronte ab lo tros de Melons de orient y ab cami de Puigvert de ponent de migdia ab cami que va de Puigvert a la debesa de tremuntana ab lo sparta de Sant Jaume

Item omnia alya que continent folyo noranta un et noranta dos victe.


Memorial del que an venut y rebut los marmesors de Francisca Vallesa y Isidro Valles deffunts qui son Joseph Curquo y Jaumet Valles alyas Squerre.

Primo an venut un vestit de vintidose usat y un altre vestit dolent de setse a uns mosos dels pares sen a tret sis lliures quinse sous dich........................................................................................................ 6 15 ʠ

Item an venut una capa de setse.................................................................................. 2 8 ʠ

Item an venut un sombrero................................................................................................. 8 ʠ

Item an venut al apothecari de les Borges una somera en onse lliures .............................11

Item an venut al señor vicari una pastera gran judicada en .................................................6

Item al mateix una caixa tala o quala per trenta sous judicada ...................................2 10 ʠ

Al mateix una taula de pi en vint reals judicada....................................................................2

Nota: com la viuda Geronima Vallesa a nou de maig restitui al curador tota la roba tenie encomanada tant de lli com de llana en presentia de Juan Flix balle y Joseph Ferrer y de altres veritat es que havie desfet un llansol dolent algunes camisses dolentes pa la criatura

Suma............................................................................................................................... 30 1 ʠ

Rebut

Item a 9 de maig an venut lo curador en presentia del señor balle a Juseph Farrer dotse pesses de menudas dolent co es camisetes de criatura falderets dues tovalloles de cantes altres coses tot dolent judicat en 14 ʠ..............................................................................................................................14 ʠ

Item al mateix uns falderets dolents de mitja llana y embaratets...........................2 ʠ

Item a la viuda li an venut tota la demes roba havie restituit del inventari tenie encomanat juntament ab un matalas marfega llit de pots y banchs tot judicat pesa per pessa dabant lo señor balle y mosen Sanfeliu prebere de Juneda y altres tot junt sume catorse lliures tres sous...................................................14 3 ʠ

Item lo curador a comprat un manil dolent judicat.................................................8 ʠ

Sume.................................................................................................................15 6 ʠ


Rebut

Item an venut al pare monjo don Vilanova tres vigues tales o quales judicat en sis lliures les quals ell se a retengudes a bon compte del que li deuen...............................................................................................6

Item an venut una vaqua y una vedella a mosen Jaume Sant Feliu y a la viuda......13 6 ʠ

Una tenalleta al senor balle Flix..........................................................................................6 ʠ

Una pell de una baqua...................................................................................................1 4 ʠ

I al pubill Squerre altre tant perque ere de mitges la dita vaca


Comptes dels marmesors de Isidro Valles


Memorial del que an gastat Joseph Curquo y Jaume Valles marmesors de Francesca Vallesa y Isidro Valles deffunts de Castelldasens.

Mº Prats no prengue caritat

Primo dia feren les novenes y cap danys als 2 sacerdots forasters charitat tres lliures 4 ʠ........3 4 ʠ

Item vuyt lliures de cera a rao, de 9 ʠ 6 d val...........................................................................3 16 d

Item a Juan Mora una lliura de cera del dia del enterro deu ʠ .......................................................10 ʠ

Item tres conills quatre ʠ....................................................................................................................4 ʠ

Item pebre un sou..............................................................................................................................1 ʠ

Item carn y cansalada dia de les nobenes....................................................................................9 ʠ 6 d

Item vi pera les novenes....................................................................................................................3 ʠ

Item mitg corta de oli.........................................................................................................................5 ʠ

Item al aduler la tersa.........................................................................................................................4 ʠ

Item als pares un jornal de mules.................................................................................................1 4 ʠ

Item al apothecari de les Borges per medessines havien pres.............................................................9

Item an pagat per haver venuda una sumera al, o, dret de les Borges ...............................................4 ʠ

Item e comprat un ʠ de gaffets pera la viuda per un gipo...................................................................1 ʠ

Sume 19 5 ʠ


Item e pagat la tersa de la somera y les quatre vaques....................................................................4 ʠ

Item e donat a la viuda deu ʠ 6 diners pera comprar cera pera tots Sants...............................10 ʠ 6 d

Item he comprat a la fira de Arbequa una sinta per la xiqua......................................................4 ʠ 6 d

Item he pagat la tersa de les vaques...........................................................................................3 ʠ 6 d

Item he pagat al Sr vicari los drets parrochials enterros novenes y cap danys los dos testaments y lo inventari tot junt feta cortesia ..............................................................................................................................9 10 ʠ

Item he pagat a la viuda Geronima a bon compte en restitutio de dot ab roba judicada a pres catorse lliures y tres sous dich.............................................................................................................................................14 3 ʠ

Item ha pres la dita viuda a son compte una vaqua y vedella an venut la mitat del preu que sume sis lliures catorse sous............................................................................................................................................6 14 ʠ

Y laltra mitat se li a de donar al pare don Vilanova monjo de Scala Dei ex pacto................6 18 ʠ

Item e pagat a mi mateix a bon compte per mos drets de administrar la marmesoria vuyt sous.....8 ʠ

Sumem 30 19 ʠ

Sit omnibus notum com jo Geronima Vallessa viuda del quondam Isidro Valles gratis conffesso haver rebut de Joseph Curquo curador testamentari nomenat per lo dit mon marit ad omnes meus voluntates la suma de vint y una lliure y un sou dich 21 1 ʠ y estes e rebut a bon compte en restitutio de dot y per lo ver lin firmo la present apocha sens perjudici dels altres drets sem specten en dita hasienda del sobredit marit meu y dita cantitat e rebut en roba judicada y altres coses segons esta notat en la pagina antesedent fiat large firmant et jurant in posse Petri Roda vicari de Castelldasens a tres de maig de 1664.

Testimonis foren Jaume Rueda fadri de Albi y Jordi Brenyó Gallus los dos mosos dels pares de Scala Dei

Lo curador ja te son descarrech en la pagina antecedent.


Item al señor balle de asistir al inventari.................................................................6 ʠ

Item al señor Vicari per la apocha ..........................................................................4 ʠ

Item a les 2 mises per animes..........................................................................2 10 ʠ

Item al pare monjo sis llures que son los dines de les tres bigues a comprat............6

Item sinch misses al Sant Cristo de Lleyda per Isidro Valles ...................................1

Item quatre misses a Nostra Señora de Monserrat per sa mare ...............................16 ʠ


Pàgina 75

Testament de Isabet Carbonella viuda de Andreu Carbonell

die 12 July anno 1663

Cum nully in carne positus per so jo Isabet Carbonella biuda de Andreu Carbonell de Castelldasens estant malalta a fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu la mia anima.

Item vull ser enterrada en lo vas de mon marit en lo foçar de la present Iglesia.

Item vull que lo que tinch sie venut y men fasen be so, es novena y cap dany.

Item perdono per amor de Deu a tots y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmessors als señor balle Juan Flix y a mon fillastre Andreu als quals dono tot lo poder.

Y esta es ma ultima voluntat la qual firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari.

Testes Jeroni Gari y Pau Bernaus mosos dels pares de Scal Dei.

La dita testadora digue tenia sis camisses un llansol bo una quartera de blat y la roba vestir tala o quala y gallines y una caixa.


Inventari de la roba de na Carbonella.

Una caixa dolenta la qual an donada a una dona la servi en la malaltia.

Un llansol de stopa dues terses un gipo.

Unes faldetes de stamenya calses y sabates tot usat camisses 4 tales i quales tot aixo suma 4 lliures de les quals li an fet offici de enterro novena y cap dany ab un capella foraster y lo vicary noya altra cosa. Ita est Petry Roda vicary.

Item nou cortans de blat

Finis


Pàgina 79

Lo testament de Miquel Riber havie de estar en esta pagina lo trobareu fet i firmat a 26 de octubre any 1663. Ita est Petrus Roca y tambe esta en esta pagina.


Cum nully in carne positus per so jo Miquel Riber pages de Castelldasens estant malalt en mon llit en ma casa fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor Jesucrist la qual de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Iglesia de paradis amen

Item vull ser enterrat en lo vas de mos pares en lo foçar de la present Iglesia al enterro vull dos sacerdots ab lo Vicary a la novena 4 y al cap dany tambe quatre y quels donen la charitat acostumada per cada acte vuyt sous semel tantum

Item vull me sie portat annual de pa y candela ut moris est tot lo any de meu obit.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull sien curadors de mos fills y marmesors de la mia anima primo mon germa Pere Riber y mon cunyat Jaume Pau als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar pa que puguen complir tot lo per mi ordenat en aquest meu ultim testament

Item a ma filla Maria en cas de matrimoni li deixo trenta lliures en dines y la roba que puran donar a coneixensa dels curadors.

Item a mon fill menor Jaumet li deixo en cas de matrimoni vint lliures y si mor essent fadri tenint edat de testar vull pugue fer a ses llibres voluntats de la mitat que son 10 .

Item a ma muller Magdalena la deixo señora y majora del usufruyt mantenint mon nom vivint casta y sens marit alimentant mos fills treballant tots lo que puguen per a casa y no vull li prenguin inventari perque jo confio della plenament.

Finalment de tots los altres bens meus haguts y per haver fas hereu universal a mon fill Miquel lo qual si morira tenint edat para testar, o, no tenint ningun fill no vull pugue testar sino vint lliures y si tindra fills, o, filles y moren antes de edat de testar, no vull fasse a ses voluntats sino de vint ut supra empero si mor ab fills, o, filles tals que arriben a edat de testar vull pugue fer de tot a ses llibres voluntats.

Empero si mon fill hereu meu mor sens fills, o filles un, o, molts tals que no arriben a edat de testar en tal cas substiesch y fas hereu a mon fill Jaume y ultimament a ma filla Maria ab los mateixos pactes y conditions y si ma filla Maria morie sens fills, o, filles o, tals que no arribassen a edat de testar en tal cas deixo a ma muller Magdalena trenta lliures a ses llibres voluntats y vull se pugue casar y casada, o, morta ella vull que mos bens tots vinguen a la Iglesia de Cast dasens y men funden be per la mia anima y de mos pares y per qui tinch obligatio y esta es la mia ultima voluntat la qual vull que valegue de aquella via y manera que de dret y justicia valer pugue lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Puigvert tenint licentia y lloch de mosen Jaume Sabater vicari de Castelldasens vuy a 26 de octubre 1663.

Testimonis coneguts y nomenats per boqua de dit testador son Andreu Peyro y Ramon Angles tots pagesos de Cast. dasens

Confesse dit testador haver rebut per dot de sa muller 4 4 ʠ un matalaff y dues faldetes y la roba de quada dia la qual li abone sobre sos bens. Testes ut supra. Ita esta Petrus Roda vicari.


Pàgina 80

Die 3 february anno 1664

Sit omnibus notum com jo Juan Flix balle y pages de Castelldasens Illerdens diocesi gratis conffeso deure y voler pagar al reverent pare don Geroni Spert prior de Scala Dei servius conventui o, a qui ell voldra coranta dobles en specie dich coranta dobles les quals devallen del preu de dues mulates me ha venut lo reverent pare frare don Vilanoba monjo profes de dita Cartuixa de Scala Dei vuy regint la obedientia de Cast dasens y Puigvert y procurador de dit convent y jo les tinch rebudes dites mulates en mon poder tales, o, quales ab sos defectes un sac ple de ossos y prometo pagar la mitat de dita cantitat a la cullita primer vinent y lo restant pa Nostra Señora de agost primer vinent en un any sine dilatione executione cum salario notario et procuratoris et submitto me et bona mea omni et cuicumque curie tam seculari quam eclesiastica et spesialit obligo les mateixes mules nomine precari et generalit obligo omnia bona mea habita et habenda mubilia et inmobilia et fiat large renuntiant firmant et jurando factus est hoc in oppido de Castelldasens die et anno ut supra.

Testes fuerunt Gabriel Bernier Gallus y Josep Porta fadri de Anso Urgellensis diocesi ambo habitatores de Castes dasens, lo sobredit acte fou jurat en poder de mi Pere Roda vicari de Puigvert en ausentia de mosen Jaume Sabater y de lisentia del sobredit pare prior don Geronim Spert reverent y pleba de Castelldasens y Puigvert.Pàgina 81

Eodem die et anno

similem obligationen firma Jaume Pau fadri pages de Cast dasens de altres curanta dobles de or, en spessie per altre parell de mulates a comprat del mateix reverent pare frare don Vilanoba procurador de Scala Dei ab los mateixos pactes diades obligations submissions y renuntiations fiat large ut deset. Testes ut supra. Ita est Petrus Roda vicarius supra nomiantus.

 


Pàgina 82

Eoden die et anno firmant similem obligationem Ramon Angles pages de Castelldasens per un parell de bous tals, o quals a comprat del sobredit pare frare Vilanoba procurador de la Cartuixa de Scal Dei per lo preu sinquanta lliures dich 50 les quales promet pagar en esta forma co es unes dobles pa de aqui al dia de Carnestoltes primer vinent y lo restant prometo pagar la mitat a Nostra Señora de agost primer vinent y acabat de pagar pa Nostra Señora de agost proper vinent en un any sine dilatione excusatione obligant tots mos bens ÿ en special obligatio los mateixos bous nomine precary fiat large ut supra en lo acte de les mules acte a comprat Juan Flix die et anno ut supra foli 80 cum testibus in oeodem contentis

Ita est Petrus Roda vicari supra nominatus.


Pàgina 82

A 10 de mars 1664

Agnes Olivart natural de les Borges Blanques muller empero de Ramon Angles ville Castri asinorum Illerdens diocesi gratis fa procura llarga y bastant a son marit Ramon Angles pera demanar y rebre y en special para que jurar y firmar la concordia de la vila de Juneda ab totes eixes clausules y ab los pactes y conditions que lan firmada los demes acreedors tenen censals sobre dita vila de Juneda la sobre dita constituent diu te sobre dita universitat deu lliures de pentio de censal anual la qual pentio y propietat que son 200 en cas de lluitito li specten conforme conste en capitols matrimonials in notarium Borgiarum. Item vol pugue firmar apocha de receptis y scansellar qualsevol instruments cum pose jurat et substituendi unus vel plures procura ad littes tantus et promitit havereratus et firman et no revocare sub bonus omnia suo obligatione sic firmant et jurant in posse mei Petri Roda Vicario Castriasinorum die et anno ut supra. Testes fuerunt Joseph Peyro frare llaich de la Cartoixa de Scala Dei y Andreu Peyro pages de dita vila.Pàgina 83

Die 25 marty anno 1664

Capitols matrimonials de Pau Bernaus fadri de Anso ab Mariangela Vallesa donsella de Cast dasens

Minjensant al gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat per y entre lo honrat Pau Bernaus fadri pages fill llegitim y natural de Miquel Bernaus vuy vivint y de Sperança llur muller deffutna del lloch de Anso Urgeliensis diocesi part una ab la honesta Mariangela Vallesa donsella filla llegitima y natural dels quondams Jaume Valles pages de Cast. dasens y de Margarita llur muller deffunts tots del diocesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

En primer lloch lo sobredit Pau Bernaus fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son pare Miquel Bernaus y de son germa major Magi Bernaus y de altres parents y ben bolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Maria Angela Vallesa donsella per lleal sposa sua conforme Santa Mare Iglesia, o, te ordenat fetes empero que sien les tres monitions que manne fer lo Sagrat Concili de Trento no trobantse inpediemnt, e, vice versa la sobredita donsella Mariangela Valles fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de mº Francesch Valles cirurgia habitant en Lleyda y de son germa Jaume Valles y de son cosi Francisco Valles promet en bona fe que pendra al sobredit Pau Bernaus per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les tres monititons que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment ut supra dictum est.

Item pera que los carrechs del present matrimoni millor soportar se puguen en primer lloch los srs. jurats de Castelldasens qui son Andreu Peyro y Ramon Angles ab voluntat del consell fan franqua y perdonen a dita donsella Mariangela Vallesa totes les pentions deu sa casa y hasienda atrasades y caygudes y cessades a pagar fins al dia de vuy y tots los talls y (peches) li podrien demanar per lo temps passat de guerra y totes y qualsevol altres coses li porie demanar la vila de Caste dasens fins vuy y a mes de aixo prometen dits jurats que de vuy en avant lo pasaran per la mitat de la pentio fa la hisenda de dita Mariangela a la vila y aixi, o, juran y ab jurament, o, corroboren.

Item promet a dita donsella mº Fransech Valles donarli les coses següents.

Primo dues camises dos llansols una flacada usada y una marfega y un vestit de stamenya ço es gipo y faldilla del color voldra y tot aixo li done gratis sens obligatio de restitutio y la dita donsella accepte dita donatio ab molts vesamans y agrahiments lin fa a dit son honcle.

Item al altre capitol son germa Jaume Valles li done per dot y en nom de dot dret de legitima y suplement de aquella tota la part toquant a ell - de unes - baques tenie a mitges ab son cosi Isidro Valles y vol renuntie als bens paternals y ella o promet ab jurament exceptat vincle e intestat.

Item promet Magi Bernaus pagar en tenir posibilitat y donar a son germa Pau sinquanta lliures de moneda barcelonesa per lo que li porie demanar y atoquar per lo dot porta sa mare la qual mori intestada y lo dit Pau Bernaus se te per content de dita cantitat y promet que en haverla rebuda lin firmara apocha de rebuda y renuntia a bens paternals y maternals exeptat vincle, e, intestat.

Item esta tractat entre dites parts que tot lo que aportara lo dit Pau Bernaus en casa de dita Maria Angela lin fara apocha de rebuda y asegurara sobre tots sos bens

Item esta tractat que lo sobredit Pau Bernaus fa de screix, a, la sobredita Maria Angela per dret de noçes per sa lloable virginitat quinse lliures pacte pactat.

Item esta tractat entre dites parts que fills per fills y filles per filles los del present matrimoni hajen de ser hereus.

Item volen que si exie alguna difficultat en los presents capitols o, puguen allanar dos homens ço es un home de cada part.

Finalment prometen ohir missa de bendictio dins termini y spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts y aixi o firman y juren en poder de mi mosen Pere Roda vicari de Cast. dasens als 21 de mars 1664. Testimonis foren Baltesar Altariba estudiant natural de Verga y Joseph Porta fadri de Anso ambo reperti in loco Castri asinorum ad supra dicta vocati


Pàgina 86

Die 25 aprillis 1664

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor per i entre lo honrad Ramon Ribelles fadri pages de Torrebesses Ilerdens diocesi fill legitim y natural de Miquel Ribelles y de Magdalena Ribelles llur muller de dita vila ambo deffunts part una ab la honesta Maria Reig donsella filla legitima y natural de Pere Reig defunt pages del lloch dels Torms Ilerdens diocesi y de Maria Reig y Marqua llur muller vuy vivint en la vila de Cast dasens part altra sobre lo qual matrimoni se son tractats pactats y firmats y jurats los capitols del thenor seguent.

Primo lo dit sobre Ramon Ribells fent estes coses de sa mera voluntat y ab consentiment de son honcle Juan Arbones e de sos cunyats Joseph Mobis y Juan Castellnou y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra a la dita Maria Reig per lleal muller y sposa sua conforme Nostre Señor o te ordenat y Santa Mare Iglesia o, mane fetes empero que sien les tres monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento y no trobantse empediment e vice versa la dita Maria Reig fent estes coses ab voluntat e consentiment de son padrastre Pere Riber y de sa mare Maria Ribera y del señor balle dels Torms Pere Juan Macip que represente la persona del Sr y de Andreu Reig curador posat per lo sr en los bens de dita pobilla y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Ramon Ribelles per lleal spos y marit seu fetes empero que sien les 3 monitions que mane fer lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment conforma Santa Mare Iglesia, o, mane.

Item e perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Maria Reig promet aportar en dot y per nom de dot al sobredit Ramon Ribelles tota aquella casa y heretats te en lo lloch y terme dels Torms la qual ere de son pare Pere Reig y se li specte a, ella per ser unica filla sua.

Item promet aportar la roba seguent

Primo unes faldetes verdes de drap ja usades altres faldetes grogues y un gipo de estamenya y quatre camises y la roba de cada dia tot lo qual li dona sa mare.

Item li promet son padrastre Pere Riber un vestit de estamenya co es gipo y faldilla tot lo qual volen les dites parts sie judicat per dos homens un de cada part y en cas de restitucio que la dita Maria mori sens fills, o, filles lo que Nostre Sr no vulle volen sie rejudicat y satisfet lo menys cap a dits donardors,o , a sos hereus.

Item esta tractat que no pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que ell en los bens de la muller y que fills per fills y filles per filles hajen de ser hereus los del present matrimoni.

Item esta tractat que Ramon Ribelles fa de spolit a la dita Maria Reig per dret de noces per sa lloable virginitat vint ÿ set lliures de moneda barcelonesa dich 27 .

Item esta tractat que lo dit Ramon Ribelles haje de pendre inventari de los mobles se trobaran en la casa de dita pubilla y de aquest tingue obligatio donarme compte en cas tingues lloch restitucio.

Item esta tractat entre dites parts que la dita pobilla sei obligada a donar de sos bens sinquanta lliures a son padrastre y mare Maria Ribera per tots los drets li porien demanar tant de restititio de dot com de spolit legitima per haverla criada y alimentada calsada y vestida y tinguda sana y malalta quinse anys a ses costes y lo dit Pere Riber y sa muller Maria son contents y prometen no li faran pagar la dita cantitat de 50 de tota sa vida natural dels dos sino que volen que morts ells la dita pubilla tingue de pagar a sos fills, o, a qui ells senyalaran per hereus.

Se retenen los dits conjuges Pere Riber y sa muller Maria que en cas que dita Maria Reig moris sens fills, o,filles de manera que sa hasienda vingue a heretar altra persona en tal cas puguen demanar tots los drets se li poden spectar en dits bens no obstant lo sobre dit consert de les 50 .

Item prometen y esta tractat entre dites parts que no puguen demanar a dits conjuges Ribers ninguna cosa del inventari tenie encomanat la dita Maria Riber quant mori son primer marit Pere Reig ni tampoc res haje cobrat Pere Riber per la dita pobilla fins vuÿ.

Item esta tractat que si eixie alguna difficultat en los presents capitols o puguen allanar dos homens un de cada part.

Finalment prometen ohir missa de benedictio dins spai de un mes lo qual temps se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts en cas convingue y de no contravenir ni fer ni dir cosa sie en contari per la qual lo present matrimoni no haje de tenir son degut efecte sots les penes imposades per lo dret canonich y aixi, o, firma y jura en ma y poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens vuy dia de Sant March evangelista a 23 de abril 1664.

Testimonis foren Pau Bernaus de Anso habitant y casat en Castelldasens y Andreuet Carbonell fadri natural tambe de Cast dasens

Los qui an jurat los presents capitols son en primer lloch los contrahents y per la part de la dona a jurat lo curador de dita pobilla habitant en lo lloch dels Torms y son padrastre Pere Riber y sa mare Maria Ribera y per la part del nubio pº ipse y Juan Arbones honcle de Torrebesses.


Pàgina 89

Testament de Juan Angles fet a 3 de maig de 1664

Cum nullus in carne positus per co jo Juan Angles estant de mala gana en mon llit y en ma casa estant empero de bon seny y sana memoria y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima

Item vull ser enterrat en lo focar de la Iglesia de Cast dasens en lo vas de mos antipasats.

Item ne deixo offici de enterro ab un sacerdot foraster y lo vicari de la vila y a la novena y cap dany vull y demanen quatre capellans y lo de la vila ab la charitat ordinaria.

Item me deixo anyal de pa y candela ut moris est tot pagat de mos bens.

Item vull me sien dites tres misses lo altar de Nostra Sra del Roser de la present Iglesia charitat quatre per missa semel tantum.

Item vull altres tres misses en lo convent de Vinganya semel tantum.

Item vull mos deutes sien pagats fins un diner y mes injuries perdonades per Amor de Deu.

Item elegesch en curados y marmesors primo, a mon fil Ramon Angles y a Cosme Miro als quals dono lo poder se sol donar.

Item deixo y llego a Baptista Castellnou y a son germana Margarida nets meus de Puigvert sinch lliures a cada un a ses voluntats.

Item a ma nora Ines muller de Ramon mon fill per los bons serveis della tinch rebuts y spero rebre li deixo deu lliures a ses libres voluntats.

Item deixo per la mia anima y dels altres de casa un aniversari perpetuo celebrador tots anys tal dia com jo morire charitat sinch sous sobre tots mos bens y en particular la casa.

Finalment fas hereu universal de tots los altres bens meus aguts y per haver drets veus y actions mobles e inmobles a mon fill Ramon Angles a ses libres voluntats y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull vallesque de aquella via y manera que millor de justitia y dret valer pugue y aixi, o, firmo y juro en poder de mosen Pere Roda Vicari de la present parroquia vuy a tres de maig 1664.

Testimonis foren Joseph Farrer y Pau Bernaus los dos habitants en Cast dasens.


Pàgina 90

Die decima nona may anno 1664

Sit omnibus notum con jo Pere Riber pages de Castelldasens Illerdens diocesi gratis confesso haver rebut ad omnes meas voluntates de mans de ma cunyada Magdalena Paua viuda de Miquel Riber germa meu quondam es a saber la suma y cantitat de vint lliures moneda barcelonesa dich 20 y son per tantes men havie promes en capitols matrimonials y per que es ver e, rebut tot lo quem promete co es la casa ahont ara estich y dines lin fas la present apocha ab la qual deffenesch a tots sos bens tant paternals com maternals exeptat vincle e intestat cum pacto firmissimo de utterius non petendo et fiat large ut desset firmando et jurando in posse reverendi Petri Roda vicario Castriassinorum die et anno ut supra.

Testes fuerunt Pere Boldu fadri de Puigvert y Ramon Ribelles de Torrebeses tots de Illerdens diocesi de Lleyda.Pàgina 91

Die 15 may anno 1664

Sit omnibus notum com per eser morta la filla de Isidro Valles a 4 de abril prop passat de edat de un any y dies a sucsehit en la hasienda de dit Isidro Valles sa germana Margarida muller de Joseph Farrer de Torrebeses habitant en Cast dasens conforme la dispositio del testament de dit Isidro Valles firmat en poder de mosen Pere Roda vicari de la present vila als 28 de maig 1663 ad quad referetur.

Per tant la sobredita Margarida Farrer amb consentiment de son marit considerant que en dita hasienda y ha molts mals y esta carregada de censals y deutes Pren posesio ab benefici de inventari protestant que no enten obligarse ultra vires hereditarias, a ningun acrehedor et primo et notandum que tots los bens mobles an venut los curadors de Isidro Valles que son Joseph Curquo y Jaume Valles para pagar les funeraries y medesines de dit deffunt y de sa mare Francisca Vallesa conforme conste en lo present manual y aixi ara sols se trobe bens inmobles los qual son los següents


Inventari

Primo asistint lo sr balle Juan Flix y los testimonis scrits an pres posesio de una casa introclusa en dita vila de Cast dasens afronte del dabanter ab lo carrer major prop lo portal de la bassa bona de darrere ab lo hort que ere den Gispert y ara es de Juan Flix de un costat ab casa de Juan Flix y de altre costat ab casa de Jaume Valles alias Squerre ab portes pany y clau de la qual a pres posesio.

Item an trobat una heretat en la Coma de na Franqua tenguda de 6 faneques de sembradura poch mes, o, menos afronte de sol ixent ab lo cami de Ulldemolins y de ponent ab terres de Juan Flix de migjorn ab terres de mº Joseph Castellnou y de tremuntana ab lo cami de Ulldemolins. foli 74

Item altre tros, a, la torre Juana de tenguda de quatre faneques de sembradura afronte de orient ab heretat de Catherina Peyrona muller de Juan Ribes de Aspa de ponent ab terres de Cosme Miro de migdia ab la Serreta y cami de Ulldemolins y de tramuntana ab cami que va a heretats.

Item altra heretat a la Torre Juana plantada de olivers spesos, afronte de orient ab Juan Flix y de ponent ab Catharina muller de Juan Ribes de Aspa de migdia afronte ab Juan Flix y de tremuntana ab cami que va les heretats de Coma de Angleola y dita heretat es tinguda de un jornal poch mes o menos.

Item un tros partida de Timorell de tenguda de vuyt faneques de sembradura poch mes, o, menos affronte a orient nou sabem y de ponent ab Juan Flix, a migdia ab la serra de Timorell y de tremuntana ab lo cami del mas de Niarn.

Item altre tros cami de Juneda nomenat lo tros den Torres tenguda de vuyt quarteres de sembradura poch mes, o, menos afronte de sol ixent ab Jaume Valles de ponent ab Ramon Angles de mig dia ab la serra dels Vilars y de tremuntan ab la boga del mas Roig.

Item a Sant Jaume altra heretat de tenguda de set faneques de sembradura poch mes, o, menos affronte de sol ixent ab Gaspar Melons de Puigvert y de ponent ab lo cami de Puigvert y de mitg dia ab lo mateix cami y de tremuntana ab lo Sparta y serreta de Sant Jaume.

Item al coll del Penal un tros de tenguda de dotse faneques poch mes o, menos ab alguns olivers afronte de orient ab la serra de la Coma de na Franqua de ponent afronte ab lo cami del Albajes, a, mitgdia ab cami de heretats a tremuntana ab la serra de Coma de na Franqua.

Item altre tros a la mateixa partida del Coll del Penal ab alguns olivers tenguda de 6 faneques affronte de orient ab cami heretats de ponent ab lo cami vell del Albajes a mig dia ab heretats de la pobilla Padellas muller ques ara de Juseph Curquo de tremuntana ab camÿ de heretats

Item altra la partida del coll del Penal de tinguda de sinch faneques de sembradura affrone de sol ixent ab la serra de Coma de na Franqua de ponent ab Juan Flix y de migdia ab lo mateix Juan Flix y de tremuntana ab la serra de la Coma de na Franqua

Item una heretat y farraginal tenguda de dos faneques de sembradura a darrere la vila partida de les 3 Creus afronte de sol ixent ab heretat del sr de ponent ab peu del tossal de les Tres Creus de migdia ab lo cami que puje al Pla de les Moles y de tremuntana ab Catharina Peyriona muller de Juan Ribes de Aspa .

Lo sobredit inventari accepte la sobredita Margarida Vallesa muller de dit Joseph Farrer ab pacte y conditio que no enten grascarse ultra vires hereditarias y ab esta protestatio, o, accepte ab consentiment de son marit y a, pres real y verdadera posesio de la casa y de la hera y farreginal de les altres empero diu te animo de pendrel y promet que si a cas sabie y agues altres heretats ne fara inventari, o, les continuara en lo present y aixi o firma y jure en poder de mi Pere Roda vicari die et anno ut supra. Testimonis foren lo sr balle Juan Flix y Ramon Queralt y Joseph Curquo tots de Cast. dasens Illerdens diocesi.Pàgina 93

Die 29 may anno 1664

Mediant la gratia de Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor entre lo honrat Geroni Gari fadri pages natural del Seu de Urgell fill de Juan Gari de dita ciutat y de Joana llur muller los dos defunts part una ab la honesta Geronima Vallesa viuda filla legitima y natural de Pere Llopis pages de Artesa y de Teresa Masota llur muller tots de la diosesi de Lleyda part alta.

Primo lo dit Geroni Gari fent estes coses de sa mera voluntat promet en bona fe que pendra per lleal sposa y muller sua a la dita Geronima Vallesa fetes empero que sien les tres acostumades monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment e vice versa la sobredita Geronima Vallesa fent estes coses de sa mera volutat y ab expres consentiment de son honcle Sebastia Masot de Artesa y de altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra al sobredit Geroni Gari per lleal spos y marit seu conforme Santa Mare Iglesia o te ordenat fetes empero que sien les 3 monitons que mene lo Sagrat Concili de Trento no trobantse empediment.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen la dita Geronima Vallesa promet portar en dot i per nom de dot tota la roba te y lo drets se li specten en la casa y bens de Isidro Valles quondam primer marit seu y mes un censal li fa Fransech Barrufet de Vilanobeta de Lleyda de proprietat sinquanta y pentio sinquanta sous anuals pagadors dit dia.

Item ab est capitol esta tractat que en haver rebut la dot a portat dell lo dit Geroni lin fara y firmara apocha y obligara tots sos bens aguts y per haver.

Finalment prometen les dos parts que en estar fetes les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento no haventy empediment se sposaran in facie Sante Matris Ecclesie in tempo dins 8 dies et fiat large ut dessit sie firmat et jurat in pose mei Petri Roda vicari de Cast dasens y Puigvert die et anno ut supra.

Testes fuerunt Juan Flix balle de Cast dasens y Jaume Baltus del lloch de Visquarre Urgelensis diosesi.Pàgina 94

Die 28 de setembre 1664

Sit omnibus notum com lo honrat Ramon Angles payes de Castelldasens Illerdensi diosesi fill empero y hereu del quondam Joan Angles considerant que dit son pare en son ultim testament fet y firmat en poder de mosen Pere Roda vicari del present lloch a 3 de maig de 1664 ut facet in hoc libro foli 89 ad quod referit. Se deixa un aniversari perpetuo ab la charitat de sinch sous celebrador tots anys tal dia com mori que fou als onse de maig volent cumplir a sa obligatio voliuntarie et gratis se encarregue super omnia bona sua sinch sous de pentio annuals rendals y perpuetuals de censal mort sich vulgarit nomenats francos et quitios ab omnis die quo celebrat dictus oniversarius sine dilatione excusatione cum salario notarium duodesen solido et procurador decem submitendose et bona sua omni curie tan seculari quam ecclesiastice y en particular y special obligue nomine precary la casa en que habite al cap de la vila al portal de la basa afronte de parte ante ab lo carrer Major y de parte retro ab corral contiguo de dita casa y mur de vila de uno latere ab casa de Juan Sans de alyo latere ab corral de Juan Peyro de la casa gran ara es de Juan Ribes de Aspa fiat large cum ominbus clausulis necesarys ut in similibus ad stillum notarius regy firmant et jurando in posse Petri Roda vicari die et anno ut supra.

Testes fuerunt fra Jaume Amoros fra cartuixo et mestre Juan Camins menescal de les Borges Blanques.


Pàgina 95

Die vigesima octava septembris anno 1664

Sit omnibus notum com la honrrada Paula Paua y Peyrona vidua del quondam Jaume Pau pajes de Castelldasens Illerdensis diocesi gratis ordene y constitueix procurador seu cert y special ita tamen es a saber lo honrat Juan Flix son gendre vuy balle y pajes de Castelldasens ad videliset prose et nomine suo petendus et recipiendus omnes et singulas quantitates et de receptis et recuperatis abarana et apochas faciendus et ad lites largo modo specialit tamen pera firmar la donatio que dita Paula Pau fa y fer enten cum hoc instrumento a son fill Jaume Pau com a ben mereixent present y acceptant de tots sos bens aguts y per haver ab los pactes empero y retentions davall scrites y no sens elles

En primer lloch se reserve cent lliures de moneda barcelonesa pera fer a ses ses voluntats a obte de sa fi.

Item se reserve tots los fruyts de totes les coses a ell donades com son bens mobles e inmobles y semovents rendes de censals morts y violarys drets veus y actions y qualsevol altres coses a ella pertanyents ara, o, en lo sdevenidor per lo qual us de fruyt no enten obligarse dita donadora a prestar cantio ninguna per dit us de fruyt y aco per tot lo temps de sa vida natural y en ser morta dita donadora vol que dit us de fruyt sie aplicat y consolidat ab la proprietat y pera ella sie finit y extinguit.

Item vol dita donadora que per raho de dit us de fruyt rebra durant la vida natural sie obligada a alimentar al dit Jaume Pau y fill seu y a sa muller sdevenidora y a sos fills y filles sin tindran de carnal matrimoni procreats treballant empero los sobredits en la casa y bens o heretats per ella a dit son fill Jaume Pau donats.

Item vol dita donadora que si a cas suscehie lo que Deu no vulle que dit Jaume Pau moris quant que quant ab fills, o, sens ells pugue testar de tots los bens a ell donats a ses llibres volutats aixi mateix promet dita donadora a son fill fe y sposa sdeveindora per raho de dit us de fruyt se reserve calsarlos y vestirlos y pagar los carrechs juxta llur talent y conditio .

Item promet lliurar a dit son fill corporal posesio o casi o, que ell se la pugue pendre en virtut del present instrument fiat large ut in constitutionibus Raimundi Virgily ( epi la fusta no mudada ) sic firman et jurant in posse mei Petri Roda Vicario Castriasinorum die et anno ut supra

Testes fuerunt Cosme Miro y Jaume Valles tots de Cast. dasens .

Eodem die et anno lo sobredit Jaume Pau accepta la dita donatio feta a ell per sa mare Paula Paua ab les conditons retentions reservations y pactes in presedenti instrumento enarrats ab molts vesaments de mans y referiment de gracies que lin fa firmant et jurant testes ut supraPàgina 96

Die 25 de noembre 1666

Cuonias nyllus in carne positus pugue deixar de pasar per lo por ÿ transit de la mort ÿ transit de la mort per eser les coses desta miserable vida caduques per so jo Mariagna Mora muller de Juan Mora del lloch de Castelldasens detenguda de malaltia corporal en mon llit de la qual temo morir fas y ordeno nom ultim testament darrera voluntat mia.

Primerament encomano a mon Deu y Sr la mia anima de qui no res aquella a creada que me la vulle collocar en la sua santa gloria amen segonament perdono totes les injuries ÿ agravis a mi fets.

Item vull que al meu cos se li sie donada eclesiatica sepultura en lo sementiri de la parroquial de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos pares ÿ antipassats.

Item vull sem sie fet enterro novena cap dani es a saber al enterro no mes que lo Sr Vicari del present lloch de Castelldasens a la novena ÿ cap dani 3 capellans ab lo Sr Vicari y la caritat acostumada i benvist sera el Sr Vicari ÿ mos marmesors los quals son Juan Mora mon marit y Mateu Bruno mon fill.

Item me deixo 3 mices en lo altar de Nostra Sra del Roser de Castelldasens de caritat 4 sous per misa.

Item deixo a Juan Mora mon marit quinse lliures dich 15 les quals te de cobrar de Nicolau Carbonell del lloch de Castelldases y les demes que queden que son coranta lliures dich 40 les deixo a mon fill Mateu Bruno.

Item deixo i llego a una fillola que tinch en lo lloch de Alfes 2 camises una de nova altra aldana.

Volent que les sobredites coses sien complertes i efectuades per quant eixa es la mia voluntat volen que primerament sien pagats satisfets mos deutes si ni aura i de tots los altres bens meus aguts per aver on se vulle que sien fas ereu universal a mon fill Mateu Bruno Mora volent que tots los altres testaments sien anulats i que prevalgue este de la millor via ÿ manera que de dret valer pugue, vull se pague lo dret de per anima i deix modo o firmo, en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases die et anno ut supra.

Testes Andreu Peiro Pau i Bernaus de Castelldases.

La (damina) dita se deixa 3 mices al altar del Sant Cristo de Castelldases.Pàgina 97

Testament de Magdalena Costafreda muller de Matia Costafreda fet a

29 de juriol 1669

Com ningu en carn humana posat pugue escapar del pas de la mort per so jo Magdalena Costafreda detinguda en lo llit per voluntat de Deu Nostre Sr de malaltia corporal si be ab tot mon bon enteniment sana y ferma loquela fas i ordeno mon ultim testament darrera i ultima voluntat mia. Primer encomano a mon Deu Jesucrist la mia anima qui de no res aquella a creada que me la vulle colloquar a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Vull ser enterada en lo fosar de Castelldases en lo vas de mos antipasats

Item me deixo ofici de enterro novena capdanÿ y per aso me deixo deu lliures dich 10 .

Item me deixo un trentenari en lo monestir de la cartoixa Descaladei de caritat quatre sous missa semel tantum.

Item anual de pa ÿ candela ut moris est i si cosa aure faltat o deixo ab plen poder a mos marmesors para que miren per la mia anima.

Item deixo a cada un de mos fills de mon dot que es lo que me pareix puc deixar deu lliures cada un ÿ a ma filla Maria Riber vint lliures dich 20 y si per cas ningu dels minions morien ans de edat de poder testar i la dita Maria Riber tanc no fos cassada que aquella part sie de la dita ma filla Maria Riber per magior colocasio sua i si es ja casada pues so partesquen los demes fills per iguals pars.

Item deixo tota la roba que tinch tan de llana com de canem a la dita ma filla pera magior colocasio sua i si ella morie ans de edat de poder testar tant les damunt dites 20 con la roba que sie repartit per cada fill per una persona mes adien pera evitar ÿnquietuts entre ells.

Item deixo a mon marit Matia Costafreda sinch lliures dich 5 per lo amor i voluntat li partoque si mes li pogues deixar mes li deixaria .

Item deixo per marmesos de la mia anima a mon marit Costafreda i a Jaume Pau Pau mon germa.

Item per no aver feta per ningun tems claritia del que tinch rebut de mon dot de mans de mon germa Pau Pau vull esta valgue que per verdadera claritia i es que tinch rebut en dines vint lliures dich 20

Item un manto

Item un matalas

Item una pessa de estovalles

Item una pessa de torqua boques

Item unes faldilles de sargeta blava

Item unes de miga llana ab unes vetes

Item dos coixineres

Item una camisa

Item un llansol de bri

Item un davant llit, totes les damunt dites coses tinch jo rebudes a mes llibres voluntats, i aquest es lo meu ultim testament lo qual vull que valegue de aquella via i manera que de dret i de justicia valer pugue ÿ aixi o firmo juro en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases vui a 29 de juriol 1669

Testimonis en Juan Flix balle de Castelldases i de mº Joseph Mir silurgia de la vila de Juneda.


Pàgina 98

Testament de Maria Peyro muller de Andreu Peiro de Castelldases fet a 8 de agost 1669.

Com ningu en carn umana posat pugue escapar del pas de la mort per so jo Maria Peiro detenguda de malaltia corporal en lo llit per voluntat del Sr si be que estant mon bon enteniment sana i ferma loquella fas i ordeno mon ultim testament darera i ultima voluntat mia.

Primo encomano a mon Deu Jesucrist la mia anima qui de no res aquella a creada que me la vulle collocar en la sua santa i eterna gloria amen.

Item vull eser enterrada en lo fosar de la Iglesia parroquial de Castelldases en lo vas de mos antipasats.

Item me deixo ofici de enterro novena capdani i pera asso me dixo 5 .

Item vull lo dia del enterro asestesque un sacerdot foraster donarli la caritat acostumada.

Item me deixo anual de pa i candela com se acostume.

Item deixo tot lo que jo tinch ÿ puc tenir atenir onsevulle se tropie a mon fill Francisquo Peiro i si per cas lo dit mon fill Francisquo Peiro morie en edat de no poder testar tot lo que jo puc deixar o deixo a mon marit Andreu Peiro pera que de ell pugue fer a ses llibres voluntats per los bons serveis que de ell tinch rebuts.

Item deixo marmesors de la mia anima mon marit Andreu Peiro i en Pere Riber de Castelldases pera que vullen mirar per ma anima i aquest es lo meu ultim testament lo qual vull que valgue de aquella via ÿ manera que de dret y de justitia valer pugue i aixi, o, firmo juro en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases vui als 8 de agost 1669.

Testimonis en Juan Flix balle de Castelldases i de Joseph Curquo de dit lloch.Pàgina 99

Testament de Juan Ane pastor de les egues del monestir de la Cartoixa Descaldei del lloch de Santeni en la Fransa bisbat de Coserans fet a 28 de desembre 1669

Com ningu en carn umana posat i les coses desta vida sien transitories ÿ no poder deixar de pasar per lo pas de la mort per so jo Juan Ane del lloch de Santeni bisbat de Coseran habitant en la vila de Castelldases senioria Descaladei per voluntat de Nostre Sr patint un axaque de molt de temps si be ab tot mon seni sana ÿ ferma loquela fas i ordeno mon ultim testamen darera y ultima voluntat mia.

Primo encomano al altisim Creador la mia anima que de no res aquella ha creada que me la vulle colocar a la sua benaventuransa eterna Amen en companyia de la sua mare Santisima y Sra nostra ÿ de mon patro Sant Juan ÿ de tots los Sants i Santes de la cort selestial.

Item perdono les injuries a mi fetes per amor de Deu.

Item vull ser enterat en lo fosar o simentiri de la Iglesia parroquial de alla aont morire volent sem sie fet enterro novena capdani a coneixensa de mos marmesors que son lo molt reverent pare don Jaume Cases prior del convent i monestir de la Cartoixa de Escaladei y lo molt reverent pare don Pere Vilanova vui conrer de dit monestir y lo germa en Daniel vui abitant en Castelldases deixantlos tam simul quam insolidos tot lo poder que puc deixarlos para que miren per ma anima

Item deixo anual de pa i candela doble.

Item deixo que del que sobrara tan de les egues que tinch com de la roba pagat i satisfet lo se tindra de pagar en la parroquia on morire vull se men sien dites misces en lo monestir i convent Descaladei deixant de caritat 6 ʠ per misa.

Item tinch tres egues en la eguaseria de la Cartoixa Descaladei ab una (popenqua) a miges ab mosen Juan Colreva del lloch de Santen bisbat de Coserans tenindi jo tan com ell les partiran ÿ de ma part toquant poran satisfer los gastos damunt contenguts

Item me deixo sinquanta absoltes cantades ÿ tres mises resades en cada altar de la Iglesia de Castelldases caritat sinch sous per misa.

Item de tot lo que tinch ÿ me pot pervenir en ma terra tan de la casa i acienda que tinch ÿ posees en lo lloch de Santeni del diosesis de Coserans fas ereu universal a mon fill Jaques Ane ÿ on se vulle que sien accepto lo que tinch disposat per repos de ma anima.

Item vull que mon ereu pague tots mos deutes tots aquells que constaran ab actes albarans persones dignes dexe.

Item deixo a ma muller Maria Ane seniora magiora sra del usufruit tota sa vida mantenint mon nom ben fent ÿ ben dient encomananli encaridament se mire per son fill.

Item me deixo un trentenari de Sant Amador en nostra Sra del Roser de la iglesia parroquial de Sant ( Terç ) selebrat per lo sr rector o qui ell voldra ab la caritat acostumada en nostra terra ab dos lliures de sera blanqua per la llumenaria de la selebrasio de dit trentenari.

Item deixo sie feta una casulla en la Iglesia de Sant Ter del color que apareixera al sr rector de dita Iglesia que mes convenient sera deixan pera aso 3 dobles en or pagat dels bens de mon ereu.

Item si per cas mon fill morie ans de edat de poder testar deixo a mon compare mº Juan Coudera deu dobles de or altrament no i aquest es lo meu ultim testament i darera voluntat mia lo qual vull valgue de aquella via i manera que de dret i de justicia valer puga i aixi o firmo ab senial de creu en poder de mi Matia Puig vicari de Castelldases die et anno ut supra.

Testes Andreu Peiro de la vila de Castelldases diosesis de Lleida i de Frances Boer del lloch de Bagergue Vall Daran bisbat de Comengie


Pàgina 99

Vui a 22 de setembre 1670

Com ningu en carn umana posat pugue deixar de pasar per lo pas de la mort per ser les coses desta miserable vida caduques; per so jo Esabel Yuana Corquo de Castelldases muller de Juseph Corquo detenguda de malaltia corporal en mon llit si be que an tot mon bon seny sana ÿ ferma loquela fas i ordeno mon ultim testamen darrera voluntat mia volent sie eixecutat tot lo que en est testamen sera contingut;

Primeament encomano la mia anima al Altisim Creador que de no res aquella a creada i me la vulle colloquar a la sua benaventuransa eterna Amen perdonant totes les ÿnjuries i agravis a mi fetes; e vull ser enterrada en lo fosar de la Iglesia parroquial en lo vas de mos pares.

Item me deixo enterro novena ÿ capadani deixanme pera sufragi de ma anima 10 volent al enterro acistesque un sacerdot foraster i lo sr vicari e a la novena capdani dos sacerdots i lo sr vicari.

Item que mos marmesor i puguen ajustar o gastar lo quels pareixera.

Item me diexo anual de pa ÿ candela com es costum tot lo ani es a saber anual simple.

Item me deixo a Nostra Señora de Mingania en lo altar previlegiat 2 mices una vegada tan sols es a saber mices de Nostra Sra.

Item de tots altres drets bens meus onsevulle quel havien fas hereu mon fill Yoseph Corquo faltan ell a mon fill Ramon ÿ faltant est a mon fill Pere

Item deixo que si los dos fills voldran estudiar que lo ereu tingue de ajudarlos en lo que pugue tant a un com altro fent de omes de be.

Item que si se voldran casar que lo ereu done a casdascun dels dita fills 20 .

Item deixo a mon marit Joseph Corquo amo i sr i que se pugue casar encara i si quan Deu vulle que mon fill Josept se casie i no se pot avenir ab son pare o madrastra que se tinguen de devedir que tingue obligasio lo ereu de donar a son pare 50 i si per cas mos fills morien ans de poder venir a testar que dit mon marit Josept Corquo posoesque lasienda de sa vida ÿ que de la mitat tan de mobles com de ÿnmobles pugue ell disposar a ses llibres voluntats ÿ de laltra mitat que sie venut tan los mobles com ÿnmobles al publich encant ÿ que se men sie fet be per ma anima i los meus i en cas no se troblos venut sino a sensal lo que governara en Castelldases en aquella ocasio ne fundara aniversaris en la ÿglesia de Castelldases selebradors deixo marmesors ÿ curadors de mos fills a mon marit Joseph Corquo i a mon cosi Ramon Minguet de Torragrossa i est es lo meu ultim testamen volent valgue tot lo que de dret valer pugue firmando en poder de mi Matia Puig vicari de Castellases die et anno ut supra.

Testimonis Josep Farre i Bruno Mora tots de Castelldases.

Pàgina 99

Vui a 22 de setembre 1670

Esabeliuana Curquo muller de Juseph Corquo firme apoca de rebuda al dit Joseph Corquo son marit de 30 que lo dit Josept pagua quant cassa ab dita Esabeliuana es a saber a Juan Flix vui balle de Castelldases 20 a la vila de Castelldases 10 per los talls devie de atrasos al dit Flix les dites 20 per la ministrasio de seu curador de dita Esabeliuana volen se li sien abonades ÿ pagades de sa asienda fiat largue firmando en poder de mi Matia Puig vicari de Puigvert i Castelldases die et anno ut supra.

Testes Josep Ferrer i Bruno Mora tots de Castelldases.


Pàgina 105

Die prima mensis Maÿ 1643

Omnia nullus y per so jo Pau Barcelo siluja natural de la ciutat de Lleyda habitant en la vila de Castelldasens detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual tinch por de morir, estant pero ab bon seny y san memoria y ferma loquela fas mon testament o ultima voluntat, ab lo qual primeramant encoman la mia anima al altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest mon testament executors al reverent vicari de la present vila que avui es o per temps sera y a mon fill Miquel Barcelo, als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder llibera facultat que puguin complir aquesta ma ultima voluntat segons de sus trobaran escrit y ordenat.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo cementiri de la Iglesia de Castelldasens y vull que mon hereu me fase fer enterro novena y cap de any vull que al enterro y age tres capellans sense lo vicari y a la novena y cap dany tres y lo vicari que son quatre y vull que sem fase anyal de pa y candela tot lo any del dol conforme es us y practica en la present iglesia de Castelldasens.

Item me dexo per la mia anima lo trentenari de Sant Amador y lo trentenari de Sant Gregori celebradores en lo monestir dels Catuxos en Scala Dei en lo altar privilegiat del Sant Christo .

Item me dexo per la mia anina deu misses celebradores en la iglesia de Castelldasens sinch en lo altar del nom de Jesus y les altres sinch en lo altar de Nostra Señora del Roser.

Item dexo y llego y es ma voluntat que mon hereu dono de mos bens a ma nora amada Margarida Barcelo per los bons serveys que de ella tinch rebuts trenta lliures dic 30 ʠ moneda barcelonesa y dites trenta lliures dexo a dita Margarida Barcelo nora mia a ses llibres voluntats que fase lo que li apareixera.

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien veus drets actions que a mi me pertaný o per temps me poran pertanyer fas, dexo, creo y estituesch hereu meu universal a mon fill Miquel Barcelo.

Item vull que mon hereu pague al señor del Batarri set lliures dic 7 ʠ.

Item vull que mon hereu pague a mosen Dagui vint reals y vull que aquesta sie la darrera y ultima voluntat mia la qual vull que valgue per testament o codisil o per qualsevol ultima voluntat que de dret puga valer y tenir anulant y casant qualsevol testament o testaments aja fets en poder de qualsevol notari, o notaris.

Signen de mi Pau Barcelo testador lo qual tot lo sobredit aprovo lloo consedeix firmo y juro in posse mei Josephi Alsamora Asinorum Castri vicary et notary die et anno it supra dicto.

Testes ab ixius metore testatoris funt nomine vocati et rogati presens Joannes Sans agricola Asinorum Castri et Bernardus Corret agricola civitatis Illerdensis.


Pàgina 106

Die 2 mensis juny anno 1643

Quoniam nullus y per so jo Juan Borbo pages habitant en la present vila de Castelldasens de la vila de Sansa bisbat de Auix del regne de Fransa detingut en lo llit de malaltia corporal, estant pero ab molt bon seny y sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ultima voluntat, ab lo qual primerament encoman la mia anima al altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fosa de Castelldasens en la present parrochial

Item me dexo y es ma voluntat sem fase enterro novena y cap de aný com es us y practica

Item vull que al enterro y age tres capellans sense lo vicari.

Item vull que la novena y cap de any age tres capellans sense lo vicari.

Item me dexo per la mia anima anyal de pa y candela tot, lo any del dol conforme es us y practica de la present parrochia.

Item elegesch marmesors y de aquest meu testament executors al reverent Fra Batiste Pujalt religios llaich de la Cartuixa y a Juan Panyó pages del lloch de Cuarasa bisbat de Casca del regne de Fransa y a Ramon Queralt pages de la present vila de Castelldasens als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder y llibera facultat que puguin complir aquesta mia ultima voluntat segons en lo present testament trobaran escrit y ordenat.

Item dexo per la mia anima cent mises celebradores en lo monestir de Escala Dei.

Item vull y es ma voluntat que sem digue quinse lliures de mises en la Iglesia de Castelldasens dic 15 so es per sinquanta reals en lo altar major de dita Iglesia ý per altres sinquanta en lo altar de Nostra Señora del Roser y altres sinquanta en lo altar del Santisim Nom de Jesus.

Item deixo a ma fillola Maria Queralt vint lliures dic 20 .

Item deixo y llego a Juan Delom del lloch de Ancasell bisbat de Coserans regne de Fransa deu lliures dic 10 .

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo ý intituesch hereu meu universal a mon pare Juan Borbo y a mos germans Ramon Borbo y Juan Borbo tots del regne de Fransa, y si dins termini y spay de un any no vindran dits mos hereus o no voldran acceptar ma hasienda, fas herua la mia anima y vull que mos marmesors o destrebuesquen en suffragi de la mia anima ý vull que aquest sie lo meu ultim testament y darrera voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat que de dret puga valer anullant qualsevol altre testament o testaments que age fet en poder de qualsevol notari.

Signe de mi Juan Borbo testador lo qual tot lo sobredit lloo aprovo firmo y juro in posse Josephi Alsamora presbiteri Asinorum Castri vicari et notari die et anno dicto supra.

Testes ab ixsius metore testitores rogati et vocati sunt Joannes Ribe et Matheus Cabestany ambo agricole presentis ville.


Pàgina 106

Die 2 mensis Junÿ anno 1643

Quoniam nullus y per so jo Juana Valles viuda dexada del quondam Thomas Valles de la present vila de Castelldasens detinguda en lo llit de malaltia corporal de la qual tinc por de morir estan pero ab molt bon seny sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ma ultima voluntat en la qual primerament encoman la mia anima al Altisim creador que de no res ella ha creada.

Item elegesch sepultura la meu cos fahedora en lo fosar de la present iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit.

Item vull que mon hereu me fase fer enterro novena y cap dany y vull que al enterro y age tres capellans ab lo vicari.

Item vull y es ma voluntat que sem fase la novena y cap dany tot ab un dia y que la dita novena y cap dany y age tres capellans sense lo vicari.

Item me dexo per la mia anima anyal doble de pa y candela tot lo any de mon dol conforme es us y practica de la present parrochial de Castelldasens.

Item elegesch de la mia anima marmesors y de aquest meu testament executors a mon fill Jaume Valles y a Juan Valles balle de la present vila als quals dos o a u en ausensia del atri dono ple poder y llibera perque puguen complir aquest meu testament segons en lo present trobaran ordenat.

Item me dexo per la mia anima lo trentenari de Sant Gregori celebrador en lo altar de Nostra Señora de les Sogues semel.

Item me dexo sinch misses en lo altra major de la Iglesia de Castelldasens.

Item me dexo per la mia anima quinse mises en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia y sinch en lo altar del Nom de Jesus de la mateixa iglesia.

Item em dexo per la mia anina un aniversari celebrador en la Iglesia de Castelldasens per temps y spay de quinse anys la caritat sins sous dic 5 ʠ.

Item dexo y llego a mon fill Francesch Valles set lliures dic 7 .

Item dexo y llego a mon fill Joan Valles set lliures dic 7 y vull y es ma voluntat que dits llegats dits mos fils nols puguen demanar lo any de mon dol.

Item dexo a ma nora Cecilia Valles una atsarena nova de dol que mon hereu la y fase fer pagant tots los gastos de la dita atsarena dels demes bens meus mobles immobles, aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo instituesch hereu universal a mon fill Jaume Valles y vull que aquest sie lo meu ultim testament o darrera voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat de dret millor puga valer anullant qualsevols altres testaments que age fet en poder de qualsevol notari.

Signe de mi testadora Juana Valles la qual tot lo sobredit lloo aprovo concedeix firmo y juro in posse mei Josephi Alsamora Castri Asinorum vicari et notari anno et die supra citato.

Testes ab ixsius metore testatricis rogati et vocati sunt Joannes Ribe et Anthonius Valles ambo agricole presentis ville Castri Asinorum

Pàgina 107

Die 29 mensia juny 1643

Quoniam nullus y per so jo Margarida Gisperta natural del Albi habitant en la vila de Castelldasens estan en lo llit detinguda de malatia corporal de la qual tinch por de morir, estant pero ab molt bon seny sana memoria y ferma loquela fas mon testament o, ma ultima voluntat en lo qual primerament dexo la mia anima al Altisim creador que de no res ella ha creada, elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fosa de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit Pere Gispert.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest mon testament executors als honorables Juan Valles balle de la present vila de Castelldasens y a mon germa Juan Vives de la vila del Albi Archidiocesi de Tarragona, als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder llibera facultat per que puguen complir aquest meu testament segons de sus trobaran escrit y ordenat.

Item vull y es ma voluntat que al meu enterro hi age dos capellans ab lo vicari.

Item vull que sem fase novena y cap dany tot ab un dia y vull que ha dita novena y cap dany ý hage sis capellans ab lo vicari.

Item vull que sem fase anyal de pa y candela tot lo any del dol en la Iglesia de Castelldasens conforme se acostume.

Item vul que mon fill men fase un altre en la iglesia del Albi so es anyal de pa y candela tot lo any del dol.

Item me dexo per la mi anima una missa en cada altar en la Iglesia de Castelldasens la caritat tres sous per cada missa semel.

Item me dexo per la mia anima les mises de Sant Amador celebradores en lo monestir de Nostra Señora de les Sogues semel.

Item me dexo tres mises celebradores en Nostra Señora de Minganya semel.

Item me deixo una misa celebradora en Nostra Señora de Montserrat semel.

Item dexo un sou a cada plat y basi de la present parrochial de Castelldasens semel.

Item dexo y llego a ma neta Esperansa Roger de la vila del Albi deu lliures dic 10 semel y estes vull que mon hereu les hi done quan la casaran.

Item vull que mon hereu done a la sobredita Esperansa Roger neta mia un manto que jo ja tinch y unes faldetes de estamenya quant la casaran.

Item dexo y llego a ma nora Petronilla Valls un sombrero un davantal y unes faldetes de mitja llana y unes altres de vintiquatre ab tal quem fase dir tres misses en lo monestir de Escala Dei de Cartoixa .

Item dexo a ma cunyada muller de mon germa Juan Vives unes faldetes de vintidose ab tal quem fase dir tres misses en lo monestir de Cartoixa.

Item deixo y llego a Catherina Vulli del lloch del ( Vallosell ) una blatilla la millor que tinc nova de viuda.

Item deixo y llego Ana Queralta del Vallosell una blatilla de viuda.

Item deixo y llego a ma fillastra Catherina Preixens unes faldetes morades de divuite.

Item dexo y llego a Jaume Preixens de Servia dos quarteres de blat y dos de ordi semel.

Item dexo y llego a Francisca Valles unes faldetes de bri de mitja llana ý a Isabet Corcona unes faldetes de estopa negres.

Item dexo y llego a Jaume Guiu del Albi una quartera de blat semel.

Item dexo y llego a ma neta Esperansa Rogera una camisa de tela semel.

Item dexo y llego a Toni Arbos de la Espluga una camisa de tela semel.

Item dexo y llego a ma cosina Mirona unes plantofes y sabates que ella mateixa les me dona.

Item dels altres bens meus mobles immobles aguts y per haver ont se vulle que sien fas creo ý instituesch hereu meu universal a mon fill Miquel Valles del lloch del Albi Archidiocesi de Tarragona pera que pugue dispondre de tots mos bens a ses libres facultats y vull que aquest sie lo meu testament y ultima y extrema voluntat lo qual vull que valgue per testament o codisil o per altra qualsevol ultima voluntat que de dret puga tenir y valer.

Signe de mi Margarida Gisperta testadora lo qual tot lo sobredit aprovo lloo firmo y juro in manu posse mei Josephi Alsamora presbiteri Asinorum Castri vicary et notary anno et die ja supra citator.

Testes ab ixsius metore testatricis rogati et vocati sunt Martinus Carbonell agricola et Petrus Boneu faber ferrarius ambo presentis ville Castri asinorum


Lo que deuen a mi Margarida Gisperta es lo seguent

Primo me deu mon germa Cosme Vives denou quarteres de blat.

Me deu mon germa Juan Vives dos quarters de blat.

Me deu Pere Lledo del Albi dos quarteres de blat.

Me deu Toni Fores del Vallusell tres faneques de blat.

Me deu Andreu Carbonell quatre faneques y mitja de blat.

Me deu Miquel Barcelo deu lliures dic 10 ᵾ.

Me deu en Pau catorse reals y en Cabestany divuit sous y mitg dic 18 ʠ

Me deu Juan Valles lo balle tres lliures dic 3

Me deu Andreu Carbonell 4 10 ʠ.Página 108

Incipit mosen Lliçana vicari 1643

Testament de Pere Costa

Quoniam nully in carne positus per so jo Pere Costa natural de la vila de Castelldasens estant en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual tinc por de morir estan empero ab bon seny y sana memoria y ferma loquela fas mon testament o ma ultima voluntat en lo qual primerament deis la mia anima als Altisim Creador que de no res la ha creda, elegesch sepultura al meu cos fahedora en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antepasats.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquest meu testament executors als honorables Nicolau Flix de la present vila de Castelldasens y a mon germa Juan Costa de la mateixa vila bisbat de Lleyda als quals dos o a u en ausensia del altre dono ple poder y libera voluntat pera que puguen cumplir aquest meu testament segons vall trobaran escrit y ordenat.

Vull y ma voluntat que al meu enterro sols asistesque lo vicari y a la novena quatre i quatre al cap dany capellans ab lo vicari y per aixo deixo per a la mia anima deu lliures 10 .

Item deixo al fill que aportara ma muller vintisinch ducats de mos bens y estos per via de casament y si es filla mes si menester sera a discrecio dels curadors.

Item a Gaspar fill meu hereu universal de tots mos bens mobles immobles drets veus actions a ont se vull que sien.

Item deixo a ma muller Anna Costa mantenint mon nom y vivint be y castament señora ÿ majora i la dita muller mia tot lo que en capitols matrimonials ha aportat.

Item me deixo lo trentenari de sant Amador aont millor apareixera a mos curadors.

Item me deixo en cada altar de dita Iglesia de Castelldasens una misa semel tantum.

Item me deixo anual de pa y candela conforme es lloable la costum desta vila y vull que aquest sie mon ultim testament y ultima voluntat lo qual vull valgue per testament o codisil o per qualsevol altra ultima voluntat que millor de dret puga valer anullant qualsevol atra testament aja fet en poder de qualsevol notari. Signum mei qui sum Petrus Costa testamantarÿ qui omnia predicta laudo, consedo firmo et jura in posse Mathia Liçana Asinorum Castri vicarÿ

Testes ab ixsius met testatoris vocati et rogati sunt Franciscus Masot et Petrus Boneu omnes ejusdem ville Castri Asinorum

Nota lateral

Memorial Pere Costa

Primo me deu Andreu Carbonell sinc lliures tres sous de les quals mene ha promes donarme blat i tres lliures i mitja.

Mes deu Fransesch Bellera deu sous dic 10 ʠ.

Pre Carbonell deu sous 10 ʠ.

Lo balle.una fanegua de ordi.

Dec jo lo damunt dit dech a mon germa Juan Costa tres lliures 3 ᵾ.

Y tinc rebut lo dit blat de Andreu Carbonell tres faneques lo qual lios dona lo dia de la novena.Pàgina 109

Joana Carbonell testament

Quoniam nully in carne positus y per tant Joana Carbonela reluta del quoandam Carbonell de dit lloch pages estant detinguda en lo llit de malaltia corporal de la qual estic subjecta a morir empero estant pero ab molt bon judici y sana memoria y entera loquela fas mon testament, o, ma ultima voluntat, en lo qual primerament encomano la mia anima al Altisim Deu que de no res ella la ha creada la vulla portar a port de Salvasio Amen.

Item elegesch per al meu cos sepultura en lo fosa de Castelldasens en lo vas de mos antipasats

Item me dexo pera la mia anima enterro novena y cap dany trenta sous i mes se menestera sera a discrecio de mon fill y hereu universal Nicolau Carbonell que com a fill ho fara com jo dell confio.

Item a Mariagna Carbonella filla meva li deixo lo mateix dot que se ha donat a la primera que es casada.

Item me deixo annual de pa y candela conforma es costum de aquest lloch .

Item de tots los demes drets veus actions ho deyxo al damunt dit mon fill .

Item que si a cas dech alguna cosa sie pagat mostrant actes albarans o testimonis dignes de fe y vull que aquest sie mon ultim testament o codisil o per qualsevol altra voluntat ultima que millor de dret puga valer anullant qualsevol altre testament aje fet en poder de qualsevol notari .

Signum meum que sum Joanna Carbonell testatius que omni predicta laudo concedo firmo, et juro en posse reverendi Matia Lliçana Assinorum Castri vicarÿ.

Testes ab ipsius met testuis vocati sunt Bernardus Bosch innuptus Castriasinorum diocesi Illerdens et Franciscus Pelati etiam innuptus vile de Duro diocesi Urgelenses die 26 mesis novembry 1643Pàgina 109

Die 30 de novembre 1643

Bisbat de Coserans

Quoniam nullus per so Joan Anglada (?) habitant o llogat en lo castell de Castelldans estant ab malaltia detengut de que se estic subjecte a la mort ordeno mon testament donant la mia anima a mon Deu senor que la ha creada la vulle portar a verdader port de salut ordeno i vull que lo present testament valega per via de testament o codisil o del millor modo valer pugue estant ab ple judici.

Primo deix per la mia al enterro novena i cap dany un capella sens lo vicary.

Item me dexo a Nostra Senora del lloch de Sant Teny pera adornos de la confraria deu sous una vegada solament.

Item a Nostra Senora del damunt dit lloch deix vuit sous semel tantum.

Item deix a ma muller Francisca Anglada senora i majora potent usufructuaria mantenint mon nom.

Item deix a ma filla Joanna Anglada hereua universal de tots mos bens, si es morira sens fills o filles de matrimoni preocreats succeesca a la Iglesia del lloch de Sant Tell pera aniversaris o misses pera sufragi de la mia anima i dels meus.

Item que si ma muller estava prenyada u portara varo sia lo hereu i si dona se li done sixanta lliures en via de casament 60 ʠ i a la primera les mateixes.

Deix curadors i marmesors de la mia anima i de ma asienda a Joan Anglada i Joan Corcell padri de dita ma filla pera cada u en particular en absencia del altre puguen fer lo que sera convenient pera la mia anima i mos ereus.

Lo que deu present lo majoral catorse reals i si a cas dec alguna que ab escrit o testimonis dignes de fe conste ho paguen mos marmaesors

Del que tinc una capa de pastor placada de negre, tres parells de balons o un parell nous, los altres dos servidiços tots de un color.

Item dues camisotes cordellat, dos capots.

Item tres camises.

Item dos parells de calsons una daga ab corretja

Item unes sabates.

Item una gorra.

Lo quem deu lamo sis mes des del juriol fins al desembre.

Item tinc en lo castell migt quinta de formatges exceptat un valgue nou reals me deu en Pinna del Albages.

Item me deu Garsi de la Juncosa dos reals i dos reals Miquel Estopa.

Item Piñol en altre partit me deu set sous per unes espantenyes i cosides, una carabasa que jo me la ameri.

Item una xarpa.

Fet per mi Masia Lluçana vicari de Castelldasens Testes sunt Bernat Sabater del lloc de Sorpe bisbat de Urgell i Josep Sastre del lloc de Dany abadiat de Ger cridats nomenats per lo damunt dit testador die et anno ut supra dicty

 


Pàgina 110

Die 7 desembris 1643

Quoniam nullus et per so jo Miquel Barcelo orden mon testament y com ningu puga fugir lo peril de la mort estant ab mon bon seny sana memoria y verdadera loquela primo encoman la mia anima al Señor Deu Jesucrist que la a creada la porte a salvasio Amen.

Primo deix per al enterro novena, y cap dany dos capellans sens lo vicari.

Item deu mises a Nostra Señora del Roser una vegada tant solament y al Santissim Nom de Jesus altres deu donant la caritat acostumada ques tres sous.

Item deis annual de pa y candela conforme es costum desta Santa Iglesia senar.

Item deis settanta reals per una casulla.

Item deis a ma muller Margarida Barcelo señora y maiora de tots mos bens casantse o sens casar drets veus actions aont se viulle que sien.

Item suplico a ma muller que sustente a Margarida ( Roca Spana ) viuda pagantse de sos bens.

Signum meun quitem Michael Barcelo laudans, jurans, et firmans omnia singula.

Testes sunt huius testamenti Pere Juan Sans de les Borges albarum y Guillermus Spills del lloch de Torrent diosesi Illerdens per me Mathiam Liçana presbiterus et vicarius Castri Asinorum

 

Memoria del que dec

Primo vinti un real y mitg a un cordener esta al cap de la plasa de Sant Joan.

Item a la Ballesa vella vinti dos reals y migt y te a la vila de Castelldasens vintidues lliures 22 ʠ .

Item a Francesch Bellera sinc sous.

Item sinc sous a Joan Valles.

Item al Balle de la Torra de la Meu una cortera y mitja de arros.

Item a Pau Milianta per mon pare quinse sous.

Item al mitje trenta reals per lo sembrar.

Item set lliures per preu de una somera al balle del Albages.

Item a Miquel Queralt vuit reals.

Item dec a un company del mitje vinti un reals de vi 2 2 ʠ.

Item a Lluis lo traginer de Montanya sinc lliures y set reals 5 14 ʠ.

Item una cortera de blat a quatre lliures y mitja y tres reals de altra part.

Item al mateis quatre lliures.

Los quem deuen

 

Primo Salvador Castellnou vuit reals per quatre sangries.

Item en altre partit dotse reals desta malatia darrera de visites y ventoses.

Item Andreu Marc la conducta quatre cortans blat.

Item en Cabestany tres quarteres i dos reals de una sangria a son fill.

Item Miquel Queralt 3 quarteres.

Item Fransesch Bellera 3 quarteres.

Item Andreu Carbonell 3 quarteres.

Item Francesch Carbonell per dues conductes 7 quarteres.

Item tinc rebut un corta de olli que anave a 8 sous lo corta.

Item lo balle conducta 3 quarteres blat deu altra part per set mit cortillos de vi set sous y deu y mitg

Item tres sous per unes esparteinyes li deixi al moli del Cogul.

Item Joan Costa 3 quarteres.

Item en Torne 3 quarteres y a mon pare sinc reals.

Item Perafeta 3 quarteres.

Item Panes lo vell 3 quarteres blat.

Item Damia Panes 3 quarteres blat.

Item en Molins 6 quarteres blat.

Item deu Jacinto Gingo 3 quarteres.

Item Juan Costa 3 quarteres blat.

Item en Abella 3 quarteres.

Item lo Pare vicari del Cogul una cortera de conducta a mon pare.

Item en Flix del Cogul 3 quarteres blat.

Item Miquel Sans dos cortans blat.

Item Pere Sans 6 quarteres blat.

 

Lo quem deuen los particulars de la vila del Albages


Primo Ramon Sofre 9 quarteres blat.

Item en Batuller per dos dietes una lliura quatre sous 1 4 ʠ.

Item Uget 9 quarteres blat.

Los quem deuen en Juneda

 

Primo Batiste Santandreu sis lliures 6 ʠ estes son per blat venut

Item la viuda Calbusa una lliura dotse sous 1 12 ʠ


Los quem deuen a la Torra de la Meu

Primo lo teixidor sis lliures 6 per dos corteres de blat conste ab un albara te lo balle de la Torra de la Meu.

Item lo balle de Vilanova de la barca 6 quarteres blat.

Item Fransesch Temple me guarde dues culleres de plata enpenyades en setse reals les quals te Esteve Temple son hereu y germà.

Item Fransesch Cardona 3 quarteres de blat.Pàgina 111

Die 18 augusti ano 1646 fuit juratus hoc testamantus in posse mei Petri Roda rectoris Artessie et nunch vicarius Castriasinorum

Quoniam nullus per so jo Andreua Padellasa viuda relicta del quondam Pere Padellas de la vila de Castelldans fas mon testament o, ultima voluntat estant ab mon bon seny sana memoria en lo qual primerament dono la mia anima a Nostre Señor Deu Jesucrist que de no res la ha creada la porte a salvasio Amen. Primerament elegesch sepultura al meu cos faedora en lo fosar de la Iglesia de Castelldans en lo vas de mon marit Pere Padellas.

Item elegesch marmesors de la mia anima y de aquesta meu testament exequtors al reverent vicari que de present es, o per temps sera y Micolau Flix y Juan Flix y Antigua Flix de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda als quals dos o, a, u, en ausensia del altre dono ple poder y libera facultat pera que puguen cumplir aquest meu testament segons davall trobaran escrit y ordenat.

Item vul que al meu enterro y aje tres capellans ab lo vicari i que prenguen quatre aches de la cofraria de Nostra Señora del Roser tot lo temps que sem dira la misa pagant lo que dismenuiran de mos bens.

Item me deixo dotse capellans a la novena i los mateixos al cap dany.

Item me deixo anual de pa y candela tot lo any de mon dol conforme us desta Santa Iglesia.

Item me deixo deu mises al altar privilegiat de Nostra Señora de les Sogues.

Item me deixo una misa a cada altar de dita Iglesia caritat tres sous semel tantum.

Item me deixo les mises de Sant Gregori tantum semel.

Item me deixo lo trentenari de Sant Amador cuant aparaixera a mos marmesors

Item me deixo sie cantat un miserere tots los divendres del any donant una caritat un sou per cada vegada per espay de un any en la capella del Sant Christo.

Item me deixo un aniversari cada any la vigilia de Sant Andreu caritat sinch sous per spay de quatre anys.

Item deixo una tovallola redona de tella guarnida de fusells per lo pa beneit.

Item deixo hereua universal de tots los demes bens meus ont se vulle que sien a Joana Padellasa neta mia filla de Pere Padellas.

Item elegesch en curadors de ma neta a sa mare Antigua Flix y Padellasa a Micolau Flix y a Joan Flix als qual dono tot lo poder y los encoman no venguen la roba de color ni la roba de lli noba ni lo drap nou esta en peces ni la banoba ni lo aram ni coure sino en que u guarden pera quant sera gran ma neta sino que fos necessitat.

I esta es la ultima voluntat la qual vull que valgue per testament o codisil o del millor modo valer pugue.

Signe de mi Andreua Padellasa testadora lo qual tot lo sobredit approbo lloo firmo y juro in manu et posse Petri Roda presbiteri et notarium Asinorum Castri viacary et notarÿ anno et die cum supra citato.

Item deixe 5 mises a Nostra Señora del Carme en lo monestir de les Borges.

Testes huius rei sunt Fransesch Bellera et Macia Massot de Puixvert


 

Pàgina 111

Die 3 mensis augusti 1644, obit 4 die agusti

Quoniam nullus per so jo Paula Blasca relita del quondam Barlanbeu Blasch habitant en Vilanoveta diosesis de Lleyda ordeno mon testament y ultima voluntat estant en mon ser y sana memoria lo qual vull valega del millor modo sia a gloria de Deu Amen.

Primerament deixo la mia anima a Deu Nostre Señor que de no res la ha creada la porte a salvasio.

Deixo per a mon enterro, novena y cap dany sinc lliures 5 ʠ i mes a coneguda de mos marmesors.

Item me deixo annual de pa y candela a costum lloamble desta Iglesia de Castell de Ans tot lo any de mon dol.

Item deu lliures renda que son doscentes de mota de mon dot me han de donar sobre la vila de Ribaroja, les tinc que son cent de mota tornen a casa de mon germa Jaume Silvestre Masot del lloch de Puigvert bisbat de Lleyda y de les altres cent de mota sen fase dir be per la mia anima y dels meus so es aniversaris o mises.

Item cent escuts quem ha deixat mon marit Barlanbeu Blasch sobre una heretat en la erba de Lleyda que sen fase dir be per la mia anima i de mon marit aniversaris o mises.

Item de les robes que tinc en Lleyda deixo a mon germa Jaume Silvestre Masot exceptat los gipons y la saja destamenya y manigons grans que deixo a ma germana Agada Fores.

Deixo les camises de mon marit Barlanbeu Blasch a mon cunyat Josep Fores.

Fas marmesors de la mia anima a mon cunyat Josep Fores a mon oncle en Boldu als quals suplico per amor de Deu vullen mirar per ma anima tots de Puigvert.

Testimonis cridats per dita difunta foren Petrus Bosch de Puigvert y Pere Juan Pons habitant en Puigvert per mi Masia Luçana vicari de Castell de Ans.

Notes:

No se ha definit dit testament y se ha fet entero novena y cap dany

Se ha gastat nou lliures 9 ʠ sens lo pa per enterro novena i cap danyPàgina 112

Die 14 octobris 1644

Quoniam nullus in carne positus possit possit huius mundi pernula effugere ego Lluis Ribert pastor del lloch de Anec ordeno mon testament en lo qual vull seran complit lo que davall se trobara escrit i eixa es la mia ultima voluntat mia.

Primo dono la mia anima al dulcisim Jesus que de no res la ha creada la vulla portar a sa presensia Amen

Deixo per la sepultura novena, y cap dany sinquanta sous 50 ʠ y mes si sera menester a coneguda de mon curador que en tot confio mirara per la mia anima.

Item deixo per la mia anima 4 mises en la Iglesia de Castelldans una vegada tant solament.

Item que sien pagats tots mos deutes que jo deure lo que constara ab actes albarans o testimonis dignes de fe.

Item a mº Barcelo.

Item me deu Guillem Marquet del lloc de Avellanes 8 sous.

Item Maria Riu de Castell nou 6 sous.

Item de la asienda que tinc en la (montany na) fas hereu a mon pare i ma mare, y del que en Castelldans hereua a la mia anima.

Item deixo de tot curador al pare Don Spert monjo de Scala Dei y exequtor de aquest meu ultim testament y aixi o, juro i firmo.

Testes reverndy Petrus Roda rector Artesis et Miquel Barcelo chirurgics per me Mathiam Liçana vicarius ejusdem ecclesie.


Pàgina 112

Die 20 agusti anno 1645

Quoniam nullus in carne positus per so jo Joana Jovera estant detinguda en lo llit de malaltia corporal ordeno mon testament y ultima voluntat en la qual encomano al Creador de totes les coses la mia anima si es voluntat del Señor me volgues citar al seu Sant judici.

Deixo per la mia anima deu escuts al enterro un capella ab lo vicari a la novena y cap dany 4 ab lo vicari y si disset lliures no bastaran o deixo a discretio de mon espos al qual dono ple poder pera cumplir lo predit testament com a lleal spos meu lo que de dret se pot donar a marmessor.

Item deixo anual de pa i candela tot lany de mon obit com es antic costum de la present Iglesia.

Item deixo una misa a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia de Castelldasens.

Item 3 mises a Nostra Señora de Montserrat.

Item 3 mises al Sant Cristo de Lleyda caritat 3 sous.

Item 3 mises al altar previlegiat de Nostra Señora de les Sogues.

Item deixo lo que he portat en cartes de nubties a ma filla Mariagna Jovera y per quant Deu fos servit moris sens fills o filles de matrimoni procreats est torne la mitat tant de roba com de dines a casa de mos pares y esta es ma ultima voluntat en la qual vull valegue per testament o, codisil o del millor modo valedor sie.

Testes sunt Andreas Carbonell et Joannes Bosch cultures Castri Asinos per me Matheum Luçana vicarius.Pàgina 113

Die 20 octobris 1645

Quoniam nyullus per so jo Paula Sans estan en lo llit y com les coses del anima prescesquen a les del cos ordeno mon testament donant primerament al señor que de no res la mia anima la rebie en son sino paternal Amen.

Primo deis al enterro los drets toquen al vicari per la novena y cap dany 3 capellans ab lo vicari y que en pagats los dretes de mon dot volent que fase com es costum antic desta Iglesia.

Item deixo anual de pa candela conforme es us desta Iglesia.

Item deixo dos mises al Nostra Señora del Roser de la present Iglesia 3 sous caritat una al Santisim nom de Jesus.

Lo rebut del dot de mon marit

Primo 4 camises

Item 4 llansols tots de estopa la u nou.

Item dos coixineres.

Item un matalaph.

Item dos gipons de estamenya altre de telilla ab manigues de xamellot una adsarena destamenya burella.

Item unes faldetes blaues unes de mitja llana vermella unes de burell ab vetes verdes y faldetes de burell.

Item tres estovalles unes de punt ample y dos destopa.

Item una camisa de tela.

Item deixo a mon lleal espos de mon dot sinc lliures.

Item deixo a ma cuinada Isabel Sperona dues faldetes de cada dia, un davantal de cotonina y les manigues de cada dia, una camisa de cada dia.

Dels demes bens meus creo ereua a ma filla Mariangela Sansa morint sens edat de testar que torne a la casa de mon pare o a qui de dret pervindrá y esta es ma voluntat la qual firmo y juro en poder del reverent Masia Luçana vicari de Castelldasens presentibus testibus Nicolaus Carbonell Castri Asinorum et Fernardo Corretger Ilerdem civitatis.Pàgina 113

Die 17 mensis novembres 1645

Quoniam nullus in carne positus et per so Miquel Serler fadri tingut en lo llit estant empero en mon seny orden lo present testament encomanant al Señor que de no res la mia anima a creada la porte a salvatio. Amen

Primo vull que al enterro i aie un capella sens ab lo vicari a la novena y cap dany tres ab lo vicari.

Item anuan de pa y candella com es us desta Iglesia y pera dit be obligo un tros de olivers tinc cami de Juneda lo vull sie venut al encant pera pagar dits drets de cos y del demes que sen treura sie pera mises a la mia anima y dels meus y esta es ma voluntat ultima la qual vull valegue del millor modo que he possibble afonte dita pesa a sol ixent ab Fransesch Masot a migdia ab terres de na Vidala cami de Juneda a tremuntana ab Pere Ribe y ab terres den Angles.

Testes sunt Josephus Berenguer Castriasinorum et Jannes Spilly de Vilanova de Segria per me Mathiam Luçana prebiete et vicari Castriasinorum.Pàgina 114

Die 11 mesis may 1646

Quoniam nullus en carne positus et per so jo Pere Veia detingut de malaltia estan empero en mon iudici sana memoria ordeno lo present testament o ultima voluntat a la qual vull valegue per testament o codisil o del millor modo valer i tenir pugue en lo qual primerament encomano la mia anima al dulsisim Jesus que de no res aquella a creada la porte a salvatio amen

Item deixo i lego primerament lo que lo meu cos sie enterrat en lo fosar de Castelldasens y deixo per al enterro un capella sens lo vicari, a novena; cap dany 4 ab lo vicari.

Item deixo annall de pa i candella com es us dest lloc.

Item deixo a ma filla Isabet Veiana sixanta lliures ab dines, i quoranta ab roba de li y de lana en cas de casament.

Item deixo a una altra filla Esperansa Veiana sisxanta lliures ab dines, y quoranta ab roba de li y de lana conforma a la primera en fet de matrimoni.

Item deixo a ma amada muller Isabet Veiana per los bons serveis tinc rebuts deu lliures y senora y maiora mantenint mon nom en ma assienda.

Item deixo a mon fill Jaume Veia hereu universal de tots mos bens aguts, i per haver, drets, veus, actions ett, y dit fill meu que tinga de treballar en casa pera tenir la mitat del usifruit, i quant no vulle treballar en casa tot lo usifruit sie pera ma muller pera sustento seu i de les xiques lo temps mantindra mon nom.

Item deixo que tots mos deutes sien pagats per mon hereu a tots aquells que mostraran actes o albarans o no mostrantlos bastara sien homes dignes de fe.

Signe de mi Pere Veia del loc de Montoliu.

Testes sunt Matheus Cabestany de familia Castri et Joannes Falco textor lini omnes Castriasinorum per me Mathian Liçana Vicarium.
Pàgina 114

Die 7 mensis julÿ 1646

Quoniam nullus mortali carne possit effugere mortem. Per so jo Lucia Ribera viuda reluta del quondam Miquel Ribera estant de malaltia corporal tinguda en lo llit ordeno mon testament o ultima voluntat mia encomanat al Señor la mia anima la vulle portar a salvatio amen

Primo ordeno que seguida ma mort sie lo meu cos enterrat en lo cementiri de Castelldasens en lo vas dels meus sien pagats los drets al señor vicari aI enterro vull tant solament lo vicari, a la novena un capella sens lo vicari al cap dany tant solament lo vicari

Item deixo annal de pa y candella com es costum desta Iglesia tot lo qual vull valegue del millor modo de dret he per via de testament o codisil.

Item deixo a mon germa Josep Argiles tot lo ques trobara lo dia morire ab tal men face enterro novena i cap dany com dalt es dit.

Item deixo marmesors de la mia anima a mon oncle Miquel Queralt i a mon germa Josep Argiles suplicantlos com de qui lo mes confio cumpliran ab fidelitat mon predit testament.

Item vull que a la novena i cap dany sie feta dins vuit dies despres de ma mort. Signe de mi Lucia Ribera supra dicta firmans jurans.

Testes sunt Miquel Queralt agricola, et Petrus Boneu faber ferrarius Castri asinorum omnes


 

Pàgina 114

Die 11 julÿ 1646

Quoniam nullus et per so jo Blasi Oro pages de la vila de Artesa bisbat de Lleyda habitant de present en Castelldasens estant en lo lit de malaltia grave detingut i con no i aije hora serta en morir i aparellar ordeno mon testament e ultima voluntat mia la qual vull que valegue per testament o, codisil o de aquell modo que de dret millor valer pugue.

Item en lo qual primerament dono al Señor que de no res la mia anima a creada la porte a sa presentia Amen

Item deixo que seguida ma ultima respiratio lo meu cos sie enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens i vull sem fase offici de enterro ab un capella; a la novena i cap dany tres capellans ab lo vicari a cada acte.

Item vull sem sien dites una misa a Nostra Señora del Roser y una la Sant Christo de Leida ab al caritat acostumada.

Item elegesch en marmesors de la mia anima a ma muller Speransa senyora i maiora que estigue ab mon fill y que sie alimentada per mon hereu treballant en casa lo que pugue mantenint mon nom .

Item deix a ma filla Juana 3 per al dol.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item Deixo a mon fill Ignasi Oro la sort dels olivers del moli.

Item deixo y instituesch hereu a mon fill Fransesch Oro y si a cas morie sens fills i filles o ans de testar hibstituesch hereu Ygnasi Oro fill meu, y si dit Ignasi morie que no arribas a testar o sens fills o filles de matrimoni procreats, substituesch hereua a ma filla Joana o a sos fills sin tindra y en cas morisen tots hibstituesch hereua la mia anima y vull que ma assienda sie venuda y sem funde renda pera siuffragi del las animas de ma casa en la Iglesia de Artesa e aquest es lo meu ultim testament e voluntat ultima valedera del millor modo possible segons dret.

Testes sunt Franciscus Stadella vicari de Puigvert et Michaël Riber agricola Castriasinorum.


 

Pàgina 115

Petrus Roda vicarius incipit Testamenta

Die 20 agusti ano 1646

Cum nulus in carne possitus possit evadere periculum mortis per so jo Marti Carbonell polvoriste de la present vila de Castell dassens detengut de malaltia corporal en mon llit y en ma cassa estant empero en mon bon seny sana memorya y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament, ab lo qual casso y anullo tots y qualsevols altres ne tinga de fets volent que sien de ningun valor y que aquest prevalegue y valgue de aquella via y manera que de dret valer millor pugue lo qual es en lo modo y forma seguent.

Primo e, abans totes cosses encomano la mia anima al Altissin Deu qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis Amen.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mos pares en lo cel sien.

Item vull sem sie fet offici de enterro ab un capella y nobena ab 3 capellans y lo vicari quatre y lo cap dany aixi mateix paguat tot de mos bens.

Item vull y man que tot lany de mon obit me sie portat anual de pa y candela conforme es costum en la present Iglesia.

Item vull me sien celebrades 10 misses dich deu en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia charitat 3 ʠ y en Nostra Señora de les Sogues sinquanta misses rezases charitat per cada una tres sous semel tantum.

Item deixo a ma muller Catarina señora y majora usufructuarya plenaria potent mantenint mon nom vivint casta y sens marit y no altrament ab que mantingue mon fill y mire per la hassienda y treballe lo que pugue y en cas se vulle tornar, a cassar li deixo deu lliures dic 10 semel tantum y en cas morie mon hereu vull gosse del ussufruyt tots los dies de sa vida dita ma muller mantenint mon nom.

Item elegesch en marmessors de la mia anima y curadors de mon fill y hassienda a ma muller Catarina Carbonella y a mon cosi germa Pere Carbonell y a Juan Bosch, als tres dos o un dono ple poder en absenstia o, falta dels altres pera que pugue cumplir tot lo per mi ordenat.

Item vull se encarregue lo inventari ma muller y que ningu la pugue traure de cassa y hassienda encara que mon fill Matheu moris vull que mos deutes sien pagats y les injuries a mi fetes perdonades per amor de Deu.

Item confesso aver rebut per lo dot me prometeren en capitols matrimonials de dita Catarina danou lliures en dines bona moneda y vull li valegue per apocha la present clausula.

Item confesso aver rebut de dit dot la roba seguent primo unes faldetes verdes ussades altres faldetes blaues nobes una atssarena de estamenya noba parda altra de negra oldana unes manegues de xamellot unes faldetes de frairesch una caixa de noguer.

Item vull y man sien donades a Batalle del Albages olim sogre meu vint y vuit lliures dic 28 les quals justa conscientia li tinch de donar per la restitutio de dot me dona y promete en capitols matrimonials ab sa filla lo demes fins a sinquanta lliures esta gastat en les funeraries y be per dita sa filla y muller mia.

Finalment de tots los restants bens meus aguts y per aver ahont se vulle que sien instituesch a mi hereu fas a mon fill Matheu Carbonell ab pacte empero que si dit no arribara a edat de testar vull que sie hereua la mia anima y que tota ma hasienda sie venuda al publich encant y sien fundats aniversaris perpetuos ab la charitat de sinc sous quada un y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull valegue de aquella via y manera que de dret y justicia millor valer pugue cassando firmando et jurando in posse Petri Roda rectoris Artessie nunch aute vicarius Castriasinorum die 20 agusti ano 1646

Testes fuerunt Esteve Giner de Artessa y Miquel Queralt presentis vile Castri

Notate que los bens de aquest deffunt son pagats los deutes, te altre testament fet a 9 de setembre 1641.Pàgina 116

Jaume Fuster.

Die 30 agusti ano 1646 a instantia de señor de Castelldassens y de Catarina fuster viuda del quondam Jaume Fuster pages habitant en la present vila fou pres inventari dels bens de dit Fuster lo qual mori intestat a 29 de agost del present any 1646 ab assitentia del señor balle qui es Micolau Flix y dels testimonis infrascrists qui son Miquel Queralt y Joan Peyro tos de la present vila.

Primo se ha trobat una cassa situada en lo carrer de mal cunyat ab pany y clau la qual casa fa de censal quiscun anÿ trenta un sou dic 1 11 ʠ.

Item en la entrada se troba en una llosa un cante un cabasset usat y en lo corral una gallina y tres pollets.

Item dalt en la sala se troba dos llansols de estopa dolents y la un no te sino dos terçes y mitja, una scarrabina y una camissa dolenta, una flasada dolenta de la forma xiqua, y una pastereta de anar a forn un plat blanch un topinet y 3 scudelles.

Item una pahelleta y un llumener.

Item una caixa de sa muller te en lo castell se troba lo seguent un vestit de vintiquatre ussat ço es capotillo valons y capa: y un gipo de xamellot

Item una camissa dolenta y una xaqueta oldana.

Item un drap de bri de pasta dolent un torcaboques dolent tot, asso an possat dins una caixeta de dit Fuster la qual se tanque ab son pany y clau.

Item en la Iglesia altra caixa de dit Jaume Fuster quondam se a trobat primo una coixinera de bri un eixugamans 10 scudelles tres plats la un gran sportellat altre de foch mitja y altre xiquet 3 punchons tot dolent.

Item un flasco un got una topina 3 cobertores de terra un tallado una gabineta una granereta de forn tot dolent.

Item en dita Iglesia se a trobat un sac ab algunes dos faneques y mitja de blat altre sac ab 3 faneques de ordi.

Item la roba de quada dia uns valons de estopa una capa de burell dolenta unes calsilles y spardenyes dolentes un capot dolent.

Totes les cosses contengudes en lo sobredit inventarÿ foren denuntiades y amostrades per dita viuda casa Fuster pressa primerament de jurament per dit balle Micolau Flix la qual promet que si altres cosses o bens apareixeran de dit defunt Jaume Fuster aquelles continuaran en lo present inventari o altre de nou faran y aixi mateix la sobredita viuda se encarregue de dit inventary ab voluntat del señor y promet donarne bo y lleal compte y pera major seguretat done per fiança a son germa Miquel Bedilla los quals obligant (?) bona sua Sic firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari Castria asinorum die et anno ut supra testes ut supra


Die 8 setembris 1646 fuit factum encantum bonorus quondam Jacobi Fuster p. nuntium ville del Albi.


Primo se ha venut a Fransesch Massot una scarrabina........................................4 8 ʠ

A Pascual Jover de Artesa una capa.....................................................................8

Pere Barrufet un capot valons de vintiquatre y un gipo de xamellot..................8 10 ʠ

Item a Fransech Valles uns valons de estopa ...........................................................14 ʠ

Item un capot dolent a Bedilla....................................................................................5 ʠ 6 d

Item a Micolau Carbonell una capa dolenta..........................................................1 6 ʠ 6 d

Item aMarti Carbonell una camissa dolenta................................................................8 ʠ

Item a Bedilla unes calsilles dolentes.........................................................................2 ʠ 6 d

Item a Vicari una coixinera.........................................................................................4 ʠ 6 d

Item a Juan Masot unes calsilles verdes......................................................................3 ʠ

Item a Juan Bosch un drap y torquaboques dolent......................................................3 ʠ 8d

Item a Miquel Mirot una caixa...............................................................................1 7 ʠ

Sume....................................................................................................................25 3 ʠ 2 d

Ita esta Petrus Roda VicariusPàgina 117

Testament de Francisca Pallaressa de Castello de Farfanya

Die decima septima mensis septembris año 1646

Cum nullus in carne possitus possit evadere periculum mortis id circo, ego Fransisca Pallaresa vidua loci de Castello de Farfanya Archipestratus Ageren detenta ab infirmitate in abbatia loci Castri asinorum facio et ordino meum ultimum testamentus.

Primo encomano la anima mia a deu nostre Señor Jesucrist per qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis Amen.

Item vull ser enterrada en lo focar de la Iglesia de Castelldasens y vull sem sie fet offici de enterro novena y capdany a discretio de mon Amo lo señor vicari qui es mosen Pere Roda rector de Artessa al qual elegesch en marmessor y dono tot lo poder que a semblants se pot donar pera que face per la mia anima lo que vulle mes me deixo 5 mises a Nostra Señora del Roser de la present Iglesia semel tantum.

Item en lo terme Castello de Farfanya deixo una vinya y canemar contiguo a la vinya a mes filles Catarina y Fransisca que so partesquen y en cas moris la una vull sie tot de laltra.

Item elegesch en curadors de dites mes filles a mes germanes Geronima Grana y Magdalena Scolana viudes de Castello de Farfanya a las quals encomano y dono tot lo poder .

Ite vull y es ma voluntat que la roba que tinch lo señor rector ne fasse lo que vulle a sa voluntat confiant la donara a ma filla Catarina per son matrimoni y li encomano mire per ella y esta es ma ultima y darrera voluntat la qual lloho aproba firmo y juro en poder de dit notari mosen Pere Roda als 17de setembre anno 1646

Testes mestre fr. Fuster sabater de Lleyda y Bernat Boix pages de Garcia.Pàgina 118

Testament de Magdalena Mora alias Carbonella

Die 18 setembris anno 1646

Cum nullus in carne possitus id circo ego Mariagna Carbonella et Mora uxor Joannis Mora in infirmitate detenta facio et ordino meum ultimus testamentum.

Primo encomano la mia anima al Nostre Señor Deu Jesuchrist que de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Item vull ser enterrada en lo fossar de la present Iglesia en lo vas de passats ja finats.

Item vull sem sie fet offici de enterro novena y cap dany y que mos curadors y marmessors que son mon marit Joan Mora y mon germa Micolau Carbonell y criden los sacerdots que vullen y doto la mia anima en 5 lo demes a sa voluntat.

Item deixo una capa de dol a mon marit Juan Mora paguat de mos bens semel tantum.

Item deixo a ma germana Polonia 2 camises y un llansol de bri: a ma germana Juana un llancol de stopa y unes faldetes mitga llana de tot lo restant fas hereu a mon fill, o, filla que porto en lo ventre y si a cas morira o no arribara, a edat de testar vull sie tot de mon germa Micolau y aquesta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull valgue de aquella caçando sic firmando et jurando in posse Petri Roda Vicarius Castriasinorum die et anno ut supra.

Testes fuerunt Miquel Mirot et Raymundus Torner habitatores istuis loci

Nota: Falten les escriptures de 9 anys belli urgentis valde


 

Anno 1654.

Anno millessimo sextencesimo quinquagesimo quarto iterum continuatur testamenta a me Petro Roda Rectore Artesie parroquie deserte propter bellum et nunch vicarya loçi de Puigvert et Castriasinorum diocesi Illerdens itter nota quod de decem annis preteritis innicens aliqua testamenta in llibro baptistorum.Pàgina 118

Testament de Micolau Flix balle de Castelldasens fet a sinch de abril de 1654

Cum nullus in carne possitus possit evadere periculum mortis proptera jo Micholau Flix pages y balle de la vila de Castelldasens diocesi Illerdens detengut de mal de costat y malaltia corporal en mon llit y en ma cassa de la qual temo morir fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Nostre Señor Jesuchrist qui de no res la criada la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipassats y vull que sie fet offici de enterro, novena y cap dany y que i sien gastades deu lliures dich 10 semel tantum. Lo demes a coneixença de mos marmesors y quem sie portat annual de pa y candela conforme es us y pratiga en lo present lloch pagat tot de mos bens.

Item vull y deixo quem facen celebrar sinquanta misses ab la charitat de tres sous ab la breuetat possible alla ahont a mos marmesors los apareixera semel tantum dic 3 ʠ de caritat per cada missa.

Item elegesch en marmesors de la mia anima als tres fills que jo tinch fas hereu qui es Joan Flix y al doctor en medecina fill meu Fransesch Flix habitant y casat en Tarrega y a mon fill menor Jaume Flix fadri apothecari lo qual vuy habite en Sarreal diocesis tarraconensi als dono tot lo poder que a semblants se sol donar a uns en absestia o defecte dels altres pera que puguen cumplir tot lo per mi ordenat.

Item vull que mos marmesors me facen dir aqueixes misses de un jubileu consedit a Nostra Señora de les Sogues que de antes estave consedit al monestir de Vinganya semel tantum son misses.

Item deixo y llego a mon hereu y fill Joan Flix a mes de que ja lo he fet hereu de mos bens conforme conste ab los seus capitols matrimonials en poder de mosen Honofre Sanou notari de al ciutat de Lleyda dels bens maternals tota aquella heretat de terra plantada de olivers y amellers situada en la partida de davall la vila nomenada lo Vedat ÿ aquella heretat de la Pedrera y lo corral junt del portal cami de la Baça Bona y pallissa y hera y tambe una vinya en la partida del Coll del Penal.

Item fas nota que a mon fill lo doctor Fransesch y a ma filla Margarida muller de Jaume Febrer de Juneda sals doni segons ma possibilitat en sos capitols matrimonials y ara per causa dels treballs de la guerra nols puch deixar mes.

Finalment de tots los altres bens meus aguts y per haver que ma muller primera me deixa y feu hereu ho deixo a mon fill Flix lo menor nomenat Jaume lo qual es apotechary a ses libres voluntats y esta es la mia ultima y darrera voluntat mia y darrer testament ab lo qual casso y anullo tots los altres ne tingua de fets en poder de qualsevol notari ho escriptor y vull que aquest sie lo valeder de aquesta via ho manera que millor valer pora segons dret y justicia lo qual aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda Vicari de Castelldasens vuy als sinch de abril de 1654 .

Testes fuerunt vocati rogati et cogniti Juannes Sans loci Castriasinorum et Petrus Anne i Gallus de familia monastery Scale Dei.

Nota: Aquest home mori als 7 de abril 1654 y se li feu offici de enterro nobena y cab dany ab moderada pompa donaren a dina als capellans y vuit sous de charitat per cada acte ut moris est.

Ja han donat compte al ohidor de les peranimes anima eius requestcat in pace amen amen amen.Pàgina 120

 

Die 27 agusti ano 1654

Quoniam nully in carne possitus per ço jo Joan Sans pages de Castelldasens estant detengut de malaltia corporal en mon llit estant empero ab mon bon seny sana memoria y ferma loquella per misericordia del Señor fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomana a Nostre Señor la mia anima a Nostre Señor.

Item vull ser enterrat en lo focar de Castelldans en lo vas de mos antipassats vull sem face enterro novena y cap dany a discretio de mos curadors y marmesors.

Item deixo annual de pa y candela com es costum en la present Iglesia de Castelldans.

Item deixo a Nostra Señora de Montserrat tres misses charitat 6 ʠ per cada una semel tantum.

Item vull sem digue un aniversari al cap dany y que donen als sacerdot estara aqui 10 sous semel tantum.

Item elegesch en curadors meus y de mos fills primo al señor Prior de Scala Dei de est lloch y a mon sogre Toni Simo y a mon cosi de Castellot Geronim Torner als quals dono tot lo poder y vull que mos deutes sien pagats.

Item deixo hereua a ma filla major Isabet Sans y que a sa germana xiqueta dita Llucia Magdalena los curadors la doten conforme veuran suportar ma hasienda .

Item deixo a ma germana Isabet en cas que faltes son marit y se agues de eixir de sa casa que estigue y pugue estar en ma casa mengant y bevent de ma hasienda juntament ab ma muller y fills calsada vestida sana y malalta treballant lo que pugue mirant per mos fills com della confio y en cas nos puguen avenir les dues li haye de donar ma muller tres quarteras de blat quada any.

Item li deixo en cas de discordia dos trocos la un se diu Les Penes y laltre les Feixes darrer la Iglesia y a opte de sa fi que sien tornats a mos fills lo tros de les Feixes y altres quen pugue fer a ses voluntats.

Item deixo señora y majora a ma mullera Maria Sansa de tots mos bens aguts y per haver tots los dies de sa vida natural y usufructuarya plenaria potent tots los dies de sa vida natural mantenint mon non y en cas se volgues tornar a casar vull li sie restituit son dot lo qual jo tinch rebut ques sinquanta lliures en diners moneda barcelonesa y la roba que tinch rebuda y no es tota la quem prometeren y en cas se vulle casar que mos curadors li puguen donar alguna cosa de mos bens puig jo no li fas llegat sino que u deixo a sa dispositio y voluntat y no vull que puguen vendre ninguna heretat sens voluntat y consentiment de mos curadors y esta es ma ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue y aixi firmo juro en poder de mosen Pere Roda vicary dia y any sobre dit.

Testes fuerunt Joan Flix y Joseph Curquo fadri tots de Castelldasens diocesi Illerdens.Pàgina 121

 

Testament de Francisca Ballesa viuda de Janot Balles fet a15 de setembre 1654

Non valet quad fecit alterum

Quoniam nully in carne possitus potest evadere periculum mortis ad cirquo jo Francisca Ballesa viuda del quondam Janot Valles, olim, balle de Castelldans detenguda de malaltia corporal en mon llit y en ma casa estant empero en mon bon seny sana memorya y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encoman a Nostre Señor la mia anima.

Item seguida la mia mort vull ser enterrada en lo, vas de mos antipassats en lo focar de la Iglesia de Castelldans.

Item vull quem sie fet offici de enterro novena y cap dany pagat de mos bens y que mos marmesors hi demanen los sacerdots quels aparreixa.

Item per amor de Deu perdono totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item me deixo dues misses a cada altar de present Iglesia semel tantum pagat de mos bens.

Item me deixo tres misses al altar privilegiat de monestir de Vinganya ab la charitat de 4 sous per missa semel.

Item me dixo anual de pa y candela ut moris est in presentia.

Item elegesch en curadors de mos fills y hasienda a mº Francisco Prats Br de Juneda cosi meu y, a , mº Francesch Valles cirurguia de Castelldans tambe cosi meu als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item deixo, a ma cunyada Isabet Curquona viuda primo unes faldetes negres y una atzarena de estamenya burella y unes faldetes de mitja llana y uns vels.

Item deixo y llego a ma filla Margarida deu lliures dich 10 ʠ y la roba seguent primo unes faldetes de raixa una atzarena negra un gipo de vert y naranjat ab ses manegues unes faldetes morades y una caixa y lo demes a coneixença de mos curadors que li donen en temps de matrimoni tot allo que pora suportar la casa junt ab lo que tindra en la hasienda de son pare.

De tots los altres empero bens meus aguts y per aver ahont se vulle que sien drets veus y actions fas hereu universal a mon fill Isidro a ses llibres voluntats pero en cas que dit mon hereu moris quant que quant ans de edat de testar substituesch per hereua a ma filla Margarida a ses llibres voluntats y aquest es lo meu ultim testament y darrera voluntat lo qual vull que valegue de aquella via, o, manera que millor de dret y justicia valer pugue, cassando et anullando sic firmant et jurant en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldans als quinse dies de setembre anno 1654.

Testes fuerunt Joseph Curquo Cosme Miro de Castelldans y Joan Sanso del AlbiPàgina 122

Die 20 setembris anno 1654

Cum nully in carne possitus per so Ramon Rubio pages natural de Servia habitant en Castelldans diocesi Illerdens fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor.

Item vull ser enterrat en la iglesia de Castelldans en lo vas.

Item vull sem face offici de enterro novena y cap dany y que mos marmesors hi demanen los sacerdots quels donara de gust.

Item me deixo anual de pa y candela tot lo any de mon obit pagat tot lo sobredit de mos bens.

Item elegesch en curadors y marmesors de mos fills y la mia anima primo a mon germa Jaume Joan Rubio y a mon nebot Matheu Rubio de Servia diocesis Tarraconensis als qual dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item vull que tambe sie curador y marmesor mon cunyat Cosme Miro, y vull que no puguem trasportar res sens voluntat dels tres si tots vius seran.

Item me deixo una missa a Nostra Señora de les Sogues ab charitat de 4 sous y una missa a Nostra Señora del Roser esta iglesia de Castelldasens semel tantum.

Item deixo a ma filla Margarida Rubio en cas de matrimoni trenta lliures en diners moneda barcelonesa lo demes a coneixensa de mos curadors.

Item deixo a ma muller Chatherina señora y majora ususfructuarya plenaria potent mantenint mon nom y en cas se vulle casar li deixo de llegat a ses voluntats deu lliures dich 10 .

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver drets veus y actions ahont se vulle que sien fas hereu a mon fill Fransech Rubio pero en cas moris ans de edat de testar substituesch a ell y a mi heruea universal fas a ma filla Margarida ab les mateixes conditions que si mor ans de edat de testar vull que sien hereus mon germa Jaume Joan y mon nebot Rubio que so partesquen y esta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue per de aquella via, ho, manera que millor de dret y justicia valer pugue cassant y anullant firmant et jurant en poder de mosen Pere Roda vicary die et anno ut supra.

Testimonis foren Joseph Curquo de Castelldasens y Miquel Joan Argiles fadri de Puigvert.Pàgina 123

Any 1655

Die 7 marty 1655

Cum nully in carne possitus per so jo Thomas Argelaga de Vilanoveta prop de Lleyda estant en alguna infirmitat de la qual temo morir en la casa y habitacio del pares de Scala Dei del orde de la Cartuixa fas y ordeno mon ultim testament ab lo qual casso y anullo.

Primo encomano a Nostre Señor la mia anima qui de no res

Item vull ser enterrat en la Iglesia o focar de vila ahont jo morire sie Castelldans o Puigvert y vull sem face ofici de enterro novena y cap dany y anyal pagat de mos bens peral qual deixo 8 y si no ni aura prou fasen lo compliment mos marmesors.

Item elegesch en marmesors de la mia anima al pare que regira la obedientia de Castelldasens y a mosen Pere Roda vicari de Puigvert als quals dono tanta.

Item deixo sie pagat al ahidor de causes pies tot lo dret li atoque per lo cuydado te de fer cumplir.

Item deixo a mon nebot Jaume Argelaga una caixa y roba tinch en sa casa exepto un llansol de bri pera mortallarme y una capa de drap la qual vull se vengue yn facen dir misses en sufragi de la mia anima y una vaqueta blanqua tinch vull sie venuda que encara la dech al majoral ho pastor de les egues de Scala Dei.

Item perdono per amor de Deu tots los agravis a mi fets y vull que mos deutes sien pagats.

Finalment vull que tot lo demes tindre o me deuran me sien dites misses en lo convent de Scala dei ab la charitat de 3 ʠ ab plata y si es ardits 4 ʠ y est es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari.

Testimonis foren fra Joseph Amoros y Miquel Argiles fadri de Puigvert.Pàgina 124


Testament de Isabet Anglesa fet a 9 de juny 1655

Cum nully in carne possitus per so jo Isabet Anglesa muller de Juan Angles del portal de la baça de Castelldasens estant en lo llit detenguda de malaltia corporal fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano , a , Deu ala mia anima.

Item vull ser enterrada en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mos antipassats.

Item vull sem face offici i de enterro, novena ab tres sacerdots y cap dany ab 2 lo demes ho deixo a coneixensa de mos marmesors los quals vull que sien mon marit Juan Angles y mon gendre Juan Castellnou de Puigvert als quals dono tot lo poder.

Item vull mos deutes sien pagats y les injuries perdonades per amor de Deu.

Item deixo a ma filla Margarida 5 a mon gendre 3 a ma neta 2 y a mon net 2 semel tantum.

Item, me deixo 9 misses en la present Iglesia a 3 ʠ.

Item deixo y llego a mon fill Ramon 50 y lo demes tinch ho deixo amon marit Juan Angles a ses libres voluntats y aquest es mon ultim testament ultima y darrera voluntat mia la qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens vuy als 9 de juny 1655.

Testes Gabriel Sentis estudiant de Alfes y Guillem Comeres Gallus de familya Scale Dei.Pàgina 124


Testament de Andreu Carbonell fet a 12 de abril 1657

Cum nully in carne possitus per so jo Andreu Carbonell pages de Castelldasens estan malalt en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre Señor Jesuchrist la vulle acullir a la sua Santa Gloria.

Item vull ser enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipassats.

Item prench de mos bens pera enterro novena y cap dany 10 1 y si no ni aura prou fassen lo compliment mos marmessors dels altres bens meus.

Item perdono per amor de deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item deixo en marmessors al señor vicari mosen Pere Roda y curadors a mon nebot Joseph Curquo y a Joan Flix balle als quals dono tot lo poder se sol donar a semblants pera que puguen cumplir.

Item deixo a la confraria del Santisism Nom de Jesus 1 y al Sant Sacrament 1 y a la segrestia deixo 1 quem compren siris a Nostra Señora de agost pera donar a la gent mentres eleven Deu mentres duraran.

Item me deixo lo present any que jo morire 4 aniversaris ab la charitat de 10 ʠ quada un celebradors lo primer en lo endema de Sant Juan lo 2 en lo endema de Sant Roch lo 3 a Sant Thomas lo 4 a la quaresma semel tantum.

Item vull sen digue un aniversari al altar de Nostra Señora del Roser seguida la mia mort charitat 12 ʠ.

Item deixo a ma muller Massiana señora y majora usufructuarya plenarya potent tots los dies de sa vida natural i sis vol cassar vull li donen de mos bens deu lliures y si nos podie avenir ab mos fills li deixo un apossiento en ma casa lo mes prop de la porta y que li donen sinch quarteres de blat y sinch de ordi semel.

Item deixo a ma filla Margarida en cartes de nupties 50 entre dines y roba y sils apar als curadors casarla en casa per algun temps fins lo hereu sie pera governar vull o, puguen fer.

Finalment fas hereu universal a mon fill Andreu de tots mos bens aguts y per haver a ses voluntats y en cas moris sens fills ni filles mon fill Andreu vull sie hereua ma filla Magdalena y si ella tambe morira sens fills o filles un o, molts en tal cas fas hereua la mia anima ques vengue tot y fasen dir be exeptat lo tros dels Comellas que en tal cas vull sie de mon nebot Joseph Curquo ab obligatio que aje de pagar cada any deu sous per un aniversari al vicari y si no o voldra acceptar vull que o venguen tambe mos marmesors y aquest es lo meu ultim testament lo qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari.

Testes vocati rogati et cogniti fuerunt Raymundus Ribera et Jeronimus Gari pastores omnium


Lo sobredit testador ha fet memorya que deu al sostre Badia de Lleyda dues quarteres y 9 cortans de blat.

A fr Joseph Amoros una quartera de blat.

Item Ana Paua 3 per un guaret li ha comprat.

Item a la vila 3 10 ʠ y al aduler Gari 2 12 ʠ

Item al pastor Ramon 2 ʠ 6 d

Item a Toni Tost de Lleyda 1 10 ʠ

Item a la señora Gilaberta una quartera de blat.

A la novena del dit Carbonell assitiren 2 capellans forasteres y los donaren a cada un charitat 8 ʠ y a mi doble al cap dany asistiren un sacerdot foraster charitat 8 ʠ a a mi Pere Roda vicary doble lo anyal portaren cada dia 2 pans y 2 candeles anima eius requiestcat in pacePàgina 125

Testament de Magdalena Ribera

Cum nully in carne positus per co jo Magdalena Ribera muller de Miquel Riber filla empero de Jaume Pau y Paula Paua tot de Castelldasens estan detenguda de malaltia corporal en mon llit fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Deu nostre Señor qui la criada la vulle acullir a la sua Santa gloria de paradis amen

Item vull ser enterrada en lo fossar de la present Iglesia en lo vas de mon marit.

Item vull me sie fet offici de enterro ab un sacerdot foraster y lo vicary y la nobena ab 4 y lo cap dany ab 2 sacerdots y quels sie donada la charitat acostumada so es vuyt ʠ a cada un per cada acte.

Item vull me fasen dir 3 misses en lo altar privilegiat del convent de Vinganya semel tantum.

Item vull men sie fet anyal de pa y candela segons es costum en la present iglesia.

Item deixo lo mantell a ma mare Paula Paua .

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes y tot lo damunt sie pagat de mos bens.

Item elegesch en curadors de mon fill y marmesors de la mia anima a mon marit Miquel Riber y a mon germa Jaume Pau als quals dono tot lo poder.

Finalment de tots los bens restants fas hereu a mon fill Miquel Riber ab conditio empero que si moria sens fills, o filles un, o molts en tal cas vull que sien donades sinch lliures a mon marit per los bons serveys que dell tinch rebuts y lo demes de mon dot sie tornat a casa de mos pares, o son hereu y aquest es lo meu ultim testament y darrera voluntat la qual lloho firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicary de Castelldasens en vuy dia sobredit.

Testes Pere Riber y Isidro Valles


Pàgina 126 Pàgina

Die 17 may anno 1659

Testament de Pere Riber

Cum nully in carne possitus per co jo Pere Riber pages de Castelldasens Illerdens diosesi estant detengut de malaltia corporal,o , mal de costat en mon llit y en ma casa fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano la mia anima a Deu Nostre señor la vulle acullir a la sua Santa gloria de paradis amen.

Item seguit mon obit vull ser enterrat en lo focar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mos antipasats.

Item vull me fasen ofici de enterro novena y cap dany segons mon estat y possibilitas a discretio de mos curadors y marmessors.

Item me deixo un trentenari de Sant Gregori en lo altar del Sant Crucifici de Scala Dei ordinis Catusien charitat 4 ʠ per missa y aixi mateix en Nostra Señora de Montserrat me deixo 3 misses charitat 4 ʠ semel tantum.

Item perdono per amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull que mos deutes sien pagats.

Item vull me sie fet ofici anyal de pa y candela conforme se acostume en la present Iglesia.

Item deixo señora majora a ma muller Marya tots los dies de sa vida natural com si fos jo mateix.

Item per quant ma muller Maria esta en sospita de prenyada deixo si pareix fill dotse lliures y si parira filla li deixo vint lliures semel tantum y aço en acte de matrimoni.

Finalment fas hereu de tots mos bens aguts y per haver a ses llibres voluntats a mon fill Josep Riber ab pacte y conditio que si morira de edat de testar substituesch a ell hereu al fill, o, filla que parira ma muller y si lo predit tambe morira antes de arribar a edat de testar en tal cas vull poseesque y estigue en ma casa ma muller Marya tant si es viuda com casada de qualsevol manera y seguida la sua mort vull que venguen la casa al encant al mes donant y que funden aniversaris de dita renda, o, censal de la casa per mi y, per mos antipassatsy, esdevenidors i demes animes que jo tinc obligatio de pregar ab la charitat de vuyt sous dic 8 ʠ y esta es ma ultima y darrera voluntat y mon ultim testament lo qual vull que valegue de aquella via o, manera que millor de dret valer pugue fiat large lo qual lloho approbo firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Castelldasens y Puigvert vuy a 17 de maig 1659 .

Testimonis vocati et rogati et cogniti fuerunt Joan Sans y Joseph Curquo y Juan Flix y Jaume Pau tots pagesos de Castelldasens Illerdens diosesi.Pàgina 127

Anno 1660

Testament de Thomas Argelaga fet a 29 de febre 1660

Cum nully per so Thomas Argelaga de Vilanoveta de Horta de Lleyda detengut de malaltia corporal en lo lloch de Castelldasens Illerdesn diosesi en la casa dels pares de Scala Dei Cartuixos de la qual malaltia temo morir fas y ordeno mon ultim y darrer testament.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis.

Item vull ser enterrat en lo focar de la parroquia ahont jo morire y en sa Iglesia vull me sie fet offici de enterro novena y cap dany ab 3 sacerdots cada acte y quels donen la charitat acostumada.

Item me deixo anyal de pa y candela ut moris est Item perdono per amor de Deu totes les injuries y vull que mos deutes sien pagats.

Item elegesch en marmesors al señor vicari y Andreu Peyro de Castelldasens als quals dono tot lo poder.

Item deixo y llego a ma neboda Margarida Paulara de mos bens deu lliures semel tantum pera vestirse.

Item deixo a mon nebot Jaume Argelaga de Puigvert sinch lliures y tota la roba que tinc semel.

Item vull sien dites vint misses en Scala Dei ab la charitat de quatre sous per lanima de Joseph Godia de Lleyda y deu misses per lanima de Gaspar Ratera charitat quatre.

De tot lo demes tindre bens aguts y per haver vull men sien dites misses en Scala Dei per los pares de dit convent y aquest es lo meu ultim testament lo qual fiat large firmant et jurant .

Testimonis foren Joseph Farrer fadri de Torrabesses y Juan Estrada omnes de familia Scale Dei.

Ita est Petrus Roda vicarius


Lo retroscrit Thomas Argelaga mori a 7 de mars 1660 de edat de alguns 70 anys a 10 hores de la nit fou enterrat a 8 de mars ab un capella foraster se li deu offici de enterro rebe tots los Sants Sacraments de Santa Mare Iglesia

Lo dit testador tenie dotse quarteres de blat y tres cortans en un sitja en companyia de mi Pere Roda vicari y altres.

La una quartera se pasta pera ferli la novena y cap dany les onse quarteres menos tres quartans se son venudes a raho de 3 per quartera tot junt val trenta sis lliures onse sous dic 36 11 ʠ


Memorial del gastat


Primo daset pams de bri pera mortalla a raho de 20 sous la cana val............................2 2 ʠ 6

Item al capella del dia del enterro.................................................................................... 8 ʠ

Item per sinch lliures de cera a raho de 10 ʠ val..........................................................2 10 ʠ

Item als capellans forasters assistiren a la novena que foren tres dich 3 charitat de novena y cap dany vuyt reals a cada un sume tot.................................................................................................2 8 ʠ

Item lo offertory del enterro entre homens y dones ..................................................... 4 ʠ

Item offertory de la novena y cap dany per los homens y minyons................................. 4 ʠ

Item lo testament deu..................................................................................................... 10 ʠ

Item los drets parrochials de trentures ………………………………………………. 1 13 ʠ

Item la charitat del enterro novena capdany doble del vicary vuyt reals cada acte......... 2 8 ʠ

Item lo gasto del dinar dels capellans..............................................................................1

Item lo gasto dels parents al dinar de la novena...............................................................1

Item lo anual de pa y candela consertat en quatre .........................................................4

Suma esta pagina lo gastat ................................. 18 5 ʠ 6 d


Item lo llegat feu a sa neboda Margarida Paulara filla de un germa seu deu lliures dich...10 ʠ

Item lo llegat de Jaume Argelaga son nebot sinquanta reals dich.........................................5 ʠ

Item al ohidor de causes pies per haver gastat vint y 4 lliures li a toquat ............................2 ʠ

Tota la roba tenie lan donada a Jaume Argelaga son nebot conforme u, havie ordenat lo testador .

Item la mimba de les aches cremaren lo dia del enterro que son de la Confraria del Roser, o deffunts 7 onses valen set sous dich ............................................................................................................... 7 ʠ

Al predicador de predicar y una missa charitat dotse reals dich .........................................1 4 ʠ

Suma 18 18 ʠ


Es veritat com jo Margarida Paulara confeso haver rebut de mans de mosen Pere Roda vicari de Puigvert la suma hi cantitat de deu lliures dich 10 per lo llegat me a deixat mon honcle Thomas Hargilaga ens son ultim testament y per lo ver dono ficultat ha Pere Bosch de Puigvert pera fer lo present halbara en nostra señora de Grainana als 5 de habril de lany 1660.

Pere Bosch.


Es veritat com jo Jaume Argelaga de Puigvert tinch rebut de mans de mosen Pere Roda vicari de Puigvert sinquanta reals dig 5 per un llegat me a dixat mon oncle Tomas Argilaga ason testament y per lo ver fas lo present albara de ma de Juan Castellnou de Puigvert vuy a 25 de abril 1660.

Jo Juan Castellnou de Puigvert firmo lo sobredit
Pàgina 129 Pàgina

Testament de Juan Strada stranger fet als 6 de octubre anno 1662

Cum nully in carne positus per so jo Juan Strada de natio frances estant ab entera salut considerant com les coses de aquesta vida son caduques y transitories y se ha de procurar les eternes per tant ara que stich sa y bo en mon bon enteniment fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima la vulle acullir a la sua Santa Gloria de paradis amen.
Item de seguida la mia mort vull ser enterrat en lo fossar de la Iglesia de Castelldasens y vull me sie fet offici de enterro nobena y cap dany ab los sacerdots que a mos marmasors los apparra y vull los donen per cada acte 8
ʠ charitat y a dinar pagat tot de mos bens y mes vull me si fet y portat anual de pa y candela ut moris est en dita Iglesia de Cast dasens.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item llego y deixo a la Confraria del Santissim Sacrament una lliura semel tantum

Item a Nostra Señora del Roser una lliura semel tantum.

De tots los restants bens meus que tindre quant morire fas hereua la mia anima y vull sen fasse dos parts la una vull sie donada al vicari de Castelldasens pera que men fasse be y digue misses en la present Iglesia y laltra part vull sie donada als pares de la Cartoixa de Scala Dei y men diguen misses ab la charitat de 4 ʠ.

Finalment elegesch en marmessors de la mia anima y executors de aquest meu testament en primer lloch al señor vicari es, y, sera de la Iglesia de Castelldasens y al señor balle Juan Flix y a Juan Sans als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar pera que cumplen tot lo per mi ordenat yls prego y esta es ma ultima voluntat la qual lloho aprobo firmo y juro en poder de mi Pere Roda vicari als 6 de octubres 1662.

Testimonis foren Ventura Fuster frare de Scala Dei y Jaume Pau fadri de Castelldasens


Eodem die et anno lo sobredit Juan Strada a fet memoria del que li deuen


Primo li deu Ramon Angles del Cast dasens tretze quarteres de blat y dues dobles en or.

Item li deu na Vallesa viuda set lliures y son de resta de 12 li havie deixat dich y tres faneques de blat...7

Item li deu Andreu Peyro dotze lliures dixades pera comprar un bou.......12

Item li deu Miquel Riber vint y sinch reals dich.........................................2 10 ʠ

Item li deu Pere Riber una dobla en or ......................... -------------

Item li deu Joseph Curquo tres dobles en or................................................ 3

Item li deu na Masota del perxe ............................................................... 5

Item li deu Sebastia Masot de Artesa onse quarteres de blat......................dich 11 quarteres

Item deu Juan Ribes de Aspa blat........................................................................6 quarteres

Item li deuen los pares lo que ells diran

Coram testibus ut supra in testamento

Lo sobredit testador confese haver rebut de Ramon Angles a bon compte sis quarteres blat feta esta relatio a 8 de novembre 1662.

Ita est Petrus Roda Vicarius

 


Pàgina 131

Testament de Maria Sansa muller de Juan Sans fet als 18 de febrer 1663

Cum nully in carne positus per so Maria Sans muller de Juan Sans pages de Castelldasens estant detenguda de malaltia corporal en mon llit de la qual temo morir estant en mon bon seny y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament.

Primo encomano a Deu Nostres Señor la mia anima

Item vull ser enterrada en lo focar de la Iglesia de Castelldasens en lo vas de mon marit.

Item vull me sie fet offici de enterro ab dos capellans y nobena y cap dany ab tres capellans y quels sie donada la charitat acostumada que son vuyt ʠ a cada capella per cada offici.

Item me deixo una missa a Nostra Señora del Roser altra a Nostra Señora de Montserrat y altra a Nostra Señora de les Sogues charitat 4 ʠ.

Item elegesch en curadors y marmesors primo a mon marit Juan Sans y a mon germa Andreu Simo de les Beçes als quals dono to lo poder que a semblants se sol donar per a que puguen cumplir tot lo per mi ordenat en lo present testament.

Item vull que mos deutes sien pagats y mes injuries perdonades per amor de Deu.

Item me diexo anyal de pa y candela aixi com es costum en la present Iglesia.

Item deixo de mos bens a mon marit Juan Sans per los bons serveys que dell tinch rebuts y spero rebre deu lliures semel y vull sie señor y major y usufructuarÿ de mos bens aguts y per haver y li encomano mire per mos fills aixi com dell confio

Item a ma filla Isabet li deixo y llego unes faldetes y dos tovalloles y una coixinera y deu lliures en dines en cas de matrimoni y no altrament.

Item a mon fill Baptista li deixo sinch lliures en cas de matrimoni y a mon fill Miquel Juan altres sinch lliures en cas de matrimoni y no altrament.

De tots los altres bens meus aguts y per haver fas hereu a mon fill major Joseph Sans y si morira antes de edat de testar vull vingue del major al menor y ultimament a ma filla y esta es la mia ultima voluntat y darrer testament lo qual vull que valegue de aquella via y manera cassant y anullant y aixi, o, firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicary de Castelldasens a davuyt de febre anÿ de 1663.

Testimonis coneguts y cridats y nomenats per boqua de dita testadora foren Ramon Marti fadri de Serbia y Jaume Mascolet fadri de les Borges Blanques.

 


Pàgina 131

Testament de Geronima Llopis muller de Isidro Valles de Cast dasens fet lo primer dia de mars 1663

Cum nully in carne possitus per co jo Geronoma Llopis muller de Isidro Valles de Cast. dasens estant malalta y partera estan empero en mom seny sana memoria y ferma loquella fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo e abans totes coses encomano la mia anima a Deu Nostre Señor la vulle acullir a la sua Santa Gloria.

Item vull ser enterrada en lo foçar de la present Iglesia en lo vas de mon marit.

Item vull offici de enterro ab un capella foraste y a la nobena y cap dany ni vull dos de forasters y lo vicary pagat tot de mon dot.

Item vull anyal de pa y candela ut moris est.

Item perdono per Amor de Deu totes les injuries a mi fetes y vull mos deutes sien pagats.

Item vull sien curadors y marmessors de la mia anima y fills primo a mon marit Isidro y mon germa Pere Llopis de Artesa als quals dono tot lo poder se sol donar.

Item deixo y llego de mon dot a mon marit quinse lliures y ma sogra sinch lliures per los bons serveys dells tinch rebut y spero rebre.

De tots los altres empero bens meus aguts y per haver drets veus y actions fas herua ma filla Margarida Franca Vallesa y si a cas no muiro de esta malaltia y quant morire ne tenia daltres vull so partesquen per iguals parts y esta es ma ultima voluntat la qual que valegue y aixi, o , firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de Cast dasens al primer de mars 1663.

Testimonis fores Geroni Gari fadri de la Seu de Urgell y Ramon Marti de Serbia habitants en la present vila vocati rogati et cogniti a dicta testatrice

 


Pàgina 133 a 136

 

Die 25 marty anno 1663

Testament de Pere Carbonell

Cum nullus in carne positus per so jo Pere Carbonell pages de Cast. dasens illerdens diocesi estant detengut de malaltia corporal en mon llit y en ma cassa fas y ordeno mon ultim testament en lo modo y forma seguent.

Primo encomano a Deu Nostre Señor la mia anima.

Item vull ser enterrat en lo foçar de la present Iglesia de Cast. dasens en lo vas de mos pares.

Item vul me sie fet offici de enterro ab 2 sacerdots ab lo vicari y nobena y cap dany ab 4 sacerdots ab lo de la vila y vull ques donen la charitat acostumada ques vuyt ʠ a cada un per cada acte y al vicari el doble.

Item vull me sie portat anyal de pa y candela ut moris est.

Item me deixo una misa resada al altar de Nostra Señora del Roser y altra al Sant Christo de Lleyda y tres mises a nostra Señora del Roser del convent de Lleyda charitat 4 sous semel tantum

Item me deixo un aniversari perpetuo cantat en lo altar de Nostra Señora del Roser de la present Iglesia charitat vuyt sous dich 8 ʠ sobre tots mos bens.

Item elegesch en curadors y marmesors primo a Joseph Curquo mon cosi y a mon honcle Salvador Carbonell als quals dono tot lo poder que a semblants se sol donar.

Item deixo a ma german Magdalena 5 ʠ y a ma germana Chatarina de Sunyer altres 5 ʠ a ses voluntats semel tantun.

Item deixo a ma muller Maria señora y majora usufructuaria plenaria potent vivint casta y mantenint mon nom tots los dies de sa vida natural y sis voldra tornar a casar li deixo deu lliures a ses llibres voluntats.

Item de tots los altres restants bens meus aguts y per haver ahont se vulle que sien fas hereu al fill, o, filla que ma muller parira perque diu esta en sospita de prenyada y aço a ses libres voluntats si arribe a edat perfeta de testar per en cas que dit posthumo, muyre antes de dita edat fas hereua la mia anima.

Y vull que ma hasienda sie venuda al publich encant y que de la mitat ne sien fundats aniversaris perpetuos cantats en la present Iglesia charitat vuyt ʠ per cada aniversari y de laltra mitat ne fasen dir misses ressades alla ahont mos marmesors los aparra y aquest es lo meu ultim testament lo qual vull valegue de aquella via, o manera que de justicia y dret millor valer pugue.

Signe de mi Pere Carbonell qui tot lo sobredit firmo y juro en poder de mosen Pere Roda vicari de la present Iglesia y vila.

Testimonis cridats coneguts y nomenats per boca de dit testador foren Pere Riber y Juan Mora y Juan Flix balle de Castelldasens y Andreu Peyro

 

Die 27 marty 1663

Inventary dels bens de Pere Carbonell

Pera evitar fraus y enganys y tota manera de sospites que en la administratio de Hasiendes agenes y sol haver nosaltres Josep Curquo y Salvador Carbonell pagesos curadors y marmesos de la anima y bens del quondam Pere Carbonell de Castelldasens conforme conste en son ultim testament firmat y jurat en poder de mosen Pere Roda per dit testador dos dies atras ad quad refertur prenem inventary dels mobles e imobles de dit deffunt ab asistensia del sr balle Juan Flix y de March Salto y Cosme Miro y del sr vicary en lo modo y forma seguent.

Primo havem trobat una casa situada en lo carrer major afronte de un costat ab la carniseria y de altre costat ab Miquel Riber fa de censal a la Iglesia sinch ʠ y a la ama que li vene la casa que es Speransa Sanxa trenta ʠ.

Item en lo aposiento de la entrada un llit de pots ab marfega dos llansols de stopa usats y una flacada gran blanqua y noba.

Item un llancol de bri usat y altre llançol de bri de dos terçes.

Item sinch camises de home usades y sis camises de dona usades.

Item un vestit de home de vintidose y nou co es ropilla y balons.

Item un gipo de stamenya parda de dona nou.

Item unes faldetes vermelles molt usades altres faldetes verdes altres faldetes de stamenya parda usades.

Item 2 estovalles de bri llistades y unes de xiquetes dolentones.

Item una caixa de nogue bona ab pany y clau.

Item 2 capes molt dolentes la una de drap.

Item un sombrero usat y unes (orgines) de stopa.

Item una angarina y valo de drap usat molt.

Item una xispa de 5 pams bona y una paella gran molt dolenta ay una pahelleta xiqua bona.

Item una rella y una esteba y un alabre dolent.

Item una pastera gran de amaçar y una pastereta de portar la la pasta al forn.

Item un cedas de linyes un calde de algun cante y mig.

Item un bot dolent un cabas y un cabacet dolent.

Item un llumener 6 plats 6 scudelles 2 topins una olla tot servit.

Item un jou de mules de llaura ja servit dos forques de 2 pollagons y una forqua de 3.

Item un cante de oli una sarria oldana.

Item un sac de stopa nou y dues saques dolentes.

Item algunes tres faneques de farina y dues destraletes y una aixada streta.

Item algunes 10 quarteres de ordi

Item blat algunes 5 quarteres

Item canem filat set dotzenes entre bri y stopa

Item canem pera filar alguna roba y mitja en lo corral..............................................................19

Item an trobat un matxo coixo dolent y vell

Item un bou vell y tres baques y un vedell y 3 gallines

 

Heretats

Primo un tros de terra campa a la Debesa, o, Raquo de Gambau 3 jornals altre tros de olivers a Debesa 2 jornals.

Item cami de Juneda tres farraginalets sembrats entre tot un jornal.

Item un tros de terra que ere vinya mitg jornal.

Item a mas de Vallbona un tros 2 jornals.

Sembrat en terra de altri al Torrent alguna quartera de blat als tros del Pou Sibados sinc faneques a la Portella te dues quarteres de blat sembrat.


Die 15 aprillis 1663 los sobredits curadors de Pere Carbonell feren concordia ab la viuda de dit quondam ab voluntat de son honcle Miquel Sabinya de Sunyer habitant ara en la Portella de Horta de Lleyda.

Primo li prometen donar los curadors a dita viuda Maria Carbonella 6 quarteres de blat per al any del dol.

Item li donen un cante de oli y trenta reals en dines pa companatge.

Item li prometen comprar un manto nou y un gipo de baieta y faldetes sabates calçes y betilla de viuda de tela sombrero debantal.

Item li donen la roba de quada dia pera son us la qual nos judique puig no la judicaren quant la y donaren en capitols matrimonials.

Item li done pera son us la roba seguent de la qual aura de donar compte en son lloch y temps

Primo una marfega una flaçada noba blanqua dos llansols usats pera dormir quatre camisses usades y 3 estovalles.

Item una caixa de nogues ab pany y clau una pastera gran de amasar y una pastera y un cedas mes les scudelles plats y olles cantes y 2 saques.

Nota: La viuda a restituit esta roba y alajes vi de tot 137

Item pren a son compte la dita viuda la roba mateixa que son honcle li dona en capitols matrimoniasl judicada lo que val ara

Primo unes faldetes nobes de stamenya burella valen........3 ʠ

Un gipo del mateix val .....................................................3 ʠ

Unes faldetes verdes.....................................................1 10 ʠ

Unes faldetes vermelles usades....................................1 12 ʠ

Altres faldetes de drap usades de casa...............................1 ʠ

Un llancol de bri y altre de stopa......................................3 ʠ

19 lliures de canem brat val .............................................1 ʠ

14 lliures de bri filat a raho 3 sous 2 dines val..............2 4 ʠ 4

20 lliures de stopa filada a raho 2 sous val.......................2 ʠ

18 6 ʠ 4 d


Tota la retroscrita roba judicada la pren la dita viuda Maria Carbonella en restitutio y satisfactio de dot la qual cas se perdie se perdra per ella ex pacto la qual roba y fil sume .........................................18 6 ʠ 4d

Item los dits curadors venen un bou vell tal, o, qual a Miquel Sabinya honcle de dita viuda ab pacte que si no esta prenyada la dita viuda: Haje de pagar lo preu del dit bou que son catorse lliures dich 14 a sa neboda la viuda y servira en paga y restitutio de dot y ella es contenta y u accepte pero en cas sie prenyada volen los curadors y esta pactat que lo dit Sabinya pagara a Nostra Señora de agost a dits curadors la mitat que es 7 y a la mateixa diada lo any vinent que sera 1664 altres set lliures

De totes les sobredites coses encomanades promet donar lleal compte la sobredita viuda en son lloch y temps sots obligatio de tots sos bens y lo dit Miquel Sabinya aixi mateix per lo bou a comprat obligue via bona sua fiat large firmando et jurando in posse mei Petri Roda vicarius Castriasinorum die ut supra et anno .

Testimonis de tot lo sobredit Ramon Queralt y March Salto de Castelldasens.


Dicta die et anno los dits curadors se encarreguen tot lo que reste del inventari y prometen donarne bo y lleal compte en son lloch y temps fiat large ut desset firmando et jurando in posse mei Petri Roda.

Testes fuerunt Ramon Queralt y Pere Gallart de Vilavert tragine de Cartoixa


Memorial del que an venut los dits curadors de hasienda de dit quondam Pere Carbonell es lo seguent


Item un bou a Miquel Sabinya (ja esta notat atras).............14 ʠ

Item un ruc a Lleyda ...........................................................8 ʠ

Item una vaqua a Torregrossa ...........................................14 ʠ

Item una rispa a les Borges.............................................3 18 ʠ

Item un vestit a les Borges..............................................3 16 ʠ

Item ordi 12 quarters a raho de 11 sous val....................6 12 ʠ

Item camisses a les Borges..............................................2 4 ʠ

Item nota que en lo foli 66 trobareu lo memorial del gastat.

Em rebut de una angarina............................................1 16 ʠ

Item una destral nou sous.................................................. 9 ʠ

Item del ferrer de Sunye.................................................1 4 ʠ

Item dues vaques y un bedell a Ramon Queralt de Castelldasens .......28 ʠ

Nota: Conste ab acte firmat foli 70 ja pagat Queralt les baques

Item an venut dits curadors un matxo coix a Ramon Tarrago ................7


Als vint y vuit de abril 1664 la viuda de Pere Carbonell dita Maria torna als curadors y marmessors sobre nomenats tota la roba y alajes tenie encomanades exceptat que a desfet un llançol y una camisa pera fer faldas quant pari y per lo ver los sobredits Joseph Curquo y Salvador Carbonell lin fan la present apocha fiman et juran fiat large. Testes Cosme Miro y Bruno Mora tots de Castelldasens. Ita est Petrus Roda vicarius.

Item se fa nota que dits curadors donaren una capa molt dolenta a la dita viuda Maria Carbonell pera ferse unes faldetones pa davall.

Item li donaren altra capa molt dolenta en compte de un barret y sabates li havien de comprar para son dol.

Item a desfet unes estovalles dolentes pa forrar un gipo de dol.
Pàgina 137

Capitols matrimonials de Juan Falquo ab Mariagna Marqua als 11 de maig del any 1643

De y sobre lo matrimoni Deu volent fahedor mediant la grasia del Esperit Sant pactat y concordat que sie fet per ý entre lo honorable Juan Falco fadri teixidor fill llegitm y natural dels honorables Cosme Falco fuster ý de Juana Falco muller sua de la vila de les Borges bisbat de Lleyda de part una ý entre la honesta Marianna March donsella filla llegitima y natural de Vicent March pages ý de Catharina March muller sua de la present vila de Castelldasens de part altra y per medi de algunes notables persones son estats pactats y concordats los capitols del tenor seguent.

Lo sobredit Cosme Falco pare de dit Joan Falco per contemplasio del present matrimoni done a dit son fill en dot ý en nom de dot ý com a ben mereixent ý per lo amor paternal dos telles ab deu pintes una flasada de la forma major servidisa, dos llansols de estopa, tres torcaboques quatre camises unes estovalles noves de pinte ample que tiren dos canes de obra nova, una caixa nova de pi. Item una capa gascona usada. Item un vestit de vintidoese capot ý balons en lloch de nou, un gipo de bri usat. Item prometen los dits pare ý mare de dit Juan Falco al dit Juan Falco deu lliures dic 10 ʠ apres enpero de sos obits ý no altrament so es seguida la mort de dit pare y mare ý no altrament ý jure lo dit pare que la present donatio haura per ferma ý agradable ý aquella no revocara per raho de ingratitud inopia o, ofensa o altra qualsevol causa renunciant per en aso a la lley que promet que la donatio entre vius se puga revocar per dites ingratituts y dit Juan Falco accepte totes les sobredites coses donades ab les conditions sobredites ab besament de mans y repartiment de moltes gracies quels ne fa.

Item han pactat y concordat les sobredites parts que les deu lliures dic 10 ʠ que prometen dit pare y mare del dit Joan Falco apres de sos obits con esta notat en lo capitol sobredit ab pacte y conditio que renunicio dit Juan Falco a tots los drets li porien tocar tan paternals com maternals y vincles .

Item han pactat les sobredites parts que ha dit Juan Falco espos esdevenidor de la dita Marianna que li agen de fer y de donar de soldada los dos primers anys tres lliures dic 3 ʠ y que totes les sobredites coses que portara lo dit Juan Falco se agen de judicar y se tinguen de fer bones, les tres lliures de la soldada es pera temps y espay de dos anys tres lliures cada dits dos anys.

Item ab altre capitol la dita Cathalina Marca mare de la dita Marianna donsella per contemplasio del present matrimoni, la qual la dita donsella filla sua ab expres consentiment y voluntat deu fer y contractar ab lo dit Juan Falco y per lo amor maternal, done y per titol concedeix de donasio pura simple e irrebocable que es diu entre vius otorgue a la dita Marianna sa filla com a ben mereixent tots sos bens mobles immobles veus drets actions aguts y per haver onsevulle que sien, y la dita donatio fa y enten fer dita Catharina donadora a la dita Marianna filla sua ab los pactes y conditions seguens y no altrament apres empero de son obit de dita donadora Catharina March y no abans que la dita Catharina March donadora se rete ys reserve señora majora usufructuaria tots los dies de la sua vida tant quant viura apres de son obit dit usufruit sie extinguit y a la propietat aplicat.

Item la dita sobredita donadora se reserve vint lliures dic 20 y de estes ne pugue fer ases propies voluntats y jure la dita donadora y promet que la present donasio no revocara y tindra per ferma y agradable y dita donasio no revocara per qualsevol causa ni raho de ingratitud inopia o offensa renunciant a la lley que permet que la donatio entre vius se puga revocar per causa de ingratitud inopia o ofensa y la dita Marianna accepta tot lo sobredit ab los pactes y conditions sobredites ab besament de mans y repartiment de moltes gracies quels ne fa.

Item la dita donsella Marianna esposa esdevenidora del dit Joan Falco ab expres consentiment y voluntat de sa mare y altres l parents y benvolents seus per esguart y contemplasio de dit matrimoni y lo dit Juan Falco espos esdevenidor millor puga soportar los carrechs del present matrimoni porta y constitueix en dot per dot y en nom de dot al dit Juan Falco espos esdevenidor seu totes les coses si son estades donades en les coses y modo que de sobre es dit en lo capitol de la donatio a ella per dita sa mare.

Item ab altre capitol lo predit Juan Falco espos esdevenidor de la dita Marianna fa y firma carta dotal y de esponsalici a la dita Marianna esdevenidora esposa fa per pacte expres deu lliures dic 10 ʠ de espolit y escreix, o donasio per noces a la dita Mariana esposa esdevenidora.

Item ses pactat entre els sobredites parts que la dita Marianna esposa esdevenidora puga testar de vint y sinch lliures dic 25 ʠ a ses lliberes voluntats.

Item se ha pactat entres dites parts que en cas que lo dit Juan Falco moris ab fills o filles que a coneixensa de dos homens hu de cada part segons la possibilitat de la casa los agen de dotar tant de la asienda de la part del pare com de la mare.

Item prometen lo dit Juan Falco de una part y la dita Marianna de altra esposa esdevenidora del dit Juan Falco vivin que contrauran y faran y celebraran matrimoni entre ells per paraules de present aptes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de un mes primer vinent y apres aquell consumaran en fas de Santa Mare Iglesia bendictio eclesiatica rebent justa les divines canoniques constitutions en pena de tres lliures la mitat pera la cort eclesiatica y laltra pera la part obedient.

Finalment volen les dites parts que los presents capitols sien allargats y estirats per lo notari dels estipoladors a la coneguda substantia del fet en no res mudada y que de cada capitol puga estar fet acte publich ad pacto y aquell lluint a qui tocara interes.

Fuerunt firmata et jurata presentia capitoli matrimonialia in posse mei Josephi Alsamora Presbiteri et notari presentis ville Asinorum Castri die decimo septima mensis maÿ anno domini millessimo sexentesimo quadragesimo tertio per Juanem Falco esponsus futurs et Marianna March exposam futuram dicti Juannis Falco et per Cosmam Falco patrem dicti Juanis Falco et per Catharina March matrem dicte Marianne March et promiserunt pars parti habere ratum et non revocare omnia singula contenta in dictis capitolis matrimonialibus sub bonarum suum obligatione fiat cum clausulis necesarÿ et oportunnÿ ad usum experti notari.

Testes huius rei sunt Michael Barcelo Castriasinorum habitator chirugius et Joannes Payro agricola supra dicti loci Castriasinorum


Pàgina 138

Capitols matrimonials de Guillem Spill ab Anna Costa viuda.


En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la humil Verge Maria mare sua y dels gloriosos apostols Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants de la cort celestial de paradis Amen.

Acerca del present matrimoni mediant la divina gratia del Sperit Sant se ha tractat mediant algunes honrades persones per y entre lo honest Guillem Spills fadri fill llegitm y natural de Guillem Spills pages y de Maria Navarro muller sua diffunts del lloc de Torrent part una, y la honesta Anna Costa reluta del quondam Pere Costa de la vila de Castelldans part altra tots diosesis de Lleyda son estats pactats, tractats y concordats los presents capitols del tenor y forma seguent.

Primerament y ab consentiment del qui de present goberna la obedientia de Castelldans que es fra Batiste Pujals religios del Scala Dei. La dita Anna Costa esposa esdevenidora de Guillem Espills fent estes coses ab voluntat y consentiment de son cuinat Juan Costa y oncle de dits minyons y Nicolau Flix, Mateu Cabestany, y Francesch Valles cuinat de la damunt dita per contemplacio del present matrimoni y pera millor poder suportar los carrechs de aquell los donan als dits contrahents los curadors de dits minyons que son Nicolau Flix y Juan Costa y los parents damunt nomenats ne son de parer les coses seguents.

Primo dos calderes de tres cantes cada una la una bona y laltra dolenta

Item un matalaph alda.

Item dos llansols de estopa dolens, la u dels dos de dos terces.

Item una marfega dolenta.

Item dos camises de bri aldanes

Item una tovallola redona ab ret

Item dos coixineres aldanes.

Item tres caixes de pi una bona ab tancadura y les dos dolentes.

Item unes faldetes verdes servidises.

Item unes altres de grogues servideses tambe.

Item les arnes se troben avui que son sinquanta sis.

Item los dexen la casa per espai de vuit anys ab pacte que essent complits los vuit anys an de tornar als pobills deu arnes.

Item Guillem Espills espos esdevenidor y Anna Costa esposa esdevenidora mare dels dits pobills se obligant de mutuo concentiment a sustentar dits pobills calsats vestits sans y malalts.

Item en altre capitol dit Guillem Espills espos esdevenidor y Anna Costa esposa esdevenidora de altra part sosts les penes devall scrites convenen y prometen la una part y laltra vici an que faran y contractaran y celebraran matrimoni entre ells per paraules de present aptes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de quatre mesos primers vinents y apres aquell consumaran en fas de Sancta Mare Iglesia benedictio eclesiatica rebent juxta les divines constitutions y sanxions de assi a quatre mesos primers vinents lo qual temps a coneguda dels amichs de les parts se puga acursar, o, allargar y que en lo entre tant no consentiran en altre matrimoni ni res faran, o, diran perque lo present se destorbe, o, differesque o, altrament no resulte son degut efecte y per asso se imposa pena de deu lliures aplicadores la tercera part a la cort o, jutge que fara la exequsio y les dues a la part obedient.

Item volen les dites parts que los presents capitols sien allargats y estirats per lo notari dells estipulador a coneguda de expert notari la substantia en no res mudada, y que de cada capitol puga ser fet acte public a part y aquell lliurat a qui tocara interes.

Item que si alguna cosa faltara en los presens capitols que fasse affegir o, llevar puguen les dos parts de al dia de les esponsalles y sino se poran avenir que ho aje de coneixer un home de cada part.

Item son de acort y grasiosament convenen la una part y latra en que no pugue llegitimar mes la muller en los bens del marit que lo marit en los de la muller

Die 31 mensis january anno à Nativitate Domini 1644 fuerunt firmata et jurata predicta capitula matrimonialia uin posse mei Mathie Luçana presbiteri et vicari et notari publici eclesie parroquialis Beate Maria Castri Asinorum Ilerdens diocesi ex un parte per Guillermun Espills esponsu, et ex alia parte per honestam Annam Costa relutam Petri Costa esponsam futuram dicti Guillelmi Espills ien dicta vila comorantis presentibus pro testibus Nicolao Flix et Matheo Cabestany omnes ejusdem vile Castri Asinorum quod firman vero Anna Costa esposam qui jurarunt juntis eodem die mense et anno nuper numeratis.


Pàgina 139

Die 11 mensis desembris 1644

Capitols matrimonials Nicolau Flix y Antiga Padellasa


En nom de Deu y de la humil Verge Maria y dels benaventuras apostols Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants amen.

Sobre lo matrimoni Deu volent faedor, mitjansant la Divina Gratia del sperit Sant per i entre lo honorable Nicolau Flix viudo del lloch de Castelldasens part una bisbat de Lleyda, y la honesta Antiga Padellasa viuda reluta del quondam Padellas de la vila de Castelldasens part altra per medi de algunes honestes persones son estats tractats, pactats, units y concordats les capitols y pactes del tenor seguent

Primerament lo que li promet lo dit Nicolau Flix y Juan Flix hereu o maior a dita Antiga Padellasa muller sua esdevenidora es que quant Deu fos servit de citarlo a laltra vida que sie mantinguda en casa sana y malalta y calsada y vestida tots los dies de sa vida mantenint son nom, y quant no visques en quietud ab lo hereu que de present esta casat en casa que li agen de donar a Antiga damunt dita sis corteres de blat, un cante de oli, sis llliures en dines y sis cantes de vi y que puga viure aont li donara gust sempre empero mantenint son nom.

Lo que aporte Antiga Padellas esposa esdevenidora de Nicolau Flix en dot y en nom de dot en dines robes de lli y llana caixes y altres adherents.

Primo porte en dines cent sinquanta lliures en dines clos les quals son del dot que lin avia fet son pare Bertomeu Corretger de Torregrossa y tambe tots aquells drets que li expectaren a dita Antiga Padellasa en cas del quondan marit seu Pere Padellas com tambe en qualsevol altra part y del dit dot y demes coses promet en avero rebut Nicolau Flix marit seu esdevenidor ferlin apoca de rebuda.

Lo que porte en robes de lli

Item eu llansols vuit de bri i dos de estopa.

Item deu camises

Item quatre tovalloles llargues, y dues de cantes.

Item quatre coixineres.

Item una pesada de tovalles de pinte ample.

Item dues pesades de llistades cada una tire sinc canes de bri.

Item una tovallola redona.

Item un drapillo

Item un davantal del forn blanc.

Item un davant llit.

Roba de llana

Primo un bancal de taula

Item una saja de raixa en encanyelada ab manegues y gipo de tafata.

Item unes faldetes verdes.

Item altres faldetes blaues.

Item unes faldetes de raixa.

Item unes laonades.

Item unes de vintidose de coloreta.

Item una adsarena destamenya burrella.

Item un gipo y manegues de xamellot blau.

Item un devantal de rajoleta.

Item quatre sotanes.

Item dues flasades una de blaua y altra de blanca totes de la forma majo.

Item un matalaph.

Item unes faldetes blanques

Item dos parells de manigues unes de grana y altres de xamellot.

Item unes betilles dues de coto y una de seda

En fusta.

Primo dos caixes de nogue ab pany i clau ab sos peuets.

I la dita Antiga Padella esdevenidora esposa de Nicolau Flix ab voluntat de Joan Bosch (curador seu) mener de la vila de Torregrossa y de sa sogra Padellasa

Item lo dit Nicolau Flix de part una y la dita Antiga Padellasa part altra esposa esdevenidora sots les penes davall scrites convenen y prometen la una part y laltra (vuy vivint) que faran y contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present aptes pera contractar matrimoni dins termini de un mes y apres de aquell consumaran en fas de Sancta Mare Iglesia benedictio eclesiatica rebent juxta les divines institutions y canoniques sanctions de assi a quatre mesos primer vinents lo qual temps a coneguda dels amichs de les parts puga ser escursat o allargat e que entre tant no consentiran en altre matrimoni ni resoldran o faran o que lo present matrimoni se destorbe o distrega o altrament no sortes en son degut effecte e per asso se imposen pena de cent lliures moneda barcelonesa aplicadores la part tercera a la cort, o, jutge que fara la exequtio y les dues parts restants a la part obedient y per la dita pena e per fer passat lo dit matrimoni obliguen la una part y laltra (vicycim) tots y sengles bens seus mobles e immobles haguts y per aver hont se vulle que sien renuntiant a la lley que diu que promet pagant lo interes sia deslliurat de la promesa y al capitol que comensa gemma titulo desponsalibus, y a la lley que comensa titia titulo de obligationibus, y altres leis o, drets canonichs y civils prohibents, que no sea posada pena en los matrimonis e generalment a tot altre dret y ley ab jurament o corroboren e finalment volen les dites parts que los presents capitols sien allargats i y estirats per lo notary dells stipulador a sa coneguda la substansia del fet en res no mudada, y que de cada capitol puga esser publich ad pactem y aquell lliurar a qui tocara interes

Die 11 desembris 1644 huius modi capitola et omnia et singula acta exeudem resultantia fuerunt firmata et jurata, et servari promissa per dictos Nicolaum Flix Joannem Flix ex una parte et dictam Antiga Padellas viduam et Joannem Bosch menorem dictum altera ex partibus promittentes tenere et servare pena predicta jura actun

Testes huius sunt Andreu Carbonell jurato anno presenti et Jacobus Abella loci del Cogul diocesi Ilerdens.Pàgina 141

Die 24 desembris 1644

Capitols matrimonials Capells

En nom de nostre Señor sie y de la humil Verge Maria mare sua amen.

Acerca dels matrimonis mitjansant la Divina gratia del Sperit Sant faedors per intervensio de algunes notables persones per i entre los honrads Rafel Capell y Pere Capell pare y fill de Torregrossa diosesi de Lleyda ab Catarina Carbonell major, y Catarina Carbonell menor fillastra sua de la vila de Castelldans tots de la mateixa diosesi lo qual matrimoni se deu tractar de una part ab Rafell Capell viudo pages del lloch de Toreregrossa fill llegitim y natural de ... Capell .......de aquell muller diffunts de Torregrossa ab la honesta Catarina Carbonella viuda dexada del quondam Juan Carbonell y filla de Miquel Abella y de Isabet Abella conjuges del Cogul bisbat de Lleyda y lo honest Pere Juan Capell fill del sobredit Rafell Capell vivint y de Isabel Capell diffunta deu contractar matrimoni ab la honesta Catharina Carbonell filla del quondam Juan Carbonell del lloc de Castelldans y de Magdalena Carbonell del lloc del Cogul diffunta acerca dels quals matrimonis son estat tractats pactats units y concordats los capitols del tenor seguent.

E primerament per contemplatio del present matrimoni lo qual los dits Rafell Capell, y Pere Joan Capell deuen fer y celebrar y tractar ab les honestes Catharina Carbonell viuda y Catharina Carbonell donsella fillastra sposes del dits Rafell Capell y Pere Juan Capell (vivium) y pera que los carrechs del present matrimoni millor suportarse puguen lo dit Rafell Capell done ab donatio pura ho fa hereu universal al Pere Juan Capell apres empero son obit y no abans ab les condicions que davall se diran reservantse dit Rafell Capell pera poder testar a ses libres voluntats trenta lliures barceloneses de sos bens y en cas de discordia lo que nos creu y Deu no vulle li done la mitat de tots los bens mobles.

Item en altre capitol Rafell Capell pare de Jeronim Capell fill menor dexe per lo amor paternal vinti sinc lliures y estes en fet de nubties y no altrament.

Item de altre capitol se oblige Rafell Capell com ha señor directe a sustentar menjar vestir y calsar a Josep Carbonell fill de Catharina Carbonell y de Juan Carbonell de Castelldasens donant a dit Rafell Capell lo que se traura de la assienda y casa te lo minyo en Castelldasens fins aque se sapie guanyar la vida.

Item en altre capitol Pere Juan Capell fill de Rafell Capell fa de espolit a Catharina Carbonell esposa sua esdevenidora quinse lliures.

Item en altre capitol aporte la dita Catharina Carbonell maior en dot sisxanta lliures com conste en los capitols matrimonials del quondam Juan Carbonell marit que fonc seu y lo dit Rafell Capell espos esdevendidor promet que quant tinga dit dot lin fara apoca de rebuda y quant dit Rafel Capell moris que a la dita Catharina Carbonell muller sua la agen de mantenir calsada y malalta mantenint son nom treballant en casa.

Item es tractat ab consentiment que la dita Catharina Carbonell donsella fillastra de Catharina Carbonell li aporte en dot estos so es ab robes dines o heretat que la dita te en lo lloch del Cogul

Item es tractat entre dites que tota la roba averies diners, y altres coses que aportaran dites Catharina Carbonell mairastra y Catharina Carbonell en casa dels dos Capells que aje de ser avaluada per dos persones una de cada part i en cas de restitutio ho aje de restituir rejudicat pagant lo que aura meniscabat la roba y de tot prometen ferlos apoca llarga y bastant y ho asseguren sobre los y les dites Catharines mariastra et se doten de totes les robes constaran en lo memorial de les robes lo qual faran quant pendran dites robes y de tots los dines y drets que a elles los pugue pertanyer.

Item es tracat que sempre dites Catherines enviudaran la una o laltra que dits Capells no les puguen traurer de casa ans be ajen de ser mantingudes sobre tots y sengles bens seus en casa dels dits Capells y si les dos enviudaran les dexen señores y maiores y dits Capells son contents pare y fill.

Item esta tractat entre les parts que sien acullides en compres i millores dites Catharines Carbonells ques faran dits Capells vivint los quatre al quart los (viatjers), durant lo present matrimoni.

Item son contents que si en los presents capitols i avie alguna cosa que adobar que de assi al dia de les esposalles puguen adobar un home de cada part y que aje de estar als que ells diran sens contradictio alguna.

Item son contents dites parts de tenir y guardar tots los capitols sobredits y contra de aquells no faran ni vindran pera que los presents capitols no agen de tenir y sortir son degut effecte imposantse pena de cent ducats la tercera part al jutge fara la causa y les dos a la part obedient ab obligacio de tots y sengles bens y de quiscu dells insolidum.

Item son contents dites parts que los presents capitols sien allargats per lo notari dells stipulador a estil i fas de expert notari la substansia del fet en res no mudada.

Die 14 desembris anno Nativitate Domini milesimo sexentesimo quadragesimo quarto fuerunt firmata et jurata supra scripta capitula matrimonialia in posse mei Mathies Liçana presbiter vicari et notari publich villa de Castelldans ex una parte per honrad Rafelem Capell sponsum Catharine Carbonell et per Petrum Juanem Capell sponsum et Catarinam Carbonell damicelem obligant pro predictis pars parti omnia et singula bona sua mobilia et immobilia et cuolibet in solidum et renuntian pars parti propio foro eg et ferys eg submettentes se pars parti cuicumque curie firmando et jurando fiat large ut deset .

Testes huius rei sunt Antonius Valles ville de Castelldans et Blasius Vila major loci de Torregrossa agricultores

Lo que aporte Catarina Carbonell maior en roba y fusta


Primo unes faldetes baues, altres verdes gonella de raixa usada

Item un cofre tal qual

Lo que porte Catharina menor


Primo una somera judicada y un carro, y una caldera una casa un sobrellit y una flasada tres llansols.

Roba de llana

Primo unes faldetes descarlati unes altres blaues una saja de estameyna usada dos caixes de nogue ab pany y clau.Pàgina 142

Die 28 de desembris 1644

Capitols matrimonials Juan Sans / Paula Cabestany

En nom de nostre Señor Deu y de la humil Verge Maria mare sua y de Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants Amen.

Acerca del present matrimoni mitjansant la divina gratia del Sperit sant faedor mediant algunes notables persones per i entre lo honorable Juan Sans pages fadri fill llegitim y natural dels quondams Pere Sans y Joanna Sans del lloch de Castelldans diosesi de Lleyda ab la honesta Paula Capestany donsella filla del honorable Mateu Capestany y de la quondam Margarida Capestany eyusem diocesis serca del qual matrimoni son estas tractats pactats units y concordats los capitols del tenor seguent.

Primo per lo amor paternal Mateu Capestany pare de la dita Paula Capestany done en dot per dot y en nom de dot ap pacte que aventlo rebut Juan Sans espos de la dita Paula Capestany esdevenidora 60 so es 30 ab dines y les altres ab robes les quals trenta lliures pagara ab la forma seguent so es les quinse lliures a Nostra Señora de Agost de 1645, y les altres 15 a nostra Señora de agost de 1646 ab pacte que a cas de restitutio de dit dot lo que Deu ho ordena tot ho aje de tornar conforme ho rebra; promet Juan Sans ferlin apoca de rebuda quant aje rebut dit dot.

Item la sobredita donatio li fa ab pacte que si mor sens fills o filles no pugue testar sino de la mitat y laltra torne al hereu y tambe que no pugue legitimar mes lo marit en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Item lin fa de espolit pacte pactat Juan Sans a Paula Capestay esposa sua esdevenidora 10 moneda barcelonesa.

Item que a cas de restitutio de dot se aje de rejudicar la roba per una persona de cada part y lo que perdra ho aje de fer bo lo dit Joan Sans spos esdevenior.

Item prometen les dites parts que res no faran ni diran per quant lo present matrimoni no dega tenir son degut effecte que pendran benedictio eclesiatica dins termini de dos mesos de vui en avant contadors conforme pratique Santa Mare Iglesia i se posen pena les dos parts de sinquanta lliures moneda barcelonsa applicaran la mitat la part obedient y altra mitat al jutge fara la executio.

Die anno mense supra dicti fuerut firmata supra dicta capitula matrimonialia et jurata in posse mei Mathie Liçana vicarius notarius parochialy vile Castelldans ex una parte per honorem Joanem Sans agricolam et per Paulam Capestany esponsam futuram dicti Joannes Sans nec non Matheu Capestany patrem Paula Capestany partibus ambabus obligantes pro predictis pars parti omnia et singula bona sua mobilia et renuntians pars parti foro suo propio et ferÿs et submittendes pars parti cuicumque curia firmando et jurando fiat large.

Testes sunt Joanes Costa et Franciscus Valles ville Castelldans agricultores et Guillermus Spills et Franciscus Bellera.

Memorial de la roba aporte Paula Capestany

Primo 4 camises.

Item 4 llansols.

Item 3 estovalles una de bri dos destopa.

Item una flasada de la forma maior.

Item dos coxineres ab ses sotanes.

Item 4 torcaboques.

Item dos tovallons de cantes.

Item dos vestits y la roba de cada dia.

Item 3 eixugamans.

Item 2 tovalloles una llarga altra redona.

Item una caixa ab sa tancadura.

Item un manto un damunt llit.

Item una adsarena burella ab gipo i manigues de la mateixa color.

Item adsarena destamenya negra gipo de xamellot.

Item faldetes de devuite vert.

Item que la roba aje de estar judicada per una persona de cada part fins a fer compliment a trenta lliures conforme es la voluntat del pare de dita Paula Capestany esposa et Juan Sans.


Pàgina 143

Die 1 mensis aprilis 1645

Capitols matrimonials de Matheu Bosch ab Juanna Orona

Mediant la gratia del Sperit Sant per medi de algunes bones persones matrimoni ses tractat faedor en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Matheu Bosch fadri de la vila de Puigvert fill legitim y natural dels quondam Matheu Bosch, y Juana Bosch tots de Puigvert part una ab la honesta Joana Grec y Orona viuda reluta del quondam Francisco Grech de la vila de Artesa diosesi de Lleyda part altra.

Primo es estat tractat y concordat entre les dites parts lo sobredit Matheu Bosch ab expres consentiment seu y de sos parents y ben volents promet que pendra a Joana Grech per esposa y legitima muller sua fetes que sien les monitions que mane lo Sant Concili Florentino y Tridentino no trobantsi impediement de la manera que Santa Mare Iglesia o te ordenat e vice versa la sobredita Juana Grech ab expres consentiment seu y de son pare Blasi Oro de Artesa y mare y altres parents y benvolents.

Item dita Joana Orona promet que pendra à Mateu Bosch per espos y legitim marit seu fetes empero les monitions que mane lo Sant Consili Tridentino y Florentino no trobant si impediment de la manera que Santa Mare Iglesia ha ordenat.

Item ab altre capitol prometen los dits contrahents que consumaran dit matrimoni y oiran misa de bendictio dins termini de un mes lo qual temps se pugue allargar o acursar de voluntat de les parts et sots les penes en lo dret imposades.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor supportar se puguen lo sobredit Blasi Oro y sa muller pare y mare de dita Joana Grech prometen en dot per dot per per lo dret paternal y maternal tot allo que donaren a dita Joana Grech en primeres nubties es a saber dels dines.

Item vol lo dit Blasi Oro de Artesa y sa muller que lo damunt dit Mateu Bosch espos esdevenidor aje de pendre la roba judicada y tot lo que aura perdut se aje de pagar de la asienda del quondam Francisco Grech olim marit de la dita contrahent.

Item promet Blasi Oro pare de la dita Joana Bosch esposa esdevenidora de Mateu Bosch donar deu lliures moneda barcelonesa per Nostra Señora de Agost 1645 y lo restant de vui en un any, de abril 1646.

Item promet Mateu Bosch spos esdevenidor de Joana Bosch per aument vuit lliures 8 moneda barcelonesa, i la roba sie judicada per una persona de cada part y que en cas de restitutio de dot ha rejudicada y si alguna fara afegir o llevar puguen lo dia de les esponsalles a coneixenxa de un home de cada part.

Testes sunt Gabriel Vidal del lloch de Torres de Segre y Miquel Angles per mi Matia Llicana Vicari notari Castriasinorum.


Pàgina 143

Die 26 marti anno Nativitate Domini 1645

Capitols matrimonials Ramon Torner y Mariagna Argiles

En nom de nostre Señor Deu y de la humil Verge Maria mare sua y de Sant Pere y Sant Pau y de tots los Sants de paradis amen.

Acerca del present matrimoni mediant la divina gratia faedor per medi de algunes honrades persones per i entre Ramon Torner vuido reluto de la quondam Torner de la vila de Arbeca archebisbat de Tarragona ab la honesta Mariagna Argiles viuda reluta del quondam Jaume Argiles de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda.

Item prometen dites parts que res no faran ni diran per que lo present matrimoni no dega tenir son degut effecte y per aso se imposen pena de deu lliures applicadores la mitat a la part obedient y laltra al jutge que fara la exequtio.

Die anno mense supra dictis fuerunt jurata dicta capitula matrimonialia in posse mei Mathia Lliçana vicari et notari publicus autoritate ordinaria Castriassinorum ex una parte per honorabilem Raimundum Torner et per Mariagnam Argilesa sopnsam futuram dicti Raimundi Torner altera ex parte obligantes por predicty pars parti omnia bona sua mobilia et renuntians pars parti foro suo propio et ferÿs et submettentes pars parti cuicumque iures et firmando et jurando et fiat large .

Testes huius reis sunt Francisus Bellera agricola et Guillermus Spills omnes Castri Assinorum


Pàgina 144

Die 27 aprilis 1645

Capitols matrimonials de Fransech Masot i Hieronima Borras

Mediant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes bones persones se a tractat que matrimoni sia fet en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Francesch Masot fadri pages de la vila de Castelldans fill legitim y natural dels quondams Bertomeu Massot y de Margarida Masot tots defunts part una. Ab la honesta Hieronima Borras donsella filla llegitima y natural dels honrats Andreu Borras vui vivint y de la quondam Joanna Borras lur muller en primeres nubties tots de la vila de Artesa diosesi de Lleyda part altra .

Primo es tractat y pactat entre dites parts per lo sobredit Francesch Masot ab expres consentiment seu y de son oncle Pere Veja de Montoliu y de Joan Angles y altres parents y benvolents promet que pendra a Hieronima Borras per sposa ÿ llegitima muller sua fetes que sien les canoniques monitions conforme ho ordene lo Sagrat Consili Florentino no trobantsi impediment algu conforme Santa Mare Iglesia o practique e, vice versa la sobre dita Hieronima Borras ab expres consentiment seu y de son pare y madastra la qual estime en lloc de mare y de son oncle Jaume Biosca y Rafel Miro y altres parents y ben volents promet pendrer a Francesch Masot per lleal spos y marit seu esdevenidor fetes com dalt es dit les tres monitions que manan los Sagrats concilis.

Item ab altre capitol prometen los dits contrahents que consumaran dit matrimoni y oiran missa de benedictio dins termini de un mes lo qual temps se pugue allargar de voluntat de les parts sots les penes en lo dret imposades.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen lo sobredit Andreu Borras done a sa filla per dot y en dot y en nom de dot sinquanta lliures en dines 50 y la roba seguent

Primo una caixa de albe un matalaph.

Item 4 llansols dos de bri y dos de estopa.

Item 6 camises la una de tels

Item 2 coixineres de tela ab ses sotanes.

Item un vestit de estamenya negra ab faldilles de escarlati y gipo de telilla de tafata.

Item altre vestit de estameya ab faldilles verdes

Item altres faldilles blanques.

Item una pesa de torcaboques de la obra nova de sinc canes.

Item una pesa de tovalloles llistades de bri de 3 canes.

De la qual roba y dines promet dit Fransesch Masot ferlin apoca de rebuda en tenirla rebuda y en cas de restitutio tingue les mateixes agudes y la roba conforme se trobara.

Item lo sobre dit Fransesch Masot fa de espolit a Hieronima Borras muller sua esdevenidora per sa lloable virginitat la quarta part del dot.

Item ses tractat que no pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que lo marit en los de la muller finalment prometen dites parts de tenir per be totes les clausules dites y en res no cantravenir sots les penes contengudes en les constitutions de Cathalunya y en cas isques alguna cosa dificultosa o puguen compondre dos homes, u, de cada y aixi, o, firmem y juren en poder de mi Matia Luçana vicari de Castelldans 27. 1645.

Testes sunt Nicolaus Flix de Castelldans et Pasqual Vover Artesie omnes agricole.

Pàgina 145

Die 28 maÿ 1645

Capitols matrimonials entre Jaume Valles y Margarida Carbonella

Mediant la gratia divina del Sperit Sant per medi de algunes honestes persones matrimoni ses tractat en fas de Santa Mare Iglesia per i entre Jaume Valles viudo reluto de la quondam Cecilia Valles fill legitim y natural del quondam Thomas Valles y de la honesta Joanna Valles part una ab la honesta Margarida Carbonella viuda reluta del quondam Pere Carbonell filla legitima y natural del quondam Vicent Marc y de Catharina Marca tots de la vila de Castelldans bisbat de Lleyda.

Primo lo que aporte en dot per dot y en nom de Margarida Carbonella viuda esposa esdevenidora de Jaume ab roba y terres es lo seguent

Primo 3 llansols dos de bri y u de estopa - set camises - dos estovalles unes de bri altres de estopa - dos tovalloles aldanes - dos coixineres - un drapillo - dos tovallons de cantes - tres eixugamans - unes faldetes verdes menegues y gipo de xamellot - adsarena destamenya negra manegues de telilla - unes faldetes de monequi cos de estamenya negra manegues y gipo de xamellot negre - faldetes de mitja llana noves manigues de estamenya - una flasada cervidissa de la forma maior - una borrasa tres telles - una caldera de 4 cantes - una guarnicio de or - uns agnus de plata - quatre betilles 2 de seda y 2 de coto - una camisa de tella - pastera de anar al forn y tallador y pastera gran - dos caixes de pi ab ses tancadures - un manto un davant llit les quals coses referides promet Jaume Valles spos esdevenidor que en averles rebudes lin fara apoca, y que se esposaran conforme Santa Mare Iglesia ordena y en res no contradiran sots les penes en los drets imposades.

Testes sunt Joannes Valles baculus et Nicolaus Flix omnes agricola Castri asinorum.


Pàgina 145

13 setembris

Capitols matrimonials Pasqual Jover ab Mariagna Vidilla

Mediant la divina gratia del Sperit Sant per medi de algunes honrades persones ses tractat matrimoni per i entre lo honest Pasqual Jover viudo reluto de la quondam Joanna Jovera, fill legitim y natural de Jenot Jover y de Mariagna Jovera difunts de la vila de Artesa bisbat de Lleyda part una, ab la honesta Mariagna Vidilla donsella filla legitima ÿ natural de Magi Vidilla, y de Maria Joana Vidilla diffunts tots del lloch de Servia Archebisbat de Tarragona part altra. Los quals vivicum prometen per paraules de present que contrauran matrimoni conforme disposen los sagrats consilis Florentino y Tridentino fetes que sien les monitions per la santa Iglesia Santa acostumades no trobantse empero legitim impediment pera alega cessar dit matrimoni.

Item prometen que dins de un mes pendran misa de bendictio, y consumaran dit matrimoni y dites parts son de acort que si faltara alguna cosa o pugan adobar un home de cada part jurant y firmant tot lo sobres dit dits contrahents en poder de mi Matia Liçana vicari presents testimoni Ramon Robio y Miquel Queralt pagesos de Castelldasens.

Primo aporte en roba Mariagna Vidilla espossa esdevenidora de Pasqual Jover en dot per dot y en nom de dot ab dines quoranta lliures ab differents partits cinc a Carnestoltes del any 1646 y deu a la collita immediatament seguent sinc a Carnestoltes del 1647 y les altres vint ab los mateixos pactes lo any immediatament vinent.

Item ab roba aporte un cos de estamenya burella usat y un gipo de xamellot usat ab manigues blaves.

Item unes faldetes de burell noves.

Item unes faldetes de estopa usades.

Item unes altres faldetes de bri de maranja y esta roba te rebuda, y lin fa apoca de rebuda.

Esta que segueix no te rebuda

Item un cos de estamenya negra ab manigues de xamellot.

Item un gipo de xamellot negre gonella destamenya negra ab faldetes blaves de (?) roba de bri.

Primo 4 camises de estopa y dos de bri.

Item dos llansols la u de estopa y laltre de bri la qual roba promet abonar y fer lin apoca de rebuda quant la tingue rebuda.

Item promet lo dit Pascual Jover spos de Mariagna Vidilla per la loable virginitat trenta sous despolit dels quals puga dispondre a ses llibres voluntats, firmat et jurant testes supra dicti suluet Raymundy Rubio et Micael Queralt.


Pàgina 146

17 octobris 1645

Capitols matrimonials de Jaume Eixameno amb Magdalena Valles

Mediant la gratia del Sperit Sant se ha tractat matrimoni per una part ab Jaume Eixameno fadri de la vila de Juneda bisbat de Lleida fill legitim y naturla de Francesch Eixameno, y de Speransa Eixameno diffunts part altra ab la honesta Magdalena Valles donsella filla llegitima de Juan Valles, y de Hieronima Valles diffunts tots de la vila de Castelldasens los quals prometen vivicum de present en presentia de mi Mathia Luçana vicari y Bernat Bosch fadri y Isidro Massot testimonis que celebraran matrimoni y aquell personaran en fas de Sancta Mare Iglesia fetes les monitions no trobantse impediment y que pendran missa de bendictio dins termini de un mes.

Y pera que los carrechs del present matrimoni millor supportar se puguen porte en dot per dot, y en nom de dot tant en dines com robes lo seguent.

Primo ab dines sinc lliures 5 pagadores al cap del any.

Item dos llansols un de bri, y un de estopa

Item 4 camisses de bri ab faldas destopa

Item 2 faldetes unes de maranja y unes altres verdes.

Item unes faldetes de mitja llana.

Item unes faldetes de setse.

Item un cos y manigues de setse alda.

Item una saja de estamenya nova negra.

Item un gipo de xamellot vert y vermell usat.

Item dos torcaboques.

Item un drapillo.

Item una tovallola redona.

Item una saja destamenya negra usada.

Item unes estovalles de pinte ample de una cana.

Item un davantall vermell y blanc en lloc de nou.

Item un eixugamans

Item una flasada servidisa, tot lo qual en avero rebut promet ferlin apoca de rebuda tant dels dines com de la roba.

Lo que aporte Jaume Eixameno espos esdevenidor per dret de llegitima li deixa son pare sinc lliure les quals les hi a de dar son germa lo hereu.

Item una caixa de pi ab pany y clau usada.

Item una flasada servidisa.

Item un llansol de estopa usat.

Lo que fa despolit Jaume Eixameno espos esdevenidor a Magdalena esdevenidora esposa per la virginitta 10 fiat large


Pàgina 147 Pàgina

1645

30 octobris

Capitols matrimonials de Toni Valles y Magdalena Martorell

Mediant la gratia del Sperit Sant sean tractat capítols matrimonials per i entre lo honest Toni Valles fadri fill llegitim y natural de Juan Valles y de Hieronima Vallesa tots diffunts de Castelldasens bisbat de Lleida part una ab la honesta Magdalena Martorella donsella filla llegitima de Bernat Martorell y de Joanna Martorell de Ull de Molins defunts Archebisbat de Tarragona.

Primo prometen de present vivicum ques pendran per marit y per muller fetes les monitons com usa Santa Mare Iglesia y los consilis Florentino y Tridentino ordenen y en res no contravindran en pena de deu lliures la mitat pera la part obedient y laltra mitat peral que sera coneixedor de la causa o jutge.

Y pera millor subportar los carrechs de present matrimoni aporte per dot en dot en dot y per nom de dot tant en dines com en roba Magdalena Martorell a Toni Valles fadri spos esdevenidor lo seguent

Primo dines deu lliures les quals li deixa son pare per tots drets de legitima li poden prevenir les quals li promet donar Batiste Martorell de vui en un any.

Primo li done Paula Paua sinc lliures lo dia de sposori, en roba es lo seguent

Primo una caixa, una flasada usada, una marfega usada. un llansol de bri nou randat, altre llansol de bri usat, un davant llit guarnit de fusells, dues coixineres de lli guarnides, una tovallola llarga de lli guarnida de ret y fusells, altra tovallola llarga de bri guarnida de fusells, un drapillo de tela en mostra y fusells, dos torcaboques, unes estovalles de lli llistades de coto blau, un eixugamans, dues camisses noves de bri en faldas de estopa, una camissa de tela falda de estopa, quatre camisses de bri servidises, una saja nova destemenya negra en manegues grans, altra saja destemenya negra llisa usada, altra saja de molada usada per als dies feines, unes faldetes verdes en ferma morada, altres faldetes blaues en forma vermella, altres faldetes verdoses per als dies fanyes, un gipo nou de sargeta llaonada en manegues de xamellot negre y lleonat, un gipo y manigues de xamellot en lloc de nou, un gipo de telilla en manegues destamenya, un calsat nou mitges de inglaterra y sabates blanques y tapins blaus, un altre calsat sabates y calses y tapins en lloc de nou, tres betilles una de seda y dues de coto, y volen que dita roba aje de abonar y judicar y que quant moris Magdalena Martorell sens fills o filles la mitat tant de la roba com de les quinse lliures torne al pubill o a sos hereus que per dret tocara.

Tambe Toni Valles spos de Magdalena Martorell per sa lloable virginitat lin fa deu lliures de espolit y finalment concorden que si hi falte alguna clausula necesaria o util estaran al que dos homens de bona concientia faran u per cada part y firmen y juren tot lo damunt dit en poder de mi Matia Liçana vicari y testimonis Jaume Valles, Bernat Corretger y Bernat Bosch de Castelldasens.Pàgina 147

Die 18 februarÿ 1646

Capitols matrimonials Domingo Plana y Mariagna Carbonell

Mediant la Divina gratia et lo honest Domingo Plana fadri fill legitim y natural de Bertomeu Plana y de Maria Plana tots diffunts del loc de Suinner bisbat de Leida part una ab la honesta Mariagna Carbonell filla legitima y natural de Pere Carbonell, y Magdalena Carbonell tots vivint de la vila de Castelldasens bisbat de Lleida en los quals capitols se concordaren dites ab los pactes seguents jurant i firmant los dits Pere Carbonell pare de Mariagna, y Domingo Plana ab obligatio de tots i singulars bens hi potestats testimonis Jaume Carbonell de les Borges y Juan Valles balle de Castelldasens

Primo prometen ad müciem que contrauran matrimoni fetes les solites monestations acostuma la Sancta Mare Iglesia y que no trobant impediment persuonaran dit matrimoni y que la part que contradira sie obligada a satisfactio dels danys conforme a les constitutions de Catalunya.

Item que quant estiguesen desurdes per algu dels pactes davall dits un home de cada part ne sie coneixedor.

Item done en dot sinquanta lliures, una caixa ab sa tancadura, o una marfega dos matalasos dos lansols de bri randats dos lansols destopa una flasada blanca de la forma mitjana tres vestits, dels dies fanynes. Una adsarena de setse nova manigues de vintidose noves ab gipo de devuite verdos ab faldetes blanques de mitja llana noves, una adsarena destamenya burella nova ab gipo y manigues de xamellot leonat y negre nou ab faldetes verdes noves altres faldetes de mitja lana noves vermelles, una saia destamenya negra ab manigues grans nova ab gipo de xamellot de aigues ab faldetes de raixa. Altres faldetes de vuite morat, sinc camises de bri noves ab falda destopa. Altra camissa de tella, una pesa destovalles destopa tinguda dues canes. Dues estovalles de bri de dues canes. Dues estovalles llargues guarnides. Dues coixineres de tella guarnides ab ses sotanes. Un drapillo de punta de agulla guarnit de fusells. Un manto de burata dos capsals y un tovallo de cantes.

Lo que fa despolit Domingo Plana spos futura Mariagna Carbonell sposa esdevenidora pacte pactat per la loable virginitat deu scuts.

Item que lo marit no pugue legitimar mes que la muller.

Item promet Domingo Plana que agut que tingue lo dot tant en roba com en dines lin fara apoca o apocas.

Item que a cas de restitutio de dot no estigue obligat a tornar sino conforme se trobara la roba bona o dolenta.

Item que Mariagna Carbonell no pugue testar sino de la mitat del dot laltre torne al hereu, dit Domingo te un sensal perpetuo de quatre lliures quinse sous ab dines vinti sinc lliures si cosa hi falta en dits capitols se dona facultat pera ques puguen estirar ab totes les clausules oportunes a estil de notari.

Testes Jacobus Carbonell vila Borgias et Joannes Valles bajulus Castriasinorum per me Matia Luçana vicari.


Pàgina 148

Capitols matrimonials de Miquel Riber / Paula Soler

Mediant la gratia del sperit Sant se son tractats capitols matrimonials en fas de Santa Mare Iglesia per i entre lo honest Miquell Riber fadri fill legitim y natural del quondam Pere Riber ÿ de la honesta Isabel Ribera vivint de la vila de Castelldasens part una, ab la honesta Paula Francisca Soler donsella filla legitma y natural dels quondams Antoni Soler y de Mariagna Soler conjuges del loc de Montoliu part altra tots del bisbat de Lleyda y para que los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen se tracten los presents capitols.

Primo Isabel Ribera mare de Miquel Riber fa hereu universal obte de sa fi a Miquel fill seu y espos esdevenidor de Paula Francisca Soler reservant emporo lo usÿfruit entenent per usyfruit lo necesari pera son sustento so es calsada y vestida mantenguda en casa tots los dies de sa vida sana y malalta.

Item Joan Riber com a major germa que es done tots sos drets tant paternals com maternals al dit Miquel Riber germa seu, reservantse empero a cas de discordia en casa un aposento ab lit parat y en lo mateix cas se reserve un tros de terra campa ab olivers cami de Juneda tant de una part com de altra de dit cami y en lo mateix cas lo ters dels fruits ques trobaran en dita asienda.

Item Miquel Riber promet de mantenir al dit Joan Riber germa seu en casa treballant lo que pugue so es menjar y beurer, calsar, y vestir, sa i malalt tota sa vida.

Item Isabel Ribera dote a son fill menor Pere Riber de vintisinc liures y estes en cas de casament per lo dret li toca tant de pare com de mare obligant los bens de dit hereu pera les dites vintisinc liures.

Item la dita Paula Soler donsella del loc de Montoliu, filla de Antoni Soler y de Mariagna Soler conjuges defunts del dit loc aporte en dot, per dot, y en nom de dot a Miquel Riber esdevenidor spos seu trecentes lliures ab dines 300 y vuitanta ab robes que lo quondam Antoni Soler pare de dita Francisca Soler li a deixat en son ultim y valido testament fet y firmat en poder del reverent Masia Miret rector de Albatarrech als 16 de agost 1634 lo qual rebra sempre y quant se pugue habitar en Montoliu.

Item lo honest Miquel Riber spos esdevenidor fa despolit pacte pactat quaranta lliures sempre que aje rebut dit dot y tambe ferli apoca de rebuda de dit dot, y que a cas de restitutio de dot lo pugue restituir de la manera quel cobrara.

Item que lo marit no pugue legitimar mes en los bens de la muller que la muller en los bens del marit y si en dits capitols alguna cosa faltara que una persona de cada part ho puguen adobar, y lo que en dits capitols en alguna cosa injustament contravindra concorrie en les penes en lo dret estan imposades contra la part nocent.

Item prometen los curadors trenta liures a credit en recompensa de les vuitanta se li asenyalen per la roba sempre que lo balle de la Pobla y vingue be.

Testes huius res sunt Michale Queralt et Franciscus Massot onmes Castriasinorum jurando et firmando Isabel Riber Joannes Riber et Michael Riber et Paula Francisca Soler per me Mathiam Liçana vicarium

Aqui falten les scriptures de vuit ho deu anys belli temporis si be no poden ser moltes ere vicari mosen Estadella de ciutat de Lleyda la major part de aquest temps. Valete.

 

 

Nota

Aqui avien de star asentats los capitols de Joan Flix y Maria Paua los quals trobareu en lo manual nou dels bateyjats en lo full 235 juxta finem vide si placet

 


Pàgina 149

Anno 1654

Capitols matrimonials de Miquel Riber ab Margarida Pau

Die 23 aprillis anno 1654

Mitgensant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat y concertat que sie fet per i entre lo honorable Miquel Riber viudo deixat de la quondam Paula Francischa Soler del lloch de Montoliu fill legitim y natural de Pere Riber pages de Castelldasens y de Elisabet muller sua tots defunts de dit lloch part una ab la honesta Magdalena Pau donsella filla legitima y natural del quondam Jaume Pau pages de dit lloch y de Paula Pau vui vivint muller de aquell part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats y concordats los capitols seguents .

Primo lo sobredit Miquel Riber fent estes coses de sa mera voluntat y consentiment de son germa Pere Riber y altres parents y benvolents promet que pendra a la sobredita Magdalena Pau per legitima y lleal muller sposa sua fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo Sagrat Concili de Trento in decreto de matrimoni empero no trobantse impediment e viceversa la sobredita Magdalena Pau fent estes coses ab voluntat y consentiment de sa mare Paula Pau y de son germa Jaume y de son honcle Llorens Pau del loch de Puig gros lo qual es germa carnal de son pare e de altres parents y ben volents promet en bona fe y ab jurament ho corrobore que pendra lo sobredit Miquel Riber per spos y lleal marit seu segons ordinatio de Santa Mare Iglesia fetes empero que sien les 3 monitons del S. C T, no trobantse impediment ut supra.

Item per que los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen la sobredita Paula Pau y Jaume Pau, mare y germa de dita contrahent li prometen donar en dot per dot y en nom de dot per tots bens paternals y maternals drets de legitima y suplement de aquelles et per tots y qualsevol drets pugues demanar y a ella se spectasen particularment un llegat li fa son pare en son ultim testament de 30 ʠ.

Item es a saber sinquanta lliures dic 50 ʠ les quals rebudes que les haye promet ferne apocha llarga y bastant ab totes les clausules necesaries y, renuntiations de tots bens excepte vincle ho intestat y llegats si lin voldran fer de vuy en avant y aixi ho firmen los sobredits contrahents y ab jurament ho corroboren.

Item esta tractat que si acas morie sens fills ni filles dita Magdalena, o, ab tals que no arribasen a edat de testar no pugue testar a ses llibres voluntats sino de la mitat del dot y que laltra mitat aje de tornar a Jaume Pau, o, a son hereu y que no y pugue legitimar mes la muller en los bens del marit que ell en los bens de la muller

Item promet dit Miquel Riber de spolit a la dita Magdalena per sa lloable virginitat davuyt lliures dich 18 ʠ les quals en cas de restitutio li salve y asegure sobre tots sos bens junt ab lo demes.

Item esta tractat que sie en lo present matrimoni eixie alguna cosa o dificultat ho puguen compondre y allanar dos homens un de cada part.

Item los sobredits donadors Paula Pau mare y Jaume Pau germa de dita Magdalena li prometen donar tota la roba y coses seguents les quals en cas de restitucio les han de cobrar tales, o quales se trobaran.

Primo roba de lli

Vuit llansols los 4 de bri y los altre quatre de stopa.

Item vuit camises 6 de bri nobes en falda de stopa 3 en lloch de nobes.

Item una pesa de estovalles de pinte ample y mostra noba .

Item dues tovalloles de tela redones una guarnida de ret y altra ab fusells nobes.

Item dues tovalloles llargues guarnides als caps de tela nobes.

Item dues coixineres nobes de tela, 6 torquaboques

Roba de llana

Primo un vestit de stamenya parda so es saja gipo y faldilles tot nou pera les festes anyals.

Item altre vestit per als diumenges saya de estamenya burella noba y gipo de stamenya en lloch de nou y faldilles de sargeta blua en lloch de nobes y altres de la mostra noba colorades y un manto de burata nou.

Item dues caixes en lloch de nobes.

Item dues flacades blanques de la forma mitgana noves.

Item dos matalasos en lloch de nous y un davant llit.

Item esta tractat que les 50 ha promes en diner ho hajen de donar los reals de 8 a raho de vuyt reals y les dobles a raho de trenta dos reals y en cas de restitutio haje de ser aixi mateix.

Finalment prometen dits contrahents que hauran los presents capitols per ferms y agradables y que contra aquells res no faran ni diran per quant lo present matrimoni no dega tenir son degut efecte y que contractaran matrimoni per paraules de present dins de un mes benedictio ecclesiastica rebent y per aço fer aver y tenir se posen pena de 25 ducats aplicadors les dos parts a la part obedient y lo ters al jutge que fara la causa e mes son contents les dos parts que dits capitols seien allargats y estirats a forma y estil de bon notari la sustantia del fet en res no mudada ab totes les clausules dotats, y desponsalitys renuntiations y submisisons y ab jurament ho corroboren.

Fuerunt firmata et jurata presentia capitula matrimonialya in posse mei Petri Roda vicary Castriasinorum et notary publici die 23 aprillis anno 1654 per dictos contrahentes Michaelem Riber ex parte una et Magdalena Pau domicella et sponsa futura dicti Riber et per Paula Pau vidua matrem dicte sponse et per Jacobus Pau fratem dicte sponse et per Laurentius Pau unculus patrenalem loci de Puig gros omnes Ilerdens diocesi.

Testes fuerunt Joannes Sans et Josephus Curquo ambo Castri Asinorum.Pàgina 151

Capitols matrimonials de Pere Organs viudo ab Agna Spills viuda de Castelldasens.

Die 4 juny anno 1654

Capitols matrimonials de Pere Organs viudo teixidor de lli de la vila de Aspa mitjansant la gratia del Sperit Sant pactat y concordat ab la honesta Agna Spills viuda en segones nupties deixada del quondam Guillem Spills los quals prometen ad innicem pendran la un al altre per legitim spossos conforme y de la manera que Santa Mare Iglesia te ordenat not trobantse impediment et fiat large.

La sobredita Agna Spills li aporte en dot vint lliures moneda barcelonesa y lo sobredit Pere Organs los y asegure sobre la hasiensa aguda y per aver y ferli apocha de tot lo qui li aportara.

Item li promet y esta tractat que si restave viuda del present matrimoni de deixarli en sa cassa de dit Pere Organs lo sustento necessari calsada y vestida sana y malalta tot lo temps de sa vida natural treballant per a dita cassa lo que pugue

Fianalment prometen contractar matrimoni no trobantse impediment dins un mes y en res no contravenir sic firmado et jurando in posse mei Petri Roda vicari die ut supra.

Testes fuerunt Joan Ribes de Aspa y Juan Sans de Castelldasens et Jaume Flix.Pàgina 152

Capitols matrimonials de Cosme Miro ab Mariagna Peyrona

Die 14 marty anno 1655

Mingensant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat que sie fet per y entre Cosme Miro fadri fill legitim y natural del quondam Miquel Miro pages de Castelldasens y de Catherina llur muller tots defunts de dit part una ab la honesta Mariagna Peyro donsella fill legitima y natural dels quondams Joan Peyro y Violant llur muller tots defunts de la vila de Castelldasens diosesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son pactats firmats y jurats los capitols seguents.

Primo lo dit Cosme Miro fent estes coses de sa mera voluntat y de consentiment de Antoni Fores oncle seu maternal y de Joan Angles y Ramon Angles y de altres persones parents y benvolents promet en bona fe que pendra a la sobredita Mariagna Peyrona per sa legitima spossa y muller fetes empero que sien les 3 monitions que mane lo S.C T in decreto de matrimoni no trobantse impediment e vice versa la sobredita Marigna Peyro promet ab consentiment de son germa Andreu Peyro y de Andreu Carbonell oncle seu y de altres perents y ben volents que pendra al sobredit Cosme Miro per legitim spos y marit seu fetes empero que sien les 3 monitions que mane ut supra no trobantse impediment ut supra.

Item perque los carrechs del present matrimoni millor suportar se puguen lo sobredit Andreu Peyro germa de dita Mariagna per amor li aporte y altrament per los drets paternals y maternals per dret de legitima y supplement de aquella li promet donar per dot y en nom de dot sixanta sinch lliures en esta forma les trenta tres lliures en diner moneda barcelonesa corrent y trenta dues lliures en robes les quals han de esser judicades per dues persones una de cada part y rebudes que les haje lo sobredit Cosme Miro promet ferlin apocha llarga y bastant y los y salve y asegure sobre tots sos bens.

Item esta tractat entre dites parts que si a quas lo que Deu no vulle fos que la dita Mariagna morye sens fills, o, ab tals que no arriben a edat de testar no pugue en tal cas testar sino de la mitat.

Item esta tractat entre dites parts que lo dit Cosme Miro fa de spolit quinse lliures dich 15 ʠ per pacte expres y dita donatio per nosses li salve y asegure sobre tots sos bens aguts y per aver.

Item volen y son de acort dits contrahents que no pugue legitimar, mes lo marit en los bens de la muller que la muller en los bens del marit.

Finalment esta tractat entre dites parts y prometen ad innicem que contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present abtes y suficients pera contractar matrimoni dins termini de un mes proper vinent y apres aquell consumaran en fas de Santa Mare Iglesia bendictio ecclesiatica rebent y en no res no contravindran sots les penes de dret inpossades lo qual temps si convindra se pugue allargar y acursar de voluntat de les parts y que si eixie alguna dificultat ho puguen allanar 2 homens un de quada part y que los presents capitols puguen ser allargats y stirats a forma y estil de expert notari y aixi ho firmen y juren en poder de mi Pere Roda vicari de Castelldasens a catorse de mars 1655.

Testes fuerunt Michael Queral Joseph Curquo y Joan Sans tots pagesos de la vila de Castelldasens diòcesi de Lleyda.

 

Memorial de la roba que promet donar Andreu Peyro a sa germana es la seguent

 

Primo un vestit bo de estamenya de la color la voldran ço es atzarena y manegues grans y gipo ab manegues y faldilles

Item per als diumenges faldilles moranja y gipo de estamenya burella.

Item pera cada dia gipo de contray ab manegues de chamellot faldilles de 22 tot usat.

Item 6 camises ab falda de estopa.

Item dos llansols de bri y quatre de estopa.

Item dues tovalloles de bri.

Item dues estovalles de bri un davantal.

Item un manto de burata.

Item una marfega.

Item una flasada.

Item dues coixineres de bri.

Item un davant llit de ret y una caixa et non plus.

 


Pàgina 153 a 155

Capitols matrimonials de Josep Curquo ab Isabet Joana Padellasa

Die 23 february anno 1656

De y sobre lo matrimoni la divina gracia del Sperit Sant mitgansant fahedor per y entre lo honrad Joseph Curquo fadri pages fill de Joseph Curquo y de sa muller Catherina deffunts de la vila de Castelldans diocesi de Lleyda part una ab la honesta Isabet Joana Padellasa donsella filla legitima y natural dels honrads Pere Padellas y de sa muller Antigua Padellas y Coretger natural de Torregrosa tots deffunts de Castelldans part altra son estats tractats pactats units y concordats los capitols del thenor seguent.

Primo la dita Isabel Joana Padellasa donsella aporte de dot per dot y en nom de dot y com a hereua universal que es dels bens de sos pares Pere Padellas y Antigua llur muller y de Andreua Padellas avia paternal tota aquella casa que vuy te y poseheix en lo present lloch ab tots los adherents en ella aixi com cum vuy se esta ab ses afrontacions.

Item tots los demes bens mobles, e, inmobles com son robes diners alajes de cassa vinyes plantades de olivers terres campes que vuy ab just titol te y poseheix com tambe rendes de censals, o, violaris que pera vuy li fasen, o, presten.

Item en totes les sobredites coses que la dita Isabet Joana promet aportar de dot constitueix al dit Joseph Curquo spos esdevenidor apres que lo matrimoni sera consumat en fas de Santa Mare Iglesia usufructuari de totes elles y que lo usufruyt de totes elles fasse seu durant y constant matrimoni entre los dos y en cas de restituctio que la propietat de aquellas se tinga per dita sposa y per los seus y en dit cas la dita y los seus tinguen actio de recobrar tot lo damunt dit y promet fer la dita constitutio dotal del millor modo.

Item amb altre capitol la sobredita Isabet Padellasa spossa esdevenidora del sobre dit Joseph Curquo lo acull y asocie a la mitat de les compres y millores se faran e viceverssa lo sobredit Curquo promet lo mateix.

Item esta tractat que en cas vulle obrar casa de dita sa spossa esdevenidora que li aje de abonar y pagar en tal cas totes les obres fetes o lo gasto delles amostrant rebudes albarans, o scrits de terceres persones.

Item lo sobredit Joseph Curquo spos esdevenidor de dita Isabet Jaona Padellassa li fa de screix, o, spolit per pacte pactat per sa lloable virginitat trenta lliures dich 30 ʠ les quals li salve y asegure sobre tots los bens aguts y per haver.

Item esta tractat que si ninguna cossa faltara en los presents capitols que fassa afegir, o, llevar puguen les dos parts de si al dia de les esponsalles y sino sen pora avenir que haje de coneixer un home de quada part al dir del qual.

Item ab altre capitol lo dit Josep Curquo de part una y la dita Isabel Joana Padellasa de part altra se prometen ad innicem la una part altra que dins termini de un mes fetes que sien les monitions que mane lo Sant Concili de Trento no trobantse impediment contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present y que en lo entre tant res no faran ni diran per que lo dit matrimoni no degua passar avant y per fer passar avant dit matrimoni se posen pena de cent ducats la una part y laltra aplicadors lo ters al jutge fara la executio y les dos parts a la part obedient renuntiando fuerunt firmata et jurata presentia capitula matrimonialya in posse mei Petri Roda presbiter vicarius et notaris Castria asinorum die vigessima tertia february anno 1656.

Testes furunt Jacobus Flix forma capula Petrus Riber et Cosme Miro omnes naturales dicte vile Castriasinorum.


Memorial de la roba que Isabet Joana Padellassa aporte a son marit esdevenidor Josep Curquo en capitols matrimonials la qual roba li guardave Joan Flix curador seu es la seguent

Roba de lli

Primo dos llansols de bri nous randats la un ab fil treballat.

Item altres dos llansols de bri lissos la un nou y altre usat.

Item altre llansol de bri usat.

Item dos llansol de stopa usats.

Item tres camises de bri de arbre noves.

Item dos camises la una lo cos de bri y falda de estopa en lloc de nova y laltra lo cos de tela y falda de estopa usada.

Item quatre camises que vuy sen serveix.

Item dos pesses de torquaboques de bri nous de tenguda la una quatre canes y laltra de dos.

Item un pessa de estovalles de bri llistades de coto blau noves de tenguda de tres canes.

Item unes estovalles de taula de bri de lli noves.

Item altres estovalles de bri de lli noves llistades de coto blau de tinguda de una cana y mitga.

Item tres estovalles de bri llistades de coto blau de tenguda la una de dos canes laltra una y mitga y laltra una cana.

Item altres estovalles del mateix de tenguda de una cana y mitga.

Item altres estovalles de estopa nobes llistades tambe de coto de tenguda de dos canes.

Item altres del mateix de una cana.

Item dos estovalles de pinte ample ussades.

Item altres estovalles de pinte ample ussades.

Item un drap de paret de bri nou llistat de coto blau.

Item altre de bri ab ret ab ses faixes en lloch de nou.

Item una tovallola de bri ab ses puntes alderredor de fil blau y blanch noba.

Item dos de llisses de bri nobes.

Item altres dos de bri noves la una tota rodada de fusells y laltra al cap ab sobrepossat les dos.

Item dos de sevidesses de bri.

It altra de tela noba ab sa mostra de fil rovellat.

It altres dos tovalloles redones de tela ab ses guarnitions nobes.

It altra redona de bri de lli usada guarnida de ret.

It altres dos de bri no tan grans com les altres redones ussades.

It quatre coixineres de bri en lloch de nobes.

It altres dos coixineres de tela nobes mostrejades de fill blau y rovellat.

Item altra de tela en lloch de nova.

It dos debatals de bri per al forn la un nou guarnit y altre ussat sens guarnitio.

It dos eixugamans de estopa nous.

It un torquaboques ussat .

It dos dabant llits de ret ussat.

It una tovallola de tela nova llargua ab ses guarnitions de fil rovellat.

It un drapillo de ret ussat.

It dos debantals la un de rajoleta y altre de cotonina en lloch de nous

Roba de llana

Primo unes faldetes verdes de 24 en lloch de nobes y altres verdes servidisses petites.

Item altres de 18 vert en lloch de nobes.

Item altres de sargeta blaua guarnides totes dos en lloch de nobes.

Item altres de blaues de 24 ussades.

Item altres de scarlati guarnides usades.

Item unes faldetes blanques de bri ussades.

Item altres de raixa guarnides ab ses faises de color de ull de perdiu.

Item altres de xamellot de aigues morades en lloch de noves.

Item altres faldetes de color preseguot ussades.

Item altres faldetes morades de 24 ussades.

Item un gipo negre de dona de tafeta mostrejat ussat.

Item altre gipo de dona de tafeta mostrejat ja ussat y de color vert y naranÿat en lloch de nou.

Item un gipo de estamenya burella ussada.

Item sis palms de 24 de color vert nou.

Item un abrigall de raixa nou de tenguda de una cana.

Item una cadena de rossari.

Item un matalaff de llana ussat.

Item una flassada blua ussada de la forma major.

Item una caixa de noguer en lloch de nova ab tanquadures.

Die 28 february anno 1656

Dictus Josephus Curquo celebrato seu contracto matrimoniali et auditta missa benedictionis nuptialis juxta ritus S. C. T fecit apocha de receptis raupis contentis in suprascripto memoriali in favorem Elisabeti Joanne Padellasa uxuris sua quas raupas recepit de manu et posse Joannis Flix qui eas custodievat et in casu restitutionis dicty Josephus Curquo obligat omnia bona sua habita et habenda fiat large cum omnibus clausulis necessarys ut in similiby sic firmata et jurata in posse mei Petri Roda vicarius die et anno ut supra.

Testes fuerunt Jacoby Oro fra laicus Scale Dei Michael Joannes Argiles loci de Puigvert et fuit in presentia Fra Josephi Amoros goverantoris seu procuratore generalis istius baronie.


Pàgina 156

Die 28 february anno 1656

Sit omnibus notum com entrevenint algunes honrades persones com son lo reverent mosen Prats Rector de Juneda per part de Juseph Curquo y Speransa Serrana tia de Isabet Joana Padellassa spossa del dit Juseph Curquo germana de Andreua Padellasa avia de dita spossa y lo reverent fra Joseph Amoros procurador general y governador de la present baronia de Castelldans y Puigvert per lo reverent capitol de frares mongos del sagrat orde de la Cartuixa de Sacla Dei tots junts considerant que Juan Flix vuy balle de Castelldans ha sustentat dels dotse anys a sa germanastra Isabet Padellassa vuy spossa de Juseph Curquo y que ha pagat en lo interim los mals de la dita cassa la qual tot junt pren suma de.... ab la despessa taxada per los señors que son set quarteres de blat per quada un any y lo rebut pren suma ... y aso sen enten entre moneda de bullo y bona y lo rebut devalle entre olives ha cullit en los olivars de dita pobilla y roba ha venut ab licencia del señor com conste ab memorials de ma de Micolau Flix quondam padastre y curador de dita pobilla y com ho conste lo que tenie encomanat ab inventary nis trobie obligatio. I deo gratis lo dit señor balle es content que la dita pobilla y son marit Joseph Curquo li tornen 20 y los absol y perdone tot lo demes fins vuytanta que trobe ser cobrador y a mes de aixo renuntie a un llegat fa Antigua Padellas de 30 ʠ a son pare en cas moris la pobilla sen fills, o filles en son ultim testament firmat en poder de mosen Estadella Vicari quondam est inplica et ad quad referit de les sobredites 20 ʠ promet dit Curquo ferlin un albara y pagar en sertes diades dita cantitat y per tant dit balle li fa apocha de reseptis cum testibus ut intra y renuntie a totes les lleys y fors que li porien ser favorables y promet que per ell ni sos hereus ni altra persona li sera demanada cossa alguna en ningun temps lo qual firme y jure et abligat via bona sua et fiat large ad hec autem corresponent lo sobredit Juseph Curquo uti sufructuarius bono dicte pupille y sa muller Isabet Joanna uti proprietarya li fan diffinitio llarga y bastant y se tenen per contents y satisfets del que se a tractat ut supra y de tot lo que administrat son pare Nicolau Flix y roba tenie en encomanada sine inventaryo prometen dits conjuges no demanar cossa xiqua ni gran en ningun temps per ells ni sos hereus ni altra tercera persona renuntiando omni llegi juri et consuetudine et foro tam ecclesiatico quan seculari et fiat large si opus fuerit cum omnibus clausulis necesarys abligando omnia bona sua firmant et jurant in posse mei Petri Roda vicari Castriasinorum die 28 february anno 1656.

Testes Jaume Oro fra laicus Scale Dei et Michael Joan Argiles fadri de Puigvert ad quod fuit presens fra Joseph Amoros governador presentis baronie


Pàgina 157

Die 23 aprillis anno 1656

Capitols matrimonials de Pere Riber y Maria Reig

De y mitgansant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor en fas de Santa Mare Iglesia per y entre Pere Riber fadri pages fill legitim y natural dels honrads Pere Riber pages fill legitim y natural dels honrads Pere Riber pages de Castelldans y de Isabet muller sua ambo deffunts de dita vila part una ab la honesta Maria Reig viuda deixada del quondam Pere Reig del lloch dels Torms filla empero legitima y natural de Andreu March ÿ Agustina llur muller los dos deffunts del present lloch de Castelldans diocesi de Lleyda part altra sobre lo qual matrimoni se son tractats pactats y firmats los capitols del thenor seguent.

Primo lo sobredit Pere Riber fent estes coses ab voluntat y consentiment de son germa Miquel Riber y de Jaume Pau y altres parents y benvolents promet en bona fe que pendra per legitima spossa y muller sua a la dita Maria Reig viuda fetes empero que sien les monitions que mane lo S. C. T no trobantse empediment de la manera que Santa Mara Iglesia ho te ordenat e viceversa la sobredita Maria Reig viuda fent estes cosses ab voluntat y consentiment de son cossi Andreu Peyro y de Andreu Carbonell e altres parents y ben volents promet lo mateis ut supra.

Item lo sobredit Miquel Riber per lo amor fraternal te a son germa Pere Riber li promet donar en diners deu lliures dich 10 ʠ y la cassa vella tala, o quala esta ab que renuntie als bens paternals exeptat a vincle e intestat ÿ lo sobredit Pere Riber consent al sobredit y dita casa diu es franqua y quitia ab omni censu et retrocensu afronte de un costat ab casa de Jusep Curquo y de altre costat ab....

Item ab altre capitol lo sobredit Miquel Riber promet pagar al dit son germa deu lliures li deixa sa mare de llegat, de son dot quant mori y aco fou de paraula coram testibus per no habery vicari en Castelldans per causa belli

Item ab altre capitol la sobredita Maria Reig viuda se dote ab tot allo que de dret li toque y perve tant de bens paternals com maternals casa bens heretats vinyes y, olivers censals drets vens y actions, dels quals apres que lo present matrimoni sera contractat pugue lo sobredit Pere Riber fer lo usufruyt seu a ses voluntats pagant empero los mals a que dits bens esta obligats y constant y durant empero entre ells matrimoni y en cas de restitutio que la proprietat del se tingue per dita spossa y per los seus y en dit cas que la dita y lo seus tinguen actio de recobrar tot lo damunt dit et fiat large.

Item la sobredita Maria viuda Reig fa de aument de dot al sobredit spos seu quinse lliures dich 15 ʠ.

Item esta tractat que lo poch, o, molt que Pere Riber aportara en cassa de dita Maria lo y abonara y lin fara apocha y asegurara sobre tos sos bens aguts y per haver.

Item esta tractat de les arnes que dita Maria te que en cas faltas la un dells que sien a mitges les que se trobaran en semblant ocasio.

Item la dita Maria Reig acull a compres y millores al sobredit Pere Riber spos seu sdevenidor en sa asienda en esta forma de tres parts les dues pera Pere Riber y la una pera dita Maria.

Item esta tractat que la dita Maria sie acollida a compres y millores se faran en la hasienda de son spos Pere Riber lo qual consent y se ha de entendre de la manera ut supra.

Item esta tractat entre dites parts que fills per fills y filles per filles los del present matrimoni ajen de ser hereus y que si alguna difficultat eixie en los presents capitols ho puguen allanar dos homens un de quada part.

Finalment prometen alternativament que fetes que sien les amonestacions no trobantse impediment contractaran matrimoni en fas de Santa Mare Iglesia dins spay de un mes lo qual temps se pugue allargar y abreviar de voluntate partius y lo entretant no faran ni diran cossa alguna per la qual dit matrimoni no haje de aconseguir son degut efecte y, per asso se posen pena de cent ducats moneda barcelonesa aplicadores les dues parts a la part obedient y la tercera part al jutge fara la causa y aixi o firmen y juren en poder de mi Pere Roda vicari et notari de Castelldans a 23 de febre any 1656 .

Testimonis foren Juan Flix balle y Jaume Pau tots de Castelldans diocesi de Lleyda.

 


Pàgina 158

Die 25 january 1657

Capitols matrimonials de Andreu Peyro y Llucia Janer

Capitols matrimonials migansant la gratia del Sperit Sant y per medi de algunes honrades persones matrimoni ses tractat fahedor en fas de Santa Mare Iglesia per i entre Andreu Peyro fadri de Castelldasens fill legitim y natural de Joan Peyro y Violant llur muller deffunt de dita vila part una ab la honesta Lucia Janer donsella filla de Llorens Janer y Mariangela muller sua de la vila de les Borges Blanques de Urgell diocesi de Lleyda part altra sobre dit matrimoni se son tractats pactats firmats y jurats los capitols seguents.

Primo lo sobredit Andreu Peyro fent estes coses de sa mera voluntat y consentiment de Andreu Carbonell son oncle y altres parents y ben volents promet en bona fe que pendra per lleal spossa y muller sua a la sobredita Luçia Janera fetes empero que sien les 3 monitons que mane lo S.C.T e, viceversa la sobredita Lucia Janera fent estes coses de voluntat y consentiment de mosen Mateu Aldomar rector de Torregrossa y de tots sos parents y benvolents particularment Juan Angles pages de Castelldasens promet aixi mateix que fetes que sien les 3 monitons que mane lo S. C. T no trobantse empediment pendra per lleal spos y marit seu al dit Andreu Peyro de la manera que Santa Mare Iglesia, o, mane.

Item perque los carrechs del matrimoni millor suportar se puguen lo reverent rector mosen Matheu Aldomar promet donar a la dita sa neboda en dines deu lliures de les quals jan te rebudes la mitat y aixi, o, atorgue y confesse lo dit Andreu Peyro.

Item li done dit mosen Matheu a la dita Lucia un vestit de estamenya lo qual jal te rebut y aixi, o, atorgue y confesse dita Llucia y Andreu Peyro.

Item li done Juan Angles deu lliures les quals promet pagarli pera Nostra Señora de agost primer vinent de 1657 rebudes que les aje promet ferne apocha y mes prometen donarli la roba de lli y de llana que constara baix ab un memorial.

Item esta tractat que tot lo que li donen tant en roba com diners ne pugue fer la dita Llucia de tot a ses llibres voluntats per quant lo y donen per amor de Deu per ser pobra y parenta sua.

Item esta tractat que no pugue legitimar lo marit mes en los bens de la muller que ella en los bens del marit.

Item lo sobredit Andreu Peyro li fa de spolit vuyt lliures pacte pactat.

Finalment prometen los sobredits que no faran ni diran cossa per la qual aquest matrimoni no conseguesque son degut efecte y que si eixi algun dupte o puguen allanar 2 homens un de quada part. Y que ohiran missa de bendictio dins vuit dies fetes les monitions y aixi, o, firmen et juren.

Testimonis foren Juan Flix balle de Castelldassens y Nadal Bosch de Torregrossa tots del bisbat de Lleyda.

 

Estos capitols foren jurats en Torregrossa en poder del señor rector com a sustitut meu a 25 de janer 1657 y ultimament a 12 de febre juraren en Castelldasens primo lo reverend mosen Matheu Juan Angles y los contrahents sobredits testes ut supra Petrus Roda vicarius Castriasinorum.


Pàgina 160

Memorial de la roba de lli y de llana que mosen Matheu Aldomar rector de Torregrossa y Juan Angles de Castelldasens donen a sa neboda o parenta Llucia Janer de les Borges en cartes de nubties ab Andreu Peyro fadri de Castelldasens.

Primo en diner entre los dos ..........................20 .

Item un vestit de estamaenya parda nou .

Item altre vestit de estamenya usat gipo y faldilles .

Item unes faldilles de blanquet de vint y quatre en lloch de nobes.

Item altres faldilles de mitga llana.

Item un llansol de bri nou y tres llansols usats de estopa en lloch de nous.

Item set camisses quatre de nobes una de arbre les demes cos de bri falda de estopa

Item dos estovalles en lloch de nobes.

Item dues tovalloles de bri en lloch de nobes.

Item quatre torquaboques en lloch de nous.

Item dos coixineres de tela usades.

Item quatre eixugamans una betilla de seda dos davantals de cotonina.

Item una flacada de la forma mitgana usada un davant de llit y una caixa de pi usades non plus.

Totes les sobre nomenades robes y sinch lliures en dines contans confese haver rebut lo sobredit Andreu Peyro de mosen Matheu Aldomar y per la veritat ne fa la present rebuda, o , apocha en favor de sa mulller Llucia Janera y en cas de restitutio obligue tots sos bens aguts y per haver renuntiant fiat large quod opus fuerit firmando et jurando in posse Petri Roda vicari Castriasinorum die ut supra que 12 february anno 1657.

Testes Juan Flix balle de Castelldasens y Nadal Bosch de Torregrossa diocesi de Lleyda


 

Any de 1660 en dijous a vuyt de abril Jo Pere Roda vicari digui missa de bendicttio a Pere Carbonell de Castelldasens y Mariagna Preixens de Sunyer Illerdens diocesi lo diumenge antes los havie esposats in facie Santa Matris Eclesie mosen Peyro rector de Sunyer.


Nota

En esta pagina se havien de continuar los capitols matrimonials fets entre Joan Castellnou viudo de la cassa de la sisterna de Puigvert diocesi de Lleyda los quals trobareu en aquest mateix manual a cartes 33 firmat en poder de mi Pere Roda vicari de Puigvert y Castelldasens a 3 de febre any 1658 en Castelldasens terme de Melons

Finis hujus libri

Incipit Zenon Alentorn vicary Castriasinorum anno 1672. Sub hoc signno