SUMMA DE LES SCRIPTURES DE DIT MANUAL

SORTIDA

CONCEPTE

CONCEPTE


Un acte de una olliues de Rector de Artesa

2

Un acte de venda de ordi de particulars

3

Un acte de venda de dues mulles a venut March Peiro a Visent March

4

Donatio que fa la dita villa a miser Agramunt i Panes per una cantitat de un forner

5

Acte de blat que deu la villa a Jaume Peiro

6

Acte debitori de Monserrat menor a Fransech Carbonell

7

Una apoca del dot de na Flixa muller de Gabriel Flix

8

Apoca de restitutio de Salvador Queralt a Joan Ferrando

9

Apoca de restitutio de dot que a fet en Flor de Pugvert an Joan Masot de Castelldans

10

Apoca de rebuda de dot de na Isabet Carbonell muller den Monserrat Carbonell major

11

Un debitori den Rog de Granyena als particulars de Castelldans

12

Un acte de indichnitat anfet los particulars de la villa per lo sensal fan al pobil Sans de Albatarrech

13

Acte debitori de Batiste Peiro a la villa de Castelldans

14

Sensaliste fa la villa an Sans pobill de Albatarrech

15

Acte debitori de Bernat Ferrer an Joan Llenia

15a

Indignitat que fan los particulars a la billa del ordi de Belloch

16

Apoca de restitutio de dot den March a son fill Llorens

17

Venda de tera que a fet Llorens March an Bellera

18

Un sensal fan los particulars a Jaume Peiro

19

Un sensal fan a la villa los particulars i a Jaume Peiro

20

Un debitori que a fet Llorens Alsamora an Quadrat del Albages

21a

Sensaliste den Pere Rog de Granyena fa la villa


Un acte debitori que fan los carnisers de Arbeca del mas de Miralcamp al pare fr. Pere Cornell

21c

Una procura den Reg i na Reja

21d

Procura de na Isabet Manuela i Armengola

21e

Venda de terra den Bertomeu Alsamora feta an Jaume Peiro


Venda que a fet Bertomeu Alsamora an March Peiro de un coral

21f

Venda de lenya a la villa de Pugvert


Debitori de la villa a fet al pare fra. Pere Carbonell


Venda de un corral, o sortanella a venut en Joan Queralt a Jaume Peiro

21b

Un testament de Monserrat major

21

Venda de la erba deval la villa.

22

Venda de una sort que a venut Bernat Ferre an Bosch

23

Un debitori de Josepf Tarrago fet an Vinya del Albages

24

Venda que a fet en Babot de un tros de vinya an Colom

25

Apoca de rebuda del dot de Bertomeu Miro del Cogul

26

Venda de un tros de terra que a venut Joan Peiro an Joan Roser

27

Debitori de Llorens Alsamora an Tomas Dolset

28

Debitori de Joan Babot an mº Jaume Pinos

29

Condubtio del metge de les Borges ab la villa

30

Debitori que fan los particulars a la villa per aquelles dosentes sinquanta quatre corteres an Gaspar Masot de Belloch

31

Debitori de particulars a la villa

32

Debitori dels particulars a la villa

33

Procura del sindit an Monfor de Lleida

34

Apoca de na Gisperta muler den Jaume Gispert


Venda de terra qua fet en Joan Peiro an Camarasa

35

Venda de la erba de davall la villa

36

Acte debitori de un bou de un home de Lleida an Joan Babot

37

Debitori que a fet en Babot an Visent March

38

Un debitori que a fet en Pere Queralt a mº Tora de Llardecans

39

Venda i restitutio del dot de na Isabet Carbonella muller den Monserrat Carbonell major

40

Un debitori a fet en Parisi de Torregrosa an Toni Reg per una vaca

41

Venda de la erba del Masrog al balle de Pugvert


Venda de terra a venut Eximeno an Roser


Acte de indignitat dels particulars de la villa per lo acte den Rog de Granyena


Un debitori den Argilles fa an Joan Cabdevilla.

42

Venda de la erba deval la villa 1614

43

Renuntiatio del llegat de pare de na Reja

44

Un debitori den Salvador Queralt a uns pastors

45

Indignitat den Masades ab favor den March Peiro

46

Venda que a fet Sebastia Masot an Beringuer per una sort de vinya

47

Indichnitat de particulars a la villa del blat den Tora de Llardecans


Acte debitori fa la villa a Gabriel Segria de Albatarrech.

48

Acte debitori de Joan Babot an Jaume Peiro

48a

Apoca de Camarasa i Corco

48b

Acte debitori fan los particulars a Tomas Valbona

48c

Una donatio a la Iglesia


Procura pera als jurats i pera un de Balaguer


Apoca que fa an Curco de Castelldans an Camarasa

49

Acte de venda de un farraginal que fa na Argillesa an Joan Masot

49a

Acte de venda de tera que a benut en Vidal an Pere Padellas

50

Procura que ha fet na Isabet ribera a son marit en Pere Riber

51

Acte de indignitat fan los particulars a la villa de 52 ᵾ 10 ʠ

52

Sindicat que a fet la villa a Toni Reg pera manllevar blat

53

Acte debitori fa la villa a Jaume Peiro per...103 ᵾ10 ʠ

54

Acte de la lluitio de curados en casa i bens de Fransesch Carbonell.

55

Acte debitori dels particulars a Tomas Valbona moliner

56

Acte sensalista fa en Bellera al pobill Padellas.

57

Acte de venda de una casa a benut los Carbonells an Berenguer.

58

Acte debitori que fa la villa an Segria de Ulldemolins

59

Indignitat fan los particulars a la villa del blat den Segria

60

Indignitat fan los particulars a la villa per lo mollenta del blat

61

Indignitat fan a la villa per la sivada den Peiro.

62

Indignitat fan a la villa del blat que an mallevat al condat

63

Una procura fa lo Regacho al balle March Peiro

64

Acte debitori fa en Salvador Queralt an Gillem Fort

65

Acte debitori fa Joan Exes an Gillem Fort

66

Acte debitori fa Joan Bellver en Gillem Fort per una mulla

67

Acte debitori den Caldero an Gillem Fort


Acte debitori fan Salvador Queralt an Gillem Fort per una mulla


Venda de terra que a fet Joan Masot an Jaume Peiro

68

Estima de Granyo de Vimbodi per un sensal als jurats de Castelldans

69

Venda que Joan Queralt an Jaume Peiro per un tros de terra

70

Venda que fa Joan Moles i Tomas an Jaume Peiro terra campa

71

Compra de una mulla que a venut Pere Queralt a un home de Alfes

72

Acte debitori Salvador Queralt Sancho i altres al pobill Padellas

73

Acte de venda que fa Bertomeu Alsamora an Jaume Peiro

74

Acte sensaliste que fa la villa an Jaume Peiro

75

Concordia entre Pere Queralt i na Padellasa venda per totes les terres

76

Venda de terra que fa en Vidal an Jaume Peiro i corral junt

77

Venda de vinya fa en March Peiro a na Joanna Carbonella.

78

Sensal que fa na Carbonella an March Peiro

79

Venda de un ferreginal a venut en Queralt an Jaume Peiro

80

Acte de arendament de la villa mº Oller

81

Venda que fa en Queralt i Sans an Jaume Peiro

82

Una procura

83

Venda de un coral fa Mateu Cabestany an Toni Colom

84

Concordia entre en Beringuer i en Joan Queralt per la taverna

85

Capitulatio entre en Pinyana i la villa de Castelldasens

86

Debitori fa la villa an Zenot Vives sparter de Tarragona

87

Venda fa Joan Masot an Jaume Peiro de una sort de terra

88

Procura fa na Babota a son marit Joan Babot

89

Concordia entre Beringuer i Mateu Cabestany

90

Debitori de particulars a Bellera

91

Venda de la erba del Masrog i Gisperta 1616

92

Acte sensaliste fa en Joan Vidal a Miquel Llombart de Montagut

93

Acte debitori de particulars a mº Oller de Alcover

94

Acte debitori de particulars a mº Oller de Alcover

95

Acte de venda de la erba del terme 1616

96

Un sindicat fa la villa a Jaume Peiro per lo de la unio.

97

Acte debitori fa la villa al fr Rapel de blat

98

Acte debitori fa la villa an Zenot Vives de Tarragona

99

Apoca de dot de na Manuella de Torres de Segre

100

Acte de la posesio del benefici del Roser

101

Acte debitori de Pere Queralt a na Padellasa

102

Acte sensaliste fa en Salvador Castellnou a la Iglesia

103

Capitualtio de Pinyana i en Beringuer.

104

Acte debitori de Pere Peiro a un home de Lleida

105

Apoca de dot de Jaume Armengol i sa muller del dot

106

Venda de un pati de casa i coral an Joan Babot

107

Un debitori de la villa a mº Oller

108

Un debitori de la villa a miser Oller

109

Una acte que fra Pere a tret de curador a Mateu Cabestany

110

Acte i apoca de la era de Joan Argilles

111

Acte debitori de particulars a mº Oller

112

Una procura de mº Oller a mº Phelip son germa.

113

Acte de venda de Castellnou dels oliuers del benefisi del Roser

114

Acte debitori den Pere Gispert a Nicolau Flix

115

Donatio fa na Carbonella a son fill Nadal.

116

Acte de un bou den Jaume Peiro an Bernat Ferrer.

117

Acte sensaliste de Pere Joan Masot de Aspa a Jaume Peiro.

118

Venda de la erba del terme i del Maroig

119

Venda de terra den Ribe an Bosch

120

Un debitori de particulars a un tal de la Cisquella

121

Una apoca de restitutio de dot a fet en Miro an Alsamora

122

Acte de venda de un pati a venut en Vidal a Miquel Miro

123

Acte debitori de particulars al pobills Padellasos

124

Concordia entre Bertomeu Sancho i Joan Alsamora

125

Apoca de dot de Jaume Ros i de sa muller Cabestanya


Apoca del dot de Jeronima Masot a son marit en Masia

126

Acte debitori del pobil Peron en favor de Andreu Menal.

127

Acte debitori de la villa a mº Oller per lordi

128

Acte sensaliste de particulars a Jaume Peiro.

129

Acte debitori de la villa an Calbeis de Juneda

130

Acte de indigitat de particulars a la villa

131

Acte de indignital dels particulars a la villa

132

Acte debitori de la villa al metge de les Borges

133

Venda de la erba de la torre dels (flares)

134

Venda de la erba del Masrog

135

Acte sensaliste de particulars a na Padellasa

136

Apoca a fet en Abella del Cogul an Flix.

137

Acte sensaliste del pare fra Pere Carbonell los i fa a Joan Serler.

138

Debitori de Mateu Cabestany y Visent March a Josepf Llaurador

139

Acte debitori de Babot al vinader de Vimbodi

140

Acte de Joan Valles Pere Queralt Joan Masot Joan Queralt Joan Corco i altres ab favor de mº Toda de Cornudella

141

Acte de venda den Jaume Argilles an Padelas


Apoca de dita eretat de na Padellasa de les 10 ᵾ del tros.141a

Debitori den Queralt an Fort

141b

Donatio de Miro i Armengola

141c

Procura de un home de Bellvis

141d

Acte de venda de llenya als de Artesa

142a

Acte den Valles a Toda 2 ᵾ 6 ʠ

142

Acte de venda de bous de Peiro als de les Borges.

143

Acte den Joan Alsamora an Toda 2 ᵾ 6 ʠ

144

Acte den Joan Babot i Masot an Jover.

145

Acte Visent i Cabestany an Llaurador

146

Acte de la venda del terme 1619

147

Donatio de Gapar Reg en favor de Toni Reg

148

Venda de un ferreginal den Babot i Prats i apoca.

149a

Acte de Joan Peiro a fet en Sans a favor sua de terra campa

149

Acte de una mulla a venut Visent March an Ferrer.


Acte de una mulla a venut Visent March an Ferrer.

150

Acte de Nadal Carbonell en favor den Olluia

151

Acte a favor den Barrera per la sua casa


Procura han fet los jurats an Babot

152

Acte de vinya que Sebastia Masot a venut an Eximeno.

153

Concordia del metge.

154

Acte del metge de les Borges 1622.

155

Concordia entre Miquel Masot Vicari de Castelldasens i Bertomeu Masot de una part i de altre ab mestre Casany pedra piquer del perche de casa.


Acte de venda a fet en Sans al pobill Joan Peiro


Acte de venda fa Joan Serler an Roser de la casa

156

Acte de venda fa na Exuta de Aspa an Miquel Miro per la casa


Debitori fa Miquel Miro a Armengola Margarida.

157

Apoca que fa na Exuta de Aspa an Miro per la casa

158

Acte de casa den Joan Serler an Jaume Sales.

159

Apoca de Miquel Sebastia Gotarda al balle

160

Debitori den Sancho a Gaspar vinader de la Spluga

161

Venda de la casa den Pere Andreu sastre


Donatio de Pere Andreu sastre.

162

Sindicat fa la villa a Mateu Cabestany.

163

Venda de la erba del Masrog 1620

164

Procura que fa na Padellasa a Mateu Cabestany.

165

Venda de un bou del balle an Sunyer

166

Venda de la erba de daval la villa 1620.

167

Entima den Goma a na Padellasa i Toni Colom per un sensal

168

Procura den Jaume Castellnou

169

Donatio den Pere Peiro i de sa muller ans Salvador Solanes

170

Procura peran Salvador Solanes i Pere Peiro.


Acte debitori de la gent de Ulldemolins per ordi que a venut Joan Peiro

171

Fra Pere Carbonell ha tret de curado an Jaume Argilles.

172

Jaume Argilles ha donat contes de la tutela den Ratera.

173

Acte de venda de la farreria al balle


Acte den Rosello i Vives al pare fra Pere


Acte den Companys de les Borges.


Den carbo de Carbonell de les Borges


Acte den Canella i Aldoma de les Borges


Acte den Pou i en Samante..

174

Acte de Falco i en Samante

175

Sebastia Pefarrer acte

176

Acte den Pere Vidal.

177

Acte den Valls

177a

Acte den Joan Pefarrer

177b

Pau Oro

177c

Acte den Francech Rosello

177d

Acte den Pere Solanes

177e

Acte den Bertomeu Giner

177f

Acte den Mateu Arques

177g

Acte den Fransech Argilles


Acte Mateu Cabestany de Castelldasens

178

Acte de la erba de la torre del terme de Castelldasens.

179

Procura de na Mirona


Acte den Babot als de Prades

180

Acte de Valles al Rector de Albatarrech.

181

Acte den Monserrat Serler ferrer

182

Concordia mº Oller a la villa

186a

Acte dels de Cornudella als curados den Peiro

186b

Acte de Mateu Sans i Pere Reg

186c

Apoca de Fransech Masot de Pugvert

187a

Concordia i acte del arendament de miser Sengenis.


Venda del terme de la Torre 1621.


Procura de na Mirona


Acte debitori de Serler ferrer de Belvis per lo carbo


Concordia i debitori de mosen Joan Oller de Alcove a la villa Castelldans.


Venda de la erba de Castelldans 1621

186d

Acte debitori dels de Cornudela als curados de Jaume Peiro.


Debitori dels del Albi als curados de Jaume Peiro


Apoca den Fransech Masot i sa muler de Pugvert del llegats de Jaume Peiro

Llatí

Acte del arendament de la villa al senyor mº Sengenis


Apoca dels Vallesos dels dots de sa muller


Acte de venda que a fet Bertomeu Miro an Castello de la Cisquella.

187b

Debitori den Castello an Miro

187c

Procura den Parexens


Apoca de na Argillesa de dot seu


Acte de venda den Peiro a Visent March del corral.


Acte de venda de la mulla de mosen Poquet

183

Donatio de mestre Casany pedra piquer a sa muller

184

Definitio del dot i drets de Jaume Castellnou

185

Procura a Fransech Alsamora

186

Procura de Pau Morata a March Peiro

187

Acte sensaliste fa la villa a m. Sengenis


Acte de venda dels tros den Ratera compra en Miquel Miro


Acte del Vidal i Jaume Argilles del corral


Entima an March Peiro per en Queral del Albages


Acte del metge de les Borges 1622


Procura den Castellnou an lo Goma


Venda de lerba de Melons

189

Procura de particulars an Babot

190

Acte de na Reja al sastre.


Acte de Bellera al frare per la mulla.


Acte den Comes de les Borges a fra Pere per lo carro.


Acte de Joan Masot per la mulla de fra Pere


Fransec Carbonell per la mula fra Pere


Joan Perexens per la mulla a fra Pere.


Acte Pere Queralt – fra Pere


Pere Riber a fra Pere


Acte de Monserrat Carbonell major


Acta i apoca de la casa de Fransech Blasi

191

Apoca den Sans an Costa

192

Acte debitori del mº Toda de Cornudella

193

Apoca de fra Pere an Roser per la casa


Acte del metge de les Borges 1622


Acte de na Exuta an Beringuer


Acte debitori de Cavaler de Cornudela al Sengenis


Acte de venda de Gaspar Eximeno a Joan Carbonell.


Acte de Joan Carbonell en favor de Gaspar Eximeno

194

Concordia entre Gaspar i Miquel Joan Eximenos.

195

Acte debitori de Sengenis i Sebastia Masot.

196

Acte sensaliste den Vidal a la Iglesia.

197

Apoca de Bertomeu i Sebastia Masot en favor de Visent

Llatí

Acte de venda de una sort den Babot venuda per en Miro

Llatí

Venda de una sort an Joan Babot

Llatí

Acte sensalista fa en Babot a la anima de Jaume Armengol.

Llatí

Acte de venda de uns bous an Casany de Pugvert.

Llatí

Acte den Serda de Alfes de un bou den Babot

Llatí

Acte de venda den Vidal a Jaume Argilles de un corral

198

Acte de la erba del Marog 1622

199

Concordia den Torren de na Sansa

200

Acte de particulars al balle per un ordi


Acte arbitori de Fransech Carbonell al altri.


Acte debitori den Tomas Valles an Pere Quadrat per una mulla


Acte debitori de Bertomeu Sancho an Joan Peiro


Acte de venda del coral de Fransech Blasia a Alias Cabuso

201

Acte sensaliste de Bernat Ferrer a la Iglesia dita

Llatí

Acte sensaliste fa en Miro a Fra Pere per lo tros den Ratera.

Llati

Acte debitori de Rocamora de Poboleda an Flix

Llatí

Venda de un pati de casa a venut en Queralt a fra Pere.

202

Acte debitori de Fransech Eximeno a March Peiro per una mula

203

Acte de indignitat del sensal de miser Sengenis


Una entima als jurats ajustan miser Sala

204

Acte debitori de Gaspar Eximeno a mº Sala de Belpug


Acte debitori de Bertomeu Sancho a miser Sala


Debitori a m. Sala per lo blat

205

Venda de llenya als de Torregrosa

206

Una apoca den Riber i March Peiro

207

Acte de la venda de daval la villa

208

Concordia entre en Joan Valles i Tomas Valles

Llatí

Acte de venda dels jurats an Valles menor per la casa

Llatí

Acte sensaliste fa en Valles a la villa per la casa que te.

 

Acte debitori de Mateu Arques de les Borges a fra Pere


Acte de fermansa de Flix i en Ribes pastor

210

Venda de la erba de daval la villa 1624


Venda de un farreginal a venut en Miro an Roses.


Apoca de Roser per lo farreginal.

211

Debitori de na Masota de Aspa an Pau de Castelldasens


Establiment de Nadal Carbonell per lo corral

212

Renuntiatio del tracte de la clausula de lament den Serler


Debitori de Joan Masot a fra Pere Carbonell per la mulla


Acte den Pau i Paula i den Roser i de na Rosera


De consignatio de na Padellasa an Vives de Artesa..

220

Acte de venda de la casa den Roser


Acte sensaliste fa en Roser a la Iglesia de Castelldans


Venda de un pati de casa an Fransech Costa


Acte de indemnitat de particulars a la villa per los dines

213

Venda de casa a fet March Peiro a un de la Morera


Apoca a fet Visent March a sa sogra per lo dot de sa muller

214

Con renuntio de Jaume Ferrer a la erentia de son pare

215

Venda de un bou a venut en Corco de Castelldans al senyor dels Torms

216

Venda dels corals de bestias daval la villa a dita vila feta.


Acte que a dexat Sengenis a particulars per blat


Venda a feta en Castellnou a Joan Alsamora per la vinya


Debitori den Ribes a Groso de Tarragona

217

Debitori de la villa a Sengenis per blat i ordi

218

Indignitat a particulars de la villa

219

Apoca den Joan Masot a sa muller


Apoca de Joan Masot a son gendre

A la fi de aquest manual se trobara cosit lo testament de Barthomeu Peyro lo qual deixa lo censal de 5 ᵾ de pensio ha la vila del Albi a sa confraria de Nostra Senyora del Roser

Fet año 1588

Jurat en poder de mosen Torres Vicary


Die 28 de octubre 1621

Babot se encarrega a pagar a la Reverent Comunitat de Prades.........................21 ʠ 6

Y certs particulars de Castelldasens fan per Babot a la Iglesia de Castelldasens ..........................21 ʠ 6 que pagua per ells
Nota al marge

fuit scanselatus per instructionem voluntate partium ego Micael Masot Vicarium loci Castriasinorum testius son Jaume Peiro i March Peiro a 14 de setembre 1611


(2) Pere Ribe Llorens Alsamora Visent March Salvador Castellnou Joan Queral Castriasinorum diosesis Ilerdem loci simul et in solidum et gratis (de manera conjunta i lliure de carregues) y confesan deure tot al cami de la villa de les Borges Blanques sent sinquanta dues lliures i denou sous monete curibilis catalonie (moneda de tern barcelones)sunt ratione (a raó) de sent i trenta tres corteres de ordi a preu de vint i tres sous cortera i prometen pagar dita cantitat per al dia i festa de nostra señora de agost del any de mil sisens i dotse obligantne tots nostres bens presents i esdevenidors ubi cumque fuerint et primiligiada ... et si nom soliumus die dicto ut supra pro matines solverere locis expensas factos fasiendos cum salario Notariun et procuratoris ut moris est desem o duodesim, solidorum per qualibit diet et a nos predicti renuntiamus per colesi et jura et sumum tendimus et nostri bona nostram a quolunque curie renuntiando forinxant largo modo ordinatur latius cum omnibus ex singulis clausulis oportunis it in similibus et jurando et firmando et per est actum ville Castriasinorum ho die desima septima mensis april anno 1611

Testes hu jures sunt Mateus Cabestany et Sebastia Masot loci Castriasinorum

Deuen los sobredits en particular

Primo Salvador Queral ......................17 ᵾ 5 ʠ

Salvador Castellnou ..........................17 ᵾ 5 ʠ

Berthomeu Massot ...........................XI ᵾ X ʠ

Joan Masot........................................XI ᵾ X ʠ

Joan Babot.........................................XI ᵾ X ʠ

Visent March.....................................XI ᵾ X ʠ

Pere Ribe...........................................XI U X ʠ

Pere Cammarasa................................XI ᵾ X ʠ

Zenot Masot menor...........................XI ᵾ X ʠ

Joan Argilles.....................................XI ᵾ X ʠ

Joan Queralt......................................6 ᵾ 18 ʠ

Pere Queralt......................................6 ᵾ 18 ʠ

Joan Carbonell..................................6 ᵾ 18 ʠ

Llorens Alsamora..............................5 ᵾ 19 ʠ
Nota al marge

Die 9 mensis novembris anno 1626 fuit scaselatus presens instructione per me Micaelem Masot Presbiterum Vicarius et Notarius cum voluntate partum et testes Joanes Marti et Jacobus Perexens


(3)

Die 18 mensis novembres 1610

In Dei noverit universi et notum sit cuntis jo Visent March pages de la villa de Castelldans de mon grat i serta siencia per mi i mos ereus confeso deure al dit March Peiro pages de la matexa villa de Castelldans la summa i cantitat de sent i vuint lliures dich 120 ᵾ per rao de dues mulles que jo March Peiro vos he venudes y vos Visent March me abeu comprades i rebudes dites mules de pell negre la una i laltra mulla de pell castany de temps de sis anys poch mes o manco tenen cada mulla i promet dita cantitat pagar ab los pactes segues so es li promet fer sisena cada any de tots los grans que cullira on se vulle que sembre en lo terme, o, fora del terme i del olli que cullira tambe lin fa sisena so es de sis en sis una per a March Peiro; i mes se obligue lo dit Visent de llaurarli tres dies cada any sempre quell demanara y li te de donar per cada jornal de sembrar deu reals i ell se te de fer la despesa i a les mulles, mes li te de ajudar cada any sis dies en lo emprimar i sis en lo mantornar i lo dit March Peiro li te de donar per cada jornal sis reals tant del emprimar com del mantornar i tambe se te de fer la despesa i tot aso en recompensa de la paga de les mulles fins aje acabat de pagar dites mulles i lo preu de dits grans li te de donar dit Visent conforma pagara lo arendador de la villa y loli conforma anira en lo mes de febrer i aso ne obligue lo dit Visent March tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, immobles privilesiata vul non et onsevullen que sien y en espesial ne obliga les dites mulles a nomine precari renuntiant a son propi furt sometent a cort i a corts et ab despeses de Notari i Procurado deu i dotse jurant et firmant et fiat largo modo et die 18 mensis novembris anno 1611.

Testes Bertomeu Masot i Mateu Cabestany pagesos de CastelldansNota al marge

Fuit scanseltus die 20 mensis marsi anno1612 cum confesum partium per me Micaela Massot Vicarium


In dei noverit universi et notum sit cuntis com nosaltres en Bertomeu Alsamora Joan Argilles Joan Serler Joan Vidal i sa muller Esperansa Andreu March Pere Queralt Pere Peiro Guillem Bellera i sa muller Bellera i Sales, Mateu Cabestany Toni Reg la viuda Argillesa Monserrada, Joan Queralt i sa muller Queralt i Sancha tots del present lloch de Castelldans bisbat de LLeyda de simul et in solidum confesan deure a vos Visent Llorens mercader de la ciutat de Lleida gratis non be neo dolo la summa i cantitat de noranta una cortera de blat dich 91 ʠº i prometen tornar lo dit blat a gra per gra per al primer dia de mag primer vinent del any 1612 et si non soliumus die dicto vo in fra promitimus salvare omes expenses factas o fasiendas et cum salario Notarium procuratoris ut moris est desem et duodesim saludorum per qualibet dieta e nos prediti i ab escriptura de fer de bens renuntiamus collesa et jura et sum nitedimus nos e bona .... a quocumque curit renuntiando fori Nostrum ut largo modo ordinetur latius cum omibus e singulis clausulis oprtunis ut similibus instrumentis et jurando et firmando et quo est actum ville Castriasinorum ho die de desima septima mensis novembris anno 1611.

Testes sunt Joan Valles balle i Monserrat Carbonell loci Castriasinorum.

Die anno loci testes ut supra fiat apoca de dictis noranta una corteras de blat largo modo et jurando et firmando
(4)

Die 20 mensis novembris 1611

In Dei nomine noverit universi notum sic cuntis com nosaltres en Joan Valles balle i Bartomeu Massot Monserrat Carbonell major de dies i Joan Corco, jurats lany present Gabriel Flix Pere Gispert Joan Babot Miquell Miro Pere Riber Pere Padellas March Peiro Fransech Costa Pere Peiro Pere Carmona Jaume Armengol Joan Argilles Joan Serler ferrer Joan Queralt Jaume Salles Montserrat Carbonell menor Joan Carbonell Salvador Castellnou Bernat Ferrer Pere Queralt tots pagesos de Castelldans fan donatio a (Visen) Agramunt i a Pere Panes de la Notaria de la present ciutat de Lleida de tota aquella cantitat que deu T Climent forner de la ciutat de Lleida deu a dita villa de Castelldans per rao de una garriga que la villa li avie venut a dit forner, fan dita donatio a dit ( Vicen) Agramunt i a Panes Notari per les conductes que la villa los deu la qual donatio los fan liberament la dita comunitat prometent no revocar aquella ses filles ni sos ereus notaris jurant et firmant et fiat largo modo

Testes Bertran Carniser i en Bosch loci Catriasinorum
(5)

Die 10 mensis Desembris 1611

In Dei noverit universi quondam nos Joan Valles balle de Castelldans Bertomeu Masot Monserrat Carbonell major Joan Curco jurats lany present Gabriel Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Pere Padellas Bertomeu Alsamora Lorens Alsamora March Peiro Joan Carbonell menor Guillem Bellera Domingo Bosch Salvador Olluia Fransech Exameno Joan Roser Fransesch Costa Pere Peiro Joan Masot menor Mateu Cabestany Pere Camarasa Toni Reg fuster Jaume Armengol Joan Armengol Joan Argilles Joan Serler ferrer Joan Queralt Salvador Queralt Fransesch Carbonell Jaume Salles Monserrat Carbonell menor Joan Carbonell Salvador Castellnou Berant Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Joan Peiro Monserrada Argillesa i Joan Masot major loci Castriasinorum loci simul quo in solidum congregat i convocats en la casa de la villa a hon altres i semblan vegades se son acostumats congrega pera semblants afectes prometen loci et in solidum cada un en particular i en commu tota la universitat i particular de aquella prometen deure a vos Jaume Peiro pages i abitant en la villa de Castelldans la summa i cantitat de sent i vint lliures dich 120 ᵾ per rao i causa de xixanta corteres de blat que he venut a dita universitat i particulars de Castelldans i del blat an comprat pera sembrar dits particulars la qual cantitat prometen pagar pera dia i festa de nostra señora de agost primer vinent et renunciant a son propi furt submentese a quocunque curie tan eclesiatica quan secularia i despeses de notari i procurador deu i dotse jurant et firmant et fiat latius

Testis juris sunt Bartolomeus Masia loci Alfes e Bartolomeu Serler de Castelldans

Fiat apoca de resepti dicto fementio 120.. cum suis clausulis insersorius dicto die mensi et anno cum bibeus testes
(6)

Die 2 mensis Januari 1612

In Dei nonerit universi et notum sit cuntis com jo Monserrat Carbonell menor de dies pages de la villa de Castelldans confes i ab ferma fe i paraula prometo deure a vos Fransesch Carbonell pages de la matexa villa de Castelldans la summa i cantitat de quinse lliures dich 15 ᵾ i devallen per preu de un bou i una vaca que me aveu venut i jo comprada i rebuda en mos poders les quals quinse lliures devallen de major cantitat que valien dits bous i promet pagar dites quinse lliures per al dia i festa de nostra senyora de agost primer vinent sub obligatio de tots mos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles primi fiate nech nom renuntiant a son propi furt sometense a cort i corts sient eglesiatica com secular i enspecial ne obligua los bous a nomine precari et si non salverit die dicto se sobmet a despeses de notari i procurador a deu i dotse jurant a Deu i als quatre Sants Evangelis tenir i servar lo contingut en dit acte. Jurant firmant et fiat latius actum et actum est hoc mi apido de Castelldans. Per me Michael Masot .

Testes Bertomeu Masot pare i Pere Joan son fill loci Castriasinorum(7)

Die 1 mensis aprilis anno 1612

Sit omnibus notum com vui dia i any ut supra a firmat apoca de rebuda lo honorable en Joan Flix pages de Alcogul i com a llegitim administrador dels bens de son fill Gabriel Flix difunt i com a tudor de sa anima i en Nicolau Flix fill del dit Joan Flix com a ereu del dit Gabriel Flix quondam pages de dita villa de Castelldans de sent i noranta una lliura dich 191 ᵾ que confese aver rebut lo dit Gabriel Flix per lo dot de dita sa muller Joana Flixa com acostuma ab albarans fets per ma propia de Gabriel Flix la qual cantitat de fermen apoca i prometen fer bona dita cantitat sobre tots sos bens aguts i pera ver per la solutio de dita cantitat donant a mi Miquell Masot fasa dita apoca ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes et jurant et firmant et fiat latius

Jo Miquell Massot

Testes Pere Gispert pages de Castelldans i lo balle dels Alamus Bernat Florejacs.(8) Vuy a 11 de mag de 1612 notum sit cuntis com en Joan Ferrando pages de la villa de Alcaras fa apoca de restitutio de tot aquell inventari de roba i altres coses que tenie encommanat en Salvador Queralt avi de dit Joan Ferrando lo qual Joan Ferrando otorgue tenir tot lo que se li avie encommanat com a curador que ere jurant et firmant fiat latius.

Testes Bertomeu Masot i Pere Joan Masot de la villa de Castelldans pagesosNota al marge

Presens into fuit scanselatus per me Micaele Masot Vicaius et Notarius loci Castriasinorum cum consensu partium die 17 mensis septebris anno 1613. fueruan testes Sarporius Eximeno pater et Sarporius Eximeno ejus filis testores lini.Die 20 mensis marci anno 1612

In Dei nonerit universi notum sit cuntis com nosaltres Bertomeu Alsamora Joan Argilles Joan Serler ferrer Joan Vidal i sa muller Speransa Vidalla i Marca, Andreu March Pere Queralt Pere Peiro Guillem Bellera i sa muller Bellera i Sales, Mateu Cabestany Toni Reg fuster Monserrada Argillesa viuda Joan Queralt i sa muller Queralt alias Sancha loci Castriasinorum de bisbat de Lleida loci simul et in solidum confesan deure a vos Visent Llorens mercader de la ciutat de Lleida gratis non vine doli la summa i cantitat de sent xixanta vuit lliures set sous dich 168 ᵾ 7 ʠ per rao de noranta una cortera de blat que ens aveu venut a rao de trenta i set sous cortera i prometen pagar dita cantitat per al dia i festa de Santa Maria Magdalena primer vinent sub obligatio de tots nostres bens aguts i pera ver on sevulle que sien ab scriptura de furs soes de bens i no de persones et si non salverint die dicto ut infra permitimus salvore loci expenses fasiendos cum solario notario et procuratoris ut nos est desem et duodesem saludorum per qualibet dieta et nos predicti renuntiamus colesia e jurat nos predicti summitimus ans et bona.... a quocunque ...renuntiando fori... ut largo modo ordinatur latius cum omnibus et singulis clausulis aportunis.. ut in similibus instrumentis jurando firmando Notarium quondam est actum ville Castriasinorum ho die 20 mensis marsi ano anotiu .. anni 1612.

Testes hu juris sunt Salvator Queralt agricola et Petrus Joannes Masot studens Castriasinorum.
(9) Sit omnibus notum cum vui que contam a 28 de mag 1612 a firmat Joan Masot apoca de rebuda i restitusio de aquel dot axi ab dines com tota la roba de lli i llana que avie donat Joan Masot major de dies de la villa de Castelldans a sa germana Jeronima lo qual dot i los demes drets que pertanyien a dita Jeronima Flor en casa de son marit Bertomeu Flor de tot lin fa apoca llarga i bastant a dit Bertomeu Flor de la villa de Pugvert jurant et firmant

actum est hoc in opido de Castelldans per me Michaele Massot Vicarium et Notariu die et anno ut supra.(10) Sit omnibus notum et com vuil que contam a 23 de juliol del 1612 en Monserrat Carbonell major de dies i na Isabet muller sua de dit Carbonell de son grati serta sientia confesen aver agut i rebut den Mateu Villaglasa nebot de dita Carbonella de les Beses la summa i cantitat de setanta lliures dich 70 ᵾ la qual cantitat es per tot aquell dot que en capitols matrimonials li avien promes axi en dot com en nom de dot i legitimes paternals com maternals i axi dites parts son contens sen fase la present apoca de rebuda renuntiant a qualsevol drets paternals com maternals exceptant vincle, o, intestat. et jurant et firman et fiat latius .

Testimonis son Joan Serler ferrer i Jaume Armengol pages del lloch de Catriasinorum.Die 1 mensis may i anno 1613

In Dei nomine noverit universi vui al primer de maig de 1613 lo pare fra Pere Carbonell com a procurador i governador de la boronia de Pugvert i Castelldans de son grat i serta siencia ven les herbes i abeurades del terme del al mas Rog al señor Nicolau Moles ganader del lloch de andorra per preu i cantitat de dossentes lliures dich 200 ᵾ pagadores ab dos pages la primera a S. Antoni la mitat i lo restant a Sant March de 1614 sot obligatio de tots sos bens mobles, e, inmobles i en particular lo dit bestia que erbejara en dit terme obligant dit Nicolau Moles a pagar les tales de dit terme fiant latius jurant et firmant.

Testes Pere Peiro de Aspa i Bertomeu Masot pages de Castelldans.Nota al marge

Lo dit acte ia sta tret en forma

fuit scanselatus present instantia cum voluntate persium per me Micaele Masot Vicari loci Castriasinorum die 14 mensi septembria anno 1611. Testis Jaume Peiro i March Peiro(11)

15 de maig de 1612

In dei noverit universi notum sit cuntis com nosaltres en Joan Molles i en Pere Gispert Joan Masot major de dies Joan Peiro Miquell Miro Joan Carbonell major de dies Jaume Armengol loci Catriasinorun sum diosesi Ilerdem loci simul in solidumconfesandeure a vos Pere Rog pages de la villa de Granyena gratis non vinec doli la summa i cantitat de noranta lliures dich 90 ᵾ per rao de sinquanta corteres de blatquens aveu venut i nosaltres comprat i rebut a trenta sis sous cortera i prometen pagar dita cantitat per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent sub abligatio de tots nostres bens aguts i pera ver on se vulle que sien privilegiada vel Notarium si non salverit die dicto ut infra permitimi salvare loci expenses factos eo fasiendos cum salvore Notarium et procuratoris et ut ......desem et duodesim solidorum perqualibet dieta et nos predicti renuntianus colesia et juraret nos prediti summitimus nos eo bona...a quocunque curie renuntiando fori ......largo modo ordinet latius cum omnibus eo singulis clausulis nesesarius et aportumus ut in similibus .... jurando et firmando quondam est actum in villa Castriasinorum die 11 mensis maji anno 1612.

Testes sunt Bartolomeus Masot et Petrus Joannes Masot agricultores Castriasinorum sunt
(12)

13 de gener 1613

In Dei nomine noverit universi quam nos Joannes Vidal et Speransa Vidallaejus uxor, Bartolomeus Alsamora, Guillermus Bellera et Margaritaejus uxor, Petrus Peiro, Mateus Cabestany, Joannes Argilles, Joannes Serler faber ferrarius, Joannes Queralt et Caterinaejus uxor, Andreus March Petrus Queralt loci visini et abitantes Castriasinorum. Attendentes et considerates non semel tantum......bonum oficii quam nos Jacobus Peiro, Joany Queralt Petrus Gispert jurati anno presenti loci Castriasinorum cum confesit permisuto cuis universitis ville Castriasinorum nobis omibus infra dicties et fecistes victes quam anutis a Joane Sans et Petro Sans del Albages et Cogul ut tutoribus et curatoribus pubilli Josephi Sans filli Josphi Sans opidi de Albatarrec dusentas libras per ratione sentum corteras frumenti gemitis. ad forum quadraginta solidorum per quartrera ut nobis prodatis per suarrendis.nostris ne sebus acomodaretis et omnia bonaficius communitatis villa Castriasinorum ad soluendum contum quinquaginta et quinque libras monete curibilis ad quitandu debitum quan sumus obligati ad amnium lliurensis Visens cuis Illerde ut de ejus debito instructo publico acto et testificato per diseretum Michaelum Massot Notarium et Vicarium ville Castriasinorum die mense et anno ut infra contesin ad quo relatio habetur nos vexo den prefati nolentas ingratiesse mon grati et benefici mamores accepti convenimos et bonafidenos loci dicti quan servavimus quan denses penitus et si ne donna et gravamine vobis dictis Jacobi Peiro et Joani Querlat et Petri Gispert jurato sum in ville Castriasinorum et actium.comunitati et omibus expensis dannis Notarium et fiat largo modo et i se obliguen a quitar dits particular dins tres anys i acabat dit temps qualsevol axi dels abligat com los que no son obligats fentne aquesta los pugue fer quitat jurant et firmant et testes Joan Valles et LLaurensis Alsamora agricole Castriasinorun die 13 mensis Januari anno 1613.Nota al marge

presens intrumentum fuit scanselatus cum voluntate partium per Micaelum Masot

Testes Micolau Fix et Joanes Carbonell loci Castriasinorum die 13 mensis february 1622(13)

Die 20 mensis januari anno 1613

In Dei nomine universi com lo Senyor Batista Peiro de la villa de Castelldans i vui abitant en la villa de les Borges Blanques de Urgell de son grat i serta sientia i de sa bona voluntat promet i en bona fe confese deure a la villa i comunitat de Castelldans pasats tots contes fet i finat entre lo dit Batista Peiro i la villa de Castelldans fins al dia present per tot lo temps que tingut la sisena per totes les dades i preses reste deuter a la dita villa la summa i cantitat de sinsentes i vint i tres lliures i set sous dich 523 ᵾ i 7 ʠ i estes promet dit Peiro per dita cantitat de lluir i quitar sempre i quant so es conforme conte la obligatio del acte del arendament abligantne a tots sos bens aguts i per aver on se vulle que sien mobles, e inmobles privilegiata et non renuntiant a son propi furt sometense a cort i corts secular, o, eclesiastica renuntiant a qualsevol contitutio en son favor Jurant a Deu i als quatre Sants Evangelis et jurant et firmant

Testes Domigo Bosch i Llorens Alsamora(14)

13 de gener 1613

In Dei noverit universi et quondam nos Joan Valles balle de Castelldans per lo molt Reverent Pare Don prior Torramijot i Jaume Peiro Joan Queralt Pere Gispert jurats lany present, Nicolau Flix, Joan Babot Jaume Armengol, Miquell Miro, Joan Vidal Pere Riber Joan Curco Pere Padellas Bertomeu Alsamora, Llorens Alsamora March Peiro Joan Carbonell menor de dies Gaspart Exameno Fransesch Costa Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Pere Camarasa Toni Reg fuster Joan Argilles Joan Serler ferrer Salvador Queralt Fransesch Carbonell Jaume Salles Monserat Carbonell menor Joan Carbonell Salvador Castellnou Andreu Marc Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent Marc Joan Peiro Joan Masot loci agricole Castriasinorum loci simul et in saludum et confesendeure an Joan Sans del Albages i Pere Sans de Cogul com a curados i marmesos den Joan Sans fill den Joan Sans de Albatarech la summa i cantitat de dosentes lliures per sent corteres de blat a rao de coranta sous la cortera que de vos abem comprat i les dites dosentes lliures vos ne prometem fer sensal anual per mil soes dosens sous per les dosentes lliures pagades dits dosens sous cada any en semblant temps sen fet dit acte i obligatio de dit sensal per la causa rediment dit ab tot empero que poden quital dit sensal sempre i quant pagaren les dosentes lliures a dits curados, o, al principal qui es lo dit pobill Sans i si no pagaren dia dit quels pugue fer despeses notarials i procurador deu i dotse et renuntiant a so propi furt sometense dits particulars i communitat de Castelldans a cort i corts secular i eclesiatica renuntiant a qualsevol constitutio i a la (epistola dita ordinari) i a la nova constitucio, volent se allargue dit acte a totes aquelles i clausules nesesaries i oportunes et Jurant et firmant fiat latius et

Testes u juris sunt Salvator Castellnou loci Castriasinorum et Micael Pug del regne de Fransa los dos pagesos abitats en dit lloch de Castelldans

ab lo dit acte se a de posar lo decret del Reverent Prior Don Antoni Toramicha perque ja ia donat son consentiment i voluntat ab sa firma i sagellat ab lo segell del monestir.(15)

Die 20 mensis februari anno 1613

In dei noverit universi com jo Bernat Ferrer pages de la villa de Castelldans atorgui deure an Joan Llenia de la villa de Vellusell pages la summa i cantitat de trenta i tres lliures dotse sous dich 33 ᵾ i 12 ʠ la qual cantitat devalle de dos bous i una mulla que jo us he comprat i tinch rebut i promet pagar dita cantitat ab dos pagues la mitat a Sta Magdalena primer vinent 1613 i la altra mitat pera Santa Magdalena de lany 1614 ab obligatio de tots sos bens aguts i per aver et privilegiata obligant dits bous i la mula a nomine precari i si no pagave dia dit ab salari de notari i procurado deu i dotse renuntiant a son propi furt et sometent a cort i a corts secular i eclesiatica i renuntiant dita Beneta Farrera muller de Bernat Ferrer ala constitucio in forem mulierum et jurant et firmant et fiat latius et ab acta de bens 1613.

Testes Toni Reg fuster i Pere Joan Masot studens


A 2 de febre 1614

In Dei nomine noverit universi lo dit Bernat Ferrer promet i en bona fe asegure al dit Toni Reg fuster com ereu den Joan Lenia oncle seu per quant lo dit Bernat Ferrer devie la cantitat demunt mencionada en lo acte damunt scrit per quant lo parell dels bous staven aprecariats per dita venda i la un ses mort ne obliguen un altre que te lo dit Bernat il aprecarie en lloch de aquell. 2 de febrer 1614.

Testes Bertomeu i Miquell Masot tots de Castelldasens.
(15a)

Die 20 mensis februari anno 1613

In Dei noverit universi notum sit cuntis et quan nos Joan Argilles, Pere Camarasa Joan Serler Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Llorens Alsamora Joan Queralt Joan Carbonell Monserrat Carbonell menor Pere Queralt Jaume Salles la viuda Argillesa Bernat Ferrer, Fransesch Carbonell Sebastia Massot Visent March Joan Babot Joan Melons Bertomeu Sancho Mateu Cabestany Joan Massot major Salvador Queralt Pere Peiro loci simul in solidum tots junt confesen deure sent corteres de ordi dich 100 corteres de ordi a Gaspar Masot de Belloch com conste ab acte testificat per Mosen Pedros notari de Lleida i per estar dita universitat obligada a dita obligatio del ordi los dits particulars ne fan acte a la villa de (Juneda?) tot i se obliguen dits particulars que si a cas venie despeses se obliguen a pagar los gastos i no gens la villa i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i per aver mobles et renuntiant a son propi furt sometentse a corts eclesiastica i secular et jurant et firmant fiat latius et umoris est cum suis clausulis

Testes Miquel Sancho i Pere Joan Masot loci Castriasinorum(16)

Die 2 aprillis 1613

In Dei noverit universi com jo Llorens March pages fill natural den Andreu March pages los dos pare i fill de la villa de Castelldans confese agut i rebut de son pare Andreu March una eretat plantada de olluies i altres arbres fruitals afronte la dita eretat a sol ixent ab lo tosal del Castell a sol ponent ab terres de na Ratera a tremuntana ab terres de Montserrat Carbonell menor de dies i a migdia ab terres de Joan Curco i se nomene als Comellans tras lo castell la qual reseptio de eretat li a donat son pare per tot aquel dot que li avie de donar de sa mare com ereu que es lo dit Llorens March i renuntie a tot lo dot de sa mare encara que lo dit tros de terra no abastos a convalent de la cantitat del dot i es content lo dit Llorens March de tot lo que no bastara lin fa donatio per lo amor paternal que te enbes son pare i es conten en que se lin fase apoca de rebuda larga i bastant a coneguda de bon germa renuntiant com conste en son testament a qualsevol llei pratiga, o, constitutio obligantne tots sos bens aguts i peraver jurant a Deu i als quatre Sans Evangleis en non contradeir en la dita reseptio de dots per via de engany ni frau allegant i tambe jure a Deu i als quatre Sants Evangelis lo dit Andreu March pare del dit Llorens March en no contradir a la dita dota de terra per la restitutio de dot jurant et firmant fiat latius.

Testimonis son Joan i Llorens Alsamora pagesos de dita villa a 2 de abril 1613


(17)

Die 3 mensis apriles 1613

In Dei noverit universi com jo Llorens March pages de la villa de Castelldans i ara abitant en la ciutat de Barselona de son grat i serta sciencia per ell i per tots los seus presens i esdevenidos confese i en bona fe ven un tros de terra plantada de olluies i altres arbres de tinguda de sembradura de dues corteres poch mes, o, menys an Joan Bellera pages abitant en Castelldans ab ses afrontacions en los Comellas tras lo Castell afronte a sol ixent ab la serra del Castell a sol ponent ab terres de na Ratera a tremuntana ab terres de Monserrat Carbonell i a migdia ab terres de Joan Corco per preu de sinquanta lliures dich 50 ᵾ i venli la dita eretat ab sos carrecs so es quatre dines de sens cada any ab ses entrades i exides i promet lo dit Llorens March de ferlos tenir i poseir pasificament i en aso obligantne tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles, renuntiant a son propi furt sometense a cort i corts esglesiatica i secular renuntiant a qualsevol llei constitutio pratiga, renuntiant a la epistola divi Adriani et jurant et firmant et fiat latius

Testimonis son Fransech Exameno i Pere Sans pagesos de dita villa de Castelldans

ja esta buydat en altra part del manual(18)

A 12 de mars 1613

In Dei nomine noverit universi notum sit com vui que contam a 12 del mes de mars de 1613 la villa i particulars de Castelldans en Joan Valles balle i Joan Queralt Pere Gispert jurats loci present Nicolau Flix Joan Babot Jaume Armengol Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Pere Padellas Llorens Alsamora Bertomeu Alsamora March Peiro Joan Alsamora Joan Carbonell menor Giuillem Bellera Fransesch Costa Pere Peiro Sebatia Massot Bertomeu Massot Mateu Cabestany Pere Camarasa Toni Reg fuster Joan Argilles Joan Serler ferrer Salvador Queralt Fransech Carbonell Jaume Salles Monserrat Carbonell menor Joan Carbonell major Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Joan Peiro la viuda Argillesa Joan Massot loci Castriasinorum simul et in solidum (de manera conjunta i solidaria) i communitat confesen deure al dit Jaume Peiro pages de dita villa la summa i cantitat de sent i catorse lliures dich 114 ᵾ la qual cantitat li deuen per ser la cantitat de blat que li debien quels abie venuts pera sembrar de la qual cantitat son contents dits particulars i communitat de fer lin sensal so es sent i catorse sous cada any a dia dit i i aso sots obligatio de tots sos bens axi de particulars de la communitat i villa renuntiant a son propi furt sotmetentse a cort i corts tant secular com eclesiatica i salari de Notari i procurador deu i dotse fiat latius ab tots aquelles clausules com a acte sensaliste pertany i dites sent i catorse lliures se comprenen ab aquelles del acte de quatre sentes xixanta i tantes lliures, tot esta ab una summa. Jurando et firmando dia i any ut supra.

Testimonis son Pere Sans pages i Pere Joan Masot students


(19)

A 10 de mars 1613

In Dei nomine noverit universi com nosaltres en Joan Vidal i Speransa Vidala muller sua Llorens Alsamora Monserrat Carbonell menor de dies, Mateu Cabestany Monserrada Argillesa vidua Pere Camarasa Pere Riber Isabet Ribera muller sua Joan Corco Bernat Ferrer Benesa Ferrera muller sua Joan Carbonell major Sebastia Massot Toni Reg fuste Joan Queralt Caterina Queralta muller sua Pere Queralt Bertomeu Alsamora Fransesch Exameno Joan Serler ferrer Joan Carbonell menor Pere Peiro Joan Babot Visent March Guillem Bellera Margarida Bellera muller sua Fransesch Carbonell Jaume Salles Fransesch Costa los pobills Rateres an jurat lo curador Joan Argilles, Andreu March pagesos de la present villa de Castelldans loci simul et in solidum confesen deure quatre sentes setanta i quatre lliures dich 474 ᵾ so es sent i catorse lliures al dit Jaume Peiro i lin fan sensal cada any en semblant dia 5 ᵾ 14 ʠ que sea clos lo dit acte com conste ab altre acte sensalista fet dia i any conforme aquest lo demes abant confesen deure a la villa i communitat de Castelldans ab aquestos pactes soes que sencareguen i ferne sensal i respondre nou lliures i dos sous a la communitat dels capellans de Sant Salvador dels Claustres de Lleida i deu lliures al benefici sub inbocatio de Sant Antoni de la villa de Montblanch i los devuit sous que falten pera pagar dites pentions te de pagar la dita villa de Castelldans com conste en sos memorials i llibre de la villa i dita cantitat devalle de certa cantitat de blat que a dexat lo dit Jaume Peiro als particulars pera sembrar i son dits particulars per causa de les males anyades no ajen pogut acudir a pagar la dita cantitat al dit Jaume Peiro, vist i mirat lo dit Peiro que nol volien pagar per causa de la necessitat quey abie en dits particulars i com lo Jaume Peiro degues i fos deutor a la dita villa i communitat de Castelldans per aquel deute que debie mosen Joan Nuet de Conesa devie a la villa per no ferse del arendament de la sisena que aplegave com conste ab acte pres per Mosen Tores ollim Vicari a 2 de mars 1602 i ja esta escansellat per lo encaregament per tant dit Jaume Peiro les tresentes xixanta tres lliures que devie a la dita villa les done i encaregue als particulars i dits particulars responen a la villa responentne sensal cada any i en aso se an encaregat respondre dits particulars al sensal de la comunitat dels capellans de San Salvador de Lleida de pentio de nou lliures i dos sous dich 9 ᵾ 2 ʠ i un altre sensal a Monblanch deu lliures pentio i Jaume Peiro sinch lliures i catorse sous dich 5 ᵾ 14 ʠ com conste ab acte sensaliste tret (al forme) i pera pagar totes estes pensions no abaste la pentio de les quatre sentes setanta i quatre lliures falte devuit sous i estos devuit sous a de pagar la dita villa i communitat als dits sensals no obligantse dita villa per los devuit sous al present acte i antenen en ses notas de la villa i en aso se obliguen dits particulars a respondre sub obligatio de tots sos bens mobles, e, immobles previliegiats ab salari de notari i procurador, jurant, firmant fiat latius a conexensa de expert notari.

Signa vui a 10 de mars 1613

Testimonis son Bertomeu Massot i Joan Masot segona vegada testimonis Gaspar Exameno i Pere Joan Masot tots de Castelldans i volen sie quitat dit sensal dins quatre anys.

Fiat apoca de tota la cantitat de dit acte(20)

A 16 de agost 1613

In Dei nomine noverit universi joLlorens Alsamora pages de la villa de Castelldans confes deure al (?) Pere Quadrat balle vui dia present del lloch de Albages i a Cosme Queralt del dit lloch delbages com a curados del pobill Queralt la summa i cantitat de devuit lliures i mija dich 18 ᵾ 10 ʠ i dita cantitat es per un bou que de vosaltres tinch comprat i rebut tal qual es en mon poder i confes pagar dita cantitat ab tres pagues la primera paga sis lliures lo dia que sen menara lo bou i laltra paga per al dia de Nostra Senyora de agost i laltra paga sis lliures i deu sous per al dia i festa de Sant Antoni de giner 1614 i dit consert se feu lo dia de Santa Caterina de 1612 i en aso ne obligue tots sos bens aguts i pera ver i en special ne obligue lo dit bou a nomine precari i si no pagave dia dit se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a son propi furt jurant et firmant et fiat latius largo modo cum suis clausulis die 16 mensis augusti anno 1613.

Testes Bertomeu Masot i Pere Joan Masot tots de Castelldans

a 3 de abril 1613
(21)

Die 6 mensis obtobris anno 1613

In Dei noverit universi, nosaltres en Salvador Queralt i Joan Peiro jurats lo any present i Bertomeu Masot sindich de la corneseria i Pere Padellas venen la erba de daval la villa i abeurades conforma sean acostumat vendre ab altres ganades a Jaume Oliach del lloch de (adech) bisbat de Urgell i dita erba la compre pera mosen Pere Miquel del loch de Sant Marti de Serdanya per preu de sent i noranta lliures dich 190 ᵾ pagadores la mitat a Sant Antoni primer vinent de giner i laltra mitat a Sant March primer vinent del any 1614 ab los pactes seguens so es que los amos ajen de enboronar los olluiers que tindran que stiguen be i lo majoral de dit bestia quan vingue lo bestia que mire i sie obligat a mirar les dites plantades i si estan ben enborades i si no estan be que lo dit majoral, o, altre en lloc seu aje anar als jurats de dita villa ils digue que fasen enboranar los olluiers que ell los asignara que no estan ben enboranats i si acas se desemboranaven per causa de aire, o, per altra via que se sien desenboranats que los pastors sien obligats a fer requesta en aquet terme a enboranar be i los cabanes sien obligats a pagar bony i tala sin fan i done per fermansa de dita erba al Senyor Bertomeu Culleres dels lloch dels Exades i en aso ne obligue dit ganader, o, comprador i la dita fermansa tots sos bens aguts i per aver mobles i en special lo bestia que pexera la dita erba del terme et jurant et firmant et fait latius.

Testes Gaspar Eximeno texidor de lli i Guillem Bellera pages tots de Castelldans
(21a)

Die 14 mensis august anno 1613

In Dei nomine noverit universi nos Marcus Peiro bajulus Salvator Queralt Joanes Serler Joanes Peiro juratis anno presenti, Joannes Valles Micolau Flix Petrus Gispert Joanes Babot Jacobus Armengol Micael Miro Joannes Vidal Petrus Riber Joanes Corco Petrus Padellas Bertomeus Alsamora LLaurentius Alsamora Joanes Alsamora Joanes Carbonell minor Guillermus Bellera Dominicus Bosch Salvator Olliua Gasparus Eximeno Joanes Roser Antonius Collom Pertus Peiro Joanes Armengol Sebastianus Massot Bertomeus Massot Mateus Cabestany Jacobus Peiro Petro Camarasa Joanes Argilles Joannes Queralt Fransiscus Carbonell Monserratus Carbonell minor Jacobus Salles Joanes Carbonell major Salvator Castellnou Joannes Valles minor Andreus March Ripoll Benardus Ferrer Bartolomeus Sancho Petrus Queralt Visensius Marc Mateus Uguet i Joannes Masot loci agricole visi et habitants predicti loci Castriasinorum convocati et congregati ex causa infra scripta de madito et ordinatione dicti bajuli et dicto et jurantorum dicti oppidi Catriasinorum more solitocaram parte eclesie dicte opidi Castriam ubi alias et pluria pactis et negosiis universitatis presicti opidi soliti summus convocaris et congragatoris tan quajor et idonea et sanior presens habitatium et domisiliatorum dicti opidi de Castelldans consiliantes consiliun que genote dite universitatis tinentes facientes et celebrantes ac totam dicta universitatem ac singulares ejus den representantes agentos et igitur per sucurendis nostris nesesitabus .... non abentmus frumentum ad tempus sementaris proxime venientis seminandum nec pecunias ad illudeniendum et dite universitatis facuis et singularium et singularium ajusdem et quia desta universitas et villa non abitant de presenti pecuniam ad oniendum tritieum primoris danno dicte universitatis et ejus singularium pluribus oliis modis et veci per nos dita universitatem et ejus singulariem deligenti ac solenti omino indisatis et per quisituis ed Curco nesesitate predite ocurrene volentis gratis ex (?) scientiis cartis per roset dicta universitate et ejus singularis presents absentes poriter et futuros univer soliter et universals sia guloriter et singular vendimus et titulo vendisionis trademus at confudemus nobis honorabili Petro Rog agricole loci de Granyena Illerdis Diocesis et uris quibus volueritis et mandaveritis intro seu pacto genere redimendi me diam te nobis dicte universitati et singularibus ajudem partibus absentibus et futuris ... salvo et retento sentum et vigenti solido et si me solidos no retebar quinone censales annualis et perpetuales sine de sensualis mortuo vulgariter mon capote innunta tamen perseptione ..... et sine videtis firma fatica et sinquanteno fiat mattres nuntandis in intro predicta universitate facto Joannis et Petro Caldero ville Junete usque ad clausula actum est hoc faces tota la clausula ....als testimonis ut in Manuals Fransici Torres a cortus.

Testes hu juris sunt Gasparius Exemeno textor linx et lana et Petrus Joannes Massot students dicti loci Castriasinorum et fiat apoca de reseptis sentum vingui et cum ejus den testibus ut in dicto apocha muta tei muta dis. Fiat apoca de sentum et bejinti libros corjomos jurando et firmando.

Dia 29 mes d’octubre any 1613

(part traduït) En el nom del digne Déu de l’univers fem saber: Jo Josep Dalmau de lloc de Miralcamp agricultor arrelat al lloc d’Arbeca i Joan Giner del lloc d’Arbeca Arxiprestat de Tarragona reconeixem com a certa la promesa del deute, jo Gispert Carbonell frare els hi compro essent l’obedient guia del lloc de Castelldans i Puigvert de l’orde dels cartoixans diòcesi de Tarragona els drets de dits llocs per Quatre sentes i sis lliures i sinch sous dich 406 ᵾ i 5 ʠ a rao de tresentes i vint i dues hovelles i sis moltons dich 322 hovelles i 6 moltons els hi em comprat tot el que havia la mercat les quinse hovelles a vint sous dich 20 ʠ i les demes ovelles i moltons a rao de vint i sinch sous les tresentes i tretse permetent pagar en tres terminis sent i sinquanta lliures a St March primer vinent i sent sinquanta lliures pera la festa de Sant Joan de juny primer vinent i lo restant a compliment de dita cantitat a Sant Miquel de setembre primer vinent l any (segueix a llatí)
(21c)

Universis et singulis a 17 de novembre 1613 lo honrat en Antoni Reg fuster i sa muller Isabet Reja feren procura a son fill Toni pera plets i qualsevol coses i en special per rebre lo compliment del dot de sa muller de dita Isabet Reja mare de dit Toni reg i pera definir als propis bens paternals i maternals i fer definisio i apoca de dit dot de sa mare amb tota justicia i totes clausules nesesaries els testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot tots de Castelldans dia i any dalt ficat.
(21d)

Universis et singulis na Isabet Armengolla i ara Manuella muller de Joan Manuel de la villa de Torres de Segre fa procura a son marit Joan Manuel pera plets i cobrar i per qualsevol cosa i en special pera cobrar deu lliures que son oncle Toni de les Borges li a dexat en son testament i fer apoca i apoques. Vui als 28 de novembre 1613 jurant et firmant fiat latius(21e)

dia 27 de novembre 1613

En nom del Déu universal jo Bertomeu Alsamora pagès del lloc de Castelldans diòcesi general de Lleida en el meu cert coneixement per jo i els meus hereus i successors fem publica la venda a l’honrat Jaume Peiró conreador del mateix lloc de Castelldans de manera perpetua un tros de terra campa situada en el terme de Castelldans dins la partida anomenada les Vinyases, o, les Bases, a sol ixent confronte amb el mateix venedori a sol ponent ambSalvador Castellnou menor al migdia amb el venedor i al nord amb el mateix conreadori confrontant amb un jornal de terra campa (llatí) i dita terra sta judicada per dos prohomes presos de jurament per lo dit balle de Castelldans qui son en Salvador Queralt i Andreu March pagesos de dita villa.....

Actum est hoc in opido Castriasinorum die 27 mensis novembris anno 1613. Signum mei Bertolomeus Alsamora venditores qui predicta omnia consedo laudo firmo et juro .

Testes hujures sunt Bartomeus Masot et Petrus Joannes Masot

Fiat apoca de dictas duodesim libros largo modo jurando et firmando
(21f)

A 8 de obtubre de 1613

In Dei nomine noverit universis vui a dia i any damunt dit los honorables en Salvador Queralt i en Joan Serler i Joan Peiro jurats lo any present ab consentiment i voluntat de dita villa de Castelldans an venut la llenya de daval la villa t. Melons i t. Alarich jurats de Pugvert i particulars de aquella soes que pugue llenyeja tant solament la llenya seguent nomes savines ginestes ginebres i no pins ni alsines ni rebols ni salades partint al raco den Gorbau tot aiguavesant fins a la roca del pobill Peiro del Reguer dret al collet den Pons i al sol del olluia del frª. i dret a la eretat del pobill Peiro cami de Juneda i dret a la basa den Apillo tot cami del Albi fins al oluiar den Jaume Peiro dret al tossal (ilegible) inclosa den Argilles tot aiguavesant fins (ilegible) dita venda fan dits jurats i communitat de Castelldans a dita universitat de Pugvert i particulars de aquella per temps de tres anys per preu de vint i quatre lliures cada un any dich 24 ᵾ pagadores a tres de novembre de cada any en semblant dia i temps no llevantse dits particulars i jurats de Castelldans de fer venda, o, donar llisensa tambe a particulars com a universitat ne puguen fer llenya en dita partida i si a cas sen feia tant abus que agues llenya pera compliment dels tres anys los dits jurats de Castelldans se obliguen a donarlos llenya.

Item. Volen los de Castelldans i tambe son contents los de Pugvert que no puguen plegar llenya questigue feta. Et Jurant et firmant et fia latius.

Testes Gaspar Eximeno i Pere Joan Masot de Castelldans.

Testimonis Juan Melons i T Alaric de Puigvert jurats(21b)

Die 6 mensis augusti 1611

Com ningu en carn posat no pot scusar lo perill de la mort i les coses de aquest mon sien caduques i transitories i se deu procurar pera alcansar la vida perdurable per tant jo Monserrat Carbonell major de dies pages del lloch de Castelldans estant sa i molt bo i molt bon seny i bona lloquella fas i ordeno mon darer testament i ultima voluntat mia, e, ab la qual la mia anima encoman al Altisim Creador qui de no res aquella ha creada y vul im dexo i prench pera novena i cap dany sinquanta sous i lo demes a conexensa de mos marmesos davall scrits.

Item vul quem sie feta sepultura en lo fossa de Castelldans a hon son enterats los meus.

Item fas marmesos de la mia anima i tudors i curados de mos fills i bens a mon nebot Fransesch Carbonell i a Toni Menguet de Torregrosa i a Mateu Cabestany i an Bertomeu Massot dexo curador major als quals dono plen poder i libera facultat de complir tot lo que en lo present testament trobaran escrit i ordenat. Item me sie fet annual de pa i candela tot lany del dol com es us i pratiga de Castelldans. Item dexo a filla Margarida 5 ʠ 1 diner. Item dexo a la dita ma muller amada mia Hisabet senyora i majora usifructuaria i quen sie tinguda sana i malalta de mos bens tot lo que aura meneste i que li sie demanada ni oida de contes mantenint mon nom casta i onesta i estant en ma casa regint i governant ma casa i companya. Item dexo a filla Isabet 5 ʠ un diner. Item vull i man quen sie donat a ma filla Joana sinquanta lliures so es vint i sinch en dines i vint i sinch en roba i aso en cartes de nubties. Item dexo a mon fill Joan Marti vint lliures en cartes de nubties i no altrament i si voldra esser capella que mon ereu lo aje de mantenir al estudi sa i malalat fins a edat de vint i sinch anys conforma la posibilitat que pora suportar la casa. Item vul i man que si a cas ma muller parie un ho molts desde lo dia present on ses ordenat dit testament fills, o filles de llegitim matrimoni procreats entre mi i ella si seran filla, o filles dexo a cada una quaranta lliures i si son fills dexo a cada un vint lliures. Item dich i confes que tot lo dot quem prometeren en capitols matrimonials de ma muller Isabet aver rebut i tinch en mon poder. Item dexo al altar major de Castelldans tres misses resades semel tantum dexo al altar del Roser tres misses resades semel tantum. Item dexo un trentenari de Sant Amador en la Iglesia de Castelldans que sie dit per lo Vicari semel tantum. Item vul i man que si jo dech ninguna cosa que be i verament se mostre que tot sie pagat de mos bens. Item fas ereu universal de tots mos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles on se vulle que sien a mon fill Nadal i si acas morie sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreats en tal cas vul que los bens vinguen a mon fill Joan Marti i si mon fill Joan Marti morie sens fills, o, filles vul que vinguen al fill que siacas parie muller i lo dit vincle vaje sucsesivamant de uns fills altres i si de tots mos fills i filles morien sense romandre ningun fill ni filles dells vul en tal cas mos bens sien venuts al encant publich i del que sen traura sen aje de dir be pera la mia anima i de mos antipasats i dexo lo dit carech a mos marmesos pera vendre dita asienda ferne dir be de la manera que a ells los esta milior i aquesta es ma darera voluntat i mon darer testament lo qual vul que valega per via de testament, o, codisil del modo que millor puga de dret valer i tenir.

Signe de mi Monserrat Carbonell major testador predit qui lo present testament lloho i firmo.

I aseguro lo dot a ma muller sobre la casa i lo tros del cap de la villa.

Foren testimonsi cridats per lo dit testador son Andreu March i Joan Corco
A 10 de Agost 1611

In Dei noverit universi com nosaltres en Salvador Queralt i Joan Massot major pagesos sindichs de la correseria de Castelldans ab voluntat de tota la vila venen tota la erba deval la vila ab los afrontasions acostumades conforma an venut altres ganades a vos Micolau Moles del lloch de Andorra bisbat de Urgell per preu de sent vuitanta lliures dich 180 ᵾ ab los pactes i forma seguens primo li aseguren de guardar dos acampados lo primer al coral de March Peiro i lo segon acampador al coral de Jaume Peiro en la partida de les Vinyases conforma sea costumat guardar en altres ganades.

Mes lo dit ganader sempre i quant les besties groses faran mal i las bestias de llana i cabrum a de pagar talla sempre i quant auran fet mal i per les eres sembrades a de pagar bou i tala.

Item an de enboronar cada qual que tindra olluies a conexensa de dos homens presos de jurament

Item que los bous i vaques an de fer i tenir conforma les ordinations de la villa so es que no puguen entrar en dita erba de daval la villa sino los bous que lauren i lo ganader pot posar un guardiar, o, pastor pera guardar les dites erbes ab tal quan lo dit Moles no pot posar dita guarda fins a tant sie pasada Nostra Señora de agost primer vinent i les penyores que dita guarda agafara i bous aje de aportar i denuntiar al balle de dita villa de Castelldans prenentne son dret sens perjudici del guardia de la villa i lo modo de les pagues promet dit Moles promet pagar la mitat a St. Antoni de giner primer vinent i laltra mitat a compliment de les sent vuitanta lliures promet pagar per al dia i festa de Santes Creus de mag primer vinent sub obliga de tots sos bens aguts i per aver mobles, e, inmobles on se vulle que sien priviligia nil non et i en special ne obligue tot lo bestiar que pexera en lo terme volent ques allargue lo dit acte ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que dejure tenir i voler pugue jurant et firmant et jo mense agusto anno 1611

Testimonis son Pere Joan Carbonell i lo comprado es en Joan Zenot Valles loci Castriasinoriun OrgillesVui a 21 de mag de 1611 asien Castelldans confesen aver rebut i agut den Pere Padelas com a fermansa que es de ganader Toni Serra Clara i Joan Goses Dega que erbejave en lo terme per unes talles de olluies i lo dit Pere Padellas pague dites talles per una sententia dada per miser monjo de la ciutat de Lleida i son los particulas los que se seguex i per manament del balle dit lloch de Castelldans pague dit Padellas

Primo Andreu March a rebut tres lliures dich............3 ᵾ

Fransec Carbonell tres lliures i mija dich.......,,,,,,,....3 ᵾ 10 ʠ

Salvador Queralt .......................................,,,,,,,,,,.....1 ᵾ 4 ʠ

Pere Peiro dotse sous dich......................,,,,,,,,,,.......... ᵾ 12 ʠ

En Camarasa tres lliures deu sous.......,,,,,,,,,,,,,,.......3 ᵾ 10 ʠ

Bernat Farrer ha rebut de dit Padellas.........,,,,,,,,,,,..2 ᵾ 8 ʠ


i per lo tant he fet dita memoria, o, del millor o valer i escritura valer pugue vui dia i any ut supra(22)

A 12 de juny 1611

In Dei noverit universi et notum sit cuntis com jo Bernat Ferrer pages de la villa de Castelldans bisbat de Lleida gratris, ab lo present publich instrument en nom predit he venut una sort de terra campa situada en lo predit terme de Castelldans en lo partida de Timorell junt lo maset den duch Elias Queralt afronte a sol ixent en la serreta del maset den Queralt a sol ponent ab terres den March Peiro a tremuntana ab terres den Joan Vidal a migjorn ab terres den Toni Reg per preu de vuit lliures i mija dich 8 ᵾ 10 ʠ judicada dita sort per dos promens presos de jurat la qual dita sort a comprada en Domingo Bosch pages de la present villa de Castelldans la qual (llatí)

Actum est sic in loci Catriasinorum per me Micaele Masot et die 12 mensis juni 1611.

Testimonis son Fransech Exameno de Castelldans i Bertran de Abach del regne de Fransa.

Traduït com es mostra a dalt el dia, l’any, lloc i testimonis, es fa apoca en el sentit ampli d’aquesta. Signant i jurant)


(23)

A 22 de mars 1614

In Dei noverit universi amen notum sit cuntis jo Josepf Tarrago costalle pages de la villa de Vimbodi arquebisbat de Tarragona confesse deure a Joan Vinya pages del lloch de Albages bisbat de Lleida la summa i cantitat de onse lliures dich 11 ᵾ la qual cantitat es per un bou pell vermell jo dit Vinya vos he venut i vos Joseph Tarago me abeu comprat i rebut la qual cantitat vos promet pagar sinch lliures a St Bertomeu primer vinent i les sis lliures a compliment de dita cantitat vos promet pagar a Sant Bertomeu del any 1615 ab obligatio de tots sos bens aguts i per aver i en special i obligue lo dit bou et fiat latius jurant et firmant.

Testes Jaume Peiro i March Peiro balle tots de Castelldans.


(24)

6 de abril de 1614

In Dei noverit universi Jo Joan Babot pages de la villa de Castelldans de son grat i serta sciencia per ell i tots los seus presents i esdevenidos no per farsa ni per engany ven i fa venda a Toni Collom pages de la matexa villa un tros de vinya i terra en lo dit terme de Castelldans en la partida de Coll de Penal en la Comma de les vinyes i es judicada per dos pro homens qui son en Joan Valles major i en Joan Peiro pages de la matexa villa de Castelldans per preu de tretse llIures dich 13 ᵾ afrontant a sol ixent ab vinya den Jaume Armengol i den LLorens Alsamora a sol ponent ab vinya den Flix i del frare a migdia ab lo dit venedor i lo dit bancal damunt i daval lo cami conforma sta fitat franca i quitia a qualsevol sens i asegure la dita vinya lo dit Babot sobre tots sos bens. Et fiat latius in simillibus instrumentis jurando et firmando .

Testes Joan Roser i Domingo Bosch pagesos de la matexa villa et fiat apoca de reseptis 13 ᵾ cum suis clausulis nesesarius et testes ut supra.

Fiat apoca de les 13 ᵾ dia i any i testimonis conforma conste de venda largo modo(25)

Die 23 anno 1611 Jo na Speransa Mirona muller den Bertomeu Miro del lloch de Alcogul bisbat de Lleida firmo apoca de rebuda a mon marit Bertomeu Miro de com aportat ma casa per part i paga de aquel dot que en cartes de nubsies avie promes aportar en ma casa i son les coses seguens

Primo. Se ha portat vint i quatre corteres de blat a rao per cortera vint i quatre sous dich 24 ʠ --- 24 corteres

Item ha portat a ma casa en dines les vint i quatre lliures dich 24 ᵾ la qual apoca vol la dita Speransa Mirona que sie allargada i estesa ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que apoca de juxe tenir jurant et firmat et jurant et fiat latius .

Testes Joseph Corco de Castelldans i Joan Sentandreu del Malda


(26)

A 10 de agost de 1614

In Dei noverit universi amen notum sit cuntis com jo Zenot Peiro menor de dies pages de la villa de Castelldans bisbat de Lleida gratris, ab lo present publich instrument en nom predit he venut un tros de terra campa que tenia i poseia en la portada del Coll de Penal an Joan Roser pages de la villa de Castelldans confrontant a sol ixent ab lo cami qui va a les vinyes del Coll del Penal junt al tros den Joan Valles a sol ponent ab la matexa eretat del Zenot Peiro a migdia ab la vinya den Guillem Bellera a tramuntana ab lo matex tros del venedor Zenot Peiro i es de tinguda de una cortera de sembradura poch mes o manco (llatí)

Testes sunt Bartolomeus Massot pater et Bartolomeus filius loci den ville Castriasinorum

Die anno loco et testes ut supra fiat de dicto tres libras et desem solidos largo modo jurando et firmando(27)

A 10 de agost de 1611

In Dei noverit universi amen et notum sit cum omnibus com jo Llorens Alsamora pages i na Magdalena Alsamora mare sua confesan deure a vos Tomas Dolset pages abitant en Arboli la summa i cantiat de sinquanta lliures dich sinquanta lliures la qual cantitat es per un parell de bous que jo Tomas Dolset lies venut a dit LLorens Alsamora i sa mare i dita cantitat prometen pagar ab los pactes seguens so es tot ab una pagua per a dia i festa de Santa Maria de Agost del any 1612 abligantne los dits bous aprecariats i obligantne tots sos bens aguts i per aver mobles e inmobles on se vulle que sien sometentse a corts i a cort renuntiant a son propi furt a salari de notari i procurador a deu i dotse volent i donant me facultat en allargar son dit acte ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que de juxe tenir i voler puguen firmant et jurant et actum es in loci Castriasinorum per me Micael Massot Notarium eyus den ville Castriasinorum

die 10 mensis agusti anno 1611

Testes ujuris sunt Jaume Peiro et Joanes Roses agricule ville CastriasinorumIn Dei noverit universi et notum sit cuntis com jo Joan Peiro pages menor de dies de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia confes deure al Rt mº Jaume Pinos presbitero de la villa de la Prunyosa bisbat de Urgell la summa i cantitat de dotse corteres de blat dich 12 corteres la qual cantitat promet tornar a gra per gra bo i rebedo pera la festa de St. March primer vinent i si dit Joan Peiro no podie tornar dit blat pera la diada asenyalada son contentes dites parts soes ques taxo dit blat es a saber lo mercat darer del mes de abril i lo primer mercat de mag ques tindra en la ciutat de Lleida i que ajen de prendre tres preus i lo dit Mº Jaume no pugue pendre sino lo preu mija i volent lo dit Joan Peiro sen fase lo present acte i publica forma ab totes aquelles clausules nesesaries que acte de juxe tenir pugue obligantne tots sos bens aguts i per aver sites mobles i inmobles aguts i pera ver renuntiant a son propi furt a salari de procurador deu i notari dotse et jurant et firmant et fiat latius die 25 mensi setembris anno 1611.

Fiat apoca de resepti 12 corteres.

Testes Bertomenu Masot i Jaon Babot loci Castriasinorum(28)

A 25 de setembre 1611

In Dei noverit universi sit omnibus notum com jo Joan Babot pages de la villa de Castelldans confes deure al Reverent Mosen Jaume Pinos presbitero de la Prunyunosa bisbat de Urgell so es quinse corteres dich 15 corteres de blat i promet tornar a gra per gra pera la festa de Sant March primer vinent i si dit Babot no podie tornar dit blat pera la diada asenyalada son contentes dites parts que sie taxat dit blat so es que ajen dependre lo mercat darer de abril i lo mercat primer de mag i pres tres preus de dit mercats lo dit Mº Jaume no lo preu mes alt ni lo preu mes baix sino lo mija volent dit Babot que sen fase lo present acte i publich instrument i sie allargat ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que acte de juxe tenir i valer pugue renuntiant a son propi furt sometentse a cort i corts tant secular com eclesiastica ab salari de notari i procurador deu i dotse et jurant et firmant die 21 mensis setembris anno 1611

Fiat apoca de reseptio dito frumento is corns

Testes Bertomeu Massot i Joan Peiro tots de Castelldans(29)

10 de novembre 1611

In Dei noverit universi notum sit cuntis com nosaltres los jurats de la villa de Castelldans en Bertomeu Massot Monserat Carbonell major de dies i en Joan Curco en nom i veu i voluntat de tota la villa conduixen al Senyor Doctor Pelliser de les Borges pera visitar tots los malalts de dita villa salvo los mosos i moses de soldada que no son fills de villa ab los pactes seguens so es que sempre i quant lo enviaran a demanar aje de venir pera dit efecte i per lo sagnar li agen de donar dos reals per cada sagnia que ell fara i li donen de conductio per cada any vint corteres de blat i axi dita villa com lo dit Pelliser es content que sen fase acte bastant ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes de que acte de juxe tenir pugue jurando et firmando et fiat latius die 10 mensis novembres anno 1611

Testimonis son mestre Casany pedra piquer de la villa de Pugvert

Item Fonch concordat entre la villa i lo Senyor Doctor que per no aver de conduirlo cadany aje de corre lo temps fins a la dita villa lo dispeder que, o, ell sen voldra anar
(30)

10 de novembre 1611

In Dei nomine noverit universi et quad nos Joannes Valles Petrus Gispert Joannes Babot, Petrus Riber et Isabet Ribera uxoris sue, Joanes Corco, Bertolomeus Alsamora Laurensius Alsamora; Joannes Carbonell minor, Joannes Massot minor Bertolomeus Massot Mateus Cabestany Petrus Camarasa et Isabet Camarasa huxoris sue Antonius Reg faber lignarius Jacobus Armengol Joannes Argilles Joanes Serler Petrus Sans Franciscus Carbonell, Monserratus Carbonell minor Joanes Carbonell major Salvator Castellnou Petrus Queralt Visensius March Joannes Peiro major Joannes Massot major agruculi loci Castriasinorum.

Atendentes et considerantes non semel tantum quod multocies bonum opus quod vos Bartolomeus Massot Monserratus Carbonell et Joannes Corco jurati presentis loci Castriasinorom cum confesun quan permissuto suis communi totis quan universitatis ville Castriasinorum nobis omnibus impedimentis quam feciste vide que abeu amprat a Gaspar Massot de la villa de Belloch dosentes sinquanta i quatre corteres de blat dich 254 ǵ de blat ab los pactes i condicions conforma taxara lo dit Gaspar Massot en aquell temps que se a pres pera taxar tot lo blat que dita villa a pres a dit Massot com conste ab acte pres per mº Peiro Notari i abitant en la ciutat de Lleida nosaltres empero tots de molt bona voluntat no volent esser ingrats ans be a mostrarnos agraits ab benefisi i beneficis que rebem de dita comunitat nos convenim i en bona fe nosaltres tots damunt escrits prometem que observarem en res sens ningun dany ni aprovi a vosaltres Bertomeu Massot Monserrat Carbonell major i Joan Corco en dits noms de jurats i communitat de Castelldans de totes les despeses danys agravis que porie vindre als dits jurats i comunitat a ells i sos sucsesos per causa i rao de dit deute i obligasio i fem dit instrument de indemnitat sicut melus dise parti abligant dits particulans tots sos bens aguts i pera ver mobles, e inmobles loci simil quad in solidum ab salari de notari i procurado deu i dotse et jurant et firmant fiat latius

Testes sunt Jaume Castellnou i Miquell Massot loci Castriasinorum.

Testes u jurisis sunt Bertran Loboch i Arnau Vista los dos estranges i Bertomeu Serler de Castelldans
(31)

10 novembre 1611

In Dei nomine no noverit universi et quad nos Joan Vidal Speransa Vidalla muller sua Domigo Bosch Fransech Exameno Joan Roser i sa muller Pere Peiro Jaume Salles i Speransa Salles muller sua Monserrat Carbonell menor Monserrada Argillesa viuda Joan Valles i Jeronima Vallesa muller sua tots del present lloch de Castelldans de son grat i serta scientia confesen i otorguen deure a la villa i comunitat de Castelldans la summa i cantitat de vint i vuit corteres de blat dich 28 ǵ i dit blat los a dexat la dita communitat pera sembrar i prometen dits particulars estar als pactes i condicions conforma lo taxara en Gaspar Massot de Belloch conforme conste ab acte pres per mº Pedros Notari de Lleida donant a Miquell Massot Notari de Castelldans facultat en que fes lo present instrument ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes ab salari de procurador i notari deu i dotse renuntiant son propi furt et sometense et jurant et firmant et fiat latius

10 mensis novembris 1611.

Testes sunt Beltran Llonbach del regne de Fransa i Miquell Massot de Castelldans.

Facia apoca de reseptio dito frumento 28 ǵ cum suis clausulis nesesarius die mensis et anno et cum dicis testibus
(32)

A 10 de novembre 1611

In Dei nomine noverit universi et notum sit cuntis com nosatres en Joan Argilles Andreu March Joan Vidal Joan Corco Bertomeu Alsamora Llorens Alsamora Salvador Olluia Fransesch Exameno menor Fransesch Costa Pere Peiro Joan Massot menor Andreua Examena muller de Gaspar Exameno Mateu Cabestany Pere Cammarasa Joan Serler Monserrat Carbonell major Jaume Salles Monserrat Carbonell menor Joan Carbonell Salvador Castellnou Bernat Ferrer Visent March Joan Massot major Joan Queralt Salvador Queralt loci simil et mi solidumconfesan deure a la villa i communitat de Castelldans la summa i cantitat de trenta i quatre corteres de blat i dita cantitat se dexe a dits particulars ab los pactes i condisions conforma lo dexara a la villa de Castelldans Gaspar Massot de la villa de Belloch abligantne dits particulars tots sos bens aguts i per aver mobles, e, inmobles priviligiata nel non priviligiata et renuntiant a son propi furt sometense a cort i a corts tant secular con eglesiastica ab despeses de notari i procurador deu i dotse et fiat latius et jurant et firmat et fiat latius

fiat apoca de reseptio 34 corteres cum suis clausulis nesesarius mense et anno........

Testes hu jures sunt Marcus Peiro et Petrus Padellas agricultores loci Castriasinorum,


(33)

Universis et singulis visuris jo Miquel Masot Vicari de Castelldans he fet una procura a Toni Joan Monfor sabater i procurador de la ciutat de Lleida a instantia de March Peiro com a sindich de la villa per a plets i qualsevol causes defenent en favor de la villa de Castelldans contra la causa que .t. Climent forner de Lleida per una llenya que ha comprat a la villa.

Vui a 3 de de febrer de 1612

Testes Joan Queralt i Gabriel Flix(34)

(traduït) Dia 20 mes febrer any 1612

Com es ben sabut jo t. Gisperta qui vaig ser muller de Jaume Gisper del lloc de Castriasinorum diòcesi de Illerdense de son grat i certa ciència afirmo com a veritat i reconec a Gabriel Flix pagès del lloc de Castriasinorum que ma fet lliurament de sinquanta lliures que me ha dexat mon marit Jaume Gispert en ultim i darer testament i així renuncio a tots els meus drets i faig apoca notarial. Signo i juro.

Els testimonis són Pere Gispert i Gaspar Berenguer pagesos de Castriasinorum.
(35)

Al primer de mag 1612

In Dei noverit universi et notum sit omnibus com nosaltres en Jaume Peiro i Miquell Miro sindichs de la carneseria de la villa de Castelldans ab voluntat de la villa i communitat de Castelldans venem tota la erba de daval la villa juntament ab les abeurades a ab les afrontasions acostumades conforma an venut altres ganades a vos Micolau Moles ganader del lloch de Andora bisbat de Urgell per preu de sent vuitanta una lliures dich 181 ᵾ ab los pactes seguens primo li aseguren de guardar dos acampados, o, alla a on li convindra millor lo primer al coral de March Peiro i laltre al coral de Jaume Peiro a les vinyases conforma se a costumat guardar en altres ganades mes lo dit ganader se obligue a pagar lo dany so es bony i talla i les besties llanas i cabrum ha de pagar talla i no bony i per les eres sembrades a de pagar bony i tala.

Item los particulars que tindran olluies ajen de enboranar molt be a conexensa de dos homens presos de jurament.

Item que los bous i vaques an de fer stiuar conforma les ordinasions de la villa so es que no puguen entrar en dita erba de daval la villa sino los bous que llauraran.

Item lo ganade pot pagar un guardia pera guardar la erba, o, un pastor ab tal que lo dit Moles no pot posar la dita guarda fins a Nostra Senyora de agost primer vinent i les penyores que dita guarda agafara i bous aje de aportar i denuntiar al balle de dita villa de Castelldans perdenne son dret sens perjudici del guardia de la villa i lo modo de les pagues promet dit Moles pagar la mitat a Sant Antoni primer vinent de 1613 del mes de giner i la altra mitat a compliment de les sent vuitanta una lliura promet pagar per al dia i festa de Santes Creus de mag primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles on se vulle que sien priviligiata et i en special lo dit bestia que peixera en lo dit terme volent les dites parts que lo dit acte se allargue ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que acte de juxe voler i tenir pugue jurant et firmant et actum est fiat in opido de Castelldans die primo mensis maji anno 1612 donant per fermansa lo balle de Pugvert Joan Peiro

Testimonis son Fransech Carbonell i Miquell Masot pagesos de Castelldans.(36)

Notum sit cuntis com vui a 23 de juny 1612 com en Pere Porta careter de bous de la ciutat de Lleida atorga deure a vos en Joan Babot pages de la villa de Castelldans es a saber la summa i cantitat de vint lliures dich 20 ᵾ i aso per un bou que jo dit Pere Porta vos he comprat i en mon poder rebut la qual cantitat promet pagar la mitat pera Nostra Senyora de agost primer vinent i laltra mitat pera Nostra Senyora de agost de 1613 volent dites parts se fes un acte llarch i bastant ab els clausules nesesaries i oportunes que de juxe valer i tenir pugue et jurant er firmant et fiat latius.

Die et anno ut supra i esta a nomine precaris.

Testimonis Joan Vidal pages i Pere Joan Masot studiant loci Castriasinorum(37)

(part traduït) dia 20 del mes de juny 1612

Com es prou sabut jo Joan Babot pagès de Castriasinorum diòcesi illerdense reconec deure a vos Vicent March pagès del mateix lloc 29 lliures i trenta sous per la compra de dos bous que m’heu venut et hobui et resepi et i deo reniuntiando exseptioni dictorum bonum a me non .. non obiti er non resepi et doli moli et actione in factum sit rei non esse et in veritate non consistere quan cantitatem permuto vobis salvere in duobus solutionibus nempe per desem libras in primo dies juli ejus den anni et reliquam partem per complimento tolius debi solutionis hoc pacto nempe li promet pagat lo dit Babot a la sisena so es de sis una de tots los grans que cullira prenent lo preu de dits grans conforme lo pendra lo arendado de la villa de Castelldans i tambe li fa sisena del olli i vi que cullira i lo preu conforma se vendra a la cullita de olli i del vi i de aso li pagara fins a tant aje acabat de pagar los dits bous i que el retard es posi en mans de notari i procurador com es fan en qualsevol venda, jurant i signant.

Testimonis ho són Bartomeu Massot conreador de Castriasinorum i Pere Peiró pagès d’Aspa.
(38)

A 14 de obtubre 1613

Sit omibus notum com jo Pere Queralt pages de la villa de Castelldans confes deure al Reverent Mosen Tora Rector de Llardacans la summa i cantitat de catorse lliures i setse sous dic 14 ᵾ 16 ʠ i per una mulla que jo dit Pere Queralt li he comprada i tinch rebuda de pell rog i promet pagar sis lliures a Pasqua Florida primer vinent i lo restant de dita paga para Nostra Senyora de agost primer vinent sub obligatio de tots sos bens et nommini precari et fiat latius jurant et firmant.

Testes Bertomeu Masot i Pere Joan Masot
(39)

17 de febrer 1614

In Dei nomine noverit universi et notum sit cuntis et vui a 17 de febrer any 1614 com per sententia de miser monjo asesor del Monestir de Scala Dei per lo pare Don Antoni Torranicha prior de dit monestir de Scala Dei Senyor de dit lloch de Castelldans i Pugvert sententiant sobre los bous posats en la cort del dit March Peiro balle de Castelldans de Monserrat Carbonell major de dies i fita dita sesio com llargament narre en dita sententia se son aposat los crehedos en dits bens i en special ses aposada Isabel Carbonella muller de dit Monserrat Carbonell per aquelles xixanta dos lliures i mija dich 62 ᵾ i 10 ʠ de dot avie aportat en casa de son marit Carbonell en cartes de nubties per la qual cantitat de dot li an asenyallat lo dit jutge i lo dit balle en March Peiro sobre la casa que ere del dit son marit en Carbonell la cual casa es stada encantada ab beu de corredor en Joan Roser de dit lloch al mes donant per sent i quatre lliures –i la cantitat de mes de les xixanta dos lliures i mija promet la dita Isabet Carbonella que asenyala lo dit Senyor frª Pe Carbonell com a procurador de dit monesti i senyoria de Castelldans i lo dit balle March Peiro a de respondre la dita Carbonella i son marit Monserrat Carbonell vint i quatre lliures de una part al dit March Peiro i son pera la Senyora Farriola de la villa de Vals arquebisbat de Tarragona i sis lliures i mija per a dit March Peiro que son suies propies la qual cantitat de la dita Farriola i la cantitat de dit March Peiro que son en summa trenta lliures i mija lo dit Carbonell i sa muller li fan venda de acte sensaliste tots anys sou per lliura que es trenta sous sis dines cada any com conste en lo acte sensaliste mes avall largo modo fiat largi modo com acte se requerex ab totes aquelles clausules nesesaries se requereix jurant et firmant.

Testimonis son Mateu Cabestany pages de Castelldans i Pere Granell sastre de Juneda abitant en Castelldans.
17 de febrer 1614

In Dei nomine noverit universi com en Monserrat Carbonell i sa muller Isabet Carbonella de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos prometen fer sensal a sou per lliura al dit March Peiro per aquella cantitat de trenta lliures i mija que a de respondre per la sobremesa de la cosa que poseiex com conste en lo acte de dot i per no tenir diner pera paga la sobredita cantitat lin fa sensal com ja es dit i es content lo dit March Peiro que puguen quitar de sinch en sinch lliures i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles privilegiats et renuntiant a son propi fort semetense a corts i corts axi eclesiatica com secular et sometense a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius et jurant et firmant et lloant.

Testimonis son Mateu Cabestany pages de Casteldasens i Pere Granell sastre de la villa de Juneda.


Die 15 mensis maji anno 1614


(40)

15 de juny 1614

In Dei nomine amen vui a 15 de juny 1614 en March Parisi pages de Torregrosa de son grat confesse deure an Antoni Reg fuster de la villa de Castelldans la summa i cantitat de vuit lliures dich 8 ᵾ i es per una baca que li a venut lo dit Toni Reg al dit Parisi i li promet dita cantitat pagar a Nostra Senyora de agost vint reals i a Sant Antoni de giner primer vinent vint reals i quatre lliures a Nostra Senyora de agost de 1615 sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver obligant la dita vaca fiat latius jurant et firmant.

Testes Bertomeu Masot i Miquell Masot pagesos de dit lloch.(41)

A 27 de juliol de 1614)

In Dei nomine amen vui a 27 de juliol 1614 en Joan Peiro balle de Pugvert en nom i persona de Micollau Molles ganader de la villa de Andorra i com a procura que tinch per feta en poder de un notari de la villa de Agramunt compro les erbes i abeurades del terme del Mas Rog al pare frare Pere Carbonell per temps de un any per preu de dosentes lliures pagadores la mitat a Sant Antoni de giner vinent i laltra mitat a Sant March mes proper vinent de dit any ab los pactes i condisisons conforma conste del any pasat de 1613 ab abligatio de tots sos bens aixi del dit balle com de Micolau Molles et renuntiant a qualsevol llei notari i procurador sometense et jurant et renuntiant a son propi fort et firmant et fiat latius.

Testes Pere Granell sastre abitant en Castelldans i Jeronim Salla pages de la ciutat de Lleida(42)

9 de setembre 1614

In Dei nomine noverit universi et nosaltres en Pere Gispert Joan Cases majoral i Miquell Miro pagesos de Castelldans com a sindichs de la carneseria i ab voluntat de la dita villa de Castelldans venen tota la erba de davall la villa ab les afrontasions conforme an venut als altres ganades i les abeurades ab los matexos pactes que lo acte del any pasat i an de judicar ans de entrar lo bestia en lo terme tots los oluies si estan ben enboronats la villa a de donar un prime i lo ganader ne donara un altre pera mirarlos i dita i abeurades venen a Joan Casses majoral de Mosen Jaume Riarbau de la villa de Velver de Serdanya en nom en dit nom la compren per al bestia de dit Riarbau i aso ab preu de dosentes lliures dich 200 ᵾ pagadores la mitat a Sant Antoni de giner primer vinent i latra mitat a Sant March primer vinent done fermansa Jaume Domench de la villa de les Borges abligant tots sos bens aixi del ganader, o, majoral com la fermansa i lo bestia que pexera en dit terme fiat latius jurant et firmant ab totes les clausules nesesaries i oportunes.

Testes son Joan Peiro de Castelldans i Jaume Joan Dolset de Sarroca(43)

Notum sit cuntis et com vull que contam a 7 de mag 1614 en Antoni Reg fuster de la villa de Castelldans i la dita sa muller Hisabet Reja de son grat i serta scientia renoncien a qualsevol llegats o drets que fins al present dia porien atenye en casa de Jaume Voltes de la villa de Cornudella exseptat vincles o, sucsesio de bens ab intestat et jurant et firmant et fiat latius conforma ne querenis qualsevol apoca vui a dia y any ut supra.

Testes son en Joan Queralt i Bernat Ferrer pagesos de la villa de Castelldans.(44)

A 3 de obtubre de 1614

In Dei noverint universi com vui que contam a 3 de obtubre 1614 jo en Salvador Queralt pages de la villa de Castelldans ab lo present instrument confes deure a vosaltres en Joan Font de la villa de (Spies) bisbat de Urgell i Mateu Mora del lloch de Aiguabella del matex bisbat la summa i cantitat de sent noranta una lliura i vuit sous dich 191 ᵾ 8 ʠ la qual cantitat devalle de sent xixanta i quatre hovelles arrao per cap de de vint i tres sous i quatre ovelles a catorse sous per cap i promet lo dit Queralt de pagar la dita cantitat ab dos pagues la mitat per al dia i festa de Sant Armengol primer vinent i lo restant per al dia de Nadal primer vinent ab sos obligatio de tots sos bens et renuntiant a son propi fort sometense a qualsevol cort i entre fermensa per la dita cantitat lo dit March Peiro balle dit villa de Castelldans et fiat latius et jurant et firmant i ne obligue lo dit bestia.

Testes sunt Bartomeu Masot de Castelldans i Joan de la Roca estranger los dos pagesos

Joan Font i te sent i trenta quatre besties i totes a vint i tres lo demes es del altre.(45)

12 de obtubre de 1614

In Dei nomine noverint universi jo Nofre Massades pages de la villa del Albi arquebisbat de Tarragona de mon grat i serta scientia per mi i per tots los meus presens i esdevenidos confesso deure tota la cantitat que lo dit Salvador Queralt a confessat deure als pastos conforma vare en lo acte abans per la cantitat de les obelles mentionades en lo dejus acte i treu indemne al dit March Peiro balle de Castelldans per la fermansa que avie fet per la cantitat del bestia a dit Queralt i si venie despeses si obligue a pagar cantitat i despeses i danys et fiat latius jurant.

Testes son Bertomeu Masot i Joan Vidal pagesos de Castelldans.(46)

A 14 de obtubre 1614

In Dei nomine noverint universi ego Sebastia Masot i sa mare Margarida Massota viuda de son grat i serta scientia per ells i tots los seus benen tota aquella sort de vinya situada en la Comma de Nanglola en dit terme de Castelldans per preu de quinse lliures dich 15 ᵾ afrontat a sol ixent ab la serra del pla de la Gisperta a sol ponet ab lo pla i serra del Tossal Redon a migdia ab en Mateu Uguet i Monserada Ugueta i Argillesa a tramuntana ab la vinya den Llorens Alsamora tots de Castelldans franca i quitia de qualsevol seus drets i senyories et fiat latius et vui a 14 de obtubre 1614 jurant et frimant.

Testes son en Bertomeu Massot i Pere Joan Massot tots de Castelldans.

Fiat apoca reseptis 15 ᵾ ut supra et testibus(47)

A 30 de agost de 1614

In Dei nomine noverint universi et nosaltres en Joan Valles major Joan Babot, Jaume Armengol, Joan Vidal Pere Riber, Joan Corco Bertomeu Alsamora, Llorens Alsamora Joan Carbonell menor Pere Peiro Sebastia Masot Mateu Cabestany, Pere Camarasa Joan Argilles, Joan Serler, Joan Queralt Salvador Queralt Fransech Carbonell Monserrat Carbonell menor Joan Carbonell major Salvador Castellnou Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Mateu Uguet Joan Masot pagesos de Castelldans tot unanimes i conformes i de sa voluntat trauen indemnes a la dita villa de Castelldans per aquella obligatio ques obliga per aquelles sent corteres de blat que an pres a mº Torra de Llardecans los particulars de dita villa de Castelldans i entrant dita villa fermansa contrauen indemna que si benie gastos ells se obliguen a pagarlos i si faltave algun particular en que vingues a manco de bens ells se obliguen apagar la dita cantitat et fiat latius conforma a acte de indemnitat ab totes les forses que acte de juxe voler i tenir pugue et jurant et firmant et fiat latius die 30 mensis agusti 1614.

Testes son Bertomeu Massot i Andreu March pagesos de dita villa
(48)

A 16 de novembre 1614

In Dei nomine et en Joan Babot pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ell i tots los seus confesse deure an Joan Peiro pages de Castelldans la summa i cantitat de deset lliures dich 17 ᵾ i dita cantitat li confese deure per un bou que lia comprat i promet pagar dita cantitat ara de present sinch jornals de llaura ab los bous i done dit Jaume Peiro per cada jornal quatre reals i vuit lliures a Santa Magdalena de lany 1615 i quatre lliures a Sant Lluch de dit any i tres lliures a Sant Antoni del any 1616 sub obligatio de tots sos bens i precari de dit bou fiat latius com a acte debitori jurant et firmant et fiat latius et ego Micael Masot

Testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot fill i pare(48b)

A 30 de Novembre 1614

In Dei noverint universi et nos Joan Valles major Pere Gispert Micolau Flix Franch Carbonell Joan Peiro tots de Castelldans pagesos de son grat i serta scientia per ells i per tots los seus loci simil et in solidum confesen deure a Tomas Balbona moliner abitant en Lleida la summa i cantitat de sinquanta corteres de blat dich 50 corteres lo qual blat los dexe a gra per gra fins al primer dia i mes de mag primer vinent i de alli en aball tinguen obligatio de tornarli son blat, o, fer preu en dit blat conforma lesores anira en lo almodi de Lleida sos obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts et salari de notari i procurador renuntiant a qualsevol llei et fiat largo modo et jurant et firmant.

Testes son Bertomeu Massot i Pere Joan Masot pagesos de dita villa de Castelldans.

Fiat apoca de ditis, 50, corteres de blat. Testimonis dia i any ut supram(48c)

A 12 de novembre de 1614

In Dei nomine amen jo Miquell Pujols fadri del regne de Fransa de son grat i bona voluntat fas donatio per amor de Deu dita entre cures llarga i bastant de tota aquella cantitat que tinch ab uns albarans quem deuen uns particulars de dita villa de Castelldans i son pera fer i ajuda de la hobra de la capella de la Font que volen fer en lo Pla de les Moles i aso se aje de esser fer dins un any commensant lo dia de la donatio i si nos fa dins lany ho dexo a voluntat de dit Vicari que vui es i per temps sera en commutaro en altra hobra pia i tambe me deu Nuguet una faneca de ordi.

Item tinch una sort arendada del pobil Alsamora al cami de Juneda.

Item lo tros de St Jaume. Jurant et firmant et fiat.

Testes Joan Carbonell i Gaspar Eximeno tots de Castelldans.
(48a)

A 10 de desembre 1614

Sit omnibus notum com en Joan Corco pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ell i tots los seus fa apoca de rebuda al dit Camarasa Pere de dit lloch de aquelles sis lliures que li avie promes per aquella sortanela que li a comprat lo dit Camarasa an Joan Corco i este per consent i per pagat i be rebuda la dita cantitat de dita venda com conste en lo manual de Mosen Pere Antist Vicari i bol lin sie fet apoca llarga i bastant ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes et fiat latius donantme facultat a mi Miquell Masot Vicari i Notari. 1614 a 10 de desembre.

Testimonis son Andreu March i Joan Carbonell menor de dies de dita villa.(49)

A 11 de febrer 1615

In Dei nomine amen na Monserrada Argillesa i Isabet Argillesa viuda muller del quondam en Mateu Uguet difunt de son grat i serta scientia per elles i per tots los seus esdevenidos venen un farreginal de terra de tinguda de una faneca de sembradura poch mes, o, manco en la partida detras la villa i dels Comellas per prendre sis lliures, dich 6 ᵾ afrontant a sol ixent ab lo corral de dit comprador qui es Joan Massot pages de Castelldans a sol ponent ab terra de Jaume Peiro a migdia ab fereginal den Pere Gispert i de Visent March a tramuntana ab les terres del pobill Peiro detras lo seu corral lo qual ferreginal lai venen al dit Masot franch i quitia a boni sensu et retro sensu fatica et sinquan teno i dita Argillesa i la dita Ugueta lai aseguren sobre tots sos bens aguts i pera ver et jurant et firmant et fia latius .

Testes sunt Joan Valles i Micolau Flix tots de Castelldans.

Fiat apoca de dites sis lliures ab los matexos testimonis dia i any ut supr.(49a)

A 12 de febrer 1615

In Dei nomine noverint universi vui a 12 de febrer any 1615 en Joan Vidal i Magdalena Vidalla muller de dit Vidal de son grat i serta scientia per ells i per tots los seus ereus i esdevenidos venen a Pere Padellas pages tots de Castelldans i una pesa de terra en la partida de les Roques Llargues ab sinch olliues de tinguda de deu faneques de sembradura poch mes, o, manco per preu de tretse lliures dich 13 ᵾ afronte a sol ixent a la Comma den Ribelles a ponent ab terres del dit Padellas comprador i den Flix den Albages a migdia ab terres den Collon i den Costa a tremuntana ab terres den Flix del Albages franca i quitia aboni sensu et retrosensu et atica et suinquanteni et fiat latius jurant et firmant.

Testimonis son en Gaspar Beringuer pages i den Pere Granell sastre abitant en Castelldans.(50)

A 18 de febrer 1615

Universis et singulis et na Isabet Ribera muller den Pere Riber de son grat i serta scientia fa procura llarga i bastant a son marit en Pere Riber pages tots de la villa de Castelldans para que en lloch i persona sua pugue cobrar totes les terres que fan cens o fadiga al senyor i sensal i qualsevol dret al dit Senyor, dia i any ut supra .

Testimonis son en Joan Vidal i Bertomeu Sancho pagesos de dita villa de Castelldans.(51)

A 18 de febrer de 1615

In Dei noverint universi et nosaltres en Salvador Queralt en Joan Valles major i Tomas Valles germans Joan Serler ferrer i Joan Babot pagesos de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i per tots los seus trauen endemnes a la dita villa i communitat de Castelldans i jurats de aquella essent jurats en Joan Masot i Joan Carbonell Toni Reg de aquella cantitat de sinquanta dues lliures i mija que an mallevat a violari a mº Pau Serra i a sa muller Jeronima Serrona i si venie despeses i gastos los sobredits se obliguen a pagar a tots danys i despeses i dita villa no sie obligada pagar res i la trauen endemna a dita villa obligantse dits particulars dalt ennomenat a dit violari la un per laltre lo qual acte a pres mº Jaume Poquet en lo mes de febrer 1615.

Testimonis son Pere Joan Masot i Joan Masot tots de Castelldans.(52)

A 23 de febrer de 1615

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en March Peiro balle de dita villa en Joan Masot Joan Carbonell jurats de dita villa et Joan Valles Nicolau Flix Pere Gispert Joan Babot Jaume Armengol Miquell Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Pere Padellas Bertomeu Alsamora Llorens Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell menor Guillem Bellera Fransech Costa Salvador Olluia Joan Roser Antoni Collom Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Jaume Peiro Pere Camarasa Gaspar Beringuer Joan Argilles Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransech Carbonell Monserrat Carbonell menor Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro tots pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia fan procura i sindicat an Antoni Reg jurat de dita villa lany present pera manlevar en nom de dita villa tot lo blat que aura a menester la dita villa i en nom de dita villa pugue fer actes i debitoris i apoques largues i bastants podent obligar la asienda i patrimoni de dit cor de la villa i la dels particulars et fiat latius jurant et firmant .

Testimonis son lo Senyor LLorens Granell pages balle de Torregrossa i Pere Joan Masot pages de Castelldans
(53)

A 23 de febre 1615

In Dei nomine noverint universi et nosaltres en March Peiro balle de dita villa Joan Masot Joan Carbonell jurats lo any present Joan Valles Nicolau Flix Pere Gispert Joan Babot Jaume Armengol Joan Vidal Miquell Miro Pere Riber Joan Corco Pere Padellas Bertomeu Alsamora Llorens Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell Guillem Bellera Fransech Costa Joan Roser Toni Collom Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Pere Camarasa Gaspar Berenguer Joan Argilles Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransech Carbonell Monserrat Carbonell menor Salvador Castellnou Joan Valles Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro tots pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia confesen deure a Jaume Peiro pages de Castelldans la summa i cantitat de sent i tres lliures i mija dich 103 ᵾ 10 ʠ i dita cantitat se li pertany per sent i tres corteres i una faneca de sivada que a benut a dita villa i particulars de aquella la qual cantitat se obligue la dita communitat i particulars de aquella atornar al dit Jaume Peiro per al dia i festa de Nostre Senyora de agost primer vinent sos obligatio de tots sos bens de dita villa i particulars de aquella, mobles, e inmobles on se vulle sien et priviligiata et fiat largo modo renuntiant a son propi fort et despeses de notari i procurador firmant i jurant.

Testimonis son en Llorens Granell balle de Torregerosa i Pere Joan Massot pages de Castelldans.(54)

A 12 de mars 1615

Universis et singulis lo pare fra Pere Carbonell com a procurador i governador de Castelldans i Pugvert a posat i elegit curados en la casa i bens de Fransech Carbonell pera que en persona dels dits pobills cobraren totes les terres casa i sensals que fan i pertanyen fer al senyor largo modo dits curados son Joan Carbonell i Joan Serler de dita villa vui a 18 de febrer de 1615 ne fet lo present acte a requesta del dit pare fra Pere.

Testimonis son Jaume Poquet Notari de Lleida i Jaume Peiro pages de Castelldans.Universis et singulis et a 22 de mars en Toni Colom a fet procura a son germa Pere Colom llarga i bastant pera plets i qualsevol causes i pera cobrar i qualsevol cosa que fara ell tindra per fet .

Testimonis son Pere Granell i Joan Roser.(55)

A 11 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi et com nosaltres en Joan Valles major en Pere Gispert Joan Peiro Miquell Miro i Fransech Carbonell tot de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus confesen i ab bona fe prometen deure al senyor Tomas Valbona moliner abitant en la ciutat de Lleida la summa i cantitat de sent i quinse lliures dich, 115 ᵾ i es dita cantitat per sinquanta corteres de blat que jo dit Tomas vos he venut i prometem pagar dita cantitat per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent sos obligatio de tots sos bens mobles i inmobles et renuntiant a son propi fort et sometentse a cort i corts et renuntiant a qualsevol lei et a despeses de notari i procurador et jurant et firmant et fiat latius dia 11 de mag 1615 .

Testes son Gaspar Eximeno textor lnili et lane (teixidor de lli i llana) i Bertomeu Serler tots der Castelldans.

Fiat apoca de de dicto sentum et quinidesim libris los matexos testics
(56)

12 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi et jo Guillem Bellera pages de Castelldans en bona fe confesse deure als pobills den Pere Padellas qui es Pere Padellas la summa i cantitat de deset lliures dich 17 ᵾ i es per part de cantitat de una mulla li a venut dit Pere Padellas i per dita cantitat lin promet pagar i ferlin sensal a milia per milia so es sou per lliura lin promet respondre i de aso ne obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles i en special ne obligue la vinya de dit Bellera te en la coma del Col de Penal afronte sol ixent en lo cami vel del Albages a sol ponent en terres den Joan Peiro a mig dia ab vinya den Pere Camarasa a tramuntana ab vinya den Roser et renuntiant a son propi fort sometentse a cort i a corts et fiat latius et jurant et firmant et notari i procurador .

Testes son Miquel Masot i Pere Joan Masot tots de Castelldans.A 12 de maig 1615

In Dei nomine noverint universi et nosaltres Joan Vidal i Magdalena Vidalla de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus confesen deure nou lliures dich 9 ᵾ al pobill den Pere Padellas de la qual cantitat prometen ferlin sensal a milia per milia so es sou per lliura cada any pagador lo dia que es clou lo dit acte i en aso ne obligue tots sos bens lo dit Vidal i dita Vidalla muller sua com a erua priviligiata et renuntiant a son propi fort et sometentse a cort i corts et a salari de notari i procurador et fiat latius et jurant et firmant

Testimonis son Bertomeu Masot lo pare i Bertomeu Masot son fill tots de Castelldans

 


(57)

A 12 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi nosaltres na Barbera Carbonella viuda relicta den Fransesch Carbonell, i Fransesch Carbonell son fill i Jaume fill Pere fill tots de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i per tots los seus venen aquel pati de casa i corral situat en dita villa afronte a part de davant en lo carer major corrible a part de tras lo coral afronte en lo carreret, o, carrer ab un costat ab casa den Pere Queralt ab altre costat ab casa i coral den Bellera i coral den Bernat Ferrer franca i quitia salvo lo sens que alsaran per preu de trenta i sinch lliures donantli totes les (astiores) i pertinenties entrades i exides obligantne tots sos bens aguts i pera ver et si a cas li exie ninguna mala veu et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts et fiat latius et jurant et firmant.

Testes son en Salvador Castellnou i Joan Argilles pagesos de Castelldana.

Fat apoca de reseptis 35 ᵾ testes ut supra
(58)

A 11 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en March Peiro balle de Castelldans Joan Massot Joan Carbonell jurats lo any present Joan Valles major Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Jaume Armengol Miquell Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu i Llorens Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell menor Guillem Bellera Fransesch Costa Salvador Oliva Gaspar Eximeno Joan Roser Pere Peiro Joan Armengol Bertomeu Masot Mateu Cabestany Jaume Peiro Gaspar Beringuer Joan Argilles Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro tots de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i per tots los seus confesen deure a Gabriel Segria pages de la villa de Ulldemolins la summa i cantitat de dosentes i trenta lliures dich 230 ᵾ son per rao de sent corteres de blat que dit Segria a venut a dita villa la qual cantitat promet dita villa i communitat de pagar per al dia i festa de Sant Jaume primer vinent sos obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles axi del cor de la villa com dels particulars et renuntiant a son propi fort sometense a cort i a corts et a salari de notari i procurador fiat largo modo com a acte debitori et jurant et firmant et jurant a Deu i als quatre Sants Evangelis de no contradir a dita scriptura.

Testimonis son Tomas Gomar studens de Castellnou i Jaume Castellnou pages de Castelldans.

Fiat apoca de reseptis 23 testes ut supraVui a 13/X

Venda feta i firmada per lo honorable en Jaume Peiro pages del lloch de Castelldans en favor del Reverent Senyor Fransesch Masades Prevere i Rector de la parroquial del Albi com a laica i privada persona de tot aquell sensal mort i ja creat de preu i propietat dosentes lliures de pentio annual deu lluires que al dit Jaume Peiro de Castelldans feien prestaven quiscun any los honorables balle jurat i universitat y singulars persones del lloch de Pugvert. a XIII del mes juny per preu de CC ᵾ.

Hi ha la apoca del dit preu i la intima feta de dita universitat.
(59)

A 21 de maig 1615

In dei nomine noverint universi com nosaltres Joan Argilles Pere Queralt Joan Corco Pere Peiro Salvador Queralt Jaume Salles Jaume Armengol Joan Vidal Joan Babot Bernat Ferrer Llorens Alsamora Sebastia Masot Bertomeu Alsamora Joan Queralt Joan Carbonell menor Guillem Bellera Fransesch Costa Joan Mellons Joan Serler Pere Ribe Monserrat Carbonell Salvador Castellnou Toni Colom Salvador Olluia Miquell Miro Joan Carbonell Bertomeu Masot Joan Masot Bertomeu Sancho Monserrada Argillesa Gaspar Eximeno tots de Castelldans de son grat i serta scientia mostranse agrait del benefici que dita villa los a fet de manllevarlos lo blat de dit Segria ne trauen endemne a dita villa i no volen dita villa stigue abcusada de dit deute de Gabriel Segria sino si gastos, o, cosa ne vindra ells separen a tot et fiat latius et com a acte de indemnitat et jurant et firmant et dia i any ut supra .

Testimonis son Tomas Goma students de Castellnou i Jaume Castellnou de Castelldans.(60)

A 11 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en Joan Valles Joan Babot Jaume Armengol Miquel Miro Joan Vidal Pere Ribe Joan Corco Bertomeu i Joan Alsamores Joan Carbonell menor Pere Peiro Sebastia Masot Mateu Cabestany Pere Camarasa Joan Argilles Joan Serles Joan Queralt Fransesch Carbonell Monserrat menor Joan Carbonell major Salvador Castellnou Joan Melons Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Monserrada Argillesa Joan Masot tots de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus trauen de endemne a la dita villa de aquella cantitat que a mallevat ab lloch per als particulars i per tant volen dits particulars traure a dita villa de la obligatio i si gastos ninguns ne vindra ells separen a pagar dita cantitat i gastos obligantne dits particulars tots sos bens aguts i pera ber renuntiant a son propi fort sometense et fiat latius jurant et firmant

Testimonis son Tomas Gomar de Castellnou i Jaume Castellnou de Castelldans(61)

A 11 de mag 1615

In Dei noverint universi et nosaltres Joan Carbonell menor Gaspar Eximeno Joan Babot Guillem Bellera Joan Vidal Mateu Cabestany Sebastia Masot Visent March Benat Ferrer Pere Queralt Fransesch Carbonell Joan Queralt Pere Ribe i Joan Argilles Bertomeu Sancho Joan Serler Jaume Armengol Miquell Miro Bertomeu Masot Joan Carbonell major Joan Valles Joan Masot Pere Peiro Pere Camarasa Llorens Alsamora i Bertomeu Alsamora Salvador Queralt Andreu March Monserrat menor Jaume Sales tots de Castelldans treuen endemne la dita villa de Castelldans de tota aquella cantitat de sivada an mallevat an Jaume Peiro i si gastos venie per dita cantitat ells prometen pagar dits gastos i cantitat i summa obligantne tots sos bens aguts i pera ver et fiat latius jurant et firmant .

Testes son Tomas Gomar i Jaume Castellnou.(62)

A 11 de mag 1611

In Dei nomine noverint universi et com nosaltres Pere Peiro Bertomeu Sancho Joan Alsamora Salvador Queralt Jaume Armengol Joan Corco Joan Vidal Jaume Salles Andreu March Monserrat menor Joan Mellons Joan Carbonell menor Joan Roser Joan Queralt Mateu Cabestany Guillem Bellera Gaspar Eximeno Sebatia Masot Fransech Carbonell Joan Argilles Monserrada Argilles Llorens i Bertomeu Alsamora Pere Queralt Joan Babot Joan Serler Visent March Pere Camarasa Joan Masot Joan Carbonell Salvador Olliva Fransesch Costa Bernat Ferrer tots de Castelldans de son grat i serta sciencia per ells i tots los seus trauen endemne dits particulars a la villa per aquella cantitat de blat que dita villa avie mallevat als arendados del comdat de Prades qui es Angles de Reus ab altres volent que si gastos venie per dita cantitat se obliguen a pagar dits gastos i cantitat i que la communitat no stigue obligada gens obligant dits particulars tots sos bens aguts i pera ver mobles et a salari de notari i procurador et fiat latius et jurant et firmant .

Testics son Tomas Gomar de Catellnou i Jaume Castellnou de Castelldans(63)

Die 2 mensis mai anno 1615

Universis et singulis en Joan Betran Alias Resancho fa procura en March Peiro balle de Castelldans llarga i bastant pera rebre i cobrar i recuperar i pera segillar actes alberans i qualsevol scriptura en nom de dit Resancho i donar conte de tot allo largo modo et jurant et firmant .

Testes son Miquell Miro pages de Castelldans i Miquell Coron stranger(64)

A 28 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi jo Salvador Queralt pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus confes deure al Senyor Gillem Fort pages de la villa de Alforge la summa i cantitat de sinquanta i sinch ducats dich 55 ducats i dita cantitat es per una mulla que lo dit Queralt lia comprat al dit Gillem Fort i li promet pagar ab tres pagues la primera a St Bertomeu primer vinent, la segona paga a St Antoni de giner primer vinent de 1616 i la darera paga a St Bertomeu primer vinent de 1616 sos obligatio de tots sos bens agut i pera ver et renuntiant a son propi fort et a notari i procurador i aprecaria de dita mulla jurant et firmant, fiat latius.

Testes son Toni Reg i Andreu March tots de Castelldans(64)

A 28 de mag 1615

In Dei nomine noverint universo et nosaltres en Pere Sans i Salvador Queralt pagesos de Castelldans confesan deure a vos Guillem Fort pages de la villa de Alforge la summa i cantitat de quoranta i vuit ducats dich 48 ducat i son per una mulla que dit Queralt vos he comprada i rebuda i promet pagar dita cantitat ab quatre pagues la primera paga a St Bertomeu primer vinent la segona paga a St Antoni de 1616 la tercera a St Bartomeu de 1616 i la quarta a St Antoni de 1617 obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son fort, a precari notari i procurador firmant et jurant et fiat latius

Testes Pere Peiro Fransech Costa tots de CastelldansA 28 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi Jo Andreu March pages de Castelldans confes deure a vos Guillem Fort pages de la villa de Alforge la summa i cantitat de quoranta i vuit ducats dich 48 ducats i dita cantitat es per una mulla que dit Andreu March a comprat al dit Fort i promet pagar ab quatre pagues la primera a St Bartomeu primer vinent i la segona a Sant Antoni a 1616 la tercera a St Bertomeu de 1616 la quarta a St Antoni 1617 ab precari sub obligatio de tots sos bens et renuntiant a son propi fort et despeses de notari i procurador et fiat largo modo et jurant et firmant.

Testes Pere Peiro i Fransesch Costa tots de CastelldansA 28 de mai 1615

In Dei nomine universi et jo Pere Gispert pages de la villa de Castelldans confes deure a Guillem Fort pages de Alforge la summa i cantitat de sinquanta ducats dich 50 ducats i es per una mulla que jo vos he comprat i promet pagar dita cantitat ab quatre pagues la primera a St Bertomeu primer vinent la Segona a St Antoni de 1616 la tercera paga a St Bertomeu de dit any 1616 la quarta a St Antoni de 1617 i ab obligatio de tots bens aguts i pera ver mobles et renuntiant son fort et a salari de notari i procurador aprecariant dita mulla et fiat latius et jurant et firmant.

Testes son Joan Masot pages de Castelldans i Pere ForguesA 28 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi et com Joan Masot pages de Castelldans confes deure a Gillem Fort pages de Alforge la summa i cantitat de sinquanta ducats dich 50 ducats i promet pagar dita cantitat ab quatre pagues la primera paga a St Bertomeu primer vinent la segona a St Antoni de 1616 la tercera a St Bertomeu de 1616 la quarta a St Antoni de lany 1617 ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, e , inmobles renuntiant a son propi fort et a salari de notari i procurador et fiat latius ab totes les clausules nesesaries aprecariant dita mulla et firmant et jurant.

Testes son Pere Gispert i Pere ForguesA 30 de mag 1615

In Dei nomine noverint universi et com nosaltres en Pere Sans i Joan Serler farrer i Monserrat Carbonell menor pagesos de nostron grat i serta scientia per nosaltres i nostres esdevenidors confesan deure a Guillermo Fort pages menor de dies de la villa de Alforge la summa i cantitat de vint i tres lliures dich 23 ᵾ i dita cantitat per vint faneques de blat quens a venut a rao de coranta sis sous i dita cantitat de dines nos a fiat fins al dia de la festa de Nostra Senyora de agost primer vinent i prometem pagar nosaltres sota scrits pera la diada asenyalada sub obligatio de tots nostres bens aguts i pera ver mobles et a salari de procurador deu i dotse renuntiant a precari jurant et firmant et fiat latius et com a acte debitori.

Testimonis son Fransesch Costa de Castelldans i Pere Forques de AlforgeA 24 de mai 1615

In Dei nomine com jo Miquell Eres pages de la villa de Sunye de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidos confese deure al Senyor Gillem Fort menor de dies de la villa de Alforge la summa i cantitat de sinquanta i sis ducats dich 56 ducats i mig i dita cantitat es per una mulla que jo us he comprada i rebuda de pell gris tal qual es i promet pagar ab dos pagues iguals la primera paga per al dia i festa de St Bertomeu primer vinent i laltra paga per al al dia i festa de St Bertomeu de 1616 sub obligatio de tots sos bens aguts i pera ber aprecariant dita mulla et fiat latius et jurant et firmant et a 24 de may 1615.

Testimonis son Pere Bosch de Pugvert pages i Miquel Masot pages de Castelldans
(65)

27 de may 1615

In Dei nomine et jo Joan Eres pages de la villa de Sunyer confes deure de mon grat i serta scientia per ell i tots los seus al senyor Gabriel Fort pages menor de dies de la villa de Alforje la summa i cantitat de sinquanta i vuit ducats dich 58 ducats i es dita cantitat per una mulla he comprat de pell rog de hedat de 3 anys promet pagar ab dos pagues iguals la primera a St Bertomeu primer vinent i laltra paga pera compliment per la festa de St Bertomeu 1616 ab obligatio de tots sos bens mobles i inmobles et renuntiant et sometense et fiat latius ab totes les clausules que requerex, a 24 de may 1615 aprecariada dita mulla

Testes son Pere Bosch i Miquell Masot(66)

A 24 de may 1615

In Dei nomine com jo Joan Bellver pages de la villa de Sunyer de son grat i serta scientia per ells i tots los seus confese deure al senyor Guillem Fort menor de dies de Alforge la summa i cantitat de sinquanta i set ducats dich 57 ducats i es dita cantitat per una mulla que he comprada al dit Fort i promet pagar la dita cantitat ab dos pagues iguals la primera pera St Bertomeu primer vinent i laltra paga pera St Bertomeu de 1616 ab obligatio de tots sos bens mobles e inmobles renuntiant a son propi fort et sometense et fiat latius ab totes les clausules nesesaries aprecariant dita mulla jurant et firmant.

Testes son Pere Bosch i Miquell Masot(67)

24 de mag 1615

In Dei nomine jo Joan Caldero de Alfes pages de mon grat i serta scientia per mi i per tots los meus sdevenidors confese deure al senyor Guillem For pages de Alforge menor la summa i cantitat de sinquanta i vuit ducats dich 58 ducats i es per una mulla que jo vos he comprada de pell negre i promet pagar ab dos pagues iguals la primera paga per al dia de Sant Bertomeu primer vinent i laltra pera St Bertomeu de 1616 ab obligatio de tots sos bens renunciant ason fort i sometentse a cort i corts et fiat latius jurant i firmant aprecaris.

Testimonis son Pere Boch i Miquell Masot.
(68)

A 3 de agost 1615

In Dei nomine vui dia present se instruia als jurats en Joan Masot i Joan Carbonell de dita villa de Castelldans com del dia present responguen an Fransesch Granyo de la villa de Vimbodi de aquel sensal que la dita villa de Castelldans feia a Jaume Peiro de cantitat de sent i catorse lliures de pentio 5 ᵾ 14 ʠ (?) i no corresponguen en dita cantitat i pentio sino en Fransesch Granyo de Vimbodi dia i any ut supra jo Miquel Masot Vicari i Notari de Castelldans.

Testis son en Miquel Miro i Bertomeu Miro en dos germans.(69)

A 17 de setembre de 1615

In Dei nomine noverint universi quad nos Joanis Queralt et Caterina Queralta de son grat i serta scientia venen a Jaume Peiro pages de Castelldans venen un tros de terra campa a la partida de les Forques i Eres de Dalt que jo avia comprat an Joan Carbonell pedrapiquer per fer una era de un jornal de terra poch mes per preu de set lliures dich 7 ᵾ franca i quitia aboni sensu et retro sensu afrontant a sol ixent ab terra del dit Jaume Peiro a sol ponent ab terra del Senyor i la era den Riber a tremuntana ab commu de la villa i a migdia ab terra del dit venedor fiat latius et jurant et firmant et laudant ab les clausules nesesaries.

Testes son Salvador Olluia i Fransesch Costa de Castelldans.(70)

A 23 de setembre 1615

In Dei nomine et com en Joan Valles major de dies i Tomas Valles en dos germans pagesos de dita villa de Castelldans de son grat i serta scientia venen quatre porques de terra de sembradura de una faneca poch mes o, manco an Jaume Peiro de dita villa per preu de sinch lliures i vuit sous dich 5 ᵾ 8 ʠ afronte a sol ixent ab terra del dit comprador a ponent ab terra del dit Jaume Peiro comprador de dita terra a migdia ab el cami que va Alcogul a tremuntana ab terra del dit comprador franca i quietia a boni sensu et obligantne tots sos bens fiat latius ab totes les clausules nesesaries lloant et firmant et jurant.

Testes son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot pagesos de Castelldans

Fait apoca de dictas 5 ᵾ 8 ʠ die et anno ut supra(71)

Die 22 mensis setembris anno 1615

In Dei nomine et com en Pere Ricart pages de la villa de Alfes de son grat i serta scientia per ell i tots los seus confese deure an Pere Queralt pages de Castelldans la summa i cantitat de denou lliures dich 19 ᵾ per rao de una mulla que lo dit Pere Queralt li ha venut al dit Pere Ricart de Alfes i te rebuda i lo dit comprador li promet pagar la dita cantitat so es dotse lliures dich 12 ᵾ pera la festa de Nostra Senyora de agost primer vinent i los set scuts pera compliment de les denou li a donat una somera judicada ab set scuts dich 7 ᵾ i lo dit Pere Queralt la donada la dita sommera a na Padellasa viuda i les dotse lliures les i gire a na Padellasa que lo dit Pere Ricart de Alfes les aje a de donar a na Padellasa viuda pera la diada que sta consertada abligant ne tots sos bens aguts i pera ver mobles et obligantne la dita mulla et fiat latius et jurant et firmant et laudant.

Testimonis son en March Peiro balle i Joan Corco pages de Castelldans.
(72)

A 13 de obtubre 1615

In Dei nomine amen com en Salvador Queralt Jaume Armengol Pere Gispert Joan Babot Bertomeu Sancho pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus loci smil et in solidum confesen deure al pobil Padellas i tenen rebut i dexat per los dits curados Mosen Pere Vidal i Salvador Queralt la summa i cantitat de sinquanta corteres de blat dich 50 corteres lo qual blat los a dexat a taxar dit blat conforma lo taxaran lo blat que dexaran a la dita villa de Castelldans i dita cantitat i dits dines prometen tornar per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent et obligant tots sos bens et notari i procurador deu i dotse renuntiant a son fort jurant et firmant et fiat latius.

Testes son Joan Valles major i Joan Bertomeu tots abitans en Castelldans.

Fait apoca de dites 50 corteres de blat dia i any ut supraVui a 9 de obtubre de 1615

Esta en veritat com la billa de Castelldans ven sent corteres de ordi al Pere Batista sportenyer de la villa de Uldemolins a onse sous cortera la qual cantitat ne an fet girada i paga al senyor Gabriel Segria per part que li deu dita villa de Uldemolins i dita girada i paga pren lo dit Segria i es content i u te per rebut i lo dit ordi lo te de rebre de asi a tot lo mes de novembre de dit any i tenenlo de donar a xerot i per eser ver a 9 de obtubre de 1615.

Jo Miquel Masot Vicari de Castelldans(73)

A 29 de setembre 1615

In Dei nomine noverit universi jo Bertomeu Alsamora de Castelldans de mon grat venc un tros de terra an Jaume Peiro de dita villa en dit terme per preu de deu lliures dich 10 ᵾ de sembradura de quatre faneques de sembradura franca i quitia judicada per Andreu March i Joan Argilles com a prohomens i lo dit Joan Argilles com a curador del dit pobill i ab voluntat del pare fra Pere Carbonell senyor de dit lloch et fiat latius et jurant et firmant.

Testes son Pere Joan Masot i Andreu March menor de dies

Fiat apoca de les deu lliures ab los matexos testimonis dia i any(74)

A 29 de setembre 1615

In Dei nomien noverint universi com March Peiro balle de dita villa de Castelldans Salvador Castellnou Joan Valles Miquel Miro jurats Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Jaume Armengol Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora LLorens Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell Guillem Bellera Domingo Bosch Salvador Olluia Fransech Costa Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Joan Armengol Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Toni Reg Gaspar Beringuer Joan Argilles Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat Carbonell Joan Carbonell Joan Valles Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masot tots pagesos de Castelldans de son grat et confesen deure an Jaume Peiro pages de Castelldans la summa i cantitat de sent i tres lliures i mija dich 103 ᵾ i 10 ʠ per rao de sent i tres corteres i mija de sivada a rao de vint sous cortera la qual cantitat li promet la dita villa i communitat i particulars de ferlin sensal a sou per lliura tots anys en semblant dia obligantne tots nostros bens et fiat latius loant et firmant et jurant a 21 de setembre 1615.

Testes son Pere Granell sastre i Joan Regany de Torrebeses pages abitan en Castelldans.

Fiat apoca de 103 ᵾ i 10 ʠ ab los testimonis del dit acte
(75)

A 14 de setembre de 1615

Concordia feta i firmada per i entre mº Pere Vidal stodiant de Torregrosa i sa germa Padellasa com a curador dels pobills Padellasos i altra part ab en Pere Queralt pages de Castelldans per lo arrendament de les terres que a rendat lo dit Queralt als pobils ab los pactes seguens.

Primo lo dit mº Pere com a curador i sa germana Andreua com a mare dels pobills dexen al Pere Queralt totes les terres campes i plantades i totes les vinyes que son de dits pobills exeptat la vinya de la caretera en aval que es un jornal de terra i li dexe dites terres desta manera so es que lo dit Queralt te de conrear los dites terres vinyes i plantades ab son gasto i despesa i los fruits quey cullira en dites terres campes i olluies i vinyes que an de partir per iguals parts la mitat al dit pobill i laltra mitat al dit Queralt.

Item pera sembrar dites terres ha de donar na Padellasa i pobill la mitat de la llavor i laltra mitat te de donar lo dit Queralt.

Item si lo dit Pere Queralt no te llavor pera sembrar la sua part que na Padellasa lai aje de donar sin te i si non te que los dos ne tinguen a sercar per al dit Queralt.

Item que na Padellasa tingue a pagar la mitat del lloguer dels garbes i laltra mitat lo dit Pere Queralt.

Item que na Padellasa tingue a pagar la mitat de la despesa dels garbes i per dita despesa es consertat aje de donar tres sous per garbe.

Item lo dit Queralt no pugue conrear ninguna terra que na Padellasa non tingue la mitat de la collita onsevulle que sie aje conreat.

Item si en Queralt llogave algunes cavalcadures pera batre, o , mosos, o mosa que na Padellasa ne aje de pagar la mitat del preu de les cavalcadures

i dels mosos, o mosa.

Item la dita Padellasa i curados li dexen lo parell de les mulles i lo carro judicat dit carro i mulles per March Peiro balle i Jaume Peiro i an judicat dites mulles i carro per sent i quinse lliures i dit Queralt ne te de pagar per sa part 57 ᵾ 10 ʠ i dita cantitat te de pagar dit Pere Queralt ab tres pagues so es ab tres collites pera Nostra Señora de agost cada any sucsesivamant i si dites mulles se perdien ajen de pagar la mitat de dites mulles, o , mulla na Padellasa i laltra mitat en Queralt an de star a risch dels dos.

Item i na Padellasa i pobill a de donar a Queralt per la despesa de la una mulla vint corteres de ordi i lo dit Queralt no pugue donar farratge sino pera les sues mulles i una somera i na Padellasa ne pugue pendre pera una somera.

Item en Queralt no i te res en la verema aquest any sino lo darrer any i tindra la mitat.

Item li dexe lo arrendament per temps de sis anys i li dexe na Padellasa un vixell pera posar lo vi al dit Queralt.

Item de tot lo que li deura Pere Queralt a na Padellasa que es pugue aturar tot lo olli a la collita al moli i loi a de pagar conforma anira al molli salvo tres cantis que es pot aturar lo dit Queralt pera sa despesa.

Item lo darer any aje de dexar les terres goristades conforma les a trobades lo primer any del arrendament. Lo tros entre cami de Lleida i Pugvert sta mantornat. Lo tros del mas dels holuies sta mantornat. Lo tros den Armengol del Tosal Redon es mantornat. Lo tros que a comprat an Carbonell dels holuies la mitat sta enprimat i la mitat restol. Lo tros de la serreta del mas Rog sta mantornat. Lo tros del cami de les Borges la partida de les roques sta enprimat. La sort den Vidal prop den Costa 3 tornallades sta enprimat. Lo tros de Timorell al sol del tros sinch bancals sta enprimat.

Item lo blat que li dexara fins a St Tomas quel aje de taxar conforma anira lo dia de St Tomas i lo blat que li dexara de St Tomas en abant lo aje de taxar lo dia de St March conforma anira i loi te de tornar a la era conforma anira les ores i vol esser pagada a la collita del olli i la collita del blat.

Item los fems que fara na Padellasa los aje de llansar en terres de na Padellasa i los que fara en Queralt los llanse en terra den Queralt.

Item dit Queralt no pugue sembrar en regoreit sens llisentia de na Padellasa.

Item dit Queralt no pugue treballar ab les mulles per altri sino ab las eretat de na Padellasa i si a cas se llogave per altri aje de donar la tersera part del lloguer a na Padellasa.

Item na Padellasa que es fase un filtre i en Queralt un altre.

Item li dexe una rella al dit Queralt i pese dita rella deset lliures i al cap del temps la i aje de tornar del matex pes.

Item na Padellasa aje a pagar les terses del aduller i en Queralt lo pa de cada semmana i lo llosi pague na Padellasa i lo ferrar pague en Queralt de dites mulles.

Item sempre que en Queralt vendra la sua mulla aje de girar dita cantitat a na Padellasa per rellevar la paga de la cantitat de les mulles i carro i si mor ninguna mulla la ajen de comprar per igual parts.

Item al cap del temps aje de pagar lo dit Queralt per les mulles judicades per dos homens .

Item li a de dexar dos borrases pera collir olluies.

Item li a de dexar al dit Queralt un paller de palla i al cap del temps li aje de tornar en Queralt a na Padellasa mig paller i dit Queralt ne obligue tots sos bens mobles i en special ne obligue la dita casa i done fermansa en Pere Queralt al honrad en Joan Argilles i a son germa Joan Queralt obligant tots sos bens dites fermanses i en special les dites coses que poseeren.

Item lo dit Pere Vidal com a curador i la dita na Padellasa ne obliguen los bens de dits pobills i si morie lo dit Pere Queralt volen que sese dit arendament collita llevada lloant et firmant et jurant et fiat latius.

Testes son Pere Joan Masot pages i Miquell Joan Eximeno texidor de lli i llana tots de CastelldansVui a 11 de giner 1617

Na Mariagna Queralta muller den Pere Queralt de son grat jure tenir i guardar tot lo acte de la concordia que a jurat son marit i de tot lo que romandra deutor lo dit son marit ella ne obligue son dot et renuntiant a qualsevol llei i constitutio i la llei en favor de les dones et jurant et firmant et fiat latius .

Testimonis sons Guillen Olluia i Joan Roser tambe de Castelldans(76)

A 20 de obtubre de 1615

In Dei nomine noverint com Joan Vidal i Speransa Vidalla muller sua de son grat i serta scientia per ells i tots los seus venen lo coral i una sort de terra campa situada en lo terme de Castelldans en la partida de les Vinyases daval la villa an March Peiro tots pagesos de Castelldans per preu de devuit lliures i quinse sous dich 18 ᵾ 15 ʠ afronte lo dit coral i la sort al sol ixent ab coral del dit March Peiro a sol ponent afronte ab terra de dit Bertomeu Alsamora a migdia afronte ab una sort de dit Vidal a tramuntana ab la sort den Bertomeu Alsamora i la dita sort a sol ixent afronte ab la sort den Jaume Peiro franca i quitia aboni sensu et retrosensu et judicada dita sort i lo corral per dos prohomes presos de jurament qui son en Salvador Castellnou i Miquell Miro et laudant et firmant et jurant et fiat latius .

Testes son Joan Queralt pages de Castelldans i Miquel Pujols estranger de Fransa

Fiat apoca de dites devuit lliures i quinse sous dia i any i testimonis conforma lo acte de dita venda 1615- 20 de obtubreA 26 de novembre 1615

In Dei nomine noverint universi et la villa i communitat particulars de aquella a helegit a Jaume Peiro en sindic largo modo pera mallevar sinch sentes lliures a qualsevol persona et fiat et jurant et firmant vui dia i any ut supra largo modo i dita mallevasa es pera sensal, o, violari


(77)

A 17 de novembre 1615

In Dei nomine en March Peiro de la villa de Castelldans de son grat i serta sicientia per ell i tots los seus ven un tros de terra plantada de vinya a na Isabet Carbonella muller den Monserrat Carbonell major de dies de tinguda de dos jornals poch mes, o, manco afrontant a sol ixent ab vinya den Salvador Queralt a ponent ab vinya den Joan Valles a migdia ab vinya den Joan Peiro i den Valles major i a tremuntana ab vinya de Joan Valles franca i quitia aboni sensu et retrosensu per preu de 40 ᵾ dich coranta lliures fiat largo modo et jurant et firmant .

Testimonis son Pere Peiro i Joan Roser pagesos de dita villa de Castelldans.

Fiat apoca de dictis 40 ᵾ dia i any testi is ut supra.(78)

1615

In Dei nomine no noverint universi jo na Isabet Carbonella de la villa de Castelldans per no tenir diner pera pagar la dita cantitat de les supra dites 40 ᵾ preu de dita vinya de bon grat i serta scientia per mi i mos ereus so contenta de ferne sensal cada any sou per lliura qui es coranta sous anual de pentio al dit March Peiro de dita villa a ell i sos ereus grane dedimendi i son concordats les dites parts que la dita Carbonella pot quitar lo dit sensal de tres en tres lliures et renuntiant a son fort fiat ut in justo sensalista largo modo laudant et jurant a 17 de novembre de 1615.

Testimonis son Joan Roser i Pere Peiro pagesos de dita villa.(79)

A 25 de obtubre de 1617

In Dei nomine amen com en Salvador Queralt i Pere Sans gendre seu i Joana Sansa muller den Pere Sans de son grat i serta sientia per ells i tots los seus venen un ferreginal de terra en la partida de les Costes de les Eres de Dalt de tinguda de una faneca de sembradura poch mes, o, manco i dita venda se a fet a Jaume Peiro afronte a sol ixent ab lo fereginal del Senyor a ponent ab feriginal de Corco i de dit Jaume Peiro a migdia ab en Corco a tramuntana ab lo cami veinal de les eretats (?) per preu de dotse lliures fiat renuntis renuntandis ut in justo de compra fiat largo modo laudant et jurant

Testimonis son Micolau Flix i Jaume Castellnou tots abitans de Castelldans 25 de obtubre 1615

Fiat apoca de les dotse lluires ab los testimonis dia i any ut supra(80)

Die 20 desembris 1615

Concordia feta i firmada per i entre los honrads March Peiro balle de Castelldans Salvador Castellnou Joan Valles Miquell Miro jurats Nicolau Flix Pere Gispert Joan Babot Jaume Armengol Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Andreua Padellasa viuda Llorens Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell menor Gillem Bellera Domingo Bosch Fransesch Costa Salvador Olluia Gaspar Eximeno Joan Roses Toni Colom Pere Peiro Joan Armengol Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Jaume Peiro Toni Reg Gaspar Beringuer Joan Argilles Joan Casses la viuda Cabestanya Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat menor Joan Carbonell Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro la viuda Ugueta Joan Masot tots de Castelldans de una part i en altre lo senyor mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover arquebisbat de Tarragona sobre la lluysio faedora i pagament de pentions dels sensals daval scrits al quals paga la dita villa de Castelldans en diner sos sensals es tinguda i obligada per dit balle i jurats i particulars de dit lloch dels sensals daval scrits als quals quitar ni pagar dita universitat ni les pentions no es bastant veent que per ninguna manera exir de dits carechs sens generar dany sino per via de arendament i dels remeis daval scrits ere subvensuda la dita universitat i tots los habitants en ella los quals sensals prenen en forma de pentions 358 ᵾ manta i 160 ᵾ de la propietat dels quals censals casi tots tenen en bers si agunes cantitats i paguen les pentions i los dits sensals son los seguens.

Primo al senyor 12 de giner 15 ᵾ

Al dit senyor 22 de giner 23 ᵾ 16 ʠ

Al recto del Albi 6 de obtubre 2 ᵾ 10 ʠ

A March Peiro de Castelldans 1 de obtubre 10 ᵾ

Al senyor 2 de mars 14 ᵾ 10s ʠ

A Miquel Pinyol de la Pobla de la Grandella 22 de novembre 5 ᵾ

A Jaume Pereanau del Albi 14 de abril 2 ᵾ 10 ʠ

A March Peiro de Castelldans 12 de may 12 ᵾ 12 ʠ

A Gabriel Fort de Alforge a 15 de agost 3 ᵾ 12 ʠ

A Joan Toda de Cornudella lo primer de giner 10 ᵾ

A la pobilla Seolana de Belvis 15 de setembre 10 ᵾ

A Jaume Seola de Bellvis 2 febrer 15 ᵾ

A Marti de Lleida Mateu 3 de may 17 ᵾ 10 ʠ

A mosen Rufes de Lleida als 15 de giner 16 ᵾ

Al spital dels pobres capellans de Lleida 23 de juny 10 ᵾ

A Mosen Orcal de Alguaire 15 de may 7 ᵾ

A Joan Peiro de Pugvert 5 de may 10 ᵾ

Alarich de Pugvert 5 de may 10 ᵾ

Al pubill Salart de Artesa 20 de agost 20 ᵾ

A Mosen Miquell Masot de Castelldans a 15 de mag 12 ᵾ i son per mises den Peiro a dita Iglesia al beneficiat del Roser de dita Iglesia de Castelldans 15 de agost 4 ᵾ

Als capellans de la communitat de Magdalena de Lleida 6 ᵾ

Ardevol de la Villela damunt 3 de may 6 ᵾ

A Miquell Capdevilla de les Borges 5 may 10 ᵾ

Als capellans de la confraria del St Drat. de Lleida 20 de setembre 10 ᵾ

A Mosen Spolter de Albatarich 15 de juny 20 ᵾ

A Mosen Vidal de Monblanch 12 de mars 10 ᵾ

A la confraria de Sant Salvador de Lleida 12 de mars 9 ᵾ 2 ʠ

A Fransesch Granyo de Vimbodi a 14 de mars 5 ᵾ 14 ʠ 5 d

A Pere Rog de Granyena 24 de setembre 6 ᵾ

A Mosen Jaume Tora de Llardecans 3 de obtubre 15 ᵾ

A Jaume Peiro de Castelldans 20 de novembre 5 ᵾ 3 ʠ

A mosen Miquell Masot de Castelldans 25 de juny 5 ᵾ

A Mosen Jaume Toda de Cornudella lo primer de juny 16 ᵾ 5 ʠ.

Als pobills Masot de Belloch 20 de mars 12 ᵾ 11 ʠ

A Joan Villafranca de Belloch setembre 15 ᵾ i arende ab los pactes seguens.

Primo i per tant los dits habitans de Castelldans a la dita nessesitat ocorre als sensals damunt enomenats i proprietats descaregar i per tant los dits balle i jurats i particulars de dita villa consedexen al dit mº Joan Oller de la villa de Alcover als seus i als que ell voldra la sisena de tots los grans et la qual sisena se imposen pera pagar dits sensals pera temps de dotse anys contant al primer de giner any 1616 ab los pactes seguens

Primo que lo dit mº Joan Oller te de pagar dites pentions de tots los sensals damunt dits i pagar als creedos a ses costes i despeses a les diades conforma conten los actes sensalistes de dits sensals i lian de donar los particulars per los seus sensals que pagara un real per lliura i lo cor de la villa li te de donar un sou per lliura per los sensals de dita villa

Item la dita villa li a de donar a mº Oller lo dia de Sant March sinquanta lliura per los dines que trauran de les erbes del terme venguen, o, no venguen dit terme.

Item la dita villa te de sembrar lo camp de commu de blat bo i lo dit arendador promet dexar lo blat pera sembrar.

Item que te de prendre lo arendador lo gra a la era denpres del senyor.

Item li an de dexar quatres sitges pera posar lo blat i una cambra pera estar lo que aplegara la sisena.

Item los presu de dits grans que aura aplegat se a de pendre al almodi de Lleida lo primer any de Nostra Senyora de agost i lo denpres de Nostra Senyora de Agost primer i se a de prendre al preu corent no lo mes alt ni lo mes bax sino lo den mig del lot bo i rebedo, la sivada al preu del quart del ordi la seguen al ters i la mestura il ordi al mig preu del blat

Item se a de pasar los contes cada any per la dita sisena lo dia de Sant Mateu i si no i aura prou plegat pera dites pentions del grans i altres coses la villa te de fer bo a dit arendador per lo cor de la villa i los particulars per dits particulars i lo que sobrara del que aura aplegat tinguin de quitar al cap de sis anys no corent dites pentions per lo que tindra de quitar i lo demes dels sis anys aura aplegat aje a quitar al cap de dotse anys i pot quitar dit Oller los sensals que ben vist li sera.

Item an de donar al arendador un corta de olli per cada mostra.

Item se a de posar his pose dita villa pena de tres lliures que no traguin ningun grans de dita era que no ajen pagat lo arendador i axi matex al olli la matexa pena que nol traguen del moli que no sie pagada la sisena.

Item sn de avisar al arrendador en avent delmat i tambe lolli i li donen de temps a dit aredador denpres quel auran avisat migdia pasat dit temps se puguen aportar lo dit gra i lolli sens encorre en dita pena.

I en aso ne obligue lo dit Joan Oller tots sos bens aguts i pera ver et fiat largo modo i ne done per fermansa al senyor Gabriel Oller de la matexa villa de Alcove conforma en son acte de fermansa conste.

Testimonis son lo senyor doctor en medisina Pere Joan Ferrer abitant en Arbeca i mestre Joan Matia sastre abitant en l a Grandella i estan obligats unum et solidum et renuntiant a son propi fort.(81)

25 de abril 1616

In Dei nomine noverint universi quad nos Salvador Queralt Pere Sans gendre de dit Queralt i sa muller de dit Pere Sans Joanna de son grat i serta scientia per ells i tots los seus venen una sort de terra campa en la partida qui va a Juneda de sembradura de dos jornals per xxv ᵾ a Jaume Peiro franca i quitia aboni sensu et retrosensu et afronte a migdia ab terra den Belllera a sol ixent ab lo cami qui va a Juneda a ponent ab cami qui va al Collet de Golmes a tremuntana ab Bertomeu i Llorens Alsamores i asegurant dita venda per xxv ᵾ sobre tots sos bens de dits Queralt i Pere Sans i Joana Sansa i Queralt muller sua et fiat latius com a acte de venda ab totes les clausules nesesaries i oportunes jurant et lloant et fiat latius per preu de vint i sinch lliures.

Testes son Nicolau Reg i Jaume Castellnou

Fiat apoca de xxv ᵾ ab los matexos testimonis dia i any ut supra en lo acte(82)

1 de may 1616

Universis et singulis visuris lecturis com en Toni Colom pages fa procura a Mateu Cabestany pages los dos de la villa de Castelldans pera plet i plets i pera cobrar i rebre et ad loci listes et largo modo et fiat largo modo

Vull al primer de may 1616

Testimonis son Salvador Querat i Fransech Costa pagesos de Castelldans(83)

18 de abril 1616

In Dei nomine noverint universi et com jo Mateu Cabestany pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ell i tos los seus ven un coral situat en dita villa de Castelldans an Toni Colom pages de la villa de Torres de Segre i ara abitant en Castelldans per preu de nou lliures dich 9 ᵾ afrontant a sol ixent ab lo cami qui va a la Iglesia i de Lleida a sol ponent ab lo carer nou al un costat ab casa den Bellera ab altre costat ab coral den Costa i ab altres afrontasions, fa de sens una gallina al senyor de dit lloch ab ferma fediga i sinquante i tots aquels carechs de senyoria lo qual coral lo dit Cabestany los i asegure ab tots sos bens aguts i pera ver et jurant et firmant at fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot i Joan Roser pagesos los dos de Castelldans

Fiat apoca de dites 9 ᵾ ab los testimonis i dia i any conforma lacte de venda et jurant et firmant
(84)

Vui a 25 de abril 1616

Fonch feta concordia entre en Gaspar Beringuer part una i ab en Joan Queralt part altre i es lo seguent lo dit Beringuer li dexe la teverna fleca i tena del dia present fins al dia de Sant Mateu primer vinent ab la matexa obligatio que esta obligat en Beringuer a la villa a servir i done lo dit Queralt per fermanses per la servitud de la taverna an Joan Masot i Mateu Cabestany i lo dit Queralt se obligue a fer la servitud a dita villa en vendre pa vi i olli en aso ne obligue dit Queralt tots sos bens i lo matex ne obliguen les fermanses i lo Beringue ne obligue tots sos bens et fer tenir la fleca al dit Queralt.

Testes son Pere Joan Masot i Miquel Masot pagesos


(85)

A 10 de abril 1616

Capitulatio feta i firmada per i entre la villa i jurats de Castelldans part una i part altra entre mestre Pinyana pedrapiquer de les Borges sobre la faena de la capella del pla de les Moles al tosalet de la Font feren los tractes seguens essent jurat Salvador Castellnou menor i Joan Valles major i Miquel Miro.

Primo lo dit Joan Pinyana se a obligat a fer les parets de dita capella de pedra scasejada a deu sous la cana tant en les filades altes com baxes que stigue be.

Item a de fer lo dit Pinyana lo peu de la arcada ab la ensua de fora de dita paret de manera que tingue forsa pera restriba la arcada i la paret de dins la arcada de dit peu te de ser de pedra picada i te de pujar lo dit peu de arcada al alsada fins on se te sentar la dita arcada pera voltar i les cantonades de la capella que stiguen de pedra que stiguen ben aparensades.

Item la alsada de la capella a de tindre vint i quatre pams de llargaria a de tindre xixanta pams de amplaria te de tindre trenta i dos pams i la villa te de donar tots los menobres que i aura meneste i pedra i menobra lay an de portar al peu de la obra.

Item los jornals que aura de tallar pedra li donen sis sous cada dia.

Item li an de donar fusta pera les bastides.

Item te de vindre lo dit Pinyana sempre i quant lo enviaran a demanar i si la villa comensave la obra i no la podia acabar que li ajen a pagar la obra que aura fet i si cas volie acabar la dita villa la obra ab una tirada que nols pugue fer pagar sino la mitat de la obra i la altra mitat aje de aguardar quatre mesos acabada la obra jurant et firmant et fiat latius. Testimonis son Jaume Mespallet ferrer de les Borges i Simó Aldoma tots abitans en les Borges Blanques.
(86)

Die 26 mensis junÿ ano 1616

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en March Peiro balle de Castelldans Salvador Castellnou Joan Valles major de dies Miquel Miro jurats lany present Nicolau Flix Pere Gispert Jaume Armengol Joan Vidal Pere Ribe Joan Corco Bertomeu Alsamora Joan Alsamora Joan Cabonell menor Gillem Bellera Domingo Bosch Fransesch Costa Salvador Olluia Gaspar Eximeno Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Joan Armengol Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Jaume Peiro Toni Reg Gaspar Berenguer Joan Argilles Joan Serler Joan Queralt Salvador Queralt Fransesch Carbonel Monserrat menor Joan Carbonell Joan Valles Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Jaume Salles Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masit tots de la present villa de Castelldans units en la Iglesia de Castelldans confesan deure a mestre Zenot Vives de la ciutat de Tarragona esparte, la summa i cantitat de cent i nou corteres i dos cantes de blat dich 109 corteres i 2 cantes de blat quels a dexat a dita communitat i particulars de Castelldans i prometen tornar a gra per gra per al dia de Nostra Senyora de agost primer vinent sots obligatio de tots sos bens et obligant et renuntiant a son fort sotmetense a cort i corts et despeses de notari i procurador 10 sous i 12 sous et jurant et firmant et fiat latius lo qual blat a rebut de mans del Pare fr Pere Carbonell.

Testics son Pere Joan Masot i Pere Carbonell menor pagesos de dita villa.
Al primer de Juliol 1616

Jo Miquel Masot Vicari de Castelldans a instantia del jurat de Artesa Jaume Joan Ribes i lo jurat de Pugvert Toni Gera he estimat al jurats de Castelldans Salvador Castellnou i Joan Valles en los gastos i despeses que se an fet his faran per lo sensal de la Senyora Spoltera de Albatarech per quant lo diposit no esta be per quant an errat lo nom de la senyora Spoltera ab testimonis presens Joan Peiro i Joan Masot.
A 27 de juliol 1616

A instantia del Jurats de Pugvert Soreguera Cubels i Masot los intimo a dits jurats de Castelldans en Salvador Castellnou i Miquel Miro que sempre i quant vindra despeses de la senyora dona Victoria senyora de Albatarech per los sensals estan obligats dites villes i per quant dita villa de Pugvert ja a quitat que los gastos vinguen sobre la villa de Castelldans per no aver quitat dita cantitat de aquelles quatre sentes lliures de mota de sensat et fiat latius.

Testics son Joan Morato de Lleida procurador i Miquel Corco abitant en (?).(87)

10 mensis julis 1616

In Dei nomine noverint universi jo Joan Masot pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus esdevenidors ven un tros de terra anomenat les Fexes den Rafel an Jaume Peiro pages de la matexa villa per preu de vint i quatre lliures dich 24 ᵾ de tinguda de dues faneques de sembradura afrontant a sol ixent ab en March Peiro en les Fexes de la Costa den Rafell a ponent ab lo cami qui va a Juneda i les Borges a migdia ab les fexes den March Peiro a tremuntana ab les Fexes de Salvador Castelnou i ab altres ven la franca i quitia a boni sensu et retrosensu et ab totes les pertinenties i drets que tenie lo dit Masot entrades i exides et fiat latius et ab totes les clausules nesesaries que acte de venda pugue tenir jurant die et anno ut supra.

Testimonis son Bernat Ferre i Bertomeu Masot pages de Castelldans.

Fait apoca largo modo de 24 ᵾ a 8 obtubre 1616

Testes Pere Joan Masot i Sebastia Roca de Lleida(88)

Universis et singulis visuris lecturis vui a 27 del mes de agost 1616 na Margarida Babota de son grat i serta sientia fa procura llarga i bastanta pera plets i questios pera cobra i rebre llegats i qualsevol altra manera de dines deguts i en special un llegat de uns dines a donselles a medida que li pertanye per parentesco i la dita procura a feta a son marit Joan Babot de dita villa de Castelldans.

Testimonis Pere Joan Masot i Sebastia Masot pagesos de Castelldans.
(89)

A 12 de setembre 1616

Concordia suie definitio feta i firmada per i entre en Gaspar Berenguer part una part altra part ab Mateu Cabestany pagesos de dita villa de Castelldans i es lo seguen per quan lo dit Gaspar Beringuer stave casat ab na Caterina Cabestanya germana de dit Mateu Cabestany com conste en los capitols matrimonials i mori dita sa muller sens fills ni filles lo dit Gaspar Beringuer li restetuex la mitat del dot al dit Mateu Cabestany ab la forma seguent so es que lo dit Cabestany no podent pagar lo dot a la dita sa germana muler de Beringue per no trobarse en posibilidat de dines li dona una lliura i un coral i un altra sort de terra i li dona la roba conforma sta en los capitols lo dit Gaspar Beringuer li restituex la mitat del dot donantli lo coral que sta junt de sa casa den Cabestany encaregat lo neversari de les 5 ᵾ ques dexa sa germana en son testament i li dona la roba de llana i de lli que li tocave al dit Mateu Cabestany i per quant en Gaspar Beringuer pasa tots los llegats que sa muller avie fet en son testament i la novena i paga lo trentenari de Sant Amador i lo cab dany i lo dret del auditor de les animes i per tots los drets del Vicari li dona lo dit Mateu Cabestany com ereu que ere de sa germana a dit Gaspar Beringuer la eretat dels oliues del mas de (Manyar) conforma sta fitat entre los dos afronte dita eretat a sol ixent ab en Mateu Cabestany a ponent ab en Joan Argilles a migdia ab eretat del dit Beringuer que li a dexat contra re a tremuntana ab en Cabestany .

Item li a donat per los sobre dits llegats una eretat a la Melrosa afronte a sol ixent ab terra den Ratera a ponent ab lo cami qui va a Vinfere a migdia ab la eretat den Pere Gispert a tremuntana ab terra den March Peiro i daltres la qual concordia se a feta entre dites parts i volen dita apoca sie feta llarga i bastant i per tant lo dit Mateu Cabestany li fa apoca i difinitio de restitutio de dot que li avie de fer a sa germana per quant mori sense fills ni filles et jurant et firmant et fiat latius dia i any ut supra.

Testimonis son Jaume Armengol i Joan Valles menor pagesos de Castelldans
(90)

Die 8 mensis septembris 1616

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en Jaume Armengol Miquel Miro Visent March pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia confesen deure tots junts obligats uns per altres a Joan Bellera abitant en Castelldans la summa i cantitat de vint i quatre corteres de ordi dich 24 corteres i dit ordi los a dexat lo dit Bellera a dits particulars a gra per gra pera tornal per al dia so es li ajen de tornar dit ordi pera quinse del mes de abril del any 1617 i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i per aber onse vulle que sien et renuntiant a son propi fort, (a despeses) de notari i procurador et jurant et firmant fiat latius die et anno.

Testimonis son Pere Carbonell i Pere Joan Masot tots de Castelldans

(91)

20 de obtubre 1616

In Dei nomine noverint lo pare frare Cort del orde de Cartoxa com a procurador del Monestir de Scaladei ven la erba i augues del terme de al Mas Roig i la Gisperta al senyor Betran Femades majoral del Senyor Cristophol Tubau de Serret veguer de la begueria de Ribes per a temps de un any conforma los altres pactes an acostumat vendre a altres ganades per preu de dosentes lliures dich 200 ᵾ la mitat pagadores a Sant Antoni primer vinent i lo restant a Sant March primer vinent i aso abligantne dit majoral com a persona de dit Cristophol tots sos bens aguts i pera ver et fiat latius obligantne specialment lo bestia que pexera en dit terme jurant et firmant et fiat latius. Vui a 20 del mes de obtubre 1616.

Testimonis son Gaspar i Miquel Joan Eximeno en dos germans i texidos de lli i llana.
(92)

A 9 de obtubre 1616

In Dei nomine noverit universi com en Joan Vidal i Speransa Vidalla muller sua de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia considerant confesant deure a Miquel Llombart pages de la villa de Montagut la summa de vint i sinch lliures dich 25 ᵾ i vista per la miseria tenia de present i no podentli pagar la dita cantitat al dit Llombart es content de ferlin sensal mort a vint mil per milia so es sou per lliura cada any corespondreli, pagador lo dia que es cloura lo dit acte i cada any en semblant dia et en aso ne obligue lo dit Vidal tots sos bens i la dita sa muller Speransa Vidalla obligue tots sos bens com a pobilla que es i renuntien los dos a son propi fort i sometense a cort i corts i la dita Speransa renuntia a la llei en favor de les dones et a despeses de notari i procurador et fiat latius et laudant et jurant et firmant et fiat latius ego Miquel Masot Vicari et Notari et ejus den loci Castriasinorum die et anno ut supra .

Testimonis son Bartomeu Masot i Fransesch Costa de Castelldans.(93)

A 20 de noembre 1616

In Dei noverint universi et com en Joan Masot Jaume Armengol Visent March Pere Ribe Mateu Cabestany pagesos tots de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confesen deure al senyor mº Joan Oller de la villa de Alcove la summa i cantitat de nou corteres de blat dich 9 corteres lo qual blat prometen tornar per al terser mercat de abril que tindra en lo mercat de Lleida i aso se obliguen tots junts i uns per altres i un per tots sos obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles priviligiatsrenuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi eclesiatica com secular i si no pagaven dia dit se somenten a despeses de notari i procurador deu i dotse firmant et jurant et fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot los dos germans de dita villa.(94)

A 26 de desembre 1616

In Dei nomine noverint universi com Joan Queralt Joan Serler ferrer Joan Argilles Pere Queralt Joan Vidal i sa muller Speransa Vidala tots de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confesen deure al senyor mº Joan Oller de la villa de Alcove la summa i cantitat de vint i tres corteres de blat dich 23 corteres lo qual blat prometen tornar per al terser mercat ques tindra en abril en la ciutat de Lleida i aso ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi eclesiastica com secular i si no pague dia dit se obliguen a gastos de notari i procurador deu i dotse et fiat latius i se obliguen uns per altres i un per tots et firmant et jurant et fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot pagesos de Castelldans(95)

A 15 de desembre 1616

In Dei noverint universi com los jurats de la villa de Castelldans Jaume Peiro Joan Queralt Bernat Ferrer venen la erba de daval la villa i abeurades conforma las afrontacions stan posat en les altres vendes de ganades i ab los matexos pactes i ritinenties al dit al senyor Pere Forcada majoral de senyor Joan Oliua de la val de Querol pera temps de un any so es del dia present fins al dia de Sant March primer vinent per preu de sent i vuitanta lliures dich 180 ᵾ i en aso ne obligue dit ganader tots sos bens i en special lo bestia que peixera dita erba i promet pagar dita cantitat la mitat a Sant Antoni primer vinent i laltra mitat a Sant March primer vinent i done per fermança per dita cantitat an Joan Argilles de dita villa de Castelldans et jurant et firmant et fiat latius. Testimonis son Bertomeu Masia i Joan Mateu pagesos de Alfes.(96)

A 16 desembre 1616

In Dei nomine noverint universi com March Peiro balle de dita villa Jaume Peiro Joan Queralt Bernat Ferrer jurats lo any present Joan Valles Micolau Flix Joan Babot Jaume Armengol Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Joan Alsamora Joan Carbonell menor Gillem Bellera Fransesch Costa Gaspar Eximeno teixidor Antoni Colom Pere Peiro Jaume Salles Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Joan Serler Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat menor Carbonel Salvador Castellnou Joan Valles Andreu March Joan Bellera Pere Queralt Visent March tots pagesos de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia fan judicat llarch i bastant ab totes aquelles clausules que de juxe pugue tenir an Jaume Peiro jurat pera que en nom de tota la villa jure i firme la unio en la ciutat de Lleida jurant et firmant.

Testes Jaume Peiro i Miquel Joan Eximeno teixidor de lli i llana tots de la present villa.(97)

16 de desembre 1616

In Dei nomine noverint universi en March Peiro balle de dita villa Jaume Peiro Joan Queralt Bernat Ferrer jurats Micolau Flix Joan Valles Joan Babot Jaume Armengol Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Joan Alsamora Joan Carbonel Gillem Bellera Fransesch Costa Gaspar Eximeno Toni Collom Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Joan Serler Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat Carbonell menor Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Joan Vellera Pere Queralt Visent March tots pages i abitans en Castelldans units i congregats en la Iglesia de Castelldans a hon altres vegades se an acostumat a congregar de son grat i serta scientia confesen deure al pare frare Rafel religios del monestir de Cartoxa com a procurador de dit monestir regint la hobedientia de Castelldans i Pugvert la summa i cantitat de setanta i tres corteres de blat dich 73 corteres lo qual blat los a dexat i prometen tornar per al primer mercat de abril ques tindra en Lleida bo i rebedo i en aso ne obliguen dits particulars sos abligatio de tots sos bens i lo commu en la villa los particulars uns per altres i si no paguen dia diat se obliguen a despeses de notari i procurador 10 i 12 sous i volen dit acte sie allargat ab totes aquelles clausules que acte debitori de juxe valer pugue et renuntiant a son propi fort sometense et jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis son Jaume Peiro pages i Miquel Joan Eximeno texido de lli i llana tot de dita villa de Castelldans.
(98)

A 16 de desembre 1616

In Dei nomine noverint universi en March Peiro balle de dita villa Jaume Peiro Joan Queralt Bernat Ferrer jurat lo present any Joan Valles Micolau Flix Joan Babot Jaume Armengol Miquel Miro Joan Vidal Pere Ribe Joan Corco Joan Alsamora Joan Carbonell Gillem Bellera Fransesch Costa Gaspar Eximeno Toni Colom Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Joan Serler Salvador Queralt Fransesch Carbonell Monserrat Carbonell menor Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Joan Bellera Pere Queralt Visent March tots pagesos i abitans en la villa de Castelldans units i congregats en la Iglesia de Castelldans a hon altres vegades an acostumat congregarse pera semblans hefectes de son grat i serta scientia per ells i tots los seu sdevenidos confesen deure a senyor mestre Zenot Vives sparte de la ciutat de Tarragona arquebisbat la summa i la cantitat de tresentes coranta sinc lliures i quatre sous i set dines dich la summa i cantitat de 345 ᵾ 4 ʠ 7 di la qual cantitat promet dita villa i particulars tornar per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent ab obligatio de tots sos bens de dit particulars i cor de la villa i emolumens de aquella i si no pagaven dia diat se obliguen a despeses de notari i procurador deu i dotse et renuntiant a son propi fort sometense a cor i cors axi egleisastica com secular renuntiant a qualsevol llei i constitutio i pratiga en favor de dits particulars et fiat latius com a acte debitori se pertany a totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que acte debitori de juxe valer pugue et jurant a Deu i als quatre Sans Evangelis de no contradir en ninguna manera a dita scriptura sino complert aquella donantme facultat a mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens en que fasa dita scriptura com a Notari de dita Villa de Castelldans regint la cura de dita villa et firmant et jurant et fiat latius.

Testimonis son Jaume Peiro menor pages i Miquel Joan Eximeno texidor de lli.

Fiat apoca de dictis 345 ᵾ 4 ʠ 7 di ab los testimonis de dit strument.


(99)

Sit omnibus notum et vui a 15 de juliol 1616 en Joan Manuel pages de la villa de Torres de Segre de son grat i serta scientia i en bona fe confesse aver rebut tot lo dot axi ab dines com en roba de sa muller Isabet Manuella i Armengolla que li avien promes en capitols matrimonials com conste en dits capitols llargament lo qual es content i lin fa apoca de definitio llarga i bastant ab totes aquelles clausules nesesaries i oportunes que de juxe valer puga jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis son Joan Peiro i tal Cabuso moso del castell de Castelldans.(100)

30 de juny de 1615

In Dei nomine noverint universi com vui a 30 del mes de juny 1615 lo Doctor Mosen Josepf Villanova Vicari de la villa de Pugvert vistes les previsions del acte de la collatio de Monsenyor Ilustrisim Don Virgilli bisbe de Lleida a donat possesio a requesta de Mosen Tomas Gomar clerc de la villa de Castennou de Seana tenint les quatre me nos li dona posessio del benefici sub invocatio de Nostra Senyora del Roser de la villa i Iglesia de Castelldasens cobrint i descobrint lo altar ab les stovalles quey abie en dit altar presa dita collatio i acte per lo Notari Bullola Notari Real lo qual Mosen Villanova com executor de dit benefici la i dona fiat latius com a acte de posesio se requereix de jure jurant et firmant et laudant .

Testimonis son Pere Granel i Fransesch Culleres studiant de la villa dels (Eredes).

Jo Miquel Masot Vicari i Notari de Castelldans(101)

A 8 de febrer 1617

In Dei nomine noverint universi com en Pere Queralt pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidos i sucsesos confese deure als pobils Padellasos i aso en persona i loch dels pobils, o, confese als curados testamentaris a Mosen Pere Vidal studiant de Torregrosa i an Salvador Queralt de Castelldans la summa i cantitat de xixanta quatre lliures dich 64 ᵾ pasats tots contes fets i finats fins al present dia salvo que de les pagues de la mulla no te rebut dit pobil sino dotse lliures dich 12 ᵾ i dita cantitat es per blat i altres coses que abie dexat dita Padellasa al dit Queralt la qual cantitat promet tornar als dits pobils per al dia de Nostra Senyora de agost primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant lo dit Queralt a son propi fort sotmetentse a cort i a corts axi eclesiastica com secular et renuntiant a qualsevol llei pratica constitutio i a la ley de Sant Adria et fiat latius i si no pague dia diat se obligue a despeses de notari i procurador deu i dotse laudant et firmant et jurant et fiat latius dia i any ut supra .

Testimonis son Gaspar Eximeno texido de lli i March Miret pages de Castelldans los dos.
(102)

Anno i mensis obtobris 1617

In dei noverint universi ego Salvator Castelnou agricultor loc i Castrisasinorum pro sucurendis meis nesesitatibus gratis et ex meis scientiis per me et mios susesoribus et heredes loci quoscumque vendo et causa venditiones consedo vobis honrad Jacobo Peiro et Joanni Queralt et Bernardi Ferrer juratibus et secristanibus secrestia Eclesie Castriasinorum et uxoris et quibus volueritis insto tamen gratie redimendi mediante desem solidos monete curibiles Illerde censuales anuales rendales suie de sensuali mortuo vulgariter nun cupato altari Sante Sofie et Barbere Eclesie loci Castriasinorum quad dictum sensuale facit ad ormanemtum vel ad Sta Lucie et Barbere quinque solidis et deo olii quinque tenetur celebrare missas pro anime den Margarite de la Serra uxoris Raimunde de la Serra quad vivis Illerde ut in ejus testamento videri presents facto in ville de Reddis sunto et testificato per Beranardum Carniser quad notarium dicte ville de reddis die tertia mensis februari anno Senyor millesimo quadrigentesimo nono sesimo quarto et dictos desem solidos vos dictus Salvator Castellnou tenetis salvaré et ..... sucsesoribus juratis et sacristianis qui sunt et per tempore erant loci Castelldans in di sine festo Santi Marci pape et confesoris mensis abtobris quolibet anno sub obligatione omini bonorum i especial ne obligue la casa que te dit Castellnou en la placeta del mal cunyat afronte a part de davant ab la plasa a part de tras al lo carreret a la un costat en casa den Ratera al altre costat en casade Joan Carbonell major de dies et si forte contingerit propter cesasionne solutionis mittererumtium vel procuratore posint facere bobies et uxoris expensas cum salario 12s notarium et Xs procurador et i deo renuntiando modo et ordine predictiu non numerats pecunie non habite et non resepte et fiat in insto sensualis mutatis mutandis us que ad hoc clausulam de speciali aobligatione et ut pro his complendi et singulis obligandis et uxoris et ditis juratis et ejus succesonies in simili offisio et actum est hoc in dicto opido de Castelldans die i mensis abtobris anno millesimo sexcentesimo desimo septimo. Signum mei Salvatore Castellnou qui predicta omia laudo consedo firmo et juro.

Testis husus rei sunt Gaspar Eximeno et Micalele Joan Eximeno testores lini et lane ejus loci Castriasinorum.(103)

Vui a 12 de febre 1617 fonch feta capitulacio i firmada per i entre mestre Pinyana major de dies pedrapiquer de la villa de les Borges part una, part altra ab entre Gaspar Beringuer pages de la villa de Castelldasens feren los conserts seguens.

Primo lo dit Pinyana de son grat promet fer la casa de dit Beringuer so es lo solament de la part del coral tras de la casa al igual de la casa den Pau Queralt i te de fer de tota pedra fins al alsada del que ja i es a la part del Bellera i del fondo lo que sera a meneste i de aqui en amunt de tapia ab crosta de argamasa fins a la teulada den Pere Queralt .

Item en mig a de fer un mija ab lo solament de la matexa manera i alsada ab un portal i lo mija a de fer fins al alsada del trebol primer.

Item a de fer lo dit Pinyana un mija entre lo seller i la entrada que te de aribar fins a la teulada i la paret enves en Bellera te de pujar fins a la alsada de la teulada den Pere Queralt.

Item lo devant te ja una quadra his te de pujar de tota pedra fins al igual del altre i de aqui en amunt te de ser de tapia i te de fer una jasara lo dit Pinyana.

Item lo dit Pinyana te de fer la teulada fins sie fora laigua i tota la obra te de fer a ses costes i lo dit Beringue li te de portar tota la menobra de parets i teulada al peu de la obra i la argamasa sa la te de portar lo dit Beringuer la primera vegada li te de portar la fusta i teula i canyes i tot lo que sera meneste i lo dit Pinyana li te de donar la casa acabada de aqui al dia de Sant Bertomeu primer vinent de dit any i lo dit Beringuer lin done de fer la dita obra vint i sis lliures dic 26 ᵾ ab 3 pagues la primera paga comensant la obra la segona paga a mija obra i laltra paga al fi de la obra.

Item so es concertat que sempre que lo Pinyana li requerira en que aporte la menobra i tot lo que i aura a menester en dita obra que lai aje a portar lo dit Beringue i si que lo Pinyana lo pugue llogar a ses costes i si lo Pinyana no devie prest que lo dit Beringue li pugue llogar altre mestre a ses costes de Pinyana i en aso axi la una part com laltre ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a son propi fort et fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot pages de Castelldans i Toni Moragues pedra piquer del regne de Fransa abitant en les Borges Blanques.(104)

A 10 de febrer 1617

In Dei nomine noverint univesi com en Pere Peiro pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors confesen deure a Joan Degarsa pages de la ciutat de Lleida la summa i cantitat de tretse lliures i sis sous dich 13 ᵾ 6 ʠ per set corteres de blat los he venut a rao de trenta i vuit sous la cortera dich 38 ʠ cortera la qual cantitat vos prometo pagar per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a son propi fort sotmetense a cort i corts si no pague dia dia se obligue a despeses de notari i procurador deu i dotse et fiat latius et jurant et firmant.

Testimonis son Pere Ribe i Joan Alsamora los dos pagesos de Castelldans.


(105)

A 15 de mars 1617

Sit ominbus notum com jo na Margarida Armengolla muller den Jaume Armengol pages de dita villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ella i tots los seus sdevenidors confese aver rebut de son marit per lo dot promete aportar en sa casa com conste en capitols matrimonials so es vuitanta lliures ab dines dich 80 ᵾ so es 20 lliures ab dines i un a cafis de blat i lo demes li an donat ab terres com conste en los capitols matrimonials en un apoca que lo dit Jaume Armengol a fet a son germa Gabriel Armengol en poder de mº Torres Vicari i per tant la dita Margarida Armengola confese aber ho rebut en sa casa i lin fa apoca larga i bastant ab totes aquelles clausules nesesaries de juxe.


Jurant et renuntian et frimant et fiat latius.

Testes son Joan Masot i Joan Queralt pagesos de Castelldans.(106)

A 19 de mars 1617

In Dei noverint universi jo Jaume Armengol pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos ven un pati de casa ab un corral contiguo an Joan Babot nebot seu pages de Castelldans afronte a part devant ab lo carer corrible qui ba a la bassa atras lo dit coral afronte ab coral den Joan Masot i den Pere Gispert i carer qui puge als patis a un costat ab casa den Pere Gispert altre costat ab casa den Joan Serler pages i ab altres afrontacions si quisent franca i quitia aboni sensu et retrosensu et fiat latius et conforma lo acte de venda de un corral den March Ripoll que compra lo dit mestre Joan Carbonell en lo manual de Mosen Torres mutatis mutandis ab totes les clausules nesesaries i oportunes que de juxe valer i tenir pugue et jurant et loant et fiat latius dia i any ut supra

Testimonis Joan Vidal i Joan Masot per preu de 40 lliures dich 40 ᵾ

Fiat apoca de dites coranta lliures ab los testimonis dia i any ut supra.A 19 de mars 1617

In Dei nomine noverint universi et com en Joan Babot pages de dita villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tos los seus sdevenidos ven un pati de coral a son oncle Jaume Armengol de dita villa per preu de dotse lliures i mija dich 12 ᵾ i 10 ʠ i la mitat del corral del tros del Mas Rog afronte a sol ixent ab lo pati de la villa a ponent ab lo dit Armengol al un costat ab casa de dit Armengol a migdia ab lo cami qui va al coral dels patis franca i quitia aboni sensu et retrosensu fatica et siquanteno, ab les entrades i exides donantli totes les actions drets i pertinenties que de dret pogues tenir lo dit Babot fiat latius com acte de compra se pertany lloant jurant et fiat latius et

Signe de mi Joan Babot lo qual lo ho firmo i juro.

Testimonis son Joan Vidal i Joan Masot pagesos de Castelldasens.

Fiat apoca de dotse lliures i lo coral del Mas Rog dia i any testimonis conforma lo acte de venda(107)

Vui a 9 de abril de 1617

In Dei nomine noverint universi com en Joan Argilles Joan Serler ferrer Joan Vidal Joan Queralt i Pere Queralt pagesos de la villa de Castelldasens confesem de nostre grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos deure al senyor mº Joan Oller mercader de la villa de Alcove la summa i cantitat de trenta i nou lliures i dos sous dich 39 ᵾ 2 ʠ per raho de vint i tres corteres de blat a raho de trenta i quatre sous cortera dich 34 sous cortera i prometen pagar dita cantitat per al dia de Santa Madalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et obligantse uns per altres i se obliguen si a cas no pagaven dia diat a despeses de notari i procurador deu i dotse renuncien a son fort sometense a cort i corts axi eclesiatica com secular et fiat latius com acte debitori ab les clausules nesesaries a conexensa de notari expert et jurant .

Signe de nosaltres de sota anomenats .

Testimonis son Salvador Queralt i Jaume Peiro(108)

A 30 de abril 1617

In Dei nomine noverint universi com lo balle March Peiro Jaume Peiro Joan Queralt Bernat Ferrer jurats lo any present Tomas Valles Joan Valles germans Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Serler Joan Vidal Miquel Miro Pere Riber Joan Corco Joan Alsamora Joan Carbonel Gillem Bellera Domingo Bosch Fransech Costa Salvador Olluia Gaspar Eximeno Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Sebastia Massot Bertomeu Massot Mateu Cabestany Gaspar Beringuer Joan Argilles Joan Serler ferrer Salvador Queralt Fransesch Carbonel Monserrat Carbonell menor Joan Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masot tots pagesos de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidors confesen tots junts i uns per altres units en la casa de la villa a hon per altres efectes se acostumen congrega confesen deure a mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover la summa i cantitat de setanta una lliura dich 71 ᵾ 5 ʠ per raho de setanta sinch corteres de ordi a raho i preu de nou sous cortera quels a venuts gratiosament la qual cantitat prometen pagar per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et fiat latius renuntiant a son propi fort sometense a cor i corts i sino pagaven dia diat se sotmenten a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius ab totes aquelles clausules nesesaries que de juxe valer i tenir pugue com a acte debitori pertany et loant et firmant et jurant et

Signa nomini notarum et dia i any ut supra .

Testimoni son Joan Argilles de Castelldasens i Josepf Trustany de Arago los dos pagesos i abitants a dita villa.(109)

Notum sit cuntis die desimo mensis Juny anno 1615 lo pare fr Pere Carbonell fra llech governador de la baronia de Castelldasens i Pugvert per la obedientia del Pare Dom Antoni Torrramija prior del monestir de Scaladei del orde de Cartoxa ab petisio i requesta den Mateu Cabestany pages de Castelldans per quant en Pere Padellas cosi del dit Mateu Cabestany lo dexa curador testamentari en son ultim testament de la casa bens i fills pera que miras per lo profit i utilitat sent lo dit Mateu Cabestany esser home pobre per quant tenie que deregir sa casa i mantenirse li demana al dit pare fra Carbonell lo tragues de curador i posas altre en son lloch vist lo dit frare Pere la demanda esser justa i convenient li dona lloch i com li consedi en que renuntias a dita tutella il trague de dit carrech i en aso en presentia de la dita viuda Padellasa essent ella tambe en que rehisques de curador.

Item confesa la dita Andreua Padellasa mare dels pobils en que lo dit Mateu Cabestany no abie tocat cosa ninguna de la tutella per quant agues de restituir ninguna cosa a dits pobils ni tutella sino ans be confesa la dita viuda Padellasa ella propia averse encaregat tot lo dit inventari axi mobles com inmobles sensals scrittures i grans dines i lo demes tocant als pobils i vol i es contenta dita Padellasa que dit Cabestany renuntie la dita tutella i que sense fe acte de renuntiatio quant es a sa part i lo dit pare fra Pere Carbonell per lo matex es content il ne trau.

Item es contenta i confesa la dita Andreua Padellasa que sempre i quant se li sera demanada alguna cosa de interes al dit Cabestany per part dels pobils de fer loy bo i tenir sobre son dot i bens aguts i pera ver onse vulle que sien renuntiant et en special renuntie a la llei (vellajova) en favor de les dones ab tal empero que lo dit Cabestany deu ab unes scriptures als dits pobils fetes en vida del dit Pere Padellas an aquelles no renutie la dita Padellasa et renuntiant et firmant et jurant et fiat latius i per quant lo dit acte nos feu lo dia i any damunt dit sino per confesio de la dita Padellasa i altres persones vui dia present lo pare fr Rafel regint la dita obedientia es content juntament la dita na Padellasa sen fase lo present acte de renuntiatio et jurant et firmant et fiat latius.

Signe de mi Andreua Padellasa lo qual juro i lloho.

Testimonis son Joan Bertomeu i Joan Monbello de Fransa los dos.(110)

In Dei nomine noverint universi et com en Salvador Queralt pages i Joan Duch oncle seu de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidors en lo any de 1587 veneren un bosi de bancal de terra campa pera fer una era pera batre an Joan Argilles pages de la matexa villa de Castelldasens de tinguda de una fenecada de terra poch mes, o, manco afronte a sol ixent ab lo matex Queralt a ponent ab terra den Jaume Armengol a migdia ab en Salvador Queralt a tremuntana ab terra de Joan Serler menor de dies i ab altres afrontacions sigueix sent franca i quitia a boni sensu et retrosensu fatica et sinquanteno ab les entrades i exides i lo done pas lo dit Queralt al dit Joan Argilles per la eretat de dit Queralt junt la eretat de March Peiro dret a la basa den Aguilo per preu de vint i quatre sous dich 1 ᵾ 4 ʠ donantli totes les actions vens pertinenties i promet lo dit Queralt de ferlo i bo i mantenir ab pau i pasifica posesio abligant ne tots sos bens aguts i pera ver mobles inmobles i per quant la dita venda fonch feta lany sobrenomenat i nos feu lo acte les ores sino poseint dit Argilles la dita era fins al dia present requerint lo dit Argilles comprado al dit Queralt venedor en que lin fes acte de venda lin fa dit Queralt lo present acte largant i bastant ab totes aquelles clausules nesesaries que de juxe acte de venda pugue tenir et jurant et firmant et fiat latius. Signe de mi Salvador Queralt i Joan Duch lo qual lloho firmo i juro. Vui a 13 de juny any 1617 .

Testimonis son Bernat Ferrer i Gaspar Eximeno los dos texidos de lli de dit lloch.

Die anno loco et testes ut supra fiat apoca de dictos 1 ᵾ 4 ʠ jurando et firmando(111)

16 de may 1617

In Dei nomine noverint universi com en Joan Masot Mateu Cabestany Visent March Margarida Armengolla viuda dexa den Jaume Armengoll de son grat i serta scientia confesen deure al senyor Mosen Joan Oller mercader de la villa de Alcover la summa i cantitat de onse lliures i devuit sous dich 11 ᵾ 18 ʠ per raho de set corteres de blat a raho cortera de trenta i quatre sous cortera la qual cantitat li prometen tornar dits dines pera la festa de Santa Maria Magdalena primer vinent abligantnos uns per altres i un per tots i aso ab abligatio de tots sos bens 11 ᵾ 18 ʠ renuntiant a qualsevol llei et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i sino pagaven dia diat a despeses de notari i procurador et fiat latius lloant et firmant jurant .

Signe de nosaltres dalt enomenats et fiat latius.

Testimonis son Joan Serler menor i Sebatia Masot pagesos de Castelldasens

Deu Joan Masot................ 3 ᵾ 8 ʠ

Deu Visent March..............,. 3 8 ᵾ ʠ

Deu Mateu Cabestany....... 1 ᵾ 14 ʠ

Deu Armanegolla viuda...,,.. 3 ᵾ 8 ʠ
(112)

A 12 de abril 1617

Universis et singulis et com mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover de son grat et fa procura llarga i bastant a son germa Phelip Oller de la matexa villa pera en son nom cobrar i rebre fer albarans et pera plets et largo modo et fiat latius et loant et jurant.

Testimonis son Andreu March pages de Castelldans i Matia Menguet pages de Torregrosa
(113)

A 9 de mars 1617

In Dei nomine noverint et com mº Tomas Gomar diaconus com a beneficiat del benefici de Nostra Senyora del Roser vist lo tros de terra campa ab olluiers plantada que es del dit benefici que vague per esser mort Jaume Carbonell sastre lo qual la tenie comprada lo dit sastre al curador i marmesos den Salvador Castelnou i se a fet sesio de dits bens per tant lo dit Mosen Tomas com a beneficiat ne fa venda al dit Salvador Castellnou menor per preu de vint i quatre lliures dich 24 ᵾ pagadores so es responent lo dit Castelnou sensal mort vint i quatre sous cada any anual pentio tamen gren redimendi al benefisiat que vui es i per temps sera com conste ab acte en lo manual de mosen Pere Antich fet per dit acte per Miquel Masot i en aso lo dit Castelnou ne obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles inmobles i en special abligue la dita eretat i es en la partida del cami del Albi afronte a sol ixent ab lo cami que va al Albi a ponent ab lo tosal de Timorel a migdia i a ponent ab lo matex tosal ab sa raconada i dita eretat es stada judicada per dos promens presos de jurament i si a cas no pagave dia diat se obligue a despeses de notari et procurador 12 ʠ i 12 ʠ renuntiant a son propi fort sometense loant et jurant et firmant et fiat latius dia i any ut supra.

Testes Jaume Peiro i Salvador Queralt pagesos de Castelldans.(114)

In Dei nomine noverint universi com en Pere Gispert pages de la villa de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confese deure an Micolau Flis pages de la matexa villa la summa i cantitat de trenta lliures dich 30 ᵾ la qual cantitat es per (nesesitats) que a pasat entre ells la qual cantitat promet pagar lo dit Gispert deu lliures per St Bertomeu primer vinent i quinse lliures pera Sant Bertomeu de 1618 i les sinch lliures pera la collita del olli a Nostra Senyora del Candeler de 1619 i aso ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a son propi fort et sometense a cort i cors i si no pagave dia diat a despeses de notari i procurador et fiat latius et vui a deu de juny 1617.

Testimonis son Jaume Peiro pages i Joan Serler ferrer tots de Castelldans.
(115)

A 18 de juny 1617

In Dei nomine noverint universi com na Isabet Carbonella muller de Monserrat Carbonell major de dies de son grat i serta scientia i ab consentiment de son marit fa donatio pura i per feta dita entre vius de son dot a son fill Nadal Carbonell pera que de ells pugue fer a ses propies voluntats ab tal empero que dexe senyora i majora a ella i a son marit tots los dies de sa vida calsats i bestits sans i malals treballant en sa casa i si dita Carbonella morie ans de son marit li dexe la cambra del foch pera ell de vida .

Item se dexe pera dotar sa anima i de son marit dotse lliures.

Item done a son fill Marti dotse lliures en cartes de nubties i en aso ne obligue tots bens aguts i pera ver et fiat largo modo com a donatio se pertany a pare de notari expert et jurando et firmando .

Signe de mi Isabet Carbonella la qual lloho i firmo i juro.

Testimonis son Bertomeu Masot i Gillem Bellera tots de Castelldans.(116)

A 2 de mag 1617

In Dei nomine noverint universi jo Bernat Ferrer pages de Castelldans confes deure an Jaume Peiro de dita villa la summa i cantitats de denou lliures i quatre sous dich 19 ᵾ 4 ʠ la qual cantitat es per un bou que tinch comprat del dit Jaume Peiro i rebut tal cual com si fos un sach de ossos i promet pagar dita cantitat per al primer de juny de dit any ab obligatio de tots mos bens aguts i pera ver i en special aprecarie lo dit bou et obligant a despeses de notari i procurador et jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis son Joan Valles major i Joan Serler ferrer los dos de Castelldasens.(117)

A 10 de setenbre 1617

In Dei nomine noverint universi com Pere Joan Masot pages i Tomasa Masota muller sua de la villa de Aspa abitans i filla de Joan Guiu de dita villa com a pobilla que es de dits bens de Aspa de son grat i ab voluntat de son marit Pere Joan Masot los dos juns de son grat i serta scientia per ells i tots los seu confesen deure a Jaume Peiro pages de la villa de Castelldasens la summa i cantitat de xixanta nou lliures i sis sous dich 69 ᵾ 6 ʠ la qual cantitat se specte (pertany) al dit Peiro Jaume per xixanta lliures i sis sous que lo dit Fransech Masot devie a son sogre Jaume Peiro i per no tenir dines lo dit Fransech per pagar dita cantitat al dit son sogre li fa girada sobre Pere Joan Masot i sa tia Masota oncles seu de aqueles xixanta lliures i sis sous que li deuen per los rosech de la tutella que tenie encomanada dels bens de son nebot Fransech Masot i per lo tant dit Pere Joan Masot i sa muller Tomasa son contents de pagar dita cantitat al dit Jaume Peiro ab los pactes seguens i es que lin prometen de ferlin vuitena cada any al dit Jaume Peiro de tots los grans que cullira lo dit Pere Joan Masot i sa muller Tomasa i es que li prometen de ferlin sensal tots anys al dit Jaume Peiro de la sobre dita cantitat de les xixanta nou lliures i sis sous a mil per mil que es xixanta nou sous i tres dines de sensal cada any i ne obliguen lo dit Pere Joan Masot i sa muller Tomasa com a ereua ab voluntat de son marit tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son propi fort i a despeses de notari i procurador et jurant et firmant et fiat latius .

Item lo dit Jaume Peiro es content pera la quitacio de dit sensal en que lin fase vuitena lo dit Pere Joan Masot de tots los grans que colliran axi marit com sa muller i lo dit Peiro rebra los grans al preu i pacte conforma los pendra lo arendador mº Oller de dita villa de Castelldasens (i tota) la pentio de dit sensal dels grans que aura rebut dit Peiro de la vuitena lo que romandra sera pera lluir i quitar dit sensal i de tot lo que aura rebut pera quitar non sen pagara mes sensal i dita vuitena es content dit Masot i dita Masota de ferla tots anys fins a tant aura quitat dit sensal i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles aguts i pera ver renuntiant a son propi fort et a despeses de notari i procurador et jurant et firmant et fiat latius dia i any ut supra.

Testimonis son Gillem Bellera i Bertomeu Masot pagesos de Castelldasens.

Lo dit Pere Joan Masot de Aspa li a de pagar una cortera de seguel (sègol) i sinch corteres de sivada i los i promete a part dita cantitat i aso no entre en lo acte.(118)

A 4 de obtubre de 1617

In Dei nomine noverint universi en Pere Jauset donat de la Scaladei en Joan Argilles Monserrat Carbonell i Mateu Cabestany jurats lo any present ab consentiment de tota la villa venen la erba i aberades de daval la villa ab les confrontasions acostumades an mº Costa ganader i en nom de ell com a procura que te autentiga presa per mº Jeroni Costa notari de la villa de Serdanya al seu majoral Joan Forcada alias lo pobill pera temps de un any comensant lo dia que es clou lo acte i acabe dita venda a Sant March de 1618 per preu de dosentes lliures dich 200 ᵾ i un formatge per al Castell i loi venen ab los pactes que an comprat los ganades dels anys pasats i dits ganades an de mira si estan ben enboranats i sils apar que no estiguen be los puguen fer tornar a enboranar i de aso ne obliguen tots sos bens dits ganades i majoral junts i en special lo bestia qui pexera en dit terme et jurant et firmant et signe de mi Joan Forcada.

Testimonis son Fransesch menescal de Lleida i Gaspar Eximeno texido de lli.

Vui dia i any lo sobredit ganade compra lo Mas Rotj i dita erba i beurada per preu de dosentes i sinch lliures dich 205 ᵾ ab los testimonis del acte de la villa jurant.4 de setembre de 1617

In Dei noverint universi com en Joan Argilles i son fill Jaume Argilles pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confesan deure al Senyor Bernat Jovels pages del lloch de Gomes la summa i cantitat de vint i vuit lliures i dos sous dich 28 ᵾ 2 ʠ la qual cantitat es per una mulla que lo dit Joan i Jaume Argillesos an comprada al dit Jovels i tenen rebuda com si fos un sac de ossos i li prometen pagar dita cantitat so es deu lliures ara de present i sinch lliures per al dia de Sant March primer vinent i lo restant pera compliment de dita cantitat per al dia de Sant Bertomeu primer vinent sot obligatio de tots sos bens et ab salari de notari i procurador deu i dotse i aprecariada dita mulla et fiat latius ab totes les clausules nesesaries et jurant et firmant .

Testimonis son Llorens Eximeno texido i Pau Andreu sastre de la Spluga de Francoli.(119)

A de setenbre de 1617

In Dei nomine noverint universi et com Pere Ribe i Isabet Ribera i Boteta pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia venen an Domingo Bosch pages de Castelldans un tros de terra campa pera fer vinya de sembradura de tres faneques poch mes o, manco en la partida del Mas de Valbona afronte a sol ixent ab terra del pobil Peiro a ponent ab terra de Fransesch Carbonel a migdia ab en Joan Vales a tremuntana ab en Fransesch Carbonell franca i quitia per preu de 8 ᵾ et fiat latius com acte de compra de terra se pertany i li done pas entre en Ribe i en Valles tres soles (mesura equivalent a un peu) de amplaria et jurant et lloant et fiat latius et ab la clausula de les dones. Signe de nosaltres Pere Ribe i de na Isabet Ribera.

Testimonis son Salvador Queralt i Visent March pagesos de la dita villa.

Fiat apoca de les vuit lliures ab los testimonis dia i any ut supra


(120)

A 24 de setembre 1617

In Dei noverint universi com en Joan Argilles Joan Valles Joan Queralt pere Queralt tots pagesos de Castelldans de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confesen deure uns per un i un per tots la summa i cantitat de an Antoni Reg pages del lloch de la Sisquella deu corteres de blat bo i quinse de blat sivados la qual cantitat tots junts prometen tornar dins de sa casa per entre les dues pasques al preu que anira lo blat bo a les ores i tambe conforma anira lo blat sivados per la terra de les Garrigues i ne obliguen tots junts tots sos bens aguts i pera ver mobles i sino paguen dia diat se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a son propi fort sotmetense a cort i corts et fiat latius jurant et firmant et lloant. Signe de nosaltres.

Testimonis son Pere Joan Masot i Llorens Alsamora Fiat apoca de les vint i sinch corteres dia i any i testimonis ut supra(121)

Die 30 mensi octobris anno 1617

Sit amnibus notum quad ego Magdalena Alsamora vidua resta Laurentius Alsamora uixo suo et Laurentius Granell loci de Torregrosa et Joanes Argilles loci Castriasinorum (llatí)


(122)

A 8 de novembre 1617

In Dei nomine noverint universi et en Joan Vidal i sa muller Speransa Vidala de son grat i serta scientia venenun pati de casa que ere stablia an Miquel Miro pages tots de la villa de Castelldasens afronte a un costat en la entrada de dit Vidal i laltra cap ab la establia de dit Vidal i en la establia de dit Miro franca i quitia per preu de set lliures i mija dich 7 ᵾ 10 ʠ fiat latius com se requerex acte de venda et jurant et firmant et fiat latius. Signen Joan Vidal i Speransa Vidala .

Testimonis son Domingo Bosch i Bertomeu Masot tots de Casteldasens .

Fiat apoca de dites set lliures i mija largo modo dia i any testimonis conforma lo acte de dita venda.
(123)

A 28 de giner de 1618

In Dei nomine noverint universi com en Pere Gispert Salvador Queralt Bertomeu Sancho Joan Babot Margarida Armengola tots pagesos de Casteldasens de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos confesen deure als curados dels pobils Padellasos i aso com a curados de dits pobils i en persona de aquels qui son mº Pere Vidal i sa germana Padellasa viuda mare de dits pobils la summa i cantitat de noranta lliures dich 90 ᵾ la qual cantitat es per sinquanta corteres de blat que avem comprat i rebut a raho cortera trenta sis sous dich 36 ʠ la qual cantitat prometen pagar per al dia i festa de Santa Maria Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i per aver fiat latius renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi eclesiatica com secular i sino pague dia dia se abliguen a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a qualsevol llei i la dita Armengola renuntia a la llei en favor de les dones et fiat latius et jurant et firmant et lloant .

Signe de nosaltres dalt ennomenat fiat latius.

deixo apoca de rebuda de dit blat.

Testimonis de dit acte i apoca son Salvador Olluia i Domingo Bosch pagesos de Casteldasens


(125)

A 20 de giner 1618

Sit omnibus notum ego Jacobus Ros agricola appidi (llatí)
(124)

2 de juny any 1615

Concordia feta i firmada per i entre Bertomeu Sancho de una part i de altra part en Joan Alsamora los dos germanastres de dita villa de Casteldasens sobre los llegats que la dita Andreua Sancha i Alsamora avie dexat a son fill Joan Alsamora feren los pactes seguens .

Primo. Lo dit Bertomeu Sancho com ereu que es de la asienda de sa mare i de son pare li done per tots los llegats que li havie de donar.

Primo un tros a guixa de tinguda de deu jornals afronte a sol ixent ab la boga (fita) de Miraval a ponent ab lo dit Bertomeu Sancho a migdia ab lo pobill Peiro a tremuntana ab la serra del enpriu de Pinell.

Item a Sant Jaume a sol ixent ab lo dit Bertomeu Sancho afronte a ponent ab Sebastia Masot a migdia dia ab lo cami qui va a Pugvert a tremuntana ab Bertomeu Sancho.

Item un tros al Col del Penal afronte a sol ixent ab la serra del tancat del Frare a ponent ab terra de Bernat Ferrer a migdia ab terra den Salles i den Sans a tremuntana ab lo tancat dels Frares.

Item se son concordats Joan i Bertomeu germans que la un al altre nos puguen demanar ninguna cosa lo Joan renuntie a tots los llegats de sa mare rebut que aje les dites terres per la vinensa que an fet ni los sucsesos de ells tampoc puguen demanar ninguna cosa ab tal empero que lo dit Bertomeu Sancho a mes que li aje donat les dites terres se abligue a donar a dit son germa Joan coranta lliures ab dines clos dich 40 ᵾ i aso les hi aje a donar de deu en deu lliures cada any i pera tenir i complir tot lo sobre dit lo dit Joan Alsamora i Bertomeu Sancho ne obliguen la un al altre tots sos bens aguts i pera ver i axi ho an firmat i jurat en poder de mi Miquel Masot Vicari i Notari de dit lloch de Casteldasens dia i any sobre dits essent presents per testimonis Salvador Queralt pages de Casteldasens i Pere Vidal de Toregrosa.(126)

A 19 de abril 1618

In Dei nomine noverint universi et en Joan Peiro de la villa de Casteldasens de son grat i serta scientia per ells i tots los seus presents i esdevenidors confese deure al Senyor Andreu Menalt peraire (paraire es el qui es dedica a preparar la llana per a esser teixida) de la villa de Alforge la summa i cantitat de coranta dues lliures i mija dich 42 ᵾ 10 ʠ la qual cantitat es per raho de vint i sinch corteres de blat que del dit Menal a comprat a raho cortera de trenta i quatre sous la qual cantitat li promet dit Peiro pagar per al dia i festa de Sant Jaume primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles i sino pagave dia dia se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse i renuntia a qualsevol llei i constitutio pratiga en favor de dit pero sotmetense a cor i corts axi eclesiatica com secular et fiat latius jurant lloant et firmant .

Testimonis son Pere Joan Masot i Bertomeu Masot tots pagesos de Casteldasens(127)

A 14 de mag 1618

In Dei nomine noverint universi com nosaltres March Peiro balle Salvador Queralt Monserrat Carbonell menor Mateu Cabestany Joan Valles major Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell menor Gillem Bellera Domingo Bosch Fransesch Carbonell Salvador Olluia Joan Serler menor Gaspar Eximeno Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Sebastia Masot Jaume Peiro Toni Reg Jaume Argilles Joan Serler menor Joan Queralt Fransesch Carbonell Joan Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Joan Bellera Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masot Gaspar Beringuer tots pagesos i abitants en la villa de Casteldasens tots junts confesen deure al Senyor mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover la summa i cantitat de vuitanta una lliura vint sous vuit dines dich 81 ᵾ 8 ʠ 8d i dita cantitat es per noranta i tres corteres de ordi i tres corterades que de vos tenim comprades i rebudes a raho cortera de deset sous i sis dines a la qual cantitat prometen pagar al dit Oller per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent sos obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a qualsevol llei constitutio et renuntiant a son propi fort et sotmetense a cort i corts axi eclesiatica com secular i sino pagaven dia diat se obliguen a despeses de notari i procurador deu i dotse et fiat latius lloant et firmant et jurant. Vui a 14 de mag 1618.

Testes son Josepf Palau de les Beses i Toni Pug mercant del regne de Fransa(128)

A 6 de juny any 1618

In Dei nomine noverint universi Joan Valles Mateu Cabestany Joan Babot pagesos de la villa de Casteldasens de son grat tots junts i un per laltre confesen deure a Jaume Peiro pages de dita villa la summa i cantitat de trenta dos lliures catorse sous dich 32 ᵾ 14 ʠ la qual cantitat es per rosechs de deutes que li debien, lo dit Babot li deu de la sobre dita cantitat 8 ᵾ 5 ʠ Joan Valles li deu de la sobredita cantitat deset lliures devuit sous dich 17 ᵾ 18 ʠ, Mateu Cabestany li deu 6 ᵾ 11 ʠ i tots les sobredites cantitats lin prometen de ferlin sensal a sou per lliures cada any pentio a la sobredita dia ques sea clos lo acte i en salari aseguren dits particulars sobre tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a qualsevol llei i constitutio et sometense a cort i a corts axi eclesiastica com secular fiat latius et com acte sensaliste pertany judici de (bonbonsa) jurant et firmant et fiat latius i despeses de notari i procurador deu i dotse vui a 6 de juny 1618.

Signe de nosaltres enomenat en dit acte.

Testimonis son Guillem Guasch de Vinyols i Gabriel mestre de Falset.

Fiat apoca de les 32 ᵾ i 4 ʠ testimonis conforma lo acte sensaliste a 23 de abril 1618


(129)

In Dei nomine noverint universi com nosatres March Peiro balle de Casteldasens Salvador Queralt Monserrat Carbonell menor Mateu Cabestany jurats lo any present Joan Valles Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell menor Gillem Bellera Domingo Bosch Gaspar Eximeno Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Joan Peiro Toni Reg Jaume Argilles Joan Serler ferrer Joan Queralt Fransesch Carbonell Joan Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Joan Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masot tots pagesos de Casteldasens units i congregats en la casa de la villa a hon per altres semblans hefectes solen aplegarse tenint consel confessen i bona fe prometen deure a Joan Calveis de la villa de Juneda pages la summa i cantitat de sent i denou lliures dich 119 ᵾ moneda corrent i dita cantitat es per setanta corteres de blat que a venut a dita universitat i particulars de aquella a trenta quatre sous cortera i prometen pagar la dita cantitat per al dia de Nostra Senyora de agost primer vinent sens dilatio alguna sos abligatio de tots sos bens i emoluments de dita universitat i particulars de aquella i si no paguen dia diat se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a son propi fort sotmetense et fiat latius con a acte debitori se pertany de juxe ab clausules nesesaries et loant et firmant et fiat latius et signe de nosaltres de sobre anomenats dia i any ut supra

Testimonis son Mateu Cartes notari de Lleida i Bertomeu Miro pages de la villa de Casteldasens.

Fiat apoca de les setanta corteres de blat cantitat 119 ᵾ i testimonis conforma lo sobredit acte debitori conste fiat latius.
(130)

A 23 de abril 1618

Sit onmibus notun com nosaltres Joan Valles major Pere Peiro Pere Queralt Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Joan Queralt Joan Masot Andreu March Joan Vidal Salvador Queralt Joan Carbonell menor Joan Carbonel major Joan Serler Jaume Argilles Visent March Joan Roser Joan Serler menor Magdalena Alsamora Bertomeu Alsamora Fransesch Carbonell Monserrat menor Pere Riber Joan Valles menor Joan Babot Joan Alsamora Toni Reg Gaspar Eximeno Sebastia Masot Jaume Armengol Bertomeu Masot Mateu Cabestany Joan Corco de son grat traen endemne a la villa per tota aquella cantitat que debien a un tal de Vellbis per un blat que li an mallevat i se obliguen a despeses pagar sempre quen fasen ala villa fiat latius et jurant et firmant.

Signe de nosaltres de sobre ennomenats et fiat et renuntiant sometentnos.

Testimonis son Mateu Cortes notari de Lleida i Miquel Miro pages de Casteldasens.(131)

24 de may 1618

Sit omnibus notum com Joan Valles major Joan Babot Jaume Armengol Joan Vidal Magdalena Alsamora Bertomeu Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonell major Pere Peiro Mateu Cabestany Jaume Argilles Joan Serler major Joan Queralt Salvador Queralt Monserrat menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Visent March Joan Masot pages de Casteldasens fan acte de judisitat a la dita villa per aquella cantitat del ordi que deuen al senyor mº Oller del Cover i si venie gastos a la dita villa los ne trauen endenne et fiat latius et loant et firmant et jurant.

Testimonis son March Peiro balle i Micolau Flix tots de Casteldasens.(132)

A 10 de juny 1618

In Dei nomine noverint universi et March Peiro balle de Casteldans Salvador Queralt Monserrat Carbonell menor Mateu Cabestany jurats lo any present Joan Valles major Nicolau Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Joan Alsamora Joan Carbonel menor Gillem Bellera Domingo Bosch Salvador Olluia Gaspar Eiximeno Joan Roser Fransesch Costa Toni Colom Jaume Salles Pere Peiro Sebastia Masot Bertomeu Masot Jaume Peiro Toni Reg Jaume Argilles Joan Serler Joan Queralt Fransesch Carbonell Joan Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent March Joan Peiro Joan Masot pagesos de Casteldasens de son grat confesen deure al doctor Pelliser metge de les Borges noranta nou lliures dich 99 ᵾ moneda corrent per xixanta corteres de blat que la villa li devie per tres anyades de conducta que se li deu i lan taxat a trenta tres sous cortera i promet pagar dita universitat la sobredita cantitat per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent sos obligatio de tots los emoluments de dita villa i bens dels particular et renuntiant a son fort sometense et fiat latius i si no pagaven dia a despeses de notari 12 ʠ i procurador 10 ʠ Jurant et firmant et lloant. Signe de nosaltres a sobre ennomenats lo qual lloam firmam i juram.

Testimoni son Miquel Masot i Bertomeu Miro pagesos de dita villa.

Item se li deu al dit metge vuitanta lliures ab un albara.


(133)

A 16 de setembre 1618

In Dei nomine noverint universi com lo pare frare Pere Carbonell ven la erba i abeurada del terme de la Torre pera temps de un any comensant lo dia que es fa lo present acte fins al dia de Sant March prop primer vinent al majoral Joan Codina de la villa de Orto bisbat de Urgel per preu de sinch sentes vint i sinch lliures pera temps de sinch anys pagadores cada any sent setanta sinch lliures ab dos pages cada any a Sant Antoni la primera paga i Sant i la segona a Sant March i en aso ne obligue lo dit majoral tots sos bens aguts i pera ver i en special lo bestia que pexera la erba de dit terme renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i despeses de notari i procurador dia i any ut supra.

Signe de mi frª Pere Carbonell.

Signe de mi Joan Codina.

Testimonis son Miquel Masot i Pere Joan Masot tots germans pagesos de dita villa de Casteldasens(134)

A 18 de setembre 1618

In Dei nomine noverint universi lo pare fra Pere Carbonell religios cartoxa ven la erba i abeurades del terme de al Mas Rog al majoral Bernat Pla majoral de Jaume Grau alias Moleris per preu de dosentes i sinch lliures dich 205 ᵾ ab los pactes conforma los actes dels altres ganades pagades ab dos pages la primera a St Antoni primer vinent i la segona a St March primer vinent para temps un any comensant lo dia ques clou lo dit acte i acabe a Sant March primer vinent i obligue lo dit majoral tots bens aguts i pera ver i special lo bestia que pex en dit terme et fiat latius et renuntie a son fort sometense a cort i corts i si no pagave dia diat se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius.

Signe de mi fra Pere Carbonell

Signe de mi Bernat Plana majoral i done fermansa a principal pagador a Joan Masot pages de Juneda.

Testimonis son Miquel Miro i Miquel Masot pagesos de Casteldasens.(135)

Die 11 mensis novembris anno 1618

In Dei nomine noverint universi com nosaltres en Salvador Queralt pages i Bertomeu Sancho pagesos de la villa de Casteldasens de son grat i serta scientia per els i tots los seus sdevenidos confesen deure tots junts al dit mº Pere Vidal i na Andreua Padellasa mare de dits pobils Padellasos i aso com a curados i en persona de dits pobils i Padellasos la summa i cantitat de trenta sis lliures dich 36 ᵾ i en dita cantitat nos obligam la un per laltre mes lo dit Bertomeu Sancho en altre partit confese deure als dits curados ell sol obligat la summa i cantitat de catorse lliures dich 14 ᵾ la qual cantitat per no tenir pera la present diada pera tornar al dit curados confesan ferne sensal als dit curados en persona de dits pobills a sou per lliura pagados per al dia ques fea lo present acte de sensal i si a cas no pagave dia dia se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver mobles e inmobles i se sotmeten a cort i corts axi eclesiatica com secular renunsien a son propi fort fiat latius jurant et lloant firmant et fiat latius.

Testimonis son Joan Bellera pages de Casteldasens i Joan Cortit pages de la villa de Alguaire.
(136)

A 21 de novembre de 1618

Sit omnibus notum en Tomas Abella pages de la villa de Alcogul de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors confese aver rebut den Micolau Flix pages de la villa de Casteldasens tota la roba de lli i de llana que li avie donar dit Flix so es tota la roba que avie de cobrar per lo llegat que en Jaume Gispert en son ultim testament avie dexat a sa muller Barbera i lo dit Tomas com ereu de sa mare Barbera la cobrat i tota la roba que la dita na Barbera Gisperta avie aportat en sa casa den Gispert restituint al dit Tomas i un cofre juntament al fin no li deu res lo dit Flix al dit Tomas ereu de sa mare i lin fa apocha llarga i bastant ab les clausules nesesaries que de juxe valer pugue firmant et jurant et llohant.

Signe de mi Tomas Abella de Alcogul fiat latius.

Testimonis son Joan Bargallo del Albi i Pere Argilles de Vinaixa.(137)

A 30 de juny 1618

In Dei nomine noverint universi en Joan Serler farrer de la villa de Casteldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus confese deure al pª fra Pere Carbonel frare llech com a procurador del monestir de Cartoxa la summa i cantitat de trenta i quatre lliures dic 34 ᵾ la qual cantitat deu ab dines clos i per no tenir oportunitat de pagar al dit monestir per tenir pobresa confese i ab bona fe promet ferne sensal al dit monestir a mil per per mil so es sou per lliura so es 34 ʠ pagados per al dia que clou lo dit i en aso se volie quant se obligue a per les dites 34 ᵾ in obligue lo dit Joan Serler tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles priviliagiats i si no pagave dia diat se obligue a despeses de notari i procurador deu i dotse i en aso renuntie a son propi fort sotmetense a cort i corts fiat latius com a acte sensaliste ab totes aquelles clausules oportunes i nesesaries et lloant et firmant et jurant.

Signe de mi Joan Serler ferrer.

Testimonis son Joan Cabdevilla fuste de dita villa i Bernat lo gero nunllate del Casteldans(138)

A 21 de obtubre de 1618

In Dei nomine noverint universi com nosaltres Visent March i Mateu Cabestany pagesos de la villa de Casteldasens confesan deure a Josept Llaurador pages abitant en Servia la summa i cantitat de setse corteres de blat dich 16 corteres de blat la qual cantitat prometen tornar per al dia i festa de Sant March primer vinent a gra per gra i en aso ne obligam tots nostres bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles i sometense a qualsevol cort i corts i si no pagaven dia dia nos sometem a despeses de notari i procurador deu i dotse i renuntiam a nostre propi fort et fiat latius.

Signe de nosaltres Visent March i Mateu Cabestany lo qual lloam e firmam.

Testimonis son Miquel Miro i Miquel Masot tots de Casteldasens
(138a)

A 21 de obtubre de 1618

In Dei nomine noverint universi en Mateu Cabestany i Visent March pagesos de Casteldasens de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidors confesen deure los dos junts la un per laltre unum et in solidam a Josepf Llaurador pages de la villa de Casteldasens i ara abitant en Servia arquebisbat de Tarragona la summa i cantitat de setse quarteres de blat dich 16 quarteres de blat que nos aveu dexat gratiosament i prometem tornar per al dia de Sant March primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant a qualsevol llei pratiga de Catalunya renuntiant a son propi fort sometense a cort i cots et fiat latius cum salario de procurador i notari deu i dotse.

Signe de nosaltres Mateu Cabestany i Visent March pagesos de Casteldasens dia i any ut supra.

Jo Miquel Masot Vicari i notari de dita villa.

Testimonis son Miquel Masot pages de Casteldansens i Joan Botut del regne de Fransa.

Fiat apoca de les 16 corteres de blat dia i any testimonis ut supra.
(139)

Al primer de desembre de 1618

In Dei nomie noverint jo Joan Babot pages de Casteldasens de mon grat i serta scientia per ell confese deure a Joan (Jover) vinader de Vimbodi la summa i cantitat de dinou lliures dich 19 ᵾ i promet lo dit Babot pagar dit diner per al dia i festa de la Pascua Florida primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i a despeses de notari i procurador deu i dotse et fiat latius.

Signe de mi Joan Babot pages de Casteldasens lo qual lloho i firmo.

Testimonis son Miquel Masot de Casteldasens i Joan Botut de regne de Fransa.
A 28 de giner 1619

In Dei nomine noverint universi com Joan Valles major pages de Castelldasens de son grat confesse deure al Senyor mº Joan Fort de la villa de Cornudella per roba li a pres 14 ᵾ 18 ʠ i promet pagar la dita cantitat per al dia de Sta Magdalena primer vinent sos obligatio de tots sos bens de dit Valles jurant et firmant et fiat latius.

Signe de mi Joan Valles de Casteldasens dia i any ut supra.

Testimonis son Miquel i Pere Joan Masot los dos germans pagesos de dita villa(140)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine noverint universi com en Pere Queralt pages de Casteldasens de son grat confese deure al senyor mº Joan Toda mercader de Cornudella la summa de 4 ᵾ 4 ʠ per drap que li e pres i comprat i prometo pagar dita cantitat pera la festa de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens i Joan Valles li fa fermansa de dita cantitat jurant et firmant.

Signe de nosaltres Pere Queralt comprador i Joan Valles com a fermansa dia i any ut supra.

Testimonis son Miquel Masot i Pere Joan Masot pagesos de Castelldasens.(140a)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine noverint universi com Joan Alsamora pages de Casteldasens confese deure al senyor Joan Toda botigue de Cornudella la summa i cantitat de 5 ᵾ 5 ʠ per (drap) que li a comprat al dit Toda i promet pagar dita cantitat pera la festa de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens et renuntiant et fiat latius dia i any ut supra.

Signe de mi Joan Alsamora

Testimonis son Miquel Masot i Pere Joan Masot tots de Casteldasens.


(140b)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine com Joan Masot i Bertomeu Miro confesen deure a mº Joan Toda botigue de Cornudella per (drap) qui li an comprat deu lliures i deu sous dich 10 ᵾ i 10 ʠ i prometen pagar la dita cantitat pera Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens et jurant et firmant et fiat latius .

Signe de mi Joan Masot i Bertomeu Miro pagesos de Casteldasens.

Testimonis Miquel i Pere Joan Masot pagesos de Casteldasens


(140c)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine Jaume Argilles confeso deure a mº Toda de Cornudella sinch lliures setse sous dich 5 ᵾ 16 ʠ per roba que li e comprada i promete pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens et fiat latius.

Signe de mi Jaume Argilles de Casteldasens jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis Miquel i Pere Joan Masot(140d)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine et Joan Carbonell menor confes deure a mº Joan Toda de Cornudella per una flasada i roba 3 ᵾ i promet pagar per la festa de Santa Magdalena primer vinent et renuntiant fiat latius.

Signe de mi Joan Carbonell de Casteldasens lo qual lloho firmo i juro. Testimonis son Miquel Masot i Pere Joan Masot de Casteldasens.(140e)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine Joan Queralt confese deure a mº Toda Joan de Cornudella 2 ᵾ 16 ʠ per una flasada i promet pagar per Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens et renuntiant et fiat latius.

Signe de mi Joan Queralt de Casteldasens.

Testimonis son Miquel i Pere Joan Masots de Castelldasens.(140f)

A 28 de giner 1619

In Dei nomine noverint et Joan Corco de Casteldasens confese deure a mº Toda de Cornudella 3 ᵾ 16 ʠ per flasades i promet pagar pera la festa de Santa Magdalena primer vinent ab obligatio de tots sos bens et fiat latius. Signe de mi Joan Corco de Casteldasens lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son Miquel Masot i Pere Joan Masot de Casteldasens.
(142)

Vui a 24 de febrer de 1619

In Dei nomine noverint universi et Joan Peiro balle de Pugvert i Joan Peiro de Casteldasens com a curados i marmesos de Jaume Peiro quondam i en nom de dit pobil venen un parell de bous de pel vermell a Jaume Joan Farrerons i a Pau Bernat los dos pagesos de la villa de les Borges Blanques per preu de trenta vuit lliures dich 38 ᵾ i de les trenta vuit lliures ne a donat ara de present deu lliures dich 10 ᵾ i lo restant prometen pagar lo dit Ferrerons i Bernat la mitat a Santa Maria Magdalena primer vinent i laltra mitat a compliment de dita cantitat del dia de Pasqua Florida primer vinent en un any i en aso ne obliguen los dos junts obligats la un per laltre tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles et si no pagaven dia dia se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts et fiat latius.

Signe de nosaltres Jaume Joan Farrerons i Pau Bernat lo qual lloam i firmam et juram et acte de Miquel Masot Notari i Vicari de Casteldasens.

Testimonis son Mateu Cabestany i Tomas Valles pagesos de Casteldasens(141)

A 18 de febrer de 1619

In Dei nomine noverirnt universi et en Jaume Argilles pages de la villa de Casteldasens pages de son grat i serta scientia per ell i tots los seus ven un tros de terra en lo terme de Casteldasens en la partida de les Penes i plantada de olluies de tinguda de un jornal de terra poch mes, o, manco al pobil Padellas Pere afronte a sol ixent en terres de dit Padellas a sol ponent ab terres de Visent March a migdia ab terra den Flix del Albages a tremuntana ab terra del matex Visent March per preu de deu lliures dich 10 ᵾ franca i quitia a bone sensu et retrosensu fatica et sinquanteno et fiat latius com a acte se requerex de compra.

Signe de mi Jaume Argilles lo qual lloho firmo i juro. Miquel Masot Notari.

Testimonis son Josial Tora del regne de Fransa i Gaspar Eximeno pages de la villa de Casteldasens.

Die 7 mensis januari anno 1621 fiart apoca de dictas 10 ᵾ largo modo jurando i firmando .

Testes Joan Sunyer i Joan Melons(141a)

A 19 de mars 1619

In Dei nomine noverint universi jo Salvador Queralt pages de Castelldans de mon grat confeso deure al senyor Jaume Toda mercader de Cornudella so es 2 ᵾ 16 ʠ per una capa bruna que li tinch comprada i rebuda li promet pagar per al dia de Sant Jaume primer vinent sobre sos bens et renuntiant a son fort sometense a despeses de notari.

Signe de mi Salvador et fiat latius.

Testimonis son Visent March i Nadal CarbonellJesucrist i Maria

Vull a 3 de mars 1619

Capitulasio sobre les hobres de la botiga a de fer mestre Joan Pinyana de la villa de les Borges y al monesti Scaladei la qual a de fer en Casteldasens junt a la pelisa de dit monesti de la qual ses consertat ab fra Pere Carbonel procurador de dit monesti en lo modo segent.

Primo li promet donar dit fra Pere Carbonell les mans i menobres seran menester en dita botiga 280 ᵾ i dit mestre Pinyana se a de arencar la pedra la qual an de fer portar los del monesti a ses costes i li prometen de donar tota la menobra i fusta canyes claus pochs tot a peu de obra.

La obra que a de fer dit mestre Juan Pinyana es la segent.

Primo a de fer la botiga de la largaria que te del canto de la pelisa junt la era fins a la brancada de la portalada del coral den Xancho afronte als patis i laltra paret de la matexa largaria conforme la escaria aura de menester i tambe la paret dels caps de dita botiga de alsada de vint i quatre palms cada una sobre terra i la paret que se a de fer sobre paret de la establiga dels mulats i de la pelisa la de pujar al mig y al vesant coranta palms i tambe la que te de fer a la paret den Corco i Andreu March a de tenir los matexos coranta palms sobre terra en lo mig y els vessants.

Item an de tenir de gruxa dites parets sobre terra tres palms i mig de cana i lo solament conforma se vora ser menester.

Item a de fer dit mestre Pinyana vuyt finestres de pedra picada lises ab sos vesans a la amplaria sera menester los dos a cada cap quatre a la paret de tremontana.

Item a de fer en dita botiga dos portalades de pedra picada de vuyt pals de ample i dotse de alsada i un descaregador ab un pedris per descaregar lo blat de (paret) de fora.

Item a de fer sinch pilas de pedra picada de grusaria de quatre palms broquejats de la alsada de les parets.

Item a de fer una litada de pedra cal ab ses abeurades de argamasa y lo payment de dita botiga.

Item a de fer dit mestre Pinana una arcada dins de la pelisa y asentar unes canaleres a de fer y a rebre laigua de la pelisa les qual canals an de estar sobre cavalcades a mitja masa.

Item a de fer dit mestre Pinyana la teulada de dita botiga y cuadregas la fusta i lo demes sie mester.

Item les cantonades de dita botiga an de ser de pedra picada lo demes de les parets de pedra escasejada.

Item se li a de pagar dita obra en les pagues seguents.

Primo se li a de donar lo dia comencara la obra.........25 ᵾ ja mija obra de les parets.........30 ᵾ ja acabada tota lobra de pedra axi de parets com de pilas i portalades...............50 ᵾ

Item acabada de fer dita obra tot lo restant que son ......................................70 ᵾ

Item dit mestre Pinyana se obligue de donar acabada dita obra y de vuy a Nadal primer vinent y sino que lo monesti la pugue fer fer a ses costes.

Item se li done de present de paga i synal ...................5 ᵾ y yals te rebuts dites sinch lliures

Item lo monestir a de obrir los solaments i aplana la botiga y asentar lo payment i li prometen dexarli una somera per portar aigua mentre durara dita obra i dit mestre Pinyana a de mesclar i fer les argamases.

Item lo monestir li a de pagar lo loguer de la casa.

Item se obligue dit Pinyana de reparar la botigua (diges) de dins.

Testimonis son March Peiro balle de Casteldasens i Joan Masot tots de la villa Casteldasens.

Signe de mi fra Pere Carbonell procurador del monestir de Scala Dei .

Signe de mi Pinyana pedra piquer lo qual lloam i firmam i juram dita capitulatio .

Actum est hoc in opido Castriasinorum per me Micaelem Masot Vicarium et Notarium ejus den lociA 28 de febrer 1619

Nos fra Pere Carbonel religios Profes del monesti convent Scaladei orde de Cartoxa resident en la obediensia de Casteldasens Arbitre arbitrador i amigable componedor per i entre lo Honorable Juan Peiro dit lo pobil de la villa de Casteldasens de una i los Honrads March Peiro balle i en Jaume Gispert Salvador Castelnou Jaume Peiro Quiteria Mirona Salvador Queralt i altres en numero molts de la matexa vila, nomenat i diputat segons que de nostra nominasio conste ab acte rebut i testificat per mº Miquel Masot prevere i Vicari anual de la Iglesia Paroquial de la metexa vila del mes de febre del any 1619 al qual fea relasio vist lo acte de nostra nominatio i poder an donat vista la demanda que dit pobil Peiro en sert nom a dit March Peiro i demes litisconsortes (procediment judicial) feta demanant li paguen en efecte la summa i cantitat de vuytanta i sinch corteres i mija de blat de una i sent i trenta i sis lliures i set sous de altra per los sobredits March Peiro i demes litisconsortes a dit Jaume Peiro pobil degudes juntament ab les despeses segons que conste ab acte en poder de mº Fransech Torres prevere olim Vicari de la matexa villa en 22 dies del mes de setembre del any 1598 vist dit acte vista la pretensio de dits March Peiro i demes com obligat pretenent no deure ni eser tinguts ni obligats a pagar ninguna cosa a dit pobil per lo que la cantitat per el demanada pretenen averla pagada a la ma de dit pobil vists los testimonis que dit March Peiro i demes en justificasio de sa pretensio donats vist finalment les pretensions per dites parts i qui de aqueles i tot lo debeure tenint Deu devant los bens i los Sants quatre evangelis usant del poder per dites parts donat sentensian arbitram prononsian i declaram en lo modo i forma segent.

Per quant per dit acte per dit Juan Peiro pubil predit conste plenament dits March Peiro i demes com obligats deure a dit pobil Peiro 85 corteres de blat i 136 ᵾ 7ʠ ab dines i que axi matex March Peiro i demes com obligats tenen sa pretensio fundada per los testimonis per els donats i ministres usant del poder a nos donat sentensiam arbitiam pronunsiam i declaram per benefici de pau en que dit March Peiro i demes com obligats paguen per al dia de Pasqua de Resureccio primer vinent a dit pobil Peyro coranta i sinch corteres de blat i que dit pobil scansele i anote dit acte de obligasio segons que ab tenor de la present volem aver per escanselat i anulat i que cada una de les parts pague ses despeses tant en lo present judici com en altre qualsevol fetes consedintlos copia de la present declarasio i procesint los sie intimat (comunicar de manera autoritaria).

Fra Pere Carbonel

Per lo salari de dita sententia per lo jutge i notari dotse lliures ...................................dich 12 ʠ

Vui a 3 de mars 1619 fonch instruida i llegida dita sententia per Miquel Masot vicari de Casteldasens i Notari ab los testimonis seguens.

Testimonis son Pere Castellnou i Pere Farrer pagesos de Casteldasens
Nominacio de Curador als bens vaccants de Miquel Pujol de la persona de Sebastia Gotarda mestre de cases de la vila de Ager son cunyat feta per lo Reverent Frare Pere Carbonell religios profes del monestir de Scala Dei orde de Cartoxa procurador general de la Baronia de Castelldasens ahont dit Pujol habitave y residie de Consell del Magnanim miser Joan Baptista Monjo en II. Dr. ciutada honrrat de la ciutat de Leyda son ordinari assessor, y acceptacio y cautio per dit Gotarda feta.

En poder de Jaume Poquet notari publich de LLeyda i Servia de dita Baronia.
Die desimo septimo mensis desembris anno 1619

Fonch pres inventari dels bens de Miquel Pujol stranger que sen ana al spital de Saragosa.

Primo una caxa de pi - dos cortans de amelles - una bosa dolenta - una capseta ab 8 agulles de cosi - ab dines contans i avie 9 ᵾ 4ʠ un real que pesave vint dines - una barreta ab pebre - una carabasa de fruita - un punxo - un ganivet - una marulla ab tres didals - una pua de bordo trencada - un brocal de dosa - una charpa (faixa o corretja que es porta penjada a l’espatlla) - 5 serros de canem - un llansol de stopa ab 3 terses - uns bolons de burell vintidose - una ropilla ab botons de seda ab manegues forrada de bayeta - uns calsons ab botons de seda - mija cana de bri - una carabasa de vidre.

Item tenie coranta sinch corteres de blat.........45 corteres blat

Item de ordi set corteres......7 corteres

Lo present inventari se a encomanat i lliurat a Sebastia Botargues de la villa de Age com conste ab acte i sententia i proveit per lo senyor miser monjo de Lleyda asesor del convent de Scaladei senyor de Castelldasens.

Jo Miquel Masot Vicari i notari de la villa de Castelldasens dia y any ut supra.

Testimonis son Joan Masot i Joan Carbonell pagesos de la villa de Castelldasens.
Vui a 8 de mars 1621

Capitulatio feta i firmada per i entre lo senyor balle March Peiro de la vila de Casteldasens per altre per i entre lo Casany pedrapiquer de la villa de Pugvert es lo seguent.

Primo lo dit mestre Casany se obligue a fer la encontrada de davant la casa de dit balle i la part de la ferreria de dita villa i la part de la casa de Joan Alsamora que es lo devante que his al carer i dit devante ha de ser de pedra picada i te de anar en dita encontrada dos portalades a la romana i dites portalades han de esser tallantades ay de aver una mullura en dites portalades i lo portal major ay de aver avantare que laltra i una portella del cup.

Item la dita encontrada de paret ha de esser una cana mes alta que no lo davanter vell i en dit devante hi te de fer 4 finestres ab mullura i tallentades i te de anar una cornisa de cap a cap del devante ab mullura i te de fer una corniseta alli ha on se te de asentar los pillarets de la esgorfa i ha de fer pera la esgorfa pillaret ab arquets de pedra picada.

Item ha de tindre la dita paret quatre pals de grosaria fins al primer trevol i de qui amunt ha de tindre tres pals.

Item li done per dita hobra de mans sent lliures ab quatre pagues vint i sinch lliures cada paga i lo dit senyor balle no li a de donar ninguna cosa per la despesa al mestre ni a ningun.

Item lo senyor balle se obligue a portarli tota la pedra i tota la menobra que amenes en dita hobra al peu de dita hobra i li a de donar totes les sogues i cabasos fusta i tot lo que se aura menester en dita obra.

Item lo dit mestre Casany se obligue arencar la pedra a ses costes i gastos i te de donar lo dit mestre Casany te de donar los menobres que aura ameneste pera la dita hobra.

Item la dita hobra se obligue a fer i copar fins al dia de Nadal de dit any 1621 i lo senyor balle March Peiro ne obligue tots sos bens aguts i per aver i lo dit mestre Casany pera fer dita obra ne obligue tots sos bens aguts i per aver.

Testimonis son Joan Babot i mestre Joan (Balotut) de la villa de (Cous) abitant en Juneda.

I si cas lo senyor balle no prenie la farreria per no podense abindre a la villa volen que sie judicat per dos persones i tot allo que judicarant ne sie rellevat del preu de dita obra
A 19 de mars 1619

In Dei nomine noverint Joan Roser de Casteldasens confese deure al senyor mº Joan Toda de Cornudella mercader quatre lliures debuit sous dich 4 ᵾ 18 ʠ per draps quen li a pres a pagar per al dia de Sant Jaume primer vinent ab obligatio de tots sos bens jurant et firmant despeses de notari i procurador.

Signe de Joan Roser lo qual llohe i firma acte de mi Miquel Masot notari fiat latius.

Testimonis son
(141b)

Jo na Margarida Armengola vidua li fas donatio de la casa que tinch i poseesch en dita villa de Casteldasens la plaseta del mal cunyat i totes les terres posesions axi plantades com terres campes sensals violaris i tot lo que ora tinch i per temps me pora vindre i aso lay dono acte de ma fi i vida i no altrament salvo que la casa li dono ara de present his rete la dita Armengola una cambra en sa casa ab les entrades i exides tots los dies de sa vida his rete de sos bens a ses propies voluntats sent lliures dich 100 ᵾ dels quals ne pugue fer a ses propies voluntat.

Item si lo dit Bertomeu Miro morie ans que la dita Margarida Armengola vol que la dita casa torne en ma i poder de la dita Margarida Armengola i ferne ella a ses propies voluntats so es si morie lo dit Bertomeu Miro sens fills, o, filles de llegitim matrimoni procreats i li donen llibertat pera poder donar de la roba que te al qui li donara en gust.

Item lo dit Miquell Miro li fa donatio a son germa Bartomeu Miro de tots los bens que li pertanyen en la casa i eretats de la dita Armengola viuda axi presens com sdevenidors de tot lin fa donatio llarga i bastant i renuntie al vincle del testament de la mare de na Armangola que li pertany al dit Miquel Miro i vol sie nullo sino que lay done dits bens de molt bon grat i voluntat

Item es concordat entre dites part que lo dit Miquel Miro i Bertomeu Miro per lo agraiment de la donatio que a feta la dita Margarida Armengola al dit Bertomeu Miro se obliguen a mantenir a la dita Margarida Armangola de tot lo manteniment que aura a menester pera pasar sa vida calsada i bestida sana i malalta estant i treballant be i honestament en casa de Bertomeu Miro, o, del Miquel Miro en la casa on ella voldra viure s’acaba amb llatí Testimonis Joan Corco i Joan Alsamora pagesos del lloch de Castriasinorum.(141c)

A 11 del mes de juny 1619 en Joan Sans pages de la villa de Belvis feu procura a Joan Babot de la villa de Casteldasens pera que en nom sua pugue demanar pera plet i plets i en special pera fer enpara en asienda Josepf mestre peraire de la villa de Vals per una compra de llana que li avie venut et firmant et jurant.

Testimonis son Joan Angles i Pere Angles de la villa de Uldemolins.
(141d)

A 11 de mars 1619

Sit omnibus notum com los jurats de la villa de Casteldasens Joan Masot Joan Carbonell i Micolau Flix venen en nom de la villa la llenya del Comellar dels Degollats i lo Pla de les Moles fins a cami del Cogul fins a la Comma de Melons tot lo terme que es de Casteldasens en aquella partida pera temps de un any als jurats i communitat de la villa qui son Joan Triquel i .T. Ribes jurants lany present per preu de vint i sis lliures dich 26 ᵾ pagadores nou lliures a la Pasqua Florida de dit any i la mitat de la resta a Sant Bertomeu primer vinent i lo restant al cap del any obligantne los dits jurats sos bens de la un i del altre mobles he inmobles et renuntiant i no poden tallar ningun pi ni carasca ni esporgar et jurando et firimando et fiat latius .

Signe de nosaltres Joan Triquel i T. Ribes et fiat latius. Dia i any ut supra .

Signe de nosaltres Joan Masot Joan Carbonel i Micolau Flix jurats.

Testimonis son Miquel Masot i Gapar Eximeno tots pagesos de Casteldasens(142a)

A 11 de mars 1619

it onmibus notum Joan Valles menor de dies de Casteldasens confese deure al senyor Jaume Toda per una flasada blanca 2 ᵾ 16 ʠ promet pagar per al dia de Sant Jaume primer vinent sub obligatio de tots sos bens et fiat latius.

Signe de mi Valles et jurant et firmant.

Testimonis Bertomeu i Pere Joan Masots tots de Casteldasens
(143)

A 11 de mars 1619

In Dei nomine jo Joan Alsamora de Casteldasens confeso deure a mº Jaume Toda de Cornudella dues lliures i setse sous dich 2 ᵾ 16 ʠ promet pagar per al dia de St Jaume primer vinent ab obligatio de tots sos bens firmant et jurant. Signe de mi Joan Alsamora et fiat latius

Testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot tots de Casteldans.
(144)

A 14 de giner 1619

Sit omnibus notum Joan Masot i Joan Babot pagesos de Casteldasens de son grat confesen deure an Joan Jover de la villa de Vinaxa la cantitat de vint i una cortera de blat en Joan Babot i lo dit Masot quatre corteres de blat obligantse la un per laltra la qual cantitat prometen taxar dit blat conforma taxara la villa lo blat que ha mallevat altres partits un real manco i prometen pagar dita cantitat de diner pera Nostra Senyora de agost primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a despeses de notari i procurador fiat latius dia i any ut supra.

Signe de mi Joan Babot i Joan Masot lo qual lloan firman juran.

Testimonis Miquel Masot de Casteldasens i Joan Botut sabate stranger.(145)

Al primer de mag 1619

Sit omnibus notum com Visent March i Mateu Cabestany de Casteldasens de son grat confesen deure a Josepf Llaurador pages i abitant en Servia la summa i cantitat de vint i quatre lliures dich 24 ᵾ per setse corteres de blat quens aveu comprat a raho de trenta sous cortera i prometen pagar la dita cantitat per al dia i festa de Nostra Senyora de agost primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant sometense i despeses de notari i procurador jurant firmant lloant .

Signe de mi Mateu Cabestany i Visent March.

Testimonis son Joan Peiro Miquel Queralt pagesos de Casteldans.(146)

A 12 de mars 1619

In Dei nomine noverint universi com en Joan Masot Joan Carbonell Nicolau Flix pagesos i com a jurats i Mateu Cabestany com a sindich de la carneseria de Casteldasens venen la erba de daval la villa conforma les afrontacions an acostumat vendre altres ganades i abeurades al Senyor Pere Gomar pages de la villa de Castellnou de Seana per preu de dosentes i deu lliures dich 210 ᵾ i se obliguen dita gent a fer neta la basa den Aguilo ab los pactes del enboranar los oliues comforme conste los altres actes del ganades i promet dit Gomar pagar la dita cantitat per la mitat a Sant Antoni i laltra mitat a Santes Creus de mag sub obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant i sino pagave dia diat se obligue a despeses de notari i procurador jurant et firmant et fiat latius dia i any ut supra.

Testimonis Pere Riber i Bertomeu Masot pagesos de Casteldans.
(147)

A 16 de abril 1619

In Dei nomine noverint universi et en Gaspar Reg perayre de la villa de Casteldasens i ara abitant i casat en la villa de Reus vist i considerant los trebals que tenie la dita na Reja cunyada sua muler de son germa Toni Reg que vent stave caregada de tanta compoieta i tenint en sa casa tanta miseria se mogue apiatat i li digue estes paraules davant de mi dit Notari i testimonis ma cunyada na Reja jo tinch llastia de la vostra miseria i trebals quens ha dexat mon germa en gloria sie i axis ja sabeu los drets que se me pertany en nostra casa per la llegitima de mon pare i com ereu que so del dot de ma mare com conste en son testament per tant vos vull fer hobra de germa i es que jo us fas a vostron fill Toni i nebot meu donatio pura i per testa llarga i bastant com a donatio se pertany dita entre vius de tots los drets meus actions que jo pogues alcansar en casa de mon pare i tambe de tot lo dot de ma mare com ereu que so tambe lin fas donatio larga i bastant ab tal empero que vul que lo dit mon nebot Toni se obligue a fer tot lo que ma mare se dexe en son testament queu comples dins lo temps conforma mane la Iglesia i pagar tots los drets i qualsevol coses que se aje a pagar al Vicari de sos drets i altres coses i aso o juro i firmo.

Signe de mi Gaspar Reg lo qual loho per lo cant (quant) lo dit Toni Reg fuste acepte la dita donatio que lo dit son oncle li fa ab acceptamens de besamans i se obligue i promet en bona fe de complir tots los llegats i tot allo que sa havia se a dexat en son ultim testament i pagar tots los drets i coses pertanyent al Vicari com conste en son testament i axi ho jure i firme jurant et firmant.

Signe de mi Toni Reg fuste lo qual loho tot lo sobredit contracte.

Testes son March Peiro balle i Salvador Queralt pagesos de Casteldans.A 12 de mag 1619

Sit omnibus notum com en Joan Perexens pages de la villa del Soleras ara de present casat en la present villa de Casteldans de son grat fa apoca llarga i bastant ab totes les clausules nesesaries que de juxe puguen tenir dita appoca i dita apoca fa a son germa Miquel Perexens i aso na Arbonesa de dita villa del Soleras per aquelles 50 ᵾ que son pare de dit Joan Perexens li dexa en son ultim testament les quals confesen aver rebudes i agudes i renuntie al dit llegat testamentari i vol sie feta dita apoca llarga i bastant a coneguda de notari expert et jurant firmant et laudant et fiat latius.

Signe de mi Joan Perexens lo qual lloho firmo juro.

Testimonis son Melons i Andreu March pagesos de Casteldasens.
A 18 de agost 1619

Universis et singulis visuris testuris jo Joan Argilles pages de la villa de Casteldasens de mon grat i voluntat fas procura llarga i bastant a mon germa Jaume Argilles de Casteldasens pera que en mon nom pugue cobrar axi dines prestat, o, deguts, blat ordi sivada i qualsevol grans et ad loci lliteses dia y any ut supra fiat latius jurant et firmant.

Signe de mi Joan Argilles.

Testimonis son Jaume Salles i tal Mateu Fransany de la Juncosa.(148)

A 17 de setembre 1619

In Dei nomine universi jo Joan Prats pages de la villa de Juneda de son grat i serta scientia per el i tots los seu sdevenidos ven an Joan Babot pages de la villa de Castelldasens ven uns fareginals en lo terme de Castelldasens en la partida del Collome anomenat per preu de catorse lliures dich catorse lliures dich 14 ᵾ afronte de un cap ab lo cami qui va a Juneda a laltre cap ab lo cami de la costa del Colome dels corros (corral) ab la un costat ab terra den Riber i ab laltre costat ab lo farreginal de dit Babot i ab farreginal den Vidal ab sos carechs de sens de una gallina fa al senyor de dit loch no perjudicant los carrechs de dit senyor ab ses entrades i exides i pertinenties et fiat latius asegurant los dits farreginals lo dit Joan Prats al dit Babot sobre tots sos bens et jurant et firmant fiat latius.

Signe de mi Joan Prats lo qual lloho i firmo.

Testes son Salvador Olluia et Joan Roser pagesos de dita villa de Casteldasens.

Fiat apoca de dites 14 ᵾ largo modo jurando et firmando die et anno et loco testes ut supra.
(149)

A 22 de setembre 1619

In Dei nomine noverint com Bernat Ferrer pages de la villa de Castelldasens de son grat confese deure a Visent March pages de la dita villa la summa i cantitat de 20 ᵾ i dita cantitat es per una mula que us he venuda i vos me aveu comprada i rebuda tal qual com un sac de ossos i prometo pagar dita cantitat per al dia i festa de Sant Miquel de setembre primer vinent sub obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles i aprecariada la dita mulla renuntiant a son fort i si no pagave dia diat a despeses de notari i procurador et fiat latius.

Signe de mi Bernat Ferrer lo qual lloho firmo i juro et fiat latius.

Testes son Mateu Cabestany Pere Joan Carbonell pages de Castelldasens.(149a)

A 21 de setembre 1619

In Dei nomine noverint universi en Pere Sans i Joana Sans muller sua com ereua de dits bens de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sdevenidos i presens i no per via de forsa violat venen un tros de terra campa en lo terme de Castelldasens en la partida del Vedat de davall la villa de tinguda de vint faneques de sembradura poch mes, o, manco an Joan Peiro pages de la villa de Castelldasens anomenat lo pobill Peiro per preu de dotse lliures dich 12 ᵾ franca i quitia aboni sensu et afronte a sol ixent en lo cami de Juneda a ponent ab terres de dit Joan Peiro a migdia ab terres del senyor de dit lloch i del dit venedor a tramuntana ab terres del dit venedor lo qual dit Joan Pere Sans i Joana Sansa lo i aseguran sobre tots sos bens aguts i pera ver ab les entrades i exides i pertinenties et renuntiant a son propi fort i la dita Joanna Sansa renuntio a ley en favor de les dones fiat latius.

Signe de nosaltres Pere Sans i Joana Sans venedors lo qual lloan i firman i juran.

Testimonis son Joan Carbonell i Mateu Cabestany pagesos de Castelldasens

Die anno et loco et testes supra fiat apoca de dites 12 ᵾ llargo modo firmant i jurant et fiat latius.(150)

A 5 de obtubre de 1619

In Dei nomine noverint universi et com Nadal Carbonell pages de son grat i serta scientia confese deure an Salvador Olluia pages los dos de Casteldasens la summa i cantitat de deu lliures dich 10 ᵾ i dita cantitat es per una sommera que li a venut lo dit Olluia al dit Carbonell i te rebuda i promet pagar lo dit Carbonell la sobredita cantitat 5 ᵾ pera la festa de Nadal primer vinent i les altres 5 ᵾ pera compriment pera Sant March primer vinent obligantne tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son propi fort i si no pagave dia diat se sotmet a despeses de notari i procurador aprecariant la dita somera et fiat latius.

Signe de mi Nadal Carbonell lloant et firmant et jurant fiat latius.

Testes son Jaume Peiro i Joan Serler pagesos.(151)

A 18 de novembre 1619

In Dei nomine noverint universi com en Monserrat Almaselles i Isabet Almaselles muller sua com a ereva i Andreu Pujol i sa muller Caterina Pujola germana de la sobredita Isabet Almaselles tots de la villa del Albages de son grat i serta scientia per ells i tots seus presents i esdevenidors confesen i en bona fe venen tota aquella casa que tenen i posehexen en la villa de Casteldasens en la plaseta del mal cunyat afronte a part de davant ab la dita plasa a darera ab lo coral den Monserrat Carbonell major i al un costat ab Monserrat Carbonell menor de dies en dita sa casa al altre costat ab casa del dit Monserrat Carbonell major franca i quitia de qualsevol sens i dita venda fan a Domingo Barrera pages de la villa de Castelldasens ab ses entrades i exides los quals venedos fan bona la dita venda al dit Barrera sobre tots sos bens aguts i pera ver mobles inmobles et renuntiant a son propi fort sometense a corts et fiat latius a conexensa de notari expert jurant firmant laudant fiat latius com a acte de ley ab les clausules nesesaries que de juxe valer dia i any ut supra .
(152)

A 8 de febrer 1620

In Dei nomine noverint universi Sebastia Masot pages de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors venen una poca de terra ab tres exides de vinya a Gaspar Eximeno texidor de lli i llana i pages de tinguda de mig jornal de terra poch mes o manco en la partida del Mas de Ballvona afronete a sol ixent ab lo pobill Peiro a ponent ab vinya de Fransech Carbonell a migdia en Fransech Carbonell a tramuntana ab lo dit venedor per preu de tres lliures dich 3 ᵾ franca i quitia aboni sensu et retrosensu lo qual lo i fa bona lo dit Sebastia sobre tots sos bens aguts i pera ver i ab les encontrades i exides et fiat largo modo et jurant et firmant. Signum mei Sebastionis Masot.

Testimonis son Salvador Olluia i Joan (Delstol) stranger


(153)

A 5 de abril 1620

Concordia feta i firmada per i entre Salvador Castellnou Jaume Serler ferrer i Fransech Carbonell com a jurats de una part i part altra ab lo Senyor Josepf Pelliser doctor en medisina de la ciutat de Lleyda vui abintat en les Borges feren los pactes i concordanties seguens.

Primo lo dit Josepf Pelliser se obligue a vesitar tota la gent abitant en dita villa de Castelldasens sempre i quant i ajen de malt o malats ordenantlos les medisines convenients conforma la calitat de la enfermetat i aje avenir sempre i quant lo enbiaran demanar i si no venie lo dia aquel enviaran a demanar stant present en dita villa de les Borges i si no ve lin puguen ferne vindre un altre a costes de dit Pelliser i si no sta en les Borges quant lo demanaran i duen un dies no vindra a visitar dits malats, o, malat que les ores lin pugen logar un altre a ses costes.

Item la dita villa li done de conducta pera temps de un any vint corteres de blat bo, i rebedo i li donen de les signies de cada signia que fara dos reals i les moses o mosos que no seran fills de la villa li agen a pagar la dieta i aso ho premeten dits jurats a tenir i (guardar) sobre tots sos bens i lo dit doctor per lo semblant jurant et firmat et fiat latius.

Signe de nosaltres fiat latius.

Testimonis son Mateu Masot i Pere Roser tots de Castelldasens(154)

Vui a 6 de abril 1622

La villa de Castelldasens de son grat i serta scientia torne a condui al metge Pelliser metge de les Borges pera servir la dita villa conforme sta tractat en lo acte fet a 5 de abril 1620 il condoexen pera temps de un any comensant a 6 de abril 1622 los quals son los jurats Miquel Miro Joan Peiro i Bertomeu Masot de dit any i lo donan cada any vint corteres de blat --- 20 corteres

Testimonis son Micolau Flix i Mateu Cabestany.(155)

Die 29 aprellis 1620

Capitulatio feta entre lo molt Reverent Mosen Miquell Massot Prevere i Vicari de Castelldasens y Berthomeu Masot de Castelldasens part una y entre mestre Ramon Cassany pedra piquer habitan en Lleyda part altra entre los quals foren fets los capitols i pactes seguents.

Primo lo dit Ramon Casany se obligue a fer dos pilas de pedra picada de tres pams i mig en quadro y la pedra de dits pilas a de se nova fins al trevol i als peus dels pilas y als caps a de fer una vasa conforme lo peu de la arcada que fa Pinyana en la botiga dels frares.

Item a de fer dit Ramon Casany dels pilas en amunt de la mateixa pedra que es en lobra los cantons.

Item los extrems de pilar a pilar so es los envans ha de ser de rajola plana ab dos finestres, o, les que voldran que fasse.

Item ha de tornar los trevols conforme se estan y ha de tornar la teulada.

Item a de fer lo dit Casany lo portal de la casa quadrat de pedra nova ab una mollura conforma esta lo portal de la botiga dels frares ab llinda i marxapeu i en aso se enten que ha de fer lo devanter de casa tant com te lo enfront de casa de pilar a pilar i si ni li baste la pedra nova que tindra ni pugue posar de vella y pera fer dita hobra lo Senyor Mosen Miquel Massot y dit Berthomeu Massot se obliguen a donar tota la menobra y lo que aura menester pera dita hobra y a mes de la menobra i lo necessari pera dita hobra lo dit Mosen Miquel i Berthomeu Masot pera los trebals de dit Casany li prometen donar devuyt lliures dich 18 ᵾ ʠ moneda barcelonesa en lo modo y forma seguent so es que hara de present per dit Casany 1 ᵾ ʠ de paga i senyal y en comensant de arencar la pedra 2 ᵾ ʠ i en comensant de asentar les pedres de lobra 3 ᵾ ʠ i a mija obra sis lliures dich 6 ᵾ i acabada la obra acabat de pagar.

Item se obligue lo dit Mosen Miquel Massot a fer la despesa a dit Casany tot lo temps que posara en edificar dita obra i no se enten lo temps que arencara la pedra sino lo temps que posara en obrar i picar la pedra i perados dit Casany se obligue tots lo bens seu aguts i per aver tant se vulle que sien i se obligue a comensar dita hobra sempre que li manaran dits Mosen Miquel i Berthomeu Massot comense i comensada dita hobra non pot llevar mai que no sia acabada la hobra i tambe dits Mosen Miquel i Berthomeu Masots se obliguen a complir tot lo sobredit sobre tots sos bens aguts i per aver abligando se por i portint sibi et ad visen et vicissim.

Feta dita capitulatio de ma de mi Antoni Reyner Prevere i Vicari de Puigvert de llisensia de dit Mosen Miquel Massot Vicari de Casteldases fiat largo.

Testes sunt Joanes Roser et Dominicus Boschs habitatoris loci de Castelldasens.(156)

Die 21 prima mensis Januaris 1620

Sit omnibus notum com en Miquel Miro pages de la villa de Castelldasens per la sobredita cantitat de les 151 ᵾ ʠ del preu de la sobredita casa que ha comprat de la dita Caterina Exuta dexada del quondam en Jaume Exut de Aspa com conste en lo acte te sobredit de la boda fa paga a la dita Exuta ab los pactes seguens so es que lo dit Miquel Miro se obligue a pagar a la dita Margarida Armengola dexada del quondam Jaume Armengol per totes les millores que li pertanyien a ella i a la anima de son marit en los bens vinclast del dit Armengol i la dita Exuta abent de pagar les dites millores a la dita Armengola li fa girada de 130 ᵾ i lo dit Miro se obligue a pagarles a Margarida Armengola i a la anima de son marit.

Item se obligue lo dit Miro de respondre al senyor de dit lloch 6 sous pentio cada any fins aje quitat.

Item lo dit Miro a de pagar ara de present pera compliment de tota cantitat a la dita Caterina Exuta quinse lliures.

Item la dita Margarida Armengola es contenta que lo dit Miro per les sent i trenta lliures que li te de donar per dites millores vol que lin done vint i sinch lliures a Santa Magdalena primer vinent de 1620 i que li done altres vint i sinch lliures a Santa Magdalena de 1621.

Item de les vuitanta lliures que resten a compliment de les 130 se encargue a pagar dit Miro lo violari de Llinyola i als sensal que la dita viuda fa i en aso lo dit Miquel Miro ne obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles i la dita viuda tambe lay asegure sobre tots sos bens de ferloi tenir i valer jurant et firmant fiat latius .

Signa nostra

Testimonis son Joan Pinyana pedra piquer i Josepf Pinyol pages de Aspa(157)

21 de giner 1620

Sit omnibus notum com nosaltres na Caterina Exuta viuda de la villa de Aspa de son grat i serta scientia per ella i tots los seus sdevenidors fa apoca llarga i bastant an Miquel Miro pages de Castelldasens de la cantitat de la casa ab los modos com conste lo dit acte de concordia i venda et fiat latius jurant et llohant.


Testimonis son en Joan Peiro pages de Casteldasens i Josepf Pinyol pages de Lalbages.
(158)

A 25 de giner 1620

In Dei nomine noverint universi Joan Serler menor de dies de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors ven an Jaume Salles un pati de casa pera ferse casa afronte a part de davant ab lo cami qui va a la basa a part de tras ab lo coral de Joan Babot a un costat ab casa de dit Joan Babot i altre costat ab pati de casa del dit Joan Serler per preu de tretse lliures dich 13 ᵾ ab los carechs que fa al senyor de dit lloc de sens i fadiga et lo qual pati li fa bo lo dit Joan Serler a qualsevol dany i carechs quey pogues exir i ne obligue tots sos bens aguts i pera ver jurant et firmant et fiat latius.

Signe de Joan Serler lo qual llohe i firme.

Testimonis son Pere Gispert i Visent March i fonch judicada per dos promens qui son Pere Gispert i Bernat Ferer pagesos de Castelldasens testes ut supra .A 2 de mag 1620

Universis et singulis et en Pere Gispert i sa muler Speransa Gisperta de Catelldasens fan procura llarga i bastant en Joan Bosch de la villa de Juneda cunyat seu pera plet i plets adbitis i en special pera demanar un dot, o, part del de sa muler del dit Gispert fiat latius jurant et firmant .

Testimonis son Mateu Cabestany i Jaume Castelnou tots de Casteldans.
(159)

A 8 de mag 1620

Sit omnibus notum en Sebastia Gotarda mestre degas de la villa de Age del Archebisbat de Age de son grat i serta scientia per ell i tots los seus i aso en nom i persona de sa muller .T. Gotarda com areueva de son germa Miquel Pujol stranger com conste en la procura i sententia de miser monjo confese aver rebut i agut del Senyor balle March Peiro la summa i cantitat de noranta set lliures dich 97 ᵾ i dita cantitat es per coranta sinch corteres de blat que lo dit balle guardave i espectave al dit Pujol i lo dit balle laja comprat al dit Gotart a raho de 4 ʠ cortera i set corteres de ordi a raho de vint sous cortera que tot junt es la dita summa de 97 ᵾ ʠ et de predictes fatio nobis dicto Marco Peiro basulo Castriasinorum presentes appoca de reseptis

Testes hu jus rei sunt Joanes Alsamora laborator Castriasinorum et Blasi Roca de la Valdana loci de Alos regni Fransii.
(160)

A 6 de febrer 1620

In Dei nomine noveritn universi com en Bertomeu Sancho pages de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia confese deure a Senyo Gaspar vinader de la villa de la Pluga de Francoli la summa i cantitat de nou lliures i mija dich 9 ᵾ 10 ʠ la qual cantitat se obligue a pagar per al dia i festa de Santa Magdalena primer vienent ab obligatio de tots sos bens et fiat latius mes se obligue a pagar la dita cantitat de sis corteres de blat a Jaume Peiro, o, a sos curados per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent et fiat latius jurant lloant en salario notari i procurador renuntiant a son propi fort fiat latius. Signe de mi Bertomeu Sancho.

Testimonis son Toni Ortos de la Spluga de Francoli i Miquel Texidor de la villa de Clarach regne de Fransa.
(161)

A 6 de obtubre 1619

In Dei nomine noverint universis March Peiro pages balle de la villa de Castelldasens com a balle ven per poder de la cort de dita villa de Castelldasens los bens den Pere Camarasa per quant nos trobe lo dit Pere Camarasa no sabent a hon ba ni ha on abite ell ni son fill Joan i los mals se van caregant i no avent hi qui pagas los dits mals i respondre als sensals que staven obligats los dits bens de dit Pere Camarasa i son ereu pertant lo dit balle ha posat la dita casa al encant i dits bens i eretats i no trobant qui compras los vene pactejant i ab avinensa al dit Pau Andreu sastre ara abitant en dita villa de Castelldasens natural de la villa de Prades i abitant en temps pasat en la villa de la Spluga de Francoli per preu de sent sinquanta i quatre lliures dich 154 ᵾ ʠ moneda barcelonesa ab los pactes seguens so es que avie de caregarse dita cantitat a sensal i respondre cada any a dita cort pera pagar los dits mals den Pere Camarasa dels quals estan obligats.

Item que si a cas lo dit Pere Camarasa venie, o, son ereu son fill Joan i volien cobrar dita casa i terres que lo dit Pau li aje de tornar ab tal que tot lo que aura pagat de sensal tot lo temps que laura tinguda i millores si niaura fetes en al casa i terres les i aje de pagar lo dit Camarasa,o , son ereu i en aso lo dit balle lin fa acte llarg i bastant ab totes les clausules nesesaries que de juxe acte de venda tenir pugue allargant lo ab totes les que sien nesesaries i lo dit Pau ne obligue per la dita venda tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i despeses de notari i procurador deu i dotse firmant et jurant et fiat latius. Signe de mi Pau Andreu lo qual lloho firmo i juro. Actum est hoc in opido Castriasinorum die et anno ut supra. Jo Miquel Masot Vicari.

Testimonis son Fransesch Carbonell i Joan Alsamora pagesos de Casteldasens.


La casa i eretats que ha comprat lo dit Pau son les seguens:

Primo un casa afronte al davant en lo carrer del mal cunyat a detras en lo corral de Mateu Cabestany a la un costat en casa de Jaume Peiro i laltre costat en casa de Toni Reg fuste ------- lo tros dels plans a sol ixent ab en Vidal a ponent ab lo pobill Peiro a migdia ab na Argillesa a tremuntana ab la serra del Grau.

Item la vinya a sol ixent casa de villa a ponent a Joan Peiro a migdia ab la serra a tremuntana ab Gillem Bellera ----------- a la Coma de Melons a sol ixent ab en Castellnou a ponent ab en Costa migdia ab Tomas Quadrat del Albages a tremuntana ab la serra de la Comma de Melons.

Item les roques llargues a sol ixent ab Joan Carbonell a ponent ab en Vidal a migdia ab Mateu Cabestany a tremuntana ab en Sans.
A 10 de desembre 1619

Sit omnibus notum jo Pau Andreu sastre de la villa de Prades de mon grat i serta scientia per mi i per mos sdevenidos per lo amor fraternal que tinch en ves mon germa Pere Andreu natural de la Spluga de Francoli abitant en ella i de Prades fas donatio pura i per fet, e, irrevocable dita entre vius i no per ninguna manera no revocarli la dita donatio per via de ingratitud ni mala voluntat sino ans be vul que valega dita donatio com millor se pugue entendre volent sen fasse lo present acte de donatio llarg i bastant ab aquelles clausules nesesaries que de juxe tenir i valer pugue i en aso ne obligo tots mons bens aguts i pera ver on se vulle que sien et ab los pactes seguens so es que lo dit mon germa se encaregue los dits bens i casa i obligations que jo stava obligat a respondre i si a cas me venien despeses i gastos que ell se pose a pagarlos i en aso lo dit mon germa Pere Andreu ne obligue tots los bens aguts i pera ver mobles he inmobles renuntiant a son propi fort a despeses de notari i procurador fiat latius lohant. Signe de mi Pere Andreu lo qual lloho firmo i juro. Signe de mi Pau Andreu lo qual lloho firmo i juro et actum est in loco Castriasinorum die et anno ut supra. Jo Miquel Masot Vicari.

Testimonis son Joan Masot i Domingo Barrera de Castelldasens.


(162)

Vui a 13 de setembre 1620

Notum sit omnibus et com Pere Gispert sot balle Joan Valles major Joan Queralt Bernat Ferrer jurats lo any present Nicolau Flix Joan Babot Joan Serler menor Joan Alsamora Joan Carbonell menor Gillem Bellera Salvador Olluia Joan Roser Toni Colom Pere Peiro Sabastia Masot Bertomeu Masot Jaume Argilles Fransesch Carbonell Nadal Carbonell Domingo Barrera Joan Carbonell Salvador Castellnou Joan Valles menor Andreu March Gaspar Beringuer Visent March Joan Peiro Joan Masot pagesos de la villa de Castelldasens tot a una veu congregats en la Iglesia de Castelldasens elegesen i en bona fe costetuexen per sindic i procurador al dit Mateu Cabestany pera que en nom de dita villa pugue pledejar i defensar causes axi mogudes com pera moure i en special la questio te dita villa contra en Perexens de dita villa de Casteldasens i pera que pugue elegir procurador, o, procuradors i desconduir aquel, o, aquel i pera qualsevol plet i plets i aso ab obligatio de tots sos bens de dita villa i communitat i particular de Castelldasens jurant et firmant et fiat latius et largo modo.

Signa ets actum est hoc in loco Castriasinorum die 13 mensis setembris anno 1620.

Testes sunt Joan Boreu i Toni Boreu terres de Fransa(163)

Vui a 10 de setembre 1620

In Dei nomine noverint universi com lo pare frare Pere Carbonell religios del monestir de Cartoxa com a procurador de dit monestir regint la dita obedientia de Casteldasens i Pugvert ven lo terme del Mas Roig erbe i beurada al dit Joan Vallart de la villa de Tiurana bisbat de Urgell per preu de 205 ᵾ dich dosentes i sinch lliures abligantne tots sos bens aguts i pera ver i en special lo dit bestia que i peixera en dit terme renuntia a son propi fort jurant et firmant fiat latius com acte conforma estan fets los actes de les vendes dels anys pasats.

Testimonis son Nicolau Flix i Joan Queralt
(164)

A 7 de novembre 1620

Universis et singulis visuris auditoris jo na Andreua Padellasa ja viuda dexa del quondam Pere Padellas fa procura a Mateu Cabestany a son nom pugue pledejar plets i plet i fer scriptures largo modo i escansellar i en special li fa procura pera la defensa del que li demane en Pere Sans pages de Castelldasens per una poca de terra dita la Barrancada pretenent lo dit Sans en que no stave ben venuda et fiat latius firmant et jurant et dia i any ut supra .

Testes son Miquel Joan Eximeno i Joan Boreu ferrer del reyne de Fransa.(165)

Sit omnibus notum jo en Joan Sunyer pages de la villa de Castelldasens de mon grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors confesen deure al Senyor balle March Peiro pages de la villa de Casteldases la summa i cantitat de vint i quatre lliures dich 24 ᵾ moneda barcelonesa corent i dita cantitat es per un bou de pell vermell que li e comprat i rebut al dit Senyor balle i prometo pagar dita cantitat la mitat a Nostra Senyora de agost 1621 i laltra mitat per al dia de Nostra Senyora de 1622 i en aso obligantne tots mos bens aguts i pera ver aprecari de dit bou i tambe los dos que te lo dit Sunyer los aprecarie i sia cas los venie los seu bous li aje de donar los dines i si no pagave dia dia se obligue a despeses de notari i procurador et renuntie a son fort sometense fiat latius die 23 mensis novembris anno 1620.

Testimonis son Gaspar Eximeno texidor de lli i Toni Colom pages tots de Casteldasens.(166)

Die 6 mensis desembris anno 1620

Sit omnibus notum com en Pere Gispert Joan Masot sindics de la carneseria de Casteldasens ab voluntat de la villa venen la herba del terme i abeurades del terme de la daval la villa ab les partides lo que es conforme an venut als altres ganades pera temps del present dia del acte que se a fet fins al dia i festa de Sant March del any 1621 per preu de dosentes i deu lliures dich 210 ᵾ al Senyor Josepf Porta de la villa de Albatarech i ara abitant en Lleyda i promet lo dit Josepf Porta de pagar les dites dosentes i deu lliures ab dos pagues iguals so es sent i sinch lliures per al dia i festa de Sant Antoni primer vinent de 1622 i laltra mitat de sent i sinch lliures per al dia de Sant March primer vinent a compliment de tota la cantitat i en aso ne obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles i en special obligue lo dit bestia que pexera en dit i terme i ne done per fermansa an Pere Masot balle de Albatarrech i lo dit Masot assepte i promet esser fermansa de la dita cantitat i compra de la erba i beurades de dit terme de Casteldasens i si no pagave dia dia se someten a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntien axi lo dit Porta com lo Masot a son fort sometense a cort i corts jurant firmant et jurant fiat latius

Testes hu jures sunt Joan Babot et Joan Alsamora pagesos de Casteldasens.(167)

Noverint universi anno di Nostre Senyor 1621 die 12 mensis february ego Micael Masot Presbiterus Vicarius et Notarius loci Castriasinorum Illerde Diocesi a instantia de honrad Pere Goma procurador de son germa lo mº Tomas Goma benefisiat del benefisi de Nostra Senyora del Roser van entimar (notificar legalment) a la dita Andreua Padellasa i al dit Mateu Cabestany que del dia present no responguesen lo sensal que feyen a mº Castelnou del Palau prevere rector que ere de Salses ni a son ereu sino al benefisi de Nostra Senyora del Roser de Casteldasnes lo qual sensal ere de propietat de ᵾ i lo dit Mateu Cabestany respongue que la eretat que ell feye lo sensal la venuda an Antoni Colom i que li avie girat sensal que ell nol volie mes i les ores entimaren an Antoni Colom i ell asepta la dita entima y que del dia que avie comprat la eretat en avant pagaria lo sensal com conste dit acte de venda pres per Miquel Masot Vicari de Castelldasens i en cas de lluisio pagaran la sobredita cantitat al dit benefisiat que vui es o, per temps sera per so nos requerex de asi en avant de dit sensal axi en pentions degudes com deudores com de la propietat ne respongan al dit Tomas Gomar prevere com com a benefisiat i als sucsesos benefisiats que per temps seran de dit benefisi et dictus Antoni Colom et dicta Andreua Padellasa bidua responderunt et dixerunt que eren contens de quibus abonibus et singulis dictus Antoni Colom et dicta Andreua Padellasa petierunt publicum instrumentum confesi que fuerunt acta in dicto opido de Casteldasens dictis die mense et anno putibus per testibus Joane Masot loci Casteldans et Joane et Amat loci de Berbens omnes agricultores ad premisa vocatis spesialitur et asuntis(168)

A 12 de febrer 1621

Universi et singulis visuris auditoris com lo senyor mº Pere Goma pages de la villa de Castellnou de Siana com a procurador de son germa Mosen Tomas Gomar Prebere i benefisiat del benefisi de Nostra Senyora del Roser de la Iglesia de Castelldasens fa procura a Jaume Castellnou fadri de la villa de Castelldasens en que en persona sua propia pugue cobrar i rebre totes les pentions pertanyen al benefisiat de Nostra Senyora del Roser i fer albarans, o, scriptures de les rebudes de dits sensals largo modo jurant et firmant sub obligatio de tots sos bens.

Testimonis son Joan Masot de Castelldasens i Joan Amat pages de la villa de Barbens.


(169)

1621

Sit amnibus notum com Pere Peiro i sa muller Joanna Peiro pagesos de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia fan pura, e, irrevocable donatio a son cunyat Salvador Solanes pages de la villa de Artesa de tota la casa i bens i asienda que tenen en la Cisquella bisbat de Lleida ni volen que per ninguna via de ingratitud ni inopia puguen revocar la dita donatio sino que volen que sie ferma i valedora la dita donatiu i en aso ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver jurant et firmant et fiat latius ab totes aquelles clausules nesesaries que de juxe valer puguen. Fiat latius .

Testimonis son Miquel Joan Eximeno texidor de lli i Miquel Masot tots de Casteldases vui als 12 de giner 1621
(170)

22 de febrer 1621

Universis et singulis visuris lecturi et auditoris com en Pere Peiro i sa muller Joanna Peirona fan procura llarga i bastant a Salvador Solanes cunyat seu para que en nom seu i com a persona propia pugue fer demanda i demandes i pera plet i plets i pera scansellar actes albarans i qualsevol altres scriptures i en special pera fer demanda en los bens i casa de la Sisquella et largo modo ad lliltes jurant et firmant ab obligatio de tots sos bens fiat latius

Testimonis son Joan Eximeno textor lini et Miquel Masot laborator loci Castroasinorum(171)

Vui al primer de abril 1628

Notum sit cuntis com lo pª fra. Pere Carbonell governador de Castelldasens requerint dit Jaume Argilles i Gabriel Cabestany del Albages com a curados testamentaris de na T. Ratera muller en segones nubties den Gabriel Cabestany en que fos servit los tragues de curados lo pare frare Pere accepta dita petitio aparexentli cosa convenient ils trague de curados i posa pera regir dita tutella en Visent March i an Joan Carbonell menor de dies del sol de la villa i els acceptaren la causa. Vui al primer de abril 1628

Testimonis son Mateu Cabestany i Pau Pamies.(172)

Al primer de abril 1628 .

Vui dia i any ut supra Jaume Argilles com ereu de son pare Jaume Argilles quondam i en Gabriel Cabestany pages de la villa del Albages tots junts an donat contes davant la presentia del pare Carbonell i de mi Miquel Masot Vicari i Notari de Casteldasens dels bens mobles, he , inmobles de na Joana Ratera com a curados i marmesos de dits bens i anima axi del que venerent al encant com dels arendaments de olluies dels quals contes conste aver rebut dits curados 73 ᵾ 15 ʠ 9 di i dit Joan Argilles a pagat per los dits pobils vuitanta i sinch lliures set sous vint diners lo qual reste a cobrar lo dit Jaume Argilles de dita tutella pera si matex onse lliures onse sous onse dines fiat latius jurant et firmant

Testimonis son Mateu Cabestany i Pau Pamies.(173)

A 21 de mars 1621

In Dei nomine noverint universi com los jurats en Joan Valles major de dies Joan Queralt Bernat Ferrer jurats lo any present ab consentiment de tota la villa i consell venen aquella caseta que es de la villa i servie pera ferreria de la villa an March Peiro balle de dit lloch afronte a part de davant ab lo carer corible a detras ab en Alsamora alias Perexens i ab un costat ab casa de dit March Peiro a laltre costat ab pati de casa de dit Alsamora i Perexens franca i quitia a bone sensu et retrosensu et fatica et sinquanteno per preu de quinse lliures judicada per dos mestre per mestre Ramon Casany per mestre Llorens Pedros de Pedros regne de Fransa la qual casa li venen ab ses encontrades i entrades i exides i la i aseguren sobre tots so bens i emulamens de dita villa et jurant et firmant et fiat latius

Testimonis son Joan Boneu ferrer i Fransech March de Pugvert tots del bisbat de LLeida(174)

A 14 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Toni Samenter Joan Falco pagesos de les Borges Blanques confesen deure al pare frare Pere Carbonell religios del monestir de Scala Dei la summa de setse lliures deu sous dich 16 ᵾ 10 ʠ i dita cantitat es per raho de honse corteres de blat que avem comprat al pare frare Pere i rebut a raho de onse sous cortera i prometen pagar dita cantitat per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son fort obligantse uns per altres i un per tots i a despeses de notari i procurador et lloant et firmant et fiat latius . Signe de nosaltres et fiat latius.

Testimonis son Joan Peiro de Castelldasens i Joan Pinyana de les Borges.(175)

A 14 de mag 1621

In Dei nomine com Mateu Sanpheliu i Sebastia Pefarrer i Gaspar Jordana pageso de les Borges confesen tots junts deure al pare frare Pere Carbonell religios de Cartoxa la summa de devuit lliures dich 18 ᵾ per dotse corteres de blat quens a venut lo pare frare Pere a raho de trenta sous cortera la qual cantitat li prometen pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinet sots obligatio de tots sos bens i si no pagaven dia diat a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a son propi fort et lloant et firmant et jurant et fiat latius.

Testimonis son Joan Pinyana Pere Peiro pages de Casteldasens.


(176)

A 14 de mag de 1621

In Dei nomine noverint com Pere Vidal pages de les Borges confesse deure al pare frare Pere Carbonell religios de Cartoxa la summa de 15 ᵾ dich quinse lliures per raho de deu corteres de blat a raho de trenta sous cortera quens a venut i prometo pagar pera Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens renuntiant a son fort et lloant et firmant et fiat latius. Signe.

Testimonis son Joan Pinyana i Pere Peiro(177)

A 14 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Joan Vals pages de les Borges confese deure al pare frare Pere Carbonell de Cartoxa la summa de devuit lliures dich 18 ᵾ i dita cantitat es per dotse corteres de blat que lie comprat i rebut de dit frare Pere prometo pagar dita cantitat per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots so bens aguts i pera ver i si no pague dia dia se sotmet a despeses de notari i procurador 10 i 12 lloant et firmant et fiat latius .

Testimonis son Joan Pinyana i Pere Peyro de Casteldasens.(177a)

A 14 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Joan Pefarrer pages de les Borges confese deure al pare frare Pere Carbonell de Cartoxa la summa de quinse lliures dich 15 ᵾ i es per raho de deu corteres de blat que lie comprat al dit frare Pere a raho de trenta sous cortera i promet pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant i sino pagave dia dia de sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse lloant firmant fiat latius Signe.

Testimonis son Joan de lostal i franses i Pere Gispert pages de Casteldasens.(177b)

A 21 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Pau Oro i Joan (...) pagesos del Soleras confesen deure al pare frare Pere Carbonell de Cartoxa la summa i cantitat de quinse lliures dich 15 ᵾ i es dita cantitat per deu corteres de blat que tinch comprat i rebut del dit pare frare Pere a 30 sous cortera i prometo pagar dita cantitat per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens renuntiant a son fort i sino pagaven dia diat a despeses de notari i procurador et lloant et firmant et jurant et fiat latius .

Testimonis son mº Joan Botet i Miquel Badia de Botarell.(177c)

A 25 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Fransech Rosello pages de la villa de les Borges confes deure al pare frare Pere Carbonell religios de Cartoxa la summa de xixanta lliures dich 60 ᵾ per raho de coranta corteres de blat que tinch compat i rebut a 30 sous cortera prometo pagar per dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens renuntiant a son fort i sino pague dia diat a despeses deu i dotse fait latius loant firmant. Signe.

Testes son Joan Pinyana i Pere Sollanes de les Borges(177d)

A 25 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Pere Solanes pages del Albi arquebisbat de Tarragona confese deure al pare frare Pere Carbonell la summa i cantitat de dotse lliures dich 12 ᵾ per vuit corteres de blat a raho de 30 ʠ cortera i prometo pagar dita cantitat per al dia de Santa Magdalena primer vinent sot obligatio de tots sos bens et sometense a despeses de notari i procurador 10 ʠ i 12 ʠ lloant firmant et jurant fiat latius. Signe.

Testimonis son Joan Pinyana i Fransech Rosello de les Borges Blanques(177e)

A 17 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi en Bertomeu Giner i Joan Bertan pagesos de les Borges Blanques confesen deure al pare frare Pere Carbonell la summa i cantitat de lo dit Giner tretse lliures i mija dich 13 ᵾ 10 ʠ per raho de nou corteres de blat me li tinch comprat i rebut a raho de 30 ʠ cortera i lo dit Betran nou lliures per raho de sis corteres de blat a raho de 30 ʠ cortera i se obliguen la un per laltre a pagar par al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens renuntiant a son fort sometense a despeses de notari i procurador 10 ʠ i 12 ʠ lloant et firmant et jurant et fiat latius. Signe Testimonis son Joan Escales i Mateu Arques tots de les Borges.
(177f)

A 17 de mag 1621 In Dei nomine noverint universi com Mateu Arques i Bertomeu Pere Enrich pagesos de les Borges Blanques confesen deure al pare frare Pere Carbonell la summa de Mateu Arques 9 ᵾ per sis corteres de blat lie comprat i rebut i Bertomeu Pere Enrich dotse lliues dich 12 ᵾ per raho de 8 corteres de blat que lie comprat i rebut a 30 ʠ cortera i prometen tots junts la un per laltra i pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts et renuntiant a son fort et sometense a despeses de notari i procurador 10 ʠ i 12 ʠ lloant et firmant et jurant. Signe.

Testimonis son Bertomeu Giner i Joan Betran de les Borges Blanques .
(177g)

A 17 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi com Fransech Argilles pages de les Borges confese deure al pare frare Pere Carbonell la summa i cantitat de quatre lliures deu sous dich 4 ᵾ 10 ʠ per raho tres corteres de blat que lie comprat i rebut a raho de 30 ʠ cortera i prometo pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts renuntiant et sometense a despeses de notari i procurador deu i dotse sous llohant et firmant et jurant fiat latius.

Signe. Testimonis son Joan Betran i Ramon Aldoma tots de les Borges
(178)

A 2 de mag 1621

In Dei nomine noverint universi lo pare fra Carbonell religios del monestir de Cartoxa de son grat ven la erba de terme de la Torra i abeurades a Dionis Illa ganader de (Claradet) dita villa anomenada ab los pactes conforma los altres actes de ganades an comprat dit terme per preu los tres anys de sinch sentes vuitanta i sinch lliures que es cada any sent i noranta sinch lliures cada any i los fems de dit corral son del dit ganader que a comprat dites erbes pagadores cada any la mitat de les sent noranta i sinch lliures per al dia de Sant Antoni i laltra a Sant March de dit any i obligue dit ganader tots sos bens aguts i pera ver i en special lo dit bestia que pexera en dit terme renuntiant firmant lloant jurant fiat latius. Signe.

Testimonis son Joan Foneda del Villanoveta de Horta i Joan Codina de Ortodo.
(179)

A 25 de abril 1621

Universis et singulis com Catarina Mirona muller de Miquel Miro i Ursola Mirona muller den Bertomeu Miro ab consentiment de sos marits constituexen son procurador a son pare Toni Fores pages de la villa del Villusell del arquebisbat de Tarragona pera que en son nom pugue demanar qualsevol deute o deutes cobranses i pera plet i plats largo modo i en special pera cobrar una almonia de filles a maridar que li pertant en la villa de Tarrega i de Monblanch i de Reus largo modo fiat latius.

Vui a 25 de abril 1621. Testimonis son Pere Gispert i Bertomeu Masot pagesos de Castelldasens(180)

A 16 de mag 1621

In Dei noverint universi com Joan Valles major de dies Joan Babot Bertomeu Alsamora Visent March Bertomeu Sancho tots pagesos de Castelldasens tots junts i un per los altres confessen deure al Senyor mosen Matia Miret Rector de Albatarech bisbat de Lleida com a eclesiastic persona sino de los bens aguts dits la summa i cantitat de setanta i sinch lliures dich 75 ᵾ moneda corrent la qual cantitat es per sinquanta corteres de blat que los dits particulars li an comprat i rebut a trenta sous cortera la qual cantitat prometen pagar per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens agut i pera ver renuntiant a son propi fort i si no agaven dia dia se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius lloant et firmant jurant. Signe.

Testimonis son Miquel Joan Eximeno texidor de lli de dita villa Castelldasens i Toni Colom pages de Castelldasens.(181)

A 26 de mag 1621

Sit omnibus notum con Monserat Serler ferrer abitant en la villa de Belvis ara de present confes deure a Jaume Perexens pages de Castelldasens la summa i cantitat de vint i dues lliures dich 22 ᵾ la qual cantitat es per tot lo carbo que dit Perexens en la casa den Armengola en la placeta del mal cunyat la qual cantitat promet pagar lo dit Serler per tot lo mes de mag li promet pagar vuit lliures dich 8 ᵾ i lo restant per al dia de Nostra Senyora de agost primer vinent ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son fort sometense a cort i corts i despeses de notari i procurador. Testimonis Joan Babot i Toni Colom.


(182)

A 15 de mag 1621

Sit omnibus notum concordia feta entre la villa i particulars de Casteldasens part una part altra entre lo senyor mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover com arendador de la sisena de Castelldasens tots junts la una part de dita villa particulars i dit rendador contades totes les dates i rebudes quey agudes entre la una part i laltra son contents que lo dit mº Joan Oller dexe lo arendament i lo dit mº Joan Oller tambe es content de dexar lo dit arendament i de facto lo renuntie dit arendament i la villa lo absol de dit arendament de vui en avant i entre dates i rebudes que lo dit arendador a rebut axi del cor de la villa com tambe de particular lo dit mº Joan Oller confese deure a dita villa i particulars la summa i cantitat de sent i noranta lliures dich 190 ᵾ i de la sobredita cantitat se obligue lo dit Oller a quitar lo sensal,o , sensals que abastara la sobredita cantitat i li donen de temps pera quitar fins per tot lo mes de mars 1622 inclusive ab tal empero que la villa a de pagar pentio de les sent i noranta lliures fins per tot lo mes de mars i de aqui en avant si no avie quitat: la villa ni los particulars no estan obligats a pagar sensal de la sobredita cantitat als creedos si a cas pagave lo mes de mars en abant i lo dit mº Oller se obligue a portar les dites apoques dels sensals, o, sensal que aura quitat i lo mosen Oller te de pagar la mitat de les apoques i la billa laltra mitat i en aso lo dit mosen Joan Oller se obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles, he, inmobles renuntiant a son propi fort i si a cas a despeses de notari i procurador fiat latius a conexensa de notari i expert jurant et firmant.

Signe de mi Joan et signe de nosaltres los jurats Joan Valles major Joan Queralt i Bernat Farrer tots pagesos de Castelldasens.

Testes son Joan Masot i Salvador Olluia pages de Casteldasens
En nom de nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umill Verge Maria sie amen concordia feta i firmada perientre los honorables en March Peiro balle de Casteldasens Joan Valles Joan Queralt Bernat Ferrer jurats del present en dita villa de Castelldasens Micolau Flix Pere Gispert Joan Babot Miquel Miro Joan Vidal Joan Alsamora Joan Carbonell Fransech Costa Sebastia Masot Bertomeu Masot Mateu Cabestany Jaume Argilles Joan Sans Fransech Carbonell Joan Carbonell Salvador Castellnou Andreu March Bertomeu Sancho Visent March Joan Peiro Joan Masot tots pagesos de dita villa de Castelldasens i de una part lo honorable mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover Arquebisbat de Tarragona de altra part sobre los tractes i concordies seguens.

Primerament lo dit balle i prohomens damunt mentionats de dita villa de Castelldasens i lo dit mº Joan Oller mercader de la villa de Alcover del Camp de Tarragona com arendador de la sisena de Castelldasens com conste ab acte i testificat pres per mi Miquell Masot com a notari de dita villa fet a 20 del mes de setembre de 1615 estant tots junts la una part i la altra en dita casa de la villa contades les dades i rebudes entre dita villa ab lo dit arendador mº Joan Oller es contenta la dita villa il absol al dit arendador en que dexe lo arendament de dita sisena i tambe lo dit mº Joan Oller es content de dexar dit arendament de dita sisena i de facto i ab expres consentiment lo renuntie de dia de vui en avant i axi la dita villa com lo dit mº Joan Oller arendador orenuntien en presentia de mi dit notari i dels testimonis daval mensionats i entre dades i rebudes que lo dit arendador a rebut del cor de la villa com tambe dels particulars lo dit mº Joan Oller com arendador confese deure a dita villa i particulars de aquella la summa i cantitat de sent i noranta lliures dich 190 ᵾ moneda barcelonesa i de la sobre dita cantitat se obligue lo dit mº Joan Oller com arendador a quitar lo sensal, o, sensals que abastara la sobredita cantitat de les sent i noranta lliures i li donen de temps pera quitar fins per tot lo temps so es per tot lo mes de mars de mill sisens i vint i dos inclusive ab tal empero que la villa a de pagar pentio de les sent i noranta lliures fins per tot lo mes de mars del dit any 1622 i de aqui en avant sino avie quitat la villa ni los particulars no estan obligats a pagar sensal de la sobredita cantitat al arendador si a cas passave lo dit mes de mars.

Item lo dit mº Joan Oller com arendador se obligue a portar les dites del sensal, o, sensals que aura quitat so es les dites apoques a la villa i mº Oller te de pagar la mitat de les apoques i la villa la altra mitat de dites apoques i pera complir la sobredita concordia a la dita villa i particulars de dita villa de Casteldasens ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver de qualsevol de nosaltres insoludum mobles e, inmobles privilegiats i no privilegiats on se vulle que sien aguts i per aver i per lo semblat lo dit mº Oller mercader de Alcover pera complir la present concordia de renuntiatio de la sisena ne obligue tots sos bens aguts i pera ver mobles, e inmobles privilegiats i no privilegiats aguts i per aver on se vulle que sien renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i se obligue a despeses de notari i procurador deu i dotse sino dins lo termini que la villa li a donat i quitave dia diat i axi ho an firmat i jurat la present concordia les predites parts en poder de mi Miquel Masot Vicari i Notari de Casteldasens vui a 15 de mag 1621.

Testimonis son Joan Masot i Salvador Olluia pagesos de la villa de Casteldasens.

Signe de mi Joan Oller arendador

Signe de nosaltres en March Peiro balle Joan Valles Joan Queralt i Bernat Ferrer jurats de Casteldasens i demes prohomes ennomenant los tots de un en un qui predicta omnia laudo consedo firmamus juramus et presentibus pro testibus.

Signe de mi Micaellis Masot

Esta fet en forma de la presa del manual(183)

Notum sit cuntis com Ramon Casany mestre de cases abitant en Pugvert de son grat i serta scientia per ell i tots los seus fa pura he irrevocable donatio de tots sos bens aguts i per aver on se vulle que sien dita entre vius a sa muller Maria Casany i Jordana que pugue fer a son plaer destribuir de ells salvo quen retinch pera mes propies voluntats deu lliures dich 10 ᵾ la qual donatio lloho abono i firmo i juro fiat latius largo modo.

Testes sunt Joan Serra de la villa de la Spluga Calva i Bertomeu Sonyra los dos sabates del regne de Fransa.(184)

A 23 de giner 1623

Sit omnibus notum ego Jacobus Castellnou laborator loci Castriasinorum et habites loci de Barbens diosesis ... gratis et confiteor et in veritate recognosco com vobis honorable Salvatore Castellnou fratis meo loci Castriasinorum quam de dictis et salvatis..... tot aquel dot que me aveu promes en capitols matrimonials que mon pare me promete per tot los dret axi paternals com maternals i per tot lo quem devien de dita i per tot lo que mon pare me avie dexat en son ultim testament i per qualsevol dades i preses que i aje agut fins al dia present de tot me tinch per content i pagat i satisfet et ideo renuntiando exseptioni dite pecunie et bius et ..... vostrum a me non habite et non resepte et doli moli et in factum actionide ulterius no aliquid petendo et non agendo ....... ad heo ego ditus Jacobus Castellnou predictus consentio et firmo quest actum in loco Castriasinorum per me Micalume Masot Vicarium et Notarium loco Castriasinorum die mense et anno ut suprea presentibus per testibus Joane Capdevilla et Joane Peiro loco Castriasinorum habitans(185)

A 12 de giner 1623

Universis et singulis Visuris lecturis pariter et audituris et na Margarida Alsamora viuda dexa del quondam Bertomeu Alsamora de son grat i serta scientia fa procura a son fill Fransech Alsamora llarga i bastant pera que en son nom pugue fer demandes para cobrar i pera plets i plet i fer albarans i escansellar actes largo modo et jurant et firmant et fait latius.

Testes sunt Ramon Casany i Fransesc Meler pedra piquer de Pugvert(186)

A 28 de obtubre 1622

Universis et singulis promten serien inspecturis visuris lecturis et auditoris.....ego Micael Massot presbiterus vicarius et notarius loci Castriasinorum in presense mei testium que lo honorable Paulus Morata faber vidriarum loci del Albi gratis et ex certa scientia elegit et creavit at que nominavit procuratorem suum.. et specialem.....honorabile Marcus Peiro agricultore loci Castriasinorum presentem et acceptantem, at .....

es a saber que lo dit Marco Peiro procurador cridat per dit Pau Morata pugue en son nom demanar solicitar i fer pagar a tots i sengles persones de qualsevol grau condisio que sien qualsevol deutes grans sensals pensions de sensals i finalment tots i qualsevol coses que a dit Bertomeu Peiro se deguen i deuran i pera daso pugue citar i fer convenir davant justitia i cort axi secular com eclesiastica (llatí)

Testes ad previsa vocati et que rogati sunt homo Mainanger Gillermus auxilant textor lini regni Fransie et Salvator Olluia laborator CastriasinorumEn Nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la humill Verge Maria sie amen Concordia feta i firmada per i entre los honorables balle en March Peiro balle de la villa de Castelldasens i Miquell Miro de dita villa de Casteldasens venen la herba i abeurades al Senyor Josepf Porta pages de la villa de Albatarech i ara abitant en Lleida so es la erba de davall la villa ab les afrontasions conforma an venut als altres ganades pasat pera temps de tres anys dich 3 anys per preu de sisentes setanta i sis lliures dich 675 ᵾ que es cada any 225 lliures ab les pagues acostumades so es la mitat de les dosentes vint i sinch lliures pera la festa de Sant Antoni cada any en semblant dia i lo restant a Sant March i dit bestia no pugue pexe en lo dit terme de Sant March en avant sense llisensia de la villa si donarla voldran estara en sa ma de dita villa i si a cas faltave aigua les abeurades de daval la villa que les ores pugue anar a abeurar a hon ne trobara en lo dit terme i en aso lo dit Joseph Porta ne obligue pera pagar dites cantitats tots sos bens aguts i pera ver on se vulle que sien i ne obligue lo dit bestia que i pexera en dit terme i done per fermesa an Pere Musat de Albatarech pages i si no paguave dia dit axis lo dit Porta com la dita fermansa se obligue a despeses de notari i procurador deu i dotze et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi eglesiastica com secular fiat largo modo et lloant et firmant et jurant. Signe de dit Porta.

Testimonis son Micolau Flix de Castelldasens i Bernat Vaquer de la villa de (Vinaixa).
(186d)

A 5 de Abril de 1621

Sit omnibus notum com Pere Fransech Micolau Jaume Barrufet de la villa de Cornudella arquebisbat de Tarragona confese deure als curados de Matia Peiro de Castelldasens qui son dits curados Joan Peiro balle de Puigvert i Joan Peiro de Castelldasens so es Pere Fransech Micolau 6 ᵾ i Jaume Barrufet 3 ᵾ confesen deure i obligats la un per laltre la qual cantitat es per sis corteres de blat que los dits curados an venut a dits homens i els confesen aver les rebut en son poder i prometen pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver molbes et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi eclesiastica con secular sometense a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius lloant et firmant jurant. Signe

Testimonis son Joan Rocamora de Poboleda i Joan del Hostal abitant en Casteldasens(186a)

A 2 de abril 1621

In Dei nomine noverint universi com Joan Peiro de Pugvert i Joan Peiro de Castelldasens com a curados confessen deure a Mateu Sans set lliures deu sous dich 7 ᵾ 10 ʠ per raho de 5 corteres de blat a trenta sous la cortera.

Pere Aubages confese deure 7 ᵾ 10 ʠ per sinch corteres de blat a trenta sous cortera mes lo dit Pere Aubages confese deure dos lliures i vuit sous dich 2 ᵾ 8 ʠ per tres corteres de ordi a setse sous cortera.

Jaume Catala 6 ᵾ per quatre corteres de blat i Joan Masip 6 ᵾ per quatre corteres blat.

Mateu Ferrer 3 ᵾ 15 ʠ per sinch faneques de blat deu lo dit Ferrer dues lliures vuit sous dich 2 ᵾ 8 ʠ per tres corteres de ordi a raho de setse sous cortera la qual cantitat tots junts obligant la un per laltra prometen pagar per al dia de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts mobles he inmobles et renuntian a son fort sometense a cort i corts axi eclesiastica com secular et si no pagaven dia diat se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse et fiat latius actum est hoc .

Signe

Testimonis son Pere de Castelldasens i Joan Cabrer del Albi(186b)

A 2 de Abril 1621

Sit omnibus notum com Pere Reg confese deure a Joan Peiro balle de Pugvert i Joan Peiro de Castelldasens com a curados 6 ᵾ 9 ʠ per quatre corteres de blat

Joan Cabrer 3 ᵾ per dos corteres de blat i Fransech Florejats pagesos de la villa del Albi 6 ᵾ per quatre corteres de blat i confesen deure 1 ᵾ 12 ʠ per dues corteres de ordi a setse sous Jeronim Bernat 7 ᵾ 10 ʠ per sinch corteres de blat a raho de trenta sous corterta lo qual blat lo i avem comprat i rebut i prometem pagar la sobredita cantitat per al dia i festa de Santa Magdalena primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles renuntiant a son propi fort somentese a cort i corts i si no pagaven dia diat a despeses de notari i procurador deu i dotse lloant et firmant et jurant fiat latius.

Testimonis son Pere Sans i Joan Masot de Casteldasens.(186c)

Sit omnibus notum com Fransech Masot i Caterina Masota muller de Fransech Masot los dos confesen de son grat i serta scientia aver rebut lo llegat de les sis lliures que li dexa son pare Jaume Peiro en son testament i lo llegat que li dexa son germa Jaume Peiro tots de Casteldasens de les vint i sinch lliures com conste en son testament tot junt la summa de trenta lliures et i deo renuntiando exseptione dicte pecunie a nobis non resepte et doli moli et infactum actioni de ulterius aliquad non podendo et non agendo in hu jures tesimonium facimus fieri presentem apoca per notorum renuntiando et firmando et jurando ad hec nos dicti Franciscus Masot et Caterina Masot predicti consentio et firmo quad est actum in loco Castriasinorum per me Micaelum Masot Presbiterus Vicarius et Notarius dicti opidi Castriasinorum die mense et anno ut supra presentibus por testibus Joane Pinyana et......Toni (llatí)(187)

En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist i de la umilll Verge Maria sie amen Concordia feta i firmada per i entre los honorables balle i jurat de la villa de Castelldasens i particulars de una part i entre lo honorable lo doctor m. Antoni Sengenis i miser Pere Hieronim Josepf Sengenis son fill de la ciutat de Tarragona de altra part sobre la lluisio faedora i pagament de sensals i pentions daval scrits als quals pagar la dita universitat del lloch de Casteldasens en diversos sensals es tinguda i obligada, primeramant dits balle i jurats i universitat de dit lloch fent aquestes coses ab expres voler i consentiment del pare fr Pere Carbonell regint la obedientia de Casteldasens en nom seu de dita universitat i singulars i habitants en aquella venent la dita universitat de dit lloch estar carregada dels sensals davall scrits als qual quitar i pagar dita universitat ni les pentions no es bastant vehent que per ninguna via ni remei podien exir de dits carecs sens gran dany de dita universitat sino per via de arendament i dels remeis daval scrits no ere subantguda la dita universitat tots los abitants en ella sofrerien mols danys los qual sensals prenen en suma conforma sta enomenat en los sensals davall scrits de la propietat dels quals sensals casi tots de dit lloch tenen en benefici algunes cantitats i paguen les pentions i los dits sensals son los seguens

Primo al senyor Arquer

5 ᵾ

Al senyor a 22 giner

13 ᵾ 1 ʠ

Al rector del Albi 6 obtubre

2 ᵾ 10 ʠ

March Peiro 1 de obtubre..

10 ᵾ

Al senyor 2 mars

14 ᵾ 10 ʠ

Miquel Pinyol de la Pobla de la Grandella 22 de novembre

5 ᵾ

An Perarnau del Albi 14 de abril

2 ᵾ 10 ʠ

March Peiro 12 mag

12 ᵾ 12 ʠ

Gabriel Fort de Alforge a 19 de agost

3 ᵾ 12 ʠ

Joan Toda de Cornudella al primer de giner

10 ᵾ

Jaume Scola de Bellbis 2 de febrer

15 ᵾ

A la pobilla Seolana de Belvis 15 de setembre

10 ᵾ

A miser Marti de Lleida 3 de mag

17 ᵾ 10 ʠ

A mosen Rufes de Lleida 15 de giner.

16 ᵾ

Al spital dels capellans de Lleida a 23 de juny

10 ᵾ

A mosen Arcal de Alguaire 15 de mag

7 ᵾ

A Joan Peiro de Pugvert a 5 de mag

10 ᵾ

Al pobill Alarich de Pugvert 5 de mag

10 ᵾ

Mosen Gallart de Artesa 20 de agost

20 ᵾ

Al vicari de Casteldasens per les mises 15 de mag

12 ᵾ

Al beneficiat del Roser de Casteldasens 22 de juliol

4 ᵾ

A la comunitat de la Iglesia de Magdalena

6 ᵾ

Ardevol de la Vilella Damunt a 3 de mag

6 ᵾ

An Cabdevilla de les Borges 5 de mag

10 ᵾ

A la confradia del Sant Drap de Lleida 20 de setembre

10 ᵾ

A Barselona a Santa Maria de la Mar 14 de juny

55 ᵾ

A mosen Vidal de Montblanch

10 ᵾ

La confraria del Salvador de Lleida a 12 de mars

9 ᵾ

A Fransech Granyo de Vimbodi 14 de mars

5 ᵾ 14 ʠ

A Pere Rog de Granyena a 24 de setembre

6 ᵾ

A mosen Jaume Tora de Llardecans 3 de obtubre

15 ᵾ

Jaume Peiro de Castelldasens 21 de setembre

5 ᵾ 3 ʠ 2 d

A Mosen Miquel Masot de Casteldasens 25 de juny

5 ᵾ

A mosen Joan Toda de Cornudella lo primer de juny

16 ᵾ 5 ʠ

Als pobils Masots de Belloch a 20 de mars

12 ᵾ 11 ʠ

Joan Villafranca de Belloc a 24 de juny

15 ᵾ

Al pobils den Sans del Albages

10 ᵾ

A miser Arey de Barselona

15 ᵾ

An Juncosa del Solleras

15 ᵾ

A Joan Peiro de Pugvert

5 ᵾ

Per tant volens los dits habitans i poblats de dit lloch de Casteldasens a la dita nesesitat sua ocorre i descaregar los damunt dits sensals propietas i pensions de aquels de son grat i serta scientia proceint ab maduresa deliberatio i a gust i degut tracte entre les dites parts una i moltes vegades per ben acordar i desliberar per pacte expres i per llegitima i valida stipulatio los dits balle i jurats universitat i singulars persones de dit lloch de Casteldasens consedexen i per arendament atorguen als dit senyors miser en Toni Sangenis i son fill Heronim Sengenis de la ciutat de Tarragona al seus i als qui ells voldran la sisena de tots los grans o fruits que culliran en lo terme de Casteldasens i fora del terme la qual sisena se imposen pera pagar dits sensals pera temps de sis anys comensant lo primer de giner de 1621 fins lo any de 1626 inclusive ab los pactes i capitulations seguens. Signe.

Testimonis son Pere Andreu sastre de la villa de la Spluga Calva abitant ara de present en Casteldasens i Joan Valles menor fadri pages de Castelldasens
(187a)

A 20 de juny 1621

Noverint universi quad nos Marcus Peiro basulus Joanes Valles major dierum Joanes Queralt Bernardus Ferrer jurati anni presenti loci Castriasnorum Micolus Flix Petrus Gispert Joanes Babot Micael Miro Bartolomeus Miro Tomas Valles Joanes Vidal Petrus Ribert Joanes Corco Bertolomeus Alsamora Jacobus Perexens Joanes Alsamora Joanes Carbonell minor Gillermus Bellera Dominucus Bosch Petrus Roser Salvador Olluia Gasparus Eximeno Fransiscus Costa Joanes Roser Antonius Colom Petrus Peiro Raimundus Sunyer Sabastianus Masot Bertolomeus Masot Mateus Cabestany Jacobus Argilles Petrus Sans Fransiscus Carbonell Mateo Carbonell Dominicus Barrera Petrus Carbonell Joanes Carbonell Salvator Castellnou Joanes Valles minor Adreus Marc Bertolomeus Sancho Joanes Bellera Gasparus Berengarius Petrus Queralt Visensuis March Joanes Peiro Joanes Masot Joanes Boneu ferrer omnes agricultorus et habitatores loci Castriasinorum gratis ex novis certis scienties et fiat mutandis i inmutandicom lo acte del arendament de la sisena den Pau Joan Ortoneda perayre de la villa de Riudecanyes questa lo dit acte en lo manual de mosen Torres olim Vicari pro majori securitate et faisioni nos dicti magnifisi miser Antonius Sengenis et miser Heronimus Sengenis filius ciutatis Tarragona domus vobis et actum est hoc in loco Castriasinorum fiat mutandis inmutandis ut in dicto instrumento testes hu jures sunt Petrus Andreu sartor ville de la Spluga et Joanes Valles laborator loci Castriasinorum


Los pactes i avinenses i concordia que sea de stipular en la capitulatio de la sisena Deu volent faedora entre la villa de Castelldasens i los doctors mº Antoni Sengenis i miser Pere Hieronim Sengenis fill son los seguens.

Primo que la dita villa se a de obligar i se obligue per temps de 6 anys los quals comensan a correr lo primer de giner de 1621 i venen a finir i acabar lo darer de desembre de 1626 de tal manera que sien 72 mesos cabals de fer i pagar sisena de tots los grans i fruits que culliran en lo terme i fora lo terme de dita villa de Castelldasens es a saber de sis una als dits arendadors.

Item que la dita villa age a donar cada un any dels dits 6 anys als dits arendadors tots los grans que es culliran en lo tros del commu que sembre dita villa es a saber 6 cullites i que la dita villa sie obligada en conrear sembrar segar i batre lo dit tros de commu de la manera que un tros se sol i acostume de ben conrear i sembrar quiscun any en son temps a ses despeses i gastos de dita villa .

Item que tots los grans i fruits que rebran dits arendadors per raho de dita sisena durant los 6 anys se ajen de aforar conforma valdran i se vendran en lo mercat mes prop ans de Nostra Senyora de agost i lo mercat mes prop denpres de Nostra Senyora de Agost en lo almodir de Lleida desta manera que en dits mercats aje de anar una persona electa per la dita villa de Castelldasens i unaltra electa per los dits arendados i alli ajen de beure los preus del blat ques vendra que sie bo i rebedor dit blat commu i que dels dits preus se faran ajen de prendre lo preu mija i lordi a la mitat del preu del blat lo seguel (sègol) al ters del blat mestura de seguel al quart blat sivados al preu del ordi sivada i espelta trossos manco del preu del ordi.

Item es concordat entre les dites parts que los dits arendados estiguen obligats a pagar totes aquelles pentions de tota la cantitat que los dits arendados tindran encarregat a quitar del dia que pasaran los contes en avant i no gens stigue la villa obligada a pagar dites sino lo arendador a ses costes i despeses sues.

Item que los abitants en dita villa sien obligats pagat que ajen lo delme promisio i dotse al senyor agen de pagar la sisena part dels grans los restaran als dits arendadors i que no puguen donar ninguna manera de grans ni fruits a persona alguna ni valersen per proprius que no agen pagat la dita sisena als dits arendadors en pena de tres lliures dich 3 ᵾ per cada vegada que lo contrari faran lo ters al senyor i les dos parts al arendadors.

Item que tinguen obligatio tots los de dita villa de demanar als arendadors predits ho a qui son poder tindra quant demanaran al delmer i aso en pena de tres lliures lo ters al senyor de dita villa i les dos parts de dita pena als arendadors i aso per cada vegada que contra faran al dit capitol i que lo balle stigue obligat a fer prompta justificasio per raho del dit i si los dits arendadors, o, qui son poder tindra demanats que sien com esta dit no acodiran dins 24 ores a la era quel demanaran que en tal cas pasats dit temps i no abans que lo amo dels fruits sels ne pugue portar en sa casa i alli paguen la sisena axi com lavien de pagar a la hera i si per culpa dels arendadors se dexave de cobrar a la hera lo contengut en dit memorial que tinguen obligatio de executar en aquels tot lo que deuran i faltara de bens mobles reste obligada la villa es a saber en aquels que no cullen fruit i ab aquels sta en lo memorial de la stima que dits arendadors agen de cobrar los grans.

Item que cada any dels dits 6 anys que tinguen obligatio los jurats que son i per temps seran en dit temps ab les persones electes per dits jurats per pasar los contes ab dits arendadors de tot lo que auran rebut dits arendadors lo dia primer de obtubre pasar lo dit conte del que es trobara que auran rebut mes del que les pentions los dits arendadors ajen de ser encarregats en lo llibre de dita villa de la cantitat que auran rebut fentlos ne debitoris i sino bastaran los grans i fruits que auran rebut los dits arendadors a pagar les pentions que dita villa los a carregat que en tal cas la dita villa stigue obligada dia diat en pagar als dits arendadors i refer tota la cantitat que restaran cobradors dits arendadors juntament ab lo interes del diner que sels tindra a refer per los particulars a raho de sou per lliura i que no pugue ningun particular de dita villa pagar la pentio que li toca per sa part ab dines sino ab fruits o si no cullera fruits per pagar lo que deura en tal cas pugue pagar en dines pagant als dits arendadors per los trebals de pagar les pentions a raho de sou per lliura dich 1 ʠ per lliura de tot lo que pagaran ab dines i que tot lo dit balle ne aje de fer justisia pronta i la villa per son interes non te de pagar ninguna cosa i es franca de dit sou.

Item que los senyors jurats de dita villa tinguen obligatio cada un any dels dits sis anys acabat que auran de segar de annomenar i elegir dos homens de dita villa de bona consientia i entelligentia i aquestos presos de jurament hagen de judicar totes les garbes que i aura en lo terme i fora del terme de les persones que paguen sisena i agen de fer memorial del que cada qual tindra de pagar als dits arendadors i lliurar lo memorial en aquels ho a qui son poder tindra i los arendados agen de pagar per los trebals de dits estimados vuit sous dich 8 ʠ i que no puguen elegir estimados dels que fan sisena.

Item que los dits arendados sien tinguts i obligats un any denpres que seran finits i acabats los dits sis anys que ve asser lo any 1626 a lliurar i quitar dels sensals quels han encarregat a pagar les pentions aquelles que los aparexeran de tots los dines que tindran carregats per obs (haver-hi necessitat) de lluir dels dits 6 anys per causa que auran rebut mes grans i fruits dels que pugen les pentions dels sensals que tenen encaregats i lo que costaran les apoques i lluisions dels sensals que es lluiran i demes despeses que se offeriran fer per dit afecte se age de pagar per iguals parts so es la mitat del gasto aje de pagar los dits arendadors i laltra mital age de pagar la dita villa.

Item volen los dits arendadors que si durant los 6 anys del dit arendament ho lo temps que tenen per lluir i quitar los dits sensals que los han encarregat les pentions; volien lluir hu, o, molts sensals de aquels que stigue a son beneplasit que se puguen fer acreedors sobre la dita universitat del matex sensal que lluiran i pagarse a si matexos les pentions tot lo dit temps com no sien los sensals que fan al senyor i axo ques fasa a costes de dits arendadors.

Item que la dita villa predita stigue abligada en donar cada any als dits arendadors realment i de fet i pagarlos del arendament que tenen fet de les erbes sent lliures dich 100 ᵾ barceloneses es a saber lo dia de Sant Antoni de giner 50 ᵾ i les restants 50 ᵾ lo dia de Sant March proper vinent i aso cada un any als dits sis anys i per quant lo arendament dels dits 6 anys entra lo primer de giner del any 1621 i les dites 100 ᵾ de dit any de les erbes les te rebudes dita villa que aquel les age de pagar ara de present als dits arendadors i los demes anys a les dites diades.

Item te de donar la dita villa als arendadors totes les 4 sitges que te dita villa per posar los fruits i grans de dita sisena per tot lo dit temps sens ningun interes i si tindran menester per posar grans seus propis alguna sitja i alguna persona de dita villa ne arendave ab algu que los dits arendadors se la puguen haturar preu per preu so es donantne tant com un altre.

Item que los dits arendadors stiguen obligats en dexar a dita villa cada un any dels sinch anys que resten pera sembrar dels 6 anys lo camp del commu fins a dotse corteres de gra del que tindran de la sisena contant dotse corteres manco del que rebran del dit camp de commu de dita villa per raho del que sels ha de dexar.

Item que la dita villa estigue obligada en donar posada als dits arendadors en una casa honrada fora dels hostals, ho a qui son poder tindra ha hont li donen una cambra ab son llit honest i desent i servitut tot lo temps quels convindra habitar en dita villa durant lo dit arendador sens interes algu pagant enpero los dits arendadors lo que menjaran i beuran.

Item volen dits arendadors que per quant lo arendament comense a corer dels dits 6 anys lo primer de giner de 1621 com dit es que la dita villa estigue obligada en pagar totes les pentions que es careguen dits arendadors per raho de dita sisena fins al primer de agost del any corent de 1621 caigudes que de aquelles dits arendadors no sien tinguts en donarlos albarans alguns sino que dita villa se les age de pagar i cobrarse clarisies a ses despeses i si gastos se faran per causa de dites pentions sien a carech i a conte de dita villa i no de dits arendadors les que enpero cauran desde lo primer de agost de 1621 fins al darer de desembre de 1626 que durant lo dit arendament vinguen a carech dels dits arendadors axi lo pagar de dites pentions com les despeses i gastos que se oferiran fer per la exactio de aquelles en cas que tal se fes.

Item que los dits arendadors stiguen obligats en donar i pagar a la dita villa ho als senyors jurats de aquella tot lo que pujan totes les pentions caigudes des del primer de giner 1621 fins al darer de juliol de dit any que se han encarregat a pagar que pren la summa de 192 ᵾ 1 ʠ 5 dines per lo present mes de any present en conte i en paga de dita cantitat les 100 ᵾ de les erbes del present any que done dita villa als dits arendadors i no donantlos dits arendadors la dita cantitat dins dit temps que los gastos que porie patir la villa vingue a carech dels dits arendadors.(187b)

Sit omnibus notum com en Miquel Castello de la Sisquella pages confese deure a Bertomeu Miro i Margarida Armengola per part i paga de la compra la casa de les sent i vint i vuit lliures ne promet respondre denou sous de sensal a la Iglesia de Casteldasens i en cas que lluissio ho quitas promet donar a dita Iglesia denou lliures i en aso ne promet fer dit sensal per lo sensal que lo dit Miro responie cada any a la Iglesia per les mises de Joan Peiro i Llusa pare de na Margarida Armengola conste dit sensal ab acte fet i prestat en mon poder de mi Notari i de les sent i nou lliures compliment de la casa promet pagar a dit Bertomeu Miro ab dos pagues sinquanta quatre lliures para Sant Mateu primer vienent de 1621 i les sinquanta i sinch lliures compliment de tota la cantitat promet pagar per a la festa de Sant Mateu 1622 i en aso ab obligatio de tots sos bens de dit Miquel Castello fiat latius jurant et firmant et fiat latius vui dia 10 de mag 1621.

Testimonis son Joan Panyo de Fransa i Mateu Cabestany de Casteldasens.(187c)

A 27 de agost 1621

Universis et singulis visuries et auditores com Jaume Perexens pages de la villa de Casteldasens de son grat et constituex curador seu a Joan Botan (munti) de dita villa de Casteldasens so es que en persona sua pugue demanar qualsevol deute i rebre dits deutes axi dines clos com sensals debitoris grans i pera plet i plets ad longum ad omnes llites et fiat largo modo Testimonis son March Peiro balle i T. de la villa de Juneda pages (llatí)
Notum sit cuntis quad anno Dei milesimo sexsentesimo vigesimo primo die bero vigesima prima mensis septembris ego Micael Masot presbiteris vicarius et notarius loci Castriasinorum Illerdens diosesi ad instantia Jacobi Queralt agricultor loci del Albages i in presentia testum infra Andreu March laboratori Castriasinorum hec verba personabiter reperto in dicto oppido de Casteldasens en March en Joan Marti de la Pobla de Servoles a venut lo sensal que li an fet vostros antipasats i lian fet sempre de propietat pentio quiscun any a 5 de juny i era Jaume Queralt pages del lloch del Albages i als seus i axi (enfrenchs) deguts i devedos com la propietat en cas de lluisio com conste ab acte fet i testificat per persones se requerex de asi en abant de dit sensal axi en pentions degudes com debedores com de la propietat ne respongan a dit Jaume Queralt i als seus et dictus Andreus March Ripoll verbo respondit dixit que ell no tenie fer dit sensal ni que mai ho havie pagat dit sensal i que no tenie per enfinat de quibus bibus et singulis dictis Jacobus Queralt promet publicum instrumentum confisi que ferunt acta in dicto oppido Castriasinorum dictis die mense et anno supra presentibus per testibus Marcus Peiro bajulo et Joane Valles loci Castriasinorum ad promisa vocatis specialite et asuntis et ut premitis manum propia scriptis en in juditio et extra.

(188)

A 26 de obtubre 1621

Sit omnibus notum com lo pare fr. Pere Carbonell religios del monestir de Cartoxa regint et ven la erba i abeurades del terme de Triquel Machare i Melons al senyor Steve Strada ganader del lloch de Bagerga de la ball de Aran pera temps del dia present fins a 15 de abril de 1622 lo qual li ven dita erba pera preu de dosentes lliures dic 200 ᵾ i promet lo dit Steve ganader pagarles la mitat a Sant Antoni primer vinent i laltra mitat pera 15 de abril primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles i en special lo dit bestia que pexera en dit terme renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts et si no pagave dia dia se sotmet a despeses de notari i procurador deu y dotse fiat latius et loant jurant firmant.

Signe de mi fra Pere. Signe de mi Steve Strada ganader.

Testimonis son Miquel Masot de Casteldasens i Joan Ercales abitant en Casteldasens

(189)

A 14 de setembre 1621

Universis et singulis visuris et Joan Valles major de dies Sebastia Masot Miquel Miro Bertomeu Masot Jaume Argilles Joan Queralt Joan Carbonell Salvador Castellnou Pere Queralt Visent March com a curador den Ratera Joan Masot tots de Castelldasens fan procura llarga i bastanta a Joan Babot pages de dita villa pera que en nom de tots pugue demanar qualsevol deute axi degut com pera los aguts pera plets i plet i en special en la casa den Sans per lo violari de lluisio i pera pendre la posesio asignada del tros den Sans tras de la Iglesia et fiat latius et jurant et firmant. Testimonis son Pere Roser i Joan Boneu ferrer

(190)

A 24 de obtubre 1621

In Dei nomine noverint universi na Isabet Reja viuda dexa del quondam Antoni Reg fuster major de dies de son grat i serta scientia per ella i tots los seus sdevenidors perquant vie de dona a sa filla Margarida Reja muller den Pere Andreu sastre de la Sluga Calva i no trobant la posibilitat la Reja en pagar la dot a sa filla li done en part i paga del dot la mitat del corral conforme sta partit i judicat per dos promens de dita villa qui son en Joan Valles major i Joan Queralt lo qual corral la part tocant al dit son gendre esta judicat per vuit lliures dich 8 ᵾ i dit corral laja donat pera fi i efecte de feri una caseta afronte a part de davant en lo cami que val al fornt a detras en lo corral que es de la casa den Camarasa a un costat ab corral den Bertomeu Masot a part de detras ab corral den casa den Castello de la Cisquella i ab altres afrontations si nia i loy done franca i quitia de qualsevol sens fatica i sinquante i la dita Reja li fa bona i tenir pasificament i si exie ninguna mala veu la i asegure sobre tots sos bens aguts i pera ver i dot seua mes li done una fexeta de vinya a la Comma de Nanglola afronte a sol ixent ab terres den Joan Masot a ponent ab la dita na Reja a tramuntana a un costat i laltre ab les dites terres franca i quitia et judicada per set lliures i aso lo i fara tenir i valer pasificamant et fiat latius et loant et firmant et jurant. Signe de mi Isabet Reja lo qual lloho firmo i juro.

Testimonis son Bertomeu Sancho i Pere Peiro pagesos de la villa vui dia i any ut supra.A 23 de agost 1621

Sit omnibus notum com Joan Peyro pages de la villa de Casteldasens de son grat i serta sientia promet y en bona fa pagar al senyor Pere Molner de la villa de Alcove perayre la summa de deu lliures dich 10 ᵾ les quals son per aquelles vuit lliures i devuit sous que debie lo dit son germa Pere Peyro com conste ab un acte fet i firmat en poders de mº Miseres notari de Verdu a 27 de abril 1619 lo qual promet com fermansa de son germa promet pagar per al dia i festa de St. Andreu primer vinent y amb aso sots obligatio de sos bens aguts i pera ver. Jurant i firmant. Fiat latius sens perjudici de les lleis. Testimonis son Pere Santquirgo fadri de la villa de (Sergi) i Pere Borges de la villa de Alcove.
(191)

A 6 de obtubre de 1621

Sit omnibus notum com en Pere Sans i sa muller Joana Sans muller sua de son grat i serta scientia per ells i tots los seus confesen aver rebut lo llegat de son avi en Mateu Simo la cantitat de 3 ᵾ les quals les avie dexades en son testament pres per mi mº Pere Sentandreu olim Vicari.

Testimonis son Joan Roser i Pere Roser en dos germans de dita villa de Castelldasens.
(192)

A 20 de desembre 1621

In Dei nomine noverint universi com en Joan Boneu ferrer i Phelipa Beneua muller sua i Argillesa los dos junts de la vila de Castelldasens de son grat i serta scientia per ells i los seus confesen deure a mº Joan Toda botiguer de la villa de Cornudella la summa i cantitat de onse lliures i sinch sous dich 11 ᵾ 5 ʠ i dita cantitat li confese deure per roba que li a comprat de sa botiga la qual cantitat li promet pagar per al dia i festa de Sant Jaume primer vinent del mes de juliol sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles et renuntiant a son propi fort somentese a cort i corts et fiat latius.

Testes hu jures sunt Petrus Conllort regni de Fransie et Petrus Carbonell agricultor loci Castriasinorum
(193)

A 10 de obtubre 1621

Sit omnibus notum com lo pare fra. Pere Carbonell religios del monestir de Scala Dei regint la obedientia de Castelldasens i Pugvert confese aver rebut den Pere Roser pages de la villa de Castelldasens la cantitat de onse lliures dich 11 ᵾ i dita cantitat es pera compliment de aquelles vint i sinch lliures per preu de la casa que jo dit Pere Roser he comprada an Joan Serler ferrer de dita villa i dit pare frare Pere les a rebudes per altre tantes que jo dit Joan Serler debie al castell i per tant lo dit pare frare Pere lin fa apoca llarga i bastant et fiat latius jurant et firmant dia i any ut supra.

Testimonis son Joan Carbonell de Castelldasens i Pere Borges de la villa de Alcover del camp de Tarragona.
(194)

A 18 del mes de febrer de 1622

Fonch feta concordia entre Gaspar Eximeno i Llorens Eximeno germans texidos de lli de la villa de Casteldasens los quals se concordaren en la forma seguent es a saber que lo dit Gaspar Eximeno i Llorens (Miquel Joan) Eximeno se partexen les terres i posesions ab la mitat dels mals cada un sa part i lo dit Gaspar se ature la casa que vui abiten ab la mitat del coral i latra mitat del coral te de ser del dit Miquel Joan i lo Gapar li a de ajudar a sos gastos a fer la casa fins sie coberta i fora la aigua pagant los gastos la mitat cada un.

Item li done Gaspar a son germa Miquel Joan tot allo que li toque de dret en los bens den Olluia per lo dot de sa gemana muller que ere den Olluia ab tal que lo dit Miquel Joan no pugue demanar la mitat del dot que li toque de sa mare jurant i los dits Gaspar i Miquel Joan Eximenos promenten de tenir i complir tot lo sobredit obligantne tots sos bens aguts i pera ver la un al altre i en bona fe prometen de no revocar ho renuntiant a qualsevol llei de dret pratiga i constitutio ada so contrariant requerint a Miquel Mosot Presbiter Vicari i Notari de Casteldasens ne lluias acte publich i axi ho han jurat i firmat en mon poder en lo lloch de Casteldasens dia mes i any supra dit presents per testimonis Pedro del Castello abitant en Casteldasens i Fransech Cabdevilla fuster de Castelldasens.
(195)

A 3 de abril 1622

In Dei nomine noverint univesi et Sebastia Masot pages de Casteldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus sdevenidors confese deure a senyor miser Sengenis Antoni de la ciutat de Tarragona la summa i cantitat de coranta quatre lliures deu sous dich 44 ᵾ 10 ʠ i dita cantitat li dec per una mula me a venuda i jo comprada i rebuda tal la com un sach de ossos i promet pagar so es per al dia de Sant March primer vinent sis lliures dich 6 ᵾ i deu lliures per a dia de Sant Bertomeu primer vinent del matex any i deu lliures pera la festa de Sant Antoni del any 1623 i aso sots obligatio de tots so bens aguts i pera ver mobles he inmobles priviligiats i sino pagave dia diat se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse i en special ne aprecarie la dita mulla et fiat latius ab totes de les clausules nesesaries .

Signe de mi Sebastia Masot vui dia i any ut supra.

Testimonis son Salvador Castellnou i Jaume Ferrer pagesos de Castelldasens(196)

Sit omnibus notum com Joan Vidal i Magdalena Vidala pagesos de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ells i tots los seus sucsesos atorguen fer sensal a la llumenaria de la Segrestia de Castelldasens a sou per lliura per raho de sis lliures dich 6 ᵾ per raho del que romangue a deure a la Segrestia i llumenaria per lo any que ere sagrista de dita Segrestia i com agues molts anys que ell ho devie a la dita segrestia i tenint nesesitat en sa casa determinaren los dos marit i muller de ferne sensal a dita llumenaria a sou per lliura pagadores per pacte quiscun any lo dia primer de mag i en apres cada any en semblant dia sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver i sino pagaven en dit dia cada any los pugue fer dita Segrestia despeses de notari i procurador 12 ʠ i deu renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts eglesiastica, o, secular i la dita Madalena Vidala renuntie benefisio villesani cerratus consulti sequa mullier posite e ad veleiorum et doti et sponsalitio suis juribus hipotecorum dels quals fonch informada per lo notari infra scrit i sertificada i jo lo dit Joan Vidal renuntio a qualsevol llei pratiga i constitutio a tot lo sobredit contrariant firmant et jurant fet per Miquel Masot vicari de Castelldasens fet vui al primer de mag 1622 foren testimonis Bertomeu Masot pages de Castelldasens i Pere de Castello pages del regne de Arago.(197)

Al primer de mag de 1622

Sit omnibus notum com en Bertomeu Masot i Sebastia Masot pagesos de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia confesen los dos junt aver rebut la mitat del dot de na Caterina Marca difunta per quant ere morta sens fills ni filles lo dit Visent March com ereu de son oncle March marit de dita Caterina a restituit als dos Bertomeu i Sebastia Masot per quant sels expectave lo dit dot his tenen per contens i pagats i lin fan apoca llarga i bastant i jo dit Miquel Masot i Joan Masot com a tudos de la anima de la dita Caterina Marca confesan com lo dit Visent March com ereu de dit son oncle a destribuit en sos dret per la anima per la novena cap dany i mises se an dites i neversaris se an fundat pera la anima de dita Caterina Marca confesan que se a distribuit laltra mitat del dot i no deu res dit Visent March i lin feu la present apoca de restititio de dot jurant et firmant et fiat latius vui dia i any ut supra. Testimonis son Pere Queralt i Joan Carbonell pagesos de dita villa de Castelldasens.
(198)

Die 17 mensis septembris anno 1622

In Dei nomine noverint universi lo pare fra. Pere Carbonell religios del monestir de Cartoxa vui regint la obedientia de Pugvert i Castelldasens ven la erba i abeurades del terme del Marrog pera temps de un any fins al dia de Sant March del any 1623 al Senyor Jaume Bernola vui abitant en la villa de Lluy en son nom a son majoral Pere Balleno com conste en sa procura presa per mº Benet Pug notari a 8 de setembre 1622 per preu de dosentes i sinc lliures barseloneses pagadores ab dos pagues la mitat a Sant Antoni primer vinent i latra mitat a compliment de dites dosentes i sinch lliures pera lo dia de Sant March primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver i en special lo bestia i llega que pexera la dita erba et fiat largo modo et jurant et loant .Testes sunt Micolau Flix i Joan Serler pagesos de Castelldasens


A 20 de obtubre 1622

Universis et singulis visuris auditores com en Jaume Perexens pages de la villa de Castelldasens de son grat fa procura llarga i bastant a Gabriel Cabestany de la villa del Albages pera que en son nom pugue fer demandes en cobrar i pera plet i plets any llarg fiat latius die et anno ut supra.

Testes sunt Monserratus Carbonell laborator loci Castriasinorum et magister Guillermus Ricart textor lini abite Castriasinorum
(199)

Die 10 mensis septembris anno 1622

Notum sit cuntis concordia feta i firmada entre les dites parts per i entre los honrad en Pere Joan Torrent pages i sa muller Maria Torrent i Queralta de la villa de Juneda de un part de altra part en na Joana Sans viuda resta den Pere Sans difunt i ab presentia i consentiment de Fransech Costa tots de la villa de Castelldasens fent totes estes coses ab acort i pera medi de pau i concordia per lo ques porie sucseis en temps esdevenidor. Atenent i considerant les dites parts com los capitols matrimonials de dit Pere Joan Torrent i de sa muller Maria Torrent i Queralt nos trobaven en dita notaria de Castelldasens aventlos fet cercar en alguns Vicaris en diferent temps i mai sean pogut trobar ni la valuatio de la roba tampoc sea trobat sean consertat tots junts i an confesat tots junts en los capitols matrimonials a promes a la dita Maria en dot lo dit son pare Salvador Queralt per tots los drets que porie atenye en la casa i bens paternals 200 ᵾ ab diners clos i la roba seguent.

Primo una caxa de noguer i una caxa de pi ab panys i claus.

Item 2 flasades de la forma major

Item 7 llansols tres de bri i quatre de estopa

Item 2 coxineres

Item 4 tovalloles llargues vuit camises

Item vuit collets

Item un mantell de estamanya

Item faldetes blaues i gonella morada

Item un cos de contrany manegues blaues

Item cos de estamenya manegues de escarlati gonella de burel i Item faldetes de burel de vintidose

Item tres estovalles de bri i unes de estopa 4 canes de llarch

Item faldetes de cordellat blanch.


Roba de cada dia

Cos morat manegues de escarlati faldetes de cordellat gonella de burell forrada. Un lliga de coto un lliga de seda ab sa guarnesio de hor i laltra guarnetio de alquimia.

De les sobre dites coses so es de les sent lliures confese lo dit Pere Joan Torent aver rebut i agut den Salvador Queralt sogre seu i pare de la dita Maria Torent coranta dues lliures ab dines clos en contant i la roba sobre dita escrita en dita avinensa escrita en dita fulla retio pagma i pera compliment de les sent lliures de dit dot li done la dita Joana Sansa i li consigne de sos bens lo tros de les Fexes tras de la Iglesia i lo tros de les Penes ab ses afrontations et fiat latius et abonnat et loant et jurant largo modo.

Signe de dita Joana Sans

Signe de dit Pere Joan Torrent i sa muller Maria Torrent dia i any ut supra.

Testes sunt Joan Cabdevilla fuster i Fransesch Costa pages de la dita villa de Castelldasens.

Fiat apoca de dites sent lliures i de tota la roba i renuntiatio axi als bens paternals com maternals i dret pogues atenye en la casa de son pare i mare de dit Salvador Queralt ab los matexos testimonis com son en la concordia.
(200)

A 6 de novembre de 1622

In Dei nomine noverint universi com en Joan Babot Visent March Tomas Valles Sebastia Masot Joan Valles menor Nadal Carbonell Ramon Sunyer tots pagesos de la villa de Castelldasens tots junts i la un per tots unum et in solidum confesen deure al Senyor balle March Peiro pages de la villa de Castelldasens la summa i cantitat de sent lliures dos sous dich 200 ᵾ 2 ʠ la qual cantitat prometen i confesen deure per raho de noranta una cortera de ordi dich 91 corterea quels ha venut a raho de vint i dos sous cortera la qual cantitat prometen pagar tots junts i un per tots per al dia festa de Nostra Senyora de agost primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera


ver mobles he inmobles privilegiats et notariun fiat latius et forte et no paguen dia diat se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse renuntiant a son propi fort somentese a cort i corts fiat latius jurant lloant et firmant. Signe

Testimonis son Pere Joan Masot i Miquel Joan Eximeno pagesos de Castelldasens .
(201)

Die 8 mensis aprilis anno Dei 1622

In Dei nomine noverint universi nos Bernardus Ferrer et Beneta Ferrera uxoris loci Castriasinorum Illerdens diocesi atendentes et considerantes nos debere viginti libras id est 20 ᵾ monete curubilis pro ratione que lo pare frare Pere Carbonell com a justitia de dit lloch de Castelldasens a fet pagar i a manat pagar al dit Pere Ferrer fill de dit Bernat Ferrer vint lliures per quant diuen aver mort un home quer que los perdones als que y eren estos i lo dit Pere Ferer diu que tambe hi ere lo a compensat en dites vint lliures en que les pagas lo dit son pare en Ferrer i ell lo perdonarie qual modo non habeo in pecunia numerataLlatii lo dit Bernat Ferrer i sa muller Beneta Ferrera donen per fermanses de dit sensal a son gendre Visent March de Castelldasens i a son gendre Miquel Castello de la Cisquella fiat latius ab totes clausules com a fermanses requerexen que de dret se pertany a mes de posar dalt en lo acte et lloant dites fermanses i firmant abligantne tots sos bens et sometense a cort i corts.

Signe de nosaltres Visent March Miquel Castello com a fermanses.Testes ut supra.

Item ab altre pacte lo dit Miquel Castello ab expres consentiment pacte per tant promet al dit Visent March com a fermansa que li quitara lo dit sensal de les vint lliures dins termini de dos anys i pasats los dos anys lo dit Visent March, o, sos hereus los i puguen fer quitar i de aso vol sen fase acte expres a coneguda de notari expert obligant-ne tots sos bens et testimonis son ut supra en dit acte sensaliste dia i any ut supra.Vui a 3 de mars 1623

Na Joana Carbonella viuda de son grat dexe la vinya del Coll del Penal, o, mas de Vallbona a Gaspar Eximeno i Llorens Eximeno germans pera temps de 5 anys dich sinch anys ab tal que la han de enprimar i mantornar i llaurar i podar conforme requerex la vinya cada any i si a cas no la llauraven i cavaven i podaven que la dita na Carbonella los pugue forsar fen fer dites coses i los dits Eximenos no ne an de donar ningun interes a la dita Carbonella per quant la vinya esta maltractada vui dia i any ut jurant et lloant et fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot i Pere Joan Masot tots de Castelldasens.
Vui a 25 de obtubre de 1623

Capitulatio feta i firmada per i entre la villa i communitat i jurats de Castelldasens part una part altra ab mestre Joan Pinyana pedra piquer de la villa de les Borges de les coses seguens.

E primerament la dita villa i communitat dona a fer al dit mestre Pinyana la paret i muralla del castell que esta endorocat tras o Castell vulgarment dit lo castell vell ab los pactes i concordanties seguens essent jurats March Peiro Pere Gispert i Tomas Valles so es del canto de la paret de la sala dels mosos fins a la paret de la cavallerisa ab los pactes seguens so es que la paret a de ser de pedra picada i de la alsada de 4 o 5 pams damunt lo terrapla del castell vell - i lo solament o , fonament a de prinsipia a la roca que ix a al cavallerisa.

Item la grosaria de la paret a de tindre de grosaria al principi sis pals anantse retirant conforma la paret de la sala dels mosos.

Item la villa se obligue a portar tota la pedra i cals i arena alli ha on podran aribar los caros so es en la plasa on se fara pera posar la menobra .

Item se obligue lo dit Pinyana adobar la paret enderocada davall la cuyna junt a la part dels mossos.

Item lo dit Pinyana se a de obrir los solaments i darse menobres i portarse aigua pera dita obra i tot lo demes que a menester la dita obra.

Item li donen per la dita obra al dit mestre Pinyana dosentes setanta lliures dich 270 ᵾ pagadores ab ses terses conforma anira la obra i se obligue a fer dita obra de dines a 14 mesos i si no se li poden llogar a ses costes de dit Pinyana - i si per cas la dita villa li apareixie no estas be que la puguen fer judicar per dos mestres i al remato de la obra lo dit Pinyana age de fer uns merlets de pedra picada.

Item si a cas la villa no li aportave la menobra que lo dit Pinyana puguer gastar a la villa.

Item li an de donar una casa pera estar mentre fara la obra lo dit Pinyana.

I en aso ne obligue la dita villa i communitat tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles onsevulle que sien i lo dit mestre Pinyana tambe ne promet fer i tenir per los dits pactes i contemplasions obligantne tots so bens aguts i pera ver on se vulle que sien i dita villa renuntie a son propi fort i somet a corts i cort axi eclesiatica com secular i lo dit Pinyana per lo matex jurant et firmant et fiat latius et a conexensa de scriptor fiat latius.

Testimonis son Joan Foneda pages de Villanoveta de la orta i mestre Pere Llopis manescal abitant en les Borges Blanques(202)

A 26 de mag 1623

Sit omnibus notum com Fransesch Eximeno pages abitant en villa de Juneda de son grat per ell i tots los seus confese deure al Senyor March Peiro pages de la villa de Castelldasens la summa i cantitat de 21 ᵾ dich vint i una lliura la qual cantitat es per una mulla que jo dit Eximeno vos he comprada i rebuda tal qual com si fos un sac de ossos la qual cantitat promet pagar ab tres pages so es 7 ᵾ pera Nostra Senyora de agost primer vinent i 7 ᵾ pera Carnestoltes primer vinent de 1624 i les altres 7 ᵾ pera Nostra Senyora de agost 1624 i en aso ab obligatio de tots sos bens aguts i pera ver mobles et renuntiant a son fort sometense a cort i corts i despeses de notari i procurador deu i dotse ab precariada dita mulla et fiat largo modo mutatis mutandis.

Testimonis son Fransesch Carbonell pages de Castelldasens i mestre Casany pedra piquer de Pugvert
(203)

Die 31 mensis obtobris anno 1622

Sit omnibus notum en Tomas Valles Joan Valles major Joan Babot Joan Serler menor Joan Vidal Pere Riber Joan Corco Bertomeu Alsamora Jaume Perexens Joan Alsamora Joan Carbonell Guillem Bellera Fransech Costa Salvador Olluia Gaspar Eximeno Joan Roser Pere Peiro Ramon Sunyer Sebastia Masot Mateu Cabestany Jaume Argilles na Cabestanya Joan Cases Joan Queralt la viuda Sansa Pere Carbonell la viuda Carbonella Joan Valles menor Andreu March Bernat Ferrer Bertomeu Sancho Pere Queralt Visent Marc la viuda Argillesa Jaume Salles Joan Masot tots junts confesen i en bone fe prometen i trauen endemne a la villa i communitat de Castelldasens de aquelles 172 ᵾ 15 ʠ 10 dines que la communitat se a obligat al sensal de miser Sengenis de les 300 ᵾ de propietat los quals si a cas benien despeses se encareguen los dits particulars a pagarles fiat latius com acte de judiguitat a conexensa de notari expert.

Testimonis son Pere Obrenel del regne de Fransa i Joan Icart pages de la ciutat de Tarragona.
Die 10 mensis julis anno Dei 1622

Universis et singulis visuris auditoris com lo senyor Augusti Angles pages de la villa de Cambris de son grat, constetuex son procurador an Joan Masot pages de Castelldasens pera que en son nom pugue demanar deutes sensals violaris blat sivada i quelsevol grans i deutes largo modo para plets i plet i pugue instituir altre procurador i rebre i del rebut ferne albarans i escanselar actes i albarans et largo modo die et anno ut supra.

Testimonis son Fransech Costa pages de Castelldasens i Fransech Capdevilla fuste de Castelldasens.
A 3 de juliol de 1623

In Dei nomine noverint universi com en Joan Corco pages de la villa de Castelldasens de son grat per ell i tots los seus sdevenidors confese deure als marmesos de la anima de Joan Naves pages de Pugvert la summa i cantitat de coranta i sinch lliures dich 45 ᵾ la qual cantitat es per tres bous i una vaca a comprat lo dit Corco als dits marmesos per preu dalt ennomenat la qual cantitat promet dit Corco a pagar ab tres pagues so es 15 ᵾ pera la festa de Sant Miquel de setembre de dit any primer vinent i 15 ᵾ pera la festa de Sant Miquel de setembre de 1624 i lo restant que son 15 ᵾ promet pagar per la dia de Sant Miquel de setembre 1625 i aso sots obligatio de tots sos bens de dit Corco aguts i pera ber et fiat latius aprecariant dits bous sotmetense a cort i corts i despeses de notari i procurador jurant et firmant et lloan et fiat latius.

Testes sunt Franciscus Costa et Sebastianus Masot agricultores loci Castriasinorum. Ego Micael Masot.
A 27 de juliol 1623

Universis det singulis visuris lecturis en Joan Babot pages de la villa de Castelldasens de son grat fa procura larga i bastant al Joan Beltran (Munti) de la billa de Juneda pera que en son mon pugue fer demandes axi en deutes com pera altres coses pera plet i plets i fer pagar axi pentions de sensals violaris dines prestats deguts en (tinc vots) i dit Babot i aso li fa la procura i no revocarla en ninguna manera tot lo que fara sots obligatio de tots sos bens de dit Babot et fiat latius.

Testimonis son Joan Peiro balle de Castelldasens i Andreu Carbonell tots de Castelldasens.

A 8 de setembre 1623

Sit omnibus notum anno de Nostre Senyor 1623 die vero 8 mensis setembris ego Micalel Masot Vicarius et Notarius loci Castriasinorum Illerdem diocesis ad instantia Fransisi Salla juris doctor lini totis Balagaris in presentia testium infra dixi Marcus Peiro Petris Gispert et Tomas Valles juratis an mi presentis loci Castriasinorum hec verba personaliter reseptis in dicto opido de Castelldasens Senyors jurats lo Senyor Tomas Pelliser metge abitant en la villa de les Borges Blanques a fet girada a son gendre al dit miser Fransech Sala de la ciutat de Ballaguer de aquelles vuitanta lliures que la villa de Castelldasens deu al dit Palliser com conste ab un albera de de ma propia Miquel Masot que del dia de vui en avant no coneguen sino al dit Sala i respongan o pagen aquelles vuitanta lliures i digueren i respongueren que ells eren contens de respondre i pagar al dit miser Sala et hoc est verum.

Testimonis son Joan Babot i Joan Alsamora pagesos de Castelldasens.
(204)

Al primer de setembre 1623

In Dei nomine noverint universi com en Gaspar Eximeno texidor de lli confes deure al Senyor miser Joan Sala botiguer de burats de la villa de Vellpug la cantitat de setse lliures deu sous dos dines dich 16 ᵾ 10 ʠ 2 di per resta de roba que abie pres en sa botiga i promet pagar dita cantitat 4 ᵾ a la festa de Santa Maria Magdalena de 1624 i quatre lliures a Santa Magdalena 1625 les altres quatre a Santa Magdalena de 1626 i lo restant a compliment de tota la cantitat a Santa Magdalena de 1627 sots obligatio de tots sos bens aguts i per aber mobles he inmobles priviligat i si no pagave dia diat se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse i se sotmet a cort i corts et fiat latius et jurant et firmant .

Testimonis son Joan Cabdevilla i Toni Colom de Castelldasens.

A 26 del mes de octubre de 1623

In Dei nomine noverint universi com en Joan Valles major de dies Bertomeu Alsamora Bertomeu Sancho pages de la villa de Castelldasens de son grat confesen deure al senyor miser Fransech Salla de la ciutat de Balaguer la summa i cantitat deu Joan Valles 8 corteres de blat Bertomeu Alsamora 8 corteres de blat Bertomeu Sancho dos corteres i mija de blat lo qual blat dit miser Sala los dexe a dits particulars a gra per gra fins als segon mercat de abril 1624 i si nol tornaven al senyor lo temps de taxarlo lo dit dia de mercat conforma anira la venda es content dit Sala de despres que lauran taxat de reclos i fiarlos lo diner de la cantitat del blat fins al dia de Nostra Senyora de Agost de 1624 i en aso los i prometen tornar lo dit blat, o, dines sis taxara sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i sino pagaven dia diat se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse fiat latius et jurant et firmant .

testimonis son Salvador Olluia i Joan Roser pagesos de CastelldasensA 26 de octubre de 1623

In Dei nomine noverint en Fransech Carbonell pages de Castelldasens confese deure a senyor miser Fransesch Sala de la ciutat de Ballaguer la cantitat de deu corteres de blat dich 10 corteres de blat lo qual blat li dexe a gra per gra de asi al segon mercat de abril de 1624 i si per cas nol podie tornal pera la diada de dit mercat volen dites parts en que es tache per al dit mercat segon conforme i no anira a les ores aje dit diner i cantitat la ajen de donar al dit Salla per al dia de Nostra Senyora de agost primer vinent sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renontiant a son propi fort sometense a cort i a despeses de notari i procurador deu i dotse jurant et firmant et laudant.

Testimonis son Monserrat Carbonell i Nadal Carbonell tots de Castelldasens.
(205)

Die 8 setembris anno 1625

Notum sit cuntis March Peiro Pere Gispert Tomas Valles jurats lo any present ab consentiment de la villa i communitat de Castelldasens venen als de la villa de Torregrossa la llenya pera son servei propi de dita villa i communitat de davall la villa so es del cammi de Juneda qui a Castelldasens en amunt fins a la boga de la Gisperta ab los llimits que an venut als de Pugvert i nomes pera temps de tres anys per preu de quinse lliures dich 15 ᵾ cada any essent jurat lo qual a conduit dita llenya Joan Bosch i Monserrat Menget de Torregrosa ab tal empero que no puguen fer savines ni salades pins dabals alsines ni carrasques ni ningun arbre donsell la qual cantitat prometen dits jurat i conmunitat de Torregrosa a pagar a dita villa de Castelldasens cada any les sobredites quinse lliures sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son fort i si no pagaven dia diat a despeses de notari i procurador deu i dotse et jurant et firmant i si assignen mes garriga als de Pugvert que tambe i puguen fer llenya los de Torregrosa.

Testimonis son Bertomeu Masot pages i Llorens Alsamora students de Castelldasens.
(206)

A 5 de desembre 1623

Notum sit cuntis March Peiro pages de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidos i presents fa apoca llarga i bastant an Pere Riber pages de dita villa de Castelldasens per totes les dates i rebudes queya agut entre los dos dit Peiro i Riber i en especial per un parell de mules que lo dit Riber li avie comprat al March Peiro se te per content i pagat i lin fa la present apoca i definitio fins al dia present que dit Peiro no li pugue demanar a dit Riber, ni dit Riber a dit Peiro jurant et firmant et lloant et fiat latius.

Testes hu jures sunt Petrus Joanes Masot laborator loci Castriasinorum et Joanes Betran runtris loci de Juneda diocesi Illerde.
(207)

Die 13 mensis novembris 1623

Sit omnibus notum com los jurats March Peiro Pere Gispert los sindichs de la carneseria Bertomeu Sancho i Miquel Miro lo any present ab consentiment de la villa de Castelldasens venen la erba i abeurados de daval la villa an Albert Pere Ramon de la parroquia de Sant Pheliu de Burguera bisbat de Urgell la qual venda li fan pera temps de tres anys comensant dit any a Nadal a 25 de desembre 1624 acabant los tres anys lo any 1627 lo dia de Santes Creus de mag de dit any per preu cada anyada per dosentes coranta sinch lliures cada any i dita venda li fan al dit comprador i ganader ab los pactes i pagues seguens so es la mitat de dites 245 per al dia de Sant Antoni cada any i laltra mitat per al dia de Sant March de dit any i li venen dita erba conforma los tractes dels altres ganades dels anys posant an erbejat i en aso se obligue dit ganader a tenir i complir i pagar cada any dita cantitat sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver onsevulle que sien axi presens com esdevenidors i en special hi obligue lo bestia que peixera en dit terme renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts axi secular con eclesiatica i sino pagave dia diat se somet a despeses de notari i procurador deu i dotse.

I si per cas li faltave laigua al ganader daval la villa pugue anar abeura en dit terme ha lo basal major.

Item mes es tractat que lo ganader aje de donar una fermansa bona a la villa pera Sant March i si no la donave te de donar i pagar a la dita villa ans de pujarsen lo bestia antes no hisque lo bestia del terme te de donar a la villa sinquanta lliures cada any quan sen voldran pujar i allo pera fermansa i en part i paga de la venda del any que ve – mes se obligue dit ganader que te de dormir dit bestiar en los corrals de la dita villa alla ha on los dira la villa ab tal que sien bons corrals - mes li an de donar al dit ganader dos acampadors et jurant et firmant et llohant et fiat latius.

Testimonis son Domingo Bosch pages i Joan Capdevilla fuster de Castelldasens
(208)

Die 23 mensis obtobris anno 1623

Concordia feta i firmada i jurada per i entre lo honorable en Joan Valles major de dies de una part ab lo honorable en Tomas Valles los dos germans pagesos de Castelldasens sobre la partitio dels bens communs de dos germans casa i bens immobles posantse per medi dels dos mestre Joan Pinyana pedra piquer de la villa de Castelldasens ab los pactes seguens so es la casa tota sola.

Primo an partida la casa so es la part del corral anant dreta que es vui la establia toque a Tomas Valles partint per lo mija de cap a cap lo portal major de dita casa i la entrada i la entrada tota i la salla tota i les cambres en ves la casa den Flix es de Joan Valles major i lo corral tras de casa tot junt es del Zenot i la mitat de la cunya i laltra mitat de la cunya es per al Tomas i la escala per a pujar dit Tomas Valles a la part sua se a de fer per iguals parts i lo portal de la casa pera Tomas se a de pagar per iguals parts lo que costara de fer i lo cup a de ser dels dos germans i lo corral que es de la casa vella es de Zenot Valles i lo corral que compraren an Gispert ha de ser de dit Tomas Valles.

Item per quant la part de la casa de Zenot Valles es mes aventajada que laltra volen dits germans que lo dit Zenot Valles se encarregue lo sensal que fan dits Vallesos a Lleida al dit Jaume Sonoa de propietat de sent lliures de pentio i de aso ne an de fer un acte de encaregament lo qual faran a festes de Nadal 1623 la qual partisio i concordia confesen i prometen tenir i fer i no contravenir en ninguna cosa en pena de sinquanta lliures aplicadores la mitat a la part obedient i laltra mitat al jutge fara la execusio i axi firmen i juren i lloen en ma i poder de mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens dia i any ut supraAd clausula mulierum et i la dita Jeronima Vallesa muller de dit Joan Valles entre per fermansa per dita compra de la casa i obligue tot son dot et ut predita omnia majori gaudeant firmiltate et usque ad clausulam testes hu jures sunt Micolau Flix et Joanes Serler laboratoris ejus den loci Castriasinorum die anno loco et testes fiat apoca de dictes 77 ᵾ 20 ʠ.
Nota anexa

Diem nosaltres Miquel Ferrer i Pau Prats de Tarragona que estem pagats i satisfets de tot lo que devie Joan Riber vidrier de la Fumada com tambe de diset lliures qui pell entraren fermanses Nicolau Flix i Llorens Riber lo Flix lloc Castelldasens com conste ab acte que los dos fermanses se obligaren en poder de mº Miquel Masot Vicari de Castelldasens al darrer de abril de 1624 i com esta enuntiat que som pagats volem los sia escansellada la dita obligatio en virtut desta nostra escriptura i fer aixi la firmo vui en Tarragona a 25 de obtubre. Miquel Ferrer i Pau Prats

Jo Miquel Masot Vicari he trencat i escansellat dit acte en virtut de dita carta de Tarragona.

Jo Miquel Masot.


(209)

Die 22 mensis januaris 1622

Sit omnibus notum com en Mateu Arques pages de la villa de les Borges Blanques confes deure al pare frare Pere Carbonell religios del monestir de Scala Dei la summa de coranta vuit lliures dich 48 ᵾ la qual cantitat es per preu de una mulla que tinch comprada al dit frare Pere i jo rebuda tal qual es i promet pagar la sobredita cantitat so es ara de present quinse lliures dich 15 ᵾ i pera Nostra Senyora de agost de 1624 promet pagar setse lliures i para Carnestoltes del any 1625 promet pagar 8 ᵾ 10 ʠ i pera nostra Senyora de agost 1625 tot lo restant de compliment de la sobredita cantitat i en aso sub obligatione omnium bonum suo sunt et privilegiat i si no pague dia diat ab obligatio de tots sos a despeses de notari i procurador i en special a precari de dita mula et jurant et firmant et fiat latius .

Testes sunt mestre Joan Pinyana de les Borges i Cosmes Sament de dita villa de les Borges.


(210)

A 30 de abril de any 1624

Notum sit cuntis com en Nicolau Flix i Llorens Ribes de la villa de Perpinya abitant en la Fumada confesen axi la un com lo altre unum et solidum i en bona fe prometen de entrar i entrefer manses i principals pagadors als Senyor Miquel Ferrer i Pau Prats mercaders de la ciutat de Tarragona per aquelles deset lliures dich 17 ᵾ les quals deu lo dit Ribes pastor abitant en Castelldasens com conste ab acte fet i testificat per un real notari de la ciutat de Tarragona les quals fermanses prometen pagar als dit mercade la sobredita cantitat de les deset lliures ab los pactes seguens so es lo demes prometen donar dues lliures i deu sous i cada mes sucsesivamant fins sie acabat de pagar als dits mercades i aquelles deset lliures les deu lo dit Ribes per borrella que avie pres al dits mercades i es per part de major cantitat com conste en son acte debitori pres per lo dit Rul i en aso ho prometen dites fermeses sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son fort sometense a cort i corts a despeses de notari i procurador jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis son Bertomeu Masot pages de Castelldasens i Cosme Falco de les Borges.Die 8 mensis juny anno Dei 1624

Universis et singulis visuris auditoris et en Miquel Miro pages com a majoral de la confraria del Roser de Castelldasens fa procura llarga i bastant ab totes les forses que procura dejure pugue tenir a Joan Betran rundi de la villa de Juneda et fiat latius et firmant et jurant et testimonis...
A 25 de abril de 1624

In Dei nomine noverint universi com los jurats March Peiro Pere Gispert Tomas Valles any present en nom de la dita villa venen les erbes i abeurades del terme de davall al villa al senyor Pere Andalt Roman ganader de la parroquia de Sant Pere i Sant Pheliu del bisbat de Urgell ab les afrontations conforme los altres actes de vendes que an fet als ganades per preu de dosentes coranta i sinch lliures dich 245 ᵾ i los i venen pera temps de tres anys pagadores la sobredita cantitat de 245 ᵾ la mitat a Sant Antoni primer vient i laltra mitat a Sant March de dit any ab los pactes seguens so es que es contenta dita villa de ferli corals conforme los altres tant als com son fets altres que tenien ab cabana i porta a la cabana la villa li done libertat a dit ganader que lo any que ve de dormir en los corals que dormien antes i pasat lo any no li havien fet corrals que dit ganader pugue dormir on voldra i en aso lo dit ganader pera complir i pagar la sobredita cantitat de la paga de les erbes ne obligue tots sos bens aguts i pera ver sometense a despeses de notari i procurador deu i dotse somentese a cort i corts i en especial ne obligue lo bestia que pexera en dit terme, i per major seguransa lo dit ganader ne done per fermansa al dit Pere Joan Porta abitant en la ciutat de Lleida et jurant et firmant et fiat latius. Signe de mi Pere Andala Roman ganader lo qual lloho firmo i juro.

Signe de mi Pere Joan Porta lo qual lloho firmo.

Testes sunt Joan Vidal i en Pau tots de Castelldans(211)

Dit dia mes i any

Sit omnibus notum com nosaltres en Jaume Masot i Tomasa Masota viuda mare de dit Jaume Masot de son grat i serta scientia confesen deure a la dita Paula Peirona muller ara de present de dit Jaume Pau de la villa de Castelldasens confesen deure la summa i cantitat de xixanta nou lliures i sis sous dich 69 ᵾ 6 ʠ la qual cantitat li prometen deure i confesen per xixanta nou lliures que dit Pere Joan Masot romangue deure al dit Fransech Masot pages de Pugvert per la tutella de son germa Pau Masot i lo dit Fransech Masot ho ha girat a son sogre Jaume Peiro per atre tantes que lin devie dit Masot a son sogre Peiro les quals 69 ᵾ 6 ʠ lo dit Jaume Masot i sa mare Tomasa Masota viuda prometen pagarles a la dita Paula Peirona com sia ereua de son pare Jaume Peiro ab los pactes seguens so es que pera mes commodo poder quitar la sobredita cantitat lin faran vuintena de tots los grans que colliran la dita Tomasa Masota a la era i son fill Jaume Masot tambe li fa vuitena de tot loli que culliran los sobredits Masot i la dita Paula i son marit Jaume Pau rebra los dit grans al preu quels retra lo arendador de la sisena de Castelldasens que vui es i per temps sera fins a tant que aura acabat de quitar la sobredita cantitat i loli al preu que nira al almodi de Lleida al temps de la collita de dit olli i cada any aniran relevant per tota la cantitat conforma li auran donat i en aso lo dit Jaume Masot sa mare Masota ne obliguen tots sos bens aguts i pera ver mobles he inmobles et renuntiant a son propi fort sometense a cort i corts i si no pagave conforme an promes la dita vuitena se sotmeten a despeses de notari i procurador deu i dotse et jurant et lloant et firmant et fiat latius i son consertats dites parts que los actes se eren fets per la dita cantitat en lo any 1617 a deu de setembre volen sien escansellats i nullos i lo acte present i tracte sie bo i valedor.

Testimonis son Fransech Masot de la villa de Pugvert y Sebastia Masot pages de la villa de Castelldasens.

Testimonis segonament son Joan Alsamora i Joan Capdevilla pages de Castelldasens
Sit omnibus notum jo fra Pere Carbonell procurador general del monestir de Scala Dei de mon grat i serta scientia confeso aver rebut de Nadal Carbonell aquelles sinch lliures dich 5 ᵾ propietat i preu de la terra lie establit pera fer corral tras de sa casa ab ses afrontasions com conste en lo acte de la venda les quals les tinch rebudes desta manera so es que men fa sensal cada any 5 ʠ de pentio com conste en lo acte sensaliste mes abal i per tot lin fas acte larch i bast i apoca de rebuda et jurant et firmant et fiat latius .

Testimonis son Pere Padelas i Ramon Queralt tots de Castelldasens.
(212)

Vui a 20 de novembre 1624

Sit omnibus notum com en Joan Serler i sa muller Caterina Serlera i Sansa i la dita Joana Sansa viuda sogra de dit Serler se absolen i renuntien tots junts los vens altres al capitol matrimonial que avien fet sobre que dit Joan serler entrave en casa de dita Sansa sa sogra ab pacte de que li dexave tota sa asienda de dita Sansa pera temps de sis anys i ques aprofitas de ella i tots lo que avansarie que fos seu del dit Serler pagant los mals de dita casa satisfenli tot lo que aurie pagat per la casa de mals veent dit Serler que no bastave pera poder pagar los mals que tenie la dita casa a renuntiat a dit capitol i no vol ninguna cosa i la dita Joana Sansa tambe es stada contenta en que renuntias vui dia i any ut supra.

Testimonis son Domingo Barrera i Joan Costa tots de Castelldasens
Die 13 mensis mayi anno 1625

Universis et singulis lecturis et Andreu Carbonell pages de Castelldasens de son grat i serta scientia fa procura larga i bastant que en nom i persona sua propia done facultat an Joan Roser de la matexa villa pera fer i exegir qualsevol testes i pera plet i plets pres per mi Miquel Masot Vicari de Castelldasens dia i any ut supra.

Testimonis son Pere Joan Masot i Mateu Masot tots de Castelldasens.
Die 23 mensis obtobris anno Dei 1624

Sit omnibus notum com na Andreua Padellasa viuda dexada del quondam en Pere Padellas fa girada i consignatio an Joan Vives pages de la villa de Artesa de aquelles trenta vuit lliures i set sous dich 38 ᵾ 7 ʠ que devallen de major cantitat que la villa de Castelldasens li deu a la dita Padellasa com conste ab acte pres i testificat per mosen Poquet notari de Lleida donant la dita na Padellasa totes les forses actions que ella te en dit acte la qual consignatio li fa per aquelles trenta i vuit lliures per la mulla que compra an Joan Babot de Castelldasens vui dia y any ut supra.

Testimonis son March Peiro i Antoni Reg fuster tots de Castelldasens
A 4 de febrer de 1625

Sit omnibus notum et en Joan Betran pages de la villa de la Torre de la Vall de Queral anomenat lo Regacho de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidos fa donatio llarga i bastant dita entre vius a Bernat Betran nebot seu del matex lloch o villa la summa i cantitat de deu lliures dich 10 ᵾ com conste ab un albara - y altres deu lliures ab un altre albara los quals albarans son fet de ma de mi Miquel Masot la qual donatio li fa per lo bon amor que li te com a nebot que li es i no revocara dita donatio per ninguna via ni mora de ingratitut firmant et jurant et fiat latius. Testes sunt Marcus Peiro et Gillermus Bellera laboratores loci Castriasinorum i dit debitori deu Joan Argilles i Jaume Argilles com a ereu
Vui als 24 de febrer 1625

Sit omnibus notum jo Joan Betran del lloch de la Torre de la Vall de Queral de mon grat i fas donatio a la capella sub invocatio de Sant Armengol la qual sea de fer a la la Font del Pla de les Moles de dit Terme de Castelldasens de aquelles tretse faneques de blat dich 13 fa blat que lo dit Joan Argilles me deu i ara dit blat me deu Jaume Argilles com a ereu de dit Joan Argilles com conste ab un albara la qual donatio li fa per amor de Deu i amor del dit Sant Armengol i promet de no revocar dita donatio per via de ingratitud ni inopia et jurant et firmant et fiat latius.

Testes sunt March Peiro et Gillermus Bellera laboratores loci Castriasinorum


Fonc intimada axi la donatio de dita capella com la donatio del dit Bernat Betran de la villa de la Torre de la Val de Queral al dit Jaume Argilles que de vui que contam a 24 de febrer de 1625 la una cantitat de la capella i la cantitat i donatio de Betran Bernat no respongue ni pague sino al dit ennomenat i feta donatio altrament se li sera demanada les sobredites cantitats – i respon dit Jaume Argilles com ell pagara a la dita capella i al dit Bernat Betran mostranli com ho deu et fiat latius vui dia 24 de febrer 1625.

Testimonis son Miquel Miro i Joan Masot pagesos de Castelldasens
(213)

A mensis julis anno 1625

In Dei nomine noverint universis com en March Peiro pages de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidors ven tota aquella part de casa que li a tocat en los bens den T. Perexens de la Morera del Priorat de la Cartoxa dit Perexens Gabriel quondam ab les afrontations conforme son en lo acte de la graduatio del llibre de la cort de dit lloch de la Morera la qual part de casa li ven per preu de tretse lliures dich 13 ᵾ la qual casa li ven ab ses entrades i exides y pertinenties i li fa bone i valedora lo dit March Peiro la dita venda sobre tots sos bens et fiat latius largo modo com acte de venda la qual cantitat li promet pagar lo dit Jaume Torres comprador al dit March Peiro ab sensal pla sou per lliura que es tretse sous cada any - i la dita mota de sensal es content dit Peiro y li done llibertat en que pugue quitar de tres en tres lliures i la darera quitatio en quatre lliures pera compliment de les tretse lliures i tot allo que quitara se rellevara de la pensio del sensal - fiat apoca ut supra. Testimonis son Jaume Franquet i Pere Cabrer tots de la Morera
Die 6 mensis setembris anno 1625

In Dei nomine noverint universi quad nos Marcus Peiro et Jacobus Pau agricultores loci Castriasinorum tutores et curatores bonorum anime Hisabet Rosera Castriasinorum attendentes et considerantes dictis noibis que morint ella sens fills ni filles hi se a dexat la casa i tot lo que tenie per sa anima i aventli de fer la novena i tot lo que ella se a dexat en son testament i no tenint dines an venut la casa sua a son marit Joan Roser de dita villa la qual casa li venent en dita villa de Castelldasens en lo carrer nou afronte a part davant en dit carrer nou per detras en lo corral den Fransech Costa i den Colon a un costat ab casa de dit Costa i altre costat ab carrer den Gaspar Eximeno LLati

Testes hu jures sunt Franciscus Costa et Gillermus Vellera i dita venda lai venen per via de precariada que estigue obligada al sensal que se obligue lo dit Roser.Die 6 mensis setembris anno 1625


(llatí) per no tenir dines pera pagar la sobredita cantitat preu de la casa se encaregue a fort de sensal a mil per mil trenta i quatre lliures de mota i pagara trenta i quatre sous de sensal cada any pagadors lo dia que sea clos lo dit acte i apoca en un any i los de mes anys en semblant dia fins aje quitat dit sensal i dit sensal a de respondre a la Iglesia per un neversari pera la anima de dit Hisabet Rosera muller sua pera la anima de sos pare i mare i pera la anima de son marit comprador en Joan Roser abligantse dit Roser si no pagave cada any dia dia a despeses de notari i procurador deu i dotse i lo demes fins a compliment de les sinquata i quatre lliures a pagat lo dit Roser ab dines contants pera fer be i novena a sa muller Isabet et jurant et firmant fiat latius

Testes sunt Fransech Costa i Gillem Bellera tots pagesos de Castelldasens
Die 6 mensis septembris anno 1625

Joan Roser de dita villa de Castelldasens firme acte de sensal mort a raho de sou per lliura als curados i marmesos de la anima de na Isabet Rosera quondam de propietat trenta quatre sous pentio cada any per la casa que te i poseex i compra als curados de dita difunta com conste ab acte fet i testificat per mi Miquel Masot en mon manual ut supra la qual cosa esta en lo (convent) commense dita pentio lo dia ses clos dit acte ut supra i dita pentio a de ser pera un neversari abligantne tots sos bens aguts i pera ver y en special ne precarie la dita casa et renuntiant firmant et fiat latius com acte sensaliste ab totes les clausules et fiat largo modo. Testes sunt Fransiscus Costa et Gillermus Bellera loci Castriasinorum.
Die 23 mensis setembris anno 1625

(llatí) i dita cantitat de dot te rebut dit Visent March soes lian donat un tros de terra campa a la basa vella - ab los carechs del senyor i sens aporte dita terra - cami que va a Lleida afronte a sol ixent an lo domenge del senyor a ponent ab lo cami quis va a Lleida i ab terres de la villa a tremuntana ab terra de Bertomeu Sancho judicada per dos promens Bertomeu Masot i Pere Riber judicada per sinquanta lliures dich 50 ᵾ.

Item altre tros al coll de penal de tinguda de quatre jornals confronte afronte a migdia ab terres den Ferrer a tremuntana ab la Serra de la (Costa) a sol ixent ab Bertomeu Sancho a ponent ab Salvador Castellnou judicada per dits proomens per trenta lliures dich 30 ᵾ cum alio insto ego dicta Caterina Marca uxor dicti Visensis March agens hec cumprimisa et consensu dicti Visensi his putis et consentientis gratis et salvo et difinio nobis dicta matre mea Beneta Ferrera in omnibus bonis ex juribus tan paternis quan maternis exseptis vincules sucsesionibus bonorum et ab intestatato renuntiando et firmando et jurando ad hec ego dictus Visensius Marc predictes consentio et firmo quad est actum in loco Castriasinorum per me Micaele Masot presbiterum et Vicarium et Notarium dicti loci Castriasinorum die mense et anno ut supra presentibus per testibus Petro Queralt et Joane Peiro agricultores Castriasinorum(214)

Vui als 28 de setembre 1625

Notum sit cuntis com en Jaume Ferrer pages de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia renuntia a la erentia que son pare li a fet en son testament darer que a fet que noy vol ninguna cosa en dita erentia axi ho a jurat dita escriptura en mon poder de mi Miquel Masot Vicari de Casteldasens dia i any ut supra.

Testimonis son Mateu Cabestany i Pere Costa tots de Castelldasens.(215)

Die 19 mensis obtobris anno 1625

Notum sit cuntis nosaltres en Pinyol pare i Joan Pinyol son fill los dos junts pagesos de la villa dels Torms bisbat de Lleida de son grat i serta scientia confesen i otorguen deure tots junts ones simil et in solidum la summa y cantitat de trenta i quatre lliures dich 34 ᵾ an Joan Corco pages de la villa de Castelldasens la qual cantitat confesen deure per un parell de bous la un pel vermell i lo altre pel blanch que he comprat rebut del dit Joan Corco tal qual son com si fosen un sac de ossos la qual cantitat los dits Pinyols prometen per al dit Corco ab tres pagues so es ara de present li done deu lliures moneda barcelonesa i dotse lliures per al dia i festa de Nostra Senyora de agost del any 1626 y les altres dotse lliures pera compliment de dit debit li promet donar per al dia i feste de Nostra Senyora de agost 1627 inclusive sine delatione i si a cas no pagave dia diat se sotmet a despeses de notari i procurador deu i dotse et renuntiant a son propi fort somentense a cort i corts et fiat latius et jurant et firmant dia y any ut supra aprecariats los dits bous.

Testimonis son Fransech Cabdevilla i Pere Joan Masot pages tots de CastelldasensDie 6 mensis novembris 1625

Universis et sinugulis lecturis et Margarida Rosera i Vives muller den Joan Roser de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia fa procura a son marit Joan Roser de Castelldasens en persona sua pugue cobrar axi dines prestat encommanats sensals deutes qualsevol axi debuts de pare, o, mare y en special lo dot que li an promes en capitols matrimonials i pera plet i plets largo modo ad libris et fiat largo modo et.

Testimonis son Gillem Bellera y Pere Costa tots pagesos de Castelldasens.(216)

Traduït a bocins del llati Die prima mensis desembris anno 1625

En el nom de deu nosaltres March Peiro i Jaume Pau i Paula Paua muller de Jaume Pau i Peirona del lloc de Castriasinorum Illerdense diosesis de son grat i certa scientia per nosaltres i els nostres ereus i successors venem, i ens reunim per vendre amb els honorables Miquel Miro, Nicolas Flix i Pere Queralt jurats de la universitat l’any present del lloc de Castriasinorum,dos corrals de bestiaen el terme de Castriasinorum dins la partida de les Vinyases daval la villa, que tenim els titols de propietat de les dites terres i boscos, els quals confronten a sol ixent en dita serreta ab ponent en terra de Jaume Pau i a migdia amb terra de dit Pau i a tramuntana amb terra de Bartolome Alsamora i limiten anb les oliveresla qual venda se a fet per quant los fems de dits ganades es de la villa per esser la villa senyora de les erbes i no tenie dita villa corrals se determina lo consell que es fes uns corrals a ses costes de dita villa i manasen al ganader que dormis en los corrals de dita villa i no de altri les ores vist dit March Peiro i lo dit Jaume Pau i sa muller na Paua i Peirona se determinaren i digueren a la villa que no fesen corrals sino que ells los vendrien los seus perque si la villa ne fes no sabien que sen fesen his perdien la villa va esser contenta i de fet los va comprar los corrals al dit March Peiro lo seu i Pau i na Paua van vendre los seus tambe a la dita villa an venuts i rebuts et any avant...... venditionen et fiat ut injusto venditiones domus den Castello de la Cisquella usque ad..hoc clausula per pretio vero predictorum a vobis saluistis et dedictis nobis et confitemur a nobis habuimus et resepimus numerando centum et triginta libras idest 130 monete illerde hoc pacto so es que fonch pactat i concordats les dues parts de dits venedos i dits jurats i universitat comprades que per la paga de les sent i trenta lliures donave dita villa i universitat los fems de dits corrals al dit March Peiro i al dit Jaume Pau i na Paula sa muller vuit anys dich 8 anys i complint los vuit anys la vila pera arendar i vendre los fems a qui voldra al mes donant.

Item mes fonch tractat que sia cas entre los dits vuit anys nos venie lo terme,o , no collocasen i noy avie bestia pera dormir en dits corrals volen que aquel any nos careguen en los vuit anys que puguen prendre altre any, o, anys i dintre los dits vuit anys si lo bestia dormie en altre corral, o, corrals daval la villa que los fems sien de dits venedos i la villa dintre los vuit anys si senderroque ninguna cosa dels corrals la villa ho aje de mantenir et ideo renuntiando fiat ut in dicto mutantis mutandis usque ad hoc clausula testum est hoc in loco Castriasinorum.

Signe de nosaltres March Pairo Jacobis Pau et Paula Paua qui predicta omnia laudamus consendimus firmamaus et juramus fiat apocha reseptis dictis 130 ᵾ cum suis clausulis ut acto cenditionis constant. Testimonis son Joan Valles i Salvador Catellnou.


Fitasio feta i firmada en mon poder de mi Miquel Masot Vicari de Casteldasens feta per dits jurats Miquel Miro Micolau Flix Pere Queralt com a jurats de una part de altra part en March Peiro i Jaume Pau venedos de dits corrals la qual fitatio es de acampador que la dita villa a comprat als dits March Peiro i Jaume Pau de una part i tambe a afegit molta terra de particulars al entorn dels corrals i ja a pagat a totom

Primo la primera fita posaren dalt a la punta del tosal a sol ixent junt la eretat de March Peiro.

Item de la primera fita fins a la segona en ves tramuntana ja xixanta pases......................60 passes

Item de la segona fita fins a la tersera .................6 pases

Item de la tersera fins a la quarta ........................90 pases

Item de la quarta a la quinta ab la contrafita a migdia ..................................................100 pases

Item de la quinta fins a al sisena .........................97 pases

Item de la sisena fins a la setena .........................13 pases

Item de la setena fins a la vuitena .......................47 pases

Item de la vuitena fins a la novena ......................65 pases

Item de la novena contrafita girant en ves sol ixent fins a la desena .................................80 pases

Item de la desensa fins a la onsena ....................84 pases

Item de la onsena fins a la dotsena fita ...............50 pases

Item de la dotsena contrafita en ves tramuntana fins a la tresena fita ................................14 pases

Item de la tretsena fita fins a la catorsena ..........75 pases

Item de la catorsena fita fins a la 15 fita .............65 pases

et non plus(217)

Die 14 mensis desembris anno 1625

In Dei nomine noverint universi nos Joanes Peiro bajulus Micael Miro Nicolaus Flix Joannes Masot Petrus Riber loci simil in solidum loci Castriasinorum diosesi Illerde confitemur debere nobis an Antonius Sengenis ciutatis Tarraconem centum et quinque corteras frumenti quad vos acommodastilo qual blat de 105 corteres los dexe a gra per gra de asi fins a Nostra Senyora de mars primer vinent i dits particulars li prometen tornar per al dia de Nostra Senyora de mars de dit any de 1626 condoles dit sine dilatione (llatí)

Testes hu jures sunt Micael Sancho et Mateus Masot loci Castriasinorum

Lo que cada un te en particular es

Joan Peiro balle .......................................35 corteres

Miquel Miro .............................................25 corteres

Niciolau Flix .............................................25 corteres

Pere Riber .................................................8 corteres

Joan Masot...............................................12 corteresDies 2 mensis junuarii 1626

sometense a corts i cort axi eglesiatica com secular i a despeses de notari i procurador obligantne tots sos bens aguts i pera ver mobles e inmobles et fiat latius usque ad testes sunt i promet que sempre i quant se trobara rebuda de les dites sinquanta lliures les hi aje de fer bones lo dit mercader al dit Ribes per quant en Ribes ha perdut rebudes et Testes sunt Nicolas Flix et Mateus Masot omnes agricultores loci Castriasinorum.A 23 de setembre 1626

In Dei noverint universi quad nos Joannes Peiro bajulos Micael Miro Nicolaus Flix et Petrus Queralt jurati Joanes Valles Tomas Valles Petrus Gispert Joanes Babot Joanes Serler Joanes Vidal Petrus Riber Joanes Corco Petrus Padellas Franciscus Alsamora Jacobus Perexens Marcus Peiro Joanes Alsamora Joanes Carbonell Gillermus Bellera Joanes Bosch Fransiscus Cabdevilla faber lignarius Salvator Olluia Joanes Sunyer Fransiscus Costa Antonius Collom Petrus Carbonell Petrus Peiro Raymundus Sunyer Sebatianus Masot Bartolomeus Masot Mateus Cabestany Jacobus Pau Jacobus Salles Antonius Reg faber lignarius Jacobus Argilles Petrus Roser Joanes Queralt Fransiscus Carbonell Natalius Carbonell Salvator Castellnou Joanes Valles minor Andreus Marc Ripoll Joanes Peiro minor Bartolomeus Sancho Joanes Bellera Gasparus Beringuer Visensius March Joanes Boneu Joanes Masot omnes agricultores loci Castriasinorum gratis et ex nostris certis scinetiis per nos et dicta universitate et ejus singularis presentes absentes positer et futuris et quilibet nostram per se et locius confitemur et in veritate recognosimus debere nobis honoratus Antonio Sengenis ciutatis Tarracone centum et una cortera fumenti id est 101 corteres lo qual blat loy confesan deure i la dexat desta manera que lo dit mercat en Lleida an donat llibertat al dit Sengenis quel pugue taxa lo mercat que voldra pendre dit Sengenis en el mes de abril primer vinent 1626 i en aso ne obligue la dita universitat i particulars de aquella dita villa de Castelldasens tots sos bens aguts i pera ver mobles, e, inmobles et renuntiant a son propi fort somentense a cort i corts secular i eclesiatica et firmant et jurant et fiat latius - mes los dits particulars confesen deure al dit Sengenis vuitanta una cortera i mija de ordi lo qual Sengenis a dexat ala dita universitat i particulars de Castelldasens al matex pacte i consert com lo blat tachantlo en lo abril jurant et firmant et fiat latius.

Testimonis son Pere Carbonell i Joan Esquerda de Alcogul


(218)

Vui als 23 de noembre 1625

In Dei nomien noverint univers com nosaltres en Joan Vidal Joan Queralt Pere Peiro Sebastia Masot Joan Valles menor Joan Serler Jaume Salles Gillem Bellera Bertomeu Sancho Pere Queralt Mateu Cabestany Visent March tots pagesos de dita villa de Castelldasens trauen endemne a la dita villa de Castelldasens per lo blat den Sengenis que a mallevat de la sobredita cantitat de 101 cortera ne treuen endemne xixanta tres corteres de blat i prometen fer bo a la dita villa i si per dit blat venie ningun gastos a la dita villa ni dany o fem bo sobre tots nostres bens aguts i pera ver et fiat latius jurant. Testimonis com lo acte de dita molleutat.
A 23 de novembre 1625

In Dei nomine noverint universi com nosaltres- Tomas Valles Joan Valles major Joan Babot Joan Vidal Fransech Alsamora Gillem Bellera Joan Bosch Pere Peiro Sebastia Masot Mateu Cabestany Jaume Argilles Joan Queralt Joan Valles menor Bertomeu Sancho Visent March Joan Roser Joan Queralt tots pagesos de Castelldasens confesan i en bona fe trauen endemne a la dita villa de aquelles vuitanta una cortera i mija de ordi que dit Sengenis a dexat a la villa i si per cas venie gastos de dit ordi a la dita filla o fem bo sobre tots nostros bens aguts i pera ver mobles, e, i inmobles Jurant et firmant et testimonis son Pere Carbonell i Joan Esquerda del Cogul pagesos tots - 82 corteres ordi
(219)

Al primer de febrer de 1626

Sit omnibus notum com en Joan Masot confese aver rebut per conte de sa muller Caterina per mans de Melchior Ribes pages de la villa de Artesa per lo llegat i drets de llegitima de sa filla Margarita Ribes y Ginera muller que era de Melchior Ribes de Artesa la summa de... lliures dic... per les quals lin fas la present apoca de rebuda a la dita Caterina Masota muller mia et fiat latius jurant et firmant et fia latius testes ut supra
Die 31 mensis martÿ anno 1626

Sit omnibus notum com nosaltres Miquel Segria Miquel Vidal Jaume Serra Jaume Pujalt Bernat Frexinet Miquel Gomis Toni Joan Miro Pere Domenech Toni Joan Mor Joan Estopa Joan Franc Joan Fransoy omnes agricultores loci de Juncosa omnes simil et in solidum confitemur debere nobis venerate Petro Carbonell fra ordinari laico de presente regentis obedientia Castriasinorum et Pugvert ... sentum duodesim lobras id est 112U monete barquinome per salutionis septuaginta quarteres frumentienti quad a nobis......(llatí)

Miquel Vidal..........4 corteres

Joan Pujalt ............5 corteres

Miquel Gomis........7 corteres

Pere Domench.......4 corteres
Joan Stopa.............4 corteres

Joan Fransoy...........5 corteres

Jaume Serra...........5 corteres

Miquel Segria.........6 corteres

Bernat Frexinet......5 corteres

Toni Miro .......10 corteres

Joan Costa ........... 6 corteres

Toni Mor................12 corteres

Joan Franch.............2 corteresDie 15 mensis februaris anno 1626

In Dei nomine noverint universi et com en Jaume Argilles pages de la villa de Castelldasens confes deure a Bernat Betran abitant en la villa de Torroja sastre arquebisbat de Tarragona la summa i cantitat de vint lliures deu sous dich 20 ᵾ 10 ʠ la qual cantitat es per resta de dos albarans que devie a Joan Betran alias lo Regacho de la val de Querol la qual cantitat prometo a dit Bernat Betran en la forma seguent so es ab sinch pagues iguals

La primera a Nostra Senyora de agost 1626......4 ᵾ 2 ʠ.

La segona paga a N Senyora de agost 1627......4 ᵾ 2 ʠ.

La tersera a N. Senyora de agost 1628.........,,...4 ᵾ 2 ʠ.

La quarta a N. Senyora de agost 1629............. 4 ᵾ 2 ʠ.

La ultima a N. Senyora de agost 1630..............4 ᵾ 2 ʠ.

i en aso ne obligue tots so bens aguts i pera ver mobles he inmobles privilegiats i si no pagave dia diat se sotmet a despeses deu i dotse renutiant a son fort fiat latius jurant et firmant die et anno ut supra.

Testes sunt Joannes Pairo bajulus Castriasinorum et Jacobus Valles abitante ville de la Spluga ᵾ 20 ʠ.
(220)

A 15 de mars 1626

Sit omnibus notum com en Pere Roser pages habitant en Castelldasens de son grat per quant ha comprat una casa en dita villa de Castelldasens en lo carrer nou que ere den Gaspar Eximeno per poder de la cort com conste de dita compra en lo llibre de la cort del balle Joan Peiro i per no tenir diner pera pagar la dita cantitat que es sinquanta tres lliures dich 53 ᵾ preu de dita casa a promes per la sobredita cantitat a la villa i comunitat de Castelldasens ab los pactes seguens so es ferne sensal a la dita villa i sisena cada any de tots los fruits que collira fins aje quitat la sobredita cantitat pagat de dits fruits lo sensal i lo demes que aura pagat que sobrara sera pera relevar la mota i part del sensal y en aso ne obligue lo sobredit Pere Roser tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant et firmant fiat latius com acte sensalis requereix jurant a Deu i als quatre Sants Evangelis fiat latius.

Testes sunt Joan Alsamora i Joan Serler de Castelldasens


Die 15 mensis martÿ 1626

Sit omnibus notum com en Joan Masot del cap de la villa de Castelldasens de son grat i serta scientia per ell i tots los seus per quant a comprat una eretat al encant publich posada en lo cort de dit balle de Castelldasens plantada de olliuers en la partida de la basa de cami de Lleida que ere dita plantada den Gaspar Eximeno la qual a comprada a la dita cort com conste en lo llibre de dita cort per preu de trenta sinch lliures quatre sous sis diners dich 35 ᵾ 4 ʠ 6 dines i per quant no tenie diner ara de present pera pagar la dita cantitat promet pagar a la dita villa de Castelldasens ab los pactes seguens so es que fara sensal a la dita villa i sisena tots los anys fins aje quitat de tots los grans que cullira i pagada la pentio dels dits grans tot lo demes que aura donat dels dits grans sera y se expectara pera quitar part o partida mota fins aje acabat de quitar i en aso ne obligue a la dita villa tots sos bens aguts i per aver mobles e immobles obligantse sino paga a despeses de notari i procurador et fiat latius com acte sensaliste requereix jurant et firmant et fiat latius.

Testes sunt Joan Alsamora i Joan Roser tots de Castelldasens

 

 


Die 16 mensis aprillis anno 1626

Sit omnibus notum com en Joan Pinyana pedra piquer de la villa de les Borges Blanques de Urgell de son grat confese en bona fe i sana memoria aver rebut i agut de la villa i communitat de Castelldasens i per mans del pare fra Pere Carbonell com a procurador del monestir de Cartoxa regint la obedientia de Castelldasens i Pugvert quatre sentes lliures dich 400 ᵾ les quals a rebudes per la hobra i paret murada tras lo castell vulgar lo Castell Vell conste en lo acte de la vinensa de dita obra i per quant haja acabada dita obra fins avien consertat en la vinensa la dita villa lo acabat de pagar les dites quatresentes lliures his te dit Pinyana per content i per pagat de dita obra i vol i me requereix a mi Miquel Masot com a notari de dita villa ne fasa apoca llarga i bastant ab totes aquelles clausules nesesaries que apoca de rebuda requerex tenir i aixi a jurada la dita apoca en mon poder de mi Miquel Masot Vicari i Notari i dita cantitat laja pagat lo dit pare fra Pere en nom de la villa per aquelles quatresentes lliures que la villa avie de rebre del dit monestir per lo emparament del terme de enprius de Cuncabella i (Toregrosa) et fiat latius jurant et firmant .

Testes sunt Joan Queralt i Miquel Queralt tots de Castelldasens
Die 14 mensis junÿ anno 1626

Sit omnibus notun Visentus March laboratur loci Castriasinorum confiteor et in veritate recognosco debere nobis Petro Reg laborator loci de Granyena vide li sed triginta duas libras idest 32 ᵾ monete barquinone pro pretio 20 corteras de blat ad forum per cortera 32 ʠ quan quantitat promitto salvere i festo Asuntionis beate Marie nensis agusti proximus venientis sine dilatione et si forte contugerit et fiat mutatis mutandis usque ad testes fiat latius et jurando firmando. Testes sunt Saltor Olluia laborator Castriasnorum et honorable Jacobus Salla del studens loci de la Granadella
Die 21 mensis junis 1626

In Dei nomine noverint universi quad nos Joanes Peiro bajulus Micael Miro Micolaus Flix Petrus Queralt jurati Joannes Valles Tomas Valles Petrus Gispert Joanes Babot Joannes Serler Joanes Vidal Petrus Riber Joanes Corco Petrus Padellas Bertomeus Alsamora Jacobus Perexens Marcus Peiro Joanes Alsamora Joannes Carbonell Gillermus Bellera Franciscus Cabdevilla Salvator Olluia Petrus Roser Joannes Roser Franciscus Costa Petrus Carbonell Petrus Peiro Raimundus Sunyer Sebastianus Masot Mateus Cabestany Jacobus Pau Jacobus Sales Joanes Argilles Joanes Queralt Franciscus Carbonell Salvator Castellnou Joanes Valles minor Andreus Marc Bertolomeus Sancho Joannes Bellera Gasparus Beringuer Visentus March Joanes Masot loci Castriasinorun tan quan senior et major partes et constituimus et ordinamus procuratore et judicum nostrum sen viren universitatis et he dicto nos Bertolomeus Masot agriculuam ejus den loci den sentum tran tandum omnes et singulas causas lletes et que sunt sen fore sperantur causam et questionem notam inter nostram predicta universitate quey lo Reverent pare don Prior del convent de Cartoxa de una part altra ab lo Senyor don abat i convent de Poblet en la causa e questio tenen entre les dites parts en la partida dentre lo terme de Castelldasens i lo terme de les Beses i (espitalet i conca de les grabes) per la qual questio i pera llevar plets la dita vila fa lo present sindicat al dit Masot para que en nom sua pugue i donen plen poder de pera jurar i firmar lo compromis del modo i manera tractes i avinenses que firmara lo pare don T. Aragones sindit del convent de Scaladei de una part i de la manera que jurara lo dit sindit de Poblet et nom Elias et fiat latius firmant et jurant. Signa nostra ut supra actum est in loco Castriasinorum per me Micaellem Masot .

Testes sunt Joan Esquerda de Alcogul pages i Mateu Masot de Casteldasens pagesDie 7 mensis julis anno 1626

In Dei nomine noverint universi com Ramon Casany pedrapiquer ara de present abitant en la villa de Miralcamp bisbat de Urgel de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidors per quant devie al senyor March Peiro pages de Castelldasens la summa i cantitat de quoranta lliures dich 40 ᵾ per un bou avie venut lo dit March Peiro al dit Casany com conste ab acte fet i testificat en mon manual de mi Miquel Masot prometenlo pagar a ses temps i aribant a les diades que lavie de pagar la sobredita cantitat no tenint pera pagar lo dit Ramon Casany li dona i consigna al dit March Peiro un sensal de propietat de 40 ʠ pentio cada any 40 ᵾ que li fa cada any Pere Jordana al dit Casany ara de present loi done i consigne axi propietat pentions caygudes com pera cauran i son contens sen fase acte de consignatio estipulat largo modo com acte se requerenys conforma esta estipulat un acte de consignatio de na Padellasa on vui es de Artesa a carte 96 folio jurant et firmant dia i any.

Testimonis fonch entimat al dit Pere Jordana estant ell present com de vui en abant no conegue per creador de dit sensal sino al dit March Peiro dit Jordana respongue que ell ere content fiat latius .

Testimonis de dita cojuratio i entima son Joan Roser pages de Casteldasens i Joan Marti mestre de minyons de la villa de Reus.

Die 5 mensis desembris anno Dei 1626

Sit omnibus notum Jo Pere Torner de la ciutat de Leyda argenter de mon grat i serta scientia per mi y tots los meus presents y esdevenidors confeso en bona fe aver comprat a March Peiro Nicolau Flix Miquel Miro i Joan Masot tots pagesos de la villa de Castelldasens la summa i cantitat de sent y vuitanta corteres de blat dich 180 corteres de blat a raho de vint i sis sous cortera que val dita summa de blat ab dines clos 234 ᵾ lo qual diner y summa promet dit Pere Torner en donar dins de la ciutat de Tarragona en moneda corent en dita ciutat en ma i poder de la viuda Vives espartera de dita ciutat de Tarragona dins sis dies contadors lo dia ques cloura dit acte en abant dins los sis dies la qual gira li fan dits particulars dalt enumerats a dita Vives per uns dines li debien que li an emprat est any pera segar com conste ab acte fet i testificat en mon poder de mi Notari y en aso promet dit Torner en donar dit diner a la dita viuda sots obligatio de tots sos bens aguts i pera ver renuntiant a son propi fort et somentese a cort i corts jurant et firmant et fiat latius die et anno ut supra .

Testes sunt Jacobus Perexens et Petrus Carbonell laboratoris loci Castriasinorum.
Die 6 mensis desembris anno 1626

Sit omnibus notun com jo Llorens March pages de Castelldasens per quant me pertany que me a fet agravi mon pare en no dotarme en son ultim testament sino 5 ᵾ lliures renuntio al dit llegat que me a dexat en son testament i vul demanar al ereu seu tot allo que de dret me pertany en casa bens de mon pare et jurant et firmant et fiat latius.

Testes sunt Fransech Cabdevilla y (en Bellera)
Die 6 mensis desembris 1626

In Dei nomine noverint univesi ego Marcus Peiro laborator loci Castriasinorum gratis es mea certa cientia per me et cuscumque vendo et ex causa benditionis consedo nobis honorable Fransisco Mir agriculo loci de la Morera (llatí) una part de la casa de baix per preu de vint y dos lliures y catorse sous dich 22 ᵾ 14 ʠ i laltra part de la casa de dalt per una lliura i sis sous i la era li done per les sobredites cantitats que tot junt son 24 ᵾ franca et quitia aboni sensu et retrosensu (llatí)

Testes sunt Pertus Joannes Masot et Mateus Masot fratres omnes loci Castriasinorum
Die 6 mensis desembris anno 1626

Sit omnibus notum com Fransech Mir del lloch de la Morera comprador considerant y jurant no tenir diner de les 24 ᵾ preu de les coses que a comprades al dit March Peiro en dines contants promet ferne sensal al dit March Peiro a mil per mil pentio cada any 24 ʠ a ma pentio i lo dit March Peiro li done libertat de quitar dit sensal de sinch en sinch lliures fins aje quitat la sobredita cantitat de sensal y en aso se obligue lo dit Mir sobre tots sos bens aguts i pera ver et renuntiant et firmant sometense a despeses de notari i procurador aprecariant la dita casa fiat latius jurant et firmant et fiat latius.

Tests sunt Pertus Joanes Masot et Mateus Masot
Die 10 mensis January 1627


Concordia i capitulatio feta i firmada per i entre los honorables balle i jurats y singulars persones del lloch de Castelldasens de una part i entre lo honorable mº Pere Torner argenter de la ciutat de Lleida i ara abitant en les Borges de Urgell sobre la lluisio y quitatio y pagaments de pentions dels sensals daval escrits als quals pagar la dita universitat del lloch de Castelldasens en diner sos censals es tinguda pagar primerament la dita universitat balle y jurats de Castelldasens en nom de dita universitat y singulars veent la dita universitat estar caregada dels sensals no poguer pagar les pentions sino ab gran dany de dita villa si no es per via de arendament los quals sensals son en summa de 471 ᵾ 17 ʠ de pentio cada any los qual sensals son los seguents.

Giner

Item a Joan Toda de Cornudella al primer.............10 ᵾ

Item 8 dit mes mº Vidal de Montblanc...................10 ᵾ

Item 12 al senyor de dit lloch...................................15 ᵾ

Item 12 als dits pares de Cartoxa....................13 ᵾ 16 ʠ

Item 15 a mº Rufes de Lleida ..................................16 ᵾ

Item 17 als pobils Sans de Albatarrech....................10 ᵾ

total ......................................................... 74 ᵾ 16 ʠ


Febrer


Item 2: a Jaume Escola de Belvis ........................15 ᵾ


Mars

Item 2 al senyor de dit lloch...............................14 ᵾ 10 ʠ

Item 5 a Miquel Capdevilla de les Borges...........10 ᵾ

Item 12 a Sant Salvador de Lleida..................... 9 ᵾ 2s

Item 14 a la viuda Granyona de Vimbodi.......... 5 ᵾ 14 ʠ

Item 2 al pobil Masot de Belloch..................... 12 ᵾ 15 ʠ

total ........................................................ 52 ᵾ 1 ʠAbril


Item a Jaume Pere Arnau del Albi......................2 ᵾ 20 ʠ


Mag

Item a 12 a March Peiro de Castelldasens..12 ᵾ 12 ʠ

Item a 13 a mº Marti de Lleida ....................17 ᵾ 20 ʠ

Item a 15 a mº Orcal de Alguaire..........................7 ᵾ

Item a 16 a Joan Peiro de Pugvert .......................15 ᵾ

Item a 17 a Joan Peiro de Puigvert .....................10 ᵾ

Item a 18 al Vicari de Castelldasens ....................12 ᵾ

Item a 18 als Capellans de Sta Magdalena.............6 ᵾ

Item a 23 an Ardevol de la Villella ........................6 ᵾ

Item a 15 an Pau Juncosa del Soleras...................15 ᵾ

Item a 2 an Tora de Llardecans......................12 ᵾ 10 ʠ

total ..................................................................113 ᵾ 12 ʠ


Juny


Item A 23 als pobres capellans de Lleida.,,,.......10 ᵾ

Item A 1 Joan Toda de Cornudella ........,,,....16 ᵾ 5 ʠ

Item a 24 a Miquel Masot de Castelldasens...,,,.....5 ᵾ

Item a 14 a Santa Maria de la Mar de Barselona..55 ᵾ

total .................................................................. 86 ᵾ 5 ʠ


Agost


Item a 2 de agost a la senyora Garlarda...................20 ᵾ

Item a 15 al benfisiat del Roser................................4 ᵾ


Setembre


Item a 15 Pau Borras de Bellvis..........................10 ᵾ

Item a 20 a la cofraria del Sant Salvador.............10 ᵾ

Item a 24 a Joan Pinyol de la Pobla.......................6 ᵾ

Item a 3 al pobil Tora de LLardacans...................15 ᵾ

Item a 3 an Villafranca de Torregrosa...................15 ᵾ

Item a 15 a la Iglesia.........................................5 ᵾ 3 ʠ

total ................................................................. 61 ᵾ 3 ʠObtubre


Item a 12 a Joan Pinyol de la Pobla.....................10 ᵾ

Item 6 al rector del Albi......................................2 ᵾ 10 ʠ

Item a 1 March Peiro de Castelldasens.................10 ᵾ


Noembre


Item a 22 Joan Pinyol ........5 ᵾ

Item al rector del (?) .,.15 ᵾ


Capitulatio y concordia feta per ocasio de la sisena de la vila de Castelldeasens bisbat de Lleÿda feta y firmada ÿ jurada entre lo balle jurats y particulars de dita vila al mº Pere Torner argenter de la ciutat de Lleÿda y per avuÿ resident en la vila de les Borges Blanques de Urgell ab lo modo ÿ forma seguent.

1. Primo pera temps de dotse anÿs que comensaran a correr lo primer dia del present ÿ corrent mes de Jener ÿ vindran a finir ÿ acabar en lo mes de Jener del any mil siscents trenta nou dita vila a saber balle jurats y universitat de Castelldasens se imposen en favor de dit mº Pere Torner argenter sisena de tots los grans y oli que culliran durant dit temps en tot lo terme y fora del terme de dita vila de Castelldasens es a saber de sis una a dit arrendador entenent de les persones que deuen a dita vila conforme lo memorial que donaran a dit arrendador quiscun anÿ tenint obligatio de donarli quiscun anÿ a dit arrendador memorial.

2. Item que la dita vila aje de donar cada un anÿ dels dits onse anys següents ÿ de vuÿ en avant comptador per no averhi lo present any sembrat camp del Commu al dit arrendador tots los grans que culliran en lo tros del Commu que sembre dita vila es a saber dites onse cullites ÿ que dita vila sie obligada en conrear ÿ sembrar segar ÿ batre dit tros de Commu de la manera que un tros se acostume en conrear y sembrar quiscun anÿ en sert temps a costes de la matexa vila.

3. Item que tots los grans ÿ fruÿts que rebra dit arrendador per raho de dita sisena durant los dotse anÿs se ajen de astorar conforme valdran se vendran en lo mercat mes proper de Nostra Senyora de agost ÿ lo mercat mes prop despres de Nostra Senyora de agost en lo almodi de Lleÿda desta manera que conforme la polisa que portaran del almodiner de Lleÿda del preu mes alt sen aje de llevar de quiscuna quartera de blat dos sous ÿ lo ordi a la mitat del blat ÿ la sivada al preu del ordi acaramullada ÿ la mestura de blat ÿ segol acaramullada al preu del blat ÿ lo segol espriua al quart del blat y blat sivador y espelta al preu del ordi.

4. Item que dit arrendador aje encarregarse quiscun anÿ les pentions de tot allo que aura cobrat pasats los comptes ademes de les pentions que se li encarreguen en lo memorial que se li lliurara a saber es per lo que rebra ademes de dites pentions pasats quiscun anÿ dits comptes ÿ asso a ses comptes ÿ despeses ÿ que de quatre en quatre anys aje de quitar la sobremesa ÿ quantitat que constara aver rebuda ademes de les pensions de dit memorial ÿ que finada la dita sisena pera fer la ultima quitatio del que tindra encarregat ademes de dites pensions en son poder que tingue dos anys continuos ÿ del ultim dia de dita sisena en avant comptadors.

5. Item que los dits habitants de dita vila sien obligats pagat que ajen lo delme promisa ÿ dotse al Senyor ajen de pagar dita sisena dels grans los restaran als dit arrendador ÿ que no puguen donar ninguna manera de grans ni fruÿts a persona alguna ni valensen per quant no ajen pagat dita sisena al dit arrendador en pena de tretse lliures per cada vegada que los contadors faran lo ters al senÿor y les dues parts al arrendador

6. Item que tinguen obligatio tots los de dita vila de demanar al arrendador predit o, a qui son poder tindra quant demanaran al delmer ÿ asso en pena de tres lliures lo ters al senÿor de dita vila ÿ les dues parts al arrendador ÿ asso per cada vegada que contrafaran a dit capitol ÿ que lo balle estigue obligat a fer prompta instantia per raho de dit capitol ÿ si lo dit arrendador o qui son poder tindra demanat que sien com esta dit no acudiran dins vint ÿ quatre hores a la hera quel demanaran que en tal cas pasat dit temps ÿ no abans quel amo dels fruÿts sel ne pugue portar a sa casa ÿ alli pague la sisena axi com la avie de pagar a la hera ÿ si per culpa del arrendador se deixara de cobrar a la hera lo contengut en dit memorial que tingue obligatio de exequtar als qui sen auran portat dits grans per ocasio de dita sisena y en aquells que no colliran fruÿts ÿ ab los que estan en lo memorial de la estima que dit arrendador ajen de cobrar los grans ÿ en lo que mancara a compliment del dret de dit arrendador que estigue obligada dita vila feta empero primer per dit arrendador executant dita vila feta empero primer per dit arrendador en bens mobles de dits particulars

7. Item es pactat ÿ concordat que si per cas durant dit temps los jurats de dita vila de la gitada que fara quiscun anÿ dita vila donaven a dit Arrendador grans alguns que per tot allo que rebra aje de pagar quiscun anÿ a dita vila a sou per lliura contant dit interes del dia que rebra quiscum any dits grans en un any ÿ per la quantitat que quiscun anÿ rebra computant dit interes de la manera que de sobre esta dit quiscun anÿ del dia que rebra dits grans ÿ per la quantitat que rebra ÿ que de tres en tres anys tingue obligatio de quitar doscentes lliures de allo que aura rebut per acasio de dita quitada ÿ que lo darrer anÿ tingue obligatio de quitar per tot allo que constara aver rebut.

8. Item li promet dita vila donar quiscun anÿ sent lliures a saber es sinquanta lliures a Sant Antoni del mes de Jener ÿ altres sinquanta lo dia de Sant March del mes de Abril constatant a fer la primera paga lo dia de Sant Antoni primer vinent.

9. Item es pactat que lo oli que tocara a dit arrendador quiscun anÿ se aje de estimar per dues persones una per quiscuna de dites parts elegidores ÿ en cas de discordia puguen nomenar terser ÿ que dita taxa se aje de fer quiscun anÿ a Sant Antoni del mes de Janer ÿ que dit oli pugue rebre en lo moli quant se fara o, despres en cas que sel ne porten a sa casa ÿ que tinguen obligatio de avisarlo ab la matexa forma que del blat ÿ ab la matexa pena ÿ que tambe tingue la matexa exequtio que en lo blat ÿ demes grans ÿ que dita taxa se aje de avaluar (de comparar) consertar per quiscun quarta ÿ se li aje de donar per mostra un quart de oli dels que fan dita sisena.

10. Item volen los dits arendadors que durant los dits 12 anys de dit arendament o lo temps que tenen per lluir y quitar los dits sensals quels an encarregats les pentions volien lluir hu, o molts sensals de aquels que estiguen a son beneplasit ques puguen fer acreedors sobre la dita universitat del matex sensal que lluiran y pagarse a si matexos les pentions tot lo dit temps com no sien los sensals del senyor que li fan y axo quen fase a costes dels arrendadors

11. Item te de donar la dita villa al arrendador totes les quatre sitges que te dita villa per posar los fruits y grans de dita sisena per tot lo dit temps sens ningun interes y si tindran menester per posar grans seus propis alguna sitja y alguna persona de dita villa ne arendave ab algun que los dits arrendadors se la puguen aturar preu per preu donantne tant com un altre.

12. Item que los dits arrendadors estiguen obligats a dexar a dita villa cada un anÿ dels onse anÿs que resten pera sembrar dels 12 anÿs lo camp del comu fins a dotse corteres de gra del que tindran de la sisena contant dotse corteres manco que rebran del dit camp del commu de dita villa per raho del que sels ha de dexar.

13. Item que la dita villa estigue obligada a donar al dit arrendador cada any vint reals dich 2 ᵾ pera llogarse abitasio pera estar y abitar quant vingue a plegar los fruits y negosiar sos negocis del dit arendament de la sisena y no mes.

14. Item que cada un any dels dotse anys que tinguen tinguen obligatio los jurats que son y per temps seran ab les persones electes per dits jurats per pasar los comptes als dits arrendadors de tot lo que auran rebut dits arrendadors lo dia primer de obtubre pasar lo dit conte del ques trobaran que auran rebut mes del que les pentions los dits arrendadors ajen de esser en carregats en lo llibre de dita villa de la cantitat que auran rebut fent los ne debitori y si no bastaran los grans y fruits que auran rebut los dits arrendadors a pagar les pentions que dita villa los ha encarregat que en tal cas la dita villa estigue obligada dia diat en pagar a dits arrendadors y refer tota la cantitat que restaran cobradors dits arrendadors juntament ab lo interes del diner que sels tindra a refer per los particulars a raho de sou per lliura y que no pugue ningun particualr de dita villa pagar la pentio que li toque per sa part ab dines sino ab fruits y si no cullira fruits per pagar lo que deu en tal cas pugue pagar ab dines pagant als dits arrendadors per los trebals de pagar les pentions a raho de sou per lliura de tot lo que pagaran ab dines y que tot lo dit balle ne aje de fer instatia pronta y la villa per son interes non te de pagar ninguna cosa es franca de dit sou per lliura.

15. Item que los dits jurats de dita villa tinguen abligatio cada un anÿ dels dits 12 anÿs acabat que auran de segar de ennomenar y elegir dos homens de dita villa de bona intelligencia y aquestos presos de jurament ajen de judicar totes les garbes que i aura en lo terme y fora del terme de les persones que paguen sisena y ajen de ferne memorial del que cada qual tindra de pagar als dits arrendadors y lliurar lo memorial en quels, o, a qui son poder tindra y los arrendadors ajen de pagar per los trebals de dits estimadors vuit sous y que no pugen elegir estimadors dels que fan sisena

16. Item fas nota con losborrat de les lineas fetes en la pagina tersera a quinse lliures estan ben borrades i noya frau per a ningun per mudarsen dites parts altres determinis y es de una creu a latra creu i aso es ver i esta escrit per ma tersera per mi Miquel Ortegalas Notari de Lleida

Per tant volen los dits habitants y poblats en dit lloch de Castelldasens a la dita nesesitat sua acorre y descarregar los damunt dits sensals propietats y pentions de aquells de son grat y serta scientia proseint ab maduresa deliberatio y de gust tracte entre les dites parts una y moltes vegades per ben acordarse y deliberar per pacte expreses y per legitima y vallida estipulatio los dits balle y jurats y universitat y singulars persones de dit lloc de Castelldasens consedexen y per arrendament atorguen al dit senyor Pere Torner argenter de la ciutat de Lleida y ara de present abitant en les Borges Blanques de Urgell y als seus y als que ell voldra la sisena de tots los grans y fruits y olli ques culliran en lo terme de Castelldasens y fora del terme la qual sisena se imposen pera pagar dits sensals pera temps de dotse anys comensant lo primer de giner del anÿ 1627 fins lo anÿ 1639 al primer dia de giner de dit any inclusive ab los pactes y capitulations damunt ennomenades .

Testimonis son Fransech Alsamora pages de Castelldanses y Joan Nernet pages de Vallentia de Pallas.

Die 20 mensis aprilis anno Dei 1627

Universis et singulis presenti serien inspecturis lecturis .. et auditoris a testor et cumpresenti fidenque fatio ego Micael Masot Presbiterus Vicarius et Notarius Castriasinorum et quand instantis per me reseptum et testifiacatum die et anno ut supra constant Joane Peiro bajulus loci Castriasinorum gratis constituit et ordinavit procuratore sum Gabrielem Font ville de Riudoms et en son nom pugue exigir demanar i rebre de les rebudes fer albarans apoques et fiat latius y aso ab obligatio de tots sos bens no revoca tot allo que son procurador fara et fiat latius. Ego Micael Masot prenomenate.Testes sunt Nicolau Flix ÿ Joan Masot tots de Castelldasens.
Die 29 mensis marsi 1627

Universis et singulis presenti serien inspecturis lecturis parinter auditoris atestor cum presenti fidenque fatio ego Micale Masot Presbiteris Vicarius et Notarius et quan instrumentus per me reseptum et testificatum die et anno ut supra constat aven Peiro minore dierum laboratori Castroasinorum gratis constituit et ordinavit procuratore suum Joanne Roser agriculum Castriasinorum et en son nom pugue exigir demanar y rebre y de les rebudes fer albarans apoques et ad ones lectis fiat latius obligant dit Peiro tots sos bens y no revocar tot allo que fara son procurador. Ego Micale Masot prenomenat.

Testus sunt Fransiscus Costa et Petrus Riber omnes Castriasinorum.
Die 3 mensis juny anno dei 1628

In Dei nomine noveritn universi nos Joanes Masot Joanes Valles Salvator Castellnou Tomas Vales Joanes Queralt Jacobus Argilles Joanes Babot Sebastia Masot Petrus Queralt Joanes Queralt omnes agricultores loci Castriasinorum Illerdem Diocesis gratis ex nostra certa scientia per nos et nostros heredes et sucsesores omnes quascumque vendimus et ex causa venditiones consedimus nobis honorable Bartolomeo Masot agricule ajus loci de Castelldasens et uxuris quibus volueritis perpetuo unum trosem terre campe cum hera contigua situm in termino de Castelldasnes in partida de les Heres de daval la villa quad nos abemus et posidemus nostris titulis et certes so es lo poseim per quant dita eretat here de na Joanna Sansa i la justicia a instantia de dits venedos Joan Masot i Vales ab los altres la executada a la dita Sansa per despeses que se avie fet per lo violari de lluisio y pentions que devie la dita Sansa de dit Violari conste en lo llibre de la cort del balle Joan Peiro present confrontatur de una capite a sol ixent cun terea del senyor de alio capite solis actum cum terra del senyor de alio capite a solis a ponet cum ipsa Joanna Sans et ameridie cum terra Marci Peiro et ab (llatí)
Die 1 mensis obtobris anno 1627

Sit omnibus notum com lo Senyor mº Pere Torner argenter de la ciutat i abitant en Lleida de son grat y serta scientia per ell i tos los seus fa ÿ consigne y fa acte de girada i consignatio an Joan Vives pages i balle de Artesa de sent lliures dich 100 ᵾ per part de major cantitat que lo dit Torner devie al dit Vives la qual consignatio fa sobre los jurats i villa i comunitat de Castelldasens per lo que dita villa deu al dit mº Torner per la sisena que dita villa fa a mº Torner la qual cantitat li fa en que pugue cobrar donantli totes les forses actions que lo dit Torner te en dita villa et jurant et firmant et fiat latius conforma la cosignatio feta de na Padellasa al dit Vives de Artesa a cartes de dit manual a novembre fet a 23 de obtubre 1624.

Testimonis de dit acte Bertomeu Masot i Pere QueraltDie 18 mensis octubris anno 1627

Sit omnibus notum quad nos Marcus Peiro Jonnes Queralt Joan Alsamora jurati cum consensum universitatis vendimus nobis Petro Cabdevilla majoralis procuratoris Monserrati Tubau loci de Sant Jaume de Frontanya diocesi Urgelensis ut constat en la procura feta per mosen Phelip Claries Vicari de Santa Maria Poblet 1625 erbas aquas terminorum Castriasinorum de daval la villa conforme les afrontacions de la partisio de dit terme com conste ab los actes de dits ganades pasats i ab los pactes y dita villa y particulars an de enboronar los olives petits y dits ganades no paguen ban sino tala y los i venen pera temps de una any comensant lo dia ques clou dit acte durant fins al dia de Sant March de 1628 per prebio nero dusentes quadraginta et quinque libras idest 245quasquinse dictas dusentas quadraginta et quinque libras ego dictus Petrus Cabdevilla majoral promitto vobis solvere et .........ofisio sussesoribus induabus equalibus solutionibus nen pedimus diam portem in festo Sant Antoni mensis January 1628 et reliquam dimus diam portem in festo Sant Marci mensis aprilis sine dilatione et si forte contingerit .... fait mutandis mutandis usque ad han clausulam. Actum est hoc in loco Castriasinorum et fiat largo modo jurando et firmando et laudando.

Testum sunt Nicolaus Flix et Mateus Cabestany laboratoris loci Castrisinorum.
A 16 de obtubre 1627

Inventari dels bens mobles e, inmobles den Pere Joan Peiro pobill fill dels quondams en Pere Peiro difunt del lloch de Castelldasens a instantia dels curadors en Gaspar Beringuer i Joan Peiro tots de dit lloch en presentia de Joan Peiro balle de dit lloc de Castelldasens y es lo seguent.

Primo una casa en lo carrer nou ab portes y pany i clau.

Item una vinya al mas de Valbona afronte en Joan Peiro y ab en Costa y ab la Serra y ab lo cami de les Vinyes.

Item un tros terra campa al mas de Valbona queya una perera.

Item un tros ab olives al mas - un tros a Timorel tres bancals ab olives petits afronte ab March Peiro y ab Mateu Cabestany y ab lo cami del Albi i ab na Argilles - un tros al Grau terra campa afronte ab Andreu March a ponent ab lo cami de Lleyda y ab terra del senyor i ab terra de Visent March i ab terra del senyor - un ferreginal cami de Juneda la un cap afronte ab lo cami de Juneda y laltra cap ab lo cami del Colome cami dels carros - un tros a la Devesa terra campa afronte ab terra de Visent March y ab Joan Serler y ab terra de Joan Peiro a ponent ab tros de Joan Peiro.

Los mobles

Un setibanc. Un cofre dolent una caxeta sense clau una pastera - un boch - 7 arnelles de ferro de aladre - 2 cavalleres un martell trencat -dos repolsos - un escarpre - un cofre gran de pi ab clau y pany.


Memorial del encant de Pere Joan Peiro fet a 17 de obtubre 1627

Primo ha comprat na Farrera unes manegues y un cabes de tella de bri set sous deu dines....... ᵾ 7 ʠ 10 di

Item Joan Peiro dos coxineres quatre sous vuit............................................................................... ᵾ 4 ʠ 8 di

Item Pere Costa unes stovalles quatre sous vuit............................................................................. ᵾ 4 ʠ 8 di

Item na Corcona una tovallola quatre sous.................................................................................... ᵾ 4 ʠ

Item Pere Costa un tovallo un sou set dines................................................................................... ᵾ 1 ʠ 7 di

Item en Miro una manega contrany vuit sous sis dines................................................................ ᵾ 8 ʠ 6 di

Item na Ferrera faldetes ginjolades sis sous sinch dines .............................................................. ᵾ 6 ʠ 5 di

Item Pere Carbonell gonella groga deu sous un dines............................................................... ᵾ 10 ʠ 1 di

Item na Coloma manegues vermelles........................................................................................... ᵾ 4 ʠ

Na Coloma manegues blaues........................................................................................................ ᵾ 4 ʠ 1 di

Item Joan Roser un cos dolent un sou........................................................................................... ᵾ 1 ʠ

Item na Collom una camisa de tella............................................................................................ ᵾ 8 ʠ 9 di

Iten en Castellnou 7 arnelles de ferro........................................................................................... ᵾ 6 ʠ

Item Gaspar Beringuer un banch.................................................................................................. ᵾ 2 ʠ

Item Miquel Masot un escarpe...................................................................................................... ᵾ 1 ʠ

Item en Valles menor una palla de fusta...................................................................................... ᵾ 1 ʠ 1 di

Item en Beringuer una planeta...................................................................................................... ᵾ 2 ʠ

Item Joan Masot un martellet i una arnella................................................................................. ᵾ 1 ʠ 7 di

Item en Pau per unes falses quatre ÿ vuit.........................................................................................4 ʠ 8 di

Item en Roser una copeta de terra............................................................................................................9 di

Item Beringuer un tasco de ferro............................................................................................................10 di

Item Beringuer una caxa dolenta................................................................................................ ᵾ 3 ʠ

Item Miquel Masot un pany sens clau........................................................................................ ᵾ 2 ʠ 2 di

Item Joan Peiro un banch de fustejar.................................................................................................. ᵾ 6 di

Item en Corco un cofre gran......................................................................................................2 ᵾ 4 ʠ

Tot lo sobredit inventari y tot lo encant esta encomanat i encarregat als dits curados damunt ennomenats i confesen dits curadors de ferlo bo i donarne conte sempre i quant los seran demanats sobre tots sos bens mobles e, inmobles et jurant et firmant et lloant.

Testimonis son Bertomeu Masot y Gillem Bellera pagesos de Castelldasens.

Jo Miquel Masot Vicari Notari


Memorial del que an gastat los curados den Pere Peiro qui son en Gaspar Beringuer i Joan Peiro vui al primer de noembre 1627

Primo per los drets del Vicari..........................,,,,,,,......2 ᵾ 10 ʠ

Item per la novena per lo dret dels capellans....,,,,,......1 ᵾ 10 ʠ

Item per la sera de novena y cap dany......................... ᵾ 17 ʠ 5 di

Item per la farina de la novena.......................................,. ᵾ 15 ʠ

Item a la confraria del Roser que li devien..................... ᵾ 8 ʠ

Item avem pagat an Castellnou que li devie en Peiro..... ᵾ 6 ʠ

Item per lo encant i lofertori............................................. ᵾ 3 ʠ

Item per lo suari a la Iglesia............................................. ᵾ 3 ʠ

Per la caritat de dues mises............................................. ᵾ 4 ʠ

Item lo auditor de les animes.......................................... ᵾ 3 ʠ

Sume ........................................................................ 6 ᵾ 15 ʠ 5 diA 24 de mag de 1616

In Dei nomine noverint universi com jo Miquell Exes pages de la villa de Sunyer de son grat i serta scientia per ell i tots los seus esdevenidors confes deure a senyor Gillem Fort menor de dies pages de la villa de Alforja la summa i cantitat de sinquanta i sis ducats i mig dich 56 ducat i mig i dita cantitat es per una mulla pell gris de dos anys tal qual es promet pagar ab dos pagues iguals la primera paga per al dia i festa de Sant Bertomeu primer vinent i laltra paga a compliment de dita cantitat al Sant Bertomeu de any 1616 aprecariada dita ab totes les clausules .

Testes son en Pere Bosch de la villa de Pugvert i Miquel Masot pages de Castelldasens.
A 24 de mag de 1616

In Dei nomine noverint universi com Joan Exes de la villa de Sunyer de son grat i serta scientia per ell i tots los seus confese deure al senyor Gillem Fort pages de la villa de Alforje la summa i cantitat de sinquanta i vuit ducats dich 58 ducats i dita cantitat es per una mulla lie comprada de pell rog de edat 3 anys y promet pagar dita cantitat ab dos pagues iguals la primera per al dia i festa de Sant Bertomeu 1615 i la segona pera Sant Bertomeu 1616 i ab obligatio de tots sos bens a precari de dita mulla.

Testimonis Pere Bosch i Miquell Masot de Castelldasens
In Dei nomine noverint universi com jo Joan Bellver de Sunyer confes deure de son grat i serta scientia per ell i tots los seus la summa i cantitat al senyor Gillem Fort de sinquanta i set ducats dich 57 ducats i dita cantitat es per una mula que li a comprat de pel castany de 2 anys i promet pagar dita cantitat ab dos pagues iguals la primear per la festa de Sant Bertomeu 1625 i la 2ª pera Sant Bertomeu de 1616 a precari de dita mulla 24 mag 1625.

Testes son Pere Bosch i Miquel Masot24 de mag 1625

In Dei nomine noverint unversi com jo Joan Caldero pages de la villa de Alfes de son grat i serta scientia per el i tots los seus confes deure a senyor Gillem Fort de la villa de Alforge la summa i cantitat de sinquanta i vuit ducats dich 58 ducats i es per una mulla que li e comprada i rebuda de pell negre i promet pagar dita cantitat ab dos pagues iguals la primera per al dia de Sant Bertomeu primer vinent i la segona paga per a la festa de Sant Bertomeu de 1626 ab obligatio aprecariada de tots sos bens 24 de mag 1625.

Testimonis son Pere Bosch i Miquell Massot
In Dei nomine noverint universi com jo Toni Betran pages de la villa de les Borges Blanques de Urgell confes deure al senyor Gillem Fort pages de la villa de Alforge la summa i cantitat de sinquanta i set ducats dich 57 ducats i dita cantitat es per una mulla que lie comprat de vora tres anys i promet pagar dita cantitat ab tres pagues la primera per Sant Bertomeu primer vinent i la 2 pera Sant Antoni de 1626 i la tersera pera Sant Bertomeu de 1626 a 24 de mag 1625.

Testimonis son Pere Bosch i Miquell Masot.
In Dei nomine noverint universi com Joan Valles pages de la villa de Castelldasens al senyor Gillem Fort menor de dies de dita villa de Alforje la summa i cantitat de xixanta ducats dich 60 ducats i es per una mulla de pell negre de tres anys que lia comprada i te rebuda i confese pagar dita cantitat ab dos pagues iguals la primera paga pera Sant Bertomeu primer vinent i la 2 ª paga per al Sant Bertomeu de 1626 a 24 de mag 1625.

Testimonis Fransech Carbonell i Pere Sans
In Dei nomine noverint universi com nosaltres en Salvador Queralt i Pere (Sans) gendre de dit Salvador Queralt de son grat i serta scientia per ell i tots los seus confesen deure al senyor Gillem Fort menor de dies de la villa de Alforge la summa i cantitat de xixanta ducats dich 60 ducats i es per una mulla de pell negre de 3 anys i promet pagar dita cantitat ab dos pagues la primera paga per al dia de Sant Bertomeu primer vinent i la segona paga per al dia i festa de Sant Bertomeu de lany 1616 a 24 de mag 1615 ab precari.

Testimonis son Fransech Carbonell i Andreu March de Castelldasens.
In Dei nomine noverint universi com jo Fransech Carbonell de dita villa de Castelldasens confes deure al senyor Gillem Fort pages menor de dies de la vila de Alforge la summa i cantitat de xixanta ducats dich 60 ducats i tot per una mulla que li an comprada de pell negra de 3 anys la qual cantitat promet pagar per al dia de Sant Bertomeu primer vinent i laltra paga per al dia de Sant Bertomeu 1626 ab precari de dita mulla a 24 de mag 1625

Testimonis son Pere Sans i Andreu March.
In Dei nomine noverint com Visent March pages de la villa de Castelldasens confes deure al senyor Gillem Fort pages de la villa de Alforge menor de dies la summa i cantitat de sinquata i set ducats dich 57 ducats i es dita cantitat per una mulla de 2 anys li a comprada i promet pagar per al dia i festa de Sant Bertomeu primer vinent i la 2ª per a Sant Bertomeu de 1626 aprecariada dita mulla.
In Dei nomine noverint universi com jo Andreu March pages de al villa de Castelldans confes deure an Salvador Queralt i Pere Sans pagesos de la villa de Castelldans la summa i cantitat de coranta vuit ducats dich 48 ducats i es per una mulla que lia comprat pell castany la qual cantitat promet pagar ab tres pagues la primera paga per al dia i festa de Sant Bertomeu primer vinent i la 2ª paga per al dia de Sant Antoni 1616 i la tersera paga per al dia de Sant Bertomeu de 1616 a 24 de mag 1615 aprecariada.

Testimonis son Fransech Carbonel y Valles.

SORTIDA